2Krl:15:1 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Αβεσσαλωμ ἅρματα καὶ ἵππους καὶ πεντήκοντα ἄνδρας παρατρέχειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
2Krl:15:1 And it came to pass after this that Abessalom prepared for himself chariots and horses, and fifty men to run before him. (2 Samuel 15:1 Brenton)
2Krl:15:1 Potem Absalom sprawił sobie rydwan i konie, pięćdziesięciu zaś ludzi biegało przed nim. (2 Sm 15:1 BT_4)
2Krl:15:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Αβεσσαλωμ ἅρματα καὶ ἵππους καὶ πεντήκοντα ἄνδρας παρατρέχειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
2Krl:15:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἵππος, -ου, ὁ καί πεντή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:15:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Wóz I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
2Krl:15:1 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ e)poi/Esen e(autO=| *abessalOm a(/rmata kai\ i(/ppous kai\ pentE/konta a)/ndras paratre/CHein e)/mprosTen au)tou=.
2Krl:15:1 kai egeneto meta tauta kai epoiEsen heautO abessalOm harmata kai hippus kai pentEkonta andras paratreCHein emprosTen autu.
2Krl:15:1 C VBI_AMI3S P RD_APN C VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM N3M_APN C N2_APM C M N3_APM V1_PAN P RD_GSM
2Krl:15:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves ć chariot and also, even, namely horse and also, even, namely fifty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć before/in front of he/she/it/same
2Krl:15:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed self (dat)   chariots (nom|acc|voc) and horses (acc) and fifty men, husbands (acc)   before/in front of him/it/same (gen)
2Krl:15:1 2Krl_15:1_1 2Krl_15:1_2 2Krl_15:1_3 2Krl_15:1_4 2Krl_15:1_5 2Krl_15:1_6 2Krl_15:1_7 2Krl_15:1_8 2Krl_15:1_9 2Krl_15:1_10 2Krl_15:1_11 2Krl_15:1_12 2Krl_15:1_13 2Krl_15:1_14 2Krl_15:1_15 2Krl_15:1_16 2Krl_15:1_17
2Krl:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:2 καὶ ὤρθρισεν Αβεσσαλωμ καὶ ἔστη ἀνὰ χεῖρα τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης, καὶ ἐγένετο πᾶς ἀνήρ, ᾧ ἐγένετο κρίσις, ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα εἰς κρίσιν, καὶ ἐβόησεν πρὸς αὐτὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἔλεγεν αὐτῷ Ἐκ ποίας πόλεως σὺ εἶ; καὶ εἶπεν ὁ ἀνήρ Ἐκ μιᾶς φυλῶν Ισραηλ ὁ δοῦλός σου.
2Krl:15:2 And Abessalom rose early, and stood by the side of the way of the gate: and it came to pass that every man who had a cause, came to the king for judgment, and Abessalom cried to him, and said to him, Of what city art thou? And he said, Thy servant is of one of the tribes of Israel. (2 Samuel 15:2 Brenton)
2Krl:15:2 Absalom rano zwykł zasiadać obok drogi wiodącej do bramy. Każdego, kto z jakąś sprawą udawał się do króla, by ją rozsądził, wołał Absalom do siebie i pytał: «Z którego jesteś miasta?» Ten odpowiadał: «Sługa twój jest z takiego a takiego pokolenia izraelskiego». (2 Sm 15:2 BT_4)
2Krl:15:2 καὶ ὤρθρισεν Αβεσσαλωμ καὶ ἔστη ἀνὰ χεῖρα τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης, καὶ ἐγένετο πᾶς ἀνήρ, ἐγένετο κρίσις, ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα εἰς κρίσιν, καὶ ἐβόησεν πρὸς αὐτὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἔλεγεν αὐτῷ Ἐκ ποίας πόλεως σὺ εἶ; καὶ εἶπεν ἀνήρ Ἐκ μιᾶς φυλῶν Ισραηλ δοῦλός σου.
2Krl:15:2 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -)   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀνά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ποῖος -α -ον πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:15:2 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano I też, nawet, mianowicie By powodować stać W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Ręka Drogi {Sposobu}/droga Brama I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jaki rodzaj Miasto Ty By iść; by być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeden Szczep Izrael Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg)
2Krl:15:2 kai\ O)/rTrisen *abessalOm kai\ e)/stE a)na\ CHei=ra tE=s o(dou= tE=s pu/lEs, kai\ e)ge/neto pa=s a)nE/r, O(=| e)ge/neto kri/sis, E)=lTen pro\s to\n basile/a ei)s kri/sin, kai\ e)bo/Esen pro\s au)to\n *abessalOm kai\ e)/legen au)tO=| *)ek poi/as po/leOs su\ ei)=; kai\ ei)=pen o( a)nE/r *)ek mia=s fulO=n *israEl o( dou=lo/s sou.
2Krl:15:2 kai OrTrisen abessalOm kai estE ana CHeira tEs hodu tEs pylEs, kai egeneto pas anEr, hO egeneto krisis, ElTen pros ton basilea eis krisin, kai eboEsen pros auton abessalOm kai elegen autO ek poias poleOs sy ei; kai eipen ho anEr ek mias fylOn israEl ho dulos su.
2Krl:15:2 C VAI_AAI3S N_NSM C VHI_AAI3S P N3_ASF RA_GSF N2_GSF RA_GSF N1_GSF C VBI_AMI3S A3_NSM N3_NSM RR_DSM VBI_AMI3S N3I_NSF VBI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM P N3I_ASF C VAI_AAI3S P RD_ASM N_NSM C V1I_IAI3S RD_DSM P A1A_GSF N3I_GSF RP_NS V9_PAI2S C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM P A1A_GSF N1_GPF N_DSF RA_NSM N2_NSM RP_GS
2Krl:15:2 and also, even, namely to come early in the morning ć and also, even, namely to cause to stand up/each/by (+acc) hand the way/road the gate and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to become become, happen judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to come toward (+acc,+gen,+dat) the king into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels what kind city you to go; to be and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels one tribe Israel the slave; servile you; your/yours(sg)
2Krl:15:2 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed   and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand up (+acc) hand (acc) the (gen) way/road (gen) the (gen) gate (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed every (nom|voc) man, husband (nom) who/whom/which (dat) he/she/it-was-BECOME-ed judgment (nom) he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) into (+acc) judgment (acc) and he/she/it-BELLOW-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   and he/she/it-was-SAY/TELL-ing him/it/same (dat) out of (+gen) what kind (acc) city (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) man, husband (nom) out of (+gen) one (gen) tribes (gen) Israel (indecl) the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:15:2 2Krl_15:2_1 2Krl_15:2_2 2Krl_15:2_3 2Krl_15:2_4 2Krl_15:2_5 2Krl_15:2_6 2Krl_15:2_7 2Krl_15:2_8 2Krl_15:2_9 2Krl_15:2_10 2Krl_15:2_11 2Krl_15:2_12 2Krl_15:2_13 2Krl_15:2_14 2Krl_15:2_15 2Krl_15:2_16 2Krl_15:2_17 2Krl_15:2_18 2Krl_15:2_19 2Krl_15:2_20 2Krl_15:2_21 2Krl_15:2_22 2Krl_15:2_23 2Krl_15:2_24 2Krl_15:2_25 2Krl_15:2_26 2Krl_15:2_27 2Krl_15:2_28 2Krl_15:2_29 2Krl_15:2_30 2Krl_15:2_31 2Krl_15:2_32 2Krl_15:2_33 2Krl_15:2_34 2Krl_15:2_35 2Krl_15:2_36 2Krl_15:2_37 2Krl_15:2_38 2Krl_15:2_39 2Krl_15:2_40 2Krl_15:2_41 2Krl_15:2_42 2Krl_15:2_43 2Krl_15:2_44 2Krl_15:2_45 2Krl_15:2_46 2Krl_15:2_47 2Krl_15:2_48
2Krl:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αβεσσαλωμ Ἰδοὺ οἱ λόγοι σου ἀγαθοὶ καὶ εὔκολοι, καὶ ἀκούων οὐκ ἔστιν σοι παρὰ τοῦ βασιλέως·
2Krl:15:3 And Abessalom said to him, See, thy affairs are right and clear, yet thou hast no one appointed of the king to hear thee. (2 Samuel 15:3 Brenton)
2Krl:15:3 Wtedy Absalom mówił mu: «Patrz, sprawa twoja jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię wysłuchał». (2 Sm 15:3 BT_4)
2Krl:15:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αβεσσαλωμ Ἰδοὺ οἱ λόγοι σου ἀγαθοὶ καὶ εὔκολοι, καὶ ἀκούων οὐκ ἔστιν σοι παρὰ τοῦ βασιλέως·
2Krl:15:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί   καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:15:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By słyszeć ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król
