Syr:34:1 Κεναὶ ἐλπίδες καὶ ψευδεῖς ἀσυνέτῳ ἀνδρί, καὶ ἐνύπνια ἀναπτεροῦσιν ἄφρονας.
Syr:34:1 The hopes of a man void of understanding are vain and false: and dreams lift up fools. (Sirach 34:1 Brenton)
Syr:34:1 Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. (Syr 34:1 BT_4)
Syr:34:1 Κεναὶ ἐλπίδες καὶ ψευδεῖς ἀσυνέτῳ ἀνδρί, καὶ ἐνύπνια ἀναπτεροῦσιν ἄφρονας.
Syr:34:1 κενός -ή -όν ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ψευδής -ές ἀ·σύν·ετος -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἐν·ύπνιον, -ου, τό   ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
Syr:34:1 Pusty/pozbawiony Miej nadzieję/oczekiwanie I też, nawet, mianowicie Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Bez tropu Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Sen Wycofywanie w myśli
Syr:34:1 *kenai\ e)lpi/des kai\ PSeudei=s a)sune/tO| a)ndri/, kai\ e)nu/pnia a)napterou=sin a)/fronas.
Syr:34:1 kenai elpides kai PSeudeis asynetO andri, kai enypnia anapterusin afronas.
Syr:34:1 A1_NPF N3D_NPF C A3H_NPF A1B_DSM N3_DSM C N2N_NPN V4_PAI3P A3N_APM
Syr:34:1 empty/devoid hope/expectation and also, even, namely false false, lying clueless man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely dream ć unthinking
Syr:34:1 empty/devoid ([Adj] nom|voc) hope/expectations (nom|voc) and liar ([Adj] acc, nom|voc) clueless ([Adj] dat) man, husband (dat) and dreams (nom|acc|voc)   unthinking ([Adj] acc)
Syr:34:1 Syr_34:1_1 Syr_34:1_2 Syr_34:1_3 Syr_34:1_4 Syr_34:1_5 Syr_34:1_6 Syr_34:1_7 Syr_34:1_8 Syr_34:1_9 Syr_34:1_10
Syr:34:1 x x x x x x x x x x
Syr:34:2 ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις·
Syr:34:2 Whoso regardeth dreams is like him that catcheth at a shadow, and followeth after the wind. (Sirach 34:2 Brenton)
Syr:34:2 Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. (Syr 34:2 BT_4)
Syr:34:2 ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον οὕτως ἐπέχων ἐνυπνίοις·
Syr:34:2 ὡς δράσσομαι (δρασσ-, δραξ-, δραξ-, -, -, -) σκιά, -ᾶς, ἡ καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἄνεμος, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) ἐν·ύπνιον, -ου, τό
Syr:34:2 Jak/jak Do ??? Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Wiatr thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By ofiarować Sen
Syr:34:2 O(s drasso/menos skia=s kai\ diO/kOn a)/nemon ou(/tOs o( e)pe/CHOn e)nupni/ois·
Syr:34:2 hOs drassomenos skias kai diOkOn anemon hutOs ho epeCHOn enypniois·
Syr:34:2 C V1_PMPNSM N1A_GSF C V1_PAPNSM N2_ASM D RA_NSM V1_PAPNSM N2N_DPN
Syr:34:2 as/like to ??? shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial wind thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the to proffer dream
Syr:34:2 as/like while being-???-ed (nom) shadow (gen), shadows (acc) and while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom) wind (acc) thusly/like this the (nom) while PROFFER-ing (nom) dreams (dat)
Syr:34:2 Syr_34:2_1 Syr_34:2_2 Syr_34:2_3 Syr_34:2_4 Syr_34:2_5 Syr_34:2_6 Syr_34:2_7 Syr_34:2_8 Syr_34:2_9 Syr_34:2_10
Syr:34:2 x x x x x x x x x x
Syr:34:3 τοῦτο κατὰ τούτου ὅρασις ἐνυπνίων, κατέναντι προσώπου ὁμοίωμα προσώπου.
Syr:34:3 The vision of dreams is the resemblance of one thing to another, even as the likeness of a face to a face. (Sirach 34:3 Brenton)
Syr:34:3 Marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle, naprzeciw oblicza - odbicie oblicza. (Syr 34:3 BT_4)
Syr:34:3 τοῦτο κατὰ τούτου ὅρασις ἐνυπνίων, κατέναντι προσώπου ὁμοίωμα προσώπου.
Syr:34:3 οὗτος αὕτη τοῦτο κατά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅρασις, -εως, ἡ ἐν·ύπνιον, -ου, τό κατ·έν·αντι πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁμοίωμα[τ], -ατος, τό πρόσ·ωπον, -ου, τό
Syr:34:3 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wizja {Wyobrażenie} Sen Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Twarz Podobieństwo podobne, podobieństwo Twarz
Syr:34:3 tou=to kata\ tou/tou o(/rasis e)nupni/On, kate/nanti prosO/pou o(moi/Oma prosO/pou.
Syr:34:3 tuto kata tutu horasis enypniOn, katenanti prosOpu homoiOma prosOpu.
