Za:3:1 καὶ ἔδειξέν μοι Ἰησοῦν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν ἑστῶτα πρὸ προσώπου ἀγγέλου κυρίου, καὶ ὁ διάβολος εἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τοῦ ἀντικεῖσθαι αὐτῷ.
Za:3:1 And the Lord shewed me Jesus the high priest standing before the angel of the Lord, and the Devil stood on his right hand to resist him. (Zechariah 3:1 Brenton)
Za:3:1 Potem Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go. (Za 3:1 BT_4)
Za:3:1 Καὶ ἔδειξέν μοι Ἰησοῦν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν ἑστῶτα πρὸ προσώπου ἀγγέλου κυρίου, καὶ διάβολος εἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τοῦ ἀντικεῖσθαι αὐτῷ.
Za:3:1 καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό διά·βολος -ον ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Za:3:1 I też, nawet, mianowicie By być widocznym Ja Jezus [Jozue albo Jezus] Duchowny Wielki By powodować stać Przedtem (+informacja) Twarz Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). By powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo On/ona/to/to samo By leżeć {By kłamać} przeciwległy {przeciwny} On/ona/to/to samo
Za:3:1 *kai\ e)/deiXe/n moi *)iEsou=n to\n i(ere/a to\n me/gan e(stO=ta pro\ prosO/pou a)gge/lou kuri/ou, kai\ o( dia/bolos ei(stE/kei e)k deXiO=n au)tou= tou= a)ntikei=sTai au)tO=|.
Za:3:1 kai edeiXen moi iEsun ton hierea ton megan hestOta pro prosOpu angelu kyriu, kai ho diabolos heistEkei ek deXiOn autu tu antikeisTai autO.
Za:3:1 C VAI_AAI3S RP_DS N_ASM RA_ASM N3V_ASM RA_ASM A1P_ASM VXI_XAPASM P N2N_GSN N2_GSM N2_GSM C RA_NSM N2_NSM VXI_YAI3S P A1A_GPN RD_GSM RA_GSN V5_PMN RD_DSM
Za:3:1 and also, even, namely to show I Jesus [Joshua or Jesus] the priest the great to cause to stand before (+gen) face agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels right he/she/it/same the to lie opposite he/she/it/same
Za:3:1 and he/she/it-SHOW-ed me (dat) Jesus (acc) the (acc) priest (acc) the (acc) great ([Adj] acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) before (+gen) face (gen) messenger/angel (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) diabolical ([Adj] nom) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand out of (+gen) right ([Adj] gen) him/it/same (gen) the (gen) to-be-being-LIE-ed-OPPOSITE him/it/same (dat)
Za:3:1 Za_3:1_1 Za_3:1_2 Za_3:1_3 Za_3:1_4 Za_3:1_5 Za_3:1_6 Za_3:1_7 Za_3:1_8 Za_3:1_9 Za_3:1_10 Za_3:1_11 Za_3:1_12 Za_3:1_13 Za_3:1_14 Za_3:1_15 Za_3:1_16 Za_3:1_17 Za_3:1_18 Za_3:1_19 Za_3:1_20 Za_3:1_21 Za_3:1_22 Za_3:1_23
Za:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:3:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν διάβολον Ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοί, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοὶ ὁ ἐκλεξάμενος τὴν Ιερουσαλημ· οὐκ ἰδοὺ τοῦτο ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός;
Za:3:2 And the Lords said to the Devil, (Zechariah 3:2 Brenton)
Za:3:2 Anioł Pański tak przemówił do szatana: «Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi?» (Za 3:2 BT_4)
Za:3:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν διάβολον Ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοί, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοὶ ἐκλεξάμενος τὴν Ιερουσαλημ· οὐκ ἰδοὺ τοῦτο ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός;
