2Krn:27:1 Υἱὸς εἴκοσι πέντε ἐτῶν Ιωαθαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ δέκα ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ιερουσα θυγάτηρ Σαδωκ.
2Krn:27:1 Joatham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem: and his mother's name was Jerusa, daughter of Sadoc. (2 Chronicles 27:1 Brenton)
2Krn:27:1 Jotam w chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza, córka Sadoka. (2 Krn 27:1 BT_4)
2Krn:27:1 Υἱὸς εἴκοσι πέντε ἐτῶν Ιωαθαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ δέκα ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ιερουσα θυγάτηρ Σαδωκ.
2Krn:27:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πέντε ἔτο·ς, -ους, τό Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δέκα ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σαδώκ, ὁ
2Krn:27:1 Syn Ikona; dwadzieścia Pięć Rok Joatam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziesięć Sześć Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Zadok
2Krn:27:1 *ui(o\s ei)/kosi pe/nte e)tO=n *iOaTam e)n tO=| basileu=sai au)to\n kai\ de/ka e(\X e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *ierousa Tuga/tEr *sadOk.
2Krn:27:1 yios eikosi pente etOn iOaTam en tO basileusai auton kai deka heX etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tEs mEtros autu ierusa TygatEr sadOk.
2Krn:27:1 N2_NSM M M N3E_GPN N_NSM P RA_DSN VA_AAN RD_ASM C M M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N_GSM
2Krn:27:1 son icon; twenty five year Joatham in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely ten six year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter Zadok
2Krn:27:1 son (nom) icons (dat); twenty five years (gen) Joatham (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) him/it/same (acc) and ten six years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen)   daughter (nom) Zadok (indecl)
2Krn:27:1 2Krn_27:1_1 2Krn_27:1_2 2Krn_27:1_3 2Krn_27:1_4 2Krn_27:1_5 2Krn_27:1_6 2Krn_27:1_7 2Krn_27:1_8 2Krn_27:1_9 2Krn_27:1_10 2Krn_27:1_11 2Krn_27:1_12 2Krn_27:1_13 2Krn_27:1_14 2Krn_27:1_15 2Krn_27:1_16 2Krn_27:1_17 2Krn_27:1_18 2Krn_27:1_19 2Krn_27:1_20 2Krn_27:1_21 2Krn_27:1_22 2Krn_27:1_23 2Krn_27:1_24
2Krn:27:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:27:2 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Οζιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἀλλ’ οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν κυρίου, καὶ ἔτι ὁ λαὸς κατεφθείρετο.
2Krn:27:2 And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Ozias did: but he went not into the temple of the Lord. And still the people corrupted themselves. (2 Chronicles 27:2 Brenton)
2Krn:27:2 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i we wszystkim działał tak, jak jego ojciec Ozjasz, nie wtargnął jednak, jak on do świątyni Pańskiej. Ale lud nadal był zepsuty. (2 Krn 27:2 BT_4)
2Krn:27:2 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Οζιας πατὴρ αὐτοῦ, ἀλλ’ οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν κυρίου, καὶ ἔτι λαὸς κατεφθείρετο.
2Krn:27:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ὀζίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἔτι ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-)
2Krn:27:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Uzziah Ojciec On/ona/to/to samo Ale ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze Ludzie By rujnować
2Krn:27:2 kai\ e)poi/Esen to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen *oDZias o( patE\r au)tou=, a)ll’ ou)k ei)sE=lTen ei)s to\n nao\n kuri/ou, kai\ e)/ti o( lao\s katefTei/reto.
2Krn:27:2 kai epoiEsen to euTes enOpion kyriu kata panta, hosa epoiEsen oDZias ho patEr autu, all’ uk eisElTen eis ton naon kyriu, kai eti ho laos katefTeireto.