2Krl:15:3 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *abessalOm *)idou\ oi( lo/goi sou a)gaToi\ kai\ eu)/koloi, kai\ a)kou/On ou)k e)/stin soi para\ tou= basile/Os·
2Krl:15:3 kai eipen pros auton abessalOm idu hoi logoi su agaToi kai eukoloi, kai akuOn uk estin soi para tu basileOs·
2Krl:15:3 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM I RA_NPM N2_NPM RP_GS A1_NPM C A1B_NPM C V1_PAPNSM D V9_PAI3S RP_DS P RA_GSM N3V_GSM
2Krl:15:3 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely ć and also, even, namely to hear οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king
2Krl:15:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) words (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) good ([Adj] nom|voc) and   and while HEAR-ing (nom) not he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen)
2Krl:15:3 2Krl_15:3_1 2Krl_15:3_2 2Krl_15:3_3 2Krl_15:3_4 2Krl_15:3_5 2Krl_15:3_6 2Krl_15:3_7 2Krl_15:3_8 2Krl_15:3_9 2Krl_15:3_10 2Krl_15:3_11 2Krl_15:3_12 2Krl_15:3_13 2Krl_15:3_14 2Krl_15:3_15 2Krl_15:3_16 2Krl_15:3_17 2Krl_15:3_18 2Krl_15:3_19 2Krl_15:3_20
2Krl:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:4 καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ Τίς με καταστήσει κριτὴν ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἐλεύσεται πᾶς ἀνήρ, ᾧ ἐὰν ᾖ ἀντιλογία καὶ κρίσις, καὶ δικαιώσω αὐτόν;
2Krl:15:4 And Abessalom said, O that one would make me a judge in the land; then every man who had a dispute or a cause would come to me, and I would judge him! (2 Samuel 15:4 Brenton)
2Krl:15:4 Potem mówił Absalom: «O, któż mię ustanowi sędzią nad krajem? Przychodziliby do mnie wszyscy, którzy mają sprawy sporne i sądowe, a ja wydawałbym sprawiedliwe wyroki». (2 Sm 15:4 BT_4)
2Krl:15:4 καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ Τίς με καταστήσει κριτὴν ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἐλεύσεται πᾶς ἀνήρ, ἐὰν ἀντιλογία καὶ κρίσις, καὶ δικαιώσω αὐτόν;
2Krl:15:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) κριτής, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀντι·λογία, -ας, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ καί δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:15:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Sądź [zobacz krytyka] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By przychodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy On/ona/to/to samo
2Krl:15:4 kai\ ei)=pen *abessalOm *ti/s me katastE/sei kritE\n e)n tE=| gE=|, kai\ e)p’ e)me\ e)leu/setai pa=s a)nE/r, O(=| e)a\n E)=| a)ntilogi/a kai\ kri/sis, kai\ dikaiO/sO au)to/n;
2Krl:15:4 kai eipen abessalOm tis me katastEsei kritEn en tE gE, kai ep’ eme eleusetai pas anEr, hO ean E antilogia kai krisis, kai dikaiOsO auton;
2Krl:15:4 C VBI_AAI3S N_NSM RI_NSM RP_AS VF_FAI3S N1M_ASM P RA_DSF N1_DSF C P RP_AS VF_FMI3S A3_NSM N3_NSM RR_DSM C V9_PAS3S N1A_NSF C N3I_NSF C VF_FAI1S RD_ASM
2Krl:15:4 and also, even, namely to say/tell ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to enable lay, render widowed judge [see critic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to come every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous he/she/it/same
2Krl:15:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed   who/what/why (nom) me (acc) he/she/it-will-ENABLE, you(sg)-will-be-ENABLE-ed (classical) judge (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-will-be-COME-ed every (nom|voc) man, husband (nom) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be Dispute (nom|voc) and judgment (nom) and I-will-MAKE RIGHTEOUS, I-should-MAKE RIGHTEOUS him/it/same (acc)
2Krl:15:4 2Krl_15:4_1 2Krl_15:4_2 2Krl_15:4_3 2Krl_15:4_4 2Krl_15:4_5 2Krl_15:4_6 2Krl_15:4_7 2Krl_15:4_8 2Krl_15:4_9 2Krl_15:4_10 2Krl_15:4_11 2Krl_15:4_12 2Krl_15:4_13 2Krl_15:4_14 2Krl_15:4_15 2Krl_15:4_16 2Krl_15:4_17 2Krl_15:4_18 2Krl_15:4_19 2Krl_15:4_20 2Krl_15:4_21 2Krl_15:4_22 2Krl_15:4_23 2Krl_15:4_24 2Krl_15:4_25
2Krl:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:5 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν ἄνδρα τοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐπελαμβάνετο αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
2Krl:15:5 And it came to pass when a man came near to do him obeisance, that he stretched out his hand, and took hold of him, and kissed him. (2 Samuel 15:5 Brenton)
2Krl:15:5 A gdy ktoś się zbliżał, aby mu oddać pokłon, podawał mu rękę, ściskał i całował. (2 Sm 15:5 BT_4)
2Krl:15:5 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν ἄνδρα τοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐπελαμβάνετο αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
2Krl:15:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:15:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By całować pieszczotę, zakochany pocałunek On/ona/to/to samo
2Krl:15:5 kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)ggi/DZein a)/ndra tou= proskunE=sai au)tO=| kai\ e)Xe/teinen tE\n CHei=ra au)tou= kai\ e)pelamba/neto au)tou= kai\ katefi/lEsen au)to/n.
2Krl:15:5 kai egeneto en tO engiDZein andra tu proskynEsai autO kai eXeteinen tEn CHeira autu kai epelambaneto autu kai katefilEsen auton.
2Krl:15:5 C VBI_AMI3S P RA_DSN V1_PAN N3_ASM RA_GSN VA_AAN RD_DSM C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM C V1I_IMI3S RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM
2Krl:15:5 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to extend the hand he/she/it/same and also, even, namely to take hold of he/she/it/same and also, even, namely to kiss caress, amorous kiss he/she/it/same
2Krl:15:5 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-NEAR-ing man, husband (acc) the (gen) to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE!, he/she/it-happens-to-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE (opt) him/it/same (dat) and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-being-TAKE-ed-HOLD-OF him/it/same (gen) and he/she/it-KISS-ed him/it/same (acc)
2Krl:15:5 2Krl_15:5_1 2Krl_15:5_2 2Krl_15:5_3 2Krl_15:5_4 2Krl_15:5_5 2Krl_15:5_6 2Krl_15:5_7 2Krl_15:5_8 2Krl_15:5_9 2Krl_15:5_10 2Krl_15:5_11 2Krl_15:5_12 2Krl_15:5_13 2Krl_15:5_14 2Krl_15:5_15 2Krl_15:5_16 2Krl_15:5_17 2Krl_15:5_18 2Krl_15:5_19 2Krl_15:5_20
2Krl:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:6 καὶ ἐποίησεν Αβεσσαλωμ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο παντὶ Ισραηλ τοῖς παραγινομένοις εἰς κρίσιν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἰδιοποιεῖτο Αβεσσαλωμ τὴν καρδίαν ἀνδρῶν Ισραηλ.
2Krl:15:6 And Abessalom did after this manner to all Israel that came to the king for judgment; and Abessalom gained the hearts of the men of Israel. (2 Samuel 15:6 Brenton)
2Krl:15:6 Absalom postępował w ten sposób wobec każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość do króla. Tak Absalom zjednywał sobie serca ludu izraelskiego. (2 Sm 15:6 BT_4)
2Krl:15:6 καὶ ἐποίησεν Αβεσσαλωμ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο παντὶ Ισραηλ τοῖς παραγινομένοις εἰς κρίσιν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἰδιοποιεῖτο Αβεσσαλωμ τὴν καρδίαν ἀνδρῶν Ισραηλ.
2Krl:15:6 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί     ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:15:6 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael
2Krl:15:6 kai\ e)poi/Esen *abessalOm kata\ to\ r(E=ma tou=to panti\ *israEl toi=s paraginome/nois ei)s kri/sin pro\s to\n basile/a, kai\ i)diopoiei=to *abessalOm tE\n kardi/an a)ndrO=n *israEl.
2Krl:15:6 kai epoiEsen abessalOm kata to rEma tuto panti israEl tois paraginomenois eis krisin pros ton basilea, kai idiopoieito abessalOm tEn kardian andrOn israEl.
