Wj:7:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραω, καὶ Ααρων ὁ ἀδελφός σου ἔσται σου προφήτης·
Wj:7:1 And the Lord spoke to Moses, saying, Behold, I have made thee a god to Pharao, and Aaron thy brother shall be thy prophet. (Exodus 7:1 Brenton)
Wj:7:1 Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem. (Wj 7:1 BT_4)
Wj:7:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραω, καὶ Ααρων ἀδελφός σου ἔσται σου προφήτης·
Wj:7:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θεός, -οῦ, ὁ Φαραώ, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προφήτης, -ου, ὁ
Wj:7:1 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz powiedzieć / powiedzieć zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), dawać ty; twój / twoje (SG) Bóg  Faraon a także, nawet, a mianowicie Aaron brat ty; twój / twoje (SG) być ty; twój / twoje (SG) prorok
Wj:7:1 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn *)idou\ de/dOka/ se Teo\n *faraO, kai\ *aarOn o( a)delfo/s sou e)/stai sou profE/tEs·
Wj:7:1 kai eipen kyrios pros musEn legOn idu dedOka se Teon faraO, kai aarOn ho adelfos su estai su profEtEs·
Wj:7:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM I VX_XAI1S RP_AS N2_ASM N_DSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FMI3S RP_GS N1M_NSM
Wj:7:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give you; your/yours(sg) god [see theology] Pharaoh and also, even, namely Aaron the brother you; your/yours(sg) to be you; your/yours(sg) prophet
Wj:7:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) god (acc) Pharaoh (indecl) and Aaron (indecl) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) prophet (nom)
Wj:7:1 Wj_7:1_1 Wj_7:1_2 Wj_7:1_3 Wj_7:1_4 Wj_7:1_5 Wj_7:1_6 Wj_7:1_7 Wj_7:1_8 Wj_7:1_9 Wj_7:1_10 Wj_7:1_11 Wj_7:1_12 Wj_7:1_13 Wj_7:1_14 Wj_7:1_15 Wj_7:1_16 Wj_7:1_17 Wj_7:1_18 Wj_7:1_19
Wj:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:2 σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ πάντα, ὅσα σοι ἐντέλλομαι, ὁ δὲ Ααρων ὁ ἀδελφός σου λαλήσει πρὸς Φαραω ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
Wj:7:2 And thou shalt say to him all things that I charge thee, and Aaron thy brother shall speak to Pharao, that he should send forth the children of Israel out of his land. (Exodus 7:2 Brenton)
Wj:7:2 Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju, (Wj 7:2 BT_4)
Wj:7:2 σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ πάντα, ὅσα σοι ἐντέλλομαι, δὲ Ααρων ἀδελφός σου λαλήσει πρὸς Φαραω ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
Wj:7:2 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό δέ Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός Φαραώ, ὁ ὥστε ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:7:2 ty zaś mówić on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość tyle, / aż ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub do polecenia nakazują zaś Aaron brat ty; twój / twoje (SG) mówić w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon tak żeby do ??? syn Izrael z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia on / ona / on / sama
Wj:7:2 su\ de\ lalE/seis au)tO=| pa/nta, o(/sa soi e)nte/llomai, o( de\ *aarOn o( a)delfo/s sou lalE/sei pro\s *faraO O(/ste e)Xapostei=lai tou\s ui(ou\s *israEl e)k tE=s gE=s au)tou=.
Wj:7:2 sy de lalEseis autO panta, hosa soi entellomai, ho de aarOn ho adelfos su lalEsei pros faraO hOste eXaposteilai tus hyius israEl ek tEs gEs autu.
Wj:7:2 RP_NS x VF_FAI2S RD_DSM A3_APN A1_APN RP_DS V1_PMI1S RA_NSM x N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FAI3S P N_ASM C VA_AAN RA_APM N2_APM N_GSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Wj:7:2 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to speak he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enjoin command the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Aaron the brother you; your/yours(sg) to speak toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh so that to ??? the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land he/she/it/same
Wj:7:2 you(sg) (nom) Yet you(sg)-will-SPEAK him/it/same (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-being-ENJOIN-ed the (nom) Yet Aaron (indecl) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) so that to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen)
Wj:7:2 Wj_7:2_1 Wj_7:2_2 Wj_7:2_3 Wj_7:2_4 Wj_7:2_5 Wj_7:2_6 Wj_7:2_7 Wj_7:2_8 Wj_7:2_9 Wj_7:2_10 Wj_7:2_11 Wj_7:2_12 Wj_7:2_13 Wj_7:2_14 Wj_7:2_15 Wj_7:2_16 Wj_7:2_17 Wj_7:2_18 Wj_7:2_19 Wj_7:2_20 Wj_7:2_21 Wj_7:2_22 Wj_7:2_23 Wj_7:2_24 Wj_7:2_25 Wj_7:2_26
Wj:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:3 ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω καὶ πληθυνῶ τὰ σημεῖά μου καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Wj:7:3 And I will harden the heart of Pharao, and I will multiply my signs and wonders in the land of Egypt. (Exodus 7:3 Brenton)
Wj:7:3 Ja zaś uczynię nieustępliwym serce faraona i pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju egipskim. (Wj 7:3 BT_4)
Wj:7:3 ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω καὶ πληθυνῶ τὰ σημεῖά μου καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Wj:7:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:7:3 JA zaś twardnieć Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć podpisania; znak JA a także, nawet, a mianowicie Zastanawiam się, τεράτων [leksykon] [odmieniają] [zamknij] Rzeczownik (3 dekl.) τέρα [τ] ς, -ατος, τό τερατ · ων (neu) gen pl bestia potwór Epicr.3.13; wykorzystywane przez Cycerona Cezara, Att.8.9.4. bestie (gen) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Wj:7:3 e)gO\ de\ sklErunO= tE\n kardi/an *faraO kai\ plETunO= ta\ sEmei=a/ mou kai\ ta\ te/rata e)n gE=| *ai)gu/ptO|.
Wj:7:3 egO de sklErynO tEn kardian faraO kai plETynO ta sEmeia mu kai ta terata en gE aigyptO.
