Syr:45:1 καὶ ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ ἄνδρα ἐλέους εὑρίσκοντα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς πάσης σαρκὸς ἠγαπημένον ὑπὸ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Μωυσῆν, οὗ τὸ μνημόσυνον ἐν εὐλογίαις·
Syr:45:1 (Sirach 45:1 Brenton)
Syr:45:1 Wyprowadził z niego człowieka miłosiernego, który w oczach wszystkich znalazł łaskę, umiłowanego przez Boga i ludzi, Mojżesza, którego pamięć niech będzie błogosławiona! (Syr 45:1 BT_4)
Syr:45:1 Καὶ ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ ἄνδρα ἐλέους εὑρίσκοντα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς πάσης σαρκὸς ἠγαπημένον ὑπὸ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Μωυσῆν, οὗ τὸ μνημόσυνον ἐν εὐλογίαις·
Syr:45:1 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὑπό θεός, -οῦ, ὁ καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό ἐν εὐ·λογία, -ας, ἡ
Syr:45:1 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Litość By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} By kochać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  I też, nawet, mianowicie Ludzki Mojżesz Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Pamięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???
Syr:45:1 *kai\ e)XE/gagen e)X au)tou= a)/ndra e)le/ous eu(ri/skonta CHa/rin e)n o)fTalmoi=s pa/sEs sarko\s E)gapEme/non u(po\ Teou= kai\ a)nTrO/pOn *mousE=n, ou(= to\ mnEmo/sunon e)n eu)logi/ais·
Syr:45:1 kai eXEgagen eX autu andra eleus heuriskonta CHarin en ofTalmois pasEs sarkos EgapEmenon hypo Teu kai anTrOpOn musEn, hu to mnEmosynon en eulogiais·
Syr:45:1 C VBI_AAI3S P RD_GSM N3_ASM N3E_GSN V1_PAPASM N3_ASF P N2_DPM A1S_GSF N3K_GSF VM_XMPASM P N2_GSM C N2_GPM N1M_ASM RR_GSM RA_NSN N2N_NSN P N1A_DPF
Syr:45:1 and also, even, namely to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". mercy to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye every all, each, every, the whole of flesh to love under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing god [see theology] and also, even, namely human Moses where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the memory in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???
Syr:45:1 and he/she/it-LEAD-ed-OUT out of (+gen) him/it/same (gen) man, husband (acc) mercy (gen), mercies (acc) while FIND-ing (acc, nom|acc|voc) for; grace (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) every (gen) flesh (gen) having-been-LOVE-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) god (gen) and humans (gen) Moses (acc) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) ???s (dat)
Syr:45:1 Syr_45:1_1 Syr_45:1_2 Syr_45:1_3 Syr_45:1_4 Syr_45:1_5 Syr_45:1_6 Syr_45:1_7 Syr_45:1_8 Syr_45:1_9 Syr_45:1_10 Syr_45:1_11 Syr_45:1_12 Syr_45:1_13 Syr_45:1_14 Syr_45:1_15 Syr_45:1_16 Syr_45:1_17 Syr_45:1_18 Syr_45:1_19 Syr_45:1_20 Syr_45:1_21 Syr_45:1_22 Syr_45:1_23
Syr:45:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:2 ὡμοίωσεν αὐτὸν δόξῃ ἁγίων καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν φόβοις ἐχθρῶν·
Syr:45:2 He made him like to the glorious saints, and magnified him, so that his enemies stood in fear of him. (Sirach 45:2 Brenton)
Syr:45:2 W chwale uczynił go podobnym do świętych i wielkim przez to, że był postrachem nieprzyjaciół. (Syr 45:2 BT_4)
Syr:45:2 ὡμοίωσεν αὐτὸν δόξῃ ἁγίων καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν φόβοις ἐχθρῶν·
Syr:45:2 ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Syr:45:2 By porównywać On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię]; by bać się Wrogość; wrogi
Syr:45:2 O(moi/Osen au)to\n do/XE| a(gi/On kai\ e)mega/lunen au)to\n e)n fo/bois e)CHTrO=n·
Syr:45:2 hOmoiOsen auton doXE hagiOn kai emegalynen auton en fobois eCHTrOn·
Syr:45:2 VAI_AAI3S RD_ASM N1S_DSF A1A_GPM C VAI_AAI3S RD_ASM P N2_DPM A1A_GPM
Syr:45:2 to liken he/she/it/same glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to magnify/laud he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia]; to fear enmity; hostile
Syr:45:2 he/she/it-LIKEN-ed him/it/same (acc) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed holy ([Adj] gen) and he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ing, he/she/it-MAGNIFY/LAUD-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) fears (dat); you(sg)-happen-to-be-FEAR-ing (opt) enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Syr:45:2 Syr_45:2_1 Syr_45:2_2 Syr_45:2_3 Syr_45:2_4 Syr_45:2_5 Syr_45:2_6 Syr_45:2_7 Syr_45:2_8 Syr_45:2_9 Syr_45:2_10
Syr:45:2 x x x x x x x x x x
Syr:45:3 ἐν λόγοις αὐτοῦ σημεῖα κατέπαυσεν, ἐδόξασεν αὐτὸν κατὰ πρόσωπον βασιλέων· ἐνετείλατο αὐτῷ πρὸς λαὸν αὐτοῦ καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τῆς δόξης αὐτοῦ·
Syr:45:3 By his words he caused the wonders to cease, and he made him glorious in the sight of kings, and gave him a commandment for his people, and shewed him part of his glory. (Sirach 45:3 Brenton)
Syr:45:3 Przez jego słowa położył kres cudownym znakom i wsławił go w obliczu królów; dał mu przykazania dla jego narodu i pokazał mu rąbek swej chwały. (Syr 45:3 BT_4)
Syr:45:3 ἐν λόγοις αὐτοῦ σημεῖα κατέπαυσεν, ἐδόξασεν αὐτὸν κατὰ πρόσωπον βασιλέων· ἐνετείλατο αὐτῷ πρὸς λαὸν αὐτοῦ καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τῆς δόξης αὐτοῦ·
Syr:45:3 ἐν λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρός λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:45:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Znak; znak Do ??? By chwalić/wychwalaj/chwałę On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Król By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo
Syr:45:3 e)n lo/gois au)tou= sEmei=a kate/pausen, e)do/Xasen au)to\n kata\ pro/sOpon basile/On· e)netei/lato au)tO=| pro\s lao\n au)tou= kai\ e)/deiXen au)tO=| tE=s do/XEs au)tou=·
Syr:45:3 en logois autu sEmeia katepausen, edoXasen auton kata prosOpon basileOn· eneteilato autO pros laon autu kai edeiXen autO tEs doXEs autu·
Syr:45:3 P N2_DPM RD_GSM N2N_APN VAI_AAI3S VAI_AAI3S RD_ASM P N2N_ASN N3V_GPM VAI_AMI3S RD_DSM P N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM RA_GSF N1S_GSF RD_GSM
Syr:45:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same sign; sign to ??? to glorify/extol/praise he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face king to enjoin command he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) people he/she/it/same and also, even, namely to show he/she/it/same the glory/awesomeness he/she/it/same
Syr:45:3 in/among/by (+dat) words (dat) him/it/same (gen) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) he/she/it-???-ed he/she/it-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) kings (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) toward (+acc,+gen,+dat) people (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SHOW-ed him/it/same (dat) the (gen) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen)
Syr:45:3 Syr_45:3_1 Syr_45:3_2 Syr_45:3_3 Syr_45:3_4 Syr_45:3_5 Syr_45:3_6 Syr_45:3_7 Syr_45:3_8 Syr_45:3_9 Syr_45:3_10 Syr_45:3_11 Syr_45:3_12 Syr_45:3_13 Syr_45:3_14 Syr_45:3_15 Syr_45:3_16 Syr_45:3_17 Syr_45:3_18 Syr_45:3_19 Syr_45:3_20 Syr_45:3_21
Syr:45:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:4 ἐν πίστει καὶ πραύτητι αὐτὸν ἡγίασεν, ἐξελέξατο αὐτὸν ἐκ πάσης σαρκός·
Syr:45:4 He sanctified him in his faithfulness and meekness, and chose him out of all men. (Sirach 45:4 Brenton)
Syr:45:4 Uświęcił go przez wierność i łagodność i wybrał spomiędzy wszystkich żyjących. (Syr 45:4 BT_4)
Syr:45:4 ἐν πίστει καὶ πραύτητι αὐτὸν ἡγίασεν, ἐξελέξατο αὐτὸν ἐκ πάσης σαρκός·
Syr:45:4 ἐν πίστις, -εως, ἡ καί πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ
Syr:45:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) I też, nawet, mianowicie Pokora On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym By wybierać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso}
Syr:45:4 e)n pi/stei kai\ prau/tEti au)to\n E(gi/asen, e)Xele/Xato au)to\n e)k pa/sEs sarko/s·
Syr:45:4 en pistei kai prautEti auton hEgiasen, eXeleXato auton ek pasEs sarkos·
Syr:45:4 P N3I_DSF C N3T_DSF RD_ASM VAI_AAI3S VAI_AMI3S RD_ASM P A1S_GSF N3K_GSF
Syr:45:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) and also, even, namely humility he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy to select he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of flesh
Syr:45:4 in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) and humility (dat) him/it/same (acc) he/she/it-CONSECRATE-ed he/she/it-was-SELECT-ed him/it/same (acc) out of (+gen) every (gen) flesh (gen)
Syr:45:4 Syr_45:4_1 Syr_45:4_2 Syr_45:4_3 Syr_45:4_4 Syr_45:4_5 Syr_45:4_6 Syr_45:4_7 Syr_45:4_8 Syr_45:4_9 Syr_45:4_10 Syr_45:4_11
Syr:45:4 x x x x x x x x x x x
Syr:45:5 ἠκούτισεν αὐτὸν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόφον καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κατὰ πρόσωπον ἐντολάς, νόμον ζωῆς καὶ ἐπιστήμης, διδάξαι τὸν Ιακωβ διαθήκην καὶ κρίματα αὐτοῦ τὸν Ισραηλ.
