2Krn:26:1 καὶ ἔλαβεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Οζιαν, καὶ αὐτὸς δέκα καὶ ἓξ ἐτῶν, καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αμασιου.
2Krn:26:1 Then all the people of the land took Ozias, and he was sixteen years old, and they made him king in the room of his father Amasias. (2 Chronicles 26:1 Brenton)
2Krn:26:1 Cały naród Judy wziął Ozjasza, który miał wtedy szesnaście lat, i obrał go królem w miejsce jego ojca Amazjasza. (2 Krn 26:1 BT_4)
2Krn:26:1 Καὶ ἔλαβεν πᾶς λαὸς τῆς γῆς τὸν Οζιαν, καὶ αὐτὸς δέκα καὶ ἓξ ἐτῶν, καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αμασιου.
2Krn:26:1 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ὀζίας, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό δέκα καί ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό  
2Krn:26:1 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia Uzziah I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Dziesięć I też, nawet, mianowicie Sześć Rok I też, nawet, mianowicie By panować On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:26:1 *kai\ e)/laben pa=s o( lao\s tE=s gE=s to\n *oDZian, kai\ au)to\s de/ka kai\ e(\X e)tO=n, kai\ e)basi/leusan au)to\n a)nti\ tou= patro\s au)tou= *amasiou.
2Krn:26:1 kai elaben pas ho laos tEs gEs ton oDZian, kai autos deka kai heX etOn, kai ebasileusan auton anti tu patros autu amasiu.
2Krn:26:1 C VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_ASM N1T_ASM C RD_NSM M C M N3E_GPN C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GSM N3_GSM RD_GSM N1T_GSM
2Krn:26:1 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the people the earth/land the Uzziah and also, even, namely he/she/it/same ten and also, even, namely six year and also, even, namely to reign he/she/it/same against (+gen) the father he/she/it/same ć
2Krn:26:1 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) the (acc) Uzziah (acc) and he/it/same (nom) ten and six years (gen) and they-REIGN-ed him/it/same (acc) against (+gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen)  
2Krn:26:1 2Krn_26:1_1 2Krn_26:1_2 2Krn_26:1_3 2Krn_26:1_4 2Krn_26:1_5 2Krn_26:1_6 2Krn_26:1_7 2Krn_26:1_8 2Krn_26:1_9 2Krn_26:1_10 2Krn_26:1_11 2Krn_26:1_12 2Krn_26:1_13 2Krn_26:1_14 2Krn_26:1_15 2Krn_26:1_16 2Krn_26:1_17 2Krn_26:1_18 2Krn_26:1_19 2Krn_26:1_20 2Krn_26:1_21 2Krn_26:1_22 2Krn_26:1_23
2Krn:26:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:2 αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν Αιλαθ, αὐτὸς ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ιουδα μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ.
2Krn:26:2 He built Aelath, he recovered it to Juda, after the king slept with his fathers. (2 Chronicles 26:2 Brenton)
2Krn:26:2 To on obwarował Elat i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami. (2 Krn 26:2 BT_4)
2Krn:26:2 αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν Αιλαθ, αὐτὸς ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ιουδα μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ.
2Krn:26:2 αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:26:2 On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Judasz/Juda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By dawać wytchnienie/snowi Król Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:26:2 au)to\s O)|kodo/mEsen tE\n *ailaT, au)to\s e)pe/strePSen au)tE\n tO=| *iouda meta\ to\ koimETE=nai to\n basile/a meta\ tO=n pate/rOn au)tou=.
2Krn:26:2 autos OkodomEsen tEn ailaT, autos epestrePSen autEn tO iuda meta to koimETEnai ton basilea meta tOn paterOn autu.
2Krn:26:2 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF RD_NSM VAI_AAI3S RD_ASF RA_DSM N_DSM P RA_ASN VC_APN RA_ASM N3V_ASM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM
2Krn:26:2 he/she/it/same to build/edify the ć he/she/it/same to turn around he/she/it/same the Judas/Judah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to repose/sleep the king after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same
2Krn:26:2 he/it/same (nom) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc)   he/it/same (nom) he/she/it-TURN-ed-AROUND her/it/same (acc) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-REPOSE/SLEEP-ed the (acc) king (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen)
2Krn:26:2 2Krn_26:2_1 2Krn_26:2_2 2Krn_26:2_3 2Krn_26:2_4 2Krn_26:2_5 2Krn_26:2_6 2Krn_26:2_7 2Krn_26:2_8 2Krn_26:2_9 2Krn_26:2_10 2Krn_26:2_11 2Krn_26:2_12 2Krn_26:2_13 2Krn_26:2_14 2Krn_26:2_15 2Krn_26:2_16 2Krn_26:2_17 2Krn_26:2_18
2Krn:26:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:3 υἱὸς δέκα ἓξ ἐτῶν ἐβασίλευσεν Οζιας καὶ πεντήκοντα καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Χαλια ἀπὸ Ιερουσαλημ.
2Krn:26:3 Ozias began to reign at the age of sixteen years, and he reigned fifty-two years in Jerusalem: and his mother's name was Jechelia of Jerusalem. (2 Chronicles 26:3 Brenton)
2Krn:26:3 W chwili objęcia rządów Ozjasz miał szesnaście lat i panował pięćdziesiąt dwa lata w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jekolia z Jerozolimy. (2 Krn 26:3 BT_4)
2Krn:26:3 υἱὸς δέκα ἓξ ἐτῶν ἐβασίλευσεν Οζιας καὶ πεντήκοντα καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Χαλια ἀπὸ Ιερουσαλημ.
2Krn:26:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέκα ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ὀζίας, -ου, ὁ καί πεντή·κοντα καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:26:3 Syn Dziesięć Sześć Rok By panować Uzziah I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Dwa Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z]
2Krn:26:3 ui(o\s de/ka e(\X e)tO=n e)basi/leusen *oDZias kai\ pentE/konta kai\ du/o e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *CHalia a)po\ *ierousalEm.
2Krn:26:3 hyios deka heX etOn ebasileusen oDZias kai pentEkonta kai dyo etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu CHalia apo ierusalEm.
2Krn:26:3 N2_NSM M M N3E_GPN VAI_AAI3S N1T_NSM C M C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_NSF P N_GSF
2Krn:26:3 son ten six year to reign Uzziah and also, even, namely fifty and also, even, namely two year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of]
2Krn:26:3 son (nom) ten six years (gen) he/she/it-REIGN-ed Uzziah (nom) and fifty and two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   away from (+gen) Jerusalem (indecl)
2Krn:26:3 2Krn_26:3_1 2Krn_26:3_2 2Krn_26:3_3 2Krn_26:3_4 2Krn_26:3_5 2Krn_26:3_6 2Krn_26:3_7 2Krn_26:3_8 2Krn_26:3_9 2Krn_26:3_10 2Krn_26:3_11 2Krn_26:3_12 2Krn_26:3_13 2Krn_26:3_14 2Krn_26:3_15 2Krn_26:3_16 2Krn_26:3_17 2Krn_26:3_18 2Krn_26:3_19 2Krn_26:3_20 2Krn_26:3_21 2Krn_26:3_22
2Krn:26:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:4 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Αμασιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
2Krn:26:4 And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that Amasias his father did. (2 Chronicles 26:4 Brenton)
2Krn:26:4 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich we wszystkim, tak jak czynił jego ojciec Amazjasz. (2 Krn 26:4 BT_4)
2Krn:26:4 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Αμασιας πατὴρ αὐτοῦ.
2Krn:26:4 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:26:4 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:26:4 kai\ e)poi/Esen to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen *amasias o( patE\r au)tou=.
2Krn:26:4 kai epoiEsen to euTes enOpion kyriu kata panta, hosa epoiEsen amasias ho patEr autu.
2Krn:26:4 C VAI_AAI3S RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM
2Krn:26:4 and also, even, namely to do/make the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make ć the father he/she/it/same
2Krn:26:4 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   the (nom) father (nom) him/it/same (gen)
2Krn:26:4 2Krn_26:4_1 2Krn_26:4_2 2Krn_26:4_3 2Krn_26:4_4 2Krn_26:4_5 2Krn_26:4_6 2Krn_26:4_7 2Krn_26:4_8 2Krn_26:4_9 2Krn_26:4_10 2Krn_26:4_11 2Krn_26:4_12 2Krn_26:4_13 2Krn_26:4_14
2Krn:26:4 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:5 καὶ ἦν ἐκζητῶν τὸν κύριον ἐν ταῖς ἡμέραις Ζαχαριου τοῦ συνίοντος ἐν φόβῳ κυρίου· καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐζήτησεν τὸν κύριον, καὶ εὐόδωσεν αὐτῷ κύριος.
2Krn:26:5 And he sought the Lord in the days of Zacharias, who understood the fear of the Lord; and in his days he sought the Lord, and the Lord prospered him. (2 Chronicles 26:5 Brenton)
2Krn:26:5 Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił. (2 Krn 26:5 BT_4)
2Krn:26:5 καὶ ἦν ἐκζητῶν τὸν κύριον ἐν ταῖς ἡμέραις Ζαχαριου τοῦ συνίοντος ἐν φόβῳ κυρίου· καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐζήτησεν τὸν κύριον, καὶ εὐόδωσεν αὐτῷ κύριος.
