2Krn:16:1 καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας Ασα ἀνέβη Βαασα βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Ραμα τοῦ μὴ δοῦναι ἔξοδον καὶ εἴσοδον τῷ Ασα βασιλεῖ Ιουδα.
2Krn:16:1 And in the thirty-eighth year of the reign of Asa, the king of Israel went up against Juda, and built Rama, so as not to allow egress or ingress to Asa king of Juda. (2 Chronicles 16:1 Brenton)
2Krn:16:1 W trzydziestym szóstym roku panowania Asy powstał przeciw Judzie Basza, król Izraela. Zaczął umacniać on Rama, aby nikomu nie dać wychodzić i wchodzić do króla judzkiego - Asy. (2 Krn 16:1 BT_4)
2Krn:16:1 καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας Ασα ἀνέβη Βαασα βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Ραμα τοῦ μὴ δοῦναι ἔξοδον καὶ εἴσοδον τῷ Ασα βασιλεῖ Ιουδα.
2Krn:16:1 καί ἐν ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον καί   ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐπί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό Ῥαμά, ὁ ὁ ἡ τό μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἔξ·οδος, -ου, ἡ καί εἴσ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:16:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ósmy I też, nawet, mianowicie Rok Królestwo Asa(pH) By podnosić Król Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Rama Nie By dawać Eksodus I też, nawet, mianowicie Wejście {Pozycja} Asa(pH) Król Judasz/Juda
2Krn:16:1 kai\ e)n tO=| o)gdo/O| kai\ triakostO=| e)/tei tE=s basilei/as *asa a)ne/bE *baasa basileu\s *israEl e)pi\ *ioudan kai\ O)|kodo/mEsen tE\n *rama tou= mE\ dou=nai e)/Xodon kai\ ei)/sodon tO=| *asa basilei= *iouda.
2Krn:16:1 kai en tO ogdoO kai triakostO etei tEs basileias asa anebE baasa basileus israEl epi iudan kai OkodomEsen tEn rama tu mE dunai eXodon kai eisodon tO asa basilei iuda.
2Krn:16:1 C P RA_DSM A1_DSM C A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM P N1T_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF RA_GSN D VO_AAN N2_ASF C N2_ASF RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GSM
2Krn:16:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eighth and also, even, namely ć year the kingdom Asa(ph) to ascend ć king Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Judas/Judah and also, even, namely to build/edify the Rama the not to give exodus and also, even, namely entry the Asa(ph) king Judas/Judah
2Krn:16:1 and in/among/by (+dat) the (dat) eighth (dat) and   year (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) Asa(ph) (indecl) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) Rama (indecl) the (gen) not to-GIVE exodus (acc) and entry (acc) the (dat) Asa(ph) (indecl) king (dat) Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:16:1 2Krn_16:1_1 2Krn_16:1_2 2Krn_16:1_3 2Krn_16:1_4 2Krn_16:1_5 2Krn_16:1_6 2Krn_16:1_7 2Krn_16:1_8 2Krn_16:1_9 2Krn_16:1_10 2Krn_16:1_11 2Krn_16:1_12 2Krn_16:1_13 2Krn_16:1_14 2Krn_16:1_15 2Krn_16:1_16 2Krn_16:1_17 2Krn_16:1_18 2Krn_16:1_19 2Krn_16:1_20 2Krn_16:1_21 2Krn_16:1_22 2Krn_16:1_23 2Krn_16:1_24 2Krn_16:1_25 2Krn_16:1_26 2Krn_16:1_27 2Krn_16:1_28 2Krn_16:1_29 2Krn_16:1_30
2Krn:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:2 καὶ ἔλαβεν Ασα χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐκ θησαυρῶν οἴκου κυρίου καὶ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τὸν υἱὸν τοῦ Αδερ βασιλέως Συρίας τὸν κατοικοῦντα ἐν Δαμασκῷ λέγων
2Krn:16:2 And Asa took silver and gold out of the treasures of the house of the Lord, and of the king's house, and sent them to the son of Ader king of Syria, which dwelt in Damascus, saying, (2 Chronicles 16:2 Brenton)
2Krn:16:2 Wobec tego Asa wziął srebro i złoto ze skarbów świątyni Pańskiej i pałacu królewskiego i posłał je przebywającemu w Damaszku królowi Aramu, Ben-Hadadowi, z tymi słowami: (2 Krn 16:2 BT_4)
2Krn:16:2 καὶ ἔλαβεν Ασα χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐκ θησαυρῶν οἴκου κυρίου καὶ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τὸν υἱὸν τοῦ Αδερ βασιλέως Συρίας τὸν κατοικοῦντα ἐν Δαμασκῷ λέγων
2Krn:16:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐκ θησαυρός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Δαμασκός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Krn:16:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Asa(pH) Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skarb Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Król Syria [Rzymska prowincja z] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Damaszek By mówić/opowiadaj
2Krn:16:2 kai\ e)/laben *asa CHrusi/on kai\ a)rgu/rion e)k TEsaurO=n oi)/kou kuri/ou kai\ oi)/kou tou= basile/Os kai\ a)pe/steilen pro\s to\n ui(o\n tou= *ader basile/Os *suri/as to\n katoikou=nta e)n *damaskO=| le/gOn
2Krn:16:2 kai elaben asa CHrysion kai argyrion ek TEsaurOn oiku kyriu kai oiku tu basileOs kai apesteilen pros ton hyion tu ader basileOs syrias ton katoikunta en damaskO legOn
2Krn:16:2 C VBI_AAI3S N_NSM N2N_ASN C N2N_ASN P N2_GPM N2_GSM N2_GSM C N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM N3V_GSM N1A_GSF RA_ASM V2_PAPASM P N2_DSM V1_PAPNSM
2Krn:16:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Asa(ph) piece of gold and also, even, namely piece of silver out of (+gen) ἐξ before vowels treasure house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely house; to dwell the king and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) the son the ć king Syria [Roman province of] the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Damascus to say/tell
2Krn:16:2 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Asa(ph) (indecl) piece of gold (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) out of (+gen) treasures (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) son (acc) the (gen)   king (gen) Syria (gen) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Damascus (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
2Krn:16:2 2Krn_16:2_1 2Krn_16:2_2 2Krn_16:2_3 2Krn_16:2_4 2Krn_16:2_5 2Krn_16:2_6 2Krn_16:2_7 2Krn_16:2_8 2Krn_16:2_9 2Krn_16:2_10 2Krn_16:2_11 2Krn_16:2_12 2Krn_16:2_13 2Krn_16:2_14 2Krn_16:2_15 2Krn_16:2_16 2Krn_16:2_17 2Krn_16:2_18 2Krn_16:2_19 2Krn_16:2_20 2Krn_16:2_21 2Krn_16:2_22 2Krn_16:2_23 2Krn_16:2_24 2Krn_16:2_25 2Krn_16:2_26 2Krn_16:2_27 2Krn_16:2_28
2Krn:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:3 Διάθου διαθήκην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός μου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός σου· ἰδοὺ ἀπέσταλκά σοι χρυσίον καὶ ἀργύριον, δεῦρο καὶ διασκέδασον ἀπ’ ἐμοῦ τὸν Βαασα βασιλέα Ισραηλ καὶ ἀπελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ.
