Sdz(B):12:1 καὶ ἐβόησεν ἀνὴρ Εφραιμ καὶ παρῆλθαν εἰς βορρᾶν καὶ εἶπαν πρὸς Ιεφθαε Διὰ τί παρῆλθες παρατάξασθαι ἐν υἱοῖς Αμμων καὶ ἡμᾶς οὐ κέκληκας πορευθῆναι μετὰ σοῦ; τὸν οἶκόν σου ἐμπρήσομεν ἐπὶ σὲ ἐν πυρί.
Sdz(B):12:1 And the men of Ephraim assembled themselves, and passed on to the north, and said to Jephthae, Wherefore didst thou go over to fight with the children of Ammon, and didst not call us to go with thee? we will burn thy house over thee with fire. (Judges 12:1 Brenton)
Sdz(B):12:1 Zebrali się następnie mężowie z Efraima i przeszedłszy do Safon rzekli do Jeftego: «Dlaczego poszedłeś walczyć z Ammonitami nie wezwawszy nas do współudziału razem z tobą? Oto ogniem zniszczymy twój dom nad tobą». (Sdz 12:1 BT_4)
Sdz(B):12:1 Καὶ ἐβόησεν ἀνὴρ Εφραιμ καὶ παρῆλθαν εἰς βορρᾶν καὶ εἶπαν πρὸς Ιεφθαε Διὰ τί παρῆλθες παρατάξασθαι ἐν υἱοῖς Αμμων καὶ ἡμᾶς οὐ κέκληκας πορευθῆναι μετὰ σοῦ; τὸν οἶκόν σου ἐμπρήσομεν ἐπὶ σὲ ἐν πυρί.
Sdz(B):12:1 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἐφραίμ, ὁ καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ἰεφθάε, ὁ διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πῦρ, -ρός, τό
Sdz(B):12:1 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Efraim I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Do (+przyspieszenie) Na północ I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jefte Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mijać mijaj, obok, albo przeszły By mobilizować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dom Ty; twój/twój(sg) Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Sdz(B):12:1 *kai\ e)bo/Esen a)nE\r *efraim kai\ parE=lTan ei)s borra=n kai\ ei)=pan pro\s *iefTae *dia\ ti/ parE=lTes parata/XasTai e)n ui(oi=s *ammOn kai\ E(ma=s ou) ke/klEkas poreuTE=nai meta\ sou=; to\n oi)=ko/n sou e)mprE/somen e)pi\ se\ e)n puri/.
Sdz(B):12:1 kai eboEsen anEr efraim kai parElTan eis borran kai eipan pros iefTae dia ti parElTes parataXasTai en hyiois ammOn kai hEmas u keklEkas poreuTEnai meta su; ton oikon su emprEsomen epi se en pyri.
Sdz(B):12:1 C VAI_AAI3S N3_NSM N_GSM C VBI_AAI3P P N1T_ASM C VAI_AAI3P P N_ASM P RI_ASN VBI_AAI2S VA_AMN P N2_DPM N_GSM C RP_AP D VX_XAI2S VC_APN P RP_GS RA_ASM N2_ASM RP_GS VF_FAI1P P RP_AS P N3_DSN
Sdz(B):12:1 and also, even, namely to bellow man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Ephraim and also, even, namely to pass by go by, beside, or past into (+acc) north and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to pass by go by, beside, or past to mobilize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son sand and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to call call to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the house you; your/yours(sg) to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Sdz(B):12:1 and he/she/it-BELLOW-ed man, husband (nom) Ephraim (indecl) and they-PASS BY-ed into (+acc) north (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Jephthah (indecl) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(sg)-PASS BY-ed to-be-MOBILIZE-ed in/among/by (+dat) sons (dat) sands (gen) and us (acc) not you(sg)-have-CALL-ed to-be-GO-ed after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) fire (dat)
Sdz(B):12:1 Sdz(B)_12:1_1 Sdz(B)_12:1_2 Sdz(B)_12:1_3 Sdz(B)_12:1_4 Sdz(B)_12:1_5 Sdz(B)_12:1_6 Sdz(B)_12:1_7 Sdz(B)_12:1_8 Sdz(B)_12:1_9 Sdz(B)_12:1_10 Sdz(B)_12:1_11 Sdz(B)_12:1_12 Sdz(B)_12:1_13 Sdz(B)_12:1_14 Sdz(B)_12:1_15 Sdz(B)_12:1_16 Sdz(B)_12:1_17 Sdz(B)_12:1_18 Sdz(B)_12:1_19 Sdz(B)_12:1_20 Sdz(B)_12:1_21 Sdz(B)_12:1_22 Sdz(B)_12:1_23 Sdz(B)_12:1_24 Sdz(B)_12:1_25 Sdz(B)_12:1_26 Sdz(B)_12:1_27 Sdz(B)_12:1_28 Sdz(B)_12:1_29 Sdz(B)_12:1_30 Sdz(B)_12:1_31 Sdz(B)_12:1_32 Sdz(B)_12:1_33 Sdz(B)_12:1_34
Sdz(B):12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:2 καὶ εἶπεν Ιεφθαε πρὸς αὐτούς Ἀνὴρ μαχητὴς ἤμην ἐγὼ καὶ ὁ λαός μου καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων σφόδρα· καὶ ἐβόησα ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἐσώσατέ με ἐκ χειρὸς αὐτῶν.
Sdz(B):12:2 And Jephthae said to them, I and my people and the children of Ammon were very much engaged in war; and I called for you, and ye did not save me out of their hand. (Judges 12:2 Brenton)
Sdz(B):12:2 Odpowiedział im Jefte: «Ja i mój lud mieliśmy wielki spór z Ammonitami. Wzywałem was na pomoc, a nie wybawiliście mnie z ich rąk. (Sdz 12:2 BT_4)
Sdz(B):12:2 καὶ εἶπεν Ιεφθαε πρὸς αὐτούς Ἀνὴρ μαχητὴς ἤμην ἐγὼ καὶ λαός μου καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων σφόδρα· καὶ ἐβόησα ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἐσώσατέ με ἐκ χειρὸς αὐτῶν.
