Syr:43:1 Γαυρίαμα ὕψους στερέωμα καθαριότητος, εἶδος οὐρανοῦ ἐν ὁράματι δόξης.
Syr:43:1 The pride of the height, the clear firmament, the beauty of heaven, with his glorious shew; (Sirach 43:1 Brenton)
Syr:43:1 Wspaniałość wysokości, sklepienie o przezroczystej jasności, tak wygląda niebo - przepiękny widok. (Syr 43:1 BT_4)
Syr:43:1 Γαυρίαμα ὕψους στερέωμα καθαριότητος, εἶδος οὐρανοῦ ἐν ὁράματι δόξης.
Syr:43:1   ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) στερέωμα[τ], -ατος, τό   εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό δόξα, -ης, ἡ
Syr:43:1 Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko Firmament Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Nieba/niebo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Sławy/wzbudzanie grozy
Syr:43:1 *gauri/ama u(/PSous stere/Oma kaTario/tEtos, ei)=dos ou)ranou= e)n o(ra/mati do/XEs.
Syr:43:1 gauriama hyPSus stereOma kaTariotEtos, eidos uranu en horamati doXEs.
Syr:43:1 N3M_NSN N3E_GSN N3M_NSN N3T_GSF N3E_ASN N2_GSM P N3M_DSN N1S_GSF
Syr:43:1 ć height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high firmament ć appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with sky/heaven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision glory/awesomeness
Syr:43:1   height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH firmament (nom|acc|voc)   appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) sky/heaven (gen) in/among/by (+dat) vision (dat) glory/awesomeness (gen)
Syr:43:1 Syr_43:1_1 Syr_43:1_2 Syr_43:1_3 Syr_43:1_4 Syr_43:1_5 Syr_43:1_6 Syr_43:1_7 Syr_43:1_8 Syr_43:1_9
Syr:43:1 x x x x x x x x x
Syr:43:2 ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ διαγγέλλων ἐν ἐξόδῳ σκεῦος θαυμαστόν, ἔργον ὑψίστου·
Syr:43:2 The sun when it appeareth, declaring at his rising a marvellous instrument, the work of the most High: (Sirach 43:2 Brenton)
Syr:43:2 Widok wschodzącego słońca mówi nam, że jest ono czymś najbardziej godnym podziwu, dziełem Najwyższego. (Syr 43:2 BT_4)
Syr:43:2 ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ διαγγέλλων ἐν ἐξόδῳ σκεῦος θαυμαστόν, ἔργον ὑψίστου·
Syr:43:2 ἥλιος, -ου, ὁ ἐν ὀπτασία, -ας, ἡ δι·αγγέλλω (δι+αγγελλ-, -, δι+αγγειλ·[σ]-, -, -, δι+αγγελ·[θ]-) ἐν ἔξ·οδος, -ου, ἡ σκεῦο·ς, -ους, τό θαυμαστός -ή -όν ἔργον, -ου, τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Syr:43:2 Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus Naczynie Cudowny Praca Najwyższy
Syr:43:2 E(/lios e)n o)ptasi/a| diagge/llOn e)n e)Xo/dO| skeu=os Taumasto/n, e)/rgon u(PSi/stou·
Syr:43:2 hElios en optasia diangellOn en eXodO skeuos Taumaston, ergon hyPSistu·
Syr:43:2 N2_NSM P N1A_DSF V1_PAPNSM P N2_DSF N3E_NSN A1_NSN N2N_NSN A1_GSM
Syr:43:2 sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exodus vessel wonderful work highest
Syr:43:2 sun (nom) in/among/by (+dat) vision (dat) while ???-ing (nom) in/among/by (+dat) exodus (dat) vessel (nom|acc|voc) wonderful ([Adj] acc, nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) highest ([Adj] gen)
Syr:43:2 Syr_43:2_1 Syr_43:2_2 Syr_43:2_3 Syr_43:2_4 Syr_43:2_5 Syr_43:2_6 Syr_43:2_7 Syr_43:2_8 Syr_43:2_9 Syr_43:2_10
Syr:43:2 x x x x x x x x x x
Syr:43:3 ἐν μεσημβρίᾳ αὐτοῦ ἀναξηραίνει χώραν, καὶ ἐναντίον καύματος αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται;
Syr:43:3 At noon it parcheth the country, and who can abide the burning heat thereof? (Sirach 43:3 Brenton)
Syr:43:3 W południe wysusza ono ziemię, a któż może wytrzymać jego upał? (Syr 43:3 BT_4)
Syr:43:3 ἐν μεσημβρίᾳ αὐτοῦ ἀναξηραίνει χώραν, καὶ ἐναντίον καύματος αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται;
Syr:43:3 ἐν μεσημβρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   χώρα, -ας, ἡ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον καῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -)
Syr:43:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Południe On/ona/to/to samo Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ciepło On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ???
Syr:43:3 e)n mesEmbri/a| au)tou= a)naXErai/nei CHO/ran, kai\ e)nanti/on kau/matos au)tou= ti/s u(postE/setai;
Syr:43:3 en mesEmbria autu anaXErainei CHOran, kai enantion kaumatos autu tis hypostEsetai;
Syr:43:3 P N1A_DSF RD_GSM V1_PAI3S N1A_ASF C P N3M_GSN RD_GSM RI_NSM VF_FMI3S
Syr:43:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among noon he/she/it/same ć region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, heat he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ???
Syr:43:3 in/among/by (+dat) noon (dat) him/it/same (gen)   region (acc) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) heat (gen) him/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-???-ed
Syr:43:3 Syr_43:3_1 Syr_43:3_2 Syr_43:3_3 Syr_43:3_4 Syr_43:3_5 Syr_43:3_6 Syr_43:3_7 Syr_43:3_8 Syr_43:3_9 Syr_43:3_10 Syr_43:3_11
Syr:43:3 x x x x x x x x x x x
Syr:43:4 κάμινον φυσῶν ἐν ἔργοις καύματος, τριπλασίως ἥλιος ἐκκαίων ὄρη· ἀτμίδας πυρώδεις ἐκφυσῶν καὶ ἐκλάμπων ἀκτῖνας ἀμαυροῖ ὀφθαλμούς.
Syr:43:4 A man blowing a furnace is in works of heat, but the sun burneth the mountains three times more; breathing out fiery vapours, and sending forth bright beams, it dimmeth the eyes. (Sirach 43:4 Brenton)
Syr:43:4 Jak rozżarza się podmuchem piec, przy pracach wymagających żaru, tak słońce trzy razy mocniej rozpala góry, wydaje ognistą parę, a świecąc promieniami, oślepia oczy. (Syr 43:4 BT_4)
Syr:43:4 κάμινον φυσῶν ἐν ἔργοις καύματος, τριπλασίως ἥλιος ἐκκαίων ὄρη· ἀτμίδας πυρώδεις ἐκφυσῶν καὶ ἐκλάμπων ἀκτῖνας ἀμαυροῖ ὀφθαλμούς.
Syr:43:4 κάμινος, -ου, ἡ φυσάω [LXX] (φυσ(α)-, -, φυση·σ-, -, -, -) ἐν ἔργον, -ου, τό καῦμα[τ], -ατος, τό τρι·πλασίως [LXX] ἥλιος, -ου, ὁ ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ   ἐκ·φυσάω [LXX] (εκ+φυσ(α)-, εκ+φυση·σ-, εκ+φυση·σ-, -, -, -) καί ἐκ·λάμπω (εκ+λαμπ-, εκ+λαμψ-, -, -, -, -)     ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Syr:43:4 Piec Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ciepło Potrójnie ly Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By zapłonąć Wchodź Para [zobacz atmosferę] Do ??? I też, nawet, mianowicie Do ??? Oko
Syr:43:4 ka/minon fusO=n e)n e)/rgois kau/matos, triplasi/Os E(/lios e)kkai/On o)/rE· a)tmi/das purO/deis e)kfusO=n kai\ e)kla/mpOn a)kti=nas a)mauroi= o)fTalmou/s.
Syr:43:4 kaminon fysOn en ergois kaumatos, triplasiOs hElios ekkaiOn orE· atmidas pyrOdeis ekfysOn kai eklampOn aktinas amauroi ofTalmus.
Syr:43:4 N2_ASF V3_PAPNSM P N2N_DPN N3M_GSN D N2_NSM V1_PAPNSM N3E_APN N3D_APF A3_APF V3_PAPNSM C V1_PAPNSM N3_APF V4_PAI3S N2_APM
Syr:43:4 furnace to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work heat threefold-ly sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to inflame mount vapor [see atmosphere] ć to ??? and also, even, namely to ??? ć ć eye
Syr:43:4 furnace (acc) while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) works (dat) heat (gen) threefold-ly sun (nom) while INFLAME-ing (nom) mounts (nom|acc|voc) vapors (acc)   while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and while ???-ing (nom)     eyes (acc)
Syr:43:4 Syr_43:4_1 Syr_43:4_2 Syr_43:4_3 Syr_43:4_4 Syr_43:4_5 Syr_43:4_6 Syr_43:4_7 Syr_43:4_8 Syr_43:4_9 Syr_43:4_10 Syr_43:4_11 Syr_43:4_12 Syr_43:4_13 Syr_43:4_14 Syr_43:4_15 Syr_43:4_16 Syr_43:4_17
Syr:43:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:5 μέγας κύριος ὁ ποιήσας αὐτόν, καὶ ἐν λόγοις αὐτοῦ κατέσπευσεν πορείαν.
