Syr:44:1 Αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει·
Syr:44:1 Let us now praise famous men, and our fathers that begat us. (Sirach 44:1 Brenton)
Syr:44:1 Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. (Syr 44:1 BT_4)
Syr:44:1 Αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει·
Syr:44:1 αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) δή ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἔν·δοξος -ον καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις)
Syr:44:1 By chwalić Naprawdę Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja Ród
Syr:44:1 *ai)ne/sOmen dE\ a)/ndras e)ndo/Xous kai\ tou\s pate/ras E(mO=n tE=| gene/sei·
Syr:44:1 ainesOmen dE andras endoXus kai tus pateras hEmOn tE genesei·
Syr:44:1 VA_AAS1P x N3_APM A1B_APM C RA_APM N3_APM RP_GP RA_DSF N3I_DSF
Syr:44:1 to praise indeed man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". glorious illustrious, renowned and also, even, namely the father I the lineage
Syr:44:1 we-should-PRAISE indeed men, husbands (acc) glorious ([Adj] acc) and the (acc) fathers (acc) us (gen) the (dat) lineage (dat)
Syr:44:1 Syr_44:1_1 Syr_44:1_2 Syr_44:1_3 Syr_44:1_4 Syr_44:1_5 Syr_44:1_6 Syr_44:1_7 Syr_44:1_8 Syr_44:1_9 Syr_44:1_10
Syr:44:1 x x x x x x x x x x
Syr:44:2 πολλὴν δόξαν ἔκτισεν ὁ κύριος, τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἀπ’ αἰῶνος.
Syr:44:2 The Lord hath wrought great glory by them through his great power from the beginning. (Sirach 44:2 Brenton)
Syr:44:2 Pan sprawił w nich wielką chwałę, wspaniałą swą wielkość od wieków. (Syr 44:2 BT_4)
Syr:44:2 πολλὴν δόξαν ἔκτισεν κύριος, τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἀπ’ αἰῶνος.
Syr:44:2 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:44:2 Dużo Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielkość On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:44:2 pollE\n do/Xan e)/ktisen o( ku/rios, tE\n megalOsu/nEn au)tou= a)p’ ai)O=nos.
Syr:44:2 pollEn doXan ektisen ho kyrios, tEn megalOsynEn autu ap’ aiOnos.
Syr:44:2 A1_ASF N1S_ASF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N3W_GSM
Syr:44:2 much glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to create I create, form, shape, make, always of God. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the greatness he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:44:2 much (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) he/she/it-CREATE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) greatness (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) eon (gen)
Syr:44:2 Syr_44:2_1 Syr_44:2_2 Syr_44:2_3 Syr_44:2_4 Syr_44:2_5 Syr_44:2_6 Syr_44:2_7 Syr_44:2_8 Syr_44:2_9 Syr_44:2_10
Syr:44:2 x x x x x x x x x x
Syr:44:3 κυριεύοντες ἐν ταῖς βασιλείαις αὐτῶν καὶ ἄνδρες ὀνομαστοὶ ἐν δυνάμει· βουλεύοντες ἐν συνέσει αὐτῶν, ἀπηγγελκότες ἐν προφητείαις·
Syr:44:3 Such as did bear rule in their kingdoms, men renowned for their power, giving counsel by their understanding, and declaring prophecies: (Sirach 44:3 Brenton)
Syr:44:3 Jedni panowali w swoich królestwach, byli mężami sławnymi z potęgi, doradcami dzięki swemu rozumowi, którzy się wypowiedzieli w proroctwach. (Syr 44:3 BT_4)
Syr:44:3 κυριεύοντες ἐν ταῖς βασιλείαις αὐτῶν καὶ ἄνδρες ὀνομαστοὶ ἐν δυνάμει· βουλεύοντες ἐν συνέσει αὐτῶν, ἀπηγγελκότες ἐν προφητείαις·
Syr:44:3 κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἐν δύναμις, -εως, ἡ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐν σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐν προφητεία, -ας, ἡ
Syr:44:3 By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorokuj
Syr:44:3 kurieu/ontes e)n tai=s basilei/ais au)tO=n kai\ a)/ndres o)nomastoi\ e)n duna/mei· bouleu/ontes e)n sune/sei au)tO=n, a)pEggelko/tes e)n profEtei/ais·
Syr:44:3 kyrieuontes en tais basileiais autOn kai andres onomastoi en dynamei· buleuontes en synesei autOn, apEngelkotes en profEteiais·
Syr:44:3 V1_PAPNPM P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM C N3_NPM A1_NPM P N3I_DSF V1_PAPNPM P N3I_DSF RD_GPM VX_XAPNPM P N1A_DPF
Syr:44:3 to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom he/she/it/same and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among insight/discernment he/she/it/same to report – to report or tell. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prophesy
Syr:44:3 while BE-ing-LORD-OF/OVER (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) kingdoms (dat) them/same (gen) and men, husbands (nom|voc)   in/among/by (+dat) ability (dat) while ???-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) insight/discernment (dat) them/same (gen) having DELIVER A MESSAGE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) prophesies (dat)
Syr:44:3 Syr_44:3_1 Syr_44:3_2 Syr_44:3_3 Syr_44:3_4 Syr_44:3_5 Syr_44:3_6 Syr_44:3_7 Syr_44:3_8 Syr_44:3_9 Syr_44:3_10 Syr_44:3_11 Syr_44:3_12 Syr_44:3_13 Syr_44:3_14 Syr_44:3_15 Syr_44:3_16 Syr_44:3_17
Syr:44:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:44:4 ἡγούμενοι λαοῦ ἐν διαβουλίοις καὶ συνέσει γραμματείας λαοῦ, σοφοὶ λόγοι ἐν παιδείᾳ αὐτῶν·
Syr:44:4 Leaders of the people by their counsels, and by their knowledge of learning meet for the people, wise and eloquent are their instructions: (Sirach 44:4 Brenton)
Syr:44:4 Byli panującymi nad krajami dzięki rozstrzygnięciom i władcami dzięki swej przenikliwości, mądrymi myślicielami przez swoją uczoność, a w służbie swej rządcami. (Syr 44:4 BT_4)