2Krn:26:5 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ζαχαρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -) ἐν φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:26:5 I też, nawet, mianowicie By być By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Zachariasz By być razem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:26:5 kai\ E)=n e)kDZEtO=n to\n ku/rion e)n tai=s E(me/rais *DZaCHariou tou= suni/ontos e)n fo/bO| kuri/ou· kai\ e)n tai=s E(me/rais au)tou= e)DZE/tEsen to\n ku/rion, kai\ eu)o/dOsen au)tO=| ku/rios.
2Krn:26:5 kai En ekDZEtOn ton kyrion en tais hEmerais DZaCHariu tu syniontos en fobO kyriu· kai en tais hEmerais autu eDZEtEsen ton kyrion, kai euodOsen autO kyrios.
2Krn:26:5 C V9_IAI3S V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM P RA_DPF N1A_DPF N1T_GSM RA_GSM V9_PAPGSM P N2_DSM N2_GSM C P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VA_AAI3S RD_DSM N2_NSM
2Krn:26:5 and also, even, namely to be to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day Zacharias the to be together in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:26:5 and he/she/it-was while SEEK-ing-OUT (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) Zacharias (gen) the (gen) while BE-ing-TOGETHER (gen) in/among/by (+dat) fear (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) him/it/same (gen) he/she/it-SEEK-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-PROSPER-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
2Krn:26:5 2Krn_26:5_1 2Krn_26:5_2 2Krn_26:5_3 2Krn_26:5_4 2Krn_26:5_5 2Krn_26:5_6 2Krn_26:5_7 2Krn_26:5_8 2Krn_26:5_9 2Krn_26:5_10 2Krn_26:5_11 2Krn_26:5_12 2Krn_26:5_13 2Krn_26:5_14 2Krn_26:5_15 2Krn_26:5_16 2Krn_26:5_17 2Krn_26:5_18 2Krn_26:5_19 2Krn_26:5_20 2Krn_26:5_21 2Krn_26:5_22 2Krn_26:5_23 2Krn_26:5_24 2Krn_26:5_25 2Krn_26:5_26
2Krn:26:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:6 καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἐπολέμησεν πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους καὶ κατέσπασεν τὰ τείχη Γεθ καὶ τὰ τείχη Ιαβνη καὶ τὰ τείχη Ἀζώτου καὶ ᾠκοδόμησεν πόλεις Ἀζώτου καὶ ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις.
2Krn:26:6 And he went out and fought against the Philistines, and pulled down the walls of Geth, and the walls of Jabner, and the walls of Azotus, and he built cities near Azotus, and among the Philistines. (2 Chronicles 26:6 Brenton)
2Krn:26:6 Wyruszył wówczas, by walczyć z Filistynami. Zrobił wyłomy w murach Gat, Jabne i Aszdodu, a odbudował miasta w okolicy Aszdodu i w kraju Filistynów. (2 Krn 26:6 BT_4)
2Krn:26:6 καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἐπολέμησεν πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους καὶ κατέσπασεν τὰ τείχη Γεθ καὶ τὰ τείχη Ιαβνη καὶ τὰ τείχη Ἀζώτου καὶ ᾠκοδόμησεν πόλεις Ἀζώτου καὶ ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις.
2Krn:26:6 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων   καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων   καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἄζωτος, -ου, ἡ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πόλις, -εως, ἡ Ἄζωτος, -ου, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον
2Krn:26:6 I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Obcy I też, nawet, mianowicie Do ??? Ściana I też, nawet, mianowicie Ściana I też, nawet, mianowicie Ściana Azotus I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto Azotus I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obcy
2Krn:26:6 kai\ e)XE=lTen kai\ e)pole/mEsen pro\s tou\s a)llofu/lous kai\ kate/spasen ta\ tei/CHE *geT kai\ ta\ tei/CHE *iabnE kai\ ta\ tei/CHE *)aDZO/tou kai\ O)|kodo/mEsen po/leis *)aDZO/tou kai\ e)n toi=s a)llofu/lois.
2Krn:26:6 kai eXElTen kai epolemEsen pros tus allofylus kai katespasen ta teiCHE geT kai ta teiCHE iabnE kai ta teiCHE aDZOtu kai OkodomEsen poleis aDZOtu kai en tois allofylois.
2Krn:26:6 C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S P RA_APM A1B_APM C VAI_AAI3S RA_APN N3E_APN N_GS C RA_APN N3E_APN N_GS C RA_APN N3E_APN N2_GSM C VAI_AAI3S N3I_APF N2_GSM C P RA_DPM A1B_DPM
2Krn:26:6 and also, even, namely to come out and also, even, namely to fight war toward (+acc,+gen,+dat) the foreign and also, even, namely to ??? the wall ć and also, even, namely the wall ć and also, even, namely the wall Azotus and also, even, namely to build/edify city Azotus and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the foreign
2Krn:26:6 and he/she/it-COME-ed-OUT and he/she/it-FIGHT-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) foreign ([Adj] acc) and he/she/it-???-ed the (nom|acc) walls (nom|acc|voc)   and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc)   and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) Azotus (gen) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed cities (acc, nom|voc) Azotus (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) foreign ([Adj] dat)
2Krn:26:6 2Krn_26:6_1 2Krn_26:6_2 2Krn_26:6_3 2Krn_26:6_4 2Krn_26:6_5 2Krn_26:6_6 2Krn_26:6_7 2Krn_26:6_8 2Krn_26:6_9 2Krn_26:6_10 2Krn_26:6_11 2Krn_26:6_12 2Krn_26:6_13 2Krn_26:6_14 2Krn_26:6_15 2Krn_26:6_16 2Krn_26:6_17 2Krn_26:6_18 2Krn_26:6_19 2Krn_26:6_20 2Krn_26:6_21 2Krn_26:6_22 2Krn_26:6_23 2Krn_26:6_24 2Krn_26:6_25 2Krn_26:6_26 2Krn_26:6_27 2Krn_26:6_28
2Krn:26:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:7 καὶ κατίσχυσεν αὐτὸν κύριος ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐπὶ τοὺς Ἄραβας τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς πέτρας καὶ ἐπὶ τοὺς Μιναίους.
2Krn:26:7 And the Lord strengthened him against the Philistines, and against the Arabians that dwelt on the rock, and against the Minaeans. (2 Chronicles 26:7 Brenton)
2Krn:26:7 Wspomagał go Bóg przeciwko Filistynom i przeciwko Arabom, mieszkającym w Gur-Baal, i przeciwko Meunitom. (2 Krn 26:7 BT_4)
2Krn:26:7 καὶ κατίσχυσεν αὐτὸν κύριος ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐπὶ τοὺς Ἄραβας τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς πέτρας καὶ ἐπὶ τοὺς Μιναίους.
2Krn:26:7 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐπί ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό  
2Krn:26:7 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obcy I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arab By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
2Krn:26:7 kai\ kati/sCHusen au)to\n ku/rios e)pi\ tou\s a)llofu/lous kai\ e)pi\ tou\s *)/arabas tou\s katoikou=ntas e)pi\ tE=s pe/tras kai\ e)pi\ tou\s *minai/ous.
2Krn:26:7 kai katisCHysen auton kyrios epi tus allofylus kai epi tus arabas tus katoikuntas epi tEs petras kai epi tus minaius.
2Krn:26:7 C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM P RA_APM A1B_APM C P RA_APM N_APM RA_APM V2_PAPAPM P RA_GSF N1A_GSF C P RA_APM N2_APM
2Krn:26:7 and also, even, namely to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foreign and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Arab the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the rock and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
2Krn:26:7 and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) foreign ([Adj] acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Arabs (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) rock (gen), rocks (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)  
2Krn:26:7 2Krn_26:7_1 2Krn_26:7_2 2Krn_26:7_3 2Krn_26:7_4 2Krn_26:7_5 2Krn_26:7_6 2Krn_26:7_7 2Krn_26:7_8 2Krn_26:7_9 2Krn_26:7_10 2Krn_26:7_11 2Krn_26:7_12 2Krn_26:7_13 2Krn_26:7_14 2Krn_26:7_15 2Krn_26:7_16 2Krn_26:7_17 2Krn_26:7_18 2Krn_26:7_19 2Krn_26:7_20
2Krn:26:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:8 καὶ ἔδωκαν οἱ Μιναῖοι δῶρα τῷ Οζια, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕως εἰσόδου Αἰγύπτου, ὅτι κατίσχυσεν ἕως ἄνω.
2Krn:26:8 And the Minaeans gave gifts to Ozias; and his fame spread as far as the entering in of Egypt, for he strengthened himself exceedingly. (2 Chronicles 26:8 Brenton)
2Krn:26:8 Także i Ammonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława jego imienia doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny. (2 Krn 26:8 BT_4)
2Krn:26:8 καὶ ἔδωκαν οἱ Μιναῖοι δῶρα τῷ Οζια, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕως εἰσόδου Αἰγύπτου, ὅτι κατίσχυσεν ἕως ἄνω.
2Krn:26:8 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό Ὀζίας, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἴσ·οδος, -ου, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄνω
2Krn:26:8 I też, nawet, mianowicie By dawać Dar Uzziah I też, nawet, mianowicie By być Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Aż; świtaj Wejście {Pozycja} Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto Do ??? Aż; świtaj Powyżej
2Krn:26:8 kai\ e)/dOkan oi( *minai=oi dO=ra tO=| *oDZia, kai\ E)=n to\ o)/noma au)tou= e(/Os ei)so/dou *ai)gu/ptou, o(/ti kati/sCHusen e(/Os a)/nO.