Syr:43:5 Great is the Lord that made it; and at his commandment runneth hastily. (Sirach 43:5 Brenton)
Syr:43:5 Wielki jest Pan, który je uczynił i na którego rozkaz spieszy się ono w swoim biegu. (Syr 43:5 BT_4)
Syr:43:5 μέγας κύριος ποιήσας αὐτόν, καὶ ἐν λόγοις αὐτοῦ κατέσπευσεν πορείαν.
Syr:43:5 μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   πορεία, -ας, ἡ
Syr:43:5 Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Chodzenie
Syr:43:5 me/gas ku/rios o( poiE/sas au)to/n, kai\ e)n lo/gois au)tou= kate/speusen porei/an.
Syr:43:5 megas kyrios ho poiEsas auton, kai en logois autu katespeusen poreian.
Syr:43:5 A1P_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RD_ASM C P N2_DPM RD_GSM VAI_AAI3S N1A_ASF
Syr:43:5 great lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same ć going
Syr:43:5 great ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) him/it/same (acc) and in/among/by (+dat) words (dat) him/it/same (gen)   going (acc)
Syr:43:5 Syr_43:5_1 Syr_43:5_2 Syr_43:5_3 Syr_43:5_4 Syr_43:5_5 Syr_43:5_6 Syr_43:5_7 Syr_43:5_8 Syr_43:5_9 Syr_43:5_10 Syr_43:5_11
Syr:43:5 x x x x x x x x x x x
Syr:43:6 καὶ ἡ σελήνη ἐν πᾶσιν εἰς καιρὸν αὐτῆς, ἀνάδειξιν χρόνων καὶ σημεῖον αἰῶνος·
Syr:43:6 He made the moon also to serve in her season for a declaration of times, and a sign of the world. (Sirach 43:6 Brenton)
Syr:43:6 Księżyc też świeci zawsze w swojej porze, aby ustalać czas i być wiecznym znakiem. (Syr 43:6 BT_4)
Syr:43:6 Καὶ σελήνη ἐν πᾶσιν εἰς καιρὸν αὐτῆς, ἀνάδειξιν χρόνων καὶ σημεῖον αἰῶνος·
Syr:43:6 καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά·δειξις, -εως, ἡ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί σημεῖον, -ου, τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:43:6 I też, nawet, mianowicie Księżyc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Okres czasu On/ona/to/to samo Upoważnianie Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie Znak Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:43:6 *kai\ E( selE/nE e)n pa=sin ei)s kairo\n au)tE=s, a)na/deiXin CHro/nOn kai\ sEmei=on ai)O=nos·
Syr:43:6 kai hE selEnE en pasin eis kairon autEs, anadeiXin CHronOn kai sEmeion aiOnos·
Syr:43:6 C RA_NSF N1_NSF P A3_DPN P N2_ASM RD_GSF N3I_ASF N2_GPM C N2_ASN N3W_GSM
Syr:43:6 and also, even, namely the moon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of into (+acc) period of time he/she/it/same commissioning time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely sign eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:43:6 and the (nom) moon (nom|voc) in/among/by (+dat) all (dat) into (+acc) period of time (acc) her/it/same (gen) commissioning (acc) times (gen) and sign (nom|acc|voc) eon (gen)
Syr:43:6 Syr_43:6_1 Syr_43:6_2 Syr_43:6_3 Syr_43:6_4 Syr_43:6_5 Syr_43:6_6 Syr_43:6_7 Syr_43:6_8 Syr_43:6_9 Syr_43:6_10 Syr_43:6_11 Syr_43:6_12 Syr_43:6_13
Syr:43:6 x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:7 ἀπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς, φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείας.
Syr:43:7 From the moon is the sign of feasts, a light that decreaseth in her perfection. (Sirach 43:7 Brenton)
Syr:43:7 Księżyc wyznacza dni świąt, to źródło światła, które się zmniejsza osiągnąwszy pełnię. (Syr 43:7 BT_4)
Syr:43:7 ἀπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς, φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείας.
Syr:43:7 ἀπό σελήνη, -ης, ἡ σημεῖον, -ου, τό ἑορτή, -ῆς, ἡ φωστήρ, -ῆρος, ὁ   ἐπί συν·τέλεια, -ας, ἡ
Syr:43:7 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Księżyc Znak Świąteczny ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakończenie
Syr:43:7 a)po\ selE/nEs sEmei=on e(ortE=s, fOstE\r meiou/menos e)pi\ suntelei/as.
Syr:43:7 apo selEnEs sEmeion heortEs, fOstEr meiumenos epi synteleias.
Syr:43:7 P N1_GSF N2_ASN N1_GSF N3H_NSM V4_PMPNSM P N1A_GSF
Syr:43:7 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing moon sign festival ??? ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing completion
Syr:43:7 away from (+gen) moon (gen) sign (nom|acc|voc) festival (gen) ??? (nom|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) completion (gen), completions (acc)
Syr:43:7 Syr_43:7_1 Syr_43:7_2 Syr_43:7_3 Syr_43:7_4 Syr_43:7_5 Syr_43:7_6 Syr_43:7_7 Syr_43:7_8
Syr:43:7 x x x x x x x x
Syr:43:8 μὴν κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν αὐξανόμενος θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει, σκεῦος παρεμβολῶν ἐν ὕψει, ἐν στερεώματι οὐρανοῦ ἐκλάμπων.
Syr:43:8 The month is called after her name, increasing wonderfully in her changing, being an instrument of the armies above, shining in the firmament of heaven; (Sirach 43:8 Brenton)
Syr:43:8 Miesiąc od niego ma swoje imię. Zwiększając się dziwnie wśród odmian, jest latarnią obozową wojska na wysokościach, świecącą na sklepieniu niebieskim. (Syr 43:8 BT_4)
Syr:43:8 μὴν κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν αὐξανόμενος θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει, σκεῦος παρεμβολῶν ἐν ὕψει, ἐν στερεώματι οὐρανοῦ ἐκλάμπων.
Syr:43:8 μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-)   ἐν ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) σκεῦο·ς, -ους, τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἐν ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ἐν στερέωμα[τ], -ατος, τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐκ·λάμπω (εκ+λαμπ-, εκ+λαμψ-, -, -, -, -)
Syr:43:8 ???; miesiąc W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By być By stawać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Naczynie Obozu obóz, koszary, armia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Firmament Nieba/niebo Do ???
Syr:43:8 mE\n kata\ to\ o)/noma au)tE=s e)stin au)Xano/menos TaumastO=s e)n a)lloiO/sei, skeu=os parembolO=n e)n u(/PSei, e)n stereO/mati ou)ranou= e)kla/mpOn.
Syr:43:8 mEn kata to onoma autEs estin auXanomenos TaumastOs en alloiOsei, skeuos parembolOn en hyPSei, en stereOmati uranu eklampOn.
Syr:43:8 N3_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSF V9_PAI3S V1_PMPNSM D P N3I_DSF N3E_NSN N1_GPF P N3E_DSN P N3M_DSN N2_GSM V1_PAPNSM
Syr:43:8 ???; month down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same to be to grow ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to ??? vessel camp camp, barracks, army in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among firmament sky/heaven to ???
Syr:43:8 ???; month (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-is while being-GROW-ed (nom)   in/among/by (+dat) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) vessel (nom|acc|voc) camps (gen) in/among/by (+dat) height (dat) in/among/by (+dat) firmament (dat) sky/heaven (gen) while ???-ing (nom)
Syr:43:8 Syr_43:8_1 Syr_43:8_2 Syr_43:8_3 Syr_43:8_4 Syr_43:8_5 Syr_43:8_6 Syr_43:8_7 Syr_43:8_8 Syr_43:8_9 Syr_43:8_10 Syr_43:8_11 Syr_43:8_12 Syr_43:8_13 Syr_43:8_14 Syr_43:8_15 Syr_43:8_16 Syr_43:8_17 Syr_43:8_18
Syr:43:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:9 κάλλος οὐρανοῦ δόξα ἄστρων, κόσμος φωτίζων ἐν ὑψίστοις κυρίου·
Syr:43:9 The beauty of heaven, the glory of the stars, an ornament giving light in the highest places of the Lord. (Sirach 43:9 Brenton)
Syr:43:9 Wspaniałość gwiazd jest pięknością nieba, błyszczącą ozdobą na wysokościach Pana. (Syr 43:9 BT_4)
Syr:43:9 κάλλος οὐρανοῦ δόξα ἄστρων, κόσμος φωτίζων ἐν ὑψίστοις κυρίου·
Syr:43:9   οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δόξα, -ης, ἡ ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) κόσμος, -ου, ὁ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ἐν ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:43:9 Nieba/niebo Sławy/wzbudzanie grozy Gwiezdny Świat (wieczny świat) materialne królestwo By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najwyższy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:43:9 ka/llos ou)ranou= do/Xa a)/strOn, ko/smos fOti/DZOn e)n u(PSi/stois kuri/ou·
Syr:43:9 kallos uranu doXa astrOn, kosmos fOtiDZOn en hyPSistois kyriu·
Syr:43:9 N3E_ASN N2_GSM N1S_NSF N2N_GPN N2_NSM V1_PAPNSM P A1_DPN N2_GSM
Syr:43:9 ć sky/heaven glory/awesomeness star world (secular world) material realm to bring to light enlighten, bring to light, make known in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among highest lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:43:9   sky/heaven (gen) glory/awesomeness (nom|voc) stars (gen) world (nom) while LIGHT-ing (nom) in/among/by (+dat) highest ([Adj] dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:43:9 Syr_43:9_1 Syr_43:9_2 Syr_43:9_3 Syr_43:9_4 Syr_43:9_5 Syr_43:9_6 Syr_43:9_7 Syr_43:9_8 Syr_43:9_9
Syr:43:9 x x x x x x x x x
Syr:43:10 ἐν λόγοις ἁγίου στήσονται κατὰ κρίμα καὶ οὐ μὴ ἐκλυθῶσιν ἐν φυλακαῖς αὐτῶν.
