Za:2:1 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα κέρατα.
Za:2:1 And I lifted up mine eyes and looked, and behold four horns. (Zechariah 1:18 Brenton)
Za:2:1 Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rogi. (Za 2:1 BT_4)
Za:2:1 Καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα κέρατα.
Za:2:1 καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κέρα[τ]ς, -ατος, τό
Za:2:1 I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Oko Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Cztery Róg
Za:2:1 *kai\ E)=ra tou\s o)fTalmou/s mou kai\ ei)=don kai\ i)dou\ te/ssara ke/rata.
Za:2:1 kai Era tus ofTalmus mu kai eidon kai idu tessara kerata.
Za:2:1 C VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RP_GS C VBI_AAI3P C I A3_APN N3T_APN
Za:2:1 and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise the eye I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), four horn
Za:2:1 and he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) eyes (acc) me (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! four (nom|acc) horns (nom|acc|voc)
Za:2:1 Za_2:1_1 Za_2:1_2 Za_2:1_3 Za_2:1_4 Za_2:1_5 Za_2:1_6 Za_2:1_7 Za_2:1_8 Za_2:1_9 Za_2:1_10 Za_2:1_11
Za:2:1 x x x x x x x x x x x
Za:2:2 καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί Τί ἐστιν ταῦτα, κύριε; καὶ εἶπεν πρός με Ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ιουδαν καὶ τὸν Ισραηλ.
Za:2:2 And I said to the angel that spoke with me, What are these things, my lord? And he said to me, These are the horns that have scattered Juda, and Israel, and Jerusalem. (Zechariah 1:19 Brenton)
Za:2:2 «Co one oznaczają?» - zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział: «To są rogi, które przygniotły Judę, Izraela i Jeruzalem». (Za 2:2 BT_4)
Za:2:2 καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί Τί ἐστιν ταῦτα, κύριε; καὶ εἶπεν πρός με Ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ιουδαν καὶ τὸν Ισραηλ.
Za:2:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Za:2:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Róg By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Izrael
Za:2:2 kai\ ei)=pa pro\s to\n a)/ggelon to\n lalou=nta e)n e)moi/ *ti/ e)stin tau=ta, ku/rie; kai\ ei)=pen pro/s me *tau=ta ta\ ke/rata ta\ diaskorpi/santa to\n *ioudan kai\ to\n *israEl.
Za:2:2 kai eipa pros ton angelon ton lalunta en emoi ti estin tauta, kyrie; kai eipen pros me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton iudan kai ton israEl.
Za:2:2 C VAI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM P RP_DS RI_NSN V9_PAI3S RD_NPN N2_VSM C VBI_AAI3S P RP_AS RD_NPN RA_NPN N3T_NPN RA_NPN VA_AAPNPN RA_ASM N1T_ASM C RA_ASM N_ASM
Za:2:2 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the horn the to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the Judas/Judah and also, even, namely the Israel
Za:2:2 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) messenger/angel (acc) the (acc) while SPEAK-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is these (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) these (nom|acc) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon SCATTER-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) Judas/Judah (acc) and the (acc) Israel (indecl)
Za:2:2 Za_2:2_1 Za_2:2_2 Za_2:2_3 Za_2:2_4 Za_2:2_5 Za_2:2_6 Za_2:2_7 Za_2:2_8 Za_2:2_9 Za_2:2_10 Za_2:2_11 Za_2:2_12 Za_2:2_13 Za_2:2_14 Za_2:2_15 Za_2:2_16 Za_2:2_17 Za_2:2_18 Za_2:2_19 Za_2:2_20 Za_2:2_21 Za_2:2_22 Za_2:2_23 Za_2:2_24 Za_2:2_25 Za_2:2_26 Za_2:2_27
Za:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:3 καὶ ἔδειξέν μοι κύριος τέσσαρας τέκτονας.
Za:2:3 And the Lord shewed me four artificers. (Zechariah 1:20 Brenton)
Za:2:3 Następnie pokazał mi Pan czterech rzemieślników. (Za 2:3 BT_4)
Za:2:3 καὶ ἔδειξέν μοι κύριος τέσσαρας τέκτονας.
Za:2:3 καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν τέκτων, -ονος, ὁ
Za:2:3 I też, nawet, mianowicie By być widocznym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cztery Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD]
Za:2:3 kai\ e)/deiXe/n moi ku/rios te/ssaras te/ktonas.
Za:2:3 kai edeiXen moi kyrios tessaras tektonas.