2Krn:27:2 C VAI_AAI3S RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM C D VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM N2_GSM C D RA_NSM N2_NSM V1I_IMI3S
2Krn:27:2 and also, even, namely to do/make the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make Uzziah the father he/she/it/same but οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) the temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely yet/still the people to ruin
2Krn:27:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Uzziah (nom) the (nom) father (nom) him/it/same (gen) but not he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) temple (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and yet/still the (nom) people (nom) he/she/it-was-being-RUIN-ed
2Krn:27:2 2Krn_27:2_1 2Krn_27:2_2 2Krn_27:2_3 2Krn_27:2_4 2Krn_27:2_5 2Krn_27:2_6 2Krn_27:2_7 2Krn_27:2_8 2Krn_27:2_9 2Krn_27:2_10 2Krn_27:2_11 2Krn_27:2_12 2Krn_27:2_13 2Krn_27:2_14 2Krn_27:2_15 2Krn_27:2_16 2Krn_27:2_17 2Krn_27:2_18 2Krn_27:2_19 2Krn_27:2_20 2Krn_27:2_21 2Krn_27:2_22 2Krn_27:2_23 2Krn_27:2_24 2Krn_27:2_25 2Krn_27:2_26
2Krn:27:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:27:3 αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν πύλην οἴκου κυρίου τὴν ὑψηλὴν καὶ ἐν τείχει τοῦ Οφλα ᾠκοδόμησεν πολλά·
2Krn:27:3 He built the high gate of the house of the Lord, and he built much in the wall of Opel. (2 Chronicles 27:3 Brenton)
2Krn:27:3 On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu. (2 Krn 27:3 BT_4)
2Krn:27:3 αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν πύλην οἴκου κυρίου τὴν ὑψηλὴν καὶ ἐν τείχει τοῦ Οφλα ᾠκοδόμησεν πολλά·
2Krn:27:3 αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ἐν τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό   οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
2Krn:27:3 On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Brama Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Podniesiony I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana By budować/buduj moralnie Dużo
2Krn:27:3 au)to\s O)|kodo/mEsen tE\n pu/lEn oi)/kou kuri/ou tE\n u(PSElE\n kai\ e)n tei/CHei tou= *ofla O)|kodo/mEsen polla/·
2Krn:27:3 autos OkodomEsen tEn pylEn oiku kyriu tEn hyPSElEn kai en teiCHei tu ofla OkodomEsen polla·
2Krn:27:3 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N2_GSM N2_GSM RA_ASF A1_ASF C P N3E_DSN RA_GSM N_GSM VAI_AAI3S A1_APN
2Krn:27:3 he/she/it/same to build/edify the gate house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the elevated and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wall the ć to build/edify much
2Krn:27:3 he/it/same (nom) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) gate (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) elevated ([Adj] acc) and in/among/by (+dat) wall (dat) the (gen)   he/she/it-BUILD/EDIFY-ed many (nom|acc)
2Krn:27:3 2Krn_27:3_1 2Krn_27:3_2 2Krn_27:3_3 2Krn_27:3_4 2Krn_27:3_5 2Krn_27:3_6 2Krn_27:3_7 2Krn_27:3_8 2Krn_27:3_9 2Krn_27:3_10 2Krn_27:3_11 2Krn_27:3_12 2Krn_27:3_13 2Krn_27:3_14 2Krn_27:3_15
2Krn:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:27:4 καὶ πόλεις ᾠκοδόμησεν ἐν ὄρει Ιουδα καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς καὶ οἰκήσεις καὶ πύργους.
2Krn:27:4 In the mountain of Juda, and in the woods, he built both dwelling-places and towers. (2 Chronicles 27:4 Brenton)
2Krn:27:4 Budował też miasta w górach judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże. (2 Krn 27:4 BT_4)
2Krn:27:4 καὶ πόλεις ᾠκοδόμησεν ἐν ὄρει Ιουδα καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς καὶ οἰκήσεις καὶ πύργους.
2Krn:27:4 καί πόλις, -εως, ἡ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό   καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί πύργος, -ου, ὁ
2Krn:27:4 I też, nawet, mianowicie Miasto By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By mieszkać I też, nawet, mianowicie Wieża
2Krn:27:4 kai\ po/leis O)|kodo/mEsen e)n o)/rei *iouda kai\ e)n toi=s drumoi=s kai\ oi)kE/seis kai\ pu/rgous.
2Krn:27:4 kai poleis OkodomEsen en orei iuda kai en tois drymois kai oikEseis kai pyrgus.