Syr:43:10 At the commandment of the Holy One they will stand in their order, and never faint in their watches. (Sirach 43:10 Brenton)
Syr:43:10 Na polecenie Świętego trzymają się Jego wyroku i nie nużą się odbywaniem swych straży. (Syr 43:10 BT_4)
Syr:43:10 ἐν λόγοις ἁγίου στήσονται κατὰ κρίμα καὶ οὐ μὴ ἐκλυθῶσιν ἐν φυλακαῖς αὐτῶν.
Syr:43:10 ἐν λόγος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά κρίμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ἐν φυλακή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:43:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaniechać (bądź słaby) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Więzienie zabezpieczają się On/ona/to/to samo
Syr:43:10 e)n lo/gois a(gi/ou stE/sontai kata\ kri/ma kai\ ou) mE\ e)kluTO=sin e)n fulakai=s au)tO=n.
Syr:43:10 en logois hagiu stEsontai kata krima kai u mE eklyTOsin en fylakais autOn.
Syr:43:10 P N2_DPM A1A_GSM VF_FMI3P P N3M_ASN C D D VC_APS3P P N1_DPF RD_GPM
Syr:43:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to give up (be faint) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prison guard he/she/it/same
Syr:43:10 in/among/by (+dat) words (dat) holy ([Adj] gen) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) sentence (nom|acc|voc) and not not they-should-be-GIVE-ed-UP in/among/by (+dat) prisons (dat) them/same (gen)
Syr:43:10 Syr_43:10_1 Syr_43:10_2 Syr_43:10_3 Syr_43:10_4 Syr_43:10_5 Syr_43:10_6 Syr_43:10_7 Syr_43:10_8 Syr_43:10_9 Syr_43:10_10 Syr_43:10_11 Syr_43:10_12 Syr_43:10_13
Syr:43:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:11 ἰδὲ τόξον καὶ εὐλόγησον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ σφόδρα ὡραῖον ἐν τῷ αὐγάσματι αὐτοῦ·
Syr:43:11 Look upon the rainbow, and praise him that made it; very beautiful it is in the brightness thereof. (Sirach 43:11 Brenton)
Syr:43:11 Patrz na tęczę i wychwalaj Tego, kto ją uczynił, nadzwyczaj piękna jest w swoim blasku: (Syr 43:11 BT_4)
Syr:43:11 ἰδὲ τόξον καὶ εὐλόγησον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ σφόδρα ὡραῖον ἐν τῷ αὐγάσματι αὐτοῦ·
Syr:43:11 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τόξον, -ου, τό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα ὡραῖος -α -ον ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:43:11 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie By błogosławić By czynić/rób On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Aktualny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:43:11 i)de\ to/Xon kai\ eu)lo/gEson to\n poiE/santa au)to\ sfo/dra O(rai=on e)n tO=| au)ga/smati au)tou=·
Syr:43:11 ide toXon kai eulogEson ton poiEsanta auto sfodra hOraion en tO augasmati autu·
Syr:43:11 VB_AAD2S N2N_ASN C VA_AAD2S RA_ASM VA_AAPASM RD_ASN D A1A_ASN P RA_DSN N3M_DSN RD_GSN
Syr:43:11 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bow (also rainbow) and also, even, namely to bless the to do/make he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager timely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Syr:43:11 do-SEE-you(sg)! Bow (nom|acc|voc) and do-BLESS-you(sg)!, going-to-BLESS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) upon DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) it/same (nom|acc) vehement, timely ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen)
Syr:43:11 Syr_43:11_1 Syr_43:11_2 Syr_43:11_3 Syr_43:11_4 Syr_43:11_5 Syr_43:11_6 Syr_43:11_7 Syr_43:11_8 Syr_43:11_9 Syr_43:11_10 Syr_43:11_11 Syr_43:11_12 Syr_43:11_13
Syr:43:11 x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:12 ἐγύρωσεν οὐρανὸν ἐν κυκλώσει δόξης, χεῖρες ὑψίστου ἐτάνυσαν αὐτό.
Syr:43:12 It compasseth the heaven about with a glorious circle, and the hands of the most High have bended it. (Sirach 43:12 Brenton)
Syr:43:12 otacza niebo kręgiem wspaniałym, a napięły ją ręce Najwyższego. (Syr 43:12 BT_4)
Syr:43:12 ἐγύρωσεν οὐρανὸν ἐν κυκλώσει δόξης, χεῖρες ὑψίστου ἐτάνυσαν αὐτό.
Syr:43:12   οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐν κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) δόξα, -ης, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:43:12 Nieba/niebo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Sławy/wzbudzanie grozy Ręka Najwyższy On/ona/to/to samo
Syr:43:12 e)gu/rOsen ou)rano\n e)n kuklO/sei do/XEs, CHei=res u(PSi/stou e)ta/nusan au)to/.
Syr:43:12 egyrOsen uranon en kyklOsei doXEs, CHeires hyPSistu etanysan auto.
Syr:43:12 VAI_AAI3S N2_ASM P N3I_DSF N1S_GSF N3_NPF A1_GSM VAI_AAI3S RD_ASN
Syr:43:12 ć sky/heaven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle glory/awesomeness hand highest ć he/she/it/same
Syr:43:12   sky/heaven (acc) in/among/by (+dat) he/she/it-will-ENCIRCLE, you(sg)-will-be-ENCIRCLE-ed (classical) glory/awesomeness (gen) hands (nom|voc) highest ([Adj] gen)   it/same (nom|acc)
Syr:43:12 Syr_43:12_1 Syr_43:12_2 Syr_43:12_3 Syr_43:12_4 Syr_43:12_5 Syr_43:12_6 Syr_43:12_7 Syr_43:12_8 Syr_43:12_9
Syr:43:12 x x x x x x x x x
Syr:43:13 Προστάγματι αὐτοῦ κατέσπευσεν χιόνα καὶ ταχύνει ἀστραπὰς κρίματος αὐτοῦ·
Syr:43:13 By his commandment he maketh the snow to fall apace, and sendeth swiftly the lightnings of his judgment. (Sirach 43:13 Brenton)
Syr:43:13 Rozkazem swoim rzuca On błyskawice i szybko wysyła pioruny, sługi swego sądu. (Syr 43:13 BT_4)
Syr:43:13 Προστάγματι αὐτοῦ κατέσπευσεν χιόνα καὶ ταχύνει ἀστραπὰς κρίματος αὐτοῦ·
Syr:43:13   αὐτός αὐτή αὐτό   χιών, -όνος, ἡ καί   ἀστραπή, -ῆς, ἡ κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:43:13 On/ona/to/to samo Śnieg I też, nawet, mianowicie Błyskawica Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo
Syr:43:13 *prosta/gmati au)tou= kate/speusen CHio/na kai\ taCHu/nei a)strapa\s kri/matos au)tou=·
Syr:43:13 prostagmati autu katespeusen CHiona kai taCHynei astrapas krimatos autu·
Syr:43:13 N3M_DSN RD_GSM VAI_AAI3S N3N_ASF C V1_PAI3S N1_APF N3M_GSN RD_GSM
Syr:43:13 ć he/she/it/same ć snow and also, even, namely ć lightning sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same
Syr:43:13   him/it/same (gen)   snow (acc) and   lightnings (acc) sentence (gen) him/it/same (gen)
Syr:43:13 Syr_43:13_1 Syr_43:13_2 Syr_43:13_3 Syr_43:13_4 Syr_43:13_5 Syr_43:13_6 Syr_43:13_7 Syr_43:13_8 Syr_43:13_9
Syr:43:13 x x x x x x x x x
Syr:43:14 διὰ τοῦτο ἠνεῴχθησαν θησαυροί, καὶ ἐξέπτησαν νεφέλαι ὡς πετεινά·
Syr:43:14 Through this the treasures are opened: and clouds fly forth as fowls. (Sirach 43:14 Brenton)
Syr:43:14 Przez Niego również otwierają się skarbce i wylatują chmury jak ptaki. (Syr 43:14 BT_4)
