2Krn:10:1 καὶ ἦλθεν Ροβοαμ εἰς Συχεμ, ὅτι εἰς Συχεμ ἤρχετο πᾶς Ισραηλ βασιλεῦσαι αὐτόν.
2Krn:10:1 And Roboam came to Sychem: for all Israel came to Sychem to make him king. (2 Chronicles 10:1 Brenton)
2Krn:10:1 Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, aby go ustanowić królem. (2 Krn 10:1 BT_4)
2Krn:10:1 Καὶ ἦλθεν Ροβοαμ εἰς Συχεμ, ὅτι εἰς Συχεμ ἤρχετο πᾶς Ισραηλ βασιλεῦσαι αὐτόν.
2Krn:10:1 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ῥοβοάμ, ὁ εἰς[1] Συχέμ, ὁ and ἡ ὅτι εἰς[1] Συχέμ, ὁ and ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:10:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Rehoboam Do (+przyspieszenie) Shechem Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Shechem By przychodzić; by zaczynać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By panować On/ona/to/to samo
2Krn:10:1 *kai\ E)=lTen *roboam ei)s *suCHem, o(/ti ei)s *suCHem E)/rCHeto pa=s *israEl basileu=sai au)to/n.
2Krn:10:1 kai ElTen roboam eis syCHem, hoti eis syCHem ErCHeto pas israEl basileusai auton.
2Krn:10:1 C VBI_AAI3S N_NSM P N_AS C P N_AS V1I_IMI3S A3_NSM N_NSM VA_AAN RD_ASM
2Krn:10:1 and also, even, namely to come Rehoboam into (+acc) Shechem because/that into (+acc) Shechem to come; to begin every all, each, every, the whole of Israel to reign he/she/it/same
2Krn:10:1 and he/she/it-COME-ed Rehoboam (indecl) into (+acc) Shechem (indecl) because/that into (+acc) Shechem (indecl) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed every (nom|voc) Israel (indecl) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) him/it/same (acc)
2Krn:10:1 2Krn_10:1_1 2Krn_10:1_2 2Krn_10:1_3 2Krn_10:1_4 2Krn_10:1_5 2Krn_10:1_6 2Krn_10:1_7 2Krn_10:1_8 2Krn_10:1_9 2Krn_10:1_10 2Krn_10:1_11 2Krn_10:1_12 2Krn_10:1_13
2Krn:10:1 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:2 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ – καὶ αὐτὸς ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου Σαλωμων τοῦ βασιλέως, καὶ κατῴκησεν Ιεροβοαμ ἐν Αἰγύπτῳ – , καὶ ἀπέστρεψεν Ιεροβοαμ ἐξ Αἰγύπτου.
2Krn:10:2 And it came to pass when Jeroboam the son of Nabat heard it, (now he was in Egypt, forasmuch as he had fled thither from the face of king Solomon, and Jeroboam dwelt in Egypt,)that Jeroboam returned out of Egypt. (2 Chronicles 10:2 Brenton)
2Krn:10:2 Usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata - a przebywał on w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem - i wrócił z Egiptu. (2 Krn 10:2 BT_4)
2Krn:10:2 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ καὶ αὐτὸς ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου Σαλωμων τοῦ βασιλέως, καὶ κατῴκησεν Ιεροβοαμ ἐν Αἰγύπτῳ , καὶ ἀπέστρεψεν Ιεροβοαμ ἐξ Αἰγύπτου.
2Krn:10:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὡς φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ     καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)   ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
2Krn:10:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć Syn   I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] Jak/jak By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Salomon Król I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z]     I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z]
2Krn:10:2 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *ieroboam ui(o\s *nabat kai\ au)to\s e)n *ai)gu/ptO|, O(s e)/fugen a)po\ prosO/pou *salOmOn tou= basile/Os, kai\ katO/|kEsen *ieroboam e)n *ai)gu/ptO| , kai\ a)pe/strePSen *ieroboam e)X *ai)gu/ptou.
2Krn:10:2 kai egeneto hOs Ekusen ieroboam hyios nabat kai autos en aigyptO, hOs efygen apo prosOpu salOmOn tu basileOs, kai katOkEsen ieroboam en aigyptO , kai apestrePSen ieroboam eX aigyptu.
2Krn:10:2 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C RD_NSM P N2_DSF C VBI_AAI3S P N2N_GSN N_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S N_NSM P N2_DSF , C VAI_AAI3S N_NSM P N2_GSF
2Krn:10:2 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear ć son ć   and also, even, namely he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] as/like to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Solomon the king and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of]     and also, even, namely to turn away from ć out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
2Krn:10:2 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed   son (nom)     and he/it/same (nom) in/among/by (+dat) Egypt (dat) as/like he/she/it-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (gen) king (gen) and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN   in/among/by (+dat) Egypt (dat)     and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM   out of (+gen) Egypt (gen)
2Krn:10:2 2Krn_10:2_1 2Krn_10:2_2 2Krn_10:2_3 2Krn_10:2_4 2Krn_10:2_5 2Krn_10:2_6 2Krn_10:2_7 2Krn_10:2_8 2Krn_10:2_9 2Krn_10:2_10 2Krn_10:2_11 2Krn_10:2_12 2Krn_10:2_13 2Krn_10:2_14 2Krn_10:2_15 2Krn_10:2_16 2Krn_10:2_17 2Krn_10:2_18 2Krn_10:2_19 2Krn_10:2_20 2Krn_10:2_21 2Krn_10:2_22 2Krn_10:2_23 2Krn_10:2_24 2Krn_10:2_25 2Krn_10:2_26 2Krn_10:2_27 2Krn_10:2_28 2Krn_10:2_29 2Krn_10:2_30 2Krn_10:2_31
2Krn:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:3 καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἦλθεν Ιεροβοαμ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ισραηλ πρὸς Ροβοαμ λέγοντες
2Krn:10:3 And they sent and called him: and Jeroboam and all the congregation came to Roboam, saying, (2 Chronicles 10:3 Brenton)
2Krn:10:3 Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam i cały Izrael, wtedy przemówili do Roboama tymi słowami: (2 Krn 10:3 BT_4)
2Krn:10:3 καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἦλθεν Ιεροβοαμ καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ισραηλ πρὸς Ροβοαμ λέγοντες
2Krn:10:3 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ πρός Ῥοβοάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Krn:10:3 I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rehoboam By mówić/opowiadaj
2Krn:10:3 kai\ a)pe/steilan kai\ e)ka/lesan au)to/n, kai\ E)=lTen *ieroboam kai\ pa=sa E( e)kklEsi/a *israEl pro\s *roboam le/gontes
2Krn:10:3 kai apesteilan kai ekalesan auton, kai ElTen ieroboam kai pasa hE ekklEsia israEl pros roboam legontes
2Krn:10:3 C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_ASM C VBI_AAI3S N_NSM C A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF N_GSM P N_ASM V1_PAPNPM
2Krn:10:3 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to call call he/she/it/same and also, even, namely to come ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church Israel toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam to say/tell
2Krn:10:3 and they-ORDER FORTH-ed and they-CALL-ed him/it/same (acc) and he/she/it-COME-ed   and every (nom|voc) the (nom) assembly (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
2Krn:10:3 2Krn_10:3_1 2Krn_10:3_2 2Krn_10:3_3 2Krn_10:3_4 2Krn_10:3_5 2Krn_10:3_6 2Krn_10:3_7 2Krn_10:3_8 2Krn_10:3_9 2Krn_10:3_10 2Krn_10:3_11 2Krn_10:3_12 2Krn_10:3_13 2Krn_10:3_14 2Krn_10:3_15 2Krn_10:3_16
2Krn:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:4 Ὁ πατήρ σου ἐσκλήρυνεν τὸν ζυγὸν ἡμῶν, καὶ νῦν ἄφες ἀπὸ τῆς δουλείας τοῦ πατρός σου τῆς σκληρᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρέος, οὗ ἔδωκεν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ δουλεύσομέν σοι.