Syr:34:3 RD_NSN P RD_GSN N3I_NSF N2N_GPN D N2N_GSN N3M_NSN N2N_GSN
Syr:34:3 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] vision dream opposite/in the presence of (+gen) face resemblance similar, likeness face
Syr:34:3 this (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) this (gen) vision (nom) dreams (gen) opposite/in the presence of (+gen) face (gen) resemblance (nom|acc|voc) face (gen)
Syr:34:3 Syr_34:3_1 Syr_34:3_2 Syr_34:3_3 Syr_34:3_4 Syr_34:3_5 Syr_34:3_6 Syr_34:3_7 Syr_34:3_8 Syr_34:3_9
Syr:34:3 x x x x x x x x x
Syr:34:4 ἀπὸ ἀκαθάρτου τί καθαρισθήσεται; καὶ ἀπὸ ψευδοῦς τί ἀληθεύσει;
Syr:34:4 Of an unclean thing what can be cleansed? and from that thing which is false what truth can come? (Sirach 34:4 Brenton)
Syr:34:4 Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? (Syr 34:4 BT_4)
Syr:34:4 ἀπὸ ἀκαθάρτου τί καθαρισθήσεται; καὶ ἀπὸ ψευδοῦς τί ἀληθεύσει;
Syr:34:4 ἀπό ἀ·κάθαρτος -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί ἀπό ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀ·ληθεύω (αληθευ-, αληθευ·σ-, αληθευ·σ-, -, -, -)
Syr:34:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieczysty (nieczysty) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. powiedzieć prawdę 1. mówić prawdę (Ga 4:16); 2. żyć, praktyki lub po prawdzie
Syr:34:4 a)po\ a)kaTa/rtou ti/ kaTarisTE/setai; kai\ a)po\ PSeudou=s ti/ a)lETeu/sei;
Syr:34:4 apo akaTartu ti kaTarisTEsetai; kai apo PSeudus ti alETeusei;
Syr:34:4 P A1B_GSN RI_NSN VS_FPI3S C P A3H_GSN RI_NSN VF_FAI3S
Syr:34:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing unclean (impure) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to purify cleanse and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to tell the truth 1. to speak the truth (Gal 4:16); 2. to live, practice or follow the truth - not just speak it, hence to be ethical or just (see Eph 4:15 where it is used in contrast to living under the influence of falsehood like children [v14]; see also LXX Prv
Syr:34:4 away from (+gen) unclean ([Adj] gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be-PURIFIED-ed and away from (+gen) lie (gen); liar ([Adj] gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-TELL-THE-TRUTH, you(sg)-will-be-TELL-ed-THE-TRUTH (classical)
Syr:34:4 Syr_34:4_1 Syr_34:4_2 Syr_34:4_3 Syr_34:4_4 Syr_34:4_5 Syr_34:4_6 Syr_34:4_7 Syr_34:4_8 Syr_34:4_9
Syr:34:4 x x x x x x x x x
Syr:34:5 μαντεῖαι καὶ οἰωνισμοὶ καὶ ἐνύπνια μάταιά ἐστιν, καὶ ὡς ὠδινούσης φαντάζεται καρδία·
Syr:34:5 Divinations, and soothsayings, and dreams, are vain: and the heart fancieth, as a woman's heart in travail. (Sirach 34:5 Brenton)
Syr:34:5 Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej. (Syr 34:5 BT_4)
Syr:34:5 μαντεῖαι καὶ οἰωνισμοὶ καὶ ἐνύπνια μάταιά ἐστιν, καὶ ὡς ὠδινούσης φαντάζεται καρδία·
Syr:34:5   καί   καί ἐν·ύπνιον, -ου, τό μάταιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὡς ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) φαντάζω (φανταζ-, -, -, -, -, -) καρδία, -ας, ἡ
Syr:34:5 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Sen Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy By być I też, nawet, mianowicie Jak/jak By cierpieć bóle porodowy Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Syr:34:5 mantei=ai kai\ oi)Onismoi\ kai\ e)nu/pnia ma/taia/ e)stin, kai\ O(s O)dinou/sEs fanta/DZetai kardi/a·
Syr:34:5 manteiai kai oiOnismoi kai enypnia mataia estin, kai hOs OdinusEs fantaDZetai kardia·
Syr:34:5 N1A_NPF C N2_NPM C N2N_NPN A1A_NPN V9_PAI3S C C V1_PAPNSF V1_PMI3S N1A_NSF
Syr:34:5 ć and also, even, namely ć and also, even, namely dream foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless to be and also, even, namely as/like to travail to ??? heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Syr:34:5   and   and dreams (nom|acc|voc) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is and as/like while TRAVAIL-ing (gen) he/she/it-is-being-???-ed heart (nom|voc)
Syr:34:5 Syr_34:5_1 Syr_34:5_2 Syr_34:5_3 Syr_34:5_4 Syr_34:5_5 Syr_34:5_6 Syr_34:5_7 Syr_34:5_8 Syr_34:5_9 Syr_34:5_10 Syr_34:5_11 Syr_34:5_12
Syr:34:5 x x x x x x x x x x x x
Syr:34:6 ἐὰν μὴ παρὰ ὑψίστου ἀποσταλῇ ἐν ἐπισκοπῇ, μὴ δῷς εἰς αὐτὰ τὴν καρδίαν σου·
Syr:34:6 If they be not sent from the most High in thy visitation, set not thy heart upon them. (Sirach 34:6 Brenton)
Syr:34:6 Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca! (Syr 34:6 BT_4)
Syr:34:6 ἐὰν μὴ παρὰ ὑψίστου ἀποσταλῇ ἐν ἐπισκοπῇ, μὴ δῷς εἰς αὐτὰ τὴν καρδίαν σου·
Syr:34:6 ἐάν (εἰ ἄν) μή παρά ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐν ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:34:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Najwyższy zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przeoczenie [nadzorowanie]; by nadzorować Nie By dawać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Syr:34:6 e)a\n mE\ para\ u(PSi/stou a)postalE=| e)n e)piskopE=|, mE\ dO=|s ei)s au)ta\ tE\n kardi/an sou·
Syr:34:6 ean mE para hyPSistu apostalE en episkopE, mE dOs eis auta tEn kardian su·
Syr:34:6 C D P A1_GSM VD_APS3S P N1_DSF D VO_AAS2S P RD_APN RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Syr:34:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together highest to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among oversight [overseeing]; to oversee not to give into (+acc) he/she/it/same the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Syr:34:6 if-ever not frοm beside (+acc,+gen,+dat) highest ([Adj] gen) he/she/it-should-be-ORDER FORTH-ed in/among/by (+dat) oversight (dat); you(sg)-are-being-OVERSEE-ed, he/she/it-should-be-OVERSEE-ing, you(sg)-should-be-being-OVERSEE-ed not you(sg)-should-GIVE into (+acc) they/them/same (nom|acc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:34:6 Syr_34:6_1 Syr_34:6_2 Syr_34:6_3 Syr_34:6_4 Syr_34:6_5 Syr_34:6_6 Syr_34:6_7 Syr_34:6_8 Syr_34:6_9 Syr_34:6_10 Syr_34:6_11 Syr_34:6_12 Syr_34:6_13 Syr_34:6_14
Syr:34:6 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:34:7 πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν τὰ ἐνύπνια, καὶ ἐξέπεσον ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτοῖς.
Syr:34:7 For dreams have deceived many, and they have failed that put their trust in them. (Sirach 34:7 Brenton)
Syr:34:7 Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli. (Syr 34:7 BT_4)
Syr:34:7 πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν τὰ ἐνύπνια, καὶ ἐξέπεσον ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτοῖς.
Syr:34:7 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:34:7 Dużo Dla odtąd, jak By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Sen I też, nawet, mianowicie By zmniejszać się By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:34:7 pollou\s ga\r e)pla/nEsen ta\ e)nu/pnia, kai\ e)Xe/peson e)lpi/DZontes e)p’ au)toi=s.
Syr:34:7 pollus gar eplanEsen ta enypnia, kai eXepeson elpiDZontes ep’ autois.
Syr:34:7 A1_APM x VAI_AAI3S RA_NPN N2N_NPN C VBI_AAI3P V1_PAPNPM P RD_DPN
Syr:34:7 much for since, as to wander/cause to stray [see planet] the dream and also, even, namely to fall off to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:34:7 many (acc) for he/she/it-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (nom|acc) dreams (nom|acc|voc) and I-FALL OFF-ed, they-FALL OFF-ed while HOPE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat)
Syr:34:7 Syr_34:7_1 Syr_34:7_2 Syr_34:7_3 Syr_34:7_4 Syr_34:7_5 Syr_34:7_6 Syr_34:7_7 Syr_34:7_8 Syr_34:7_9 Syr_34:7_10
Syr:34:7 x x x x x x x x x x
Syr:34:8 ἄνευ ψεύδους συντελεσθήσεται νόμος, καὶ σοφία στόματι πιστῷ τελείωσις.
Syr:34:8 The law shall be found perfect without lies: and wisdom is perfection to a faithful mouth. (Sirach 34:8 Brenton)
Syr:34:8 Prawo wypełni się bez kłamstwa, a mądrość jest wypełnieniem tego, co mówią usta godne zaufania. (Syr 34:8 BT_4)
Syr:34:8 ἄνευ ψεύδους συντελεσθήσεται νόμος, καὶ σοφία στόματι πιστῷ τελείωσις.