2Krl:15:6 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN A3_DSM N_GSM RA_DPM V1_PMPDPM P N3I_ASF P RA_ASM N3V_ASM C V2_IMI3S N_NSM RA_ASF N1A_ASF N3_GPM N_GSM
2Krl:15:6 and also, even, namely to do/make ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of Israel the to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely ć ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel
2Krl:15:6 and he/she/it-DO/MAKE-ed   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) every (dat) Israel (indecl) the (dat) while being-COME-ed-INTO-BEING (dat) into (+acc) judgment (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and     the (acc) heart (acc) men, husbands (gen) Israel (indecl)
2Krl:15:6 2Krl_15:6_1 2Krl_15:6_2 2Krl_15:6_3 2Krl_15:6_4 2Krl_15:6_5 2Krl_15:6_6 2Krl_15:6_7 2Krl_15:6_8 2Krl_15:6_9 2Krl_15:6_10 2Krl_15:6_11 2Krl_15:6_12 2Krl_15:6_13 2Krl_15:6_14 2Krl_15:6_15 2Krl_15:6_16 2Krl_15:6_17 2Krl_15:6_18 2Krl_15:6_19 2Krl_15:6_20 2Krl_15:6_21 2Krl_15:6_22 2Krl_15:6_23
2Krl:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:7 καὶ ἐγένετο ἀπὸ τέλους τεσσαράκοντα ἐτῶν καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Πορεύσομαι δὴ καὶ ἀποτείσω τὰς εὐχάς μου, ἃς ηὐξάμην τῷ κυρίῳ, ἐν Χεβρων·
2Krl:15:7 And it came to pass after forty years, that Abessalom said to his father, I will go now, and pay my vows, which I vowed to the Lord in Chebron. (2 Samuel 15:7 Brenton)
2Krl:15:7 Po upływie czterech lat rzekł Absalom do króla: «Pozwól mi pójść wypełnić w Hebronie ślub, jaki złożyłem Panu. (2 Sm 15:7 BT_4)
2Krl:15:7 Καὶ ἐγένετο ἀπὸ τέλους τεσσαράκοντα ἐτῶν καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Πορεύσομαι δὴ καὶ ἀποτείσω τὰς εὐχάς μου, ἃς ηὐξάμην τῷ κυρίῳ, ἐν Χεβρων·
2Krl:15:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό τέλο·ς, -ους, τό τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δή καί ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν  
2Krl:15:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koniec (wypadek, spełnienie) Czterdzieści Rok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec On/ona/to/to samo By iść Naprawdę I też, nawet, mianowicie By odwdzięczać się Ślub Ja Kto/, który/, który By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:15:7 *kai\ e)ge/neto a)po\ te/lous tessara/konta e)tO=n kai\ ei)=pen *abessalOm pro\s to\n pate/ra au)tou= *poreu/somai dE\ kai\ a)potei/sO ta\s eu)CHa/s mou, a(/s Eu)Xa/mEn tO=| kuri/O|, e)n *CHebrOn·
2Krl:15:7 kai egeneto apo telus tessarakonta etOn kai eipen abessalOm pros ton patera autu poreusomai dE kai apoteisO tas euCHas mu, has EuXamEn tO kyriO, en CHebrOn·
2Krl:15:7 C VBI_AMI3S P N3E_GSN M N3E_GPN C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3_ASM RD_GSM VF_FMI1S x C VF_FAI1S RA_APF N1_APF RP_GS RR_APF VAI_AMI1S RA_DSM N2_DSM P N_DS
2Krl:15:7 and also, even, namely to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing end (event, consummation) forty year and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the father he/she/it/same to go indeed and also, even, namely to repay the vow I who/whom/which to pray pray; sometimes "vow" the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krl:15:7 and he/she/it-was-BECOME-ed away from (+gen) end (gen) forty years (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) I-will-be-GO-ed indeed and I-will-PAY DAMAGES, I-should-PAY DAMAGES the (acc) vows (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-was-PRAY-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat)  
2Krl:15:7 2Krl_15:7_1 2Krl_15:7_2 2Krl_15:7_3 2Krl_15:7_4 2Krl_15:7_5 2Krl_15:7_6 2Krl_15:7_7 2Krl_15:7_8 2Krl_15:7_9 2Krl_15:7_10 2Krl_15:7_11 2Krl_15:7_12 2Krl_15:7_13 2Krl_15:7_14 2Krl_15:7_15 2Krl_15:7_16 2Krl_15:7_17 2Krl_15:7_18 2Krl_15:7_19 2Krl_15:7_20 2Krl_15:7_21 2Krl_15:7_22 2Krl_15:7_23 2Krl_15:7_24 2Krl_15:7_25 2Krl_15:7_26
2Krl:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:8 ὅτι εὐχὴν ηὔξατο ὁ δοῦλός σου ἐν τῷ οἰκεῖν με ἐν Γεδσουρ ἐν Συρίᾳ λέγων Ἐὰν ἐπιστρέφων ἐπιστρέψῃ με κύριος εἰς Ιερουσαλημ, καὶ λατρεύσω τῷ κυρίῳ.
2Krl:15:8 For thy servant vowed a vow when I dwelt at Gedsur in Syria, saying, If the Lord should indeed restore me to Jerusalem, then will I serve the Lord. (2 Samuel 15:8 Brenton)
2Krl:15:8 Przebywając w Geszur w Syrii złożył sługa twój obietnicę: Jeżeli Pan sprawi, że powrócę do Jerozolimy, wtedy oddam hołd Panu». (2 Sm 15:8 BT_4)
2Krl:15:8 ὅτι εὐχὴν ηὔξατο δοῦλός σου ἐν τῷ οἰκεῖν με ἐν Γεδσουρ ἐν Συρίᾳ λέγων Ἐὰν ἐπιστρέφων ἐπιστρέψῃ με κύριος εἰς Ιερουσαλημ, καὶ λατρεύσω τῷ κυρίῳ.
2Krl:15:8 ὅτι εὐχή, -ῆς, ἡ εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν   ἐν Συρία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:15:8 Ponieważ/tamto Ślub By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mieszkać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syria [Rzymska prowincja z] By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się dookoła By odwracać się dookoła Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:15:8 o(/ti eu)CHE\n Eu)/Xato o( dou=lo/s sou e)n tO=| oi)kei=n me e)n *gedsour e)n *suri/a| le/gOn *)ea\n e)pistre/fOn e)pistre/PSE| me ku/rios ei)s *ierousalEm, kai\ latreu/sO tO=| kuri/O|.
2Krl:15:8 hoti euCHEn EuXato ho dulos su en tO oikein me en gedsur en syria legOn ean epistrefOn epistrePSE me kyrios eis ierusalEm, kai latreusO tO kyriO.
2Krl:15:8 C N1_ASF VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_DSN V2_PAN RP_AS P N_DS P N1A_DS V1_PAPNSM C V1_PAPNSM VF_FMI2S RP_AS N2_NSM P N_ASF C VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM
2Krl:15:8 because/that vow to pray pray; sometimes "vow" the slave; servile you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to dwell I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Syria [Roman province of] to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn around to turn around I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:15:8 because/that vow (acc) he/she/it-was-PRAY-ed the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-DWELL-ing me (acc) in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) Syria (dat) while SAY/TELL-ing (nom) if-ever while TURN-ing-AROUND (nom) you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND, he/she/it-should-TURN-AROUND, you(sg)-should-be-TURN-ed-AROUND me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) Jerusalem (indecl) and I-will-PERFORM-RITUALS/RITES, I-should-PERFORM-RITUALS/RITES the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
2Krl:15:8 2Krl_15:8_1 2Krl_15:8_2 2Krl_15:8_3 2Krl_15:8_4 2Krl_15:8_5 2Krl_15:8_6 2Krl_15:8_7 2Krl_15:8_8 2Krl_15:8_9 2Krl_15:8_10 2Krl_15:8_11 2Krl_15:8_12 2Krl_15:8_13 2Krl_15:8_14 2Krl_15:8_15 2Krl_15:8_16 2Krl_15:8_17 2Krl_15:8_18 2Krl_15:8_19 2Krl_15:8_20 2Krl_15:8_21 2Krl_15:8_22 2Krl_15:8_23 2Krl_15:8_24 2Krl_15:8_25 2Krl_15:8_26
2Krl:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:9 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Βάδιζε εἰς εἰρήνην· καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς Χεβρων.
2Krl:15:9 And the king said to him, Go in peace. And he arose and went to Chebron. (2 Samuel 15:9 Brenton)
2Krl:15:9 Król odpowiedział mu: «Idź w pokoju!» On zaś powstawszy, udał się do Hebronu. (2 Sm 15:9 BT_4)
2Krl:15:9 καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεύς Βάδιζε εἰς εἰρήνην· καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς Χεβρων.
2Krl:15:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]  
2Krl:15:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By iść Do (+przyspieszenie)
2Krl:15:9 kai\ ei)=pen au)tO=| o( basileu/s *ba/diDZe ei)s ei)rE/nEn· kai\ a)nasta\s e)poreu/TE ei)s *CHebrOn.