2Krn:10:4 Thy father made our yoke grievous: now then abate somewhat of thy father's grievous rule, and of his heavy yoke which he put upon us, and we will serve thee. (2 Chronicles 10:4 Brenton)
2Krn:10:4 «Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś teraz ulżyj w okrutnej pańszczyźnie u twego ojca i w tym ciężkim jarzmie, które na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć». (2 Krn 10:4 BT_4)
2Krn:10:4 πατήρ σου ἐσκλήρυνεν τὸν ζυγὸν ἡμῶν, καὶ νῦν ἄφες ἀπὸ τῆς δουλείας τοῦ πατρός σου τῆς σκληρᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρέος, οὗ ἔδωκεν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ δουλεύσομέν σοι.
2Krn:10:4 ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί νῦν ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σκληρός -ά -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
2Krn:10:4 Ojciec Ty; twój/twój(sg) By twardnieć Jarzma/skala Ja I też, nawet, mianowicie Teraz By pozwalać iść z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niewolnictwo Ojciec Ty; twój/twój(sg) Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala On/ona/to/to samo Ciężko Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
2Krn:10:4 *(o patE/r sou e)sklE/runen to\n DZugo\n E(mO=n, kai\ nu=n a)/fes a)po\ tE=s doulei/as tou= patro/s sou tE=s sklEra=s kai\ a)po\ tou= DZugou= au)tou= tou= bare/os, ou(= e)/dOken e)f’ E(ma=s, kai\ douleu/some/n soi.
2Krn:10:4 o patEr su esklErynen ton DZygon hEmOn, kai nyn afes apo tEs duleias tu patros su tEs sklEras kai apo tu DZygu autu tu bareos, hu edOken ef’ hEmas, kai duleusomen soi.
2Krn:10:4 RA_NSM N3_NSM RP_GS VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GP C D VB_AAD2S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N3_GSM RP_GS RA_GSF A1A_GSF C P RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_GSM A3U_GSM RR_GSM VAI_AAI3S P RP_AP C VF_FAI1P RP_DS
2Krn:10:4 the father you; your/yours(sg) to harden the yoke/scale I and also, even, namely now to let go of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the slavery the father you; your/yours(sg) the hard rigid, stiff and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the yoke/scale he/she/it/same the heavy where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub
2Krn:10:4 the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-HARDEN-ing, he/she/it-HARDEN-ed the (acc) yoke/scale (acc) us (gen) and now do-LET-you(sg)-GO-OF! away from (+gen) the (gen) slavery (gen), slaveries (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) hard ([Adj] acc, gen) and away from (+gen) the (gen) yoke/scale (gen) him/it/same (gen) the (gen) heavy ([Adj] gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and we-will-OBEY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
2Krn:10:4 2Krn_10:4_1 2Krn_10:4_2 2Krn_10:4_3 2Krn_10:4_4 2Krn_10:4_5 2Krn_10:4_6 2Krn_10:4_7 2Krn_10:4_8 2Krn_10:4_9 2Krn_10:4_10 2Krn_10:4_11 2Krn_10:4_12 2Krn_10:4_13 2Krn_10:4_14 2Krn_10:4_15 2Krn_10:4_16 2Krn_10:4_17 2Krn_10:4_18 2Krn_10:4_19 2Krn_10:4_20 2Krn_10:4_21 2Krn_10:4_22 2Krn_10:4_23 2Krn_10:4_24 2Krn_10:4_25 2Krn_10:4_26 2Krn_10:4_27 2Krn_10:4_28 2Krn_10:4_29 2Krn_10:4_30 2Krn_10:4_31 2Krn_10:4_32
2Krn:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε ἕως τριῶν ἡμερῶν καὶ ἔρχεσθε πρός με· καὶ ἀπῆλθεν ὁ λαός.
2Krn:10:5 And he said to them, Go away for three days, and then come to me. So the people departed. (2 Chronicles 10:5 Brenton)
2Krn:10:5 Na to im odpowiedział: «Idźcie na trzy dni, a potem przyjdźcie do mnie z powrotem!» Wobec tego lud się rozszedł. (2 Krn 10:5 BT_4)
2Krn:10:5 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε ἕως τριῶν ἡμερῶν καὶ ἔρχεσθε πρός με· καὶ ἀπῆλθεν λαός.
2Krn:10:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Krn:10:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By iść Aż; świtaj Trzy Dzień I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By odchodzić Ludzie
2Krn:10:5 kai\ ei)=pen au)toi=s *poreu/esTe e(/Os triO=n E(merO=n kai\ e)/rCHesTe pro/s me· kai\ a)pE=lTen o( lao/s.
2Krn:10:5 kai eipen autois poreuesTe heOs triOn hEmerOn kai erCHesTe pros me· kai apElTen ho laos.
2Krn:10:5 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PMD2P P A3_GPF N1A_GPF C V1_PMI2P P RP_AS C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM
2Krn:10:5 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to go until; dawn three day and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to depart the people
2Krn:10:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) three (gen) days (gen) and you(pl)-are-being-COME-ed, be-you(pl)-being-COME-ed! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and he/she/it-DEPART-ed the (nom) people (nom)
2Krn:10:5 2Krn_10:5_1 2Krn_10:5_2 2Krn_10:5_3 2Krn_10:5_4 2Krn_10:5_5 2Krn_10:5_6 2Krn_10:5_7 2Krn_10:5_8 2Krn_10:5_9 2Krn_10:5_10 2Krn_10:5_11 2Krn_10:5_12 2Krn_10:5_13 2Krn_10:5_14 2Krn_10:5_15
2Krn:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:6 καὶ συνήγαγεν ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ τοὺς πρεσβυτέρους τοὺς ἑστηκότας ἐναντίον Σαλωμων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ ζῆν αὐτὸν λέγων Πῶς ὑμεῖς βουλεύεσθε τοῦ ἀποκριθῆναι τῷ λαῷ τούτῳ λόγον;
2Krn:10:6 And king Roboam assembled the elders that stood before his father Solomon in his life-time, saying, How do ye counsel me to return an answer to this people? (2 Chronicles 10:6 Brenton)
2Krn:10:6 A król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca Salomona, za jego życia, mówiąc: «Jak mi doradzacie odpowiedzieć temu ludowi?» (2 Krn 10:6 BT_4)
2Krn:10:6 καὶ συνήγαγεν βασιλεὺς Ροβοαμ τοὺς πρεσβυτέρους τοὺς ἑστηκότας ἐναντίον Σαλωμων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ ζῆν αὐτὸν λέγων Πῶς ὑμεῖς βουλεύεσθε τοῦ ἀποκριθῆναι τῷ λαῷ τούτῳ λόγον;
2Krn:10:6 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πῶς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὁ ἡ τό ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λόγος, -ου, ὁ
2Krn:10:6 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Król Rehoboam Starszy By powodować stać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Salomon Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Jak Ty Do ??? By odpowiadać Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
2Krn:10:6 kai\ sunE/gagen o( basileu\s *roboam tou\s presbute/rous tou\s e(stEko/tas e)nanti/on *salOmOn tou= patro\s au)tou= e)n tO=| DZE=n au)to\n le/gOn *pO=s u(mei=s bouleu/esTe tou= a)pokriTE=nai tO=| laO=| tou/tO| lo/gon;
