2Krl:16:1 καὶ Δαυιδ παρῆλθεν βραχύ τι ἀπὸ τῆς Ροως, καὶ ἰδοὺ Σιβα τὸ παιδάριον Μεμφιβοσθε εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ζεῦγος ὄνων ἐπισεσαγμένων, καὶ ἐπ’ αὐτοῖς διακόσιοι ἄρτοι καὶ ἑκατὸν σταφίδες καὶ ἑκατὸν φοίνικες καὶ νεβελ οἴνου.
2Krl:16:1 And David passed on a little way from Ros; and, behold, Siba the servant of Memphibosthe came to meet him; and he had a couple of asses laden, and upon them two hundred loaves, and a hundred bunches of raisins, and a hundred cakes of dates, and bottle of wine. (2 Samuel 16:1 Brenton)
2Krl:16:1 Kiedy Dawid zszedł trochę niżej szczytu, wyszedł naprzeciw niego Siba, sługa Meribbaala, a za nim para objuczonych osłów. Było na nich dwieście chlebów, sto gron rodzynek, sto placków figowych i bukłak wina. (2 Sm 16:1 BT_4)
2Krl:16:1 καὶ Δαυιδ παρῆλθεν βραχύ τι ἀπὸ τῆς Ροως, καὶ ἰδοὺ Σιβα τὸ παιδάριον Μεμφιβοσθε εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ζεῦγος ὄνων ἐπισεσαγμένων, καὶ ἐπ’ αὐτοῖς διακόσιοι ἄρτοι καὶ ἑκατὸν σταφίδες καὶ ἑκατὸν φοίνικες καὶ νεβελ οἴνου.
2Krl:16:1 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπό ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον)   εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό καί ζεῦγο·ς, -ους, τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-)   καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό δια·κόσιοι -αι -α ἄρτος, -ου, ὁ καί ἑκατόν   καί ἑκατόν φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] καί   οἶνος, -ου, ὁ
2Krl:16:1 I też, nawet, mianowicie David By mijać mijaj, obok, albo przeszły Krótki Jakiś/jakikolwiek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecka/młody niewolnik Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jarzma/para Osła/osioł; by mieć korzyść z I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dwieście Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Sto I też, nawet, mianowicie Sto Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki I też, nawet, mianowicie Wino
2Krl:16:1 kai\ *dauid parE=lTen braCHu/ ti a)po\ tE=s *roOs, kai\ i)dou\ *siba to\ paida/rion *memfibosTe ei)s a)pantE\n au)tou= kai\ DZeu=gos o)/nOn e)pisesagme/nOn, kai\ e)p’ au)toi=s diako/sioi a)/rtoi kai\ e(kato\n stafi/des kai\ e(kato\n foi/nikes kai\ nebel oi)/nou.
2Krl:16:1 kai dauid parElTen braCHy ti apo tEs roOs, kai idu siba to paidarion memfibosTe eis apantEn autu kai DZeugos onOn episesagmenOn, kai ep’ autois diakosioi artoi kai hekaton stafides kai hekaton foinikes kai nebel oinu.
2Krl:16:1 C N_NSM VBI_AAI3S A3U_ASN RI_ASN P RA_GSF N_GSF C VB_AMD2S N_NSM RA_NSN N2N_NSN N_GSM P N1_ASF RD_GSM C N3E_ASN N2_GPM VX_XAPGPM C P RD_DPM A1A_NPM N2_NPM C M N3D_NPF C M N3K_NPM C N_A N2_GSM
2Krl:16:1 and also, even, namely David to pass by go by, beside, or past brief some/any from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the child/young slave ć into (+acc) ć he/she/it/same and also, even, namely yoke/pair ass/donkey; to have benefit of ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same two hundred bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely hundred ć and also, even, namely hundred date palm; Phoenician and also, even, namely ć wine
2Krl:16:1 and David (indecl) he/she/it-PASS BY-ed brief ([Adj] nom|acc|voc, voc) some/any (nom|acc) away from (+gen) the (gen)   and be-you(sg)-SEE-ed!   the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc)   into (+acc)   him/it/same (gen) and yoke/pair (nom|acc|voc) asses/donkeys (gen); upon HAVE BENEFIT OF-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) two hundred (nom|voc) [loaves of] bread (nom|voc) and hundred   and hundred date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) and   wine (gen)
2Krl:16:1 2Krl_16:1_1 2Krl_16:1_2 2Krl_16:1_3 2Krl_16:1_4 2Krl_16:1_5 2Krl_16:1_6 2Krl_16:1_7 2Krl_16:1_8 2Krl_16:1_9 2Krl_16:1_10 2Krl_16:1_11 2Krl_16:1_12 2Krl_16:1_13 2Krl_16:1_14 2Krl_16:1_15 2Krl_16:1_16 2Krl_16:1_17 2Krl_16:1_18 2Krl_16:1_19 2Krl_16:1_20 2Krl_16:1_21 2Krl_16:1_22 2Krl_16:1_23 2Krl_16:1_24 2Krl_16:1_25 2Krl_16:1_26 2Krl_16:1_27 2Krl_16:1_28 2Krl_16:1_29 2Krl_16:1_30 2Krl_16:1_31 2Krl_16:1_32 2Krl_16:1_33 2Krl_16:1_34 2Krl_16:1_35
2Krl:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:2 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σιβα Τί ταῦτά σοι; καὶ εἶπεν Σιβα Τὰ ὑποζύγια τῇ οἰκίᾳ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐπικαθῆσθαι, καὶ οἱ ἄρτοι καὶ οἱ φοίνικες εἰς βρῶσιν τοῖς παιδαρίοις, καὶ ὁ οἶνος πιεῖν τοῖς ἐκλελυμένοις ἐν τῇ ἐρήμῳ.
2Krl:16:2 And the king said to Siba, What meanest thou by these? and Siba, said, The asses are for the household of the king to sit upon, and the loaves and the dates are for the young men to eat, and the wine is for them that are faint in the wilderness to drink. (2 Samuel 16:2 Brenton)
2Krl:16:2 Król zapytał Sibę: «Po co to?» Siba odpowiedział: «Osły niech służą do noszenia królewskiej rodziny, chleb i placki figowe na posiłek dla służby, wino zaś za napój dla odczuwających znużenie na pustyni». (2 Sm 16:2 BT_4)
2Krl:16:2 καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Σιβα Τί ταῦτά σοι; καὶ εἶπεν Σιβα Τὰ ὑποζύγια τῇ οἰκίᾳ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐπικαθῆσθαι, καὶ οἱ ἄρτοι καὶ οἱ φοίνικες εἰς βρῶσιν τοῖς παιδαρίοις, καὶ οἶνος πιεῖν τοῖς ἐκλελυμένοις ἐν τῇ ἐρήμῳ.
2Krl:16:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ὑπο·ζύγιον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] εἰς[1] βρῶσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
2Krl:16:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Osioł Dom Król I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki Do (+przyspieszenie) Żywność (posiłek, żywność, mięso) Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie Wino By pić By zaniechać (bądź słaby) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
2Krl:16:2 kai\ ei)=pen o( basileu\s pro\s *siba *ti/ tau=ta/ soi; kai\ ei)=pen *siba *ta\ u(poDZu/gia tE=| oi)ki/a| tou= basile/Os tou= e)pikaTE=sTai, kai\ oi( a)/rtoi kai\ oi( foi/nikes ei)s brO=sin toi=s paidari/ois, kai\ o( oi)=nos piei=n toi=s e)klelume/nois e)n tE=| e)rE/mO|.
2Krl:16:2 kai eipen ho basileus pros siba ti tauta soi; kai eipen siba ta hypoDZygia tE oikia tu basileOs tu epikaTEsTai, kai hoi artoi kai hoi foinikes eis brOsin tois paidariois, kai ho oinos piein tois eklelymenois en tE erEmO.
2Krl:16:2 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASM RI_NSN RD_APN RP_DS C VBI_AAI3S N_NSM RA_NPN N2N_NPN RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N3V_GSM RA_GSN V5_PMN C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N3K_NPM P N3I_ASF RA_DPN N2N_DPN C RA_NSM N2_NSM VB_AAN RA_DPM VM_XMPDPM P RA_DSF N2_DSF
2Krl:16:2 and also, even, namely to say/tell the king toward (+acc,+gen,+dat) ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to say/tell ć the donkey the house the king the ć and also, even, namely the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely the date palm; Phoenician into (+acc) food (meal, food, meat) the child/young slave and also, even, namely the wine to drink the to give up (be faint) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness
2Krl:16:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   who/what/why (nom|acc) these (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (nom|acc) donkeies (nom|acc|voc) the (dat) house (dat) the (gen) king (gen) the (gen)   and the (nom) [loaves of] bread (nom|voc) and the (nom) date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) into (+acc) food (acc) the (dat) children/young slaves (dat) and the (nom) wine (nom) to-will-DRINK, to-DRINK the (dat) having-been-GIVE-ed-UP (dat) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)
2Krl:16:2 2Krl_16:2_1 2Krl_16:2_2 2Krl_16:2_3 2Krl_16:2_4 2Krl_16:2_5 2Krl_16:2_6 2Krl_16:2_7 2Krl_16:2_8 2Krl_16:2_9 2Krl_16:2_10 2Krl_16:2_11 2Krl_16:2_12 2Krl_16:2_13 2Krl_16:2_14 2Krl_16:2_15 2Krl_16:2_16 2Krl_16:2_17 2Krl_16:2_18 2Krl_16:2_19 2Krl_16:2_20 2Krl_16:2_21 2Krl_16:2_22 2Krl_16:2_23 2Krl_16:2_24 2Krl_16:2_25 2Krl_16:2_26 2Krl_16:2_27 2Krl_16:2_28 2Krl_16:2_29 2Krl_16:2_30 2Krl_16:2_31 2Krl_16:2_32 2Krl_16:2_33 2Krl_16:2_34 2Krl_16:2_35 2Krl_16:2_36 2Krl_16:2_37 2Krl_16:2_38 2Krl_16:2_39
2Krl:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:3 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς καὶ ποῦ ὁ υἱὸς τοῦ κυρίου σου; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Ἰδοὺ κάθηται ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι εἶπεν Σήμερον ἐπιστρέψουσίν μοι ὁ οἶκος Ισραηλ τὴν βασιλείαν τοῦ πατρός μου.