Syr:43:14 διὰ τοῦτο ἠνεῴχθησαν θησαυροί, καὶ ἐξέπτησαν νεφέλαι ὡς πετεινά·
Syr:43:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) θησαυρός, -οῦ, ὁ καί ἐκ·πέτομαι [LXX] (-, -, εκ+πτη·σ-, -, -, -) νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὡς πετεινόν, -οῦ, τό
Syr:43:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By otwierać Skarb I też, nawet, mianowicie By lecieć Chmura Jak/jak Ptak
Syr:43:14 dia\ tou=to E)neO/|CHTEsan TEsauroi/, kai\ e)Xe/ptEsan nefe/lai O(s peteina/·
Syr:43:14 dia tuto EneOCHTEsan TEsauroi, kai eXeptEsan nefelai hOs peteina·
Syr:43:14 P RD_ASN VQI_API3P N2_NPM C VDI_API3P N1_NPF C A1_NPN
Syr:43:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to open up treasure and also, even, namely to fly cloud as/like bird
Syr:43:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-were-OPEN-ed-UP treasures (nom|voc) and they-FLY-ed clouds (nom|voc) as/like birds (nom|acc|voc)
Syr:43:14 Syr_43:14_1 Syr_43:14_2 Syr_43:14_3 Syr_43:14_4 Syr_43:14_5 Syr_43:14_6 Syr_43:14_7 Syr_43:14_8 Syr_43:14_9
Syr:43:14 x x x x x x x x x
Syr:43:15 ἐν μεγαλείῳ αὐτοῦ ἴσχυσεν νεφέλας, καὶ διεθρύβησαν λίθοι χαλάζης·
Syr:43:15 By his great power he maketh the clouds firm, and the hailstones are broken small. (Sirach 43:15 Brenton)
Syr:43:15 Swą potęgą wzmacnia chmury i bryły gradu zostają drobno pokruszone. (Syr 43:15 BT_4)
Syr:43:15 ἐν μεγαλείῳ αὐτοῦ ἴσχυσεν νεφέλας, καὶ διεθρύβησαν λίθοι χαλάζης·
Syr:43:15 ἐν μεγαλεῖος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί   λίθος, -ου, ὁ χάλαζα, -ης, ἡ
Syr:43:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród magnificant On/ona/to/to samo By mieć siła Chmura I też, nawet, mianowicie Kamień Grad {Pozdrowienie}
Syr:43:15 e)n megalei/O| au)tou= i)/sCHusen nefe/las, kai\ dieTru/bEsan li/Toi CHala/DZEs·
Syr:43:15 en megaleiO autu isCHysen nefelas, kai dieTrybEsan liToi CHalaDZEs·
Syr:43:15 P A1A_DSN RD_GSM VAI_AAI3S N1_APF C VCI_API3P N2_NPM N1S_GSF
Syr:43:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among magnificant he/she/it/same to have strength cloud and also, even, namely ć stone hail
Syr:43:15 in/among/by (+dat) magnificant ([Adj] dat) him/it/same (gen) he/she/it-HAVE-ed-STRENGTH clouds (acc) and   stones (nom|voc) hail (gen)
Syr:43:15 Syr_43:15_1 Syr_43:15_2 Syr_43:15_3 Syr_43:15_4 Syr_43:15_5 Syr_43:15_6 Syr_43:15_7 Syr_43:15_8 Syr_43:15_9
Syr:43:15 x x x x x x x x x
Syr:43:16 καὶ ἐν ὀπτασίᾳ αὐτοῦ σαλευθήσεται ὄρη, ἐν θελήματι αὐτοῦ πνεύσεται νότος.
Syr:43:16 At his sight the mountains are shaken, and at his will the south wind bloweth. (Sirach 43:16 Brenton)
Syr:43:16 Na widok Jego zatrzęsły się góry, a na rozkaz woli Jego wieje wiatr południowy. (Syr 43:16 BT_4)
Syr:43:16 καὶ ἐν ὀπτασίᾳ αὐτοῦ σαλευθήσεται ὄρη, ἐν θελήματι αὐτοῦ πνεύσεται νότος.
Syr:43:16 καί ἐν ὀπτασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐν θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πνέω (πνε-, πνευ·σ-, πνευ·σ-, -, -, -) νότος, -ου, ὁ
Syr:43:16 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo By trząść się (drżenie) Wchodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo By dmuchać {By rozkwitać} Na południe
Syr:43:16 kai\ e)n o)ptasi/a| au)tou= saleuTE/setai o)/rE, e)n TelE/mati au)tou= pneu/setai no/tos.
Syr:43:16 kai en optasia autu saleuTEsetai orE, en TelEmati autu pneusetai notos.
Syr:43:16 C P N1A_DSF RD_GSM VC_FPI3S N3E_APN P N3M_DPN RD_GSM VF_FMI3S N2_NSM
Syr:43:16 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision he/she/it/same to shake (tremor) mount in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among will desire, will, wish he/she/it/same to blow south
Syr:43:16 and in/among/by (+dat) vision (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-SHAKE-ed mounts (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) will (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-BLOW-ed south (nom)
Syr:43:16 Syr_43:16_1 Syr_43:16_2 Syr_43:16_3 Syr_43:16_4 Syr_43:16_5 Syr_43:16_6 Syr_43:16_7 Syr_43:16_8 Syr_43:16_9 Syr_43:16_10 Syr_43:16_11
Syr:43:16 x x x x x x x x x x x
Syr:43:17 φωνὴ βροντῆς αὐτοῦ ὠνείδισεν γῆν καὶ καταιγὶς βορέου καὶ συστροφὴ πνεύματος.
Syr:43:17 The noise of the thunder maketh the earth to tremble: so doth the northern storm and the whirlwind: as birds flying he scattereth the snow, and the falling down thereof is as the lighting of grasshoppers: (Sirach 43:17 Brenton)
Syr:43:17 Głos Jego grzmotu karci ziemię, jak nawałnica wiatru północnego i kłębowisko wichru. (Syr 43:17 BT_4)
Syr:43:17 φωνὴ βροντῆς αὐτοῦ ὠνείδισεν γῆν καὶ καταιγὶς βορέου καὶ συστροφὴ πνεύματος.
Syr:43:17 φωνή, -ῆς, ἡ βροντή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί συ·στροφή, -ῆς, ἡ πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Syr:43:17 Dźwięku/głos płacze Grzmot On/ona/to/to samo By mówić lekceważąco [pogarda?] Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Na północ I też, nawet, mianowicie Tłum Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Syr:43:17 fOnE\ brontE=s au)tou= O)nei/disen gE=n kai\ kataigi\s bore/ou kai\ sustrofE\ pneu/matos.
Syr:43:17 fOnE brontEs autu Oneidisen gEn kai kataigis boreu kai systrofE pneumatos.
Syr:43:17 N1_NSF N1_GSF RD_GSM VAI_AAI3S N1_ASF C N3D_NSF N1T_GSM C N1_NSF N3M_GSN
Syr:43:17 sound/voice cries thunder he/she/it/same to disparage [scorn?] earth/land and also, even, namely ć north and also, even, namely mob spirit breath, spiritual utterance, wind
Syr:43:17 sound/voice (nom|voc) thunder (gen) him/it/same (gen) he/she/it-DISPARAGE-ed earth/land (acc) and   north (gen) and mob (nom|voc) spirit (gen)
Syr:43:17 Syr_43:17_1 Syr_43:17_2 Syr_43:17_3 Syr_43:17_4 Syr_43:17_5 Syr_43:17_6 Syr_43:17_7 Syr_43:17_8 Syr_43:17_9 Syr_43:17_10 Syr_43:17_11
Syr:43:17 x x x x x x x x x x x
Syr:43:18 ὡς πετεινὰ καθιπτάμενα πάσσει χιόνα, καὶ ὡς ἀκρὶς καταλύουσα ἡ κατάβασις αὐτῆς· κάλλος λευκότητος αὐτῆς ἐκθαυμάσει ὀφθαλμός, καὶ ἐπὶ τοῦ ὑετοῦ αὐτῆς ἐκστήσεται καρδία.
Syr:43:18 The eye marvelleth at the beauty of the whiteness thereof, and the heart is astonished at the raining of it. (Sirach 43:18 Brenton)
Syr:43:18 Rozrzuca On śnieg jak osiadające ptaki, a jego opad jak chmara szarańczy. Piękność jego bieli zadziwia oko, a takim opadem zachwyca się serce. (Syr 43:18 BT_4)
Syr:43:18 ὡς πετεινὰ καθιπτάμενα πάσσει χιόνα, καὶ ὡς ἀκρὶς καταλύουσα κατάβασις αὐτῆς· κάλλος λευκότητος αὐτῆς ἐκθαυμάσει ὀφθαλμός, καὶ ἐπὶ τοῦ ὑετοῦ αὐτῆς ἐκστήσεται καρδία.