2Krn:10:6 kai synEgagen ho basileus roboam tus presbyterus tus hestEkotas enantion salOmOn tu patros autu en tO DZEn auton legOn pOs hymeis buleuesTe tu apokriTEnai tO laO tutO logon;
2Krn:10:6 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_APM N2_APM RA_APM VXI_XAPAPM P N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM P RA_DSN V3_PAN RD_ASM V1_PAPNSM D RP_NP V1_PMI2P RA_GSN VC_APN RA_DSM N2_DSM RD_DSM N2_ASM
2Krn:10:6 and also, even, namely to gather together the king Rehoboam the elder the to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Solomon the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same to say/tell how you to ??? the to answer the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
2Krn:10:6 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (nom) king (nom) Rehoboam (indecl) the (acc) elder ([Adj] acc) the (acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-EXISTS-ing him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) how you(pl) (nom) you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed! the (gen) to-be-ANSWER-ed the (dat) people (dat) this (dat) word (acc)
2Krn:10:6 2Krn_10:6_1 2Krn_10:6_2 2Krn_10:6_3 2Krn_10:6_4 2Krn_10:6_5 2Krn_10:6_6 2Krn_10:6_7 2Krn_10:6_8 2Krn_10:6_9 2Krn_10:6_10 2Krn_10:6_11 2Krn_10:6_12 2Krn_10:6_13 2Krn_10:6_14 2Krn_10:6_15 2Krn_10:6_16 2Krn_10:6_17 2Krn_10:6_18 2Krn_10:6_19 2Krn_10:6_20 2Krn_10:6_21 2Krn_10:6_22 2Krn_10:6_23 2Krn_10:6_24 2Krn_10:6_25 2Krn_10:6_26 2Krn_10:6_27 2Krn_10:6_28
2Krn:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:7 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ λέγοντες Ἐὰν ἐν τῇ σήμερον γένῃ εἰς ἀγαθὸν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ εὐδοκήσῃς καὶ λαλήσῃς αὐτοῖς λόγους ἀγαθούς, καὶ ἔσονταί σοι παῖδες πάσας τὰς ἡμέρας.
2Krn:10:7 And they spoke to him, saying, If thou wouldest this day befriend this people, and be kind to them, and speak to them good words, then will they be thy servants for ever. (2 Chronicles 10:7 Brenton)
2Krn:10:7 Oni zaś tak do niego przemówili: «Jeśli będziesz dla tego ludu dobry i okażesz im życzliwość, a przemówisz do nich łagodnymi słowami, to będą ci sługami przez całe życie». (2 Krn 10:7 BT_4)
2Krn:10:7 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ λέγοντες Ἐὰν ἐν τῇ σήμερον γένῃ εἰς ἀγαθὸν τῷ λαῷ τούτῳ καὶ εὐδοκήσῃς καὶ λαλήσῃς αὐτοῖς λόγους ἀγαθούς, καὶ ἔσονταί σοι παῖδες πάσας τὰς ἡμέρας.
2Krn:10:7 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) ἐν ὁ ἡ τό σήμερον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
2Krn:10:7 I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzisiaj dzień By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dziecka/służący Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
2Krn:10:7 kai\ e)la/lEsan au)tO=| le/gontes *)ea\n e)n tE=| sE/meron ge/nE| ei)s a)gaTo\n tO=| laO=| tou/tO| kai\ eu)dokE/sE|s kai\ lalE/sE|s au)toi=s lo/gous a)gaTou/s, kai\ e)/sontai/ soi pai=des pa/sas ta\s E(me/ras.
2Krn:10:7 kai elalEsan autO legontes ean en tE sEmeron genE eis agaTon tO laO tutO kai eudokEsEs kai lalEsEs autois logus agaTus, kai esontai soi paides pasas tas hEmeras.
2Krn:10:7 C VAI_AAI3P RD_DSM V1_PAPNPM C P RA_DSF D VB_AAS3S P A1_ASM RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VA_AAS2S C VA_AAS2S RD_DPM N2_APM A1_APM C VF_FMI3P RP_DS N3D_NPM A1S_APF RA_APF N1A_APF
2Krn:10:7 and also, even, namely to speak he/she/it/same to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the today day to become become, happen into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks and also, even, namely to speak he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub child/servant every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
2Krn:10:7 and they-SPEAK-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) if-ever in/among/by (+dat) the (dat) today you(sg)-should-be-BECOME-ed into (+acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) people (dat) this (dat) and you(sg)-should-THINK-WELL and you(sg)-should-SPEAK them/same (dat) words (acc) good ([Adj] acc) and they-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) children/servants (nom|voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
2Krn:10:7 2Krn_10:7_1 2Krn_10:7_2 2Krn_10:7_3 2Krn_10:7_4 2Krn_10:7_5 2Krn_10:7_6 2Krn_10:7_7 2Krn_10:7_8 2Krn_10:7_9 2Krn_10:7_10 2Krn_10:7_11 2Krn_10:7_12 2Krn_10:7_13 2Krn_10:7_14 2Krn_10:7_15 2Krn_10:7_16 2Krn_10:7_17 2Krn_10:7_18 2Krn_10:7_19 2Krn_10:7_20 2Krn_10:7_21 2Krn_10:7_22 2Krn_10:7_23 2Krn_10:7_24 2Krn_10:7_25 2Krn_10:7_26 2Krn_10:7_27 2Krn_10:7_28
2Krn:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:8 καὶ κατέλιπεν τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, οἳ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ συνεβουλεύσατο μετὰ τῶν παιδαρίων τῶν συνεκτραφέντων μετ’ αὐτοῦ τῶν ἑστηκότων ἐναντίον αὐτοῦ.
2Krn:10:8 But he forsook the advice of the old men, who took counsel with him, and he took counsel with the young men who had been brought up with him, who stood before him. (2 Chronicles 10:8 Brenton)
2Krn:10:8 Ale on nie poszedł za radą, którą mu dawali starsi, natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. (2 Krn 10:8 BT_4)
2Krn:10:8 καὶ κατέλιπεν τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, οἳ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ συνεβουλεύσατο μετὰ τῶν παιδαρίων τῶν συνεκτραφέντων μετ’ αὐτοῦ τῶν ἑστηκότων ἐναντίον αὐτοῦ.
2Krn:10:8 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὅς ἥ ὅ συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) μετά ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό   μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:10:8 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Planu/zamiar Starszy Kto/, który/, który Do rady On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do rady Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/młody niewolnik Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By powodować stać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
2Krn:10:8 kai\ kate/lipen tE\n boulE\n tO=n presbute/rOn, oi(\ sunebouleu/santo au)tO=|, kai\ sunebouleu/sato meta\ tO=n paidari/On tO=n sunektrafe/ntOn met’ au)tou= tO=n e(stEko/tOn e)nanti/on au)tou=.
2Krn:10:8 kai katelipen tEn bulEn tOn presbyterOn, hoi synebuleusanto autO, kai synebuleusato meta tOn paidariOn tOn synektrafentOn met’ autu tOn hestEkotOn enantion autu.