2Krn:27:4 C N3I_APF VAI_AAI3S P N3E_DSN N_GSM C P RA_DPM N2_DPM C N3I_APF C N2_APM
2Krn:27:4 and also, even, namely city to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to dwell and also, even, namely tower
2Krn:27:4 and cities (acc, nom|voc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed in/among/by (+dat) mount (dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) the (dat)   and you(sg)-will-DWELL and towers (acc)
2Krn:27:4 2Krn_27:4_1 2Krn_27:4_2 2Krn_27:4_3 2Krn_27:4_4 2Krn_27:4_5 2Krn_27:4_6 2Krn_27:4_7 2Krn_27:4_8 2Krn_27:4_9 2Krn_27:4_10 2Krn_27:4_11 2Krn_27:4_12 2Krn_27:4_13 2Krn_27:4_14
2Krn:27:4 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:27:5 αὐτὸς ἐμαχέσατο πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων καὶ κατίσχυσεν ἐπ’ αὐτόν· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Αμμων κατ’ ἐνιαυτὸν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ δέκα χιλιάδας κόρων πυροῦ καὶ κριθῶν δέκα χιλιάδας· ταῦτα ἔφερεν αὐτῷ βασιλεὺς Αμμων κατ’ ἐνιαυτὸν ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει καὶ τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ.
2Krn:27:5 He fought against the king of the children of Ammon, and prevailed against him: and the children of Ammon gave him even annually a hundred talents of silver, and ten thousand measures of wheat, and ten thousand of barley. These the king of the children of Ammon brought to him annually in the first and second and third years. (2 Chronicles 27:5 Brenton)
2Krn:27:5 On to walczył z królem Ammonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra, dziesięć tysięcy kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu Ammonici także i w drugim, i w trzecim roku. (2 Krn 27:5 BT_4)
2Krn:27:5 αὐτὸς ἐμαχέσατο πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων καὶ κατίσχυσεν ἐπ’ αὐτόν· καὶ ἐδίδουν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Αμμων κατ’ ἐνιαυτὸν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ δέκα χιλιάδας κόρων πυροῦ καὶ κριθῶν δέκα χιλιάδας· ταῦτα ἔφερεν αὐτῷ βασιλεὺς Αμμων κατ’ ἐνιαυτὸν ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει καὶ τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ.
2Krn:27:5 αὐτός αὐτή αὐτό μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) πρός βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἑκατόν τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ κόρος, -ου, ὁ πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί κριθή, -ῆς, ἡ δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ ἄμμος, -ου, ἡ κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
2Krn:27:5 On/ona/to/to samo By kłócić się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Syn Piasek W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok Sto Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] Miara By palić się I też, nawet, mianowicie Jęczmień Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Król Piasek W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze Rok I też, nawet, mianowicie Drugi I też, nawet, mianowicie Trzeci
2Krn:27:5 au)to\s e)maCHe/sato pro\s basile/a ui(O=n *ammOn kai\ kati/sCHusen e)p’ au)to/n· kai\ e)di/doun au)tO=| oi( ui(oi\ *ammOn kat’ e)niauto\n e(kato\n ta/lanta a)rguri/ou kai\ de/ka CHilia/das ko/rOn purou= kai\ kriTO=n de/ka CHilia/das· tau=ta e)/feren au)tO=| basileu\s *ammOn kat’ e)niauto\n e)n tO=| prO/tO| e)/tei kai\ tO=| deute/rO| kai\ tO=| tri/tO|.
2Krn:27:5 autos emaCHesato pros basilea hyiOn ammOn kai katisCHysen ep’ auton· kai edidun autO hoi hyioi ammOn kat’ eniauton hekaton talanta argyriu kai deka CHiliadas korOn pyru kai kriTOn deka CHiliadas· tauta eferen autO basileus ammOn kat’ eniauton en tO prOtO etei kai tO deuterO kai tO tritO.