Sdz(B):12:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰεφθάε, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ σφόδρα καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):12:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jefte Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By być Ja I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Syn Piasek Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By ryczeć Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
Sdz(B):12:2 kai\ ei)=pen *iefTae pro\s au)tou/s *)anE\r maCHEtE\s E)/mEn e)gO\ kai\ o( lao/s mou kai\ oi( ui(oi\ *ammOn sfo/dra· kai\ e)bo/Esa u(ma=s, kai\ ou)k e)sO/sate/ me e)k CHeiro\s au)tO=n.
Sdz(B):12:2 kai eipen iefTae pros autus anEr maCHEtEs EmEn egO kai ho laos mu kai hoi hyioi ammOn sfodra· kai eboEsa hymas, kai uk esOsate me ek CHeiros autOn.
Sdz(B):12:2 C VBI_AAI3S N_NSM P RD_APM N3_NSM N1M_NSM A1_ASF RP_NS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NPM N2_NPM N_GSM D C VAI_AAI1S RP_AP C D VAI_AAI2P RP_AS P N3_GSF RD_GPM
Sdz(B):12:2 and also, even, namely to say/tell Jephthah toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to be I and also, even, namely the people I and also, even, namely the son sand vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to bellow you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same
Sdz(B):12:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jephthah (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) man, husband (nom)   I-was-being I (nom) and the (nom) people (nom) me (gen) and the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) vehement, and I-BELLOW-ed you(pl) (acc) and not you(pl)-SAVE-ed me (acc) out of (+gen) hand (gen) them/same (gen)
Sdz(B):12:2 Sdz(B)_12:2_1 Sdz(B)_12:2_2 Sdz(B)_12:2_3 Sdz(B)_12:2_4 Sdz(B)_12:2_5 Sdz(B)_12:2_6 Sdz(B)_12:2_7 Sdz(B)_12:2_8 Sdz(B)_12:2_9 Sdz(B)_12:2_10 Sdz(B)_12:2_11 Sdz(B)_12:2_12 Sdz(B)_12:2_13 Sdz(B)_12:2_14 Sdz(B)_12:2_15 Sdz(B)_12:2_16 Sdz(B)_12:2_17 Sdz(B)_12:2_18 Sdz(B)_12:2_19 Sdz(B)_12:2_20 Sdz(B)_12:2_21 Sdz(B)_12:2_22 Sdz(B)_12:2_23 Sdz(B)_12:2_24 Sdz(B)_12:2_25 Sdz(B)_12:2_26 Sdz(B)_12:2_27 Sdz(B)_12:2_28
Sdz(B):12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:3 καὶ εἶδον ὅτι οὐκ εἶ σωτήρ, καὶ ἔθηκα τὴν ψυχήν μου ἐν χειρί μου καὶ παρῆλθον πρὸς υἱοὺς Αμμων, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρί μου· καὶ εἰς τί ἀνέβητε ἐπ’ ἐμὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ παρατάξασθαι ἐν ἐμοί;
Sdz(B):12:3 And I saw that thou wert no helper, and I put my life in my hand, and passed on to the sons of Ammon; and the Lord delivered them into my hand: and wherefore are ye come up against me this day to fight with me? (Judges 12:3 Brenton)
Sdz(B):12:3 Widząc, że nie ma wybawiciela, naraziłem moje życie i poszedłem walczyć z Ammonitami, a Pan dał ich w moje ręce. Dlaczego występujecie dzisiaj przeciw mnie chcąc walczyć ze mną?» (Sdz 12:3 BT_4)
Sdz(B):12:3 καὶ εἶδον ὅτι οὐκ εἶ σωτήρ, καὶ ἔθηκα τὴν ψυχήν μου ἐν χειρί μου καὶ παρῆλθον πρὸς υἱοὺς Αμμων, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρί μου· καὶ εἰς τί ἀνέβητε ἐπ’ ἐμὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ παρατάξασθαι ἐν ἐμοί;
Sdz(B):12:3 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σωτήρ, -ῆρος, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰς[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Sdz(B):12:3 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Zbawiciela wybawca I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mobilizować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój
Sdz(B):12:3 kai\ ei)=don o(/ti ou)k ei)= sOtE/r, kai\ e)/TEka tE\n PSuCHE/n mou e)n CHeiri/ mou kai\ parE=lTon pro\s ui(ou\s *ammOn, kai\ e)/dOken au)tou\s ku/rios e)n CHeiri/ mou· kai\ ei)s ti/ a)ne/bEte e)p’ e)me\ e)n tE=| E(me/ra| tau/tE| parata/XasTai e)n e)moi/;
Sdz(B):12:3 kai eidon hoti uk ei sOtEr, kai eTEka tEn PSyCHEn mu en CHeiri mu kai parElTon pros hyius ammOn, kai edOken autus kyrios en CHeiri mu· kai eis ti anebEte ep’ eme en tE hEmera tautE parataXasTai en emoi;
Sdz(B):12:3 C VBI_AAI1S C D V9_PAI2S N3_NSM C VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N3_DSF RP_GS C VBI_AAI1S P N2_APM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P N3_DSF RP_GS C P RI_ASN VZI_AAI2P P RP_AS P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VA_AMN P RP_DS
Sdz(B):12:3 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that οὐχ before rough breathing to go; to be Savior rescuer and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I and also, even, namely to pass by go by, beside, or past toward (+acc,+gen,+dat) son sand and also, even, namely to give he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I and also, even, namely into (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to mobilize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine
Sdz(B):12:3 and I-SEE-ed, they-SEE-ed because/that not you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are Savior (nom|voc) and I-PLACE-ed the (acc) life (acc) me (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen) and I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed toward (+acc,+gen,+dat) sons (acc) sands (gen) and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen) and into (+acc) who/what/why (nom|acc) you(pl)-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) to-be-MOBILIZE-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Sdz(B):12:3 Sdz(B)_12:3_1 Sdz(B)_12:3_2 Sdz(B)_12:3_3 Sdz(B)_12:3_4 Sdz(B)_12:3_5 Sdz(B)_12:3_6 Sdz(B)_12:3_7 Sdz(B)_12:3_8 Sdz(B)_12:3_9 Sdz(B)_12:3_10 Sdz(B)_12:3_11 Sdz(B)_12:3_12 Sdz(B)_12:3_13 Sdz(B)_12:3_14 Sdz(B)_12:3_15 Sdz(B)_12:3_16 Sdz(B)_12:3_17 Sdz(B)_12:3_18 Sdz(B)_12:3_19 Sdz(B)_12:3_20 Sdz(B)_12:3_21 Sdz(B)_12:3_22 Sdz(B)_12:3_23 Sdz(B)_12:3_24 Sdz(B)_12:3_25 Sdz(B)_12:3_26 Sdz(B)_12:3_27 Sdz(B)_12:3_28 Sdz(B)_12:3_29 Sdz(B)_12:3_30 Sdz(B)_12:3_31 Sdz(B)_12:3_32 Sdz(B)_12:3_33 Sdz(B)_12:3_34 Sdz(B)_12:3_35 Sdz(B)_12:3_36 Sdz(B)_12:3_37 Sdz(B)_12:3_38 Sdz(B)_12:3_39
Sdz(B):12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:4 καὶ συνέστρεψεν Ιεφθαε τοὺς πάντας ἄνδρας Γαλααδ καὶ παρετάξατο τῷ Εφραιμ, καὶ ἐπάταξαν ἄνδρες Γαλααδ τὸν Εφραιμ, ὅτι εἶπαν Οἱ διασῳζόμενοι τοῦ Εφραιμ ὑμεῖς, Γαλααδ ἐν μέσῳ τοῦ Εφραιμ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ Μανασση.
Sdz(B):12:4 And Jephthae gathered all the men of Galaad, and fought with Ephraim; and the men of Galaad smote Ephraim, because they that were escaped of Ephraim said, Ye are of Galaad in the midst of Ephraim and in the midst of Manasse. (Judges 12:4 Brenton)
Sdz(B):12:4 Wówczas Jefte zebrał wszystkich mężów z Gileadu i rozpoczął walkę z Efraimitami. Mężowie z Gileadu pokonali Efraimitów, gdyż ci mówili: «Jesteście zbiegami z Efraima, o Gileadczycy, którzy przebywacie wśród Efraimitów i Manassytów». (Sdz 12:4 BT_4)
Sdz(B):12:4 καὶ συνέστρεψεν Ιεφθαε τοὺς πάντας ἄνδρας Γαλααδ καὶ παρετάξατο τῷ Εφραιμ, καὶ ἐπάταξαν ἄνδρες Γαλααδ τὸν Εφραιμ, ὅτι εἶπαν Οἱ διασῳζόμενοι τοῦ Εφραιμ ὑμεῖς, Γαλααδ ἐν μέσῳ τοῦ Εφραιμ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ Μανασση.
Sdz(B):12:4 καί συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) Ἰεφθάε, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
Sdz(B):12:4 I też, nawet, mianowicie Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Jefte Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Efraim I też, nawet, mianowicie By uderzać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Efraim Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Do chronionego Efraim Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Efraim I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Manasses
Sdz(B):12:4 kai\ sune/strePSen *iefTae tou\s pa/ntas a)/ndras *galaad kai\ pareta/Xato tO=| *efraim, kai\ e)pa/taXan a)/ndres *galaad to\n *efraim, o(/ti ei)=pan *oi( diasO|DZo/menoi tou= *efraim u(mei=s, *galaad e)n me/sO| tou= *efraim kai\ e)n me/sO| tou= *manassE.
Sdz(B):12:4 kai synestrePSen iefTae tus pantas andras galaad kai paretaXato tO efraim, kai epataXan andres galaad ton efraim, hoti eipan hoi diasODZomenoi tu efraim hymeis, galaad en mesO tu efraim kai en mesO tu manassE.
Sdz(B):12:4 C VAI_AAI3S N_NSM RA_APM A3_APM N3_APM N_GSM C VAI_AMI3S RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3P N3_NPM N_GSM RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3P RA_NPM V1_PMPNPM RA_GSM N_GSM RP_NP N_NSM P A1_DSM RA_GSM N_GSM C P A1_DSM RA_GSM N_GSM
Sdz(B):12:4 and also, even, namely to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring Jephthah the every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely to mobilize the Ephraim and also, even, namely to smite man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć the Ephraim because/that to say/tell the to preserved the Ephraim you ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the Ephraim and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the Manasses
Sdz(B):12:4 and he/she/it-GATHERED TOGETHER-ed Jephthah (indecl) the (acc) all (acc) men, husbands (acc)   and he/she/it-was-MOBILIZE-ed the (dat) Ephraim (indecl) and they-SMITE-ed men, husbands (nom|voc)   the (acc) Ephraim (indecl) because/that they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) while being-PRESERVED-ed (nom|voc) the (gen) Ephraim (indecl) you(pl) (nom)   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) Ephraim (indecl) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) Manasses  (acc, gen, voc)
Sdz(B):12:4 Sdz(B)_12:4_1 Sdz(B)_12:4_2 Sdz(B)_12:4_3 Sdz(B)_12:4_4 Sdz(B)_12:4_5 Sdz(B)_12:4_6 Sdz(B)_12:4_7 Sdz(B)_12:4_8 Sdz(B)_12:4_9 Sdz(B)_12:4_10 Sdz(B)_12:4_11 Sdz(B)_12:4_12 Sdz(B)_12:4_13 Sdz(B)_12:4_14 Sdz(B)_12:4_15 Sdz(B)_12:4_16 Sdz(B)_12:4_17 Sdz(B)_12:4_18 Sdz(B)_12:4_19 Sdz(B)_12:4_20 Sdz(B)_12:4_21 Sdz(B)_12:4_22 Sdz(B)_12:4_23 Sdz(B)_12:4_24 Sdz(B)_12:4_25 Sdz(B)_12:4_26 Sdz(B)_12:4_27 Sdz(B)_12:4_28 Sdz(B)_12:4_29 Sdz(B)_12:4_30 Sdz(B)_12:4_31 Sdz(B)_12:4_32 Sdz(B)_12:4_33 Sdz(B)_12:4_34
Sdz(B):12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:5 καὶ προκατελάβετο Γαλααδ τὰς διαβάσεις τοῦ Ιορδάνου τοῦ Εφραιμ, καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ διασῳζόμενοι Εφραιμ Διαβῶμεν, καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄνδρες Γαλααδ Μὴ Εφραθίτης εἶ; καὶ εἶπεν Οὔ.