2Krn:10:8 C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RR_NPM VAI_AMI3P RD_DSM C VAI_AMI3S P RA_GPN N2N_GPN RA_GPN VD_APPGPN P RD_GSM RA_GPN VXI_XAPGPN P RD_GSM
2Krn:10:8 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the plan/intention the elder who/whom/which to council he/she/it/same and also, even, namely to council after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/young slave the ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
2Krn:10:8 and he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND the (acc) plan/intention (acc) the (gen) elder ([Adj] gen) who/whom/which (nom) they-were-COUNCIL-ed him/it/same (dat) and he/she/it-was-COUNCIL-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) children/young slaves (gen) the (gen)   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) the (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krn:10:8 2Krn_10:8_1 2Krn_10:8_2 2Krn_10:8_3 2Krn_10:8_4 2Krn_10:8_5 2Krn_10:8_6 2Krn_10:8_7 2Krn_10:8_8 2Krn_10:8_9 2Krn_10:8_10 2Krn_10:8_11 2Krn_10:8_12 2Krn_10:8_13 2Krn_10:8_14 2Krn_10:8_15 2Krn_10:8_16 2Krn_10:8_17 2Krn_10:8_18 2Krn_10:8_19 2Krn_10:8_20 2Krn_10:8_21 2Krn_10:8_22
2Krn:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμεῖς βουλεύεσθε καὶ ἀποκριθήσομαι λόγον τῷ λαῷ τούτῳ, οἳ ἐλάλησαν πρός με λέγοντες Ἄνες ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ, οὗ ἔδωκεν ὁ πατήρ σου ἐφ’ ἡμᾶς;
2Krn:10:9 And he said to them, What do ye advise that I should answer this people, who spoke to me, saying, Ease somewhat of the yoke which thy father laid upon us? (2 Chronicles 10:9 Brenton)
2Krn:10:9 Rzekł do nich: «Co wy radzicie, jak odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami: "Ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas twój ojciec"». (2 Krn 10:9 BT_4)
2Krn:10:9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμεῖς βουλεύεσθε καὶ ἀποκριθήσομαι λόγον τῷ λαῷ τούτῳ, οἳ ἐλάλησαν πρός με λέγοντες Ἄνες ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ, οὗ ἔδωκεν πατήρ σου ἐφ’ ἡμᾶς;
2Krn:10:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:10:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty Do ??? I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj By pozwalać iść z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By dawać Ojciec Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
2Krn:10:9 kai\ ei)=pen au)toi=s *ti/ u(mei=s bouleu/esTe kai\ a)pokriTE/somai lo/gon tO=| laO=| tou/tO|, oi(\ e)la/lEsan pro/s me le/gontes *)/anes a)po\ tou= DZugou=, ou(= e)/dOken o( patE/r sou e)f’ E(ma=s;
2Krn:10:9 kai eipen autois ti hymeis buleuesTe kai apokriTEsomai logon tO laO tutO, hoi elalEsan pros me legontes anes apo tu DZygu, hu edOken ho patEr su ef’ hEmas;
2Krn:10:9 C VBI_AAI3S RD_DPN RI_ASN RP_NP V1_PMI2P C VC_FPI1S N2_ASM RA_DSM N2_DSM RD_DSM RR_NPM VAI_AAI3P P RP_AS V1_PAPNPM VB_AAD2S P RA_GSM N2_GSM RR_GSM VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS P RP_AP
2Krn:10:9 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to ??? and also, even, namely to answer word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to speak toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell to let go of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the yoke/scale where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give the father you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
2Krn:10:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) who/what/why (nom|acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed! and I-will-be-ANSWER-ed word (acc) the (dat) people (dat) this (dat) who/whom/which (nom) they-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-LET-you(sg)-GO-OF! away from (+gen) the (gen) yoke/scale (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
2Krn:10:9 2Krn_10:9_1 2Krn_10:9_2 2Krn_10:9_3 2Krn_10:9_4 2Krn_10:9_5 2Krn_10:9_6 2Krn_10:9_7 2Krn_10:9_8 2Krn_10:9_9 2Krn_10:9_10 2Krn_10:9_11 2Krn_10:9_12 2Krn_10:9_13 2Krn_10:9_14 2Krn_10:9_15 2Krn_10:9_16 2Krn_10:9_17 2Krn_10:9_18 2Krn_10:9_19 2Krn_10:9_20 2Krn_10:9_21 2Krn_10:9_22 2Krn_10:9_23 2Krn_10:9_24 2Krn_10:9_25 2Krn_10:9_26 2Krn_10:9_27 2Krn_10:9_28
2Krn:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:10 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ’ αὐτοῦ Οὕτως λαλήσεις τῷ λαῷ τῷ λαλήσαντι πρὸς σὲ λέγων Ὁ πατήρ σου ἐβάρυνεν τὸν ζυγὸν ἡμῶν καὶ σὺ ἄφες ἀφ’ ἡμῶν, οὕτως ἐρεῖς Ὁ μικρὸς δάκτυλός μου παχύτερος τῆς ὀσφύος τοῦ πατρός μου·
2Krn:10:10 And the young men that had been brought up with him spoke to him, saying, Thus shalt thou speak to the people that spoke to thee, saying, Thy father made our yoke heavy, and do thou lighten somewhat of it from us; thus shalt thou say, My little finger shall be thicker than my father's loins. (2 Chronicles 10:10 Brenton)
2Krn:10:10 Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrośli, przemówili do niego tak: «Temu ludowi, który przemawiał do ciebie, mówiąc: "Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie", odpowiesz: Mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca, (2 Krn 10:10 BT_4)
2Krn:10:10 καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ’ αὐτοῦ Οὕτως λαλήσεις τῷ λαῷ τῷ λαλήσαντι πρὸς σὲ λέγων πατήρ σου ἐβάρυνεν τὸν ζυγὸν ἡμῶν καὶ σὺ ἄφες ἀφ’ ἡμῶν, οὕτως ἐρεῖς μικρὸς δάκτυλός μου παχύτερος τῆς ὀσφύος τοῦ πατρός μου·
2Krn:10:10 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν δάκτυλος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παχύ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of παχύς) ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:10:10 I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Dziecka/młody niewolnik By karmić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić Ludzie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Ojciec Ty; twój/twój(sg) By obciążać Jarzma/skala Ja I też, nawet, mianowicie Ty By pozwalać iść z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Konflikt; by mówić/opowiadaj Mały [zobacz micro] Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ja Tęższy Polędwica Ojciec Ja
2Krn:10:10 kai\ e)la/lEsan au)tO=| ta\ paida/ria ta\ e)ktrafe/nta met’ au)tou= *ou(/tOs lalE/seis tO=| laO=| tO=| lalE/santi pro\s se\ le/gOn *(o patE/r sou e)ba/runen to\n DZugo\n E(mO=n kai\ su\ a)/fes a)f’ E(mO=n, ou(/tOs e)rei=s *(o mikro\s da/ktulo/s mou paCHu/teros tE=s o)sfu/os tou= patro/s mou·
2Krn:10:10 kai elalEsan autO ta paidaria ta ektrafenta met’ autu hutOs lalEseis tO laO tO lalEsanti pros se legOn o patEr su ebarynen ton DZygon hEmOn kai sy afes af’ hEmOn, hutOs ereis o mikros daktylos mu paCHyteros tEs osfyos tu patros mu·
2Krn:10:10 C VAI_AAI3P RD_DSM RA_NPN N2N_NPN RA_NPN VD_APPNPN P RD_GSM D VF_FAI2S RA_DSM N2_DSM RA_DSM VA_AAPDSM P RP_AS V1_PAPNSM RA_NSM N3_NSM RP_GS V1I_IAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GP C RP_NS VB_AAD2S P RP_GP D VF2_FAI2S RA_NSM A1A_NSM N2_NSM RP_GS A3_NSMC RA_GSF N3U_GSF RA_GSM N3_GSM RP_GS
