Sdz(B):13:1 καὶ προσέθηκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Φυλιστιιμ τεσσαράκοντα ἔτη.
Sdz(B):13:1 And the children of Israel yet again committed iniquity before the Lord; and the Lord delivered them into the hand of the Phylistines forty years. (Judges 13:1 Brenton)
Sdz(B):13:1 Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na czterdzieści lat. (Sdz 13:1 BT_4)
Sdz(B):13:1 Καὶ προσέθηκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Φυλιστιιμ τεσσαράκοντα ἔτη.
Sdz(B):13:1 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό
Sdz(B):13:1 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Syn Izrael By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Czterdzieści Rok
Sdz(B):13:1 *kai\ prose/TEkan oi( ui(oi\ *israEl poiE=sai to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou, kai\ pare/dOken au)tou\s ku/rios e)n CHeiri\ *fulistiim tessara/konta e)/tE.
Sdz(B):13:1 kai proseTEkan hoi hyioi israEl poiEsai to ponEron enOpion kyriu, kai paredOken autus kyrios en CHeiri fylistiim tessarakonta etE.
Sdz(B):13:1 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN RA_ASN A1A_ASM P N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM P N3_DSF N_GPM M N3E_APN
Sdz(B):13:1 and also, even, namely to add to the son Israel to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć forty year
Sdz(B):13:1 and they-ADD-ed-TO the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat)   forty years (nom|acc|voc)
Sdz(B):13:1 Sdz(B)_13:1_1 Sdz(B)_13:1_2 Sdz(B)_13:1_3 Sdz(B)_13:1_4 Sdz(B)_13:1_5 Sdz(B)_13:1_6 Sdz(B)_13:1_7 Sdz(B)_13:1_8 Sdz(B)_13:1_9 Sdz(B)_13:1_10 Sdz(B)_13:1_11 Sdz(B)_13:1_12 Sdz(B)_13:1_13 Sdz(B)_13:1_14 Sdz(B)_13:1_15 Sdz(B)_13:1_16 Sdz(B)_13:1_17 Sdz(B)_13:1_18 Sdz(B)_13:1_19
Sdz(B):13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:2 καὶ ἦν ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Σαραα ἀπὸ δήμου συγγενείας τοῦ Δανι, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μανωε, καὶ γυνὴ αὐτῷ στεῖρα καὶ οὐκ ἔτεκεν.
Sdz(B):13:2 And there was a man of Saraa, of the family of the kindred of Dan, and his name was Manoe, and his wife was barren, and bore not. (Judges 13:2 Brenton)
Sdz(B):13:2 W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. (Sdz 13:2 BT_4)
Sdz(B):13:2 Καὶ ἦν ἀνὴρ εἷς ἀπὸ Σαραα ἀπὸ δήμου συγγενείας τοῦ Δανι, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μανωε, καὶ γυνὴ αὐτῷ στεῖρα καὶ οὐκ ἔτεκεν.
Sdz(B):13:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό   ἀπό δῆμος, -ου, ὁ συγ·γένεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Sdz(B):13:2 I też, nawet, mianowicie By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Względny I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Jałowy jeden I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rodzić
Sdz(B):13:2 *kai\ E)=n a)nE\r ei(=s a)po\ *saraa a)po\ dE/mou suggenei/as tou= *dani, kai\ o)/noma au)tO=| *manOe, kai\ gunE\ au)tO=| stei=ra kai\ ou)k e)/teken.
Sdz(B):13:2 kai En anEr heis apo saraa apo dEmu syngeneias tu dani, kai onoma autO manOe, kai gynE autO steira kai uk eteken.
Sdz(B):13:2 C V9_IAI3S N3_NSM A3_NSM P N_GS P N2_GSM N1A_GSF RA_GSM N_GSM C N3M_ASN RD_DSM N_NSM C N3K_NSF RD_DSM N1A_NSF C D VBI_AAI3S
Sdz(B):13:2 and also, even, namely to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, relative the ć and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć and also, even, namely woman/wife he/she/it/same barren one and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give birth
Sdz(B):13:2 and he/she/it-was man, husband (nom) one (nom) away from (+gen)   away from (+gen) assembly (gen) relative (gen), relatives (acc) the (gen)   and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)   and woman/wife (nom) him/it/same (dat) barren one  (nom|voc) and not he/she/it-GIVE-ed-BIRTH
Sdz(B):13:2 Sdz(B)_13:2_1 Sdz(B)_13:2_2 Sdz(B)_13:2_3 Sdz(B)_13:2_4 Sdz(B)_13:2_5 Sdz(B)_13:2_6 Sdz(B)_13:2_7 Sdz(B)_13:2_8 Sdz(B)_13:2_9 Sdz(B)_13:2_10 Sdz(B)_13:2_11 Sdz(B)_13:2_12 Sdz(B)_13:2_13 Sdz(B)_13:2_14 Sdz(B)_13:2_15 Sdz(B)_13:2_16 Sdz(B)_13:2_17 Sdz(B)_13:2_18 Sdz(B)_13:2_19 Sdz(B)_13:2_20 Sdz(B)_13:2_21 Sdz(B)_13:2_22
Sdz(B):13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:3 καὶ ὤφθη ἄγγελος κυρίου πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἰδοὺ σὺ στεῖρα καὶ οὐ τέτοκας· καὶ συλλήμψῃ υἱόν.
Sdz(B):13:3 And an angel of the Lord appeared to the woman, and said to her, Behold, thou art barren and hast not born; yet thou shalt conceive a son. (Judges 13:3 Brenton)
Sdz(B):13:3 Anioł Pana ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: «Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. (Sdz 13:3 BT_4)
Sdz(B):13:3 καὶ ὤφθη ἄγγελος κυρίου πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Ἰδοὺ σὺ στεῖρα καὶ οὐ τέτοκας· καὶ συλλήμψῃ υἱόν.
Sdz(B):13:3 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Sdz(B):13:3 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty Jałowy jeden I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rodzić I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Syn
Sdz(B):13:3 kai\ O)/fTE a)/ggelos kuri/ou pro\s tE\n gunai=ka kai\ ei)=pen pro\s au)tE/n *)idou\ su\ stei=ra kai\ ou) te/tokas· kai\ sullE/mPSE| ui(o/n.
Sdz(B):13:3 kai OfTE angelos kyriu pros tEn gynaika kai eipen pros autEn idu sy steira kai u tetokas· kai syllEmPSE hyion.
Sdz(B):13:3 C VVI_API3S N2_NSM N2_GSM P RA_ASF N3K_ASF C VBI_AAI3S P RD_ASF I RP_NS N1A_NSF C D VX_XAI2S C VF_FMI2S N2_ASM
Sdz(B):13:3 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you barren one and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give birth and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture son
Sdz(B):13:3 and he/she/it-was-SEE-ed messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) barren one  (nom|voc) and not you(sg)-have-GIVE-ed-BIRTH and you(sg)-will-be-SEIZING-ed son (acc)
Sdz(B):13:3 Sdz(B)_13:3_1 Sdz(B)_13:3_2 Sdz(B)_13:3_3 Sdz(B)_13:3_4 Sdz(B)_13:3_5 Sdz(B)_13:3_6 Sdz(B)_13:3_7 Sdz(B)_13:3_8 Sdz(B)_13:3_9 Sdz(B)_13:3_10 Sdz(B)_13:3_11 Sdz(B)_13:3_12 Sdz(B)_13:3_13 Sdz(B)_13:3_14 Sdz(B)_13:3_15 Sdz(B)_13:3_16 Sdz(B)_13:3_17 Sdz(B)_13:3_18 Sdz(B)_13:3_19 Sdz(B)_13:3_20
Sdz(B):13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:4 καὶ νῦν φύλαξαι δὴ καὶ μὴ πίῃς οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον·
Sdz(B):13:4 And now be very cautious, and drink no wine nor strong drink, and eat no unclean thing; (Judges 13:4 Brenton)
Sdz(B):13:4 Lecz odtąd strzeż się: nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. (Sdz 13:4 BT_4)
Sdz(B):13:4 καὶ νῦν φύλαξαι δὴ καὶ μὴ πίῃς οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον·
Sdz(B):13:4 καί νῦν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) δή καί μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί   καί μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·κάθαρτος -ον
Sdz(B):13:4 I też, nawet, mianowicie Teraz By zabezpieczać się Naprawdę I też, nawet, mianowicie Nie By pić Wino I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Nie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieczysty (nieczysty)
Sdz(B):13:4 kai\ nu=n fu/laXai dE\ kai\ mE\ pi/E|s oi)=non kai\ me/Tusma kai\ mE\ fa/gE|s pa=n a)ka/Tarton·
Sdz(B):13:4 kai nyn fylaXai dE kai mE piEs oinon kai meTysma kai mE fagEs pan akaTarton·
Sdz(B):13:4 C D VA_AMD2S x C D VB_AAS2S N2_ASM C N3M_ASN C D VB_AAS2S A3_ASN A1B_ASN
Sdz(B):13:4 and also, even, namely now to guard indeed and also, even, namely not to drink wine and also, even, namely ć and also, even, namely not to eat every all, each, every, the whole of unclean (impure)
Sdz(B):13:4 and now to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) indeed and not you(sg)-should-DRINK wine (acc) and   and not you(sg)-should-EAT every (nom|acc|voc) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(B):13:4 Sdz(B)_13:4_1 Sdz(B)_13:4_2 Sdz(B)_13:4_3 Sdz(B)_13:4_4 Sdz(B)_13:4_5 Sdz(B)_13:4_6 Sdz(B)_13:4_7 Sdz(B)_13:4_8 Sdz(B)_13:4_9 Sdz(B)_13:4_10 Sdz(B)_13:4_11 Sdz(B)_13:4_12 Sdz(B)_13:4_13 Sdz(B)_13:4_14 Sdz(B)_13:4_15
Sdz(B):13:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:5 ὅτι ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ σίδηρος οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ὅτι ναζιρ θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς κοιλίας, καὶ αὐτὸς ἄρξεται τοῦ σῶσαι τὸν Ισραηλ ἐκ χειρὸς Φυλιστιιμ.
