2Krn:28:1 Υἱὸς εἴκοσι ἐτῶν Αχαζ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ δέκα ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ· καὶ οὐκ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
2Krn:28:1 Achaz was five and twenty years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem: and he did not that which was right in the sight of the Lord, as David his father. (2 Chronicles 28:1 Brenton)
2Krn:28:1 Achaz w chwili objęcia rządów miał dwadzieścia lat, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach Pańskich, tak jak czynił jego praojciec Dawid, (2 Krn 28:1 BT_4)
2Krn:28:1 Υἱὸς εἴκοσι ἐτῶν Αχαζ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ δέκα ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ· καὶ οὐκ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου ὡς Δαυιδ πατὴρ αὐτοῦ.
2Krn:28:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό Ἀχάζ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δέκα ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:28:1 Syn Ikona; dwadzieścia Rok Ahaz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziesięć Sześć Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak David Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:28:1 *ui(o\s ei)/kosi e)tO=n *aCHaDZ e)n tO=| basileu=sai au)to\n kai\ de/ka e(\X e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm· kai\ ou)k e)poi/Esen to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou O(s *dauid o( patE\r au)tou=.
2Krn:28:1 yios eikosi etOn aCHaDZ en tO basileusai auton kai deka heX etE ebasileusen en ierusalEm· kai uk epoiEsen to euTes enOpion kyriu hOs dauid ho patEr autu.
2Krn:28:1 N2_NSM M N3E_GPN N_NSM P RA_DSN VA_AAN RD_ASM C M M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C D VAI_AAI3S RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM D N_NSM RA_NSM N3_NSM RD_GSM
2Krn:28:1 son icon; twenty year Ahaz in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely ten six year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like David the father he/she/it/same
2Krn:28:1 son (nom) icons (dat); twenty years (gen) Ahaz (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) him/it/same (acc) and ten six years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and not he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like David (indecl) the (nom) father (nom) him/it/same (gen)
2Krn:28:1 2Krn_28:1_1 2Krn_28:1_2 2Krn_28:1_3 2Krn_28:1_4 2Krn_28:1_5 2Krn_28:1_6 2Krn_28:1_7 2Krn_28:1_8 2Krn_28:1_9 2Krn_28:1_10 2Krn_28:1_11 2Krn_28:1_12 2Krn_28:1_13 2Krn_28:1_14 2Krn_28:1_15 2Krn_28:1_16 2Krn_28:1_17 2Krn_28:1_18 2Krn_28:1_19 2Krn_28:1_20 2Krn_28:1_21 2Krn_28:1_22 2Krn_28:1_23 2Krn_28:1_24 2Krn_28:1_25 2Krn_28:1_26 2Krn_28:1_27
2Krn:28:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:2 καὶ ἐπορεύθη κατὰ τὰς ὁδοὺς βασιλέων Ισραηλ· καὶ γὰρ γλυπτὰ ἐποίησεν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν
2Krn:28:2 But he walked in the ways of the kings of Israel, for he made graven images. (2 Chronicles 28:2 Brenton)
2Krn:28:2 lecz kroczył drogami królów Izraela, nawet sporządził Baalom posągi ulane z metalu. (2 Krn 28:2 BT_4)
2Krn:28:2 καὶ ἐπορεύθη κατὰ τὰς ὁδοὺς βασιλέων Ισραηλ· καὶ γὰρ γλυπτὰ ἐποίησεν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν
2Krn:28:2 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί γάρ   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:28:2 I też, nawet, mianowicie By iść W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Król Izrael I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By czynić/rób Idol On/ona/to/to samo
2Krn:28:2 kai\ e)poreu/TE kata\ ta\s o(dou\s basile/On *israEl· kai\ ga\r glupta\ e)poi/Esen toi=s ei)dO/lois au)tO=n
2Krn:28:2 kai eporeuTE kata tas hodus basileOn israEl· kai gar glypta epoiEsen tois eidOlois autOn