2Krl:15:9 kai eipen autO ho basileus badiDZe eis eirEnEn· kai anastas eporeuTE eis CHebrOn.
2Krl:15:9 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM V1_PAD2S P N1_ASF C VH_AAPNSM VCI_API3S P N_AS
2Krl:15:9 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king ć into (+acc) peace and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to go into (+acc) ć
2Krl:15:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom)   into (+acc) peace (acc) and upon STand-ing-UP (nom|voc) he/she/it-was-GO-ed into (+acc)  
2Krl:15:9 2Krl_15:9_1 2Krl_15:9_2 2Krl_15:9_3 2Krl_15:9_4 2Krl_15:9_5 2Krl_15:9_6 2Krl_15:9_7 2Krl_15:9_8 2Krl_15:9_9 2Krl_15:9_10 2Krl_15:9_11 2Krl_15:9_12 2Krl_15:9_13
2Krl:15:9 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:10 καὶ ἀπέστειλεν Αβεσσαλωμ κατασκόπους ἐν πάσαις φυλαῖς Ισραηλ λέγων Ἐν τῷ ἀκοῦσαι ὑμᾶς τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης καὶ ἐρεῖτε Βεβασίλευκεν βασιλεὺς Αβεσσαλωμ ἐν Χεβρων.
2Krl:15:10 And Abessalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, When ye hear the sound of the trumpet, then shall ye say, Abessalom is become king in Chebron. (2 Samuel 15:10 Brenton)
2Krl:15:10 Absalom skierował tajnych posłańców do pokoleń izraelskich, żeby mówili: «Gdy tylko posłyszycie dźwięk trąby, wołajcie: "Absalom został królem w Hebronie"». (2 Sm 15:10 BT_4)
2Krl:15:10 καὶ ἀπέστειλεν Αβεσσαλωμ κατασκόπους ἐν πάσαις φυλαῖς Ισραηλ λέγων Ἐν τῷ ἀκοῦσαι ὑμᾶς τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης καὶ ἐρεῖτε Βεβασίλευκεν βασιλεὺς Αβεσσαλωμ ἐν Χεβρων.
2Krl:15:10 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   κατά·σκοπος, -ου, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐν  
2Krl:15:10 I też, nawet, mianowicie zamawiać Szpieg W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Izrael By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niechętny; by słyszeć Ty Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By panować Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:15:10 kai\ a)pe/steilen *abessalOm katasko/pous e)n pa/sais fulai=s *israEl le/gOn *)en tO=| a)kou=sai u(ma=s tE\n fOnE\n tE=s kerati/nEs kai\ e)rei=te *bebasi/leuken basileu\s *abessalOm e)n *CHebrOn.
2Krl:15:10 kai apesteilen abessalOm kataskopus en pasais fylais israEl legOn en tO akusai hymas tEn fOnEn tEs keratinEs kai ereite bebasileuken basileus abessalOm en CHebrOn.
2Krl:15:10 C VAI_AAI3S N_NSM N2_APM P A1S_DPF N1_DPF N_GSM V1_PAPNSM P RA_DSN VA_AAN RP_AP RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF C VF2_FAI2P VX_XAI3S N3V_NSM N_NSM P N_DS
2Krl:15:10 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć spy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Israel to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the unwilling; to hear you the sound/voice cries the ć and also, even, namely to say/tell to reign king ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krl:15:10 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   spies (acc) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) tribes (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) you(pl) (acc) the (acc) sound/voice (acc) the (gen)   and you(pl)-will-SAY/TELL he/she/it-has-REIGN-ed king (nom)   in/among/by (+dat)  
2Krl:15:10 2Krl_15:10_1 2Krl_15:10_2 2Krl_15:10_3 2Krl_15:10_4 2Krl_15:10_5 2Krl_15:10_6 2Krl_15:10_7 2Krl_15:10_8 2Krl_15:10_9 2Krl_15:10_10 2Krl_15:10_11 2Krl_15:10_12 2Krl_15:10_13 2Krl_15:10_14 2Krl_15:10_15 2Krl_15:10_16 2Krl_15:10_17 2Krl_15:10_18 2Krl_15:10_19 2Krl_15:10_20 2Krl_15:10_21 2Krl_15:10_22 2Krl_15:10_23 2Krl_15:10_24
2Krl:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:11 καὶ μετὰ Αβεσσαλωμ ἐπορεύθησαν διακόσιοι ἄνδρες ἐξ Ιερουσαλημ κλητοὶ καὶ πορευόμενοι τῇ ἁπλότητι αὐτῶν καὶ οὐκ ἔγνωσαν πᾶν ῥῆμα.
2Krl:15:11 And there went with Abessalom two hundred chosen men from Jerusalem; and they went in their simplicity, and knew not anything. (2 Samuel 15:11 Brenton)
2Krl:15:11 Z Absalomem na jego wezwanie wyruszyło z Jerozolimy dwustu ludzi, nie wiedząc w prostocie swej o niczym. (2 Sm 15:11 BT_4)
2Krl:15:11 καὶ μετὰ Αβεσσαλωμ ἐπορεύθησαν διακόσιοι ἄνδρες ἐξ Ιερουσαλημ κλητοὶ καὶ πορευόμενοι τῇ ἁπλότητι αὐτῶν καὶ οὐκ ἔγνωσαν πᾶν ῥῆμα.
2Krl:15:11 καί μετά   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κλητός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἁπλότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό
2Krl:15:11 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By iść Dwieście Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] Nazywany zapraszany, wybierany I też, nawet, mianowicie By iść Jedność Przeciwległy {Przeciwny} duplicitousness; od ????????, Pojedynczy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
2Krl:15:11 kai\ meta\ *abessalOm e)poreu/TEsan diako/sioi a)/ndres e)X *ierousalEm klEtoi\ kai\ poreuo/menoi tE=| a(plo/tEti au)tO=n kai\ ou)k e)/gnOsan pa=n r(E=ma.
2Krl:15:11 kai meta abessalOm eporeuTEsan diakosioi andres eX ierusalEm klEtoi kai poreuomenoi tE haplotEti autOn kai uk egnOsan pan rEma.
2Krl:15:11 C P N_GSM VCI_API3P A1A_NPM N3_NPM P N_GSF A1_NPM C V1_PMPNPM RA_DSF N3T_DSF RD_GPM C D VZI_AAI3P A3_ASN N3M_ASN
2Krl:15:11 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć to go two hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] called invited, chosen and also, even, namely to go the singleness Opposite duplicitousness; from ἁπλοῦς, single he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance
2Krl:15:11 and after (+acc), with (+gen)   they-were-GO-ed two hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) out of (+gen) Jerusalem (indecl) called ([Adj] nom|voc) and while being-GO-ed (nom|voc) the (dat) singleness (dat) them/same (gen) and not they-KNOW-ed every (nom|acc|voc) declaration (nom|acc|voc)
2Krl:15:11 2Krl_15:11_1 2Krl_15:11_2 2Krl_15:11_3 2Krl_15:11_4 2Krl_15:11_5 2Krl_15:11_6 2Krl_15:11_7 2Krl_15:11_8 2Krl_15:11_9 2Krl_15:11_10 2Krl_15:11_11 2Krl_15:11_12 2Krl_15:11_13 2Krl_15:11_14 2Krl_15:11_15 2Krl_15:11_16 2Krl_15:11_17 2Krl_15:11_18 2Krl_15:11_19
2Krl:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:12 καὶ ἀπέστειλεν Αβεσσαλωμ καὶ ἐκάλεσεν τὸν Αχιτοφελ τὸν Γελμωναῖον τὸν σύμβουλον Δαυιδ ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐκ Γωλα ἐν τῷ θυσιάζειν αὐτόν. καὶ ἐγένετο σύστρεμμα ἰσχυρόν, καὶ ὁ λαὸς πορευόμενος καὶ πολὺς μετὰ Αβεσσαλωμ.
2Krl:15:12 And Abessalom sent to Achitophel the Theconite, the counsellor of David, from his city, from Gola, where he was sacrificing: and there was a strong conspiracy; and the people with Abessalom were increasingly numerous. (2 Samuel 15:12 Brenton)
2Krl:15:12 Kiedy Absalom składał ofiarę, posłał również, by wezwano z rodzinnego miasta Gilo Achitofela Gilonitę, doradcę Dawida. W ten sposób wzmagało się sprzysiężenie, a otoczenie Absaloma się powiększało. (2 Sm 15:12 BT_4)
2Krl:15:12 καὶ ἀπέστειλεν Αβεσσαλωμ καὶ ἐκάλεσεν τὸν Αχιτοφελ τὸν Γελμωναῖον τὸν σύμβουλον Δαυιδ ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐκ Γωλα ἐν τῷ θυσιάζειν αὐτόν. καὶ ἐγένετο σύστρεμμα ἰσχυρόν, καὶ λαὸς πορευόμενος καὶ πολὺς μετὰ Αβεσσαλωμ.