Syr:44:4 ἡγούμενοι λαοῦ ἐν διαβουλίοις καὶ συνέσει γραμματείας λαοῦ, σοφοὶ λόγοι ἐν παιδείᾳ αὐτῶν·
Syr:44:4 ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) λαός, -οῦ, ὁ ἐν   καί σύν·εσις, -εως, ἡ   λαός, -οῦ, ὁ σοφός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ ἐν παιδεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:44:4 By uważać Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja Ludzie Mądry Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. On/ona/to/to samo
Syr:44:4 E(gou/menoi laou= e)n diabouli/ois kai\ sune/sei grammatei/as laou=, sofoi\ lo/goi e)n paidei/a| au)tO=n·
Syr:44:4 hEgumenoi lau en diabuliois kai synesei grammateias lau, sofoi logoi en paideia autOn·
Syr:44:4 V2_PMPNPM N2_GSM P N2N_DPM C N3I_DSF N1A_APF N2_GSM A1_NPM N2_NPM P N1A_DSF RD_GPM
Syr:44:4 to deem people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely insight/discernment ć people wise word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. he/she/it/same
Syr:44:4 while being-DEEM-ed (nom|voc) people (gen) in/among/by (+dat)   and insight/discernment (dat)   people (gen) wise ([Adj] nom|voc) words (nom|voc) in/among/by (+dat) chastisement (dat) them/same (gen)
Syr:44:4 Syr_44:4_1 Syr_44:4_2 Syr_44:4_3 Syr_44:4_4 Syr_44:4_5 Syr_44:4_6 Syr_44:4_7 Syr_44:4_8 Syr_44:4_9 Syr_44:4_10 Syr_44:4_11 Syr_44:4_12 Syr_44:4_13
Syr:44:4 x x x x x x x x x x x x x
Syr:44:5 ἐκζητοῦντες μέλη μουσικῶν καὶ διηγούμενοι ἔπη ἐν γραφῇ·
Syr:44:5 Such as found out musical tunes, and recited verses in writing: (Sirach 44:5 Brenton)
Syr:44:5 Byli twórcami melodii muzycznych i pisali poezje; (Syr 44:5 BT_4)
Syr:44:5 ἐκζητοῦντες μέλη μουσικῶν καὶ διηγούμενοι ἔπη ἐν γραφῇ·
Syr:44:5 ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) μέλο·ς, -ους, τό μουσικός -ή -όν καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ἔπο·ς, -ους, τό ἐν γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
Syr:44:5 By odszukiwać Członek Muzyczny I też, nawet, mianowicie Do exposit ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać
Syr:44:5 e)kDZEtou=ntes me/lE mousikO=n kai\ diEgou/menoi e)/pE e)n grafE=|·
Syr:44:5 ekDZEtuntes melE musikOn kai diEgumenoi epE en grafE·
Syr:44:5 V2_PAPNPM N3E_APN A1_GPN C V2_PMPNPM N3E_APN P N1_DSF
Syr:44:5 to seek out member musical and also, even, namely to exposit ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among writing; to write
Syr:44:5 while SEEK-ing-OUT (nom|voc) members (nom|acc|voc) musical ([Adj] gen) and while being-EXPOSIT-ed (nom|voc) ???s (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed
Syr:44:5 Syr_44:5_1 Syr_44:5_2 Syr_44:5_3 Syr_44:5_4 Syr_44:5_5 Syr_44:5_6 Syr_44:5_7 Syr_44:5_8
Syr:44:5 x x x x x x x x
Syr:44:6 ἄνδρες πλούσιοι κεχορηγημένοι ἰσχύι, εἰρηνεύοντες ἐν κατοικίαις αὐτῶν·
Syr:44:6 Rich men furnished with ability, living peaceably in their habitations: (Sirach 44:6 Brenton)
Syr:44:6 mężami bogatymi, obdarzonymi potęgą, zażywającymi pokoju w swych domach. (Syr 44:6 BT_4)
Syr:44:6 ἄνδρες πλούσιοι κεχορηγημένοι ἰσχύι, εἰρηνεύοντες ἐν κατοικίαις αὐτῶν·
Syr:44:6 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πλούσιος -ία -ον χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) ἐν κατ·οικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:44:6 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obfity By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) Siła By robić pokój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie On/ona/to/to samo
Syr:44:6 a)/ndres plou/sioi keCHorEgEme/noi i)sCHu/i, ei)rEneu/ontes e)n katoiki/ais au)tO=n·
Syr:44:6 andres plusioi keCHorEgEmenoi isCHyi, eirEneuontes en katoikiais autOn·
Syr:44:6 N3_NPM A1A_NPM VM_XMPNPM N3U_DSF V1_PAPNPM P N1A_DPF RD_GPM
Syr:44:6 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". abundant to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) strength to make peace in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dwelling he/she/it/same
Syr:44:6 men, husbands (nom|voc) abundant ([Adj] nom|voc) having-been-SUPPLY-ed (nom|voc) strength (dat) while MAKE-ing-PEACE (nom|voc) in/among/by (+dat) dwellings (dat) them/same (gen)
Syr:44:6 Syr_44:6_1 Syr_44:6_2 Syr_44:6_3 Syr_44:6_4 Syr_44:6_5 Syr_44:6_6 Syr_44:6_7 Syr_44:6_8
Syr:44:6 x x x x x x x x
Syr:44:7 πάντες οὗτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσθησαν, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα.
Syr:44:7 All these were honoured in their generations, and were the glory of their times. (Sirach 44:7 Brenton)
Syr:44:7 Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani i stali się dumą swych czasów. (Syr 44:7 BT_4)
Syr:44:7 πάντες οὗτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσθησαν, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα.
Syr:44:7 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν γενεά, -ᾶς, ἡ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καύχημα[τ], -ατος, τό
Syr:44:7 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By chwalić/wychwalaj/chwałę I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo Chwal się (chwal się, chełp się, )
Syr:44:7 pa/ntes ou(=toi e)n geneai=s e)doXa/sTEsan, kai\ e)n tai=s E(me/rais au)tO=n kau/CHEma.
Syr:44:7 pantes hutoi en geneais edoXasTEsan, kai en tais hEmerais autOn kauCHEma.
