Pss:5:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων.
Pss:5:0t translation by G. Buchanan Gray) V. A Psalm Of Solomon
Pss:5:0t  
Pss:5:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων.
Pss:5:0t      
Pss:5:0t      
Pss:5:0t *PSalmo\s tO=| *salOmOn.
Pss:5:0t PSalmos tO salOmOn.
Pss:5:0t N2_NSM RA_DSM N_DSM
Pss:5:0t      
Pss:5:0t      
Pss:5:0t Pss_5:0t_1 Pss_5:0t_2 Pss_5:0t_3
Pss:5:0t x x x
Pss:5:1 Κύριε ὁ θεός, αἰνέσω τῷ ὀνόματί σου ἐν ἀγαλλιάσει, ἐν μέσῳ ἐπισταμένων τὰ κρίματά σου τὰ δίκαια·
Pss:5:1 translation by G. Buchanan Gray) 5 1 O Lord God, I will praise Thy name with joy, In the midst of them that know Thy righteous judgements.
Pss:5:1  
Pss:5:1 Κύριε θεός, αἰνέσω τῷ ὀνόματί σου ἐν ἀγαλλιάσει, ἐν μέσῳ ἐπισταμένων τὰ κρίματά σου τὰ δίκαια·
Pss:5:1 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐν μέσος -η -ον ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον
Pss:5:1 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By chwalić Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uniesienie radości radują się, są zadowolone; by radować się (zadowolona, wielka radość) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni By wiedzieć Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Właśnie prawy, właśnie
Pss:5:1 *ku/rie o( Teo/s, ai)ne/sO tO=| o)no/mati/ sou e)n a)gallia/sei, e)n me/sO| e)pistame/nOn ta\ kri/mata/ sou ta\ di/kaia·
Pss:5:1 kyrie ho Teos, ainesO tO onomati su en agalliasei, en mesO epistamenOn ta krimata su ta dikaia·
Pss:5:1 N2_VSM RA_NSM N2_NSM VA_AAS1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS P N3I_DSF P A1_DSM V6_PMPGPM RA_APN N3M_APN RP_GS RA_APN A1A_APN
Pss:5:1 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to praise the name with regard to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exultation rejoice, be glad; to exult (glad, great joy) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle to know the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) the just righteous, just
Pss:5:1 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) I-will-PRAISE, I-should-PRAISE the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) exultation (dat); he/she/it-will-EXULT, you(sg)-will-be-EXULT-ed (classical) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) while being-KNOW-ed (gen) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Pss:5:1 Pss_5:1_1 Pss_5:1_2 Pss_5:1_3 Pss_5:1_4 Pss_5:1_5 Pss_5:1_6 Pss_5:1_7 Pss_5:1_8 Pss_5:1_9 Pss_5:1_10 Pss_5:1_11 Pss_5:1_12 Pss_5:1_13 Pss_5:1_14 Pss_5:1_15 Pss_5:1_16 Pss_5:1_17
Pss:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:2 ὅτι σὺ χρηστὸς καὶ ἐλεήμων, ἡ καταφυγὴ τοῦ πτωχοῦ· ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ.
Pss:5:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 For Thou art good and merciful, the refuge of the poor; 3 When I cry to Thee, do not silently disregard me.
Pss:5:2  
Pss:5:2 ὅτι σὺ χρηστὸς καὶ ἐλεήμων, καταφυγὴ τοῦ πτωχοῦ· ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ.
Pss:5:2 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς χρηστός -ή -όν καί ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Pss:5:2 Ponieważ/tamto Ty Wspaniałomyślny I też, nawet, mianowicie Miłosierny Schronienie Biedny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By krzyknąć Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Pss:5:2 o(/ti su\ CHrEsto\s kai\ e)leE/mOn, E( katafugE\ tou= ptOCHou=· e)n tO=| kekrage/nai me pro\s se\ mE\ parasiOpE/sE|s a)p’ e)mou=.
Pss:5:2 hoti sy CHrEstos kai eleEmOn, hE katafygE tu ptOCHu· en tO kekragenai me pros se mE parasiOpEsEs ap’ emu.
Pss:5:2 C RP_NS A1_NSM C A3N_NSM RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM P RA_DSM VX_XAN RP_AS P RP_AS D VA_AAS2S P RP_GS
Pss:5:2 because/that you magnanimous and also, even, namely merciful the refuge the poor in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to cry out I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) not ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Pss:5:2 because/that you(sg) (nom) magnanimous ([Adj] nom) and merciful ([Adj] nom) the (nom) refuge (nom|voc) the (gen) poor ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-have-CRY-ed-OUT me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not   away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Pss:5:2 Pss_5:2_1 Pss_5:2_2 Pss_5:2_3 Pss_5:2_4 Pss_5:2_5 Pss_5:2_6 Pss_5:2_7 Pss_5:2_8 Pss_5:2_9 Pss_5:2_10 Pss_5:2_11 Pss_5:2_12 Pss_5:2_13 Pss_5:2_14 Pss_5:2_15 Pss_5:2_16 Pss_5:2_17 Pss_5:2_18 Pss_5:2_19
Pss:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:3 οὐ γὰρ λήψεταί [τις] σκῦλα παρὰ ἀνδρὸς δυνατοῦ· καὶ τίς λήψεται ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησας, ἐὰν μὴ σὺ δῷς;
Pss:5:3 translation by G. Buchanan Gray) 4 (3) For no man taketh spoil from a mighty man; 5 Who, then, can take aught of all that Thou hast made, except Thou Thyself givest?