Sdz(B):12:5 And Galaad took the fords of Jordan before Ephraim; and they that escaped of Ephraim said to them, Let us go over: and the men of Galaad said, Art thou an Ephrathite? and he said, No. (Judges 12:5 Brenton)
Sdz(B):12:5 Następnie Gileadczycy odcięli Efraimitom drogę do brodów Jordanu, a gdy zbiegowie z Efraima mówili: «Pozwól mi przejść», Gileadczycy zadawali pytanie: «Czy jesteś Efraimitą?» - A kiedy odpowiadał: «Nie», (Sdz 12:5 BT_4)
Sdz(B):12:5 καὶ προκατελάβετο Γαλααδ τὰς διαβάσεις τοῦ Ιορδάνου τοῦ Εφραιμ, καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ διασῳζόμενοι Εφραιμ Διαβῶμεν, καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄνδρες Γαλααδ Μὴ Εφραθίτης εἶ; καὶ εἶπεν Οὔ.
Sdz(B):12:5 καί     ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) Ἐφραίμ, ὁ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   μή   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
Sdz(B):12:5 I też, nawet, mianowicie Jordan [rzeka z] Efraim I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do chronionego Efraim By przechodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Nie By iść; by być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym
Sdz(B):12:5 kai\ prokatela/beto *galaad ta\s diaba/seis tou= *iorda/nou tou= *efraim, kai\ ei)=pan au)toi=s oi( diasO|DZo/menoi *efraim *diabO=men, kai\ ei)=pan au)toi=s oi( a)/ndres *galaad *mE\ *efraTi/tEs ei)=; kai\ ei)=pen *ou)/.
Sdz(B):12:5 kai prokatelabeto galaad tas diabaseis tu iordanu tu efraim, kai eipan autois hoi diasODZomenoi efraim diabOmen, kai eipan autois hoi andres galaad mE efraTitEs ei; kai eipen u.
Sdz(B):12:5 C VBI_AMI3S N_NSM RA_APF N3I_NPF RA_GSM N1M_GSM RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM V1_PMPNPM N_GSM VZ_AAS1P C VAI_AAI3P RD_DPM RA_NPM N3_NPM N_GSM D N1M_NSM V9_PAI2S C VBI_AAI3S D
Sdz(B):12:5 and also, even, namely ć ć the ć the Jordan [river of] the Ephraim and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the to preserved Ephraim to cross over and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć not ć to go; to be and also, even, namely to say/tell not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing
Sdz(B):12:5 and     the (acc)   the (gen) Jordan (gen) the (gen) Ephraim (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat) the (nom) while being-PRESERVED-ed (nom|voc) Ephraim (indecl) we-should-CROSS-OVER and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat) the (nom) men, husbands (nom|voc)   not   you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and he/she/it-SAY/TELL-ed not
Sdz(B):12:5 Sdz(B)_12:5_1 Sdz(B)_12:5_2 Sdz(B)_12:5_3 Sdz(B)_12:5_4 Sdz(B)_12:5_5 Sdz(B)_12:5_6 Sdz(B)_12:5_7 Sdz(B)_12:5_8 Sdz(B)_12:5_9 Sdz(B)_12:5_10 Sdz(B)_12:5_11 Sdz(B)_12:5_12 Sdz(B)_12:5_13 Sdz(B)_12:5_14 Sdz(B)_12:5_15 Sdz(B)_12:5_16 Sdz(B)_12:5_17 Sdz(B)_12:5_18 Sdz(B)_12:5_19 Sdz(B)_12:5_20 Sdz(B)_12:5_21 Sdz(B)_12:5_22 Sdz(B)_12:5_23 Sdz(B)_12:5_24 Sdz(B)_12:5_25 Sdz(B)_12:5_26 Sdz(B)_12:5_27 Sdz(B)_12:5_28
Sdz(B):12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:6 καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰπὸν δὴ Στάχυς· καὶ οὐ κατεύθυνεν τοῦ λαλῆσαι οὕτως. καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν αὐτὸν πρὸς τὰς διαβάσεις τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἔπεσαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Εφραιμ τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες.
Sdz(B):12:6 Then they said to him, Say now Stachys; and he did not rightly pronounce it so: and they took him, and slew him at the fords of Jordan; and there fell at that time of Ephraim two and forty thousand. (Judges 12:6 Brenton)
Sdz(B):12:6 wówczas nakazywali mu: «Wymówże więc Szibbolet». Jeśli rzekł: Sibbolet - a inaczej nie mógł wymówić - chwytali go i zabijali u brodu Jordanu. Tak zginęło przy tej sposobności czterdzieści dwa tysiące Efraimitów. (Sdz 12:6 BT_4)
Sdz(B):12:6 καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰπὸν δὴ Στάχυς· καὶ οὐ κατεύθυνεν τοῦ λαλῆσαι οὕτως. καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν αὐτὸν πρὸς τὰς διαβάσεις τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἔπεσαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Εφραιμ τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες.