2Krl:15:12 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σύμ·βουλος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ   ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἰσχυρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μετά  
2Krl:15:12 I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Doradca David Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Ludzie By iść I też, nawet, mianowicie Dużo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
2Krl:15:12 kai\ a)pe/steilen *abessalOm kai\ e)ka/lesen to\n *aCHitofel to\n *gelmOnai=on to\n su/mboulon *dauid e)k tE=s po/leOs au)tou= e)k *gOla e)n tO=| Tusia/DZein au)to/n. kai\ e)ge/neto su/stremma i)sCHuro/n, kai\ o( lao\s poreuo/menos kai\ polu\s meta\ *abessalOm.
2Krl:15:12 kai apesteilen abessalOm kai ekalesen ton aCHitofel ton gelmOnaion ton symbulon dauid ek tEs poleOs autu ek gOla en tO TysiaDZein auton. kai egeneto systremma isCHyron, kai ho laos poreuomenos kai polys meta abessalOm.
2Krl:15:12 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM N_GSM P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM P N_DSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C VBI_AMI3S N3M_ASN A1A_ASM C RA_NSM N2_NSM V1_PMPNSM C A1P_NSM P N_ASM
2Krl:15:12 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć and also, even, namely to call call the ć the ć the adviser David out of (+gen) ἐξ before vowels the city he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen ć mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely the people to go and also, even, namely much after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
2Krl:15:12 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   and he/she/it-CALL-ed the (acc)   the (acc)   the (acc) adviser (acc) David (indecl) out of (+gen) the (gen) city (gen) him/it/same (gen) out of (+gen)   in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed   mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) people (nom) while being-GO-ed (nom) and much (nom) after (+acc), with (+gen)  
2Krl:15:12 2Krl_15:12_1 2Krl_15:12_2 2Krl_15:12_3 2Krl_15:12_4 2Krl_15:12_5 2Krl_15:12_6 2Krl_15:12_7 2Krl_15:12_8 2Krl_15:12_9 2Krl_15:12_10 2Krl_15:12_11 2Krl_15:12_12 2Krl_15:12_13 2Krl_15:12_14 2Krl_15:12_15 2Krl_15:12_16 2Krl_15:12_17 2Krl_15:12_18 2Krl_15:12_19 2Krl_15:12_20 2Krl_15:12_21 2Krl_15:12_22 2Krl_15:12_23 2Krl_15:12_24 2Krl_15:12_25 2Krl_15:12_26 2Krl_15:12_27 2Krl_15:12_28 2Krl_15:12_29 2Krl_15:12_30 2Krl_15:12_31 2Krl_15:12_32 2Krl_15:12_33 2Krl_15:12_34
2Krl:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:13 καὶ παρεγένετο ὁ ἀπαγγέλλων πρὸς Δαυιδ λέγων Ἐγενήθη ἡ καρδία ἀνδρῶν Ισραηλ ὀπίσω Αβεσσαλωμ.
2Krl:15:13 And there came a messenger to David, saying, the heart of the men of Israel is gone after Abessalom. (2 Samuel 15:13 Brenton)
2Krl:15:13 Wtedy doszła wieść do Dawida: «Serca ludzi z Izraela zwróciły się do Absaloma». (2 Sm 15:13 BT_4)
2Krl:15:13 Καὶ παρεγένετο ἀπαγγέλλων πρὸς Δαυιδ λέγων Ἐγενήθη καρδία ἀνδρῶν Ισραηλ ὀπίσω Αβεσσαλωμ.
2Krl:15:13 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ὀπίσω  
2Krl:15:13 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko By informować – informować albo opowiadać. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David By mówić/opowiadaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Z tyłu w tył, z tyłu, potem
2Krl:15:13 *kai\ parege/neto o( a)pagge/llOn pro\s *dauid le/gOn *)egenE/TE E( kardi/a a)ndrO=n *israEl o)pi/sO *abessalOm.
2Krl:15:13 kai paregeneto ho apangellOn pros dauid legOn egenETE hE kardia andrOn israEl opisO abessalOm.
2Krl:15:13 C VBI_AMI3S RA_NSM V1_PAPNSM P N_ASM V1_PAPNSM VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF N3_GPM N_GSM D N_ASM
2Krl:15:13 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the to report – to report or tell. toward (+acc,+gen,+dat) David to say/tell to become become, happen the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel behind back, behind, after ć
2Krl:15:13 and he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING the (nom) while DELIVER A MESSAGE-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) heart (nom|voc) men, husbands (gen) Israel (indecl) behind  
2Krl:15:13 2Krl_15:13_1 2Krl_15:13_2 2Krl_15:13_3 2Krl_15:13_4 2Krl_15:13_5 2Krl_15:13_6 2Krl_15:13_7 2Krl_15:13_8 2Krl_15:13_9 2Krl_15:13_10 2Krl_15:13_11 2Krl_15:13_12 2Krl_15:13_13 2Krl_15:13_14
2Krl:15:13 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:14 καὶ εἶπεν Δαυιδ πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς μετ’ αὐτοῦ τοῖς ἐν Ιερουσαλημ Ἀνάστητε καὶ φύγωμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν σωτηρία ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ· ταχύνατε τοῦ πορευθῆναι, ἵνα μὴ ταχύνῃ καὶ καταλάβῃ ἡμᾶς καὶ ἐξώσῃ ἐφ’ ἡμᾶς τὴν κακίαν καὶ πατάξῃ τὴν πόλιν στόματι μαχαίρης.
2Krl:15:14 And David said to all his servants who were with him in Jerusalem, Rise, and let us flee, for we have no refuge from Abessalom: make haste and go, lest he overtake us speedily, and bring evil upon us, and smite the city with the edge of the sword. (2 Samuel 15:14 Brenton)
2Krl:15:14 Wtedy Dawid dał rozkaz wszystkim swym sługom przebywającym wraz z nim w Jerozolimie: «Wstańcie! Uchodźmy, gdyż nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem. Spiesznie uciekajcie, ażeby nas nie napadł znienacka, nie sprowadził na nas niedoli i ostrzem miecza nie wygładził mieszkańców miasta». (2 Sm 15:14 BT_4)
2Krl:15:14 καὶ εἶπεν Δαυιδ πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς μετ’ αὐτοῦ τοῖς ἐν Ιερουσαλημ Ἀνάστητε καὶ φύγωμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν σωτηρία ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ· ταχύνατε τοῦ πορευθῆναι, ἵνα μὴ ταχύνῃ καὶ καταλάβῃ ἡμᾶς καὶ ἐξώσῃ ἐφ’ ἡμᾶς τὴν κακίαν καὶ πατάξῃ τὴν πόλιν στόματι μαχαίρης.
2Krl:15:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό     ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἵνα μή   καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ στόμα[τ], -ατος, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
2Krl:15:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By uciekać Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz By iść żeby / ażeby / bo Nie I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Ja I też, nawet, mianowicie By wyganiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Źle źle, złośliwość I też, nawet, mianowicie By uderzać Miasto Ust/żołądka por Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
2Krl:15:14 kai\ ei)=pen *dauid pa=sin toi=s paisi\n au)tou= toi=s met’ au)tou= toi=s e)n *ierousalEm *)ana/stEte kai\ fu/gOmen, o(/ti ou)k e)/stin E(mi=n sOtEri/a a)po\ prosO/pou *abessalOm· taCHu/nate tou= poreuTE=nai, i(/na mE\ taCHu/nE| kai\ katala/bE| E(ma=s kai\ e)XO/sE| e)f’ E(ma=s tE\n kaki/an kai\ pata/XE| tE\n po/lin sto/mati maCHai/rEs.
2Krl:15:14 kai eipen dauid pasin tois paisin autu tois met’ autu tois en ierusalEm anastEte kai fygOmen, hoti uk estin hEmin sOtEria apo prosOpu abessalOm· taCHynate tu poreuTEnai, hina mE taCHynE kai katalabE hEmas kai eXOsE ef’ hEmas tEn kakian kai pataXE tEn polin stomati maCHairEs.