Wj:7:3 RP_NS x VA_AAS1S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C VA_AAS1S RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_APN N3T_APN P N1_DSF N2_DSF
Wj:7:3 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to harden the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh and also, even, namely to increase/multiply the sign; sign I and also, even, namely the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of]
Wj:7:3 I (nom) Yet I-am-HARDEN-ing, I-should-be-HARDEN-ing, I-will-HARDEN, I-should-HARDEN the (acc) heart (acc) Pharaoh (indecl) and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) me (gen) and the (nom|acc) wonders (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat)
Wj:7:3 Wj_7:3_1 Wj_7:3_2 Wj_7:3_3 Wj_7:3_4 Wj_7:3_5 Wj_7:3_6 Wj_7:3_7 Wj_7:3_8 Wj_7:3_9 Wj_7:3_10 Wj_7:3_11 Wj_7:3_12 Wj_7:3_13 Wj_7:3_14 Wj_7:3_15 Wj_7:3_16 Wj_7:3_17
Wj:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:4 καὶ οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραω· καὶ ἐπιβαλῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐξάξω σὺν δυνάμει μου τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν ἐκδικήσει μεγάλῃ,
Wj:7:4 And Pharao will not hearken to you, and I will lay my hand upon Egypt; and will bring out my people the children of Israel with my power out of the land of Egypt with great vengeance. (Exodus 7:4 Brenton)
Wj:7:4 Faraon nie usłucha was, toteż wyciągnę rękę moją nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój lud, synów Izraela z pośrodka nich, wśród wielkich kar. (Wj 7:4 BT_4)
Wj:7:4 καὶ οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραω· καὶ ἐπιβαλῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐξάξω σὺν δυνάμει μου τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν ἐκδικήσει μεγάλῃ,
Wj:7:4 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Φαραώ, ὁ καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύν δύναμις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ σύν ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Wj:7:4 a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) ty Faraon a także, nawet, a mianowicie umieścić swoich sił, aby umieścić umysł na nakładać, zadawać, siać, rzucił się na ręka JA na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie wyprowadzenie wraz z / w tym (+ dat) zdolność JA ludzie JA syn Izrael z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ziemia / Ziemia Egipt [kraj] wraz z / w tym (+ dat) zemsta; pomścić / naprawić wielki
Wj:7:4 kai\ ou)k ei)sakou/setai u(mO=n *faraO· kai\ e)pibalO= tE\n CHei=ra/ mou e)p’ *ai)/gupton kai\ e)Xa/XO su\n duna/mei mou to\n lao/n mou tou\s ui(ou\s *israEl e)k gE=s *ai)gu/ptou su\n e)kdikE/sei mega/lE|,
Wj:7:4 kai uk eisakusetai hymOn faraO· kai epibalO tEn CHeira mu ep’ aigypton kai eXaXO syn dynamei mu ton laon mu tus hyius israEl ek gEs aigyptu syn ekdikEsei megalE,
Wj:7:4 C D VF_FMI3S RP_GP N_NSM C VB_AAS1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P N2_ASF C VF_FAI1S P N3I_DSF RP_GS RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_APM N2_APM N_GSM P N1_GSF N2_GSF P VF_FAI3S A1_DSF
Wj:7:4 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) you Pharaoh and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely to lead out together with/including (+dat) ability I the people I the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] together with/including (+dat) vengeance; to avenge/rectify great
Wj:7:4 and not he/she/it-will-be-HEARD-ed you(pl) (gen) Pharaoh (indecl) and I-will-PUT ONE'S Hand TO, I-should-PUT ONE'S Hand TO the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) and I-will-LEAD-OUT together with/including (+dat) ability (dat) me (gen) the (acc) people (acc) me (gen) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) together with/including (+dat) vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical) great ([Adj] dat)
Wj:7:4 Wj_7:4_1 Wj_7:4_2 Wj_7:4_3 Wj_7:4_4 Wj_7:4_5 Wj_7:4_6 Wj_7:4_7 Wj_7:4_8 Wj_7:4_9 Wj_7:4_10 Wj_7:4_11 Wj_7:4_12 Wj_7:4_13 Wj_7:4_14 Wj_7:4_15 Wj_7:4_16 Wj_7:4_17 Wj_7:4_18 Wj_7:4_19 Wj_7:4_20 Wj_7:4_21 Wj_7:4_22 Wj_7:4_23 Wj_7:4_24 Wj_7:4_25 Wj_7:4_26 Wj_7:4_27 Wj_7:4_28 Wj_7:4_29
Wj:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:5 καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐκτείνων τὴν χεῖρα ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ μέσου αὐτῶν.
Wj:7:5 And all the Egyptians shall know that I am the Lord, stretching out my hand upon Egypt, and I will bring out the children of Israel out of the midst of them. (Exodus 7:5 Brenton)
Wj:7:5 I poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i wyprowadzę z pośrodka nich Izraelitów». (Wj 7:5 BT_4)
Wj:7:5 καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐκτείνων τὴν χεῖρα ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ μέσου αὐτῶν.
Wj:7:5 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:7:5 a także, nawet, a mianowicie wiedzieć, tj rozpoznać. każdy wszystkim, każde, każde, całość Egipcjanin dlatego, że JA iść; być panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. rozszerzenie ręka na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie wyprowadzenie syn Izrael z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami średnie; być połowa zrobić on / ona / on / sama
Wj:7:5 kai\ gnO/sontai pa/ntes oi( *ai)gu/ptioi o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios e)ktei/nOn tE\n CHei=ra e)p’ *ai)/gupton, kai\ e)Xa/XO tou\s ui(ou\s *israEl e)k me/sou au)tO=n.
Wj:7:5 kai gnOsontai pantes hoi aigyptioi hoti egO eimi kyrios ekteinOn tEn CHeira ep’ aigypton, kai eXaXO tus hyius israEl ek mesu autOn.
Wj:7:5 C VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N3_ASF P N2_ASF C VF_FAI1S RA_APM N2_APM N_GSM P A1_GSM RD_GPM
Wj:7:5 and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the Egyptian because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to extend the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] and also, even, namely to lead out the son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same
Wj:7:5 and they-will-be-KNOW-ed all (nom|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) while EXTEND-ing (nom) the (acc) hand (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) and I-will-LEAD-OUT the (acc) sons (acc) Israel (indecl) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! them/same (gen)
Wj:7:5 Wj_7:5_1 Wj_7:5_2 Wj_7:5_3 Wj_7:5_4 Wj_7:5_5 Wj_7:5_6 Wj_7:5_7 Wj_7:5_8 Wj_7:5_9 Wj_7:5_10 Wj_7:5_11 Wj_7:5_12 Wj_7:5_13 Wj_7:5_14 Wj_7:5_15 Wj_7:5_16 Wj_7:5_17 Wj_7:5_18 Wj_7:5_19 Wj_7:5_20 Wj_7:5_21 Wj_7:5_22
Wj:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:6 ἐποίησεν δὲ Μωϋσῆς καὶ Ααρων, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος, οὕτως ἐποίησαν.
Wj:7:6 And Moses and Aaron did as the Lord commanded them, so did they. (Exodus 7:6 Brenton)
Wj:7:6 Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał uczynić. (Wj 7:6 BT_4)
Wj:7:6 ἐποίησεν δὲ Μωϋσῆς καὶ Ααρων, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος, οὕτως ἐποίησαν.
Wj:7:6 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ καθάπερ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:7:6 robić / zrobić zaś Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron tak jak do polecenia nakazują on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] robić / zrobić
Wj:7:6 e)poi/Esen de\ *mou+sE=s kai\ *aarOn, kaTa/per e)netei/lato au)toi=s ku/rios, ou(/tOs e)poi/Esan.
Wj:7:6 epoiEsen de mo+ysEs kai aarOn, kaTaper eneteilato autois kyrios, hutOs epoiEsan.
Wj:7:6 VAI_AAI3S x N1M_NSM C N_NSM D VAI_AMI3S RD_DPM N2_NSM D VAI_AAI3P
Wj:7:6 to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses and also, even, namely Aaron even as to enjoin command he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Wj:7:6 he/she/it-DO/MAKE-ed Yet Moses (nom) and Aaron (indecl) even as he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this they-DO/MAKE-ed
Wj:7:6 Wj_7:6_1 Wj_7:6_2 Wj_7:6_3 Wj_7:6_4 Wj_7:6_5 Wj_7:6_6 Wj_7:6_7 Wj_7:6_8 Wj_7:6_9 Wj_7:6_10 Wj_7:6_11
Wj:7:6 x x x x x x x x x x x
Wj:7:7 Μωϋσῆς δὲ ἦν ἐτῶν ὀγδοήκοντα, Ααρων δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐτῶν ὀγδοήκοντα τριῶν, ἡνίκα ἐλάλησεν πρὸς Φαραω.
Wj:7:7 And Moses was eighty years old, and Aaron his brother was eighty-three years old, when he spoke to Pharao. (Exodus 7:7 Brenton)
Wj:7:7 Mojżesz liczył wtedy osiemdziesiąt lat, a Aaron osiemdziesiąt trzy, gdy przemawiali do faraona. (Wj 7:7 BT_4)
Wj:7:7 Μωϋσῆς δὲ ἦν ἐτῶν ὀγδοήκοντα, Ααρων δὲ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐτῶν ὀγδοήκοντα τριῶν, ἡνίκα ἐλάλησεν πρὸς Φαραω.
Wj:7:7 Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ὀγδοή·κοντα Ἀαρών, ὁ δέ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό ὀγδοή·κοντα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡνίκα λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός Φαραώ, ὁ
Wj:7:7 Mojżesz zaś być rok osiemdziesiąt Aaron zaś brat on / ona / on / sama rok osiemdziesiąt trzy kiedy mówić w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon
Wj:7:7 *mou+sE=s de\ E)=n e)tO=n o)gdoE/konta, *aarOn de\ o( a)delfo\s au)tou= e)tO=n o)gdoE/konta triO=n, E(ni/ka e)la/lEsen pro\s *faraO.
Wj:7:7 mo+ysEs de En etOn ogdoEkonta, aarOn de ho adelfos autu etOn ogdoEkonta triOn, hEnika elalEsen pros faraO.