Sdz(B):12:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή στάχυς[1], -υος, ὁ; Στάχυς[2], -υος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὕτως/οὕτω καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀπό Ἐφραίμ, ὁ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
Sdz(B):12:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Naprawdę ???; Stachys I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj By mówić thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Efraim Czterdzieści Dwa Kilo [jednostka tysiąc]
Sdz(B):12:6 kai\ ei)=pan au)tO=| *ei)po\n dE\ *sta/CHus· kai\ ou) kateu/Tunen tou= lalE=sai ou(/tOs. kai\ e)pela/bonto au)tou= kai\ e)/Tusan au)to\n pro\s ta\s diaba/seis tou= *iorda/nou, kai\ e)/pesan e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| a)po\ *efraim tessara/konta du/o CHilia/des.
Sdz(B):12:6 kai eipan autO eipon dE staCHys· kai u kateuTynen tu lalEsai hutOs. kai epelabonto autu kai eTysan auton pros tas diabaseis tu iordanu, kai epesan en tO kairO ekeinO apo efraim tessarakonta dyo CHiliades.
Sdz(B):12:6 C VAI_AAI3P RD_DSM VB_AAD2S x N3U_NSM C D VB_AAI3S RA_GSN VA_AAN D C VBI_AMI3P RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_APF N3I_APF RA_GSM N1M_GSM C VAI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM RD_DSM P N_GSM M M N3D_NPF
Sdz(B):12:6 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to say/tell indeed ???; Stachys and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lead keep straight, guide, direct, instruct the to speak thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to take hold of he/she/it/same and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the ć the Jordan [river of] and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Ephraim forty two kilo [unit of one thousand]
Sdz(B):12:6 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) indeed ??? (nom); Stachys (nom) and not he/she/it-was-LEAD-ing, he/she/it-LEAD-ed the (gen) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) thusly/like this and they-were-TAKE-ed-HOLD-OF him/it/same (gen) and they-SACRIFICE-ed him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) Jordan (gen) and they-FALL-ed in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) away from (+gen) Ephraim (indecl) forty two (nom, acc, gen) kilos (nom|voc)
Sdz(B):12:6 Sdz(B)_12:6_1 Sdz(B)_12:6_2 Sdz(B)_12:6_3 Sdz(B)_12:6_4 Sdz(B)_12:6_5 Sdz(B)_12:6_6 Sdz(B)_12:6_7 Sdz(B)_12:6_8 Sdz(B)_12:6_9 Sdz(B)_12:6_10 Sdz(B)_12:6_11 Sdz(B)_12:6_12 Sdz(B)_12:6_13 Sdz(B)_12:6_14 Sdz(B)_12:6_15 Sdz(B)_12:6_16 Sdz(B)_12:6_17 Sdz(B)_12:6_18 Sdz(B)_12:6_19 Sdz(B)_12:6_20 Sdz(B)_12:6_21 Sdz(B)_12:6_22 Sdz(B)_12:6_23 Sdz(B)_12:6_24 Sdz(B)_12:6_25 Sdz(B)_12:6_26 Sdz(B)_12:6_27 Sdz(B)_12:6_28 Sdz(B)_12:6_29 Sdz(B)_12:6_30 Sdz(B)_12:6_31 Sdz(B)_12:6_32 Sdz(B)_12:6_33 Sdz(B)_12:6_34
Sdz(B):12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:7 καὶ ἔκρινεν Ιεφθαε τὸν Ισραηλ ἑξήκοντα ἔτη. καὶ ἀπέθανεν Ιεφθαε ὁ Γαλααδίτης καὶ ἐτάφη ἐν πόλει αὐτοῦ ἐν Γαλααδ.
Sdz(B):12:7 And Jephthae judged Israel six years; and Jephthae the Galaadite died, and was buried in his city Galaad. (Judges 12:7 Brenton)
Sdz(B):12:7 Jefte sprawował sądy nad Izraelem przez sześć lat, następnie umarł Jefte Gileadczyk i pochowano go w mieście jego Mispa w Gileadzie. (Sdz 12:7 BT_4)
Sdz(B):12:7 Καὶ ἔκρινεν Ιεφθαε τὸν Ισραηλ ἑξήκοντα ἔτη. καὶ ἀπέθανεν Ιεφθαε Γαλααδίτης καὶ ἐτάφη ἐν πόλει αὐτοῦ ἐν Γαλααδ.
Sdz(B):12:7 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) Ἰεφθάε, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἑξή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἰεφθάε, ὁ ὁ ἡ τό   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν  
Sdz(B):12:7 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Jefte Izrael Sześćdziesiąt Rok I też, nawet, mianowicie By umierać Jefte I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(B):12:7 *kai\ e)/krinen *iefTae to\n *israEl e(XE/konta e)/tE. kai\ a)pe/Tanen *iefTae o( *galaadi/tEs kai\ e)ta/fE e)n po/lei au)tou= e)n *galaad.
Sdz(B):12:7 kai ekrinen iefTae ton israEl heXEkonta etE. kai apeTanen iefTae ho galaaditEs kai etafE en polei autu en galaad.
Sdz(B):12:7 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM M N3E_APN C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM C VDI_API3S P N3I_DSF RD_GSM P N_DSM
Sdz(B):12:7 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn Jephthah the Israel sixty year and also, even, namely to die Jephthah the ć and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Sdz(B):12:7 and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed Jephthah (indecl) the (acc) Israel (indecl) sixty years (nom|acc|voc) and he/she/it-DIE-ed Jephthah (indecl) the (nom)   and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) city (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)  
Sdz(B):12:7 Sdz(B)_12:7_1 Sdz(B)_12:7_2 Sdz(B)_12:7_3 Sdz(B)_12:7_4 Sdz(B)_12:7_5 Sdz(B)_12:7_6 Sdz(B)_12:7_7 Sdz(B)_12:7_8 Sdz(B)_12:7_9 Sdz(B)_12:7_10 Sdz(B)_12:7_11 Sdz(B)_12:7_12 Sdz(B)_12:7_13 Sdz(B)_12:7_14 Sdz(B)_12:7_15 Sdz(B)_12:7_16 Sdz(B)_12:7_17 Sdz(B)_12:7_18 Sdz(B)_12:7_19
Sdz(B):12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:8 καὶ ἔκρινεν μετ’ αὐτὸν τὸν Ισραηλ Αβαισαν ἀπὸ Βαιθλεεμ.