Za:3:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό διά·βολος -ον ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) διά·βολος -ον καί ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὡς   ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) ἐκ πῦρ, -ρός, τό
Za:3:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). By zalecać zapewniaj władzę wszędzie {skończony}? Upominaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). I też, nawet, mianowicie By zalecać zapewniaj władzę wszędzie {skończony}? Upominaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By wybierać Jerozolima [miasto z] ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jak/jak Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ogień
Za:3:2 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s to\n dia/bolon *)epitimE/sai ku/rios e)n soi/, dia/bole, kai\ e)pitimE/sai ku/rios e)n soi\ o( e)kleXa/menos tE\n *ierousalEm· ou)k i)dou\ tou=to O(s dalo\s e)Xespasme/nos e)k puro/s;
Za:3:2 kai eipen kyrios pros ton diabolon epitimEsai kyrios en soi, diabole, kai epitimEsai kyrios en soi ho ekleXamenos tEn ierusalEm· uk idu tuto hOs dalos eXespasmenos ek pyros;
Za:3:2 C VBI_AAI3S N2_NSM P RA_ASM N2_ASM VA_AAN N2_NSM P RP_DS N2_VSM C VA_AAN N2_NSM P RP_DS RA_NSM VA_AMPNSM RA_ASF N_ASF D I RD_ASN C N2_NSM VM_XMPNSM P N3_GSN
Za:3:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). to enjoin assert authority over? rebuke lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). and also, even, namely to enjoin assert authority over? rebuke lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to select the Jerusalem [city of] οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as/like ć to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels fire
Za:3:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) diabolical ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) diabolical ([Adj] voc) and to-ENJOIN, be-you(sg)-ENJOIN-ed!, he/she/it-happens-to-ENJOIN (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) upon being-SELECT-ed (nom) the (acc) Jerusalem (indecl) not be-you(sg)-SEE-ed! this (nom|acc) as/like   having-been-???-ed (nom) out of (+gen) fire (gen)
Za:3:2 Za_3:2_1 Za_3:2_2 Za_3:2_3 Za_3:2_4 Za_3:2_5 Za_3:2_6 Za_3:2_7 Za_3:2_8 Za_3:2_9 Za_3:2_10 Za_3:2_11 Za_3:2_12 Za_3:2_13 Za_3:2_14 Za_3:2_15 Za_3:2_16 Za_3:2_17 Za_3:2_18 Za_3:2_19 Za_3:2_20 Za_3:2_21 Za_3:2_22 Za_3:2_23 Za_3:2_24 Za_3:2_25 Za_3:2_26 Za_3:2_27 Za_3:2_28
Za:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:3:3 καὶ Ἰησοῦς ἦν ἐνδεδυμένος ἱμάτια ῥυπαρὰ καὶ εἱστήκει πρὸ προσώπου τοῦ ἀγγέλου.
Za:3:3 The Lord rebuke thee, O Devil, even the Lord that has chosen Jerusalem rebuke thee: behold! is not this as a brand plucked from the fire? (Zechariah 3:3 Brenton)
Za:3:3 A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. (Za 3:3 BT_4)
Za:3:3 καὶ Ἰησοῦς ἦν ἐνδεδυμένος ἱμάτια ῥυπαρὰ καὶ εἱστήκει πρὸ προσώπου τοῦ ἀγγέλου.
Za:3:3 καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ἱμάτιον, -ου, τό ῥυπαρός -ά -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ
Za:3:3 I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] By być By ubierać Ubierająca część garderoby, płaszcz Brudny I też, nawet, mianowicie By powodować stać Przedtem (+informacja) Twarz Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący)
Za:3:3 kai\ *)iEsou=s E)=n e)ndedume/nos i(ma/tia r(upara\ kai\ ei(stE/kei pro\ prosO/pou tou= a)gge/lou.
Za:3:3 kai iEsus En endedymenos himatia rypara kai heistEkei pro prosOpu tu angelu.