2Krl:15:14 C VBI_AAI3S N_NSM A3_DPM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM RA_DPM P RD_GSM RA_DPM P N_DSF VH_AAD2P C VB_AAS1P C D V9_PAI3S RP_DP N1A_NSF P N2N_GSN N_GSM VA_AAD2P RA_GSN VC_APN C D VA_AAS3S C VB_AAS3S RP_AP C VA_AAS3S P RP_AP RA_ASF N1A_ASF C VA_AAS3S RA_ASF N3I_ASF N3M_DSN N1_GSF
2Krl:15:14 and also, even, namely to say/tell David every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to flee because/that οὐχ before rough breathing to be I salvation/deliverance; saving from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć ć the to go so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, I and also, even, namely to expel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I the evil evil, malice and also, even, namely to smite the city mouth/maw stoma sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
2Krl:15:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) all (dat) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) the (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) the (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) do-STand-you(pl)-UP!, you(pl)-should-STand-UP and we-should-FLEE because/that not he/she/it-is us (dat) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) away from (+gen) face (gen)     the (gen) to-be-GO-ed so that / in order to /because not   and he/she/it-should-COMPREHEND, you(sg)-should-be-COMPREHEND-ed us (acc) and you(sg)-will-be-EXPEL-ed, he/she/it-should-EXPEL, you(sg)-should-be-EXPEL-ed, (fut perf) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) the (acc) evil (acc) and you(sg)-will-be-SMITE-ed, he/she/it-should-SMITE, you(sg)-should-be-SMITE-ed the (acc) city (acc) mouth/maw (dat) sacrificial knife (gen)
2Krl:15:14 2Krl_15:14_1 2Krl_15:14_2 2Krl_15:14_3 2Krl_15:14_4 2Krl_15:14_5 2Krl_15:14_6 2Krl_15:14_7 2Krl_15:14_8 2Krl_15:14_9 2Krl_15:14_10 2Krl_15:14_11 2Krl_15:14_12 2Krl_15:14_13 2Krl_15:14_14 2Krl_15:14_15 2Krl_15:14_16 2Krl_15:14_17 2Krl_15:14_18 2Krl_15:14_19 2Krl_15:14_20 2Krl_15:14_21 2Krl_15:14_22 2Krl_15:14_23 2Krl_15:14_24 2Krl_15:14_25 2Krl_15:14_26 2Krl_15:14_27 2Krl_15:14_28 2Krl_15:14_29 2Krl_15:14_30 2Krl_15:14_31 2Krl_15:14_32 2Krl_15:14_33 2Krl_15:14_34 2Krl_15:14_35 2Krl_15:14_36 2Krl_15:14_37 2Krl_15:14_38 2Krl_15:14_39 2Krl_15:14_40 2Krl_15:14_41 2Krl_15:14_42 2Krl_15:14_43 2Krl_15:14_44 2Krl_15:14_45
2Krl:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:15 καὶ εἶπον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν βασιλέα Κατὰ πάντα, ὅσα αἱρεῖται ὁ κύριος ἡμῶν ὁ βασιλεύς, ἰδοὺ οἱ παῖδές σου.
2Krl:15:15 And the king's servants said to the king, In all things which our lord the king chooses, behold we are thy servants. (2 Samuel 15:15 Brenton)
2Krl:15:15 Słudzy królewscy odpowiedzieli królowi: «We wszystkim, co rozkaże pan nasz, król, słudzy twoi będą z tobą». (2 Sm 15:15 BT_4)
2Krl:15:15 καὶ εἶπον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν βασιλέα Κατὰ πάντα, ὅσα αἱρεῖται κύριος ἡμῶν βασιλεύς, ἰδοὺ οἱ παῖδές σου.
2Krl:15:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:15:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/służący Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg)
2Krl:15:15 kai\ ei)=pon oi( pai=des tou= basile/Os pro\s to\n basile/a *kata\ pa/nta, o(/sa ai(rei=tai o( ku/rios E(mO=n o( basileu/s, i)dou\ oi( pai=de/s sou.
2Krl:15:15 kai eipon hoi paides tu basileOs pros ton basilea kata panta, hosa haireitai ho kyrios hEmOn ho basileus, idu hoi paides su.
2Krl:15:15 C VBI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM RA_GSM N3V_GSM P RA_ASM N3V_ASM P A3_APN A1_APN V2_PMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM N3V_NSM VB_AMD2S RA_NPM N3D_NPM RP_GS
2Krl:15:15 and also, even, namely to say/tell the child/servant the king toward (+acc,+gen,+dat) the king down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to choose the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the child/servant you; your/yours(sg)
2Krl:15:15 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) children/servants (nom|voc) the (gen) king (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-being-CHOOSE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) us (gen) the (nom) king (nom) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:15:15 2Krl_15:15_1 2Krl_15:15_2 2Krl_15:15_3 2Krl_15:15_4 2Krl_15:15_5 2Krl_15:15_6 2Krl_15:15_7 2Krl_15:15_8 2Krl_15:15_9 2Krl_15:15_10 2Krl_15:15_11 2Krl_15:15_12 2Krl_15:15_13 2Krl_15:15_14 2Krl_15:15_15 2Krl_15:15_16 2Krl_15:15_17 2Krl_15:15_18 2Krl_15:15_19 2Krl_15:15_20 2Krl_15:15_21 2Krl_15:15_22
2Krl:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:16 καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ τοῖς ποσὶν αὐτῶν· καὶ ἀφῆκεν ὁ βασιλεὺς δέκα γυναῖκας τῶν παλλακῶν αὐτοῦ φυλάσσειν τὸν οἶκον.
2Krl:15:16 And the king and all his house went out on foot: and the king left ten women of his concubines to keep the house. (2 Samuel 15:16 Brenton)
2Krl:15:16 I wyruszył król pieszo, a za nim cały jego dom. Pozostawił jednak król dziesięć nałożnic, aby pilnowały pałacu. (2 Sm 15:16 BT_4)
2Krl:15:16 καὶ ἐξῆλθεν βασιλεὺς καὶ πᾶς οἶκος αὐτοῦ τοῖς ποσὶν αὐτῶν· καὶ ἀφῆκεν βασιλεὺς δέκα γυναῖκας τῶν παλλακῶν αὐτοῦ φυλάσσειν τὸν οἶκον.
2Krl:15:16 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δέκα γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
2Krl:15:16 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom On/ona/to/to samo Pij; stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} Król Dziesięć Kobiety/żona On/ona/to/to samo By zabezpieczać się Dom
2Krl:15:16 kai\ e)XE=lTen o( basileu\s kai\ pa=s o( oi)=kos au)tou= toi=s posi\n au)tO=n· kai\ a)fE=ken o( basileu\s de/ka gunai=kas tO=n pallakO=n au)tou= fula/ssein to\n oi)=kon.
2Krl:15:16 kai eXElTen ho basileus kai pas ho oikos autu tois posin autOn· kai afEken ho basileus deka gynaikas tOn pallakOn autu fylassein ton oikon.
2Krl:15:16 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_DPM N3D_DPM RD_GPM C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM M N3K_APF RA_GPF N1_GPF RD_GSM V1_PAN RA_ASM N2_ASM
2Krl:15:16 and also, even, namely to come out the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house he/she/it/same the drink; foot he/she/it/same and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left the king ten woman/wife the ć he/she/it/same to guard the house
2Krl:15:16 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) king (nom) and every (nom|voc) the (nom) house (nom) him/it/same (gen) the (dat) drink (acc); feet (dat) them/same (gen) and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing the (nom) king (nom) ten women/wives (acc) the (gen)   him/it/same (gen) to-be-GUARD-ing the (acc) house (acc)
2Krl:15:16 2Krl_15:16_1 2Krl_15:16_2 2Krl_15:16_3 2Krl_15:16_4 2Krl_15:16_5 2Krl_15:16_6 2Krl_15:16_7 2Krl_15:16_8 2Krl_15:16_9 2Krl_15:16_10 2Krl_15:16_11 2Krl_15:16_12 2Krl_15:16_13 2Krl_15:16_14 2Krl_15:16_15 2Krl_15:16_16 2Krl_15:16_17 2Krl_15:16_18 2Krl_15:16_19 2Krl_15:16_20 2Krl_15:16_21 2Krl_15:16_22 2Krl_15:16_23 2Krl_15:16_24
2Krl:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ πεζῇ καὶ ἔστησαν ἐν οἴκῳ τῷ μακράν.
2Krl:15:17 And the king and all his servants went out on foot; and abode in a distant house. (2 Samuel 15:17 Brenton)
2Krl:15:17 Wyruszył więc król pieszo, a wszyscy ludzie w ślad za nim. Przy ostatnim domu zatrzymali się. (2 Sm 15:17 BT_4)
2Krl:15:17 καὶ ἐξῆλθεν βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ πεζῇ καὶ ἔστησαν ἐν οἴκῳ τῷ μακράν.
2Krl:15:17 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πεζῇ; πεζός -ή -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν
2Krl:15:17 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo Lądem; chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Daleko; daleko [zobacz makro]
2Krl:15:17 kai\ e)XE=lTen o( basileu\s kai\ pa/ntes oi( pai=des au)tou= peDZE=| kai\ e)/stEsan e)n oi)/kO| tO=| makra/n.
2Krl:15:17 kai eXElTen ho basileus kai pantes hoi paides autu peDZE kai estEsan en oikO tO makran.
