1Krn:14:1 καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀγγέλους πρὸς Δαυιδ καὶ ξύλα κέδρινα καὶ οἰκοδόμους τοίχων καὶ τέκτονας ξύλων τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον.
1Krn:14:1 And Chiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar timbers, and masons, and carpenters, to build a house for him. (1 Chronicles 14:1 Brenton)
1Krn:14:1 Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida, z drzewem cedrowym, murarzami i cieślami, aby mu zbudowali pałac. (1 Krn 14:1 BT_4)
1Krn:14:1 Καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀγγέλους πρὸς Δαυιδ καὶ ξύλα κέδρινα καὶ οἰκοδόμους τοίχων καὶ τέκτονας ξύλων τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον.
1Krn:14:1 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Τύρος, -ου, ἡ ἄγγελος, -ου, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ξύλον, -ου, τό   καί οἰκο·δόμος, -ου, ὁ τοῖχος, -ου, ὁ καί τέκτων, -ονος, ὁ ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
1Krn:14:1 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Tyr [miasto z] Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie ??? Ściana I też, nawet, mianowicie Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Dom
1Krn:14:1 *kai\ a)pe/steilen *CHiram basileu\s *tu/rou a)gge/lous pro\s *dauid kai\ Xu/la ke/drina kai\ oi)kodo/mous toi/CHOn kai\ te/ktonas Xu/lOn tou= oi)kodomE=sai au)tO=| oi)=kon.
1Krn:14:1 kai apesteilen CHiram basileus tyru angelus pros dauid kai Xyla kedrina kai oikodomus toiCHOn kai tektonas XylOn tu oikodomEsai autO oikon.
1Krn:14:1 C VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GSM N2_APM P N_ASM C N2N_APN A1_APN C N2_APM N2_GPM C N3N_APM N2N_GPN RA_GSN VA_AAN RD_DSM N2_ASM
1Krn:14:1 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć king Tyre [city of] agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely ??? wall and also, even, namely mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the to build/edify he/she/it/same house
1Krn:14:1 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   king (nom) Tyre (gen) messengers/angels (acc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and trees/wooden things (nom|acc|voc)   and ???s (acc) walls (gen) and masons (acc) trees/wooden things (gen) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) him/it/same (dat) house (acc)
1Krn:14:1 1Krn_14:1_1 1Krn_14:1_2 1Krn_14:1_3 1Krn_14:1_4 1Krn_14:1_5 1Krn_14:1_6 1Krn_14:1_7 1Krn_14:1_8 1Krn_14:1_9 1Krn_14:1_10 1Krn_14:1_11 1Krn_14:1_12 1Krn_14:1_13 1Krn_14:1_14 1Krn_14:1_15 1Krn_14:1_16 1Krn_14:1_17 1Krn_14:1_18 1Krn_14:1_19 1Krn_14:1_20 1Krn_14:1_21
1Krn:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:2 καὶ ἔγνω Δαυιδ ὅτι ἡτοίμησεν αὐτὸν κύριος ἐπὶ Ισραηλ, ὅτι ηὐξήθη εἰς ὕψος ἡ βασιλεία αὐτοῦ διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ.
1Krn:14:2 And David knew that the Lord had designed him to be king over Israel; because his kingdom was highly exalted, on account of his people Israel. (1 Chronicles 14:2 Brenton)
1Krn:14:2 Wtedy Dawid poznał, że Pan potwierdził go jako króla nad Izraelem i wysoko podniósł jego władzę ze względu na swój lud - Izraela. (1 Krn 14:2 BT_4)
1Krn:14:2 καὶ ἔγνω Δαυιδ ὅτι ἡτοίμησεν αὐτὸν κύριος ἐπὶ Ισραηλ, ὅτι ηὐξήθη εἰς ὕψος βασιλεία αὐτοῦ διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ.
1Krn:14:2 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτι ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ὅτι αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό διά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:14:2 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. David Ponieważ/tamto Do gotowy On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Ponieważ/tamto By stawać się Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Królestwo; królewski On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ludzie On/ona/to/to samo Izrael
1Krn:14:2 kai\ e)/gnO *dauid o(/ti E(toi/mEsen au)to\n ku/rios e)pi\ *israEl, o(/ti Eu)XE/TE ei)s u(/PSos E( basilei/a au)tou= dia\ to\n lao\n au)tou= *israEl.
1Krn:14:2 kai egnO dauid hoti hEtoimEsen auton kyrios epi israEl, hoti EuXETE eis hyPSos hE basileia autu dia ton laon autu israEl.