Sdz(B):13:5 for behold, thou art with child, and shalt bring forth a son; and there shall come no razor upon his head, for the child shall be a Nazarite to God from the womb; and he shall begin to save Israel from the hand of the Phylistines. (Judges 13:5 Brenton)
Sdz(B):13:5 Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich». (Sdz 13:5 BT_4)
Sdz(B):13:5 ὅτι ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ σίδηρος οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ὅτι ναζιρ θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς κοιλίας, καὶ αὐτὸς ἄρξεται τοῦ σῶσαι τὸν Ισραηλ ἐκ χειρὸς Φυλιστιιμ.
Sdz(B):13:5 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί σίδηρος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἀπό ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν  
Sdz(B):13:5 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By mieć I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie Żelazny ??? Przed przydechem mocnym By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Bóg  By być Dziecka/młody niewolnik Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zaczynać się By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka
Sdz(B):13:5 o(/ti i)dou\ su\ e)n gastri\ e)/CHeis kai\ te/XE| ui(o/n, kai\ si/dEros ou)k a)nabE/setai e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=, o(/ti naDZir Teou= e)/stai to\ paida/rion a)po\ tE=s koili/as, kai\ au)to\s a)/rXetai tou= sO=sai to\n *israEl e)k CHeiro\s *fulistiim.
Sdz(B):13:5 hoti idu sy en gastri eCHeis kai teXE hyion, kai sidEros uk anabEsetai epi tEn kefalEn autu, hoti naDZir Teu estai to paidarion apo tEs koilias, kai autos arXetai tu sOsai ton israEl ek CHeiros fylistiim.
Sdz(B):13:5 C I RP_NS P N3_DSF V1_PAI2S C VF_FMI2S N2_ASM C N2_NSM D VF_FMI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C N_NSM N2_GSM VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN P RA_GSF N1A_GSF C RD_NSM VF_FMI3S RA_GSN VA_AAN RA_ASM N_ASM P N3_GSF N_GPM
Sdz(B):13:5 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to have and also, even, namely to give birth son and also, even, namely iron οὐχ before rough breathing to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same because/that ć god [see theology] to be the child/young slave from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the belly and also, even, namely he/she/it/same to begin the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels hand ć
Sdz(B):13:5 because/that be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) in/among/by (+dat) belly (dat) you(sg)-are-HAVE-ing and you(sg)-will-be-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and iron (nom) not he/she/it-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) because/that   god (gen) he/she/it-will-be the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) belly (gen), bellies (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be-BEGIN-ed the (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) hand (gen)  
Sdz(B):13:5 Sdz(B)_13:5_1 Sdz(B)_13:5_2 Sdz(B)_13:5_3 Sdz(B)_13:5_4 Sdz(B)_13:5_5 Sdz(B)_13:5_6 Sdz(B)_13:5_7 Sdz(B)_13:5_8 Sdz(B)_13:5_9 Sdz(B)_13:5_10 Sdz(B)_13:5_11 Sdz(B)_13:5_12 Sdz(B)_13:5_13 Sdz(B)_13:5_14 Sdz(B)_13:5_15 Sdz(B)_13:5_16 Sdz(B)_13:5_17 Sdz(B)_13:5_18 Sdz(B)_13:5_19 Sdz(B)_13:5_20 Sdz(B)_13:5_21 Sdz(B)_13:5_22 Sdz(B)_13:5_23 Sdz(B)_13:5_24 Sdz(B)_13:5_25 Sdz(B)_13:5_26 Sdz(B)_13:5_27 Sdz(B)_13:5_28 Sdz(B)_13:5_29 Sdz(B)_13:5_30 Sdz(B)_13:5_31 Sdz(B)_13:5_32 Sdz(B)_13:5_33 Sdz(B)_13:5_34 Sdz(B)_13:5_35 Sdz(B)_13:5_36
Sdz(B):13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:6 καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς λέγουσα Ἄνθρωπος θεοῦ ἦλθεν πρός με, καὶ εἶδος αὐτοῦ ὡς εἶδος ἀγγέλου θεοῦ φοβερὸν σφόδρα· καὶ οὐκ ἠρώτησα αὐτόν, πόθεν ἐστίν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέν μοι.
Sdz(B):13:6 And the woman went in, and spoke to her husband, saying, A man of God came to me, and his appearance was as of an angel of God, very dreadful; and I did not ask him whence he was, and he did not tell me his name. (Judges 13:6 Brenton)
Sdz(B):13:6 Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: «Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem Anioła Bożego - pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. (Sdz 13:6 BT_4)
Sdz(B):13:6 καὶ εἰσῆλθεν γυνὴ καὶ εἶπεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς λέγουσα Ἄνθρωπος θεοῦ ἦλθεν πρός με, καὶ εἶδος αὐτοῦ ὡς εἶδος ἀγγέλου θεοῦ φοβερὸν σφόδρα· καὶ οὐκ ἠρώτησα αὐτόν, πόθεν ἐστίν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέν μοι.
Sdz(B):13:6 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἄγγελος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ φοβερός -ά -όν σφόδρα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):13:6 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ludzki Bóg  By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo Jak/jak Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  Przestraszanie (przerażanie) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo Skąd; by pić By być I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ja
Sdz(B):13:6 kai\ ei)sE=lTen E( gunE\ kai\ ei)=pen tO=| a)ndri\ au)tE=s le/gousa *)/anTrOpos Teou= E)=lTen pro/s me, kai\ ei)=dos au)tou= O(s ei)=dos a)gge/lou Teou= fobero\n sfo/dra· kai\ ou)k E)rO/tEsa au)to/n, po/Ten e)sti/n, kai\ to\ o)/noma au)tou= ou)k a)pE/ggeile/n moi.
Sdz(B):13:6 kai eisElTen hE gynE kai eipen tO andri autEs legusa anTrOpos Teu ElTen pros me, kai eidos autu hOs eidos angelu Teu foberon sfodra· kai uk ErOtEsa auton, poTen estin, kai to onoma autu uk apEngeilen moi.
Sdz(B):13:6 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF C VBI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSF V1_PAPNSF N2_NSM N2_GSM VBI_AAI3S P RP_AS C N3E_NSN RD_GSM C N3E_NSN N2_GSM N2_GSM A1A_NSN D C D VAI_AAI1S RD_ASM D V9_PAI3S C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D VAI_AAI3S RP_DS
Sdz(B):13:6 and also, even, namely to enter the woman/wife and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to say/tell human god [see theology] to come toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same as/like appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) god [see theology] frightening (terrifying) vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same from where; to drink to be and also, even, namely the name with regard to he/she/it/same οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. I
Sdz(B):13:6 and he/she/it-ENTER-ed the (nom) woman/wife (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) man, husband (dat) her/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) human (nom) god (gen) he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) as/like appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) messenger/angel (gen) god (gen) frightening ([Adj] acc, nom|acc|voc) vehement, and not I-ASK-ed him/it/same (acc) from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) he/she/it-is and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat)
Sdz(B):13:6 Sdz(B)_13:6_1 Sdz(B)_13:6_2 Sdz(B)_13:6_3 Sdz(B)_13:6_4 Sdz(B)_13:6_5 Sdz(B)_13:6_6 Sdz(B)_13:6_7 Sdz(B)_13:6_8 Sdz(B)_13:6_9 Sdz(B)_13:6_10 Sdz(B)_13:6_11 Sdz(B)_13:6_12 Sdz(B)_13:6_13 Sdz(B)_13:6_14 Sdz(B)_13:6_15 Sdz(B)_13:6_16 Sdz(B)_13:6_17 Sdz(B)_13:6_18 Sdz(B)_13:6_19 Sdz(B)_13:6_20 Sdz(B)_13:6_21 Sdz(B)_13:6_22 Sdz(B)_13:6_23 Sdz(B)_13:6_24 Sdz(B)_13:6_25 Sdz(B)_13:6_26 Sdz(B)_13:6_27 Sdz(B)_13:6_28 Sdz(B)_13:6_29 Sdz(B)_13:6_30 Sdz(B)_13:6_31 Sdz(B)_13:6_32 Sdz(B)_13:6_33 Sdz(B)_13:6_34 Sdz(B)_13:6_35 Sdz(B)_13:6_36 Sdz(B)_13:6_37
Sdz(B):13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:7 καὶ εἶπέν μοι Ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱόν· καὶ νῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον, ὅτι ἅγιον θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ γαστρὸς ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ.
Sdz(B):13:7 And he said to me, Behold, thou art with child, and shalt bring forth a son; and now drink no wine nor strong drink, and eat no unclean thing; for the child shall be holy to God from the womb until the day of his death. (Judges 13:7 Brenton)
Sdz(B):13:7 Rzekł do mnie: "Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci"». (Sdz 13:7 BT_4)
Sdz(B):13:7 καὶ εἶπέν μοι Ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱόν· καὶ νῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ μέθυσμα καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον, ὅτι ἅγιον θεοῦ ἔσται τὸ παιδάριον ἀπὸ γαστρὸς ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ.