Za:2:3 C VAI_AAI3S RP_DS N2_NSM A3_APM N3N_APM
Za:2:3 and also, even, namely to show I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. four mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD]
Za:2:3 and he/she/it-SHOW-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) four (acc) masons (acc)
Za:2:3 Za_2:3_1 Za_2:3_2 Za_2:3_3 Za_2:3_4 Za_2:3_5 Za_2:3_6
Za:2:3 x x x x x x
Za:2:4 καὶ εἶπα Τί οὗτοι ἔρχονται ποιῆσαι; καὶ εἶπεν πρός με Ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ιουδαν καὶ τὸν Ισραηλ κατέαξαν, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἦρεν κεφαλήν· καὶ εἰσῆλθον οὗτοι τοῦ ὀξῦναι αὐτὰ εἰς χεῖρας αὐτῶν τὰ τέσσαρα κέρατα τὰ ἔθνη τὰ ἐπαιρόμενα κέρας ἐπὶ τὴν γῆν κυρίου τοῦ διασκορπίσαι αὐτήν.
Za:2:4 And I said, What are these coming to do? And he said, These are the horns that scattered Juda, and they broke Israel in pieces, and none of them lifted up his head: and these are come forth to sharpen them for their hands, even the four horns, the nations that lifted up the horn against the land of the Lord to scatter it. (Zechariah 1:21 Brenton)
Za:2:4 A kiedy zapytałem: «Do jakiej pracy oni spieszą?» - odpowiedział: «Tamte rogi przygniotły Judę, tak iż nikt nie mógł podnieść głowy, ci zaś przyszli, aby napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi judzkiej, aby ją zniszczyć». (Za 2:4 BT_4)
Za:2:4 καὶ εἶπα Τί οὗτοι ἔρχονται ποιῆσαι; καὶ εἶπεν πρός με Ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ιουδαν καὶ τὸν Ισραηλ κατέαξαν, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἦρεν κεφαλήν· καὶ εἰσῆλθον οὗτοι τοῦ ὀξῦναι αὐτὰ εἰς χεῖρας αὐτῶν τὰ τέσσαρα κέρατα τὰ ἔθνη τὰ ἐπαιρόμενα κέρας ἐπὶ τὴν γῆν κυρίου τοῦ διασκορπίσαι αὐτήν.
Za:2:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) κεφαλή, -ῆς, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Za:2:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przychodzić By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Róg By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Izrael By łamać się I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Głowa I też, nawet, mianowicie By wchodzić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo Cztery Róg Naród [zobacz etniczny] By podnosić Róg Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej On/ona/to/to samo
Za:2:4 kai\ ei)=pa *ti/ ou(=toi e)/rCHontai poiE=sai; kai\ ei)=pen pro/s me *tau=ta ta\ ke/rata ta\ diaskorpi/santa to\n *ioudan kai\ to\n *israEl kate/aXan, kai\ ou)dei\s au)tO=n E)=ren kefalE/n· kai\ ei)sE=lTon ou(=toi tou= o)Xu=nai au)ta\ ei)s CHei=ras au)tO=n ta\ te/ssara ke/rata ta\ e)/TnE ta\ e)pairo/mena ke/ras e)pi\ tE\n gE=n kuri/ou tou= diaskorpi/sai au)tE/n.
Za:2:4 kai eipa ti hutoi erCHontai poiEsai; kai eipen pros me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton iudan kai ton israEl kateaXan, kai udeis autOn Eren kefalEn· kai eisElTon hutoi tu oXynai auta eis CHeiras autOn ta tessara kerata ta eTnE ta epairomena keras epi tEn gEn kyriu tu diaskorpisai autEn.
Za:2:4 C VAI_AAI1S RI_ASN RD_NPM V1_PMI3P VA_AAN C VBI_AAI3S P RP_AS RD_NPN RA_NPN N3T_NPN RA_NPN VA_AAPNPN RA_ASM N1T_ASM C RA_ASM N_ASM VAI_AAI3P C A3_NSM RD_GPM VAI_AAI3S N1_ASF C VBI_AAI3P RD_NPM RA_GSN VA_AAN RD_APN P N3_APF RD_GPM RA_APN A3_APN N3T_APN RA_APN N3E_APN RA_APN V1_PMPAPN N3T_NSN P RA_ASF N1_ASF N2_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASF
Za:2:4 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come to do/make and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the horn the to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the Judas/Judah and also, even, namely the Israel to break and also, even, namely not one (nothing, no one) he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise head and also, even, namely to enter this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć he/she/it/same into (+acc) hand he/she/it/same the four horn the nation [see ethnic] the to raise horn upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow he/she/it/same
Za:2:4 and I-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) these (nom) they-are-being-COME-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) these (nom|acc) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon SCATTER-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) Judas/Judah (acc) and the (acc) Israel (indecl) they-BREAK-ed, upon BREAK-ing (nom|acc|voc) and not one (nom) them/same (gen) he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP head (acc) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed these (nom) the (gen)   they/them/same (nom|acc) into (+acc) hands (acc) them/same (gen) the (nom|acc) four (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-RAISE-ed (nom|acc|voc) horn (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) to-SCATTER, be-you(sg)-SCATTER-ed!, he/she/it-happens-to-SCATTER (opt) her/it/same (acc)
Za:2:4 Za_2:4_1 Za_2:4_2 Za_2:4_3 Za_2:4_4 Za_2:4_5 Za_2:4_6 Za_2:4_7 Za_2:4_8 Za_2:4_9 Za_2:4_10 Za_2:4_11 Za_2:4_12 Za_2:4_13 Za_2:4_14 Za_2:4_15 Za_2:4_16 Za_2:4_17 Za_2:4_18 Za_2:4_19 Za_2:4_20 Za_2:4_21 Za_2:4_22 Za_2:4_23 Za_2:4_24 Za_2:4_25 Za_2:4_26 Za_2:4_27 Za_2:4_28 Za_2:4_29 Za_2:4_30 Za_2:4_31 Za_2:4_32 Za_2:4_33 Za_2:4_34 Za_2:4_35 Za_2:4_36 Za_2:4_37 Za_2:4_38 Za_2:4_39 Za_2:4_40 Za_2:4_41 Za_2:4_42 Za_2:4_43 Za_2:4_44 Za_2:4_45 Za_2:4_46 Za_2:4_47 Za_2:4_48 Za_2:4_49 Za_2:4_50
Za:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:5 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοινίον γεωμετρικόν.