Pss:5:3  
Pss:5:3 οὐ γὰρ λήψεταί [τις] σκῦλα παρὰ ἀνδρὸς δυνατοῦ· καὶ τίς λήψεται ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησας, ἐὰν μὴ σὺ δῷς;
Pss:5:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ σκῦλον, -ου, τό παρά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Pss:5:3 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jakiś/jakikolwiek Łup fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny; by być efektywny I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Ty By dawać
Pss:5:3 ou) ga\r lE/PSetai/ [tis] sku=la para\ a)ndro\s dunatou=· kai\ ti/s lE/PSetai a)po\ pa/ntOn, O(=n e)poi/Esas, e)a\n mE\ su\ dO=|s;
Pss:5:3 u gar lEPSetai [tis] skyla para andros dynatu· kai tis lEPSetai apo pantOn, hOn epoiEsas, ean mE sy dOs;
Pss:5:3 D x VF_FMI3S RI_NSM N2N_APN P N3_GSM A1_GSM C RI_NSM VF_FMI3S P A3_GPM RR_GPM VAI_AAI2S C D RP_NS VO_AAS2S
Pss:5:3 οὐχ before rough breathing for since, as to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand some/any spoil frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable; to be effective and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not you to give
Pss:5:3 not for he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed some/any (nom) spoils (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) man, husband (gen) capable ([Adj] gen); be-you(sg)-being-BE-ed-EFFECTIVE! and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed if-ever not you(sg) (nom) you(sg)-should-GIVE
Pss:5:3 Pss_5:3_1 Pss_5:3_2 Pss_5:3_3 Pss_5:3_4 Pss_5:3_5 Pss_5:3_6 Pss_5:3_7 Pss_5:3_8 Pss_5:3_9 Pss_5:3_10 Pss_5:3_11 Pss_5:3_12 Pss_5:3_13 Pss_5:3_14 Pss_5:3_15 Pss_5:3_16 Pss_5:3_17 Pss_5:3_18 Pss_5:3_19
Pss:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:4 ὅτι ἄνθρωπος καὶ ἡ μερὶς αὐτοῦ παρὰ σοῦ ἐν σταθμῷ· οὐ προσθήσει τοῦ πλεονάσαι παρὰ τὸ κρίμα σου, ὁ θεός.
Pss:5:4 translation by G. Buchanan Gray) 6 (4) For man and his portion (lie) before Thee in the balance; He cannot add to, so as to enlarge, what has been prescribed by Thee. O God,
Pss:5:4  
Pss:5:4 ὅτι ἄνθρωπος καὶ μερὶς αὐτοῦ παρὰ σοῦ ἐν σταθμῷ· οὐ προσθήσει τοῦ πλεονάσαι παρὰ τὸ κρίμα σου, θεός.
Pss:5:4 ὅτι ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) παρά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:5:4 Ponieważ/tamto Ludzki I też, nawet, mianowicie Część On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do By wzrastać/rób więcej fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Bóg 
Pss:5:4 o(/ti a)/nTrOpos kai\ E( meri\s au)tou= para\ sou= e)n staTmO=|· ou) prosTE/sei tou= pleona/sai para\ to\ kri/ma sou, o( Teo/s.
Pss:5:4 hoti anTrOpos kai hE meris autu para su en staTmO· u prosTEsei tu pleonasai para to krima su, ho Teos.
Pss:5:4 C N2_NSM C RA_NSF N3D_NSF RD_GSM P RP_GS P N2_DSM D VF_FAI3S RA_GSN VA_AAN P RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_NSM N2_NSM
Pss:5:4 because/that human and also, even, namely the part he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć οὐχ before rough breathing to add to the to increase/make more frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) the god [see theology]
Pss:5:4 because/that human (nom) and the (nom) ??? (nom) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat)   not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) the (gen) to-INCREASE/MAKE-MORE, be-you(sg)-INCREASE/MAKE-ed-MORE!, he/she/it-happens-to-INCREASE/MAKE-MORE (opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom)
Pss:5:4 Pss_5:4_1 Pss_5:4_2 Pss_5:4_3 Pss_5:4_4 Pss_5:4_5 Pss_5:4_6 Pss_5:4_7 Pss_5:4_8 Pss_5:4_9 Pss_5:4_10 Pss_5:4_11 Pss_5:4_12 Pss_5:4_13 Pss_5:4_14 Pss_5:4_15 Pss_5:4_16 Pss_5:4_17 Pss_5:4_18 Pss_5:4_19 Pss_5:4_20
Pss:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:5 Ἐν τῷ θλίβεσθαι ἡμᾶς ἐπικαλεσόμεθά σε εἰς βοήθειαν, καὶ σὺ οὐκ ἀποστρέψῃ τὴν δέησιν ἡμῶν, ὅτι σὺ ὁ θεὸς ἡμῶν εἶ.
Pss:5:5 translation by G. Buchanan Gray) 7 (5) when we are in distress we call upon Thee for help, And Thou dost not turn back our petition, for Thou art our God.
Pss:5:5  
Pss:5:5 Ἐν τῷ θλίβεσθαι ἡμᾶς ἐπικαλεσόμεθά σε εἰς βοήθειαν, καὶ σὺ οὐκ ἀποστρέψῃ τὴν δέησιν ἡμῶν, ὅτι σὺ θεὸς ἡμῶν εἶ.