Sdz(B):12:8 And after him Abaissan of Bethleem judged Israel. (Judges 12:8 Brenton)
Sdz(B):12:8 Po nim sprawował sądy nad Izraelem Ibsan z Betlejem. (Sdz 12:8 BT_4)
Sdz(B):12:8 Καὶ ἔκρινεν μετ’ αὐτὸν τὸν Ισραηλ Αβαισαν ἀπὸ Βαιθλεεμ.
Sdz(B):12:8 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   ἀπό  
Sdz(B):12:8 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Sdz(B):12:8 *kai\ e)/krinen met’ au)to\n to\n *israEl *abaisan a)po\ *baiTleem.
Sdz(B):12:8 kai ekrinen met’ auton ton israEl abaisan apo baiTleem.
Sdz(B):12:8 C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_ASM N_ASM N_NSM P N_GSF
Sdz(B):12:8 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the Israel ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć
Sdz(B):12:8 and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) the (acc) Israel (indecl)   away from (+gen)  
Sdz(B):12:8 Sdz(B)_12:8_1 Sdz(B)_12:8_2 Sdz(B)_12:8_3 Sdz(B)_12:8_4 Sdz(B)_12:8_5 Sdz(B)_12:8_6 Sdz(B)_12:8_7 Sdz(B)_12:8_8 Sdz(B)_12:8_9
Sdz(B):12:8 x x x x x x x x x
Sdz(B):12:9 καὶ ἦσαν αὐτῷ τριάκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα θυγατέρες, ἃς ἐξαπέστειλεν ἔξω, καὶ τριάκοντα θυγατέρας εἰσήνεγκεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔξωθεν. καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἑπτὰ ἔτη.
Sdz(B):12:9 And he had thirty sons, and thirty daughters, whom he sent forth; and he brought in thirty daughters for his sons from without; and he judged Israel seven years. (Judges 12:9 Brenton)
Sdz(B):12:9 Miał on trzydziestu synów i trzydzieści córek. Wydał je za mąż poza granicami i stamtąd sprowadził trzydzieści żon dla swoich synów. Sprawował on sądy nad Izraelem przez siedem lat. (Sdz 12:9 BT_4)
Sdz(B):12:9 καὶ ἦσαν αὐτῷ τριάκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα θυγατέρες, ἃς ἐξαπέστειλεν ἔξω, καὶ τριάκοντα θυγατέρας εἰσήνεγκεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔξωθεν. καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ἑπτὰ ἔτη.
Sdz(B):12:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τριά·κοντα υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί τριά·κοντα θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὅς ἥ ὅ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί τριά·κοντα θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἔξω·θεν καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(B):12:9 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Trzydzieści Syn I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Córka Kto/, który/, który Do ??? Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Córka By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Syn On/ona/to/to samo Od zewnątrz I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael Siedem Rok
Sdz(B):12:9 kai\ E)=san au)tO=| tria/konta ui(oi\ kai\ tria/konta Tugate/res, a(/s e)Xape/steilen e)/XO, kai\ tria/konta Tugate/ras ei)sE/negken toi=s ui(oi=s au)tou= e)/XOTen. kai\ e)/krinen to\n *israEl e(pta\ e)/tE.
Sdz(B):12:9 kai Esan autO triakonta hyioi kai triakonta Tygateres, has eXapesteilen eXO, kai triakonta Tygateras eisEnenken tois hyiois autu eXOTen. kai ekrinen ton israEl hepta etE.
Sdz(B):12:9 C V9_IAI3P RD_DSM M N2_NPM C M N3_NPF RR_APF VAI_AAI3S D C M N3_APF VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RD_GSM D C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM M N3E_APN
Sdz(B):12:9 and also, even, namely to be he/she/it/same thirty son and also, even, namely thirty daughter who/whom/which to ??? outside; to have; to be permitted and also, even, namely thirty daughter to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the son he/she/it/same from the outside and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel seven year
Sdz(B):12:9 and they-were him/it/same (dat) thirty sons (nom|voc) and thirty daughters (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-???-ed outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED and thirty daughters (acc) he/she/it-BRING IN-ed the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) from the outside and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) Israel (indecl) seven years (nom|acc|voc)
Sdz(B):12:9 Sdz(B)_12:9_1 Sdz(B)_12:9_2 Sdz(B)_12:9_3 Sdz(B)_12:9_4 Sdz(B)_12:9_5 Sdz(B)_12:9_6 Sdz(B)_12:9_7 Sdz(B)_12:9_8 Sdz(B)_12:9_9 Sdz(B)_12:9_10 Sdz(B)_12:9_11 Sdz(B)_12:9_12 Sdz(B)_12:9_13 Sdz(B)_12:9_14 Sdz(B)_12:9_15 Sdz(B)_12:9_16 Sdz(B)_12:9_17 Sdz(B)_12:9_18 Sdz(B)_12:9_19 Sdz(B)_12:9_20 Sdz(B)_12:9_21 Sdz(B)_12:9_22 Sdz(B)_12:9_23 Sdz(B)_12:9_24 Sdz(B)_12:9_25
Sdz(B):12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:10 καὶ ἀπέθανεν Αβαισαν καὶ ἐτάφη ἐν Βαιθλεεμ.
Sdz(B):12:10 And Abaissan died, and was buried in Bethleem. (Judges 12:10 Brenton)
Sdz(B):12:10 Następnie Ibsan umarł i pochowano go w Betlejem. (Sdz 12:10 BT_4)
Sdz(B):12:10 καὶ ἀπέθανεν Αβαισαν καὶ ἐτάφη ἐν Βαιθλεεμ.
