1Krn:15:1 καὶ ἐποίησεν αὐτῷ οἰκίας ἐν πόλει Δαυιδ· καὶ ἡτοίμασεν τὸν τόπον τῇ κιβωτῷ τοῦ θεοῦ καὶ ἐποίησεν αὐτῇ σκηνήν.
1Krn:15:1 And David made for himself houses in the city of David, and he prepared a place for the ark of God, and made a tent for it. (1 Chronicles 15:1 Brenton)
1Krn:15:1 Pobudował on sobie domy w Mieście Dawidowym, przygotował miejsce dla Arki Bożej i rozbił dla niej namiot. (1 Krn 15:1 BT_4)
1Krn:15:1 Καὶ ἐποίησεν αὐτῷ οἰκίας ἐν πόλει Δαυιδ· καὶ ἡτοίμασεν τὸν τόπον τῇ κιβωτῷ τοῦ θεοῦ καὶ ἐποίησεν αὐτῇ σκηνήν.
1Krn:15:1 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
1Krn:15:1 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie Do gotowy Miejsce Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
1Krn:15:1 *kai\ e)poi/Esen au)tO=| oi)ki/as e)n po/lei *dauid· kai\ E(toi/masen to\n to/pon tE=| kibOtO=| tou= Teou= kai\ e)poi/Esen au)tE=| skEnE/n.
1Krn:15:1 kai epoiEsen autO oikias en polei dauid· kai hEtoimasen ton topon tE kibOtO tu Teu kai epoiEsen autE skEnEn.
1Krn:15:1 C VAI_AAI3S RD_DSM N1A_APF P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_DSF N2_DSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_DSF N1_ASF
1Krn:15:1 and also, even, namely to do/make he/she/it/same house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to ready the place the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely to do/make he/she/it/same tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
1Krn:15:1 and he/she/it-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) house (gen), houses (acc) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-READY-ed the (acc) place (acc) the (dat) ark (dat) the (gen) god (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed her/it/same (dat) tent (acc)
1Krn:15:1 1Krn_15:1_1 1Krn_15:1_2 1Krn_15:1_3 1Krn_15:1_4 1Krn_15:1_5 1Krn_15:1_6 1Krn_15:1_7 1Krn_15:1_8 1Krn_15:1_9 1Krn_15:1_10 1Krn_15:1_11 1Krn_15:1_12 1Krn_15:1_13 1Krn_15:1_14 1Krn_15:1_15 1Krn_15:1_16 1Krn_15:1_17 1Krn_15:1_18 1Krn_15:1_19
1Krn:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:2 Τότε εἶπεν Δαυιδ Οὐκ ἔστιν ἆραι τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἀλλ’ ἢ τοὺς Λευίτας, ὅτι αὐτοὺς ἐξελέξατο κύριος αἴρειν τὴν κιβωτὸν κυρίου καὶ λειτουργεῖν αὐτῷ ἕως αἰῶνος.
1Krn:15:2 Then said David, It is not lawful for any to bear the ark of God, but the Levites; for the Lord has chosen them to bear the ark of the Lord, and to minister to him for ever. (1 Chronicles 15:2 Brenton)
1Krn:15:2 Wtedy rzekł Dawid: «Nikt nie powinien nosić Arki Bożej, oprócz lewitów, albowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki». (1 Krn 15:2 BT_4)
1Krn:15:2 Τότε εἶπεν Δαυιδ Οὐκ ἔστιν ἆραι τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἀλλ’ τοὺς Λευίτας, ὅτι αὐτοὺς ἐξελέξατο κύριος αἴρειν τὴν κιβωτὸν κυρίου καὶ λειτουργεῖν αὐτῷ ἕως αἰῶνος.
1Krn:15:2 τότε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:15:2 Wtedy By mówić/opowiadaj David ??? Przed przydechem mocnym By być Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Ale Albo Lewita Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:15:2 *to/te ei)=pen *dauid *ou)k e)/stin a)=rai tE\n kibOto\n tou= Teou= a)ll’ E)\ tou\s *leui/tas, o(/ti au)tou\s e)Xele/Xato ku/rios ai)/rein tE\n kibOto\n kuri/ou kai\ leitourgei=n au)tO=| e(/Os ai)O=nos.
1Krn:15:2 tote eipen dauid uk estin arai tEn kibOton tu Teu all’ E tus leuitas, hoti autus eXeleXato kyrios airein tEn kibOton kyriu kai leiturgein autO heOs aiOnos.
1Krn:15:2 D VBI_AAI3S N_NSM D V9_PAI3S VA_AAN RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM C C RA_APM N1M_APM C RD_APM VAI_AMI3S N2_NSM V1_PAN RA_ASF N2_ASF N2_GSM C V2_PAN RD_DSM P N3W_GSM
1Krn:15:2 then to say/tell David οὐχ before rough breathing to be curse; to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] but or the Levite because/that he/she/it/same to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lift/pick up take up, tote, raise; to choose the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:15:2 then he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) not he/she/it-is curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) but or the (acc) Levites (acc) because/that them/same (acc) he/she/it-was-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing the (acc) ark (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and to-be-OFFICIATE-ing him/it/same (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:15:2 1Krn_15:2_1 1Krn_15:2_2 1Krn_15:2_3 1Krn_15:2_4 1Krn_15:2_5 1Krn_15:2_6 1Krn_15:2_7 1Krn_15:2_8 1Krn_15:2_9 1Krn_15:2_10 1Krn_15:2_11 1Krn_15:2_12 1Krn_15:2_13 1Krn_15:2_14 1Krn_15:2_15 1Krn_15:2_16 1Krn_15:2_17 1Krn_15:2_18 1Krn_15:2_19 1Krn_15:2_20 1Krn_15:2_21 1Krn_15:2_22 1Krn_15:2_23 1Krn_15:2_24 1Krn_15:2_25 1Krn_15:2_26 1Krn_15:2_27
1Krn:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:3 καὶ ἐξεκκλησίασεν Δαυιδ τὸν πάντα Ισραηλ εἰς Ιερουσαλημ τοῦ ἀνενέγκαι τὴν κιβωτὸν κυρίου εἰς τὸν τόπον, ὃν ἡτοίμασεν αὐτῇ.
1Krn:15:3 And David assembled all Israel at Jerusalem, to bring up the ark of the Lord to the place which he had prepared for it. (1 Chronicles 15:3 Brenton)
1Krn:15:3 I zgromadził Dawid wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na jej miejsce, które dla niej przygotował. (1 Krn 15:3 BT_4)
1Krn:15:3 καὶ ἐξεκκλησίασεν Δαυιδ τὸν πάντα Ισραηλ εἰς Ιερουσαλημ τοῦ ἀνενέγκαι τὴν κιβωτὸν κυρίου εἰς τὸν τόπον, ὃν ἡτοίμασεν αὐτῇ.
1Krn:15:3 καί   Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:15:3 I też, nawet, mianowicie David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być Do gotowy On/ona/to/to samo
1Krn:15:3 kai\ e)XekklEsi/asen *dauid to\n pa/nta *israEl ei)s *ierousalEm tou= a)nene/gkai tE\n kibOto\n kuri/ou ei)s to\n to/pon, o(\n E(toi/masen au)tE=|.
1Krn:15:3 kai eXekklEsiasen dauid ton panta israEl eis ierusalEm tu anenenkai tEn kibOton kyriu eis ton topon, hon hEtoimasen autE.
1Krn:15:3 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM A3_ASM N_ASM P N_ASF RA_GSN VA_AAN RA_ASF N2_ASF N2_GSM P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RD_DSF
1Krn:15:3 and also, even, namely ć David the every all, each, every, the whole of Israel into (+acc) Jerusalem [city of] the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the place who/whom/which; to be to ready he/she/it/same
1Krn:15:3 and   David (indecl) the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) into (+acc) Jerusalem (indecl) the (gen) to-BRING UP, be-you(sg)-BRING UP-ed!, he/she/it-happens-to-BRING UP (opt) the (acc) ark (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-READY-ed her/it/same (dat)
1Krn:15:3 1Krn_15:3_1 1Krn_15:3_2 1Krn_15:3_3 1Krn_15:3_4 1Krn_15:3_5 1Krn_15:3_6 1Krn_15:3_7 1Krn_15:3_8 1Krn_15:3_9 1Krn_15:3_10 1Krn_15:3_11 1Krn_15:3_12 1Krn_15:3_13 1Krn_15:3_14 1Krn_15:3_15 1Krn_15:3_16 1Krn_15:3_17 1Krn_15:3_18 1Krn_15:3_19
1Krn:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:4 καὶ συνήγαγεν Δαυιδ τοὺς υἱοὺς Ααρων καὶ τοὺς Λευίτας.
1Krn:15:4 And David gathered together the sons of Aaron the Levites. (1 Chronicles 15:4 Brenton)
1Krn:15:4 Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów; (1 Krn 15:4 BT_4)
1Krn:15:4 καὶ συνήγαγεν Δαυιδ τοὺς υἱοὺς Ααρων καὶ τοὺς Λευίτας.
1Krn:15:4 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
1Krn:15:4 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem David Syn Aaron I też, nawet, mianowicie Lewita
1Krn:15:4 kai\ sunE/gagen *dauid tou\s ui(ou\s *aarOn kai\ tou\s *leui/tas.
1Krn:15:4 kai synEgagen dauid tus hyius aarOn kai tus leuitas.