2Krn:16:3 Make a covenant between me and thee, and between my father and thy father: behold, I have sent thee gold and silver: come, and turn away from me Baasa king of Israel, and let him depart from me. (2 Chronicles 16:3 Brenton)
2Krn:16:3 «Trwa przymierze między mną a tobą, jak było między moim ojcem a Twoim. Oto posyłam ci srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie». (2 Krn 16:3 BT_4)
2Krn:16:3 Διάθου διαθήκην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός μου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός σου· ἰδοὺ ἀπέσταλκά σοι χρυσίον καὶ ἀργύριον, δεῦρο καὶ διασκέδασον ἀπ’ ἐμοῦ τὸν Βαασα βασιλέα Ισραηλ καὶ ἀπελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ.
2Krn:16:3 δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) δεῦρο καί   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
2Krn:16:3 By robić konwencję Konwencja W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ojciec Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), zamawiać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Król Izrael I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
2Krn:16:3 *dia/Tou diaTE/kEn a)na\ me/son e)mou= kai\ sou= kai\ a)na\ me/son tou= patro/s mou kai\ a)na\ me/son tou= patro/s sou· i)dou\ a)pe/stalka/ soi CHrusi/on kai\ a)rgu/rion, deu=ro kai\ diaske/dason a)p’ e)mou= to\n *baasa basile/a *israEl kai\ a)pelTe/tO a)p’ e)mou=.
2Krn:16:3 diaTu diaTEkEn ana meson emu kai su kai ana meson tu patros mu kai ana meson tu patros su· idu apestalka soi CHrysion kai argyrion, deuro kai diaskedason ap’ emu ton baasa basilea israEl kai apelTetO ap’ emu.
2Krn:16:3 VE_AMD2S N1_ASF P A1_ASM RP_GS C RP_GS C P A1_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS C P A1_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS I VX_XAI1S RP_DS N2N_ASN C N2N_ASN D C VA_AAD2S P RP_GS RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GSM C VB_AAD3S P RP_GS
2Krn:16:3 to make covenant covenant up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the father I and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the father you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg); to rub worn, rub piece of gold and also, even, namely piece of silver come!/here and now and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the ć king Israel and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
2Krn:16:3 be-you(sg)-MAKE COVENANT-ed! covenant (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) father (gen) me (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-ORDER FORTH-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) piece of gold (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) come!/here and now and   away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (acc)   king (acc) Israel (indecl) and let-him/her/it-DEPART! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
2Krn:16:3 2Krn_16:3_1 2Krn_16:3_2 2Krn_16:3_3 2Krn_16:3_4 2Krn_16:3_5 2Krn_16:3_6 2Krn_16:3_7 2Krn_16:3_8 2Krn_16:3_9 2Krn_16:3_10 2Krn_16:3_11 2Krn_16:3_12 2Krn_16:3_13 2Krn_16:3_14 2Krn_16:3_15 2Krn_16:3_16 2Krn_16:3_17 2Krn_16:3_18 2Krn_16:3_19 2Krn_16:3_20 2Krn_16:3_21 2Krn_16:3_22 2Krn_16:3_23 2Krn_16:3_24 2Krn_16:3_25 2Krn_16:3_26 2Krn_16:3_27 2Krn_16:3_28 2Krn_16:3_29 2Krn_16:3_30 2Krn_16:3_31 2Krn_16:3_32 2Krn_16:3_33 2Krn_16:3_34 2Krn_16:3_35 2Krn_16:3_36 2Krn_16:3_37 2Krn_16:3_38
2Krn:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:4 καὶ ἤκουσεν υἱὸς Αδερ τοῦ βασιλέως Ασα καὶ ἀπέστειλεν τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις Ισραηλ καὶ ἐπάταξεν τὴν Ιων καὶ τὴν Δαν καὶ τὴν Αβελμαιν καὶ πάσας τὰς περιχώρους Νεφθαλι.
2Krn:16:4 And the son of Ader hearkened to king Asa, and sent the captains of his host against the cities of Israel; and smote Aeon, and Dan, and Abelmain, and all the country round Nephthali. (2 Chronicles 16:4 Brenton)
2Krn:16:4 Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posłał dowódców swego wojska na miasta izraelskie. Napadli oni na Ijjon, Dan i Abel-Maim oraz na wszystkie miasta-spichlerze Neftalego. (2 Krn 16:4 BT_4)
2Krn:16:4 καὶ ἤκουσεν υἱὸς Αδερ τοῦ βασιλέως Ασα καὶ ἀπέστειλεν τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις Ισραηλ καὶ ἐπάταξεν τὴν Ιων καὶ τὴν Δαν καὶ τὴν Αβελμαιν καὶ πάσας τὰς περιχώρους Νεφθαλι.