Syr:43:18 ὡς πετεινόν, -οῦ, τό   πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χιών, -όνος, ἡ καί ὡς ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ὁ ἡ τό κατά·βασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό     αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·θαυμάζω (εκ+θαυμαζ-, εκ+θαυμα·σ-, -, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό ὑετός, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καρδία, -ας, ἡ
Syr:43:18 Jak/jak Ptak By kropić Śnieg I też, nawet, mianowicie Jak/jak Szarańcza By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Schodzenie On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Do ??? Oko I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Deszcz On/ona/to/to samo By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Syr:43:18 O(s peteina\ kaTipta/mena pa/ssei CHio/na, kai\ O(s a)kri\s katalu/ousa E( kata/basis au)tE=s· ka/llos leuko/tEtos au)tE=s e)kTauma/sei o)fTalmo/s, kai\ e)pi\ tou= u(etou= au)tE=s e)kstE/setai kardi/a.
Syr:43:18 hOs peteina kaTiptamena passei CHiona, kai hOs akris katalyusa hE katabasis autEs· kallos leukotEtos autEs ekTaumasei ofTalmos, kai epi tu hyetu autEs ekstEsetai kardia.
Syr:43:18 C A1_APN VX_XMPAPN V1_PAI3S N3N_ASF C C N3D_NSF V1_PAPNSF RA_NSF N3I_NSF RD_GSF N3E_ASN N3T_GSF RD_GSF VF_FAI3S N2_NSM C P RA_GSM N2_GSM RD_GSF VF_FMI3S N1A_NSF
Syr:43:18 as/like bird ć to sprinkle snow and also, even, namely as/like locust to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end the descent he/she/it/same ć ć he/she/it/same to ??? eye and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the rain he/she/it/same to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Syr:43:18 as/like birds (nom|acc|voc)   he/she/it-is-SPRINKLE-ing, you(sg)-are-being-SPRINKLE-ed (classical) snow (acc) and as/like locust (nom) while ABOLISH-ing (nom|voc) the (nom) descent (nom) her/it/same (gen)     her/it/same (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) eye (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) rain (gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed heart (nom|voc)
Syr:43:18 Syr_43:18_1 Syr_43:18_2 Syr_43:18_3 Syr_43:18_4 Syr_43:18_5 Syr_43:18_6 Syr_43:18_7 Syr_43:18_8 Syr_43:18_9 Syr_43:18_10 Syr_43:18_11 Syr_43:18_12 Syr_43:18_13 Syr_43:18_14 Syr_43:18_15 Syr_43:18_16 Syr_43:18_17 Syr_43:18_18 Syr_43:18_19 Syr_43:18_20 Syr_43:18_21 Syr_43:18_22 Syr_43:18_23 Syr_43:18_24
Syr:43:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:19 καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ γῆς χέει, καὶ παγεῖσα γίνεται σκολόπων ἄκρα.
Syr:43:19 The hoarfrost also as salt he poureth on the earth, and being congealed, it lieth on the top of sharp stakes. (Sirach 43:19 Brenton)
Syr:43:19 On szron jak sól rozsiewa po ziemi, który marznąc jeży się ostrymi kolcami. (Syr 43:19 BT_4)
Syr:43:19 καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ γῆς χέει, καὶ παγεῖσα γίνεται σκολόπων ἄκρα.
Syr:43:19 καί   ὡς ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ χέω [LXX] (χε-, χε(ε)·[σ]-, -, -, κεχυ-, χυ·θ-) καί πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σκόλοψ, -οπος, ὁ ἄκρον, -ου, τό
Syr:43:19 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Słony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By lać [rozpostarty, rozbryzguj się,(myj się)] I też, nawet, mianowicie By upadać By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? Najdalszy obszaru/wierzchołek
Syr:43:19 kai\ pa/CHnEn O(s a(/la e)pi\ gE=s CHe/ei, kai\ pagei=sa gi/netai skolo/pOn a)/kra.
Syr:43:19 kai paCHnEn hOs hala epi gEs CHeei, kai pageisa ginetai skolopOn akra.
Syr:43:19 C N1_ASF C N3_ASM P N1_GSF V2_PAI3S C VD_APPNSF V1_PMI3S N3P_GSM A1A_NPN
Syr:43:19 and also, even, namely ć as/like salt upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land to pour [spread, splash,(wash)] and also, even, namely to pitch to become become, happen ??? furthest extent/apex
Syr:43:19 and   as/like salt (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) he/she/it-is-POUR-ing, you(sg)-are-being-POUR-ed (classical), he/she/it-will-POUR, you(sg)-will-be-POUR-ed (classical) and upon being-PITCH-ed (nom|voc) he/she/it-is-being-BECOME-ed ???s (gen) furthest extents/apexes (nom|acc|voc)
Syr:43:19 Syr_43:19_1 Syr_43:19_2 Syr_43:19_3 Syr_43:19_4 Syr_43:19_5 Syr_43:19_6 Syr_43:19_7 Syr_43:19_8 Syr_43:19_9 Syr_43:19_10 Syr_43:19_11 Syr_43:19_12
Syr:43:19 x x x x x x x x x x x x
Syr:43:20 ψυχρὸς ἄνεμος βορέης πνεύσει, καὶ παγήσεται κρύσταλλος ἐφ’ ὕδατος· ἐπὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος καταλύσει, καὶ ὡς θώρακα ἐνδύσεται τὸ ὕδωρ.
Syr:43:20 When the cold north wind bloweth, and the water is congealed into ice, it abideth upon every gathering together of water, and clotheth the water as with a breastplate. (Sirach 43:20 Brenton)
Syr:43:20 Gdy mroźny wiatr północny zawieje, ścina się lód na wodzie i kładzie się na całym zbiorniku wód, przyodziewając go jakby pancerzem. (Syr 43:20 BT_4)
Syr:43:20 ψυχρὸς ἄνεμος βορέης πνεύσει, καὶ παγήσεται κρύσταλλος ἐφ’ ὕδατος· ἐπὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος καταλύσει, καὶ ὡς θώρακα ἐνδύσεται τὸ ὕδωρ.
Syr:43:20 ψυχρός -ά -όν ἄνεμος, -ου, ὁ   πνέω (πνε-, πνευ·σ-, πνευ·σ-, -, -, -) καί πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) κρύσταλλος, -ου, ὁ ἐπί ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) καί ὡς θώραξ, -ακος, ὁ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Syr:43:20 Chłodny ?????? orig. 'ochładzał Liddell i Scott Wiatr By dmuchać {By rozkwitać} I też, nawet, mianowicie By upadać Kryształowy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Woda By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca I też, nawet, mianowicie Jak/jak Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] By ubierać Woda
Syr:43:20 PSuCHro\s a)/nemos bore/Es pneu/sei, kai\ pagE/setai kru/stallos e)f’ u(/datos· e)pi\ pa=san sunagOgE\n u(/datos katalu/sei, kai\ O(s TO/raka e)ndu/setai to\ u(/dOr.
Syr:43:20 PSyCHros anemos boreEs pneusei, kai pagEsetai krystallos ef’ hydatos· epi pasan synagOgEn hydatos katalysei, kai hOs TOraka endysetai to hydOr.
Syr:43:20 A1A_NSM N2_NSM N1T_NSM VF_FAI3S C VD_FPI3S N2_NSM P N3T_GSN P A1S_ASF N1_ASF N3T_GSN N3I_DSF C C N3K_ASM VF_FMI3S RA_NSN N3_NSN
Syr:43:20 cool ψυχρός orig. 'cooled Liddell and Scott wind ć to blow and also, even, namely to pitch crystal upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing water upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle gathering water to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end and also, even, namely as/like breastplate [see thorax] to clothe the water
Syr:43:20 cool ([Adj] nom) wind (nom)   he/she/it-will-BLOW, you(sg)-will-be-BLOW-ed (classical) and he/she/it-will-be-PITCH-ed crystal (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) water (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) gathering (acc) water (gen) he/she/it-will-ABOLISH, you(sg)-will-be-ABOLISH-ed (classical) and as/like breastplate (acc) he/she/it-will-be-CLOTHE-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc)
Syr:43:20 Syr_43:20_1 Syr_43:20_2 Syr_43:20_3 Syr_43:20_4 Syr_43:20_5 Syr_43:20_6 Syr_43:20_7 Syr_43:20_8 Syr_43:20_9 Syr_43:20_10 Syr_43:20_11 Syr_43:20_12 Syr_43:20_13 Syr_43:20_14 Syr_43:20_15 Syr_43:20_16 Syr_43:20_17 Syr_43:20_18 Syr_43:20_19 Syr_43:20_20
Syr:43:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:21 καταφάγεται ὄρη καὶ ἔρημον ἐκκαύσει καὶ ἀποσβέσει χλόην ὡς πῦρ.
Syr:43:21 It devoureth the mountains, and burneth the wilderness, and consumeth the grass as fire. (Sirach 43:21 Brenton)
Syr:43:21 Wicher objada góry, wypala step i jak ogień pożera świeżą zieleń. (Syr 43:21 BT_4)
Syr:43:21 καταφάγεται ὄρη καὶ ἔρημον ἐκκαύσει καὶ ἀποσβέσει χλόην ὡς πῦρ.