1Krn:15:4 C VBI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM N_GSM C RA_APM N1M_APM
1Krn:15:4 and also, even, namely to gather together David the son Aaron and also, even, namely the Levite
1Krn:15:4 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed David (indecl) the (acc) sons (acc) Aaron (indecl) and the (acc) Levites (acc)
1Krn:15:4 1Krn_15:4_1 1Krn_15:4_2 1Krn_15:4_3 1Krn_15:4_4 1Krn_15:4_5 1Krn_15:4_6 1Krn_15:4_7 1Krn_15:4_8 1Krn_15:4_9
1Krn:15:4 x x x x x x x x x
1Krn:15:5 τῶν υἱῶν Κααθ· Ουριηλ ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑκατὸν εἴκοσι.
1Krn:15:5 Of the sons of Caath; there was Uriel the chief, and his brethren, a hundred and twenty. (1 Chronicles 15:5 Brenton)
1Krn:15:5 z synów Kehata: naczelnika Uriela i jego braci - stu dwudziestu; (1 Krn 15:5 BT_4)
1Krn:15:5 τῶν υἱῶν Κααθ· Ουριηλ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑκατὸν εἴκοσι.
1Krn:15:5 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
1Krn:15:5 Syn Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Sto Ikona; dwadzieścia
1Krn:15:5 tO=n ui(O=n *kaaT· *ouriEl o( a)/rCHOn kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, e(kato\n ei)/kosi.
1Krn:15:5 tOn hyiOn kaaT· uriEl ho arCHOn kai hoi adelfoi autu, hekaton eikosi.
1Krn:15:5 RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:15:5 the son ć ć the ruler; beginning; to begin and also, even, namely the brother he/she/it/same hundred icon; twenty
1Krn:15:5 the (gen) sons (gen)     the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) hundred icons (dat); twenty
1Krn:15:5 1Krn_15:5_1 1Krn_15:5_2 1Krn_15:5_3 1Krn_15:5_4 1Krn_15:5_5 1Krn_15:5_6 1Krn_15:5_7 1Krn_15:5_8 1Krn_15:5_9 1Krn_15:5_10 1Krn_15:5_11 1Krn_15:5_12
1Krn:15:5 x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:6 τῶν υἱῶν Μεραρι· Ασαια ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, διακόσιοι πεντήκοντα.
1Krn:15:6 Of the sons of Merari; Asaia the chief, and his brethren, two hundred and twenty. (1 Chronicles 15:6 Brenton)
1Krn:15:6 z synów Merariego: naczelnika Asajasza i jego braci - dwustu dwudziestu; (1 Krn 15:6 BT_4)
1Krn:15:6 τῶν υἱῶν Μεραρι· Ασαια ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, διακόσιοι πεντήκοντα.
1Krn:15:6 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δια·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα
1Krn:15:6 Syn Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dwieście Pięćdziesiąt
1Krn:15:6 tO=n ui(O=n *merari· *asaia o( a)/rCHOn kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, diako/sioi pentE/konta.
1Krn:15:6 tOn hyiOn merari· asaia ho arCHOn kai hoi adelfoi autu, diakosioi pentEkonta.
1Krn:15:6 RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM A1A_NPM M
1Krn:15:6 the son ć ć the ruler; beginning; to begin and also, even, namely the brother he/she/it/same two hundred fifty
1Krn:15:6 the (gen) sons (gen)     the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) two hundred (nom|voc) fifty
1Krn:15:6 1Krn_15:6_1 1Krn_15:6_2 1Krn_15:6_3 1Krn_15:6_4 1Krn_15:6_5 1Krn_15:6_6 1Krn_15:6_7 1Krn_15:6_8 1Krn_15:6_9 1Krn_15:6_10 1Krn_15:6_11 1Krn_15:6_12
1Krn:15:6 x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:7 τῶν υἱῶν Γηρσαμ· Ιωηλ ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑκατὸν πεντήκοντα.
1Krn:15:7 Of the sons of Gedson; Joel the chief, and his brethren, a hundred and thirty. (1 Chronicles 15:7 Brenton)
1Krn:15:7 z synów Gerszoma: naczelnika Joela i jego braci - stu trzydziestu; (1 Krn 15:7 BT_4)
1Krn:15:7 τῶν υἱῶν Γηρσαμ· Ιωηλ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑκατὸν πεντήκοντα.
1Krn:15:7 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἰωήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν πεντή·κοντα
1Krn:15:7 Syn Joel Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Sto Pięćdziesiąt
1Krn:15:7 tO=n ui(O=n *gErsam· *iOEl o( a)/rCHOn kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, e(kato\n pentE/konta.
1Krn:15:7 tOn hyiOn gErsam· iOEl ho arCHOn kai hoi adelfoi autu, hekaton pentEkonta.
1Krn:15:7 RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM M M
1Krn:15:7 the son ć Joel the ruler; beginning; to begin and also, even, namely the brother he/she/it/same hundred fifty
1Krn:15:7 the (gen) sons (gen)   Joel (indecl) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) hundred fifty
1Krn:15:7 1Krn_15:7_1 1Krn_15:7_2 1Krn_15:7_3 1Krn_15:7_4 1Krn_15:7_5 1Krn_15:7_6 1Krn_15:7_7 1Krn_15:7_8 1Krn_15:7_9 1Krn_15:7_10 1Krn_15:7_11 1Krn_15:7_12
1Krn:15:7 x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:8 τῶν υἱῶν Ελισαφαν· Σαμαιας ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, διακόσιοι.
1Krn:15:8 Of the sons of Elisaphat; Semei the chief, and his brethren, two hundred. (1 Chronicles 15:8 Brenton)
1Krn:15:8 z synów Elisafana: naczelnika Szemajasza i jego braci - dwustu; (1 Krn 15:8 BT_4)
1Krn:15:8 τῶν υἱῶν Ελισαφαν· Σαμαιας ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, διακόσιοι.
1Krn:15:8 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό δια·κόσιοι -αι -α
1Krn:15:8 Syn Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Dwieście
1Krn:15:8 tO=n ui(O=n *elisafan· *samaias o( a)/rCHOn kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, diako/sioi.
1Krn:15:8 tOn hyiOn elisafan· samaias ho arCHOn kai hoi adelfoi autu, diakosioi.
1Krn:15:8 RA_GPM N2_GPM N_GSM N1T_NSM RA_NSM N3_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM A1A_NPM
1Krn:15:8 the son ć ć the ruler; beginning; to begin and also, even, namely the brother he/she/it/same two hundred
1Krn:15:8 the (gen) sons (gen)     the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) two hundred (nom|voc)
1Krn:15:8 1Krn_15:8_1 1Krn_15:8_2 1Krn_15:8_3 1Krn_15:8_4 1Krn_15:8_5 1Krn_15:8_6 1Krn_15:8_7 1Krn_15:8_8 1Krn_15:8_9 1Krn_15:8_10 1Krn_15:8_11
1Krn:15:8 x x x x x x x x x x x
1Krn:15:9 τῶν υἱῶν Χεβρων· Ελιηλ ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ὀγδοήκοντα.
1Krn:15:9 Of the sons of Chebrom; Eliel the chief, and his brethren eighty. (1 Chronicles 15:9 Brenton)
1Krn:15:9 z synów Chebrona: naczelnika Eliela i jego braci - osiemdziesięciu; (1 Krn 15:9 BT_4)
1Krn:15:9 τῶν υἱῶν Χεβρων· Ελιηλ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ὀγδοήκοντα.
1Krn:15:9 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὀγδοή·κοντα
1Krn:15:9 Syn Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Osiemdziesiąt
1Krn:15:9 tO=n ui(O=n *CHebrOn· *eliEl o( a)/rCHOn kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, o)gdoE/konta.
1Krn:15:9 tOn hyiOn CHebrOn· eliEl ho arCHOn kai hoi adelfoi autu, ogdoEkonta.
1Krn:15:9 RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM M
1Krn:15:9 the son ć ć the ruler; beginning; to begin and also, even, namely the brother he/she/it/same eighty
1Krn:15:9 the (gen) sons (gen)     the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) eighty
1Krn:15:9 1Krn_15:9_1 1Krn_15:9_2 1Krn_15:9_3 1Krn_15:9_4 1Krn_15:9_5 1Krn_15:9_6 1Krn_15:9_7 1Krn_15:9_8 1Krn_15:9_9 1Krn_15:9_10 1Krn_15:9_11
1Krn:15:9 x x x x x x x x x x x
1Krn:15:10 τῶν υἱῶν Οζιηλ· Αμιναδαβ ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑκατὸν δέκα δύο. –
1Krn:15:10 Of the sons of Oziel; Aminadab the chief, and his brethren a hundred and twelve. (1 Chronicles 15:10 Brenton)
1Krn:15:10 z synów Uzzjela: naczelnika Amminadaba i jego braci - stu dwunastu. (1 Krn 15:10 BT_4)
1Krn:15:10 τῶν υἱῶν Οζιηλ· Αμιναδαβ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑκατὸν δέκα δύο.
1Krn:15:10 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἀμιναδάβ, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο  
1Krn:15:10 Syn Amminadab Władca; początek; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Sto Dziesięć Dwa  
1Krn:15:10 tO=n ui(O=n *oDZiEl· *aminadab o( a)/rCHOn kai\ oi( a)delfoi\ au)tou=, e(kato\n de/ka du/o.
1Krn:15:10 tOn hyiOn oDZiEl· aminadab ho arCHOn kai hoi adelfoi autu, hekaton deka dyo.
