1Krl:27:1 καὶ εἶπεν Δαυιδ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων Νῦν προστεθήσομαι ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ εἰς χεῖρας Σαουλ, καὶ οὐκ ἔστιν μοι ἀγαθόν, ἐὰν μὴ σωθῶ εἰς γῆν ἀλλοφύλων καὶ ἀνῇ Σαουλ τοῦ ζητεῖν με εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ, καὶ σωθήσομαι ἐκ χειρὸς αὐτοῦ.
1Krl:27:1 And David said in his heart, Now shall I be one day delivered for death into the hands of Saul; and there is no good thing for me unless I should escape into the land of the Philistines, and Saul should cease from seeking me through every coast of Israel: so I shall escape out of his hand. (1 Samuel 27:1 Brenton)
1Krl:27:1 Dawid rozważał w swym sercu: Mogę wpaść któregoś dnia w ręce Saula. Lepiej będzie dla mnie, gdy się schronię do ziemi Filistynów. Wtedy Saul zaprzestanie ścigania mnie po całym kraju izraelskim, i w ten sposób ujdę z jego rąk. (1 Sm 27:1 BT_4)
1Krl:27:1 Καὶ εἶπεν Δαυιδ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων Νῦν προστεθήσομαι ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ εἰς χεῖρας Σαουλ, καὶ οὐκ ἔστιν μοι ἀγαθόν, ἐὰν μὴ σωθῶ εἰς γῆν ἀλλοφύλων καὶ ἀνῇ Σαουλ τοῦ ζητεῖν με εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ, καὶ σωθήσομαι ἐκ χειρὸς αὐτοῦ.
1Krl:27:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) νῦν προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Σαούλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐάν (εἰ ἄν) μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλό·φυλος -ον καί ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:27:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Teraz By dodawać do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden Do (+przyspieszenie) Ręka Saul I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Obcy I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Saul By szukać Ja Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Izrael I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
1Krl:27:1 *kai\ ei)=pen *dauid e)n tE=| kardi/a| au)tou= le/gOn *nu=n prosteTE/somai e)n E(me/ra| mia=| ei)s CHei=ras *saoul, kai\ ou)k e)/stin moi a)gaTo/n, e)a\n mE\ sOTO= ei)s gE=n a)llofu/lOn kai\ a)nE=| *saoul tou= DZEtei=n me ei)s pa=n o(/rion *israEl, kai\ sOTE/somai e)k CHeiro\s au)tou=.
1Krl:27:1 kai eipen dauid en tE kardia autu legOn nyn prosteTEsomai en hEmera mia eis CHeiras saul, kai uk estin moi agaTon, ean mE sOTO eis gEn allofylOn kai anE saul tu DZEtein me eis pan horion israEl, kai sOTEsomai ek CHeiros autu.
1Krl:27:1 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM V1_PAPNSM D VC_FPI1S P N1A_DSF A1A_DSF P N3_APF N_NSM C D V9_PAI3S RP_DS A1_ASM C D VC_APS1S P N1_ASF A1B_GPM C VB_AAS3S N_NSM RA_GSN V2_PAN RP_AS P A3_ASN N2N_ASN N_GSM C VC_FPI1S P N3_GSF RD_GSM
1Krl:27:1 and also, even, namely to say/tell David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to say/tell now to add to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one into (+acc) hand Saul and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be I good inherently good, i.e. God-wrought. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save into (+acc) earth/land foreign and also, even, namely to let go of Saul the to seek I into (+acc) every all, each, every, the whole of boundary Israel and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same
1Krl:27:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) now I-will-be-ADD-ed-TO in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) into (+acc) hands (acc) Saul (indecl) and not he/she/it-is me (dat) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) if-ever not I-should-be-SAVE-ed into (+acc) earth/land (acc) foreign ([Adj] gen) and he/she/it-should-LET-GO-OF, you(sg)-should-be-LET-ed-GO-OF Saul (indecl) the (gen) to-be-SEEK-ing me (acc) into (+acc) every (nom|acc|voc) boundary (nom|acc|voc) Israel (indecl) and I-will-be-SAVE-ed out of (+gen) hand (gen) him/it/same (gen)
1Krl:27:1 1Krl_27:1_1 1Krl_27:1_2 1Krl_27:1_3 1Krl_27:1_4 1Krl_27:1_5 1Krl_27:1_6 1Krl_27:1_7 1Krl_27:1_8 1Krl_27:1_9 1Krl_27:1_10 1Krl_27:1_11 1Krl_27:1_12 1Krl_27:1_13 1Krl_27:1_14 1Krl_27:1_15 1Krl_27:1_16 1Krl_27:1_17 1Krl_27:1_18 1Krl_27:1_19 1Krl_27:1_20 1Krl_27:1_21 1Krl_27:1_22 1Krl_27:1_23 1Krl_27:1_24 1Krl_27:1_25 1Krl_27:1_26 1Krl_27:1_27 1Krl_27:1_28 1Krl_27:1_29 1Krl_27:1_30 1Krl_27:1_31 1Krl_27:1_32 1Krl_27:1_33 1Krl_27:1_34 1Krl_27:1_35 1Krl_27:1_36 1Krl_27:1_37 1Krl_27:1_38 1Krl_27:1_39 1Krl_27:1_40 1Krl_27:1_41 1Krl_27:1_42
1Krl:27:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:2 καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ οἱ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη πρὸς Αγχους υἱὸν Αμμαχ βασιλέα Γεθ.