Wj:7:7 N1M_NSM x V9_IAI3S N3E_GPN M N_NSM x RA_NSM N2_NSM RD_GSM N3E_GPN M A3_GPN D VAI_AAI3S P N_ASM
Wj:7:7 Moses δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be year eighty Aaron δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the brother he/she/it/same year eighty three when to speak toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh
Wj:7:7 Moses (nom) Yet he/she/it-was years (gen) eighty Aaron (indecl) Yet the (nom) brother (nom) him/it/same (gen) years (gen) eighty three (gen) when he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl)
Wj:7:7 Wj_7:7_1 Wj_7:7_2 Wj_7:7_3 Wj_7:7_4 Wj_7:7_5 Wj_7:7_6 Wj_7:7_7 Wj_7:7_8 Wj_7:7_9 Wj_7:7_10 Wj_7:7_11 Wj_7:7_12 Wj_7:7_13 Wj_7:7_14 Wj_7:7_15 Wj_7:7_16 Wj_7:7_17
Wj:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:8 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Wj:7:8 And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, (Exodus 7:8 Brenton)
Wj:7:8 Pan tak powiedział do Mojżesza i Aarona: (Wj 7:8 BT_4)
Wj:7:8 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Wj:7:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:7:8 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron powiedzieć / powiedzieć
Wj:7:8 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn
Wj:7:8 kai eipen kyrios pros musEn kai aarOn legOn
Wj:7:8 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
Wj:7:8 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron to say/tell
Wj:7:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Wj:7:8 Wj_7:8_1 Wj_7:8_2 Wj_7:8_3 Wj_7:8_4 Wj_7:8_5 Wj_7:8_6 Wj_7:8_7 Wj_7:8_8
Wj:7:8 x x x x x x x x
Wj:7:9 καὶ ἐὰν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς Φαραω λέγων Δότε ἡμῖν σημεῖον ἢ τέρας, καὶ ἐρεῖς Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου Λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ῥῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἔσται δράκων.
Wj:7:9 Now if Pharao should speak to you, saying, Give us a sign or a wonder, then shalt thou say to thy brother Aaron, Take thy rod and cast it upon the ground before Pharao, and before his servants, and it shall become a serpent. (Exodus 7:9 Brenton)
Wj:7:9 «Jeśli faraon powie wam tak: "Uczyńcie cud na waszą korzyść", wtedy powiesz Aaronowi: Weź laskę i rzuć ją przed faraonem, a przemieni się w węża». (Wj 7:9 BT_4)
Wj:7:9 Καὶ ἐὰν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς Φαραω λέγων Δότε ἡμῖν σημεῖον τέρας, καὶ ἐρεῖς Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου Λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ῥῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἔσται δράκων.
Wj:7:9 καί ἐάν (εἰ ἄν) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Φαραώ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σημεῖον, -ου, τό ἤ[1] τέρα[τ]ς, -ατος, τό καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δράξ, -ακός, ἡ [LXX]; δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν
Wj:7:9 a także, nawet, a mianowicie jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] mówić w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty Faraon powiedzieć / powiedzieć dawać JA znak lub Zastanawiam się, τεράτων [leksykon] [odmieniają] [zamknij] Rzeczownik (3 dekl.) τέρα [τ] ς, -ατος, τό τερατ · ων (neu) gen pl bestia potwór Epicr.3.13; wykorzystywane przez Cycerona Cezara, Att.8.9.4. bestie (gen) a także, nawet, a mianowicie konflikty; powiedzieć / powiedzieć Aaron brat ty; twój / twoje (SG) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy a także, nawet, a mianowicie rzucać rzucać / zrzut / on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon a także, nawet, a mianowicie przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, terapeuta on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie być ręcznie; smok / wąż
Wj:7:9 *kai\ e)a\n lalE/sE| pro\s u(ma=s *faraO le/gOn *do/te E(mi=n sEmei=on E)\ te/ras, kai\ e)rei=s *aarOn tO=| a)delfO=| sou *labe\ tE\n r(a/bdon kai\ r(i=PSon au)tE\n e)pi\ tE\n gE=n e)nanti/on *faraO kai\ e)nanti/on tO=n Terapo/ntOn au)tou=, kai\ e)/stai dra/kOn.
Wj:7:9 kai ean lalEsE pros hymas faraO legOn dote hEmin sEmeion E teras, kai ereis aarOn tO adelfO su labe tEn rabdon kai riPSon autEn epi tEn gEn enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn autu, kai estai drakOn.
Wj:7:9 C C VA_AAS3S P RP_AP N_NSM V1_PAPNSM VO_AAD2P RP_DP N2N_ASN C N3T_ASN C VF2_FAI2S N_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS VB_AAD2S RA_ASF N2_ASF C VA_AAD2S RD_ASF P RA_ASF N1_ASF P N_GSM C P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VF_FMI3S N3_NSM
Wj:7:9 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to speak toward (+acc,+gen,+dat) you Pharaoh to say/tell to give I sign or wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) and also, even, namely strife; to say/tell Aaron the brother you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the therapist he/she/it/same and also, even, namely to be hand; dragon/serpent
Wj:7:9 and if-ever you(sg)-will-be-SPEAK-ed, he/she/it-should-SPEAK, you(sg)-should-be-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) Pharaoh (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) do-GIVE-you(pl)! us (dat) sign (nom|acc|voc) or wonder (nom|acc|voc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL Aaron (indecl) the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) hooked staff (acc) and do-TOSS/FLING/DUMP-you(sg)!, going-to-TOSS/FLING/DUMP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be hands (gen); a symbol οf the papacy (nom)
Wj:7:9 Wj_7:9_1 Wj_7:9_2 Wj_7:9_3 Wj_7:9_4 Wj_7:9_5 Wj_7:9_6 Wj_7:9_7 Wj_7:9_8 Wj_7:9_9 Wj_7:9_10 Wj_7:9_11 Wj_7:9_12 Wj_7:9_13 Wj_7:9_14 Wj_7:9_15 Wj_7:9_16 Wj_7:9_17 Wj_7:9_18 Wj_7:9_19 Wj_7:9_20 Wj_7:9_21 Wj_7:9_22 Wj_7:9_23 Wj_7:9_24 Wj_7:9_25 Wj_7:9_26 Wj_7:9_27 Wj_7:9_28 Wj_7:9_29 Wj_7:9_30 Wj_7:9_31 Wj_7:9_32 Wj_7:9_33 Wj_7:9_34 Wj_7:9_35 Wj_7:9_36 Wj_7:9_37
Wj:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:10 εἰσῆλθεν δὲ Μωϋσῆς καὶ Ααρων ἐναντίον Φαραω καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν οὕτως, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος· καὶ ἔρριψεν Ααρων τὴν ῥάβδον ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο δράκων.
Wj:7:10 And Moses and Aaron went in before Pharao, and before his servants, and they did so, as the Lord commanded them; and Aaron cast down his rod before Pharao, and before his servants, and it became a serpent. (Exodus 7:10 Brenton)
Wj:7:10 Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił Aaron laskę swoją przed faraonem i sługami jego, i zamieniła się w węża. (Wj 7:10 BT_4)
Wj:7:10 εἰσῆλθεν δὲ Μωϋσῆς καὶ Ααρων ἐναντίον Φαραω καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν οὕτως, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος· καὶ ἔρριψεν Ααρων τὴν ῥάβδον ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο δράκων.
Wj:7:10 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω καθάπερ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δράξ, -ακός, ἡ [LXX]; δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν
Wj:7:10 wejść zaś Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon a także, nawet, a mianowicie terapeuta on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] tak jak do polecenia nakazują on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie rzucać rzucać / zrzut / Aaron uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon a także, nawet, a mianowicie przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, terapeuta on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, ręcznie; smok / wąż
Wj:7:10 ei)sE=lTen de\ *mou+sE=s kai\ *aarOn e)nanti/on *faraO kai\ tO=n Terapo/ntOn au)tou= kai\ e)poi/Esan ou(/tOs, kaTa/per e)netei/lato au)toi=s ku/rios· kai\ e)/rriPSen *aarOn tE\n r(a/bdon e)nanti/on *faraO kai\ e)nanti/on tO=n Terapo/ntOn au)tou=, kai\ e)ge/neto dra/kOn.
Wj:7:10 eisElTen de mo+ysEs kai aarOn enantion faraO kai tOn TerapontOn autu kai epoiEsan hutOs, kaTaper eneteilato autois kyrios· kai erriPSen aarOn tEn rabdon enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn autu, kai egeneto drakOn.