1Krn:14:2 C VZI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM P N_ASM C VCI_API3S P N3E_ASN RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM N_ASM
1Krn:14:2 and also, even, namely to know i.e. recognize. David because/that to ready he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel because/that to grow into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the kingdom; royal he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the people he/she/it/same Israel
1Krn:14:2 and he/she/it-KNOW-ed David (indecl) because/that he/she/it-READY-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) because/that he/she/it-was-GROW-ed into (+acc) height (nom|acc|voc) the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) Israel (indecl)
1Krn:14:2 1Krn_14:2_1 1Krn_14:2_2 1Krn_14:2_3 1Krn_14:2_4 1Krn_14:2_5 1Krn_14:2_6 1Krn_14:2_7 1Krn_14:2_8 1Krn_14:2_9 1Krn_14:2_10 1Krn_14:2_11 1Krn_14:2_12 1Krn_14:2_13 1Krn_14:2_14 1Krn_14:2_15 1Krn_14:2_16 1Krn_14:2_17 1Krn_14:2_18 1Krn_14:2_19 1Krn_14:2_20 1Krn_14:2_21
1Krn:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:3 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ ἔτι γυναῖκας ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἐτέχθησαν Δαυιδ ἔτι υἱοὶ καὶ θυγατέρες.
1Krn:14:3 And David took more wives in Jerusalem: and there were born to David more sons and daughters. (1 Chronicles 14:3 Brenton)
1Krn:14:3 W Jerozolimie Dawid wziął sobie jeszcze żony i miał jeszcze synów i córki. (1 Krn 14:3 BT_4)
1Krn:14:3 Καὶ ἔλαβεν Δαυιδ ἔτι γυναῖκας ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἐτέχθησαν Δαυιδ ἔτι υἱοὶ καὶ θυγατέρες.
1Krn:14:3 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἔτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἔτι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
1Krn:14:3 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć David Jeszcze/jeszcze Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By rodzić David Jeszcze/jeszcze Syn I też, nawet, mianowicie Córka
1Krn:14:3 *kai\ e)/laben *dauid e)/ti gunai=kas e)n *ierousalEm, kai\ e)te/CHTEsan *dauid e)/ti ui(oi\ kai\ Tugate/res.
1Krn:14:3 kai elaben dauid eti gynaikas en ierusalEm, kai eteCHTEsan dauid eti hyioi kai Tygateres.
1Krn:14:3 C VBI_AAI3S N_NSM D N3K_APF P N_DSF C VQI_API3P N_NSM D N2_NPM C N3_NPF
1Krn:14:3 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand David yet/still woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to give birth David yet/still son and also, even, namely daughter
1Krn:14:3 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed David (indecl) yet/still women/wives (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and they-were-GIVE-ed-BIRTH David (indecl) yet/still sons (nom|voc) and daughters (nom|voc)
1Krn:14:3 1Krn_14:3_1 1Krn_14:3_2 1Krn_14:3_3 1Krn_14:3_4 1Krn_14:3_5 1Krn_14:3_6 1Krn_14:3_7 1Krn_14:3_8 1Krn_14:3_9 1Krn_14:3_10 1Krn_14:3_11 1Krn_14:3_12 1Krn_14:3_13 1Krn_14:3_14
1Krn:14:3 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:4 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν τεχθέντων, οἳ ἦσαν αὐτῷ ἐν Ιερουσαλημ· Σαμαα, Ισοβααμ, Ναθαν, Σαλωμων
1Krn:14:4 And these are the names of those that were born, who were born to him in Jerusalem; Samaa, Sobab, Nathan, and Solomon, (1 Chronicles 14:4 Brenton)
1Krn:14:4 Oto imiona dzieci, które miał w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan, Salomon, (1 Krn 14:4 BT_4)
1Krn:14:4 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν τεχθέντων, οἳ ἦσαν αὐτῷ ἐν Ιερουσαλημ· Σαμαα, Ισοβααμ, Ναθαν, Σαλωμων
1Krn:14:4 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.     Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
1Krn:14:4 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By rodzić Kto/, który/, który By być On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Nathan Salomon
1Krn:14:4 kai\ tau=ta ta\ o)no/mata au)tO=n tO=n teCHTe/ntOn, oi(\ E)=san au)tO=| e)n *ierousalEm· *samaa, *isobaam, *naTan, *salOmOn
1Krn:14:4 kai tauta ta onomata autOn tOn teCHTentOn, hoi Esan autO en ierusalEm· samaa, isobaam, naTan, salOmOn
1Krn:14:4 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RD_GPM RA_GPM VQ_APPGPM RR_NPM V9_IAI3P RD_DSM P N_DSF N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM
1Krn:14:4 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to he/she/it/same the to give birth who/whom/which to be he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] ć ć Nathan Solomon
1Krn:14:4 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) let-them-be-GIVE-ed-BIRTH! (classical), upon being-GIVE-ed-BIRTH (gen) who/whom/which (nom) they-were him/it/same (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)     Nathan (indecl) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
1Krn:14:4 1Krn_14:4_1 1Krn_14:4_2 1Krn_14:4_3 1Krn_14:4_4 1Krn_14:4_5 1Krn_14:4_6 1Krn_14:4_7 1Krn_14:4_8 1Krn_14:4_9 1Krn_14:4_10 1Krn_14:4_11 1Krn_14:4_12 1Krn_14:4_13 1Krn_14:4_14 1Krn_14:4_15 1Krn_14:4_16
1Krn:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:5 καὶ Ιβααρ καὶ Ελισαε καὶ Ελιφαλετ
1Krn:14:5 and Baar, and Elisa, and Eliphaleth, (1 Chronicles 14:5 Brenton)
1Krn:14:5 Jibchar, Eliszua, Elpalet, (1 Krn 14:5 BT_4)
1Krn:14:5 καὶ Ιβααρ καὶ Ελισαε καὶ Ελιφαλετ
1Krn:14:5 καί   καί   καί  
1Krn:14:5 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:14:5 kai\ *ibaar kai\ *elisae kai\ *elifalet
1Krn:14:5 kai ibaar kai elisae kai elifalet
1Krn:14:5 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:14:5 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:14:5 and   and   and  
1Krn:14:5 1Krn_14:5_1 1Krn_14:5_2 1Krn_14:5_3 1Krn_14:5_4 1Krn_14:5_5 1Krn_14:5_6
1Krn:14:5 x x x x x x
1Krn:14:6 καὶ Ναγε καὶ Ναφαγ καὶ Ιανουου
1Krn:14:6 and Nageth, and Naphath, and Japhie, (1 Chronicles 14:6 Brenton)
1Krn:14:6 Nogah, Nefeg, Jafia, (1 Krn 14:6 BT_4)
1Krn:14:6 καὶ Ναγε καὶ Ναφαγ καὶ Ιανουου
1Krn:14:6 καί   καί   καί  
1Krn:14:6 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:14:6 kai\ *nage kai\ *nafag kai\ *ianouou
1Krn:14:6 kai nage kai nafag kai ianuu
1Krn:14:6 C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:14:6 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:14:6 and   and   and  
1Krn:14:6 1Krn_14:6_1 1Krn_14:6_2 1Krn_14:6_3 1Krn_14:6_4 1Krn_14:6_5 1Krn_14:6_6
1Krn:14:6 x x x x x x
1Krn:14:7 καὶ Ελισαμαε καὶ Βαλεγδαε καὶ Ελιφαλετ.
1Krn:14:7 and Elisamae, and Eliade, and Eliphala. (1 Chronicles 14:7 Brenton)
1Krn:14:7 Eliszama, Beeliada, Elifelet. (1 Krn 14:7 BT_4)
1Krn:14:7 καὶ Ελισαμαε καὶ Βαλεγδαε καὶ Ελιφαλετ.
1Krn:14:7 καί   καί   καί  
1Krn:14:7 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:14:7 kai\ *elisamae kai\ *balegdae kai\ *elifalet.
1Krn:14:7 kai elisamae kai balegdae kai elifalet.
1Krn:14:7 C N_NSM C N_NS C N_NSM
1Krn:14:7 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:14:7 and   and   and  
1Krn:14:7 1Krn_14:7_1 1Krn_14:7_2 1Krn_14:7_3 1Krn_14:7_4 1Krn_14:7_5 1Krn_14:7_6
1Krn:14:7 x x x x x x
1Krn:14:8 καὶ ἤκουσαν ἀλλόφυλοι ὅτι ἐχρίσθη Δαυιδ βασιλεὺς ἐπὶ πάντα Ισραηλ, καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ ἀλλόφυλοι ζητῆσαι τὸν Δαυιδ. καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς.
1Krn:14:8 And the Philistines heard that David was anointed king over all Israel: and all the Philistines went up to seek David; and David heard it, and went out to meet them. (1 Chronicles 14:8 Brenton)
1Krn:14:8 Filistyni usłyszawszy, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby go pochwycić. Dawid dowiedział się o tym i wyszedł naprzeciw nich. (1 Krn 14:8 BT_4)
1Krn:14:8 Καὶ ἤκουσαν ἀλλόφυλοι ὅτι ἐχρίσθη Δαυιδ βασιλεὺς ἐπὶ πάντα Ισραηλ, καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ ἀλλόφυλοι ζητῆσαι τὸν Δαυιδ. καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς.
1Krn:14:8 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον ὅτι χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:14:8 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Obcy Ponieważ/tamto Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. David Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obcy By szukać David I też, nawet, mianowicie By słyszeć David I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo
1Krn:14:8 *kai\ E)/kousan a)llo/fuloi o(/ti e)CHri/sTE *dauid basileu\s e)pi\ pa/nta *israEl, kai\ a)ne/bEsan pa/ntes oi( a)llo/fuloi DZEtE=sai to\n *dauid. kai\ E)/kousen *dauid kai\ e)XE=lTen ei)s a)pa/ntEsin au)toi=s.
1Krn:14:8 kai Ekusan allofyloi hoti eCHrisTE dauid basileus epi panta israEl, kai anebEsan pantes hoi allofyloi DZEtEsai ton dauid. kai Ekusen dauid kai eXElTen eis apantEsin autois.