Syr:44:7 A3_NPM RD_NPM P N1A_DPF VSI_API3P C P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM N3M_NSN
Syr:44:7 every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among generation Race, Nation; sometimes "generation" to glorify/extol/praise and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same boast (vaunt, brag, )
Syr:44:7 all (nom|voc) these (nom) in/among/by (+dat) generations (dat) they-were-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) them/same (gen) boast (nom|acc|voc)
Syr:44:7 Syr_44:7_1 Syr_44:7_2 Syr_44:7_3 Syr_44:7_4 Syr_44:7_5 Syr_44:7_6 Syr_44:7_7 Syr_44:7_8 Syr_44:7_9 Syr_44:7_10 Syr_44:7_11
Syr:44:7 x x x x x x x x x x x
Syr:44:8 εἰσὶν αὐτῶν οἳ κατέλιπον ὄνομα τοῦ ἐκδιηγήσασθαι ἐπαίνους·
Syr:44:8 There be of them, that have left a name behind them, that their praises might be reported. (Sirach 44:8 Brenton)
Syr:44:8 Niektórzy spomiędzy nich zostawili imię, tak że opowiada się ich chwałę; (Syr 44:8 BT_4)
Syr:44:8 εἰσὶν αὐτῶν οἳ κατέλιπον ὄνομα τοῦ ἐκδιηγήσασθαι ἐπαίνους·
Syr:44:8 εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -) ἔπ·αινος, -ου, ὁ
Syr:44:8 By iść; by być On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Nazwisko {Imię} co do By opisywać szczegółowo Chwal
Syr:44:8 ei)si\n au)tO=n oi(\ kate/lipon o)/noma tou= e)kdiEgE/sasTai e)pai/nous·
Syr:44:8 eisin autOn hoi katelipon onoma tu ekdiEgEsasTai epainus·
Syr:44:8 V9_PAI3P RD_GPM RR_NPM VBI_AAI3P N3M_ASN RA_GSM VA_AMN N2_APM
Syr:44:8 to go; to be he/she/it/same who/whom/which to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up name with regard to the to describe in detail praise
Syr:44:8 he/she/it-is-GO-ing; they-are them/same (gen) who/whom/which (nom) I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND name (nom|acc|voc) the (gen) to-be-DESCRIBE-ed-IN-DETAIL praises (acc)
Syr:44:8 Syr_44:8_1 Syr_44:8_2 Syr_44:8_3 Syr_44:8_4 Syr_44:8_5 Syr_44:8_6 Syr_44:8_7 Syr_44:8_8
Syr:44:8 x x x x x x x x
Syr:44:9 καὶ εἰσὶν ὧν οὐκ ἔστιν μνημόσυνον καὶ ἀπώλοντο ὡς οὐχ ὑπάρξαντες καὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγονότες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν μετ’ αὐτούς.
Syr:44:9 And some there be, which have no memorial; who are perished, as though they had never been; and are become as though they had never been born; and their children after them. (Sirach 44:9 Brenton)
Syr:44:9 ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć: zginęli, jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby nie byli, a dzieci ich po nich. (Syr 44:9 BT_4)
Syr:44:9 καὶ εἰσὶν ὧν οὐκ ἔστιν μνημόσυνον καὶ ἀπώλοντο ὡς οὐχ ὑπάρξαντες καὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγονότες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν μετ’ αὐτούς.
Syr:44:9 καί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μνημό·συνον, -ου, τό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:44:9 I też, nawet, mianowicie By iść; by być Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Pamięć I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:44:9 kai\ ei)si\n O(=n ou)k e)/stin mnEmo/sunon kai\ a)pO/lonto O(s ou)CH u(pa/rXantes kai\ e)ge/nonto O(s ou) gegono/tes kai\ ta\ te/kna au)tO=n met’ au)tou/s.
Syr:44:9 kai eisin hOn uk estin mnEmosynon kai apOlonto hOs uCH hyparXantes kai egenonto hOs u gegonotes kai ta tekna autOn met’ autus.
Syr:44:9 C V9_PAI3P RR_GPM D V9_PAI3S N2N_NSN C VBI_AMI3P C D VA_AAPNPM C VBI_AMI3P C D VX_XAPNPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P RD_APM
Syr:44:9 and also, even, namely to go; to be who/whom/which οὐχ before rough breathing to be memory and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing as/like οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely to become become, happen as/like οὐχ before rough breathing to become become, happen and also, even, namely the child he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:44:9 and he/she/it-is-GO-ing; they-are who/whom/which (gen) not he/she/it-is memory (nom|acc|voc) and they-were-LOSE/DESTROY-ed as/like not upon BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (nom|voc) and they-were-BECOME-ed as/like not having BECOME-ed (nom|voc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (acc)
Syr:44:9 Syr_44:9_1 Syr_44:9_2 Syr_44:9_3 Syr_44:9_4 Syr_44:9_5 Syr_44:9_6 Syr_44:9_7 Syr_44:9_8 Syr_44:9_9 Syr_44:9_10 Syr_44:9_11 Syr_44:9_12 Syr_44:9_13 Syr_44:9_14 Syr_44:9_15 Syr_44:9_16 Syr_44:9_17 Syr_44:9_18 Syr_44:9_19 Syr_44:9_20 Syr_44:9_21 Syr_44:9_22
Syr:44:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:44:10 ἀλλ’ ἢ οὗτοι ἄνδρες ἐλέους, ὧν αἱ δικαιοσύναι οὐκ ἐπελήσθησαν·
Syr:44:10 But these were merciful men, whose righteousness hath not been forgotten. (Sirach 44:10 Brenton)
Syr:44:10 Lecz ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, (Syr 44:10 BT_4)
Syr:44:10 ἀλλ’ οὗτοι ἄνδρες ἐλέους, ὧν αἱ δικαιοσύναι οὐκ ἐπελήσθησαν·
Syr:44:10 ἀλλά ἤ[1] οὗτος αὕτη τοῦτο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Syr:44:10 Ale Albo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Litość Kto/, który/, który Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać
Syr:44:10 a)ll’ E)\ ou(=toi a)/ndres e)le/ous, O(=n ai( dikaiosu/nai ou)k e)pelE/sTEsan·
Syr:44:10 all’ E hutoi andres eleus, hOn hai dikaiosynai uk epelEsTEsan·
Syr:44:10 C C RD_NPM N3_NPM N3E_GSN RR_GPM RA_NPF N1_NPF D VSI_API3P
Syr:44:10 but or this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". mercy who/whom/which the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law οὐχ before rough breathing to neglect
Syr:44:10 but or these (nom) men, husbands (nom|voc) mercy (gen), mercies (acc) who/whom/which (gen) the (nom) righteousnesss (nom|voc) not they-were-NEGLECT-ed
Syr:44:10 Syr_44:10_1 Syr_44:10_2 Syr_44:10_3 Syr_44:10_4 Syr_44:10_5 Syr_44:10_6 Syr_44:10_7 Syr_44:10_8 Syr_44:10_9 Syr_44:10_10
Syr:44:10 x x x x x x x x x x
Syr:44:11 μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ, ἀγαθὴ κληρονομία ἔκγονα αὐτῶν·