Pss:5:5 ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pss:5:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja By odwiedzać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pomagaj I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Obrona Ja Ponieważ/tamto Ty Bóg  Ja By iść; by być
Pss:5:5 *)en tO=| Tli/besTai E(ma=s e)pikaleso/meTa/ se ei)s boE/Teian, kai\ su\ ou)k a)postre/PSE| tE\n de/Esin E(mO=n, o(/ti su\ o( Teo\s E(mO=n ei)=.
Pss:5:5 en tO TlibesTai hEmas epikalesomeTa se eis boETeian, kai sy uk apostrePSE tEn deEsin hEmOn, hoti sy ho Teos hEmOn ei.
Pss:5:5 P RA_DSN V1_PMN RP_AP VF_FMI1P RP_AS P N1A_ASF C RP_NS D VF_FMI2S RA_ASF N3I_ASF RP_GP C RP_NS RA_NSM N2_NSM RP_GP V9_PAI2S
Pss:5:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I to call upon you; your/yours(sg) into (+acc) help and also, even, namely you οὐχ before rough breathing to turn away from the plea I because/that you the god [see theology] I to go; to be
Pss:5:5 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DISTRESS-ed us (acc) we-will-be-CALL-ed-UPON you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) help (acc) and you(sg) (nom) not you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) plea (acc) us (gen) because/that you(sg) (nom) the (nom) god (nom) us (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Pss:5:5 Pss_5:5_1 Pss_5:5_2 Pss_5:5_3 Pss_5:5_4 Pss_5:5_5 Pss_5:5_6 Pss_5:5_7 Pss_5:5_8 Pss_5:5_9 Pss_5:5_10 Pss_5:5_11 Pss_5:5_12 Pss_5:5_13 Pss_5:5_14 Pss_5:5_15 Pss_5:5_16 Pss_5:5_17 Pss_5:5_18 Pss_5:5_19 Pss_5:5_20 Pss_5:5_21
Pss:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:6 μὴ βαρύνῃς τὴν χεῖρά σου ἐφ’ ἡμᾶς, ἵνα μὴ δι’ ἀνάγκην ἁμάρτωμεν.
Pss:5:6 translation by G. Buchanan Gray) 8 (6) Cause not Thy hand to be heavy upon us, Lest through necessity we sin.
Pss:5:6  
Pss:5:6 μὴ βαρύνῃς τὴν χεῖρά σου ἐφ’ ἡμᾶς, ἵνα μὴ δι’ ἀνάγκην ἁμάρτωμεν.
Pss:5:6 μή βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα μή διά ἀνάγκη, -ης, ἡ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Pss:5:6 Nie By obciążać Ręka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja żeby / ażeby / bo Nie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Przymusu/potrzeba By grzeszyć
Pss:5:6 mE\ baru/nE|s tE\n CHei=ra/ sou e)f’ E(ma=s, i(/na mE\ di’ a)na/gkEn a(ma/rtOmen.
Pss:5:6 mE barynEs tEn CHeira su ef’ hEmas, hina mE di’ anankEn hamartOmen.
Pss:5:6 D V1_PAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RP_AP C D P N1_ASF VB_AAS1P
Pss:5:6 not to weigh down the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) compulsion/necessity to sin
Pss:5:6 not you(sg)-should-be-WEIGH-ing-DOWN, you(sg)-should-WEIGH-DOWN the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) so that / in order to /because not because of (+acc), through (+gen) compulsion/necessity (acc) we-should-SIN
Pss:5:6 Pss_5:6_1 Pss_5:6_2 Pss_5:6_3 Pss_5:6_4 Pss_5:6_5 Pss_5:6_6 Pss_5:6_7 Pss_5:6_8 Pss_5:6_9 Pss_5:6_10 Pss_5:6_11 Pss_5:6_12
Pss:5:6 x x x x x x x x x x x x
Pss:5:7 καὶ ἐὰν μὴ ἐπιστρέψῃς ἡμᾶς, οὐκ ἀφεξόμεθα, ἀλλ’ ἐπὶ σὲ ἥξομεν.
Pss:5:7 translation by G. Buchanan Gray) 9 (7) Even though Thou restore us not, we will not keep away; But unto Thee will we come.
Pss:5:7  
Pss:5:7 καὶ ἐὰν μὴ ἐπιστρέψῃς ἡμᾶς, οὐκ ἀφεξόμεθα, ἀλλ’ ἐπὶ σὲ ἥξομεν.
Pss:5:7 καί ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἀλλά ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -)
Pss:5:7 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By odwracać się dookoła Ja ??? Przed przydechem mocnym By powstrzymywać się Ale Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.
Pss:5:7 kai\ e)a\n mE\ e)pistre/PSE|s E(ma=s, ou)k a)feXo/meTa, a)ll’ e)pi\ se\ E(/Xomen.
Pss:5:7 kai ean mE epistrePSEs hEmas, uk afeXomeTa, all’ epi se hEXomen.
Pss:5:7 C C D VA_AAS2S RP_AP D VF_FMI1P C P RP_AS VF_FAI1P
Pss:5:7 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to turn around I οὐχ before rough breathing to abstain but upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to have come I have come. I have arrived.