2Krn:16:4 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἰός, -οῦ, ὁ; εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον  
2Krn:16:4 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Syn Król Asa(pH) I też, nawet, mianowicie zamawiać Władca; by zaczynać się Zdolność On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Izrael I też, nawet, mianowicie By uderzać Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'.; by iść I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sąsiadowanie
2Krn:16:4 kai\ E)/kousen ui(o\s *ader tou= basile/Os *asa kai\ a)pe/steilen tou\s a)/rCHontas tE=s duna/meOs au)tou= e)pi\ ta\s po/leis *israEl kai\ e)pa/taXen tE\n *iOn kai\ tE\n *dan kai\ tE\n *abelmain kai\ pa/sas ta\s periCHO/rous *nefTali.
2Krn:16:4 kai Ekusen hyios ader tu basileOs asa kai apesteilen tus arCHontas tEs dynameOs autu epi tas poleis israEl kai epataXen tEn iOn kai tEn dan kai tEn abelmain kai pasas tas periCHOrus nefTali.
2Krn:16:4 C VAI_AAI3S N2_NSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_APM N3_APM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM P RA_APF N3I_APF N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C A1S_APF RA_APF A1B_APF N_GS
2Krn:16:4 and also, even, namely to hear son ć the king Asa(ph) and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ruler; to begin the ability he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city Israel and also, even, namely to smite the vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'.; to go and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the neighboring ć
2Krn:16:4 and he/she/it-HEAR-ed son (nom)   the (gen) king (gen) Asa(ph) (indecl) and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) ability (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) Israel (indecl) and he/she/it-SMITE-ed the (acc) viruses (gen); while GO-ing (nom) and the (acc)   and the (acc)   and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) neighboring ([Adj] acc)  
2Krn:16:4 2Krn_16:4_1 2Krn_16:4_2 2Krn_16:4_3 2Krn_16:4_4 2Krn_16:4_5 2Krn_16:4_6 2Krn_16:4_7 2Krn_16:4_8 2Krn_16:4_9 2Krn_16:4_10 2Krn_16:4_11 2Krn_16:4_12 2Krn_16:4_13 2Krn_16:4_14 2Krn_16:4_15 2Krn_16:4_16 2Krn_16:4_17 2Krn_16:4_18 2Krn_16:4_19 2Krn_16:4_20 2Krn_16:4_21 2Krn_16:4_22 2Krn_16:4_23 2Krn_16:4_24 2Krn_16:4_25 2Krn_16:4_26 2Krn_16:4_27 2Krn_16:4_28 2Krn_16:4_29 2Krn_16:4_30 2Krn_16:4_31 2Krn_16:4_32 2Krn_16:4_33
2Krn:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:5 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι Βαασα ἀπέλιπεν τοῦ μηκέτι οἰκοδομεῖν τὴν Ραμα καὶ κατέπαυσεν τὸ ἔργον αὐτοῦ.
2Krn:16:5 And it came to pass when Baasa heard it he left off building Rama, and put a stop to his work: (2 Chronicles 16:5 Brenton)
2Krn:16:5 Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i zawiesił swoją pracę. (2 Krn 16:5 BT_4)
2Krn:16:5 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι Βαασα ἀπέλιπεν τοῦ μηκέτι οἰκοδομεῖν τὴν Ραμα καὶ κατέπαυσεν τὸ ἔργον αὐτοῦ.
2Krn:16:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό μηκέτι (μή ἔτι) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό Ῥαμά, ὁ καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:16:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niechętny; by słyszeć By pozostawać [od] (pozostawiany za sobą, opuszczany) Już nie By budować/buduj moralnie Rama I też, nawet, mianowicie Do ??? Praca On/ona/to/to samo
2Krn:16:5 kai\ e)ge/neto e)n tO=| a)kou=sai *baasa a)pe/lipen tou= mEke/ti oi)kodomei=n tE\n *rama kai\ kate/pausen to\ e)/rgon au)tou=.
2Krn:16:5 kai egeneto en tO akusai baasa apelipen tu mEketi oikodomein tEn rama kai katepausen to ergon autu.
2Krn:16:5 C VBI_AMI3S P RA_DSN VA_AAN N_ASM VBI_AAI3S RA_GSN D V2_PAN RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
2Krn:16:5 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the unwilling; to hear ć to Remain [from] (left behind, deserted) the no longer to build/edify the Rama and also, even, namely to ??? the work he/she/it/same
2Krn:16:5 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt)   he/she/it-REMAIN [FROM]-ed the (gen) no longer to-be-BUILD/EDIFY-ing the (acc) Rama (indecl) and he/she/it-???-ed the (nom|acc) work (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krn:16:5 2Krn_16:5_1 2Krn_16:5_2 2Krn_16:5_3 2Krn_16:5_4 2Krn_16:5_5 2Krn_16:5_6 2Krn_16:5_7 2Krn_16:5_8 2Krn_16:5_9 2Krn_16:5_10 2Krn_16:5_11 2Krn_16:5_12 2Krn_16:5_13 2Krn_16:5_14 2Krn_16:5_15 2Krn_16:5_16 2Krn_16:5_17
2Krn:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:6 καὶ Ασα ὁ βασιλεὺς ἔλαβεν πάντα τὸν Ιουδαν καὶ ἔλαβεν τοὺς λίθους τῆς Ραμα καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς, ἃ ᾠκοδόμησεν Βαασα, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖς τὴν Γαβαε καὶ τὴν Μασφα. –
2Krn:16:6 then king Asa took all Juda, and took the stones of Rama, and its timber, with which Baasa had built; and he built with them Gabae and Maspha. (2 Chronicles 16:6 Brenton)
2Krn:16:6 Wtedy król Asa zgromadził całego Judę, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio budował Basza, i użył je do umocnienia nimi Geba i Mispa. (2 Krn 16:6 BT_4)
2Krn:16:6 καὶ Ασα βασιλεὺς ἔλαβεν πάντα τὸν Ιουδαν καὶ ἔλαβεν τοὺς λίθους τῆς Ραμα καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς, ᾠκοδόμησεν Βαασα, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖς τὴν Γαβαε καὶ τὴν Μασφα.
