Syr:1:1 Πᾶσα σοφία παρὰ κυρίου καὶ μετ’ αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶνα.
Syr:1:1 All wisdom cometh from the Lord, and is with him for ever. (Sirach 1:1 Brenton)
Syr:1:1 Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. (Syr 1:1 BT_4)
Syr:1:1 Πᾶσα σοφία παρὰ κυρίου καὶ μετ’ αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶνα.
Syr:1:1 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφία, -ας, ἡ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:1:1 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:1:1 *pa=sa sofi/a para\ kuri/ou kai\ met’ au)tou= e)stin ei)s to\n ai)O=na.
Syr:1:1 pasa sofia para kyriu kai met’ autu estin eis ton aiOna.
Syr:1:1 A1S_NSF N1A_NSF P N2_GSM C P RD_GSM V9_PAI3S P RA_ASM N3W_ASM
Syr:1:1 every all, each, every, the whole of sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to be into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:1:1 every (nom|voc) sapience (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-is into (+acc) the (acc) eon (acc)
Syr:1:1 Syr_1:1_1 Syr_1:1_2 Syr_1:1_3 Syr_1:1_4 Syr_1:1_5 Syr_1:1_6 Syr_1:1_7 Syr_1:1_8 Syr_1:1_9 Syr_1:1_10 Syr_1:1_11
Syr:1:1 x x x x x x x x x x x
Syr:1:2 ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας ὑετοῦ καὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσει;
Syr:1:2 Who can number the sand of the sea, and the drops of rain, and the days of eternity? (Sirach 1:2 Brenton)
Syr:1:2 Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? (Syr 1:2 BT_4)
Syr:1:2 ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας ὑετοῦ καὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσει;
Syr:1:2 ἄμμος, -ου, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ καί   ὑετός, -ου, ὁ καί ἡμέρα, -ας -ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί  
Syr:1:2 Piasek Morze I też, nawet, mianowicie Deszcz I też, nawet, mianowicie Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd.
Syr:1:2 a)/mmon TalassO=n kai\ stago/nas u(etou= kai\ E(me/ras ai)O=nos ti/s e)XariTmE/sei;
Syr:1:2 ammon TalassOn kai stagonas hyetu kai hEmeras aiOnos tis eXariTmEsei;
Syr:1:2 N2_ASF N1S_GPF C N3N_APF N2_GSM C N1A_APF N3W_GSM RI_NSM VF_FAI3S
Syr:1:2 sand sea and also, even, namely ć rain and also, even, namely day eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć
Syr:1:2 sand (acc) seas (gen) and   rain (gen) and day (gen), days (acc) eon (gen) who/what/why (nom)  
Syr:1:2 Syr_1:2_1 Syr_1:2_2 Syr_1:2_3 Syr_1:2_4 Syr_1:2_5 Syr_1:2_6 Syr_1:2_7 Syr_1:2_8 Syr_1:2_9 Syr_1:2_10
Syr:1:2 x x x x x x x x x x
Syr:1:3 ὕψος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς καὶ ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει;
Syr:1:3 Who can find out the height of heaven, and the breadth of the earth, and the deep, and wisdom? (Sirach 1:3 Brenton)
Syr:1:3 Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać? (Syr 1:3 BT_4)
Syr:1:3 ὕψος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς καὶ ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει;
Syr:1:3 ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί πλάτο·ς, -ους, τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἄ·βυσσος, -ου, ἡ καί σοφία, -ας, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί  
Syr:1:3 Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Szerokość Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd.
Syr:1:3 u(/PSos ou)ranou= kai\ pla/tos gE=s kai\ a)/busson kai\ sofi/an ti/s e)XiCHnia/sei;
Syr:1:3 hyPSos uranu kai platos gEs kai abysson kai sofian tis eXiCHniasei;
Syr:1:3 N3E_ASN N2_GSM C N3E_ASN N1_GSF C N2_ASM C N1A_ASF RI_NSM VF_FAI3S
Syr:1:3 height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance sky/heaven and also, even, namely width earth/land and also, even, namely abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: and also, even, namely sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć
Syr:1:3 height (nom|acc|voc) sky/heaven (gen) and width (nom|acc|voc) earth/land (gen) and abyss (acc) and sapience (acc) who/what/why (nom)  
Syr:1:3 Syr_1:3_1 Syr_1:3_2 Syr_1:3_3 Syr_1:3_4 Syr_1:3_5 Syr_1:3_6 Syr_1:3_7 Syr_1:3_8 Syr_1:3_9 Syr_1:3_10 Syr_1:3_11
Syr:1:3 x x x x x x x x x x x
Syr:1:4 προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία καὶ σύνεσις φρονήσεως ἐξ αἰῶνος.
Syr:1:4 Wisdom hath been created before all things, and the understanding of prudence from everlasting. (Sirach 1:4 Brenton)
Syr:1:4 Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków. (Syr 1:4 BT_4)
Syr:1:4 προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία καὶ σύνεσις φρονήσεως ἐξ αἰῶνος.
Syr:1:4 πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) σοφία, -ας, ἡ καί σύν·εσις, -εως, ἡ φρόνησις, -εως, ἡ ἐκ αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:1:4 Wcześniej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja Przypatrywanie się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:1:4 prote/ra pa/ntOn e)/ktistai sofi/a kai\ su/nesis fronE/seOs e)X ai)O=nos.
Syr:1:4 protera pantOn ektistai sofia kai synesis fronEseOs eX aiOnos.