1Krn:14:8 C VAI_AAI3P N2_NPM C VCI_API3S N_NSM N3V_NSM P A3_ASM N_ASM C VZI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM VA_AAN RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S P N3I_ASF RD_DPM
1Krn:14:8 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear foreign because/that to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. David king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to ascend every all, each, every, the whole of the foreign to seek the David and also, even, namely to hear David and also, even, namely to come out into (+acc) meeting he/she/it/same
1Krn:14:8 and while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed foreign ([Adj] nom|voc) because/that he/she/it-was-CHRISEN-ed David (indecl) king (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and they-ASCEND-ed all (nom|voc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) the (acc) David (indecl) and he/she/it-HEAR-ed David (indecl) and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) them/same (dat)
1Krn:14:8 1Krn_14:8_1 1Krn_14:8_2 1Krn_14:8_3 1Krn_14:8_4 1Krn_14:8_5 1Krn_14:8_6 1Krn_14:8_7 1Krn_14:8_8 1Krn_14:8_9 1Krn_14:8_10 1Krn_14:8_11 1Krn_14:8_12 1Krn_14:8_13 1Krn_14:8_14 1Krn_14:8_15 1Krn_14:8_16 1Krn_14:8_17 1Krn_14:8_18 1Krn_14:8_19 1Krn_14:8_20 1Krn_14:8_21 1Krn_14:8_22 1Krn_14:8_23 1Krn_14:8_24 1Krn_14:8_25 1Krn_14:8_26
1Krn:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:9 καὶ ἀλλόφυλοι ἦλθον καὶ συνέπεσον ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων.
1Krn:14:9 And the Philistines came and assembled together in the giants' valley. (1 Chronicles 14:9 Brenton)
1Krn:14:9 Filistyni przybyli, rozciągnęli się w dolinie Refaim. (1 Krn 14:9 BT_4)
1Krn:14:9 καὶ ἀλλόφυλοι ἦλθον καὶ συνέπεσον ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων.
1Krn:14:9 καί ἀλλό·φυλος -ον ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
1Krn:14:9 I też, nawet, mianowicie Obcy By przychodzić I też, nawet, mianowicie Do od tego czasu w konsekwencji, zbiegaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krn:14:9 kai\ a)llo/fuloi E)=lTon kai\ sune/peson e)n tE=| koila/di tO=n giga/ntOn.
1Krn:14:9 kai allofyloi ElTon kai synepeson en tE koiladi tOn gigantOn.
1Krn:14:9 C N2_NPM VBI_AAI3P C VBI_AAI3P P RA_DSF N3D_DSF RA_GPM N3_GPM
1Krn:14:9 and also, even, namely foreign to come and also, even, namely to thereafter consequently, coincide in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ć
1Krn:14:9 and foreign ([Adj] nom|voc) I-COME-ed, they-COME-ed and I-THEREAFTER-ed, they-THEREAFTER-ed in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen)  
1Krn:14:9 1Krn_14:9_1 1Krn_14:9_2 1Krn_14:9_3 1Krn_14:9_4 1Krn_14:9_5 1Krn_14:9_6 1Krn_14:9_7 1Krn_14:9_8 1Krn_14:9_9 1Krn_14:9_10
1Krn:14:9 x x x x x x x x x x
1Krn:14:10 καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ θεοῦ λέγων Εἰ ἀναβῶ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς μου; καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Ἀνάβηθι, καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς σου.
1Krn:14:10 And David enquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? and wilt thou deliver them into my hand? And the Lord said to him, Go up, and I will deliver them into thy hands. (1 Chronicles 14:10 Brenton)
1Krn:14:10 Wtedy Dawid radził się Boga, mówiąc: «Czy mam pójść na Filistynów i czy dasz ich w moje ręce?» A Pan odrzekł mu: «Idź, i dam ich w twoje ręce». (1 Krn 14:10 BT_4)
1Krn:14:10 καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ θεοῦ λέγων Εἰ ἀναβῶ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς μου; καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος Ἀνάβηθι, καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς σου.
1Krn:14:10 καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ διά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:14:10 I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają David Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bóg  By mówić/opowiadaj Jeżeli By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obcy I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg)
1Krn:14:10 kai\ E)rO/tEsen *dauid dia\ tou= Teou= le/gOn *ei) a)nabO= e)pi\ tou\s a)llofu/lous kai\ dO/seis au)tou\s ei)s ta\s CHei=ra/s mou; kai\ ei)=pen au)tO=| ku/rios *)ana/bETi, kai\ dO/sO au)tou\s ei)s ta\s CHei=ra/s sou.
1Krn:14:10 kai ErOtEsen dauid dia tu Teu legOn ei anabO epi tus allofylus kai dOseis autus eis tas CHeiras mu; kai eipen autO kyrios anabETi, kai dOsO autus eis tas CHeiras su.
