Syr:35:1 Ὁ συντηρῶν νόμον πλεονάζει προσφοράς, θυσιάζων σωτηρίου ὁ προσέχων ἐντολαῖς.
Syr:35:1 He that keepeth the law bringeth offerings enough: he that taketh heed to the commandment offereth a peace offering. (Sirach 35:1 Brenton)
Syr:35:1 Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne. (Syr 35:1 BT_4)
Syr:35:1 συντηρῶν νόμον πλεονάζει προσφοράς, θυσιάζων σωτηρίου προσέχων ἐντολαῖς.
Syr:35:1 ὁ ἡ τό συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) νόμος, -ου, ὁ πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-) προσ·φορά, -ᾶς, ἡ   σωτήριος -ον ὁ ἡ τό προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἐντολή, -ῆς, ἡ
Syr:35:1 By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Prawo By wzrastać/rób więcej Oferowanie Oszczędność By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie
Syr:35:1 *(o suntErO=n no/mon pleona/DZei prosfora/s, Tusia/DZOn sOtEri/ou o( prose/CHOn e)ntolai=s.
Syr:35:1 o syntErOn nomon pleonaDZei prosforas, TysiaDZOn sOtEriu ho proseCHOn entolais.
Syr:35:1 RA_NSM V2_PAPNSM N2_ASM V1_PAI3S N1A_APF V1_PAPNSM N2N_GSN RA_NSM V1_PAPNSM N1A_DPF
Syr:35:1 the to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive law to increase/make more offering ć saving the to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition
Syr:35:1 the (nom) while SAVE FROM DESTRUCTION-ing (nom) law (acc) he/she/it-is-INCREASE/MAKE-ing-MORE, you(sg)-are-being-INCREASE/MAKE-ed-MORE (classical) offering (gen), offerings (acc)   saving ([Adj] gen) the (nom) while PAY HEED-ing (nom) precepts (dat)
Syr:35:1 Syr_35:1_1 Syr_35:1_2 Syr_35:1_3 Syr_35:1_4 Syr_35:1_5 Syr_35:1_6 Syr_35:1_7 Syr_35:1_8 Syr_35:1_9 Syr_35:1_10
Syr:35:1 x x x x x x x x x x
Syr:35:2 ἀνταποδιδοὺς χάριν προσφέρων σεμίδαλιν, καὶ ὁ ποιῶν ἐλεημοσύνην θυσιάζων αἰνέσεως.
Syr:35:2 He that requiteth a good turn offereth fine flour; and he that giveth alms sacrificeth praise. (Sirach 35:2 Brenton)
Syr:35:2 Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. (Syr 35:2 BT_4)
Syr:35:2 ἀνταποδιδοὺς χάριν προσφέρων σεμίδαλιν, καὶ ποιῶν ἐλεημοσύνην θυσιάζων αἰνέσεως.
Syr:35:2 ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) σεμίδαλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ   αἴνεσις, -εως, ἡ
Syr:35:2 By spłacać nagrodę Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By przedstawiać Najwyższej jakości mąka I też, nawet, mianowicie Jaki rodzaj; by czynić/rób Jałmużny/miłosierność Chwal chwały
Syr:35:2 a)ntapodidou\s CHa/rin prosfe/rOn semi/dalin, kai\ o( poiO=n e)leEmosu/nEn Tusia/DZOn ai)ne/seOs.
Syr:35:2 antapodidus CHarin prosferOn semidalin, kai ho poiOn eleEmosynEn TysiaDZOn aineseOs.
Syr:35:2 V8_PAPNSM N3_ASF V1_PAPNSM N3I_ASF C RA_NSM V2_PAPNSM N1_ASF V1_PAPNSM N3I_GSF
Syr:35:2 to pay back reward for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] to present best quality flour and also, even, namely the what kind; to do/make alms/mercifulness ć praise of praise
Syr:35:2 while PAY BACK-ing--REWARD (nom|voc) for; grace (acc) while PRESENT-ing (nom) best quality flour (acc) and the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) alms/mercifulness (acc)   praise (gen)
Syr:35:2 Syr_35:2_1 Syr_35:2_2 Syr_35:2_3 Syr_35:2_4 Syr_35:2_5 Syr_35:2_6 Syr_35:2_7 Syr_35:2_8 Syr_35:2_9 Syr_35:2_10
Syr:35:2 x x x x x x x x x x
Syr:35:3 εὐδοκία κυρίου ἀποστῆναι ἀπὸ πονηρίας, καὶ ἐξιλασμὸς ἀποστῆναι ἀπὸ ἀδικίας.
Syr:35:3 To depart from wickedness is a thing pleasing to the Lord; and to forsake unrighteousness is a propitiation. (Sirach 35:3 Brenton)
Syr:35:3 Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna. (Syr 35:3 BT_4)
Syr:35:3 εὐδοκία κυρίου ἀποστῆναι ἀπὸ πονηρίας, καὶ ἐξιλασμὸς ἀποστῆναι ἀπὸ ἀδικίας.
Syr:35:3 εὐ·δοκία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό πονηρία, -ας, ἡ καί   ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἀ·δικία, -ας, ἡ
Syr:35:3 Życzliwość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezeceństwo I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki
Syr:35:3 eu)doki/a kuri/ou a)postE=nai a)po\ ponEri/as, kai\ e)Xilasmo\s a)postE=nai a)po\ a)diki/as.
Syr:35:3 eudokia kyriu apostEnai apo ponErias, kai eXilasmos apostEnai apo adikias.