1Krl:27:2 So David arose, and the six hundred men that were with him, and he went to Anchus, son Ammach, king of Geth. (1 Samuel 27:2 Brenton)
1Krl:27:2 Powstał więc Dawid i wraz z sześciuset ludźmi, którzy mu towarzyszyli, udał się do Akisza, syna Maoka, króla Gat. (1 Sm 27:2 BT_4)
1Krl:27:2 καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ οἱ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη πρὸς Αγχους υἱὸν Αμμαχ βασιλέα Γεθ.
1Krl:27:2 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό τετρα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ  
1Krl:27:2 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych David I też, nawet, mianowicie Czterysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Król
1Krl:27:2 kai\ a)ne/stE *dauid kai\ oi( tetrako/sioi a)/ndres met’ au)tou= kai\ e)poreu/TE pro\s *agCHous ui(o\n *ammaCH basile/a *geT.
1Krl:27:2 kai anestE dauid kai hoi tetrakosioi andres met’ autu kai eporeuTE pros anCHus hyion ammaCH basilea geT.
1Krl:27:2 C VHI_AAI3S N_NSM C RA_NPM A1A_NPM N3_NPM P RD_GSM C VCI_API3S P N_ASM N2_ASM N_GSM N3V_ASM N_GSF
1Krl:27:2 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect David and also, even, namely the four hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) ć son ć king ć
1Krl:27:2 and he/she/it-STand-ed-UP David (indecl) and the (nom) four hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat)   son (acc)   king (acc)  
1Krl:27:2 1Krl_27:2_1 1Krl_27:2_2 1Krl_27:2_3 1Krl_27:2_4 1Krl_27:2_5 1Krl_27:2_6 1Krl_27:2_7 1Krl_27:2_8 1Krl_27:2_9 1Krl_27:2_10 1Krl_27:2_11 1Krl_27:2_12 1Krl_27:2_13 1Krl_27:2_14 1Krl_27:2_15 1Krl_27:2_16 1Krl_27:2_17
1Krl:27:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:3 καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ μετὰ Αγχους ἐν Γεθ, αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ, ἕκαστος καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ, καὶ Δαυιδ καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκες αὐτοῦ Αχινααμ ἡ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια ἡ γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου.
1Krl:27:3 And David dwelt with Anchus, he and his men, each with his family; and David and both his wives, Achinaam, the Jezraelitess, and Abigaia the wife of Nabal the Carmelite. (1 Samuel 27:3 Brenton)
1Krl:27:3 Dawid przebywał przy Akiszu ze swymi ludźmi oraz ich rodzinami: Dawid z dwiema żonami, Achinoam z Jizreel i Abigail, dawną żoną Nabala z Karmelu. (1 Sm 27:3 BT_4)
1Krl:27:3 καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ μετὰ Αγχους ἐν Γεθ, αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ, ἕκαστος καὶ οἶκος αὐτοῦ, καὶ Δαυιδ καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκες αὐτοῦ Αχινααμ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου.
1Krl:27:3 καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ μετά   ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό  
1Krl:27:3 I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź David Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Każdy I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie David I też, nawet, mianowicie Obaj Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona
1Krl:27:3 kai\ e)ka/Tisen *dauid meta\ *agCHous e)n *geT, au)to\s kai\ oi( a)/ndres au)tou=, e(/kastos kai\ o( oi)=kos au)tou=, kai\ *dauid kai\ a)mfo/terai ai( gunai=kes au)tou= *aCHinaam E( *ieDZraEli=tis kai\ *abigaia E( gunE\ *nabal tou= *karmEli/ou.
1Krl:27:3 kai ekaTisen dauid meta anCHus en geT, autos kai hoi andres autu, hekastos kai ho oikos autu, kai dauid kai amfoterai hai gynaikes autu aCHinaam hE ieDZraElitis kai abigaia hE gynE nabal tu karmEliu.
1Krl:27:3 C VAI_AAI3S N_NSM P N_GSM P N_DSF RD_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM A1_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM C N_NSM C A1A_NPF RA_NPF N3K_NPF RD_GSM N_NSF RA_NSF N3I_NSF C N_NSF RA_NSF N3K_NSF N_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krl:27:3 and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge David after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same each and also, even, namely the house he/she/it/same and also, even, namely David and also, even, namely both the woman/wife he/she/it/same ć the ć and also, even, namely ć the woman/wife ć the ć
1Krl:27:3 and he/she/it-SIT DOWN-ed David (indecl) after (+acc), with (+gen)   in/among/by (+dat)   he/it/same (nom) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) each (of two) (nom) and the (nom) house (nom) him/it/same (gen) and David (indecl) and both (nom|voc) the (nom) women/wives (nom|voc) him/it/same (gen)   the (nom)   and   the (nom) woman/wife (nom)   the (gen)  
1Krl:27:3 1Krl_27:3_1 1Krl_27:3_2 1Krl_27:3_3 1Krl_27:3_4 1Krl_27:3_5 1Krl_27:3_6 1Krl_27:3_7 1Krl_27:3_8 1Krl_27:3_9 1Krl_27:3_10 1Krl_27:3_11 1Krl_27:3_12 1Krl_27:3_13 1Krl_27:3_14 1Krl_27:3_15 1Krl_27:3_16 1Krl_27:3_17 1Krl_27:3_18 1Krl_27:3_19 1Krl_27:3_20 1Krl_27:3_21 1Krl_27:3_22 1Krl_27:3_23 1Krl_27:3_24 1Krl_27:3_25 1Krl_27:3_26 1Krl_27:3_27 1Krl_27:3_28 1Krl_27:3_29 1Krl_27:3_30 1Krl_27:3_31 1Krl_27:3_32 1Krl_27:3_33 1Krl_27:3_34
1Krl:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:4 καὶ ἀνηγγέλη τῷ Σαουλ ὅτι πέφευγεν Δαυιδ εἰς Γεθ, καὶ οὐ προσέθετο ἔτι ζητεῖν αὐτόν.