2Krn:10:10 and also, even, namely to speak he/she/it/same the child/young slave the to nurture after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to speak the people the to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to say/tell the father you; your/yours(sg) to weigh down the yoke/scale I and also, even, namely you to let go of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] strife; to say/tell the small [see micro] finger [see ptero-dactyl, winged finger] I stouter the loin the father I
2Krn:10:10 and they-SPEAK-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) children/young slaves (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-NURTURE-ed (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) thusly/like this you(sg)-will-SPEAK the (dat) people (dat) the (dat) upon SPEAK-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-WEIGH-ing-DOWN, he/she/it-WEIGH-ed-DOWN the (acc) yoke/scale (acc) us (gen) and you(sg) (nom) do-LET-you(sg)-GO-OF! away from (+gen) us (gen) thusly/like this strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (nom) small ([Adj] nom) finger (nom) me (gen) stouter ([Adj] nom) the (gen) loin (gen) the (gen) father (gen) me (gen)
2Krn:10:10 2Krn_10:10_1 2Krn_10:10_2 2Krn_10:10_3 2Krn_10:10_4 2Krn_10:10_5 2Krn_10:10_6 2Krn_10:10_7 2Krn_10:10_8 2Krn_10:10_9 2Krn_10:10_10 2Krn_10:10_11 2Krn_10:10_12 2Krn_10:10_13 2Krn_10:10_14 2Krn_10:10_15 2Krn_10:10_16 2Krn_10:10_17 2Krn_10:10_18 2Krn_10:10_19 2Krn_10:10_20 2Krn_10:10_21 2Krn_10:10_22 2Krn_10:10_23 2Krn_10:10_24 2Krn_10:10_25 2Krn_10:10_26 2Krn_10:10_27 2Krn_10:10_28 2Krn_10:10_29 2Krn_10:10_30 2Krn_10:10_31 2Krn_10:10_32 2Krn_10:10_33 2Krn_10:10_34 2Krn_10:10_35 2Krn_10:10_36 2Krn_10:10_37 2Krn_10:10_38 2Krn_10:10_39 2Krn_10:10_40 2Krn_10:10_41 2Krn_10:10_42
2Krn:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:11 καὶ νῦν ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ζυγῷ βαρεῖ καὶ ἐγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν ζυγὸν ὑμῶν, ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις.
2Krn:10:11 And whereas my father chastised you with a heavy yoke, I will also add to your yoke: my father chastised you with whips, and I will chastise you with scorpions. (2 Chronicles 10:11 Brenton)
2Krn:10:11 gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców». (2 Krn 10:11 BT_4)
2Krn:10:11 καὶ νῦν πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ζυγῷ βαρεῖ καὶ ἐγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν ζυγὸν ὑμῶν, πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις.
2Krn:10:11 καί νῦν ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ζυγός, -οῦ, ὁ βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν μάστιξ, -ιγος, ἡ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν σκορπίος, -ου, ὁ; σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-)
2Krn:10:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Ojciec Ja Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty Jarzma/skala Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać I też, nawet, mianowicie Ja By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala Ty Ojciec Ja Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smagająca/nieszczęścia/choroba I też, nawet, mianowicie Ja Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skorpion; by rozpraszać się
2Krn:10:11 kai\ nu=n o( patE/r mou e)pai/deusen u(ma=s DZugO=| barei= kai\ e)gO\ prosTE/sO e)pi\ to\n DZugo\n u(mO=n, o( patE/r mou e)pai/deusen u(ma=s e)n ma/stigXin kai\ e)gO\ paideu/sO u(ma=s e)n skorpi/ois.
2Krn:10:11 kai nyn ho patEr mu epaideusen hymas DZygO barei kai egO prosTEsO epi ton DZygon hymOn, ho patEr mu epaideusen hymas en mastinXin kai egO paideusO hymas en skorpiois.
2Krn:10:11 C D RA_NSM N3_NSM RP_GS VAI_AAI3S RP_AP N2_DSM A3U_DSM C RP_NS VF_FAI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GP RA_NSM N3_NSM RP_GS VAI_AAI3S RP_AP P N3G_DPF C RP_NS VF_FAI1S RP_AP P N2_DPM
2Krn:10:11 and also, even, namely now the father I to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you yoke/scale burden [see barometric]; heavy; to burden and also, even, namely I to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the yoke/scale you the father I to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scourging/affliction/malady and also, even, namely I to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scorpion; to scatter
2Krn:10:11 and now the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-CHASTENED-ed you(pl) (acc) yoke/scale (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing! and I (nom) I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) yoke/scale (acc) you(pl) (gen) the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-CHASTENED-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat) scourgings/afflictions/maladies (dat) and I (nom) I-will-CHASTENED, I-should-CHASTENED you(pl) (acc) in/among/by (+dat) scorpions (dat); (fut opt)
2Krn:10:11 2Krn_10:11_1 2Krn_10:11_2 2Krn_10:11_3 2Krn_10:11_4 2Krn_10:11_5 2Krn_10:11_6 2Krn_10:11_7 2Krn_10:11_8 2Krn_10:11_9 2Krn_10:11_10 2Krn_10:11_11 2Krn_10:11_12 2Krn_10:11_13 2Krn_10:11_14 2Krn_10:11_15 2Krn_10:11_16 2Krn_10:11_17 2Krn_10:11_18 2Krn_10:11_19 2Krn_10:11_20 2Krn_10:11_21 2Krn_10:11_22 2Krn_10:11_23 2Krn_10:11_24 2Krn_10:11_25 2Krn_10:11_26 2Krn_10:11_27 2Krn_10:11_28 2Krn_10:11_29
2Krn:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:12 καὶ ἦλθεν Ιεροβοαμ καὶ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς Ροβοαμ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὡς ἐλάλησεν ὁ βασιλεὺς λέγων Ἐπιστρέψατε πρός με τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ.
2Krn:10:12 And Jeroboam and all the people came to Roboam on the third day, as the king had spoken, saying, Return to me on the third day. (2 Chronicles 10:12 Brenton)
2Krn:10:12 Trzeciego dnia, tak jak powiedział król w słowach: «Wróćcie do mnie trzeciego dnia», przyszedł Jeroboam i cały lud do Roboama. (2 Krn 10:12 BT_4)
2Krn:10:12 καὶ ἦλθεν Ιεροβοαμ καὶ πᾶς λαὸς πρὸς Ροβοαμ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὡς ἐλάλησεν βασιλεὺς λέγων Ἐπιστρέψατε πρός με τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ.
2Krn:10:12 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὡς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
2Krn:10:12 I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rehoboam Dzień Trzeci Jak/jak By mówić Król By mówić/opowiadaj By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Dzień Trzeci
2Krn:10:12 kai\ E)=lTen *ieroboam kai\ pa=s o( lao\s pro\s *roboam tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|, O(s e)la/lEsen o( basileu\s le/gOn *)epistre/PSate pro/s me tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|.
2Krn:10:12 kai ElTen ieroboam kai pas ho laos pros roboam tE hEmera tE tritE, hOs elalEsen ho basileus legOn epistrePSate pros me tE hEmera tE tritE.