1Krn:14:10 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM C VZ_AAS1S P RA_APM A1B_APM C VF_FAI2S RD_APM P RA_APF N3_APF RP_GS C VBI_AAI3S RD_DSM N2_NSM VZ_AAD2S C VF_FAI1S RD_APM P RA_APF N3_APF RP_GS
1Krn:14:10 and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest David because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the god [see theology] to say/tell if to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foreign and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) the hand I and also, even, namely to say/tell he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) the hand you; your/yours(sg)
1Krn:14:10 and he/she/it-ASK-ed David (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (gen) god (gen) while SAY/TELL-ing (nom) if I-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) foreign ([Adj] acc) and you(sg)-will-GIVE them/same (acc) into (+acc) the (acc) hands (acc) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-ASCEND-you(sg)! and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krn:14:10 1Krn_14:10_1 1Krn_14:10_2 1Krn_14:10_3 1Krn_14:10_4 1Krn_14:10_5 1Krn_14:10_6 1Krn_14:10_7 1Krn_14:10_8 1Krn_14:10_9 1Krn_14:10_10 1Krn_14:10_11 1Krn_14:10_12 1Krn_14:10_13 1Krn_14:10_14 1Krn_14:10_15 1Krn_14:10_16 1Krn_14:10_17 1Krn_14:10_18 1Krn_14:10_19 1Krn_14:10_20 1Krn_14:10_21 1Krn_14:10_22 1Krn_14:10_23 1Krn_14:10_24 1Krn_14:10_25 1Krn_14:10_26 1Krn_14:10_27 1Krn_14:10_28 1Krn_14:10_29 1Krn_14:10_30 1Krn_14:10_31
1Krn:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:11 καὶ ἀνέβη εἰς Βααλφαρασιν καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐκεῖ Δαυιδ· καὶ εἶπεν Δαυιδ Διέκοψεν ὁ θεὸς τοὺς ἐχθρούς μου ἐν χειρί μου ὡς διακοπὴν ὕδατος· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Διακοπὴ φαρασιν.
1Krn:14:11 And he went up to Baal Pharasin, and David smote them there; and David said, God has broken through enemies by my hand like a breach of water: therefore he called the name of that place, the Breach of Pharasin. (1 Chronicles 14:11 Brenton)
1Krn:14:11 Udali się oni do Baal-Perasim i tam ich Dawid pokonał. Wtedy rzekł Dawid: «Tak rozbił Bóg moją ręką wrogów moich, jak rozbija woda rwąca». Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim. (1 Krn 14:11 BT_4)
1Krn:14:11 καὶ ἀνέβη εἰς Βααλφαρασιν καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐκεῖ Δαυιδ· καὶ εἶπεν Δαυιδ Διέκοψεν θεὸς τοὺς ἐχθρούς μου ἐν χειρί μου ὡς διακοπὴν ὕδατος· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Διακοπὴ φαρασιν.
1Krn:14:11 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς   ὕδωρ, ὕδατος, τό διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο    
1Krn:14:11 I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Tam David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bóg  Wrogi Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Jak/jak Woda Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Miejsce Tamto
1Krn:14:11 kai\ a)ne/bE ei)s *baalfarasin kai\ e)pa/taXen au)tou\s e)kei= *dauid· kai\ ei)=pen *dauid *die/koPSen o( Teo\s tou\s e)CHTrou/s mou e)n CHeiri/ mou O(s diakopE\n u(/datos· dia\ tou=to e)ka/lesen to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *diakopE\ farasin.
1Krn:14:11 kai anebE eis baalfarasin kai epataXen autus ekei dauid· kai eipen dauid diekoPSen ho Teos tus eCHTrus mu en CHeiri mu hOs diakopEn hydatos· dia tuto ekalesen to onoma tu topu ekeinu diakopE farasin.
1Krn:14:11 C VZI_AAI3S P N_AS C VAI_AAI3S RD_APM D N_NSM C VBI_AAI3S N_NSM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM N2_APM RP_GS P N3_DSF RP_GS C N1_ASF N3T_GSN P RD_ASN VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N1_NSF N_GSM
1Krn:14:11 and also, even, namely to ascend into (+acc) ć and also, even, namely to smite he/she/it/same there David and also, even, namely to say/tell David ć the god [see theology] the hostile I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I as/like ć water because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to the place that ć ć
1Krn:14:11 and he/she/it-ASCEND-ed into (+acc)   and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) there David (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl)   the (nom) god (nom) the (acc) hostile ([Adj] acc) me (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen) as/like   water (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen)    
1Krn:14:11 1Krn_14:11_1 1Krn_14:11_2 1Krn_14:11_3 1Krn_14:11_4 1Krn_14:11_5 1Krn_14:11_6 1Krn_14:11_7 1Krn_14:11_8 1Krn_14:11_9 1Krn_14:11_10 1Krn_14:11_11 1Krn_14:11_12 1Krn_14:11_13 1Krn_14:11_14 1Krn_14:11_15 1Krn_14:11_16 1Krn_14:11_17 1Krn_14:11_18 1Krn_14:11_19 1Krn_14:11_20 1Krn_14:11_21 1Krn_14:11_22 1Krn_14:11_23 1Krn_14:11_24 1Krn_14:11_25 1Krn_14:11_26 1Krn_14:11_27 1Krn_14:11_28 1Krn_14:11_29 1Krn_14:11_30 1Krn_14:11_31 1Krn_14:11_32 1Krn_14:11_33 1Krn_14:11_34
1Krn:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:12 καὶ ἐγκατέλιπον ἐκεῖ τοὺς θεοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπεν Δαυιδ κατακαῦσαι αὐτοὺς ἐν πυρί. –
1Krn:14:12 And the Philistines left their gods there; and David gave orders to burn them with fire. (1 Chronicles 14:12 Brenton)
1Krn:14:12 Filistyni pozostawili tam swoje bożki, a Dawid rozkazał: «Niech będą spalone w ogniu!» (1 Krn 14:12 BT_4)
1Krn:14:12 καὶ ἐγκατέλιπον ἐκεῖ τοὺς θεοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπεν Δαυιδ κατακαῦσαι αὐτοὺς ἐν πυρί.