Syr:43:21 κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἔρημος -ον ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) καί   Χλόη, -ης, ἡ ὡς πῦρ, -ρός, τό
Syr:43:21 By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Wchodź I też, nawet, mianowicie Odludzie By zapłonąć I też, nawet, mianowicie Chloe Jak/jak Ogień
Syr:43:21 katafa/getai o)/rE kai\ e)/rEmon e)kkau/sei kai\ a)posbe/sei CHlo/En O(s pu=r.
Syr:43:21 katafagetai orE kai erEmon ekkausei kai aposbesei CHloEn hOs pyr.
Syr:43:21 VF_FMI3S N3E_APN C N2_ASF VF_FAI3S C VF_FAI3S N1_ASF C N3_NSN
Syr:43:21 to devour be eaten away, eat away mount and also, even, namely wilderness to inflame and also, even, namely ć Chloe as/like fire
Syr:43:21 he/she/it-will-be-DEVOUR-ed mounts (nom|acc|voc) and wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-INFLAME, you(sg)-will-be-INFLAME-ed (classical) and   Chloe (acc) as/like fire (nom|acc|voc)
Syr:43:21 Syr_43:21_1 Syr_43:21_2 Syr_43:21_3 Syr_43:21_4 Syr_43:21_5 Syr_43:21_6 Syr_43:21_7 Syr_43:21_8 Syr_43:21_9 Syr_43:21_10
Syr:43:21 x x x x x x x x x x
Syr:43:22 ἴασις πάντων κατὰ σπουδὴν ὁμίχλη, δρόσος ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος ἱλαρώσει.
Syr:43:22 A present remedy of all is a mist coming speedily, a dew coming after heat refresheth. (Sirach 43:22 Brenton)
Syr:43:22 Nagle lekarstwem na to staje się mgła, a po upale rosa spadająca - pocieszeniem. (Syr 43:22 BT_4)
Syr:43:22 ἴασις πάντων κατὰ σπουδὴν ὁμίχλη, δρόσος ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος ἱλαρώσει.
Syr:43:22 ἴασις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατά σπουδή, -ῆς, ἡ ὁμίχλη, -ης, ἡ   ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ἀπό καύσων, -ωνος, ὁ  
Syr:43:22 Gojenie się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pilności/pośpiech Mgły/mgła By spotykać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Płonące ciepło płonące ciepło
Syr:43:22 i)/asis pa/ntOn kata\ spoudE\n o(mi/CHlE, dro/sos a)pantO=sa a)po\ kau/sOnos i(larO/sei.
Syr:43:22 iasis pantOn kata spudEn homiCHlE, drosos apantOsa apo kausOnos hilarOsei.
Syr:43:22 N3I_NSF A3_GPN P N1_ASF N1_NSF N2_NSF V3_PAPNSF P N3W_GSM VF_FAI3S
Syr:43:22 healing every all, each, every, the whole of down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing diligence/haste mist/fog ć to encounter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing burning heat burning heat ć
Syr:43:22 healing (nom) all (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) diligence/haste (acc) mist/fog (nom|voc)   while ENCOUNTER-ing (nom|voc) away from (+gen) burning heat (gen)  
Syr:43:22 Syr_43:22_1 Syr_43:22_2 Syr_43:22_3 Syr_43:22_4 Syr_43:22_5 Syr_43:22_6 Syr_43:22_7 Syr_43:22_8 Syr_43:22_9 Syr_43:22_10
Syr:43:22 x x x x x x x x x x
Syr:43:23 Λογισμῷ αὐτοῦ ἐκόπασεν ἄβυσσον καὶ ἐφύτευσεν ἐν αὐτῇ νήσους.
Syr:43:23 By his counsel he appeaseth the deep, and planteth islands therein. (Sirach 43:23 Brenton)
Syr:43:23 Według swej myśli On ujarzmił odmęty wód i osadził na nich wyspy. (Syr 43:23 BT_4)
Syr:43:23 Λογισμῷ αὐτοῦ ἐκόπασεν ἄβυσσον καὶ ἐφύτευσεν ἐν αὐτῇ νήσους.
Syr:43:23 λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) ἄ·βυσσος, -ου, ἡ καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό νῆσος, -ου, ἡ
Syr:43:23 Logika On/ona/to/to samo Do zmniejszanego trudu, opadany Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wyspa
Syr:43:23 *logismO=| au)tou= e)ko/pasen a)/busson kai\ e)fu/teusen e)n au)tE=| nE/sous.
Syr:43:23 logismO autu ekopasen abysson kai efyteusen en autE nEsus.
Syr:43:23 N2_DSM RD_GSM VAI_AAI3S N2_ASF C VAI_AAI3S P RD_DSF N2_APF
Syr:43:23 logic he/she/it/same to abated toil, subsided abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same island
Syr:43:23 logic (dat) him/it/same (gen) he/she/it-ABATED-ed abyss (acc) and he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) islands (acc)
Syr:43:23 Syr_43:23_1 Syr_43:23_2 Syr_43:23_3 Syr_43:23_4 Syr_43:23_5 Syr_43:23_6 Syr_43:23_7 Syr_43:23_8 Syr_43:23_9
Syr:43:23 x x x x x x x x x
Syr:43:24 οἱ πλέοντες τὴν θάλασσαν διηγοῦνται τὸν κίνδυνον αὐτῆς, καὶ ἀκοαῖς ὠτίων ἡμῶν θαυμάζομεν·
Syr:43:24 They that sail on the sea tell of the danger thereof; and when we hear it with our ears, we marvel thereat. (Sirach 43:24 Brenton)
Syr:43:24 Ci, którzy pływają po morzu, opowiadają o jego niebezpieczeństwach, i dziwimy się temu, co słyszą nasze uszy. (Syr 43:24 BT_4)
Syr:43:24 οἱ πλέοντες τὴν θάλασσαν διηγοῦνται τὸν κίνδυνον αὐτῆς, καὶ ἀκοαῖς ὠτίων ἡμῶν θαυμάζομεν·
Syr:43:24 ὁ ἡ τό πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κίνδυνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀκοή, -ῆς, ἡ ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
Syr:43:24 By żeglować Morze Do exposit Niebezpieczeństwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Słyszenie Ucho Ja By być zaskakiwany są podziwiany przy
Syr:43:24 oi( ple/ontes tE\n Ta/lassan diEgou=ntai to\n ki/ndunon au)tE=s, kai\ a)koai=s O)ti/On E(mO=n Tauma/DZomen·
Syr:43:24 hoi pleontes tEn Talassan diEguntai ton kindynon autEs, kai akoais OtiOn hEmOn TaumaDZomen·
Syr:43:24 RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1S_ASF V2_PMI3P RA_ASM N2_ASM RD_GSF C N1_DPF N2N_GPN RP_GP V1_PAI1P
Syr:43:24 the to sail the sea to exposit the danger he/she/it/same and also, even, namely hearing ear I to be surprised be marvelled at
Syr:43:24 the (nom) while SAIL-ing (nom|voc) the (acc) sea (acc) they-are-being-EXPOSIT-ed the (acc) danger (acc) her/it/same (gen) and hearings (dat) ears (gen) us (gen) we-are-BE SURPRISED-ing
Syr:43:24 Syr_43:24_1 Syr_43:24_2 Syr_43:24_3 Syr_43:24_4 Syr_43:24_5 Syr_43:24_6 Syr_43:24_7 Syr_43:24_8 Syr_43:24_9 Syr_43:24_10 Syr_43:24_11 Syr_43:24_12 Syr_43:24_13
Syr:43:24 x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:25 καὶ ἐκεῖ τὰ παράδοξα καὶ θαυμάσια ἔργα, ποικιλία παντὸς ζῴου, κτίσις κητῶν.
Syr:43:25 For therein be strange and wondrous works, variety of all kinds of beasts and whales created. (Sirach 43:25 Brenton)
Syr:43:25 A tam, tak nadzwyczajne i dziwne dzieła, rozmaitość wszystkich zwierząt i świat potworów morskich! (Syr 43:25 BT_4)
Syr:43:25 καὶ ἐκεῖ τὰ παράδοξα καὶ θαυμάσια ἔργα, ποικιλία παντὸς ζῴου, κτίσις κητῶν.
Syr:43:25 καί ἐκεῖ ὁ ἡ τό παρά·δοξος -ον καί θαυμάσιος -α -ον ἔργον, -ου, τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζῷον, -ου, τό κτίσις, -εως, ἡ κῆτο·ς, -ους, τό
Syr:43:25 I też, nawet, mianowicie Tam Niewiarogodne przestraszenie się, w przeciwieństwie do oczekiwanie [zobacz paradoksalny] I też, nawet, mianowicie Cudowny doskonały, cudowny Praca Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życie bycia Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Morski potwór otchłań;
Syr:43:25 kai\ e)kei= ta\ para/doXa kai\ Tauma/sia e)/rga, poikili/a panto\s DZO/|ou, kti/sis kEtO=n.
Syr:43:25 kai ekei ta paradoXa kai Taumasia erga, poikilia pantos DZOu, ktisis kEtOn.