Syr:35:3 N1A_NSF N2_GSM VH_AAN P N1A_GSF C N2_NSM VH_AAN P N1A_GSF
Syr:35:3 good will lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedness and also, even, namely ć to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrongdoing
Syr:35:3 good will (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-DISENGAGE away from (+gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) and   to-DISENGAGE away from (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Syr:35:3 Syr_35:3_1 Syr_35:3_2 Syr_35:3_3 Syr_35:3_4 Syr_35:3_5 Syr_35:3_6 Syr_35:3_7 Syr_35:3_8 Syr_35:3_9 Syr_35:3_10
Syr:35:3 x x x x x x x x x x
Syr:35:4 μὴ ὀφθῇς ἐν προσώπῳ κυρίου κενός· πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆς.
Syr:35:4 Thou shalt not appear empty before the Lord. (Sirach 35:4 Brenton)
Syr:35:4 Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem dzieje się według przykazania. (Syr 35:4 BT_4)
Syr:35:4 μὴ ὀφθῇς ἐν προσώπῳ κυρίου κενός· πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆς.
Syr:35:4 μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κενός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐντολή, -ῆς, ἡ
Syr:35:4 Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pusty/pozbawiony Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie
Syr:35:4 mE\ o)fTE=|s e)n prosO/pO| kuri/ou keno/s· pa/nta ga\r tau=ta CHa/rin e)ntolE=s.
Syr:35:4 mE ofTEs en prosOpO kyriu kenos· panta gar tauta CHarin entolEs.
Syr:35:4 D VV_APS2S P N2N_DSN N2_GSM A1_NSM A3_NPN x RD_NPN N3_ASF N1_GSF
Syr:35:4 not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. empty/devoid every all, each, every, the whole of for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition
Syr:35:4 not you(sg)-should-be-SEE-ed in/among/by (+dat) face (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) empty/devoid ([Adj] nom) all (nom|acc|voc), every (acc) for these (nom|acc) for; grace (acc) precept (gen)
Syr:35:4 Syr_35:4_1 Syr_35:4_2 Syr_35:4_3 Syr_35:4_4 Syr_35:4_5 Syr_35:4_6 Syr_35:4_7 Syr_35:4_8 Syr_35:4_9 Syr_35:4_10 Syr_35:4_11
Syr:35:4 x x x x x x x x x x x
Syr:35:5 προσφορὰ δικαίου λιπαίνει θυσιαστήριον, καὶ ἡ εὐωδία αὐτῆς ἔναντι ὑψίστου.
Syr:35:5 For all these things are to be done because of the commandment. (Sirach 35:5 Brenton)
Syr:35:5 Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego. (Syr 35:5 BT_4)
Syr:35:5 προσφορὰ δικαίου λιπαίνει θυσιαστήριον, καὶ εὐωδία αὐτῆς ἔναντι ὑψίστου.
Syr:35:5 προσ·φορά, -ᾶς, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) λιπαίνω [LXX] (λιπαιν-, -, λιπαν·[σ]-, -, -, λιπαν·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό εὐ·ωδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:35:5 Oferowanie Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Do annoint Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Aromat On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Najwyższy
Syr:35:5 prosfora\ dikai/ou lipai/nei TusiastE/rion, kai\ E( eu)Odi/a au)tE=s e)/nanti u(PSi/stou.
Syr:35:5 prosfora dikaiu lipainei TysiastErion, kai hE euOdia autEs enanti hyPSistu.
Syr:35:5 N1A_NSF A1A_GSM V1_PAI3S N2N_ASN C RA_NSF N1A_NSF RD_GSF P A1_GSM
Syr:35:5 offering just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to annoint sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the aroma he/she/it/same before (+gen) highest
Syr:35:5 offering (nom|voc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! he/she/it-is-ANNOINT-ing, you(sg)-are-being-ANNOINT-ed (classical) sanctuary (nom|acc|voc) and the (nom) aroma (nom|voc) her/it/same (gen) before (+gen) highest ([Adj] gen)
Syr:35:5 Syr_35:5_1 Syr_35:5_2 Syr_35:5_3 Syr_35:5_4 Syr_35:5_5 Syr_35:5_6 Syr_35:5_7 Syr_35:5_8 Syr_35:5_9 Syr_35:5_10
Syr:35:5 x x x x x x x x x x
Syr:35:6 θυσία ἀνδρὸς δικαίου δεκτή, καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῆς οὐκ ἐπιλησθήσεται.
Syr:35:6 The offering of the righteous maketh the altar fat, and the sweet savour thereof is before the most High. (Sirach 35:6 Brenton)
Syr:35:6 Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie. (Syr 35:6 BT_4)
Syr:35:6 θυσία ἀνδρὸς δικαίου δεκτή, καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῆς οὐκ ἐπιλησθήσεται.
Syr:35:6 θυσία, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) δεκτός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Syr:35:6 Ofiara gnębią, poświęcają Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Dopuszczalny/miły I też, nawet, mianowicie Pamięć On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać
Syr:35:6 Tusi/a a)ndro\s dikai/ou dektE/, kai\ to\ mnEmo/sunon au)tE=s ou)k e)pilEsTE/setai.
Syr:35:6 Tysia andros dikaiu dektE, kai to mnEmosynon autEs uk epilEsTEsetai.
Syr:35:6 N1A_NSF N3_GSM A1A_GSM A1_NSF C RA_NSN N2N_NSN RD_GSF D VS_FPI3S
Syr:35:6 sacrifice victimize, immolate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous acceptable/agreeable and also, even, namely the memory he/she/it/same οὐχ before rough breathing to neglect
Syr:35:6 sacrifice (nom|voc) man, husband (gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! acceptable/agreeable ([Adj] nom|voc) and the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) her/it/same (gen) not he/she/it-will-be-NEGLECT-ed
Syr:35:6 Syr_35:6_1 Syr_35:6_2 Syr_35:6_3 Syr_35:6_4 Syr_35:6_5 Syr_35:6_6 Syr_35:6_7 Syr_35:6_8 Syr_35:6_9 Syr_35:6_10
Syr:35:6 x x x x x x x x x x
Syr:35:7 ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ δόξασον τὸν κύριον καὶ μὴ σμικρύνῃς ἀπαρχὴν χειρῶν σου.
