2Krn:2:1 καὶ συνήγαγεν Σαλωμων ἑβδομήκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδας λατόμων ἐν τῷ ὄρει, καὶ οἱ ἐπιστάται ἐπ’ αὐτῶν τρισχίλιοι ἑξακόσιοι. –
2Krn:2:1 And Solomon gathered seventy thousand men that bore burdens, and eighty thousand hewers of stone in the mountain, and there were three thousand six hundred superintendents over them. (2 Chronicles 2:2 Brenton)
2Krn:2:1 Odliczył potem Salomon siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn do dźwigania i osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a kierowników nad nimi trzy tysiące sześciuset. (2 Krn 2:1 BT_4)
2Krn:2:1 καὶ συνήγαγεν Σαλωμων ἑβδομήκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδας λατόμων ἐν τῷ ὄρει, καὶ οἱ ἐπιστάται ἐπ’ αὐτῶν τρισχίλιοι ἑξακόσιοι.
2Krn:2:1 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἑβδομή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὀγδοή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό ἐπι·στάτης, -ου, ὁ; ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό τρισ·χίλιοι -αι -α ἑξα·κόσιοι -αι -α  
2Krn:2:1 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Salomon Siedemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Osiemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] By rąbać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie Opanowuj; by wiedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Trzy tysiące Sześćset  
2Krn:2:1 kai\ sunE/gagen *salOmOn e(bdomE/konta CHilia/das a)ndrO=n kai\ o)gdoE/konta CHilia/das lato/mOn e)n tO=| o)/rei, kai\ oi( e)pista/tai e)p’ au)tO=n trisCHi/lioi e(Xako/sioi.
2Krn:2:1 kai synEgagen salOmOn hebdomEkonta CHiliadas andrOn kai ogdoEkonta CHiliadas latomOn en tO orei, kai hoi epistatai ep’ autOn trisCHilioi heXakosioi.
2Krn:2:1 C VBI_AAI3S N_NSM M N3D_APF N3_GPM C M N3D_APF N2_GPM P RA_DSN N3E_DSN C RA_NPM N1_NPM P RD_GPM A1A_NPM A1A_NPM
2Krn:2:1 and also, even, namely to gather together Solomon seventy kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely eighty kilo [unit of one thousand] to hew in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount and also, even, namely the master; to know upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same three thousand six hundred  
2Krn:2:1 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) seventy kilos (acc) men, husbands (gen) and eighty kilos (acc) while HEW-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) and the (nom) masters (nom|voc); he/she/it-is-being-KNOW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) three thousand (nom|voc) six hundred (nom|voc)  
2Krn:2:1 2Krn_2:1_1 2Krn_2:1_2 2Krn_2:1_3 2Krn_2:1_4 2Krn_2:1_5 2Krn_2:1_6 2Krn_2:1_7 2Krn_2:1_8 2Krn_2:1_9 2Krn_2:1_10 2Krn_2:1_11 2Krn_2:1_12 2Krn_2:1_13 2Krn_2:1_14 2Krn_2:1_15 2Krn_2:1_16 2Krn_2:1_17 2Krn_2:1_18 2Krn_2:1_19 2Krn_2:1_20 2Krn_2:1_21
2Krn:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:2 καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων πρὸς Χιραμ βασιλέα Τύρου λέγων Ὡς ἐποίησας μετὰ τοῦ πατρός μου Δαυιδ καὶ ἀπέστειλας αὐτῷ κέδρους τοῦ οἰκοδομῆσαι ἑαυτῷ οἶκον κατοικῆσαι ἐν αὐτῷ,
2Krn:2:2 And Solomon sent to Chiram king of Tyre, saying, Whereas thou didst deal favourably with David my father, and didst send him cedars to build for himself a house to dwell in, (2 Chronicles 2:3 Brenton)
2Krn:2:2 Następnie przesłał Salomon do Hurama, króla Tyru, takie słowa: «Uczyń, jak uczyniłeś mojemu ojcu Dawidowi, przysyłając mu drewno cedrowe, by wybudować mu dom na mieszkanie. (2 Krn 2:2 BT_4)
2Krn:2:2 καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων πρὸς Χιραμ βασιλέα Τύρου λέγων Ὡς ἐποίησας μετὰ τοῦ πατρός μου Δαυιδ καὶ ἀπέστειλας αὐτῷ κέδρους τοῦ οἰκοδομῆσαι ἑαυτῷ οἶκον κατοικῆσαι ἐν αὐτῷ,
2Krn:2:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ Τύρος, -ου, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:2:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać Salomon Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Tyr [miasto z] By mówić/opowiadaj Jak/jak By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ja David I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Samo /nasz /twój /siebie Dom By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
2Krn:2:2 kai\ a)pe/steilen *salOmOn pro\s *CHiram basile/a *tu/rou le/gOn *(Os e)poi/Esas meta\ tou= patro/s mou *dauid kai\ a)pe/steilas au)tO=| ke/drous tou= oi)kodomE=sai e(autO=| oi)=kon katoikE=sai e)n au)tO=|,
2Krn:2:2 kai apesteilen salOmOn pros CHiram basilea tyru legOn Os epoiEsas meta tu patros mu dauid kai apesteilas autO kedrus tu oikodomEsai heautO oikon katoikEsai en autO,
2Krn:2:2 C VAI_AAI3S N_NSM P N_ASM N3V_ASM N2_GSM V1_PAPNSM D VAI_AAI2S P RA_GSM N3_GSM RP_GS N_GSM C VAI_AAI2S RD_DSM N2_APF RA_GSN VA_AAN RD_DSM N2_ASM VA_AAN P RD_DSM
2Krn:2:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Solomon toward (+acc,+gen,+dat) ć king Tyre [city of] to say/tell as/like to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father I David and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same ć the to build/edify self /our-/your-/themselves house to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
2Krn:2:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc) Tyre (gen) while SAY/TELL-ing (nom) as/like you(sg)-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) father (gen) me (gen) David (indecl) and you(sg)-ORDER FORTH-ed him/it/same (dat)   the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) self (dat) house (acc) to-RESIDE/SETTLE-DOWN, be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN!, he/she/it-happens-to-RESIDE/SETTLE-DOWN (opt) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
2Krn:2:2 2Krn_2:2_1 2Krn_2:2_2 2Krn_2:2_3 2Krn_2:2_4 2Krn_2:2_5 2Krn_2:2_6 2Krn_2:2_7 2Krn_2:2_8 2Krn_2:2_9 2Krn_2:2_10 2Krn_2:2_11 2Krn_2:2_12 2Krn_2:2_13 2Krn_2:2_14 2Krn_2:2_15 2Krn_2:2_16 2Krn_2:2_17 2Krn_2:2_18 2Krn_2:2_19 2Krn_2:2_20 2Krn_2:2_21 2Krn_2:2_22 2Krn_2:2_23 2Krn_2:2_24 2Krn_2:2_25 2Krn_2:2_26
2Krn:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:3 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ὁ υἱὸς αὐτοῦ οἰκοδομῶ οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ μου ἁγιάσαι αὐτὸν αὐτῷ τοῦ θυμιᾶν ἀπέναντι αὐτοῦ θυμίαμα καὶ πρόθεσιν διὰ παντὸς καὶ τοῦ ἀναφέρειν ὁλοκαυτώματα διὰ παντὸς τὸ πρωῒ καὶ τὸ δείλης καὶ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ κυρίου θεοῦ ἡμῶν, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτο ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
2Krn:2:3 behold, I also his son am building a house to the name of the Lord my God, to consecrate it to him, to burn incense before him, and to offer shewbread continually, and to offer up whole-burnt-offerings continually morning and evening, and on the sabbaths, and at the new moons, and at the feasts of the Lord our God: this is a perpetual statute for Israel. (2 Chronicles 2:4 Brenton)
2Krn:2:3 Oto ja buduję dom dla imienia Pana, Boga mego, aby Mu go poświęcić, aby palić przed Nim wonne kadzidło, składać nieustannie chleby i ofiary całopalne rankiem i wieczorem, w szabaty i w dni nowiu księżyca, w święta Pana, Boga naszego, i to na wieki w Izraelu. (2 Krn 2:3 BT_4)
2Krn:2:3 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ υἱὸς αὐτοῦ οἰκοδομῶ οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ μου ἁγιάσαι αὐτὸν αὐτῷ τοῦ θυμιᾶν ἀπέναντι αὐτοῦ θυμίαμα καὶ πρόθεσιν διὰ παντὸς καὶ τοῦ ἀναφέρειν ὁλοκαυτώματα διὰ παντὸς τὸ πρωῒ καὶ τὸ δείλης καὶ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ κυρίου θεοῦ ἡμῶν, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτο ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
2Krn:2:3 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἀπ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί πρό·θεσις, -εως, ἡ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρωΐ καί ὁ ἡ τό δειλός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἐν ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:2:3 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Syn On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By palić kadzidło Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo Kadzidło I też, nawet, mianowicie Obecności/cel Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara spalana [zobacz holokaust] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wcześnie I też, nawet, mianowicie Tchórzliwy (nieśmiały) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nów I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
2Krn:2:3 kai\ i)dou\ e)gO\ o( ui(o\s au)tou= oi)kodomO= oi)=kon tO=| o)no/mati kuri/ou Teou= mou a(gia/sai au)to\n au)tO=| tou= Tumia=n a)pe/nanti au)tou= Tumi/ama kai\ pro/Tesin dia\ panto\s kai\ tou= a)nafe/rein o(lokautO/mata dia\ panto\s to\ prOi\+ kai\ to\ dei/lEs kai\ e)n toi=s sabba/tois kai\ e)n tai=s noumEni/ais kai\ e)n tai=s e(ortai=s tou= kuri/ou Teou= E(mO=n, ei)s to\n ai)O=na tou=to e)pi\ to\n *israEl.