Syr:1:4 A1A_NSF A3_GPN VT_XMI3S N1A_NSF C N3I_NSF N3I_GSF P N3W_GSM
Syr:1:4 earlier every all, each, every, the whole of to create I create, form, shape, make, always of God. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely insight/discernment contemplation out of (+gen) ἐξ before vowels eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:1:4 earlier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) all (gen) he/she/it-has-been-CREATE-ed sapience (nom|voc) and insight/discernment (nom) contemplation (gen) out of (+gen) eon (gen)
Syr:1:4 Syr_1:4_1 Syr_1:4_2 Syr_1:4_3 Syr_1:4_4 Syr_1:4_5 Syr_1:4_6 Syr_1:4_7 Syr_1:4_8 Syr_1:4_9
Syr:1:4 x x x x x x x x x
Syr:1:6 ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεκαλύφθη; καὶ τὰ πανουργεύματα αὐτῆς τίς ἔγνω;
Syr:1:6 To whom hath the root of wisdom been revealed? or who hath known her wise counsels? (Sirach 1:6 Brenton)
Syr:1:6 Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał? (Syr 1:6 BT_4)
Syr:1:6 ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεκαλύφθη; καὶ τὰ πανουργεύματα αὐτῆς τίς ἔγνω;
Syr:1:6 ῥίζα, -ης, ἡ σοφία, -ας, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Syr:1:6 Korzeń Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odkrywać się/objawiaj I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Syr:1:6 r(i/DZa sofi/as ti/ni a)pekalu/fTE; kai\ ta\ panourgeu/mata au)tE=s ti/s e)/gnO;
Syr:1:6 riDZa sofias tini apekalyfTE; kai ta panurgeumata autEs tis egnO;
Syr:1:6 N1S_NSF N1A_GSF RI_DSM VVI_API3S C RA_APN N3M_APN RD_GSF RI_NSM VZI_AAI3S
Syr:1:6 root sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to uncover/reveal and also, even, namely the ć he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize.
Syr:1:6 root (nom|voc) sapience (gen) who/what/why (dat) he/she/it-was-UNCOVER/REVEAL-ed and the (nom|acc)   her/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-KNOW-ed
Syr:1:6 Syr_1:6_1 Syr_1:6_2 Syr_1:6_3 Syr_1:6_4 Syr_1:6_5 Syr_1:6_6 Syr_1:6_7 Syr_1:6_8 Syr_1:6_9 Syr_1:6_10
Syr:1:6 x x x x x x x x x x
Syr:1:8 εἷς ἐστιν σοφός, φοβερὸς σφόδρα, καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ.
Syr:1:8 There is one wise and greatly to be feared, the Lord sitting upon his throne. (Sirach 1:8 Brenton)
Syr:1:8 Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swym tronie. (Syr 1:8 BT_4)
Syr:1:8 εἷς ἐστιν σοφός, φοβερὸς σφόδρα, καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ.
Syr:1:8 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σοφός -ή -όν φοβερός -ά -όν σφόδρα κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:8 Jeden By być Mądry Przestraszanie (przerażanie) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo
Syr:1:8 ei(=s e)stin sofo/s, fobero\s sfo/dra, kaTE/menos e)pi\ tou= Tro/nou au)tou=.
Syr:1:8 heis estin sofos, foberos sfodra, kaTEmenos epi tu Tronu autu.
Syr:1:8 M_NSM V9_PAI3S A1_NSM A1A_NSM D V5_PMPNSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Syr:1:8 one to be wise frightening (terrifying) vehement, intense, keen, inveighingly, eager to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne he/she/it/same
Syr:1:8 one (nom) he/she/it-is wise ([Adj] nom) frightening ([Adj] nom) vehement, while being-SIT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) him/it/same (gen)
Syr:1:8 Syr_1:8_1 Syr_1:8_2 Syr_1:8_3 Syr_1:8_4 Syr_1:8_5 Syr_1:8_6 Syr_1:8_7 Syr_1:8_8 Syr_1:8_9 Syr_1:8_10
Syr:1:8 x x x x x x x x x x
Syr:1:9 κύριος αὐτὸς ἔκτισεν αὐτὴν καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτὴν καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ,
Syr:1:9 There is one wise and greatly to be feared, the Lord sitting upon his throne. (Sirach 1:8 Brenton)
Syr:1:9 To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła, (Syr 1:9 BT_4)
Syr:1:9 κύριος αὐτὸς ἔκτισεν αὐτὴν καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτὴν καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ,
Syr:1:9 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:9 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wylewać się On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Syr:1:9 ku/rios au)to\s e)/ktisen au)tE\n kai\ ei)=den kai\ e)XEri/TmEsen au)tE\n kai\ e)Xe/CHeen au)tE\n e)pi\ pa/nta ta\ e)/rga au)tou=,
Syr:1:9 kyrios autos ektisen autEn kai eiden kai eXEriTmEsen autEn kai eXeCHeen autEn epi panta ta erga autu,
Syr:1:9 N2_NSM RD_NSM VAI_AAI3S RD_ASF C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_ASF C V2I_IAI3S RD_ASF P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSM
Syr:1:9 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to create I create, form, shape, make, always of God. he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to pour out he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same
Syr:1:9 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/it/same (nom) he/she/it-CREATE-ed her/it/same (acc) and he/she/it-SEE-ed and   her/it/same (acc) and he/she/it-was-POUR-ing-OUT, he/she/it-POUR-ed-OUT her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:1:9 Syr_1:9_1 Syr_1:9_2 Syr_1:9_3 Syr_1:9_4 Syr_1:9_5 Syr_1:9_6 Syr_1:9_7 Syr_1:9_8 Syr_1:9_9 Syr_1:9_10 Syr_1:9_11 Syr_1:9_12 Syr_1:9_13 Syr_1:9_14 Syr_1:9_15 Syr_1:9_16 Syr_1:9_17
Syr:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:1:10 μετὰ πάσης σαρκὸς κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ, καὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
Syr:1:10 She is with all flesh according to his gift, and he hath given her to them that love him. (Sirach 1:10 Brenton)
Syr:1:10 na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył. (Syr 1:10 BT_4)
Syr:1:10 μετὰ πάσης σαρκὸς κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ, καὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
Syr:1:10 μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ κατά ὁ ἡ τό δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) αὐτός αὐτή αὐτό καί χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:10 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dawanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) On/ona/to/to samo By kochać On/ona/to/to samo
Syr:1:10 meta\ pa/sEs sarko\s kata\ tE\n do/sin au)tou=, kai\ e)CHorE/gEsen au)tE\n toi=s a)gapO=sin au)to/n.
Syr:1:10 meta pasEs sarkos kata tEn dosin autu, kai eCHorEgEsen autEn tois agapOsin auton.