Syr:35:7 The sacrifice of a just man is acceptable. and the memorial thereof shall never be forgotten. (Sirach 35:7 Brenton)
Syr:35:7 Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich! (Syr 35:7 BT_4)
Syr:35:7 ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ δόξασον τὸν κύριον καὶ μὴ σμικρύνῃς ἀπαρχὴν χειρῶν σου.
Syr:35:7 ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μή   ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:35:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Oko By chwalić/wychwalaj/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Nie Po pierwsze owoc Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg)
Syr:35:7 e)n a)gaTO=| o)fTalmO=| do/Xason to\n ku/rion kai\ mE\ smikru/nE|s a)parCHE\n CHeirO=n sou.
Syr:35:7 en agaTO ofTalmO doXason ton kyrion kai mE smikrynEs aparCHEn CHeirOn su.
Syr:35:7 P A1_DSM N2_DSM VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM C D VA_AAS2S N1_ASF N3_GPF RP_GS
Syr:35:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. eye to glorify/extol/praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely not ć first-fruit hand; worse you; your/yours(sg)
Syr:35:7 in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) eye (dat) do-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-you(sg)!, going-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not   first-fruit (acc) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:35:7 Syr_35:7_1 Syr_35:7_2 Syr_35:7_3 Syr_35:7_4 Syr_35:7_5 Syr_35:7_6 Syr_35:7_7 Syr_35:7_8 Syr_35:7_9 Syr_35:7_10 Syr_35:7_11 Syr_35:7_12
Syr:35:7 x x x x x x x x x x x x
Syr:35:8 ἐν πάσῃ δόσει ἱλάρωσον τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἁγίασον δεκάτην.
Syr:35:8 Give the Lord his honour with a good eye, and diminish not the firstfruits of thine hands. (Sirach 35:8 Brenton)
Syr:35:8 Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę! (Syr 35:8 BT_4)
Syr:35:8 ἐν πάσῃ δόσει ἱλάρωσον τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἁγίασον δεκάτην.
Syr:35:8 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον)   ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) δέκατος -η -ον
Syr:35:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dawanie Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dziesiąty
Syr:35:8 e)n pa/sE| do/sei i(la/rOson to\ pro/sOpo/n sou kai\ e)n eu)frosu/nE| a(gi/ason deka/tEn.
Syr:35:8 en pasE dosei hilarOson to prosOpon su kai en eufrosynE hagiason dekatEn.
Syr:35:8 P A1S_DSF N3I_DSF VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C P N1_DSF VA_AAD2S A1_ASF
Syr:35:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle giving ć the face you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness to consecrate sanctify, hallow, become holy tenth
Syr:35:8 in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed giving (dat)   the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) do-CONSECRATE-you(sg)!, going-to-CONSECRATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) tenth (acc)
Syr:35:8 Syr_35:8_1 Syr_35:8_2 Syr_35:8_3 Syr_35:8_4 Syr_35:8_5 Syr_35:8_6 Syr_35:8_7 Syr_35:8_8 Syr_35:8_9 Syr_35:8_10 Syr_35:8_11 Syr_35:8_12
Syr:35:8 x x x x x x x x x x x x
Syr:35:9 δὸς ὑψίστῳ κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ καὶ ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ καθ’ εὕρεμα χειρός·
Syr:35:9 In all thy gifts shew a cheerful countenance, and dedicate thy tithes with gladness. (Sirach 35:9 Brenton)
Syr:35:9 Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności! (Syr 35:9 BT_4)
Syr:35:9 δὸς ὑψίστῳ κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ καὶ ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ καθ’ εὕρεμα χειρός·
Syr:35:9 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) κατά ὁ ἡ τό δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κατά   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
Syr:35:9 By dawać Najwyższy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dawanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Oko W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ręka
Syr:35:9 do\s u(PSi/stO| kata\ tE\n do/sin au)tou= kai\ e)n a)gaTO=| o)fTalmO=| kaT’ eu(/rema CHeiro/s·
Syr:35:9 dos hyPSistO kata tEn dosin autu kai en agaTO ofTalmO kaT’ heurema CHeiros·
Syr:35:9 VO_AAD2S A1_DSM P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C P A1_DSM N2_DSM P N3M_ASN N3_GSF
Syr:35:9 to give highest down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the giving he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. eye down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć hand
Syr:35:9 do-GIVE-you(sg)! highest ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) giving (acc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) eye (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   hand (gen)
Syr:35:9 Syr_35:9_1 Syr_35:9_2 Syr_35:9_3 Syr_35:9_4 Syr_35:9_5 Syr_35:9_6 Syr_35:9_7 Syr_35:9_8 Syr_35:9_9 Syr_35:9_10 Syr_35:9_11 Syr_35:9_12 Syr_35:9_13
Syr:35:9 x x x x x x x x x x x x x
Syr:35:10 ὅτι κύριος ἀνταποδιδούς ἐστιν καὶ ἑπταπλάσια ἀνταποδώσει σοι.
Syr:35:10 Give unto the most High according as he hath enriched thee; and as thou hast gotten, give with a cheerful eye. (Sirach 35:10 Brenton)
Syr:35:10 ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie. (Syr 35:10 BT_4)
Syr:35:10 ὅτι κύριος ἀνταποδιδούς ἐστιν καὶ ἑπταπλάσια ἀνταποδώσει σοι.