Sdz(B):13:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί νῦν μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ καί   καί μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·κάθαρτος -ον ὅτι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἀπό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):13:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By mieć I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie Teraz Nie By pić Wino I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Nie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieczysty (nieczysty) Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  By być Dziecka/młody niewolnik Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch Aż; świtaj Dzień Śmierć; by zgładzać On/ona/to/to samo
Sdz(B):13:7 kai\ ei)=pe/n moi *)idou\ su\ e)n gastri\ e)/CHeis kai\ te/XE| ui(o/n· kai\ nu=n mE\ pi/E|s oi)=non kai\ me/Tusma kai\ mE\ fa/gE|s pa=n a)ka/Tarton, o(/ti a(/gion Teou= e)/stai to\ paida/rion a)po\ gastro\s e(/Os E(me/ras Tana/tou au)tou=.
Sdz(B):13:7 kai eipen moi idu sy en gastri eCHeis kai teXE hyion· kai nyn mE piEs oinon kai meTysma kai mE fagEs pan akaTarton, hoti hagion Teu estai to paidarion apo gastros heOs hEmeras Tanatu autu.
Sdz(B):13:7 C VBI_AAI3S RP_DS I RP_NS P N3_DSF V1_PAI2S C VF_FMI2S N2_ASM C D D VB_AAS2S N2_ASM C N3M_ASN C D VB_AAS2S A3_ASN A1B_ASN C A1A_NSN N2_GSM VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN P N3_GSF P N1A_GSF N2_GSM RD_GSM
Sdz(B):13:7 and also, even, namely to say/tell I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to have and also, even, namely to give birth son and also, even, namely now not to drink wine and also, even, namely ć and also, even, namely not to eat every all, each, every, the whole of unclean (impure) because/that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) god [see theology] to be the child/young slave from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing belly until; dawn day death; to put to death he/she/it/same
Sdz(B):13:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) in/among/by (+dat) belly (dat) you(sg)-are-HAVE-ing and you(sg)-will-be-GIVE-ed-BIRTH son (acc) and now not you(sg)-should-DRINK wine (acc) and   and not you(sg)-should-EAT every (nom|acc|voc) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (gen) he/she/it-will-be the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) away from (+gen) belly (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! him/it/same (gen)
Sdz(B):13:7 Sdz(B)_13:7_1 Sdz(B)_13:7_2 Sdz(B)_13:7_3 Sdz(B)_13:7_4 Sdz(B)_13:7_5 Sdz(B)_13:7_6 Sdz(B)_13:7_7 Sdz(B)_13:7_8 Sdz(B)_13:7_9 Sdz(B)_13:7_10 Sdz(B)_13:7_11 Sdz(B)_13:7_12 Sdz(B)_13:7_13 Sdz(B)_13:7_14 Sdz(B)_13:7_15 Sdz(B)_13:7_16 Sdz(B)_13:7_17 Sdz(B)_13:7_18 Sdz(B)_13:7_19 Sdz(B)_13:7_20 Sdz(B)_13:7_21 Sdz(B)_13:7_22 Sdz(B)_13:7_23 Sdz(B)_13:7_24 Sdz(B)_13:7_25 Sdz(B)_13:7_26 Sdz(B)_13:7_27 Sdz(B)_13:7_28 Sdz(B)_13:7_29 Sdz(B)_13:7_30 Sdz(B)_13:7_31 Sdz(B)_13:7_32 Sdz(B)_13:7_33 Sdz(B)_13:7_34 Sdz(B)_13:7_35
Sdz(B):13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:8 καὶ προσηύξατο Μανωε πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Ἐν ἐμοί, κύριε Αδωναιε, τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ, ὃν ἀπέστειλας, ἐλθέτω δὴ ἔτι πρὸς ἡμᾶς καὶ συμβιβασάτω ἡμᾶς τί ποιήσωμεν τῷ παιδίῳ τῷ τικτομένῳ.
Sdz(B):13:8 And Manoe prayed to the Lord and said, I pray thee, O Lord my lord, concerning the man of God whom thou sentest; let him now come to us once more, and teach us what we shall do to the child about to be born. (Judges 13:8 Brenton)
Sdz(B):13:8 Wówczas modlił się Manoach do Pana mówiąc: «Proszę cię, Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi!» (Sdz 13:8 BT_4)
Sdz(B):13:8 καὶ προσηύξατο Μανωε πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Ἐν ἐμοί, κύριε Αδωναιε, τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ, ὃν ἀπέστειλας, ἐλθέτω δὴ ἔτι πρὸς ἡμᾶς καὶ συμβιβασάτω ἡμᾶς τί ποιήσωμεν τῷ παιδίῳ τῷ τικτομένῳ.
Sdz(B):13:8 καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -)   πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δή ἔτι πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί συμ·βιβάζω (συν+βιβαζ-, συν+βιβ(α)·[σ]-/συν+βιβα·σ-, συν+βιβα·σ-, -, -, συν+βιβασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Sdz(B):13:8 I też, nawet, mianowicie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzki Bóg  Kto/, który/, który; by być zamawiać By przychodzić Naprawdę Jeszcze/jeszcze Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By łączyć (łącz kropki) Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Dziecko By rodzić
Sdz(B):13:8 kai\ prosEu/Xato *manOe pro\s ku/rion kai\ ei)=pen *)en e)moi/, ku/rie *adOnaie, to\n a)/nTrOpon tou= Teou=, o(\n a)pe/steilas, e)lTe/tO dE\ e)/ti pro\s E(ma=s kai\ sumbibasa/tO E(ma=s ti/ poiE/sOmen tO=| paidi/O| tO=| tiktome/nO|.
Sdz(B):13:8 kai prosEuXato manOe pros kyrion kai eipen en emoi, kyrie adOnaie, ton anTrOpon tu Teu, hon apesteilas, elTetO dE eti pros hEmas kai symbibasatO hEmas ti poiEsOmen tO paidiO tO tiktomenO.
Sdz(B):13:8 C VAI_AMI3S N_NSM P N2_ASM C VBI_AAI3S P RP_DS N2_VSM N_VSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI2S VB_AAD3S x D P RP_AP C VA_AAD3S RP_AP RI_ASN VA_AAS1P RA_DSN N2N_DSN RA_DSN V1_PMPDSN
Sdz(B):13:8 and also, even, namely to pray ć toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć the human the god [see theology] who/whom/which; to be to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to come indeed yet/still toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to piece together (connect the dots) I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the child the to give birth
Sdz(B):13:8 and he/she/it-was-PRAY-ed   toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)   the (acc) human (acc) the (gen) god (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-ORDER FORTH-ed let-him/her/it-COME! indeed yet/still toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and let-him/her/it-PIECE-TOGETHER! us (acc) who/what/why (nom|acc) we-should-DO/MAKE the (dat) child (dat) the (dat) while being-GIVE-ed-BIRTH (dat)
Sdz(B):13:8 Sdz(B)_13:8_1 Sdz(B)_13:8_2 Sdz(B)_13:8_3 Sdz(B)_13:8_4 Sdz(B)_13:8_5 Sdz(B)_13:8_6 Sdz(B)_13:8_7 Sdz(B)_13:8_8 Sdz(B)_13:8_9 Sdz(B)_13:8_10 Sdz(B)_13:8_11 Sdz(B)_13:8_12 Sdz(B)_13:8_13 Sdz(B)_13:8_14 Sdz(B)_13:8_15 Sdz(B)_13:8_16 Sdz(B)_13:8_17 Sdz(B)_13:8_18 Sdz(B)_13:8_19 Sdz(B)_13:8_20 Sdz(B)_13:8_21 Sdz(B)_13:8_22 Sdz(B)_13:8_23 Sdz(B)_13:8_24 Sdz(B)_13:8_25 Sdz(B)_13:8_26 Sdz(B)_13:8_27 Sdz(B)_13:8_28 Sdz(B)_13:8_29 Sdz(B)_13:8_30 Sdz(B)_13:8_31
Sdz(B):13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:9 καὶ εἰσήκουσεν ὁ θεὸς τῆς φωνῆς Μανωε, καὶ ἦλθεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἔτι πρὸς τὴν γυναῖκα, καὶ αὕτη ἐκάθητο ἐν ἀγρῷ, καὶ Μανωε ὁ ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἦν μετ’ αὐτῆς.
Sdz(B):13:9 And the Lord heard the voice of Manoe, and the angel of God came yet again to the woman; and she sat in the field, and Manoe her husband was not with her. (Judges 13:9 Brenton)
Sdz(B):13:9 A Bóg wysłuchał głosu Manoacha: Anioł Boży przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej Manoacha nie było przy niej. (Sdz 13:9 BT_4)
Sdz(B):13:9 καὶ εἰσήκουσεν θεὸς τῆς φωνῆς Μανωε, καὶ ἦλθεν ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἔτι πρὸς τὴν γυναῖκα, καὶ αὕτη ἐκάθητο ἐν ἀγρῷ, καὶ Μανωε ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἦν μετ’ αὐτῆς.
Sdz(B):13:9 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔτι πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί οὗτος αὕτη τοῦτο κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):13:9 I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Bóg  Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie By przychodzić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  Jeszcze/jeszcze Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Sdz(B):13:9 kai\ ei)sE/kousen o( Teo\s tE=s fOnE=s *manOe, kai\ E)=lTen o( a)/ggelos tou= Teou= e)/ti pro\s tE\n gunai=ka, kai\ au(/tE e)ka/TEto e)n a)grO=|, kai\ *manOe o( a)nE\r au)tE=s ou)k E)=n met’ au)tE=s.
Sdz(B):13:9 kai eisEkusen ho Teos tEs fOnEs manOe, kai ElTen ho angelos tu Teu eti pros tEn gynaika, kai hautE ekaTEto en agrO, kai manOe ho anEr autEs uk En met’ autEs.