Pss:5:7 and if-ever not you(sg)-should-TURN-AROUND us (acc) not we-will-be-ABSTAIN-ed but upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) we-will-HAVE COME
Pss:5:7 Pss_5:7_1 Pss_5:7_2 Pss_5:7_3 Pss_5:7_4 Pss_5:7_5 Pss_5:7_6 Pss_5:7_7 Pss_5:7_8 Pss_5:7_9 Pss_5:7_10 Pss_5:7_11
Pss:5:7 x x x x x x x x x x x
Pss:5:8 ἐὰν γὰρ πεινάσω, πρὸς σὲ κεκράξομαι, ὁ θεός, καὶ σὺ δώσεις μοι.
Pss:5:8 translation by G. Buchanan Gray) 10 (8) For if I hunger, unto Thee will I cry, O God; And Thou wilt give to me.
Pss:5:8  
Pss:5:8 ἐὰν γὰρ πεινάσω, πρὸς σὲ κεκράξομαι, θεός, καὶ σὺ δώσεις μοι.
Pss:5:8 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:5:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By krzyknąć Bóg  I też, nawet, mianowicie Ty By dawać Ja
Pss:5:8 e)a\n ga\r peina/sO, pro\s se\ kekra/Xomai, o( Teo/s, kai\ su\ dO/seis moi.
Pss:5:8 ean gar peinasO, pros se kekraXomai, ho Teos, kai sy dOseis moi.
Pss:5:8 C x VA_AAS1S P RP_AS VFX_FMI1S RA_NSM N2_NSM C RP_NS VF_FAI2S RP_DS
Pss:5:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to cry out the god [see theology] and also, even, namely you to give I
Pss:5:8 if-ever for I-will-HUNGER, I-should-HUNGER toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-be-CRY-ed-OUT the (nom) god (nom) and you(sg) (nom) you(sg)-will-GIVE me (dat)
Pss:5:8 Pss_5:8_1 Pss_5:8_2 Pss_5:8_3 Pss_5:8_4 Pss_5:8_5 Pss_5:8_6 Pss_5:8_7 Pss_5:8_8 Pss_5:8_9 Pss_5:8_10 Pss_5:8_11 Pss_5:8_12
Pss:5:8 x x x x x x x x x x x x
Pss:5:9 Τὰ πετεινὰ καὶ τοὺς ἰχθύας σὺ τρέφεις ἐν τῷ διδόναι σε ὑετὸν ἐρήμοις εἰς ἀνατολὴν χλόης·
Pss:5:9 translation by G. Buchanan Gray) 11 (9) Birds and fish dost Thou nourish, In that Thou givest rain to the steppes that green grass may spring up,
Pss:5:9  
Pss:5:9 Τὰ πετεινὰ καὶ τοὺς ἰχθύας σὺ τρέφεις ἐν τῷ διδόναι σε ὑετὸν ἐρήμοις εἰς ἀνατολὴν χλόης·
Pss:5:9 ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό καί ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑετός, -ου, ὁ ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) εἰς[1] ἀνατολή, -ῆς, ἡ Χλόη, -ης, ἡ
Pss:5:9 Ptak I też, nawet, mianowicie Ryba Ty By żywić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By dawać Ty; twój/twój(sg) Deszcz Odludzie; by leżeć odłogiem Do (+przyspieszenie) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Chloe
Pss:5:9 *ta\ peteina\ kai\ tou\s i)CHTu/as su\ tre/feis e)n tO=| dido/nai se u(eto\n e)rE/mois ei)s a)natolE\n CHlo/Es·
Pss:5:9 ta peteina kai tus iCHTyas sy trefeis en tO didonai se hyeton erEmois eis anatolEn CHloEs·
Pss:5:9 RA_APN N2N_APN C RA_APM N3U_APM RP_NS V1_PAI2S P RA_DSN V8_PAN RP_AS N2_ASM N2_DPF P N1_ASF N1_GSF
Pss:5:9 the bird and also, even, namely the fish you to feed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to give you; your/yours(sg) rain wilderness; to lay waste into (+acc) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Chloe
Pss:5:9 the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) and the (acc) fish (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-FEED-ing in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GIVE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) rain (acc) wilderness ([Adj] dat); you(sg)-are-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-happen-to-be-LAY-ing-WASTE (opt) into (+acc) risig of the east dawn (acc) Chloe (gen)
Pss:5:9 Pss_5:9_1 Pss_5:9_2 Pss_5:9_3 Pss_5:9_4 Pss_5:9_5 Pss_5:9_6 Pss_5:9_7 Pss_5:9_8 Pss_5:9_9 Pss_5:9_10 Pss_5:9_11 Pss_5:9_12 Pss_5:9_13 Pss_5:9_14 Pss_5:9_15 Pss_5:9_16
Pss:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:10 ἡτοίμασας χορτάσματα ἐν ἐρήμῳ παντὶ ζῶντι, καὶ ἐὰν πεινάσωσιν, πρὸς σὲ ἀροῦσιν πρόσωπον αὐτῶν.
Pss:5:10 translation by G. Buchanan Gray) (10) (So) to prepare fodder in the steppe for every living thing; 12 And if they hunger, unto Thee do they lift up their face.
Pss:5:10  
Pss:5:10 ἡτοίμασας χορτάσματα ἐν ἐρήμῳ παντὶ ζῶντι, καὶ ἐὰν πεινάσωσιν, πρὸς σὲ ἀροῦσιν πρόσωπον αὐτῶν.