Syr:35:10 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἑπτα·πλάσιος -α -ον [LXX] ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:35:10 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By spłacać nagrodę By być I też, nawet, mianowicie Siedmiokrotnie By spłacać nagrodę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:35:10 o(/ti ku/rios a)ntapodidou/s e)stin kai\ e(ptapla/sia a)ntapodO/sei soi.
Syr:35:10 hoti kyrios antapodidus estin kai heptaplasia antapodOsei soi.
Syr:35:10 C N2_NSM V8_PAPNSM V9_PAI3S C A1A_APN VF_FAI3S RP_DS
Syr:35:10 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pay back reward to be and also, even, namely sevenfold to pay back reward you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:35:10 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) while PAY BACK-ing--REWARD (nom|voc) he/she/it-is and sevenfold (nom|acc|voc), sevenfold (nom|voc) he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:35:10 Syr_35:10_1 Syr_35:10_2 Syr_35:10_3 Syr_35:10_4 Syr_35:10_5 Syr_35:10_6 Syr_35:10_7 Syr_35:10_8
Syr:35:10 x x x x x x x x
Syr:35:11 Μὴ δωροκόπει, οὐ γὰρ προσδέξεται, καὶ μὴ ἔπεχε θυσίᾳ ἀδίκῳ·
Syr:35:11 For the Lord recompenseth, and will give thee seven times as much. (Sirach 35:11 Brenton)
Syr:35:11 Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, (Syr 35:11 BT_4)
Syr:35:11 Μὴ δωροκόπει, οὐ γὰρ προσδέξεται, καὶ μὴ ἔπεχε θυσίᾳ ἀδίκῳ·
Syr:35:11 μή   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) καί μή ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) θυσία, -ας, ἡ ἄ·δικος -ον
Syr:35:11 Nie ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj I też, nawet, mianowicie Nie By ofiarować Ofiara gnębią, poświęcają Niesprawiedliwy
Syr:35:11 *mE\ dOroko/pei, ou) ga\r prosde/Xetai, kai\ mE\ e)/peCHe Tusi/a| a)di/kO|·
Syr:35:11 mE dOrokopei, u gar prosdeXetai, kai mE epeCHe Tysia adikO·
Syr:35:11 D V2_PAD2S D x VF_FMI3S C D V1_PAD2S N1A_DSF A1B_DSF
Syr:35:11 not ć οὐχ before rough breathing for since, as to accept receive favourably, accept and also, even, namely not to proffer sacrifice victimize, immolate unjust
Syr:35:11 not   not for he/she/it-will-be-ACCEPT-ed and not be-you(sg)-PROFFER-ing! sacrifice (dat) unjust ([Adj] dat)
Syr:35:11 Syr_35:11_1 Syr_35:11_2 Syr_35:11_3 Syr_35:11_4 Syr_35:11_5 Syr_35:11_6 Syr_35:11_7 Syr_35:11_8 Syr_35:11_9 Syr_35:11_10
Syr:35:11 x x x x x x x x x x
Syr:35:12 ὅτι κύριος κριτής ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ δόξα προσώπου.
Syr:35:12 Do not think to corrupt with gifts; for such he will not receive: and trust not to unrighteous sacrifices; for the Lord is judge, and with him is no respect of persons. (Sirach 35:12 Brenton)
Syr:35:12 ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. (Syr 35:12 BT_4)
Syr:35:12 ὅτι κύριος κριτής ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ δόξα προσώπου.
Syr:35:12 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κριτής, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά αὐτός αὐτή αὐτό δόξα, -ης, ἡ πρόσ·ωπον, -ου, τό
Syr:35:12 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sądź [zobacz krytyka] By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy Twarz
Syr:35:12 o(/ti ku/rios kritE/s e)stin, kai\ ou)k e)/stin par’ au)tO=| do/Xa prosO/pou.
Syr:35:12 hoti kyrios kritEs estin, kai uk estin par’ autO doXa prosOpu.
Syr:35:12 C N2_NSM N1M_NSM V9_PAI3S C D V9_PAI3S P RD_DSM N1S_NSF N2N_GSN
Syr:35:12 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. judge [see critic] to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same glory/awesomeness face
Syr:35:12 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) judge (nom) he/she/it-is and not he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) glory/awesomeness (nom|voc) face (gen)
Syr:35:12 Syr_35:12_1 Syr_35:12_2 Syr_35:12_3 Syr_35:12_4 Syr_35:12_5 Syr_35:12_6 Syr_35:12_7 Syr_35:12_8 Syr_35:12_9 Syr_35:12_10 Syr_35:12_11
Syr:35:12 x x x x x x x x x x x
Syr:35:13 οὐ λήμψεται πρόσωπον ἐπὶ πτωχοῦ καὶ δέησιν ἠδικημένου εἰσακούσεται·
Syr:35:13 He will not accept any person against a poor man, but will hear the prayer of the oppressed. (Sirach 35:13 Brenton)
Syr:35:13 Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. (Syr 35:13 BT_4)
Syr:35:13 οὐ λήμψεται πρόσωπον ἐπὶ πτωχοῦ καὶ δέησιν ἠδικημένου εἰσακούσεται·