2Krl:16:3 And the king said, And where is the son of thy master? and Siba said to the king, Behold, he remains in Jerusalem; for he said, To-day shall the house of Israel restore to me the kingdom of my father. (2 Samuel 16:3 Brenton)
2Krl:16:3 Zapytał król: «A gdzie syn twojego pana?» Siba odrzekł królowi: «Pozostał w Jerozolimie, gdyż twierdził: "Dziś zwróci mi dom Izraela królestwo mojego ojca"». (2 Sm 16:3 BT_4)
2Krl:16:3 καὶ εἶπεν βασιλεύς Καὶ ποῦ υἱὸς τοῦ κυρίου σου; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Ἰδοὺ κάθηται ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι εἶπεν Σήμερον ἐπιστρέψουσίν μοι οἶκος Ισραηλ τὴν βασιλείαν τοῦ πατρός μου.
2Krl:16:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ποῦ[1] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σήμερον ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:16:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król I też, nawet, mianowicie Gdzie Syn Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By siedzieć; by umieszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Dzisiaj dzień By odwracać się dookoła Ja Dom Izrael Królestwo Ojciec Ja
2Krl:16:3 kai\ ei)=pen o( basileu/s *kai\ pou= o( ui(o\s tou= kuri/ou sou; kai\ ei)=pen *siba pro\s to\n basile/a *)idou\ ka/TEtai e)n *ierousalEm, o(/ti ei)=pen *sE/meron e)pistre/PSousi/n moi o( oi)=kos *israEl tE\n basilei/an tou= patro/s mou.
2Krl:16:3 kai eipen ho basileus kai pu ho hyios tu kyriu su; kai eipen siba pros ton basilea idu kaTEtai en ierusalEm, hoti eipen sEmeron epistrePSusin moi ho oikos israEl tEn basileian tu patros mu.
2Krl:16:3 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C D RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM I V5_PMI3S P N_DSF C VBI_AAI3S D VF_FAI3P RP_DS RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N3_GSM RP_GS
2Krl:16:3 and also, even, namely to say/tell the king and also, even, namely where the son the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to sit; to set in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] because/that to say/tell today day to turn around I the house Israel the kingdom the father I
2Krl:16:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) and where the (nom) son (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-being-SIT-ed, he/she/it-should-be-being-SIT-ed; he/she/it-should-be-SET-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) because/that he/she/it-SAY/TELL-ed today they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) me (dat) the (nom) house (nom) Israel (indecl) the (acc) kingdom (acc) the (gen) father (gen) me (gen)
2Krl:16:3 2Krl_16:3_1 2Krl_16:3_2 2Krl_16:3_3 2Krl_16:3_4 2Krl_16:3_5 2Krl_16:3_6 2Krl_16:3_7 2Krl_16:3_8 2Krl_16:3_9 2Krl_16:3_10 2Krl_16:3_11 2Krl_16:3_12 2Krl_16:3_13 2Krl_16:3_14 2Krl_16:3_15 2Krl_16:3_16 2Krl_16:3_17 2Krl_16:3_18 2Krl_16:3_19 2Krl_16:3_20 2Krl_16:3_21 2Krl_16:3_22 2Krl_16:3_23 2Krl_16:3_24 2Krl_16:3_25 2Krl_16:3_26 2Krl_16:3_27 2Krl_16:3_28 2Krl_16:3_29 2Krl_16:3_30 2Krl_16:3_31 2Krl_16:3_32 2Krl_16:3_33 2Krl_16:3_34
2Krl:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:4 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Σιβα Ἰδοὺ σοὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν τῷ Μεμφιβοσθε. καὶ εἶπεν Σιβα προσκυνήσας Εὕροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, κύριέ μου βασιλεῦ. –
2Krl:16:4 And the king said to Siba, Behold, all Memphibosthe's property is thine. And Siba did obeisance and said, My lord, O king, let me find grace in thine eyes. (2 Samuel 16:4 Brenton)
2Krl:16:4 Król powiedział do Siby: «Oto twoje jest wszystko, co należało do Meribbaala». Odrzekł Siba: «Oddaję ci pokłon, obyś darzył mnie życzliwością, panie mój, królu!» (2 Sm 16:4 BT_4)
2Krl:16:4 καὶ εἶπεν βασιλεὺς τῷ Σιβα Ἰδοὺ σοὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν τῷ Μεμφιβοσθε. καὶ εἶπεν Σιβα προσκυνήσας Εὕροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, κύριέ μου βασιλεῦ.
2Krl:16:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ  
2Krl:16:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król  
2Krl:16:4 kai\ ei)=pen o( basileu\s tO=| *siba *)idou\ soi\ pa/nta, o(/sa e)sti\n tO=| *memfibosTe. kai\ ei)=pen *siba proskunE/sas *eu(/roimi CHa/rin e)n o)fTalmoi=s sou, ku/rie/ mou basileu=.
2Krl:16:4 kai eipen ho basileus tO siba idu soi panta, hosa estin tO memfibosTe. kai eipen siba proskynEsas heuroimi CHarin en ofTalmois su, kyrie mu basileu.
2Krl:16:4 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM I RP_DS A3_APN A1_APN V9_PAI3S RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAPNSM VB_AAO1S N3_ASF P N2_DPM RP_GS N2_VSM RP_GS N3V_VSM
2Krl:16:4 and also, even, namely to say/tell the king the ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of as much/many as to be the ć and also, even, namely to say/tell ć to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I king  
2Krl:16:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (dat)   be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is the (dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed   upon WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (nom|voc) I-happen-to-FIND (opt) for; grace (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) king (voc)  
2Krl:16:4 2Krl_16:4_1 2Krl_16:4_2 2Krl_16:4_3 2Krl_16:4_4 2Krl_16:4_5 2Krl_16:4_6 2Krl_16:4_7 2Krl_16:4_8 2Krl_16:4_9 2Krl_16:4_10 2Krl_16:4_11 2Krl_16:4_12 2Krl_16:4_13 2Krl_16:4_14 2Krl_16:4_15 2Krl_16:4_16 2Krl_16:4_17 2Krl_16:4_18 2Krl_16:4_19 2Krl_16:4_20 2Krl_16:4_21 2Krl_16:4_22 2Krl_16:4_23 2Krl_16:4_24 2Krl_16:4_25 2Krl_16:4_26
2Krl:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:5 καὶ ἦλθεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ ἕως Βαουριμ· καὶ ἰδοὺ ἐκεῖθεν ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐκ συγγενείας οἴκου Σαουλ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σεμει υἱὸς Γηρα· ἐξῆλθεν ἐκπορευόμενος καὶ καταρώμενος
2Krl:16:5 And king David came to Baurim; and, behold, there came out from thence a man of the family of the house of Saul, and his name was Semei the son of Gera. He came forth and cursed as he went, (2 Samuel 16:5 Brenton)
2Krl:16:5 Król Dawid przybył do Bachurim. A oto wyszedł stamtąd pewien człowiek. Był on z rodziny należącej do domu Saula. Nazywał się Szimei, syn Gery. Posuwając się naprzód, przeklinał (2 Sm 16:5 BT_4)
2Krl:16:5 καὶ ἦλθεν βασιλεὺς Δαυιδ ἕως Βαουριμ· καὶ ἰδοὺ ἐκεῖθεν ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐκ συγγενείας οἴκου Σαουλ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σεμει υἱὸς Γηρα· ἐξῆλθεν ἐκπορευόμενος καὶ καταρώμενος
2Krl:16:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκεῖ·θεν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ συγ·γένεια, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Σαούλ, ὁ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-)
2Krl:16:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Król David Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Stamtąd Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Względny Dom; by mieszkać Saul I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Semein Syn By wychodzić By wychodzić I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół)
2Krl:16:5 kai\ E)=lTen o( basileu\s *dauid e(/Os *baourim· kai\ i)dou\ e)kei=Ten a)nE\r e)Xeporeu/eto e)k suggenei/as oi)/kou *saoul, kai\ o)/noma au)tO=| *semei ui(o\s *gEra· e)XE=lTen e)kporeuo/menos kai\ katarO/menos
2Krl:16:5 kai ElTen ho basileus dauid heOs baurim· kai idu ekeiTen anEr eXeporeueto ek syngeneias oiku saul, kai onoma autO semei hyios gEra· eXElTen ekporeuomenos kai katarOmenos
2Krl:16:5 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM C N_AS C I D N3_NSM V1I_IMI3S P N1A_GSF N2_GSM N_GSM C N3M_ASN RD_DSM N_NSM N2_NSM N_GSM VBI_AAI3S V1_PMPNSM C V3_PMPNSM
2Krl:16:5 and also, even, namely to come the king David until; dawn ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), from there man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to go out out of (+gen) ἐξ before vowels relative house; to dwell Saul and also, even, namely name with regard to he/she/it/same Semein son ć to come out to go out and also, even, namely to curse (curse down)
2Krl:16:5 and he/she/it-COME-ed the (nom) king (nom) David (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and be-you(sg)-SEE-ed! from there man, husband (nom) he/she/it-was-being-GO-ed-OUT out of (+gen) relative (gen), relatives (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Saul (indecl) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) Semein (indecl) son (nom)   he/she/it-COME-ed-OUT while being-GO-ed-OUT (nom) and while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (nom)
2Krl:16:5 2Krl_16:5_1 2Krl_16:5_2 2Krl_16:5_3 2Krl_16:5_4 2Krl_16:5_5 2Krl_16:5_6 2Krl_16:5_7 2Krl_16:5_8 2Krl_16:5_9 2Krl_16:5_10 2Krl_16:5_11 2Krl_16:5_12 2Krl_16:5_13 2Krl_16:5_14 2Krl_16:5_15 2Krl_16:5_16 2Krl_16:5_17 2Krl_16:5_18 2Krl_16:5_19 2Krl_16:5_20 2Krl_16:5_21 2Krl_16:5_22 2Krl_16:5_23 2Krl_16:5_24 2Krl_16:5_25 2Krl_16:5_26
2Krl:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:6 καὶ λιθάζων ἐν λίθοις τὸν Δαυιδ καὶ πάντας τοὺς παῖδας τοῦ βασιλέως Δαυιδ, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἦν καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων τοῦ βασιλέως.