2Krn:10:12 C VBI_AAI3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM P N_ASM RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM V1_PAPNSM VA_AAD2P P RP_AS RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF
2Krn:10:12 and also, even, namely to come ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam the day the third as/like to speak the king to say/tell to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I the day the third
2Krn:10:12 and he/she/it-COME-ed   and every (nom|voc) the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam (indecl) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) as/like he/she/it-SPEAK-ed the (nom) king (nom) while SAY/TELL-ing (nom) do-TURN-you(pl)-AROUND! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat)
2Krn:10:12 2Krn_10:12_1 2Krn_10:12_2 2Krn_10:12_3 2Krn_10:12_4 2Krn_10:12_5 2Krn_10:12_6 2Krn_10:12_7 2Krn_10:12_8 2Krn_10:12_9 2Krn_10:12_10 2Krn_10:12_11 2Krn_10:12_12 2Krn_10:12_13 2Krn_10:12_14 2Krn_10:12_15 2Krn_10:12_16 2Krn_10:12_17 2Krn_10:12_18 2Krn_10:12_19 2Krn_10:12_20 2Krn_10:12_21 2Krn_10:12_22 2Krn_10:12_23 2Krn_10:12_24 2Krn_10:12_25
2Krn:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:13 καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς σκληρά, καὶ ἐγκατέλιπεν ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων
2Krn:10:13 And the king answered harshly; and king Roboam forsook the counsel of the old men, (2 Chronicles 10:13 Brenton)
2Krn:10:13 A wtedy król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą dawali starsi. (2 Krn 10:13 BT_4)
2Krn:10:13 καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺς σκληρά, καὶ ἐγκατέλιπεν βασιλεὺς Ροβοαμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων
2Krn:10:13 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σκληρός -ά -όν καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)
2Krn:10:13 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Król Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Król Rehoboam Planu/zamiar Starszy
2Krn:10:13 kai\ a)pekri/TE o( basileu\s sklEra/, kai\ e)gkate/lipen o( basileu\s *roboam tE\n boulE\n tO=n presbute/rOn
2Krn:10:13 kai apekriTE ho basileus sklEra, kai enkatelipen ho basileus roboam tEn bulEn tOn presbyterOn
2Krn:10:13 C VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM D C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM
2Krn:10:13 and also, even, namely to answer the king hard rigid, stiff and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the king Rehoboam the plan/intention the elder
2Krn:10:13 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) king (nom) hard ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and he/she/it-GIVE UP-ed the (nom) king (nom) Rehoboam (indecl) the (acc) plan/intention (acc) the (gen) elder ([Adj] gen)
2Krn:10:13 2Krn_10:13_1 2Krn_10:13_2 2Krn_10:13_3 2Krn_10:13_4 2Krn_10:13_5 2Krn_10:13_6 2Krn_10:13_7 2Krn_10:13_8 2Krn_10:13_9 2Krn_10:13_10 2Krn_10:13_11 2Krn_10:13_12 2Krn_10:13_13 2Krn_10:13_14
2Krn:10:13 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:14 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τῶν νεωτέρων λέγων Ὁ πατήρ μου ἐβάρυνεν τὸν ζυγὸν ὑμῶν καὶ ἐγὼ προσθήσω ἐπ’ αὐτόν, ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις.
2Krn:10:14 and spoke to them according to the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, but I will add to it: my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. (2 Chronicles 10:14 Brenton)
2Krn:10:14 Przemówił więc do nich tak, jak radzili młodzieńcy: «Mój ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców». (2 Krn 10:14 BT_4)
2Krn:10:14 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τῶν νεωτέρων λέγων πατήρ μου ἐβάρυνεν τὸν ζυγὸν ὑμῶν καὶ ἐγὼ προσθήσω ἐπ’ αὐτόν, πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις.
2Krn:10:14 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν μάστιξ, -ιγος, ἡ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν σκορπίος, -ου, ὁ; σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-)
2Krn:10:14 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Planu/zamiar Bardziej nowy/młodszy By mówić/opowiadaj Ojciec Ja By obciążać Jarzma/skala Ty I też, nawet, mianowicie Ja By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ojciec Ja Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smagająca/nieszczęścia/choroba I też, nawet, mianowicie Ja Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skorpion; by rozpraszać się
2Krn:10:14 kai\ e)la/lEsen pro\s au)tou\s kata\ tE\n boulE\n tO=n neOte/rOn le/gOn *(o patE/r mou e)ba/runen to\n DZugo\n u(mO=n kai\ e)gO\ prosTE/sO e)p’ au)to/n, o( patE/r mou e)pai/deusen u(ma=s e)n ma/stigXin kai\ e)gO\ paideu/sO u(ma=s e)n skorpi/ois.
2Krn:10:14 kai elalEsen pros autus kata tEn bulEn tOn neOterOn legOn o patEr mu ebarynen ton DZygon hymOn kai egO prosTEsO ep’ auton, ho patEr mu epaideusen hymas en mastinXin kai egO paideusO hymas en skorpiois.
2Krn:10:14 C VAI_AAI3S P RD_APM P RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1A_GPM V1_PAPNSM RA_NSM N3_NSM RP_GS V1I_IAI3S RA_ASM N2_ASM RP_GP C RP_NS VF_FAI1S P RD_ASM RA_NSM N3_NSM RP_GS VAI_AAI3S RP_AP P N3G_DPF C RP_NS VF_FAI1S RP_AP P N2_DPM
2Krn:10:14 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the plan/intention the newer/younger to say/tell the father I to weigh down the yoke/scale you and also, even, namely I to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the father I to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scourging/affliction/malady and also, even, namely I to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scorpion; to scatter
2Krn:10:14 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) plan/intention (acc) the (gen) newer/younger ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-was-WEIGH-ing-DOWN, he/she/it-WEIGH-ed-DOWN the (acc) yoke/scale (acc) you(pl) (gen) and I (nom) I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) father (nom) me (gen) he/she/it-CHASTENED-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat) scourgings/afflictions/maladies (dat) and I (nom) I-will-CHASTENED, I-should-CHASTENED you(pl) (acc) in/among/by (+dat) scorpions (dat); (fut opt)
2Krn:10:14 2Krn_10:14_1 2Krn_10:14_2 2Krn_10:14_3 2Krn_10:14_4 2Krn_10:14_5 2Krn_10:14_6 2Krn_10:14_7 2Krn_10:14_8 2Krn_10:14_9 2Krn_10:14_10 2Krn_10:14_11 2Krn_10:14_12 2Krn_10:14_13 2Krn_10:14_14 2Krn_10:14_15 2Krn_10:14_16 2Krn_10:14_17 2Krn_10:14_18 2Krn_10:14_19 2Krn_10:14_20 2Krn_10:14_21 2Krn_10:14_22 2Krn_10:14_23 2Krn_10:14_24 2Krn_10:14_25 2Krn_10:14_26 2Krn_10:14_27 2Krn_10:14_28 2Krn_10:14_29 2Krn_10:14_30 2Krn_10:14_31 2Krn_10:14_32 2Krn_10:14_33 2Krn_10:14_34 2Krn_10:14_35
2Krn:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:15 καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοῦ λαοῦ, ὅτι ἦν μεταστροφὴ παρὰ τοῦ θεοῦ λέγων Ἀνέστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Αχια τοῦ Σηλωνίτου περὶ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ
2Krn:10:15 And the king hearkened not to the people, for there was a change of their minds from God, saying, The Lord has confirmed his word, which he spoke by the hand of Achia the Selonite concerning Jeroboam the son of Nabat, and concerning all Israel; (2 Chronicles 10:15 Brenton)