Sdz(B):13:9 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF N_GSM C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM D P RA_ASF N3K_ASF C RD_NSF V5I_IMI3S P N2_DSM C N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSF D V9_IAI3S P RD_GSF
Sdz(B):13:9 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) the god [see theology] the sound/voice cries ć and also, even, namely to come the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] yet/still toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field and also, even, namely ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Sdz(B):13:9 and he/she/it-HEARD-ed the (nom) god (nom) the (gen) sound/voice (gen)   and he/she/it-COME-ed the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) yet/still toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) and this (nom) he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) field (dat) and   the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) not he/she/it-was after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen)
Sdz(B):13:9 Sdz(B)_13:9_1 Sdz(B)_13:9_2 Sdz(B)_13:9_3 Sdz(B)_13:9_4 Sdz(B)_13:9_5 Sdz(B)_13:9_6 Sdz(B)_13:9_7 Sdz(B)_13:9_8 Sdz(B)_13:9_9 Sdz(B)_13:9_10 Sdz(B)_13:9_11 Sdz(B)_13:9_12 Sdz(B)_13:9_13 Sdz(B)_13:9_14 Sdz(B)_13:9_15 Sdz(B)_13:9_16 Sdz(B)_13:9_17 Sdz(B)_13:9_18 Sdz(B)_13:9_19 Sdz(B)_13:9_20 Sdz(B)_13:9_21 Sdz(B)_13:9_22 Sdz(B)_13:9_23 Sdz(B)_13:9_24 Sdz(B)_13:9_25 Sdz(B)_13:9_26 Sdz(B)_13:9_27 Sdz(B)_13:9_28 Sdz(B)_13:9_29 Sdz(B)_13:9_30 Sdz(B)_13:9_31
Sdz(B):13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:10 καὶ ἐτάχυνεν ἡ γυνὴ καὶ ἔδραμεν καὶ ἀνήγγειλεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ ὦπται πρός με ὁ ἀνήρ, ὃς ἦλθεν ἐν ἡμέρᾳ πρός με.
Sdz(B):13:10 And the woman hasted, and ran, and brought word to her husband, and said to him, Behold the man who came in the other day to me has appeared to me. (Judges 13:10 Brenton)
Sdz(B):13:10 Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością: «Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie». (Sdz 13:10 BT_4)
Sdz(B):13:10 καὶ ἐτάχυνεν γυνὴ καὶ ἔδραμεν καὶ ἀνήγγειλεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ ὦπται πρός με ἀνήρ, ὃς ἦλθεν ἐν ἡμέρᾳ πρός με.
Sdz(B):13:10 καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):13:10 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By jechać I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Sdz(B):13:10 kai\ e)ta/CHunen E( gunE\ kai\ e)/dramen kai\ a)nE/ggeilen tO=| a)ndri\ au)tE=s kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *)idou\ O)=ptai pro/s me o( a)nE/r, o(\s E)=lTen e)n E(me/ra| pro/s me.
Sdz(B):13:10 kai etaCHynen hE gynE kai edramen kai anEngeilen tO andri autEs kai eipen pros auton idu Optai pros me ho anEr, hos ElTen en hEmera pros me.
Sdz(B):13:10 C VAI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSF C VBI_AAI3S P RD_ASM I VXI_API3S P RP_AS RA_NSM N3_NSM RR_NSM VBI_AAI3S P N1A_DSF P RP_AS
Sdz(B):13:10 and also, even, namely ć the woman/wife and also, even, namely to run and also, even, namely to proclaim proclaim, report the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), toward (+acc,+gen,+dat) I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day toward (+acc,+gen,+dat) I
Sdz(B):13:10 and   the (nom) woman/wife (nom) and he/she/it-RUN-ed and he/she/it-PROCLAIM-ed the (dat) man, husband (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-been-SEE-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) man, husband (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-COME-ed in/among/by (+dat) day (dat) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
Sdz(B):13:10 Sdz(B)_13:10_1 Sdz(B)_13:10_2 Sdz(B)_13:10_3 Sdz(B)_13:10_4 Sdz(B)_13:10_5 Sdz(B)_13:10_6 Sdz(B)_13:10_7 Sdz(B)_13:10_8 Sdz(B)_13:10_9 Sdz(B)_13:10_10 Sdz(B)_13:10_11 Sdz(B)_13:10_12 Sdz(B)_13:10_13 Sdz(B)_13:10_14 Sdz(B)_13:10_15 Sdz(B)_13:10_16 Sdz(B)_13:10_17 Sdz(B)_13:10_18 Sdz(B)_13:10_19 Sdz(B)_13:10_20 Sdz(B)_13:10_21 Sdz(B)_13:10_22 Sdz(B)_13:10_23 Sdz(B)_13:10_24 Sdz(B)_13:10_25 Sdz(B)_13:10_26 Sdz(B)_13:10_27
Sdz(B):13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:11 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη Μανωε ὀπίσω τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ ὁ λαλήσας πρὸς τὴν γυναῖκα; καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος Ἐγώ.
Sdz(B):13:11 And Manoe arose and followed his wife, and came to the man, and said to him, Art thou the man that spoke to the woman? and the angel said, I am. (Judges 13:11 Brenton)
Sdz(B):13:11 Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami: «Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną?» - Odpowiedział: «Ja». (Sdz 13:11 BT_4)
Sdz(B):13:11 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη Μανωε ὀπίσω τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ σὺ εἶ ἀνὴρ λαλήσας πρὸς τὴν γυναῖκα; καὶ εἶπεν ἄγγελος Ἐγώ.
Sdz(B):13:11 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ὀπίσω ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Sdz(B):13:11 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli Ty By iść; by być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ja
Sdz(B):13:11 kai\ a)ne/stE kai\ e)poreu/TE *manOe o)pi/sO tE=s gunaiko\s au)tou= kai\ E)=lTen pro\s to\n a)/ndra kai\ ei)=pen au)tO=| *ei) su\ ei)= o( a)nE\r o( lalE/sas pro\s tE\n gunai=ka; kai\ ei)=pen o( a)/ggelos *)egO/.
Sdz(B):13:11 kai anestE kai eporeuTE manOe opisO tEs gynaikos autu kai ElTen pros ton andra kai eipen autO ei sy ei ho anEr ho lalEsas pros tEn gynaika; kai eipen ho angelos egO.
Sdz(B):13:11 C VHI_AAI3S C VCI_API3S N_NSM P RA_GSF N3K_GSF RD_GSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N3_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM x RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N3_NSM RA_NSM VA_AAPNSM P RA_ASF N3K_ASF C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_NS
Sdz(B):13:11 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go ć behind back, behind, after the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if you to go; to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to speak toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife and also, even, namely to say/tell the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) I
Sdz(B):13:11 and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-was-GO-ed   behind the (gen) woman/wife (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) man, husband (nom) the (nom) upon SPEAK-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) messenger/angel (nom) I (nom)
Sdz(B):13:11 Sdz(B)_13:11_1 Sdz(B)_13:11_2 Sdz(B)_13:11_3 Sdz(B)_13:11_4 Sdz(B)_13:11_5 Sdz(B)_13:11_6 Sdz(B)_13:11_7 Sdz(B)_13:11_8 Sdz(B)_13:11_9 Sdz(B)_13:11_10 Sdz(B)_13:11_11 Sdz(B)_13:11_12 Sdz(B)_13:11_13 Sdz(B)_13:11_14 Sdz(B)_13:11_15 Sdz(B)_13:11_16 Sdz(B)_13:11_17 Sdz(B)_13:11_18 Sdz(B)_13:11_19 Sdz(B)_13:11_20 Sdz(B)_13:11_21 Sdz(B)_13:11_22 Sdz(B)_13:11_23 Sdz(B)_13:11_24 Sdz(B)_13:11_25 Sdz(B)_13:11_26 Sdz(B)_13:11_27 Sdz(B)_13:11_28 Sdz(B)_13:11_29 Sdz(B)_13:11_30 Sdz(B)_13:11_31 Sdz(B)_13:11_32
Sdz(B):13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:12 καὶ εἶπεν Μανωε Νῦν ἐλεύσεται ὁ λόγος σου· τίς ἔσται κρίσις τοῦ παιδίου καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ;
Sdz(B):13:12 And Manoe said, Now shall thy word come to pass: what shall be the ordering of the child, and our dealings with him? (Judges 13:12 Brenton)
Sdz(B):13:12 Rzekł więc Manoach: «A gdy się spełni twoje słowo, jakie zasady i jakie obyczaje winien mieć chłopiec?» (Sdz 13:12 BT_4)
Sdz(B):13:12 καὶ εἶπεν Μανωε Νῦν ἐλεύσεται λόγος σου· τίς ἔσται κρίσις τοῦ παιδίου καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ;
Sdz(B):13:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   νῦν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):13:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Teraz By przychodzić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Dziecko I też, nawet, mianowicie Praca On/ona/to/to samo
Sdz(B):13:12 kai\ ei)=pen *manOe *nu=n e)leu/setai o( lo/gos sou· ti/s e)/stai kri/sis tou= paidi/ou kai\ ta\ poiE/mata au)tou=;
Sdz(B):13:12 kai eipen manOe nyn eleusetai ho logos su· tis estai krisis tu paidiu kai ta poiEmata autu;