Syr:43:25 C D RA_NPN A1B_NPN C A1A_NPN N2N_NPN N1A_NSF A3_GSN N2_GSN N3I_NSF N3E_GPN
Syr:43:25 and also, even, namely there the incredible startling, contrary to expectation [see paradoxical] and also, even, namely wonderful excellent, marvelous work ć every all, each, every, the whole of living being creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time an abyss sea monster;
Syr:43:25 and there the (nom|acc) incredible ([Adj] nom|acc|voc) and wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) works (nom|acc|voc)   every (gen) living being (gen) creation (nom) an abysss (gen)
Syr:43:25 Syr_43:25_1 Syr_43:25_2 Syr_43:25_3 Syr_43:25_4 Syr_43:25_5 Syr_43:25_6 Syr_43:25_7 Syr_43:25_8 Syr_43:25_9 Syr_43:25_10 Syr_43:25_11 Syr_43:25_12
Syr:43:25 x x x x x x x x x x x x
Syr:43:26 δι’ αὐτὸν εὐοδοῖ ἄγγελος αὐτοῦ, καὶ ἐν λόγῳ αὐτοῦ σύγκειται τὰ πάντα.
Syr:43:26 By him the end of them hath prosperous success, and by his word all things consist. (Sirach 43:26 Brenton)
Syr:43:26 Dzięki Niemu też Jego posłaniec będzie miał szczęśliwą drogę, bo słowo Jego wszystko układa. (Syr 43:26 BT_4)
Syr:43:26 δι’ αὐτὸν εὐοδοῖ ἄγγελος αὐτοῦ, καὶ ἐν λόγῳ αὐτοῦ σύγκειται τὰ πάντα.
Syr:43:26 διά αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Syr:43:26 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Syr:43:26 di’ au)to\n eu)odoi= a)/ggelos au)tou=, kai\ e)n lo/gO| au)tou= su/gkeitai ta\ pa/nta.
Syr:43:26 di’ auton euodoi angelos autu, kai en logO autu synkeitai ta panta.
Syr:43:26 P RD_ASM V4_PAI3S N2_NSM RD_GSM C P N2_DSM RD_GSM V5_PMI3S RA_NPN A3_NPN
Syr:43:26 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same ć the every all, each, every, the whole of
Syr:43:26 because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-is-PROSPER-ing, you(sg)-are-being-PROSPER-ed, you(sg)-are-being-PROSPER-ed (classical), he/she/it-should-be-PROSPER-ing, you(sg)-should-be-being-PROSPER-ed, he/she/it-happens-to-be-PROSPER-ing (opt) messenger/angel (nom) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) word (dat) him/it/same (gen)   the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)
Syr:43:26 Syr_43:26_1 Syr_43:26_2 Syr_43:26_3 Syr_43:26_4 Syr_43:26_5 Syr_43:26_6 Syr_43:26_7 Syr_43:26_8 Syr_43:26_9 Syr_43:26_10 Syr_43:26_11 Syr_43:26_12
Syr:43:26 x x x x x x x x x x x x
Syr:43:27 Πολλὰ ἐροῦμεν καὶ οὐ μὴ ἀφικώμεθα, καὶ συντέλεια λόγων Τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός.
Syr:43:27 We may speak much, and yet come short: wherefore in sum, he is all. (Sirach 43:27 Brenton)
Syr:43:27 Wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli, zakończeniem zaś mów niech będzie: «On jest wszystkim!» (Syr 43:27 BT_4)
Syr:43:27 Πολλὰ ἐροῦμεν καὶ οὐ μὴ ἀφικώμεθα, καὶ συντέλεια λόγων Τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός.
Syr:43:27 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -) καί συν·τέλεια, -ας, ἡ λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:43:27 Dużo By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By sięgać I też, nawet, mianowicie Zakończenie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być On/ona/to/to samo
Syr:43:27 *polla\ e)rou=men kai\ ou) mE\ a)fikO/meTa, kai\ sunte/leia lo/gOn *to\ pa=n e)stin au)to/s.
Syr:43:27 polla erumen kai u mE afikOmeTa, kai synteleia logOn to pan estin autos.
Syr:43:27 A1_APN VF2_FAI1P C D D VB_AMS1P C N1A_NSF N2_GPM RA_NSN A3_NSN V9_PAI3S RD_NSM
Syr:43:27 much to say/tell and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to reach and also, even, namely completion word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the every all, each, every, the whole of to be he/she/it/same
Syr:43:27 many (nom|acc) we-will-SAY/TELL and not not we-should-be-REACH-ed and completion (nom|voc) words (gen) the (nom|acc) every (nom|acc|voc) he/she/it-is he/it/same (nom)
Syr:43:27 Syr_43:27_1 Syr_43:27_2 Syr_43:27_3 Syr_43:27_4 Syr_43:27_5 Syr_43:27_6 Syr_43:27_7 Syr_43:27_8 Syr_43:27_9 Syr_43:27_10 Syr_43:27_11 Syr_43:27_12 Syr_43:27_13
Syr:43:27 x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:28 δοξάζοντες ποῦ ἰσχύσομεν; αὐτὸς γὰρ ὁ μέγας παρὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Syr:43:28 How shall we be able to magnify him? for he is great above all his works. (Sirach 43:28 Brenton)
Syr:43:28 Jeżeli zechcemy jeszcze Go chwalić, gdzie siłę znajdziemy: Jest On bowiem większy niż wszystkie Jego dzieła. (Syr 43:28 BT_4)
Syr:43:28 δοξάζοντες ποῦ ἰσχύσομεν; αὐτὸς γὰρ μέγας παρὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Syr:43:28 δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ποῦ[1] ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό γάρ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:43:28 By chwalić/wychwalaj/chwałę Gdzie By mieć siła On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Wielki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Syr:43:28 doXa/DZontes pou= i)sCHu/somen; au)to\s ga\r o( me/gas para\ pa/nta ta\ e)/rga au)tou=.
Syr:43:28 doXaDZontes pu isCHysomen; autos gar ho megas para panta ta erga autu.
Syr:43:28 V1_PAPNPM D VF_FMI1P RD_NSM x RA_NSM A1P_NSM P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSM
Syr:43:28 to glorify/extol/praise where to have strength he/she/it/same for since, as the great frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same
Syr:43:28 while GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing (nom|voc) where we-will-HAVE-STRENGTH he/it/same (nom) for the (nom) great ([Adj] nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:43:28 Syr_43:28_1 Syr_43:28_2 Syr_43:28_3 Syr_43:28_4 Syr_43:28_5 Syr_43:28_6 Syr_43:28_7 Syr_43:28_8 Syr_43:28_9 Syr_43:28_10 Syr_43:28_11 Syr_43:28_12
Syr:43:28 x x x x x x x x x x x x
Syr:43:29 φοβερὸς κύριος καὶ σφόδρα μέγας, καὶ θαυμαστὴ ἡ δυναστεία αὐτοῦ.
Syr:43:29 The Lord is terrible and very great, and marvellous is his power. (Sirach 43:29 Brenton)
Syr:43:29 Panem jest straszliwym i bardzo wielkim, a przedziwna Jego potęga. (Syr 43:29 BT_4)
Syr:43:29 φοβερὸς κύριος καὶ σφόδρα μέγας, καὶ θαυμαστὴ δυναστεία αὐτοῦ.
Syr:43:29 φοβερός -ά -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σφόδρα μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί θαυμαστός -ή -όν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:43:29 Przestraszanie (przerażanie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Wielki I też, nawet, mianowicie Cudowny On/ona/to/to samo
Syr:43:29 fobero\s ku/rios kai\ sfo/dra me/gas, kai\ TaumastE\ E( dunastei/a au)tou=.
Syr:43:29 foberos kyrios kai sfodra megas, kai TaumastE hE dynasteia autu.
Syr:43:29 A1A_NSM N2_NSM C D A1P_NSM C A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Syr:43:29 frightening (terrifying) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely vehement, intense, keen, inveighingly, eager great and also, even, namely wonderful the ć he/she/it/same
Syr:43:29 frightening ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and vehement, great ([Adj] nom) and wonderful ([Adj] nom|voc) the (nom)   him/it/same (gen)
Syr:43:29 Syr_43:29_1 Syr_43:29_2 Syr_43:29_3 Syr_43:29_4 Syr_43:29_5 Syr_43:29_6 Syr_43:29_7 Syr_43:29_8 Syr_43:29_9 Syr_43:29_10
Syr:43:29 x x x x x x x x x x
Syr:43:30 δοξάζοντες κύριον ὑψώσατε καθ’ ὅσον ἂν δύνησθε, ὑπερέξει γὰρ καὶ ἔτι· καὶ ὑψοῦντες αὐτὸν πληθύνατε ἐν ἰσχύι, μὴ κοπιᾶτε, οὐ γὰρ μὴ ἀφίκησθε.