2Krn:10:15 Król więc nie wysłuchał ludu, gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Bożej, aby Pan spełnił swą groźbę, którą wypowiedział przez Achiasza z Szilo do Jeroboama, syna Nebata. (2 Krn 10:15 BT_4)
2Krn:10:15 καὶ οὐκ ἤκουσεν βασιλεὺς τοῦ λαοῦ, ὅτι ἦν μεταστροφὴ παρὰ τοῦ θεοῦ λέγων Ἀνέστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Αχια τοῦ Σηλωνίτου περὶ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ
2Krn:10:15 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό   περί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Krn:10:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Król Ludzie Ponieważ/tamto By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Syn
2Krn:10:15 kai\ ou)k E)/kousen o( basileu\s tou= laou=, o(/ti E)=n metastrofE\ para\ tou= Teou= le/gOn *)ane/stEsen ku/rios to\n lo/gon au)tou=, o(\n e)la/lEsen e)n CHeiri\ *aCHia tou= *sElOni/tou peri\ *ieroboam ui(ou= *nabat
2Krn:10:15 kai uk Ekusen ho basileus tu lau, hoti En metastrofE para tu Teu legOn anestEsen kyrios ton logon autu, hon elalEsen en CHeiri aCHia tu sElOnitu peri ieroboam hyiu nabat
2Krn:10:15 C D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N2_GSM C V9_IAI3S N1_NSF P RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM VHI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RR_ASM VAI_AAI3S P N3_DSF N_GSM RA_GSM N1M_GSM P N_GSM N2_GSM N_GSM
2Krn:10:15 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear the king the people because/that to be ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] to say/tell to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same who/whom/which; to be to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć the ć about (+acc,+gen) ć son ć
2Krn:10:15 and not he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom) the (gen) people (gen) because/that he/she/it-was   frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-STand-ed-UP lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) word (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat)   the (gen)   about (+acc,+gen)   son (gen)  
2Krn:10:15 2Krn_10:15_1 2Krn_10:15_2 2Krn_10:15_3 2Krn_10:15_4 2Krn_10:15_5 2Krn_10:15_6 2Krn_10:15_7 2Krn_10:15_8 2Krn_10:15_9 2Krn_10:15_10 2Krn_10:15_11 2Krn_10:15_12 2Krn_10:15_13 2Krn_10:15_14 2Krn_10:15_15 2Krn_10:15_16 2Krn_10:15_17 2Krn_10:15_18 2Krn_10:15_19 2Krn_10:15_20 2Krn_10:15_21 2Krn_10:15_22 2Krn_10:15_23 2Krn_10:15_24 2Krn_10:15_25 2Krn_10:15_26 2Krn_10:15_27 2Krn_10:15_28 2Krn_10:15_29 2Krn_10:15_30
2Krn:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:16 καὶ παντὸς Ισραηλ, ὅτι οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν. καὶ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς πρὸς τὸν βασιλέα λέγων Τίς ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυιδ καὶ κληρονομία ἐν υἱῷ Ιεσσαι; εἰς τὰ σκηνώματά σου, Ισραηλ· νῦν βλέπε τὸν οἶκόν σου, Δαυιδ. καὶ ἐπορεύθη πᾶς Ισραηλ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ·
2Krn:10:16 for the king did not hearken to them. And the people answered the king, saying, What portion have we in David, or inheritance in the son of Jessae? to thy tents, O Israel: now see to thine own house, David. So all Israel went to their tents. (2 Chronicles 10:16 Brenton)
2Krn:10:16 Kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy lud tak odrzekł królowi: «Cóż za wspólny dział mamy z Dawidem? Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego! Do swoich namiotów, o Izraelu! Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu!» I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów. (2 Krn 10:16 BT_4)
2Krn:10:16 καὶ παντὸς Ισραηλ, ὅτι οὐκ ἤκουσεν βασιλεὺς αὐτῶν. καὶ ἀπεκρίθη λαὸς πρὸς τὸν βασιλέα λέγων Τίς ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυιδ καὶ κληρονομία ἐν υἱῷ Ιεσσαι; εἰς τὰ σκηνώματά σου, Ισραηλ· νῦν βλέπε τὸν οἶκόν σου, Δαυιδ. καὶ ἐπορεύθη πᾶς Ισραηλ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ·
2Krn:10:16 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ νῦν βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:10:16 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Część W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród David I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Jesse Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie Ty; twój/twój(sg) Izrael Teraz By widzieć Dom Ty; twój/twój(sg) David I też, nawet, mianowicie By iść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo
2Krn:10:16 kai\ panto\s *israEl, o(/ti ou)k E)/kousen o( basileu\s au)tO=n. kai\ a)pekri/TE o( lao\s pro\s to\n basile/a le/gOn *ti/s E(mi=n meri\s e)n *dauid kai\ klEronomi/a e)n ui(O=| *iessai; ei)s ta\ skEnO/mata/ sou, *israEl· nu=n ble/pe to\n oi)=ko/n sou, *dauid. kai\ e)poreu/TE pa=s *israEl ei)s ta\ skEnO/mata au)tou=·
2Krn:10:16 kai pantos israEl, hoti uk Ekusen ho basileus autOn. kai apekriTE ho laos pros ton basilea legOn tis hEmin meris en dauid kai klEronomia en hyiO iessai; eis ta skEnOmata su, israEl· nyn blepe ton oikon su, dauid. kai eporeuTE pas israEl eis ta skEnOmata autu·
2Krn:10:16 C A3_GSM N_GSM C D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RD_GPM C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N3V_ASM V1_PAPNSM RI_NSF RP_DP N3D_NSF P N_DSM C N1A_NSF P N2_DSM N_GSM P RA_APN N3M_APN RP_GS N_VSM D V1_PAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS N_VSM C VCI_API3S A3_NSM N_NSM P RA_APN N3M_APN RD_GSM
2Krn:10:16 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel because/that οὐχ before rough breathing to hear the king he/she/it/same and also, even, namely to answer the people toward (+acc,+gen,+dat) the king to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I part in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among David and also, even, namely inheritance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Jesse into (+acc) the lodging, habitation you; your/yours(sg) Israel now to see the house you; your/yours(sg) David and also, even, namely to go every all, each, every, the whole of Israel into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same
2Krn:10:16 and every (gen) Israel (indecl) because/that not he/she/it-HEAR-ed the (nom) king (nom) them/same (gen) and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom) us (dat) ??? (nom) in/among/by (+dat) David (indecl) and inheritance (nom|voc) in/among/by (+dat) son (dat) Jesse (indecl) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) now be-you(sg)-SEE-ing! the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) David (indecl) and he/she/it-was-GO-ed every (nom|voc) Israel (indecl) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krn:10:16 2Krn_10:16_1 2Krn_10:16_2 2Krn_10:16_3 2Krn_10:16_4 2Krn_10:16_5 2Krn_10:16_6 2Krn_10:16_7 2Krn_10:16_8 2Krn_10:16_9 2Krn_10:16_10 2Krn_10:16_11 2Krn_10:16_12 2Krn_10:16_13 2Krn_10:16_14 2Krn_10:16_15 2Krn_10:16_16 2Krn_10:16_17 2Krn_10:16_18 2Krn_10:16_19 2Krn_10:16_20 2Krn_10:16_21 2Krn_10:16_22 2Krn_10:16_23 2Krn_10:16_24 2Krn_10:16_25 2Krn_10:16_26 2Krn_10:16_27 2Krn_10:16_28 2Krn_10:16_29 2Krn_10:16_30 2Krn_10:16_31 2Krn_10:16_32 2Krn_10:16_33 2Krn_10:16_34 2Krn_10:16_35 2Krn_10:16_36 2Krn_10:16_37 2Krn_10:16_38 2Krn_10:16_39 2Krn_10:16_40 2Krn_10:16_41 2Krn_10:16_42 2Krn_10:16_43 2Krn_10:16_44 2Krn_10:16_45 2Krn_10:16_46
2Krn:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:17 καὶ ἄνδρες Ισραηλ οἱ κατοικοῦντες ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐπ’ αὐτῶν Ροβοαμ.