Syr:35:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐπί πτωχός -ή -όν καί δέησις, -εως, ἡ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
Syr:35:13 ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Twarz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Biedny I też, nawet, mianowicie Obrona Do szkody/popełniaj wykroczenie do Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj)
Syr:35:13 ou) lE/mPSetai pro/sOpon e)pi\ ptOCHou= kai\ de/Esin E)dikEme/nou ei)sakou/setai·
Syr:35:13 u lEmPSetai prosOpon epi ptOCHu kai deEsin EdikEmenu eisakusetai·
Syr:35:13 D VF_FMI3S N2N_ASN P N2_GSM C N3I_ASF VM_XMPGSM VF_FMI3S
Syr:35:13 οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand face upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing poor and also, even, namely plea to harm/do wrong to to heard (being heard, listen into, hearken)
Syr:35:13 not he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed face (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) poor ([Adj] gen) and plea (acc) having-been-WRONG-ed (gen) he/she/it-will-be-HEARD-ed
Syr:35:13 Syr_35:13_1 Syr_35:13_2 Syr_35:13_3 Syr_35:13_4 Syr_35:13_5 Syr_35:13_6 Syr_35:13_7 Syr_35:13_8 Syr_35:13_9
Syr:35:13 x x x x x x x x x
Syr:35:14 οὐ μὴ ὑπερίδῃ ἱκετείαν ὀρφανοῦ καὶ χήραν, ἐὰν ἐκχέῃ λαλιάν·
Syr:35:14 He will not despise the supplication of the fatherless; nor the widow, when she poureth out her complaint. (Sirach 35:14 Brenton)
Syr:35:14 Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. (Syr 35:14 BT_4)
Syr:35:14 οὐ μὴ ὑπερίδῃ ἱκετείαν ὀρφανοῦ καὶ χήραν, ἐὰν ἐκχέῃ λαλιάν·
Syr:35:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-)   ὀρφανός -ή -όν καί χήρα, -ας, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) λαλιά, -ᾶς, ἡ
Syr:35:14 ??? Przed przydechem mocnym Nie By przeoczać {By górować} Osierocony I też, nawet, mianowicie Wdowa Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wylewać się Mowa
Syr:35:14 ou) mE\ u(peri/dE| i(ketei/an o)rfanou= kai\ CHE/ran, e)a\n e)kCHe/E| lalia/n·
Syr:35:14 u mE hyperidE hiketeian orfanu kai CHEran, ean ekCHeE lalian·
Syr:35:14 D D VB_AAS3S N1A_ASF A1_GSM C N1A_ASF C V2_PAS3S N1A_ASF
Syr:35:14 οὐχ before rough breathing not to overlook ć orphaned and also, even, namely widow if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to pour out speech
Syr:35:14 not not he/she/it-should-OVERLOOK, you(sg)-should-be-OVERLOOK-ed   orphaned ([Adj] gen) and widow (acc) if-ever you(sg)-are-being-POUR-ed-OUT, he/she/it-should-be-POUR-ing-OUT, you(sg)-should-be-being-POUR-ed-OUT, you(sg)-will-be-POUR-ed-OUT, he/she/it-should-POUR-OUT, you(sg)-should-be-POUR-ed-OUT speech (acc)
Syr:35:14 Syr_35:14_1 Syr_35:14_2 Syr_35:14_3 Syr_35:14_4 Syr_35:14_5 Syr_35:14_6 Syr_35:14_7 Syr_35:14_8 Syr_35:14_9 Syr_35:14_10
Syr:35:14 x x x x x x x x x x
Syr:35:15 οὐχὶ δάκρυα χήρας ἐπὶ σιαγόνα καταβαίνει καὶ ἡ καταβόησις ἐπὶ τῷ καταγαγόντι αὐτά;
Syr:35:15 Do not the tears run down the widow's cheeks? and is not her cry against him that causeth them to fall? (Sirach 35:15 Brenton)
Syr:35:15 Czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach, a jej lament nie świadczy przeciw temu, kto je wyciska? (Syr 35:15 BT_4)
Syr:35:15 οὐχὶ δάκρυα χήρας ἐπὶ σιαγόνα καταβαίνει καὶ καταβόησις ἐπὶ τῷ καταγαγόντι αὐτά;
Syr:35:15 οὐχί δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν χήρα, -ας, ἡ ἐπί σιαγών, -όνος, ἡ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:35:15 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Łza Wdowa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Policzek By schodzić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zniżać przywracał On/ona/to/to samo
Syr:35:15 ou)CHi\ da/krua CHE/ras e)pi\ siago/na katabai/nei kai\ E( katabo/Esis e)pi\ tO=| katagago/nti au)ta/;
Syr:35:15 uCHi dakrya CHEras epi siagona katabainei kai hE kataboEsis epi tO katagagonti auta;
Syr:35:15 D N2N_NPN N1A_GSF P N3N_ASF V1_PAI3S C RA_NSF N3I_NSF P RA_DSM VB_AAPDSM RD_APN
Syr:35:15 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] tear widow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cheek to go down and also, even, namely the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to bring down brought back he/she/it/same
Syr:35:15 not tears (nom|acc|voc) widow (gen), widows (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) cheek (acc) he/she/it-is-GO DOWN-ing, you(sg)-are-being-GO DOWN-ed (classical) and the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) upon BRING DOWN-ing (dat) they/them/same (nom|acc)