2Krl:16:6 and cast stones at David, and at all the servants of king David: and all the people and all the mighty men were on the right and left hand of the king. (2 Samuel 16:6 Brenton)
2Krl:16:6 i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla Dawida, chociaż był z nim po prawej i po lewej stronie cały lud i wszyscy bohaterowie. (2 Sm 16:6 BT_4)
2Krl:16:6 καὶ λιθάζων ἐν λίθοις τὸν Δαυιδ καὶ πάντας τοὺς παῖδας τοῦ βασιλέως Δαυιδ, καὶ πᾶς λαὸς ἦν καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων τοῦ βασιλέως.
2Krl:16:6 καί λιθάζω (λιθαζ-, -, λιθα·σ-, -, -, λιθασ·θ-) ἐν λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐκ δεξιός -ά -όν καί ἐκ εὐ·ώνυμος -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:16:6 I też, nawet, mianowicie By ukamienować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący Król David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By być I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolny; by być efektywny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym' Król
2Krl:16:6 kai\ liTa/DZOn e)n li/Tois to\n *dauid kai\ pa/ntas tou\s pai=das tou= basile/Os *dauid, kai\ pa=s o( lao\s E)=n kai\ pa/ntes oi( dunatoi\ e)k deXiO=n kai\ e)X eu)Onu/mOn tou= basile/Os.
2Krl:16:6 kai liTaDZOn en liTois ton dauid kai pantas tus paidas tu basileOs dauid, kai pas ho laos En kai pantes hoi dynatoi ek deXiOn kai eX euOnymOn tu basileOs.
2Krl:16:6 C V1_PAPNSM P N2_DPM RA_ASM N_ASM C A3_APM RA_APM N3D_APM RA_GSM N3V_GSM N_GSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V9_IAI3S C A3_NPM RA_NPM A1_NPM P A1A_GPM C P A1B_GPM RA_GSM N3V_GSM
2Krl:16:6 and also, even, namely to stone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone the David and also, even, namely every all, each, every, the whole of the child/servant the king David and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to be and also, even, namely every all, each, every, the whole of the capable; to be effective out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’ the king
2Krl:16:6 and while STONE-ing (nom) in/among/by (+dat) stones (dat) the (acc) David (indecl) and all (acc) the (acc) children/servants (acc) the (gen) king (gen) David (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-was and all (nom|voc) the (nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) out of (+gen) right ([Adj] gen) and out of (+gen) unlucky left ([Adj] gen) the (gen) king (gen)
2Krl:16:6 2Krl_16:6_1 2Krl_16:6_2 2Krl_16:6_3 2Krl_16:6_4 2Krl_16:6_5 2Krl_16:6_6 2Krl_16:6_7 2Krl_16:6_8 2Krl_16:6_9 2Krl_16:6_10 2Krl_16:6_11 2Krl_16:6_12 2Krl_16:6_13 2Krl_16:6_14 2Krl_16:6_15 2Krl_16:6_16 2Krl_16:6_17 2Krl_16:6_18 2Krl_16:6_19 2Krl_16:6_20 2Krl_16:6_21 2Krl_16:6_22 2Krl_16:6_23 2Krl_16:6_24 2Krl_16:6_25 2Krl_16:6_26 2Krl_16:6_27 2Krl_16:6_28 2Krl_16:6_29
2Krl:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:7 καὶ οὕτως ἔλεγεν Σεμει ἐν τῷ καταρᾶσθαι αὐτόν Ἔξελθε ἔξελθε, ἀνὴρ αἱμάτων καὶ ἀνὴρ ὁ παράνομος·
2Krl:16:7 And thus Semei said when he cursed him, Go out, go out, thou bloody man, and man of sin. (2 Samuel 16:7 Brenton)
2Krl:16:7 Szimei przeklinając wołał w ten sposób: «Precz, precz, krwawy człowieku i niegodziwcze! (2 Sm 16:7 BT_4)
2Krl:16:7 καὶ οὕτως ἔλεγεν Σεμει ἐν τῷ καταρᾶσθαι αὐτόν Ἔξελθε ἔξελθε, ἀνὴρ αἱμάτων καὶ ἀνὴρ παράνομος·
2Krl:16:7 καί οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό  
2Krl:16:7 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Semein W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kląć (klnij na dół) On/ona/to/to samo By wychodzić By wychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Krew I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
2Krl:16:7 kai\ ou(/tOs e)/legen *semei e)n tO=| katara=sTai au)to/n *)/eXelTe e)/XelTe, a)nE\r ai(ma/tOn kai\ a)nE\r o( para/nomos·
2Krl:16:7 kai hutOs elegen semei en tO katarasTai auton eXelTe eXelTe, anEr haimatOn kai anEr ho paranomos·
2Krl:16:7 C D V1I_IAI3S N_NSM P RA_DSN V3_PMN RD_ASM VB_AAD2S VB_AAD2S N3_NSM N3M_GPN C N3_NSM RA_NSM A1B_NSM
2Krl:16:7 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell Semein in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to curse (curse down) he/she/it/same to come out to come out man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". blood and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć
2Krl:16:7 and thusly/like this he/she/it-was-SAY/TELL-ing Semein (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed him/it/same (acc) do-COME-you(sg)-OUT! do-COME-you(sg)-OUT! man, husband (nom) bloods (gen) and man, husband (nom) the (nom)  
2Krl:16:7 2Krl_16:7_1 2Krl_16:7_2 2Krl_16:7_3 2Krl_16:7_4 2Krl_16:7_5 2Krl_16:7_6 2Krl_16:7_7 2Krl_16:7_8 2Krl_16:7_9 2Krl_16:7_10 2Krl_16:7_11 2Krl_16:7_12 2Krl_16:7_13 2Krl_16:7_14 2Krl_16:7_15 2Krl_16:7_16
2Krl:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:8 ἐπέστρεψεν ἐπὶ σὲ κύριος πάντα τὰ αἵματα τοῦ οἴκου Σαουλ, ὅτι ἐβασίλευσας ἀντ αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν κύριος τὴν βασιλείαν ἐν χειρὶ Αβεσσαλωμ τοῦ υἱοῦ σου· καὶ ἰδοὺ σὺ ἐν τῇ κακίᾳ σου, ὅτι ἀνὴρ αἱμάτων σύ.
2Krl:16:8 The Lord has returned upon thee all the blood of the house of Saul, because thou hast reigned in his stead; and the Lord has given the kingdom into the hand of Abessalom thy son: and, behold, thou art taken in thy mischief, because thou art a bloody man. (2 Samuel 16:8 Brenton)
2Krl:16:8 Na ciebie Pan zrzucił odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś królem. Królestwo twoje oddał Pan w ręce Absaloma, twojego syna. Teraz ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś człowiekiem krwawym». (2 Sm 16:8 BT_4)
2Krl:16:8 ἐπέστρεψεν ἐπὶ σὲ κύριος πάντα τὰ αἵματα τοῦ οἴκου Σαουλ, ὅτι ἐβασίλευσας ἀντ αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν κύριος τὴν βασιλείαν ἐν χειρὶ Αβεσσαλωμ τοῦ υἱοῦ σου· καὶ ἰδοὺ σὺ ἐν τῇ κακίᾳ σου, ὅτι ἀνὴρ αἱμάτων σύ.
2Krl:16:8 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Σαούλ, ὁ ὅτι βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αἷμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krl:16:8 By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Krew Dom; by mieszkać Saul Ponieważ/tamto By panować Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Krew Ty
2Krl:16:8 e)pe/strePSen e)pi\ se\ ku/rios pa/nta ta\ ai(/mata tou= oi)/kou *saoul, o(/ti e)basi/leusas a)nt au)tou=, kai\ e)/dOken ku/rios tE\n basilei/an e)n CHeiri\ *abessalOm tou= ui(ou= sou· kai\ i)dou\ su\ e)n tE=| kaki/a| sou, o(/ti a)nE\r ai(ma/tOn su/.
2Krl:16:8 epestrePSen epi se kyrios panta ta haimata tu oiku saul, hoti ebasileusas ant autu, kai edOken kyrios tEn basileian en CHeiri abessalOm tu hyiu su· kai idu sy en tE kakia su, hoti anEr haimatOn sy.