Pss:5:10 ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) χόρτασμα[τ], -ατος, τό ἐν ἔρημος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἐάν (εἰ ἄν) πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:5:10 Do gotowy Żywność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Twarz On/ona/to/to samo
Pss:5:10 E(toi/masas CHorta/smata e)n e)rE/mO| panti\ DZO=nti, kai\ e)a\n peina/sOsin, pro\s se\ a)rou=sin pro/sOpon au)tO=n.
Pss:5:10 hEtoimasas CHortasmata en erEmO panti DZOnti, kai ean peinasOsin, pros se arusin prosOpon autOn.
Pss:5:10 VAI_AAI2S N3M_APN P N2_DSF A3_DSM V3_PAPDSM C C VA_AAS3P P RP_AS VF2_FAI3P N2N_ASN RD_GPM
Pss:5:10 to ready food in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness every all, each, every, the whole of to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to lift/pick up take up, tote, raise face he/she/it/same
Pss:5:10 you(sg)-READY-ed foods (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat) every (dat) while EXISTS-ing (dat) and if-ever they-should-HUNGER toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-LIFT/PICK-UP, going-to-LIFT/PICK (fut ptcp) (dat) face (nom|acc|voc) them/same (gen)
Pss:5:10 Pss_5:10_1 Pss_5:10_2 Pss_5:10_3 Pss_5:10_4 Pss_5:10_5 Pss_5:10_6 Pss_5:10_7 Pss_5:10_8 Pss_5:10_9 Pss_5:10_10 Pss_5:10_11 Pss_5:10_12 Pss_5:10_13 Pss_5:10_14
Pss:5:10 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:11 τοὺς βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας καὶ λαοὺς σὺ τρέφεις, ὁ θεός, καὶ πτωχοῦ καὶ πένητος ἡ ἐλπὶς τίς ἐστιν εἰ μὴ σύ, κύριε;
Pss:5:11 translation by G. Buchanan Gray) 13 (11) Kings and rulers and peoples Thou dost nourish, O God; And who is the help of the poor and needy, if not Thou, O Lord?
Pss:5:11  
Pss:5:11 τοὺς βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας καὶ λαοὺς σὺ τρέφεις, θεός, καὶ πτωχοῦ καὶ πένητος ἐλπὶς τίς ἐστιν εἰ μὴ σύ, κύριε;
Pss:5:11 ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:5:11 Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Ludzie Ty By żywić się Bóg  I też, nawet, mianowicie Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba Miej nadzieję/oczekiwanie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Jeżeli Nie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:5:11 tou\s basilei=s kai\ a)/rCHontas kai\ laou\s su\ tre/feis, o( Teo/s, kai\ ptOCHou= kai\ pe/nEtos E( e)lpi\s ti/s e)stin ei) mE\ su/, ku/rie;
Pss:5:11 tus basileis kai arCHontas kai laus sy trefeis, ho Teos, kai ptOCHu kai penEtos hE elpis tis estin ei mE sy, kyrie;
Pss:5:11 RA_APM N3V_NPM C V1_PAPAPM C N2_APM RP_NS V1_PAI2S RA_NSM N2_NSM C N2_GSM C N3T_GSM RA_NSF N3D_NSF RI_NSM V9_PAI3S C D RP_NS N2_VSM
Pss:5:11 the king and also, even, namely ruler; to begin and also, even, namely people you to feed the god [see theology] and also, even, namely poor and also, even, namely poor person the hope/expectation who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be if not you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:5:11 the (acc) kings (acc, nom|voc) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and peoples (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-FEED-ing the (nom) god (nom) and poor ([Adj] gen) and poor person (gen) the (nom) hope/expectation (nom) who/what/why (nom) he/she/it-is if not you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Pss:5:11 Pss_5:11_1 Pss_5:11_2 Pss_5:11_3 Pss_5:11_4 Pss_5:11_5 Pss_5:11_6 Pss_5:11_7 Pss_5:11_8 Pss_5:11_9 Pss_5:11_10 Pss_5:11_11 Pss_5:11_12 Pss_5:11_13 Pss_5:11_14 Pss_5:11_15 Pss_5:11_16 Pss_5:11_17 Pss_5:11_18 Pss_5:11_19 Pss_5:11_20 Pss_5:11_21 Pss_5:11_22
Pss:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:12 καὶ σὺ ἐπακούσῃ· ὅτι τίς χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς ἀλλ’ ἢ σὺ εὐφρᾶναι ψυχὴν ταπεινοῦ ἐν τῷ ἀνοῖξαι χεῖρά σου ἐν ἐλέει;
Pss:5:12 translation by G. Buchanan Gray) 14 (12) And Thou wilt hearken -for who is good and gentle but Thou?- Making glad the soul of the humble by opening Thine hand in mercy.