2Krn:27:5 RD_NSM VAI_AMI3S P N3V_ASM N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3S P RD_ASM C V8I_IMI3P RD_DSM RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM M N2N_APN N2N_GSN C M N3D_APF N2_GPM N2_GSM C N1_GPF M N3D_APF RD_APN V1I_IAI3S RD_DSM N3V_NSM N_GSM P N2_ASM P RA_DSN A1_DSNS N3E_DSN C RA_DSN A1A_DSN C RA_DSN A1_DSN
2Krn:27:5 he/she/it/same to quarrel toward (+acc,+gen,+dat) king son sand and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same the son sand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year hundred talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver and also, even, namely ten kilo [unit of one thousand] measure to burn and also, even, namely barley ten kilo [unit of one thousand] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same king sand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the first year and also, even, namely the second and also, even, namely the third
2Krn:27:5 he/it/same (nom) he/she/it-was-QUARREL-ed toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) sons (gen) sands (gen) and he/she/it-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing him/it/same (dat) the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) hundred talents (nom|acc|voc) piece of silver (gen) and ten kilos (acc) measures (gen) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! and barley (gen) ten kilos (acc) these (nom|acc) he/she/it-was-BRING-ing him/it/same (dat) king (nom) sands (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) in/among/by (+dat) the (dat) first (dat) year (dat) and the (dat) second (dat) and the (dat) third (dat)
2Krn:27:5 2Krn_27:5_1 2Krn_27:5_2 2Krn_27:5_3 2Krn_27:5_4 2Krn_27:5_5 2Krn_27:5_6 2Krn_27:5_7 2Krn_27:5_8 2Krn_27:5_9 2Krn_27:5_10 2Krn_27:5_11 2Krn_27:5_12 2Krn_27:5_13 2Krn_27:5_14 2Krn_27:5_15 2Krn_27:5_16 2Krn_27:5_17 2Krn_27:5_18 2Krn_27:5_19 2Krn_27:5_20 2Krn_27:5_21 2Krn_27:5_22 2Krn_27:5_23 2Krn_27:5_24 2Krn_27:5_25 2Krn_27:5_26 2Krn_27:5_27 2Krn_27:5_28 2Krn_27:5_29 2Krn_27:5_30 2Krn_27:5_31 2Krn_27:5_32 2Krn_27:5_33 2Krn_27:5_34 2Krn_27:5_35 2Krn_27:5_36 2Krn_27:5_37 2Krn_27:5_38 2Krn_27:5_39 2Krn_27:5_40 2Krn_27:5_41 2Krn_27:5_42 2Krn_27:5_43 2Krn_27:5_44 2Krn_27:5_45 2Krn_27:5_46 2Krn_27:5_47
2Krn:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:27:6 καὶ κατίσχυσεν Ιωαθαμ, ὅτι ἡτοίμασεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἔναντι κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.
2Krn:27:6 Joatham grew strong, because he prepared his ways before the Lord his God. (2 Chronicles 27:6 Brenton)
2Krn:27:6 Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim. (2 Krn 27:6 BT_4)
2Krn:27:6 καὶ κατίσχυσεν Ιωαθαμ, ὅτι ἡτοίμασεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἔναντι κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.
2Krn:27:6 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ ὅτι ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:27:6 I też, nawet, mianowicie Do ??? Joatam Ponieważ/tamto Do gotowy Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
2Krn:27:6 kai\ kati/sCHusen *iOaTam, o(/ti E(toi/masen ta\s o(dou\s au)tou= e)/nanti kuri/ou Teou= au)tou=.
2Krn:27:6 kai katisCHysen iOaTam, hoti hEtoimasen tas hodus autu enanti kyriu Teu autu.
2Krn:27:6 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_APF N2_APF RD_GSM P N2_GSM N2_GSM RD_GSM
2Krn:27:6 and also, even, namely to ??? Joatham because/that to ready the way/road he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same
2Krn:27:6 and he/she/it-???-ed Joatham (indecl) because/that he/she/it-READY-ed the (acc) ways/roads (acc) him/it/same (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen)
2Krn:27:6 2Krn_27:6_1 2Krn_27:6_2 2Krn_27:6_3 2Krn_27:6_4 2Krn_27:6_5 2Krn_27:6_6 2Krn_27:6_7 2Krn_27:6_8 2Krn_27:6_9 2Krn_27:6_10 2Krn_27:6_11 2Krn_27:6_12
2Krn:27:6 x x x x x x x x x x x x
2Krn:27:7 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ιωαθαμ καὶ ὁ πόλεμος καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ.