Za:2:5 And I lifted up mine eyes, and looked, and behold a man, and in his hand a measuring line. (Zechariah 2:1 Brenton)
Za:2:5 Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. (Za 2:5 BT_4)
Za:2:5 Καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοινίον γεωμετρικόν.
Za:2:5 καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό σχοινίον, -ου, τό  
Za:2:5 I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Oko Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta
Za:2:5 *kai\ E)=ra tou\s o)fTalmou/s mou kai\ ei)=don kai\ i)dou\ a)nE\r kai\ e)n tE=| CHeiri\ au)tou= sCHoini/on geOmetriko/n.
Za:2:5 kai Era tus ofTalmus mu kai eidon kai idu anEr kai en tE CHeiri autu sCHoinion geOmetrikon.
Za:2:5 C VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RP_GS C VBI_AAI1S C I N3_NSM C P RA_DSF N3_DSF RD_GSM N2_NSN A1_NSN
Za:2:5 and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise the eye I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same cordage cord, rope, halter, line, tether ć
Za:2:5 and he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) eyes (acc) me (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) and in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) cordage (nom|acc|voc)  
Za:2:5 Za_2:5_1 Za_2:5_2 Za_2:5_3 Za_2:5_4 Za_2:5_5 Za_2:5_6 Za_2:5_7 Za_2:5_8 Za_2:5_9 Za_2:5_10 Za_2:5_11 Za_2:5_12 Za_2:5_13 Za_2:5_14 Za_2:5_15 Za_2:5_16 Za_2:5_17
Za:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:6 καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν Ποῦ σὺ πορεύῃ; καὶ εἶπεν πρός με Διαμετρῆσαι τὴν Ιερουσαλημ τοῦ ἰδεῖν πηλίκον τὸ πλάτος αὐτῆς ἐστιν καὶ πηλίκον τὸ μῆκος.
Za:2:6 And I said to him, Whither goest thou? And he said to me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth of it, and what is the length of it. (Zechariah 2:2 Brenton)
Za:2:6 «Dokąd idziesz?» - zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość». (Za 2:6 BT_4)
Za:2:6 καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν Ποῦ σὺ πορεύῃ; καὶ εἶπεν πρός με Διαμετρῆσαι τὴν Ιερουσαλημ τοῦ ἰδεῖν πηλίκον τὸ πλάτος αὐτῆς ἐστιν καὶ πηλίκον τὸ μῆκος.
Za:2:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ποῦ[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πηλίκος -η -ον ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πηλίκος -η -ον ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό
Za:2:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Gdzie Ty By iść I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Jerozolima [miasto z] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Szerokość On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie ??? Długość
Za:2:6 kai\ ei)=pa pro\s au)to/n *pou= su\ poreu/E|; kai\ ei)=pen pro/s me *diametrE=sai tE\n *ierousalEm tou= i)dei=n pEli/kon to\ pla/tos au)tE=s e)stin kai\ pEli/kon to\ mE=kos.
Za:2:6 kai eipa pros auton pu sy poreuE; kai eipen pros me diametrEsai tEn ierusalEm tu idein pElikon to platos autEs estin kai pElikon to mEkos.