2Krn:26:8 kai edOkan hoi minaioi dOra tO oDZia, kai En to onoma autu heOs eisodu aigyptu, hoti katisCHysen heOs anO.
2Krn:26:8 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N2N_APN RA_DSM N1T_DSM C V9_IAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P N2_GSF N2_GSF C VAI_AAI3S P D
2Krn:26:8 and also, even, namely to give the ć gift the Uzziah and also, even, namely to be the name with regard to he/she/it/same until; dawn entry Egypt [country of] because/that to ??? until; dawn above
2Krn:26:8 and they-GIVE-ed the (nom)   gifts (nom|acc|voc) the (dat) Uzziah (voc) and he/she/it-was the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) entry (gen) Egypt (gen) because/that he/she/it-???-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) above
2Krn:26:8 2Krn_26:8_1 2Krn_26:8_2 2Krn_26:8_3 2Krn_26:8_4 2Krn_26:8_5 2Krn_26:8_6 2Krn_26:8_7 2Krn_26:8_8 2Krn_26:8_9 2Krn_26:8_10 2Krn_26:8_11 2Krn_26:8_12 2Krn_26:8_13 2Krn_26:8_14 2Krn_26:8_15 2Krn_26:8_16 2Krn_26:8_17 2Krn_26:8_18 2Krn_26:8_19
2Krn:26:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:9 καὶ ᾠκοδόμησεν Οζιας πύργους ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς γωνίας καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς φάραγγος καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν καὶ κατίσχυσεν.
2Krn:26:9 And Ozias built towers in Jerusalem, both at the gate of the corners, and at the valley gate, and at the corners and he fortified them. (2 Chronicles 26:9 Brenton)
2Krn:26:9 Wybudował też Ozjasz baszty w Jerozolimie nad Bramą Węgła, nad Bramą Doliny, nad Narożnikiem i umocnił je. (2 Krn 26:9 BT_4)
2Krn:26:9 καὶ ᾠκοδόμησεν Οζιας πύργους ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς γωνίας καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς φάραγγος καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν καὶ κατίσχυσεν.
2Krn:26:9 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Ὀζίας, -ου, ὁ πύργος, -ου, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
2Krn:26:9 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Uzziah Wieża W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Kąt I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama ??? I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kąt I też, nawet, mianowicie Do ???
2Krn:26:9 kai\ O)|kodo/mEsen *oDZias pu/rgous e)n *ierousalEm kai\ e)pi\ tE\n pu/lEn tE=s gOni/as kai\ e)pi\ tE\n pu/lEn tE=s fa/raggos kai\ e)pi\ tO=n gOniO=n kai\ kati/sCHusen.
2Krn:26:9 kai OkodomEsen oDZias pyrgus en ierusalEm kai epi tEn pylEn tEs gOnias kai epi tEn pylEn tEs farangos kai epi tOn gOniOn kai katisCHysen.
2Krn:26:9 C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_APM P N_DSF C P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1A_GSF C P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3G_GSF C P RA_GPF N1A_GPF C VAI_AAI3S
2Krn:26:9 and also, even, namely to build/edify Uzziah tower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the corner and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the ??? and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the corner and also, even, namely to ???
2Krn:26:9 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed Uzziah (nom) towers (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) corner (gen), quarters (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) ??? (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) quarters (gen) and he/she/it-???-ed
2Krn:26:9 2Krn_26:9_1 2Krn_26:9_2 2Krn_26:9_3 2Krn_26:9_4 2Krn_26:9_5 2Krn_26:9_6 2Krn_26:9_7 2Krn_26:9_8 2Krn_26:9_9 2Krn_26:9_10 2Krn_26:9_11 2Krn_26:9_12 2Krn_26:9_13 2Krn_26:9_14 2Krn_26:9_15 2Krn_26:9_16 2Krn_26:9_17 2Krn_26:9_18 2Krn_26:9_19 2Krn_26:9_20 2Krn_26:9_21 2Krn_26:9_22 2Krn_26:9_23 2Krn_26:9_24
2Krn:26:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:10 καὶ ᾠκοδόμησεν πύργους ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐλατόμησεν λάκκους πολλούς, ὅτι κτήνη πολλὰ ὑπῆρχεν αὐτῷ ἐν Σεφηλα καὶ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ ἀμπελουργοὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ ἐν τῷ Καρμήλῳ, ὅτι φιλογέωργος ἦν.
2Krn:26:10 And he built towers in the wilderness, and dug many wells, for he had many cattle in the low country and in the plain; and vinedressers in the mountain country and in Carmel: for he was a husbandman. (2 Chronicles 26:10 Brenton)
2Krn:26:10 Wybudował również wieże w pustyni i wykopał liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła na Szefeli i na płaskowyżu - a także rolników i uprawiających winnice na wzgórzach i w ogrodach, kochał się bowiem w uprawie ziemi. (2 Krn 26:10 BT_4)
2Krn:26:10 καὶ ᾠκοδόμησεν πύργους ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐλατόμησεν λάκκους πολλούς, ὅτι κτήνη πολλὰ ὑπῆρχεν αὐτῷ ἐν Σεφηλα καὶ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ ἀμπελουργοὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ ἐν τῷ Καρμήλῳ, ὅτι φιλογέωργος ἦν.
2Krn:26:10 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πύργος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-)   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὅτι κτῆνο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί ἐν ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν καί ἀμπελουργός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό   ὅτι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Krn:26:10 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Wieża W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie I też, nawet, mianowicie By rąbać Dużo Ponieważ/tamto Zwierzęcy (zwierzę) Dużo By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poziomy I też, nawet, mianowicie Winogrodnik W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Górzysta górzysta okolica, pogórze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ponieważ/tamto By być
2Krn:26:10 kai\ O)|kodo/mEsen pu/rgous e)n tE=| e)rE/mO| kai\ e)lato/mEsen la/kkous pollou/s, o(/ti ktE/nE polla\ u(pE=rCHen au)tO=| e)n *sefEla kai\ e)n tE=| pedinE=| kai\ a)mpelourgoi\ e)n tE=| o)reinE=| kai\ e)n tO=| *karmE/lO|, o(/ti filoge/Orgos E)=n.
2Krn:26:10 kai OkodomEsen pyrgus en tE erEmO kai elatomEsen lakkus pollus, hoti ktEnE polla hypErCHen autO en sefEla kai en tE pedinE kai ampelurgoi en tE oreinE kai en tO karmElO, hoti filogeOrgos En.
2Krn:26:10 C VAI_AAI3S N2_APM P RA_DSF N2_DSF C VAI_AAI3S N2_APM A1_APM C N3E_APN A1_APN V1I_IAI3S RD_DSM P N_DSF C P RA_DSF A1_DSF C N2_NPM P RA_DSF N1_DSF C P RA_DSM N2_DSM C N2_NSM V9_IAI3S
2Krn:26:10 and also, even, namely to build/edify tower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely to hew ć much because/that Animal (beast) much to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the level and also, even, namely vinedresser in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mountainous mountainous region, highland and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć because/that ć to be
2Krn:26:10 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed towers (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and he/she/it-HEW-ed   many (acc) because/that Animals (nom|acc|voc) many (nom|acc) he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF him/it/same (dat) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) level ([Adj] dat) and vinedressers (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) mountainous ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat)   because/that   he/she/it-was
2Krn:26:10 2Krn_26:10_1 2Krn_26:10_2 2Krn_26:10_3 2Krn_26:10_4 2Krn_26:10_5 2Krn_26:10_6 2Krn_26:10_7 2Krn_26:10_8 2Krn_26:10_9 2Krn_26:10_10 2Krn_26:10_11 2Krn_26:10_12 2Krn_26:10_13 2Krn_26:10_14 2Krn_26:10_15 2Krn_26:10_16 2Krn_26:10_17 2Krn_26:10_18 2Krn_26:10_19 2Krn_26:10_20 2Krn_26:10_21 2Krn_26:10_22 2Krn_26:10_23 2Krn_26:10_24 2Krn_26:10_25 2Krn_26:10_26 2Krn_26:10_27 2Krn_26:10_28 2Krn_26:10_29 2Krn_26:10_30 2Krn_26:10_31 2Krn_26:10_32 2Krn_26:10_33
2Krn:26:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:11 καὶ ἐγένετο τῷ Οζια δυνάμεις ποιοῦσαι πόλεμον καὶ ἐκπορευόμεναι εἰς παράταξιν εἰς ἀριθμόν, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν διὰ χειρὸς Ιιηλ τοῦ γραμματέως καὶ Μαασαιου τοῦ κριτοῦ διὰ χειρὸς Ανανιου τοῦ διαδόχου τοῦ βασιλέως.
2Krn:26:11 And Ozias had a host of warriors, and that went out orderly to war, and returned orderly in number; and their number was made by the hand of Jeiel the scribe, and Maasias the judge, by the hand of Ananias the king's deputy. (2 Chronicles 26:11 Brenton)
2Krn:26:11 Ozjasz miał wojsko wyćwiczone do walki, gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddziały, obliczone przez pisarza Jejela i nadzorcę Maasejasza, pod rozkazami jednego z dowódców królewskich - Chananiasza. (2 Krn 26:11 BT_4)
2Krn:26:11 καὶ ἐγένετο τῷ Οζια δυνάμεις ποιοῦσαι πόλεμον καὶ ἐκπορευόμεναι εἰς παράταξιν εἰς ἀριθμόν, καὶ ἀριθμὸς αὐτῶν διὰ χειρὸς Ιιηλ τοῦ γραμματέως καὶ Μαασαιου τοῦ κριτοῦ διὰ χειρὸς Ανανιου τοῦ διαδόχου τοῦ βασιλέως.