1Krn:15:10 RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM RA_NSM N3_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM M M M
1Krn:15:10 the son ć Amminadab the ruler; beginning; to begin and also, even, namely the brother he/she/it/same hundred ten two  
1Krn:15:10 the (gen) sons (gen)   Amminadab (indecl) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) hundred ten two (nom, acc, gen)  
1Krn:15:10 1Krn_15:10_1 1Krn_15:10_2 1Krn_15:10_3 1Krn_15:10_4 1Krn_15:10_5 1Krn_15:10_6 1Krn_15:10_7 1Krn_15:10_8 1Krn_15:10_9 1Krn_15:10_10 1Krn_15:10_11 1Krn_15:10_12 1Krn_15:10_13 1Krn_15:10_14
1Krn:15:10 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:11 καὶ ἐκάλεσεν Δαυιδ τὸν Σαδωκ καὶ Αβιαθαρ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας, τὸν Ουριηλ, Ασαια, Ιωηλ, Σαμαιαν, Ελιηλ, Αμιναδαβ,
1Krn:15:11 And David called Sadoc and Abiathar the priests, and the Levites, Uriel, Asaia, and Joel, and Semaia, and Eliel, and Aminadab, (1 Chronicles 15:11 Brenton)
1Krn:15:11 I wezwał Dawid kapłanów: Sadoka i Abiatara oraz lewitów: Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Amminadaba, (1 Krn 15:11 BT_4)
1Krn:15:11 καὶ ἐκάλεσεν Δαυιδ τὸν Σαδωκ καὶ Αβιαθαρ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας, τὸν Ουριηλ, Ασαια, Ιωηλ, Σαμαιαν, Ελιηλ, Αμιναδαβ,
1Krn:15:11 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό Σαδώκ, ὁ καί Ἀβιαθάρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό     Ἰωήλ, ὁ     Ἀμιναδάβ, ὁ
1Krn:15:11 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę David Zadok I też, nawet, mianowicie Abiatar Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Joel Amminadab
1Krn:15:11 kai\ e)ka/lesen *dauid to\n *sadOk kai\ *abiaTar tou\s i(erei=s kai\ tou\s *leui/tas, to\n *ouriEl, *asaia, *iOEl, *samaian, *eliEl, *aminadab,
1Krn:15:11 kai ekalesen dauid ton sadOk kai abiaTar tus hiereis kai tus leuitas, ton uriEl, asaia, iOEl, samaian, eliEl, aminadab,
1Krn:15:11 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C N_ASM RA_APM N3V_NPM C RA_APM N1M_APM RA_ASM N_ASM N_ASM N_ASM N1T_ASM N_ASM N_ASM
1Krn:15:11 and also, even, namely to call call David the Zadok and also, even, namely Abiathar the priest and also, even, namely the Levite the ć ć Joel ć ć Amminadab
1Krn:15:11 and he/she/it-CALL-ed David (indecl) the (acc) Zadok (indecl) and Abiathar (indecl) the (acc) priests (acc, nom|voc) and the (acc) Levites (acc) the (acc)     Joel (indecl)     Amminadab (indecl)
1Krn:15:11 1Krn_15:11_1 1Krn_15:11_2 1Krn_15:11_3 1Krn_15:11_4 1Krn_15:11_5 1Krn_15:11_6 1Krn_15:11_7 1Krn_15:11_8 1Krn_15:11_9 1Krn_15:11_10 1Krn_15:11_11 1Krn_15:11_12 1Krn_15:11_13 1Krn_15:11_14 1Krn_15:11_15 1Krn_15:11_16 1Krn_15:11_17 1Krn_15:11_18 1Krn_15:11_19
1Krn:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:12 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἄρχοντες πατριῶν τῶν Λευιτῶν, ἁγνίσθητε ὑμεῖς καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν καὶ ἀνοίσετε τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ Ισραηλ οὗ ἡτοίμασα αὐτῇ·
1Krn:15:12 and said to them, Ye are the heads of the families of the Levites: sanctify yourselves, you and your brethren, and ye shall carry up the ark of the God of Israel, to the place which I have prepared for it. (1 Chronicles 15:12 Brenton)
1Krn:15:12 i rzekł do nich: «Wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, oczyśćcie się wy i bracia wasi i przenieście Arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem. (1 Krn 15:12 BT_4)
1Krn:15:12 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἄρχοντες πατριῶν τῶν Λευιτῶν, ἁγνίσθητε ὑμεῖς καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν καὶ ἀνοίσετε τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ Ισραηλ οὗ ἡτοίμασα αὐτῇ·
1Krn:15:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:15:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ty Władca; by zaczynać się patrilineage Lewita By oczyszczać się Ty I też, nawet, mianowicie Brat Ty I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Izrael Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do gotowy On/ona/to/to samo
1Krn:15:12 kai\ ei)=pen au)toi=s *(umei=s a)/rCHontes patriO=n tO=n *leuitO=n, a(gni/sTEte u(mei=s kai\ oi( a)delfoi\ u(mO=n kai\ a)noi/sete tE\n kibOto\n tou= Teou= *israEl ou(= E(toi/masa au)tE=|·
1Krn:15:12 kai eipen autois ymeis arCHontes patriOn tOn leuitOn, hagnisTEte hymeis kai hoi adelfoi hymOn kai anoisete tEn kibOton tu Teu israEl hu hEtoimasa autE·
1Krn:15:12 C VBI_AAI3S RD_DPM RP_NP N3_NPM N1A_GPF RA_GPM N1M_GPM VC_APS2P RP_NP C RA_NPM N2_NPM RP_GP C VF_FAI2P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM N_GSM RR_GSM VAI_AAI1S RD_DSF
1Krn:15:12 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same you ruler; to begin patrilineage the Levite to purify you and also, even, namely the brother you and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] Israel where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to ready he/she/it/same
1Krn:15:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl) (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) patrilineages (gen) the (gen) Levites (gen) be-you(pl)-PURIFY-ed!, you(pl)-should-be-PURIFY-ed you(pl) (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) you(pl) (gen) and you(pl)-will-BRING UP the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) Israel (indecl) where; who/whom/which (gen) I-READY-ed her/it/same (dat)
1Krn:15:12 1Krn_15:12_1 1Krn_15:12_2 1Krn_15:12_3 1Krn_15:12_4 1Krn_15:12_5 1Krn_15:12_6 1Krn_15:12_7 1Krn_15:12_8 1Krn_15:12_9 1Krn_15:12_10 1Krn_15:12_11 1Krn_15:12_12 1Krn_15:12_13 1Krn_15:12_14 1Krn_15:12_15 1Krn_15:12_16 1Krn_15:12_17 1Krn_15:12_18 1Krn_15:12_19 1Krn_15:12_20 1Krn_15:12_21 1Krn_15:12_22 1Krn_15:12_23 1Krn_15:12_24
1Krn:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:13 ὅτι οὐκ ἐν τῷ πρότερον ὑμᾶς εἶναι διέκοψεν ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἐζητήσαμεν ἐν κρίματι.
1Krn:15:13 For because ye were not ready at the first, our God made a breach upon us, because we sought him not according to the ordinance. (1 Chronicles 15:13 Brenton)
1Krn:15:13 Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bośmy się Go nie zapytali, jak należało». (1 Krn 15:13 BT_4)
1Krn:15:13 ὅτι οὐκ ἐν τῷ πρότερον ὑμᾶς εἶναι διέκοψεν θεὸς ἡμῶν ἐν ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἐζητήσαμεν ἐν κρίματι.
1Krn:15:13 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐν κρίμα[τ], -ατος, τό
1Krn:15:13 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wcześniej Ty By być Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By szukać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
1Krn:15:13 o(/ti ou)k e)n tO=| pro/teron u(ma=s ei)=nai die/koPSen o( Teo\s E(mO=n e)n E(mi=n, o(/ti ou)k e)DZEtE/samen e)n kri/mati.
1Krn:15:13 hoti uk en tO proteron hymas einai diekoPSen ho Teos hEmOn en hEmin, hoti uk eDZEtEsamen en krimati.
1Krn:15:13 C D P RA_DSM D RP_AP V9_PAN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP P RP_DP C D VAI_AAI1P P N3M_DSN
1Krn:15:13 because/that οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earlier you to be ć the god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I because/that οὐχ before rough breathing to seek in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
1Krn:15:13 because/that not in/among/by (+dat) the (dat) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (acc) to-be   the (nom) god (nom) us (gen) in/among/by (+dat) us (dat) because/that not we-SEEK-ed in/among/by (+dat) sentence (dat)
1Krn:15:13 1Krn_15:13_1 1Krn_15:13_2 1Krn_15:13_3 1Krn_15:13_4 1Krn_15:13_5 1Krn_15:13_6 1Krn_15:13_7 1Krn_15:13_8 1Krn_15:13_9 1Krn_15:13_10 1Krn_15:13_11 1Krn_15:13_12 1Krn_15:13_13 1Krn_15:13_14 1Krn_15:13_15 1Krn_15:13_16 1Krn_15:13_17 1Krn_15:13_18
1Krn:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:14 καὶ ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται τοῦ ἀνενέγκαι τὴν κιβωτὸν θεοῦ Ισραηλ.