Za:2:6 C VAI_AAI1S P RD_ASM D RP_NS V1_PMS2S C VBI_AAI3S P RP_AS VA_AAN RA_ASF N_ASF RA_GSN VB_AAN RI_ASN RA_ASN N3E_ASN RD_GSF V9_PAI3S C RI_NSN RA_NSN N3E_NSN
Za:2:6 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same where you to go and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I ć the Jerusalem [city of] the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? the width he/she/it/same to be and also, even, namely ??? the length
Za:2:6 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) where you(sg) (nom) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)   the (acc) Jerusalem (indecl) the (gen) to-SEE ??? (acc, nom|acc) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-is and ??? (acc, nom|acc) the (nom|acc) length (nom|acc|voc)
Za:2:6 Za_2:6_1 Za_2:6_2 Za_2:6_3 Za_2:6_4 Za_2:6_5 Za_2:6_6 Za_2:6_7 Za_2:6_8 Za_2:6_9 Za_2:6_10 Za_2:6_11 Za_2:6_12 Za_2:6_13 Za_2:6_14 Za_2:6_15 Za_2:6_16 Za_2:6_17 Za_2:6_18 Za_2:6_19 Za_2:6_20 Za_2:6_21 Za_2:6_22 Za_2:6_23 Za_2:6_24 Za_2:6_25
Za:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:7 καὶ ἰδοὺ ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἱστήκει, καὶ ἄγγελος ἕτερος ἐξεπορεύετο εἰς συνάντησιν αὐτῷ
Za:2:7 And, behold, the angel that spoke with me stood by, and another angel went forth to meet him, (Zechariah 2:3 Brenton)
Za:2:7 I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, (Za 2:7 BT_4)
Za:2:7 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἱστήκει, καὶ ἄγγελος ἕτερος ἐξεπορεύετο εἰς συνάντησιν αὐτῷ
Za:2:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἄγγελος, -ου, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Za:2:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By powodować stać I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Inny By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo
Za:2:7 kai\ i)dou\ o( a)/ggelos o( lalO=n e)n e)moi\ ei(stE/kei, kai\ a)/ggelos e(/teros e)Xeporeu/eto ei)s suna/ntEsin au)tO=|
Za:2:7 kai idu ho angelos ho lalOn en emoi heistEkei, kai angelos heteros eXeporeueto eis synantEsin autO
Za:2:7 C I RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RP_DS VXI_YAI3S C N2_NSM A1A_NSM V1I_IMI3S P N3I_ASF RD_DSM
Za:2:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to cause to stand and also, even, namely agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) other to go out into (+acc) meeting he/she/it/same
Za:2:7 and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) messenger/angel (nom) the (nom) while SPEAK-ing (nom) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand and messenger/angel (nom) other (nom) he/she/it-was-being-GO-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat)
Za:2:7 Za_2:7_1 Za_2:7_2 Za_2:7_3 Za_2:7_4 Za_2:7_5 Za_2:7_6 Za_2:7_7 Za_2:7_8 Za_2:7_9 Za_2:7_10 Za_2:7_11 Za_2:7_12 Za_2:7_13 Za_2:7_14 Za_2:7_15 Za_2:7_16
Za:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν λέγων Δράμε καὶ λάλησον πρὸς τὸν νεανίαν ἐκεῖνον λέγων Κατακάρπως κατοικηθήσεται Ιερουσαλημ ἀπὸ πλήθους ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς·
Za:2:8 and spoke to him, saying, Run and speak to that young man, saying, Jerusalem shall be fully inhabited by reason of the abundance of men and cattle in the midst of her. (Zechariah 2:4 Brenton)
Za:2:8 któremu on nakazał: «Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. (Za 2:8 BT_4)
Za:2:8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν λέγων Δράμε καὶ λάλησον πρὸς τὸν νεανίαν ἐκεῖνον λέγων Κατακάρπως κατοικηθήσεται Ιερουσαλημ ἀπὸ πλήθους ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς·
Za:2:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό νεανίας, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Za:2:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By jechać I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Młody człowiek Tamto By mówić/opowiadaj By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Za:2:8 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n le/gOn *dra/me kai\ la/lEson pro\s to\n neani/an e)kei=non le/gOn *kataka/rpOs katoikETE/setai *ierousalEm a)po\ plE/Tous a)nTrO/pOn kai\ ktEnO=n e)n me/sO| au)tE=s·
Za:2:8 kai eipen pros auton legOn drame kai lalEson pros ton neanian ekeinon legOn katakarpOs katoikETEsetai ierusalEm apo plETus anTrOpOn kai ktEnOn en mesO autEs·
Za:2:8 C VBI_AAI3S P RD_ASM V1_PAPNSM VB_AAD2S C VF_AAD2P P RA_ASM N1T_ASM RD_ASM V1_PAPNSM D VC_FPI3S N_NSF P N3E_GSN N2_GPM C N3E_GPN P A1_DSN RD_GSF
Za:2:8 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell to run and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the young man that to say/tell ć to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) human and also, even, namely Animal (beast) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Za:2:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) do-RUN-you(sg)! and do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) young man (acc) that (acc) while SAY/TELL-ing (nom)   he/she/it-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Jerusalem (indecl) away from (+gen) lot (gen) humans (gen) and Animals (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Za:2:8 Za_2:8_1 Za_2:8_2 Za_2:8_3 Za_2:8_4 Za_2:8_5 Za_2:8_6 Za_2:8_7 Za_2:8_8 Za_2:8_9 Za_2:8_10 Za_2:8_11 Za_2:8_12 Za_2:8_13 Za_2:8_14 Za_2:8_15 Za_2:8_16 Za_2:8_17 Za_2:8_18 Za_2:8_19 Za_2:8_20 Za_2:8_21 Za_2:8_22 Za_2:8_23 Za_2:8_24
Za:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:9 καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει κύριος, τεῖχος πυρὸς κυκλόθεν καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Za:2:9 And I will be to her, saith the Lord, a wall of fire round about, and I will be for a glory in the midst of her. (Zechariah 2:5 Brenton)
Za:2:9 Ja będę dokoła niej murem ognistym - wyrocznia Pana - a chwała moja zamieszka pośród niej». (Za 2:9 BT_4)
Za:2:9 καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει κύριος, τεῖχος πυρὸς κυκλόθεν καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς.