1Krl:27:4 And it was told Saul that David had fled to Geth; and he no longer sought after him. (1 Samuel 27:4 Brenton)
1Krl:27:4 Kiedy doniesiono Saulowi, że Dawid schronił się w Gat, przestał go ścigać. (1 Sm 27:4 BT_4)
1Krl:27:4 καὶ ἀνηγγέλη τῷ Σαουλ ὅτι πέφευγεν Δαυιδ εἰς Γεθ, καὶ οὐ προσέθετο ἔτι ζητεῖν αὐτόν.
1Krl:27:4 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ ὅτι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:27:4 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Saul Ponieważ/tamto By uciekać David Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze By szukać On/ona/to/to samo
1Krl:27:4 kai\ a)nEgge/lE tO=| *saoul o(/ti pe/feugen *dauid ei)s *geT, kai\ ou) prose/Teto e)/ti DZEtei=n au)to/n.
1Krl:27:4 kai anEngelE tO saul hoti pefeugen dauid eis geT, kai u proseTeto eti DZEtein auton.
1Krl:27:4 C VDI_API3S RA_DSM N_DSM C VX_XAI3S N_NSM P N_ASF C D VEI_AMI3S D V2_PAN RD_ASM
1Krl:27:4 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the Saul because/that to flee David into (+acc) ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still to seek he/she/it/same
1Krl:27:4 and he/she/it-was-PROCLAIM-ed the (dat) Saul (indecl) because/that he/she/it-has-FLEE-ed David (indecl) into (+acc)   and not he/she/it-was-ADD-ed-TO yet/still to-be-SEEK-ing him/it/same (acc)
1Krl:27:4 1Krl_27:4_1 1Krl_27:4_2 1Krl_27:4_3 1Krl_27:4_4 1Krl_27:4_5 1Krl_27:4_6 1Krl_27:4_7 1Krl_27:4_8 1Krl_27:4_9 1Krl_27:4_10 1Krl_27:4_11 1Krl_27:4_12 1Krl_27:4_13 1Krl_27:4_14 1Krl_27:4_15
1Krl:27:4 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:5 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Εἰ δὴ εὕρηκεν ὁ δοῦλός σου χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, δότωσαν δή μοι τόπον ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν κατ’ ἀγρὸν καὶ καθήσομαι ἐκεῖ· καὶ ἵνα τί κάθηται ὁ δοῦλός σου ἐν πόλει βασιλευομένῃ μετὰ σοῦ;
1Krl:27:5 And David said to Anchus, If now thy servant has found grace in thine eyes, let them give me, I pray thee, a place in one of the cities in the country, and I will dwell there: for why does thy servant dwell with thee in a royal city? (1 Samuel 27:5 Brenton)
1Krl:27:5 Dawid poprosił Akisza: «Jeżeli darzysz mnie życzliwością, wyznacz mi miejsce w jednym z miast kraju, abym się tam osiedlił. Na cóż bowiem sługa twój będzie pozostawał przy tobie w stolicy królestwa?» (1 Sm 27:5 BT_4)
1Krl:27:5 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Εἰ δὴ εὕρηκεν δοῦλός σου χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, δότωσαν δή μοι τόπον ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν κατ’ ἀγρὸν καὶ καθήσομαι ἐκεῖ· καὶ ἵνα τί κάθηται δοῦλός σου ἐν πόλει βασιλευομένῃ μετὰ σοῦ;
1Krl:27:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   εἰ δή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τόπος, -ου, ὁ ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κατά ἀγρός, -οῦ, ὁ καί κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐκεῖ καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πόλις, -εως, ἡ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:27:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeżeli Naprawdę By znajdować Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) By dawać Naprawdę Ja Miejsce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Miasto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pole I też, nawet, mianowicie By siedzieć; by umieszczać Tam I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By siedzieć; by umieszczać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto By panować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
1Krl:27:5 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *agCHous *ei) dE\ eu(/rEken o( dou=lo/s sou CHa/rin e)n o)fTalmoi=s sou, do/tOsan dE/ moi to/pon e)n mia=| tO=n po/leOn tO=n kat’ a)gro\n kai\ kaTE/somai e)kei=· kai\ i(/na ti/ ka/TEtai o( dou=lo/s sou e)n po/lei basileuome/nE| meta\ sou=;
1Krl:27:5 kai eipen dauid pros anCHus ei dE heurEken ho dulos su CHarin en ofTalmois su, dotOsan dE moi topon en mia tOn poleOn tOn kat’ agron kai kaTEsomai ekei· kai hina ti kaTEtai ho dulos su en polei basileuomenE meta su;
1Krl:27:5 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C x VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N3_ASF P N2_DPM RP_GS VO_AAD3P x RP_DS N2_ASM P A1A_DSF RA_GPM N3I_GPF RA_GPM P N2_ASM C VF_FMI1S D C C RI_ASN V5_PMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P N3I_DSF V1_PMPDSF P RP_GS