2Krl:16:8 VAI_AAI3S P RP_AS N2_NSM A3_APN RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM N_GSM C VAI_AAI2S P RD_GSM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF P N3_DSF N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C I RP_NS P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C N3_NSM N3M_GPN RP_NS
2Krl:16:8 to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the blood the house; to dwell Saul because/that to reign against (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the kingdom in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć the son you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the evil evil, malice you; your/yours(sg) because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". blood you
2Krl:16:8 he/she/it-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) bloods (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Saul (indecl) because/that you(sg)-REIGN-ed against (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) kingdom (acc) in/among/by (+dat) hand (dat)   the (gen) son (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) evil (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that man, husband (nom) bloods (gen) you(sg) (nom)
2Krl:16:8 2Krl_16:8_1 2Krl_16:8_2 2Krl_16:8_3 2Krl_16:8_4 2Krl_16:8_5 2Krl_16:8_6 2Krl_16:8_7 2Krl_16:8_8 2Krl_16:8_9 2Krl_16:8_10 2Krl_16:8_11 2Krl_16:8_12 2Krl_16:8_13 2Krl_16:8_14 2Krl_16:8_15 2Krl_16:8_16 2Krl_16:8_17 2Krl_16:8_18 2Krl_16:8_19 2Krl_16:8_20 2Krl_16:8_21 2Krl_16:8_22 2Krl_16:8_23 2Krl_16:8_24 2Krl_16:8_25 2Krl_16:8_26 2Krl_16:8_27 2Krl_16:8_28 2Krl_16:8_29 2Krl_16:8_30 2Krl_16:8_31 2Krl_16:8_32 2Krl_16:8_33 2Krl_16:8_34 2Krl_16:8_35 2Krl_16:8_36
2Krl:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:9 καὶ εἶπεν Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας πρὸς τὸν βασιλέα Ἵνα τί καταρᾶται ὁ κύων ὁ τεθνηκὼς οὗτος τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα; διαβήσομαι δὴ καὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
2Krl:16:9 And Abessa the son of Saruia said to the king, Why does this dead dog curse my lord the king? let me go over now and take off his head. (2 Samuel 16:9 Brenton)
2Krl:16:9 Odezwał się do króla Abiszaj, syn Serui: «Dlaczego ten zdechły pies przeklina pana mego, króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę». (2 Sm 16:9 BT_4)
2Krl:16:9 καὶ εἶπεν Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας πρὸς τὸν βασιλέα Ἵνα τί καταρᾶται κύων τεθνηκὼς οὗτος τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα; διαβήσομαι δὴ καὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
2Krl:16:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) δή καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:16:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By kląć (klnij na dół) Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król By przechodzić Naprawdę I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Głowa On/ona/to/to samo
2Krl:16:9 kai\ ei)=pen *abessa ui(o\s *sarouias pro\s to\n basile/a *(/ina ti/ katara=tai o( ku/On o( teTnEkO\s ou(=tos to\n ku/rio/n mou to\n basile/a; diabE/somai dE\ kai\ a)felO= tE\n kefalE\n au)tou=.
2Krl:16:9 kai eipen abessa hyios saruias pros ton basilea hina ti kataratai ho kyOn ho teTnEkOs hutos ton kyrion mu ton basilea; diabEsomai dE kai afelO tEn kefalEn autu.
2Krl:16:9 C VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_ASM N3V_ASM C RI_NSN V3_PMI3S RA_NSM N3_NSM RA_NSM VX_XAPNSM RD_NSM RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N3V_ASM VF_FMI1S x C VF2_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_GSM
2Krl:16:9 and also, even, namely to say/tell ć son ć toward (+acc,+gen,+dat) the king so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to curse (curse down) the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king to cross over indeed and also, even, namely to deprive the head he/she/it/same
2Krl:16:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed   son (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, he/she/it-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed the (nom) watch-dog (nom) the (nom) having BE DEAD-ed (nom) this (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (acc) king (acc) I-will-be-CROSS-ed-OVER indeed and I-will-DEPRIVE, I-should-DEPRIVE the (acc) head (acc) him/it/same (gen)
2Krl:16:9 2Krl_16:9_1 2Krl_16:9_2 2Krl_16:9_3 2Krl_16:9_4 2Krl_16:9_5 2Krl_16:9_6 2Krl_16:9_7 2Krl_16:9_8 2Krl_16:9_9 2Krl_16:9_10 2Krl_16:9_11 2Krl_16:9_12 2Krl_16:9_13 2Krl_16:9_14 2Krl_16:9_15 2Krl_16:9_16 2Krl_16:9_17 2Krl_16:9_18 2Krl_16:9_19 2Krl_16:9_20 2Krl_16:9_21 2Krl_16:9_22 2Krl_16:9_23 2Krl_16:9_24 2Krl_16:9_25 2Krl_16:9_26 2Krl_16:9_27 2Krl_16:9_28
2Krl:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:10 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Τί ἐμοὶ καὶ ὑμῖν, υἱοὶ Σαρουιας; ἄφετε αὐτὸν καὶ οὕτως καταράσθω, ὅτι κύριος εἶπεν αὐτῷ καταρᾶσθαι τὸν Δαυιδ, καὶ τίς ἐρεῖ Ὡς τί ἐποίησας οὕτως;
2Krl:16:10 And the king said, What have I to do with you, ye sons of Saruia? even let him alone, and so let him curse, for the Lord has told him to curse David: and who shall say, Why hast thou done thus? (2 Samuel 16:10 Brenton)
2Krl:16:10 Król odpowiedział: «Co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział: "Przeklinaj Dawida!" Któż w takim razie może mówić: "Czemu to robisz?"» (2 Sm 16:10 BT_4)
2Krl:16:10 καὶ εἶπεν βασιλεύς Τί ἐμοὶ καὶ ὑμῖν, υἱοὶ Σαρουιας; ἄφετε αὐτὸν καὶ οὕτως καταράσθω, ὅτι κύριος εἶπεν αὐτῷ καταρᾶσθαι τὸν Δαυιδ, καὶ τίς ἐρεῖ Ὡς τί ἐποίησας οὕτως;
2Krl:16:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὡς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω
2Krl:16:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty Syn By pozwalać iść z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By kląć (klnij na dół) Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By kląć (klnij na dół) David I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj Jak/jak Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
2Krl:16:10 kai\ ei)=pen o( basileu/s *ti/ e)moi\ kai\ u(mi=n, ui(oi\ *sarouias; a)/fete au)to\n kai\ ou(/tOs katara/sTO, o(/ti ku/rios ei)=pen au)tO=| katara=sTai to\n *dauid, kai\ ti/s e)rei= *(Os ti/ e)poi/Esas ou(/tOs;
2Krl:16:10 kai eipen ho basileus ti emoi kai hymin, hyioi saruias; afete auton kai hutOs katarasTO, hoti kyrios eipen autO katarasTai ton dauid, kai tis erei Os ti epoiEsas hutOs;
2Krl:16:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RI_NSN RP_DS C RP_DP N2_NPM N_GSM VH_AAD2P RD_ASM C D V3_PMD3S C N2_NSM VBI_AAI3S RD_DSM V3_PMN RA_ASM N_ASM C RI_NSM VF2_FAI3S C RI_ASN VAI_AAI2S D
2Krl:16:10 and also, even, namely to say/tell the king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I; my/mine and also, even, namely you son ć to let go of he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to curse (curse down) because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell he/she/it/same to curse (curse down) the David and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell as/like who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
2Krl:16:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) who/what/why (nom|acc) me (dat); my/mine (nom|voc) and you(pl) (dat) sons (nom|voc)   do-LET-you(pl)-GO-OF! him/it/same (acc) and thusly/like this let-him/her/it-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed! because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) to-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed the (acc) David (indecl) and who/what/why (nom) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) as/like who/what/why (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed thusly/like this
2Krl:16:10 2Krl_16:10_1 2Krl_16:10_2 2Krl_16:10_3 2Krl_16:10_4 2Krl_16:10_5 2Krl_16:10_6 2Krl_16:10_7 2Krl_16:10_8 2Krl_16:10_9 2Krl_16:10_10 2Krl_16:10_11 2Krl_16:10_12 2Krl_16:10_13 2Krl_16:10_14 2Krl_16:10_15 2Krl_16:10_16 2Krl_16:10_17 2Krl_16:10_18 2Krl_16:10_19 2Krl_16:10_20 2Krl_16:10_21 2Krl_16:10_22 2Krl_16:10_23 2Krl_16:10_24 2Krl_16:10_25 2Krl_16:10_26 2Krl_16:10_27 2Krl_16:10_28 2Krl_16:10_29
2Krl:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:11 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα καὶ πρὸς πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ Ἰδοὺ ὁ υἱός μου ὁ ἐξελθὼν ἐκ τῆς κοιλίας μου ζητεῖ τὴν ψυχήν μου, καὶ προσέτι νῦν ὁ υἱὸς τοῦ Ιεμινι· ἄφετε αὐτὸν καταρᾶσθαι, ὅτι εἶπεν αὐτῷ κύριος·
2Krl:16:11 And David said to Abessa and to all his servants, Behold, my son who came forth out of my bowels seeks my life; still more now may the son of Benjamin: let him curse, because the Lord has told him. (2 Samuel 16:11 Brenton)
2Krl:16:11 Potem zwrócił się Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług: «Mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie. Cóż dopiero ten Beniaminita? Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. (2 Sm 16:11 BT_4)