Syr:44:11 With their seed shall continually remain a good inheritance, and their children are within the covenant. (Sirach 44:11 Brenton)
Syr:44:11 pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. (Syr 44:11 BT_4)
Syr:44:11 μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ, ἀγαθὴ κληρονομία ἔκγονα αὐτῶν·
Syr:44:11 μετά ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) κληρο·νομία, -ας, ἡ ἔκ·γονος -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:44:11 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dziedzictwo Wnuki On/ona/to/to samo
Syr:44:11 meta\ tou= spe/rmatos au)tO=n diamenei=, a)gaTE\ klEronomi/a e)/kgona au)tO=n·
Syr:44:11 meta tu spermatos autOn diamenei, agaTE klEronomia ekgona autOn·
Syr:44:11 P RA_GSN N3M_GSN RD_GPM VF2_FAI3S A1_NSF N1A_NSF A1B_APN RD_GPM
Syr:44:11 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live good inherently good, i.e. God-wrought. inheritance grandchildren he/she/it/same
Syr:44:11 after (+acc), with (+gen) the (gen) seed (gen) them/same (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical) good ([Adj] nom|voc) inheritance (nom|voc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen)
Syr:44:11 Syr_44:11_1 Syr_44:11_2 Syr_44:11_3 Syr_44:11_4 Syr_44:11_5 Syr_44:11_6 Syr_44:11_7 Syr_44:11_8 Syr_44:11_9
Syr:44:11 x x x x x x x x x
Syr:44:12 ἐν ταῖς διαθήκαις ἔστη τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν δι’ αὐτούς·
Syr:44:12 Their seed standeth fast, and their children for their sakes. (Sirach 44:12 Brenton)
Syr:44:12 Potomstwo ich trzyma się przymierzy, a dzięki nim - ich dzieci. (Syr 44:12 BT_4)
Syr:44:12 ἐν ταῖς διαθήκαις ἔστη τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν δι’ αὐτούς·
Syr:44:12 ἐν ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό διά αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:44:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja By powodować stać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Syr:44:12 e)n tai=s diaTE/kais e)/stE to\ spe/rma au)tO=n kai\ ta\ te/kna au)tO=n di’ au)tou/s·
Syr:44:12 en tais diaTEkais estE to sperma autOn kai ta tekna autOn di’ autus·
Syr:44:12 P RA_DPF N1_DPF VHI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P RD_APM
Syr:44:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the covenant to cause to stand the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
Syr:44:12 in/among/by (+dat) the (dat) covenants (dat) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) them/same (acc)
Syr:44:12 Syr_44:12_1 Syr_44:12_2 Syr_44:12_3 Syr_44:12_4 Syr_44:12_5 Syr_44:12_6 Syr_44:12_7 Syr_44:12_8 Syr_44:12_9 Syr_44:12_10 Syr_44:12_11 Syr_44:12_12 Syr_44:12_13
Syr:44:12 x x x x x x x x x x x x x
Syr:44:13 ἕως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν, καὶ ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται·
Syr:44:13 Their seed shall remain for ever, and their glory shall not be blotted out. (Sirach 44:13 Brenton)
Syr:44:13 Potomstwo ich trwa zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana. (Syr 44:13 BT_4)
Syr:44:13 ἕως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν, καὶ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται·
Syr:44:13 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-)
Syr:44:13 Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pozostawać (mieszkaj) Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, czcigodny
Syr:44:13 e(/Os ai)O=nos menei= spe/rma au)tO=n, kai\ E( do/Xa au)tO=n ou)k e)XaleifTE/setai·
Syr:44:13 heOs aiOnos menei sperma autOn, kai hE doXa autOn uk eXaleifTEsetai·
Syr:44:13 P N3W_GSM VF2_FAI3S N3M_NSN RD_GPM C RA_NSF N1S_NSF RD_GPM D VV_FPI3S
Syr:44:13 until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to remain (dwell) seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely the glory/awesomeness he/she/it/same οὐχ before rough breathing to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, Rev
Syr:44:13 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) them/same (gen) not he/she/it-will-be-OBLITERATION-ed
Syr:44:13 Syr_44:13_1 Syr_44:13_2 Syr_44:13_3 Syr_44:13_4 Syr_44:13_5 Syr_44:13_6 Syr_44:13_7 Syr_44:13_8 Syr_44:13_9 Syr_44:13_10 Syr_44:13_11
Syr:44:13 x x x x x x x x x x x
Syr:44:14 τὰ σώματα αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ ἐτάφη, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς·
Syr:44:14 Their bodies are buried in peace; but their name liveth for evermore. (Sirach 44:14 Brenton)
Syr:44:14 Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. (Syr 44:14 BT_4)
Syr:44:14 τὰ σώματα αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ ἐτάφη, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς·
Syr:44:14 ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ
Syr:44:14 Ciało On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój By grzebać I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Syr:44:14 ta\ sO/mata au)tO=n e)n ei)rE/nE| e)ta/fE, kai\ to\ o)/noma au)tO=n DZE=| ei)s genea/s·
Syr:44:14 ta sOmata autOn en eirEnE etafE, kai to onoma autOn DZE eis geneas·
Syr:44:14 RA_NPN N3M_NPN RD_GPM P N1_DSF VDI_API3S C RA_NSN N3M_NSN RD_GPM V3_PAI3S P N1A_APF
Syr:44:14 the body he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace to bury and also, even, namely the name with regard to he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation"
Syr:44:14 the (nom|acc) bodies (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) peace (dat) he/she/it-was-BURY-ed and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed into (+acc) generation (gen), generations (acc)
Syr:44:14 Syr_44:14_1 Syr_44:14_2 Syr_44:14_3 Syr_44:14_4 Syr_44:14_5 Syr_44:14_6 Syr_44:14_7 Syr_44:14_8 Syr_44:14_9 Syr_44:14_10 Syr_44:14_11 Syr_44:14_12 Syr_44:14_13
Syr:44:14 x x x x x x x x x x x x x
Syr:44:15 σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοί, καὶ τὸν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία.