1Krl:27:5 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć if indeed to find the slave; servile you; your/yours(sg) for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) to give indeed I place in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the city the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing field and also, even, namely to sit; to set there and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to sit; to set the slave; servile you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city to reign after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
1Krl:27:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   if indeed he/she/it-has-FIND-ed the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) for; grace (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-them-GIVE! indeed me (dat) place (acc) in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) cities (gen) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) field (acc) and I-will-be-SIT-ed; I-will-be-SET-ed there and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-being-SIT-ed, he/she/it-should-be-being-SIT-ed; he/she/it-should-be-SET-ed the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) city (dat) while being-REIGN-ed (dat) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:27:5 1Krl_27:5_1 1Krl_27:5_2 1Krl_27:5_3 1Krl_27:5_4 1Krl_27:5_5 1Krl_27:5_6 1Krl_27:5_7 1Krl_27:5_8 1Krl_27:5_9 1Krl_27:5_10 1Krl_27:5_11 1Krl_27:5_12 1Krl_27:5_13 1Krl_27:5_14 1Krl_27:5_15 1Krl_27:5_16 1Krl_27:5_17 1Krl_27:5_18 1Krl_27:5_19 1Krl_27:5_20 1Krl_27:5_21 1Krl_27:5_22 1Krl_27:5_23 1Krl_27:5_24 1Krl_27:5_25 1Krl_27:5_26 1Krl_27:5_27 1Krl_27:5_28 1Krl_27:5_29 1Krl_27:5_30 1Krl_27:5_31 1Krl_27:5_32 1Krl_27:5_33 1Krl_27:5_34 1Krl_27:5_35 1Krl_27:5_36 1Krl_27:5_37 1Krl_27:5_38 1Krl_27:5_39 1Krl_27:5_40 1Krl_27:5_41
1Krl:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:6 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὴν Σεκελακ· διὰ τοῦτο ἐγενήθη Σεκελακ τῷ βασιλεῖ τῆς Ιουδαίας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krl:27:6 And he gave him Sekelac in that day: therefore Sekelac came into possession of the king of Judea to this day. (1 Samuel 27:6 Brenton)
1Krl:27:6 Akisz więc oddał mu w tym dniu Siklag. Dlatego właśnie Siklag należy do królów judzkich aż do dnia dzisiejszego. (1 Sm 27:6 BT_4)
1Krl:27:6 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὴν Σεκελακ· διὰ τοῦτο ἐγενήθη Σεκελακ τῷ βασιλεῖ τῆς Ιουδαίας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krl:27:6 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό   διά οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:27:6 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Król Judea [okolica z]; żydowski Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:27:6 kai\ e)/dOken au)tO=| e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| tE\n *sekelak· dia\ tou=to e)genE/TE *sekelak tO=| basilei= tE=s *ioudai/as e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
1Krl:27:6 kai edOken autO en tE hEmera ekeinE tEn sekelak· dia tuto egenETE sekelak tO basilei tEs iudaias heOs tEs hEmeras tautEs.
1Krl:27:6 C VAI_AAI3S RD_DSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF RA_ASF N_ASF P RD_ASN VCI_API3S N_NSF RA_DSM N3V_DSM RA_GSF N1A_GSF P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
1Krl:27:6 and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that the ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen ć the king the Judea [region of]; Jewish until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:27:6 and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) the (acc)   because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-BECOME-ed   the (dat) king (dat) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
1Krl:27:6 1Krl_27:6_1 1Krl_27:6_2 1Krl_27:6_3 1Krl_27:6_4 1Krl_27:6_5 1Krl_27:6_6 1Krl_27:6_7 1Krl_27:6_8 1Krl_27:6_9 1Krl_27:6_10 1Krl_27:6_11 1Krl_27:6_12 1Krl_27:6_13 1Krl_27:6_14 1Krl_27:6_15 1Krl_27:6_16 1Krl_27:6_17 1Krl_27:6_18 1Krl_27:6_19 1Krl_27:6_20 1Krl_27:6_21
1Krl:27:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:7 καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν, ὧν ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων, τέσσαρας μῆνας.
1Krl:27:7 And the number of the days that David dwelt in the country of the Philistines was four months. (1 Samuel 27:7 Brenton)
1Krl:27:7 Okres czasu, który spędził Dawid w kraju filistyńskim, wynosił rok i cztery miesiące. (1 Sm 27:7 BT_4)
1Krl:27:7 καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν, ὧν ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων, τέσσαρας μῆνας.