Syr:35:15 Syr_35:15_1 Syr_35:15_2 Syr_35:15_3 Syr_35:15_4 Syr_35:15_5 Syr_35:15_6 Syr_35:15_7 Syr_35:15_8 Syr_35:15_9 Syr_35:15_10 Syr_35:15_11 Syr_35:15_12 Syr_35:15_13
Syr:35:15 x x x x x x x x x x x x x
Syr:35:16 θεραπεύων ἐν εὐδοκίᾳ δεχθήσεται, καὶ ἡ δέησις αὐτοῦ ἕως νεφελῶν συνάψει·
Syr:35:16 He that serveth the Lord shall be accepted with favour, and his prayer shall reach unto the clouds. (Sirach 35:16 Brenton)
Syr:35:16 Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. (Syr 35:16 BT_4)
Syr:35:16 θεραπεύων ἐν εὐδοκίᾳ δεχθήσεται, καὶ δέησις αὐτοῦ ἕως νεφελῶν συνάψει·
Syr:35:16 θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) ἐν εὐ·δοκία, -ας, ἡ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)  
Syr:35:16 By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życzliwość By przyjmować I też, nawet, mianowicie Obrona On/ona/to/to samo Aż; świtaj Chmura
Syr:35:16 Terapeu/On e)n eu)doki/a| deCHTE/setai, kai\ E( de/Esis au)tou= e(/Os nefelO=n suna/PSei·
Syr:35:16 TerapeuOn en eudokia deCHTEsetai, kai hE deEsis autu heOs nefelOn synaPSei·
Syr:35:16 V1_PAPNSM P N1A_DSF VQ_FPI3S C RA_NSF N3I_NSF RD_GSM P N1_GPF VF_FAI3S
Syr:35:16 to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good will to receive and also, even, namely the plea he/she/it/same until; dawn cloud ć
Syr:35:16 while TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO (nom) in/among/by (+dat) good will (dat) he/she/it-will-be-RECEIVE-ed and the (nom) plea (nom) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) clouds (gen)  
Syr:35:16 Syr_35:16_1 Syr_35:16_2 Syr_35:16_3 Syr_35:16_4 Syr_35:16_5 Syr_35:16_6 Syr_35:16_7 Syr_35:16_8 Syr_35:16_9 Syr_35:16_10 Syr_35:16_11
Syr:35:16 x x x x x x x x x x x
Syr:35:17 προσευχὴ ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθεν, καὶ ἕως συνεγγίσῃ, οὐ μὴ παρακληθῇ·
Syr:35:17 The prayer of the humble pierceth the clouds: and till it come nigh, he will not be comforted; and will not depart, till the most High shall behold to judge righteously, and execute judgment. (Sirach 35:17 Brenton)
Syr:35:17 Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. (Syr 35:17 BT_4)
Syr:35:17 προσευχὴ ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθεν, καὶ ἕως συνεγγίσῃ, οὐ μὴ παρακληθῇ·
Syr:35:17 προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Syr:35:17 Modlitwa Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Chmura By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Syr:35:17 proseuCHE\ tapeinou= nefe/las diE=lTen, kai\ e(/Os suneggi/sE|, ou) mE\ paraklETE=|·
Syr:35:17 proseuCHE tapeinu nefelas diElTen, kai heOs synengisE, u mE paraklETE·
Syr:35:17 N1_NSF A1_GSM N1_APF VBI_AAI3S C C VA_AAS3S D D VC_APS3S
Syr:35:17 prayer poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower cloud to go through pass through and also, even, namely until; dawn ć οὐχ before rough breathing not to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Syr:35:17 prayer (nom|voc) poor ([Adj] gen); be-you(sg)-LOWER-ing!, be-you(sg)-being-LOWER-ed! clouds (acc) he/she/it-GO THROUGH-ed and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   not not he/she/it-should-be-PETITION-ed
Syr:35:17 Syr_35:17_1 Syr_35:17_2 Syr_35:17_3 Syr_35:17_4 Syr_35:17_5 Syr_35:17_6 Syr_35:17_7 Syr_35:17_8 Syr_35:17_9 Syr_35:17_10
Syr:35:17 x x x x x x x x x x
Syr:35:18 καὶ οὐ μὴ ἀποστῇ, ἕως ἐπισκέψηται ὁ ὕψιστος καὶ κρινεῖ δικαίοις καὶ ποιήσει κρίσιν.
Syr:35:18 For the Lord will not be slack, neither will the Mighty be patient toward them, till he have smitten in sunder the loins of the unmerciful, and repayed vengeance to the heathen; till he have taken away the multitude of the proud, and broken the sceptre of the unrighteous; (Sirach 35:18 Brenton)
Syr:35:18 Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok. (Syr 35:18 BT_4)
Syr:35:18 καὶ οὐ μὴ ἀποστῇ, ἕως ἐπισκέψηται ὕψιστος καὶ κρινεῖ δικαίοις καὶ ποιήσει κρίσιν.
Syr:35:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ
Syr:35:18 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By uwalniać Aż; świtaj By bywać [zobacz sceptyczny] Najwyższy I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Syr:35:18 kai\ ou) mE\ a)postE=|, e(/Os e)piske/PSEtai o( u(/PSistos kai\ krinei= dikai/ois kai\ poiE/sei kri/sin.
Syr:35:18 kai u mE apostE, heOs episkePSEtai ho hyPSistos kai krinei dikaiois kai poiEsei krisin.