Syr:44:15 The people will tell of their wisdom, and the congregation will shew forth their praise. (Sirach 44:15 Brenton)
Syr:44:15 Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę. (Syr 44:15 BT_4)
Syr:44:15 σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοί, καὶ τὸν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία.
Syr:44:15 σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔπ·αινος, -ου, ὁ ἐξ·αγγέλλω (εξ+αγγελλ-, εξ+αγγελ(ε)·[σ]-, εξ+αγγειλ·[σ]-, -, -, -) ἐκ·κλησία, -ας, ἡ
Syr:44:15 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo Do exposit Ludzie I też, nawet, mianowicie Chwal Do robienia znanego (były widocznym naprzód, zawiadamiaj albo informuj za granicą) Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół
Syr:44:15 sofi/an au)tO=n diEgE/sontai laoi/, kai\ to\n e)/painon e)Xagge/llei e)kklEsi/a.
Syr:44:15 sofian autOn diEgEsontai laoi, kai ton epainon eXangellei ekklEsia.
Syr:44:15 N1A_ASF RD_GPM VF_FMI3P N2_NPM C RA_ASM N2_ASM V1_PAI3S N1A_NSF
Syr:44:15 sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same to exposit people and also, even, namely the praise to making known (shew forth, announce or report abroad) assembly assembly, gathering, congregation, church
Syr:44:15 sapience (acc) them/same (gen) they-will-be-EXPOSIT-ed peoples (nom|voc) and the (acc) praise (acc) he/she/it-is-MAKING KNOWN-ing, you(sg)-are-being-MAKING KNOWN-ed (classical) assembly (nom|voc)
Syr:44:15 Syr_44:15_1 Syr_44:15_2 Syr_44:15_3 Syr_44:15_4 Syr_44:15_5 Syr_44:15_6 Syr_44:15_7 Syr_44:15_8 Syr_44:15_9
Syr:44:15 x x x x x x x x x
Syr:44:16 Ενωχ εὐηρέστησεν κυρίῳ καὶ μετετέθη ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς.
Syr:44:16 Enoch pleased the Lord, and was translated, being an example of repentance to all generations. (Sirach 44:16 Brenton)
Syr:44:16 Henoch podobał się Panu i został przeniesiony jako przykład nawrócenia dla pokoleń. (Syr 44:16 BT_4)
Syr:44:16 Ενωχ εὐηρέστησεν κυρίῳ καὶ μετετέθη ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς.
Syr:44:16 Ἐνώχ, ὁ εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ὑπό·δειγμα[τ], -ατος, τό μετά·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ
Syr:44:16 Enoch Do bardzo podobać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By ruszać się nie na miejscu Przykładu/ilustracja Żal Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Syr:44:16 *enOCH eu)Ere/stEsen kuri/O| kai\ metete/TE u(po/deigma metanoi/as tai=s geneai=s.
Syr:44:16 enOCH euErestEsen kyriO kai meteteTE hypodeigma metanoias tais geneais.
Syr:44:16 N_NSM VAI_AAI3S N2_DSM C VCI_API3S N3T_NSN N1A_GSF RA_DPF N1A_DPF
Syr:44:16 Enoch to be very pleasing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to move out of place example/illustration repentance the generation Race, Nation; sometimes "generation"
Syr:44:16 Enoch (indecl) he/she/it-BE-ed-VERY-PLEASING lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-was-MOVE-ed-OUT-OF-PLACE example/illustration (nom|acc|voc) repentance (gen) the (dat) generations (dat)
Syr:44:16 Syr_44:16_1 Syr_44:16_2 Syr_44:16_3 Syr_44:16_4 Syr_44:16_5 Syr_44:16_6 Syr_44:16_7 Syr_44:16_8 Syr_44:16_9
Syr:44:16 x x x x x x x x x
Syr:44:17 Νωε εὑρέθη τέλειος δίκαιος, ἐν καιρῷ ὀργῆς ἐγένετο ἀντάλλαγμα· διὰ τοῦτον ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ γῇ, ὅτε ἐγένετο κατακλυσμός·
Syr:44:17 Noah was found perfect and righteous; in the time of wrath he was taken in exchange for the world; therefore was he left as a remnant unto the earth, when the flood came. (Sirach 44:17 Brenton)
Syr:44:17 Noe okazał się doskonałym i sprawiedliwym, a w czasie gniewu stał się okupem, dzięki niemu ocalała Reszta dla ziemi, kiedy przyszedł potop. (Syr 44:17 BT_4)
Syr:44:17 Νωε εὑρέθη τέλειος δίκαιος, ἐν καιρῷ ὀργῆς ἐγένετο ἀντάλλαγμα· διὰ τοῦτον ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ γῇ, ὅτε ἐγένετο κατακλυσμός·
Syr:44:17 Νῶε, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) τέλειος -α -ον δίκαιος -αία -ον ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀντ·άλλαγμα[τ], -ατος, τό διά οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτε γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ
Syr:44:17 Noah By znajdować Uzupełniany Właśnie prawy, właśnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By stawać się stawaj się, zdarzaj się Usługa za usługę Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. Ziemi/ziemia Kiedy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potopu/powódź [zobacz kataklizm]
Syr:44:17 *nOe eu(re/TE te/leios di/kaios, e)n kairO=| o)rgE=s e)ge/neto a)nta/llagma· dia\ tou=ton e)genE/TE kata/leimma tE=| gE=|, o(/te e)ge/neto kataklusmo/s·
Syr:44:17 nOe heureTE teleios dikaios, en kairO orgEs egeneto antallagma· dia tuton egenETE kataleimma tE gE, hote egeneto kataklysmos·
Syr:44:17 N_NSM VC_API3S A1A_NSM A1A_NSM P N2_DSM N1_GSF VBI_AMI3S N3M_NSN P RD_ASM VCI_API3S N3M_NSN RA_DSF N1_DSF D VBI_AMI3S N2_NSM
Syr:44:17 Noah to find completed just righteous, just in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time wrath fume, anger, rage to become become, happen quid pro quo because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. the earth/land when to become become, happen deluge/flood [see cataclysm]
Syr:44:17 Noah (indecl) he/she/it-was-FIND-ed completed ([Adj] nom) just ([Adj] nom) in/among/by (+dat) period of time (dat) wrath (gen) he/she/it-was-BECOME-ed quid pro quo (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) this (acc) he/she/it-was-BECOME-ed remnant (nom|acc|voc) the (dat) earth/land (dat) when he/she/it-was-BECOME-ed deluge/flood (nom)
Syr:44:17 Syr_44:17_1 Syr_44:17_2 Syr_44:17_3 Syr_44:17_4 Syr_44:17_5 Syr_44:17_6 Syr_44:17_7 Syr_44:17_8 Syr_44:17_9 Syr_44:17_10 Syr_44:17_11 Syr_44:17_12 Syr_44:17_13 Syr_44:17_14 Syr_44:17_15 Syr_44:17_16 Syr_44:17_17 Syr_44:17_18
Syr:44:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:44:18 διαθῆκαι αἰῶνος ἐτέθησαν πρὸς αὐτόν, ἵνα μὴ ἐξαλειφθῇ κατακλυσμῷ πᾶσα σάρξ.