2Krl:15:17 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C A3_NPM RA_NPM N3D_NPM RD_GSM A1_DSF C VAI_AAI3P P N2_DSM RA_DSM A1A_ASF
2Krl:15:17 and also, even, namely to come out the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same by land; going by land and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the far; far [see macro]
2Krl:15:17 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) king (nom) and all (nom|voc) the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) by land; going by land ([Adj] dat) and they-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) house (dat) the (dat) far; far ([Adj] acc)
2Krl:15:17 2Krl_15:17_1 2Krl_15:17_2 2Krl_15:17_3 2Krl_15:17_4 2Krl_15:17_5 2Krl_15:17_6 2Krl_15:17_7 2Krl_15:17_8 2Krl_15:17_9 2Krl_15:17_10 2Krl_15:17_11 2Krl_15:17_12 2Krl_15:17_13 2Krl_15:17_14 2Krl_15:17_15 2Krl_15:17_16
2Krl:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:18 καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀνὰ χεῖρα αὐτοῦ παρῆγον καὶ πᾶς ὁ χεττι καὶ πᾶς ὁ φελετθι καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῆς ἐλαίας ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ πᾶς ὁ λαὸς παρεπορεύετο ἐχόμενος αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν καὶ πάντες οἱ ἁδροὶ καὶ πάντες οἱ μαχηταί, ἑξακόσιοι ἄνδρες, καὶ παρῆσαν ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ· καὶ πᾶς ὁ χερεθθι καὶ πᾶς ὁ φελεθθι καὶ πάντες οἱ Γεθθαῖοι, ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ ἐλθόντες τοῖς ποσὶν αὐτῶν ἐκ Γεθ, πορευόμενοι ἐπὶ πρόσωπον τοῦ βασιλέως.
2Krl:15:18 And all his servants passed on by his side, and every Chelethite, and every Phelethite, and they stood by the olive tree in the wilderness: and all the people marched near him, and all his court, and all the men of might, and all the men of war, six hundred: and they were present at his side: and every Chelethite, and every Phelethite, and all the six hundred Gittites that came on foot out of Geth, and they went on before the king. (2 Samuel 15:18 Brenton)
2Krl:15:18 Przechodzili obok niego wszyscy słudzy: wszyscy Keretyci, wszyscy Peletyci, wszyscy Gittyci, którzy przybyli z Gat w liczbie sześciuset ludzi, przeszli przed królem. (2 Sm 15:18 BT_4)
2Krl:15:18 καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀνὰ χεῖρα αὐτοῦ παρῆγον καὶ πᾶς χεττι καὶ πᾶς φελετθι καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῆς ἐλαίας ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ πᾶς λαὸς παρεπορεύετο ἐχόμενος αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν καὶ πάντες οἱ ἁδροὶ καὶ πάντες οἱ μαχηταί, ἑξακόσιοι ἄνδρες, καὶ παρῆσαν ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ· καὶ πᾶς χερεθθι καὶ πᾶς φελεθθι καὶ πάντες οἱ Γεθθαῖοι, ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ ἐλθόντες τοῖς ποσὶν αὐτῶν ἐκ Γεθ, πορευόμενοι ἐπὶ πρόσωπον τοῦ βασιλέως.
2Krl:15:18 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἐλαία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ἑξα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἑξα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:15:18 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo By mijać być wpływany, przekonywany, odchodź, pochodź, generuj, płódź potomstwo, produkuj I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwne albo oliwne drzewo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do ??? By mieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kłócić się Sześćset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sześćset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przychodzić Pij; stopa On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Król
2Krl:15:18 kai\ pa/ntes oi( pai=des au)tou= a)na\ CHei=ra au)tou= parE=gon kai\ pa=s o( CHetti kai\ pa=s o( feletTi kai\ e)/stEsan e)pi\ tE=s e)lai/as e)n tE=| e)rE/mO|· kai\ pa=s o( lao\s pareporeu/eto e)CHo/menos au)tou= kai\ pa/ntes oi( peri\ au)to\n kai\ pa/ntes oi( a(droi\ kai\ pa/ntes oi( maCHEtai/, e(Xako/sioi a)/ndres, kai\ parE=san e)pi\ CHei=ra au)tou=· kai\ pa=s o( CHereTTi kai\ pa=s o( feleTTi kai\ pa/ntes oi( *geTTai=oi, e(Xako/sioi a)/ndres oi( e)lTo/ntes toi=s posi\n au)tO=n e)k *geT, poreuo/menoi e)pi\ pro/sOpon tou= basile/Os.
2Krl:15:18 kai pantes hoi paides autu ana CHeira autu parEgon kai pas ho CHetti kai pas ho feletTi kai estEsan epi tEs elaias en tE erEmO· kai pas ho laos pareporeueto eCHomenos autu kai pantes hoi peri auton kai pantes hoi hadroi kai pantes hoi maCHEtai, heXakosioi andres, kai parEsan epi CHeira autu· kai pas ho CHereTTi kai pas ho feleTTi kai pantes hoi geTTaioi, heXakosioi andres hoi elTontes tois posin autOn ek geT, poreuomenoi epi prosOpon tu basileOs.
2Krl:15:18 C A3_NPM RA_NPM N3D_NPM RD_GSM P N3_ASF RD_GSM V1I_IAI3P C A3_NSM RA_NSM N_NSM C A3_NSM RA_NSM N_NSM C VAI_AAI3P P RA_GSF N1A_GSF P RA_DSF N2_DSF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1I_IMI3S V1_PMPNSM RD_GSM C A3_NPM RA_NPM P RD_ASM C A3_NPM RA_NPM A1A_NPM C A3_NPM RA_NPM N1M_NPM A1A_NPM N3_NPM C V9_IAI3P P N3_ASF RD_GSM C A3_NSM RA_NSM N_NSM C A3_NSM RA_NSM N_NSM C A3_NPM RA_NPM N2_NPM A1A_NPM N3_NPM RA_NPM VB_AAPNPM RA_DPM N3D_DPM RD_GPM P N_DS V1_PMPNPM P N2N_ASN RA_GSM N3V_GSM
2Krl:15:18 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same up/each/by (+acc) hand he/she/it/same to pass by to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the olive or olive tree in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to ??? to have he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to quarrel six hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć six hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to come the drink; foot he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels ć to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the king
2Krl:15:18 and all (nom|voc) the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) up (+acc) hand (acc) him/it/same (gen) I-was-PASS BY-ing, they-were-PASS BY-ing and every (nom|voc) the (nom)   and every (nom|voc) the (nom)   and they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) olive or olive tree (gen), olives or olive trees (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) he/she/it-was-being-???-ed while being-HAVE-ed (nom) him/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom) about (+acc,+gen) him/it/same (acc) and all (nom|voc) the (nom)   and all (nom|voc) the (nom) he/she/it-should-be-being-QUARREL-ed six hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) and they-were-BE-ing-PRESENT/HERE; upon HANG DOWN-ing (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) him/it/same (gen) and every (nom|voc) the (nom)   and every (nom|voc) the (nom)   and all (nom|voc) the (nom)   six hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) the (nom) upon COME-ing (nom|voc) the (dat) drink (acc); feet (dat) them/same (gen) out of (+gen)   while being-GO-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
2Krl:15:18 2Krl_15:18_1 2Krl_15:18_2 2Krl_15:18_3 2Krl_15:18_4 2Krl_15:18_5 2Krl_15:18_6 2Krl_15:18_7 2Krl_15:18_8 2Krl_15:18_9 2Krl_15:18_10 2Krl_15:18_11 2Krl_15:18_12 2Krl_15:18_13 2Krl_15:18_14 2Krl_15:18_15 2Krl_15:18_16 2Krl_15:18_17 2Krl_15:18_18 2Krl_15:18_19 2Krl_15:18_20 2Krl_15:18_21 2Krl_15:18_22 2Krl_15:18_23 2Krl_15:18_24 2Krl_15:18_25 2Krl_15:18_26 2Krl_15:18_27 2Krl_15:18_28 2Krl_15:18_29 2Krl_15:18_30 2Krl_15:18_31 2Krl_15:18_32 2Krl_15:18_33 2Krl_15:18_34 2Krl_15:18_35 2Krl_15:18_36 2Krl_15:18_37 2Krl_15:18_38 2Krl_15:18_39 2Krl_15:18_40 2Krl_15:18_41 2Krl_15:18_42 2Krl_15:18_43 2Krl_15:18_44 2Krl_15:18_45 2Krl_15:18_46 2Krl_15:18_47 2Krl_15:18_48 2Krl_15:18_49 2Krl_15:18_50 2Krl_15:18_51 2Krl_15:18_52 2Krl_15:18_53 2Krl_15:18_54 2Krl_15:18_55 2Krl_15:18_56 2Krl_15:18_57 2Krl_15:18_58 2Krl_15:18_59 2Krl_15:18_60 2Krl_15:18_61 2Krl_15:18_62 2Krl_15:18_63 2Krl_15:18_64 2Krl_15:18_65 2Krl_15:18_66 2Krl_15:18_67 2Krl_15:18_68 2Krl_15:18_69 2Krl_15:18_70 2Krl_15:18_71 2Krl_15:18_72 2Krl_15:18_73 2Krl_15:18_74 2Krl_15:18_75 2Krl_15:18_76 2Krl_15:18_77 2Krl_15:18_78
2Krl:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:19 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Εθθι τὸν Γεθθαῖον Ἵνα τί πορεύῃ καὶ σὺ μεθ’ ἡμῶν; ἐπίστρεφε καὶ οἴκει μετὰ τοῦ βασιλέως, ὅτι ξένος εἶ σὺ καὶ ὅτι μετῴκηκας σὺ ἐκ τοῦ τόπου σου.