Syr:1:10 P A1S_GSF N3K_GSF P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASF RA_DPM V3_PAPDPM RD_ASM
Syr:1:10 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of flesh down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the giving he/she/it/same and also, even, namely to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) he/she/it/same the to love he/she/it/same
Syr:1:10 after (+acc), with (+gen) every (gen) flesh (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) giving (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SUPPLY-ed her/it/same (acc) the (dat) they-are-LOVE-ing, they-should-be-LOVE-ing, while LOVE-ing (dat) him/it/same (acc)
Syr:1:10 Syr_1:10_1 Syr_1:10_2 Syr_1:10_3 Syr_1:10_4 Syr_1:10_5 Syr_1:10_6 Syr_1:10_7 Syr_1:10_8 Syr_1:10_9 Syr_1:10_10 Syr_1:10_11 Syr_1:10_12 Syr_1:10_13
Syr:1:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:1:11 Φόβος κυρίου δόξα καὶ καύχημα καὶ εὐφροσύνη καὶ στέφανος ἀγαλλιάματος.
Syr:1:11 The fear of the Lord is honour, and glory, and gladness, and a crown of rejoicing. (Sirach 1:11 Brenton)
Syr:1:11 Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. (Syr 1:11 BT_4)
Syr:1:11 Φόβος κυρίου δόξα καὶ καύχημα καὶ εὐφροσύνη καὶ στέφανος ἀγαλλιάματος.
Syr:1:11 φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δόξα, -ης, ἡ καί καύχημα[τ], -ατος, τό καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Syr:1:11 Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Chwal się (chwal się, chełp się, ) I też, nawet, mianowicie Wesołość I też, nawet, mianowicie Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona exhultation
Syr:1:11 *fo/bos kuri/ou do/Xa kai\ kau/CHEma kai\ eu)frosu/nE kai\ ste/fanos a)gallia/matos.
Syr:1:11 fobos kyriu doXa kai kauCHEma kai eufrosynE kai stefanos agalliamatos.
Syr:1:11 N2_NSM N2_GSM N1S_NSF C N3M_NSN C N1_NSF C N2_NSM N3M_GSN
Syr:1:11 fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. glory/awesomeness and also, even, namely boast (vaunt, brag, ) and also, even, namely cheerfulness and also, even, namely wreath; wreath wreath (only) not crown exhultation
Syr:1:11 fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) glory/awesomeness (nom|voc) and boast (nom|acc|voc) and cheerfulness (nom|voc) and wreath (nom); wreath (nom) exhultation (gen)
Syr:1:11 Syr_1:11_1 Syr_1:11_2 Syr_1:11_3 Syr_1:11_4 Syr_1:11_5 Syr_1:11_6 Syr_1:11_7 Syr_1:11_8 Syr_1:11_9 Syr_1:11_10
Syr:1:11 x x x x x x x x x x
Syr:1:12 φόβος κυρίου τέρψει καρδίαν καὶ δώσει εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροημέρευσιν.
Syr:1:12 The fear of the Lord maketh a merry heart, and giveth joy, and gladness, and a long life. (Sirach 1:12 Brenton)
Syr:1:12 Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. (Syr 1:12 BT_4)
Syr:1:12 φόβος κυρίου τέρψει καρδίαν καὶ δώσει εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροημέρευσιν.
Syr:1:12 φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καρδία, -ας, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί χαρά, -ᾶς, ἡ καί  
Syr:1:12 Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By dawać Wesołość I też, nawet, mianowicie Radość I też, nawet, mianowicie
Syr:1:12 fo/bos kuri/ou te/rPSei kardi/an kai\ dO/sei eu)frosu/nEn kai\ CHara\n kai\ makroEme/reusin.
Syr:1:12 fobos kyriu terPSei kardian kai dOsei eufrosynEn kai CHaran kai makroEmereusin.
Syr:1:12 N2_NSM N2_GSM VF_FAI3S N1A_ASF C VF_FAI3S N1_ASF C N1A_ASF C N3I_ASF
Syr:1:12 fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to give cheerfulness and also, even, namely joy and also, even, namely ć
Syr:1:12 fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   heart (acc) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) cheerfulness (acc) and joy (acc) and  
Syr:1:12 Syr_1:12_1 Syr_1:12_2 Syr_1:12_3 Syr_1:12_4 Syr_1:12_5 Syr_1:12_6 Syr_1:12_7 Syr_1:12_8 Syr_1:12_9 Syr_1:12_10 Syr_1:12_11
Syr:1:12 x x x x x x x x x x x
Syr:1:13 τῷ φοβουμένῳ τὸν κύριον εὖ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτων, καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὐλογηθήσεται.
Syr:1:13 Whoso feareth the Lord, it shall go well with him at the last, and he shall find favour in the day of his death. (Sirach 1:13 Brenton)
Syr:1:13 Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. (Syr 1:13 BT_4)
Syr:1:13 τῷ φοβουμένῳ τὸν κύριον εὖ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτων, καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὐλογηθήσεται.
Syr:1:13 ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ἔσχατος -η -ον καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ τελευτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Syr:1:13 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dobrze w spokoju By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Koniec On/ona/to/to samo By błogosławić
Syr:1:13 tO=| foboume/nO| to\n ku/rion eu)= e)/stai e)p’ e)sCHa/tOn, kai\ e)n E(me/ra| teleutE=s au)tou= eu)logETE/setai.
Syr:1:13 tO fobumenO ton kyrion eu estai ep’ esCHatOn, kai en hEmera teleutEs autu eulogETEsetai.
Syr:1:13 RA_DSM V2_PMPDSM RA_ASM N2_ASM D VF_FMI3S P A1_GPN C P N1A_DSF N1_GSF RD_GSM VC_FPI3S
Syr:1:13 the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. well at ease to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day end he/she/it/same to bless
Syr:1:13 the (dat) while being-FEAR-ed (dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) well he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) and in/among/by (+dat) day (dat) end (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-BLESS-ed
Syr:1:13 Syr_1:13_1 Syr_1:13_2 Syr_1:13_3 Syr_1:13_4 Syr_1:13_5 Syr_1:13_6 Syr_1:13_7 Syr_1:13_8 Syr_1:13_9 Syr_1:13_10 Syr_1:13_11 Syr_1:13_12 Syr_1:13_13 Syr_1:13_14
Syr:1:13 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:1:14 Ἀρχὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον, καὶ μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκτίσθη αὐτοῖς.
Syr:1:14 To fear the Lord is the beginning of wisdom: and it was created with the faithful in the womb. (Sirach 1:14 Brenton)
Syr:1:14 Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, i dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki. (Syr 1:14 BT_4)
Syr:1:14 Ἀρχὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον, καὶ μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκτίσθη αὐτοῖς.