Syr:45:5 He made him to hear his voice, and brought him into the dark cloud, and gave him commandments before his face, even the law of life and knowledge, that he might teach Jacob his covenants, and Israel his judgments. (Sirach 45:5 Brenton)
Syr:45:5 Pozwolił mu usłyszeć swój głos, wprowadził go w ciemne chmury i twarzą w twarz dał mu przykazania, prawo życia i wiedzy, aby Jakuba nauczyć przymierza i rozporządzeń swoich - Izraela. (Syr 45:5 BT_4)
Syr:45:5 ἠκούτισεν αὐτὸν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόφον καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κατὰ πρόσωπον ἐντολάς, νόμον ζωῆς καὶ ἐπιστήμης, διδάξαι τὸν Ιακωβ διαθήκην καὶ κρίματα αὐτοῦ τὸν Ισραηλ.
Syr:45:5 ἀκουτίζω [LXX] (-, ακουτι(ε)·[σ]-, ακουτι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γνόφος, -ου, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐντολή, -ῆς, ἡ νόμος, -ου, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί   διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ καί κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Syr:45:5 By robić słysz On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Prawo Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie By uczyć Jacob Konwencja I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo Izrael
Syr:45:5 E)kou/tisen au)to\n tE=s fOnE=s au)tou= kai\ ei)sE/gagen au)to\n ei)s to\n gno/fon kai\ e)/dOken au)tO=| kata\ pro/sOpon e)ntola/s, no/mon DZOE=s kai\ e)pistE/mEs, dida/Xai to\n *iakOb diaTE/kEn kai\ kri/mata au)tou= to\n *israEl.
Syr:45:5 Ekutisen auton tEs fOnEs autu kai eisEgagen auton eis ton gnofon kai edOken autO kata prosOpon entolas, nomon DZOEs kai epistEmEs, didaXai ton iakOb diaTEkEn kai krimata autu ton israEl.
Syr:45:5 VAI_AAI3S RD_ASM RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_DSM P N2N_ASN N1A_APF N2_ASM N1_GSF C N1_GSF VA_AAN RA_ASM N_ASM N1_ASF C N3M_APN RD_GSM RA_ASM N_ASM
Syr:45:5 to make hear he/she/it/same the sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to lead into he/she/it/same into (+acc) the darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) and also, even, namely to give he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition law life being, living, spirit; alive and also, even, namely ć to teach the Jacob covenant and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same the Israel
Syr:45:5 he/she/it-MAKE-ed-HEAR him/it/same (acc) the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-LEAD-ed-INTO him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) darkness (acc) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) precepts (acc) law (acc) life (gen); alive ([Adj] gen) and   to-TEACH, be-you(sg)-TEACH-ed!, he/she/it-happens-to-TEACH (opt) the (acc) Jacob (indecl) covenant (acc) and sentences (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (acc) Israel (indecl)
Syr:45:5 Syr_45:5_1 Syr_45:5_2 Syr_45:5_3 Syr_45:5_4 Syr_45:5_5 Syr_45:5_6 Syr_45:5_7 Syr_45:5_8 Syr_45:5_9 Syr_45:5_10 Syr_45:5_11 Syr_45:5_12 Syr_45:5_13 Syr_45:5_14 Syr_45:5_15 Syr_45:5_16 Syr_45:5_17 Syr_45:5_18 Syr_45:5_19 Syr_45:5_20 Syr_45:5_21 Syr_45:5_22 Syr_45:5_23 Syr_45:5_24 Syr_45:5_25 Syr_45:5_26 Syr_45:5_27 Syr_45:5_28 Syr_45:5_29 Syr_45:5_30
Syr:45:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:6 Ααρων ὕψωσεν ἅγιον ὅμοιον αὐτῷ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐκ φυλῆς Λευι·
Syr:45:6 He exalted Aaron, an holy man like unto him, even his brother, of the tribe of Levi. (Sirach 45:6 Brenton)
Syr:45:6 Wywyższył też Aarona, który w świętości był do niego podobny, jego brata, z pokolenia Lewiego. (Syr 45:6 BT_4)
Syr:45:6 Ααρων ὕψωσεν ἅγιον ὅμοιον αὐτῷ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐκ φυλῆς Λευι·
Syr:45:6 Ἀαρών, ὁ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ
Syr:45:6 Aaron By podnosić/ustalony wysoko Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Podobny On/ona/to/to samo Brat On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Lewi
Syr:45:6 *aarOn u(/PSOsen a(/gion o(/moion au)tO=| a)delfo\n au)tou= e)k fulE=s *leui·
Syr:45:6 aarOn hyPSOsen hagion homoion autO adelfon autu ek fylEs leui·
Syr:45:6 N_ASM VAI_AAI3S A1A_ASM A1A_ASM RD_DSM N2_ASM RD_GSM P N1_GSF N_GSM
Syr:45:6 Aaron to elevate/set high dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) similar he/she/it/same brother he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Levi
Syr:45:6 Aaron (indecl) he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat) brother (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) tribe (gen) Levi (indecl), Levi (voc)
Syr:45:6 Syr_45:6_1 Syr_45:6_2 Syr_45:6_3 Syr_45:6_4 Syr_45:6_5 Syr_45:6_6 Syr_45:6_7 Syr_45:6_8 Syr_45:6_9 Syr_45:6_10
Syr:45:6 x x x x x x x x x x
Syr:45:7 ἔστησεν αὐτὸν διαθήκην αἰῶνος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ· ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ καὶ περιέζωσεν αὐτὸν περιστολὴν δόξης·
Syr:45:7 An everlasting covenant he made with him and gave him the priesthood among the people; he beautified him with comely ornaments, and clothed him with a robe of glory. (Sirach 45:7 Brenton)
Syr:45:7 Zawarł z nim przymierze wieczne i dał mu kapłaństwo między ludem - uszczęśliwił go wspaniałym strojem i okrył go szatą chwalebną; (Syr 45:7 BT_4)
Syr:45:7 ἔστησεν αὐτὸν διαθήκην αἰῶνος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ· ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ καὶ περιέζωσεν αὐτὸν περιστολὴν δόξης·
Syr:45:7 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἱερατεία, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό   δόξα, -ης, ἡ
Syr:45:7 By powodować stać On/ona/to/to samo Konwencja Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Księże biuro {urząd} Ludzie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy
Syr:45:7 e)/stEsen au)to\n diaTE/kEn ai)O=nos kai\ e)/dOken au)tO=| i(eratei/an laou=· e)maka/risen au)to\n e)n eu)kosmi/a| kai\ perie/DZOsen au)to\n peristolE\n do/XEs·
Syr:45:7 estEsen auton diaTEkEn aiOnos kai edOken autO hierateian lau· emakarisen auton en eukosmia kai perieDZOsen auton peristolEn doXEs·
Syr:45:7 VAI_AAI3S RD_ASM N1_ASF N3W_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM N1A_ASF N2_GSM VAI_AAI3S RD_ASM P N1A_DSF C VAI_AAI3S RD_ASM N1_ASF N1S_GSF
Syr:45:7 to cause to stand he/she/it/same covenant eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to give he/she/it/same priestly office people to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone he/she/it/same ć glory/awesomeness
Syr:45:7 he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (acc) covenant (acc) eon (gen) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) priestly office (acc) people (gen) he/she/it-???-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat)   and he/she/it-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed him/it/same (acc)   glory/awesomeness (gen)
Syr:45:7 Syr_45:7_1 Syr_45:7_2 Syr_45:7_3 Syr_45:7_4 Syr_45:7_5 Syr_45:7_6 Syr_45:7_7 Syr_45:7_8 Syr_45:7_9 Syr_45:7_10 Syr_45:7_11 Syr_45:7_12 Syr_45:7_13 Syr_45:7_14 Syr_45:7_15 Syr_45:7_16 Syr_45:7_17 Syr_45:7_18
Syr:45:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:8 ἐνέδυσεν αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος καὶ ἐστερέωσεν αὐτὸν σκεύεσιν ἰσχύος, περισκελῆ καὶ ποδήρη καὶ ἐπωμίδα·
Syr:45:8 He put upon him perfect glory; and strengthened him with rich garments, with breeches, with a long robe, and the ephod. (Sirach 45:8 Brenton)
Syr:45:8 włożył na niego doskonały majestat i przyodział we wspaniałe szaty; spodnie, tunikę i efod, (Syr 45:8 BT_4)