2Krn:16:6 καί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ῥαμά, ὁ καί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)   καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό    
2Krn:16:6 I też, nawet, mianowicie Asa(pH) Król By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kamień Rama I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie  
2Krn:16:6 kai\ *asa o( basileu\s e)/laben pa/nta to\n *ioudan kai\ e)/laben tou\s li/Tous tE=s *rama kai\ ta\ Xu/la au)tE=s, a(/ O)|kodo/mEsen *baasa, kai\ O)|kodo/mEsen e)n au)toi=s tE\n *gabae kai\ tE\n *masfa.
2Krn:16:6 kai asa ho basileus elaben panta ton iudan kai elaben tus liTus tEs rama kai ta Xyla autEs, ha OkodomEsen baasa, kai OkodomEsen en autois tEn gabae kai tEn masfa.
2Krn:16:6 C N_NSM RA_NSM N3V_NSM VBI_AAI3S A3_ASM RA_ASM N1T_ASM C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_GSF N_GSF C RA_APN N2N_APN RD_GSF RR_APN VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S P RD_DPM RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF
2Krn:16:6 and also, even, namely Asa(ph) the king to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the Judas/Judah and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the stone the Rama and also, even, namely the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. he/she/it/same who/whom/which to build/edify ć and also, even, namely to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the ć and also, even, namely the ć  
2Krn:16:6 and Asa(ph) (indecl) the (nom) king (nom) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) Judas/Judah (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) stones (acc) the (gen) Rama (indecl) and the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) her/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed   and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) the (acc)   and the (acc)    
2Krn:16:6 2Krn_16:6_1 2Krn_16:6_2 2Krn_16:6_3 2Krn_16:6_4 2Krn_16:6_5 2Krn_16:6_6 2Krn_16:6_7 2Krn_16:6_8 2Krn_16:6_9 2Krn_16:6_10 2Krn_16:6_11 2Krn_16:6_12 2Krn_16:6_13 2Krn_16:6_14 2Krn_16:6_15 2Krn_16:6_16 2Krn_16:6_17 2Krn_16:6_18 2Krn_16:6_19 2Krn_16:6_20 2Krn_16:6_21 2Krn_16:6_22 2Krn_16:6_23 2Krn_16:6_24 2Krn_16:6_25 2Krn_16:6_26 2Krn_16:6_27 2Krn_16:6_28 2Krn_16:6_29 2Krn_16:6_30 2Krn_16:6_31
2Krn:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:7 καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦλθεν Ανανι ὁ προφήτης πρὸς Ασα βασιλέα Ιουδα καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐν τῷ πεποιθέναι σε ἐπὶ βασιλέα Συρίας καὶ μὴ πεποιθέναι σε ἐπὶ κύριον θεόν σου, διὰ τοῦτο ἐσώθη δύναμις Συρίας ἀπὸ τῆς χειρός σου.
2Krn:16:7 And at that time came Anani the prophet to Asa king of Juda, and said to him, Because thou didst trust on the king of Syria, and didst not trust on the Lord thy God, therefore the army of Syria is escaped out of thy hand. (2 Chronicles 16:7 Brenton)
2Krn:16:7 W tym to czasie przyszedł do Asy, króla Judy, "Widzący" Chanani i rzekł do niego: «Ponieważ oparłeś się na królu Aramu, a nie na Panu, Bogu twoim, dlatego wymknie się z twojej ręki wojsko króla aramejskiego. (2 Krn 16:7 BT_4)
2Krn:16:7 καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦλθεν Ανανι προφήτης πρὸς Ασα βασιλέα Ιουδα καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐν τῷ πεποιθέναι σε ἐπὶ βασιλέα Συρίας καὶ μὴ πεποιθέναι σε ἐπὶ κύριον θεόν σου, διὰ τοῦτο ἐσώθη δύναμις Συρίας ἀπὸ τῆς χειρός σου.
2Krn:16:7 καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ πρός Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ καί μή πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά οὗτος αὕτη τοῦτο σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) δύναμις, -εως, ἡ Συρία, -ας, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:16:7 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By przychodzić Prorok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Asa(pH) Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Nie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Zdolność Syria [Rzymska prowincja z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ty; twój/twój(sg)
2Krn:16:7 kai\ e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| E)=lTen *anani o( profE/tEs pro\s *asa basile/a *iouda kai\ ei)=pen au)tO=| *)en tO=| pepoiTe/nai se e)pi\ basile/a *suri/as kai\ mE\ pepoiTe/nai se e)pi\ ku/rion Teo/n sou, dia\ tou=to e)sO/TE du/namis *suri/as a)po\ tE=s CHeiro/s sou.
2Krn:16:7 kai en tO kairO ekeinO ElTen anani ho profEtEs pros asa basilea iuda kai eipen autO en tO pepoiTenai se epi basilea syrias kai mE pepoiTenai se epi kyrion Teon su, dia tuto esOTE dynamis syrias apo tEs CHeiros su.