2Krn:2:3 kai idu egO ho hyios autu oikodomO oikon tO onomati kyriu Teu mu hagiasai auton autO tu Tymian apenanti autu Tymiama kai proTesin dia pantos kai tu anaferein holokautOmata dia pantos to prO+i kai to deilEs kai en tois sabbatois kai en tais numEniais kai en tais heortais tu kyriu Teu hEmOn, eis ton aiOna tuto epi ton israEl.
2Krn:2:3 C I RP_NS RA_NSM N2_NSM RD_GSM V2_PAI1S N2_ASM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N2_GSM RP_GS VA_AAN RD_ASM RD_DSM RA_GSN V3_PAN D RD_GSM N3M_ASN C N3I_ASF P A3_GSM C RA_GSN V1_PAN N3M_APN P A3_GSM RA_ASN D C RA_ASN N1_GSF C P RA_DPN N2N_DPN C P RA_DPF N1A_DPF C P RA_DPF N1_DPF RA_GSM N2_GSM N2_GSM RP_GP P RA_ASM N3W_ASM RD_NSN P RA_ASM N_ASM
2Krn:2:3 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I the son he/she/it/same to build/edify house the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same he/she/it/same the to burn incense opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same incense and also, even, namely presence/purpose because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of and also, even, namely the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state burnt offering [see holocaust] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of the early and also, even, namely the cowardly (timid) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sabbath and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the new moon and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel
2Krn:2:3 and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) the (nom) son (nom) him/it/same (gen) I-am-BUILD/EDIFY-ing, I-should-be-BUILD/EDIFY-ing house (acc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) me (gen) to-CONSECRATE, be-you(sg)-CONSECRATE-ed!, he/she/it-happens-to-CONSECRATE (opt) him/it/same (acc) him/it/same (dat) the (gen) to-be-BURN-ing-INCENSE opposite/in the presence of (+gen) him/it/same (gen) incense (nom|acc|voc) and presence/purpose (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) and the (gen) to-be-BRING UP-ing burnt offerings (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) the (nom|acc) early and the (nom|acc) cowardly ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) sabbaths (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) new moons (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) us (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) this (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl)
2Krn:2:3 2Krn_2:3_1 2Krn_2:3_2 2Krn_2:3_3 2Krn_2:3_4 2Krn_2:3_5 2Krn_2:3_6 2Krn_2:3_7 2Krn_2:3_8 2Krn_2:3_9 2Krn_2:3_10 2Krn_2:3_11 2Krn_2:3_12 2Krn_2:3_13 2Krn_2:3_14 2Krn_2:3_15 2Krn_2:3_16 2Krn_2:3_17 2Krn_2:3_18 2Krn_2:3_19 2Krn_2:3_20 2Krn_2:3_21 2Krn_2:3_22 2Krn_2:3_23 2Krn_2:3_24 2Krn_2:3_25 2Krn_2:3_26 2Krn_2:3_27 2Krn_2:3_28 2Krn_2:3_29 2Krn_2:3_30 2Krn_2:3_31 2Krn_2:3_32 2Krn_2:3_33 2Krn_2:3_34 2Krn_2:3_35 2Krn_2:3_36 2Krn_2:3_37 2Krn_2:3_38 2Krn_2:3_39 2Krn_2:3_40 2Krn_2:3_41 2Krn_2:3_42 2Krn_2:3_43 2Krn_2:3_44 2Krn_2:3_45 2Krn_2:3_46 2Krn_2:3_47 2Krn_2:3_48 2Krn_2:3_49 2Krn_2:3_50 2Krn_2:3_51 2Krn_2:3_52 2Krn_2:3_53 2Krn_2:3_54 2Krn_2:3_55 2Krn_2:3_56 2Krn_2:3_57 2Krn_2:3_58 2Krn_2:3_59
2Krn:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:4 καὶ ὁ οἶκος, ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ, μέγας, ὅτι μέγας ὁ θεὸς ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεούς.
2Krn:2:4 And the house which I am building is to be great: for the Lord our God is great beyond all gods. (2 Chronicles 2:5 Brenton)
2Krn:2:4 Dom ten, który ja buduję, będzie wielki, albowiem nasz Bóg większy jest od wszystkich bogów. (2 Krn 2:4 BT_4)
2Krn:2:4 καὶ οἶκος, ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ, μέγας, ὅτι μέγας θεὸς ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεούς.
2Krn:2:4 καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Krn:2:4 I też, nawet, mianowicie Dom Kto/, który/, który; by być Ja By budować/buduj moralnie Wielki Ponieważ/tamto Wielki Bóg  Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg 
2Krn:2:4 kai\ o( oi)=kos, o(\n e)gO\ oi)kodomO=, me/gas, o(/ti me/gas o( Teo\s E(mO=n para\ pa/ntas tou\s Teou/s.
2Krn:2:4 kai ho oikos, hon egO oikodomO, megas, hoti megas ho Teos hEmOn para pantas tus Teus.
2Krn:2:4 C RA_NSM N2_NSM RR_ASM RP_NS V2_PAI1S A1P_NSM C A1P_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P A3_APM RA_APM N2_APM
2Krn:2:4 and also, even, namely the house who/whom/which; to be I to build/edify great because/that great the god [see theology] I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the god [see theology]
2Krn:2:4 and the (nom) house (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom) I-am-BUILD/EDIFY-ing, I-should-be-BUILD/EDIFY-ing great ([Adj] nom) because/that great ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) gods (acc)
2Krn:2:4 2Krn_2:4_1 2Krn_2:4_2 2Krn_2:4_3 2Krn_2:4_4 2Krn_2:4_5 2Krn_2:4_6 2Krn_2:4_7 2Krn_2:4_8 2Krn_2:4_9 2Krn_2:4_10 2Krn_2:4_11 2Krn_2:4_12 2Krn_2:4_13 2Krn_2:4_14 2Krn_2:4_15 2Krn_2:4_16
2Krn:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:5 καὶ τίς ἰσχύσει οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον; ὅτι ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐ φέρουσιν αὐτοῦ τὴν δόξαν. καὶ τίς ἐγὼ οἰκοδομῶν αὐτῷ οἶκον; ὅτι ἀλλ’ ἢ τοῦ θυμιᾶν κατέναντι αὐτοῦ.
2Krn:2:5 And who will be able to build him a house? for the heaven and heaven of heavens do not bear his glory: and who am I, that I should build him a house, save only to burn incense before him? (2 Chronicles 2:6 Brenton)
2Krn:2:5 Któż zdoła wybudować Mu dom, skoro niebiosa i najwyższe niebiosa nie mogą Go ogarnąć? Kimże ja jestem, aby wybudować Mu dom, aby palić przed Nim kadzidło? (2 Krn 2:5 BT_4)
2Krn:2:5 καὶ τίς ἰσχύσει οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον; ὅτι οὐρανὸς καὶ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐ φέρουσιν αὐτοῦ τὴν δόξαν. καὶ τίς ἐγὼ οἰκοδομῶν αὐτῷ οἶκον; ὅτι ἀλλ’ τοῦ θυμιᾶν κατέναντι αὐτοῦ.