Syr:1:14 ἀρχή, -ῆς, ἡ σοφία, -ας, ἡ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μετά πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) ἐν μήτρα, -ας, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:14 Początek Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Macica On/ona/to/to samo
Syr:1:14 *)arCHE\ sofi/as fobei=sTai to\n ku/rion, kai\ meta\ pistO=n e)n mE/tra| sunekti/sTE au)toi=s.
Syr:1:14 arCHE sofias fobeisTai ton kyrion, kai meta pistOn en mEtra synektisTE autois.
Syr:1:14 N1_NSF N1A_GSF V2_PMN RA_ASM N2_ASM C P A1_GPM P N1A_DSF VSI_API3S RD_DPM
Syr:1:14 beginning sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing faithful trusthworthy; to act on faith (assurance) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among womb ć he/she/it/same
Syr:1:14 beginning (nom|voc) sapience (gen) to-be-being-FEAR-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and after (+acc), with (+gen) faithful ([Adj] gen); while ACT-ing-ON-FAITH (nom) in/among/by (+dat) womb (dat)   them/same (dat)
Syr:1:14 Syr_1:14_1 Syr_1:14_2 Syr_1:14_3 Syr_1:14_4 Syr_1:14_5 Syr_1:14_6 Syr_1:14_7 Syr_1:14_8 Syr_1:14_9 Syr_1:14_10 Syr_1:14_11 Syr_1:14_12
Syr:1:14 x x x x x x x x x x x x
Syr:1:15 μετὰ ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐμπιστευθήσεται.
Syr:1:15 She hath built an everlasting foundation with men, and she shall continue with their seed. (Sirach 1:15 Brenton)
Syr:1:15 Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie. (Syr 1:15 BT_4)
Syr:1:15 μετὰ ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐμπιστευθήσεται.
Syr:1:15 μετά ἄνθρωπος, -ου, ὁ θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό αἰών, -ῶνος, ὁ   καί μετά ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:1:15 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo
Syr:1:15 meta\ a)nTrO/pOn Teme/lion ai)O=nos e)no/sseusen kai\ meta\ tou= spe/rmatos au)tO=n e)mpisteuTE/setai.
Syr:1:15 meta anTrOpOn Temelion aiOnos enosseusen kai meta tu spermatos autOn empisteuTEsetai.
Syr:1:15 P N2_GPM N2N_ASM N3W_GSM VAI_AAI3S C P RA_GSN N3M_GSN RD_GPM VC_FPI3S
Syr:1:15 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing human foundation establishing, base, substructure; founding eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same ć
Syr:1:15 after (+acc), with (+gen) humans (gen) foundation (nom|acc|voc, acc) eon (gen)   and after (+acc), with (+gen) the (gen) seed (gen) them/same (gen)  
Syr:1:15 Syr_1:15_1 Syr_1:15_2 Syr_1:15_3 Syr_1:15_4 Syr_1:15_5 Syr_1:15_6 Syr_1:15_7 Syr_1:15_8 Syr_1:15_9 Syr_1:15_10 Syr_1:15_11
Syr:1:15 x x x x x x x x x x x
Syr:1:16 πλησμονὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μεθύσκει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῆς·
Syr:1:16 To fear the Lord is fulness of wisdom, and filleth men with her fruits. (Sirach 1:16 Brenton)
Syr:1:16 Pełnia mądrości to bać się Pana, który upoi ich owocami swoimi. (Syr 1:16 BT_4)
Syr:1:16 πλησμονὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μεθύσκει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῆς·
Syr:1:16 πλησμονή, -ῆς, ἡ σοφία, -ας, ἡ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:16 Sytość Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owoc On/ona/to/to samo
Syr:1:16 plEsmonE\ sofi/as fobei=sTai to\n ku/rion kai\ meTu/skei au)tou\s a)po\ tO=n karpO=n au)tE=s·
Syr:1:16 plEsmonE sofias fobeisTai ton kyrion kai meTyskei autus apo tOn karpOn autEs·
Syr:1:16 N1_NSF N1A_GSF V2_PMN RA_ASM N2_ASM C V1_PAI3S RD_APM P RA_GPM N2_GPM RD_GSF
Syr:1:16 satiety sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to get drunk he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fruit he/she/it/same
Syr:1:16 satiety (nom|voc) sapience (gen) to-be-being-FEAR-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-is-GET-ing-DRUNK, you(sg)-are-being-GET-ed-DRUNK (classical) them/same (acc) away from (+gen) the (gen) fruits (gen) her/it/same (gen)
Syr:1:16 Syr_1:16_1 Syr_1:16_2 Syr_1:16_3 Syr_1:16_4 Syr_1:16_5 Syr_1:16_6 Syr_1:16_7 Syr_1:16_8 Syr_1:16_9 Syr_1:16_10 Syr_1:16_11 Syr_1:16_12
Syr:1:16 x x x x x x x x x x x x
Syr:1:17 πάντα τὸν οἶκον αὐτῶν ἐμπλήσει ἐπιθυμημάτων καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γενημάτων αὐτῆς.
Syr:1:17 She filleth all their house with things desirable, and the garners with her increase. (Sirach 1:17 Brenton)
Syr:1:17 Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze swymi płodami. (Syr 1:17 BT_4)
Syr:1:17 πάντα τὸν οἶκον αὐτῶν ἐμπλήσει ἐπιθυμημάτων καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γενημάτων αὐτῆς.
Syr:1:17 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)   καί ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:17 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom On/ona/to/to samo By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owocu owoc z On/ona/to/to samo
Syr:1:17 pa/nta to\n oi)=kon au)tO=n e)mplE/sei e)piTumEma/tOn kai\ ta\ a)podoCHei=a a)po\ tO=n genEma/tOn au)tE=s.
Syr:1:17 panta ton oikon autOn emplEsei epiTymEmatOn kai ta apodoCHeia apo tOn genEmatOn autEs.