Za:2:9 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων πῦρ, -ρός, τό κυκλό·θεν καί εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Za:2:9 I też, nawet, mianowicie Ja By być On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ściana Ogień Dookoła I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Za:2:9 kai\ e)gO\ e)/somai au)tE=|, le/gei ku/rios, tei=CHos puro\s kuklo/Ten kai\ ei)s do/Xan e)/somai e)n me/sO| au)tE=s.
Za:2:9 kai egO esomai autE, legei kyrios, teiCHos pyros kykloTen kai eis doXan esomai en mesO autEs.
Za:2:9 C RP_NS VF_FMI1S RD_DSF V1_PAI3S N2_NSM N3E_NSN N3_GSN D C P N1S_ASF VF_FMI1S P A1_DSN RD_GSF
Za:2:9 and also, even, namely I to be he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wall fire around and also, even, namely into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Za:2:9 and I (nom) I-will-be her/it/same (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) wall (nom|acc|voc) fire (gen) around and into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) I-will-be in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen)
Za:2:9 Za_2:9_1 Za_2:9_2 Za_2:9_3 Za_2:9_4 Za_2:9_5 Za_2:9_6 Za_2:9_7 Za_2:9_8 Za_2:9_9 Za_2:9_10 Za_2:9_11 Za_2:9_12 Za_2:9_13 Za_2:9_14 Za_2:9_15 Za_2:9_16
Za:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:10 ὦ ὦ φεύγετε ἀπὸ γῆς βορρᾶ, λέγει κύριος, διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ συνάξω ὑμᾶς, λέγει κύριος·
Za:2:10 Ho, ho, flee from the land of the north, saith the Lord: for I will gather you from the four winds of heaven, saith the Lord, (Zechariah 2:6 Brenton)
Za:2:10 «Biada, biada! Uciekajcie z kraju północy - wyrocznia Pana. Na cztery strony świata rozproszyłem was. (Za 2:10 BT_4)
Za:2:10 φεύγετε ἀπὸ γῆς βορρᾶ, λέγει κύριος, διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ συνάξω ὑμᾶς, λέγει κύριος·
Za:2:10 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·ότι ἐκ ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:2:10 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na północ By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu tego: Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cztery Wiatr Nieba/niebo By zbierać się razem Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:2:10 O)= O)= feu/gete a)po\ gE=s borra=, le/gei ku/rios, dio/ti e)k tO=n tessa/rOn a)ne/mOn tou= ou)ranou= suna/XO u(ma=s, le/gei ku/rios·
Za:2:10 O O feugete apo gEs borra, legei kyrios, dioti ek tOn tessarOn anemOn tu uranu synaXO hymas, legei kyrios·
Za:2:10 I I V1_PAD2P P N1_GSF N1T_GSM V1_PAI3S N2_NSM C P RA_GPM A3_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM VF_FAI1S RP_AP V1_PAI3S N2_NSM
Za:2:10 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land north to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of this: that out of (+gen) ἐξ before vowels the four wind the sky/heaven to gather together you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:2:10 O!; omega; I-should-be O!; omega; I-should-be you(pl)-are-FLEE-ing, be-you(pl)-FLEE-ing! away from (+gen) earth/land (gen) north (gen, voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because of this: that out of (+gen) the (gen) four (gen) winds (gen) the (gen) sky/heaven (gen) I-will-GATHER TOGETHER you(pl) (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Za:2:10 Za_2:10_1 Za_2:10_2 Za_2:10_3 Za_2:10_4 Za_2:10_5 Za_2:10_6 Za_2:10_7 Za_2:10_8 Za_2:10_9 Za_2:10_10 Za_2:10_11 Za_2:10_12 Za_2:10_13 Za_2:10_14 Za_2:10_15 Za_2:10_16 Za_2:10_17 Za_2:10_18 Za_2:10_19
Za:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:11 εἰς Σιων ἀνασῴζεσθε, οἱ κατοικοῦντες θυγατέρα Βαβυλῶνος.