Pss:5:12  
Pss:5:12 καὶ σὺ ἐπακούσῃ· ὅτι τίς χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς ἀλλ’ σὺ εὐφρᾶναι ψυχὴν ταπεινοῦ ἐν τῷ ἀνοῖξαι χεῖρά σου ἐν ἐλέει;
Pss:5:12 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί χρηστός -ή -όν καί ἐπι·εικής -ές ἀλλά ἤ[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Pss:5:12 I też, nawet, mianowicie Ty By słyszeć Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Wspaniałomyślny I też, nawet, mianowicie Łagodny Ale Albo Ty By celebrować/bądź wesoły Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By otwierać Ręka Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie
Pss:5:12 kai\ su\ e)pakou/sE|· o(/ti ti/s CHrEsto\s kai\ e)pieikE\s a)ll’ E)\ su\ eu)fra=nai PSuCHE\n tapeinou= e)n tO=| a)noi=Xai CHei=ra/ sou e)n e)le/ei;
Pss:5:12 kai sy epakusE· hoti tis CHrEstos kai epieikEs all’ E sy eufranai PSyCHEn tapeinu en tO anoiXai CHeira su en eleei;
Pss:5:12 C RP_NS VA_AAS3S C RI_NSM A1_NSM C A3H_NSM C C RP_NS VA_AAN N1_ASF A1_GSM P RA_DSN VA_AAN N3_ASF RP_GS P N3E_DSN
Pss:5:12 and also, even, namely you to hear because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. magnanimous and also, even, namely lenient but or you to celebrate/be merry life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to open up hand you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mercy; to show mercy
Pss:5:12 and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed because/that who/what/why (nom) magnanimous ([Adj] nom) and lenient ([Adj] nom) but or you(sg) (nom) to-CELEBRATE/BE-MERRY, be-you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, he/she/it-happens-to-CELEBRATE/BE-MERRY (opt) life (acc) poor ([Adj] gen); be-you(sg)-LOWER-ing!, be-you(sg)-being-LOWER-ed! in/among/by (+dat) the (dat) to-OPEN-UP, be-you(sg)-OPEN-ed-UP!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP (opt) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY!
Pss:5:12 Pss_5:12_1 Pss_5:12_2 Pss_5:12_3 Pss_5:12_4 Pss_5:12_5 Pss_5:12_6 Pss_5:12_7 Pss_5:12_8 Pss_5:12_9 Pss_5:12_10 Pss_5:12_11 Pss_5:12_12 Pss_5:12_13 Pss_5:12_14 Pss_5:12_15 Pss_5:12_16 Pss_5:12_17 Pss_5:12_18 Pss_5:12_19 Pss_5:12_20 Pss_5:12_21
Pss:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:13 Ἡ χρηστότης ἀνθρώπου ἐν φειδοῖ καὶ ἡ αὔριον, καὶ ἐὰν δευτερώσῃ ἄνευ γογγυσμοῦ, καὶ τοῦτο θαυμάσειας.
Pss:5:13 translation by G. Buchanan Gray) 15 (13) Man's goodness is (bestowed) grudgingly and ..., And if he repeat (it) without murmuring, even that is marvellous.
Pss:5:13  
Pss:5:13 χρηστότης ἀνθρώπου ἐν φειδοῖ καὶ αὔριον, καὶ ἐὰν δευτερώσῃ ἄνευ γογγυσμοῦ, καὶ τοῦτο θαυμάσειας.
Pss:5:13 ὁ ἡ τό χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν   καί ὁ ἡ τό αὔριον καί ἐάν (εἰ ἄν)   ἄνευ γογγυσμός, -οῦ, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
Pss:5:13 Wspaniałomyślność Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Bez (+informacja) Tajna rozmowa I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być zaskakiwany są podziwiany przy
Pss:5:13 *(E CHrEsto/tEs a)nTrO/pou e)n feidoi= kai\ E( au)/rion, kai\ e)a\n deuterO/sE| a)/neu goggusmou=, kai\ tou=to Tauma/seias.
Pss:5:13 hE CHrEstotEs anTrOpu en feidoi kai hE aurion, kai ean deuterOsE aneu gongysmu, kai tuto Taumaseias.
Pss:5:13 RA_NSF N3T_NSF N2_GSM P N3_DSF C RA_NSF D C C VA_AAS3S P N2_GSM C RD_ASN VA_AAO2S
Pss:5:13 the magnanimousness human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely the next day/tomorrow and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć without (+gen) secret talk and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be surprised be marvelled at
Pss:5:13 the (nom) magnanimousness (nom|voc) human (gen) in/among/by (+dat)   and the (nom) next day/tomorrow and if-ever   without (+gen) secret talk (gen) and this (nom|acc) you(sg)-happen-to-BE SURPRISED (classical opt)
Pss:5:13 Pss_5:13_1 Pss_5:13_2 Pss_5:13_3 Pss_5:13_4 Pss_5:13_5 Pss_5:13_6 Pss_5:13_7 Pss_5:13_8 Pss_5:13_9 Pss_5:13_10 Pss_5:13_11 Pss_5:13_12 Pss_5:13_13 Pss_5:13_14 Pss_5:13_15 Pss_5:13_16
Pss:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:14 τὸ δὲ δόμα σου πολὺ μετὰ χρηστότητος καὶ πλούσιον, καὶ οὗ ἐστιν ἡ ἐλπὶς ἐπὶ σέ, οὐ φείσεται ἐν δόματι.
Pss:5:14 translation by G. Buchanan Gray) 16 (14) But Thy gift is great in goodness and wealth, And he whose hope is (set) on Thee shall have no lack of gifts.
Pss:5:14  
Pss:5:14 τὸ δὲ δόμα σου πολὺ μετὰ χρηστότητος καὶ πλούσιον, καὶ οὗ ἐστιν ἐλπὶς ἐπὶ σέ, οὐ φείσεται ἐν δόματι.