Sdz(B):12:10 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν  
Sdz(B):12:10 I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Sdz(B):12:10 kai\ a)pe/Tanen *abaisan kai\ e)ta/fE e)n *baiTleem.
Sdz(B):12:10 kai apeTanen abaisan kai etafE en baiTleem.
Sdz(B):12:10 C VBI_AAI3S N_NSM C VDI_API3S P N_DSF
Sdz(B):12:10 and also, even, namely to die ć and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Sdz(B):12:10 and he/she/it-DIE-ed   and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat)  
Sdz(B):12:10 Sdz(B)_12:10_1 Sdz(B)_12:10_2 Sdz(B)_12:10_3 Sdz(B)_12:10_4 Sdz(B)_12:10_5 Sdz(B)_12:10_6 Sdz(B)_12:10_7
Sdz(B):12:10 x x x x x x x
Sdz(B):12:11 καὶ ἔκρινεν μετ’ αὐτὸν τὸν Ισραηλ Αιλωμ ὁ Ζαβουλωνίτης δέκα ἔτη.
Sdz(B):12:11 And after him Aelom of Zabulon judged Israel ten years. (Judges 12:11 Brenton)
Sdz(B):12:11 Po nim sprawował sądy nad Izraelem Elon Zabulonita. Sądził on Izraela przez dziesięć lat. (Sdz 12:11 BT_4)
Sdz(B):12:11 Καὶ ἔκρινεν μετ’ αὐτὸν τὸν Ισραηλ Αιλωμ Ζαβουλωνίτης δέκα ἔτη.
Sdz(B):12:11 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   ὁ ἡ τό   δέκα ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(B):12:11 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Izrael Dziesięć Rok
Sdz(B):12:11 *kai\ e)/krinen met’ au)to\n to\n *israEl *ailOm o( *DZaboulOni/tEs de/ka e)/tE.
Sdz(B):12:11 kai ekrinen met’ auton ton israEl ailOm ho DZabulOnitEs deka etE.
Sdz(B):12:11 C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_ASM N_ASM N_NSM RA_NSM N1M_NSM M N3E_APN
Sdz(B):12:11 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the Israel ć the ć ten year
Sdz(B):12:11 and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) the (acc) Israel (indecl)   the (nom)   ten years (nom|acc|voc)
Sdz(B):12:11 Sdz(B)_12:11_1 Sdz(B)_12:11_2 Sdz(B)_12:11_3 Sdz(B)_12:11_4 Sdz(B)_12:11_5 Sdz(B)_12:11_6 Sdz(B)_12:11_7 Sdz(B)_12:11_8 Sdz(B)_12:11_9 Sdz(B)_12:11_10 Sdz(B)_12:11_11
Sdz(B):12:11 x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:12 καὶ ἀπέθανεν Αιλωμ ὁ Ζαβουλωνίτης καὶ ἐτάφη ἐν Αιλωμ ἐν γῇ Ζαβουλων.
Sdz(B):12:12 And Aelom of Zabulon died, and was buried in Aelom in the land of Zabulon. (Judges 12:12 Brenton)
Sdz(B):12:12 Potem umarł Elon Zabulonita i pochowano go w Ajjalonie, w ziemi Zabulon. (Sdz 12:12 BT_4)
Sdz(B):12:12 καὶ ἀπέθανεν Αιλωμ Ζαβουλωνίτης καὶ ἐτάφη ἐν Αιλωμ ἐν γῇ Ζαβουλων.
Sdz(B):12:12 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ζαβουλών, ὁ
Sdz(B):12:12 I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Zebulun
Sdz(B):12:12 kai\ a)pe/Tanen *ailOm o( *DZaboulOni/tEs kai\ e)ta/fE e)n *ailOm e)n gE=| *DZaboulOn.
Sdz(B):12:12 kai apeTanen ailOm ho DZabulOnitEs kai etafE en ailOm en gE DZabulOn.
Sdz(B):12:12 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM C VDI_API3S P N_DSM P N1_DSF N_GSM
Sdz(B):12:12 and also, even, namely to die ć the ć and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Zebulun
Sdz(B):12:12 and he/she/it-DIE-ed   the (nom)   and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Zebulun (indecl)
Sdz(B):12:12 Sdz(B)_12:12_1 Sdz(B)_12:12_2 Sdz(B)_12:12_3 Sdz(B)_12:12_4 Sdz(B)_12:12_5 Sdz(B)_12:12_6 Sdz(B)_12:12_7 Sdz(B)_12:12_8 Sdz(B)_12:12_9 Sdz(B)_12:12_10 Sdz(B)_12:12_11 Sdz(B)_12:12_12
Sdz(B):12:12 x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:13 καὶ ἔκρινεν μετ’ αὐτὸν τὸν Ισραηλ Αβδων υἱὸς Ελληλ ὁ Φαραθωνίτης.
Sdz(B):12:13 And after him Abdon the son of Ellel, the Pharathonite, judged Israel. (Judges 12:13 Brenton)
Sdz(B):12:13 Po nim sprawował sądy nad Izraelem Abdon, syn Hillela z Pireatonu. (Sdz 12:13 BT_4)
Sdz(B):12:13 Καὶ ἔκρινεν μετ’ αὐτὸν τὸν Ισραηλ Αβδων υἱὸς Ελληλ Φαραθωνίτης.
Sdz(B):12:13 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό  
Sdz(B):12:13 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Izrael Syn
Sdz(B):12:13 *kai\ e)/krinen met’ au)to\n to\n *israEl *abdOn ui(o\s *ellEl o( *faraTOni/tEs.
Sdz(B):12:13 kai ekrinen met’ auton ton israEl abdOn hyios ellEl ho faraTOnitEs.