Za:2:11 even to Sion: deliver yourselves, ye that dwell with the daughter of Babylon. (Zechariah 2:7 Brenton)
Za:2:11 Biada ci, chroń się, Syjonie, który jeszcze przebywasz w Babilonii». (Za 2:11 BT_4)
Za:2:11 εἰς Σιων ἀνασῴζεσθε, οἱ κατοικοῦντες θυγατέρα Βαβυλῶνος.
Za:2:11 εἰς[1] Σιών, ἡ ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Za:2:11 Do (+przyspieszenie) Syjon Do ??? By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Córka Babilon
Za:2:11 ei)s *siOn a)nasO/|DZesTe, oi( katoikou=ntes Tugate/ra *babulO=nos.
Za:2:11 eis siOn anasODZesTe, hoi katoikuntes Tygatera babylOnos.
Za:2:11 P N_ASF V1_PMD2P RA_VPM V2_PAPVPM N3_ASF N3W_GSF
Za:2:11 into (+acc) Zion to ??? the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) daughter Babylon
Za:2:11 into (+acc) Zion (indecl) you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed! the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) daughter (acc) Babylon (gen)
Za:2:11 Za_2:11_1 Za_2:11_2 Za_2:11_3 Za_2:11_4 Za_2:11_5 Za_2:11_6 Za_2:11_7
Za:2:11 x x x x x x x
Za:2:12 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέν με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ·
Za:2:12 For thus saith the Lord Almighty; After the glory has he sent me to the nations that spoiled you: for he that touches you is as one that touches the apple of his eye. (Zechariah 2:8 Brenton)
Za:2:12 Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: «Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. (Za 2:12 BT_4)
Za:2:12 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέν με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ·
Za:2:12 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὀπίσω δόξα, -ης, ἡ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ότι ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Za:2:12 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Z tyłu w tył, z tyłu, potem Sławy/wzbudzanie grozy zamawiać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Ty Z powodu tego: Tamto Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ty Jak/jak Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Oko On/ona/to/to samo
Za:2:12 dio/ti ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)opi/sO do/XEs a)pe/stalke/n me e)pi\ ta\ e)/TnE ta\ skuleu/santa u(ma=s, dio/ti o( a(pto/menos u(mO=n O(s a(pto/menos tE=s ko/rEs tou= o)fTalmou= au)tou=·
Za:2:12 dioti tade legei kyrios pantokratOr opisO doXEs apestalken me epi ta eTnE ta skyleusanta hymas, dioti ho haptomenos hymOn hOs haptomenos tEs korEs tu ofTalmu autu·
Za:2:12 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM P N1S_GSF VX_XAI3S RP_AS P RA_APN N3E_APN RA_APN VA_AAPAPN RP_AP C RA_NSM V1_PMPNSM RP_GP C V1_PMPNSM RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Za:2:12 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all behind back, behind, after glory/awesomeness to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the ć you because of this: that the to lay hands on set fire, touch you as/like to lay hands on set fire, touch the ć the eye he/she/it/same
Za:2:12 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) behind glory/awesomeness (gen) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc)   you(pl) (acc) because of this: that the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) you(pl) (gen) as/like while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen)   the (gen) eye (gen) him/it/same (gen)
Za:2:12 Za_2:12_1 Za_2:12_2 Za_2:12_3 Za_2:12_4 Za_2:12_5 Za_2:12_6 Za_2:12_7 Za_2:12_8 Za_2:12_9 Za_2:12_10 Za_2:12_11 Za_2:12_12 Za_2:12_13 Za_2:12_14 Za_2:12_15 Za_2:12_16 Za_2:12_17 Za_2:12_18 Za_2:12_19 Za_2:12_20 Za_2:12_21 Za_2:12_22 Za_2:12_23 Za_2:12_24 Za_2:12_25 Za_2:12_26
Za:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:13 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε διότι κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέν με.
Za:2:13 For, behold, I bring my hand upon them, and they shall be a spoil to them that serve them: and ye shall know that the Lord Almighty has sent me. (Zechariah 2:9 Brenton)
Za:2:13 Już prawica moja nad nimi wyciągnięta i staną się łupem swoich niewolników, a wy poznacie, że Pan Zastępów mnie posłał. (Za 2:13 BT_4)
Za:2:13 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε διότι κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέν με.
Za:2:13 δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·φέρω (επι+φερ-, επ+οι·σ-, επ+ενεγκ·[σ]- or 2nd επ+ενεγκ-, -, -, επ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δι·ότι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Za:2:13 Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By przynosić na Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Łup By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu tego: Tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim zamawiać Ja
Za:2:13 dio/ti i)dou\ e)gO\ e)pife/rO tE\n CHei=ra/ mou e)p’ au)tou/s, kai\ e)/sontai sku=la toi=s douleu/ousin au)toi=s, kai\ gnO/sesTe dio/ti ku/rios pantokra/tOr a)pe/stalke/n me.