Pss:5:14 ὁ ἡ τό δέ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μετά χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί πλούσιος -ία -ον καί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐν δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον)
Pss:5:14 zaś Dar Ty; twój/twój(sg) Dużo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wspaniałomyślność I też, nawet, mianowicie Obfity I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być Miej nadzieję/oczekiwanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dar
Pss:5:14 to\ de\ do/ma sou polu\ meta\ CHrEsto/tEtos kai\ plou/sion, kai\ ou(= e)stin E( e)lpi\s e)pi\ se/, ou) fei/setai e)n do/mati.
Pss:5:14 to de doma su poly meta CHrEstotEtos kai plusion, kai hu estin hE elpis epi se, u feisetai en domati.
Pss:5:14 RA_ASN x N3M_ASN RP_GS A1P_ASN P N3T_GSF C A1A_ASM C RR_GSM V9_PAI3S RA_NSF N3D_NSF P RP_AS D VF_FMI3S P N3M_DSN
Pss:5:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] gift you; your/yours(sg) much after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing magnanimousness and also, even, namely abundant and also, even, namely where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be the hope/expectation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to spare in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gift
Pss:5:14 the (nom|acc) Yet gift (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) much (nom|acc) after (+acc), with (+gen) magnanimousness (gen) and abundant ([Adj] acc, nom|acc|voc) and where; who/whom/which (gen) he/she/it-is the (nom) hope/expectation (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not he/she/it-will-be-SPARE-ed in/among/by (+dat) gift (dat)
Pss:5:14 Pss_5:14_1 Pss_5:14_2 Pss_5:14_3 Pss_5:14_4 Pss_5:14_5 Pss_5:14_6 Pss_5:14_7 Pss_5:14_8 Pss_5:14_9 Pss_5:14_10 Pss_5:14_11 Pss_5:14_12 Pss_5:14_13 Pss_5:14_14 Pss_5:14_15 Pss_5:14_16 Pss_5:14_17 Pss_5:14_18 Pss_5:14_19 Pss_5:14_20
Pss:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:15 ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν τὸ ἔλεός σου, κύριε, ἐν χρηστότητι.
Pss:5:15 translation by G. Buchanan Gray) 17 (15) Upon the whole earth is Thy mercy, O Lord, in goodness.
Pss:5:15  
Pss:5:15 ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν τὸ ἔλεός σου, κύριε, ἐν χρηστότητι.
Pss:5:15 ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Pss:5:15 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Litość Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wspaniałomyślność
Pss:5:15 e)pi\ pa=san tE\n gE=n to\ e)/leo/s sou, ku/rie, e)n CHrEsto/tEti.
Pss:5:15 epi pasan tEn gEn to eleos su, kyrie, en CHrEstotEti.
Pss:5:15 P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_ASN N3E_ASN RP_GS N2_VSM P N3T_DSF
Pss:5:15 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the mercy you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among magnanimousness
Pss:5:15 upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) magnanimousness (dat)
Pss:5:15 Pss_5:15_1 Pss_5:15_2 Pss_5:15_3 Pss_5:15_4 Pss_5:15_5 Pss_5:15_6 Pss_5:15_7 Pss_5:15_8 Pss_5:15_9 Pss_5:15_10
Pss:5:15 x x x x x x x x x x
Pss:5:16 Μακάριος οὗ μνημονεύει ὁ θεὸς ἐν συμμετρίᾳ αὐταρκείας· ἐὰν ὑπερπλεονάσῃ ὁ ἄνθρωπος, ἐξαμαρτάνει.
Pss:5:16 translation by G. Buchanan Gray) 18 (16) Happy is he whom God remembereth in (granting to him) a due sufficiency; 19 If a man abound over much, he sinneth.
Pss:5:16  
Pss:5:16 Μακάριος οὗ μνημονεύει θεὸς ἐν συμμετρίᾳ αὐταρκείας· ἐὰν ὑπερπλεονάσῃ ἄνθρωπος, ἐξαμαρτάνει.
Pss:5:16 μακάριος -ία -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν   αὐτ·άρκεια, -ας, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) ὑπερ·πλεονάζω (-, υπερ+πλεονα·σ-, υπερ+πλεονα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ  
Pss:5:16 Szczęśliwy Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By pamiętać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samowystarczalność Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Ludzki
Pss:5:16 *maka/rios ou(= mnEmoneu/ei o( Teo\s e)n summetri/a| au)tarkei/as· e)a\n u(perpleona/sE| o( a)/nTrOpos, e)Xamarta/nei.
Pss:5:16 makarios hu mnEmoneuei ho Teos en symmetria autarkeias· ean hyperpleonasE ho anTrOpos, eXamartanei.
Pss:5:16 A1A_NSM RR_GSM V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM P N1A_NSF N1A_GSF C VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM V1_PAI3S
Pss:5:16 fortunate where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to remember the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć self-sufficiency if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? the human ć
Pss:5:16 fortunate ([Adj] nom) where; who/whom/which (gen) he/she/it-is-REMEMBER-ing, you(sg)-are-being-REMEMBER-ed (classical) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat)   self-sufficiency (gen), self-sufficiencies (acc) if-ever you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (nom) human (nom)  
Pss:5:16 Pss_5:16_1 Pss_5:16_2 Pss_5:16_3 Pss_5:16_4 Pss_5:16_5 Pss_5:16_6 Pss_5:16_7 Pss_5:16_8 Pss_5:16_9 Pss_5:16_10 Pss_5:16_11 Pss_5:16_12 Pss_5:16_13
Pss:5:16 x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:17 ἱκανὸν τὸ μέτριον ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ ἐν τούτῳ ἡ εὐλογία κυρίου εἰς πλησμονὴν ἐν δικαιοσύνῃ.