2Krn:27:7 And the rest of the acts of Joatham, and his war, and his deeds, behold, they are written in the book of the kings of Juda and Israel. (2 Chronicles 27:7 Brenton)
2Krn:27:7 Pozostałe zaś dzieje Jotama, wszystkie jego walki i przedsięwzięcia opisane są w Księdze Królów Izraela i Judy. (2 Krn 27:7 BT_4)
2Krn:27:7 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ιωαθαμ καὶ πόλεμος καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ.
2Krn:27:7 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ καί ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πρᾶξις, -εως, ἡ; πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:27:7 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Joatam I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Działalność; by działać On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Izrael
2Krn:27:7 kai\ oi( loipoi\ lo/goi *iOaTam kai\ o( po/lemos kai\ ai( pra/Xeis au)tou= i)dou\ gegramme/noi e)pi\ bibli/O| basile/On *iouda kai\ *israEl.
2Krn:27:7 kai hoi loipoi logoi iOaTam kai ho polemos kai hai praXeis autu idu gegrammenoi epi bibliO basileOn iuda kai israEl.
2Krn:27:7 C RA_NPM A1_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NPF N3I_NPF RD_GSM I VP_XPPNPM P N2N_DSN N3V_GPM N_GSM C N_GSM
2Krn:27:7 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Joatham and also, even, namely the war [see polemic] and also, even, namely the activity; to act he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book king Judas/Judah and also, even, namely Israel
2Krn:27:7 and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) words (nom|voc) Joatham (indecl) and the (nom) war (nom) and the (nom) activities (acc, nom|voc); you(sg)-will-ACT him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! having-been-WRITE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) kings (gen) Judas/Judah (gen, voc) and Israel (indecl)
2Krn:27:7 2Krn_27:7_1 2Krn_27:7_2 2Krn_27:7_3 2Krn_27:7_4 2Krn_27:7_5 2Krn_27:7_6 2Krn_27:7_7 2Krn_27:7_8 2Krn_27:7_9 2Krn_27:7_10 2Krn_27:7_11 2Krn_27:7_12 2Krn_27:7_13 2Krn_27:7_14 2Krn_27:7_15 2Krn_27:7_16 2Krn_27:7_17 2Krn_27:7_18 2Krn_27:7_19 2Krn_27:7_20
2Krn:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:27:9 καὶ ἐκοιμήθη Ιωαθαμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Αχαζ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:27:9 And Joatham slept with his fathers, and was buried in the city of David: and Achaz his son reigned in his stead. (2 Chronicles 27:9 Brenton)
2Krn:27:9 I spoczął Jotam przy swoich przodkach, i pochowano go w Mieście Dawidowym. A jego syn Achaz został w jego miejsce królem. (2 Krn 27:9 BT_4)
2Krn:27:9 καὶ ἐκοιμήθη Ιωαθαμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Αχαζ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:27:9 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἀχάζ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:27:9 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Joatam Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Ahaz Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
2Krn:27:9 kai\ e)koimE/TE *iOaTam meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ e)ta/fE e)n po/lei *dauid, kai\ e)basi/leusen *aCHaDZ ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
2Krn:27:9 kai ekoimETE iOaTam meta tOn paterOn autu kai etafE en polei dauid, kai ebasileusen aCHaDZ hyios autu ant autu.
2Krn:27:9 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VDI_API3S P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
2Krn:27:9 and also, even, namely to repose/sleep Joatham after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign Ahaz son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
2Krn:27:9 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Joatham (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-REIGN-ed Ahaz (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:27:9 2Krn_27:9_1 2Krn_27:9_2 2Krn_27:9_3 2Krn_27:9_4 2Krn_27:9_5 2Krn_27:9_6 2Krn_27:9_7 2Krn_27:9_8 2Krn_27:9_9 2Krn_27:9_10 2Krn_27:9_11 2Krn_27:9_12 2Krn_27:9_13 2Krn_27:9_14 2Krn_27:9_15 2Krn_27:9_16 2Krn_27:9_17 2Krn_27:9_18 2Krn_27:9_19
2Krn:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x