Za:3:3 C N_NSM V9_IAI3S VM_XMPNSM N2N_APN A1A_APN C VXI_YAI3S P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM
Za:3:3 and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] to be to clothe clothing garment, cloak dirty and also, even, namely to cause to stand before (+gen) face the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
Za:3:3 and Jesus (nom) he/she/it-was having-been-CLOTHE-ed (nom) clothings (nom|acc|voc) dirty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand before (+gen) face (gen) the (gen) messenger/angel (gen)
Za:3:3 Za_3:3_1 Za_3:3_2 Za_3:3_3 Za_3:3_4 Za_3:3_5 Za_3:3_6 Za_3:3_7 Za_3:3_8 Za_3:3_9 Za_3:3_10 Za_3:3_11 Za_3:3_12
Za:3:3 x x x x x x x x x x x x
Za:3:4 καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς ἑστηκότας πρὸ προσώπου αὐτοῦ λέγων Ἀφέλετε τὰ ἱμάτια τὰ ῥυπαρὰ ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ ἀφῄρηκα τὰς ἀνομίας σου, καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν ποδήρη
Za:3:4 Now Jesus was clothed in filthy raiment, and stood before the angel. (Zechariah 3:4 Brenton)
Za:3:4 I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: «Zdejmijcie z niego brudne szaty!» Do niego zaś rzekł: «Patrz - zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą». (Za 3:4 BT_4)
Za:3:4 καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς ἑστηκότας πρὸ προσώπου αὐτοῦ λέγων Ἀφέλετε τὰ ἱμάτια τὰ ῥυπαρὰ ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ ἀφῄρηκα τὰς ἀνομίας σου, καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν ποδήρη
Za:3:4 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ῥυπαρός -ά -όν ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ποδήρης -ες
Za:3:4 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By powodować stać Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By pozbawiać Ubierająca część garderoby, płaszcz Brudny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pozbawiać Bezprawie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ubierać On/ona/to/to samo Sięganie do stóp
Za:3:4 kai\ a)pekri/TE kai\ ei)=pen pro\s tou\s e(stEko/tas pro\ prosO/pou au)tou= le/gOn *)afe/lete ta\ i(ma/tia ta\ r(upara\ a)p’ au)tou=. kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *)idou\ a)fE/|rEka ta\s a)nomi/as sou, kai\ e)ndu/sate au)to\n podE/rE
Za:3:4 kai apekriTE kai eipen pros tus hestEkotas pro prosOpu autu legOn afelete ta himatia ta rypara ap’ autu. kai eipen pros auton idu afErEka tas anomias su, kai endysate auton podErE
Za:3:4 C VCI_API3S C VBI_AAI3S P RA_APM VXI_XAPAPM P N2N_GSN RD_GSM V1_PAPNSM VB_AAD2P RA_APN N2N_APN RA_APN A1A_APN P RD_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM I VX_XAI1S RA_APF N1A_APF RP_GS C VA_AAD2P RD_ASM N3_APN
Za:3:4 and also, even, namely to answer and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the to cause to stand before (+gen) face he/she/it/same to say/tell to deprive the clothing garment, cloak the dirty from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to deprive the lawlessness you; your/yours(sg) and also, even, namely to clothe he/she/it/same reaching to the feet
Za:3:4 and he/she/it-was-ANSWER-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc) before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) do-DEPRIVE-you(pl)! the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) the (nom|acc) dirty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) away from (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-DEPRIVE-ed the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-CLOTHE-you(pl)! him/it/same (acc) reaching to the feet ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Za:3:4 Za_3:4_1 Za_3:4_2 Za_3:4_3 Za_3:4_4 Za_3:4_5 Za_3:4_6 Za_3:4_7 Za_3:4_8 Za_3:4_9 Za_3:4_10 Za_3:4_11 Za_3:4_12 Za_3:4_13 Za_3:4_14 Za_3:4_15 Za_3:4_16 Za_3:4_17 Za_3:4_18 Za_3:4_19 Za_3:4_20 Za_3:4_21 Za_3:4_22 Za_3:4_23 Za_3:4_24 Za_3:4_25 Za_3:4_26 Za_3:4_27 Za_3:4_28 Za_3:4_29 Za_3:4_30 Za_3:4_31
Za:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:3:5 καὶ ἐπίθετε κίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ περιέβαλον αὐτὸν ἱμάτια καὶ ἐπέθηκαν κίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ ἄγγελος κυρίου εἱστήκει.
Za:3:5 And the Lord answered and spoke to those who stood before him, saying, Take away the filthy raiment from him: and he said to him, Behold, I have taken away thine iniquities: and clothe ye him with a long robe, (Zechariah 3:5 Brenton)
Za:3:5 I tak mówił jeszcze: «Włóżcie mu na głowę czysty zawój». I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła Pańskiego. (Za 3:5 BT_4)
Za:3:5 καὶ ἐπίθετε κίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ περιέβαλον αὐτὸν ἱμάτια καὶ ἐπέθηκαν κίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἄγγελος κυρίου εἱστήκει.