Syr:1:17 A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GPM VF_FAI3S N3M_GPN C RA_APN N2N_APN P RA_GPN N3M_GPN RD_GSF
Syr:1:17 every all, each, every, the whole of the house he/she/it/same to satisfy fill up ć and also, even, namely the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fruit fruit of he/she/it/same
Syr:1:17 all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) house (acc) them/same (gen) he/she/it-will-SATISFY, you(sg)-will-be-SATISFY-ed (classical)   and the (nom|acc)   away from (+gen) the (gen) fruits (gen) her/it/same (gen)
Syr:1:17 Syr_1:17_1 Syr_1:17_2 Syr_1:17_3 Syr_1:17_4 Syr_1:17_5 Syr_1:17_6 Syr_1:17_7 Syr_1:17_8 Syr_1:17_9 Syr_1:17_10 Syr_1:17_11 Syr_1:17_12 Syr_1:17_13
Syr:1:17 x x x x x x x x x x x x x
Syr:1:18 στέφανος σοφίας φόβος κυρίου ἀναθάλλων εἰρήνην καὶ ὑγίειαν ἰάσεως.
Syr:1:18 The fear of the Lord is a crown of wisdom, making peace and perfect health to flourish; both which are the gifts of God: and it enlargeth their rejoicing that love him. (Sirach 1:18 Brenton)
Syr:1:18 Koroną mądrości - bojaźń Pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie. (Syr 1:18 BT_4)
Syr:1:18 στέφανος σοφίας φόβος κυρίου ἀναθάλλων εἰρήνην καὶ ὑγίειαν ἰάσεως.
Syr:1:18 στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ σοφία, -ας, ἡ φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·θάλλω (ανα+θαλλ-, -, 2nd ανα+θαλ-, -, -, -) εἰρήνη, -ης, ἡ καί   ἴασις, -εως, ἡ
Syr:1:18 Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powracać do życia Pokój I też, nawet, mianowicie Gojenie się
Syr:1:18 ste/fanos sofi/as fo/bos kuri/ou a)naTa/llOn ei)rE/nEn kai\ u(gi/eian i)a/seOs.
Syr:1:18 stefanos sofias fobos kyriu anaTallOn eirEnEn kai hygieian iaseOs.
Syr:1:18 N2_NSM N1A_GSF N2_NSM N2_GSM V1_PAPNSM N1_ASF C N1A_ASF N3I_GSF
Syr:1:18 wreath; wreath wreath (only) not crown sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to revive peace and also, even, namely ć healing
Syr:1:18 wreath (nom); wreath (nom) sapience (gen) fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while REVIVE-ing (nom) peace (acc) and   healing (gen)
Syr:1:18 Syr_1:18_1 Syr_1:18_2 Syr_1:18_3 Syr_1:18_4 Syr_1:18_5 Syr_1:18_6 Syr_1:18_7 Syr_1:18_8 Syr_1:18_9
Syr:1:18 x x x x x x x x x
Syr:1:19 καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτήν, ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν συνέσεως ἐξώμβρησεν καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆς ἀνύψωσεν.
Syr:1:19 Wisdom raineth down skill and knowledge of understanding standing, and exalteth them to honour that hold her fast. (Sirach 1:19 Brenton)
Syr:1:19 A Pan ją przejrzał, policzył. Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał, i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają. (Syr 1:19 BT_4)
Syr:1:19 καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτήν, ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν συνέσεως ἐξώμβρησεν καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆς ἀνύψωσεν.
Syr:1:19 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί   αὐτός αὐτή αὐτό   καί γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ   καί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:1:19 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo
Syr:1:19 kai\ ei)=den kai\ e)XEri/TmEsen au)tE/n, e)pistE/mEn kai\ gnO=sin sune/seOs e)XO/mbrEsen kai\ do/Xan kratou/ntOn au)tE=s a)nu/PSOsen.
Syr:1:19 kai eiden kai eXEriTmEsen autEn, epistEmEn kai gnOsin syneseOs eXOmbrEsen kai doXan kratuntOn autEs anyPSOsen.
Syr:1:19 C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_ASF N1_ASF C N3I_ASF N3I_GSF VAI_AAI3S C N1S_ASF V2_PAPGPM RD_GSF VAI_AAI3S
Syr:1:19 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely ć he/she/it/same ć and also, even, namely knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. insight/discernment ć and also, even, namely glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same ć
Syr:1:19 and he/she/it-SEE-ed and   her/it/same (acc)   and knowledge (acc); they-should-KNOW insight/discernment (gen)   and glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) let-them-be-SEIZE/GRAB-ing-HOLD! (classical), while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (gen) her/it/same (gen)  
Syr:1:19 Syr_1:19_1 Syr_1:19_2 Syr_1:19_3 Syr_1:19_4 Syr_1:19_5 Syr_1:19_6 Syr_1:19_7 Syr_1:19_8 Syr_1:19_9 Syr_1:19_10 Syr_1:19_11 Syr_1:19_12 Syr_1:19_13 Syr_1:19_14 Syr_1:19_15
Syr:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:1:20 ῥίζα σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς μακροημέρευσις.
Syr:1:20 The root of wisdom is to fear the Lord, and the branches thereof are long life. (Sirach 1:20 Brenton)
Syr:1:20 Korzeń mądrości to bać się Pana, a gałęzie jej - długie życie. (Syr 1:20 BT_4)
Syr:1:20 ῥίζα σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς μακροημέρευσις.
Syr:1:20 ῥίζα, -ης, ἡ σοφία, -ας, ἡ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:1:20 Korzeń Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gałąź On/ona/to/to samo
Syr:1:20 r(i/DZa sofi/as fobei=sTai to\n ku/rion, kai\ oi( kla/doi au)tE=s makroEme/reusis.
Syr:1:20 riDZa sofias fobeisTai ton kyrion, kai hoi kladoi autEs makroEmereusis.
Syr:1:20 N1S_NSF N1A_GSF V2_PMN RA_ASM N2_ASM C RA_NPM N2_NPM RD_GSF N3I_NSF
Syr:1:20 root sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the branch he/she/it/same ć
Syr:1:20 root (nom|voc) sapience (gen) to-be-being-FEAR-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) branchs (nom|voc) her/it/same (gen)  
Syr:1:20 Syr_1:20_1 Syr_1:20_2 Syr_1:20_3 Syr_1:20_4 Syr_1:20_5 Syr_1:20_6 Syr_1:20_7 Syr_1:20_8 Syr_1:20_9 Syr_1:20_10
Syr:1:20 x x x x x x x x x x
Syr:1:22 Οὐ δυνήσεται θυμὸς ἄδικος δικαιωθῆναι· ἡ γὰρ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷ.