Syr:45:8 ἐνέδυσεν αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος καὶ ἐστερέωσεν αὐτὸν σκεύεσιν ἰσχύος, περισκελῆ καὶ ποδήρη καὶ ἐπωμίδα·
Syr:45:8 ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό συν·τέλεια, -ας, ἡ καύχημα[τ], -ατος, τό καί στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σκεῦο·ς, -ους, τό ἰσχύς, -ύος, ἡ   καί ποδήρης -ες καί  
Syr:45:8 By ubierać On/ona/to/to samo Zakończenie Chwal się (chwal się, chełp się, ) I też, nawet, mianowicie By stężać On/ona/to/to samo Naczynie Siła I też, nawet, mianowicie Sięganie do stóp I też, nawet, mianowicie
Syr:45:8 e)ne/dusen au)to\n sunte/leian kauCHE/matos kai\ e)stere/Osen au)to\n skeu/esin i)sCHu/os, periskelE= kai\ podE/rE kai\ e)pOmi/da·
Syr:45:8 enedysen auton synteleian kauCHEmatos kai estereOsen auton skeuesin isCHyos, periskelE kai podErE kai epOmida·
Syr:45:8 VAI_AAI3S RD_ASM N1A_ASF N3M_GSN C VAI_AAI3S RD_ASM N3E_DPN N3U_GSF A3H_APN C A3H_ASM C N3D_ASF
Syr:45:8 to clothe he/she/it/same completion boast (vaunt, brag, ) and also, even, namely to solidify he/she/it/same vessel strength ć and also, even, namely reaching to the feet and also, even, namely ć
Syr:45:8 he/she/it-CLOTHE-ed him/it/same (acc) completion (acc) boast (gen) and he/she/it-SOLIDIFY-ed him/it/same (acc) vessels (dat) strength (gen)   and reaching to the feet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and  
Syr:45:8 Syr_45:8_1 Syr_45:8_2 Syr_45:8_3 Syr_45:8_4 Syr_45:8_5 Syr_45:8_6 Syr_45:8_7 Syr_45:8_8 Syr_45:8_9 Syr_45:8_10 Syr_45:8_11 Syr_45:8_12 Syr_45:8_13 Syr_45:8_14
Syr:45:8 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:9 καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὸν ῥοίσκοις, χρυσοῖς κώδωσιν πλείστοις κυκλόθεν, ἠχῆσαι φωνὴν ἐν βήμασιν αὐτοῦ, ἀκουστὸν ποιῆσαι ἦχον ἐν ναῷ εἰς μνημόσυνον υἱοῖς λαοῦ αὐτοῦ·
Syr:45:9 And he compassed him with pomegranates, and with many golden bells round about, that as he went there might be a sound, and a noise made that might be heard in the temple, for a memorial to the children of his people; (Sirach 45:9 Brenton)
Syr:45:9 otoczył go jabłkami granatu i licznymi wokoło złotymi dzwoneczkami, by wydawały głos za każdym jego krokiem i aby dźwięk ich był w świątyni, na pamiątkę synom Jego ludu. (Syr 45:9 BT_4)
Syr:45:9 καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὸν ῥοίσκοις, χρυσοῖς κώδωσιν πλείστοις κυκλόθεν, ἠχῆσαι φωνὴν ἐν βήμασιν αὐτοῦ, ἀκουστὸν ποιῆσαι ἦχον ἐν ναῷ εἰς μνημόσυνον υἱοῖς λαοῦ αὐτοῦ·
Syr:45:9 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -)   πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) κυκλό·θεν ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ ἐν βῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:45:9 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo Złoty/złoty; by złocić Najwięcej Dookoła By rozbrzmiewać [zobacz echo] Dźwięku/głos płacze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kroku siedziba sądu On/ona/to/to samo By czynić/rób Dźwięku szczelina, ton, pierścień; by mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} Do (+przyspieszenie) Pamięć Syn Ludzie On/ona/to/to samo
Syr:45:9 kai\ e)ku/klOsen au)to\n r(oi/skois, CHrusoi=s kO/dOsin plei/stois kuklo/Ten, E)CHE=sai fOnE\n e)n bE/masin au)tou=, a)kousto\n poiE=sai E)=CHon e)n naO=| ei)s mnEmo/sunon ui(oi=s laou= au)tou=·
Syr:45:9 kai ekyklOsen auton roiskois, CHrysois kOdOsin pleistois kykloTen, ECHEsai fOnEn en bEmasin autu, akuston poiEsai ECHon en naO eis mnEmosynon hyiois lau autu·
Syr:45:9 C VAI_AAI3S RD_ASM N2_DPM A1C_DPM N3N_DPM A1_DPMS D VA_AAN N1_ASF P N3M_DPN RD_GSM A1_ASN VA_AAN V1I_IAI3P P N2N_DSN P N2N_ASN N2_DPM N2_GSM RD_GSM
Syr:45:9 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same ć gold/golden; to gild ć most around to resound [see echo] sound/voice cries in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among step judgment seat he/she/it/same ć to do/make sound chink, tune, ring; to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among temple into (+acc) memory son people he/she/it/same
Syr:45:9 and he/she/it-ENCIRCLE-ed him/it/same (acc)   gold/golden ([Adj] dat); you(sg)-are-GILD-ing, you(sg)-should-be-GILD-ing, you(sg)-happen-to-be-GILD-ing (opt)   most (dat) around to-RESOUND, be-you(sg)-RESOUND-ed!, he/she/it-happens-to-RESOUND (opt) sound/voice (acc) in/among/by (+dat) steps (dat) him/it/same (gen)   to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) sound (acc); they-were-HAVE-ing, I-was-HAVE-ing in/among/by (+dat) temple (dat) into (+acc) memory (nom|acc|voc) sons (dat) people (gen) him/it/same (gen)
Syr:45:9 Syr_45:9_1 Syr_45:9_2 Syr_45:9_3 Syr_45:9_4 Syr_45:9_5 Syr_45:9_6 Syr_45:9_7 Syr_45:9_8 Syr_45:9_9 Syr_45:9_10 Syr_45:9_11 Syr_45:9_12 Syr_45:9_13 Syr_45:9_14 Syr_45:9_15 Syr_45:9_16 Syr_45:9_17 Syr_45:9_18 Syr_45:9_19 Syr_45:9_20 Syr_45:9_21 Syr_45:9_22 Syr_45:9_23
Syr:45:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:10 στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ καὶ πορφύρᾳ, ἔργῳ ποικιλτοῦ, λογείῳ κρίσεως, δήλοις ἀληθείας, κεκλωσμένῃ κόκκῳ, ἔργῳ τεχνίτου,
Syr:45:10 With an holy garment, with gold, and blue silk, and purple, the work of the embroiderer, with a breastplate of judgment, and with Urim and Thummim; (Sirach 45:10 Brenton)
Syr:45:10 Obdarzył go szatą świętą, ze złota, purpury fioletowej i czerwonej, robotą hafciarską wykonaną; woreczkiem z urim i tummim do wyjaśniania prawdy, misternie utkanym ze szkarłatu, (Syr 45:10 BT_4)
Syr:45:10 στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ καὶ πορφύρᾳ, ἔργῳ ποικιλτοῦ, λογείῳ κρίσεως, δήλοις ἀληθείας, κεκλωσμένῃ κόκκῳ, ἔργῳ τεχνίτου,
Syr:45:10 στολή, -ῆς, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος ἔργον, -ου, τό     κρίσις, -εως, ἡ δῆλος -η -ον; δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ κλώθω [LXX] (-, -, -, -, κεκλωθ-, -) κόκκος, -ου, ὁ ἔργον, -ου, τό τεχνίτης, -ου, ὁ
Syr:45:10 Szyku uniform, kostium, prośba Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Złoty; złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy Praca Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Oczywisty (oświadczaj, wskazuj, wyrażaj, udzielaj wyjaśnienia, bądź widocznym, (objawiaj)); by wyjawiać PRAWDA By kręcić się Ziarna 'jagoda' (????????) Dębu czerwieni , używany farbować się szkarłatny Praca Projektant
Syr:45:10 stolE=| a(gi/a|, CHrusO=| kai\ u(aki/nTO| kai\ porfu/ra|, e)/rgO| poikiltou=, logei/O| kri/seOs, dE/lois a)lETei/as, keklOsme/nE| ko/kkO|, e)/rgO| teCHni/tou,
Syr:45:10 stolE hagia, CHrysO kai hyakinTO kai porfyra, ergO poikiltu, logeiO kriseOs, dElois alETeias, keklOsmenE kokkO, ergO teCHnitu,
Syr:45:10 N1_DSF A1A_DSF A1C_DSF C N2_DSF C N1A_DSF N2N_DSN N1M_GSM N2_DSN N3I_GSF A1_DPN N1A_GSF VT_XMPDSF N2_DSM N2N_DSN N1M_GSM
Syr:45:10 array uniform, costume, suit dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) gold; gold/golden and also, even, namely hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple work ć ć judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit evident (declare, indicate, state, explain, show, (reveal)); to disclose truth to spin grain 'berry' (κοκκινος) of kermes oak, used to dye scarlet work designer
Syr:45:10 array (dat) holy ([Adj] dat) gold (dat); gold/golden ([Adj] dat) and hyacinth (dat) and purple (dat); purple ([Adj] dat) work (dat)     judgment (gen) evident ([Adj] dat); you(sg)-are-DISCLOSE-ing, you(sg)-should-be-DISCLOSE-ing, you(sg)-happen-to-be-DISCLOSE-ing (opt) truth (gen), truths (acc) having-been-SPIN-ed (dat) grain (dat) work (dat) designer (gen)
Syr:45:10 Syr_45:10_1 Syr_45:10_2 Syr_45:10_3 Syr_45:10_4 Syr_45:10_5 Syr_45:10_6 Syr_45:10_7 Syr_45:10_8 Syr_45:10_9 Syr_45:10_10 Syr_45:10_11 Syr_45:10_12 Syr_45:10_13 Syr_45:10_14 Syr_45:10_15 Syr_45:10_16 Syr_45:10_17