2Krn:16:7 C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM P N_ASM N3V_ASM N_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM P RA_DSN VX_XAN RP_AS P N3V_ASM N1A_ASF C D VX_XAN RP_AS P N2_ASM N2_ASM RP_GS P RD_ASN VCI_API3S N3I_NSF N1A_GSF P RA_GSF N3_GSF RP_GS
2Krn:16:7 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to come ć the prophet toward (+acc,+gen,+dat) Asa(ph) king Judas/Judah and also, even, namely to say/tell he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing king Syria [Roman province of] and also, even, namely not to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save ability Syria [Roman province of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hand you; your/yours(sg)
2Krn:16:7 and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-COME-ed   the (nom) prophet (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Asa(ph) (indecl) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) to-have-PERSUADE/CONVINCE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) king (acc) Syria (gen) and not to-have-PERSUADE/CONVINCE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-SAVE-ed ability (nom) Syria (gen) away from (+gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:16:7 2Krn_16:7_1 2Krn_16:7_2 2Krn_16:7_3 2Krn_16:7_4 2Krn_16:7_5 2Krn_16:7_6 2Krn_16:7_7 2Krn_16:7_8 2Krn_16:7_9 2Krn_16:7_10 2Krn_16:7_11 2Krn_16:7_12 2Krn_16:7_13 2Krn_16:7_14 2Krn_16:7_15 2Krn_16:7_16 2Krn_16:7_17 2Krn_16:7_18 2Krn_16:7_19 2Krn_16:7_20 2Krn_16:7_21 2Krn_16:7_22 2Krn_16:7_23 2Krn_16:7_24 2Krn_16:7_25 2Krn_16:7_26 2Krn_16:7_27 2Krn_16:7_28 2Krn_16:7_29 2Krn_16:7_30 2Krn_16:7_31 2Krn_16:7_32 2Krn_16:7_33 2Krn_16:7_34 2Krn_16:7_35 2Krn_16:7_36 2Krn_16:7_37 2Krn_16:7_38 2Krn_16:7_39 2Krn_16:7_40
2Krn:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:8 οὐχ οἱ Αἰθίοπες καὶ Λίβυες ἦσαν εἰς δύναμιν πολλὴν εἰς θάρσος, εἰς ἱππεῖς εἰς πλῆθος σφόδρα; καὶ ἐν τῷ πεποιθέναι σε ἐπὶ κύριον παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖράς σου.
2Krn:16:8 Were not the Ethiopians and Libyans a great force, in courage, in horsemen, in great numbers? and did not He deliver them into thy hands, because thou trustedst in the Lord? (2 Chronicles 16:8 Brenton)
2Krn:16:8 Czyż Kuszyci i Libijczycy nie byli wielką potęgą dzięki rydwanom i bardzo licznym jeźdźcom? A jednak, gdy się oparłeś na Panu, oddał ich w twoje ręce. (2 Krn 16:8 BT_4)
2Krn:16:8 οὐχ οἱ Αἰθίοπες καὶ Λίβυες ἦσαν εἰς δύναμιν πολλὴν εἰς θάρσος, εἰς ἱππεῖς εἰς πλῆθος σφόδρα; καὶ ἐν τῷ πεποιθέναι σε ἐπὶ κύριον παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖράς σου.
2Krn:16:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό Αἰθίοψ, -οπος, ὁ καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰς[1] θάρσο·ς, -ους, τό εἰς[1] ἱππεύς, -έως, ὁ εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό σφόδρα καί ἐν ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:16:8 ??? Przed przydechem mocnym Etiopski I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Zdolność Dużo Do (+przyspieszenie) Serce/pocieszają/zachętę Do (+przyspieszenie) Jeździec Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg)
2Krn:16:8 ou)CH oi( *ai)Ti/opes kai\ *li/bues E)=san ei)s du/namin pollE\n ei)s Ta/rsos, ei)s i(ppei=s ei)s plE=Tos sfo/dra; kai\ e)n tO=| pepoiTe/nai se e)pi\ ku/rion pare/dOken ei)s ta\s CHei=ra/s sou.
2Krn:16:8 uCH hoi aiTiopes kai libyes Esan eis dynamin pollEn eis Tarsos, eis hippeis eis plETos sfodra; kai en tO pepoiTenai se epi kyrion paredOken eis tas CHeiras su.
2Krn:16:8 D RA_NPM N_NPM C N_NPM V9_IAI3P P N3I_ASF A1_ASF P N3E_ASN P N3V_APM P N3E_ASN D C P RA_DSN VX_XAN RP_AS P N2_ASM VAI_AAI3S P RA_APF N3_APF RP_GS
2Krn:16:8 οὐχ before rough breathing the Ethiopian and also, even, namely ć to be into (+acc) ability much into (+acc) heart/comfort/encouragement into (+acc) horseman into (+acc) lot (multitude ) vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) the hand you; your/yours(sg)
2Krn:16:8 not the (nom) Ethiopians (nom|voc) and   they-were into (+acc) ability (acc) much (acc) into (+acc) heart/comfort/encouragement (nom|acc|voc) into (+acc) horsemans (acc, nom|voc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) vehement, and in/among/by (+dat) the (dat) to-have-PERSUADE/CONVINCE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-Hand OVER-ed into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:16:8 2Krn_16:8_1 2Krn_16:8_2 2Krn_16:8_3 2Krn_16:8_4 2Krn_16:8_5 2Krn_16:8_6 2Krn_16:8_7 2Krn_16:8_8 2Krn_16:8_9 2Krn_16:8_10 2Krn_16:8_11 2Krn_16:8_12 2Krn_16:8_13 2Krn_16:8_14 2Krn_16:8_15 2Krn_16:8_16 2Krn_16:8_17 2Krn_16:8_18 2Krn_16:8_19 2Krn_16:8_20 2Krn_16:8_21 2Krn_16:8_22 2Krn_16:8_23 2Krn_16:8_24 2Krn_16:8_25 2Krn_16:8_26 2Krn_16:8_27 2Krn_16:8_28
2Krn:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:9 ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπιβλέπουσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ κατισχῦσαι ἐν πάσῃ καρδίᾳ πλήρει πρὸς αὐτόν. ἠγνόηκας ἐπὶ τούτῳ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μετὰ σοῦ πόλεμος.
2Krn:16:9 For the eyes of the Lord look upon all the earth, to strengthen every heart that is perfect toward him. In this thou hast done foolishly; henceforth there shall be war with thee. (2 Chronicles 16:9 Brenton)
2Krn:16:9 Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem, i dlatego odtąd będziesz miał walki». (2 Krn 16:9 BT_4)
2Krn:16:9 ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπιβλέπουσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ κατισχῦσαι ἐν πάσῃ καρδίᾳ πλήρει πρὸς αὐτόν. ἠγνόηκας ἐπὶ τούτῳ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μετὰ σοῦ πόλεμος.