2Krn:26:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Ὀζίας, -ου, ὁ δύναμις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1]   εἰς[1] ἀριθμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί   ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό διά·δοχος, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:26:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Uzziah Zdolność By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] I też, nawet, mianowicie Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Skryba I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Ananiasz Następca doznają powodzenia Król
2Krn:26:11 kai\ e)ge/neto tO=| *oDZia duna/meis poiou=sai po/lemon kai\ e)kporeuo/menai ei)s para/taXin ei)s a)riTmo/n, kai\ o( a)riTmo\s au)tO=n dia\ CHeiro\s *iiEl tou= grammate/Os kai\ *maasaiou tou= kritou= dia\ CHeiro\s *ananiou tou= diado/CHou tou= basile/Os.
2Krn:26:11 kai egeneto tO oDZia dynameis poiusai polemon kai ekporeuomenai eis parataXin eis ariTmon, kai ho ariTmos autOn dia CHeiros iiEl tu grammateOs kai maasaiu tu kritu dia CHeiros ananiu tu diadoCHu tu basileOs.
2Krn:26:11 C VBI_AMI3S RA_DSN N1T_DSM N3I_NPF V2_PAPNPF N2_ASM C V1_PMPNPF P N3I_ASF P N2_ASM C RA_NSM N2_NSM RD_GPM P N3_GSF N_GSM RA_GSM N3V_GSM C N1T_GSM RA_GSM N1M_GSM P N3_GSF N1T_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
2Krn:26:11 and also, even, namely to become become, happen the Uzziah ability to do/make war [see polemic] and also, even, namely to go out into (+acc) ć into (+acc) number [see arithmetic] and also, even, namely the number [see arithmetic] he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand ć the scribe and also, even, namely ć the judge [see critic] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand Ananias the successor succeed the king
2Krn:26:11 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) Uzziah (voc) abilities (acc, nom|voc) while DO/MAKE-ing (nom|voc) war (acc) and while being-GO-ed-OUT (nom|voc) into (+acc)   into (+acc) number (acc) and the (nom) number (nom) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen)   the (gen) scribe (gen) and   the (gen) judge (gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) Ananias (gen) the (gen) successor (gen) the (gen) king (gen)
2Krn:26:11 2Krn_26:11_1 2Krn_26:11_2 2Krn_26:11_3 2Krn_26:11_4 2Krn_26:11_5 2Krn_26:11_6 2Krn_26:11_7 2Krn_26:11_8 2Krn_26:11_9 2Krn_26:11_10 2Krn_26:11_11 2Krn_26:11_12 2Krn_26:11_13 2Krn_26:11_14 2Krn_26:11_15 2Krn_26:11_16 2Krn_26:11_17 2Krn_26:11_18 2Krn_26:11_19 2Krn_26:11_20 2Krn_26:11_21 2Krn_26:11_22 2Krn_26:11_23 2Krn_26:11_24 2Krn_26:11_25 2Krn_26:11_26 2Krn_26:11_27 2Krn_26:11_28 2Krn_26:11_29 2Krn_26:11_30 2Krn_26:11_31 2Krn_26:11_32 2Krn_26:11_33
2Krn:26:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:12 πᾶς ὁ ἀριθμὸς τῶν πατριαρχῶν τῶν δυνατῶν εἰς πόλεμον δισχίλιοι ἑξακόσιοι,
2Krn:26:12 The whole number of the chiefs of families of the mighty men of war was two thousand six hundred; (2 Chronicles 26:12 Brenton)
2Krn:26:12 Całkowita liczba naczelników rodów nad tymi dzielnymi wojownikami wynosiła dwa tysiące sześciuset. (2 Krn 26:12 BT_4)
2Krn:26:12 πᾶς ἀριθμὸς τῶν πατριαρχῶν τῶν δυνατῶν εἰς πόλεμον δισχίλιοι ἑξακόσιοι,
2Krn:26:12 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατρι·άρχης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ δισ·χίλιοι -αι -α ἑξα·κόσιοι -αι -α
2Krn:26:12 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Patriarcha Zdolny; by być efektywny Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Dwa tysiące Sześćset
2Krn:26:12 pa=s o( a)riTmo\s tO=n patriarCHO=n tO=n dunatO=n ei)s po/lemon disCHi/lioi e(Xako/sioi,
2Krn:26:12 pas ho ariTmos tOn patriarCHOn tOn dynatOn eis polemon disCHilioi heXakosioi,
2Krn:26:12 A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N1M_GPM RA_GPM A1_GPM P N2_ASM A1A_NPM A1A_NPM
2Krn:26:12 every all, each, every, the whole of the number [see arithmetic] the patriarch the capable; to be effective into (+acc) war [see polemic] two thousand six hundred
2Krn:26:12 every (nom|voc) the (nom) number (nom) the (gen) patriarchs (gen) the (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) into (+acc) war (acc) two thousand (nom|voc) six hundred (nom|voc)
2Krn:26:12 2Krn_26:12_1 2Krn_26:12_2 2Krn_26:12_3 2Krn_26:12_4 2Krn_26:12_5 2Krn_26:12_6 2Krn_26:12_7 2Krn_26:12_8 2Krn_26:12_9 2Krn_26:12_10 2Krn_26:12_11
2Krn:26:12 x x x x x x x x x x x
2Krn:26:13 καὶ μετ’ αὐτῶν δύναμις πολεμικὴ τριακόσιαι χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλιοι πεντακόσιοι· οὗτοι οἱ ποιοῦντες πόλεμον ἐν δυνάμει ἰσχύος βοηθῆσαι τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους.
2Krn:26:13 and with them was a warrior force, three hundred thousand and seven thousand and five hundred: these waged war mightily to help the king against his enemies. (2 Chronicles 26:13 Brenton)
2Krn:26:13 Pod ich rozkazami było wojsko złożone z trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset ludzi wyćwiczonych do walki, pełnych siły do tego, by wesprzeć króla przeciw wrogom. (2 Krn 26:13 BT_4)
2Krn:26:13 καὶ μετ’ αὐτῶν δύναμις πολεμικὴ τριακόσιαι χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλιοι πεντακόσιοι· οὗτοι οἱ ποιοῦντες πόλεμον ἐν δυνάμει ἰσχύος βοηθῆσαι τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους.
2Krn:26:13 καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό δύναμις, -εως, ἡ   τρια·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑπτα·κισ·χίλιοι -αι -α πεντα·κόσιοι -αι -α οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ ἐν δύναμις, -εως, ἡ ἰσχύς, -ύος, ἡ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον
2Krn:26:13 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zdolność Trzysta Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Siedem tysięcy Pięćset To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Siła By pomagać Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi)
2Krn:26:13 kai\ met’ au)tO=n du/namis polemikE\ triako/siai CHilia/des kai\ e(ptakisCHi/lioi pentako/sioi· ou(=toi oi( poiou=ntes po/lemon e)n duna/mei i)sCHu/os boETE=sai tO=| basilei= e)pi\ tou\s u(penanti/ous.
2Krn:26:13 kai met’ autOn dynamis polemikE triakosiai CHiliades kai heptakisCHilioi pentakosioi· hutoi hoi poiuntes polemon en dynamei isCHyos boETEsai tO basilei epi tus hypenantius.
2Krn:26:13 C P RD_GPM N3I_NSF A1_NSF A1A_NPF N3D_NPF C A1A_NPM A1A_NPM RD_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N2_ASM P N3I_DSF N3U_GSF VA_AAN RA_DSM N3V_DSM P RA_APM A1A_APM
2Krn:26:13 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ability ć three hundred kilo [unit of one thousand] and also, even, namely seven thousand five hundred this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to do/make war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability strength to help the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the adversarial (set against, contrary, hostile)
2Krn:26:13 and after (+acc), with (+gen) them/same (gen) ability (nom)   three hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) and seven thousand (nom|voc) five hundred (nom|voc) these (nom) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) war (acc) in/among/by (+dat) ability (dat) strength (gen) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) the (dat) king (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) adversarial ([Adj] acc)
2Krn:26:13 2Krn_26:13_1 2Krn_26:13_2 2Krn_26:13_3 2Krn_26:13_4 2Krn_26:13_5 2Krn_26:13_6 2Krn_26:13_7 2Krn_26:13_8 2Krn_26:13_9 2Krn_26:13_10 2Krn_26:13_11 2Krn_26:13_12 2Krn_26:13_13 2Krn_26:13_14 2Krn_26:13_15 2Krn_26:13_16 2Krn_26:13_17 2Krn_26:13_18 2Krn_26:13_19 2Krn_26:13_20 2Krn_26:13_21 2Krn_26:13_22 2Krn_26:13_23
2Krn:26:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:14 καὶ ἡτοίμαζεν αὐτοῖς Οζιας πάσῃ τῇ δυνάμει θυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ περικεφαλαίας καὶ θώρακας καὶ τόξα καὶ σφενδόνας εἰς λίθους.
2Krn:26:14 And Ozias prepared for them, even for all the host, shields, and spears, and helmets, and breastplates, and bows, and slings for stones. (2 Chronicles 26:14 Brenton)
2Krn:26:14 Ozjasz przygotował im, to jest całemu wojsku, tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. (2 Krn 26:14 BT_4)
2Krn:26:14 καὶ ἡτοίμαζεν αὐτοῖς Οζιας πάσῃ τῇ δυνάμει θυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ περικεφαλαίας καὶ θώρακας καὶ τόξα καὶ σφενδόνας εἰς λίθους.