2Krl:16:11 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα καὶ πρὸς πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ Ἰδοὺ υἱός μου ἐξελθὼν ἐκ τῆς κοιλίας μου ζητεῖ τὴν ψυχήν μου, καὶ προσέτι νῦν υἱὸς τοῦ Ιεμινι· ἄφετε αὐτὸν καταρᾶσθαι, ὅτι εἶπεν αὐτῷ κύριος·
2Krl:16:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   νῦν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:16:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Ja By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Ja By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Teraz Syn By pozwalać iść z On/ona/to/to samo By kląć (klnij na dół) Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:16:11 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *abessa kai\ pro\s pa/ntas tou\s pai=das au)tou= *)idou\ o( ui(o/s mou o( e)XelTO\n e)k tE=s koili/as mou DZEtei= tE\n PSuCHE/n mou, kai\ prose/ti nu=n o( ui(o\s tou= *iemini· a)/fete au)to\n katara=sTai, o(/ti ei)=pen au)tO=| ku/rios·
2Krl:16:11 kai eipen dauid pros abessa kai pros pantas tus paidas autu idu ho hyios mu ho eXelTOn ek tEs koilias mu DZEtei tEn PSyCHEn mu, kai proseti nyn ho hyios tu iemini· afete auton katarasTai, hoti eipen autO kyrios·
2Krl:16:11 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C P A3_APM RA_APM N3D_APM RD_GSM I RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM VB_AAPNSM P RA_GSF N1A_GSF RP_GS V2_PAI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS C D D RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM VH_AAD2P RD_ASM V3_PMN C VBI_AAI3S RD_DSM N2_NSM
2Krl:16:11 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the son I the to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the belly I to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely ć now the son the ć to let go of he/she/it/same to curse (curse down) because/that to say/tell he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:16:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   and toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) son (nom) me (gen) the (nom) upon COME-ing-OUT (nom) out of (+gen) the (gen) belly (gen), bellies (acc) me (gen) he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! the (acc) life (acc) me (gen) and   now the (nom) son (nom) the (gen)   do-LET-you(pl)-GO-OF! him/it/same (acc) to-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed because/that he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
2Krl:16:11 2Krl_16:11_1 2Krl_16:11_2 2Krl_16:11_3 2Krl_16:11_4 2Krl_16:11_5 2Krl_16:11_6 2Krl_16:11_7 2Krl_16:11_8 2Krl_16:11_9 2Krl_16:11_10 2Krl_16:11_11 2Krl_16:11_12 2Krl_16:11_13 2Krl_16:11_14 2Krl_16:11_15 2Krl_16:11_16 2Krl_16:11_17 2Krl_16:11_18 2Krl_16:11_19 2Krl_16:11_20 2Krl_16:11_21 2Krl_16:11_22 2Krl_16:11_23 2Krl_16:11_24 2Krl_16:11_25 2Krl_16:11_26 2Krl_16:11_27 2Krl_16:11_28 2Krl_16:11_29 2Krl_16:11_30 2Krl_16:11_31 2Krl_16:11_32 2Krl_16:11_33 2Krl_16:11_34 2Krl_16:11_35 2Krl_16:11_36 2Krl_16:11_37 2Krl_16:11_38 2Krl_16:11_39
2Krl:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:12 εἴ πως ἴδοι κύριος ἐν τῇ ταπεινώσει μου καὶ ἐπιστρέψει μοι ἀγαθὰ ἀντὶ τῆς κατάρας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
2Krl:16:12 If by any means the Lord may look on my affliction, thus shall he return me good for his cursing this day. (2 Samuel 16:12 Brenton)
2Krl:16:12 Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo». (2 Sm 16:12 BT_4)
2Krl:16:12 εἴ πως ἴδοι κύριος ἐν τῇ ταπεινώσει μου καὶ ἐπιστρέψει μοι ἀγαθὰ ἀντὶ τῆς κατάρας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
2Krl:16:12 εἰ πώς[2] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἀντί ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:16:12 Jeżeli Jakoś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głębokość; do niżej Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Przeciw (+informacja) Klnij On/ona/to/to samo Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:16:12 ei)/ pOs i)/doi ku/rios e)n tE=| tapeinO/sei mou kai\ e)pistre/PSei moi a)gaTa\ a)nti\ tE=s kata/ras au)tou= tE=| E(me/ra| tau/tE|.
2Krl:16:12 ei pOs idoi kyrios en tE tapeinOsei mu kai epistrePSei moi agaTa anti tEs kataras autu tE hEmera tautE.
2Krl:16:12 C D VB_AAO3S N2_NSM P RA_DSF N3I_DSF RP_GS C VF_FAI3S RP_DS A1_APN P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
2Krl:16:12 if somehow to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the depth; to lower I and also, even, namely to turn around I good inherently good, i.e. God-wrought. against (+gen) the curse he/she/it/same the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:16:12 if somehow he/she/it-happens-to-SEE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) me (gen) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) me (dat) good ([Adj] nom|acc|voc) against (+gen) the (gen) curse (gen), curses (acc) him/it/same (gen) the (dat) day (dat) this (dat)
2Krl:16:12 2Krl_16:12_1 2Krl_16:12_2 2Krl_16:12_3 2Krl_16:12_4 2Krl_16:12_5 2Krl_16:12_6 2Krl_16:12_7 2Krl_16:12_8 2Krl_16:12_9 2Krl_16:12_10 2Krl_16:12_11 2Krl_16:12_12 2Krl_16:12_13 2Krl_16:12_14 2Krl_16:12_15 2Krl_16:12_16 2Krl_16:12_17 2Krl_16:12_18 2Krl_16:12_19
2Krl:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:13 καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ Σεμει ἐπορεύετο ἐκ πλευρᾶς τοῦ ὄρους ἐχόμενα αὐτοῦ πορευόμενος καὶ καταρώμενος καὶ λιθάζων ἐν λίθοις ἐκ πλαγίων αὐτοῦ καὶ τῷ χοὶ πάσσων.
2Krl:16:13 And David and all the men with him went on the way: and Semei went by the side of the hill next to him, cursing as he went, and casting stones at him, and sprinkling him with dirt. (2 Samuel 16:13 Brenton)
2Krl:16:13 I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze swymi ludźmi. Szimei natomiast szedł zboczem wzniesienia obok i przeklinał, ciskając kamieniami i rzucając ziemią. (2 Sm 16:13 BT_4)
2Krl:16:13 καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ Σεμει ἐπορεύετο ἐκ πλευρᾶς τοῦ ὄρους ἐχόμενα αὐτοῦ πορευόμενος καὶ καταρώμενος καὶ λιθάζων ἐν λίθοις ἐκ πλαγίων αὐτοῦ καὶ τῷ χοὶ πάσσων.
2Krl:16:13 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκ πλευρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) καί λιθάζω (λιθαζ-, -, λιθα·σ-, -, -, λιθασ·θ-) ἐν λίθος, -ου, ὁ ἐκ   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
2Krl:16:13 I też, nawet, mianowicie By iść David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Semein By iść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Żebro Wchodź By mieć On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) I też, nawet, mianowicie By ukamienować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Proch By kropić
2Krl:16:13 kai\ e)poreu/TE *dauid kai\ oi( a)/ndres au)tou= e)n tE=| o(dO=|, kai\ *semei e)poreu/eto e)k pleura=s tou= o)/rous e)CHo/mena au)tou= poreuo/menos kai\ katarO/menos kai\ liTa/DZOn e)n li/Tois e)k plagi/On au)tou= kai\ tO=| CHoi\ pa/ssOn.
2Krl:16:13 kai eporeuTE dauid kai hoi andres autu en tE hodO, kai semei eporeueto ek pleuras tu orus eCHomena autu poreuomenos kai katarOmenos kai liTaDZOn en liTois ek plagiOn autu kai tO CHoi passOn.
2Krl:16:13 C VCI_API3S N_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM P RA_DSF N2_DSF C N_NSM V1I_IMI3S P N1A_GSF RA_GSN N3E_GSN V1_PMPAPN RD_GSM V1_PMPNSM C V3_PMPNSM C V1_PAPNSM P N2_DPM P A1A_GPM RD_GSM C RA_DSM N3_DSM V1_PAPNSM
2Krl:16:13 and also, even, namely to go David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely Semein to go out of (+gen) ἐξ before vowels rib the mount to have he/she/it/same to go and also, even, namely to curse (curse down) and also, even, namely to stone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone out of (+gen) ἐξ before vowels ć he/she/it/same and also, even, namely the dust to sprinkle
2Krl:16:13 and he/she/it-was-GO-ed David (indecl) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and Semein (indecl) he/she/it-was-being-GO-ed out of (+gen) rib (gen), ribs (acc) the (gen) mount (gen) while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) while being-GO-ed (nom) and while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (nom) and while STONE-ing (nom) in/among/by (+dat) stones (dat) out of (+gen)   him/it/same (gen) and the (dat) dust (dat) while SPRINKLE-ing (nom)
2Krl:16:13 2Krl_16:13_1 2Krl_16:13_2 2Krl_16:13_3 2Krl_16:13_4 2Krl_16:13_5 2Krl_16:13_6 2Krl_16:13_7 2Krl_16:13_8 2Krl_16:13_9 2Krl_16:13_10 2Krl_16:13_11 2Krl_16:13_12 2Krl_16:13_13 2Krl_16:13_14 2Krl_16:13_15 2Krl_16:13_16 2Krl_16:13_17 2Krl_16:13_18 2Krl_16:13_19 2Krl_16:13_20 2Krl_16:13_21 2Krl_16:13_22 2Krl_16:13_23 2Krl_16:13_24 2Krl_16:13_25 2Krl_16:13_26 2Krl_16:13_27 2Krl_16:13_28 2Krl_16:13_29 2Krl_16:13_30 2Krl_16:13_31 2Krl_16:13_32 2Krl_16:13_33
2Krl:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:14 καὶ ἦλθεν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐκλελυμένοι καὶ ἀνέψυξαν ἐκεῖ.