2Krn:16:9 ὅτι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καρδία, -ας, ἡ πλήρης -ες πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό ὁ ἡ τό νῦν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πόλεμος, -ου, ὁ
2Krn:16:9 Ponieważ/tamto Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Pełny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Nie by wiedzieć (nieświadomy) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Wojna [zobacz polemiczny]
2Krn:16:9 o(/ti oi( o)fTalmoi\ kuri/ou e)pible/pousin e)n pa/sE| tE=| gE=| katisCHu=sai e)n pa/sE| kardi/a| plE/rei pro\s au)to/n. E)gno/Ekas e)pi\ tou/tO|· a)po\ tou= nu=n e)/stai meta\ sou= po/lemos.
2Krn:16:9 hoti hoi ofTalmoi kyriu epiblepusin en pasE tE gE katisCHysai en pasE kardia plErei pros auton. EgnoEkas epi tutO· apo tu nyn estai meta su polemos.
2Krn:16:9 C RA_NPM N2_NPM N2_GSM V1_PAI3P P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF VA_AAN P A1S_DSF N1A_DSF N3H_DSF P RD_ASM VX_XAI2S P RD_DSM P RA_GSM D VF_FMI3S P RP_GS N2_NSM
2Krn:16:9 because/that the eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to look upon overlook, look attentively in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) full toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to not know (ignorant) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) war [see polemic]
2Krn:16:9 because/that the (nom) eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-are-LOOK UPON-ing, while LOOK UPON-ing (dat) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed heart (dat) full ([Adj] dat) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) you(sg)-have-NOT KNOW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) this (dat) away from (+gen) the (gen) now he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) war (nom)
2Krn:16:9 2Krn_16:9_1 2Krn_16:9_2 2Krn_16:9_3 2Krn_16:9_4 2Krn_16:9_5 2Krn_16:9_6 2Krn_16:9_7 2Krn_16:9_8 2Krn_16:9_9 2Krn_16:9_10 2Krn_16:9_11 2Krn_16:9_12 2Krn_16:9_13 2Krn_16:9_14 2Krn_16:9_15 2Krn_16:9_16 2Krn_16:9_17 2Krn_16:9_18 2Krn_16:9_19 2Krn_16:9_20 2Krn_16:9_21 2Krn_16:9_22 2Krn_16:9_23 2Krn_16:9_24 2Krn_16:9_25 2Krn_16:9_26
2Krn:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:10 καὶ ἐθυμώθη Ασα τῷ προφήτῃ καὶ παρέθετο αὐτὸν εἰς φυλακήν, ὅτι ὠργίσθη ἐπὶ τούτῳ· καὶ ἐλυμήνατο Ασα ἐν τῷ λαῷ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.
2Krn:16:10 And Asa was angry with the prophet, and put him in prison, for he was angry at this: and Asa vexed some of the people at that time. (2 Chronicles 16:10 Brenton)
2Krn:16:10 Rozgniewał się wtedy Asa na "Widzącego" i wtrącił go do więzienia, ponieważ jego słowa doprowadziły go do gniewu. Uciskał też Asa w tym czasie niektórych z ludu. (2 Krn 16:10 BT_4)
2Krn:16:10 καὶ ἐθυμώθη Ασα τῷ προφήτῃ καὶ παρέθετο αὐτὸν εἰς φυλακήν, ὅτι ὠργίσθη ἐπὶ τούτῳ· καὶ ἐλυμήνατο Ασα ἐν τῷ λαῷ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.
2Krn:16:10 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φυλακή, -ῆς, ἡ ὅτι ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο καί λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο
2Krn:16:10 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Asa(pH) Prorok I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Więzienie zabezpieczają się Ponieważ/tamto By robić zły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By ranić Asa(pH) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto
2Krn:16:10 kai\ e)TumO/TE *asa tO=| profE/tE| kai\ pare/Teto au)to\n ei)s fulakE/n, o(/ti O)rgi/sTE e)pi\ tou/tO|· kai\ e)lumE/nato *asa e)n tO=| laO=| e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|.
2Krn:16:10 kai eTymOTE asa tO profEtE kai pareTeto auton eis fylakEn, hoti OrgisTE epi tutO· kai elymEnato asa en tO laO en tO kairO ekeinO.
2Krn:16:10 C VCI_API3S N_NSM RA_DSM N1M_DSM C VEI_AMI3S RD_ASM P N1_ASF C VSI_API3S P RD_DSM C VAI_AMI3S N_NSM P RA_DSM N2_DSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
2Krn:16:10 and also, even, namely to anger Asa(ph) the prophet and also, even, namely to submit for-consideration he/she/it/same into (+acc) prison guard because/that to make angry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to injure Asa(ph) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that
2Krn:16:10 and he/she/it-was-ANGER-ed Asa(ph) (indecl) the (dat) prophet (dat) and he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION him/it/same (acc) into (+acc) prison (acc) because/that he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY upon/over (+acc,+gen,+dat) this (dat) and he/she/it-was-INJURE-ed Asa(ph) (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat)
2Krn:16:10 2Krn_16:10_1 2Krn_16:10_2 2Krn_16:10_3 2Krn_16:10_4 2Krn_16:10_5 2Krn_16:10_6 2Krn_16:10_7 2Krn_16:10_8 2Krn_16:10_9 2Krn_16:10_10 2Krn_16:10_11 2Krn_16:10_12 2Krn_16:10_13 2Krn_16:10_14 2Krn_16:10_15 2Krn_16:10_16 2Krn_16:10_17 2Krn_16:10_18 2Krn_16:10_19 2Krn_16:10_20 2Krn_16:10_21 2Krn_16:10_22 2Krn_16:10_23 2Krn_16:10_24
2Krn:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:11 καὶ ἰδοὺ οἱ λόγοι Ασα οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι γεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ.