1Krn:15:14 So the priests and the Levites sanctified themselves, to bring up the ark of the God of Israel. (1 Chronicles 15:14 Brenton)
1Krn:15:14 Kapłani więc i lewici oczyścili się, aby przenieść Arkę Pana, Boga Izraela. (1 Krn 15:14 BT_4)
1Krn:15:14 καὶ ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται τοῦ ἀνενέγκαι τὴν κιβωτὸν θεοῦ Ισραηλ.
1Krn:15:14 καί ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:15:14 I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Izrael
1Krn:15:14 kai\ E(gni/sTEsan oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai tou= a)nene/gkai tE\n kibOto\n Teou= *israEl.
1Krn:15:14 kai hEgnisTEsan hoi hiereis kai hoi leuitai tu anenenkai tEn kibOton Teu israEl.
1Krn:15:14 C VCI_API3P RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N2_ASF N2_GSM N_GSM
1Krn:15:14 and also, even, namely to purify the priest and also, even, namely the Levite the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] god [see theology] Israel
1Krn:15:14 and they-were-PURIFY-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) the (gen) to-BRING UP, be-you(sg)-BRING UP-ed!, he/she/it-happens-to-BRING UP (opt) the (acc) ark (acc) god (gen) Israel (indecl)
1Krn:15:14 1Krn_15:14_1 1Krn_15:14_2 1Krn_15:14_3 1Krn_15:14_4 1Krn_15:14_5 1Krn_15:14_6 1Krn_15:14_7 1Krn_15:14_8 1Krn_15:14_9 1Krn_15:14_10 1Krn_15:14_11 1Krn_15:14_12 1Krn_15:14_13
1Krn:15:14 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:15 καὶ ἔλαβον οἱ υἱοὶ τῶν Λευιτῶν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ, ὡς ἐνετείλατο Μωϋσῆς ἐν λόγῳ θεοῦ κατὰ τὴν γραφήν, ἐν ἀναφορεῦσιν ἐπ’ αὐτούς. –
1Krn:15:15 And the sons of the Levites took the ark of God, (as Moses commanded by the word of God according to the scripture) upon their shoulders with staves. (1 Chronicles 15:15 Brenton)
1Krn:15:15 Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. (1 Krn 15:15 BT_4)
1Krn:15:15 καὶ ἔλαβον οἱ υἱοὶ τῶν Λευιτῶν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ, ὡς ἐνετείλατο Μωϋσῆς ἐν λόγῳ θεοῦ κατὰ τὴν γραφήν, ἐν ἀναφορεῦσιν ἐπ’ αὐτούς.
1Krn:15:15 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὡς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν λόγος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ κατά ὁ ἡ τό γραφή, -ῆς, ἡ ἐν   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:15:15 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn Lewita Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Jak/jak By zalecać rozkaz Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pisanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo  
1Krn:15:15 kai\ e)/labon oi( ui(oi\ tO=n *leuitO=n tE\n kibOto\n tou= Teou=, O(s e)netei/lato *mou+sE=s e)n lo/gO| Teou= kata\ tE\n grafE/n, e)n a)naforeu=sin e)p’ au)tou/s.
1Krn:15:15 kai elabon hoi hyioi tOn leuitOn tEn kibOton tu Teu, hOs eneteilato mo+ysEs en logO Teu kata tEn grafEn, en anaforeusin ep’ autus.
1Krn:15:15 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GPM N1M_GPM RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM C VAI_AMI3S N1M_NSM P N2_DSM N2_GSM P RA_ASF N1_ASF P N3V_DPM P RD_APM
1Krn:15:15 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son the Levite the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] as/like to enjoin command Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. god [see theology] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the writing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same  
1Krn:15:15 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom) sons (nom|voc) the (gen) Levites (gen) the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) as/like he/she/it-was-ENJOIN-ed Moses (nom) in/among/by (+dat) word (dat) god (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) writing (acc) in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)  
1Krn:15:15 1Krn_15:15_1 1Krn_15:15_2 1Krn_15:15_3 1Krn_15:15_4 1Krn_15:15_5 1Krn_15:15_6 1Krn_15:15_7 1Krn_15:15_8 1Krn_15:15_9 1Krn_15:15_10 1Krn_15:15_11 1Krn_15:15_12 1Krn_15:15_13 1Krn_15:15_14 1Krn_15:15_15 1Krn_15:15_16 1Krn_15:15_17 1Krn_15:15_18 1Krn_15:15_19 1Krn_15:15_20 1Krn_15:15_21 1Krn_15:15_22 1Krn_15:15_23 1Krn_15:15_24
1Krn:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:16 καὶ εἶπεν Δαυιδ τοῖς ἄρχουσιν τῶν Λευιτῶν Στήσατε τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς ψαλτῳδοὺς ἐν ὀργάνοις ᾠδῶν, νάβλαις καὶ κινύραις καὶ κυμβάλοις, τοῦ φωνῆσαι εἰς ὕψος ἐν φωνῇ εὐφροσύνης.
1Krn:15:16 And David said to the chiefs of the Levites, Set your brethren the singers with musical instruments, lutes, harps, and cymbals, to sound aloud with a voice of joy. (1 Chronicles 15:16 Brenton)
1Krn:15:16 I rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i radosny. (1 Krn 15:16 BT_4)
1Krn:15:16 καὶ εἶπεν Δαυιδ τοῖς ἄρχουσιν τῶν Λευιτῶν Στήσατε τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς ψαλτῳδοὺς ἐν ὀργάνοις ᾠδῶν, νάβλαις καὶ κινύραις καὶ κυμβάλοις, τοῦ φωνῆσαι εἰς ὕψος ἐν φωνῇ εὐφροσύνης.
1Krn:15:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐν   ᾠδή, -ῆς, ἡ   καί   καί κύμβαλον, -ου, τό ὁ ἡ τό φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ἐν φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
1Krn:15:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Władca; by zaczynać się Lewita By powodować stać Brat On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oda I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Talerz By brzmieć Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wesołość
1Krn:15:16 kai\ ei)=pen *dauid toi=s a)/rCHousin tO=n *leuitO=n *stE/sate tou\s a)delfou\s au)tO=n tou\s PSaltO|dou\s e)n o)rga/nois O)|dO=n, na/blais kai\ kinu/rais kai\ kumba/lois, tou= fOnE=sai ei)s u(/PSos e)n fOnE=| eu)frosu/nEs.
1Krn:15:16 kai eipen dauid tois arCHusin tOn leuitOn stEsate tus adelfus autOn tus PSaltOdus en organois OdOn, nablais kai kinyrais kai kymbalois, tu fOnEsai eis hyPSos en fOnE eufrosynEs.
1Krn:15:16 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N3_DPM RA_GPM N1M_GPM VA_AAD2P RA_APM N2_APM RD_GPM RA_APM A1B_APM P N2N_DPN N1_GPF N1A_DPF C N1A_DPF C N2N_DPN RA_GSN VA_AAN P N3E_ASN P N1_DSF N1_GSF
1Krn:15:16 and also, even, namely to say/tell David the ruler; to begin the Levite to cause to stand the brother he/she/it/same the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ode ć and also, even, namely ć and also, even, namely cymbal the to sound into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries; to sound cheerfulness
1Krn:15:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) the (gen) Levites (gen) do-CAUSE-you(pl)-TO-STand! the (acc) brothers (acc) them/same (gen) the (acc)   in/among/by (+dat)   odes (gen)   and   and cymbals (dat) the (gen) to-SOUND, be-you(sg)-SOUND-ed!, he/she/it-happens-to-SOUND (opt) into (+acc) height (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed cheerfulness (gen)
1Krn:15:16 1Krn_15:16_1 1Krn_15:16_2 1Krn_15:16_3 1Krn_15:16_4 1Krn_15:16_5 1Krn_15:16_6 1Krn_15:16_7 1Krn_15:16_8 1Krn_15:16_9 1Krn_15:16_10 1Krn_15:16_11 1Krn_15:16_12 1Krn_15:16_13 1Krn_15:16_14 1Krn_15:16_15 1Krn_15:16_16 1Krn_15:16_17 1Krn_15:16_18 1Krn_15:16_19 1Krn_15:16_20 1Krn_15:16_21 1Krn_15:16_22 1Krn_15:16_23 1Krn_15:16_24 1Krn_15:16_25 1Krn_15:16_26 1Krn_15:16_27 1Krn_15:16_28
1Krn:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:17 καὶ ἔστησαν οἱ Λευῖται τὸν Αιμαν υἱὸν Ιωηλ· ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Ασαφ υἱὸς Βαραχια, καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρι ἀδελφῶν αὐτοῦ Αιθαν υἱὸς Κισαιου.
1Krn:15:17 So the Levites appointed Aeman the son of Joel; Asaph the son of Barachias was one of his brethren; and Aethan the son of Kisaeus was of the sons of Merari their brethren; (1 Chronicles 15:17 Brenton)
1Krn:15:17 I ustanowili lewici Hemana, syna Joela, a z braci jego Asafa, syna Berekiasza; z synów zaś Merariego, ich braci, Etana, syna Kuszajasza, (1 Krn 15:17 BT_4)
1Krn:15:17 καὶ ἔστησαν οἱ Λευῖται τὸν Αιμαν υἱὸν Ιωηλ· ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Ασαφ υἱὸς Βαραχια, καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρι ἀδελφῶν αὐτοῦ Αιθαν υἱὸς Κισαιου.