1Krn:14:12 καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό  
1Krn:14:12 I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Tam Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień  
1Krn:14:12 kai\ e)gkate/lipon e)kei= tou\s Teou\s au)tO=n, kai\ ei)=pen *dauid katakau=sai au)tou\s e)n puri/.
1Krn:14:12 kai enkatelipon ekei tus Teus autOn, kai eipen dauid katakausai autus en pyri.
1Krn:14:12 C VBI_AAI3P D RA_APM N2_APM RD_GPM C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAD2S RD_APM P N3_DSN
1Krn:14:12 and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare there the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to say/tell David to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire  
1Krn:14:12 and I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed there the (acc) gods (acc) them/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) to-BURNED UP, be-you(sg)-BURNED UP-ed!, he/she/it-happens-to-BURNED UP (opt) them/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat)  
1Krn:14:12 1Krn_14:12_1 1Krn_14:12_2 1Krn_14:12_3 1Krn_14:12_4 1Krn_14:12_5 1Krn_14:12_6 1Krn_14:12_7 1Krn_14:12_8 1Krn_14:12_9 1Krn_14:12_10 1Krn_14:12_11 1Krn_14:12_12 1Krn_14:12_13 1Krn_14:12_14
1Krn:14:12 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:13 καὶ προσέθεντο ἔτι ἀλλόφυλοι καὶ συνέπεσαν ἔτι ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων.
1Krn:14:13 And the Philistines once more assembled themselves in the giants' valley. (1 Chronicles 14:13 Brenton)
1Krn:14:13 Lecz Filistyni jeszcze raz rozciągnęli się w dolinie. (1 Krn 14:13 BT_4)
1Krn:14:13 καὶ προσέθεντο ἔτι ἀλλόφυλοι καὶ συνέπεσαν ἔτι ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων.
1Krn:14:13 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ἀλλό·φυλος -ον καί συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -) ἔτι ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
1Krn:14:13 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Jeszcze/jeszcze Obcy I też, nawet, mianowicie Do od tego czasu w konsekwencji, zbiegaj się Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krn:14:13 kai\ prose/Tento e)/ti a)llo/fuloi kai\ sune/pesan e)/ti e)n tE=| koila/di tO=n giga/ntOn.
1Krn:14:13 kai proseTento eti allofyloi kai synepesan eti en tE koiladi tOn gigantOn.
1Krn:14:13 C VE_AMI3P D N2_NPM C VAI_AAI3P D P RA_DSF N3D_DSF RA_GPM N3_GPM
1Krn:14:13 and also, even, namely to add to yet/still foreign and also, even, namely to thereafter consequently, coincide yet/still in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ć
1Krn:14:13 and they-were-ADD-ed-TO yet/still foreign ([Adj] nom|voc) and they-THEREAFTER-ed yet/still in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen)  
1Krn:14:13 1Krn_14:13_1 1Krn_14:13_2 1Krn_14:13_3 1Krn_14:13_4 1Krn_14:13_5 1Krn_14:13_6 1Krn_14:13_7 1Krn_14:13_8 1Krn_14:13_9 1Krn_14:13_10 1Krn_14:13_11 1Krn_14:13_12
1Krn:14:13 x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:14 καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ ἔτι ἐν θεῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός Οὐ πορεύσῃ ὀπίσω αὐτῶν, ἀποστρέφου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέσῃ αὐτοῖς πλησίον τῶν ἀπίων·
1Krn:14:14 And David enquired of God again; and God said to him, Thou shalt not go after them; turn away from them, and thou shalt come upon them near the pear trees. (1 Chronicles 14:14 Brenton)
1Krn:14:14 I znowu radził się Dawid Boga, a Bóg mu powiedział: «Nie dokonuj natarcia idąc za nimi, lecz obejdź ich od tyłu, a dokonasz na nich natarcia od strony drzew balsamowych. (1 Krn 14:14 BT_4)
1Krn:14:14 καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ ἔτι ἐν θεῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ θεός Οὐ πορεύσῃ ὀπίσω αὐτῶν, ἀποστρέφου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέσῃ αὐτοῖς πλησίον τῶν ἀπίων·
1Krn:14:14 καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἔτι ἐν θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἄπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. απ+ι-/ath. απ+ει-, -, -, -, -, -)