2Krl:15:19 And the king said to Ethi, the Gittite, Why dost thou also go with us? return, and dwell with the king, for thou art a stranger, and thou has come forth as a sojourner out of thy place. (2 Samuel 15:19 Brenton)
2Krl:15:19 I zapytał król Ittaja Gittytę: «Czemuż i ty idziesz razem z nami? Wróć i pozostań przy nowym królu, przecież jesteś cudzoziemcem, a nawet jesteś wygnańcem ze swojej ojczyzny. (2 Sm 15:19 BT_4)
2Krl:15:19 καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Εθθι τὸν Γεθθαῖον Ἵνα τί πορεύῃ καὶ σὺ μεθ’ ἡμῶν; ἐπίστρεφε καὶ οἴκει μετὰ τοῦ βασιλέως, ὅτι ξένος εἶ σὺ καὶ ὅτι μετῴκηκας σὺ ἐκ τοῦ τόπου σου.
2Krl:15:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός   ὁ ἡ τό   ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ξένος -η -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὅτι   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:15:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść I też, nawet, mianowicie Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By mieszkać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Ponieważ/tamto Obcy {Dziwny}/obcy By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce Ty; twój/twój(sg)
2Krl:15:19 kai\ ei)=pen o( basileu\s pro\s *eTTi to\n *geTTai=on *(/ina ti/ poreu/E| kai\ su\ meT’ E(mO=n; e)pi/strefe kai\ oi)/kei meta\ tou= basile/Os, o(/ti Xe/nos ei)= su\ kai\ o(/ti metO/|kEkas su\ e)k tou= to/pou sou.
2Krl:15:19 kai eipen ho basileus pros eTTi ton geTTaion hina ti poreuE kai sy meT’ hEmOn; epistrefe kai oikei meta tu basileOs, hoti Xenos ei sy kai hoti metOkEkas sy ek tu topu su.
2Krl:15:19 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_AS RA_ASM N2_ASM C RI_ASN V1_PAS3S C RP_NS P RP_GP V1_PAD2S C V2_PAD2S P RA_GSM N3V_GSM C A1_NSM V9_PAI2S RP_NS C C VX_XAI2S RP_NS P RA_GSM N2_GSM RP_GS
2Krl:15:19 and also, even, namely to say/tell the king toward (+acc,+gen,+dat) ć the ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go and also, even, namely you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I to turn around and also, even, namely to dwell after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king because/that strange/foreign to go; to be you and also, even, namely because/that ć you out of (+gen) ἐξ before vowels the place you; your/yours(sg)
2Krl:15:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc)   so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed and you(sg) (nom) after (+acc), with (+gen) us (gen) be-you(sg)-TURN-ing-AROUND! and he/she/it-is-DWELL-ing, you(sg)-are-being-DWELL-ed (classical), be-you(sg)-DWELL-ing! after (+acc), with (+gen) the (gen) king (gen) because/that strange/foreign ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and because/that   you(sg) (nom) out of (+gen) the (gen) place (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:15:19 2Krl_15:19_1 2Krl_15:19_2 2Krl_15:19_3 2Krl_15:19_4 2Krl_15:19_5 2Krl_15:19_6 2Krl_15:19_7 2Krl_15:19_8 2Krl_15:19_9 2Krl_15:19_10 2Krl_15:19_11 2Krl_15:19_12 2Krl_15:19_13 2Krl_15:19_14 2Krl_15:19_15 2Krl_15:19_16 2Krl_15:19_17 2Krl_15:19_18 2Krl_15:19_19 2Krl_15:19_20 2Krl_15:19_21 2Krl_15:19_22 2Krl_15:19_23 2Krl_15:19_24 2Krl_15:19_25 2Krl_15:19_26 2Krl_15:19_27 2Krl_15:19_28 2Krl_15:19_29 2Krl_15:19_30 2Krl_15:19_31 2Krl_15:19_32 2Krl_15:19_33
2Krl:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:15:20 εἰ ἐχθὲς παραγέγονας, καὶ σήμερον κινήσω σε μεθ’ ἡμῶν καί γε μεταναστήσεις τὸν τόπον σου; ἐχθὲς ἡ ἐξέλευσίς σου, καὶ σήμερον μετακινήσω σε μεθ’ ἡμῶν τοῦ πορευθῆναι; καὶ ἐγὼ πορεύσομαι οὗ ἂν ἐγὼ πορευθῶ. ἐπιστρέφου καὶ ἐπίστρεψον τοὺς ἀδελφούς σου μετὰ σοῦ, καὶ κύριος ποιήσει μετὰ σοῦ ἔλεος καὶ ἀλήθειαν.
2Krl:15:20 Whereas thou camest yesterday, shall I to-day cause thee to travel with us, and shalt thou thus change thy place? thou didst come forth yesterday, and to-day shall I set thee in motion to go along with us? I indeed will go whithersoever I may go: return then, and cause thy brethren to return with thee, and may the Lord deal mercifully and truly with thee. (2 Samuel 15:20 Brenton)
2Krl:15:20 Wczoraj przyszedłeś, a dziś miałbyś iść, aby tułać się z nami, gdy ja sam idę bez celu? Raczej wróć, zabierając z sobą braci. Niechaj Pan okazuje ci miłość i wierność!» (2 Sm 15:20 BT_4)
2Krl:15:20 εἰ ἐχθὲς παραγέγονας, καὶ σήμερον κινήσω σε μεθ’ ἡμῶν καί γε μεταναστήσεις τὸν τόπον σου; ἐχθὲς ἐξέλευσίς σου, καὶ σήμερον μετακινήσω σε μεθ’ ἡμῶν τοῦ πορευθῆναι; καὶ ἐγὼ πορεύσομαι οὗ ἂν ἐγὼ πορευθῶ. ἐπιστρέφου καὶ ἐπίστρεψον τοὺς ἀδελφούς σου μετὰ σοῦ, καὶ κύριος ποιήσει μετὰ σοῦ ἔλεος καὶ ἀλήθειαν.
2Krl:15:20 εἰ ἐχθές v.l. χθές παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί σήμερον κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γέ μετ·αν·ίστημι [LXX] (-, μετανα+στη·σ-, 2nd ath. μετανα+στ(η)-/ath. μετανα+στ(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐχθές v.l. χθές ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σήμερον μετα·κινέω (μετα+κιν(ε)-, μετα+κινη·σ-, μετα+κινη·σ-, -, -, μετα+κινη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
2Krl:15:20 Jeżeli Wczoraj By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie Dzisiaj dzień By umieszczać w ruchu Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie ??? Do ??? Miejsce Ty; twój/twój(sg) Wczoraj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dzisiaj dzień By przesuwać się Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja By iść I też, nawet, mianowicie Ja By iść Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ja By iść By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Brat Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Robienie/robienie; by czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Litość I też, nawet, mianowicie PRAWDA
2Krl:15:20 ei) e)CHTe\s parage/gonas, kai\ sE/meron kinE/sO se meT’ E(mO=n kai/ ge metanastE/seis to\n to/pon sou; e)CHTe\s E( e)Xe/leusi/s sou, kai\ sE/meron metakinE/sO se meT’ E(mO=n tou= poreuTE=nai; kai\ e)gO\ poreu/somai ou(= a)/n e)gO\ poreuTO=. e)pistre/fou kai\ e)pi/strePSon tou\s a)delfou/s sou meta\ sou=, kai\ ku/rios poiE/sei meta\ sou= e)/leos kai\ a)lE/Teian.
2Krl:15:20 ei eCHTes paragegonas, kai sEmeron kinEsO se meT’ hEmOn kai ge metanastEseis ton topon su; eCHTes hE eXeleusis su, kai sEmeron metakinEsO se meT’ hEmOn tu poreuTEnai; kai egO poreusomai hu