2Krn:2:5 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX]; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅτι ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅτι ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) κατ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:2:5 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Potępienie; by mieć siła By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Dom Ponieważ/tamto Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo Nieba/niebo ??? Przed przydechem mocnym By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja ???; oddziaływanie moralne; by budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Dom Ponieważ/tamto Ale Albo By palić kadzidło Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo
2Krn:2:5 kai\ ti/s i)sCHu/sei oi)kodomE=sai au)tO=| oi)=kon; o(/ti o( ou)rano\s kai\ o( ou)rano\s tou= ou)ranou= ou) fe/rousin au)tou= tE\n do/Xan. kai\ ti/s e)gO\ oi)kodomO=n au)tO=| oi)=kon; o(/ti a)ll’ E)\ tou= Tumia=n kate/nanti au)tou=.
2Krn:2:5 kai tis isCHysei oikodomEsai autO oikon; hoti ho uranos kai ho uranos tu uranu u ferusin autu tEn doXan. kai tis egO oikodomOn autO oikon; hoti all’ E tu Tymian katenanti autu.
2Krn:2:5 C RI_NSM VF_FAI3S VA_AAN RD_DSM N2_ASM C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM D V1_PAI3P RD_GSM RA_ASF N1S_ASF C RI_NSM RP_NS V2_PAPNSM RD_DSM N2_ASM C C C RA_GSN V3_PAN D RD_GSM
2Krn:2:5 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. condemnation; to have strength to build/edify he/she/it/same house because/that the sky/heaven and also, even, namely the sky/heaven the sky/heaven οὐχ before rough breathing to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I ???; edification; to build/edify he/she/it/same house because/that but or the to burn incense opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same
2Krn:2:5 and who/what/why (nom) condemnation (dat); he/she/it-will-HAVE-STRENGTH, you(sg)-will-be-HAVE-ed-STRENGTH (classical) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) him/it/same (dat) house (acc) because/that the (nom) sky/heaven (nom) and the (nom) sky/heaven (nom) the (gen) sky/heaven (gen) not they-are-BRING-ing, while BRING-ing (dat) him/it/same (gen) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and who/what/why (nom) I (nom) ???s (gen); edifications (gen); while BUILD/EDIFY-ing (nom) him/it/same (dat) house (acc) because/that but or the (gen) to-be-BURN-ing-INCENSE opposite/in the presence of (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:2:5 2Krn_2:5_1 2Krn_2:5_2 2Krn_2:5_3 2Krn_2:5_4 2Krn_2:5_5 2Krn_2:5_6 2Krn_2:5_7 2Krn_2:5_8 2Krn_2:5_9 2Krn_2:5_10 2Krn_2:5_11 2Krn_2:5_12 2Krn_2:5_13 2Krn_2:5_14 2Krn_2:5_15 2Krn_2:5_16 2Krn_2:5_17 2Krn_2:5_18 2Krn_2:5_19 2Krn_2:5_20 2Krn_2:5_21 2Krn_2:5_22 2Krn_2:5_23 2Krn_2:5_24 2Krn_2:5_25 2Krn_2:5_26 2Krn_2:5_27 2Krn_2:5_28 2Krn_2:5_29 2Krn_2:5_30 2Krn_2:5_31 2Krn_2:5_32
2Krn:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:6 καὶ νῦν ἀπόστειλόν μοι ἄνδρα σοφὸν καὶ εἰδότα τοῦ ποιῆσαι ἐν τῷ χρυσίῳ καὶ ἐν τῷ ἀργυρίῳ καὶ ἐν τῷ χαλκῷ καὶ ἐν τῷ σιδήρῳ καὶ ἐν τῇ πορφύρᾳ καὶ ἐν τῷ κοκκίνῳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ ἐπιστάμενον γλύψαι γλυφὴν μετὰ τῶν σοφῶν τῶν μετ’ ἐμοῦ ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ, ὧν ἡτοίμασεν Δαυιδ ὁ πατήρ μου.
2Krn:2:6 And now send me a man wise and skilled to work in gold, and in silver, and in brass, and in iron, and in purple, and in scarlet, and in blue, and one that knows how to grave together with the craftsmen who are with me in Juda and in Jerusalem, which materials my father David prepared. (2 Chronicles 2:7 Brenton)
2Krn:2:6 Przyślij mi teraz mądrego człowieka, aby umiał wyrabiać przedmioty ze złota i srebra, z brązu i żelaza, z purpury, karmazynu i fioletowej purpury, aby umiał rzeźbić, razem z artystami, którzy są ze mną w Judzie i w Jerozolimie, których przygotował mój ojciec Dawid. (2 Krn 2:6 BT_4)
2Krn:2:6 καὶ νῦν ἀπόστειλόν μοι ἄνδρα σοφὸν καὶ εἰδότα τοῦ ποιῆσαι ἐν τῷ χρυσίῳ καὶ ἐν τῷ ἀργυρίῳ καὶ ἐν τῷ χαλκῷ καὶ ἐν τῷ σιδήρῳ καὶ ἐν τῇ πορφύρᾳ καὶ ἐν τῷ κοκκίνῳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ ἐπιστάμενον γλύψαι γλυφὴν μετὰ τῶν σοφῶν τῶν μετ’ ἐμοῦ ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ, ὧν ἡτοίμασεν Δαυιδ πατήρ μου.
2Krn:2:6 καί νῦν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σοφός -ή -όν καί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἐν ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ἐν ὁ ἡ τό χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ἐν ὁ ἡ τό σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί ἐν ὁ ἡ τό πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί ἐν ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον καί ἐν ὁ ἡ τό ὑάκινθος, -ου, ὁ καί ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)     μετά ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:2:6 I też, nawet, mianowicie Teraz zamawiać Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mądry I też, nawet, mianowicie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szkarłatny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hiacynt I też, nawet, mianowicie By wiedzieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mądry Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Kto/, który/, który Do gotowy David Ojciec Ja
2Krn:2:6 kai\ nu=n a)po/steilo/n moi a)/ndra sofo\n kai\ ei)do/ta tou= poiE=sai e)n tO=| CHrusi/O| kai\ e)n tO=| a)rguri/O| kai\ e)n tO=| CHalkO=| kai\ e)n tO=| sidE/rO| kai\ e)n tE=| porfu/ra| kai\ e)n tO=| kokki/nO| kai\ e)n tE=| u(aki/nTO| kai\ e)pista/menon glu/PSai glufE\n meta\ tO=n sofO=n tO=n met’ e)mou= e)n *iouda kai\ e)n *ierousalEm, O(=n E(toi/masen *dauid o( patE/r mou.
2Krn:2:6 kai nyn aposteilon moi andra sofon kai eidota tu poiEsai en tO CHrysiO kai en tO argyriO kai en tO CHalkO kai en tO sidErO kai en tE porfyra kai en tO kokkinO kai en tE hyakinTO kai epistamenon glyPSai glyfEn meta tOn sofOn tOn met’ emu en iuda kai en ierusalEm, hOn hEtoimasen dauid ho patEr mu.