1Krn:14:14 I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają David Jeszcze/jeszcze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli On/ona/to/to samo Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko By ruszać się od
1Krn:14:14 kai\ E)rO/tEsen *dauid e)/ti e)n TeO=|, kai\ ei)=pen au)tO=| o( Teo/s *ou) poreu/sE| o)pi/sO au)tO=n, a)postre/fou a)p’ au)tO=n kai\ pare/sE| au)toi=s plEsi/on tO=n a)pi/On·
1Krn:14:14 kai ErOtEsen dauid eti en TeO, kai eipen autO ho Teos u poreusE opisO autOn, apostrefu ap’ autOn kai paresE autois plEsion tOn apiOn·
1Krn:14:14 C VAI_AAI3S N_NSM D P N2_DSM C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM D VA_AAS3S P RD_GPM V1_PMD2S P RD_GPM C VF_FMI2S RD_DPM D RA_GPM N2_GPF
1Krn:14:14 and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest David yet/still in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among god [see theology] and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the god [see theology] οὐχ before rough breathing to go behind back, behind, after he/she/it/same to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to be present/here to be present, to have come he/she/it/same neighbor one near, close to; near the to move from
1Krn:14:14 and he/she/it-ASK-ed David (indecl) yet/still in/among/by (+dat) god (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) not you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed behind them/same (gen) be-you(sg)-being-TURN-ed-AWAY-FROM! away from (+gen) them/same (gen) and you(sg)-will-be-BE-ed-PRESENT/HERE them/same (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) while MOVE-ing-FROM (nom)
1Krn:14:14 1Krn_14:14_1 1Krn_14:14_2 1Krn_14:14_3 1Krn_14:14_4 1Krn_14:14_5 1Krn_14:14_6 1Krn_14:14_7 1Krn_14:14_8 1Krn_14:14_9 1Krn_14:14_10 1Krn_14:14_11 1Krn_14:14_12 1Krn_14:14_13 1Krn_14:14_14 1Krn_14:14_15 1Krn_14:14_16 1Krn_14:14_17 1Krn_14:14_18 1Krn_14:14_19 1Krn_14:14_20 1Krn_14:14_21 1Krn_14:14_22 1Krn_14:14_23 1Krn_14:14_24
1Krn:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:15 καὶ ἔσται ἐν τῷ ἀκοῦσαί σε τὴν φωνὴν τοῦ συσσεισμοῦ τῶν ἄκρων τῶν ἀπίων, τότε ἐξελεύσῃ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι ἐξῆλθεν ὁ θεὸς ἔμπροσθέν σου τοῦ πατάξαι τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων.
1Krn:14:15 And it shall be, when thou shalt hear the sound of their tumult in the tops of the pear trees, then thou shalt go into the battle: for God has gone out before thee to smite the army of the Philistines. (1 Chronicles 14:15 Brenton)
1Krn:14:15 Kiedy zaś usłyszysz odgłos kroków wśród wierzchołków drzew balsamowych, wtedy ruszysz do walki, bo wtedy wyjdzie przed tobą Bóg, by rozbić wojsko Filistynów». (1 Krn 14:15 BT_4)
1Krn:14:15 καὶ ἔσται ἐν τῷ ἀκοῦσαί σε τὴν φωνὴν τοῦ συσσεισμοῦ τῶν ἄκρων τῶν ἀπίων, τότε ἐξελεύσῃ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι ἐξῆλθεν θεὸς ἔμπροσθέν σου τοῦ πατάξαι τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων.
1Krn:14:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. απ+ι-/ath. απ+ει-, -, -, -, -, -) τότε ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ὅτι ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔμ·προσ·θεν/-θε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον
1Krn:14:15 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niechętny; by słyszeć Ty; twój/twój(sg) Dźwięku/głos płacze Najdalszy obszaru/wierzchołek By ruszać się od Wtedy By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Ponieważ/tamto By wychodzić Bóg  Przedtem/w przodzie z Ty; twój/twój(sg) By uderzać Obozu obóz, koszary, armia Obcy
1Krn:14:15 kai\ e)/stai e)n tO=| a)kou=sai/ se tE\n fOnE\n tou= susseismou= tO=n a)/krOn tO=n a)pi/On, to/te e)Xeleu/sE| ei)s to\n po/lemon, o(/ti e)XE=lTen o( Teo\s e)/mprosTe/n sou tou= pata/Xai tE\n parembolE\n tO=n a)llofu/lOn.
1Krn:14:15 kai estai en tO akusai se tEn fOnEn tu sysseismu tOn akrOn tOn apiOn, tote eXeleusE eis ton polemon, hoti eXElTen ho Teos emprosTen su tu pataXai tEn parembolEn tOn allofylOn.