Syr:34:8 ἄνευ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) νόμος, -ου, ὁ καί σοφία, -ας, ἡ στόμα[τ], -ατος, τό πιστός -ή -όν τελείωσις, -εως, ἡ
Syr:34:8 Bez (+informacja) Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By uzupełniać Prawo I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ust/żołądka por Wierny trusthworthy Zakończenie
Syr:34:8 a)/neu PSeu/dous suntelesTE/setai no/mos, kai\ sofi/a sto/mati pistO=| telei/Osis.
Syr:34:8 aneu PSeudus syntelesTEsetai nomos, kai sofia stomati pistO teleiOsis.
Syr:34:8 P A3H_GSN VS_FPI3S N2_NSM C N1A_NSF N3M_DSN A1_DSN N3I_NSF
Syr:34:8 without (+gen) lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to complete law and also, even, namely sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] mouth/maw stoma faithful trusthworthy completion
Syr:34:8 without (+gen) lie (gen); liar ([Adj] gen) he/she/it-will-be-COMPLETE-ed law (nom) and sapience (nom|voc) mouth/maw (dat) faithful ([Adj] dat) completion (nom)
Syr:34:8 Syr_34:8_1 Syr_34:8_2 Syr_34:8_3 Syr_34:8_4 Syr_34:8_5 Syr_34:8_6 Syr_34:8_7 Syr_34:8_8 Syr_34:8_9
Syr:34:8 x x x x x x x x x
Syr:34:9 Ἀνὴρ πεπλανημένος ἔγνω πολλά, καὶ ὁ πολύπειρος ἐκδιηγήσεται σύνεσιν·
Syr:34:9 A man that hath travelled knoweth many things; and he that hath much experience will declare wisdom. (Sirach 34:9 Brenton)
Syr:34:9 Mąż, który podróżował, zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie. (Syr 34:9 BT_4)
Syr:34:9 Ἀνὴρ πεπλανημένος ἔγνω πολλά, καὶ πολύπειρος ἐκδιηγήσεται σύνεσιν·
Syr:34:9 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό   ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ
Syr:34:9 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dużo I też, nawet, mianowicie By opisywać szczegółowo Wglądu/orientacja
Syr:34:9 *)anE\r peplanEme/nos e)/gnO polla/, kai\ o( polu/peiros e)kdiEgE/setai su/nesin·
Syr:34:9 anEr peplanEmenos egnO polla, kai ho polypeiros ekdiEgEsetai synesin·
Syr:34:9 N3_NSM VM_XMPNSM VZI_AAI3S A1_APN C RA_NSM A1B_NSM VF_FMI3S N3I_ASF
Syr:34:9 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to wander/cause to stray [see planet] to know i.e. recognize. much and also, even, namely the ć to describe in detail insight/discernment
Syr:34:9 man, husband (nom) having-been-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom) he/she/it-KNOW-ed many (nom|acc) and the (nom)   he/she/it-will-be-DESCRIBE-ed-IN-DETAIL insight/discernment (acc)
Syr:34:9 Syr_34:9_1 Syr_34:9_2 Syr_34:9_3 Syr_34:9_4 Syr_34:9_5 Syr_34:9_6 Syr_34:9_7 Syr_34:9_8 Syr_34:9_9
Syr:34:9 x x x x x x x x x
Syr:34:10 ὃς οὐκ ἐπειράθη, ὀλίγα οἶδεν, ὁ δὲ πεπλανημένος πληθυνεῖ πανουργίαν.
Syr:34:10 He that hath no experience knoweth little: but he that hath travelled is full of prudence. (Sirach 34:10 Brenton)
Syr:34:10 Kto nie ma doświadczenia, wie mało, a ten, kto podróżował, wzbogacił swą roztropność. (Syr 34:10 BT_4)
Syr:34:10 ὃς οὐκ ἐπειράθη, ὀλίγα οἶδεν, δὲ πεπλανημένος πληθυνεῖ πανουργίαν.
Syr:34:10 ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-) ὀλίγος -η -ον οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δέ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) πανουργία, -ας, ἡ
Syr:34:10 Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By próbować/próbę Mało [zobacz oligarchię] By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z zaś By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] By wzrastać/mnóż się Podstępność
Syr:34:10 o(\s ou)k e)peira/TE, o)li/ga oi)=den, o( de\ peplanEme/nos plETunei= panourgi/an.
Syr:34:10 hos uk epeiraTE, oliga oiden, ho de peplanEmenos plETynei panurgian.
Syr:34:10 RR_NSM D VCI_API3S A1_APN VX_XAI3S RA_NSM x VM_XMPNSM VF2_FAI3S N1A_ASF
Syr:34:10 who/whom/which οὐχ before rough breathing to try/attempt little [see oligarchy] to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to wander/cause to stray [see planet] to increase/multiply sneakiness
Syr:34:10 who/whom/which (nom) not he/she/it-was-TRY/ATTEMPT-ed few (nom|acc|voc) he/she/it-has-PERCEIVE-ed the (nom) Yet having-been-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom) he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) sneakiness (acc)
Syr:34:10 Syr_34:10_1 Syr_34:10_2 Syr_34:10_3 Syr_34:10_4 Syr_34:10_5 Syr_34:10_6 Syr_34:10_7 Syr_34:10_8 Syr_34:10_9 Syr_34:10_10
Syr:34:10 x x x x x x x x x x
Syr:34:11 πολλὰ ἑώρακα ἐν τῇ ἀποπλανήσει μου, καὶ πλείονα τῶν λόγων μου σύνεσίς μου·
Syr:34:11 When I travelled, I saw many things; and I understand more than I can express. (Sirach 34:11 Brenton)
Syr:34:11 Wiele widziałem w moich podróżach i więcej wiem, niż wypowiedzieć potrafię. (Syr 34:11 BT_4)
Syr:34:11 πολλὰ ἑώρακα ἐν τῇ ἀποπλανήσει μου, καὶ πλείονα τῶν λόγων μου σύνεσίς μου·
Syr:34:11 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·πλανάω (απο+πλαν(α)-, απο+πλανη·σ-, απο+πλανη·σ-, -, -, απο+πλανη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύν·εσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:34:11 Dużo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wprowadzać w błąd Ja I też, nawet, mianowicie Więcej Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Wglądu/orientacja Ja
Syr:34:11 polla\ e(O/raka e)n tE=| a)poplanE/sei mou, kai\ plei/ona tO=n lo/gOn mou su/nesi/s mou·
Syr:34:11 polla heOraka en tE apoplanEsei mu, kai pleiona tOn logOn mu synesis mu·
Syr:34:11 A1_APN VX_XAI1S P RA_DSF N3I_DSF RP_GS C A3C_APN RA_GPM N2_GPM RP_GS N3I_NSF RP_GS
Syr:34:11 much to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to mislead I and also, even, namely more the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I insight/discernment I
Syr:34:11 many (nom|acc) I-have-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-will-MISLEAD, you(sg)-will-be-MISLEAD-ed (classical) me (gen) and more (nom|acc|voc), more (acc) the (gen) words (gen) me (gen) insight/discernment (nom) me (gen)
Syr:34:11 Syr_34:11_1 Syr_34:11_2 Syr_34:11_3 Syr_34:11_4 Syr_34:11_5 Syr_34:11_6 Syr_34:11_7 Syr_34:11_8 Syr_34:11_9 Syr_34:11_10 Syr_34:11_11 Syr_34:11_12 Syr_34:11_13
Syr:34:11 x x x x x x x x x x x x x
Syr:34:12 πλεονάκις ἕως θανάτου ἐκινδύνευσα καὶ διεσώθην τούτων χάριν.