Za:2:13 dioti idu egO epiferO tEn CHeira mu ep’ autus, kai esontai skyla tois duleuusin autois, kai gnOsesTe dioti kyrios pantokratOr apestalken me.
Za:2:13 C I RP_NS V1_PAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RD_APM C VF_FMI3P N2N_NPN RA_DPM V1_PAPDPM RD_DPM C VF_FMI2P C N2_NSM N3R_NSM VX_XAI3S RP_AS
Za:2:13 because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to bring upon the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to be spoil the to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because of this: that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I
Za:2:13 because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-BRING-ing-UPON, I-should-be-BRING-ing-UPON the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-will-be spoils (nom|acc|voc) the (dat) they-are-OBEY-ing, while OBEY-ing (dat) them/same (dat) and you(pl)-will-be-KNOW-ed because of this: that lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc)
Za:2:13 Za_2:13_1 Za_2:13_2 Za_2:13_3 Za_2:13_4 Za_2:13_5 Za_2:13_6 Za_2:13_7 Za_2:13_8 Za_2:13_9 Za_2:13_10 Za_2:13_11 Za_2:13_12 Za_2:13_13 Za_2:13_14 Za_2:13_15 Za_2:13_16 Za_2:13_17 Za_2:13_18 Za_2:13_19 Za_2:13_20 Za_2:13_21 Za_2:13_22
Za:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:14 τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιων, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει κύριος.
Za:2:14 Rejoice and be glad, O daughter of Sion: for, behold, I come, and will dwell in the midst of thee, saith the Lord. (Zechariah 2:10 Brenton)
Za:2:14 Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie - wyrocznia Pana. (Za 2:14 BT_4)
Za:2:14 τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιων, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει κύριος.
Za:2:14   καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:2:14 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Córka Syjon Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By przychodzić I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:2:14 te/rpou kai\ eu)frai/nou, Tu/gater *siOn, dio/ti i)dou\ e)gO\ e)/rCHomai kai\ kataskEnO/sO e)n me/sO| sou, le/gei ku/rios.
Za:2:14 terpu kai eufrainu, Tygater siOn, dioti idu egO erCHomai kai kataskEnOsO en mesO su, legei kyrios.
Za:2:14 V1_PMD2S C V1_PMD2S N3_VSF N_GSF C I RP_NS V1_PMI1S C VF_FAI1S P A1_DSN RP_GS V1_PAI3S N2_NSM
Za:2:14 ć and also, even, namely to celebrate/be merry daughter Zion because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to come and also, even, namely to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:2:14   and be-you(sg)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(sg)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY daughter (voc) Zion (indecl) because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-being-COME-ed and I-will-SETTLE, I-should-SETTLE in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Za:2:14 Za_2:14_1 Za_2:14_2 Za_2:14_3 Za_2:14_4 Za_2:14_5 Za_2:14_6 Za_2:14_7 Za_2:14_8 Za_2:14_9 Za_2:14_10 Za_2:14_11 Za_2:14_12 Za_2:14_13 Za_2:14_14 Za_2:14_15 Za_2:14_16
Za:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:15 καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με πρὸς σέ.
Za:2:15 And many nations shall flee for refuge to the Lord in that day, and they shall be for a people to him, and they shall dwell in the midst of thee: and thou shalt know that the Lord Almighty has sent me to thee. (Zechariah 2:11 Brenton)
Za:2:15 Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do ciebie». (Za 2:15 BT_4)
Za:2:15 καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με πρὸς σέ.
Za:2:15 καί κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Za:2:15 I też, nawet, mianowicie Do na dół uciekaj Naród [zobacz etniczny] Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Do ??? Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Za:2:15 kai\ katafeu/Xontai e)/TnE polla\ e)pi\ to\n ku/rion e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kai\ e)/sontai au)tO=| ei)s lao\n kai\ kataskEnO/sousin e)n me/sO| sou, kai\ e)pignO/sE| o(/ti ku/rios pantokra/tOr e)Xape/stalke/n me pro\s se/.
Za:2:15 kai katafeuXontai eTnE polla epi ton kyrion en tE hEmera ekeinE kai esontai autO eis laon kai kataskEnOsusin en mesO su, kai epignOsE hoti kyrios pantokratOr eXapestalken me pros se.