Sdz(B):13:12 C VBI_AAI3S N_NSM D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RI_NSF VF_FMI3S N3I_NSF RA_GSN N2N_GSN C RA_NPN N3M_NPN RD_GSM
Sdz(B):13:12 and also, even, namely to say/tell ć now to come the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the child and also, even, namely the work he/she/it/same
Sdz(B):13:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed   now he/she/it-will-be-COME-ed the (nom) word (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-be judgment (nom) the (gen) child (gen) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Sdz(B):13:12 Sdz(B)_13:12_1 Sdz(B)_13:12_2 Sdz(B)_13:12_3 Sdz(B)_13:12_4 Sdz(B)_13:12_5 Sdz(B)_13:12_6 Sdz(B)_13:12_7 Sdz(B)_13:12_8 Sdz(B)_13:12_9 Sdz(B)_13:12_10 Sdz(B)_13:12_11 Sdz(B)_13:12_12 Sdz(B)_13:12_13 Sdz(B)_13:12_14 Sdz(B)_13:12_15 Sdz(B)_13:12_16 Sdz(B)_13:12_17
Sdz(B):13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:13 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος κυρίου πρὸς Μανωε Ἀπὸ πάντων, ὧν εἴρηκα πρὸς τὴν γυναῖκα, φυλάξεται·
Sdz(B):13:13 And the angel of the Lord said to Manoe, Of all things concerning which I spoke to the woman, she shall beware. (Judges 13:13 Brenton)
Sdz(B):13:13 Rzekł Anioł Pana do Manoacha: «Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. (Sdz 13:13 BT_4)
Sdz(B):13:13 καὶ εἶπεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Μανωε Ἀπὸ πάντων, ὧν εἴρηκα πρὸς τὴν γυναῖκα, φυλάξεται·
Sdz(B):13:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Sdz(B):13:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona By zabezpieczać się
Sdz(B):13:13 kai\ ei)=pen o( a)/ggelos kuri/ou pro\s *manOe *)apo\ pa/ntOn, O(=n ei)/rEka pro\s tE\n gunai=ka, fula/Xetai·
Sdz(B):13:13 kai eipen ho angelos kyriu pros manOe apo pantOn, hOn eirEka pros tEn gynaika, fylaXetai·
Sdz(B):13:13 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P N_ASM P A3_GPM RR_GPM VX_XAI1S P RA_ASF N3K_ASF VF_FMI3S
Sdz(B):13:13 and also, even, namely to say/tell the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife to guard
Sdz(B):13:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   away from (+gen) all (gen) who/whom/which (gen) I-have-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) he/she/it-will-be-GUARD-ed
Sdz(B):13:13 Sdz(B)_13:13_1 Sdz(B)_13:13_2 Sdz(B)_13:13_3 Sdz(B)_13:13_4 Sdz(B)_13:13_5 Sdz(B)_13:13_6 Sdz(B)_13:13_7 Sdz(B)_13:13_8 Sdz(B)_13:13_9 Sdz(B)_13:13_10 Sdz(B)_13:13_11 Sdz(B)_13:13_12 Sdz(B)_13:13_13 Sdz(B)_13:13_14 Sdz(B)_13:13_15
Sdz(B):13:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:14 ἀπὸ παντός, ὃ ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου, οὐ φάγεται καὶ οἶνον καὶ σικερα μέθυσμα μὴ πιέτω καὶ πᾶν ἀκάθαρτον μὴ φαγέτω· πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην αὐτῇ, φυλάξεται.
Sdz(B):13:14 She shall eat of nothing that comes of the vine yielding wine, and let her not drink wine or strong liquor, and let her not eat anything unclean: all things that I have charged her she shall observe. (Judges 13:14 Brenton)
Sdz(B):13:14 Niech syn nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli, niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem». (Sdz 13:14 BT_4)
Sdz(B):13:14 ἀπὸ παντός, ἐκπορεύεται ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου, οὐ φάγεται καὶ οἶνον καὶ σικερα μέθυσμα μὴ πιέτω καὶ πᾶν ἀκάθαρτον μὴ φαγέτω· πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην αὐτῇ, φυλάξεται.
Sdz(B):13:14 ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ ἄμπελος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί οἶνος, -ου, ὁ καί σίκερα, -ας, ἡ   μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·κάθαρτος -ον μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Sdz(B):13:14 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Winorośl Wino ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Jęczmienia Wino Nie By pić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieczysty (nieczysty) Nie By jeść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By zabezpieczać się
Sdz(B):13:14 a)po\ panto/s, o(\ e)kporeu/etai e)X a)mpe/lou tou= oi)/nou, ou) fa/getai kai\ oi)=non kai\ sikera me/Tusma mE\ pie/tO kai\ pa=n a)ka/Tarton mE\ fage/tO· pa/nta, o(/sa e)neteila/mEn au)tE=|, fula/Xetai.
Sdz(B):13:14 apo pantos, ho ekporeuetai eX ampelu tu oinu, u fagetai kai oinon kai sikera meTysma mE pietO kai pan akaTarton mE fagetO· panta, hosa eneteilamEn autE, fylaXetai.
Sdz(B):13:14 P A3_GSM RR_ASN V1_PMI3S P N2_GSF RA_GSM N2_GSM D VF_FMI3S C N2_ASM C N3_ASN N3M_ASN D VB_AAD3S C A3_ASN A1B_ASN D VB_AAD3S A3_APN A1_APN VAI_AMI1S RD_DSF VF_FMI3S
Sdz(B):13:14 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to go out out of (+gen) ἐξ before vowels grapevine the wine οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely wine and also, even, namely Barley Wine ć not to drink and also, even, namely every all, each, every, the whole of unclean (impure) not to eat every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command he/she/it/same to guard
Sdz(B):13:14 away from (+gen) every (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT out of (+gen) grapevine (gen) the (gen) wine (gen) not he/she/it-will-be-EAT-ed and wine (acc) and Barley Wine (nom|voc)   not let-him/her/it-DRINK! and every (nom|acc|voc) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc) not let-him/her/it-EAT! all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I-was-ENJOIN-ed her/it/same (dat) he/she/it-will-be-GUARD-ed
Sdz(B):13:14 Sdz(B)_13:14_1 Sdz(B)_13:14_2 Sdz(B)_13:14_3 Sdz(B)_13:14_4 Sdz(B)_13:14_5 Sdz(B)_13:14_6 Sdz(B)_13:14_7 Sdz(B)_13:14_8 Sdz(B)_13:14_9 Sdz(B)_13:14_10 Sdz(B)_13:14_11 Sdz(B)_13:14_12 Sdz(B)_13:14_13 Sdz(B)_13:14_14 Sdz(B)_13:14_15 Sdz(B)_13:14_16 Sdz(B)_13:14_17 Sdz(B)_13:14_18 Sdz(B)_13:14_19 Sdz(B)_13:14_20 Sdz(B)_13:14_21 Sdz(B)_13:14_22 Sdz(B)_13:14_23 Sdz(B)_13:14_24 Sdz(B)_13:14_25 Sdz(B)_13:14_26 Sdz(B)_13:14_27
Sdz(B):13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:15 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου Κατάσχωμεν ὧδέ σε καὶ ποιήσωμεν ἐνώπιόν σου ἔριφον αἰγῶν.
Sdz(B):13:15 And Manoe said to the angel of the Lord, Let us detain thee here, and prepare before thee a kid of the goats. (Judges 13:15 Brenton)
Sdz(B):13:15 Rzekł jeszcze Manoach do Anioła Pana: «Pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko». (Sdz 13:15 BT_4)
Sdz(B):13:15 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου Κατάσχωμεν ὧδέ σε καὶ ποιήσωμεν ἐνώπιόν σου ἔριφον αἰγῶν.
Sdz(B):13:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὧδε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔριφος, -ου, ὁ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX]
Sdz(B):13:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Tutaj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Kozioł Kozioł
Sdz(B):13:15 kai\ ei)=pen *manOe pro\s to\n a)/ggelon kuri/ou *kata/sCHOmen O(=de/ se kai\ poiE/sOmen e)nO/pio/n sou e)/rifon ai)gO=n.
Sdz(B):13:15 kai eipen manOe pros ton angelon kyriu katasCHOmen hOde se kai poiEsOmen enOpion su erifon aigOn.
Sdz(B):13:15 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM VA_AAS1P D RP_AS C VA_AAS1P P RP_GS N2_ASM N3G_GPM
Sdz(B):13:15 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of here you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) goat goat
Sdz(B):13:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) messenger/angel (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) we-should-HOLD FAST here you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and we-should-DO/MAKE in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) goat (acc) goats (gen)
Sdz(B):13:15 Sdz(B)_13:15_1 Sdz(B)_13:15_2 Sdz(B)_13:15_3 Sdz(B)_13:15_4 Sdz(B)_13:15_5 Sdz(B)_13:15_6 Sdz(B)_13:15_7 Sdz(B)_13:15_8 Sdz(B)_13:15_9 Sdz(B)_13:15_10 Sdz(B)_13:15_11 Sdz(B)_13:15_12 Sdz(B)_13:15_13 Sdz(B)_13:15_14 Sdz(B)_13:15_15 Sdz(B)_13:15_16
Sdz(B):13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:16 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος κυρίου πρὸς Μανωε Ἐὰν κατάσχῃς με, οὐ φάγομαι ἀπὸ τῶν ἄρτων σου, καὶ ἐὰν ποιήσῃς ὁλοκαύτωμα, τῷ κυρίῳ ἀνοίσεις αὐτό· ὅτι οὐκ ἔγνω Μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου αὐτός.