Syr:35:18 C D D VH_AAS3S C VA_AMS3S RA_NSM A1_NSM C VF2_FAI3S A1A_DPM C VF_FAI3S N3I_ASF
Syr:35:18 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to disengage until; dawn to visit [see skeptical] the highest and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely doing/making; to do/make judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Syr:35:18 and not not he/she/it-should-DISENGAGE until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-should-be-VISIT-ed the (nom) highest ([Adj] nom) and he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) just ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-happen-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) judgment (acc)
Syr:35:18 Syr_35:18_1 Syr_35:18_2 Syr_35:18_3 Syr_35:18_4 Syr_35:18_5 Syr_35:18_6 Syr_35:18_7 Syr_35:18_8 Syr_35:18_9 Syr_35:18_10 Syr_35:18_11 Syr_35:18_12 Syr_35:18_13 Syr_35:18_14
Syr:35:18 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:35:19 καὶ ὁ κύριος οὐ μὴ βραδύνῃ οὐδὲ μὴ μακροθυμήσῃ ἐπ’ αὐτοῖς,
Syr:35:19 Till he have rendered to every man according to his deeds, and to the works of men according to their devices; till he have judged the cause of his people, and made them to rejoice in his mercy. (Sirach 35:19 Brenton)
Syr:35:19 Pan nie będzie zwlekał i nie będzie dłużej okazywał tym cierpliwości, (Syr 35:19 BT_4)
Syr:35:19 καὶ κύριος οὐ μὴ βραδύνῃ οὐδὲ μὴ μακροθυμήσῃ ἐπ’ αὐτοῖς,
Syr:35:19 καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή βραδύνω (βραδυν-, -, βραδυν·[σ]-, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) μή μακρο·θυμέω (μακροθυμ(ε)-, μακροθυμη·σ-, μακροθυμη·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:35:19 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ??? ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By być samo-kontrolowany to jest by być "długi" emotioned: Emocjonalnie stały, nie mercurical w usposobieniu. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:35:19 kai\ o( ku/rios ou) mE\ bradu/nE| ou)de\ mE\ makroTumE/sE| e)p’ au)toi=s,
Syr:35:19 kai ho kyrios u mE bradynE ude mE makroTymEsE ep’ autois,
Syr:35:19 C RA_NSM N2_NSM D D VA_AAS3S C D VA_AAS3S P RD_DPM
Syr:35:19 and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing not to ??? οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to be self-controlled i.e. to be "long" emotioned: emotionally stable, not mercurical in temper. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:35:19 and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not not you(sg)-are-being-???-ed, he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed neither/nor not you(sg)-will-be-BE SELF-CONTROLLED-ed, he/she/it-should-BE SELF-CONTROLLED, you(sg)-should-be-BE SELF-CONTROLLED-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat)
Syr:35:19 Syr_35:19_1 Syr_35:19_2 Syr_35:19_3 Syr_35:19_4 Syr_35:19_5 Syr_35:19_6 Syr_35:19_7 Syr_35:19_8 Syr_35:19_9 Syr_35:19_10 Syr_35:19_11
Syr:35:19 x x x x x x x x x x x
Syr:35:20 ἕως ἂν συντρίψῃ ὀσφὺν ἀνελεημόνων καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀνταποδώσει ἐκδίκησιν,
Syr:35:20 Mercy is seasonable in the time of affliction, as clouds of rain in the time of drought. (Sirach 35:20 Brenton)
Syr:35:20 aż zetrze biodra tych, co są bez litości, weźmie pomstę na poganach, (Syr 35:20 BT_4)
Syr:35:20 ἕως ἂν συντρίψῃ ὀσφὺν ἀνελεημόνων καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀνταποδώσει ἐκδίκησιν,
Syr:35:20 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὀσφῦς, -ύος, ἡ ἀν·ελεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐκδίκησις, -εως, ἡ
Syr:35:20 Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Polędwica Bezlitosny I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] By spłacać nagrodę Zemsta
Syr:35:20 e(/Os a)/n suntri/PSE| o)sfu\n a)neleEmo/nOn kai\ toi=s e)/Tnesin a)ntapodO/sei e)kdi/kEsin,
Syr:35:20 heOs an syntriPSE osfyn aneleEmonOn kai tois eTnesin antapodOsei ekdikEsin,
Syr:35:20 C x VA_AAS3S N3U_ASF A3N_GPM C RA_DPN N3E_DPN VF_FAI3S N3I_ASF
Syr:35:20 until; dawn ever (if ever) to break to crush completely, break (in pieces) loin unmerciful and also, even, namely the nation [see ethnic] to pay back reward vengeance
Syr:35:20 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-BREAK-ed, he/she/it-should-BREAK, you(sg)-should-be-BREAK-ed loin (acc) unmerciful ([Adj] gen) and the (dat) nations (dat) he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) vengeance (acc)
Syr:35:20 Syr_35:20_1 Syr_35:20_2 Syr_35:20_3 Syr_35:20_4 Syr_35:20_5 Syr_35:20_6 Syr_35:20_7 Syr_35:20_8 Syr_35:20_9 Syr_35:20_10
Syr:35:20 x x x x x x x x x x
Syr:35:21 ἕως ἐξάρῃ πλῆθος ὑβριστῶν καὶ σκῆπτρα ἀδίκων συντρίψει,
Syr:35:21  
Syr:35:21 wytraci tłum pyszałków i skruszy berła niesprawiedliwych; (Syr 35:21 BT_4)
Syr:35:21 ἕως ἐξάρῃ πλῆθος ὑβριστῶν καὶ σκῆπτρα ἀδίκων συντρίψει,
Syr:35:21 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) πλῆθο·ς, -ους, τό ὑβριστής, -οῦ, ὁ καί   ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Syr:35:21 Aż; świtaj By usuwać Los (mnóstwo ) ??? I też, nawet, mianowicie Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Syr:35:21 e(/Os e)Xa/rE| plE=Tos u(bristO=n kai\ skE=ptra a)di/kOn suntri/PSei,
Syr:35:21 heOs eXarE plETos hybristOn kai skEptra adikOn syntriPSei,
Syr:35:21 C VA_AAS3S N3E_ASN N1_GPM C N2N_APN A1B_GPM VF_FAI3S
Syr:35:21 until; dawn to remove lot (multitude ) ??? and also, even, namely ć unjust; to harm/do wrong to to break to crush completely, break (in pieces)
Syr:35:21 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) you(sg)-will-be-REMOVE-ed, he/she/it-should-REMOVE, you(sg)-should-be-REMOVE-ed lot (nom|acc|voc) ???s (gen) and   unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical)