Syr:34:12 I was ofttimes in danger of death: yet I was delivered because of these things. (Sirach 34:12 Brenton)
Syr:34:12 Często byłem w niebezpieczeństwie śmierci i dzięki temu doświadczeniu zostałem ocalony. (Syr 34:12 BT_4)
Syr:34:12 πλεονάκις ἕως θανάτου ἐκινδύνευσα καὶ διεσώθην τούτων χάριν.
Syr:34:12   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) κινδυνεύω (κινδυνευ-, κινδυνευ·σ-, κινδυνευ·σ-, -, -, -) καί δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Syr:34:12 Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać By narażać na niebezpieczeństwo I też, nawet, mianowicie Do chronionego To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Syr:34:12 pleona/kis e(/Os Tana/tou e)kindu/neusa kai\ diesO/TEn tou/tOn CHa/rin.
Syr:34:12 pleonakis heOs Tanatu ekindyneusa kai diesOTEn tutOn CHarin.
Syr:34:12 D P N2_GSM VAI_AAI1S C VCI_API1S RD_GPN N3_ASF
Syr:34:12 ć until; dawn death; to put to death to endanger and also, even, namely to preserved this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity]
Syr:34:12   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! I-ENDANGER-ed and I-was-PRESERVED-ed these (gen) for; grace (acc)
Syr:34:12 Syr_34:12_1 Syr_34:12_2 Syr_34:12_3 Syr_34:12_4 Syr_34:12_5 Syr_34:12_6 Syr_34:12_7 Syr_34:12_8
Syr:34:12 x x x x x x x x
Syr:34:13 πνεῦμα φοβουμένων κύριον ζήσεται· ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἐπὶ τὸν σῴζοντα αὐτούς.
Syr:34:13 The spirit of those that fear the Lord shall live; for their hope is in him that saveth them. (Sirach 34:13 Brenton)
Syr:34:13 Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia. (Syr 34:13 BT_4)
Syr:34:13 πνεῦμα φοβουμένων κύριον ζήσεται· γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἐπὶ τὸν σῴζοντα αὐτούς.
Syr:34:13 πνεῦμα[τ], -ατος, τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γάρ ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:34:13 Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Dla odtąd, jak Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo
Syr:34:13 pneu=ma foboume/nOn ku/rion DZE/setai· E( ga\r e)lpi\s au)tO=n e)pi\ to\n sO/|DZonta au)tou/s.
Syr:34:13 pneuma fobumenOn kyrion DZEsetai· hE gar elpis autOn epi ton sODZonta autus.
Syr:34:13 N3M_NSN V2_PMPGPM N2_ASM VF_FMI3S RA_NSF x N3D_NSF RD_GPM P RA_ASM V1_PAPASM RD_APM
Syr:34:13 spirit breath, spiritual utterance, wind to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the for since, as hope/expectation he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same
Syr:34:13 spirit (nom|acc|voc) while being-FEAR-ed (gen) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom) for hope/expectation (nom) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while SAVE-ing (acc, nom|acc|voc) them/same (acc)
Syr:34:13 Syr_34:13_1 Syr_34:13_2 Syr_34:13_3 Syr_34:13_4 Syr_34:13_5 Syr_34:13_6 Syr_34:13_7 Syr_34:13_8 Syr_34:13_9 Syr_34:13_10 Syr_34:13_11 Syr_34:13_12
Syr:34:13 x x x x x x x x x x x x
Syr:34:14 ὁ φοβούμενος κύριον οὐδὲν εὐλαβηθήσεται καὶ οὐ μὴ δειλιάσῃ, ὅτι αὐτὸς ἐλπὶς αὐτοῦ.
Syr:34:14 Whoso feareth the Lord shall not fear nor be afraid; for he is his hope. (Sirach 34:14 Brenton)
Syr:34:14 Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie będzie ani obawiać, albowiem On sam jest jego nadzieją. (Syr 34:14 BT_4)
Syr:34:14 φοβούμενος κύριον οὐδὲν εὐλαβηθήσεται καὶ οὐ μὴ δειλιάσῃ, ὅτι αὐτὸς ἐλπὶς αὐτοῦ.
Syr:34:14 ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:34:14 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie jeden (nic, nikt) By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By bać się obawiać się Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo
Syr:34:14 o( fobou/menos ku/rion ou)de\n eu)labETE/setai kai\ ou) mE\ deilia/sE|, o(/ti au)to\s e)lpi\s au)tou=.
Syr:34:14 ho fobumenos kyrion uden eulabETEsetai kai u mE deiliasE, hoti autos elpis autu.