Za:3:5 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-)   καθαρός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἱμάτιον, -ου, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-)   καθαρός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Za:3:5 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Czysty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] On/ona/to/to samo Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Czysty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać
Za:3:5 kai\ e)pi/Tete ki/darin kaTara\n e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=. kai\ perie/balon au)to\n i(ma/tia kai\ e)pe/TEkan ki/darin kaTara\n e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=, kai\ o( a)/ggelos kuri/ou ei(stE/kei.
Za:3:5 kai epiTete kidarin kaTaran epi tEn kefalEn autu. kai periebalon auton himatia kai epeTEkan kidarin kaTaran epi tEn kefalEn autu, kai ho angelos kyriu heistEkei.
Za:3:5 C VEI_API2P N3I_ASF A1A_ASF P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VBI_AAI3P RD_ASM N2N_APN C VAI_AAI3P N3I_ASF A1A_ASF P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C RA_NSM N2_NSM N2_GSM VXI_YAI3S
Za:3:5 and also, even, namely to place on ć clean upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely to adorn with [throw around] he/she/it/same clothing garment, cloak and also, even, namely to place on ć clean upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cause to stand
Za:3:5 and do-PLACE ON-you(pl)!   clean ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and I-ADORN-ed-WITH, they-ADORN-ed-WITH him/it/same (acc) clothings (nom|acc|voc) and they-PLACE ON-ed   clean ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand
Za:3:5 Za_3:5_1 Za_3:5_2 Za_3:5_3 Za_3:5_4 Za_3:5_5 Za_3:5_6 Za_3:5_7 Za_3:5_8 Za_3:5_9 Za_3:5_10 Za_3:5_11 Za_3:5_12 Za_3:5_13 Za_3:5_14 Za_3:5_15 Za_3:5_16 Za_3:5_17 Za_3:5_18 Za_3:5_19 Za_3:5_20 Za_3:5_21 Za_3:5_22 Za_3:5_23 Za_3:5_24 Za_3:5_25
Za:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:3:6 καὶ διεμαρτύρατο ὁ ἄγγελος κυρίου πρὸς Ἰησοῦν λέγων
Za:3:6 and place a pure mitre upon his head. So they placed a pure mitre upon his head, and clothed him with garments: and the angel of the Lord stood by. (Zechariah 3:6 Brenton)
Za:3:6 Po czym anioł Pański napomniał uroczyście Jozuego: (Za 3:6 BT_4)
Za:3:6 καὶ διεμαρτύρατο ἄγγελος κυρίου πρὸς Ἰησοῦν λέγων
Za:3:6 καί δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Za:3:6 I też, nawet, mianowicie By uroczyście obchodzić [uroczyście opowiadaj; sztywno ostrzegaj; przenoś w najbardziej poważnym warunków] Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj
Za:3:6 kai\ diemartu/rato o( a)/ggelos kuri/ou pro\s *)iEsou=n le/gOn
Za:3:6 kai diemartyrato ho angelos kyriu pros iEsun legOn
Za:3:6 C VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM P N_ASM V1_PAPNSM
Za:3:6 and also, even, namely to solemnize [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms] the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell
Za:3:6 and he/she/it-was-SOLEMNIZE-ed the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Za:3:6 Za_3:6_1 Za_3:6_2 Za_3:6_3 Za_3:6_4 Za_3:6_5 Za_3:6_6 Za_3:6_7 Za_3:6_8
Za:3:6 x x x x x x x x
Za:3:7 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἐὰν ἐν ταῖς ὁδοῖς μου πορεύῃ καὶ ἐὰν τὰ προστάγματά μου φυλάξῃς, καὶ σὺ διακρινεῖς τὸν οἶκόν μου· καὶ ἐὰν διαφυλάξῃς καί γε τὴν αὐλήν μου, καὶ δώσω σοι ἀναστρεφομένους ἐν μέσῳ τῶν ἑστηκότων τούτων.
Za:3:7 And the angel of the Lord testified to Jesus, saying, (Zechariah 3:7 Brenton)
Za:3:7 «Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla Mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją. (Za 3:7 BT_4)
Za:3:7 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἐὰν ἐν ταῖς ὁδοῖς μου πορεύῃ καὶ ἐὰν τὰ προστάγματά μου φυλάξῃς, καὶ σὺ διακρινεῖς τὸν οἶκόν μου· καὶ ἐὰν διαφυλάξῃς καί γε τὴν αὐλήν μου, καὶ δώσω σοι ἀναστρεφομένους ἐν μέσῳ τῶν ἑστηκότων τούτων.