2Krl:16:14 And the king, and all the people with him, came away and refreshed themselves there. (2 Samuel 16:14 Brenton)
2Krl:16:14 Król i cały lud przy nim będący przybył wreszcie znużony... i tam odpoczął. (2 Sm 16:14 BT_4)
2Krl:16:14 καὶ ἦλθεν βασιλεὺς καὶ πᾶς λαὸς αὐτοῦ ἐκλελυμένοι καὶ ἀνέψυξαν ἐκεῖ.
2Krl:16:14 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) καί ἀνα·ψύχω (ανα+ψυχ-, ανα+ψυξ-, ανα+ψυξ-, αν+εψυχ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ
2Krl:16:14 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo By zaniechać (bądź słaby) I też, nawet, mianowicie Do ??? Tam
2Krl:16:14 kai\ E)=lTen o( basileu\s kai\ pa=s o( lao\s au)tou= e)klelume/noi kai\ a)ne/PSuXan e)kei=.
2Krl:16:14 kai ElTen ho basileus kai pas ho laos autu eklelymenoi kai anePSyXan ekei.
2Krl:16:14 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM VM_XMPNPM C VAI_AAI3P D
2Krl:16:14 and also, even, namely to come the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same to give up (be faint) and also, even, namely to ??? there
2Krl:16:14 and he/she/it-COME-ed the (nom) king (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) him/it/same (gen) having-been-GIVE-ed-UP (nom|voc) and they-???-ed there
2Krl:16:14 2Krl_16:14_1 2Krl_16:14_2 2Krl_16:14_3 2Krl_16:14_4 2Krl_16:14_5 2Krl_16:14_6 2Krl_16:14_7 2Krl_16:14_8 2Krl_16:14_9 2Krl_16:14_10 2Krl_16:14_11 2Krl_16:14_12 2Krl_16:14_13
2Krl:16:14 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:15 καὶ Αβεσσαλωμ καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰσῆλθον εἰς Ιερουσαλημ καὶ Αχιτοφελ μετ’ αὐτοῦ.
2Krl:16:15 And Abessalom and all the men of Israel went into Jerusalem, and Achitophel with him. (2 Samuel 16:15 Brenton)
2Krl:16:15 Absalom i cały lud, mężowie z Izraela - weszli do Jerozolimy. Achitofel był razem z nim. (2 Sm 16:15 BT_4)
2Krl:16:15 Καὶ Αβεσσαλωμ καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰσῆλθον εἰς Ιερουσαλημ καὶ Αχιτοφελ μετ’ αὐτοῦ.
2Krl:16:15 καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   μετά αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:16:15 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By wchodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Krl:16:15 *kai\ *abessalOm kai\ pa=s a)nE\r *israEl ei)sE=lTon ei)s *ierousalEm kai\ *aCHitofel met’ au)tou=.
2Krl:16:15 kai abessalOm kai pas anEr israEl eisElTon eis ierusalEm kai aCHitofel met’ autu.
2Krl:16:15 C N_NSM C A3_NSM N3_NSM N_GSM VBI_AAI3P P N_ASF C N_NSM P RD_GSM
2Krl:16:15 and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel to enter into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
2Krl:16:15 and   and every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) and   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
2Krl:16:15 2Krl_16:15_1 2Krl_16:15_2 2Krl_16:15_3 2Krl_16:15_4 2Krl_16:15_5 2Krl_16:15_6 2Krl_16:15_7 2Krl_16:15_8 2Krl_16:15_9 2Krl_16:15_10 2Krl_16:15_11 2Krl_16:15_12 2Krl_16:15_13
2Krl:16:15 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:16 καὶ ἐγενήθη ἡνίκα ἦλθεν Χουσι ὁ Αρχι ἑταῖρος Δαυιδ πρὸς Αβεσσαλωμ, καὶ εἶπεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ Ζήτω ὁ βασιλεύς.
2Krl:16:16 And it came to pass when Chusi the chief friend of David came to Abessalom, that Chusi said to Abessalom, Let the king live. (2 Samuel 16:16 Brenton)
2Krl:16:16 Gdy Chuszaj Arkijczyk, przyjaciel Dawida, przyszedł do Absaloma, wołał do niego: «Niech żyje król! Niech żyje król!» (2 Sm 16:16 BT_4)
2Krl:16:16 καὶ ἐγενήθη ἡνίκα ἦλθεν Χουσι Αρχι ἑταῖρος Δαυιδ πρὸς Αβεσσαλωμ, καὶ εἶπεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ Ζήτω βασιλεύς.
2Krl:16:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) χοῦς, χοός, ὁ ὁ ἡ τό   ἑταῖρος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) χοῦς, χοός, ὁ πρός   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -); ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:16:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By przychodzić Proch Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Proch Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???); by szukać Król
2Krl:16:16 kai\ e)genE/TE E(ni/ka E)=lTen *CHousi o( *arCHi e(tai=ros *dauid pro\s *abessalOm, kai\ ei)=pen *CHousi pro\s *abessalOm *DZE/tO o( basileu/s.
2Krl:16:16 kai egenETE hEnika ElTen CHusi ho arCHi hetairos dauid pros abessalOm, kai eipen CHusi pros abessalOm DZEtO ho basileus.
2Krl:16:16 C VCI_API3S D VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V3_PAD3S RA_NSM N3V_NSM
2Krl:16:16 and also, even, namely to become become, happen when to come dust the ć partner comrade, companion, company, association, society, harlot David toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to say/tell dust toward (+acc,+gen,+dat) ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω); to seek the king
2Krl:16:16 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-COME-ed dusts (dat) the (nom)   partner (nom) David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed dusts (dat) toward (+acc,+gen,+dat)   let-him/her/it-be-EXISTS-ing!; I-am-SEEK-ing, I-should-be-SEEK-ing the (nom) king (nom)
2Krl:16:16 2Krl_16:16_1 2Krl_16:16_2 2Krl_16:16_3 2Krl_16:16_4 2Krl_16:16_5 2Krl_16:16_6 2Krl_16:16_7 2Krl_16:16_8 2Krl_16:16_9 2Krl_16:16_10 2Krl_16:16_11 2Krl_16:16_12 2Krl_16:16_13 2Krl_16:16_14 2Krl_16:16_15 2Krl_16:16_16 2Krl_16:16_17 2Krl_16:16_18 2Krl_16:16_19
2Krl:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:17 καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς Χουσι Τοῦτο τὸ ἔλεός σου μετὰ τοῦ ἑταίρου σου; ἵνα τί οὐκ ἀπῆλθες μετὰ τοῦ ἑταίρου σου;
2Krl:16:17 And Abessalom said to Chusi, Is this thy kindness to thy friend? why wentest thou not forth with thy friend? (2 Samuel 16:17 Brenton)
2Krl:16:17 Absalom pytał Chuszaja: «Taka twoja miłość do przyjaciela? Dlaczego nie poszedłeś za swym przyjacielem?» (2 Sm 16:17 BT_4)
2Krl:16:17 καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς Χουσι Τοῦτο τὸ ἔλεός σου μετὰ τοῦ ἑταίρου σου; ἵνα τί οὐκ ἀπῆλθες μετὰ τοῦ ἑταίρου σου;
2Krl:16:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός χοῦς, χοός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ὁ ἡ τό ἑταῖρος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά ὁ ἡ τό ἑταῖρος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:16:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Proch To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Litość Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By odchodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Ty; twój/twój(sg)
2Krl:16:17 kai\ ei)=pen *abessalOm pro\s *CHousi *tou=to to\ e)/leo/s sou meta\ tou= e(tai/rou sou; i(/na ti/ ou)k a)pE=lTes meta\ tou= e(tai/rou sou;
2Krl:16:17 kai eipen abessalOm pros CHusi tuto to eleos su meta tu hetairu su; hina ti uk apElTes meta tu hetairu su;
2Krl:16:17 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RD_NSN RA_NSN N3E_NSN RP_GS P RA_GSM N2_GSM RP_GS C RI_ASN D VBI_AAI2S P RA_GSM N2_GSM RP_GS
2Krl:16:17 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) dust this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the mercy you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the partner comrade, companion, company, association, society, harlot you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to depart after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the partner comrade, companion, company, association, society, harlot you; your/yours(sg)
2Krl:16:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) dusts (dat) this (nom|acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) partner (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) not you(sg)-DEPART-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) partner (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:16:17 2Krl_16:17_1 2Krl_16:17_2 2Krl_16:17_3 2Krl_16:17_4 2Krl_16:17_5 2Krl_16:17_6 2Krl_16:17_7 2Krl_16:17_8 2Krl_16:17_9 2Krl_16:17_10 2Krl_16:17_11 2Krl_16:17_12 2Krl_16:17_13 2Krl_16:17_14 2Krl_16:17_15 2Krl_16:17_16 2Krl_16:17_17 2Krl_16:17_18 2Krl_16:17_19 2Krl_16:17_20 2Krl_16:17_21
2Krl:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:18 καὶ εἶπεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ Οὐχί, ἀλλὰ κατόπισθεν οὗ ἐξελέξατο κύριος καὶ ὁ λαὸς οὗτος καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ, αὐτῷ ἔσομαι καὶ μετ’ αὐτοῦ καθήσομαι·