2Krn:26:14 καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ὀζίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ θυρεός, -οῦ, ὁ καί δόρυ, δόρατος, τό καί περι·κεφαλαία, -ας, ἡ καί θώραξ, -ακος, ὁ καί τόξον, -ου, τό καί   εἰς[1] λίθος, -ου, ὁ
2Krn:26:14 I też, nawet, mianowicie Do gotowy On/ona/to/to samo Uzziah Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Kamień I też, nawet, mianowicie Włócznia I też, nawet, mianowicie Hełm I też, nawet, mianowicie Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Kamień
2Krn:26:14 kai\ E(toi/maDZen au)toi=s *oDZias pa/sE| tE=| duna/mei Tureou\s kai\ do/rata kai\ perikefalai/as kai\ TO/rakas kai\ to/Xa kai\ sfendo/nas ei)s li/Tous.
2Krn:26:14 kai hEtoimaDZen autois oDZias pasE tE dynamei Tyreus kai dorata kai perikefalaias kai TOrakas kai toXa kai sfendonas eis liTus.
2Krn:26:14 C V1I_IAI3S RD_DPM N1T_NSM A1S_DSF RA_DSF N3I_DSF N2_APM C N3_APN C N1A_APF C N3K_APN C N2N_APN C N1_APF P N2_APM
2Krn:26:14 and also, even, namely to ready he/she/it/same Uzziah every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability stone and also, even, namely spear and also, even, namely helmet and also, even, namely breastplate [see thorax] and also, even, namely Bow (also rainbow) and also, even, namely ć into (+acc) stone
2Krn:26:14 and he/she/it-was-READY-ing them/same (dat) Uzziah (nom) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) ability (dat) stones (acc) and spears (nom|acc|voc) and helmet (gen), helmets (acc) and breastplates (acc) and Bows (nom|acc|voc) and   into (+acc) stones (acc)
2Krn:26:14 2Krn_26:14_1 2Krn_26:14_2 2Krn_26:14_3 2Krn_26:14_4 2Krn_26:14_5 2Krn_26:14_6 2Krn_26:14_7 2Krn_26:14_8 2Krn_26:14_9 2Krn_26:14_10 2Krn_26:14_11 2Krn_26:14_12 2Krn_26:14_13 2Krn_26:14_14 2Krn_26:14_15 2Krn_26:14_16 2Krn_26:14_17 2Krn_26:14_18 2Krn_26:14_19 2Krn_26:14_20
2Krn:26:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:15 καὶ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ μηχανὰς μεμηχανευμένας λογιστοῦ τοῦ εἶναι ἐπὶ τῶν πύργων καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν βάλλειν βέλεσιν καὶ λίθοις μεγάλοις· καὶ ἠκούσθη ἡ κατασκευὴ αὐτῶν ἕως πόρρω, ὅτι ἐθαυμαστώθη τοῦ βοηθηθῆναι, ἕως οὗ κατίσχυσεν.
2Krn:26:15 And he made in Jerusalem machines invented by a wise contriver, to be upon the towers and upon the corners, to cast darts and great stones: and the fame of their preparation was heard at a distance; for he was wonderfully helped, till he was strong. (2 Chronicles 26:15 Brenton)
2Krn:26:15 W Jerozolimie polecił on zbudować machiny wojenne według pomysłu konstruktora, do umieszczenia na wieżach i narożnikach celem ciskania strzał i wielkich kamieni. W ten sposób sława jego rozeszła się daleko, bo doznawał on naprawdę przedziwnej pomocy, aż stał się tak potężnym. (2 Krn 26:15 BT_4)
2Krn:26:15 καὶ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ μηχανὰς μεμηχανευμένας λογιστοῦ τοῦ εἶναι ἐπὶ τῶν πύργων καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν βάλλειν βέλεσιν καὶ λίθοις μεγάλοις· καὶ ἠκούσθη κατασκευὴ αὐτῶν ἕως πόρρω, ὅτι ἐθαυμαστώθη τοῦ βοηθηθῆναι, ἕως οὗ κατίσχυσεν.
2Krn:26:15 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.       ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) βέλο·ς, -ους, τό καί λίθος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πόρρω ὅτι θαυμαστόω [LXX] (-, -, θαυμαστω·σ-, -, -, θαυμαστω·θ-) ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
2Krn:26:15 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wieża I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kąt By rzucać Żądła strzała I też, nawet, mianowicie Kamień Wielki I też, nawet, mianowicie By słyszeć On/ona/to/to samo Aż; świtaj ??? Ponieważ/tamto Do ??? By pomagać Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do ???
2Krn:26:15 kai\ e)poi/Esen e)n *ierousalEm mECHana\s memECHaneume/nas logistou= tou= ei)=nai e)pi\ tO=n pu/rgOn kai\ e)pi\ tO=n gOniO=n ba/llein be/lesin kai\ li/Tois mega/lois· kai\ E)kou/sTE E( kataskeuE\ au)tO=n e(/Os po/rrO, o(/ti e)TaumastO/TE tou= boETETE=nai, e(/Os ou(= kati/sCHusen.
2Krn:26:15 kai epoiEsen en ierusalEm mECHanas memECHaneumenas logistu tu einai epi tOn pyrgOn kai epi tOn gOniOn ballein belesin kai liTois megalois· kai EkusTE hE kataskeuE autOn heOs porrO, hoti eTaumastOTE tu boETETEnai, heOs hu katisCHysen.
2Krn:26:15 C VAI_AAI3S P N_DSF N1_APF VM_XPPAPF N1M_GSM RA_GSN V9_PAN P RA_GPM N2_GPM C P RA_GPF N1A_GPF V1_PAN N3E_DPN C N2_DPM A1_DPM C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM P D C VCI_API3S RA_GSN VA_APN P RR_GSM VAI_AAI3S
2Krn:26:15 and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] ć ć ć the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tower and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the corner to throw dart arrow and also, even, namely stone great and also, even, namely to hear the ć he/she/it/same until; dawn ??? because/that to ??? the to help until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to ???
2Krn:26:15 and he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)       the (gen) to-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) towers (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) quarters (gen) to-be-THROW-ing darts (dat) and stones (dat) great ([Adj] dat) and he/she/it-was-HEAR-ed the (nom)   them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ??? because/that he/she/it-was-???-ed the (gen) to-be-HELP-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-???-ed
2Krn:26:15 2Krn_26:15_1 2Krn_26:15_2 2Krn_26:15_3 2Krn_26:15_4 2Krn_26:15_5 2Krn_26:15_6 2Krn_26:15_7 2Krn_26:15_8 2Krn_26:15_9 2Krn_26:15_10 2Krn_26:15_11 2Krn_26:15_12 2Krn_26:15_13 2Krn_26:15_14 2Krn_26:15_15 2Krn_26:15_16 2Krn_26:15_17 2Krn_26:15_18 2Krn_26:15_19 2Krn_26:15_20 2Krn_26:15_21 2Krn_26:15_22 2Krn_26:15_23 2Krn_26:15_24 2Krn_26:15_25 2Krn_26:15_26 2Krn_26:15_27 2Krn_26:15_28 2Krn_26:15_29 2Krn_26:15_30 2Krn_26:15_31 2Krn_26:15_32 2Krn_26:15_33 2Krn_26:15_34 2Krn_26:15_35
2Krn:26:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:16 καὶ ὡς κατίσχυσεν, ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ τοῦ καταφθεῖραι, καὶ ἠδίκησεν ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν κυρίου θυμιάσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων.
2Krn:26:16 And when he was strong, his heart was lifted up to his destruction; and he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to turn incense on the altar of incense. (2 Chronicles 26:16 Brenton)
2Krn:26:16 A kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu. Wykroczył przeciw Panu, Bogu swemu, wszedł bowiem do świątyni Pańskiej, aby złożyć ofiarę kadzielną na ołtarz kadzenia. (2 Krn 26:16 BT_4)
2Krn:26:16 Καὶ ὡς κατίσχυσεν, ὑψώθη καρδία αὐτοῦ τοῦ καταφθεῖραι, καὶ ἠδίκησεν ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν κυρίου θυμιάσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων.
2Krn:26:16 καί ὡς κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) καί ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό
2Krn:26:16 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do ??? By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By rujnować I też, nawet, mianowicie Do szkody/popełniaj wykroczenie do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By palić kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kadzidło
2Krn:26:16 *kai\ O(s kati/sCHusen, u(PSO/TE E( kardi/a au)tou= tou= katafTei=rai, kai\ E)di/kEsen e)n kuri/O| TeO=| au)tou= kai\ ei)sE=lTen ei)s to\n nao\n kuri/ou Tumia/sai e)pi\ to\ TusiastE/rion tO=n Tumiama/tOn.
2Krn:26:16 kai hOs katisCHysen, hyPSOTE hE kardia autu tu katafTeirai, kai EdikEsen en kyriO TeO autu kai eisElTen eis ton naon kyriu Tymiasai epi to TysiastErion tOn TymiamatOn.