Syr:1:22 A furious man cannot be justified; for the sway of his fury shall be his destruction. (Sirach 1:22 Brenton)
Syr:1:22 Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony, przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem. (Syr 1:22 BT_4)
Syr:1:22 Οὐ δυνήσεται θυμὸς ἄδικος δικαιωθῆναι· γὰρ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷ.
Syr:1:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἄ·δικος -ον δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό γάρ   ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πτῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:22 ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Niesprawiedliwy By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Dla odtąd, jak Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo Spadaj On/ona/to/to samo
Syr:1:22 *ou) dunE/setai Tumo\s a)/dikos dikaiOTE=nai· E( ga\r r(opE\ tou= Tumou= au)tou= ptO=sis au)tO=|.
Syr:1:22 u dynEsetai Tymos adikos dikaiOTEnai· hE gar ropE tu Tymu autu ptOsis autO.
Syr:1:22 D VF_FMI3S N2_NSM A1B_NSM VC_APN RA_NSF x N1_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM N3I_NSF RD_DSM
Syr:1:22 οὐχ before rough breathing to able wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. unjust to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the for since, as ć the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger he/she/it/same fall he/she/it/same
Syr:1:22 not he/she/it-will-be-ABLE-ed wrath (nom) unjust ([Adj] nom) to-be-MAKE RIGHTEOUS-ed the (nom) for   the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! him/it/same (gen) fall (nom) him/it/same (dat)
Syr:1:22 Syr_1:22_1 Syr_1:22_2 Syr_1:22_3 Syr_1:22_4 Syr_1:22_5 Syr_1:22_6 Syr_1:22_7 Syr_1:22_8 Syr_1:22_9 Syr_1:22_10 Syr_1:22_11 Syr_1:22_12 Syr_1:22_13
Syr:1:22 x x x x x x x x x x x x x
Syr:1:23 ἕως καιροῦ ἀνθέξεται μακρόθυμος, καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη·
Syr:1:23 A patient man will tear for a time, and afterward joy shall spring up unto him. (Sirach 1:23 Brenton)
Syr:1:23 Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. (Syr 1:23 BT_4)
Syr:1:23 ἕως καιροῦ ἀνθέξεται μακρόθυμος, καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη·
Syr:1:23 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) μακρό·θυμος -ον καί ὕστερον (Adv. of ὕστερος); ὕσ·τερος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·δίδωμι (-, ανα+δω·σ-, 2nd ath. ανα+δ(ο)-/ath. ανα+δ(ω)-, -, -, -) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Syr:1:23 Aż; świtaj Okres czasu By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Cierpliwy I też, nawet, mianowicie Później; drugi On/ona/to/to samo Do ??? Wesołość
Syr:1:23 e(/Os kairou= a)nTe/Xetai makro/Tumos, kai\ u(/steron au)tO=| a)nadO/sei eu)frosu/nE·
Syr:1:23 heOs kairu anTeXetai makroTymos, kai hysteron autO anadOsei eufrosynE·
Syr:1:23 P N2_GSM VF_FMI3S A1B_NSM C N2N_NSN RD_DSM VF_FAI3S N1_NSF
Syr:1:23 until; dawn period of time to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay patient and also, even, namely afterward; latter he/she/it/same to ??? cheerfulness
Syr:1:23 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) he/she/it-will-be-RESIST-ed patient ([Adj] nom) and afterward; latter ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) cheerfulness (nom|voc)
Syr:1:23 Syr_1:23_1 Syr_1:23_2 Syr_1:23_3 Syr_1:23_4 Syr_1:23_5 Syr_1:23_6 Syr_1:23_7 Syr_1:23_8 Syr_1:23_9
Syr:1:23 x x x x x x x x x
Syr:1:24 ἕως καιροῦ κρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ χείλη πολλῶν ἐκδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ.
Syr:1:24 He will hide his words for a time, and the lips of many shall declare his wisdom. (Sirach 1:24 Brenton)
Syr:1:24 Do czasu będzie ukrywać swoje słowa, a wargi wielu wychwalać będą jego rozum. (Syr 1:24 BT_4)
Syr:1:24 ἕως καιροῦ κρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ χείλη πολλῶν ἐκδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ.
Syr:1:24 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:24 Aż; świtaj Okres czasu By ukrywać się ukrywaj, kryj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Warga Dużo By opisywać szczegółowo Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo
Syr:1:24 e(/Os kairou= kru/PSei tou\s lo/gous au)tou=, kai\ CHei/lE pollO=n e)kdiEgE/setai su/nesin au)tou=.
Syr:1:24 heOs kairu kryPSei tus logus autu, kai CHeilE pollOn ekdiEgEsetai synesin autu.
Syr:1:24 P N2_GSM VF_FAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM C N3E_NPN A1_GPM VF_FMI3S N3I_ASF RD_GSM
Syr:1:24 until; dawn period of time to hide conceal, skulk the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely lip much to describe in detail insight/discernment he/she/it/same
Syr:1:24 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) he/she/it-will-HIDE, you(sg)-will-be-HIDE-ed (classical) the (acc) words (acc) him/it/same (gen) and lips (nom|acc|voc) many (gen) he/she/it-will-be-DESCRIBE-ed-IN-DETAIL insight/discernment (acc) him/it/same (gen)
Syr:1:24 Syr_1:24_1 Syr_1:24_2 Syr_1:24_3 Syr_1:24_4 Syr_1:24_5 Syr_1:24_6 Syr_1:24_7 Syr_1:24_8 Syr_1:24_9 Syr_1:24_10 Syr_1:24_11 Syr_1:24_12
Syr:1:24 x x x x x x x x x x x x
Syr:1:25 Ἐν θησαυροῖς σοφίας παραβολαὶ ἐπιστήμης, βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ θεοσέβεια.
Syr:1:25 The parables of knowledge are in the treasures of wisdom: but godliness is an abomination to a sinner. (Sirach 1:25 Brenton)
Syr:1:25 W skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy, w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę. (Syr 1:25 BT_4)
Syr:1:25 Ἐν θησαυροῖς σοφίας παραβολαὶ ἐπιστήμης, βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ θεοσέβεια.
Syr:1:25 ἐν θησαυρός, -οῦ, ὁ σοφία, -ας, ἡ παρα·βολή, -ῆς, ἡ   βδέλυγμα[τ], -ατος, τό δέ ἁ·μαρτωλός -όν θεο·σέβεια, -ας, ἡ
Syr:1:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask Wstręt zaś Grzeszny Pobożność
Syr:1:25 *)en TEsauroi=s sofi/as parabolai\ e)pistE/mEs, bde/lugma de\ a(martOlO=| Teose/beia.