Syr:44:18 An everlasting covenant was made with him, that all flesh should perish no more by the flood. (Sirach 44:18 Brenton)
Syr:44:18 Pan zawarł z nim wieczny przymierze, by już więcej nie zgładzić potopem wszystkiego, co żyje. (Syr 44:18 BT_4)
Syr:44:18 διαθῆκαι αἰῶνος ἐτέθησαν πρὸς αὐτόν, ἵνα μὴ ἐξαλειφθῇ κατακλυσμῷ πᾶσα σάρξ.
Syr:44:18 δια·θήκη, -ης, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ
Syr:44:18 Konwencja Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Potopu/powódź [zobacz kataklizm] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso}
Syr:44:18 diaTE=kai ai)O=nos e)te/TEsan pro\s au)to/n, i(/na mE\ e)XaleifTE=| kataklusmO=| pa=sa sa/rX.
Syr:44:18 diaTEkai aiOnos eteTEsan pros auton, hina mE eXaleifTE kataklysmO pasa sarX.
Syr:44:18 N1_NPF N3W_GSM VCI_API3P P RD_ASM C D VV_APS3S N2_DSM A1S_NSF N3K_NSF
Syr:44:18 covenant eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to place lay, put, set, situate, station toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, deluge/flood [see cataclysm] every all, each, every, the whole of flesh
Syr:44:18 covenants (nom|voc) eon (gen) they-were-PLACE-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-OBLITERATION-ed deluge/flood (dat) every (nom|voc) flesh (nom|voc)
Syr:44:18 Syr_44:18_1 Syr_44:18_2 Syr_44:18_3 Syr_44:18_4 Syr_44:18_5 Syr_44:18_6 Syr_44:18_7 Syr_44:18_8 Syr_44:18_9 Syr_44:18_10 Syr_44:18_11
Syr:44:18 x x x x x x x x x x x
Syr:44:19 Αβρααμ μέγας πατὴρ πλήθους ἐθνῶν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ·
Syr:44:19 Abraham was a great father of many people: in glory was there none like unto him; (Sirach 44:19 Brenton)
Syr:44:19 Abraham, wielki ojciec mnóstwa narodów, w chwale nikt mu nie dorównał. (Syr 44:19 BT_4)
Syr:44:19 Αβρααμ μέγας πατὴρ πλήθους ἐθνῶν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ·
Syr:44:19 Ἀβραάμ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες πλῆθο·ς, -ους, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὅμοιος -α -ον ἐν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Syr:44:19 Abraham Wielki Ojciec Los (mnóstwo ) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Podobny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Syr:44:19 *abraam me/gas patE\r plE/Tous e)TnO=n, kai\ ou)CH eu(re/TE o(/moios e)n tE=| do/XE|·
Syr:44:19 abraam megas patEr plETus eTnOn, kai uCH heureTE homoios en tE doXE·
Syr:44:19 N_NSM A1P_NSM N3_NSM N3E_GSN N3E_GPN C D VC_API3S A1A_NSM P RA_DSF N1S_DSF
Syr:44:19 Abraham great father lot (multitude ) nation [see ethnic] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find similar in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Syr:44:19 Abraham (indecl) great ([Adj] nom) father (nom) lot (gen) nations (gen) and not he/she/it-was-FIND-ed similar ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed
Syr:44:19 Syr_44:19_1 Syr_44:19_2 Syr_44:19_3 Syr_44:19_4 Syr_44:19_5 Syr_44:19_6 Syr_44:19_7 Syr_44:19_8 Syr_44:19_9 Syr_44:19_10 Syr_44:19_11 Syr_44:19_12
Syr:44:19 x x x x x x x x x x x x
Syr:44:20 ὃς συνετήρησεν νόμον ὑψίστου καὶ ἐγένετο ἐν διαθήκῃ μετ’ αὐτοῦ· ἐν σαρκὶ αὐτοῦ ἔστησεν διαθήκην καὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός·
Syr:44:20 Who kept the law of the most High, and was in covenant with him: he established the covenant in his flesh; and when he was proved, he was found faithful. (Sirach 44:20 Brenton)
Syr:44:20 On zachował prawo Najwyższego, wszedł z Nim w przymierze; na ciele jego został złożony znak przymierza, a w doświadczeniu okazał się wierny. (Syr 44:20 BT_4)
Syr:44:20 ὃς συνετήρησεν νόμον ὑψίστου καὶ ἐγένετο ἐν διαθήκῃ μετ’ αὐτοῦ· ἐν σαρκὶ αὐτοῦ ἔστησεν διαθήκην καὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός·
Syr:44:20 ὅς ἥ ὅ συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) νόμος, -ου, ὁ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν δια·θήκη, -ης, ἡ μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ καί ἐν πειρασμός, -οῦ, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) πιστός -ή -όν
Syr:44:20 Kto/, który/, który By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Prawo Najwyższy I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo By powodować stać Konwencja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kuszący Początek: Próba {Proces} MNIE: Od OFr. kusiciela 'by próbować', od L. temptare 'uchwytu, próby, próbować'. By znajdować Wierny trusthworthy
Syr:44:20 o(\s sunetE/rEsen no/mon u(PSi/stou kai\ e)ge/neto e)n diaTE/kE| met’ au)tou=· e)n sarki\ au)tou= e)/stEsen diaTE/kEn kai\ e)n peirasmO=| eu(re/TE pisto/s·
Syr:44:20 hos synetErEsen nomon hyPSistu kai egeneto en diaTEkE met’ autu· en sarki autu estEsen diaTEkEn kai en peirasmO heureTE pistos·
Syr:44:20 RR_NSM VAI_AAI3S N2_ASM A1_GSM C VBI_AMI3S P N1_DSF P RD_GSM P N3K_DSF RD_GSM VAI_AAI3S N1_ASF C P N2_DSM VC_API3S A1_NSM
Syr:44:20 who/whom/which to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive law highest and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among covenant after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among flesh he/she/it/same to cause to stand covenant and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tempting Origin: trial ME: from OFr. tempter 'to test', from L. temptare 'handle, test, try'. to find faithful trusthworthy