2Krn:26:16 C C VAI_AAI3S VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM RA_GSN VA_AAN C VAI_AAI3S P N2_DSM N2_DSM RD_GSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM N2_GSM VA_AAN P RA_ASN N2N_ASN RA_GPN N3M_GPN
2Krn:26:16 and also, even, namely as/like to ??? to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the to ruin and also, even, namely to harm/do wrong to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to enter into (+acc) the temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to burn incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the incense
2Krn:26:16 and as/like he/she/it-???-ed he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) and he/she/it-WRONG-ed in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) temple (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg)-are-being-BURN-ed-INCENSE, to-BURN-INCENSE, be-you(sg)-BURN-ed-INCENSE!, he/she/it-happens-to-BURN-INCENSE (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen) incenses (gen)
2Krn:26:16 2Krn_26:16_1 2Krn_26:16_2 2Krn_26:16_3 2Krn_26:16_4 2Krn_26:16_5 2Krn_26:16_6 2Krn_26:16_7 2Krn_26:16_8 2Krn_26:16_9 2Krn_26:16_10 2Krn_26:16_11 2Krn_26:16_12 2Krn_26:16_13 2Krn_26:16_14 2Krn_26:16_15 2Krn_26:16_16 2Krn_26:16_17 2Krn_26:16_18 2Krn_26:16_19 2Krn_26:16_20 2Krn_26:16_21 2Krn_26:16_22 2Krn_26:16_23 2Krn_26:16_24 2Krn_26:16_25 2Krn_26:16_26 2Krn_26:16_27
2Krn:26:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:17 καὶ εἰσῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ Αζαριας ὁ ἱερεὺς καὶ μετ’ αὐτοῦ ἱερεῖς τοῦ κυρίου ὀγδοήκοντα υἱοὶ δυνατοὶ
2Krn:26:17 And there went in after him Azarias the priest, and with him eighty priests of the Lord, mighty men. (2 Chronicles 26:17 Brenton)
2Krn:26:17 Wszedł za nim kapłan Azariasz, a z nim osiemdziesięciu odważnych kapłanów Pańskich. (2 Krn 26:17 BT_4)
2Krn:26:17 καὶ εἰσῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ Αζαριας ἱερεὺς καὶ μετ’ αὐτοῦ ἱερεῖς τοῦ κυρίου ὀγδοήκοντα υἱοὶ δυνατοὶ
2Krn:26:17 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὀγδοή·κοντα υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
2Krn:26:17 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Duchowny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Osiemdziesiąt Syn Zdolny; by być efektywny
2Krn:26:17 kai\ ei)sE=lTen o)pi/sO au)tou= *aDZarias o( i(ereu\s kai\ met’ au)tou= i(erei=s tou= kuri/ou o)gdoE/konta ui(oi\ dunatoi\
2Krn:26:17 kai eisElTen opisO autu aDZarias ho hiereus kai met’ autu hiereis tu kyriu ogdoEkonta hyioi dynatoi
2Krn:26:17 C VBI_AAI3S D RD_GSM N1T_NSM RA_NSM N3V_NSM C P RD_GSM N3V_NPM RA_GSM N2_GSM M N2_NPM A1_NPM
2Krn:26:17 and also, even, namely to enter behind back, behind, after he/she/it/same ć the priest and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same priest the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. eighty son capable; to be effective
2Krn:26:17 and he/she/it-ENTER-ed behind him/it/same (gen)   the (nom) priest (nom) and after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) priests (acc, nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) eighty sons (nom|voc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
2Krn:26:17 2Krn_26:17_1 2Krn_26:17_2 2Krn_26:17_3 2Krn_26:17_4 2Krn_26:17_5 2Krn_26:17_6 2Krn_26:17_7 2Krn_26:17_8 2Krn_26:17_9 2Krn_26:17_10 2Krn_26:17_11 2Krn_26:17_12 2Krn_26:17_13 2Krn_26:17_14 2Krn_26:17_15 2Krn_26:17_16
2Krn:26:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:18 καὶ ἔστησαν ἐπὶ Οζιαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν αὐτῷ Οὐ σοί, Οζια, θυμιάσαι τῷ κυρίῳ, ἀλλ’ ἢ τοῖς ἱερεῦσιν υἱοῖς Ααρων τοῖς ἡγιασμένοις θυμιάσαι· ἔξελθε ἐκ τοῦ ἁγιάσματος, ὅτι ἀπέστης ἀπὸ κυρίου, καὶ οὐκ ἔσται σοι τοῦτο εἰς δόξαν παρὰ κυρίου θεοῦ.
2Krn:26:18 And they withstood Ozias the king, and said to him, It is not for thee, Ozias, to burn incense to the Lord, but only for the priests the sons of Aaron, who are consecrated to sacrifice: go forth of the sanctuary, for thou hast departed from the Lord; and this shall not be for glory to thee from the Lord god. (2 Chronicles 26:18 Brenton)
2Krn:26:18 Powstali przeciw królowi Ozjaszowi i powiedzieli mu: «Ozjaszu, nie do ciebie należy składanie ofiar kadzielnych Panu, lecz do kapłanów. Są oni synami Aarona, na to poświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z miejsca świętego, boś się sprzeniewierzył i nie przyniesie ci to chwały u Pana». (2 Krn 26:18 BT_4)
2Krn:26:18 καὶ ἔστησαν ἐπὶ Οζιαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν αὐτῷ Οὐ σοί, Οζια, θυμιάσαι τῷ κυρίῳ, ἀλλ’ τοῖς ἱερεῦσιν υἱοῖς Ααρων τοῖς ἡγιασμένοις θυμιάσαι· ἔξελθε ἐκ τοῦ ἁγιάσματος, ὅτι ἀπέστης ἀπὸ κυρίου, καὶ οὐκ ἔσται σοι τοῦτο εἰς δόξαν παρὰ κυρίου θεοῦ.
2Krn:26:18 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί Ὀζίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Ὀζίας, -ου, ὁ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   ὅτι ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ
2Krn:26:18 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Uzziah Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Uzziah By palić kadzidło Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ale Albo Duchowny Syn Aaron By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym By palić kadzidło By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ponieważ/tamto By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
2Krn:26:18 kai\ e)/stEsan e)pi\ *oDZian to\n basile/a kai\ ei)=pan au)tO=| *ou) soi/, *oDZia, Tumia/sai tO=| kuri/O|, a)ll’ E)\ toi=s i(ereu=sin ui(oi=s *aarOn toi=s E(giasme/nois Tumia/sai· e)/XelTe e)k tou= a(gia/smatos, o(/ti a)pe/stEs a)po\ kuri/ou, kai\ ou)k e)/stai soi tou=to ei)s do/Xan para\ kuri/ou Teou=.
2Krn:26:18 kai estEsan epi oDZian ton basilea kai eipan autO u soi, oDZia, Tymiasai tO kyriO, all’ E tois hiereusin hyiois aarOn tois hEgiasmenois Tymiasai· eXelTe ek tu hagiasmatos, hoti apestEs apo kyriu, kai uk estai soi tuto eis doXan para kyriu Teu.
2Krn:26:18 C VAI_AAI3P P N1T_ASM RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3P RD_DSM D RP_DS N1T_DSM VA_AAN RA_DSM N2_DSM C C RA_DPM N3V_DPM N2_DPM N_GSM RA_DPM VT_XPPDPM VA_AAN VB_AAD2S P RA_GSN N3M_GSN C VHI_AAI2S P N2_GSM C D VF_FMI3S RP_DS RD_ASN P N1S_ASF P N2_GSM N2_GSM
2Krn:26:18 and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Uzziah the king and also, even, namely to say/tell he/she/it/same οὐχ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub Uzziah to burn incense the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. but or the priest son Aaron the to consecrate sanctify, hallow, become holy to burn incense to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the ć because/that to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology]
2Krn:26:18 and they-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) Uzziah (acc) the (acc) king (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) not you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Uzziah (voc) you(sg)-are-being-BURN-ed-INCENSE, to-BURN-INCENSE, be-you(sg)-BURN-ed-INCENSE!, he/she/it-happens-to-BURN-INCENSE (opt) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) but or the (dat) priests (dat) sons (dat) Aaron (indecl) the (dat) having-been-CONSECRATE-ed (dat) you(sg)-are-being-BURN-ed-INCENSE, to-BURN-INCENSE, be-you(sg)-BURN-ed-INCENSE!, he/she/it-happens-to-BURN-INCENSE (opt) do-COME-you(sg)-OUT! out of (+gen) the (gen)   because/that you(sg)-DISENGAGE-ed away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) this (nom|acc) into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen)
2Krn:26:18 2Krn_26:18_1 2Krn_26:18_2 2Krn_26:18_3 2Krn_26:18_4 2Krn_26:18_5 2Krn_26:18_6 2Krn_26:18_7 2Krn_26:18_8 2Krn_26:18_9 2Krn_26:18_10 2Krn_26:18_11 2Krn_26:18_12 2Krn_26:18_13 2Krn_26:18_14 2Krn_26:18_15 2Krn_26:18_16 2Krn_26:18_17 2Krn_26:18_18 2Krn_26:18_19 2Krn_26:18_20 2Krn_26:18_21 2Krn_26:18_22 2Krn_26:18_23 2Krn_26:18_24 2Krn_26:18_25 2Krn_26:18_26 2Krn_26:18_27 2Krn_26:18_28 2Krn_26:18_29 2Krn_26:18_30 2Krn_26:18_31 2Krn_26:18_32 2Krn_26:18_33 2Krn_26:18_34 2Krn_26:18_35 2Krn_26:18_36 2Krn_26:18_37 2Krn_26:18_38 2Krn_26:18_39 2Krn_26:18_40 2Krn_26:18_41 2Krn_26:18_42
2Krn:26:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:19 καὶ ἐθυμώθη Οζιας, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ θυμιατήριον τοῦ θυμιάσαι ἐν τῷ ναῷ, καὶ ἐν τῷ θυμωθῆναι αὐτὸν πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ ἡ λέπρα ἀνέτειλεν ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν ἱερέων ἐν οἴκῳ κυρίου ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων.