2Krn:16:11 And, behold, the acts of Asa, the first and the last, are written in the book of the kings of Juda and Israel. (2 Chronicles 16:11 Brenton)
2Krn:16:11 Początkowe zaś i późniejsze dzieje Asy zapisane są wszystkie w Księdze Królów judzkich i izraelskich. (2 Krn 16:11 BT_4)
2Krn:16:11 Καὶ ἰδοὺ οἱ λόγοι Ασα οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι γεγραμμένοι ἐν βιβλίῳ βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ.
2Krn:16:11 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:16:11 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Asa(pH) Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Ostatni By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Izrael
2Krn:16:11 *kai\ i)dou\ oi( lo/goi *asa oi( prO=toi kai\ oi( e)/sCHatoi gegramme/noi e)n bibli/O| basile/On *iouda kai\ *israEl.
2Krn:16:11 kai idu hoi logoi asa hoi prOtoi kai hoi esCHatoi gegrammenoi en bibliO basileOn iuda kai israEl.
2Krn:16:11 C I RA_NPM N2_NPM N_NSM RA_NPM A1_NPMS C RA_NPM A1_NPM VP_XMPNPM P N2N_DSN N3V_GPM N_GSM C N_GSM
2Krn:16:11 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Asa(ph) the first and also, even, namely the last to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book king Judas/Judah and also, even, namely Israel
2Krn:16:11 and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) words (nom|voc) Asa(ph) (indecl) the (nom) first (nom|voc) and the (nom) last (nom|voc) having-been-WRITE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) book (dat) kings (gen) Judas/Judah (gen, voc) and Israel (indecl)
2Krn:16:11 2Krn_16:11_1 2Krn_16:11_2 2Krn_16:11_3 2Krn_16:11_4 2Krn_16:11_5 2Krn_16:11_6 2Krn_16:11_7 2Krn_16:11_8 2Krn_16:11_9 2Krn_16:11_10 2Krn_16:11_11 2Krn_16:11_12 2Krn_16:11_13 2Krn_16:11_14 2Krn_16:11_15 2Krn_16:11_16 2Krn_16:11_17
2Krn:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:12 καὶ ἐμαλακίσθη Ασα ἐν τῷ ἐνάτῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τοὺς πόδας, ἕως σφόδρα ἐμαλακίσθη· καὶ ἐν τῇ μαλακίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐζήτησεν κύριον, ἀλλὰ τοὺς ἰατρούς.
2Krn:16:12 And Asa was diseased in his feet in the thirty-ninth year of his reign, until he was very ill: but in his disease he sought not to the Lord, but to the physicians. (2 Chronicles 16:12 Brenton)
2Krn:16:12 W trzydziestym dziewiątym roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo, jednakże nawet w swej chorobie szukał nie Pana, lecz lekarzy. (2 Krn 16:12 BT_4)
2Krn:16:12 καὶ ἐμαλακίσθη Ασα ἐν τῷ ἐνάτῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τοὺς πόδας, ἕως σφόδρα ἐμαλακίσθη· καὶ ἐν τῇ μαλακίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐζήτησεν κύριον, ἀλλὰ τοὺς ἰατρούς.
2Krn:16:12 καί μαλακίζομαι [LXX] (-, -, -, -, μεμαλακισ-, μαλακισ·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον καί   ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφόδρα μαλακίζομαι [LXX] (-, -, -, -, μεμαλακισ-, μαλακισ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό μαλακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀλλά ὁ ἡ τό ἰατρός, -οῦ, ὁ
2Krn:16:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? Asa(pH) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziewiąty I też, nawet, mianowicie Rok Królestwo On/ona/to/to samo Stopa Aż; świtaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słabość On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ale Uzdrowiciela lekarz, medyk, znachor
2Krn:16:12 kai\ e)malaki/sTE *asa e)n tO=| e)na/tO| kai\ triakostO=| e)/tei tE=s basilei/as au)tou= tou\s po/das, e(/Os sfo/dra e)malaki/sTE· kai\ e)n tE=| malaki/a| au)tou= ou)k e)DZE/tEsen ku/rion, a)lla\ tou\s i)atrou/s.
2Krn:16:12 kai emalakisTE asa en tO enatO kai triakostO etei tEs basileias autu tus podas, heOs sfodra emalakisTE· kai en tE malakia autu uk eDZEtEsen kyrion, alla tus iatrus.
2Krn:16:12 C VCI_API3S N_NSM P RA_DSN A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RA_APM N3D_APM P D VCI_API3S C P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM D VAI_AAI3S N2_ASM C RA_APM N2_APM
2Krn:16:12 and also, even, namely to ??? Asa(ph) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ninth and also, even, namely ć year the kingdom he/she/it/same the foot until; dawn vehement, intense, keen, inveighingly, eager to ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the weakness he/she/it/same οὐχ before rough breathing to seek lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. but the healer physician, medic, medicine man
2Krn:16:12 and he/she/it-was-???-ed Asa(ph) (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) ninth ([Adj] dat) and   year (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) the (acc) feet (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vehement, he/she/it-was-???-ed and in/among/by (+dat) the (dat) weakness (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-SEEK-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) but the (acc) healers (acc)
2Krn:16:12 2Krn_16:12_1 2Krn_16:12_2 2Krn_16:12_3 2Krn_16:12_4 2Krn_16:12_5 2Krn_16:12_6 2Krn_16:12_7 2Krn_16:12_8 2Krn_16:12_9 2Krn_16:12_10 2Krn_16:12_11 2Krn_16:12_12 2Krn_16:12_13 2Krn_16:12_14 2Krn_16:12_15 2Krn_16:12_16 2Krn_16:12_17 2Krn_16:12_18 2Krn_16:12_19 2Krn_16:12_20 2Krn_16:12_21 2Krn_16:12_22 2Krn_16:12_23 2Krn_16:12_24 2Krn_16:12_25 2Krn_16:12_26 2Krn_16:12_27 2Krn_16:12_28
2Krn:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:13 καὶ ἐκοιμήθη Ασα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτελεύτησεν ἐν τῷ ἐνάτῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ,
2Krn:16:13 And Asa slept with his fathers, and died in the fortieth year of his reign. (2 Chronicles 16:13 Brenton)