Syr:43:30 When ye glorify the Lord, exalt him as much as ye can; for even yet will he far exceed: and when ye exalt him, put forth all your strength, and be not weary; for ye can never go far enough. (Sirach 43:30 Brenton)
Syr:43:30 Gdy wychwalać będziecie Pana, wywyższajcie Go, ile tylko możecie, albowiem i tak będzie jeszcze wyższym, a gdy Go wywyższać będziecie, pomnóżcie siły, nie ustawajcie, bo i tak nie dojdziecie do końca. (Syr 43:30 BT_4)
Syr:43:30 δοξάζοντες κύριον ὑψώσατε καθ’ ὅσον ἂν δύνησθε, ὑπερέξει γὰρ καὶ ἔτι· καὶ ὑψοῦντες αὐτὸν πληθύνατε ἐν ἰσχύι, μὴ κοπιᾶτε, οὐ γὰρ μὴ ἀφίκησθε.
Syr:43:30 δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κατά ὅσος -η -ον ἄν δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὑπερ·έχω (υπερ+εχ-, υπερ+εξ-, -, -, -, -) γάρ καί ἔτι καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ μή κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή ἀφ·ικνέομαι (αφ+ικν(ε)-, αφ+ιξ-, 2nd αφ+ικ-, -, -, -)
Syr:43:30 By chwalić/wychwalaj/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić/ustalony wysoko W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By być lepszy niż Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo By wzrastać/mnóż się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Nie By trudzić się ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By sięgać
Syr:43:30 doXa/DZontes ku/rion u(PSO/sate kaT’ o(/son a)/n du/nEsTe, u(pere/Xei ga\r kai\ e)/ti· kai\ u(PSou=ntes au)to\n plETu/nate e)n i)sCHu/i, mE\ kopia=te, ou) ga\r mE\ a)fi/kEsTe.
Syr:43:30 doXaDZontes kyrion hyPSOsate kaT’ hoson an dynEsTe, hypereXei gar kai eti· kai hyPSuntes auton plETynate en isCHyi, mE kopiate, u gar mE afikEsTe.
Syr:43:30 V1_PAPNPM N2_ASM VA_AAD2P P A1_ASN x V6_PMS2P VF_FAI3S x D D C V4_PAPNPM RD_ASM VA_AAD2P P N3U_DSF D V3_PAD2S D x D VB_AMS2P
Syr:43:30 to glorify/extol/praise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to elevate/set high down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing as much/many as ever (if ever) to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to be better than for since, as and also, even, namely yet/still and also, even, namely to elevate/set high he/she/it/same to increase/multiply in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength not to toil οὐχ before rough breathing for since, as not to reach
Syr:43:30 while GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing (nom|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, do-ELEVATE/SET-you(pl)-HIGH! down/according to/as per (+acc), against (+gen) as much/many as (acc, nom|acc) ever you(pl)-should-be-being-SET-ed; you(pl)-should-be-being-ABLE-ed he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) for and yet/still and while ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|voc) him/it/same (acc) do-INCREASE/MULTIPLY-you(pl)! in/among/by (+dat) strength (dat) not you(pl)-are-TOIL-ing, be-you(pl)-TOIL-ing!, you(pl)-should-be-TOIL-ing not for not you(pl)-should-be-REACH-ed
Syr:43:30 Syr_43:30_1 Syr_43:30_2 Syr_43:30_3 Syr_43:30_4 Syr_43:30_5 Syr_43:30_6 Syr_43:30_7 Syr_43:30_8 Syr_43:30_9 Syr_43:30_10 Syr_43:30_11 Syr_43:30_12 Syr_43:30_13 Syr_43:30_14 Syr_43:30_15 Syr_43:30_16 Syr_43:30_17 Syr_43:30_18 Syr_43:30_19 Syr_43:30_20 Syr_43:30_21 Syr_43:30_22 Syr_43:30_23
Syr:43:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:43:31 τίς ἑόρακεν αὐτὸν καὶ ἐκδιηγήσεται; καὶ τίς μεγαλυνεῖ αὐτὸν καθώς ἐστιν;
Syr:43:31 Who hath seen him, that he might tell us? and who can magnify him as he is? (Sirach 43:31 Brenton)
Syr:43:31 Któż Go widział i mógł to opowiedzieć, i któż Go tak wysławił, jak tego jest godzien? (Syr 43:31 BT_4)
Syr:43:31 τίς ἑόρακεν αὐτὸν καὶ ἐκδιηγήσεται; καὶ τίς μεγαλυνεῖ αὐτὸν καθώς ἐστιν;
Syr:43:31 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:43:31 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By opisywać szczegółowo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By powiększać/chwałę On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By być
Syr:43:31 ti/s e(o/raken au)to\n kai\ e)kdiEgE/setai; kai\ ti/s megalunei= au)to\n kaTO/s e)stin;
Syr:43:31 tis heoraken auton kai ekdiEgEsetai; kai tis megalynei auton kaTOs estin;
Syr:43:31 RI_NSM VX_XAI3S RD_ASM C VF_FMI3S C RI_NSM V1_PAI3S RD_ASM C V9_PAI3S
Syr:43:31 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same and also, even, namely to describe in detail and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to magnify/laud he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to be
Syr:43:31 who/what/why (nom) he/she/it-has-SEE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-DESCRIBE-ed-IN-DETAIL and who/what/why (nom) he/she/it-is-MAGNIFY/LAUD-ing, you(sg)-are-being-MAGNIFY/LAUD-ed (classical) him/it/same (acc) as accordingly he/she/it-is
Syr:43:31 Syr_43:31_1 Syr_43:31_2 Syr_43:31_3 Syr_43:31_4 Syr_43:31_5 Syr_43:31_6 Syr_43:31_7 Syr_43:31_8 Syr_43:31_9 Syr_43:31_10 Syr_43:31_11
Syr:43:31 x x x x x x x x x x x
Syr:43:32 πολλὰ ἀπόκρυφά ἐστιν μείζονα τούτων, ὀλίγα γὰρ ἑωράκαμεν τῶν ἔργων αὐτοῦ·
Syr:43:32 There are yet hid greater things than these be, for we have seen but a few of his works. (Sirach 43:32 Brenton)
Syr:43:32 Istnieje wiele tajemnic jeszcze większych niż te, widzimy bowiem tylko nieliczne Jego dzieła. (Syr 43:32 BT_4)
Syr:43:32 πολλὰ ἀπόκρυφά ἐστιν μείζονα τούτων, ὀλίγα γὰρ ἑωράκαμεν τῶν ἔργων αὐτοῦ·
Syr:43:32 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀπό·κρυφος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) οὗτος αὕτη τοῦτο ὀλίγος -η -ον γάρ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:43:32 Dużo Ukrywany się By być Większy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Mało [zobacz oligarchię] Dla odtąd, jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Praca On/ona/to/to samo
Syr:43:32 polla\ a)po/krufa/ e)stin mei/DZona tou/tOn, o)li/ga ga\r e(Ora/kamen tO=n e)/rgOn au)tou=·
Syr:43:32 polla apokryfa estin meiDZona tutOn, oliga gar heOrakamen tOn ergOn autu·
Syr:43:32 A1_NPN A1B_NPN V9_PAI3S A3C_NPN RD_GPN A1_APN x VX_XAI1P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM
Syr:43:32 much hidden to be greater this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] little [see oligarchy] for since, as to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the work he/she/it/same
Syr:43:32 many (nom|acc) hidden ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is greater ([Adj] acc, nom|acc|voc) these (gen) few (nom|acc|voc) for we-have-SEE-ed the (gen) works (gen) him/it/same (gen)
Syr:43:32 Syr_43:32_1 Syr_43:32_2 Syr_43:32_3 Syr_43:32_4 Syr_43:32_5 Syr_43:32_6 Syr_43:32_7 Syr_43:32_8 Syr_43:32_9 Syr_43:32_10 Syr_43:32_11
Syr:43:32 x x x x x x x x x x x
Syr:43:33 πάντα γὰρ ἐποίησεν ὁ κύριος καὶ τοῖς εὐσεβέσιν ἔδωκεν σοφίαν
Syr:43:33 For the Lord hath made all things; and to the godly hath he given wisdom. (Sirach 43:33 Brenton)
Syr:43:33 Pan bowiem uczynił wszystko, a bogobojnym dał mądrość. (Syr 43:33 BT_4)
Syr:43:33 πάντα γὰρ ἐποίησεν κύριος καὶ τοῖς εὐσεβέσιν ἔδωκεν σοφίαν
Syr:43:33 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γάρ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σοφία, -ας, ἡ
Syr:43:33 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dla odtąd, jak By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Pobożny By dawać Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Syr:43:33 pa/nta ga\r e)poi/Esen o( ku/rios kai\ toi=s eu)sebe/sin e)/dOken sofi/an
Syr:43:33 panta gar epoiEsen ho kyrios kai tois eusebesin edOken sofian
Syr:43:33 A3_APN x VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C RA_DPM A3H_DPM VAI_AAI3S N1A_ASF
Syr:43:33 every all, each, every, the whole of for since, as to do/make the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the devout to give sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Syr:43:33 all (nom|acc|voc), every (acc) for he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (dat) devout ([Adj] dat) he/she/it-GIVE-ed sapience (acc)
Syr:43:33 Syr_43:33_1 Syr_43:33_2 Syr_43:33_3 Syr_43:33_4 Syr_43:33_5 Syr_43:33_6 Syr_43:33_7 Syr_43:33_8 Syr_43:33_9 Syr_43:33_10
Syr:43:33 x x x x x x x x x x