2Krn:2:6 C D VA_AAD2S RP_DS N3_ASM A1_ASM C VX_XAPASM RA_GSN VA_AAN P RA_DSN N2N_DSN C P RA_DSN N2N_DSN C P RA_DSM A1C_DSM C P RA_DSM N2_DSM C P RA_DSF N1A_DSF C P RA_DSM A1_DSM C P RA_DSF N2_DSF C V6_PMPASM VA_AAN N1_ASF P RA_GPM A1_GPM RA_GPM P RP_GS P N_DSM C P N_DSF RR_GPM VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GS
2Krn:2:6 and also, even, namely now to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wise and also, even, namely to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the piece of gold and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the piece of silver and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the iron; iron and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the purple [cloth]; purple and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the scarlet and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hyacinth and also, even, namely to know ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the wise the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] who/whom/which to ready David the father I
2Krn:2:6 and now do-ORDER FORTH-you(sg)! me (dat) man, husband (acc) wise ([Adj] acc, nom|acc|voc) and having PERCEIVE-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) in/among/by (+dat) the (dat) piece of gold (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) piece of silver (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) iron (dat); iron ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) purple (dat); purple ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) scarlet ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) hyacinth (dat) and while being-KNOW-ed (acc, nom|acc|voc)     after (+acc), with (+gen) the (gen) wise ([Adj] gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) who/whom/which (gen) he/she/it-READY-ed David (indecl) the (nom) father (nom) me (gen)
2Krn:2:6 2Krn_2:6_1 2Krn_2:6_2 2Krn_2:6_3 2Krn_2:6_4 2Krn_2:6_5 2Krn_2:6_6 2Krn_2:6_7 2Krn_2:6_8 2Krn_2:6_9 2Krn_2:6_10 2Krn_2:6_11 2Krn_2:6_12 2Krn_2:6_13 2Krn_2:6_14 2Krn_2:6_15 2Krn_2:6_16 2Krn_2:6_17 2Krn_2:6_18 2Krn_2:6_19 2Krn_2:6_20 2Krn_2:6_21 2Krn_2:6_22 2Krn_2:6_23 2Krn_2:6_24 2Krn_2:6_25 2Krn_2:6_26 2Krn_2:6_27 2Krn_2:6_28 2Krn_2:6_29 2Krn_2:6_30 2Krn_2:6_31 2Krn_2:6_32 2Krn_2:6_33 2Krn_2:6_34 2Krn_2:6_35 2Krn_2:6_36 2Krn_2:6_37 2Krn_2:6_38 2Krn_2:6_39 2Krn_2:6_40 2Krn_2:6_41 2Krn_2:6_42 2Krn_2:6_43 2Krn_2:6_44 2Krn_2:6_45 2Krn_2:6_46 2Krn_2:6_47 2Krn_2:6_48 2Krn_2:6_49 2Krn_2:6_50 2Krn_2:6_51 2Krn_2:6_52 2Krn_2:6_53 2Krn_2:6_54 2Krn_2:6_55 2Krn_2:6_56 2Krn_2:6_57 2Krn_2:6_58
2Krn:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:7 καὶ ἀπόστειλόν μοι ξύλα κέδρινα καὶ ἀρκεύθινα καὶ πεύκινα ἐκ τοῦ Λιβάνου, ὅτι ἐγὼ οἶδα ὡς οἱ δοῦλοί σου οἴδασιν κόπτειν ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου· καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μετὰ τῶν παίδων μου
2Krn:2:7 And send me from Libanus cedar wood, and wood of juniper, and pine; for I know that thy servants are skilled in cutting timber in Libanus: and, behold, thy servants shall go with my servants, (2 Chronicles 2:8 Brenton)
2Krn:2:7 Nadeślij mi też drzewa cedrowego, cyprysowego i sandałowego z Libanu, wiem bowiem, że słudzy twoi umieją wycinać drzewa Libanu. Oto moi słudzy będą razem z twoimi sługami, (2 Krn 2:7 BT_4)
2Krn:2:7 καὶ ἀπόστειλόν μοι ξύλα κέδρινα καὶ ἀρκεύθινα καὶ πεύκινα ἐκ τοῦ Λιβάνου, ὅτι ἐγὼ οἶδα ὡς οἱ δοῦλοί σου οἴδασιν κόπτειν ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου· καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μετὰ τῶν παίδων μου
2Krn:2:7 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ξύλον, -ου, τό   καί   καί   ἐκ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὡς ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό ἐκ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:2:7 I też, nawet, mianowicie zamawiać Ja Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Ponieważ/tamto Ja By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jak/jak Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Ja
2Krn:2:7 kai\ a)po/steilo/n moi Xu/la ke/drina kai\ a)rkeu/Tina kai\ peu/kina e)k tou= *liba/nou, o(/ti e)gO\ oi)=da O(s oi( dou=loi/ sou oi)/dasin ko/ptein Xu/la e)k tou= *liba/nou· kai\ i)dou\ oi( pai=de/s sou meta\ tO=n pai/dOn mou
2Krn:2:7 kai aposteilon moi Xyla kedrina kai arkeuTina kai peukina ek tu libanu, hoti egO oida hOs hoi duloi su oidasin koptein Xyla ek tu libanu· kai idu hoi paides su meta tOn paidOn mu
2Krn:2:7 C VA_AAD2S RP_DS N2N_APN A1_APN C A1_APN C A1_APN P RA_GSM N2_GSM C RP_NS VX_XAI1S x RA_NPM N2_NPM RP_GS VX_XAI3P V1_PAN N2N_APN P RA_GSM N2_GSM C I RA_NPM N3D_NPM RP_GS P RA_GPM N3D_GPM RP_GS
2Krn:2:7 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels the frankincense; incense white gum, also Lebanon because/that I to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with as/like the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to cut off cut, slash, chip, skive tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. out of (+gen) ἐξ before vowels the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the child/servant you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/servant I
2Krn:2:7 and do-ORDER FORTH-you(sg)! me (dat) trees/wooden things (nom|acc|voc)   and   and   out of (+gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) because/that I (nom) I-have-PERCEIVE-ed as/like the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-have-PERCEIVE-ed to-be-CUT OFF-ing trees/wooden things (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) children/servants (gen) me (gen)
2Krn:2:7 2Krn_2:7_1 2Krn_2:7_2 2Krn_2:7_3 2Krn_2:7_4 2Krn_2:7_5 2Krn_2:7_6 2Krn_2:7_7 2Krn_2:7_8 2Krn_2:7_9 2Krn_2:7_10 2Krn_2:7_11 2Krn_2:7_12 2Krn_2:7_13 2Krn_2:7_14 2Krn_2:7_15 2Krn_2:7_16 2Krn_2:7_17 2Krn_2:7_18 2Krn_2:7_19 2Krn_2:7_20 2Krn_2:7_21 2Krn_2:7_22 2Krn_2:7_23 2Krn_2:7_24 2Krn_2:7_25 2Krn_2:7_26 2Krn_2:7_27 2Krn_2:7_28 2Krn_2:7_29 2Krn_2:7_30 2Krn_2:7_31 2Krn_2:7_32 2Krn_2:7_33 2Krn_2:7_34
2Krn:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:8 πορεύσονται ἑτοιμάσαι μοι ξύλα εἰς πλῆθος, ὅτι ὁ οἶκος, ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ, μέγας καὶ ἔνδοξος.
2Krn:2:8 to prepare timber for me in abundance: for the house which I am building must be great and glorious. (2 Chronicles 2:9 Brenton)
2Krn:2:8 aby przygotować mi drewna w wielkiej ilości, albowiem dom, który ja buduję, będzie wielki i budzący podziw. (2 Krn 2:8 BT_4)
2Krn:2:8 πορεύσονται ἑτοιμάσαι μοι ξύλα εἰς πλῆθος, ὅτι οἶκος, ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ, μέγας καὶ ἔνδοξος.
2Krn:2:8 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ξύλον, -ου, τό εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό ὅτι ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἔν·δοξος -ον
2Krn:2:8 By iść Do gotowy Ja Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Ponieważ/tamto Dom Kto/, który/, który; by być Ja By budować/buduj moralnie Wielki I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny
2Krn:2:8 poreu/sontai e(toima/sai moi Xu/la ei)s plE=Tos, o(/ti o( oi)=kos, o(\n e)gO\ oi)kodomO=, me/gas kai\ e)/ndoXos.
2Krn:2:8 poreusontai hetoimasai moi Xyla eis plETos, hoti ho oikos, hon egO oikodomO, megas kai endoXos.
2Krn:2:8 VF_FMI3P VA_AAN RP_DS N2N_APN P N3E_ASN C RA_NSM N2_NSM RR_ASM RP_NS V2_PAI1S A1P_NSM C A1B_NSM
2Krn:2:8 to go to ready I tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. into (+acc) lot (multitude ) because/that the house who/whom/which; to be I to build/edify great and also, even, namely glorious illustrious, renowned
2Krn:2:8 they-will-be-GO-ed to-READY, be-you(sg)-READY-ed!, he/she/it-happens-to-READY (opt) me (dat) trees/wooden things (nom|acc|voc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) because/that the (nom) house (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom) I-am-BUILD/EDIFY-ing, I-should-be-BUILD/EDIFY-ing great ([Adj] nom) and glorious ([Adj] nom)
2Krn:2:8 2Krn_2:8_1 2Krn_2:8_2 2Krn_2:8_3 2Krn_2:8_4 2Krn_2:8_5 2Krn_2:8_6 2Krn_2:8_7 2Krn_2:8_8 2Krn_2:8_9 2Krn_2:8_10 2Krn_2:8_11 2Krn_2:8_12 2Krn_2:8_13 2Krn_2:8_14 2Krn_2:8_15
2Krn:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:9 καὶ ἰδοὺ τοῖς ἐργαζομένοις τοῖς κόπτουσιν ξύλα εἰς βρώματα δέδωκα σῖτον εἰς δόματα τοῖς παισίν σου κόρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ κριθῶν κόρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ οἴνου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐλαίου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας. –
2Krn:2:9 And, behold, I have given freely to thy servants that work and cut the wood, corn for food, even twenty thousand measures of wheat, and twenty thousand measures of barley, and twenty thousand measures of wine, and twenty thousand measures of oil. (2 Chronicles 2:10 Brenton)
2Krn:2:9 A oto daję na wyżywienie dla drwali, twoich sług ścinających drzewa, dwadzieścia tysięcy kor wymłóconej pszenicy, dwadzieścia tysięcy kor jęczmienia, dwadzieścia tysięcy bat wina i dwadzieścia tysięcy bat oliwy». (2 Krn 2:9 BT_4)
2Krn:2:9 καὶ ἰδοὺ τοῖς ἐργαζομένοις τοῖς κόπτουσιν ξύλα εἰς βρώματα δέδωκα σῖτον εἰς δόματα τοῖς παισίν σου κόρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ κριθῶν κόρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ οἴνου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐλαίου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας.