Syr:35:21 Syr_35:21_1 Syr_35:21_2 Syr_35:21_3 Syr_35:21_4 Syr_35:21_5 Syr_35:21_6 Syr_35:21_7 Syr_35:21_8
Syr:35:21 x x x x x x x x
Syr:35:22 ἕως ἀνταποδῷ ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς πράξεις αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν,
Syr:35:22  
Syr:35:22 odda człowiekowi według jego czynów, dzieła zaś ludzi osądzi według ich zamiarów, (Syr 35:22 BT_4)
Syr:35:22 ἕως ἀνταποδῷ ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς πράξεις αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν,
Syr:35:22 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό πρᾶξις, -εως, ἡ; πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:35:22 Aż; świtaj By spłacać nagrodę Ludzki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Działalność; by działać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Praca Ludzki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:35:22 e(/Os a)ntapodO=| a)nTrO/pO| kata\ ta\s pra/Xeis au)tou= kai\ ta\ e)/rga tO=n a)nTrO/pOn kata\ ta\ e)nTumE/mata au)tO=n,
Syr:35:22 heOs antapodO anTrOpO kata tas praXeis autu kai ta erga tOn anTrOpOn kata ta enTymEmata autOn,
Syr:35:22 C VO_AAS3S N2_DSM P RA_APF N3I_APF RD_GSM C RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM P RA_APN N3M_APN RD_GPM
Syr:35:22 until; dawn to pay back reward human down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the activity; to act he/she/it/same and also, even, namely the work the human down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same
Syr:35:22 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-should-PAY BACK--REWARD, you(sg)-should-be-PAY BACK-ed--REWARD human (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) activities (acc, nom|voc); you(sg)-will-ACT him/it/same (gen) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) humans (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   them/same (gen)
Syr:35:22 Syr_35:22_1 Syr_35:22_2 Syr_35:22_3 Syr_35:22_4 Syr_35:22_5 Syr_35:22_6 Syr_35:22_7 Syr_35:22_8 Syr_35:22_9 Syr_35:22_10 Syr_35:22_11 Syr_35:22_12 Syr_35:22_13 Syr_35:22_14 Syr_35:22_15 Syr_35:22_16
Syr:35:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:35:23 ἕως κρίνῃ τὴν κρίσιν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ εὐφρανεῖ αὐτοὺς ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ.
Syr:35:23  
Syr:35:23 wyda sprawiedliwy wyrok swojemu ludowi i uraduje go swym miłosierdziem. (Syr 35:23 BT_4)
Syr:35:23 ἕως κρίνῃ τὴν κρίσιν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ εὐφρανεῖ αὐτοὺς ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ.
Syr:35:23 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:35:23 Aż; świtaj By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo
Syr:35:23 e(/Os kri/nE| tE\n kri/sin tou= laou= au)tou= kai\ eu)franei= au)tou\s e)n tO=| e)le/ei au)tou=.
Syr:35:23 heOs krinE tEn krisin tu lau autu kai eufranei autus en tO eleei autu.
Syr:35:23 C VA_AAS3S RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VF2_FAI3S RD_APM P RA_DSN N3E_DSN RD_GSM
Syr:35:23 until; dawn to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the people he/she/it/same and also, even, namely to celebrate/be merry he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mercy; to show mercy he/she/it/same
Syr:35:23 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) you(sg)-are-being-JUDGE-ed, he/she/it-should-be-JUDGE-ing, you(sg)-should-be-being-JUDGE-ed, you(sg)-will-be-JUDGE-ed, he/she/it-should-JUDGE, you(sg)-should-be-JUDGE-ed the (acc) judgment (acc) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-CELEBRATE/BE-MERRY, you(sg)-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (classical) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! him/it/same (gen)
Syr:35:23 Syr_35:23_1 Syr_35:23_2 Syr_35:23_3 Syr_35:23_4 Syr_35:23_5 Syr_35:23_6 Syr_35:23_7 Syr_35:23_8 Syr_35:23_9 Syr_35:23_10 Syr_35:23_11 Syr_35:23_12 Syr_35:23_13 Syr_35:23_14
Syr:35:23 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:35:24 ὡραῖον ἔλεος ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτοῦ ὡς νεφέλαι ὑετοῦ ἐν καιρῷ ἀβροχίας.
Syr:35:24  
Syr:35:24 Piękne jest miłosierdzie przychodzące w czasie utrapienia, jak chmury deszczowe - w czasie posuchy. (Syr 35:24 BT_4)
Syr:35:24 ὡραῖον ἔλεος ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτοῦ ὡς νεφέλαι ὑετοῦ ἐν καιρῷ ἀβροχίας.
Syr:35:24 ὡραῖος -α -ον ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θλῖψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὑετός, -ου, ὁ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀ·βροχία, -ας, ἡ [LXX]
Syr:35:24 Aktualny Litość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność On/ona/to/to samo Jak/jak Chmura Deszcz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Posucha
Syr:35:24 O(rai=on e)/leos e)n kairO=| Tli/PSeOs au)tou= O(s nefe/lai u(etou= e)n kairO=| a)broCHi/as.
Syr:35:24 hOraion eleos en kairO TliPSeOs autu hOs nefelai hyetu en kairO abroCHias.
Syr:35:24 A1A_NSN N3E_NSN P N2_DSM N3I_GSF RD_GSM C N1_NPF N2_GSM P N2_DSM N1A_GSF
Syr:35:24 timely mercy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time squeezing adversity, trial, trouble, difficulty he/she/it/same as/like cloud rain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time drought
Syr:35:24 timely ([Adj] acc, nom|acc|voc) mercy (nom, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) period of time (dat) squeezing (gen) him/it/same (gen) as/like clouds (nom|voc) rain (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) drought (gen), droughts (acc)
Syr:35:24 Syr_35:24_1 Syr_35:24_2 Syr_35:24_3 Syr_35:24_4 Syr_35:24_5 Syr_35:24_6 Syr_35:24_7 Syr_35:24_8 Syr_35:24_9 Syr_35:24_10 Syr_35:24_11 Syr_35:24_12
Syr:35:24 x x x x x x x x x x x x