Wj:7:10 VBI_AAI3S x N1M_NSM C N_NSM P N_GSM C RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P D D VAI_AMI3S RD_DPM N2_NSM C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N2_ASF P N_GSM C P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VBI_AMI3S N3_NSM
Wj:7:10 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses and also, even, namely Aaron in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh and also, even, namely the therapist he/she/it/same and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] even as to enjoin command he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to toss/fling/dump Aaron the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the therapist he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen hand; dragon/serpent
Wj:7:10 he/she/it-ENTER-ed Yet Moses (nom) and Aaron (indecl) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) and they-DO/MAKE-ed thusly/like this even as he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed Aaron (indecl) the (acc) hooked staff (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed hands (gen); a symbol οf the papacy (nom)
Wj:7:10 Wj_7:10_1 Wj_7:10_2 Wj_7:10_3 Wj_7:10_4 Wj_7:10_5 Wj_7:10_6 Wj_7:10_7 Wj_7:10_8 Wj_7:10_9 Wj_7:10_10 Wj_7:10_11 Wj_7:10_12 Wj_7:10_13 Wj_7:10_14 Wj_7:10_15 Wj_7:10_16 Wj_7:10_17 Wj_7:10_18 Wj_7:10_19 Wj_7:10_20 Wj_7:10_21 Wj_7:10_22 Wj_7:10_23 Wj_7:10_24 Wj_7:10_25 Wj_7:10_26 Wj_7:10_27 Wj_7:10_28 Wj_7:10_29 Wj_7:10_30 Wj_7:10_31 Wj_7:10_32 Wj_7:10_33
Wj:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:11 συνεκάλεσεν δὲ Φαραω τοὺς σοφιστὰς Αἰγύπτου καὶ τοὺς φαρμακούς, καὶ ἐποίησαν καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρμακείαις αὐτῶν ὡσαύτως.
Wj:7:11 But Pharao called together the wise men of Egypt, and the sorcerers, and the charmers also of the Egyptians did likewise with their sorceries. (Exodus 7:11 Brenton)
Wj:7:11 Faraon wówczas kazał przywołać mędrców i czarowników, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swej tajemnej wiedzy. (Wj 7:11 BT_4)
Wj:7:11 συνεκάλεσεν δὲ Φαραω τοὺς σοφιστὰς Αἰγύπτου καὶ τοὺς φαρμακούς, καὶ ἐποίησαν καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρμακείαις αὐτῶν ὡσαύτως.
Wj:7:11 συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -) δέ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό   Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό φάρμακος, -ου, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό φαρμακεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως)
Wj:7:11 do ??? zaś Faraon - Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie ekspres eliksir [zobacz farmaceutę] a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić a także, nawet, a mianowicie - Egipcjanin Wykorzystanie eliksir [zobacz aptekę] on / ona / on / sama podobnie
Wj:7:11 suneka/lesen de\ *faraO tou\s sofista\s *ai)gu/ptou kai\ tou\s farmakou/s, kai\ e)poi/Esan kai\ oi( e)paoidoi\ tO=n *ai)gupti/On tai=s farmakei/ais au)tO=n O(sau/tOs.
Wj:7:11 synekalesen de faraO tus sofistas aigyptu kai tus farmakus, kai epoiEsan kai hoi epaoidoi tOn aigyptiOn tais farmakeiais autOn hOsautOs.
Wj:7:11 VAI_AAI3S x N_NSM RA_APM N1M_APM N2_GSF C RA_APM N2_APM C VAI_AAI3P C RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM RA_DPF N1A_DPF RD_GPM D
Wj:7:11 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh the ć Egypt [country of] and also, even, namely the potion maker [see pharmacist] and also, even, namely to do/make and also, even, namely the ć the Egyptian the potion usage [see pharmacy] he/she/it/same likewise
Wj:7:11 he/she/it-???-ed Yet Pharaoh (indecl) the (acc)   Egypt (gen) and the (acc) potion makers (acc) and they-DO/MAKE-ed and the (nom)   the (gen) Egyptian ([Adj] gen) the (dat) potion usages (dat) them/same (gen) likewise
Wj:7:11 Wj_7:11_1 Wj_7:11_2 Wj_7:11_3 Wj_7:11_4 Wj_7:11_5 Wj_7:11_6 Wj_7:11_7 Wj_7:11_8 Wj_7:11_9 Wj_7:11_10 Wj_7:11_11 Wj_7:11_12 Wj_7:11_13 Wj_7:11_14 Wj_7:11_15 Wj_7:11_16 Wj_7:11_17 Wj_7:11_18 Wj_7:11_19 Wj_7:11_20
Wj:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:12 καὶ ἔρριψαν ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο δράκοντες· καὶ κατέπιεν ἡ ῥάβδος ἡ Ααρων τὰς ἐκείνων ῥάβδους.
Wj:7:12 And they cast down each his rod, and they became serpents, but the rod of Aaron swallowed up their rods. (Exodus 7:12 Brenton)
Wj:7:12 I rzucił każdy z nich laskę, i zamieniły się w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. (Wj 7:12 BT_4)
Wj:7:12 καὶ ἔρριψαν ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο δράκοντες· καὶ κατέπιεν ῥάβδος Ααρων τὰς ἐκείνων ῥάβδους.
Wj:7:12 καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν καί κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο ῥάβδος, -ου, ἡ
Wj:7:12 a także, nawet, a mianowicie rzucać rzucać / zrzut / każdy uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, smok / wąż a także, nawet, a mianowicie połknąć uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy Aaron że uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy
Wj:7:12 kai\ e)/rriPSan e(/kastos tE\n r(a/bdon au)tou=, kai\ e)ge/nonto dra/kontes· kai\ kate/pien E( r(a/bdos E( *aarOn ta\s e)kei/nOn r(a/bdous.
Wj:7:12 kai erriPSan hekastos tEn rabdon autu, kai egenonto drakontes· kai katepien hE rabdos hE aarOn tas ekeinOn rabdus.
Wj:7:12 C VAI_AAI3P A1_NSM RA_ASF N2_ASF RD_GSM C VBI_AMI3P N3_NPM C VBI_AAI3S RA_NSF N2_NSF RA_NSF N_GSM RA_APF RD_GPM N2_APF
Wj:7:12 and also, even, namely to toss/fling/dump each the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen dragon/serpent and also, even, namely to swallow the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the Aaron the that hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge
Wj:7:12 and they-TOSS/FLING/DUMP-ed each (of two) (nom) the (acc) hooked staff (acc) him/it/same (gen) and they-were-BECOME-ed a symbol οf the papacies (nom|voc) and he/she/it-SWALLOW-ed the (nom) hooked staff (nom) the (nom) Aaron (indecl) the (acc) those (gen) hooked staffs (acc)
Wj:7:12 Wj_7:12_1 Wj_7:12_2 Wj_7:12_3 Wj_7:12_4 Wj_7:12_5 Wj_7:12_6 Wj_7:12_7 Wj_7:12_8 Wj_7:12_9 Wj_7:12_10 Wj_7:12_11 Wj_7:12_12 Wj_7:12_13 Wj_7:12_14 Wj_7:12_15 Wj_7:12_16 Wj_7:12_17 Wj_7:12_18
Wj:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:13 καὶ κατίσχυσεν ἡ καρδία Φαραω, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτοῖς κύριος.
Wj:7:13 and the heart of Pharao was hardened, and he hearkened not to them, as the Lord charged them. (Exodus 7:13 Brenton)
Wj:7:13 Mimo to serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan. (Wj 7:13 BT_4)
Wj:7:13 καὶ κατίσχυσεν καρδία Φαραω, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτοῖς κύριος.
Wj:7:13 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθάπερ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:7:13 a także, nawet, a mianowicie do ??? Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) on / ona / on / sama tak jak mówić on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:7:13 kai\ kati/sCHusen E( kardi/a *faraO, kai\ ou)k ei)sE/kousen au)tO=n, kaTa/per e)la/lEsen au)toi=s ku/rios.
Wj:7:13 kai katisCHysen hE kardia faraO, kai uk eisEkusen autOn, kaTaper elalEsen autois kyrios.