2Krn:2:9 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό εἰς[1] βρῶμα[τ], -ατος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά εἰς[1] δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κόρος, -ου, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί κριθή, -ῆς, ἡ κόρος, -ου, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί οἶνος, -ου, ὁ μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἔλαιον, -ου, τό μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ  
2Krn:2:9 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pracować/dąż By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do (+przyspieszenie) Żywność By dawać Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Do (+przyspieszenie) Dar Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Miara Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Jęczmień Miara Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Wino Miara; by mierzyć Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Miara; by mierzyć Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc]  
2Krn:2:9 kai\ i)dou\ toi=s e)rgaDZome/nois toi=s ko/ptousin Xu/la ei)s brO/mata de/dOka si=ton ei)s do/mata toi=s paisi/n sou ko/rOn ei)/kosi CHilia/das kai\ kriTO=n ko/rOn ei)/kosi CHilia/das kai\ oi)/nou me/trOn ei)/kosi CHilia/das kai\ e)lai/ou me/trOn ei)/kosi CHilia/das.
2Krn:2:9 kai idu tois ergaDZomenois tois koptusin Xyla eis brOmata dedOka siton eis domata tois paisin su korOn eikosi CHiliadas kai kriTOn korOn eikosi CHiliadas kai oinu metrOn eikosi CHiliadas kai elaiu metrOn eikosi CHiliadas.
2Krn:2:9 C I RA_DPM V1_PMPDPM RA_DPM V1_PAI3P N2N_APN P N3M_APN VX_XAI1S N2_ASM P N3M_APN RA_DPM N3D_DPM RP_GS N2_GPM M N3D_APF C N1_GPF N2_GPM M N3D_APF C N2_GSM N2N_GPN M N3D_APF C N2N_GSN N2N_GPN M N3D_APF
2Krn:2:9 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to work/strive the to cut off cut, slash, chip, skive tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. into (+acc) food to give wheat/grain seed; cereal into (+acc) gift the child/servant you; your/yours(sg) measure icon; twenty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely barley measure icon; twenty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely wine measure; to measure icon; twenty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely olive oil measure; to measure icon; twenty kilo [unit of one thousand]  
2Krn:2:9 and be-you(sg)-SEE-ed! the (dat) while being-WORK/STRIVE-ed (dat) the (dat) they-are-CUT OFF-ing, while CUT OFF-ing (dat) trees/wooden things (nom|acc|voc) into (+acc) foods (nom|acc|voc) I-have-GIVE-ed wheat/grain (acc) into (+acc) gifts (nom|acc|voc) the (dat) children/servants (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) measures (gen) icons (dat); twenty kilos (acc) and barley (gen) measures (gen) icons (dat); twenty kilos (acc) and wine (gen) measures (gen); while MEASURE-ing (nom) icons (dat); twenty kilos (acc) and olive oil (gen) measures (gen); while MEASURE-ing (nom) icons (dat); twenty kilos (acc)  
2Krn:2:9 2Krn_2:9_1 2Krn_2:9_2 2Krn_2:9_3 2Krn_2:9_4 2Krn_2:9_5 2Krn_2:9_6 2Krn_2:9_7 2Krn_2:9_8 2Krn_2:9_9 2Krn_2:9_10 2Krn_2:9_11 2Krn_2:9_12 2Krn_2:9_13 2Krn_2:9_14 2Krn_2:9_15 2Krn_2:9_16 2Krn_2:9_17 2Krn_2:9_18 2Krn_2:9_19 2Krn_2:9_20 2Krn_2:9_21 2Krn_2:9_22 2Krn_2:9_23 2Krn_2:9_24 2Krn_2:9_25 2Krn_2:9_26 2Krn_2:9_27 2Krn_2:9_28 2Krn_2:9_29 2Krn_2:9_30 2Krn_2:9_31 2Krn_2:9_32 2Krn_2:9_33 2Krn_2:9_34 2Krn_2:9_35
2Krn:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:10 καὶ εἶπεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἐν γραφῇ καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Σαλωμων Ἐν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν λαὸν αὐτοῦ ἔδωκέν σε ἐπ’ αὐτοὺς εἰς βασιλέα.
2Krn:2:10 And Chiram king of Tyre answered in writing, and sent to Solomon, saying, Because the Lord loved his people, he made thee king over them. (2 Chronicles 2:11 Brenton)
2Krn:2:10 Na to odpowiedział na piśmie król Tyru, Huram, i wysłał je do Salomona: «Ponieważ Pan umiłował swój lud, ustanowił ciebie nad nim królem». (2 Krn 2:10 BT_4)
2Krn:2:10 καὶ εἶπεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἐν γραφῇ καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Σαλωμων Ἐν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν λαὸν αὐτοῦ ἔδωκέν σε ἐπ’ αὐτοὺς εἰς βασιλέα.
2Krn:2:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Τύρος, -ου, ἡ ἐν γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:2:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Tyr [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo By dawać Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Król
2Krn:2:10 kai\ ei)=pen *CHiram basileu\s *tu/rou e)n grafE=| kai\ a)pe/steilen pro\s *salOmOn *)en tO=| a)gapE=sai ku/rion to\n lao\n au)tou= e)/dOke/n se e)p’ au)tou\s ei)s basile/a.
2Krn:2:10 kai eipen CHiram basileus tyru en grafE kai apesteilen pros salOmOn en tO agapEsai kyrion ton laon autu edOken se ep’ autus eis basilea.
2Krn:2:10 C VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GSM P N1_DSF C VAI_AAI3S P N_ASM P RA_DSN VA_AAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AAI3S RP_AS P RD_APM P N3V_ASM
2Krn:2:10 and also, even, namely to say/tell ć king Tyre [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among writing; to write and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people he/she/it/same to give you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) king
2Krn:2:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed   king (nom) Tyre (gen) in/among/by (+dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-LOVE, be-you(sg)-LOVE-ed!, he/she/it-happens-to-LOVE (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) he/she/it-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) into (+acc) king (acc)
2Krn:2:10 2Krn_2:10_1 2Krn_2:10_2 2Krn_2:10_3 2Krn_2:10_4 2Krn_2:10_5 2Krn_2:10_6 2Krn_2:10_7 2Krn_2:10_8 2Krn_2:10_9 2Krn_2:10_10 2Krn_2:10_11 2Krn_2:10_12 2Krn_2:10_13 2Krn_2:10_14 2Krn_2:10_15 2Krn_2:10_16 2Krn_2:10_17 2Krn_2:10_18 2Krn_2:10_19 2Krn_2:10_20 2Krn_2:10_21 2Krn_2:10_22 2Krn_2:10_23 2Krn_2:10_24
2Krn:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:11 καὶ εἶπεν Χιραμ Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ὃς ἔδωκεν τῷ Δαυιδ τῷ βασιλεῖ υἱὸν σοφὸν καὶ ἐπιστάμενον σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην, ὃς οἰκοδομήσει οἶκον τῷ κυρίῳ καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
2Krn:2:11 And Chiram said, Blessed be the Lord God of Israel, who made heaven and earth, who has given to king David a wise son, and one endowed with knowledge and understanding, who shall build a house for the Lord, and a house for his kingdom. (2 Chronicles 2:12 Brenton)
2Krn:2:11 Następnie mówił Huram: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który uczynił niebiosa i ziemię, który dał królowi Dawidowi syna mądrego, roztropnego i rozumnego, tak iż będzie budował dom dla Pana, a dla siebie pałac królewski. (2 Krn 2:11 BT_4)
2Krn:2:11 καὶ εἶπεν Χιραμ Εὐλογητὸς κύριος θεὸς Ισραηλ, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ὃς ἔδωκεν τῷ Δαυιδ τῷ βασιλεῖ υἱὸν σοφὸν καὶ ἐπιστάμενον σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην, ὃς οἰκοδομήσει οἶκον τῷ κυρίῳ καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
2Krn:2:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σοφός -ή -όν καί ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ καί   ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:2:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Kto/, który/, który By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać David Król Syn Mądry I też, nawet, mianowicie By wiedzieć Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Królestwo On/ona/to/to samo
2Krn:2:11 kai\ ei)=pen *CHiram *eu)logEto\s ku/rios o( Teo\s *israEl, o(\s e)poi/Esen to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n, o(\s e)/dOken tO=| *dauid tO=| basilei= ui(o\n sofo\n kai\ e)pista/menon su/nesin kai\ e)pistE/mEn, o(\s oi)kodomE/sei oi)=kon tO=| kuri/O| kai\ oi)=kon tE=| basilei/a| au)tou=.