Syr:34:14 RA_NSM V2_PMPNSM N2_ASM A3_ASN VC_FPI3S C D D VA_AAS3S C RD_NSM N3D_NSF RD_GSM
Syr:34:14 the to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not one (nothing, no one) to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to fear To be afraid because/that he/she/it/same hope/expectation he/she/it/same
Syr:34:14 the (nom) while being-FEAR-ed (nom) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) not one (nom|acc) he/she/it-will-be-BEWARE-ed and not not you(sg)-will-be-FEAR-ed, he/she/it-should-FEAR, you(sg)-should-be-FEAR-ed because/that he/it/same (nom) hope/expectation (nom) him/it/same (gen)
Syr:34:14 Syr_34:14_1 Syr_34:14_2 Syr_34:14_3 Syr_34:14_4 Syr_34:14_5 Syr_34:14_6 Syr_34:14_7 Syr_34:14_8 Syr_34:14_9 Syr_34:14_10 Syr_34:14_11 Syr_34:14_12 Syr_34:14_13
Syr:34:14 x x x x x x x x x x x x x
Syr:34:15 φοβουμένου τὸν κύριον μακαρία ἡ ψυχή· τίνι ἐπέχει; καὶ τίς αὐτοῦ στήριγμα;
Syr:34:15 Blessed is the soul of him that feareth the Lord: to whom doth he look? and who is his strength? (Sirach 34:15 Brenton)
Syr:34:15 Szczęśliwa dusza tego, który się boi Pana. Kogóż się on trzyma i któż jest jego podporą? (Syr 34:15 BT_4)
Syr:34:15 φοβουμένου τὸν κύριον μακαρία ψυχή· τίνι ἐπέχει; καὶ τίς αὐτοῦ στήριγμα;
Syr:34:15 φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:34:15 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Szczęśliwy Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ofiarować I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo
Syr:34:15 foboume/nou to\n ku/rion makari/a E( PSuCHE/· ti/ni e)pe/CHei; kai\ ti/s au)tou= stE/rigma;
Syr:34:15 fobumenu ton kyrion makaria hE PSyCHE· tini epeCHei; kai tis autu stErigma;
Syr:34:15 V2_PMPGSM RA_ASM N2_ASM A1A_NSF RA_NSF N1_NSF RI_DSM V1_PAI3S C RI_NSM RD_GSM N3M_NSN
Syr:34:15 to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. fortunate the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proffer and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same ć
Syr:34:15 while being-FEAR-ed (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) fortunate ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) who/what/why (dat) he/she/it-is-PROFFER-ing, you(sg)-are-being-PROFFER-ed (classical) and who/what/why (nom) him/it/same (gen)  
Syr:34:15 Syr_34:15_1 Syr_34:15_2 Syr_34:15_3 Syr_34:15_4 Syr_34:15_5 Syr_34:15_6 Syr_34:15_7 Syr_34:15_8 Syr_34:15_9 Syr_34:15_10 Syr_34:15_11 Syr_34:15_12
Syr:34:15 x x x x x x x x x x x x
Syr:34:16 οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν, ὑπερασπισμὸς δυναστείας καὶ στήριγμα ἰσχύος, σκέπη ἀπὸ καύσωνος καὶ σκέπη ἀπὸ μεσημβρίας, φυλακὴ ἀπὸ προσκόμματος καὶ βοήθεια ἀπὸ πτώσεως,
Syr:34:16 For the eyes of the Lord are upon them that love him, he is their mighty protection and strong stay, a defence from heat, and a cover from the sun at noon, a preservation from stumbling, and an help from falling. (Sirach 34:16 Brenton)
Syr:34:16 Oczy Pana są nad tymi, którzy Go miłują - tarcza potężna i podpora silna, ochrona przed gorącym wichrem i osłona przed żarem południa, zabezpieczenie przed potknięciem się i pomoc w upadku. (Syr 34:16 BT_4)
Syr:34:16 οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν, ὑπερασπισμὸς δυναστείας καὶ στήριγμα ἰσχύος, σκέπη ἀπὸ καύσωνος καὶ σκέπη ἀπὸ μεσημβρίας, φυλακὴ ἀπὸ προσκόμματος καὶ βοήθεια ἀπὸ πτώσεως,
Syr:34:16 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό     καί   ἰσχύς, -ύος, ἡ σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] ἀπό καύσων, -ωνος, ὁ καί σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] ἀπό μεσημβρία, -ας, ἡ φυλακή, -ῆς, ἡ ἀπό πρόσ·κομμα[τ], -ατος, τό καί βοήθεια, -ας, ἡ ἀπό πτῶσις, -εως, ἡ
Syr:34:16 Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siła Schronienie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płonące ciepło płonące ciepło I też, nawet, mianowicie Schronienie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południe Więzienie zabezpieczają się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Potykanie się I też, nawet, mianowicie Pomagaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Spadaj
Syr:34:16 oi( o)fTalmoi\ kuri/ou e)pi\ tou\s a)gapO=ntas au)to/n, u(peraspismo\s dunastei/as kai\ stE/rigma i)sCHu/os, ske/pE a)po\ kau/sOnos kai\ ske/pE a)po\ mesEmbri/as, fulakE\ a)po\ prosko/mmatos kai\ boE/Teia a)po\ ptO/seOs,
Syr:34:16 hoi ofTalmoi kyriu epi tus agapOntas auton, hyperaspismos dynasteias kai stErigma isCHyos, skepE apo kausOnos kai skepE apo mesEmbrias, fylakE apo proskommatos kai boETeia apo ptOseOs,
Syr:34:16 RA_NPM N2_NPM N2_GSM P RA_APM V3_PAPAPM RD_ASM N2_NSM N1A_GSF C N3M_NSN N3U_GSF N1_NSF P N3W_GSM C N1_NSF P N1A_GSF N1_NSF P N3M_GSN C N1A_NSF P N3I_GSF
Syr:34:16 the eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to love he/she/it/same ć ć and also, even, namely ć strength shelter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing burning heat burning heat and also, even, namely shelter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing noon prison guard from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing stumbling and also, even, namely help from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fall
Syr:34:16 the (nom) eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while LOVE-ing (acc) him/it/same (acc)     and   strength (gen) shelter (nom|voc) away from (+gen) burning heat (gen) and shelter (nom|voc) away from (+gen) noon (gen), noons (acc) prison (nom|voc) away from (+gen) stumbling (gen) and help (nom|voc) away from (+gen) fall (gen)
Syr:34:16 Syr_34:16_1 Syr_34:16_2 Syr_34:16_3 Syr_34:16_4 Syr_34:16_5 Syr_34:16_6 Syr_34:16_7 Syr_34:16_8 Syr_34:16_9 Syr_34:16_10 Syr_34:16_11 Syr_34:16_12 Syr_34:16_13 Syr_34:16_14 Syr_34:16_15 Syr_34:16_16 Syr_34:16_17 Syr_34:16_18 Syr_34:16_19 Syr_34:16_20 Syr_34:16_21 Syr_34:16_22 Syr_34:16_23 Syr_34:16_24 Syr_34:16_25 Syr_34:16_26
Syr:34:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:34:17 ἀνυψῶν ψυχὴν καὶ φωτίζων ὀφθαλμούς, ἴασιν διδούς, ζωὴν καὶ εὐλογίαν.
Syr:34:17 He raiseth up the soul, and lighteneth the eyes: he giveth health, life, and blessing. (Sirach 34:17 Brenton)
Syr:34:17 Podnosi On duszę i oświeca oczy, daje zdrowie, życie i błogosławieństwo. (Syr 34:17 BT_4)
Syr:34:17 ἀνυψῶν ψυχὴν καὶ φωτίζων ὀφθαλμούς, ἴασιν διδούς, ζωὴν καὶ εὐλογίαν.
Syr:34:17   ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἴασις, -εως, ἡ; εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί εὐ·λογία, -ας, ἡ
Syr:34:17 Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Oko Gojenie się; by iść By dawać Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie ???
Syr:34:17 a)nuPSO=n PSuCHE\n kai\ fOti/DZOn o)fTalmou/s, i)/asin didou/s, DZOE\n kai\ eu)logi/an.
Syr:34:17 anyPSOn PSyCHEn kai fOtiDZOn ofTalmus, iasin didus, DZOEn kai eulogian.
Syr:34:17 V4_PAPNSM N1_ASF C V1_PAPNSM N2_APM N3I_ASF V8_PAPNSM N1_ASF C N1A_ASF
Syr:34:17 ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely to bring to light enlighten, bring to light, make known eye healing; to go to give life being, living, spirit; alive and also, even, namely ???
Syr:34:17   life (acc) and while LIGHT-ing (nom) eyes (acc) healing (acc); they-are-GO-ing while GIVE-ing (nom|voc) life (acc); alive ([Adj] acc) and ??? (acc)
Syr:34:17 Syr_34:17_1 Syr_34:17_2 Syr_34:17_3 Syr_34:17_4 Syr_34:17_5 Syr_34:17_6 Syr_34:17_7 Syr_34:17_8 Syr_34:17_9 Syr_34:17_10
Syr:34:17 x x x x x x x x x x
Syr:34:18 Θυσιάζων ἐξ ἀδίκου προσφορὰ μεμωμημένη, καὶ οὐκ εἰς εὐδοκίαν δωρήματα ἀνόμων.