2Krl:16:18 And Chusi said to Abessalom, Nay, but following whom the Lord, and this people, and all Israel have chosen, --his will I be, and with him I will dwell. (2 Samuel 16:18 Brenton)
2Krl:16:18 Chuszaj dał odpowiedź Absalomowi: «Nie. Kogo bowiem wybrał Pan i lud wraz z całym Izraelem, przy nim i ja jestem, przy nim pozostanę. (2 Sm 16:18 BT_4)
2Krl:16:18 καὶ εἶπεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ Οὐχί, ἀλλὰ κατόπισθεν οὗ ἐξελέξατο κύριος καὶ λαὸς οὗτος καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ, αὐτῷ ἔσομαι καὶ μετ’ αὐτοῦ καθήσομαι·
2Krl:16:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) χοῦς, χοός, ὁ πρός   οὐχί ἀλλά   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -)
2Krl:16:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Proch Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Ale Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By siedzieć; by umieszczać
2Krl:16:18 kai\ ei)=pen *CHousi pro\s *abessalOm *ou)CHi/, a)lla\ kato/pisTen ou(= e)Xele/Xato ku/rios kai\ o( lao\s ou(=tos kai\ pa=s a)nE\r *israEl, au)tO=| e)/somai kai\ met’ au)tou= kaTE/somai·
2Krl:16:18 kai eipen CHusi pros abessalOm uCHi, alla katopisTen hu eXeleXato kyrios kai ho laos hutos kai pas anEr israEl, autO esomai kai met’ autu kaTEsomai·
2Krl:16:18 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D C D RR_GSM VAI_AMI3S N2_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_NSM C A3_NSM N3_NSM N_GSM RD_DSM VF_FMI1S C P RD_GSM VF_FMI1S
2Krl:16:18 and also, even, namely to say/tell dust toward (+acc,+gen,+dat) ć not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] but ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel he/she/it/same to be and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to sit; to set
2Krl:16:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed dusts (dat) toward (+acc,+gen,+dat)   not but   where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and the (nom) people (nom) this (nom) and every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) him/it/same (dat) I-will-be and after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) I-will-be-SIT-ed; I-will-be-SET-ed
2Krl:16:18 2Krl_16:18_1 2Krl_16:18_2 2Krl_16:18_3 2Krl_16:18_4 2Krl_16:18_5 2Krl_16:18_6 2Krl_16:18_7 2Krl_16:18_8 2Krl_16:18_9 2Krl_16:18_10 2Krl_16:18_11 2Krl_16:18_12 2Krl_16:18_13 2Krl_16:18_14 2Krl_16:18_15 2Krl_16:18_16 2Krl_16:18_17 2Krl_16:18_18 2Krl_16:18_19 2Krl_16:18_20 2Krl_16:18_21 2Krl_16:18_22 2Krl_16:18_23 2Krl_16:18_24 2Krl_16:18_25
2Krl:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:19 καὶ τὸ δεύτερον τίνι ἐγὼ δουλεύσω; οὐχὶ ἐνώπιον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ; καθάπερ ἐδούλευσα ἐνώπιον τοῦ πατρός σου, οὕτως ἔσομαι ἐνώπιόν σου.
2Krl:16:19 And again, whom shall I serve? should I not in the presence of his son? As I served in the sight of thy father, so will I be in thy presence. (2 Samuel 16:19 Brenton)
2Krl:16:19 Po drugie: Komuż będę służyć? Czy nie jego synowi? Jak służyłem twemu ojcu, tak będę służył tobie». (2 Sm 16:19 BT_4)
2Krl:16:19 καὶ τὸ δεύτερον τίνι ἐγὼ δουλεύσω; οὐχὶ ἐνώπιον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ; καθάπερ ἐδούλευσα ἐνώπιον τοῦ πατρός σου, οὕτως ἔσομαι ἐνώπιόν σου.
2Krl:16:19 καί ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) οὐχί ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καθάπερ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:16:19 I też, nawet, mianowicie Drugi Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] W obecności z (+informacja); ??? Syn On/ona/to/to samo Nawet jak By być posłusznym być niewolnik, zasiadać W obecności z (+informacja); ??? Ojciec Ty; twój/twój(sg) thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg)
2Krl:16:19 kai\ to\ deu/teron ti/ni e)gO\ douleu/sO; ou)CHi\ e)nO/pion tou= ui(ou= au)tou=; kaTa/per e)dou/leusa e)nO/pion tou= patro/s sou, ou(/tOs e)/somai e)nO/pio/n sou.
2Krl:16:19 kai to deuteron tini egO duleusO; uCHi enOpion tu hyiu autu; kaTaper eduleusa enOpion tu patros su, hutOs esomai enOpion su.
2Krl:16:19 C RA_ASN A1A_ASM RI_DSN RP_NS VA_AAS1S D P RA_GSM N2_GSM RD_GSM D VAI_AAI1S P RA_GSM N3_GSM RP_GS D VF_FMI1S P RP_GS
2Krl:16:19 and also, even, namely the second who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to obey to be a slave, serve not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] in the presence of (+gen); ??? the son he/she/it/same even as to obey to be a slave, serve in the presence of (+gen); ??? the father you; your/yours(sg) thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg)
2Krl:16:19 and the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) who/what/why (dat) I (nom) I-will-OBEY, I-should-OBEY not in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) son (gen) him/it/same (gen) even as I-OBEY-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) thusly/like this I-will-be in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:16:19 2Krl_16:19_1 2Krl_16:19_2 2Krl_16:19_3 2Krl_16:19_4 2Krl_16:19_5 2Krl_16:19_6 2Krl_16:19_7 2Krl_16:19_8 2Krl_16:19_9 2Krl_16:19_10 2Krl_16:19_11 2Krl_16:19_12 2Krl_16:19_13 2Krl_16:19_14 2Krl_16:19_15 2Krl_16:19_16 2Krl_16:19_17 2Krl_16:19_18 2Krl_16:19_19 2Krl_16:19_20 2Krl_16:19_21
2Krl:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:20 καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς Αχιτοφελ Φέρετε ἑαυτοῖς βουλὴν τί ποιήσωμεν.
2Krl:16:20 And Abessalom said to Achitophel, Deliberate among yourselves concerning what we should do. (2 Samuel 16:20 Brenton)
2Krl:16:20 Potem Absalom rzekł do Achitofela: «Dajcie swoją radę, co mamy czynić?» (2 Sm 16:20 BT_4)
2Krl:16:20 καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς Αχιτοφελ Φέρετε ἑαυτοῖς βουλὴν τί ποιήσωμεν.
2Krl:16:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ βουλή, -ῆς, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Krl:16:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Samo /nasz /twój /siebie Planu/zamiar Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób
2Krl:16:20 kai\ ei)=pen *abessalOm pro\s *aCHitofel *fe/rete e(autoi=s boulE\n ti/ poiE/sOmen.
2Krl:16:20 kai eipen abessalOm pros aCHitofel ferete heautois bulEn ti poiEsOmen.
2Krl:16:20 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PAD2P RD_DPM N1_ASF RI_ASN VA_AAS1P
2Krl:16:20 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth self /our-/your-/themselves plan/intention who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make
2Krl:16:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   you(pl)-are-BRING-ing, be-you(pl)-BRING-ing! selves (dat) plan/intention (acc) who/what/why (nom|acc) we-should-DO/MAKE
2Krl:16:20 2Krl_16:20_1 2Krl_16:20_2 2Krl_16:20_3 2Krl_16:20_4 2Krl_16:20_5 2Krl_16:20_6 2Krl_16:20_7 2Krl_16:20_8 2Krl_16:20_9 2Krl_16:20_10
2Krl:16:20 x x x x x x x x x x
2Krl:16:21 καὶ εἶπεν Αχιτοφελ πρὸς Αβεσσαλωμ Εἴσελθε πρὸς τὰς παλλακὰς τοῦ πατρός σου, ἃς κατέλιπεν φυλάσσειν τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκούσεται πᾶς Ισραηλ ὅτι κατῄσχυνας τὸν πατέρα σου, καὶ ἐνισχύσουσιν αἱ χεῖρες πάντων τῶν μετὰ σοῦ.
2Krl:16:21 And Achitophel said to Abessalom, Go in to thy father's concubines, whom he left to keep his house; and all Israel shall hear that thou hast dishonoured thy father; and the hands of all that are with thee shall be strengthened. (2 Samuel 16:21 Brenton)
2Krl:16:21 Achitofel odpowiedział Absalomowi: «Wejdź do nałożnic swojego ojca, które pozostawił, by pilnowały domu. Gdy posłyszy cały Izrael, że zostałeś znienawidzony przez ojca, umocnią się wtedy ręce wszystkich twoich zwolenników». (2 Sm 16:21 BT_4)
2Krl:16:21 καὶ εἶπεν Αχιτοφελ πρὸς Αβεσσαλωμ Εἴσελθε πρὸς τὰς παλλακὰς τοῦ πατρός σου, ἃς κατέλιπεν φυλάσσειν τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκούσεται πᾶς Ισραηλ ὅτι κατῄσχυνας τὸν πατέρα σου, καὶ ἐνισχύσουσιν αἱ χεῖρες πάντων τῶν μετὰ σοῦ.
2Krl:16:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὅτι κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:16:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj By zabezpieczać się Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Ponieważ/tamto By upokarzać Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
2Krl:16:21 kai\ ei)=pen *aCHitofel pro\s *abessalOm *ei)/selTe pro\s ta\s pallaka\s tou= patro/s sou, a(/s kate/lipen fula/ssein to\n oi)=kon au)tou=, kai\ a)kou/setai pa=s *israEl o(/ti katE/|sCHunas to\n pate/ra sou, kai\ e)nisCHu/sousin ai( CHei=res pa/ntOn tO=n meta\ sou=.