Syr:45:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:11 λίθοις πολυτελέσιν γλύμματος σφραγῖδος ἐν δέσει χρυσίου, ἔργῳ λιθουργοῦ, εἰς μνημόσυνον ἐν γραφῇ κεκολαμμένῃ κατ’ ἀριθμὸν φυλῶν Ισραηλ·
Syr:45:11 With twisted scarlet, the work of the cunning workman, with precious stones graven like seals, and set in gold, the work of the jeweller, with a writing engraved for a memorial, after the number of the tribes of Israel. (Sirach 45:11 Brenton)
Syr:45:11 ozdobionym drogimi kamieniami, rżniętymi na sposób pieczęci, z pismem wyrytym na pamiątkę według liczby pokoleń Izraela; (Syr 45:11 BT_4)
Syr:45:11 λίθοις πολυτελέσιν γλύμματος σφραγῖδος ἐν δέσει χρυσίου, ἔργῳ λιθουργοῦ, εἰς μνημόσυνον ἐν γραφῇ κεκολαμμένῃ κατ’ ἀριθμὸν φυλῶν Ισραηλ·
Syr:45:11 λίθος, -ου, ὁ πολυ·τελής -ές   σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἔργον, -ου, τό   εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό ἐν γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ
Syr:45:11 Kamień Kosztowny Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota Praca Do (+przyspieszenie) Pamięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Szczep Izrael
Syr:45:11 li/Tois polutele/sin glu/mmatos sfragi=dos e)n de/sei CHrusi/ou, e)/rgO| liTourgou=, ei)s mnEmo/sunon e)n grafE=| kekolamme/nE| kat’ a)riTmo\n fulO=n *israEl·
Syr:45:11 liTois polytelesin glymmatos sfragidos en desei CHrysiu, ergO liTurgu, eis mnEmosynon en grafE kekolammenE kat’ ariTmon fylOn israEl·
Syr:45:11 N2_DPM A3_DPM N3M_GSN N3D_GSF P N3I_DSF N2N_GSN N2N_DSN N2_GSM P N2N_ASN P N1_DSF VP_XMPDSF P N2_ASM N1_GPF N_GS
Syr:45:11 stone expensive ć hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć piece of gold work ć into (+acc) memory in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among writing; to write ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] tribe Israel
Syr:45:11 stones (dat) expensive ([Adj] dat)   hallmark (gen) in/among/by (+dat)   piece of gold (gen) work (dat)   into (+acc) memory (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed   down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) tribes (gen) Israel (indecl)
Syr:45:11 Syr_45:11_1 Syr_45:11_2 Syr_45:11_3 Syr_45:11_4 Syr_45:11_5 Syr_45:11_6 Syr_45:11_7 Syr_45:11_8 Syr_45:11_9 Syr_45:11_10 Syr_45:11_11 Syr_45:11_12 Syr_45:11_13 Syr_45:11_14 Syr_45:11_15 Syr_45:11_16 Syr_45:11_17 Syr_45:11_18
Syr:45:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:12 στέφανον χρυσοῦν ἐπάνω κιδάρεως, ἐκτύπωμα σφραγῖδος ἁγιάσματος, καύχημα τιμῆς, ἔργον ἰσχύος, ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν κοσμούμενα·
Syr:45:12 He set a crown of gold upon the mitre, wherein was engraved Holiness, an ornament of honour, a costly work, the desires of the eyes, goodly and beautiful. (Sirach 45:12 Brenton)
Syr:45:12 wieńcem złotym na tiarze i blachą z napisem wyrytym: "Święty". Zaszczytna to oznaka czci, dzieło wspaniałe, przepiękny strój, pożądanie oczu. (Syr 45:12 BT_4)
Syr:45:12 στέφανον χρυσοῦν ἐπάνω κιδάρεως, ἐκτύπωμα σφραγῖδος ἁγιάσματος, καύχημα τιμῆς, ἔργον ἰσχύος, ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν κοσμούμενα·
Syr:45:12 στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ἐπ·άνω     σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ   καύχημα[τ], -ατος, τό τιμή, -ῆς, ἡ ἔργον, -ου, τό ἰσχύς, -ύος, ἡ   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)
Syr:45:12 Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Złoty/złoty; by złocić Wyższy przedtem, na górze Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Chwal się (chwal się, chełp się, ) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Praca Siła Oko By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby)
Syr:45:12 ste/fanon CHrusou=n e)pa/nO kida/reOs, e)ktu/pOma sfragi=dos a(gia/smatos, kau/CHEma timE=s, e)/rgon i)sCHu/os, e)piTumE/mata o)fTalmO=n kosmou/mena·
Syr:45:12 stefanon CHrysun epanO kidareOs, ektypOma sfragidos hagiasmatos, kauCHEma timEs, ergon isCHyos, epiTymEmata ofTalmOn kosmumena·
Syr:45:12 N2_ASM A1C_ASM D N3I_GSF N3M_ASN N3D_GSF N3M_GSN N3M_ASN N1_GSF N2N_ASN N3U_GSF N3M_APN N2_GPM V2_PMPAPN
Syr:45:12 wreath; wreath wreath (only) not crown gold/golden; to gild upper before, overhead ć ć hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] ć boast (vaunt, brag, ) honor honor, esteem, worship; of things: worth, value work strength ć eye to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments)
Syr:45:12 wreath (acc); wreath (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) upper     hallmark (gen)   boast (nom|acc|voc) honor (gen) work (nom|acc|voc) strength (gen)   eyes (gen) while being-SET IN ORDER-ed (nom|acc|voc)
Syr:45:12 Syr_45:12_1 Syr_45:12_2 Syr_45:12_3 Syr_45:12_4 Syr_45:12_5 Syr_45:12_6 Syr_45:12_7 Syr_45:12_8 Syr_45:12_9 Syr_45:12_10 Syr_45:12_11 Syr_45:12_12 Syr_45:12_13 Syr_45:12_14
Syr:45:12 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:13 ὡραῖα πρὸ αὐτοῦ οὐ γέγονεν τοιαῦτα, ἕως αἰῶνος οὐκ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴς πλὴν τῶν υἱῶν αὐτοῦ μόνον καὶ τὰ ἔκγονα αὐτοῦ διὰ παντός.
Syr:45:13 Before him there were none such, neither did ever any stranger put them on, but only his children and his children's children perpetually. (Sirach 45:13 Brenton)
Syr:45:13 Nigdy przed nim nie widziano takich rzeczy, i nigdy ktoś obcy się nie ubierze, jedynie tylko jego synowie i potomkowie jego, na zawsze. (Syr 45:13 BT_4)
Syr:45:13 ὡραῖα πρὸ αὐτοῦ οὐ γέγονεν τοιαῦτα, ἕως αἰῶνος οὐκ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴς πλὴν τῶν υἱῶν αὐτοῦ μόνον καὶ τὰ ἔκγονα αὐτοῦ διὰ παντός.
Syr:45:13 ὡραῖος -α -ον πρό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ἀλλο·γενής -ές πλήν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Syr:45:13 Aktualny Przedtem (+informacja) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym By ubierać Inny urodzony Z wyjątkiem Syn On/ona/to/to samo Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Wnuki On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Syr:45:13 O(rai=a pro\ au)tou= ou) ge/gonen toiau=ta, e(/Os ai)O=nos ou)k e)nedu/sato a)llogenE\s plE\n tO=n ui(O=n au)tou= mo/non kai\ ta\ e)/kgona au)tou= dia\ panto/s.
Syr:45:13 hOraia pro autu u gegonen toiauta, heOs aiOnos uk enedysato allogenEs plEn tOn hyiOn autu monon kai ta ekgona autu dia pantos.
Syr:45:13 A1A_NPN P RD_GSM D VX_XAI3S A1_NPN P N3W_GSM D VAI_AMI3S A3H_NSM D RA_GPM N2_GPM RD_GSM D C RA_NPN A1B_NPN RD_GSM P A3_GSN
Syr:45:13 timely before (+gen) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to become become, happen such as this kind such, like [τοσαυτην] until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing to clothe other-born except the son he/she/it/same only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely the grandchildren he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Syr:45:13 timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) before (+gen) him/it/same (gen) not he/she/it-has-BECOME-ed such as this kind (nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) not he/she/it-was-CLOTHE-ed other-born ([Adj] nom) except the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Syr:45:13 Syr_45:13_1 Syr_45:13_2 Syr_45:13_3 Syr_45:13_4 Syr_45:13_5 Syr_45:13_6 Syr_45:13_7 Syr_45:13_8 Syr_45:13_9 Syr_45:13_10 Syr_45:13_11 Syr_45:13_12 Syr_45:13_13 Syr_45:13_14 Syr_45:13_15 Syr_45:13_16 Syr_45:13_17 Syr_45:13_18 Syr_45:13_19 Syr_45:13_20 Syr_45:13_21 Syr_45:13_22
Syr:45:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:14 θυσίαι αὐτοῦ ὁλοκαρπωθήσονται καθ’ ἡμέραν ἐνδελεχῶς δίς.