Syr:1:25 en TEsaurois sofias parabolai epistEmEs, bdelygma de hamartOlO Teosebeia.
Syr:1:25 P N2_DPM N1A_GSF N1_NPF N1_GSF N3M_NSN x A1B_DSM N1A_NSF
Syr:1:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among treasure sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance ć abomination δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sinful piety
Syr:1:25 in/among/by (+dat) treasures (dat) sapience (gen) parables (nom|voc)   abomination (nom|acc|voc) Yet sinful ([Adj] dat) piety (nom|voc)
Syr:1:25 Syr_1:25_1 Syr_1:25_2 Syr_1:25_3 Syr_1:25_4 Syr_1:25_5 Syr_1:25_6 Syr_1:25_7 Syr_1:25_8 Syr_1:25_9
Syr:1:25 x x x x x x x x x
Syr:1:26 ἐπιθυμήσας σοφίαν διατήρησον ἐντολάς, καὶ κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν.
Syr:1:26 If thou desire wisdom, keep the commandments, and the Lord shall give her unto thee. (Sirach 1:26 Brenton)
Syr:1:26 Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią obdarzy. (Syr 1:26 BT_4)
Syr:1:26 ἐπιθυμήσας σοφίαν διατήρησον ἐντολάς, καὶ κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν.
Syr:1:26 ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) σοφία, -ας, ἡ δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:1:26 By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By trzymać się na utrzymuj się, utrzymywany, oszczędzaj, przechowuj, oczekuj dokładnie, przestrzegaj {obserwuj} Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo
Syr:1:26 e)piTumE/sas sofi/an diatE/rEson e)ntola/s, kai\ ku/rios CHorEgE/sei soi au)tE/n.
Syr:1:26 epiTymEsas sofian diatErEson entolas, kai kyrios CHorEgEsei soi autEn.
Syr:1:26 VA_AAPNSM N1A_ASF VA_AAD2S N1A_APF C N2_NSM VF_FAI3S RP_DS RD_ASF
Syr:1:26 to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) you; your/yours(sg); to rub worn, rub he/she/it/same
Syr:1:26 upon DESIRE-ing (nom|voc) sapience (acc) do-HOLD ONTO-you(sg)!, going-to-HOLD ONTO (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) precepts (acc) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-SUPPLY, you(sg)-will-be-SUPPLY-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) her/it/same (acc)
Syr:1:26 Syr_1:26_1 Syr_1:26_2 Syr_1:26_3 Syr_1:26_4 Syr_1:26_5 Syr_1:26_6 Syr_1:26_7 Syr_1:26_8 Syr_1:26_9
Syr:1:26 x x x x x x x x x
Syr:1:27 σοφία γὰρ καὶ παιδεία φόβος κυρίου, καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ πίστις καὶ πραότης.
Syr:1:27 For the fear of the Lord is wisdom and instruction: and faith and meekness are his delight. (Sirach 1:27 Brenton)
Syr:1:27 Albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana, a w wierności i łagodności ma On upodobanie. (Syr 1:27 BT_4)
Syr:1:27 σοφία γὰρ καὶ παιδεία φόβος κυρίου, καὶ εὐδοκία αὐτοῦ πίστις καὶ πραότης.
Syr:1:27 σοφία, -ας, ἡ γάρ καί παιδεία, -ας, ἡ φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πίστις, -εως, ἡ καί πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Syr:1:27 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Życzliwość On/ona/to/to samo Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie Pokora
Syr:1:27 sofi/a ga\r kai\ paidei/a fo/bos kuri/ou, kai\ E( eu)doki/a au)tou= pi/stis kai\ prao/tEs.
Syr:1:27 sofia gar kai paideia fobos kyriu, kai hE eudokia autu pistis kai praotEs.
Syr:1:27 N1A_NSF x C N1A_NSF N2_NSM N2_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM N3I_NSF C N3T_NSF
Syr:1:27 sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] for since, as and also, even, namely chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the good will he/she/it/same faith(fulness) and also, even, namely humility
Syr:1:27 sapience (nom|voc) for and chastisement (nom|voc) fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) good will (nom|voc) him/it/same (gen) faith(fulness) (nom) and humility (nom|voc)
Syr:1:27 Syr_1:27_1 Syr_1:27_2 Syr_1:27_3 Syr_1:27_4 Syr_1:27_5 Syr_1:27_6 Syr_1:27_7 Syr_1:27_8 Syr_1:27_9 Syr_1:27_10 Syr_1:27_11 Syr_1:27_12 Syr_1:27_13
Syr:1:27 x x x x x x x x x x x x x
Syr:1:28 μὴ ἀπειθήσῃς φόβῳ κυρίου καὶ μὴ προσέλθῃς αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇ.
Syr:1:28 Distrust not the fear of the Lord when thou art poor: and come not unto him with a double heart. (Sirach 1:28 Brenton)
Syr:1:28 Bądź posłuszny bojaźni Pana i nie przystępuj do Niego z sercem dwoistym! (Syr 1:28 BT_4)
Syr:1:28 μὴ ἀπειθήσῃς φόβῳ κυρίου καὶ μὴ προσέλθῃς αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇ.
Syr:1:28 μή ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μή προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καρδία, -ας, ἡ  
Syr:1:28 Nie By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Nie By nadchodzić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Syr:1:28 mE\ a)peiTE/sE|s fo/bO| kuri/ou kai\ mE\ prose/lTE|s au)tO=| e)n kardi/a| dissE=|.
Syr:1:28 mE apeiTEsEs fobO kyriu kai mE proselTEs autO en kardia dissE.
Syr:1:28 D VA_AAS2S N2_DSM N2_GSM C D VB_AAS2S RD_DSM P N1A_DSF A1_DSF
Syr:1:28 not to disobey when related to the gospel, to disbelieve fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely not to approach he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć
Syr:1:28 not you(sg)-should-DISOBEY fear (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not you(sg)-should-APPROACH him/it/same (dat) in/among/by (+dat) heart (dat)  
Syr:1:28 Syr_1:28_1 Syr_1:28_2 Syr_1:28_3 Syr_1:28_4 Syr_1:28_5 Syr_1:28_6 Syr_1:28_7 Syr_1:28_8 Syr_1:28_9 Syr_1:28_10 Syr_1:28_11
Syr:1:28 x x x x x x x x x x x
Syr:1:29 μὴ ὑποκριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων καὶ ἐν τοῖς χείλεσίν σου πρόσεχε.