Pss:5:17 translation by G. Buchanan Gray) 20 (17) Sufficient are moderate means with righteousness, And hereby the blessing of the Lord (becomes) abundance with righteousness.
Pss:5:17  
Pss:5:17 ἱκανὸν τὸ μέτριον ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ ἐν τούτῳ εὐλογία κυρίου εἰς πλησμονὴν ἐν δικαιοσύνῃ.
Pss:5:17 ἱκανός -ή -όν ὁ ἡ τό   ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Pss:5:17 Obszerny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Sytość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Pss:5:17 i(kano\n to\ me/trion e)n dikaiosu/nE|, kai\ e)n tou/tO| E( eu)logi/a kuri/ou ei)s plEsmonE\n e)n dikaiosu/nE|.
Pss:5:17 hikanon to metrion en dikaiosynE, kai en tutO hE eulogia kyriu eis plEsmonEn en dikaiosynE.
Pss:5:17 A1_ASM RA_ASN A1A_ASM P N1_DSF C P RD_DSM RA_NSF N1A_NSF N2_GSM P N1_ASF P N1_DSF
Pss:5:17 ample the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) satiety in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Pss:5:17 ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc)   in/among/by (+dat) righteousness (dat) and in/among/by (+dat) this (dat) the (nom) ??? (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) satiety (acc) in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Pss:5:17 Pss_5:17_1 Pss_5:17_2 Pss_5:17_3 Pss_5:17_4 Pss_5:17_5 Pss_5:17_6 Pss_5:17_7 Pss_5:17_8 Pss_5:17_9 Pss_5:17_10 Pss_5:17_11 Pss_5:17_12 Pss_5:17_13 Pss_5:17_14 Pss_5:17_15
Pss:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:18 εὐφρανθείησαν οἱ φοβούμενοι κύριον ἐν ἀγαθοῖς, καὶ ἡ χρηστότης σου ἐπὶ Ισραηλ ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
Pss:5:18 translation by G. Buchanan Gray) 21 (18) They that fear the Lord rejoice in good (gifts), And Thy goodness is upon Israel in Thy kingdom.
Pss:5:18  
Pss:5:18 εὐφρανθείησαν οἱ φοβούμενοι κύριον ἐν ἀγαθοῖς, καὶ χρηστότης σου ἐπὶ Ισραηλ ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.
Pss:5:18 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pss:5:18 By celebrować/bądź wesoły By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Wspaniałomyślność Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo Ty; twój/twój(sg)
Pss:5:18 eu)franTei/Esan oi( fobou/menoi ku/rion e)n a)gaToi=s, kai\ E( CHrEsto/tEs sou e)pi\ *israEl e)n tE=| basilei/a| sou.
Pss:5:18 eufranTeiEsan hoi fobumenoi kyrion en agaTois, kai hE CHrEstotEs su epi israEl en tE basileia su.
Pss:5:18 VC_APO3P RA_NPM V2_PMPNPM N2_ASM P A1_DPM C RA_NSF N3T_NSF RP_GS P N_DS P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Pss:5:18 to celebrate/be merry the to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the magnanimousness you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom you; your/yours(sg)
Pss:5:18 they-happen-to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (opt) the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) and the (nom) magnanimousness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pss:5:18 Pss_5:18_1 Pss_5:18_2 Pss_5:18_3 Pss_5:18_4 Pss_5:18_5 Pss_5:18_6 Pss_5:18_7 Pss_5:18_8 Pss_5:18_9 Pss_5:18_10 Pss_5:18_11 Pss_5:18_12 Pss_5:18_13 Pss_5:18_14 Pss_5:18_15 Pss_5:18_16
Pss:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:5:19 εὐλογημένη ἡ δόξα κυρίου, ὅτι αὐτὸς βασιλεὺς ἡμῶν.
Pss:5:19 translation by G. Buchanan Gray) (19) Blessed is the glory of the Lord for He is our king.
Pss:5:19  
Pss:5:19 εὐλογημένη δόξα κυρίου, ὅτι αὐτὸς βασιλεὺς ἡμῶν.
Pss:5:19 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:5:19 By błogosławić Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Król Ja
Pss:5:19 eu)logEme/nE E( do/Xa kuri/ou, o(/ti au)to\s basileu\s E(mO=n.
Pss:5:19 eulogEmenE hE doXa kyriu, hoti autos basileus hEmOn.
Pss:5:19 VM_XMPNSF RA_NSF N1S_NSF N2_GSM C RD_NSM N3V_NSM RP_GP
Pss:5:19 to bless the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that he/she/it/same king I
Pss:5:19 having-been-BLESS-ed (nom|voc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that he/it/same (nom) king (nom) us (gen)
Pss:5:19 Pss_5:19_1 Pss_5:19_2 Pss_5:19_3 Pss_5:19_4 Pss_5:19_5 Pss_5:19_6 Pss_5:19_7 Pss_5:19_8
Pss:5:19 x x x x x x x x