Wj:7:13 C VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM C D VAI_AAI3S RD_GPM D VAI_AAI3S RD_DPM N2_NSM
Wj:7:13 and also, even, namely to ??? the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same even as to speak he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:7:13 and he/she/it-???-ed the (nom) heart (nom|voc) Pharaoh (indecl) and not he/she/it-HEARD-ed them/same (gen) even as he/she/it-SPEAK-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Wj:7:13 Wj_7:13_1 Wj_7:13_2 Wj_7:13_3 Wj_7:13_4 Wj_7:13_5 Wj_7:13_6 Wj_7:13_7 Wj_7:13_8 Wj_7:13_9 Wj_7:13_10 Wj_7:13_11 Wj_7:13_12 Wj_7:13_13
Wj:7:13 x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:14 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Βεβάρηται ἡ καρδία Φαραω τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν.
Wj:7:14 and the Lord said to Moses, The heart of Pharao is made hard, so that he should not let the people go. (Exodus 7:14 Brenton)
Wj:7:14 Rzekł Pan do Mojżesza: «Serce faraona jest twarde, wzbrania się wypuścić lud. (Wj 7:14 BT_4)
Wj:7:14 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Βεβάρηται καρδία Φαραω τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν.
Wj:7:14 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό μή ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Wj:7:14 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz z obciążeniem Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon nie do ??? ludzie
Wj:7:14 *ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n *beba/rEtai E( kardi/a *faraO tou= mE\ e)Xapostei=lai to\n lao/n.
Wj:7:14 eipen de kyrios pros musEn bebarEtai hE kardia faraO tu mE eXaposteilai ton laon.
Wj:7:14 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM VX_XPI3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM RA_GSN D VA_AAN RA_ASM N2_ASM
Wj:7:14 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to burden the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh the not to ??? the people
Wj:7:14 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) he/she/it-has-been-BURDEN-ed the (nom) heart (nom|voc) Pharaoh (indecl) the (gen) not to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) people (acc)
Wj:7:14 Wj_7:14_1 Wj_7:14_2 Wj_7:14_3 Wj_7:14_4 Wj_7:14_5 Wj_7:14_6 Wj_7:14_7 Wj_7:14_8 Wj_7:14_9 Wj_7:14_10 Wj_7:14_11 Wj_7:14_12 Wj_7:14_13 Wj_7:14_14
Wj:7:14 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:15 βάδισον πρὸς Φαραω τὸ πρωί· ἰδοὺ αὐτὸς ἐκπορεύεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ στήσῃ συναντῶν αὐτῷ ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ καὶ τὴν ῥάβδον τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου.
Wj:7:15 Go to Pharao early in the morning: behold, he goes forth to the water; and thou shalt meet him on the bank of the river, and thou shalt take in thine hand the rod that was turned into a serpent. (Exodus 7:15 Brenton)
Wj:7:15 Idź do faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę, pośpiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża. (Wj 7:15 BT_4)
Wj:7:15 βάδισον πρὸς Φαραω τὸ πρωί· ἰδοὺ αὐτὸς ἐκπορεύεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ στήσῃ συναντῶν αὐτῷ ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ καὶ τὴν ῥάβδον τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου.
Wj:7:15   πρός Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Wj:7:15 - w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Faraon wcześnie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama wychodzić na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem woda a także, nawet, a mianowicie spowodować stać spotkać on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem warga rzeka a także, nawet, a mianowicie uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy skręcić do (+ acc) Wąż Βασιλισκος Idiom dla Miotów węży były często postrzegane przez Jana w skałach i kiedy wybuchł pożar będą pędzić (phugein) do ich otworów dla bezpieczeństwa. On położył rękę na otworze bazyliszka chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka ty; twój / twoje (SG)
Wj:7:15 ba/dison pro\s *faraO to\ prOi/· i)dou\ au)to\s e)kporeu/etai e)pi\ to\ u(/dOr, kai\ stE/sE| sunantO=n au)tO=| e)pi\ to\ CHei=los tou= potamou= kai\ tE\n r(a/bdon tE\n strafei=san ei)s o)/fin lE/mPSE| e)n tE=| CHeiri/ sou.
Wj:7:15 badison pros faraO to prOi· idu autos ekporeuetai epi to hydOr, kai stEsE synantOn autO epi to CHeilos tu potamu kai tEn rabdon tEn strafeisan eis ofin lEmPSE en tE CHeiri su.
Wj:7:15 VA_AAD2S P N_ASM RA_ASN D I RD_NSM V1_PMI3S P RA_ASN N3_ASN C VF_FMI2S V9_PAPNSM RD_DSM P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM C RA_ASF N2_ASF RA_ASF VD_APPASF P N3I_ASM VF_FMI2S P RA_DSF N3_DSF RP_GS
Wj:7:15 ć toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh the early to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to go out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water and also, even, namely to cause to stand to meet he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the river and also, even, namely the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the to turn into (+acc) serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg)
Wj:7:15   toward (+acc,+gen,+dat) Pharaoh (indecl) the (nom|acc) early be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand while MEET-ing (nom, nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lip (nom|acc|voc) the (gen) river (gen) and the (acc) hooked staff (acc) the (acc) upon being-TURN-ed (acc) into (+acc) serpent (acc) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Wj:7:15 Wj_7:15_1 Wj_7:15_2 Wj_7:15_3 Wj_7:15_4 Wj_7:15_5 Wj_7:15_6 Wj_7:15_7 Wj_7:15_8 Wj_7:15_9 Wj_7:15_10 Wj_7:15_11 Wj_7:15_12 Wj_7:15_13 Wj_7:15_14 Wj_7:15_15 Wj_7:15_16 Wj_7:15_17 Wj_7:15_18 Wj_7:15_19 Wj_7:15_20 Wj_7:15_21 Wj_7:15_22 Wj_7:15_23 Wj_7:15_24 Wj_7:15_25 Wj_7:15_26 Wj_7:15_27 Wj_7:15_28 Wj_7:15_29 Wj_7:15_30 Wj_7:15_31 Wj_7:15_32
Wj:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:16 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Κύριος ὁ θεὸς τῶν Εβραίων ἀπέσταλκέν με πρὸς σὲ λέγων Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσήκουσας ἕως τούτου.
Wj:7:16 And thou shalt say to him, The Lord God of the Hebrews has sent me to thee, saying, Send my people away, that they may serve me in the wilderness, and, behold, hitherto thou hast not hearkened. (Exodus 7:16 Brenton)
Wj:7:16 Powiedz mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem: Wypuść lud mój, by Mi oddał cześć na pustyni! Oto dotąd nie posłuchałeś Mnie. (Wj 7:16 BT_4)
Wj:7:16 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Κύριος θεὸς τῶν Εβραίων ἀπέσταλκέν με πρὸς σὲ λέγων Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσήκουσας ἕως τούτου.
Wj:7:16 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:7:16 a także, nawet, a mianowicie konflikty; powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Bóg  Hebrajski zamawiać JA w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty; twój / twoje (SG) powiedzieć / powiedzieć do ??? ludzie JA żeby / ażeby / bo JA wykonać rytuały / obrzędy zniewolili, zniewolenie, z modlitw i ofiar w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pustynia a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), οὐχ przed nierównym oddechem do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) aż do; świt Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:7:16 kai\ e)rei=s pro\s au)to/n *ku/rios o( Teo\s tO=n *ebrai/On a)pe/stalke/n me pro\s se\ le/gOn *)eXapo/steilon to\n lao/n mou, i(/na moi latreu/sE| e)n tE=| e)rE/mO|· kai\ i)dou\ ou)k ei)sE/kousas e(/Os tou/tou.
Wj:7:16 kai ereis pros auton kyrios ho Teos tOn ebraiOn apestalken me pros se legOn eXaposteilon ton laon mu, hina moi latreusE en tE erEmO· kai idu uk eisEkusas heOs tutu.