Za:3:7 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐάν (εἰ ἄν) δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) καί γέ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Za:3:7 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ja By iść I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ja By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Ty By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Dom Ja I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chronić ochraniacz, by konserwować I też, nawet, mianowicie ??? Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Ja I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni By powodować stać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Za:3:7 *ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)ea\n e)n tai=s o(doi=s mou poreu/E| kai\ e)a\n ta\ prosta/gmata/ mou fula/XE|s, kai\ su\ diakrinei=s to\n oi)=ko/n mou· kai\ e)a\n diafula/XE|s kai/ ge tE\n au)lE/n mou, kai\ dO/sO soi a)nastrefome/nous e)n me/sO| tO=n e(stEko/tOn tou/tOn.
Za:3:7 tade legei kyrios pantokratOr ean en tais hodois mu poreuE kai ean ta prostagmata mu fylaXEs, kai sy diakrineis ton oikon mu· kai ean diafylaXEs kai ge tEn aulEn mu, kai dOsO soi anastrefomenus en mesO tOn hestEkotOn tutOn.
Za:3:7 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C P RA_DPF N2_DPF RP_GS V1_PMS2S C C RA_APN N3M_APN RP_GS VA_AAS2S D RP_NS VF2_FAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C C VA_AAS2S C x RA_ASF N1_ASF RP_GS D VF_FAI1S RP_DS V1_PMPAPM P A1_DSN RA_GPM VXI_XAPGPM RD_GPM
Za:3:7 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road I to go and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] the ć I to guard and also, even, namely you to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged the house I and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to guard preserver, to conserve and also, even, namely ??? the courtyard sheep-fold, palace, house I and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the to cause to stand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Za:3:7 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) if-ever in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) me (gen) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed and if-ever the (nom|acc)   me (gen) you(sg)-should-GUARD and you(sg) (nom) you(sg)-are-DIFFERENTIATE-ing the (acc) house (acc) me (gen) and if-ever you(sg)-should-GUARD and ??? the (acc) courtyard (acc) me (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while being-UPSET-ed (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (gen) these (gen)
Za:3:7 Za_3:7_1 Za_3:7_2 Za_3:7_3 Za_3:7_4 Za_3:7_5 Za_3:7_6 Za_3:7_7 Za_3:7_8 Za_3:7_9 Za_3:7_10 Za_3:7_11 Za_3:7_12 Za_3:7_13 Za_3:7_14 Za_3:7_15 Za_3:7_16 Za_3:7_17 Za_3:7_18 Za_3:7_19 Za_3:7_20 Za_3:7_21 Za_3:7_22 Za_3:7_23 Za_3:7_24 Za_3:7_25 Za_3:7_26 Za_3:7_27 Za_3:7_28 Za_3:7_29 Za_3:7_30 Za_3:7_31 Za_3:7_32 Za_3:7_33 Za_3:7_34 Za_3:7_35 Za_3:7_36 Za_3:7_37 Za_3:7_38 Za_3:7_39
Za:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:3:8 ἄκουε δή, Ἰησοῦ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, σὺ καὶ οἱ πλησίον σου οἱ καθήμενοι πρὸ προσώπου σου, διότι ἄνδρες τερατοσκόποι εἰσί· διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω τὸν δοῦλόν μου Ἀνατολήν·
Za:3:8 Thus saith the Lord Almighty; If thou wilt walk in my ways, and take heed to my charges, then shalt thou judge my house: and if thou wilt diligently keep my court, then will I give thee men to walk in the midst of these that stand here. (Zechariah 3:8 Brenton)
Za:3:8 Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego - Odrośl. (Za 3:8 BT_4)
Za:3:8 ἄκουε δή, Ἰησοῦ ἱερεὺς μέγας, σὺ καὶ οἱ πλησίον σου οἱ καθήμενοι πρὸ προσώπου σου, διότι ἄνδρες τερατοσκόποι εἰσί· διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω τὸν δοῦλόν μου Ἀνατολήν·
Za:3:8 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ότι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνατολή, -ῆς, ἡ