Za:2:15 C VF_FMI3P N3E_NPN A1_NPN P RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VF_FMI3P RD_DSM P N2_ASM C VF_FAI3P P A1_DSN RP_GS C VF_FMI2S C N2_NSM N3R_NSM VX_XAI3S RP_AS P RP_AS
Za:2:15 and also, even, namely to down-flee nation [see ethnic] much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) people and also, even, namely to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to ??? I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Za:2:15 and they-will-be-DOWN-FLEE-ed nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and they-will-be him/it/same (dat) into (+acc) people (acc) and they-will-SETTLE, going-to-SETTLE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) he/she/it-has-???-ed me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Za:2:15 Za_2:15_1 Za_2:15_2 Za_2:15_3 Za_2:15_4 Za_2:15_5 Za_2:15_6 Za_2:15_7 Za_2:15_8 Za_2:15_9 Za_2:15_10 Za_2:15_11 Za_2:15_12 Za_2:15_13 Za_2:15_14 Za_2:15_15 Za_2:15_16 Za_2:15_17 Za_2:15_18 Za_2:15_19 Za_2:15_20 Za_2:15_21 Za_2:15_22 Za_2:15_23 Za_2:15_24 Za_2:15_25 Za_2:15_26 Za_2:15_27 Za_2:15_28 Za_2:15_29 Za_2:15_30
Za:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:16 καὶ κατακληρονομήσει κύριος τὸν Ιουδαν τὴν μερίδα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἁγίαν καὶ αἱρετιεῖ ἔτι τὴν Ιερουσαλημ.
Za:2:16 And the Lord shall inherit Juda his portion in the holy land, and he will yet choose Jerusalem. (Zechariah 2:12 Brenton)
Za:2:16 Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. (Za 2:16 BT_4)
Za:2:16 καὶ κατακληρονομήσει κύριος τὸν Ιουδαν τὴν μερίδα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἁγίαν καὶ αἱρετιεῖ ἔτι τὴν Ιερουσαλημ.
Za:2:16 καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) ἔτι ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Za:2:16 I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Judasz/Juda Część On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By wybierać Jeszcze/jeszcze Jerozolima [miasto z]
Za:2:16 kai\ kataklEronomE/sei ku/rios to\n *ioudan tE\n meri/da au)tou= e)pi\ tE\n gE=n tE\n a(gi/an kai\ ai(retiei= e)/ti tE\n *ierousalEm.
Za:2:16 kai kataklEronomEsei kyrios ton iudan tEn merida autu epi tEn gEn tEn hagian kai hairetiei eti tEn ierusalEm.
Za:2:16 C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASM N1T_ASM RA_ASF N3D_ASF RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF C VF2_FAI3S D RA_ASF N_ASF
Za:2:16 and also, even, namely to transfer title lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Judas/Judah the part he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to choose yet/still the Jerusalem [city of]
Za:2:16 and he/she/it-will-TRANSFER-TITLE, you(sg)-will-be-TRANSFER-ed-TITLE (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Judas/Judah (acc) the (acc) ??? (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) the (acc) holy ([Adj] acc) and he/she/it-will-CHOOSE, you(sg)-will-be-CHOOSE-ed (classical) yet/still the (acc) Jerusalem (indecl)
Za:2:16 Za_2:16_1 Za_2:16_2 Za_2:16_3 Za_2:16_4 Za_2:16_5 Za_2:16_6 Za_2:16_7 Za_2:16_8 Za_2:16_9 Za_2:16_10 Za_2:16_11 Za_2:16_12 Za_2:16_13 Za_2:16_14 Za_2:16_15 Za_2:16_16 Za_2:16_17 Za_2:16_18
Za:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:2:17 εὐλαβείσθω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προσώπου κυρίου, διότι ἐξεγήγερται ἐκ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ.
Za:2:17 Let all flesh fear before the Lord: for he has risen up from his holy clouds. (Zechariah 2:13 Brenton)
Za:2:17 Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. (Za 2:17 BT_4)
Za:2:17 εὐλαβείσθω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προσώπου κυρίου, διότι ἐξεγήγερται ἐκ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ.
Za:2:17 εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·ότι ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐκ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Za:2:17 By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z powodu tego: Tamto Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chmura Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Za:2:17 eu)labei/sTO pa=sa sa\rX a)po\ prosO/pou kuri/ou, dio/ti e)XegE/gertai e)k nefelO=n a(gi/On au)tou=.
Za:2:17 eulabeisTO pasa sarX apo prosOpu kyriu, dioti eXegEgertai ek nefelOn hagiOn autu.
Za:2:17 V2_PMD3S A1S_NSF N3K_NSF P N2N_GSN N2_GSM C VX_XMI3S P N1_GPF A1A_GPF RD_GSM
Za:2:17 to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) every all, each, every, the whole of flesh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because of this: that to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels cloud dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Za:2:17 let-him/her/it-be-being-BEWARE-ed! every (nom|voc) flesh (nom|voc) away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because of this: that he/she/it-has-been-???-ed out of (+gen) clouds (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Za:2:17 Za_2:17_1 Za_2:17_2 Za_2:17_3 Za_2:17_4 Za_2:17_5 Za_2:17_6 Za_2:17_7 Za_2:17_8 Za_2:17_9 Za_2:17_10 Za_2:17_11 Za_2:17_12
Za:2:17 x x x x x x x x x x x x