Wj:7:16 C VF2_FAI2S P RD_ASM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM VX_XAI3S RP_AS P RP_AS V1_PAPNSM VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RP_DS VA_AAS3S P RA_DSF N2_DSF C I D VAI_AAI2S P RD_GSM
Wj:7:16 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Hebrew to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to say/tell to ??? the people I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell I to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) until; dawn this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:7:16 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) Hebrews (gen) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while SAY/TELL-ing (nom) do-???-you(sg)! the (acc) people (acc) me (gen) so that / in order to /because me (dat) you(sg)-will-be-PERFORM-ed-RITUALS/RITES, he/she/it-should-PERFORM-RITUALS/RITES, you(sg)-should-be-PERFORM-ed-RITUALS/RITES in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and be-you(sg)-SEE-ed! not you(sg)-HEARD-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) this (gen)
Wj:7:16 Wj_7:16_1 Wj_7:16_2 Wj_7:16_3 Wj_7:16_4 Wj_7:16_5 Wj_7:16_6 Wj_7:16_7 Wj_7:16_8 Wj_7:16_9 Wj_7:16_10 Wj_7:16_11 Wj_7:16_12 Wj_7:16_13 Wj_7:16_14 Wj_7:16_15 Wj_7:16_16 Wj_7:16_17 Wj_7:16_18 Wj_7:16_19 Wj_7:16_20 Wj_7:16_21 Wj_7:16_22 Wj_7:16_23 Wj_7:16_24 Wj_7:16_25 Wj_7:16_26 Wj_7:16_27 Wj_7:16_28 Wj_7:16_29 Wj_7:16_30
Wj:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:17 τάδε λέγει κύριος Ἐν τούτῳ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ τύπτω τῇ ῥάβδῳ τῇ ἐν τῇ χειρί μου ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ, καὶ μεταβαλεῖ εἰς αἷμα·
Wj:7:17 These things saith the Lord: Hereby shalt thou know that I am the Lord: behold, I strike with the rod that is in my hand on the water which is in the river, and it shall change it into blood. (Exodus 7:17 Brenton)
Wj:7:17 Tak mówi Pan: Po tym poznasz, że Ja jestem Panem. Oto uderzę laską, którą mam w ręce, wody Nilu, a zamienią się w krew. (Wj 7:17 BT_4)
Wj:7:17 τάδε λέγει κύριος Ἐν τούτῳ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ τύπτω τῇ ῥάβδῳ τῇ ἐν τῇ χειρί μου ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ, καὶ μεταβαλεῖ εἰς αἷμα·
Wj:7:17 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1] αἷμα[τ], -ατος, τό
Wj:7:17 takie rzeczy [określony artykuł + δέ] powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] wiedzieć, tj rozpoznać. dlatego, że JA panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), JA pobić uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka JA na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem woda w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rzeka a także, nawet, a mianowicie do metabolizowania do (+ acc) krew
Wj:7:17 ta/de le/gei ku/rios *)en tou/tO| gnO/sE| o(/ti e)gO\ ku/rios· i)dou\ e)gO\ tu/ptO tE=| r(a/bdO| tE=| e)n tE=| CHeiri/ mou e)pi\ to\ u(/dOr to\ e)n tO=| potamO=|, kai\ metabalei= ei)s ai(=ma·
Wj:7:17 tade legei kyrios en tutO gnOsE hoti egO kyrios· idu egO typtO tE rabdO tE en tE CHeiri mu epi to hydOr to en tO potamO, kai metabalei eis haima·
Wj:7:17 RD_NPN V1_PAI3S N2_NSM P RD_DSN VF_FMI2S C RP_NS N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S RA_DSF N2_DSF RA_DSF P RA_DSF N3_DSF RP_GS P RA_ASN N3_ASN RA_ASN P RA_DSM N2_DSM C VF_FAI3S P N3M_ASN
Wj:7:17 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to beat the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the river and also, even, namely to metabolize into (+acc) blood
Wj:7:17 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) this (dat) you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-BEAT-ing, I-should-be-BEAT-ing the (dat) hooked staff (dat) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) river (dat) and he/she/it-will-METABOLIZE, you(sg)-will-be-METABOLIZE-ed (classical) into (+acc) blood (nom|acc|voc)
Wj:7:17 Wj_7:17_1 Wj_7:17_2 Wj_7:17_3 Wj_7:17_4 Wj_7:17_5 Wj_7:17_6 Wj_7:17_7 Wj_7:17_8 Wj_7:17_9 Wj_7:17_10 Wj_7:17_11 Wj_7:17_12 Wj_7:17_13 Wj_7:17_14 Wj_7:17_15 Wj_7:17_16 Wj_7:17_17 Wj_7:17_18 Wj_7:17_19 Wj_7:17_20 Wj_7:17_21 Wj_7:17_22 Wj_7:17_23 Wj_7:17_24 Wj_7:17_25 Wj_7:17_26 Wj_7:17_27 Wj_7:17_28 Wj_7:17_29 Wj_7:17_30
Wj:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:18 καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ τελευτήσουσιν, καὶ ἐποζέσει ὁ ποταμός, καὶ οὐ δυνήσονται οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ.
Wj:7:18 And the fish that are in the river shall die, and the river shall stink thereupon, and the Egyptians shall not be able to drink water from the river. (Exodus 7:18 Brenton)
Wj:7:18 Ryby Nilu poginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, tak że Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu». (Wj 7:18 BT_4)
Wj:7:18 καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ τελευτήσουσιν, καὶ ἐποζέσει ποταμός, καὶ οὐ δυνήσονται οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ.
Wj:7:18 καί ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) καί   ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀπό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ
Wj:7:18 a także, nawet, a mianowicie ryba w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rzeka do końca a także, nawet, a mianowicie - rzeka a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem na stanie Egipcjanin pić woda od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem rzeka
Wj:7:18 kai\ oi( i)CHTu/es oi( e)n tO=| potamO=| teleutE/sousin, kai\ e)poDZe/sei o( potamo/s, kai\ ou) dunE/sontai oi( *ai)gu/ptioi piei=n u(/dOr a)po\ tou= potamou=.
Wj:7:18 kai hoi iCHTyes hoi en tO potamO teleutEsusin, kai epoDZesei ho potamos, kai u dynEsontai hoi aigyptioi piein hydOr apo tu potamu.
Wj:7:18 C RA_NPM N3U_NPM RA_NPM P RA_DSM N2_DSM VF_FAI3P C VF2_FAI3S RA_NSM N2_NSM C D VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM VB_AAN N3_NSN P RA_GSM N2_GSM
Wj:7:18 and also, even, namely the fish the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the river to end and also, even, namely ć the river and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the Egyptian to drink water from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the river
Wj:7:18 and the (nom) fish (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) river (dat) they-will-END, going-to-END (fut ptcp) (dat) and   the (nom) river (nom) and not they-will-be-ABLE-ed the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) to-will-DRINK, to-DRINK water (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) river (gen)
Wj:7:18 Wj_7:18_1 Wj_7:18_2 Wj_7:18_3 Wj_7:18_4 Wj_7:18_5 Wj_7:18_6 Wj_7:18_7 Wj_7:18_8 Wj_7:18_9 Wj_7:18_10 Wj_7:18_11 Wj_7:18_12 Wj_7:18_13 Wj_7:18_14 Wj_7:18_15 Wj_7:18_16 Wj_7:18_17 Wj_7:18_18 Wj_7:18_19 Wj_7:18_20 Wj_7:18_21 Wj_7:18_22
Wj:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:19 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἰπὸν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου Λαβὲ τὴν ῥάβδον σου καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου καὶ ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἕλη αὐτῶν καὶ ἐπὶ πᾶν συνεστηκὸς ὕδωρ αὐτῶν, καὶ ἔσται αἷμα. καὶ ἐγένετο αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἔν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς λίθοις.
Wj:7:19 And the Lord said to Moses, Say to thy brother Aaron, Take thy rod in thy hand, and stretch forth thy hand over the waters of Egypt, and over their rivers, and over their canals, and over their ponds, and over all their standing water, and it shall become blood: and there was blood in all the land of Egypt, both in vessels of wood and of stone. (Exodus 7:19 Brenton)
Wj:7:19 Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do Aarona: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały, i na jego stawy, i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych». (Wj 7:19 BT_4)
Wj:7:19 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἰπὸν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου Λαβὲ τὴν ῥάβδον σου καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου καὶ ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἕλη αὐτῶν καὶ ἐπὶ πᾶν συνεστηκὸς ὕδωρ αὐτῶν, καὶ ἔσται αἷμα. καὶ ἐγένετο αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἔν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς λίθοις.