2Krn:26:19 And Ozias was angry, and in his hand was the censer to burn incense in the temple: and when he was angry with the priests, then the leprosy rose up in his forehead before the priests in the house of the Lord, over the altar of incense. (2 Chronicles 26:19 Brenton)
2Krn:26:19 Wówczas Ozjasz zapałał gniewem, a w jego ręku była jeszcze kadzielnica. Gdy pałał gniewem na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd, wobec kapłanów w świątyni Pańskiej, przed ołtarzem kadzenia. (2 Krn 26:19 BT_4)
2Krn:26:19 καὶ ἐθυμώθη Οζιας, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ θυμιατήριον τοῦ θυμιάσαι ἐν τῷ ναῷ, καὶ ἐν τῷ θυμωθῆναι αὐτὸν πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ λέπρα ἀνέτειλεν ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν ἱερέων ἐν οἴκῳ κυρίου ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων.
2Krn:26:19 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) Ὀζίας, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυμιατήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καί ἐν ὁ ἡ τό θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό λέπρα, -ας, ἡ; λεπρός -ά -όν ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό μέτ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·άνω ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό
2Krn:26:19 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Uzziah I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Kadzidło zmieniają się By palić kadzidło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By rozgniewać On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny I też, nawet, mianowicie Trąd; trędowaty By podnosić się wiosnę {sprężynę} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czoło On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wyższy przedtem, na górze Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kadzidło
2Krn:26:19 kai\ e)TumO/TE *oDZias, kai\ e)n tE=| CHeiri\ au)tou= to\ TumiatE/rion tou= Tumia/sai e)n tO=| naO=|, kai\ e)n tO=| TumOTE=nai au)to\n pro\s tou\s i(erei=s kai\ E( le/pra a)ne/teilen e)n tO=| metO/pO| au)tou= e)nanti/on tO=n i(ere/On e)n oi)/kO| kuri/ou e)pa/nO tou= TusiastEri/ou tO=n Tumiama/tOn.
2Krn:26:19 kai eTymOTE oDZias, kai en tE CHeiri autu to TymiatErion tu Tymiasai en tO naO, kai en tO TymOTEnai auton pros tus hiereis kai hE lepra aneteilen en tO metOpO autu enantion tOn hiereOn en oikO kyriu epanO tu TysiastEriu tOn TymiamatOn.
2Krn:26:19 C VCI_API3S N1T_NSM C P RA_DSF N3_DSF RD_GSM RA_ASN N2N_ASN RA_GSN VA_AAN P RA_DSM N2_DSM C P RA_DSN VC_APN RD_ASM P RA_APM N3V_APM C RA_NSF N1A_NSF VAI_AAI3S P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM P RA_GPM N3V_GPM P N2_DSM N2_GSM D RA_GSN N2N_GSN RA_GPN N3M_GPN
2Krn:26:19 and also, even, namely to anger Uzziah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same the incense alter the to burn incense in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the temple and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to anger he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the priest and also, even, namely the leprosy; leprous to rise spring up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the forehead he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upper before, overhead the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the incense
2Krn:26:19 and he/she/it-was-ANGER-ed Uzziah (nom) and in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) the (nom|acc) incense alter (nom|acc|voc) the (gen) you(sg)-are-being-BURN-ed-INCENSE, to-BURN-INCENSE, be-you(sg)-BURN-ed-INCENSE!, he/she/it-happens-to-BURN-INCENSE (opt) in/among/by (+dat) the (dat) temple (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-ANGER-ed him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priests (acc, nom|voc) and the (nom) leprosy (nom|voc); leprous ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-TO RISE-ed in/among/by (+dat) the (dat) forehead (dat) him/it/same (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) priests (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upper the (gen) sanctuary (gen) the (gen) incenses (gen)
2Krn:26:19 2Krn_26:19_1 2Krn_26:19_2 2Krn_26:19_3 2Krn_26:19_4 2Krn_26:19_5 2Krn_26:19_6 2Krn_26:19_7 2Krn_26:19_8 2Krn_26:19_9 2Krn_26:19_10 2Krn_26:19_11 2Krn_26:19_12 2Krn_26:19_13 2Krn_26:19_14 2Krn_26:19_15 2Krn_26:19_16 2Krn_26:19_17 2Krn_26:19_18 2Krn_26:19_19 2Krn_26:19_20 2Krn_26:19_21 2Krn_26:19_22 2Krn_26:19_23 2Krn_26:19_24 2Krn_26:19_25 2Krn_26:19_26 2Krn_26:19_27 2Krn_26:19_28 2Krn_26:19_29 2Krn_26:19_30 2Krn_26:19_31 2Krn_26:19_32 2Krn_26:19_33 2Krn_26:19_34 2Krn_26:19_35 2Krn_26:19_36 2Krn_26:19_37 2Krn_26:19_38 2Krn_26:19_39 2Krn_26:19_40 2Krn_26:19_41 2Krn_26:19_42
2Krn:26:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:20 καὶ ἐπέστρεψεν ἐπ’ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ὁ πρῶτος καὶ οἱ ἱερεῖς, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς λεπρὸς ἐν τῷ μετώπῳ· καὶ κατέσπευσαν αὐτὸν ἐκεῖθεν, καὶ γὰρ αὐτὸς ἔσπευσεν ἐξελθεῖν, ὅτι ἤλεγξεν αὐτὸν κύριος.
2Krn:26:20 And Azarias the chief priest, and the other priests, turned to look at him, and, behold, he was leprous in his forehead; and they got him hastily out thence, for he also hasted to go out, because the Lord had rebuked him. (2 Chronicles 26:20 Brenton)
2Krn:26:20 Najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy inni kapłani zwrócili się do niego: a oto miał on trąd na czole. Natychmiast więc wypędzili go stamtąd. On sam nawet się spieszył do wyjścia, bo dotknął go Pan. (2 Krn 26:20 BT_4)
2Krn:26:20 καὶ ἐπέστρεψεν ἐπ’ αὐτὸν ἱερεὺς πρῶτος καὶ οἱ ἱερεῖς, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς λεπρὸς ἐν τῷ μετώπῳ· καὶ κατέσπευσαν αὐτὸν ἐκεῖθεν, καὶ γὰρ αὐτὸς ἔσπευσεν ἐξελθεῖν, ὅτι ἤλεγξεν αὐτὸν κύριος.
2Krn:26:20 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λεπρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό μέτ·ωπον, -ου, τό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ·θεν καί γάρ αὐτός αὐτή αὐτό σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅτι ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:26:20 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Duchowny Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Trędowaty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czoło I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Stamtąd I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Do ??? By wychodzić Ponieważ/tamto By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:26:20 kai\ e)pe/strePSen e)p’ au)to\n o( i(ereu\s o( prO=tos kai\ oi( i(erei=s, kai\ i)dou\ au)to\s lepro\s e)n tO=| metO/pO|· kai\ kate/speusan au)to\n e)kei=Ten, kai\ ga\r au)to\s e)/speusen e)XelTei=n, o(/ti E)/legXen au)to\n ku/rios.
2Krn:26:20 kai epestrePSen ep’ auton ho hiereus ho prOtos kai hoi hiereis, kai idu autos lepros en tO metOpO· kai katespeusan auton ekeiTen, kai gar autos espeusen eXelTein, hoti ElenXen auton kyrios.
2Krn:26:20 C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1_NSMS C RA_NPM N3V_NPM C I RD_NSM A1A_NSM P RA_DSN N2N_DSN C VAI_AAI3P RD_ASM D C x RD_NSM VAI_AAI3S VB_AAN C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM
2Krn:26:20 and also, even, namely to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the priest the first and also, even, namely the priest and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same leprous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the forehead and also, even, namely ć he/she/it/same from there and also, even, namely for since, as he/she/it/same to ??? to come out because/that to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:26:20 and he/she/it-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) the (nom) first (nom) and the (nom) priests (acc, nom|voc) and be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) leprous ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) forehead (dat) and   him/it/same (acc) from there and for he/it/same (nom) he/she/it-???-ed to-COME-OUT because/that he/she/it-REPROVE-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
2Krn:26:20 2Krn_26:20_1 2Krn_26:20_2 2Krn_26:20_3 2Krn_26:20_4 2Krn_26:20_5 2Krn_26:20_6 2Krn_26:20_7 2Krn_26:20_8 2Krn_26:20_9 2Krn_26:20_10 2Krn_26:20_11 2Krn_26:20_12 2Krn_26:20_13 2Krn_26:20_14 2Krn_26:20_15 2Krn_26:20_16 2Krn_26:20_17 2Krn_26:20_18 2Krn_26:20_19 2Krn_26:20_20 2Krn_26:20_21 2Krn_26:20_22 2Krn_26:20_23 2Krn_26:20_24 2Krn_26:20_25 2Krn_26:20_26 2Krn_26:20_27 2Krn_26:20_28 2Krn_26:20_29 2Krn_26:20_30 2Krn_26:20_31
2Krn:26:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:21 καὶ ἦν Οζιας ὁ βασιλεὺς λεπρὸς ἕως ἡμέρας τῆς τελευτῆς αὐτοῦ, καὶ ἐν οἴκῳ αφφουσωθ ἐκάθητο λεπρός, ὅτι ἀπεσχίσθη ἀπὸ οἴκου κυρίου· καὶ Ιωαθαμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς.