2Krn:2:11 kai eipen CHiram eulogEtos kyrios ho Teos israEl, hos epoiEsen ton uranon kai tEn gEn, hos edOken tO dauid tO basilei hyion sofon kai epistamenon synesin kai epistEmEn, hos oikodomEsei oikon tO kyriO kai oikon tE basileia autu.
2Krn:2:11 C VBI_AAI3S N_NSM A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RR_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF RR_NSM VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM RA_DSM N3V_DSM N2_ASM A1_ASM C V6_PMPASM N3I_ASF C N1_ASF RR_NSM VF_FAI3S N2_ASM RA_DSM N2_DSM C N2_ASM RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
2Krn:2:11 and also, even, namely to say/tell ć blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel who/whom/which to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land who/whom/which to give the David the king son wise and also, even, namely to know insight/discernment and also, even, namely ć who/whom/which to build/edify house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely house the kingdom he/she/it/same
2Krn:2:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed   blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-GIVE-ed the (dat) David (indecl) the (dat) king (dat) son (acc) wise ([Adj] acc, nom|acc|voc) and while being-KNOW-ed (acc, nom|acc|voc) insight/discernment (acc) and   who/whom/which (nom) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) house (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and house (acc) the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen)
2Krn:2:11 2Krn_2:11_1 2Krn_2:11_2 2Krn_2:11_3 2Krn_2:11_4 2Krn_2:11_5 2Krn_2:11_6 2Krn_2:11_7 2Krn_2:11_8 2Krn_2:11_9 2Krn_2:11_10 2Krn_2:11_11 2Krn_2:11_12 2Krn_2:11_13 2Krn_2:11_14 2Krn_2:11_15 2Krn_2:11_16 2Krn_2:11_17 2Krn_2:11_18 2Krn_2:11_19 2Krn_2:11_20 2Krn_2:11_21 2Krn_2:11_22 2Krn_2:11_23 2Krn_2:11_24 2Krn_2:11_25 2Krn_2:11_26 2Krn_2:11_27 2Krn_2:11_28 2Krn_2:11_29 2Krn_2:11_30 2Krn_2:11_31 2Krn_2:11_32 2Krn_2:11_33 2Krn_2:11_34 2Krn_2:11_35 2Krn_2:11_36 2Krn_2:11_37 2Krn_2:11_38
2Krn:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:12 καὶ νῦν ἀπέσταλκά σοι ἄνδρα σοφὸν καὶ εἰδότα σύνεσιν τὸν Χιραμ τὸν πατέρα μου
2Krn:2:12 And now I have sent thee a wise and understanding man who belonged to Chiram my father (2 Chronicles 2:13 Brenton)
2Krn:2:12 Posyłam ci obecnie mądrego, roztropnego człowieka, Hurama-Abi, (2 Krn 2:12 BT_4)
2Krn:2:12 καὶ νῦν ἀπέσταλκά σοι ἄνδρα σοφὸν καὶ εἰδότα σύνεσιν τὸν Χιραμ τὸν πατέρα μου
2Krn:2:12 καί νῦν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σοφός -ή -όν καί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:2:12 I też, nawet, mianowicie Teraz zamawiać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mądry I też, nawet, mianowicie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Wglądu/orientacja Ojciec Ja
2Krn:2:12 kai\ nu=n a)pe/stalka/ soi a)/ndra sofo\n kai\ ei)do/ta su/nesin to\n *CHiram to\n pate/ra mou
2Krn:2:12 kai nyn apestalka soi andra sofon kai eidota synesin ton CHiram ton patera mu
2Krn:2:12 C D VX_XAI1S RP_DS N3_ASM A1_ASM C VX_XAPASM N3I_ASF RA_ASM N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GS
2Krn:2:12 and also, even, namely now to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wise and also, even, namely to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with insight/discernment the ć the father I
2Krn:2:12 and now I-have-ORDER FORTH-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) man, husband (acc) wise ([Adj] acc, nom|acc|voc) and having PERCEIVE-ed (acc, nom|acc|voc) insight/discernment (acc) the (acc)   the (acc) father (acc) me (gen)
2Krn:2:12 2Krn_2:12_1 2Krn_2:12_2 2Krn_2:12_3 2Krn_2:12_4 2Krn_2:12_5 2Krn_2:12_6 2Krn_2:12_7 2Krn_2:12_8 2Krn_2:12_9 2Krn_2:12_10 2Krn_2:12_11 2Krn_2:12_12 2Krn_2:12_13 2Krn_2:12_14
2Krn:2:12 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:13 [ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἀπὸ θυγατέρων Δαν, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος] εἰδότα ποιῆσαι ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ καὶ ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ, ἐν λίθοις καὶ ξύλοις καὶ ὑφαίνειν ἐν τῇ πορφύρᾳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ ἐν τῇ βύσσῳ καὶ ἐν τῷ κοκκίνῳ καὶ γλύψαι γλυφὰς καὶ διανοεῖσθαι πᾶσαν διανόησιν, ὅσα ἂν δῷς αὐτῷ, μετὰ τῶν σοφῶν σου καὶ σοφῶν Δαυιδ κυρίου μου πατρός σου.
2Krn:2:13 (his mother was of the daughters of Dan, and his father was a Tyrian), skilled to work in gold, and in silver, and in brass, and in iron, and in stones and wood; and to weave with purple, and blue, and fine linen, and scarlet; and to engrave, and to understand every device, whatsoever thou shalt give him to do with thy craftsmen, and the craftsmen of my lord David thy father. (2 Chronicles 2:14 Brenton)
2Krn:2:13 syna pewnej kobiety spośród Danitek i z ojca Tyryjczyka. Umie on wyrabiać przedmioty ze złota i ze srebra, z brązu i z żelaza, z kamieni, z drewna, z czerwonej i z fioletowej purpury, z bisioru i karmazynu. Umie on wykonywać wszelkie rzeźby i obmyślać każdy projekt, jaki będzie mu dany, razem z twymi artystami i artystami mego pana, a twego ojca Dawida. (2 Krn 2:13 BT_4)
2Krn:2:13 [ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἀπὸ θυγατέρων Δαν, καὶ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος] εἰδότα ποιῆσαι ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ καὶ ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ, ἐν λίθοις καὶ ξύλοις καὶ ὑφαίνειν ἐν τῇ πορφύρᾳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ ἐν τῇ βύσσῳ καὶ ἐν τῷ κοκκίνῳ καὶ γλύψαι γλυφὰς καὶ διανοεῖσθαι πᾶσαν διανόησιν, ὅσα ἂν δῷς αὐτῷ, μετὰ τῶν σοφῶν σου καὶ σοφῶν Δαυιδ κυρίου μου πατρός σου.
2Krn:2:13 ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Τύριος, -ου, ὁ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἐν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ἐν χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ἐν σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος ἐν λίθος, -ου, ὁ καί ξύλον, -ου, τό καί ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -) ἐν ὁ ἡ τό πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί ἐν ὁ ἡ τό ὑάκινθος, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό βύσσος, -ου, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό κόκκινος -η -ον καί     καί δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   ὅσος -η -ον ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σοφός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:2:13 Matka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tyryjski By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żelazny; żelazny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hiacynt I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świetne płótno I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szkarłatny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By zamierzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mądry Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Mądry David Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Ojciec Ty; twój/twój(sg)
2Krn:2:13 [E( mE/tEr au)tou= a)po\ Tugate/rOn *dan, kai\ o( patE\r au)tou= a)nE\r *tu/rios] ei)do/ta poiE=sai e)n CHrusi/O| kai\ e)n a)rguri/O| kai\ e)n CHalkO=| kai\ e)n sidE/rO|, e)n li/Tois kai\ Xu/lois kai\ u(fai/nein e)n tE=| porfu/ra| kai\ e)n tE=| u(aki/nTO| kai\ e)n tE=| bu/ssO| kai\ e)n tO=| kokki/nO| kai\ glu/PSai glufa\s kai\ dianoei=sTai pa=san diano/Esin, o(/sa a)/n dO=|s au)tO=|, meta\ tO=n sofO=n sou kai\ sofO=n *dauid kuri/ou mou patro/s sou.