Wj:7:19 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό διῶρυξ, -υγος, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἷμα[τ], -ατος, τό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν τέ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ἐν ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ
Wj:7:19 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz powiedzieć / powiedzieć Aaron brat ty; twój / twoje (SG) chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie rozszerzenie ręka ty; twój / twoje (SG) na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem woda Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem rzeka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ??? on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość stać z L. cohaerere z kogeneracji "razem" + haerere "trzymać". woda on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie być krew a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, krew w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipt [kraj] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między i [postpositive współrzędnych] drzewo / drewniane rzeczą Kawałek drewna; drewniane wdrożenia; szubienica lub, w NT, krzyż. a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między kamień
Wj:7:19 ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n *ei)po\n *aarOn tO=| a)delfO=| sou *labe\ tE\n r(a/bdon sou kai\ e)/kteinon tE\n CHei=ra/ sou e)pi\ ta\ u(/data *ai)gu/ptou kai\ e)pi\ tou\s potamou\s au)tO=n kai\ e)pi\ ta\s diO/rugas au)tO=n kai\ e)pi\ ta\ e(/lE au)tO=n kai\ e)pi\ pa=n sunestEko\s u(/dOr au)tO=n, kai\ e)/stai ai(=ma. kai\ e)ge/neto ai(=ma e)n pa/sE| gE=| *ai)gu/ptou e)/n te toi=s Xu/lois kai\ e)n toi=s li/Tois.
Wj:7:19 eipen de kyrios pros musEn eipon aarOn tO adelfO su labe tEn rabdon su kai ekteinon tEn CHeira su epi ta hydata aigyptu kai epi tus potamus autOn kai epi tas diOrygas autOn kai epi ta helE autOn kai epi pan synestEkos hydOr autOn, kai estai haima. kai egeneto haima en pasE gE aigyptu en te tois Xylois kai en tois liTois.
Wj:7:19 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM VB_AAD2S N_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS VB_AAD2S RA_ASF N2_ASF RP_GS C VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_APN N3T_APN N2_GSF C P RA_APM N2_APM RD_GPM C P RA_APF N3G_APF RD_GPM C P RA_APN N3E_APN RD_GPM C P A3_ASM VXI_XAPASM N3_NSN RD_GPM C VF_FMI3S N3M_NSN C VBI_AMI3S N3M_NSN P A1S_DSF N1_DSF N2_GSF P x RA_DPN N2N_DPN C P RA_DPM N2_DPM
Wj:7:19 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell Aaron the brother you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge you; your/yours(sg) and also, even, namely to extend the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water Egypt [country of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. water he/she/it/same and also, even, namely to be blood and also, even, namely to become become, happen blood in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among and [postpositive coordinate] the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the stone
Wj:7:19 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) Aaron (indecl) the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) hooked staff (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) Egypt (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) rivers (acc) them/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ???s (acc) them/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   them/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) having STand WITH-ed (nom|acc|voc, voc) water (nom|acc|voc) them/same (gen) and he/she/it-will-be blood (nom|acc|voc) and he/she/it-was-BECOME-ed blood (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) Egypt (gen) in/among/by (+dat) and [postpositive coordinate] the (dat) trees/wooden things (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) stones (dat)
Wj:7:19 Wj_7:19_1 Wj_7:19_2 Wj_7:19_3 Wj_7:19_4 Wj_7:19_5 Wj_7:19_6 Wj_7:19_7 Wj_7:19_8 Wj_7:19_9 Wj_7:19_10 Wj_7:19_11 Wj_7:19_12 Wj_7:19_13 Wj_7:19_14 Wj_7:19_15 Wj_7:19_16 Wj_7:19_17 Wj_7:19_18 Wj_7:19_19 Wj_7:19_20 Wj_7:19_21 Wj_7:19_22 Wj_7:19_23 Wj_7:19_24 Wj_7:19_25 Wj_7:19_26 Wj_7:19_27 Wj_7:19_28 Wj_7:19_29 Wj_7:19_30 Wj_7:19_31 Wj_7:19_32 Wj_7:19_33 Wj_7:19_34 Wj_7:19_35 Wj_7:19_36 Wj_7:19_37 Wj_7:19_38 Wj_7:19_39 Wj_7:19_40 Wj_7:19_41 Wj_7:19_42 Wj_7:19_43 Wj_7:19_44 Wj_7:19_45 Wj_7:19_46 Wj_7:19_47 Wj_7:19_48 Wj_7:19_49 Wj_7:19_50 Wj_7:19_51 Wj_7:19_52 Wj_7:19_53 Wj_7:19_54 Wj_7:19_55 Wj_7:19_56 Wj_7:19_57 Wj_7:19_58 Wj_7:19_59 Wj_7:19_60 Wj_7:19_61 Wj_7:19_62
Wj:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:20 καὶ ἐποίησαν οὕτως Μωϋσῆς καὶ Ααρων, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος· καὶ ἐπάρας τῇ ῥάβδῳ αὐτοῦ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ μετέβαλεν πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ εἰς αἷμα.
Wj:7:20 and Moses and Aaron did so, as the Lord commanded them; and Aaron having lifted up his hand with his rod, smote the water in the river before Pharao, and before his servants, and changed all the water in the river into blood. (Exodus 7:20 Brenton)
Wj:7:20 Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się w krew. (Wj 7:20 BT_4)
Wj:7:20 καὶ ἐποίησαν οὕτως Μωϋσῆς καὶ Ααρων, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος· καὶ ἐπάρας τῇ ῥάβδῳ αὐτοῦ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ μετέβαλεν πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ εἰς αἷμα.
Wj:7:20 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ καθάπερ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Φαραώ, ὁ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ εἰς[1] αἷμα[τ], -ατος, τό
Wj:7:20 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] Mojżesz a także, nawet, a mianowicie Aaron tak jak do polecenia nakazują on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie podnieść uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy on / ona / on / sama aby porazić woda w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rzeka przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Faraon a także, nawet, a mianowicie przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, terapeuta on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do metabolizowania każdy wszystkim, każde, każde, całość woda w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rzeka do (+ acc) krew
Wj:7:20 kai\ e)poi/Esan ou(/tOs *mou+sE=s kai\ *aarOn, kaTa/per e)netei/lato au)toi=s ku/rios· kai\ e)pa/ras tE=| r(a/bdO| au)tou= e)pa/taXen to\ u(/dOr to\ e)n tO=| potamO=| e)nanti/on *faraO kai\ e)nanti/on tO=n Terapo/ntOn au)tou= kai\ mete/balen pa=n to\ u(/dOr to\ e)n tO=| potamO=| ei)s ai(=ma.
Wj:7:20 kai epoiEsan hutOs mo+ysEs kai aarOn, kaTaper eneteilato autois kyrios· kai eparas tE rabdO autu epataXen to hydOr to en tO potamO enantion faraO kai enantion tOn TerapontOn autu kai metebalen pan to hydOr to en tO potamO eis haima.
Wj:7:20 C VAI_AAI3P D N1M_NSM C N_NSM D VAI_AMI3S RD_DPM N2_NSM C VA_AAPNSM RA_DSF N2_DSF RD_GSM VAI_AAI3S RA_ASN N3_ASN RA_ASN P RA_DSM N2_DSM P N_GSM C P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VBI_AAI3S A3_NSN RA_NSN N3_NSN RA_NSN P RA_DSM N2_DSM P N3M_ASN
Wj:7:20 and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] Moses and also, even, namely Aaron even as to enjoin command he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to raise the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge he/she/it/same to smite the water the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the river in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Pharaoh and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the therapist he/she/it/same and also, even, namely to metabolize every all, each, every, the whole of the water the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the river into (+acc) blood
Wj:7:20 and they-DO/MAKE-ed thusly/like this Moses (nom) and Aaron (indecl) even as he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and upon RAISE-ing (nom|voc) the (dat) hooked staff (dat) him/it/same (gen) he/she/it-SMITE-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) river (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-METABOLIZE-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) river (dat) into (+acc) blood (nom|acc|voc)
Wj:7:20 Wj_7:20_1 Wj_7:20_2 Wj_7:20_3 Wj_7:20_4 Wj_7:20_5 Wj_7:20_6 Wj_7:20_7 Wj_7:20_8 Wj_7:20_9 Wj_7:20_10 Wj_7:20_11 Wj_7:20_12 Wj_7:20_13 Wj_7:20_14 Wj_7:20_15 Wj_7:20_16 Wj_7:20_17 Wj_7:20_18 Wj_7:20_19 Wj_7:20_20 Wj_7:20_21 Wj_7:20_22 Wj_7:20_23 Wj_7:20_24 Wj_7:20_25 Wj_7:20_26 Wj_7:20_27 Wj_7:20_28 Wj_7:20_29 Wj_7:20_30 Wj_7:20_31 Wj_7:20_32 Wj_7:20_33 Wj_7:20_34 Wj_7:20_35 Wj_7:20_36 Wj_7:20_37 Wj_7:20_38 Wj_7:20_39 Wj_7:20_40
Wj:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:21 καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ ἐτελεύτησαν, καὶ ἐπώζεσεν ὁ ποταμός, καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἦν τὸ αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.