Za:3:8 By słyszeć Naprawdę Jezus [Jozue albo Jezus] Duchowny Wielki Ty I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) By siedzieć Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) Z powodu tego: Tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By iść; by być Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By prowadzić Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh
Za:3:8 a)/koue dE/, *)iEsou= o( i(ereu\s o( me/gas, su\ kai\ oi( plEsi/on sou oi( kaTE/menoi pro\ prosO/pou sou, dio/ti a)/ndres teratosko/poi ei)si/· dio/ti i)dou\ e)gO\ a)/gO to\n dou=lo/n mou *)anatolE/n·
Za:3:8 akue dE, iEsu ho hiereus ho megas, sy kai hoi plEsion su hoi kaTEmenoi pro prosOpu su, dioti andres teratoskopoi eisi· dioti idu egO agO ton dulon mu anatolEn·
Za:3:8 V1_PAD2S x N_VSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM RP_NS C RA_VPM D RP_GS RA_VPM V5_PMPVPM P N2N_GSN RP_GS C N3_NPM A1B_NPM V9_PAI3P C I RP_NS V1_PAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS N1_NSF
Za:3:8 to hear indeed Jesus [Joshua or Jesus] the priest the great you and also, even, namely the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) the to sit before (+gen) face you; your/yours(sg) because of this: that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to go; to be because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to lead the slave; servile I east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh
Za:3:8 be-you(sg)-HEAR-ing! indeed Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) you(sg) (nom) and the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while being-SIT-ed (nom|voc) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of this: that men, husbands (nom|voc)   he/she/it-is-GO-ing; they-are because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-LEAD-ing, I-should-be-LEAD-ing the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) risig of the east dawn (acc)
Za:3:8 Za_3:8_1 Za_3:8_2 Za_3:8_3 Za_3:8_4 Za_3:8_5 Za_3:8_6 Za_3:8_7 Za_3:8_8 Za_3:8_9 Za_3:8_10 Za_3:8_11 Za_3:8_12 Za_3:8_13 Za_3:8_14 Za_3:8_15 Za_3:8_16 Za_3:8_17 Za_3:8_18 Za_3:8_19 Za_3:8_20 Za_3:8_21 Za_3:8_22 Za_3:8_23 Za_3:8_24 Za_3:8_25 Za_3:8_26 Za_3:8_27 Za_3:8_28 Za_3:8_29
Za:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:3:9 διότι ὁ λίθος, ὃν ἔδωκα πρὸ προσώπου Ἰησοῦ, ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα ἑπτὰ ὀφθαλμοί εἰσιν· ἰδοὺ ἐγὼ ὀρύσσω βόθρον, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ ψηλαφήσω πᾶσαν τὴν ἀδικίαν τῆς γῆς ἐκείνης ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ.
Za:3:9 Hear now, Jesus the high priest, thou, and thy neighbours that are sitting before thee: for they are diviners, for, behold, I bring forth my servant The Branch. (Zechariah 3:9 Brenton)
Za:3:9 Patrz - oto kamień, który kładę przed Jozuem: na tym kamieniu jest siedem oczu, Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju - wyrocznia Pana Zastępów. (Za 3:9 BT_4)
Za:3:9 διότι λίθος, ὃν ἔδωκα πρὸ προσώπου Ἰησοῦ, ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα ἑπτὰ ὀφθαλμοί εἰσιν· ἰδοὺ ἐγὼ ὀρύσσω βόθρον, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ ψηλαφήσω πᾶσαν τὴν ἀδικίαν τῆς γῆς ἐκείνης ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ.
Za:3:9 δι·ότι ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐπί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἑπτά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-)   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί ψηλαφάω (ψηλαφ(α)-, ψηλαφη·σ-, ψηλαφη·σ-, -, -, ψηλαφη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Za:3:9 Z powodu tego: Tamto Kamień Kto/, który/, który; by być By dawać Przedtem (+informacja) Twarz Jezus [Jozue albo Jezus] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień Jeden Siedem Oko By iść; by być By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By kopać/żłobak By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie By czuć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zły uczynki Ziemi/ziemia Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden
Za:3:9 dio/ti o( li/Tos, o(\n e)/dOka pro\ prosO/pou *)iEsou=, e)pi\ to\n li/Ton to\n e(/na e(pta\ o)fTalmoi/ ei)sin· i)dou\ e)gO\ o)ru/ssO bo/Tron, le/gei ku/rios pantokra/tOr, kai\ PSElafE/sO pa=san tE\n a)diki/an tE=s gE=s e)kei/nEs e)n E(me/ra| mia=|.