Syr:34:18 He that sacrificeth of a thing wrongfully gotten, his offering is ridiculous; and the gifts of unjust men are not accepted. (Sirach 34:18 Brenton)
Syr:34:18 Kto przynosi na ofiarę rzecz niesprawiedliwie nabytą, ofiaruje szyderstwo: dary bezbożnych nie są bowiem przyjemne Panu. (Syr 34:18 BT_4)
Syr:34:18 Θυσιάζων ἐξ ἀδίκου προσφορὰ μεμωμημένη, καὶ οὐκ εἰς εὐδοκίαν δωρήματα ἀνόμων.
Syr:34:18   ἐκ ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) προσ·φορά, -ᾶς, ἡ μωμάομαι (-, μωμη·σ-, μωμη·σ-, -, μεμωμη-, μωμη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] εὐ·δοκία, -ας, ἡ δώρημα[τ], -ατος, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά and δῶρον) ἄ·νομος -ον
Syr:34:18 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Oferowanie By tworzyć uskok I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Życzliwość Dar Na zewnątrz prawa
Syr:34:18 *Tusia/DZOn e)X a)di/kou prosfora\ memOmEme/nE, kai\ ou)k ei)s eu)doki/an dOrE/mata a)no/mOn.
Syr:34:18 TysiaDZOn eX adiku prosfora memOmEmenE, kai uk eis eudokian dOrEmata anomOn.
Syr:34:18 V1_PAPNSM P A1B_GSN N1A_NSF VM_XMPNSF C D P N1A_ASF N3M_NPN A1B_GPN
Syr:34:18 ć out of (+gen) ἐξ before vowels unjust; to harm/do wrong to offering to fault and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) good will gift outside the law
Syr:34:18   out of (+gen) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! offering (nom|voc) having-been-FAULT-ed (nom|voc) and not into (+acc) good will (acc) gifts (nom|acc|voc) outside the law ([Adj] gen)
Syr:34:18 Syr_34:18_1 Syr_34:18_2 Syr_34:18_3 Syr_34:18_4 Syr_34:18_5 Syr_34:18_6 Syr_34:18_7 Syr_34:18_8 Syr_34:18_9 Syr_34:18_10 Syr_34:18_11
Syr:34:18 x x x x x x x x x x x
Syr:34:19 οὐκ εὐδοκεῖ ὁ ὕψιστος ἐν προσφοραῖς ἀσεβῶν οὐδὲ ἐν πλήθει θυσιῶν ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας.
Syr:34:19 The most High is not pleased with the offerings of the wicked; neither is he pacified for sin by the multitude of sacrifices. (Sirach 34:19 Brenton)
Syr:34:19 Nie ma upodobania Najwyższy w ofiarach ludzi bezbożnych, a grzechy przebacza nie przez wzgląd na mnóstwo ofiar. (Syr 34:19 BT_4)
Syr:34:19 οὐκ εὐδοκεῖ ὕψιστος ἐν προσφοραῖς ἀσεβῶν οὐδὲ ἐν πλήθει θυσιῶν ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας.
Syr:34:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἐν προσ·φορά, -ᾶς, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό θυσία, -ας, ἡ ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:34:19 ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Najwyższy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oferowanie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Ofiara gnębią, poświęcają By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:34:19 ou)k eu)dokei= o( u(/PSistos e)n prosforai=s a)sebO=n ou)de\ e)n plE/Tei TusiO=n e)Xila/sketai a(marti/as.
Syr:34:19 uk eudokei ho hyPSistos en prosforais asebOn ude en plETei TysiOn eXilasketai hamartias.
Syr:34:19 D V2_PAI3S RA_NSM A1_NSM P N1A_DPF A3H_GPM C P N3E_DSN N1A_GPF V1_PMI3S N1A_APF
Syr:34:19 οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks the highest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among offering ungodly; to be impious commit sacrilege οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) sacrifice victimize, immolate to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:34:19 not he/she/it-is-THINK-ing-WELL, you(sg)-are-being-THINK-ed-WELL (classical), be-you(sg)-THINK-ing-WELL!, he/she/it-was-THINK-ing-WELL the (nom) highest ([Adj] nom) in/among/by (+dat) offerings (dat) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) neither/nor in/among/by (+dat) lot (dat) sacrificial (gen) he/she/it-is-being-ATONE-ed sin (gen), sins (acc)
Syr:34:19 Syr_34:19_1 Syr_34:19_2 Syr_34:19_3 Syr_34:19_4 Syr_34:19_5 Syr_34:19_6 Syr_34:19_7 Syr_34:19_8 Syr_34:19_9 Syr_34:19_10 Syr_34:19_11 Syr_34:19_12 Syr_34:19_13
Syr:34:19 x x x x x x x x x x x x x
Syr:34:20 θύων υἱὸν ἔναντι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὁ προσάγων θυσίαν ἐκ χρημάτων πενήτων.
Syr:34:20 Whoso bringeth an offering of the goods of the poor doeth as one that killeth the son before his father's eyes. (Sirach 34:20 Brenton)
Syr:34:20 Jakby na ofiarę zabijał syna w obecności jego ojca, tak czyni ten, co składa w ofierze rzecz wziętą z własności ubogich. (Syr 34:20 BT_4)
Syr:34:20 θύων υἱὸν ἔναντι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ προσάγων θυσίαν ἐκ χρημάτων πενήτων.
Syr:34:20 θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἔν·αντι ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ ἐκ χρῆμα[τ], -ατος, τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
Syr:34:20 By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Syn Przedtem (+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo By prowadzić bliski Ofiara gnębią, poświęcają Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Biedna osoba
Syr:34:20 Tu/On ui(o\n e)/nanti tou= patro\s au)tou= o( prosa/gOn Tusi/an e)k CHrEma/tOn penE/tOn.
Syr:34:20 TyOn hyion enanti tu patros autu ho prosagOn Tysian ek CHrEmatOn penEtOn.
Syr:34:20 V1_PAPNSM N2_ASM P RA_GSM N3_GSM RD_GSM RA_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF P N3M_GPN N3T_GPM
Syr:34:20 to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] son before (+gen) the father he/she/it/same the to lead toward sacrifice victimize, immolate out of (+gen) ἐξ before vowels means (wealth, necessities, {time related, expose?}) poor person
Syr:34:20 while SACRIFICE-ing (nom) son (acc) before (+gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) the (nom) while LEAD-ing-TOWARD (nom) sacrifice (acc) out of (+gen) meanses (gen) poor (gen)
Syr:34:20 Syr_34:20_1 Syr_34:20_2 Syr_34:20_3 Syr_34:20_4 Syr_34:20_5 Syr_34:20_6 Syr_34:20_7 Syr_34:20_8 Syr_34:20_9 Syr_34:20_10 Syr_34:20_11 Syr_34:20_12
Syr:34:20 x x x x x x x x x x x x
Syr:34:21 ἄρτος ἐπιδεομένων ζωὴ πτωχῶν, ὁ ἀποστερῶν αὐτὴν ἄνθρωπος αἱμάτων.