Syr:45:14 Their sacrifices shall be wholly consumed every day twice continually. (Sirach 45:14 Brenton)
Syr:45:14 Jego ofiary całopalne były składane codziennie, bez przerwy, dwa razy. (Syr 45:14 BT_4)
Syr:45:14 θυσίαι αὐτοῦ ὁλοκαρπωθήσονται καθ’ ἡμέραν ἐνδελεχῶς δίς.
Syr:45:14 θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   κατά ἡμέρα, -ας -ἡ   δίς
Syr:45:14 Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Dwa razy
Syr:45:14 Tusi/ai au)tou= o(lokarpOTE/sontai kaT’ E(me/ran e)ndeleCHO=s di/s.
Syr:45:14 Tysiai autu holokarpOTEsontai kaT’ hEmeran endeleCHOs dis.
Syr:45:14 N1A_NPF RD_GSM VC_FPI3P P N1A_ASF D D
Syr:45:14 sacrifice victimize, immolate he/she/it/same ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing day ć twice
Syr:45:14 sacrificial (nom|voc) him/it/same (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) day (acc)   twice
Syr:45:14 Syr_45:14_1 Syr_45:14_2 Syr_45:14_3 Syr_45:14_4 Syr_45:14_5 Syr_45:14_6 Syr_45:14_7
Syr:45:14 x x x x x x x
Syr:45:15 ἐπλήρωσεν Μωϋσῆς τὰς χεῖρας καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ· ἐγενήθη αὐτῷ εἰς διαθήκην αἰῶνος καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἐν ἡμέραις οὐρανοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι.
Syr:45:15 Moses consecrated him, and anointed him with holy oil: this was appointed unto him by an everlasting covenant, and to his seed, so long as the heavens should remain, that they should minister unto him, and execute the office of the priesthood, and bless the people in his name. (Sirach 45:15 Brenton)
Syr:45:15 Mojżesz wprowadził go w czynności i namaścił go olejem świętym: to stało się dla niego przymierzem wiecznym i dla jego potomstwa, jak długo trwać będą niebiosa, aby spełniał obrzędy święte i równocześnie był kapłanem oraz błogosławił lud Imieniem Boga. (Syr 45:15 BT_4)
Syr:45:15 ἐπλήρωσεν Μωϋσῆς τὰς χεῖρας καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ· ἐγενήθη αὐτῷ εἰς διαθήκην αἰῶνος καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἐν ἡμέραις οὐρανοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι.
Syr:45:15 πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἔλαιον, -ου, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δια·θήκη, -ης, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἅμα καί ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό
Syr:45:15 By napełniać pełność, spełniać Mojżesz Ręka I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Konwencja Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Nieba/niebo By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie pracować (jako kapłan) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do
Syr:45:15 e)plE/rOsen *mou+sE=s ta\s CHei=ras kai\ e)/CHrisen au)to\n e)n e)lai/O| a(gi/O|· e)genE/TE au)tO=| ei)s diaTE/kEn ai)O=nos kai\ tO=| spe/rmati au)tou= e)n E(me/rais ou)ranou= leitourgei=n au)tO=| a(/ma kai\ i(erateu/ein kai\ eu)logei=n to\n lao\n au)tou= e)n tO=| o)no/mati.
Syr:45:15 eplErOsen mo+ysEs tas CHeiras kai eCHrisen auton en elaiO hagiO· egenETE autO eis diaTEkEn aiOnos kai tO spermati autu en hEmerais uranu leiturgein autO hama kai hierateuein kai eulogein ton laon autu en tO onomati.
Syr:45:15 VAI_AAI3S N1M_NSM RA_APF N3_APF C VAI_AAI3S RD_ASM P N2N_DSN A1A_DSN VCI_API3S RD_DSM P N1_ASF N3W_GSM C RA_DSN N3M_DSN RD_GSM P N1A_DPF N2_GSM V2_PAN RD_DSM D C V1_PAN C V2_PAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_DSN N3M_DSN
Syr:45:15 to fill fill, fulfill Moses the hand and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to become become, happen he/she/it/same into (+acc) covenant eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day sky/heaven to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same at the same time and also, even, namely to work of a priest priestcraft and also, even, namely to bless the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to
Syr:45:15 he/she/it-FILL-ed Moses (nom) the (acc) hands (acc) and he/she/it-CHRISEN-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) olive oil (dat) holy ([Adj] dat) he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) into (+acc) covenant (acc) eon (gen) and the (dat) seed (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) days (dat) sky/heaven (gen) to-be-OFFICIATE-ing him/it/same (dat) at the same time and to-be-WORK OF A PRIEST-ing and to-be-BLESS-ing the (acc) people (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) name (dat)
Syr:45:15 Syr_45:15_1 Syr_45:15_2 Syr_45:15_3 Syr_45:15_4 Syr_45:15_5 Syr_45:15_6 Syr_45:15_7 Syr_45:15_8 Syr_45:15_9 Syr_45:15_10 Syr_45:15_11 Syr_45:15_12 Syr_45:15_13 Syr_45:15_14 Syr_45:15_15 Syr_45:15_16 Syr_45:15_17 Syr_45:15_18 Syr_45:15_19 Syr_45:15_20 Syr_45:15_21 Syr_45:15_22 Syr_45:15_23 Syr_45:15_24 Syr_45:15_25 Syr_45:15_26 Syr_45:15_27 Syr_45:15_28 Syr_45:15_29 Syr_45:15_30 Syr_45:15_31 Syr_45:15_32 Syr_45:15_33 Syr_45:15_34 Syr_45:15_35
Syr:45:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:16 ἐξελέξατο αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ζῶντος προσαγαγεῖν κάρπωσιν κυρίῳ, θυμίαμα καὶ εὐωδίαν εἰς μνημόσυνον, ἐξιλάσκεσθαι περὶ τοῦ λαοῦ σου.
Syr:45:16 He chose him out of all men living to offer sacrifices to the Lord, incense, and a sweet savour, for a memorial, to make reconciliation for his people. (Sirach 45:16 Brenton)
Syr:45:16 Wybrał go ze wszystkich żyjących, aby składał ofiarę Panu, kadzidło i miłą woń na pamiątkę, by dokonywał za lud swój przebłagania. (Syr 45:16 BT_4)
Syr:45:16 ἐξελέξατο αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ζῶντος προσαγαγεῖν κάρπωσιν κυρίῳ, θυμίαμα καὶ εὐωδίαν εἰς μνημόσυνον, ἐξιλάσκεσθαι περὶ τοῦ λαοῦ σου.
Syr:45:16 ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-)   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί εὐ·ωδία, -ας, ἡ εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:45:16 By wybierać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By prowadzić bliski Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kadzidło I też, nawet, mianowicie Aromat Do (+przyspieszenie) Pamięć By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie Ty; twój/twój(sg)
Syr:45:16 e)Xele/Xato au)to\n a)po\ panto\s DZO=ntos prosagagei=n ka/rpOsin kuri/O|, Tumi/ama kai\ eu)Odi/an ei)s mnEmo/sunon, e)Xila/skesTai peri\ tou= laou= sou.
Syr:45:16 eXeleXato auton apo pantos DZOntos prosagagein karpOsin kyriO, Tymiama kai euOdian eis mnEmosynon, eXilaskesTai peri tu lau su.
Syr:45:16 VAI_AMI3S RD_ASM P A3_GSM V3_PAPGSM VB_AAN N3T_DPN N2_DSM N3M_ASN C N1A_ASF P N2N_ASN V1_PMN P RA_GSM N2_GSM RP_GS
Syr:45:16 to select he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to lead toward ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. incense and also, even, namely aroma into (+acc) memory to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) the people you; your/yours(sg)
Syr:45:16 he/she/it-was-SELECT-ed him/it/same (acc) away from (+gen) every (gen) while EXISTS-ing (gen) to-LEAD-TOWARD   lord (dat); a lord ([Adj] dat) incense (nom|acc|voc) and aroma (acc) into (+acc) memory (nom|acc|voc) to-be-being-ATONE-ed about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:45:16 Syr_45:16_1 Syr_45:16_2 Syr_45:16_3 Syr_45:16_4 Syr_45:16_5 Syr_45:16_6 Syr_45:16_7 Syr_45:16_8 Syr_45:16_9 Syr_45:16_10 Syr_45:16_11 Syr_45:16_12 Syr_45:16_13 Syr_45:16_14 Syr_45:16_15 Syr_45:16_16 Syr_45:16_17 Syr_45:16_18
Syr:45:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:17 ἔδωκεν αὐτῷ ἐν ἐντολαῖς αὐτοῦ ἐξουσίαν ἐν διαθήκαις κριμάτων διδάξαι τὸν Ιακωβ τὰ μαρτύρια καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ φωτίσαι Ισραηλ.
Syr:45:17 He gave unto him his commandments, and authority in the statutes of judgments, that he should teach Jacob the testimonies, and inform Israel in his laws. (Sirach 45:17 Brenton)
Syr:45:17 Dał mu przez swe nakazy władzę nad przymierzem zarządzeń, aby nauczał Jakuba świadectw i oświecał Izraela w Bożym Prawie. (Syr 45:17 BT_4)
Syr:45:17 ἔδωκεν αὐτῷ ἐν ἐντολαῖς αὐτοῦ ἐξουσίαν ἐν διαθήκαις κριμάτων διδάξαι τὸν Ιακωβ τὰ μαρτύρια καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ φωτίσαι Ισραηλ.