Syr:44:20 who/whom/which (nom) he/she/it-SAVE FROM DESTRUCTION-ed law (acc) highest ([Adj] gen) and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) covenant (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) flesh (dat) him/it/same (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand covenant (acc) and in/among/by (+dat) tempting (dat) he/she/it-was-FIND-ed faithful ([Adj] nom)
Syr:44:20 Syr_44:20_1 Syr_44:20_2 Syr_44:20_3 Syr_44:20_4 Syr_44:20_5 Syr_44:20_6 Syr_44:20_7 Syr_44:20_8 Syr_44:20_9 Syr_44:20_10 Syr_44:20_11 Syr_44:20_12 Syr_44:20_13 Syr_44:20_14 Syr_44:20_15 Syr_44:20_16 Syr_44:20_17 Syr_44:20_18 Syr_44:20_19 Syr_44:20_20
Syr:44:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:44:21 διὰ τοῦτο ἐν ὅρκῳ ἔστησεν αὐτῷ ἐνευλογηθῆναι ἔθνη ἐν σπέρματι αὐτοῦ, πληθῦναι αὐτὸν ὡς χοῦν τῆς γῆς καὶ ὡς ἄστρα ἀνυψῶσαι τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ κατακληρονομῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως ἄκρου τῆς γῆς.
Syr:44:21 Therefore he assured him by an oath, that he would bless the nations in his seed, and that he would multiply him as the dust of the earth, and exalt his seed as the stars, and cause them to inherit from sea to sea, and from the river unto the utmost part of the land. (Sirach 44:21 Brenton)
Syr:44:21 Dlatego Bóg przysięgą zapewnił go, że w jego potomstwie będą błogosławione narody, że go rozmnoży jak proch ziemi, jak gwiazdy wywyższy jego potomstwo, że da mu dziedzictwo od morza aż do morza i od Rzeki aż po krańce ziemi. (Syr 44:21 BT_4)
Syr:44:21 διὰ τοῦτο ἐν ὅρκῳ ἔστησεν αὐτῷ ἐνευλογηθῆναι ἔθνη ἐν σπέρματι αὐτοῦ, πληθῦναι αὐτὸν ὡς χοῦν τῆς γῆς καὶ ὡς ἄστρα ἀνυψῶσαι τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ κατακληρονομῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως ἄκρου τῆς γῆς.
Syr:44:21 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὅρκος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ευ·λογέω (εν+ευλογ(ε)-, -, -, -, -, εν+ευλογη·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς χοῦς, χοός, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὡς ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ)   ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπό ποταμός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Syr:44:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przysięga By powodować stać On/ona/to/to samo Do w błogosławione miejsce bycia błogosławione Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By wzrastać/mnóż się On/ona/to/to samo Jak/jak Proch Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gwiezdny Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Aż; świtaj Morze I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Aż; świtaj Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia
Syr:44:21 dia\ tou=to e)n o(/rkO| e)/stEsen au)tO=| e)neulogETE=nai e)/TnE e)n spe/rmati au)tou=, plETu=nai au)to\n O(s CHou=n tE=s gE=s kai\ O(s a)/stra a)nuPSO=sai to\ spe/rma au)tou= kai\ kataklEronomE=sai au)tou\s a)po\ Tala/ssEs e(/Os Tala/ssEs kai\ a)po\ potamou= e(/Os a)/krou tE=s gE=s.
Syr:44:21 dia tuto en horkO estEsen autO eneulogETEnai eTnE en spermati autu, plETynai auton hOs CHun tEs gEs kai hOs astra anyPSOsai to sperma autu kai kataklEronomEsai autus apo TalassEs heOs TalassEs kai apo potamu heOs akru tEs gEs.
Syr:44:21 P RD_ASN P N2_DSM VAI_AAI3S RD_DSM VC_APN N3E_APN P N3M_DSN RD_GSM VA_AAN RD_ASM C N3_ASM RA_GSF N1_GSF C C N2N_APN V4_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VA_AAN RD_APM P N1S_GSF P N1S_GSF C P N2_GSM P A1A_GSM RA_GSF N1_GSF
Syr:44:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among oath to cause to stand he/she/it/same to in-blessed The place of being blessed nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to increase/multiply he/she/it/same as/like dust the earth/land and also, even, namely as/like star ć the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely to transfer title he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea until; dawn sea and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing river until; dawn furthest extent/apex the earth/land
Syr:44:21 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) in/among/by (+dat) oath (dat) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (dat) to-be-IN-BLESSED-ed nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) seed (dat) him/it/same (gen) to-INCREASE/MULTIPLY, be-you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed!, he/she/it-happens-to-INCREASE/MULTIPLY (opt) him/it/same (acc) as/like dust (acc) the (gen) earth/land (gen) and as/like stars (nom|acc|voc)   the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and to-TRANSFER-TITLE, be-you(sg)-TRANSFER-ed-TITLE!, he/she/it-happens-to-TRANSFER-TITLE (opt) them/same (acc) away from (+gen) sea (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sea (gen) and away from (+gen) river (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) furthest extent/apex (gen) the (gen) earth/land (gen)
Syr:44:21 Syr_44:21_1 Syr_44:21_2 Syr_44:21_3 Syr_44:21_4 Syr_44:21_5 Syr_44:21_6 Syr_44:21_7 Syr_44:21_8 Syr_44:21_9 Syr_44:21_10 Syr_44:21_11 Syr_44:21_12 Syr_44:21_13 Syr_44:21_14 Syr_44:21_15 Syr_44:21_16 Syr_44:21_17 Syr_44:21_18 Syr_44:21_19 Syr_44:21_20 Syr_44:21_21 Syr_44:21_22 Syr_44:21_23 Syr_44:21_24 Syr_44:21_25 Syr_44:21_26 Syr_44:21_27 Syr_44:21_28 Syr_44:21_29 Syr_44:21_30 Syr_44:21_31 Syr_44:21_32 Syr_44:21_33 Syr_44:21_34 Syr_44:21_35 Syr_44:21_36 Syr_44:21_37 Syr_44:21_38
Syr:44:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:44:22 καὶ ἐν τῷ Ισαακ ἔστησεν οὕτως δι’ Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ.