1Krl:27:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν μήν[2], μηνός, ὁ
1Krl:27:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Kto/, który/, który By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Obcy Cztery Miesiąc
1Krl:27:7 kai\ e)genE/TE o( a)riTmo\s tO=n E(merO=n, O(=n e)ka/Tisen *dauid e)n a)grO=| tO=n a)llofu/lOn, te/ssaras mE=nas.
1Krl:27:7 kai egenETE ho ariTmos tOn hEmerOn, hOn ekaTisen dauid en agrO tOn allofylOn, tessaras mEnas.
1Krl:27:7 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GPF N1A_GPF RR_GPM VAI_AAI3S N_NSM P N2_DSM RA_GPM A1B_GPM A3_APM N3_APM
1Krl:27:7 and also, even, namely to become become, happen the number [see arithmetic] the day who/whom/which to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field the foreign four month
1Krl:27:7 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) number (nom) the (gen) days (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-SIT DOWN-ed David (indecl) in/among/by (+dat) field (dat) the (gen) foreign ([Adj] gen) four (acc) months (acc)
1Krl:27:7 1Krl_27:7_1 1Krl_27:7_2 1Krl_27:7_3 1Krl_27:7_4 1Krl_27:7_5 1Krl_27:7_6 1Krl_27:7_7 1Krl_27:7_8 1Krl_27:7_9 1Krl_27:7_10 1Krl_27:7_11 1Krl_27:7_12 1Krl_27:7_13 1Krl_27:7_14 1Krl_27:7_15
1Krl:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:8 καὶ ἀνέβαινεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπετίθεντο ἐπὶ πάντα τὸν Γεσιρι καὶ ἐπὶ τὸν Αμαληκίτην· καὶ ἰδοὺ ἡ γῆ κατῳκεῖτο ἀπὸ ἀνηκόντων ἡ ἀπὸ Γελαμψουρ τετειχισμένων καὶ ἕως γῆς Αἰγύπτου.
1Krl:27:8 And David and his men went up, and made an attack on all the Gesirites and on the Amalekites: and behold, the land was inhabited, (even the land from Gelampsur) by those who come from the fortified cities even to the land of Egypt. (1 Samuel 27:8 Brenton)
1Krl:27:8 Dawid i jego ludzie wdzierali się do Geszurytów, Girzytów i Amalekitów; zamieszkiwali oni ten kraj od Telam w stronę Szur, aż do ziemi egipskiej. (1 Sm 27:8 BT_4)
1Krl:27:8 καὶ ἀνέβαινεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπετίθεντο ἐπὶ πάντα τὸν Γεσιρι καὶ ἐπὶ τὸν Αμαληκίτην· καὶ ἰδοὺ γῆ κατῳκεῖτο ἀπὸ ἀνηκόντων ἀπὸ Γελαμψουρ τετειχισμένων καὶ ἕως γῆς Αἰγύπτου.
1Krl:27:8 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἀπό ἀν·ήκω (αν+ηκ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀπό   τειχίζω [LXX] (-, -, τειχι·σ-, -, τετειχισ-, -) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
1Krl:27:8 I też, nawet, mianowicie By podnosić David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ziemi/ziemia By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieć zastosowanie {By zwracać się} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do ??? I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
1Krl:27:8 kai\ a)ne/bainen *dauid kai\ oi( a)/ndres au)tou= kai\ e)peti/Tento e)pi\ pa/nta to\n *gesiri kai\ e)pi\ to\n *amalEki/tEn· kai\ i)dou\ E( gE= katO|kei=to a)po\ a)nEko/ntOn E( a)po\ *gelamPSour teteiCHisme/nOn kai\ e(/Os gE=s *ai)gu/ptou.
1Krl:27:8 kai anebainen dauid kai hoi andres autu kai epetiTento epi panta ton gesiri kai epi ton amalEkitEn· kai idu hE gE katOkeito apo anEkontOn hE apo gelamPSur teteiCHismenOn kai heOs gEs aigyptu.
1Krl:27:8 C V1I_IAI3S N_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM C V7I_IMI3P P A3_ASM RA_ASM N_ASM C P RA_ASM N1M_ASM C I RA_NSF N1_NSF V2I_IMI3S P V1_PAPGPM RA_NSF P N_GS VT_XMPGPM C P N1_GSF N2_GSF
1Krl:27:8 and also, even, namely to ascend David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the earth/land to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to apply the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć to ??? and also, even, namely until; dawn earth/land Egypt [country of]
1Krl:27:8 and he/she/it-was-ASCEND-ing, he/she/it-ASCEND-ed David (indecl) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) and they-were-being-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-was-being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN away from (+gen) let-them-be-APPLY-ing! (classical), while APPLY-ing (gen) the (nom) away from (+gen)   having-been-???-ed (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) earth/land (gen) Egypt (gen)
1Krl:27:8 1Krl_27:8_1 1Krl_27:8_2 1Krl_27:8_3 1Krl_27:8_4 1Krl_27:8_5 1Krl_27:8_6 1Krl_27:8_7 1Krl_27:8_8 1Krl_27:8_9 1Krl_27:8_10 1Krl_27:8_11 1Krl_27:8_12 1Krl_27:8_13 1Krl_27:8_14 1Krl_27:8_15 1Krl_27:8_16 1Krl_27:8_17 1Krl_27:8_18 1Krl_27:8_19 1Krl_27:8_20 1Krl_27:8_21 1Krl_27:8_22 1Krl_27:8_23 1Krl_27:8_24 1Krl_27:8_25 1Krl_27:8_26 1Krl_27:8_27 1Krl_27:8_28 1Krl_27:8_29 1Krl_27:8_30 1Krl_27:8_31 1Krl_27:8_32
1Krl:27:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:9 καὶ ἔτυπτε τὴν γῆν καὶ οὐκ ἐζωογόνει ἄνδρα καὶ γυναῖκα καὶ ἐλάμβανεν ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ ὄνους καὶ καμήλους καὶ ἱματισμόν, καὶ ἀνέστρεψαν καὶ ἤρχοντο πρὸς Αγχους.