Syr:45:17 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐν δια·θήκη, -ης, ἡ κρίμα[τ], -ατος, τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ καί ἐν νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Syr:45:17 By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Konwencja Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By uczyć Jacob Świadectwo µ?????; dowód I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo On/ona/to/to samo By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Izrael
Syr:45:17 e)/dOken au)tO=| e)n e)ntolai=s au)tou= e)Xousi/an e)n diaTE/kais krima/tOn dida/Xai to\n *iakOb ta\ martu/ria kai\ e)n no/mO| au)tou= fOti/sai *israEl.
Syr:45:17 edOken autO en entolais autu eXusian en diaTEkais krimatOn didaXai ton iakOb ta martyria kai en nomO autu fOtisai israEl.
Syr:45:17 VAI_AAI3S RD_DSM P N1A_DPF RD_GSM N1A_ASF P N1_DPF N3M_GPN VA_AAN RA_ASM N_ASM RA_APN N1A_NSF C P N2_DSM RD_GSM VA_AAN N_AS
Syr:45:17 to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among covenant sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to teach the Jacob the testimony μάρτυς; witness and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law he/she/it/same to bring to light enlighten, bring to light, make known Israel
Syr:45:17 he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) precepts (dat) him/it/same (gen) authority (acc) in/among/by (+dat) covenants (dat) sentences (gen) to-TEACH, be-you(sg)-TEACH-ed!, he/she/it-happens-to-TEACH (opt) the (acc) Jacob (indecl) the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) and in/among/by (+dat) law (dat) him/it/same (gen) to-LIGHT, be-you(sg)-LIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-LIGHT (opt) Israel (indecl)
Syr:45:17 Syr_45:17_1 Syr_45:17_2 Syr_45:17_3 Syr_45:17_4 Syr_45:17_5 Syr_45:17_6 Syr_45:17_7 Syr_45:17_8 Syr_45:17_9 Syr_45:17_10 Syr_45:17_11 Syr_45:17_12 Syr_45:17_13 Syr_45:17_14 Syr_45:17_15 Syr_45:17_16 Syr_45:17_17 Syr_45:17_18 Syr_45:17_19 Syr_45:17_20
Syr:45:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:18 ἐπισυνέστησαν αὐτῷ ἀλλότριοι καὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἄνδρες οἱ περὶ Δαθαν καὶ Αβιρων καὶ ἡ συναγωγὴ Κορε ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ·
Syr:45:18 Strangers conspired together against him, and maligned him in the wilderness, even the men that were of Dathan's and Abiron's side, and the congregation of Core, with fury and wrath. (Sirach 45:18 Brenton)
Syr:45:18 Niepowołani stanęli przeciwko niemu i zazdrościli mu na pustyni, ludzie Datana i Abirama i zgraja Koracha, w gniewie i złości, (Syr 45:18 BT_4)
Syr:45:18 ἐπισυνέστησαν αὐτῷ ἀλλότριοι καὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἄνδρες οἱ περὶ Δαθαν καὶ Αβιρων καὶ συναγωγὴ Κορε ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ·
Syr:45:18 ἐπι·συν·ίστημι [LXX] (-, επισυν+στη·σ-, επισυν+στη·σ- or 2nd ath. επισυν+στ(η)-/ath. επισυν+στ(α)-, -, επισυν+εστα-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλότριος -ία -ον καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό περί   καί   καί ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Syr:45:18 Do ??? On/ona/to/to samo Innego/inni I też, nawet, mianowicie Do gorliwości On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zebranie Miara; Korah W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Syr:45:18 e)pisune/stEsan au)tO=| a)llo/trioi kai\ e)DZE/lOsan au)to\n e)n tE=| e)rE/mO|, a)/ndres oi( peri\ *daTan kai\ *abirOn kai\ E( sunagOgE\ *kore e)n TumO=| kai\ o)rgE=|·
Syr:45:18 episynestEsan autO allotrioi kai eDZElOsan auton en tE erEmO, andres hoi peri daTan kai abirOn kai hE synagOgE kore en TymO kai orgE·
Syr:45:18 VHI_AAI3P RD_DSM A1A_NPM C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_DSF N2_DSF N3_NPM RA_NPM P N_GSM C N_GSM C RA_NSF N1_NSF N_GSM P N2_DSM C N1_DSF
Syr:45:18 to ??? he/she/it/same of another/others and also, even, namely to zeal he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the about (+acc,+gen) ć and also, even, namely ć and also, even, namely the gathering measure; Korah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely wrath fume, anger, rage
Syr:45:18 they-???-ed him/it/same (dat) of another/others (nom|voc) and they-ZEAL-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) men, husbands (nom|voc) the (nom) about (+acc,+gen)   and   and the (nom) gathering (nom|voc) measure (voc); Korah (indecl) in/among/by (+dat) wrath (dat) and wrath (dat)
Syr:45:18 Syr_45:18_1 Syr_45:18_2 Syr_45:18_3 Syr_45:18_4 Syr_45:18_5 Syr_45:18_6 Syr_45:18_7 Syr_45:18_8 Syr_45:18_9 Syr_45:18_10 Syr_45:18_11 Syr_45:18_12 Syr_45:18_13 Syr_45:18_14 Syr_45:18_15 Syr_45:18_16 Syr_45:18_17 Syr_45:18_18 Syr_45:18_19 Syr_45:18_20 Syr_45:18_21 Syr_45:18_22 Syr_45:18_23
Syr:45:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:19 εἶδεν κύριος καὶ οὐκ εὐδόκησεν, καὶ συνετελέσθησαν ἐν θυμῷ ὀργῆς· ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα καταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτοῦ.
Syr:45:19 This the Lord saw, and it displeased him, and in his wrathful indignation were they consumed: he did wonders upon them, to consume them with the fiery flame. (Sirach 45:19 Brenton)
Syr:45:19 Pan ujrzał i to Mu się nie spodobało, zostali więc zgubieni w gniewnej zapalczywości: cudownie sprawił, że pochłonął ich płomień Jego ognia. (Syr 45:19 BT_4)
Syr:45:19 εἶδεν κύριος καὶ οὐκ εὐδόκησεν, καὶ συνετελέσθησαν ἐν θυμῷ ὀργῆς· ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα καταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτοῦ.
Syr:45:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τέρα[τ]ς, -ατος, τό κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό φλόξ, -ογός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:45:19 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się I też, nawet, mianowicie By uzupełniać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By czynić/rób On/ona/to/to samo Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Płomień On/ona/to/to samo
Syr:45:19 ei)=den ku/rios kai\ ou)k eu)do/kEsen, kai\ sunetele/sTEsan e)n TumO=| o)rgE=s· e)poi/Esen au)toi=s te/rata katanalO=sai e)n puri\ flogo\s au)tou=.
Syr:45:19 eiden kyrios kai uk eudokEsen, kai synetelesTEsan en TymO orgEs· epoiEsen autois terata katanalOsai en pyri flogos autu.
Syr:45:19 VBI_AAI3S N2_NSM C D VA_AAI3S C VSI_API3P P N2_DSM N1_GSF VAI_AAI3S RD_DPM N3T_ASN VA_AAN P N3_DSN N3G_GSF RD_GSM
Syr:45:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks and also, even, namely to complete in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. wrath fume, anger, rage to do/make he/she/it/same wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) to consume utterly destroy; use up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire flame he/she/it/same
Syr:45:19 he/she/it-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not he/she/it-THINK-ed-WELL and they-were-COMPLETE-ed in/among/by (+dat) wrath (dat) wrath (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed them/same (dat) wonders (nom|acc|voc) to-CONSUME UTTERLY, be-you(sg)-CONSUME UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-CONSUME UTTERLY (opt) in/among/by (+dat) fire (dat) flame (gen) him/it/same (gen)
Syr:45:19 Syr_45:19_1 Syr_45:19_2 Syr_45:19_3 Syr_45:19_4 Syr_45:19_5 Syr_45:19_6 Syr_45:19_7 Syr_45:19_8 Syr_45:19_9 Syr_45:19_10 Syr_45:19_11 Syr_45:19_12 Syr_45:19_13 Syr_45:19_14 Syr_45:19_15 Syr_45:19_16 Syr_45:19_17 Syr_45:19_18
Syr:45:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:20 καὶ προσέθηκεν Ααρων δόξαν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν· ἀπαρχὰς πρωτογενημάτων ἐμέρισεν αὐτῷ, ἄρτον πρώτοις ἡτοίμασεν πλησμονήν·
Syr:45:20 But he made Aaron more honourable, and gave him an heritage, and divided unto him the firstfruits of the increase; especially he prepared bread in abundance: (Sirach 45:20 Brenton)
Syr:45:20 A chwałę Aarona powiększył i dał mu dziedzictwo, przydzielił mu ofiarę z pierwocin, przede wszystkim przygotował chleba w obfitości. (Syr 45:20 BT_4)
Syr:45:20 καὶ προσέθηκεν Ααρων δόξαν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν· ἀπαρχὰς πρωτογενημάτων ἐμέρισεν αὐτῷ, ἄρτον πρώτοις ἡτοίμασεν πλησμονήν·
Syr:45:20 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) Ἀαρών, ὁ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ   μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ πρῶτος -η -ον ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) πλησμονή, -ῆς, ἡ
Syr:45:20 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Aaron Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Dziedzictwo Po pierwsze owoc By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Po pierwsze Do gotowy Sytość
Syr:45:20 kai\ prose/TEken *aarOn do/Xan kai\ e)/dOken au)tO=| klEronomi/an· a)parCHa\s prOtogenEma/tOn e)me/risen au)tO=|, a)/rton prO/tois E(toi/masen plEsmonE/n·
Syr:45:20 kai proseTEken aarOn doXan kai edOken autO klEronomian· aparCHas prOtogenEmatOn emerisen autO, arton prOtois hEtoimasen plEsmonEn·
Syr:45:20 C VAI_AAI3S N_DSM N1S_ASF C VAI_AAI3S RD_DSM N1A_ASF N1_APF N3M_GPN VAI_AAI3S RD_DSM N2_ASM A1_DPM VAI_AAI3S N1_ASF
Syr:45:20 and also, even, namely to add to Aaron glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely to give he/she/it/same inheritance first-fruit ć to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. first to ready satiety
Syr:45:20 and he/she/it-ADD-ed-TO Aaron (indecl) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) inheritance (acc) first-fruits (acc)   he/she/it-DIVIDE-ed him/it/same (dat) bread (acc) first (dat) he/she/it-READY-ed satiety (acc)
Syr:45:20 Syr_45:20_1 Syr_45:20_2 Syr_45:20_3 Syr_45:20_4 Syr_45:20_5 Syr_45:20_6 Syr_45:20_7 Syr_45:20_8 Syr_45:20_9 Syr_45:20_10 Syr_45:20_11 Syr_45:20_12 Syr_45:20_13 Syr_45:20_14 Syr_45:20_15 Syr_45:20_16
Syr:45:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:21 καὶ γὰρ θυσίας κυρίου φάγονται, ἃς ἔδωκεν αὐτῷ τε καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ.