2Krn:10:17 But the men of Israel, even those who dwelt in the cities of Juda, remained and made Roboam king over them. (2 Chronicles 10:17 Brenton)
2Krn:10:17 A Roboam panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy. (2 Krn 10:17 BT_4)
2Krn:10:17 καὶ ἄνδρες Ισραηλ οἱ κατοικοῦντες ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐπ’ αὐτῶν Ροβοαμ.
2Krn:10:17 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό Ῥοβοάμ, ὁ
2Krn:10:17 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Rehoboam
2Krn:10:17 kai\ a)/ndres *israEl oi( katoikou=ntes e)n po/lesin *iouda kai\ e)basi/leusen e)p’ au)tO=n *roboam.
2Krn:10:17 kai andres israEl hoi katoikuntes en polesin iuda kai ebasileusen ep’ autOn roboam.
2Krn:10:17 C N3_NPM N_GSM RA_NPM V2_PAPNPM P N3I_DPF N_GSM C VAI_AAI3S P RD_GPM N_NSM
2Krn:10:17 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah and also, even, namely to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same Rehoboam
2Krn:10:17 and men, husbands (nom|voc) Israel (indecl) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-REIGN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) Rehoboam (indecl)
2Krn:10:17 2Krn_10:17_1 2Krn_10:17_2 2Krn_10:17_3 2Krn_10:17_4 2Krn_10:17_5 2Krn_10:17_6 2Krn_10:17_7 2Krn_10:17_8 2Krn_10:17_9 2Krn_10:17_10 2Krn_10:17_11 2Krn_10:17_12 2Krn_10:17_13
2Krn:10:17 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:18 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ τὸν Αδωνιραμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λίθοις καὶ ἀπέθανεν· καὶ ὁ βασιλεὺς Ροβοαμ ἔσπευσεν τοῦ ἀναβῆναι εἰς τὸ ἅρμα τοῦ φυγεῖν εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:10:18 And king Roboam sent to them Adoniram that was over the tribute; and the children of Israel stoned him with stones, and he died. And king Roboam hasted to mount his chariot, to flee to Jerusalem. (2 Chronicles 10:18 Brenton)
2Krn:10:18 Gdy zaś król Roboam wysłał Hadorama, który był przełożonym robotników pracujących przymusowo, Izraelici ukamienowali go, tak iż umarł. Wobec tego król Roboam pospieszył się, aby wsiąść na rydwan i uciec do Jerozolimy. (2 Krn 10:18 BT_4)
2Krn:10:18 καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Ροβοαμ τὸν Αδωνιραμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λίθοις καὶ ἀπέθανεν· καὶ βασιλεὺς Ροβοαμ ἔσπευσεν τοῦ ἀναβῆναι εἰς τὸ ἅρμα τοῦ φυγεῖν εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:10:18 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λίθος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:10:18 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Rehoboam Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Syn Izrael Kamień I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie Król Rehoboam Do ??? By podnosić Do (+przyspieszenie) Wóz By uciekać Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Krn:10:18 kai\ a)pe/steilen o( basileu\s *roboam to\n *adOniram to\n e)pi\ tou= fo/rou, kai\ e)liTobo/lEsan au)to\n oi( ui(oi\ *israEl li/Tois kai\ a)pe/Tanen· kai\ o( basileu\s *roboam e)/speusen tou= a)nabE=nai ei)s to\ a(/rma tou= fugei=n ei)s *ierousalEm.
2Krn:10:18 kai apesteilen ho basileus roboam ton adOniram ton epi tu foru, kai eliTobolEsan auton hoi hyioi israEl liTois kai apeTanen· kai ho basileus roboam espeusen tu anabEnai eis to harma tu fygein eis ierusalEm.
2Krn:10:18 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM RA_NPM N2_NPM N_GSM N2_DPM C VBI_AAI3S C RA_NSM N3V_NSM N_NSM VAI_AAI3S RA_GSN VZ_AAN P RA_ASN N3M_ASN RA_GSN VB_AAN P N_DSF
2Krn:10:18 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king Rehoboam the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same the son Israel stone and also, even, namely to die and also, even, namely the king Rehoboam to ??? the to ascend into (+acc) the chariot the to flee into (+acc) Jerusalem [city of]
2Krn:10:18 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) Rehoboam (indecl) the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Tax (gen); Tributary (gen); be-you(sg)-being-WEAR-ed! and they-STONE-ed him/it/same (acc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) stones (dat) and he/she/it-DIE-ed and the (nom) king (nom) Rehoboam (indecl) he/she/it-???-ed the (gen) to-ASCEND into (+acc) the (nom|acc) chariot (nom|acc|voc) the (gen) to-FLEE into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Krn:10:18 2Krn_10:18_1 2Krn_10:18_2 2Krn_10:18_3 2Krn_10:18_4 2Krn_10:18_5 2Krn_10:18_6 2Krn_10:18_7 2Krn_10:18_8 2Krn_10:18_9 2Krn_10:18_10 2Krn_10:18_11 2Krn_10:18_12 2Krn_10:18_13 2Krn_10:18_14 2Krn_10:18_15 2Krn_10:18_16 2Krn_10:18_17 2Krn_10:18_18 2Krn_10:18_19 2Krn_10:18_20 2Krn_10:18_21 2Krn_10:18_22 2Krn_10:18_23 2Krn_10:18_24 2Krn_10:18_25 2Krn_10:18_26 2Krn_10:18_27 2Krn_10:18_28 2Krn_10:18_29 2Krn_10:18_30 2Krn_10:18_31 2Krn_10:18_32 2Krn_10:18_33 2Krn_10:18_34
2Krn:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:10:19 καὶ ἠθέτησεν Ισραηλ ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krn:10:19 So Israel rebelled against the house of David until this day. (2 Chronicles 10:19 Brenton)
2Krn:10:19 Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida aż po dzień dzisiejszy. (2 Krn 10:19 BT_4)
2Krn:10:19 καὶ ἠθέτησεν Ισραηλ ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krn:10:19 καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:10:19 I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom David Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:10:19 kai\ E)Te/tEsen *israEl e)n tO=| oi)/kO| *dauid e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
2Krn:10:19 kai ETetEsen israEl en tO oikO dauid heOs tEs hEmeras tautEs.
2Krn:10:19 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSM N2_DSM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
2Krn:10:19 and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house David until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:10:19 and he/she/it-REPUDIATE-ed Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) David (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
2Krn:10:19 2Krn_10:19_1 2Krn_10:19_2 2Krn_10:19_3 2Krn_10:19_4 2Krn_10:19_5 2Krn_10:19_6 2Krn_10:19_7 2Krn_10:19_8 2Krn_10:19_9 2Krn_10:19_10 2Krn_10:19_11
2Krn:10:19 x x x x x x x x x x x