1Krn:15:17 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωήλ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βαραχίας, -ου, ὁ καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:15:17 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Lewita Syn Joel Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra On/ona/to/to samo Asa(pH) Syn Barachiasz I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Brat; siostra On/ona/to/to samo Syn
1Krn:15:17 kai\ e)/stEsan oi( *leui=tai to\n *aiman ui(o\n *iOEl· e)k tO=n a)delfO=n au)tou= *asaf ui(o\s *baraCHia, kai\ e)k tO=n ui(O=n *merari a)delfO=n au)tou= *aiTan ui(o\s *kisaiou.
1Krn:15:17 kai estEsan hoi leuitai ton aiman hyion iOEl· ek tOn adelfOn autu asaf hyios baraCHia, kai ek tOn hyiOn merari adelfOn autu aiTan hyios kisaiu.
1Krn:15:17 C VHI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM C P RA_GPM N2_GPM N_GSM N2_GPM RD_GSM N_NSM N2_NSM N1T_GSM
1Krn:15:17 and also, even, namely to cause to stand the Levite the ć son Joel out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister he/she/it/same Asa(ph) son Barachiah and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son ć brother; sister he/she/it/same ć son ć
1Krn:15:17 and they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) Levites (nom|voc) the (acc)   son (acc) Joel (indecl) out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) Asa(ph) (indecl) son (nom) Barachiah (voc) and out of (+gen) the (gen) sons (gen)   brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen)   son (nom)  
1Krn:15:17 1Krn_15:17_1 1Krn_15:17_2 1Krn_15:17_3 1Krn_15:17_4 1Krn_15:17_5 1Krn_15:17_6 1Krn_15:17_7 1Krn_15:17_8 1Krn_15:17_9 1Krn_15:17_10 1Krn_15:17_11 1Krn_15:17_12 1Krn_15:17_13 1Krn_15:17_14 1Krn_15:17_15 1Krn_15:17_16 1Krn_15:17_17 1Krn_15:17_18 1Krn_15:17_19 1Krn_15:17_20 1Krn_15:17_21 1Krn_15:17_22 1Krn_15:17_23 1Krn_15:17_24 1Krn_15:17_25
1Krn:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:18 καὶ μετ’ αὐτῶν ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ δεύτεροι, Ζαχαριας καὶ Οζιηλ καὶ Σεμιραμωθ καὶ Ιιηλ καὶ Ωνι καὶ Ελιαβ καὶ Βαναια καὶ Μαασαια καὶ Ματταθια καὶ Ελιφαλια καὶ Μακενια καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ καὶ Οζιας, οἱ πυλωροί.
1Krn:15:18 and with them their brethren of the second rank, Zacharias, and Oziel, and Semiramoth, and Jeiel, and Elioel, and Eliab, and Banaia, and Maasaia, and Matthathia, and Eliphena, and Makellia, and Abdedom, and Jeiel, and Ozias, the porters. (1 Chronicles 15:18 Brenton)
1Krn:15:18 a z nimi braci ich drugiego stopnia: Zachariasza, Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, Unniego, Eliaba, Benajasza, Maasejasza, Mattitiasza, Elifela, Miknejasza, Obed-Edoma, Jejela - odźwiernych. (1 Krn 15:18 BT_4)
1Krn:15:18 καὶ μετ’ αὐτῶν ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ δεύτεροι, Ζαχαριας καὶ Οζιηλ καὶ Σεμιραμωθ καὶ Ιιηλ καὶ Ωνι καὶ Ελιαβ καὶ Βαναια καὶ Μαασαια καὶ Ματταθια καὶ Ελιφαλια καὶ Μακενια καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ καὶ Οζιας, οἱ πυλωροί.
1Krn:15:18 καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί   καί Ματταθίας, -ου, ὁ καί   καί   καί   καί   καί Ὀζίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
1Krn:15:18 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Brat On/ona/to/to samo Drugi Zachariasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Matatiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Uzziah
1Krn:15:18 kai\ met’ au)tO=n a)delfoi\ au)tO=n oi( deu/teroi, *DZaCHarias kai\ *oDZiEl kai\ *semiramOT kai\ *iiEl kai\ *Oni kai\ *eliab kai\ *banaia kai\ *maasaia kai\ *mattaTia kai\ *elifalia kai\ *makenia kai\ *abdedom kai\ *iiEl kai\ *oDZias, oi( pulOroi/.
1Krn:15:18 kai met’ autOn adelfoi autOn hoi deuteroi, DZaCHarias kai oDZiEl kai semiramOT kai iiEl kai Oni kai eliab kai banaia kai maasaia kai mattaTia kai elifalia kai makenia kai abdedom kai iiEl kai oDZias, hoi pylOroi.
1Krn:15:18 C P RD_GPM N2_NPM RD_GPM RA_NPM A1A_NPM N1T_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N1T_NSM RA_NPM N2_NPM
1Krn:15:18 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same brother he/she/it/same the second Zacharias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Mattathias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Uzziah the ć
1Krn:15:18 and after (+acc), with (+gen) them/same (gen) brothers (nom|voc) them/same (gen) the (nom) second (nom|voc) Zacharias (nom) and   and   and   and   and   and   and   and Mattathias  (voc) and   and   and   and   and Uzziah (nom) the (nom)  
1Krn:15:18 1Krn_15:18_1 1Krn_15:18_2 1Krn_15:18_3 1Krn_15:18_4 1Krn_15:18_5 1Krn_15:18_6 1Krn_15:18_7 1Krn_15:18_8 1Krn_15:18_9 1Krn_15:18_10 1Krn_15:18_11 1Krn_15:18_12 1Krn_15:18_13 1Krn_15:18_14 1Krn_15:18_15 1Krn_15:18_16 1Krn_15:18_17 1Krn_15:18_18 1Krn_15:18_19 1Krn_15:18_20 1Krn_15:18_21 1Krn_15:18_22 1Krn_15:18_23 1Krn_15:18_24 1Krn_15:18_25 1Krn_15:18_26 1Krn_15:18_27 1Krn_15:18_28 1Krn_15:18_29 1Krn_15:18_30 1Krn_15:18_31 1Krn_15:18_32 1Krn_15:18_33 1Krn_15:18_34 1Krn_15:18_35 1Krn_15:18_36
1Krn:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:19 καὶ οἱ ψαλτῳδοί· Αιμαν, Ασαφ καὶ Αιθαν ἐν κυμβάλοις χαλκοῖς τοῦ ἀκουσθῆναι ποιῆσαι·
1Krn:15:19 And the singers, Aeman, Asaph, and Aethan, with brazen cymbals to make a sound to be heard. (1 Chronicles 15:19 Brenton)
1Krn:15:19 Śpiewacy: Heman, Asaf i Etan grali donośnie na cymbałach z brązu; (1 Krn 15:19 BT_4)
1Krn:15:19 καὶ οἱ ψαλτῳδοί· Αιμαν, Ασαφ καὶ Αιθαν ἐν κυμβάλοις χαλκοῖς τοῦ ἀκουσθῆναι ποιῆσαι·
1Krn:15:19 καί ὁ ἡ τό     Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί   ἐν κύμβαλον, -ου, τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
1Krn:15:19 I też, nawet, mianowicie Asa(pH) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz Miedź albo brąz By słyszeć By czynić/rób
1Krn:15:19 kai\ oi( PSaltO|doi/· *aiman, *asaf kai\ *aiTan e)n kumba/lois CHalkoi=s tou= a)kousTE=nai poiE=sai·
1Krn:15:19 kai hoi PSaltOdoi· aiman, asaf kai aiTan en kymbalois CHalkois tu akusTEnai poiEsai·
1Krn:15:19 C RA_NPM N2_NPM N_NSM N_NSM C N_NSM P N2N_DPN A1C_DPM RA_GSN VS_APN VA_AAN
1Krn:15:19 and also, even, namely the ć ć Asa(ph) and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal copper or bronze the to hear to do/make
1Krn:15:19 and the (nom)     Asa(ph) (indecl) and   in/among/by (+dat) cymbals (dat) copper or bronze ([Adj] dat) the (gen) to-be-HEAR-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
1Krn:15:19 1Krn_15:19_1 1Krn_15:19_2 1Krn_15:19_3 1Krn_15:19_4 1Krn_15:19_5 1Krn_15:19_6 1Krn_15:19_7 1Krn_15:19_8 1Krn_15:19_9 1Krn_15:19_10 1Krn_15:19_11 1Krn_15:19_12 1Krn_15:19_13
1Krn:15:19 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:20 Ζαχαριας καὶ Οζιηλ, Σεμιραμωθ, Ιιηλ, Ωνι, Ελιαβ, Μασαιας, Βαναιας ἐν νάβλαις ἐπὶ αλαιμωθ·
1Krn:15:20 Zacharias, and Oziel, Semiramoth, Jeiel, Oni, Eliab, Maasaeas, Banaeas, with lutes, on alaemoth. (1 Chronicles 15:20 Brenton)
1Krn:15:20 Zachariasz, Uzzjel, Szemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maasejasz i Benajasz na cytrach w wysokim tonie; (1 Krn 15:20 BT_4)
1Krn:15:20 Ζαχαριας καὶ Οζιηλ, Σεμιραμωθ, Ιιηλ, Ωνι, Ελιαβ, Μασαιας, Βαναιας ἐν νάβλαις ἐπὶ αλαιμωθ·
1Krn:15:20 Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί               ἐν   ἐπί  
1Krn:15:20 Zachariasz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
1Krn:15:20 *DZaCHarias kai\ *oDZiEl, *semiramOT, *iiEl, *Oni, *eliab, *masaias, *banaias e)n na/blais e)pi\ alaimOT·
1Krn:15:20 DZaCHarias kai oDZiEl, semiramOT, iiEl, Oni, eliab, masaias, banaias en nablais epi alaimOT·
1Krn:15:20 N1T_NSM C N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N1T_NSM N1T_NSM P N1A_DPF P N_AS
1Krn:15:20 Zacharias and also, even, namely ć ć ć ć ć ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
1Krn:15:20 Zacharias (nom) and               in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat)  
1Krn:15:20 1Krn_15:20_1 1Krn_15:20_2 1Krn_15:20_3 1Krn_15:20_4 1Krn_15:20_5 1Krn_15:20_6 1Krn_15:20_7 1Krn_15:20_8 1Krn_15:20_9 1Krn_15:20_10 1Krn_15:20_11 1Krn_15:20_12 1Krn_15:20_13
1Krn:15:20 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:21 καὶ Ματταθιας καὶ Ελιφαλιας καὶ Μακενιας καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ καὶ Οζιας ἐν κινύραις αμασενιθ τοῦ ἐνισχῦσαι.