1Krl:27:9 And he smote the land, and saved neither man nor woman alive; and they took flocks, and herds, and asses, and camels, and raiment; and they returned and came to Anchus. (1 Samuel 27:9 Brenton)
1Krl:27:9 Dawid uderzając na jakąś krainę, nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety, zabierał trzodę, bydło, osły, wielbłądy, odzież, a potem dopiero wracał do Akisza. (1 Sm 27:9 BT_4)
1Krl:27:9 καὶ ἔτυπτε τὴν γῆν καὶ οὐκ ἐζωογόνει ἄνδρα καὶ γυναῖκα καὶ ἐλάμβανεν ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ ὄνους καὶ καμήλους καὶ ἱματισμόν, καὶ ἀνέστρεψαν καὶ ἤρχοντο πρὸς Αγχους.
1Krl:27:9 καί τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζωο·γονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳο·ποιέω) (ζῳογον(ε)-/ζωογον(ε)-, ζῳογονη·σ-/ζωογονη·σ-, ζωογονη·σ-, εζωογονη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ποίμνιον, -ου, τό καί   καί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ καί ἱματισμός, -οῦ, ὁ καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πρός  
1Krl:27:9 I też, nawet, mianowicie Do niech bije Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać żyć [oszczędzaj życie z] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stado I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Osła/osioł I też, nawet, mianowicie Wielbłąd I też, nawet, mianowicie Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, I też, nawet, mianowicie By przychodzić; by zaczynać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat)
1Krl:27:9 kai\ e)/tupte tE\n gE=n kai\ ou)k e)DZOogo/nei a)/ndra kai\ gunai=ka kai\ e)la/mbanen poi/mnia kai\ bouko/lia kai\ o)/nous kai\ kamE/lous kai\ i(matismo/n, kai\ a)ne/strePSan kai\ E)/rCHonto pro\s *agCHous.
1Krl:27:9 kai etypte tEn gEn kai uk eDZOogonei andra kai gynaika kai elambanen poimnia kai bukolia kai onus kai kamElus kai himatismon, kai anestrePSan kai ErCHonto pros anCHus.
1Krl:27:9 C V1I_IAI3S RA_ASF N1_ASF C D VAI_AAI3S N3_ASM C N3K_ASF C V1I_IAI3S N2N_APN C N2N_APN C N2_APF C N2_APM C N2_ASM C VAI_AAI3P C V1I_IMI3P P N_ASM
1Krl:27:9 and also, even, namely to beat the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing to allow to live [spare the life of] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand flock and also, even, namely ć and also, even, namely ass/donkey and also, even, namely camel and also, even, namely toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, and also, even, namely to come; to begin toward (+acc,+gen,+dat) ć
1Krl:27:9 and he/she/it-was-BEAT-ing the (acc) earth/land (acc) and not he/she/it-was-ALLOW-ing-TO-LIVE man, husband (acc) and woman/wife (acc) and he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ing flocks (nom|acc|voc) and   and asses/donkeys (acc) and camels (acc) and toilet (acc) and they-UPSET-ed and they-were-being-COME-ed; they-were-being-BEGIN-ed toward (+acc,+gen,+dat)  
1Krl:27:9 1Krl_27:9_1 1Krl_27:9_2 1Krl_27:9_3 1Krl_27:9_4 1Krl_27:9_5 1Krl_27:9_6 1Krl_27:9_7 1Krl_27:9_8 1Krl_27:9_9 1Krl_27:9_10 1Krl_27:9_11 1Krl_27:9_12 1Krl_27:9_13 1Krl_27:9_14 1Krl_27:9_15 1Krl_27:9_16 1Krl_27:9_17 1Krl_27:9_18 1Krl_27:9_19 1Krl_27:9_20 1Krl_27:9_21 1Krl_27:9_22 1Krl_27:9_23 1Krl_27:9_24 1Krl_27:9_25 1Krl_27:9_26 1Krl_27:9_27
1Krl:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:10 καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ Ἐπὶ τίνα ἐπέθεσθε σήμερον; καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Κατὰ νότον τῆς Ιουδαίας καὶ κατὰ νότον Ιεσμεγα καὶ κατὰ νότον τοῦ Κενεζι.