Sdz(B):13:16 And the angel of the Lord said to Manoe, If thou shouldest detain me, I will not eat of thy bread; and if thou wouldest offer a whole-burnt-offering, to the Lord thou shalt offer it: for Manoe knew not that he was an angel of the Lord. (Judges 13:16 Brenton)
Sdz(B):13:16 2 Nie wiedział bowiem Manoach, że to był Anioł Pana.1 Jednakże Anioł Pana rzekł do Manoacha: «Nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całopalenie, złóż je dla Pana». (Sdz 13:16 BT_4)
Sdz(B):13:16 καὶ εἶπεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Μανωε Ἐὰν κατάσχῃς με, οὐ φάγομαι ἀπὸ τῶν ἄρτων σου, καὶ ἐὰν ποιήσῃς ὁλοκαύτωμα, τῷ κυρίῳ ἀνοίσεις αὐτό· ὅτι οὐκ ἔγνω Μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου αὐτός.
Sdz(B):13:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   ἐάν (εἰ ἄν) κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)   ὅτι ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Sdz(B):13:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Ja ??? Przed przydechem mocnym By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo
Sdz(B):13:16 kai\ ei)=pen o( a)/ggelos kuri/ou pro\s *manOe *)ea\n kata/sCHE|s me, ou) fa/gomai a)po\ tO=n a)/rtOn sou, kai\ e)a\n poiE/sE|s o(lokau/tOma, tO=| kuri/O| a)noi/seis au)to/· o(/ti ou)k e)/gnO *manOe o(/ti a)/ggelos kuri/ou au)to/s.
Sdz(B):13:16 kai eipen ho angelos kyriu pros manOe ean katasCHEs me, u fagomai apo tOn artOn su, kai ean poiEsEs holokautOma, tO kyriO anoiseis auto· hoti uk egnO manOe hoti angelos kyriu autos.
Sdz(B):13:16 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P N_ASM C VB_AAS2S RP_AS D VF_FMI1S P RA_GPM N2_GPM RP_GS C C VA_AAS2S N3M_ASN RA_DSM N2_DSM VF_FAI2S RD_ASN C D VZI_AAI3S N_NSM C N2_NSM N2_GSM RD_NSM
Sdz(B):13:16 and also, even, namely to say/tell the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of I οὐχ before rough breathing to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make burnt offering [see holocaust] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. ć because/that agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same
Sdz(B):13:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   if-ever you(sg)-should-HOLD FAST me (acc) not I-will-be-EAT-ed away from (+gen) the (gen) [loaves of] bread (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and if-ever you(sg)-should-DO/MAKE burnt offering (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(sg)-will-BRING UP it/same (nom|acc) because/that not he/she/it-KNOW-ed   because/that messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/it/same (nom)
Sdz(B):13:16 Sdz(B)_13:16_1 Sdz(B)_13:16_2 Sdz(B)_13:16_3 Sdz(B)_13:16_4 Sdz(B)_13:16_5 Sdz(B)_13:16_6 Sdz(B)_13:16_7 Sdz(B)_13:16_8 Sdz(B)_13:16_9 Sdz(B)_13:16_10 Sdz(B)_13:16_11 Sdz(B)_13:16_12 Sdz(B)_13:16_13 Sdz(B)_13:16_14 Sdz(B)_13:16_15 Sdz(B)_13:16_16 Sdz(B)_13:16_17 Sdz(B)_13:16_18 Sdz(B)_13:16_19 Sdz(B)_13:16_20 Sdz(B)_13:16_21 Sdz(B)_13:16_22 Sdz(B)_13:16_23 Sdz(B)_13:16_24 Sdz(B)_13:16_25 Sdz(B)_13:16_26 Sdz(B)_13:16_27 Sdz(B)_13:16_28 Sdz(B)_13:16_29 Sdz(B)_13:16_30 Sdz(B)_13:16_31 Sdz(B)_13:16_32
Sdz(B):13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:17 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου Τί τὸ ὄνομά σοι; ὅτι ἔλθοι τὸ ῥῆμά σου, καὶ δοξάσομέν σε.
Sdz(B):13:17 And Manoe said to the angel of the Lord, What is thy name, that when thy word shall come to pass, we may glorify thee? (Judges 13:17 Brenton)
Sdz(B):13:17 Wówczas rzekł Manoach do Anioła Pana: «Jakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje, mogli cię uczcić». (Sdz 13:17 BT_4)
Sdz(B):13:17 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου Τί τὸ ὄνομά σοι; ὅτι ἔλθοι τὸ ῥῆμά σου, καὶ δοξάσομέν σε.
Sdz(B):13:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Sdz(B):13:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto By przychodzić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Ty; twój/twój(sg)
Sdz(B):13:17 kai\ ei)=pen *manOe pro\s to\n a)/ggelon kuri/ou *ti/ to\ o)/noma/ soi; o(/ti e)/lToi to\ r(E=ma/ sou, kai\ doXa/some/n se.
Sdz(B):13:17 kai eipen manOe pros ton angelon kyriu ti to onoma soi; hoti elToi to rEma su, kai doXasomen se.
Sdz(B):13:17 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RI_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_DS C VB_AAO3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS C VF_FAI1P RP_AS
Sdz(B):13:17 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the name with regard to you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to come the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) and also, even, namely to glorify/extol/praise you; your/yours(sg)
Sdz(B):13:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) messenger/angel (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that he/she/it-happens-to-COME (opt) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-GLORIFY/EXTOL/PRAISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Sdz(B):13:17 Sdz(B)_13:17_1 Sdz(B)_13:17_2 Sdz(B)_13:17_3 Sdz(B)_13:17_4 Sdz(B)_13:17_5 Sdz(B)_13:17_6 Sdz(B)_13:17_7 Sdz(B)_13:17_8 Sdz(B)_13:17_9 Sdz(B)_13:17_10 Sdz(B)_13:17_11 Sdz(B)_13:17_12 Sdz(B)_13:17_13 Sdz(B)_13:17_14 Sdz(B)_13:17_15 Sdz(B)_13:17_16 Sdz(B)_13:17_17 Sdz(B)_13:17_18 Sdz(B)_13:17_19
Sdz(B):13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:18 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου Εἰς τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ αὐτό ἐστιν θαυμαστόν.
Sdz(B):13:18 And the angel of the Lord said to him, Why dost thou thus ask after my name; whereas it is wonderful? (Judges 13:18 Brenton)
Sdz(B):13:18 Odpowiedział mu Anioł: «Dlaczego pytasz się o moje imię: ono jest tajemnicze». (Sdz 13:18 BT_4)
Sdz(B):13:18 καὶ εἶπεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου Εἰς τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ αὐτό ἐστιν θαυμαστόν.
Sdz(B):13:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θαυμαστός -ή -όν
Sdz(B):13:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Cudowny
Sdz(B):13:18 kai\ ei)=pen au)tO=| o( a)/ggelos kuri/ou *ei)s ti/ tou=to e)rOta=|s to\ o)/noma/ mou; kai\ au)to/ e)stin Taumasto/n.
Sdz(B):13:18 kai eipen autO ho angelos kyriu eis ti tuto erOtas to onoma mu; kai auto estin Taumaston.
Sdz(B):13:18 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM N2_GSM P RI_ASN RD_ASN V3_PAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RD_ASN V9_PAI3S A1_ASM
Sdz(B):13:18 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ask interrogate, question inquire,query, quest the name with regard to I and also, even, namely he/she/it/same to be wonderful
Sdz(B):13:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-are-ASK-ing, you(sg)-should-be-ASK-ing the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) and it/same (nom|acc) he/she/it-is wonderful ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Sdz(B):13:18 Sdz(B)_13:18_1 Sdz(B)_13:18_2 Sdz(B)_13:18_3 Sdz(B)_13:18_4 Sdz(B)_13:18_5 Sdz(B)_13:18_6 Sdz(B)_13:18_7 Sdz(B)_13:18_8 Sdz(B)_13:18_9 Sdz(B)_13:18_10 Sdz(B)_13:18_11 Sdz(B)_13:18_12 Sdz(B)_13:18_13 Sdz(B)_13:18_14 Sdz(B)_13:18_15 Sdz(B)_13:18_16 Sdz(B)_13:18_17
Sdz(B):13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:19 καὶ ἔλαβεν Μανωε τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν καὶ τὴν θυσίαν καὶ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ κυρίῳ· καὶ διεχώρισεν ποιῆσαι, καὶ Μανωε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες.
Sdz(B):13:19 And Manoe took a kid of the goats and its meat-offering, and offered it on the rock to the Lord; and the angel wrought a distinct work, and Manoe and his wife were looking on. (Judges 13:19 Brenton)
Sdz(B):13:19 Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz ofiarę pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który działa tajemniczo. A Manoach i jego żona patrzyli. (Sdz 13:19 BT_4)
Sdz(B):13:19 καὶ ἔλαβεν Μανωε τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν καὶ τὴν θυσίαν καὶ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ κυρίῳ· καὶ διεχώρισεν ποιῆσαι, καὶ Μανωε καὶ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες.
Sdz(B):13:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό ἔριφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Sdz(B):13:19 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kozioł Kozioł I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By rozdzielać się By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo By widzieć
Sdz(B):13:19 kai\ e)/laben *manOe to\n e)/rifon tO=n ai)gO=n kai\ tE\n Tusi/an kai\ a)nE/negken e)pi\ tE\n pe/tran tO=| kuri/O|· kai\ dieCHO/risen poiE=sai, kai\ *manOe kai\ E( gunE\ au)tou= ble/pontes.
Sdz(B):13:19 kai elaben manOe ton erifon tOn aigOn kai tEn Tysian kai anEnenken epi tEn petran tO kyriO· kai dieCHOrisen poiEsai, kai manOe kai hE gynE autu blepontes.