Syr:1:29 Be not an hypocrite in the sight of men, and take good heed what thou speakest. (Sirach 1:29 Brenton)
Syr:1:29 Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi! (Syr 1:29 BT_4)
Syr:1:29 μὴ ὑποκριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων καὶ ἐν τοῖς χείλεσίν σου πρόσεχε.
Syr:1:29 μή ὑπο·κρίνομαι (υπο+κριν-, -, υπο+κριν·[σ]-, -, -, υπο+κρι·θ-) ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
Syr:1:29 Nie Do hipokryty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ludzki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Warga Ty; twój/twój(sg) By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne.
Syr:1:29 mE\ u(pokriTE=|s e)n sto/masin a)nTrO/pOn kai\ e)n toi=s CHei/lesi/n sou pro/seCHe.
Syr:1:29 mE hypokriTEs en stomasin anTrOpOn kai en tois CHeilesin su proseCHe.
Syr:1:29 D VC_APS2S P N3M_DPN N2_GPM C P RA_DPN N3E_DPN RP_GS V1_PAD2S
Syr:1:29 not to hypocrite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma human and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lip you; your/yours(sg) to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important.
Syr:1:29 not you(sg)-should-be-HYPOCRITE-ed in/among/by (+dat) mouth/maws (dat) humans (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) lips (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-PAY HEED-ing!
Syr:1:29 Syr_1:29_1 Syr_1:29_2 Syr_1:29_3 Syr_1:29_4 Syr_1:29_5 Syr_1:29_6 Syr_1:29_7 Syr_1:29_8 Syr_1:29_9 Syr_1:29_10 Syr_1:29_11
Syr:1:29 x x x x x x x x x x x
Syr:1:30 μὴ ἐξύψου σεαυτόν, ἵνα μὴ πέσῃς καὶ ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν, καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὰ κρυπτά σου καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆς καταβαλεῖ σε, ὅτι οὐ προσῆλθες φόβῳ κυρίου καὶ ἡ καρδία σου πλήρης δόλου.
Syr:1:30 Exalt not thyself, lest thou fall, and bring dishonour upon thy soul, and so God discover thy secrets, and cast thee down in the midst of the congregation, because thou camest not in truth to the fear of the Lord, but thy heart is full of deceit. (Sirach 1:30 Brenton)
Syr:1:30 Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł i nie sprowadził hańby na swoją duszę. Pan odkryje wszystkie twe tajniki i pośród zgromadzenia cię poniży, dlatego że nie zbliżyłeś się do bojaźni Pańskiej, a serce twe pełne jest zdrady. (Syr 1:30 BT_4)
Syr:1:30 μὴ ἐξύψου σεαυτόν, ἵνα μὴ πέσῃς καὶ ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν, καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὰ κρυπτά σου καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆς καταβαλεῖ σε, ὅτι οὐ προσῆλθες φόβῳ κυρίου καὶ καρδία σου πλήρης δόλου.
Syr:1:30 μή   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἵνα μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·τιμία, -ας, ἡ καί ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κρυπτός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν μέσος -η -ον συν·αγωγή, -ῆς, ἡ κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλήρης -ες δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -)
Syr:1:30 Nie Siebie żeby / ażeby / bo Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) Hańba I też, nawet, mianowicie Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tajny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Zebranie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Pełny Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ???
Syr:1:30 mE\ e)Xu/PSou seauto/n, i(/na mE\ pe/sE|s kai\ e)paga/gE|s tE=| PSuCHE=| sou a)timi/an, kai\ a)pokalu/PSei ku/rios ta\ krupta/ sou kai\ e)n me/sO| sunagOgE=s katabalei= se, o(/ti ou) prosE=lTes fo/bO| kuri/ou kai\ E( kardi/a sou plE/rEs do/lou.
Syr:1:30 mE eXyPSu seauton, hina mE pesEs kai epagagEs tE PSyCHE su atimian, kai apokalyPSei kyrios ta krypta su kai en mesO synagOgEs katabalei se, hoti u prosElTes fobO kyriu kai hE kardia su plErEs dolu.
Syr:1:30 D V4_PMD2S RD_ASM C D VA_AAS2S C VB_AAS2S RA_DSF N1_DSF RP_GS N1A_ASF C VF_FAI3S N2_NSM RA_APN A1_APN RP_GS C P A1_DSM N1_GSF VF2_FAI3S RP_AS C D VBI_AAI2S N2_DSM N2_GSM C RA_NSF N1A_NSF RP_GS A3H_NSF N2_GSM
Syr:1:30 not ć yourself so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to upon-lead the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) dishonor and also, even, namely apocalypse; to uncover/reveal lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the secret you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle gathering to ??? you; your/yours(sg) because/that οὐχ before rough breathing to approach fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) full guile craft, deceit, subtilty; to ???
Syr:1:30 not   yourself (acc) so that / in order to /because not you(sg)-should-FALL and you(sg)-should-UPON-LEAD the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) dishonor (acc) and apocalypse (dat); he/she/it-will-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) secret ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) gathering (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that not you(sg)-APPROACH-ed fear (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) full ([Adj] nom) guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed!
Syr:1:30 Syr_1:30_1 Syr_1:30_2 Syr_1:30_3 Syr_1:30_4 Syr_1:30_5 Syr_1:30_6 Syr_1:30_7 Syr_1:30_8 Syr_1:30_9 Syr_1:30_10 Syr_1:30_11 Syr_1:30_12 Syr_1:30_13 Syr_1:30_14 Syr_1:30_15 Syr_1:30_16 Syr_1:30_17 Syr_1:30_18 Syr_1:30_19 Syr_1:30_20 Syr_1:30_21 Syr_1:30_22 Syr_1:30_23 Syr_1:30_24 Syr_1:30_25 Syr_1:30_26 Syr_1:30_27 Syr_1:30_28 Syr_1:30_29 Syr_1:30_30 Syr_1:30_31 Syr_1:30_32 Syr_1:30_33 Syr_1:30_34 Syr_1:30_35
Syr:1:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x