1Krl:27:10 And Anchus said to David, On whom have ye made an attack to-day? And David said to Anchus, On the south of Judea, and on the south of Jesmega, and on the south of the Kenezite. (1 Samuel 27:10 Brenton)
1Krl:27:10 Akisz mówił: «Gdzie byliście dzisiaj na wyprawie wojennej?» Dawid mówił: «W Negebie judzkim. W Negebie jerachmeelickim. W Negebie kenickim». (1 Sm 27:10 BT_4)
1Krl:27:10 καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ Ἐπὶ τίνα ἐπέθεσθε σήμερον; καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Κατὰ νότον τῆς Ιουδαίας καὶ κατὰ νότον Ιεσμεγα καὶ κατὰ νότον τοῦ Κενεζι.
1Krl:27:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) σήμερον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   κατά νότος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί κατά νότος, -ου, ὁ   καί κατά νότος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
1Krl:27:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By umieszczać dalej Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na południe Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na południe I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na południe
1Krl:27:10 kai\ ei)=pen *agCHous pro\s *dauid *)epi\ ti/na e)pe/TesTe sE/meron; kai\ ei)=pen *dauid pro\s *agCHous *kata\ no/ton tE=s *ioudai/as kai\ kata\ no/ton *iesmega kai\ kata\ no/ton tou= *keneDZi.
1Krl:27:10 kai eipen anCHus pros dauid epi tina epeTesTe sEmeron; kai eipen dauid pros anCHus kata noton tEs iudaias kai kata noton iesmega kai kata noton tu keneDZi.
1Krl:27:10 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM P RI_ASM VEI_AMI2P D C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM P N2_ASM RA_GSF N1A_GSF C P N2_ASM N_GS C P N2_ASM RA_GS N_GSM
1Krl:27:10 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to place on today day and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing south the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing south ć and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing south the ć
1Krl:27:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) you(pl)-were-PLACE ON-ed today and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) south (acc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) south (acc)   and down/according to/as per (+acc), against (+gen) south (acc) the (gen)  
1Krl:27:10 1Krl_27:10_1 1Krl_27:10_2 1Krl_27:10_3 1Krl_27:10_4 1Krl_27:10_5 1Krl_27:10_6 1Krl_27:10_7 1Krl_27:10_8 1Krl_27:10_9 1Krl_27:10_10 1Krl_27:10_11 1Krl_27:10_12 1Krl_27:10_13 1Krl_27:10_14 1Krl_27:10_15 1Krl_27:10_16 1Krl_27:10_17 1Krl_27:10_18 1Krl_27:10_19 1Krl_27:10_20 1Krl_27:10_21 1Krl_27:10_22 1Krl_27:10_23 1Krl_27:10_24 1Krl_27:10_25 1Krl_27:10_26 1Krl_27:10_27
1Krl:27:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:11 καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα οὐκ ἐζωογόνησεν τοῦ εἰσαγαγεῖν εἰς Γεθ λέγων Μὴ ἀναγγείλωσιν εἰς Γεθ καθ’ ἡμῶν λέγοντες Τάδε Δαυιδ ποιεῖ. καὶ τόδε τὸ δικαίωμα αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἐκάθητο Δαυιδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων.
1Krl:27:11 And I have not saved man or woman alive to bring them to Geth, saying, Lest they carry a report to Geth against us, saying, These things David does. And this was his manner all the days that David dwelt in the country of the Philistines. (1 Samuel 27:11 Brenton)
1Krl:27:11 Dawid nie zostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety, aby ich przyprowadzić do Gat. Twierdził: «Aby nie wydali nas i nie mówili: Dawid w ten sposób postępował, tak łupił nas przez cały czas pobytu w kraju filistyńskim». (1 Sm 27:11 BT_4)
1Krl:27:11 καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα οὐκ ἐζωογόνησεν τοῦ εἰσαγαγεῖν εἰς Γεθ λέγων Μὴ ἀναγγείλωσιν εἰς Γεθ καθ’ ἡμῶν λέγοντες Τάδε Δαυιδ ποιεῖ. καὶ τόδε τὸ δικαίωμα αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἐκάθητο Δαυιδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων.
1Krl:27:11 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζωο·γονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳο·ποιέω) (ζῳογον(ε)-/ζωογον(ε)-, ζῳογονη·σ-/ζωογονη·σ-, ζωογονη·σ-, εζωογονη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) εἰς[1]   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) εἰς[1]   κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον
1Krl:27:11 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać żyć [oszczędzaj życie z] By prowadzić do Do (+przyspieszenie) By mówić/opowiadaj Nie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Do (+przyspieszenie) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] David By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Takie rzeczy [przedimek określony + ??] ??? On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Kto/, który/, który By siedzieć David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole Obcy
1Krl:27:11 kai\ a)/ndra kai\ gunai=ka ou)k e)DZOogo/nEsen tou= ei)sagagei=n ei)s *geT le/gOn *mE\ a)naggei/lOsin ei)s *geT kaT’ E(mO=n le/gontes *ta/de *dauid poiei=. kai\ to/de to\ dikai/Oma au)tou= pa/sas ta\s E(me/ras, a(/s e)ka/TEto *dauid e)n a)grO=| tO=n a)llofu/lOn.
1Krl:27:11 kai andra kai gynaika uk eDZOogonEsen tu eisagagein eis geT legOn mE anangeilOsin eis geT kaT’ hEmOn legontes tade dauid poiei. kai tode to dikaiOma autu pasas tas hEmeras, has ekaTEto dauid en agrO tOn allofylOn.