1Krn:14:15 C VF_FMI3S P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RA_GPM A1A_GPF RA_GPF N2_GPF D VF_FMI2S P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM
1Krn:14:15 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the unwilling; to hear you; your/yours(sg) the sound/voice cries the ć the furthest extent/apex the to move from then to come out into (+acc) the war [see polemic] because/that to come out the god [see theology] before/in front of you; your/yours(sg) the to smite the camp camp, barracks, army the foreign
1Krn:14:15 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) sound/voice (acc) the (gen)   the (gen) furthest extents/apexes (gen) the (gen) while MOVE-ing-FROM (nom) then you(sg)-will-be-COME-ed-OUT into (+acc) the (acc) war (acc) because/that he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) god (nom) before/in front of you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) the (acc) camp (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen)
1Krn:14:15 1Krn_14:15_1 1Krn_14:15_2 1Krn_14:15_3 1Krn_14:15_4 1Krn_14:15_5 1Krn_14:15_6 1Krn_14:15_7 1Krn_14:15_8 1Krn_14:15_9 1Krn_14:15_10 1Krn_14:15_11 1Krn_14:15_12 1Krn_14:15_13 1Krn_14:15_14 1Krn_14:15_15 1Krn_14:15_16 1Krn_14:15_17 1Krn_14:15_18 1Krn_14:15_19 1Krn_14:15_20 1Krn_14:15_21 1Krn_14:15_22 1Krn_14:15_23 1Krn_14:15_24 1Krn_14:15_25 1Krn_14:15_26 1Krn_14:15_27 1Krn_14:15_28 1Krn_14:15_29 1Krn_14:15_30 1Krn_14:15_31
1Krn:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:16 καὶ ἐποίησεν καθὼς ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ θεός, καὶ ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἀπὸ Γαβαων ἕως Γαζαρα.
1Krn:14:16 And he did as God commanded him: and he smote the army of the Philistines from Gabaon to Gazera. (1 Chronicles 14:16 Brenton)
1Krn:14:16 Dawid postąpił tak, jak mu Bóg polecił, i pokonał wojsko Filistynów, od Gibeonu aż do Gezer. (1 Krn 14:16 BT_4)
1Krn:14:16 καὶ ἐποίησεν καθὼς ἐνετείλατο αὐτῷ θεός, καὶ ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἀπὸ Γαβαων ἕως Γαζαρα.
1Krn:14:16 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
1Krn:14:16 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Bóg  I też, nawet, mianowicie By uderzać Obozu obóz, koszary, armia Obcy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj
1Krn:14:16 kai\ e)poi/Esen kaTO\s e)netei/lato au)tO=| o( Teo/s, kai\ e)pa/taXen tE\n parembolE\n tO=n a)llofu/lOn a)po\ *gabaOn e(/Os *gaDZara.
1Krn:14:16 kai epoiEsen kaTOs eneteilato autO ho Teos, kai epataXen tEn parembolEn tOn allofylOn apo gabaOn heOs gaDZara.
1Krn:14:16 C VAI_AAI3S D VAI_AMI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM P N_GSF P N_GS
1Krn:14:16 and also, even, namely to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] to enjoin command he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely to smite the camp camp, barracks, army the foreign from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć
1Krn:14:16 and he/she/it-DO/MAKE-ed as accordingly he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) and he/she/it-SMITE-ed the (acc) camp (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
1Krn:14:16 1Krn_14:16_1 1Krn_14:16_2 1Krn_14:16_3 1Krn_14:16_4 1Krn_14:16_5 1Krn_14:16_6 1Krn_14:16_7 1Krn_14:16_8 1Krn_14:16_9 1Krn_14:16_10 1Krn_14:16_11 1Krn_14:16_12 1Krn_14:16_13 1Krn_14:16_14 1Krn_14:16_15 1Krn_14:16_16 1Krn_14:16_17
1Krn:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:14:17 καὶ ἐγένετο ὄνομα Δαυιδ ἐν πάσῃ τῇ γῇ, καὶ κύριος ἔδωκεν τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.
1Krn:14:17 And the name of David was famous in all the land; and the Lord put the terror of him on all the nations. (1 Chronicles 14:17 Brenton)
1Krn:14:17 Tak sława Dawida rozeszła się po wszystkich krainach, a Bóg rzucił postrach przed nim na wszystkie narody. (1 Krn 14:17 BT_4)
1Krn:14:17 καὶ ἐγένετο ὄνομα Δαυιδ ἐν πάσῃ τῇ γῇ, καὶ κύριος ἔδωκεν τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη.
1Krn:14:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Krn:14:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nazwisko {Imię} co do David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
1Krn:14:17 kai\ e)ge/neto o)/noma *dauid e)n pa/sE| tE=| gE=|, kai\ ku/rios e)/dOken to\n fo/bon au)tou= e)pi\ pa/nta ta\ e)/TnE.
1Krn:14:17 kai egeneto onoma dauid en pasE tE gE, kai kyrios edOken ton fobon autu epi panta ta eTnE.
1Krn:14:17 C VBI_AMI3S N3M_ASN N_GSM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P A3_APN RA_APN N3E_APN
1Krn:14:17 and also, even, namely to become become, happen name with regard to David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give the fear [see phobia] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
1Krn:14:17 and he/she/it-was-BECOME-ed name (nom|acc|voc) David (indecl) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-GIVE-ed the (acc) fear (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
1Krn:14:17 1Krn_14:17_1 1Krn_14:17_2 1Krn_14:17_3 1Krn_14:17_4 1Krn_14:17_5 1Krn_14:17_6 1Krn_14:17_7 1Krn_14:17_8 1Krn_14:17_9 1Krn_14:17_10 1Krn_14:17_11 1Krn_14:17_12 1Krn_14:17_13 1Krn_14:17_14 1Krn_14:17_15 1Krn_14:17_16 1Krn_14:17_17 1Krn_14:17_18
1Krn:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x