2Krn:26:21 And Ozias the king was a leper to the day of his death, and he dwelt as a leper in a separate house; for he was cut off from the house of the Lord: and Joathan his son was set over his kingdom, judging the people of the land. (2 Chronicles 26:21 Brenton)
2Krn:26:21 I pozostał król Ozjasz trędowaty aż do dnia swej śmierci, i mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został ze świątyni Pańskiej, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud. (2 Krn 26:21 BT_4)
2Krn:26:21 καὶ ἦν Οζιας βασιλεὺς λεπρὸς ἕως ἡμέρας τῆς τελευτῆς αὐτοῦ, καὶ ἐν οἴκῳ αφφουσωθ ἐκάθητο λεπρός, ὅτι ἀπεσχίσθη ἀπὸ οἴκου κυρίου· καὶ Ιωαθαμ υἱὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς.
2Krn:26:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ὀζίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λεπρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) λεπρός -ά -όν ὅτι   ἀπό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krn:26:21 I też, nawet, mianowicie By być Uzziah Król Trędowaty Aż; świtaj Dzień Koniec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom By siedzieć Trędowaty Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Joatam Syn On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo On/ona/to/to samo Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie Ziemi/ziemia
2Krn:26:21 kai\ E)=n *oDZias o( basileu\s lepro\s e(/Os E(me/ras tE=s teleutE=s au)tou=, kai\ e)n oi)/kO| affousOT e)ka/TEto lepro/s, o(/ti a)pesCHi/sTE a)po\ oi)/kou kuri/ou· kai\ *iOaTam o( ui(o\s au)tou= e)pi\ tE=s basilei/as au)tou= kri/nOn to\n lao\n tE=s gE=s.
2Krn:26:21 kai En oDZias ho basileus lepros heOs hEmeras tEs teleutEs autu, kai en oikO affusOT ekaTEto lepros, hoti apesCHisTE apo oiku kyriu· kai iOaTam ho hyios autu epi tEs basileias autu krinOn ton laon tEs gEs.
2Krn:26:21 C V9_IAI3S N1T_NSM RA_NSM N3V_NSM A1A_NSM P N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C P N2_DSM N_GS V1I_IMI3S A1A_NSM C VSI_API3S P N2_GSM N2_GSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF
2Krn:26:21 and also, even, namely to be Uzziah the king leprous until; dawn day the end he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć to sit leprous because/that ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely Joatham the son he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the kingdom he/she/it/same lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people the earth/land
2Krn:26:21 and he/she/it-was Uzziah (nom) the (nom) king (nom) leprous ([Adj] nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) the (gen) end (gen) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) house (dat)   he/she/it-was-being-SIT-ed leprous ([Adj] nom) because/that   away from (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and Joatham (indecl) the (nom) son (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) the (acc) people (acc) the (gen) earth/land (gen)
2Krn:26:21 2Krn_26:21_1 2Krn_26:21_2 2Krn_26:21_3 2Krn_26:21_4 2Krn_26:21_5 2Krn_26:21_6 2Krn_26:21_7 2Krn_26:21_8 2Krn_26:21_9 2Krn_26:21_10 2Krn_26:21_11 2Krn_26:21_12 2Krn_26:21_13 2Krn_26:21_14 2Krn_26:21_15 2Krn_26:21_16 2Krn_26:21_17 2Krn_26:21_18 2Krn_26:21_19 2Krn_26:21_20 2Krn_26:21_21 2Krn_26:21_22 2Krn_26:21_23 2Krn_26:21_24 2Krn_26:21_25 2Krn_26:21_26 2Krn_26:21_27 2Krn_26:21_28 2Krn_26:21_29 2Krn_26:21_30 2Krn_26:21_31 2Krn_26:21_32 2Krn_26:21_33 2Krn_26:21_34 2Krn_26:21_35 2Krn_26:21_36
2Krn:26:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:22 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Οζιου οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι γεγραμμένοι ὑπὸ Ιεσσιου τοῦ προφήτου.
2Krn:26:22 And the rest of the acts of Ozias, the first and the last, are written by Jessias the prophet. (2 Chronicles 26:22 Brenton)
2Krn:26:22 Pozostałe zaś dzieje Ozjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane przez proroka Izajasza, syna Amosa. (2 Krn 26:22 BT_4)
2Krn:26:22 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Οζιου οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι γεγραμμένοι ὑπὸ Ιεσσιου τοῦ προφήτου.
2Krn:26:22 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ Ὀζίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὑπό   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
2Krn:26:22 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Uzziah Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Ostatni By pisać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Prorok
2Krn:26:22 kai\ oi( loipoi\ lo/goi *oDZiou oi( prO=toi kai\ oi( e)/sCHatoi gegramme/noi u(po\ *iessiou tou= profE/tou.
2Krn:26:22 kai hoi loipoi logoi oDZiu hoi prOtoi kai hoi esCHatoi gegrammenoi hypo iessiu tu profEtu.
2Krn:26:22 C RA_NPM A1_NPM N2_NPM N1T_GSM RA_NPM A1_NPMS C RA_NPM A1_NPM VP_XPPNPM P N1T_GSM RA_GSM N1M_GSM
2Krn:26:22 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Uzziah the first and also, even, namely the last to write under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć the prophet
2Krn:26:22 and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) words (nom|voc) Uzziah (gen) the (nom) first (nom|voc) and the (nom) last (nom|voc) having-been-WRITE-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen)   the (gen) prophet (gen)
2Krn:26:22 2Krn_26:22_1 2Krn_26:22_2 2Krn_26:22_3 2Krn_26:22_4 2Krn_26:22_5 2Krn_26:22_6 2Krn_26:22_7 2Krn_26:22_8 2Krn_26:22_9 2Krn_26:22_10 2Krn_26:22_11 2Krn_26:22_12 2Krn_26:22_13 2Krn_26:22_14 2Krn_26:22_15
2Krn:26:22 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:26:23 καὶ ἐκοιμήθη Οζιας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ταφῆς τῶν βασιλέων, ὅτι εἶπαν ὅτι Λεπρός ἐστιν· καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαθαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:26:23 And Ozias slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the field of the burial place of the kings, for they said, He is a leper; and Joatham his son reigned in his stead. (2 Chronicles 26:23 Brenton)
2Krn:26:23 I spoczął Ozjasz ze swymi przodkami, i pochowano go z jego przodkami na polu obok grobu królów. Mówiono bowiem: «On był trędowaty». Syn jego Jotam został w jego miejsce królem. (2 Krn 26:23 BT_4)
2Krn:26:23 καὶ ἐκοιμήθη Οζιας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ταφῆς τῶν βασιλέων, ὅτι εἶπαν ὅτι Λεπρός ἐστιν· καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαθαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:26:23 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Ὀζίας, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ταφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι λεπρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:26:23 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Uzziah Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pogrzeb Król Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Trędowaty By być I też, nawet, mianowicie By panować Joatam Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
2Krn:26:23 kai\ e)koimE/TE *oDZias meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ e)/TaPSan au)to\n meta\ tO=n pate/rOn au)tou= e)n tO=| pedi/O| tE=s tafE=s tO=n basile/On, o(/ti ei)=pan o(/ti *lepro/s e)stin· kai\ e)basi/leusen *iOaTam ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
2Krn:26:23 kai ekoimETE oDZias meta tOn paterOn autu, kai eTaPSan auton meta tOn paterOn autu en tO pediO tEs tafEs tOn basileOn, hoti eipan hoti lepros estin· kai ebasileusen iOaTam hyios autu ant autu.
2Krn:26:23 C VCI_API3S N1T_NSM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM P RA_DSN N2N_DSN RA_GSF N1_GSF RA_GPM N3V_GPM C VAI_AAI3P C A1A_NSM V9_PAI3S C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM I RD_GSM
2Krn:26:23 and also, even, namely to repose/sleep Uzziah after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the burial the king because/that to say/tell because/that leprous to be and also, even, namely to reign Joatham son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
2Krn:26:23 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Uzziah (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and they-BURY-ed him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) burial (gen) the (gen) kings (gen) because/that they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) because/that leprous ([Adj] nom) he/she/it-is and he/she/it-REIGN-ed Joatham (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:26:23 2Krn_26:23_1 2Krn_26:23_2 2Krn_26:23_3 2Krn_26:23_4 2Krn_26:23_5 2Krn_26:23_6 2Krn_26:23_7 2Krn_26:23_8 2Krn_26:23_9 2Krn_26:23_10 2Krn_26:23_11 2Krn_26:23_12 2Krn_26:23_13 2Krn_26:23_14 2Krn_26:23_15 2Krn_26:23_16 2Krn_26:23_17 2Krn_26:23_18 2Krn_26:23_19 2Krn_26:23_20 2Krn_26:23_21 2Krn_26:23_22 2Krn_26:23_23 2Krn_26:23_24 2Krn_26:23_25 2Krn_26:23_26 2Krn_26:23_27 2Krn_26:23_28 2Krn_26:23_29 2Krn_26:23_30 2Krn_26:23_31 2Krn_26:23_32 2Krn_26:23_33
2Krn:26:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x