1Krn:15:21 And Mattathias, and Eliphalu, and Makenia, and Abdedom, and Jeiel, and Ozias, with harps of Amasenith, to make a loud noise. (1 Chronicles 15:21 Brenton)
1Krn:15:21 Mattitiasz, Elifel, Miknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz na harfach, by dominowali w oktawie; (1 Krn 15:21 BT_4)
1Krn:15:21 καὶ Ματταθιας καὶ Ελιφαλιας καὶ Μακενιας καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ καὶ Οζιας ἐν κινύραις αμασενιθ τοῦ ἐνισχῦσαι.
1Krn:15:21 καί Ματταθίας, -ου, ὁ καί   καί   καί   καί   καί Ὀζίας, -ου, ὁ ἐν     ὁ ἡ τό ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -)
1Krn:15:21 I też, nawet, mianowicie Matatiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Uzziah W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wzmacniać się
1Krn:15:21 kai\ *mattaTias kai\ *elifalias kai\ *makenias kai\ *abdedom kai\ *iiEl kai\ *oDZias e)n kinu/rais amaseniT tou= e)nisCHu=sai.
1Krn:15:21 kai mattaTias kai elifalias kai makenias kai abdedom kai iiEl kai oDZias en kinyrais amaseniT tu enisCHysai.
1Krn:15:21 C N1T_NSM C N1T_NSM C N1T_NSM C N_NSM C N_NSM C N1T_NSM P N1A_DPF N_GS RA_GSN VA_AAN
1Krn:15:21 and also, even, namely Mattathias and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Uzziah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć the to strengthen
1Krn:15:21 and Mattathias  (nom) and   and   and   and   and Uzziah (nom) in/among/by (+dat)     the (gen) to-STRENGTHEN, be-you(sg)-STRENGTHEN-ed!, he/she/it-happens-to-STRENGTHEN (opt)
1Krn:15:21 1Krn_15:21_1 1Krn_15:21_2 1Krn_15:21_3 1Krn_15:21_4 1Krn_15:21_5 1Krn_15:21_6 1Krn_15:21_7 1Krn_15:21_8 1Krn_15:21_9 1Krn_15:21_10 1Krn_15:21_11 1Krn_15:21_12 1Krn_15:21_13 1Krn_15:21_14 1Krn_15:21_15 1Krn_15:21_16 1Krn_15:21_17
1Krn:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:22 καὶ Χωνενια ἄρχων τῶν Λευιτῶν ἄρχων τῶν ᾠδῶν, ὅτι συνετὸς ἦν.
1Krn:15:22 And Chonenia chief of the Levites was master of the bands, because he was skilful. (1 Chronicles 15:22 Brenton)
1Krn:15:22 Kenaniasz, przełożony lewitów przeznaczonych do przenoszenia, kierował przenoszeniem, ponieważ był do tego uzdolniony. (1 Krn 15:22 BT_4)
1Krn:15:22 καὶ Χωνενια ἄρχων τῶν Λευιτῶν ἄρχων τῶν ᾠδῶν, ὅτι συνετὸς ἦν.
1Krn:15:22 καί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ ὅτι συν·ετός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
1Krn:15:22 I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Lewita Władca; początek; by zaczynać się Oda Ponieważ/tamto insightful/bystry By być
1Krn:15:22 kai\ *CHOnenia a)/rCHOn tO=n *leuitO=n a)/rCHOn tO=n O)|dO=n, o(/ti suneto\s E)=n.
1Krn:15:22 kai CHOnenia arCHOn tOn leuitOn arCHOn tOn OdOn, hoti synetos En.
1Krn:15:22 C N_NSM N3_NSM RA_GPM N1M_GPM N3_NSM RA_GPM N1_GPF C A1_NSM V9_IAI3S
1Krn:15:22 and also, even, namely ć ruler; beginning; to begin the Levite ruler; beginning; to begin the ode because/that insightful/discerning to be
1Krn:15:22 and   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) Levites (gen) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) odes (gen) because/that insightful/discerning ([Adj] nom) he/she/it-was
1Krn:15:22 1Krn_15:22_1 1Krn_15:22_2 1Krn_15:22_3 1Krn_15:22_4 1Krn_15:22_5 1Krn_15:22_6 1Krn_15:22_7 1Krn_15:22_8 1Krn_15:22_9 1Krn_15:22_10 1Krn_15:22_11
1Krn:15:22 x x x x x x x x x x x
1Krn:15:23 καὶ Βαραχια καὶ Ηλκανα πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ.
1Krn:15:23 And Barachia and Elcana were door-keepers of the ark. (1 Chronicles 15:23 Brenton)
1Krn:15:23 Berekiasz i Elkana byli odźwiernymi przy arce. (1 Krn 15:23 BT_4)
1Krn:15:23 καὶ Βαραχια καὶ Ηλκανα πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ.
1Krn:15:23 καί Βαραχίας, -ου, ὁ καί     ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ
1Krn:15:23 I też, nawet, mianowicie Barachiasz I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza]
1Krn:15:23 kai\ *baraCHia kai\ *Elkana pulOroi\ tE=s kibOtou=.
1Krn:15:23 kai baraCHia kai Elkana pylOroi tEs kibOtu.
1Krn:15:23 C N_NSM C N_NSM N2_NPM RA_GSF N2_GSF
1Krn:15:23 and also, even, namely Barachiah and also, even, namely ć ć the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses]
1Krn:15:23 and Barachiah (voc) and     the (gen) ark (gen)
1Krn:15:23 1Krn_15:23_1 1Krn_15:23_2 1Krn_15:23_3 1Krn_15:23_4 1Krn_15:23_5 1Krn_15:23_6 1Krn_15:23_7
1Krn:15:23 x x x x x x x
1Krn:15:24 καὶ Σοβνια καὶ Ιωσαφατ καὶ Ναθαναηλ καὶ Αμασαι καὶ Ζαχαρια καὶ Βαναι καὶ Ελιεζερ οἱ ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ. καὶ Αβδεδομ καὶ Ιια πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ.
1Krn:15:24 And Somnia, and Josaphat, and Nathanael, and Amasai, and Zacharia, and Banaea, and Eliezer, the priests, were sounding with trumpets before the ark of God: and Abdedom and Jeia were door-keepers of the ark of God. (1 Chronicles 15:24 Brenton)
1Krn:15:24 Kapłani: Szebaniasz, Jozafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer grali na trąbach przed Arką Bożą, a Obed-Edom i Jechiasz byli odźwiernymi przy Arce. (1 Krn 15:24 BT_4)
1Krn:15:24 καὶ Σοβνια καὶ Ιωσαφατ καὶ Ναθαναηλ καὶ Αμασαι καὶ Ζαχαρια καὶ Βαναι καὶ Ελιεζερ οἱ ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ. καὶ Αβδεδομ καὶ Ιια πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ.
1Krn:15:24 καί   καί Ἰωσαφάτ, ὁ καί Ναθαναήλ, ὁ καί   καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί   καί Ἐλιέζερ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί   καί     ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:15:24 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Josaphat I też, nawet, mianowicie Natanael I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zachariasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Eliezer Duchowny By grać na trąbce Trąbka Przedtem/w przodzie z Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg 
1Krn:15:24 kai\ *sobnia kai\ *iOsafat kai\ *naTanaEl kai\ *amasai kai\ *DZaCHaria kai\ *banai kai\ *elieDZer oi( i(erei=s salpi/DZontes tai=s sa/lpigXin e)/mprosTen tE=s kibOtou= tou= Teou=. kai\ *abdedom kai\ *iia pulOroi\ tE=s kibOtou= tou= Teou=.
1Krn:15:24 kai sobnia kai iOsafat kai naTanaEl kai amasai kai DZaCHaria kai banai kai elieDZer hoi hiereis salpiDZontes tais salpinXin emprosTen tEs kibOtu tu Teu. kai abdedom kai iia pylOroi tEs kibOtu tu Teu.