Sdz(B):12:13 C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_ASM N_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM
Sdz(B):12:13 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the Israel ć son ć the ć
Sdz(B):12:13 and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) the (acc) Israel (indecl)   son (nom)   the (nom)  
Sdz(B):12:13 Sdz(B)_12:13_1 Sdz(B)_12:13_2 Sdz(B)_12:13_3 Sdz(B)_12:13_4 Sdz(B)_12:13_5 Sdz(B)_12:13_6 Sdz(B)_12:13_7 Sdz(B)_12:13_8 Sdz(B)_12:13_9 Sdz(B)_12:13_10 Sdz(B)_12:13_11
Sdz(B):12:13 x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:14 καὶ ἦσαν αὐτῷ τεσσαράκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα υἱῶν υἱοὶ ἐπιβαίνοντες ἐπὶ ἑβδομήκοντα πώλους. καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ὀκτὼ ἔτη.
Sdz(B):12:14 And he had forty sons, and thirty grandsons, that rode upon seventy colts: and he judged Israel eight years. (Judges 12:14 Brenton)
Sdz(B):12:14 Miał on czterdziestu synów i trzydziestu wnuków, którzy jeździli na siedemdziesięciu oślętach. sprawował on sądy nad Izraelem przez osiem lat. (Sdz 12:14 BT_4)
Sdz(B):12:14 καὶ ἦσαν αὐτῷ τεσσαράκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα υἱῶν υἱοὶ ἐπιβαίνοντες ἐπὶ ἑβδομήκοντα πώλους. καὶ ἔκρινεν τὸν Ισραηλ ὀκτὼ ἔτη.
Sdz(B):12:14 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί τριά·κοντα υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ἑβδομή·κοντα πῶλος, -ου, ὁ καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὀκτώ ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(B):12:14 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Czterdzieści Syn I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Syn Syn Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siedemdziesiąt ??? I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael Osiem Rok
Sdz(B):12:14 kai\ E)=san au)tO=| tessara/konta ui(oi\ kai\ tria/konta ui(O=n ui(oi\ e)pibai/nontes e)pi\ e(bdomE/konta pO/lous. kai\ e)/krinen to\n *israEl o)ktO\ e)/tE.
Sdz(B):12:14 kai Esan autO tessarakonta hyioi kai triakonta hyiOn hyioi epibainontes epi hebdomEkonta pOlus. kai ekrinen ton israEl oktO etE.
Sdz(B):12:14 C V9_IAI3P RD_DSM M N2_NPM C M N2_GPM N2_NPM V1_PAPNPM P M N2_APM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM M N3E_APN
Sdz(B):12:14 and also, even, namely to be he/she/it/same forty son and also, even, namely thirty son son to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing seventy ??? and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel eight year
Sdz(B):12:14 and they-were him/it/same (dat) forty sons (nom|voc) and thirty sons (gen) sons (nom|voc) while ???-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) seventy ???s (acc) and he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) Israel (indecl) eight years (nom|acc|voc)
Sdz(B):12:14 Sdz(B)_12:14_1 Sdz(B)_12:14_2 Sdz(B)_12:14_3 Sdz(B)_12:14_4 Sdz(B)_12:14_5 Sdz(B)_12:14_6 Sdz(B)_12:14_7 Sdz(B)_12:14_8 Sdz(B)_12:14_9 Sdz(B)_12:14_10 Sdz(B)_12:14_11 Sdz(B)_12:14_12 Sdz(B)_12:14_13 Sdz(B)_12:14_14 Sdz(B)_12:14_15 Sdz(B)_12:14_16 Sdz(B)_12:14_17 Sdz(B)_12:14_18 Sdz(B)_12:14_19
Sdz(B):12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):12:15 καὶ ἀπέθανεν Αβδων υἱὸς Ελληλ ὁ Φαραθωνίτης καὶ ἐτάφη ἐν Φαραθωμ ἐν γῇ Εφραιμ ἐν ὄρει τοῦ Αμαληκ.
Sdz(B):12:15 And Abdon the son of Ellel, the Pharathonite, died, and was buried in Pharathon in the land of Ephraim in the mount of Amalec. (Judges 12:15 Brenton)
Sdz(B):12:15 I umarł Abdon, syn Hillela z Pireatonu, i pochowano go w Pireatonie w ziemi Efraima, na górze Amalekitów. (Sdz 12:15 BT_4)
Sdz(B):12:15 καὶ ἀπέθανεν Αβδων υἱὸς Ελληλ Φαραθωνίτης καὶ ἐτάφη ἐν Φαραθωμ ἐν γῇ Εφραιμ ἐν ὄρει τοῦ Αμαληκ.
Sdz(B):12:15 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἐφραίμ, ὁ ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό  
Sdz(B):12:15 I też, nawet, mianowicie By umierać Syn I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Efraim W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź
Sdz(B):12:15 kai\ a)pe/Tanen *abdOn ui(o\s *ellEl o( *faraTOni/tEs kai\ e)ta/fE e)n *faraTOm e)n gE=| *efraim e)n o)/rei tou= *amalEk.
Sdz(B):12:15 kai apeTanen abdOn hyios ellEl ho faraTOnitEs kai etafE en faraTOm en gE efraim en orei tu amalEk.
Sdz(B):12:15 C VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM C VDI_API3S P N_DS P N1_DSF N_GSM P N3E_DSN RA_GSM N_GSM
Sdz(B):12:15 and also, even, namely to die ć son ć the ć and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Ephraim in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount the ć
Sdz(B):12:15 and he/she/it-DIE-ed   son (nom)   the (nom)   and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Ephraim (indecl) in/among/by (+dat) mount (dat) the (gen)  
Sdz(B):12:15 Sdz(B)_12:15_1 Sdz(B)_12:15_2 Sdz(B)_12:15_3 Sdz(B)_12:15_4 Sdz(B)_12:15_5 Sdz(B)_12:15_6 Sdz(B)_12:15_7 Sdz(B)_12:15_8 Sdz(B)_12:15_9 Sdz(B)_12:15_10 Sdz(B)_12:15_11 Sdz(B)_12:15_12 Sdz(B)_12:15_13 Sdz(B)_12:15_14 Sdz(B)_12:15_15 Sdz(B)_12:15_16 Sdz(B)_12:15_17 Sdz(B)_12:15_18
Sdz(B):12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x