2Krn:2:13 [hE mEtEr autu apo TygaterOn dan, kai ho patEr autu anEr tyrios] eidota poiEsai en CHrysiO kai en argyriO kai en CHalkO kai en sidErO, en liTois kai Xylois kai hyfainein en tE porfyra kai en tE hyakinTO kai en tE byssO kai en tO kokkinO kai glyPSai glyfas kai dianoeisTai pasan dianoEsin, hosa an dOs autO, meta tOn sofOn su kai sofOn dauid kyriu mu patros su.
2Krn:2:13 RA_NSF N3_NSF RD_GSM P N3_GPF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RD_GSM N3_NSM N2_NSM VX_XAPASM VA_AAN P N2N_DSN C P N2N_DSN C P A1C_DSM C P N2_DSM P N2_DPM C N2N_DPN C V1_PAN P RA_DSF N1A_DSF C P RA_DSF N2_DSF C P RA_DSF N2_DSF C P RA_DSM A1_DSM C VA_AAN N1_APF C V2_PMN A1S_ASF N3I_ASF A1_APN x VO_AAS2S RD_DSM P RA_GPM A1_GPM RP_GS C A1_GPM N_GSM N2_GSM RP_GS N3_GSM RP_GS
2Krn:2:13 the mother he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing daughter ć and also, even, namely the father he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Tyrian to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of silver and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among iron; iron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the purple [cloth]; purple and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hyacinth and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fine linen and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the scarlet and also, even, namely ć ć and also, even, namely to purpose every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć as much/many as ever (if ever) to give he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the wise you; your/yours(sg) and also, even, namely wise David lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I father you; your/yours(sg)
2Krn:2:13 the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) away from (+gen) daughters (gen)   and the (nom) father (nom) him/it/same (gen) man, husband (nom) Tyrian (nom) having PERCEIVE-ed (acc, nom|acc|voc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) in/among/by (+dat) piece of gold (dat) and in/among/by (+dat) piece of silver (dat) and in/among/by (+dat) copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) iron (dat); iron ([Adj] dat) in/among/by (+dat) stones (dat) and trees/wooden things (dat) and to-be-???-ing in/among/by (+dat) the (dat) purple (dat); purple ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) hyacinth (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) fine linen (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) scarlet ([Adj] dat) and     and to-be-being-PURPOSE-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   as much/many as (nom|acc) ever you(sg)-should-GIVE him/it/same (dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) wise ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and wise ([Adj] gen) David (indecl) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:2:13 2Krn_2:13_1 2Krn_2:13_2 2Krn_2:13_3 2Krn_2:13_4 2Krn_2:13_5 2Krn_2:13_6 2Krn_2:13_7 2Krn_2:13_8 2Krn_2:13_9 2Krn_2:13_10 2Krn_2:13_11 2Krn_2:13_12 2Krn_2:13_13 2Krn_2:13_14 2Krn_2:13_15 2Krn_2:13_16 2Krn_2:13_17 2Krn_2:13_18 2Krn_2:13_19 2Krn_2:13_20 2Krn_2:13_21 2Krn_2:13_22 2Krn_2:13_23 2Krn_2:13_24 2Krn_2:13_25 2Krn_2:13_26 2Krn_2:13_27 2Krn_2:13_28 2Krn_2:13_29 2Krn_2:13_30 2Krn_2:13_31 2Krn_2:13_32 2Krn_2:13_33 2Krn_2:13_34 2Krn_2:13_35 2Krn_2:13_36 2Krn_2:13_37 2Krn_2:13_38 2Krn_2:13_39 2Krn_2:13_40 2Krn_2:13_41 2Krn_2:13_42 2Krn_2:13_43 2Krn_2:13_44 2Krn_2:13_45 2Krn_2:13_46 2Krn_2:13_47 2Krn_2:13_48 2Krn_2:13_49 2Krn_2:13_50 2Krn_2:13_51 2Krn_2:13_52 2Krn_2:13_53 2Krn_2:13_54 2Krn_2:13_55 2Krn_2:13_56 2Krn_2:13_57 2Krn_2:13_58 2Krn_2:13_59 2Krn_2:13_60 2Krn_2:13_61 2Krn_2:13_62 2Krn_2:13_63 2Krn_2:13_64 2Krn_2:13_65 2Krn_2:13_66 2Krn_2:13_67 2Krn_2:13_68
2Krn:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:14 καὶ νῦν τὸν σῖτον καὶ τὴν κριθὴν καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον, ἃ εἶπεν ὁ κύριός μου, ἀποστειλάτω τοῖς παισὶν αὐτοῦ.
2Krn:2:14 And now, the wheat, and the barley, and the oil, and the wine which my lord mentioned, let him send to his servants. (2 Chronicles 2:15 Brenton)
2Krn:2:14 Teraz więc niech przyśle mój pan swoim sługom pszenicę i jęczmień, oliwę i wino, o których mówił. (2 Krn 2:14 BT_4)
2Krn:2:14 καὶ νῦν τὸν σῖτον καὶ τὴν κριθὴν καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον, εἶπεν κύριός μου, ἀποστειλάτω τοῖς παισὶν αὐτοῦ.
2Krn:2:14 καί νῦν ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό κριθή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:2:14 I też, nawet, mianowicie Teraz Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Jęczmień I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Wino Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja zamawiać Dziecka/służący On/ona/to/to samo
2Krn:2:14 kai\ nu=n to\n si=ton kai\ tE\n kriTE\n kai\ to\ e)/laion kai\ to\n oi)=non, a(/ ei)=pen o( ku/rio/s mou, a)posteila/tO toi=s paisi\n au)tou=.
2Krn:2:14 kai nyn ton siton kai tEn kriTEn kai to elaion kai ton oinon, ha eipen ho kyrios mu, aposteilatO tois paisin autu.
2Krn:2:14 C D RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF C RA_ASN N2N_ASN C RA_ASM N2_ASM RR_APN VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAD3S RA_DPM N3D_DPM RD_GSM
2Krn:2:14 and also, even, namely now the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely the barley and also, even, namely the olive oil and also, even, namely the wine who/whom/which to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the child/servant he/she/it/same
2Krn:2:14 and now the (acc) wheat/grain (acc) and the (acc) barley (acc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) and the (acc) wine (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) let-him/her/it-ORDER FORTH! the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen)
2Krn:2:14 2Krn_2:14_1 2Krn_2:14_2 2Krn_2:14_3 2Krn_2:14_4 2Krn_2:14_5 2Krn_2:14_6 2Krn_2:14_7 2Krn_2:14_8 2Krn_2:14_9 2Krn_2:14_10 2Krn_2:14_11 2Krn_2:14_12 2Krn_2:14_13 2Krn_2:14_14 2Krn_2:14_15 2Krn_2:14_16 2Krn_2:14_17 2Krn_2:14_18 2Krn_2:14_19 2Krn_2:14_20 2Krn_2:14_21 2Krn_2:14_22
2Krn:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:15 καὶ ἡμεῖς κόψομεν ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου κατὰ πᾶσαν τὴν χρείαν σου καὶ ἄξομεν αὐτὰ σχεδίαις ἐπὶ θάλασσαν Ιόππης, καὶ σὺ ἄξεις αὐτὰ εἰς Ιερουσαλημ. –
2Krn:2:15 And we will cut timber out of Libanus according to all thy need, and we will bring it on rafts to the sea of Joppa, and thou shalt bring it to Jerusalem. (2 Chronicles 2:16 Brenton)
2Krn:2:15 My zaś będziemy wycinać drzewa z Libanu stosownie do twej potrzeby i sprowadzimy je morzem na tratwach do Jafy, ty zaś każesz je dostarczyć do Jerozolimy». (2 Krn 2:15 BT_4)
2Krn:2:15 καὶ ἡμεῖς κόψομεν ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου κατὰ πᾶσαν τὴν χρείαν σου καὶ ἄξομεν αὐτὰ σχεδίαις ἐπὶ θάλασσαν Ιόππης, καὶ σὺ ἄξεις αὐτὰ εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:2:15 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό ἐκ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό χρεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ Ἰόππη, -ης, ἡ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.  
2Krn:2:15 I też, nawet, mianowicie Ja By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Potrzebuje Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Joppa I też, nawet, mianowicie Ty By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]  
2Krn:2:15 kai\ E(mei=s ko/PSomen Xu/la e)k tou= *liba/nou kata\ pa=san tE\n CHrei/an sou kai\ a)/Xomen au)ta\ sCHedi/ais e)pi\ Ta/lassan *io/ppEs, kai\ su\ a)/Xeis au)ta\ ei)s *ierousalEm.