Sdz(B):13:19 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3G_GPM C RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S VA_AAN C N_NSM C RA_NSF N3K_NSF RD_GSM V1_PAPNPM
Sdz(B):13:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the goat the goat and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the rock the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to separate to do/make and also, even, namely ć and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same to see
Sdz(B):13:19 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (acc) goat (acc) the (gen) goats (gen) and the (acc) sacrifice (acc) and he/she/it-BRING UP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) rock (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-SEPARATE-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) and   and the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) while SEE-ing (nom|voc)
Sdz(B):13:19 Sdz(B)_13:19_1 Sdz(B)_13:19_2 Sdz(B)_13:19_3 Sdz(B)_13:19_4 Sdz(B)_13:19_5 Sdz(B)_13:19_6 Sdz(B)_13:19_7 Sdz(B)_13:19_8 Sdz(B)_13:19_9 Sdz(B)_13:19_10 Sdz(B)_13:19_11 Sdz(B)_13:19_12 Sdz(B)_13:19_13 Sdz(B)_13:19_14 Sdz(B)_13:19_15 Sdz(B)_13:19_16 Sdz(B)_13:19_17 Sdz(B)_13:19_18 Sdz(B)_13:19_19 Sdz(B)_13:19_20 Sdz(B)_13:19_21 Sdz(B)_13:19_22 Sdz(B)_13:19_23 Sdz(B)_13:19_24 Sdz(B)_13:19_25 Sdz(B)_13:19_26 Sdz(B)_13:19_27
Sdz(B):13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:20 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναβῆναι τὴν φλόγα ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀνέβη ὁ ἄγγελος κυρίου ἐν τῇ φλογὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ Μανωε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν.
Sdz(B):13:20 And it came to pass when the flame went up above the altar toward heaven, that the angel of the Lord went up in the flame; and Manoe and his wife were looking, and they fell upon their face to the earth. (Judges 13:20 Brenton)
Sdz(B):13:20 Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, Anioł Pan wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to padli twarzą na ziemię. (Sdz 13:20 BT_4)
Sdz(B):13:20 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναβῆναι τὴν φλόγα ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἐν τῇ φλογὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ Μανωε καὶ γυνὴ αὐτοῦ βλέποντες καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν.
Sdz(B):13:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ ἐπ·άνω ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Sdz(B):13:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić Płomień Wyższy przedtem, na górze Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Aż; świtaj Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By podnosić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płomień Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo By widzieć I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Sdz(B):13:20 kai\ e)ge/neto e)n tO=| a)nabE=nai tE\n flo/ga e)pa/nO tou= TusiastEri/ou e(/Os tou= ou)ranou= kai\ a)ne/bE o( a)/ggelos kuri/ou e)n tE=| flogi\ tou= TusiastEri/ou, kai\ *manOe kai\ E( gunE\ au)tou= ble/pontes kai\ e)/pesan e)pi\ pro/sOpon au)tO=n e)pi\ tE\n gE=n.
Sdz(B):13:20 kai egeneto en tO anabEnai tEn floga epanO tu TysiastEriu heOs tu uranu kai anebE ho angelos kyriu en tE flogi tu TysiastEriu, kai manOe kai hE gynE autu blepontes kai epesan epi prosOpon autOn epi tEn gEn.
Sdz(B):13:20 C VBI_AMI3S P RA_DSN VZ_AAN RA_ASF N3G_ASF D RA_GSN N2N_GSN P RA_GSM N2_GSM C VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P RA_DSF N3G_DSF RA_GSN N2N_GSN C N_NSM C RA_NSF N3K_NSF RD_GSM V1_PAPNPM C VAI_AAI3P P N2N_ASN RD_GPM P RA_ASF N1_ASF
Sdz(B):13:20 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ascend the flame upper before, overhead the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. until; dawn the sky/heaven and also, even, namely to ascend the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the flame the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely ć and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same to see and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Sdz(B):13:20 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-ASCEND the (acc) flame (acc) upper the (gen) sanctuary (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) flame (dat) the (gen) sanctuary (gen) and   and the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) while SEE-ing (nom|voc) and they-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Sdz(B):13:20 Sdz(B)_13:20_1 Sdz(B)_13:20_2 Sdz(B)_13:20_3 Sdz(B)_13:20_4 Sdz(B)_13:20_5 Sdz(B)_13:20_6 Sdz(B)_13:20_7 Sdz(B)_13:20_8 Sdz(B)_13:20_9 Sdz(B)_13:20_10 Sdz(B)_13:20_11 Sdz(B)_13:20_12 Sdz(B)_13:20_13 Sdz(B)_13:20_14 Sdz(B)_13:20_15 Sdz(B)_13:20_16 Sdz(B)_13:20_17 Sdz(B)_13:20_18 Sdz(B)_13:20_19 Sdz(B)_13:20_20 Sdz(B)_13:20_21 Sdz(B)_13:20_22 Sdz(B)_13:20_23 Sdz(B)_13:20_24 Sdz(B)_13:20_25 Sdz(B)_13:20_26 Sdz(B)_13:20_27 Sdz(B)_13:20_28 Sdz(B)_13:20_29 Sdz(B)_13:20_30 Sdz(B)_13:20_31 Sdz(B)_13:20_32 Sdz(B)_13:20_33 Sdz(B)_13:20_34 Sdz(B)_13:20_35 Sdz(B)_13:20_36 Sdz(B)_13:20_37 Sdz(B)_13:20_38
Sdz(B):13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:21 καὶ οὐ προσέθηκεν ἔτι ὁ ἄγγελος κυρίου ὀφθῆναι πρὸς Μανωε καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· τότε ἔγνω Μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου οὗτος.
Sdz(B):13:21 And the angel appeared no more to Manoe and to his wife: then Manoe knew that this was an angel of the Lord. (Judges 13:21 Brenton)
Sdz(B):13:21 Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pana Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pana. (Sdz 13:21 BT_4)
Sdz(B):13:21 καὶ οὐ προσέθηκεν ἔτι ἄγγελος κυρίου ὀφθῆναι πρὸς Μανωε καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· τότε ἔγνω Μανωε ὅτι ἄγγελος κυρίου οὗτος.
Sdz(B):13:21 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρός   καί πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό τότε γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)   ὅτι ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο
Sdz(B):13:21 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona On/ona/to/to samo Wtedy By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Sdz(B):13:21 kai\ ou) prose/TEken e)/ti o( a)/ggelos kuri/ou o)fTE=nai pro\s *manOe kai\ pro\s tE\n gunai=ka au)tou=· to/te e)/gnO *manOe o(/ti a)/ggelos kuri/ou ou(=tos.
Sdz(B):13:21 kai u proseTEken eti ho angelos kyriu ofTEnai pros manOe kai pros tEn gynaika autu· tote egnO manOe hoti angelos kyriu hutos.
Sdz(B):13:21 C D VAI_AAI3S D RA_NSM N2_NSM N2_GSM VV_APN P N_ASM C P RA_ASF N3K_ASF RD_GSM D VZI_AAI3S N_NSM C N2_NSM N2_GSM RD_NSM
Sdz(B):13:21 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife he/she/it/same then to know i.e. recognize. ć because/that agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Sdz(B):13:21 and not he/she/it-ADD-ed-TO yet/still the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-SEE-ed toward (+acc,+gen,+dat)   and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) then he/she/it-KNOW-ed   because/that messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) this (nom)
Sdz(B):13:21 Sdz(B)_13:21_1 Sdz(B)_13:21_2 Sdz(B)_13:21_3 Sdz(B)_13:21_4 Sdz(B)_13:21_5 Sdz(B)_13:21_6 Sdz(B)_13:21_7 Sdz(B)_13:21_8 Sdz(B)_13:21_9 Sdz(B)_13:21_10 Sdz(B)_13:21_11 Sdz(B)_13:21_12 Sdz(B)_13:21_13 Sdz(B)_13:21_14 Sdz(B)_13:21_15 Sdz(B)_13:21_16 Sdz(B)_13:21_17 Sdz(B)_13:21_18 Sdz(B)_13:21_19 Sdz(B)_13:21_20 Sdz(B)_13:21_21 Sdz(B)_13:21_22
Sdz(B):13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:22 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Θανάτῳ ἀποθανούμεθα, ὅτι θεὸν εἴδομεν.
Sdz(B):13:22 And Manoe said to his wife, We shall surely die, because we have seen God. (Judges 13:22 Brenton)
Sdz(B):13:22 Potem rzekł Manoach do żony: «Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga». (Sdz 13:22 BT_4)
Sdz(B):13:22 καὶ εἶπεν Μανωε πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Θανάτῳ ἀποθανούμεθα, ὅτι θεὸν εἴδομεν.
Sdz(B):13:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Sdz(B):13:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona On/ona/to/to samo Śmierć By umierać Ponieważ/tamto Bóg  By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Sdz(B):13:22 kai\ ei)=pen *manOe pro\s tE\n gunai=ka au)tou= *Tana/tO| a)poTanou/meTa, o(/ti Teo\n ei)/domen.
Sdz(B):13:22 kai eipen manOe pros tEn gynaika autu TanatO apoTanumeTa, hoti Teon eidomen.
Sdz(B):13:22 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N3K_ASF RD_GSM N2_DSM VF2_FMI1P C N2_ASM VBI_AAI1P
Sdz(B):13:22 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife he/she/it/same death to die because/that god [see theology] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Sdz(B):13:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) death (dat) we-will-be-DIE-ed because/that god (acc) we-SEE-ed
Sdz(B):13:22 Sdz(B)_13:22_1 Sdz(B)_13:22_2 Sdz(B)_13:22_3 Sdz(B)_13:22_4 Sdz(B)_13:22_5 Sdz(B)_13:22_6 Sdz(B)_13:22_7 Sdz(B)_13:22_8 Sdz(B)_13:22_9 Sdz(B)_13:22_10 Sdz(B)_13:22_11 Sdz(B)_13:22_12
Sdz(B):13:22 x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:23 καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Εἰ ἤθελεν ὁ κύριος θανατῶσαι ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἔλαβεν ἐκ χειρὸς ἡμῶν ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίαν καὶ οὐκ ἂν ἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα πάντα καὶ καθὼς καιρὸς οὐκ ἂν ἠκούτισεν ἡμᾶς ταῦτα.