2Krn:16:13 Spoczął następnie Asa ze swymi przodkami, i zmarł w czterdziestym pierwszym roku swego panowania. (2 Krn 16:13 BT_4)
2Krn:16:13 καὶ ἐκοιμήθη Ασα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτελεύτησεν ἐν τῷ ἐνάτῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ,
2Krn:16:13 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον καί   ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:16:13 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Asa(pH) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kończyć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziewiąty I też, nawet, mianowicie Rok Królestwo On/ona/to/to samo
2Krn:16:13 kai\ e)koimE/TE *asa meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ e)teleu/tEsen e)n tO=| e)na/tO| kai\ triakostO=| e)/tei tE=s basilei/as au)tou=,
2Krn:16:13 kai ekoimETE asa meta tOn paterOn autu kai eteleutEsen en tO enatO kai triakostO etei tEs basileias autu,
2Krn:16:13 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_DSN A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
2Krn:16:13 and also, even, namely to repose/sleep Asa(ph) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ninth and also, even, namely ć year the kingdom he/she/it/same
2Krn:16:13 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Asa(ph) (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-END-ed in/among/by (+dat) the (dat) ninth ([Adj] dat) and   year (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen)
2Krn:16:13 2Krn_16:13_1 2Krn_16:13_2 2Krn_16:13_3 2Krn_16:13_4 2Krn_16:13_5 2Krn_16:13_6 2Krn_16:13_7 2Krn_16:13_8 2Krn_16:13_9 2Krn_16:13_10 2Krn_16:13_11 2Krn_16:13_12 2Krn_16:13_13 2Krn_16:13_14 2Krn_16:13_15 2Krn_16:13_16 2Krn_16:13_17 2Krn_16:13_18
2Krn:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:16:14 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ μνήματι, ᾧ ὤρυξεν ἑαυτῷ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐκοίμισαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης καὶ ἔπλησαν ἀρωμάτων καὶ γένη μύρων μυρεψῶν καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ἐκφορὰν μεγάλην ἕως σφόδρα.
2Krn:16:14 And they buried him in the sepulchre which he had dug for himself in the city of David, and they laid him on a bed, and filled it with spices and all kinds of perfumes of the apothecaries; and they made for him a very great funeral. (2 Chronicles 16:14 Brenton)
2Krn:16:14 Pogrzebano go potem w jego grobie, który wykuł sobie w Mieście Dawidowym. Złożono go na łożu wypełnionym pachnidłami i maściami, przygotowanymi według sztuki aptekarskiej, i spalono mu bardzo wiele kadzidła. (2 Krn 16:14 BT_4)
2Krn:16:14 καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ μνήματι, ὤρυξεν ἑαυτῷ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐκοίμισαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης καὶ ἔπλησαν ἀρωμάτων καὶ γένη μύρων μυρεψῶν καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ἐκφορὰν μεγάλην ἕως σφόδρα.
2Krn:16:14 καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) ὅς ἥ ὅ ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἄρωμα[τ], -ατος, τό καί γένο·ς, -ους, τό μύρον, -ου, τό; Μύρα, -ων, τά   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφόδρα
2Krn:16:14 I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grób Kto/, który/, który By kopać/żłobak Samo /nasz /twój /siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko I też, nawet, mianowicie Do ??? Aromatyczny [zioło albo korzenie] I też, nawet, mianowicie Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Maść; Myra I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Wielki Aż; świtaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
2Krn:16:14 kai\ e)/TaPSan au)to\n e)n tO=| mnE/mati, O(=| O)/ruXen e(autO=| e)n po/lei *dauid, kai\ e)koi/misan au)to\n e)pi\ tE=s kli/nEs kai\ e)/plEsan a)rOma/tOn kai\ ge/nE mu/rOn murePSO=n kai\ e)poi/Esan au)tO=| e)kfora\n mega/lEn e(/Os sfo/dra.
2Krn:16:14 kai eTaPSan auton en tO mnEmati, hO OryXen heautO en polei dauid, kai ekoimisan auton epi tEs klinEs kai eplEsan arOmatOn kai genE myrOn myrePSOn kai epoiEsan autO ekforan megalEn heOs sfodra.
2Krn:16:14 C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_DSN N3M_DSN RR_DSN VAI_AAI3S RD_DSM P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P N3M_GPN C N3E_APN N2N_GPN N2_GPM C VAI_AAI3P RD_DSM N1A_ASF A1_ASF P D
2Krn:16:14 and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tomb who/whom/which to dig/gouge self /our-/your-/themselves in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed and also, even, namely to ??? aromatic [herb or spice] and also, even, namely race race, class, kind ointment; Myra ć and also, even, namely to do/make he/she/it/same ć great until; dawn vehement, intense, keen, inveighingly, eager
2Krn:16:14 and they-BURY-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) tomb (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-DIG/GOUGE-ed self (dat) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and they-???-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) and they-???-ed aromatics (gen) and races (nom|acc|voc) ointments (gen); Myra (gen)   and they-DO/MAKE-ed him/it/same (dat)   great ([Adj] acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vehement,
2Krn:16:14 2Krn_16:14_1 2Krn_16:14_2 2Krn_16:14_3 2Krn_16:14_4 2Krn_16:14_5 2Krn_16:14_6 2Krn_16:14_7 2Krn_16:14_8 2Krn_16:14_9 2Krn_16:14_10 2Krn_16:14_11 2Krn_16:14_12 2Krn_16:14_13 2Krn_16:14_14 2Krn_16:14_15 2Krn_16:14_16 2Krn_16:14_17 2Krn_16:14_18 2Krn_16:14_19 2Krn_16:14_20 2Krn_16:14_21 2Krn_16:14_22 2Krn_16:14_23 2Krn_16:14_24 2Krn_16:14_25 2Krn_16:14_26 2Krn_16:14_27 2Krn_16:14_28 2Krn_16:14_29 2Krn_16:14_30 2Krn_16:14_31 2Krn_16:14_32
2Krn:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x