Syr:44:22 With Isaac did he establish likewise for Abraham his father's sake the blessing of all men, and the covenant, (Sirach 44:22 Brenton)
Syr:44:22 Z Izaakiem też uczynił to samo przez wzgląd na Abrahama, jego ojca. (Syr 44:22 BT_4)
Syr:44:22 καὶ ἐν τῷ Ισαακ ἔστησεν οὕτως δι’ Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ.
Syr:44:22 καί ἐν ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὕτως/οὕτω διά Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:44:22 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izaak By powodować stać thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Abraham Ojciec On/ona/to/to samo
Syr:44:22 kai\ e)n tO=| *isaak e)/stEsen ou(/tOs di’ *abraam to\n pate/ra au)tou=.
Syr:44:22 kai en tO isaak estEsen hutOs di’ abraam ton patera autu.
Syr:44:22 C P RA_DSM N_DSM VAI_AAI3S D P N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GSM
Syr:44:22 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Isaac to cause to stand thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Abraham the father he/she/it/same
Syr:44:22 and in/among/by (+dat) the (dat) Isaac (indecl) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand thusly/like this because of (+acc), through (+gen) Abraham (indecl) the (acc) father (acc) him/it/same (gen)
Syr:44:22 Syr_44:22_1 Syr_44:22_2 Syr_44:22_3 Syr_44:22_4 Syr_44:22_5 Syr_44:22_6 Syr_44:22_7 Syr_44:22_8 Syr_44:22_9 Syr_44:22_10 Syr_44:22_11
Syr:44:22 x x x x x x x x x x x
Syr:44:23 εὐλογίαν πάντων ἀνθρώπων καὶ διαθήκην κατέπαυσεν ἐπὶ κεφαλὴν Ιακωβ· ἐπέγνω αὐτὸν ἐν εὐλογίαις αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν κληρονομίᾳ· καὶ διέστειλεν μερίδας αὐτοῦ, ἐν φυλαῖς ἐμέρισεν δέκα δύο.
Syr:44:23 And made it rest upon the head of Jacob. He acknowledged him in his blessing, and gave him an heritage, and divided his portions; among the twelve tribes did he part them. (Sirach 44:23 Brenton)
Syr:44:23 Błogosławieństwo wszystkich ludzi i przymierze złożył na głowie Jakuba; uznał go w jego błogosławieństwach, dał mu ziemię w dziedzictwo, wymierzył jej części i podzielił między dwanaście pokoleń. (Syr 44:23 BT_4)
Syr:44:23 εὐλογίαν πάντων ἀνθρώπων καὶ διαθήκην κατέπαυσεν ἐπὶ κεφαλὴν Ιακωβ· ἐπέγνω αὐτὸν ἐν εὐλογίαις αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν κληρονομίᾳ· καὶ διέστειλεν μερίδας αὐτοῦ, ἐν φυλαῖς ἐμέρισεν δέκα δύο.
Syr:44:23 εὐ·λογία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί δια·θήκη, -ης, ἡ κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἐπί κεφαλή, -ῆς, ἡ Ἰακώβ, ὁ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·λογία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κληρο·νομία, -ας, ἡ καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν φυλή, -ῆς, ἡ μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
Syr:44:23 ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie Konwencja Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Jacob By rozpoznawać wgląd, consciousnes On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzictwo I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Część On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szczep By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Dziesięć Dwa
Syr:44:23 eu)logi/an pa/ntOn a)nTrO/pOn kai\ diaTE/kEn kate/pausen e)pi\ kefalE\n *iakOb· e)pe/gnO au)to\n e)n eu)logi/ais au)tou= kai\ e)/dOken au)tO=| e)n klEronomi/a|· kai\ die/steilen meri/das au)tou=, e)n fulai=s e)me/risen de/ka du/o.
Syr:44:23 eulogian pantOn anTrOpOn kai diaTEkEn katepausen epi kefalEn iakOb· epegnO auton en eulogiais autu kai edOken autO en klEronomia· kai diesteilen meridas autu, en fylais emerisen deka dyo.
Syr:44:23 N1A_ASF A3_GPM N2_GPM C N1_ASF VAI_AAI3S P N1_ASF N_GSM VZI_AAI3S RD_ASM P N1A_DPF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM P N1A_DSF C VAI_AAI3S N3D_APF RD_GSM P N1_DPF VAI_AAI3S M M
Syr:44:23 ??? every all, each, every, the whole of human and also, even, namely covenant to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing head Jacob to recognize insight, consciousnes he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among inheritance and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) part he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tribe to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion ten two
Syr:44:23 ??? (acc) all (gen) humans (gen) and covenant (acc) he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) head (acc) Jacob (indecl) he/she/it-RECOGNIZE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) ???s (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) inheritance (dat) and he/she/it-???-ed ???s (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) tribes (dat) he/she/it-DIVIDE-ed ten two (nom, acc, gen)
Syr:44:23 Syr_44:23_1 Syr_44:23_2 Syr_44:23_3 Syr_44:23_4 Syr_44:23_5 Syr_44:23_6 Syr_44:23_7 Syr_44:23_8 Syr_44:23_9 Syr_44:23_10 Syr_44:23_11 Syr_44:23_12 Syr_44:23_13 Syr_44:23_14 Syr_44:23_15 Syr_44:23_16 Syr_44:23_17 Syr_44:23_18 Syr_44:23_19 Syr_44:23_20 Syr_44:23_21 Syr_44:23_22 Syr_44:23_23 Syr_44:23_24 Syr_44:23_25 Syr_44:23_26 Syr_44:23_27 Syr_44:23_28
Syr:44:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x