Syr:34:21 The bread of the needy is their life: he that defraudeth him thereof is a man of blood. (Sirach 34:21 Brenton)
Syr:34:21 Nędzny chleb jest życiem biednych, a kto go zabiera, jest zabójcą. (Syr 34:21 BT_4)
Syr:34:21 ἄρτος ἐπιδεομένων ζωὴ πτωχῶν, ἀποστερῶν αὐτὴν ἄνθρωπος αἱμάτων.
Syr:34:21 ἄρτος, -ου, ὁ ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ αἷμα[τ], -ατος, τό
Syr:34:21 Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Do ??? Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Biedny By okradać [wstrzymuj co jest byłe winnym] On/ona/to/to samo Ludzki Krew
Syr:34:21 a)/rtos e)pideome/nOn DZOE\ ptOCHO=n, o( a)posterO=n au)tE\n a)/nTrOpos ai(ma/tOn.
Syr:34:21 artos epideomenOn DZOE ptOCHOn, ho aposterOn autEn anTrOpos haimatOn.
Syr:34:21 N2_NSM V2_PMPGPM N1_NSF N2_GPM RA_NSM V2_PAPNSM RD_ASF N2_NSM N3M_GPN
Syr:34:21 bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to ??? life being, living, spirit; alive poor the to defraud [withhold what is owed] he/she/it/same human blood
Syr:34:21 bread (nom) while being-???-ed (gen) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) poor ([Adj] gen) the (nom) while DEFRAUD-ing (nom) her/it/same (acc) human (nom) bloods (gen)
Syr:34:21 Syr_34:21_1 Syr_34:21_2 Syr_34:21_3 Syr_34:21_4 Syr_34:21_5 Syr_34:21_6 Syr_34:21_7 Syr_34:21_8 Syr_34:21_9
Syr:34:21 x x x x x x x x x
Syr:34:22 φονεύων τὸν πλησίον ὁ ἀφαιρούμενος ἐμβίωσιν, καὶ ἐκχέων αἷμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου.
Syr:34:22 He that taketh away his neighbour's living slayeth him; and he that defraudeth the labourer of his hire is a bloodshedder. (Sirach 34:22 Brenton)
Syr:34:22 Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika. (Syr 34:22 BT_4)
Syr:34:22 φονεύων τὸν πλησίον ἀφαιρούμενος ἐμβίωσιν, καὶ ἐκχέων αἷμα ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου.
Syr:34:22 φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)   καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-) μισθός, -ου, ὁ μίσθιος, -ου, ὁ
Syr:34:22 By mordować Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko By pozbawiać I też, nawet, mianowicie By wylewać się Krew By okradać [wstrzymuj co jest byłe winnym] Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają ???
Syr:34:22 foneu/On to\n plEsi/on o( a)fairou/menos e)mbi/Osin, kai\ e)kCHe/On ai(=ma o( a)posterO=n misTo\n misTi/ou.
Syr:34:22 foneuOn ton plEsion ho afairumenos embiOsin, kai ekCHeOn haima ho aposterOn misTon misTiu.
Syr:34:22 V1_PAPNSM RA_ASM D RA_NSM V2_PMPNSM N3I_ASF C V2_PAPNSM N3M_ASN RA_NSM V2_PAPNSM N2_ASM N2_GSM
Syr:34:22 to murder the neighbor one near, close to; near the to deprive ć and also, even, namely to pour out blood the to defraud [withhold what is owed] just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense ???
Syr:34:22 while MURDER-ing (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) while being-DEPRIVE-ed (nom)   and while POUR-ing-OUT (nom), going-to-POUR (fut ptcp) (nom) blood (nom|acc|voc) the (nom) while DEFRAUD-ing (nom) just recompense (acc) ??? (gen)
Syr:34:22 Syr_34:22_1 Syr_34:22_2 Syr_34:22_3 Syr_34:22_4 Syr_34:22_5 Syr_34:22_6 Syr_34:22_7 Syr_34:22_8 Syr_34:22_9 Syr_34:22_10 Syr_34:22_11 Syr_34:22_12 Syr_34:22_13
Syr:34:22 x x x x x x x x x x x x x
Syr:34:23 εἷς οἰκοδομῶν, καὶ εἷς καθαιρῶν· τί ὠφέλησαν πλεῖον ἢ κόπους;
Syr:34:23 When one buildeth, and another pulleth down, what profit have they then but labour? (Sirach 34:23 Brenton)
Syr:34:23 Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje, poza trudem? (Syr 34:23 BT_4)
Syr:34:23 εἷς οἰκοδομῶν, καὶ εἷς καθαιρῶν· τί ὠφέλησαν πλεῖον κόπους;
Syr:34:23 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καθαίρω (καθαιρ-, -, -, -, κεκαθαρ-, -); καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ἤ[1] κόπος, -ου, ὁ
Syr:34:23 Jeden ???; oddziaływanie moralne; by budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Jeden By przejaśniać; by zdejmować czyść Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przynosić korzyść zysk, zysk Więcej Albo Praca trudzą się
Syr:34:23 ei(=s oi)kodomO=n, kai\ ei(=s kaTairO=n· ti/ O)fe/lEsan plei=on E)\ ko/pous;
Syr:34:23 heis oikodomOn, kai heis kaTairOn· ti OfelEsan pleion E kopus;
Syr:34:23 M V2_PAPNSM C M V1_PAPNSM RI_ASN VA_AAI3P A3C_ASN C N2_APM
Syr:34:23 one ???; edification; to build/edify and also, even, namely one to clear; to take down purge who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to benefit gain, profit more or labor toil
Syr:34:23 one (nom) ???s (gen); edifications (gen); while BUILD/EDIFY-ing (nom) and one (nom) while CLEAR-ing (nom); while TAKE-ing-DOWN (nom) who/what/why (nom|acc) they-ΚΡΑΤΈΩ-ed, upon ΚΡΑΤΈΩ-ing (nom|acc|voc) more (nom|acc|voc, voc) or labors (acc)
Syr:34:23 Syr_34:23_1 Syr_34:23_2 Syr_34:23_3 Syr_34:23_4 Syr_34:23_5 Syr_34:23_6 Syr_34:23_7 Syr_34:23_8 Syr_34:23_9 Syr_34:23_10
Syr:34:23 x x x x x x x x x x
Syr:34:24 εἷς εὐχόμενος, καὶ εἷς καταρώμενος· τίνος φωνῆς εἰσακούσεται ὁ δεσπότης;
Syr:34:24 When one prayeth, and another curseth, whose voice will the Lord hear? (Sirach 34:24 Brenton)
Syr:34:24 Jeden się modli, a drugi przeklina: czyjego wołania Pan wysłucha? (Syr 34:24 BT_4)
Syr:34:24 εἷς εὐχόμενος, καὶ εἷς καταρώμενος· τίνος φωνῆς εἰσακούσεται δεσπότης;
Syr:34:24 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φωνή, -ῆς, ἡ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ
Syr:34:24 Jeden By modlić się się modl się się; czasami "ślub" I też, nawet, mianowicie Jeden By kląć (klnij na dół) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dźwięku/głos płacze Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Despota
Syr:34:24 ei(=s eu)CHo/menos, kai\ ei(=s katarO/menos· ti/nos fOnE=s ei)sakou/setai o( despo/tEs;
Syr:34:24 heis euCHomenos, kai heis katarOmenos· tinos fOnEs eisakusetai ho despotEs;
Syr:34:24 M V1_PMPNSM C M_NSM V3_PMPNSM RI_GSF N1_GSF VF_FMI3S RA_NSM N1M_NSM