Wj:7:21 And the fish in the river died, and the river stank thereupon; and the Egyptians could not drink water from the river, and the blood was in all the land of Egypt. (Exodus 7:21 Brenton)
Wj:7:21 Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął wydawać przykrą woń, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była w całym kraju egipskim. (Wj 7:21 BT_4)
Wj:7:21 καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ ἐτελεύτησαν, καὶ ἐπώζεσεν ποταμός, καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἦν τὸ αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.
Wj:7:21 καί ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) καί   ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:7:21 a także, nawet, a mianowicie ryba w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rzeka do końca a także, nawet, a mianowicie - rzeka a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem na stanie Egipcjanin pić woda z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami rzeka a także, nawet, a mianowicie być krew w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania ziemia / Ziemia Egipt [kraj]
Wj:7:21 kai\ oi( i)CHTu/es oi( e)n tO=| potamO=| e)teleu/tEsan, kai\ e)pO/DZesen o( potamo/s, kai\ ou)k E)du/nanto oi( *ai)gu/ptioi piei=n u(/dOr e)k tou= potamou=, kai\ E)=n to\ ai(=ma e)n pa/sE| gE=| *ai)gu/ptou.
Wj:7:21 kai hoi iCHTyes hoi en tO potamO eteleutEsan, kai epODZesen ho potamos, kai uk Edynanto hoi aigyptioi piein hydOr ek tu potamu, kai En to haima en pasE gE aigyptu.
Wj:7:21 C RA_NPM N3U_NPM RA_NPM P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3P C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C D V6I_IMI3P RA_NPM N2_NPM VB_AAN N3_NSN P RA_GSM N2_GSM C V9_IAI3S RA_NSN N3M_NSN P A1S_DSF N1_DSF N2_GSF
Wj:7:21 and also, even, namely the fish the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the river to end and also, even, namely ć the river and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the Egyptian to drink water out of (+gen) ἐξ before vowels the river and also, even, namely to be the blood in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Egypt [country of]
Wj:7:21 and the (nom) fish (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) river (dat) they-END-ed and   the (nom) river (nom) and not they-were-being-ABLE-ed the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) to-will-DRINK, to-DRINK water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) river (gen) and he/she/it-was the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) Egypt (gen)
Wj:7:21 Wj_7:21_1 Wj_7:21_2 Wj_7:21_3 Wj_7:21_4 Wj_7:21_5 Wj_7:21_6 Wj_7:21_7 Wj_7:21_8 Wj_7:21_9 Wj_7:21_10 Wj_7:21_11 Wj_7:21_12 Wj_7:21_13 Wj_7:21_14 Wj_7:21_15 Wj_7:21_16 Wj_7:21_17 Wj_7:21_18 Wj_7:21_19 Wj_7:21_20 Wj_7:21_21 Wj_7:21_22 Wj_7:21_23 Wj_7:21_24 Wj_7:21_25 Wj_7:21_26 Wj_7:21_27 Wj_7:21_28 Wj_7:21_29 Wj_7:21_30
Wj:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:22 ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρμακείαις αὐτῶν· καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραω, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ εἶπεν κύριος.
Wj:7:22 And the charmers also of the Egyptians did so with their sorceries; and the heart of Pharao was hardened, and he did not hearken to them, even as the Lord said. (Exodus 7:22 Brenton)
Wj:7:22 Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dzięki swej wiedzy tajemnej. Pozostało więc uparte serce faraona, i nie usłuchał ich, jak to Pan zapowiedział. (Wj 7:22 BT_4)
Wj:7:22 ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρμακείαις αὐτῶν· καὶ ἐσκληρύνθη καρδία Φαραω, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ εἶπεν κύριος.
Wj:7:22 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὁ ἡ τό φαρμακεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθάπερ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:7:22 robić / zrobić zaś podobnie a także, nawet, a mianowicie - Egipcjanin Wykorzystanie eliksir [zobacz aptekę] on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie twardnieć Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) on / ona / on / sama tak jak powiedzieć / powiedzieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:7:22 e)poi/Esan de\ O(sau/tOs kai\ oi( e)paoidoi\ tO=n *ai)gupti/On tai=s farmakei/ais au)tO=n· kai\ e)sklEru/nTE E( kardi/a *faraO, kai\ ou)k ei)sE/kousen au)tO=n, kaTa/per ei)=pen ku/rios.
Wj:7:22 epoiEsan de hOsautOs kai hoi epaoidoi tOn aigyptiOn tais farmakeiais autOn· kai esklErynTE hE kardia faraO, kai uk eisEkusen autOn, kaTaper eipen kyrios.
Wj:7:22 VAI_AAI3P x D C RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM RA_DPF N1A_DPF RD_GPM C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM C D VAI_AAI3S RD_GPM D VBI_AAI3S N2_NSM
Wj:7:22 to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] likewise and also, even, namely the ć the Egyptian the potion usage [see pharmacy] he/she/it/same and also, even, namely to harden the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same even as to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:7:22 they-DO/MAKE-ed Yet likewise and the (nom)   the (gen) Egyptian ([Adj] gen) the (dat) potion usages (dat) them/same (gen) and he/she/it-was-HARDEN-ed the (nom) heart (nom|voc) Pharaoh (indecl) and not he/she/it-HEARD-ed them/same (gen) even as he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Wj:7:22 Wj_7:22_1 Wj_7:22_2 Wj_7:22_3 Wj_7:22_4 Wj_7:22_5 Wj_7:22_6 Wj_7:22_7 Wj_7:22_8 Wj_7:22_9 Wj_7:22_10 Wj_7:22_11 Wj_7:22_12 Wj_7:22_13 Wj_7:22_14 Wj_7:22_15 Wj_7:22_16 Wj_7:22_17 Wj_7:22_18 Wj_7:22_19 Wj_7:22_20 Wj_7:22_21 Wj_7:22_22 Wj_7:22_23
Wj:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:7:23 ἐπιστραφεὶς δὲ Φαραω εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπέστησεν τὸν νοῦν αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ τούτῳ.
Wj:7:23 And Pharao turned and entered into his house, nor did he fix his attention even on this thing. (Exodus 7:23 Brenton)
Wj:7:23 Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do serca. (Wj 7:23 BT_4)
Wj:7:23 ἐπιστραφεὶς δὲ Φαραω εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπέστησεν τὸν νοῦν αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ τούτῳ.
Wj:7:23 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δέ Φαραώ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:7:23 zawrócić zaś Faraon wejść do (+ acc) dom on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem stać się Zakonnica [14th litera alfabetu hebrajskiego]; umysł on / ona / on / sama οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:7:23 e)pistrafei\s de\ *faraO ei)sE=lTen ei)s to\n oi)=kon au)tou= kai\ ou)k e)pe/stEsen to\n nou=n au)tou= ou)de\ e)pi\ tou/tO|.
Wj:7:23 epistrafeis de faraO eisElTen eis ton oikon autu kai uk epestEsen ton nun autu ude epi tutO.
Wj:7:23 VD_APPNSM x N_NSM VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C D VHI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C P RD_DSM
Wj:7:23 to turn around δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Pharaoh to enter into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to stand over the nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:7:23 upon being-TURN-ed-AROUND (nom|voc) Yet Pharaoh (indecl) he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-STand-ed-OVER the (acc) nun; mind (acc) him/it/same (gen) neither/nor upon/over (+acc,+gen,+dat) this (dat)
Wj:7:23 Wj_7:23_1 Wj_7:23_2 Wj_7:23_3 Wj_7:23_4 Wj_7:23_5 Wj_7:23_6 Wj_7:23_7 Wj_7:23_8 Wj_7:23_9 Wj_7:23_10 Wj_7:23_11 Wj_7:23_12 Wj_7:23_13 Wj_7:23_14 Wj_7:23_15 Wj_7:23_16 Wj_7:23_17
Wj:7:23 x x x x x x x x x