2Krn:2:15 kai hEmeis koPSomen Xyla ek tu libanu kata pasan tEn CHreian su kai aXomen auta sCHediais epi Talassan ioppEs, kai sy aXeis auta eis ierusalEm.
2Krn:2:15 C RP_NP VF_FAI1P N2N_APN P RA_GSM N2_GSM P A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VF_FAI1P RD_APN N1A_DPF P N1S_ASF N1_GSF C RP_NS VF_FAI2S RD_APN P N_ASF
2Krn:2:15 and also, even, namely I to cut off cut, slash, chip, skive tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. out of (+gen) ἐξ before vowels the frankincense; incense white gum, also Lebanon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the need you; your/yours(sg) and also, even, namely to lead he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea Joppa and also, even, namely you to lead he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of]  
2Krn:2:15 and we (nom) we-will-CUT OFF trees/wooden things (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) need (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-LEAD they/them/same (nom|acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc) Joppa (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-will-LEAD they/them/same (nom|acc) into (+acc) Jerusalem (indecl)  
2Krn:2:15 2Krn_2:15_1 2Krn_2:15_2 2Krn_2:15_3 2Krn_2:15_4 2Krn_2:15_5 2Krn_2:15_6 2Krn_2:15_7 2Krn_2:15_8 2Krn_2:15_9 2Krn_2:15_10 2Krn_2:15_11 2Krn_2:15_12 2Krn_2:15_13 2Krn_2:15_14 2Krn_2:15_15 2Krn_2:15_16 2Krn_2:15_17 2Krn_2:15_18 2Krn_2:15_19 2Krn_2:15_20 2Krn_2:15_21 2Krn_2:15_22 2Krn_2:15_23 2Krn_2:15_24 2Krn_2:15_25 2Krn_2:15_26
2Krn:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:16 καὶ συνήγαγεν Σαλωμων πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς προσηλύτους ἐν γῇ Ισραηλ μετὰ τὸν ἀριθμόν, ὃν ἠρίθμησεν αὐτοὺς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ εὑρέθησαν ἑκατὸν πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι ἑξακόσιοι.
2Krn:2:16 And Solomon gathered all the foreigners that were in the land of Israel, after the numbering with which David his father numbered them; and there were found a hundred and fifty-three thousand six hundred. (2 Chronicles 2:17 Brenton)
2Krn:2:16 Policzył więc Salomon wszystkich mężczyzn obcoplemieńców, zamieszkałych w ziemi Izraela, według spisu jego ojca Dawida. Znalazło się ich sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześciuset. (2 Krn 2:16 BT_4)
2Krn:2:16 καὶ συνήγαγεν Σαλωμων πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς προσηλύτους ἐν γῇ Ισραηλ μετὰ τὸν ἀριθμόν, ὃν ἠρίθμησεν αὐτοὺς Δαυιδ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ εὑρέθησαν ἑκατὸν πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι ἑξακόσιοι.
2Krn:2:16 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἑκατόν πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί τρισ·χίλιοι -αι -α ἑξα·κόσιοι -αι -α
2Krn:2:16 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Salomon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Kto/, który/, który; by być By liczyć się On/ona/to/to samo David Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować Sto Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Trzy tysiące Sześćset
2Krn:2:16 kai\ sunE/gagen *salOmOn pa/ntas tou\s a)/ndras tou\s prosElu/tous e)n gE=| *israEl meta\ to\n a)riTmo/n, o(\n E)ri/TmEsen au)tou\s *dauid o( patE\r au)tou=, kai\ eu(re/TEsan e(kato\n pentE/konta CHilia/des kai\ trisCHi/lioi e(Xako/sioi.
2Krn:2:16 kai synEgagen salOmOn pantas tus andras tus prosElytus en gE israEl meta ton ariTmon, hon EriTmEsen autus dauid ho patEr autu, kai heureTEsan hekaton pentEkonta CHiliades kai trisCHilioi heXakosioi.
2Krn:2:16 C VBI_AAI3S N_NSM A3_APM RA_APM N3_APM RA_APM N2_APM P N1_DSF N_GSM P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RD_APM N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM C VC_API3P M M N3D_NPF C A1A_NPM A1A_NPM
2Krn:2:16 and also, even, namely to gather together Solomon every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the proselyte [a convert to Judaism] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the number [see arithmetic] who/whom/which; to be to count he/she/it/same David the father he/she/it/same and also, even, namely to find hundred fifty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely three thousand six hundred
2Krn:2:16 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) all (acc) the (acc) men, husbands (acc) the (acc) proselytes (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) the (acc) number (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-COUNT-ed them/same (acc) David (indecl) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) and they-were-FIND-ed hundred fifty kilos (nom|voc) and three thousand (nom|voc) six hundred (nom|voc)
2Krn:2:16 2Krn_2:16_1 2Krn_2:16_2 2Krn_2:16_3 2Krn_2:16_4 2Krn_2:16_5 2Krn_2:16_6 2Krn_2:16_7 2Krn_2:16_8 2Krn_2:16_9 2Krn_2:16_10 2Krn_2:16_11 2Krn_2:16_12 2Krn_2:16_13 2Krn_2:16_14 2Krn_2:16_15 2Krn_2:16_16 2Krn_2:16_17 2Krn_2:16_18 2Krn_2:16_19 2Krn_2:16_20 2Krn_2:16_21 2Krn_2:16_22 2Krn_2:16_23 2Krn_2:16_24 2Krn_2:16_25 2Krn_2:16_26 2Krn_2:16_27 2Krn_2:16_28 2Krn_2:16_29
2Krn:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:2:17 καὶ ἐποίησεν ἐξ αὐτῶν ἑβδομήκοντα χιλιάδας νωτοφόρων καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδας λατόμων καὶ τρισχιλίους ἑξακοσίους ἐργοδιώκτας ἐπὶ τὸν λαόν.
2Krn:2:17 And he made of them seventy thousand burden-bearers, and eighty thousand hewers of stone, and three thousand six hundred taskmasters over the people. (2 Chronicles 2:18 Brenton)
2Krn:2:17 Siedemdziesiąt tysięcy z nich przeznaczył do dźwigania, osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a trzy tysiące sześciuset na kierowników, aby dopilnowali pracy ludu. (2 Krn 2:17 BT_4)
2Krn:2:17 καὶ ἐποίησεν ἐξ αὐτῶν ἑβδομήκοντα χιλιάδας νωτοφόρων καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδας λατόμων καὶ τρισχιλίους ἑξακοσίους ἐργοδιώκτας ἐπὶ τὸν λαόν.
2Krn:2:17 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἑβδομή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ   καί ὀγδοή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-) καί τρισ·χίλιοι -αι -α ἑξα·κόσιοι -αι -α   ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Krn:2:17 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Siedemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Osiemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] By rąbać I też, nawet, mianowicie Trzy tysiące Sześćset Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie
2Krn:2:17 kai\ e)poi/Esen e)X au)tO=n e(bdomE/konta CHilia/das nOtofo/rOn kai\ o)gdoE/konta CHilia/das lato/mOn kai\ trisCHili/ous e(Xakosi/ous e)rgodiO/ktas e)pi\ to\n lao/n.
2Krn:2:17 kai epoiEsen eX autOn hebdomEkonta CHiliadas nOtoforOn kai ogdoEkonta CHiliadas latomOn kai trisCHilius heXakosius ergodiOktas epi ton laon.
2Krn:2:17 C VAI_AAI3S P RD_GPM M N3D_APF A1B_GPM C M N3D_APF N2_GPM C A1A_APM A1A_APM N1M_APM P RA_ASM N2_ASM
2Krn:2:17 and also, even, namely to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same seventy kilo [unit of one thousand] ć and also, even, namely eighty kilo [unit of one thousand] to hew and also, even, namely three thousand six hundred ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people
2Krn:2:17 and he/she/it-DO/MAKE-ed out of (+gen) them/same (gen) seventy kilos (acc)   and eighty kilos (acc) while HEW-ing (nom) and three thousand (acc) six hundred (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc)
2Krn:2:17 2Krn_2:17_1 2Krn_2:17_2 2Krn_2:17_3 2Krn_2:17_4 2Krn_2:17_5 2Krn_2:17_6 2Krn_2:17_7 2Krn_2:17_8 2Krn_2:17_9 2Krn_2:17_10 2Krn_2:17_11 2Krn_2:17_12 2Krn_2:17_13 2Krn_2:17_14 2Krn_2:17_15 2Krn_2:17_16 2Krn_2:17_17 2Krn_2:17_18
2Krn:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x