Syr:34:24 one to pray pray; sometimes "vow" and also, even, namely one to curse (curse down) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. sound/voice cries to heard (being heard, listen into, hearken) the despot
Syr:34:24 one (nom) while being-PRAY-ed (nom) and one (nom) while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (nom) who/what/why (gen) sound/voice (gen) he/she/it-will-be-HEARD-ed the (nom) despot (nom)
Syr:34:24 Syr_34:24_1 Syr_34:24_2 Syr_34:24_3 Syr_34:24_4 Syr_34:24_5 Syr_34:24_6 Syr_34:24_7 Syr_34:24_8 Syr_34:24_9 Syr_34:24_10
Syr:34:24 x x x x x x x x x x
Syr:34:25 βαπτιζόμενος ἀπὸ νεκροῦ καὶ πάλιν ἁπτόμενος αὐτοῦ, τί ὠφέλησεν ἐν τῷ λουτρῷ αὐτοῦ;
Syr:34:25 He that washeth himself after the touching of a dead body, if he touch it again, what availeth his washing? (Sirach 34:25 Brenton)
Syr:34:25 Ten, kto się umył po dotknięciu trupa i znów się go dotknął, jakiż pożytek odniósł ze swego obmycia? (Syr 34:25 BT_4)
Syr:34:25 βαπτιζόμενος ἀπὸ νεκροῦ καὶ πάλιν ἁπτόμενος αὐτοῦ, τί ὠφέλησεν ἐν τῷ λουτρῷ αὐτοῦ;
Syr:34:25 βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-) ἀπό νεκρός -ά -όν καί πάλιν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λουτρόν, -οῦ, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:34:25 By chrzcić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Martwo {Całkowicie} I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przynosić korzyść zysk, zysk W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kąpiel On/ona/to/to samo
Syr:34:25 baptiDZo/menos a)po\ nekrou= kai\ pa/lin a(pto/menos au)tou=, ti/ O)fe/lEsen e)n tO=| loutrO=| au)tou=;
Syr:34:25 baptiDZomenos apo nekru kai palin haptomenos autu, ti OfelEsen en tO lutrO autu;
Syr:34:25 V1_PMPNSM P N2_GSM C D V1_PMPNSM RD_GSM RI_ASN VA_AAI3S P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM
Syr:34:25 to baptize from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing dead and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to lay hands on set fire, touch he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to benefit gain, profit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bath he/she/it/same
Syr:34:25 while being-BAPTIZE-ed (nom) away from (+gen) dead ([Adj] gen) and again while being-LAY HandS ON-ed (nom) him/it/same (gen) who/what/why (nom|acc) he/she/it-ΚΡΑΤΈΩ-ed in/among/by (+dat) the (dat) bath (dat) him/it/same (gen)
Syr:34:25 Syr_34:25_1 Syr_34:25_2 Syr_34:25_3 Syr_34:25_4 Syr_34:25_5 Syr_34:25_6 Syr_34:25_7 Syr_34:25_8 Syr_34:25_9 Syr_34:25_10 Syr_34:25_11 Syr_34:25_12 Syr_34:25_13
Syr:34:25 x x x x x x x x x x x x x
Syr:34:26 οὕτως ἄνθρωπος νηστεύων ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ πάλιν πορευόμενος καὶ τὰ αὐτὰ ποιῶν· τῆς προσευχῆς αὐτοῦ τίς εἰσακούσεται; καὶ τί ὠφέλησεν ἐν τῷ ταπεινωθῆναι αὐτόν;
Syr:34:26 So is it with a man that fasteth for his sins, and goeth again, and doeth the same: who will hear his prayer? or what doth his humbling profit him? (Sirach 34:26 Brenton)
Syr:34:26 Taki jest człowiek, który pości za swoje grzechy, a wraca i czyni znów to samo. Któż wysłucha jego modlitwy i jakiż pożytek z jego uniżenia? (Syr 34:26 BT_4)
Syr:34:26 οὕτως ἄνθρωπος νηστεύων ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ πάλιν πορευόμενος καὶ τὰ αὐτὰ ποιῶν· τῆς προσευχῆς αὐτοῦ τίς εἰσακούσεται; καὶ τί ὠφέλησεν ἐν τῷ ταπεινωθῆναι αὐτόν;
Syr:34:26 οὕτως/οὕτω ἄνθρωπος, -ου, ὁ νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πάλιν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:34:26 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ludzki Do mocno {szybko} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By iść I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Jaki rodzaj; by czynić/rób Modlitwa On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przynosić korzyść zysk, zysk W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do niżej On/ona/to/to samo
Syr:34:26 ou(/tOs a)/nTrOpos nEsteu/On e)pi\ tO=n a(martiO=n au)tou= kai\ pa/lin poreuo/menos kai\ ta\ au)ta\ poiO=n· tE=s proseuCHE=s au)tou= ti/s ei)sakou/setai; kai\ ti/ O)fe/lEsen e)n tO=| tapeinOTE=nai au)to/n;
Syr:34:26 hutOs anTrOpos nEsteuOn epi tOn hamartiOn autu kai palin poreuomenos kai ta auta poiOn· tEs proseuCHEs autu tis eisakusetai; kai ti OfelEsen en tO tapeinOTEnai auton;
Syr:34:26 D N2_NSM V1_PAPNSM P RA_GPF N1A_GPF RD_GSM C D V1_PMPNSM C RA_APN RD_APN V2_PAPNSM RA_GSF N1_GSF RD_GSM RI_NSM VF_FMI3S C RI_ASN VA_AAI3S P RA_DSN VC_APN RD_ASM
Syr:34:26 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] human to fast upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to go and also, even, namely the he/she/it/same what kind; to do/make the prayer he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to heard (being heard, listen into, hearken) and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to benefit gain, profit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to lower he/she/it/same
Syr:34:26 thusly/like this human (nom) while FAST-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sins (gen) him/it/same (gen) and again while being-GO-ed (nom) and the (nom|acc) they/them/same (nom|acc) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) the (gen) prayer (gen) him/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-HEARD-ed and who/what/why (nom|acc) he/she/it-ΚΡΑΤΈΩ-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-LOWER-ed him/it/same (acc)
Syr:34:26 Syr_34:26_1 Syr_34:26_2 Syr_34:26_3 Syr_34:26_4 Syr_34:26_5 Syr_34:26_6 Syr_34:26_7 Syr_34:26_8 Syr_34:26_9 Syr_34:26_10 Syr_34:26_11 Syr_34:26_12 Syr_34:26_13 Syr_34:26_14 Syr_34:26_15 Syr_34:26_16 Syr_34:26_17 Syr_34:26_18 Syr_34:26_19 Syr_34:26_20 Syr_34:26_21 Syr_34:26_22 Syr_34:26_23 Syr_34:26_24 Syr_34:26_25 Syr_34:26_26
Syr:34:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x