Syr:45:21 For they eat of the sacrifices of the Lord, which he gave unto him and his seed. (Sirach 45:21 Brenton)
Syr:45:21 Bo przecież spożywają oni ofiary Pana, które dał jemu i jego potomstwu. (Syr 45:21 BT_4)
Syr:45:21 καὶ γὰρ θυσίας κυρίου φάγονται, ἃς ἔδωκεν αὐτῷ τε καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ.
Syr:45:21 καί γάρ θυσία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τέ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:45:21 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By jeść Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo
Syr:45:21 kai\ ga\r Tusi/as kuri/ou fa/gontai, a(/s e)/dOken au)tO=| te kai\ tO=| spe/rmati au)tou=.
Syr:45:21 kai gar Tysias kyriu fagontai, has edOken autO te kai tO spermati autu.
Syr:45:21 D x N1A_APF N2_GSM VF_FMI3P RR_APF VAI_AAI3S RD_DSM x C RA_DSN N3M_DSN RD_GSM
Syr:45:21 and also, even, namely for since, as sacrifice victimize, immolate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to eat who/whom/which to give he/she/it/same and [postpositive coordinate] and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same
Syr:45:21 and for sacrifice (gen), sacrificial (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-be-EAT-ed who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) and [postpositive coordinate] and the (dat) seed (dat) him/it/same (gen)
Syr:45:21 Syr_45:21_1 Syr_45:21_2 Syr_45:21_3 Syr_45:21_4 Syr_45:21_5 Syr_45:21_6 Syr_45:21_7 Syr_45:21_8 Syr_45:21_9 Syr_45:21_10 Syr_45:21_11 Syr_45:21_12 Syr_45:21_13
Syr:45:21 x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:22 πλὴν ἐν γῇ λαοῦ οὐ κληρονομήσει, καὶ μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐν λαῷ· αὐτὸς γὰρ μερίς σου καὶ κληρονομία.
Syr:45:22 Howbeit in the land of the people he had no inheritance, neither had he any portion among the people: for the Lord himself is his portion and inheritance. (Sirach 45:22 Brenton)
Syr:45:22 Ale nie otrzymał dziedzictwa w ziemi ludu i między nim nie ma on działu, albowiem On sam jest działem jego i dziedzictwem. (Syr 45:22 BT_4)
Syr:45:22 πλὴν ἐν γῇ λαοῦ οὐ κληρονομήσει, καὶ μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐν λαῷ· αὐτὸς γὰρ μερίς σου καὶ κληρονομία.
Syr:45:22 πλήν ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) καί μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό γάρ μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κληρο·νομία, -ας, ἡ
Syr:45:22 Z wyjątkiem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ludzie ??? Przed przydechem mocnym By dziedziczyć I też, nawet, mianowicie Część ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Część Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo
Syr:45:22 plE\n e)n gE=| laou= ou) klEronomE/sei, kai\ meri\s ou)k e)/stin au)tO=| e)n laO=|· au)to\s ga\r meri/s sou kai\ klEronomi/a.
Syr:45:22 plEn en gE lau u klEronomEsei, kai meris uk estin autO en laO· autos gar meris su kai klEronomia.
Syr:45:22 D P N1_DSF N2_GSM D VF_FAI3S C N3D_NSF D V9_PAI3S RD_DSM P N2_DSM RD_NSM x N3D_NSF RP_GS C N1A_NSF
Syr:45:22 except in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land people οὐχ before rough breathing to inherit and also, even, namely part οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people he/she/it/same for since, as part you; your/yours(sg) and also, even, namely inheritance
Syr:45:22 except in/among/by (+dat) earth/land (dat) people (gen) not he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) and ??? (nom) not he/she/it-is him/it/same (dat) in/among/by (+dat) people (dat) he/it/same (nom) for ??? (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and inheritance (nom|voc)
Syr:45:22 Syr_45:22_1 Syr_45:22_2 Syr_45:22_3 Syr_45:22_4 Syr_45:22_5 Syr_45:22_6 Syr_45:22_7 Syr_45:22_8 Syr_45:22_9 Syr_45:22_10 Syr_45:22_11 Syr_45:22_12 Syr_45:22_13 Syr_45:22_14 Syr_45:22_15 Syr_45:22_16 Syr_45:22_17 Syr_45:22_18 Syr_45:22_19
Syr:45:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:23 καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ τρίτος εἰς δόξαν ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν ἐν φόβῳ κυρίου καὶ στῆναι αὐτὸν ἐν τροπῇ λαοῦ ἐν ἀγαθότητι προθυμίας ψυχῆς αὐτοῦ· καὶ ἐξιλάσατο περὶ τοῦ Ισραηλ.
Syr:45:23 The third in glory is Phinees the son of Eleazar, because he had zeal in the fear of the Lord, and stood up with good courage of heart: when the people were turned back, and made reconciliation for Israel. (Sirach 45:23 Brenton)
Syr:45:23 Pinchas, syn Eleazara, trzeci w rzędzie sławnych przez to, że gorliwość okazał w bojaźni Pańskiej i gdy lud się zbuntował, stanął twardo dzięki szlachetnej odwadze swej duszy i uzyskał przebaczenie dla Izraela. (Syr 45:23 BT_4)
Syr:45:23 Καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ τρίτος εἰς δόξαν ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν ἐν φόβῳ κυρίου καὶ στῆναι αὐτὸν ἐν τροπῇ λαοῦ ἐν ἀγαθότητι προθυμίας ψυχῆς αὐτοῦ· καὶ ἐξιλάσατο περὶ τοῦ Ισραηλ.
Syr:45:23 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐλεάζαρ, ὁ τρίτος -η -ον εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τροπή, -ῆς, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐν   προ·θυμία, -ας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Syr:45:23 I też, nawet, mianowicie Syn Eleazar Trzeci Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do gorliwości On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pragnienia/skłonność Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Izrael
Syr:45:23 *kai\ *finees ui(o\s *eleaDZar tri/tos ei)s do/Xan e)n tO=| DZElO=sai au)to\n e)n fo/bO| kuri/ou kai\ stE=nai au)to\n e)n tropE=| laou= e)n a)gaTo/tEti proTumi/as PSuCHE=s au)tou=· kai\ e)Xila/sato peri\ tou= *israEl.
Syr:45:23 kai finees hyios eleaDZar tritos eis doXan en tO DZElOsai auton en fobO kyriu kai stEnai auton en tropE lau en agaTotEti proTymias PSyCHEs autu· kai eXilasato peri tu israEl.
Syr:45:23 C N_NSM N2_NSM N_GSM A1_NSM P N1S_ASF P RA_DSN VA_AAN RD_ASM P N2_DSM N2_GSM C VH_AAN RD_ASM P N1_DSF N2_GSM P N3T_DSF N1A_GSF N1_GSF RD_GSM C VAI_AMI3S P RA_GSM N_GSM
Syr:45:23 and also, even, namely ć son Eleazar third into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to zeal he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć eagerness/propensity life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) the Israel
Syr:45:23 and   son (nom) Eleazar (indecl) third (nom) into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-ZEAL, be-you(sg)-ZEAL-ed!, he/she/it-happens-to-ZEAL (opt) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) fear (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and to-CAUSE-TO-STand him/it/same (acc) in/among/by (+dat) ??? (dat) people (gen) in/among/by (+dat)   eagerness/propensity (gen), eagerness/propensities (acc) life (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-ATONE-ed about (+acc,+gen) the (gen) Israel (indecl)
Syr:45:23 Syr_45:23_1 Syr_45:23_2 Syr_45:23_3 Syr_45:23_4 Syr_45:23_5 Syr_45:23_6 Syr_45:23_7 Syr_45:23_8 Syr_45:23_9 Syr_45:23_10 Syr_45:23_11 Syr_45:23_12 Syr_45:23_13 Syr_45:23_14 Syr_45:23_15 Syr_45:23_16 Syr_45:23_17 Syr_45:23_18 Syr_45:23_19 Syr_45:23_20 Syr_45:23_21 Syr_45:23_22 Syr_45:23_23 Syr_45:23_24 Syr_45:23_25 Syr_45:23_26 Syr_45:23_27 Syr_45:23_28 Syr_45:23_29 Syr_45:23_30
Syr:45:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:24 διὰ τοῦτο ἐστάθη αὐτῷ διαθήκη εἰρήνης προστατεῖν ἁγίων καὶ λαοῦ αὐτοῦ, ἵνα αὐτῷ ᾖ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶνας.