1Krl:27:11 C N3_ASM C N3K_ASF D VAI_AAI3S RA_GSN VB_AAN P N_ASF V1_PAPNSM D VA_AAS3P P N_ASF P RP_GP V1_PAPNPM RI_APN N_NSM V2_PAI3S C RD_ASN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF RR_APF V1I_IMI3S N_NSM P N2_DSM RA_GPM A1B_GPM
1Krl:27:11 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife οὐχ before rough breathing to allow to live [spare the life of] the to lead into into (+acc) ć to say/tell not to proclaim proclaim, report into (+acc) ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I to say/tell such things [definite article + δέ] David to do/make and also, even, namely such things [definite article + δέ] the ??? he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day who/whom/which to sit David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field the foreign
1Krl:27:11 and man, husband (acc) and woman/wife (acc) not he/she/it-ALLOW-ed-TO-LIVE the (gen) to-LEAD-INTO into (+acc)   while SAY/TELL-ing (nom) not they-should-PROCLAIM into (+acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) us (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) these (nom|acc) David (indecl) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! and such things (nom|acc) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) him/it/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-being-SIT-ed David (indecl) in/among/by (+dat) field (dat) the (gen) foreign ([Adj] gen)
1Krl:27:11 1Krl_27:11_1 1Krl_27:11_2 1Krl_27:11_3 1Krl_27:11_4 1Krl_27:11_5 1Krl_27:11_6 1Krl_27:11_7 1Krl_27:11_8 1Krl_27:11_9 1Krl_27:11_10 1Krl_27:11_11 1Krl_27:11_12 1Krl_27:11_13 1Krl_27:11_14 1Krl_27:11_15 1Krl_27:11_16 1Krl_27:11_17 1Krl_27:11_18 1Krl_27:11_19 1Krl_27:11_20 1Krl_27:11_21 1Krl_27:11_22 1Krl_27:11_23 1Krl_27:11_24 1Krl_27:11_25 1Krl_27:11_26 1Krl_27:11_27 1Krl_27:11_28 1Krl_27:11_29 1Krl_27:11_30 1Krl_27:11_31 1Krl_27:11_32 1Krl_27:11_33 1Krl_27:11_34 1Krl_27:11_35 1Krl_27:11_36
1Krl:27:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:27:12 καὶ ἐπιστεύθη Δαυιδ ἐν τῷ Αγχους σφόδρα λέγων Ἤισχυνται αἰσχυνόμενος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν Ισραηλ καὶ ἔσται μοι δοῦλος εἰς τὸν αἰῶνα.
1Krl:27:12 So David had the full confidence of Anchus, who said, He is thoroughly disgraced among his people in Israel and he shall be my servant for ever. (1 Samuel 27:12 Brenton)
1Krl:27:12 Akisz wierzył Dawidowi, mówiąc: «Został znienawidzony przez swych rodaków; pozostanie więc moim sługą na zawsze». (1 Sm 27:12 BT_4)
1Krl:27:12 καὶ ἐπιστεύθη Δαυιδ ἐν τῷ Αγχους σφόδρα λέγων Ἤισχυνται αἰσχυνόμενος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν Ισραηλ καὶ ἔσται μοι δοῦλος εἰς τὸν αἰῶνα.
1Krl:27:12 καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   σφόδρα λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krl:27:12 I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By mówić/opowiadaj By zawstydzać By zawstydzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By być Ja Haruj jak niewolnik; niewolniczy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krl:27:12 kai\ e)pisteu/TE *dauid e)n tO=| *agCHous sfo/dra le/gOn *)/EisCHuntai ai)sCHuno/menos e)n tO=| laO=| au)tou= e)n *israEl kai\ e)/stai moi dou=los ei)s to\n ai)O=na.
1Krl:27:12 kai episteuTE dauid en tO anCHus sfodra legOn EisCHyntai aisCHynomenos en tO laO autu en israEl kai estai moi dulos eis ton aiOna.
1Krl:27:12 C VCI_API3S N_NSM P RA_DSM N_DSM D V1_PAPNSM VM_XMI3S V1_PMPNSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM P N_DSM C VF_FMI3S RP_DS N2_NSM P RA_ASM N3W_ASM
1Krl:27:12 and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager to say/tell to put to shame to put to shame in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely to be I slave; servile into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krl:27:12 and he/she/it-was-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat)   vehement, while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-has-been-PUT-ed-TO-SHAME while being-PUT-ed-TO-SHAME (nom) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Israel (indecl) and he/she/it-will-be me (dat) slave (nom); servile ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) eon (acc)
1Krl:27:12 1Krl_27:12_1 1Krl_27:12_2 1Krl_27:12_3 1Krl_27:12_4 1Krl_27:12_5 1Krl_27:12_6 1Krl_27:12_7 1Krl_27:12_8 1Krl_27:12_9 1Krl_27:12_10 1Krl_27:12_11 1Krl_27:12_12 1Krl_27:12_13 1Krl_27:12_14 1Krl_27:12_15 1Krl_27:12_16 1Krl_27:12_17 1Krl_27:12_18 1Krl_27:12_19 1Krl_27:12_20 1Krl_27:12_21 1Krl_27:12_22 1Krl_27:12_23
1Krl:27:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x