1Krn:15:24 C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM RA_NPM N3V_NPM V1_PAPNPM RA_DPF N3G_DPF P RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM C N_NSM C N_NSM N2_NPM RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM
1Krn:15:24 and also, even, namely ć and also, even, namely Josaphat and also, even, namely Nathanael and also, even, namely ć and also, even, namely Zacharias and also, even, namely ć and also, even, namely Eliezer the priest to trumpet the trumpet before/in front of the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] and also, even, namely ć and also, even, namely ć ć the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology]
1Krn:15:24 and   and Josaphat (indecl) and Nathanael (indecl) and   and Zacharias (voc) and   and Eliezer (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) while TRUMPET-ing (nom|voc) the (dat) trumpets (dat) before/in front of the (gen) ark (gen) the (gen) god (gen) and   and     the (gen) ark (gen) the (gen) god (gen)
1Krn:15:24 1Krn_15:24_1 1Krn_15:24_2 1Krn_15:24_3 1Krn_15:24_4 1Krn_15:24_5 1Krn_15:24_6 1Krn_15:24_7 1Krn_15:24_8 1Krn_15:24_9 1Krn_15:24_10 1Krn_15:24_11 1Krn_15:24_12 1Krn_15:24_13 1Krn_15:24_14 1Krn_15:24_15 1Krn_15:24_16 1Krn_15:24_17 1Krn_15:24_18 1Krn_15:24_19 1Krn_15:24_20 1Krn_15:24_21 1Krn_15:24_22 1Krn_15:24_23 1Krn_15:24_24 1Krn_15:24_25 1Krn_15:24_26 1Krn_15:24_27 1Krn_15:24_28 1Krn_15:24_29 1Krn_15:24_30 1Krn_15:24_31 1Krn_15:24_32 1Krn_15:24_33
1Krn:15:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:25 καὶ ἦν Δαυιδ καὶ οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ καὶ οἱ χιλίαρχοι οἱ πορευόμενοι τοῦ ἀναγαγεῖν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐξ οἴκου Αβδεδομ ἐν εὐφροσύνῃ.
1Krn:15:25 So David, and the elders of Israel, and the captains of thousands, went to bring up the ark of the covenant from the house of Abdedom with gladness. (1 Chronicles 15:25 Brenton)
1Krn:15:25 Wówczas to Dawid i starsi Izraela oraz wodzowie z wielką radością poszli, aby przenieść Arkę Przymierza Pańskiego z domu Obed-Edoma. (1 Krn 15:25 BT_4)
1Krn:15:25 Καὶ ἦν Δαυιδ καὶ οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ καὶ οἱ χιλίαρχοι οἱ πορευόμενοι τοῦ ἀναγαγεῖν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου ἐξ οἴκου Αβδεδομ ἐν εὐφροσύνῃ.
1Krn:15:25 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό χιλί·αρχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
1Krn:15:25 I też, nawet, mianowicie By być David I też, nawet, mianowicie Starszy Izrael I też, nawet, mianowicie Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] By iść By prowadzić Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość
1Krn:15:25 *kai\ E)=n *dauid kai\ oi( presbu/teroi *israEl kai\ oi( CHili/arCHoi oi( poreuo/menoi tou= a)nagagei=n tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou e)X oi)/kou *abdedom e)n eu)frosu/nE|.
1Krn:15:25 kai En dauid kai hoi presbyteroi israEl kai hoi CHiliarCHoi hoi poreuomenoi tu anagagein tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu eX oiku abdedom en eufrosynE.
1Krn:15:25 C V9_IAI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NPM N2_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_GSN VB_AAN RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM P N2_GSM N_GSM P N1_DSF
1Krn:15:25 and also, even, namely to be David and also, even, namely the elder Israel and also, even, namely the chiliarch [leader of a thousand soldiers] the to go the to lead up the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness
1Krn:15:25 and he/she/it-was David (indecl) and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) Israel (indecl) and the (nom) chiliarchs (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed (nom|voc) the (gen) to-LEAD-UP the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   in/among/by (+dat) cheerfulness (dat)
1Krn:15:25 1Krn_15:25_1 1Krn_15:25_2 1Krn_15:25_3 1Krn_15:25_4 1Krn_15:25_5 1Krn_15:25_6 1Krn_15:25_7 1Krn_15:25_8 1Krn_15:25_9 1Krn_15:25_10 1Krn_15:25_11 1Krn_15:25_12 1Krn_15:25_13 1Krn_15:25_14 1Krn_15:25_15 1Krn_15:25_16 1Krn_15:25_17 1Krn_15:25_18 1Krn_15:25_19 1Krn_15:25_20 1Krn_15:25_21 1Krn_15:25_22 1Krn_15:25_23 1Krn_15:25_24
1Krn:15:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:26 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατισχῦσαι τὸν θεὸν τοὺς Λευίτας αἴροντας τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ ἔθυσαν ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
1Krn:15:26 And it came to pass when God strengthened the Levites bearing the ark of the covenant of the Lord, that they sacrificed seven calves and seven rams. (1 Chronicles 15:26 Brenton)
1Krn:15:26 Kiedy Bóg wspomagał lewitów niosących Arkę Przymierza Pańskiego, ofiarowano siedem cielców i siedem baranów. (1 Krn 15:26 BT_4)
1Krn:15:26 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατισχῦσαι τὸν θεὸν τοὺς Λευίτας αἴροντας τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου καὶ ἔθυσαν ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
1Krn:15:26 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἑπτά μόσχος, -ου, ὁ καί ἑπτά  
1Krn:15:26 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Bóg  Lewita By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Siedem Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Siedem
1Krn:15:26 kai\ e)ge/neto e)n tO=| katisCHu=sai to\n Teo\n tou\s *leui/tas ai)/rontas tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs kuri/ou kai\ e)/Tusan e(pta\ mo/sCHous kai\ e(pta\ kriou/s.
1Krn:15:26 kai egeneto en tO katisCHysai ton Teon tus leuitas airontas tEn kibOton tEs diaTEkEs kyriu kai eTysan hepta mosCHus kai hepta krius.
1Krn:15:26 C VBI_AMI3S P RA_DSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RA_APM N1M_APM V1_PAPAPM RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF N2_GSM C VAI_AAI3P M N2_APM C M N2_APM
1Krn:15:26 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? the god [see theology] the Levite to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] seven calf/ox and also, even, namely seven ć
1Krn:15:26 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) god (acc) the (acc) Levites (acc) while LIFT/PICK-ing-UP (acc) the (acc) ark (acc) the (gen) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-SACRIFICE-ed seven calves/oxen (acc) and seven  
1Krn:15:26 1Krn_15:26_1 1Krn_15:26_2 1Krn_15:26_3 1Krn_15:26_4 1Krn_15:26_5 1Krn_15:26_6 1Krn_15:26_7 1Krn_15:26_8 1Krn_15:26_9 1Krn_15:26_10 1Krn_15:26_11 1Krn_15:26_12 1Krn_15:26_13 1Krn_15:26_14 1Krn_15:26_15 1Krn_15:26_16 1Krn_15:26_17 1Krn_15:26_18 1Krn_15:26_19 1Krn_15:26_20 1Krn_15:26_21 1Krn_15:26_22
1Krn:15:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:27 καὶ Δαυιδ περιεζωσμένος ἐν στολῇ βυσσίνῃ καὶ πάντες οἱ Λευῖται αἴροντες τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ Χωνενιας ὁ ἄρχων τῶν ᾠδῶν τῶν ᾀδόντων, καὶ ἐπὶ Δαυιδ στολὴ βυσσίνη.
1Krn:15:27 And David was girt with a fine linen robe, and all the Levites who were bearing the ark of the covenant of the Lord, and the singers, and Chonenias the master of the band of singers; also upon David there was a robe of fine linen. (1 Chronicles 15:27 Brenton)
1Krn:15:27 A Dawid był okryty płaszczem z bisioru i podobnie wszyscy lewici niosący Arkę i śpiewający, oraz Kenaniasz, kierujący przenoszeniem. Dawid miał na sobie także efod lniany. (1 Krn 15:27 BT_4)
1Krn:15:27 καὶ Δαυιδ περιεζωσμένος ἐν στολῇ βυσσίνῃ καὶ πάντες οἱ Λευῖται αἴροντες τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ καὶ Χωνενιας ἄρχων τῶν ᾠδῶν τῶν ᾀδόντων, καὶ ἐπὶ Δαυιδ στολὴ βυσσίνη.
1Krn:15:27 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) ἐν στολή, -ῆς, ἡ βύσσινος -η -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ἐπί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ στολή, -ῆς, ἡ βύσσινος -η -ον
1Krn:15:27 I też, nawet, mianowicie David Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szyku uniform, kostium, prośba Zrobiony z świetnego płótna I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Lewita By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Oda By śpiewać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym David Szyku uniform, kostium, prośba Zrobiony z świetnego płótna
1Krn:15:27 kai\ *dauid perieDZOsme/nos e)n stolE=| bussi/nE| kai\ pa/ntes oi( *leui=tai ai)/rontes tE\n kibOto\n diaTE/kEs kuri/ou kai\ oi( PSaltO|doi\ kai\ *CHOnenias o( a)/rCHOn tO=n O)|dO=n tO=n a)|do/ntOn, kai\ e)pi\ *dauid stolE\ bussi/nE.
1Krn:15:27 kai dauid perieDZOsmenos en stolE byssinE kai pantes hoi leuitai airontes tEn kibOton diaTEkEs kyriu kai hoi PSaltOdoi kai CHOnenias ho arCHOn tOn OdOn tOn adontOn, kai epi dauid stolE byssinE.