Za:3:9 dioti ho liTos, hon edOka pro prosOpu iEsu, epi ton liTon ton hena hepta ofTalmoi eisin· idu egO oryssO boTron, legei kyrios pantokratOr, kai PSElafEsO pasan tEn adikian tEs gEs ekeinEs en hEmera mia.
Za:3:9 C RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI1S P N2N_GSN N_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A3_ASM M N2_NPM V9_PAI3P I RP_NS V1_PAI1S N2_ASM V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C VF_FAI1S A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSF P N1A_DSF A1A_DSF
Za:3:9 because of this: that the stone who/whom/which; to be to give before (+gen) face Jesus [Joshua or Jesus] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the stone the one seven eye to go; to be to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to dig/gouge ć to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely to feel every all, each, every, the whole of; to sprinkle the wrongdoing the earth/land that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one
Za:3:9 because of this: that the (nom) stone (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-GIVE-ed before (+gen) face (gen) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) stone (acc) the (acc) one (acc) seven eyes (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-DIG/GOUGE-ing, I-should-be-DIG/GOUGE-ing   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and I-will-FEEL, I-should-FEEL every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) wrongdoing (acc) the (gen) earth/land (gen) that (gen) in/among/by (+dat) day (dat) one (dat)
Za:3:9 Za_3:9_1 Za_3:9_2 Za_3:9_3 Za_3:9_4 Za_3:9_5 Za_3:9_6 Za_3:9_7 Za_3:9_8 Za_3:9_9 Za_3:9_10 Za_3:9_11 Za_3:9_12 Za_3:9_13 Za_3:9_14 Za_3:9_15 Za_3:9_16 Za_3:9_17 Za_3:9_18 Za_3:9_19 Za_3:9_20 Za_3:9_21 Za_3:9_22 Za_3:9_23 Za_3:9_24 Za_3:9_25 Za_3:9_26 Za_3:9_27 Za_3:9_28 Za_3:9_29 Za_3:9_30 Za_3:9_31 Za_3:9_32 Za_3:9_33 Za_3:9_34
Za:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:3:10 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, συγκαλέσετε ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ ὑποκάτω ἀμπέλου καὶ ὑποκάτω συκῆς.
Za:3:10 For as for the stone which I have set before the face of Jesus, on the one stone are seven eyes: behold, I am digging a trench, saith the Lord Almighty, and I will search out all the iniquity of that land in one day. (Zechariah 3:10 Brenton)
Za:3:10 W owym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - będziecie się wzajemnie zapraszać, by odpoczywać w cieniu winorośli i drzew figowych». (Za 3:10 BT_4)
Za:3:10 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, συγκαλέσετε ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ ὑποκάτω ἀμπέλου καὶ ὑποκάτω συκῆς.
Za:3:10 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·κάτω ἄμπελος, -ου, ἡ καί ὑπο·κάτω συκῆ, -ῆς, ἡ
Za:3:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Do ??? Każdy Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Poniżej Winorośl I też, nawet, mianowicie Poniżej Figi {Stroju} drzewo
Za:3:10 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, le/gei ku/rios pantokra/tOr, sugkale/sete e(/kastos to\n plEsi/on au)tou= u(poka/tO a)mpe/lou kai\ u(poka/tO sukE=s.
Za:3:10 en tE hEmera ekeinE, legei kyrios pantokratOr, synkalesete hekastos ton plEsion autu hypokatO ampelu kai hypokatO sykEs.
Za:3:10 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VF_FAI2P A1_NSM RA_ASM D RD_GSM P N2_GSF C P N1_GSF
Za:3:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to ??? each the neighbor one near, close to; near he/she/it/same below grapevine and also, even, namely below fig tree
Za:3:10 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) you(pl)-will-??? each (of two) (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) below grapevine (gen) and below fig tree (gen)
Za:3:10 Za_3:10_1 Za_3:10_2 Za_3:10_3 Za_3:10_4 Za_3:10_5 Za_3:10_6 Za_3:10_7 Za_3:10_8 Za_3:10_9 Za_3:10_10 Za_3:10_11 Za_3:10_12 Za_3:10_13 Za_3:10_14 Za_3:10_15 Za_3:10_16 Za_3:10_17
Za:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x