2Krl:16:21 kai eipen aCHitofel pros abessalOm eiselTe pros tas pallakas tu patros su, has katelipen fylassein ton oikon autu, kai akusetai pas israEl hoti katEsCHynas ton patera su, kai enisCHysusin hai CHeires pantOn tOn meta su.
2Krl:16:21 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VB_AAD2S P RA_APF N1_APF RA_GSM N3_GSM RP_GS RR_APF VBI_AAI3S V1_PAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VF_FMI3S A3_NSM N_GSM C VBI_AAI2S RA_ASM N3_ASM RP_GS C VF_FAI3P RA_NPF N3_NPF A3_GPM RA_GPM P RP_GS
2Krl:16:21 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) ć to enter toward (+acc,+gen,+dat) the ć the father you; your/yours(sg) who/whom/which to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up to guard the house he/she/it/same and also, even, namely to hear every all, each, every, the whole of Israel because/that to humiliate the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to strengthen the hand every all, each, every, the whole of the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
2Krl:16:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   do-ENTER-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND to-be-GUARD-ing the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-HEAR-ed every (nom|voc) Israel (indecl) because/that you(sg)-HUMILIATE-ed the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-STRENGTHEN, going-to-STRENGTHEN (fut ptcp) (dat) the (nom) hands (nom|voc) all (gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:16:21 2Krl_16:21_1 2Krl_16:21_2 2Krl_16:21_3 2Krl_16:21_4 2Krl_16:21_5 2Krl_16:21_6 2Krl_16:21_7 2Krl_16:21_8 2Krl_16:21_9 2Krl_16:21_10 2Krl_16:21_11 2Krl_16:21_12 2Krl_16:21_13 2Krl_16:21_14 2Krl_16:21_15 2Krl_16:21_16 2Krl_16:21_17 2Krl_16:21_18 2Krl_16:21_19 2Krl_16:21_20 2Krl_16:21_21 2Krl_16:21_22 2Krl_16:21_23 2Krl_16:21_24 2Krl_16:21_25 2Krl_16:21_26 2Krl_16:21_27 2Krl_16:21_28 2Krl_16:21_29 2Krl_16:21_30 2Krl_16:21_31 2Krl_16:21_32 2Krl_16:21_33 2Krl_16:21_34 2Krl_16:21_35
2Krl:16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:22 καὶ ἔπηξαν τὴν σκηνὴν τῷ Αβεσσαλωμ ἐπὶ τὸ δῶμα, καὶ εἰσῆλθεν Αβεσσαλωμ πρὸς τὰς παλλακὰς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ κατ’ ὀφθαλμοὺς παντὸς Ισραηλ.
2Krl:16:22 And they pitched a tent for Abessalom on the roof, and Abessalom went in to his father's concubines in the sight of all Israel. (2 Samuel 16:22 Brenton)
2Krl:16:22 Rozpięto więc Absalomowi namiot na tarasie. Absalom wszedł do nałożnic swego ojca na oczach całego Izraela. (2 Sm 16:22 BT_4)
2Krl:16:22 καὶ ἔπηξαν τὴν σκηνὴν τῷ Αβεσσαλωμ ἐπὶ τὸ δῶμα, καὶ εἰσῆλθεν Αβεσσαλωμ πρὸς τὰς παλλακὰς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ κατ’ ὀφθαλμοὺς παντὸς Ισραηλ.
2Krl:16:22 καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   πρός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:16:22 I też, nawet, mianowicie Do na prowadź; by upadać Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael
2Krl:16:22 kai\ e)/pEXan tE\n skEnE\n tO=| *abessalOm e)pi\ to\ dO=ma, kai\ ei)sE=lTen *abessalOm pro\s ta\s pallaka\s tou= patro\s au)tou= kat’ o)fTalmou\s panto\s *israEl.
2Krl:16:22 kai epEXan tEn skEnEn tO abessalOm epi to dOma, kai eisElTen abessalOm pros tas pallakas tu patros autu kat’ ofTalmus pantos israEl.
2Krl:16:22 C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RA_DSM N_DSM P RA_ASN N3M_ASN C VBI_AAI3S N_NSM P RA_APF N1_APF RA_GSM N3_GSM RD_GSM P N2_APM A3_GSM N_GSM
2Krl:16:22 and also, even, namely to upon-lead; to pitch the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. and also, even, namely to enter ć toward (+acc,+gen,+dat) the ć the father he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye every all, each, every, the whole of Israel
2Krl:16:22 and they-UPON-LEAD-ed; they-PITCH-ed the (acc) tent (acc) the (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) bedchamber (nom|acc|voc) and he/she/it-ENTER-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) father (gen) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) every (gen) Israel (indecl)
2Krl:16:22 2Krl_16:22_1 2Krl_16:22_2 2Krl_16:22_3 2Krl_16:22_4 2Krl_16:22_5 2Krl_16:22_6 2Krl_16:22_7 2Krl_16:22_8 2Krl_16:22_9 2Krl_16:22_10 2Krl_16:22_11 2Krl_16:22_12 2Krl_16:22_13 2Krl_16:22_14 2Krl_16:22_15 2Krl_16:22_16 2Krl_16:22_17 2Krl_16:22_18 2Krl_16:22_19 2Krl_16:22_20 2Krl_16:22_21 2Krl_16:22_22
2Krl:16:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:16:23 καὶ ἡ βουλὴ Αχιτοφελ, ἣν ἐβουλεύσατο ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρώταις, ὃν τρόπον ἐπερωτήσῃ ἐν λόγῳ τοῦ θεοῦ, οὕτως πᾶσα ἡ βουλὴ τοῦ Αχιτοφελ καί γε τῷ Δαυιδ καί γε τῷ Αβεσσαλωμ. –
2Krl:16:23 And the counsel of Achitophel, which he counselled in former days, was as if one should enquire of the word of God: so was all the counsel of Achitophel both to David and also to Abessalom. (2 Samuel 16:23 Brenton)
2Krl:16:23 Rada Achitofela, której on udzielał, w tym czasie znaczyła tyle, co słowo Boże. Tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno dla Dawida, jak i dla Absaloma. (2 Sm 16:23 BT_4)
2Krl:16:23 καὶ βουλὴ Αχιτοφελ, ἣν ἐβουλεύσατο ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρώταις, ὃν τρόπον ἐπερωτήσῃ ἐν λόγῳ τοῦ θεοῦ, οὕτως πᾶσα βουλὴ τοῦ Αχιτοφελ καί γε τῷ Δαυιδ καί γε τῷ Αβεσσαλωμ.
2Krl:16:23 καί ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ   ὅς ἥ ὅ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐν λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί γέ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί γέ ὁ ἡ τό    
2Krl:16:23 I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Kto/, który/, który Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Po pierwsze Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By pytać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bóg  thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie ??? David I też, nawet, mianowicie ???  
2Krl:16:23 kai\ E( boulE\ *aCHitofel, E(\n e)bouleu/sato e)n tai=s E(me/rais tai=s prO/tais, o(\n tro/pon e)perOtE/sE| e)n lo/gO| tou= Teou=, ou(/tOs pa=sa E( boulE\ tou= *aCHitofel kai/ ge tO=| *dauid kai/ ge tO=| *abessalOm.
2Krl:16:23 kai hE bulE aCHitofel, hEn ebuleusato en tais hEmerais tais prOtais, hon tropon eperOtEsE en logO tu Teu, hutOs pasa hE bulE tu aCHitofel kai ge tO dauid kai ge tO abessalOm.
2Krl:16:23 C RA_NSF N1_NSF N_NSM RR_ASF VAI_AMI3S P RA_DPF N1A_DPF RA_DPF A1_DPFS RR_ASM N2_ASM VA_AAS3S P N2_DSM RA_GSM N2_GSM D A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RA_GSM N_GSM C x RA_DSM N_DSM C x RA_DSM N_DSM
2Krl:16:23 and also, even, namely the plan/intention ć who/whom/which to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the first who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to question in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the god [see theology] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] every all, each, every, the whole of the plan/intention the ć and also, even, namely ??? the David and also, even, namely ??? the ć  
2Krl:16:23 and the (nom) plan/intention (nom|voc)   who/whom/which (acc) he/she/it-was-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) the (dat) first (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(sg)-will-be-QUESTION-ed, he/she/it-should-QUESTION, you(sg)-should-be-QUESTION-ed in/among/by (+dat) word (dat) the (gen) god (gen) thusly/like this every (nom|voc) the (nom) plan/intention (nom|voc) the (gen)   and ??? the (dat) David (indecl) and ??? the (dat)    
2Krl:16:23 2Krl_16:23_1 2Krl_16:23_2 2Krl_16:23_3 2Krl_16:23_4 2Krl_16:23_5 2Krl_16:23_6 2Krl_16:23_7 2Krl_16:23_8 2Krl_16:23_9 2Krl_16:23_10 2Krl_16:23_11 2Krl_16:23_12 2Krl_16:23_13 2Krl_16:23_14 2Krl_16:23_15 2Krl_16:23_16 2Krl_16:23_17 2Krl_16:23_18 2Krl_16:23_19 2Krl_16:23_20 2Krl_16:23_21 2Krl_16:23_22 2Krl_16:23_23 2Krl_16:23_24 2Krl_16:23_25 2Krl_16:23_26 2Krl_16:23_27 2Krl_16:23_28 2Krl_16:23_29 2Krl_16:23_30 2Krl_16:23_31 2Krl_16:23_32 2Krl_16:23_33
2Krl:16:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x