1Krn:15:27 C N_NSM VMI_YMPNSM P N1_DSF A1_DSF C A3_NPM RA_NPM N1M_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N2_ASF N1_GSF N2_GSM C RA_NPM N2_NPM C N1T_NSM RA_NSM N3_NSM RA_GPM N1_GPF RA_GPM V1_PAPGPM C P N_ASM N1_NSF A1_NSF
1Krn:15:27 and also, even, namely David to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among array uniform, costume, suit made of fine linen and also, even, namely every all, each, every, the whole of the Levite to lift/pick up take up, tote, raise the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the ć and also, even, namely ć the ruler; beginning; to begin the ode the to sing and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing David array uniform, costume, suit made of fine linen
1Krn:15:27 and David (indecl) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom) in/among/by (+dat) array (dat) made of fine linen ([Adj] dat) and all (nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (acc) ark (acc) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom)   and   the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) odes (gen) the (gen) let-them-be-SING-ing! (classical), while SING-ing (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) David (indecl) array (nom|voc) made of fine linen ([Adj] nom|voc)
1Krn:15:27 1Krn_15:27_1 1Krn_15:27_2 1Krn_15:27_3 1Krn_15:27_4 1Krn_15:27_5 1Krn_15:27_6 1Krn_15:27_7 1Krn_15:27_8 1Krn_15:27_9 1Krn_15:27_10 1Krn_15:27_11 1Krn_15:27_12 1Krn_15:27_13 1Krn_15:27_14 1Krn_15:27_15 1Krn_15:27_16 1Krn_15:27_17 1Krn_15:27_18 1Krn_15:27_19 1Krn_15:27_20 1Krn_15:27_21 1Krn_15:27_22 1Krn_15:27_23 1Krn_15:27_24 1Krn_15:27_25 1Krn_15:27_26 1Krn_15:27_27 1Krn_15:27_28 1Krn_15:27_29 1Krn_15:27_30 1Krn_15:27_31
1Krn:15:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:28 καὶ πᾶς Ισραηλ ἀνάγοντες τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἐν σημασίᾳ καὶ ἐν φωνῇ σωφερ καὶ ἐν σάλπιγξιν καὶ ἐν κυμβάλοις, ἀναφωνοῦντες νάβλαις καὶ ἐν κινύραις.
1Krn:15:28 And all Israel brought up the ark of the covenant of the Lord with shouting, and with the sound of a horn, and with trumpets, and with cymbals, playing loudly on lutes and harps. (1 Chronicles 15:28 Brenton)
1Krn:15:28 Tak cały Izrael prowadził Arkę Przymierza Pańskiego wśród radosnych okrzyków, grania na trąbach, cymbałach, harfach i cytrach. (1 Krn 15:28 BT_4)
1Krn:15:28 καὶ πᾶς Ισραηλ ἀνάγοντες τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἐν σημασίᾳ καὶ ἐν φωνῇ σωφερ καὶ ἐν σάλπιγξιν καὶ ἐν κυμβάλοις, ἀναφωνοῦντες νάβλαις καὶ ἐν κινύραις.
1Krn:15:28 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν   καί ἐν φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)   καί ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί ἐν κύμβαλον, -ου, τό ἀνα·φωνέω (ανα+φων(ε)-, -, ανα+φωνη·σ-, -, -, -)   καί ἐν  
1Krn:15:28 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By prowadzić Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze; by brzmieć I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krn:15:28 kai\ pa=s *israEl a)na/gontes tE\n kibOto\n diaTE/kEs kuri/ou e)n sEmasi/a| kai\ e)n fOnE=| sOfer kai\ e)n sa/lpigXin kai\ e)n kumba/lois, a)nafOnou=ntes na/blais kai\ e)n kinu/rais.
1Krn:15:28 kai pas israEl anagontes tEn kibOton diaTEkEs kyriu en sEmasia kai en fOnE sOfer kai en salpinXin kai en kymbalois, anafOnuntes nablais kai en kinyrais.
1Krn:15:28 C A3_NSM N_NSM V1_PAPNPM RA_ASF N2_ASF N1_GSF N2_GSM P N1A_DSF C P N1_DSF N_GS C P N3G_DPF C P N2N_DPN V2_PAPNPM N1A_DPF C P N1A_DPF
1Krn:15:28 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel to lead up the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries; to sound ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal to ??? ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krn:15:28 and every (nom|voc) Israel (indecl) while LEAD-ing-UP (nom|voc) the (acc) ark (acc) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed   and in/among/by (+dat) trumpets (dat) and in/among/by (+dat) cymbals (dat) while ???-ing (nom|voc)   and in/among/by (+dat)  
1Krn:15:28 1Krn_15:28_1 1Krn_15:28_2 1Krn_15:28_3 1Krn_15:28_4 1Krn_15:28_5 1Krn_15:28_6 1Krn_15:28_7 1Krn_15:28_8 1Krn_15:28_9 1Krn_15:28_10 1Krn_15:28_11 1Krn_15:28_12 1Krn_15:28_13 1Krn_15:28_14 1Krn_15:28_15 1Krn_15:28_16 1Krn_15:28_17 1Krn_15:28_18 1Krn_15:28_19 1Krn_15:28_20 1Krn_15:28_21 1Krn_15:28_22 1Krn_15:28_23 1Krn_15:28_24 1Krn_15:28_25
1Krn:15:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:15:29 καὶ ἐγένετο κιβωτὸς διαθήκης κυρίου καὶ ἦλθεν ἕως πόλεως Δαυιδ, καὶ Μελχολ θυγάτηρ Σαουλ παρέκυψεν διὰ τῆς θυρίδος καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα Δαυιδ ὀρχούμενον καὶ παίζοντα καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆς.
1Krn:15:29 And the ark of the covenant of the Lord arrived, and came to the city of David; and Melchol the daughter of Saul looked down through the window, and saw king David dancing and playing: and she despised him in her heart. (1 Chronicles 15:29 Brenton)
1Krn:15:29 Gdy Arka Przymierza Pańskiego przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego, Wtedy wzgardziła nim w swym sercu. (1 Krn 15:29 BT_4)
1Krn:15:29 καὶ ἐγένετο κιβωτὸς διαθήκης κυρίου καὶ ἦλθεν ἕως πόλεως Δαυιδ, καὶ Μελχολ θυγάτηρ Σαουλ παρέκυψεν διὰ τῆς θυρίδος καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα Δαυιδ ὀρχούμενον καὶ παίζοντα καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆς.
1Krn:15:29 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σαούλ, ὁ παρα·κύπτω (παρα+κυπτ-, -, παρα+κυψ-, -, -, -) διά ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὀρχέομαι (ορχ(ε)-, ορχη·σ-, ορχη·σ-, -, -, -) καί παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:15:29 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Miasto David I też, nawet, mianowicie Córka Saul Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Okno I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król David Do ??? I też, nawet, mianowicie By bawić się I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo
1Krn:15:29 kai\ e)ge/neto kibOto\s diaTE/kEs kuri/ou kai\ E)=lTen e(/Os po/leOs *dauid, kai\ *melCHol Tuga/tEr *saoul pare/kuPSen dia\ tE=s Turi/dos kai\ ei)=den to\n basile/a *dauid o)rCHou/menon kai\ pai/DZonta kai\ e)Xoude/nOsen au)to\n e)n tE=| PSuCHE=| au)tE=s.
1Krn:15:29 kai egeneto kibOtos diaTEkEs kyriu kai ElTen heOs poleOs dauid, kai melCHol TygatEr saul parekyPSen dia tEs Tyridos kai eiden ton basilea dauid orCHumenon kai paiDZonta kai eXudenOsen auton en tE PSyCHE autEs.
1Krn:15:29 C VBI_AMI3S N2_NSF N1_GSF N2_GSM C VBI_AAI3S P N3I_GSF N_GSM C N_NSF N3_NSF N_GSM VAI_AAI3S P RA_GSF N3D_GSF C VBI_AAI3S RA_ASM N3V_ASM N_ASM V2_PAPASM C V1_PAPASM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSF N1_DSF RD_GSF
1Krn:15:29 and also, even, namely to become become, happen ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to come until; dawn city David and also, even, namely ć daughter Saul to ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the window and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king David to ??? and also, even, namely to play and also, even, namely to set [apart] from nobody he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same
1Krn:15:29 and he/she/it-was-BECOME-ed ark (nom) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) city (gen) David (indecl) and   daughter (nom) Saul (indecl) he/she/it-???-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) window (gen) and he/she/it-SEE-ed the (acc) king (acc) David (indecl) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) and while PLAY-ing (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SET [APART] FROM NOBODY-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed her/it/same (gen)
1Krn:15:29 1Krn_15:29_1 1Krn_15:29_2 1Krn_15:29_3 1Krn_15:29_4 1Krn_15:29_5 1Krn_15:29_6 1Krn_15:29_7 1Krn_15:29_8 1Krn_15:29_9 1Krn_15:29_10 1Krn_15:29_11 1Krn_15:29_12 1Krn_15:29_13 1Krn_15:29_14 1Krn_15:29_15 1Krn_15:29_16 1Krn_15:29_17 1Krn_15:29_18 1Krn_15:29_19 1Krn_15:29_20 1Krn_15:29_21 1Krn_15:29_22 1Krn_15:29_23 1Krn_15:29_24 1Krn_15:29_25 1Krn_15:29_26 1Krn_15:29_27 1Krn_15:29_28 1Krn_15:29_29 1Krn_15:29_30 1Krn_15:29_31 1Krn_15:29_32 1Krn_15:29_33
1Krn:15:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x