Syr:45:24 Therefore was there a covenant of peace made with him, that he should be the chief of the sanctuary and of his people, and that he and his posterity should have the dignity of the priesthood for ever: (Sirach 45:24 Brenton)
Syr:45:24 Dlatego Pan zawarł z nim przymierze pokoju i uczynił go przełożonym przybytku oraz swego ludu, zapewniając jemu i jego potomstwu godność kapłańską na zawsze. (Syr 45:24 BT_4)
Syr:45:24 διὰ τοῦτο ἐστάθη αὐτῷ διαθήκη εἰρήνης προστατεῖν ἁγίων καὶ λαοῦ αὐτοῦ, ἵνα αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶνας.
Syr:45:24 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ   ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἱερω·σύνη, -ης, ἡ μεγαλεῖος -α -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:45:24 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać On/ona/to/to samo Konwencja Pokój Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Stan duchowny magnificant Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:45:24 dia\ tou=to e)sta/TE au)tO=| diaTE/kE ei)rE/nEs prostatei=n a(gi/On kai\ laou= au)tou=, i(/na au)tO=| E)=| kai\ tO=| spe/rmati au)tou= i(erOsu/nEs megalei=on ei)s tou\s ai)O=nas.
Syr:45:24 dia tuto estaTE autO diaTEkE eirEnEs prostatein hagiOn kai lau autu, hina autO E kai tO spermati autu hierOsynEs megaleion eis tus aiOnas.
Syr:45:24 P RD_ASN VCI_API3S RD_DSM N1_NSF N1_GSF VB_AAN A1A_GPN C N2_GSM RD_GSM C RD_DSM V9_PAS3S C RA_DSN N3M_DSN RD_GSM N1_GSF A1A_ASN P RA_APM N3W_APM
Syr:45:24 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand he/she/it/same covenant peace ć dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely people he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell he/she/it/same to be and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same priesthood magnificant into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:45:24 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (dat) covenant (nom|voc) peace (gen)   holy ([Adj] gen) and people (gen) him/it/same (gen) so that / in order to /because him/it/same (dat) he/she/it-should-be and the (dat) seed (dat) him/it/same (gen) priesthood (gen) magnificant ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) eons (acc)
Syr:45:24 Syr_45:24_1 Syr_45:24_2 Syr_45:24_3 Syr_45:24_4 Syr_45:24_5 Syr_45:24_6 Syr_45:24_7 Syr_45:24_8 Syr_45:24_9 Syr_45:24_10 Syr_45:24_11 Syr_45:24_12 Syr_45:24_13 Syr_45:24_14 Syr_45:24_15 Syr_45:24_16 Syr_45:24_17 Syr_45:24_18 Syr_45:24_19 Syr_45:24_20 Syr_45:24_21 Syr_45:24_22 Syr_45:24_23
Syr:45:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:25 καὶ διαθήκη τῷ Δαυιδ υἱῷ Ιεσσαι ἐκ φυλῆς Ιουδα κληρονομία βασιλέως υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου· κληρονομία Ααρων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ.
Syr:45:25 According to the covenant made with David son of Jesse, of the tribe of Juda, that the inheritance of the king should be to his posterity alone: so the inheritance of Aaron should also be unto his seed. (Sirach 45:25 Brenton)
Syr:45:25 Owszem, zawarł też przymierze z Dawidem, synem Jessego, z pokolenia Judy, ale tylko co do dziedziczenia przez całe potomstwo. (Syr 45:25 BT_4)
Syr:45:25 καὶ διαθήκη τῷ Δαυιδ υἱῷ Ιεσσαι ἐκ φυλῆς Ιουδα κληρονομία βασιλέως υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου· κληρονομία Ααρων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ.
Syr:45:25 καί δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κληρο·νομία, -ας, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐκ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μόνος -η -ον κληρο·νομία, -ας, ἡ Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:45:25 I też, nawet, mianowicie Konwencja David Syn Jesse Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda Dziedzictwo Król Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Dziedzictwo Aaron I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo
Syr:45:25 kai\ diaTE/kE tO=| *dauid ui(O=| *iessai e)k fulE=s *iouda klEronomi/a basile/Os ui(ou= e)X ui(ou= mo/nou· klEronomi/a *aarOn kai\ tO=| spe/rmati au)tou=.
Syr:45:25 kai diaTEkE tO dauid hyiO iessai ek fylEs iuda klEronomia basileOs hyiu eX hyiu monu· klEronomia aarOn kai tO spermati autu.
Syr:45:25 C N1_NSF RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM P N1_GSF N_GSM N1A_NSF N3V_GSM N2_GSM P N2_GSM A1_GSM N1A_NSF N_GSM C RA_DSN N3M_DSN RD_GSM
Syr:45:25 and also, even, namely covenant the David son Jesse out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Judas/Judah inheritance king son out of (+gen) ἐξ before vowels son sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) inheritance Aaron and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same
Syr:45:25 and covenant (nom|voc) the (dat) David (indecl) son (dat) Jesse (indecl) out of (+gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) inheritance (nom|voc) king (gen) son (gen) out of (+gen) son (gen) sole ([Adj] gen) inheritance (nom|voc) Aaron (indecl) and the (dat) seed (dat) him/it/same (gen)
Syr:45:25 Syr_45:25_1 Syr_45:25_2 Syr_45:25_3 Syr_45:25_4 Syr_45:25_5 Syr_45:25_6 Syr_45:25_7 Syr_45:25_8 Syr_45:25_9 Syr_45:25_10 Syr_45:25_11 Syr_45:25_12 Syr_45:25_13 Syr_45:25_14 Syr_45:25_15 Syr_45:25_16 Syr_45:25_17 Syr_45:25_18 Syr_45:25_19 Syr_45:25_20 Syr_45:25_21
Syr:45:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:45:26 δῴη ὑμῖν σοφίαν ἐν καρδίᾳ ὑμῶν κρίνειν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα μὴ ἀφανισθῇ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν.
Syr:45:26 God give you wisdom in your heart to judge his people in righteousness, that their good things be not abolished, and that their glory may endure for ever. (Sirach 45:26 Brenton)
Syr:45:26 Niech Pan da mądrość waszym sercom, abyście sądzili lud Jego w sprawiedliwości, żeby nie zginęły ich dobra, a sława ich przetrwała na pokolenia. (Syr 45:26 BT_4)
Syr:45:26 δῴη ὑμῖν σοφίαν ἐν καρδίᾳ ὑμῶν κρίνειν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα μὴ ἀφανισθῇ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν.
Syr:45:26 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σοφία, -ας, ἡ ἐν καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἵνα μή ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:45:26 By dawać Ty Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa żeby / ażeby / bo Nie By znikać Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" On/ona/to/to samo
Syr:45:26 dO/|E u(mi=n sofi/an e)n kardi/a| u(mO=n kri/nein to\n lao\n au)tou= e)n dikaiosu/nE|, i(/na mE\ a)fanisTE=| ta\ a)gaTa\ au)tO=n kai\ tE\n do/Xan au)tO=n ei)s genea\s au)tO=n.
Syr:45:26 dOE hymin sofian en kardia hymOn krinein ton laon autu en dikaiosynE, hina mE afanisTE ta agaTa autOn kai tEn doXan autOn eis geneas autOn.
Syr:45:26 VO_AAO3S RP_DP N1A_ASF P N1A_DSF RP_GP V1_PAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N1_DSF C D VC_APS3S RA_NPN A1_NPN RD_GPM C RA_ASF N1S_ASF RD_GPM P N1A_APF RD_GPM
Syr:45:26 to give you sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to disappear the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same
Syr:45:26 he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(pl) (dat) sapience (acc) in/among/by (+dat) heart (dat) you(pl) (gen) to-be-JUDGE-ing, to-will-JUDGE the (acc) people (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-DISAPPEAR-ed the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) generation (gen), generations (acc) them/same (gen)
Syr:45:26 Syr_45:26_1 Syr_45:26_2 Syr_45:26_3 Syr_45:26_4 Syr_45:26_5 Syr_45:26_6 Syr_45:26_7 Syr_45:26_8 Syr_45:26_9 Syr_45:26_10 Syr_45:26_11 Syr_45:26_12 Syr_45:26_13 Syr_45:26_14 Syr_45:26_15 Syr_45:26_16 Syr_45:26_17 Syr_45:26_18 Syr_45:26_19 Syr_45:26_20 Syr_45:26_21 Syr_45:26_22 Syr_45:26_23 Syr_45:26_24 Syr_45:26_25
Syr:45:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x