Sdz(B):13:23 But his wife said to him, If the Lord were pleased to slay us, he would not have received of our hand a whole-burnt-offering and a meat-offering; and he would not have shewn us all these things, neither would he have caused us to hear all these things as at this time. (Judges 13:23 Brenton)
Sdz(B):13:23 Żona mu odpowiedziała: «Gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy». (Sdz 13:23 BT_4)
Sdz(B):13:23 καὶ εἶπεν αὐτῷ γυνὴ αὐτοῦ Εἰ ἤθελεν κύριος θανατῶσαι ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἔλαβεν ἐκ χειρὸς ἡμῶν ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίαν καὶ οὐκ ἂν ἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα πάντα καὶ καθὼς καιρὸς οὐκ ἂν ἠκούτισεν ἡμᾶς ταῦτα.
Sdz(B):13:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό εἰ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί θυσία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί καθ·ώς καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν ἀκουτίζω [LXX] (-, ακουτι(ε)·[σ]-, ακουτι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο
Sdz(B):13:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kobiety/żona On/ona/to/to samo Jeżeli By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zgładzać Ja ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ja Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By być widocznym Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Okres czasu ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By robić słysz Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Sdz(B):13:23 kai\ ei)=pen au)tO=| E( gunE\ au)tou= *ei) E)/Telen o( ku/rios TanatO=sai E(ma=s, ou)k a)/n e)/laben e)k CHeiro\s E(mO=n o(lokau/tOma kai\ Tusi/an kai\ ou)k a)/n e)/deiXen E(mi=n tau=ta pa/nta kai\ kaTO\s kairo\s ou)k a)/n E)kou/tisen E(ma=s tau=ta.
Sdz(B):13:23 kai eipen autO hE gynE autu ei ETelen ho kyrios TanatOsai hEmas, uk an elaben ek CHeiros hEmOn holokautOma kai Tysian kai uk an edeiXen hEmin tauta panta kai kaTOs kairos uk an Ekutisen hEmas tauta.
Sdz(B):13:23 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSF N3K_NSF RD_GSM x V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM VA_AAN RP_AP D x VBI_AAI3S P N3_GSF RP_GP N3M_ASN C N1A_ASF C D x VAI_AAI3S RP_DP RD_APN A3_APN C D N2_NSM D x VAI_AAI3S RP_AP RD_APN
Sdz(B):13:23 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the woman/wife he/she/it/same if to want want, wish, desire the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to put to death I οὐχ before rough breathing ever (if ever) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels hand I burnt offering [see holocaust] and also, even, namely sacrifice victimize, immolate and also, even, namely οὐχ before rough breathing ever (if ever) to show I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of and also, even, namely as accordingly [according to how/in accordance with how] period of time οὐχ before rough breathing ever (if ever) to make hear I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Sdz(B):13:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) woman/wife (nom) him/it/same (gen) if he/she/it-was-WANT-ing the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) us (acc) not ever he/she/it-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) hand (gen) us (gen) burnt offering (nom|acc|voc) and sacrifice (acc) and not ever he/she/it-SHOW-ed us (dat) these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and as accordingly period of time (nom) not ever he/she/it-MAKE-ed-HEAR us (acc) these (nom|acc)
Sdz(B):13:23 Sdz(B)_13:23_1 Sdz(B)_13:23_2 Sdz(B)_13:23_3 Sdz(B)_13:23_4 Sdz(B)_13:23_5 Sdz(B)_13:23_6 Sdz(B)_13:23_7 Sdz(B)_13:23_8 Sdz(B)_13:23_9 Sdz(B)_13:23_10 Sdz(B)_13:23_11 Sdz(B)_13:23_12 Sdz(B)_13:23_13 Sdz(B)_13:23_14 Sdz(B)_13:23_15 Sdz(B)_13:23_16 Sdz(B)_13:23_17 Sdz(B)_13:23_18 Sdz(B)_13:23_19 Sdz(B)_13:23_20 Sdz(B)_13:23_21 Sdz(B)_13:23_22 Sdz(B)_13:23_23 Sdz(B)_13:23_24 Sdz(B)_13:23_25 Sdz(B)_13:23_26 Sdz(B)_13:23_27 Sdz(B)_13:23_28 Sdz(B)_13:23_29 Sdz(B)_13:23_30 Sdz(B)_13:23_31 Sdz(B)_13:23_32 Sdz(B)_13:23_33 Sdz(B)_13:23_34 Sdz(B)_13:23_35 Sdz(B)_13:23_36
Sdz(B):13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:24 καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαμψων· καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον, καὶ εὐλόγησεν αὐτὸ κύριος.
Sdz(B):13:24 And the woman brought forth a son, and she called his name Sampson; and the child grew, and the Lord blessed him. (Judges 13:24 Brenton)
Sdz(B):13:24 Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. (Sdz 13:24 BT_4)
Sdz(B):13:24 Καὶ ἔτεκεν γυνὴ υἱὸν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαμψων· καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον, καὶ εὐλόγησεν αὐτὸ κύριος.
Sdz(B):13:24 καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Σαμψών, ὁ καί   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Sdz(B):13:24 I też, nawet, mianowicie By rodzić Kobiety/żona Syn I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Samson I też, nawet, mianowicie Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Sdz(B):13:24 *kai\ e)/teken E( gunE\ ui(o\n kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *samPSOn· kai\ E(dru/nTE to\ paida/rion, kai\ eu)lo/gEsen au)to\ ku/rios.
Sdz(B):13:24 kai eteken hE gynE hyion kai ekalesen to onoma autu samPSOn· kai hEdrynTE to paidarion, kai eulogEsen auto kyrios.
Sdz(B):13:24 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_NSM C VCI_API3S RA_NSN N2N_NSN C VA_AAI3S RD_ASN N2_NSM
Sdz(B):13:24 and also, even, namely to give birth the woman/wife son and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Samson and also, even, namely ć the child/young slave and also, even, namely to bless he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Sdz(B):13:24 and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (nom) woman/wife (nom) son (acc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Samson (indecl) and   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) and he/she/it-BLESS-ed it/same (nom|acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Sdz(B):13:24 Sdz(B)_13:24_1 Sdz(B)_13:24_2 Sdz(B)_13:24_3 Sdz(B)_13:24_4 Sdz(B)_13:24_5 Sdz(B)_13:24_6 Sdz(B)_13:24_7 Sdz(B)_13:24_8 Sdz(B)_13:24_9 Sdz(B)_13:24_10 Sdz(B)_13:24_11 Sdz(B)_13:24_12 Sdz(B)_13:24_13 Sdz(B)_13:24_14 Sdz(B)_13:24_15 Sdz(B)_13:24_16 Sdz(B)_13:24_17 Sdz(B)_13:24_18 Sdz(B)_13:24_19
Sdz(B):13:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sdz(B):13:25 καὶ ἤρξατο πνεῦμα κυρίου συνεκπορεύεσθαι αὐτῷ ἐν παρεμβολῇ Δαν καὶ ἀνὰ μέσον Σαραα καὶ ἀνὰ μέσον Εσθαολ.
Sdz(B):13:25 And the Spirit of the Lord began to go out with him in the camp of Dan, and between Saraa and Esthaol. (Judges 13:25 Brenton)
Sdz(B):13:25 Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w Obozie Dana między Sorea a Esztaol. (Sdz 13:25 BT_4)
Sdz(B):13:25 καὶ ἤρξατο πνεῦμα κυρίου συνεκπορεύεσθαι αὐτῷ ἐν παρεμβολῇ Δαν καὶ ἀνὰ μέσον Σαραα καὶ ἀνὰ μέσον Εσθαολ.
Sdz(B):13:25 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ   καί ἀνά μέσος -η -ον   καί ἀνά μέσος -η -ον  
Sdz(B):13:25 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni
Sdz(B):13:25 kai\ E)/rXato pneu=ma kuri/ou sunekporeu/esTai au)tO=| e)n parembolE=| *dan kai\ a)na\ me/son *saraa kai\ a)na\ me/son *esTaol.
Sdz(B):13:25 kai ErXato pneuma kyriu synekporeuesTai autO en parembolE dan kai ana meson saraa kai ana meson esTaol.
Sdz(B):13:25 C VAI_AMI3S N3M_ASN N2_GSM V1_PMN RD_DSM P N1_DSF N_GSM C P A1_ASM N_GS C P A1_ASM N_GS
Sdz(B):13:25 and also, even, namely to begin spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among camp camp, barracks, army ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć
Sdz(B):13:25 and he/she/it-was-BEGIN-ed spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   him/it/same (dat) in/among/by (+dat) camp (dat)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Sdz(B):13:25 Sdz(B)_13:25_1 Sdz(B)_13:25_2 Sdz(B)_13:25_3 Sdz(B)_13:25_4 Sdz(B)_13:25_5 Sdz(B)_13:25_6 Sdz(B)_13:25_7 Sdz(B)_13:25_8 Sdz(B)_13:25_9 Sdz(B)_13:25_10 Sdz(B)_13:25_11 Sdz(B)_13:25_12 Sdz(B)_13:25_13 Sdz(B)_13:25_14 Sdz(B)_13:25_15 Sdz(B)_13:25_16 Sdz(B)_13:25_17
Sdz(B):13:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x