2Krn:28:2 C VCI_API3S P RA_APF N2_APF N3V_GPM N_GSM C x A1_APN VAI_AAI3S RA_DPN N2N_DPN RD_GPM
2Krn:28:2 and also, even, namely to go down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road king Israel and also, even, namely for since, as ć to do/make the idol he/she/it/same
2Krn:28:2 and he/she/it-was-GO-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ways/roads (acc) kings (gen) Israel (indecl) and for   he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) idols (dat) them/same (gen)
2Krn:28:2 2Krn_28:2_1 2Krn_28:2_2 2Krn_28:2_3 2Krn_28:2_4 2Krn_28:2_5 2Krn_28:2_6 2Krn_28:2_7 2Krn_28:2_8 2Krn_28:2_9 2Krn_28:2_10 2Krn_28:2_11 2Krn_28:2_12 2Krn_28:2_13 2Krn_28:2_14
2Krn:28:2 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:3 καὶ ἔθυεν ἐν Γαιβενενομ καὶ διῆγεν τὰ τέκνα αὐτοῦ διὰ πυρὸς κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ,
2Krn:28:3 And he sacrificed to their idols in the valley of Benennom, and passed his children through the fire, according to the abominations of the heathen, whom the Lord cast out from before the children of Israel. (2 Chronicles 28:3 Brenton)
2Krn:28:3 On to składał ofiary kadzielne w Dolinie Synów Hinnoma i przeprowadził swego syna przez ogień - na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami. (2 Krn 28:3 BT_4)
2Krn:28:3 καὶ ἔθυεν ἐν Γαιβενενομ καὶ διῆγεν τὰ τέκνα αὐτοῦ διὰ πυρὸς κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ,
2Krn:28:3 καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) ἐν   καί δι·άγω (δι+αγ-, δι+αξ-, 2nd δι+αγαγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό διά πῦρ, -ρός, τό κατά ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅς ἥ ὅ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:28:3 I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do przez prowadź Dziecko On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wstręt Naród [zobacz etniczny] Kto/, który/, który By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael
2Krn:28:3 kai\ e)/Tuen e)n *gaibenenom kai\ diE=gen ta\ te/kna au)tou= dia\ puro\s kata\ ta\ bdelu/gmata tO=n e)TnO=n, O(=n e)XOle/Treusen ku/rios a)po\ prosO/pou ui(O=n *israEl,
2Krn:28:3 kai eTyen en gaibenenom kai diEgen ta tekna autu dia pyros kata ta bdelygmata tOn eTnOn, hOn eXOleTreusen kyrios apo prosOpu hyiOn israEl,
2Krn:28:3 C V1I_IAI3S P N_DS C V1I_IAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM P N3_GSM P RA_APN N3M_APN RA_GPN N3E_GPN RR_GPN VAI_AAI3S N2_NSM P N2N_GSN N2_GPM N_GSM
2Krn:28:3 and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to thru-lead the child he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) fire down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the abomination the nation [see ethnic] who/whom/which to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face son Israel
2Krn:28:3 and he/she/it-was-SACRIFICE-ing in/among/by (+dat)   and he/she/it-was-THRU-LEAD-ing the (nom|acc) children (nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) fire (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) face (gen) sons (gen) Israel (indecl)
2Krn:28:3 2Krn_28:3_1 2Krn_28:3_2 2Krn_28:3_3 2Krn_28:3_4 2Krn_28:3_5 2Krn_28:3_6 2Krn_28:3_7 2Krn_28:3_8 2Krn_28:3_9 2Krn_28:3_10 2Krn_28:3_11 2Krn_28:3_12 2Krn_28:3_13 2Krn_28:3_14 2Krn_28:3_15 2Krn_28:3_16 2Krn_28:3_17 2Krn_28:3_18 2Krn_28:3_19 2Krn_28:3_20 2Krn_28:3_21 2Krn_28:3_22 2Krn_28:3_23
2Krn:28:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:4 καὶ ἐθυμία ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν δωμάτων καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους.
2Krn:28:4 And he burnt incense upon the high places, and upon the roofs, and under every shady tree. (2 Chronicles 28:4 Brenton)
2Krn:28:4 Składał też ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach, i pod każdym drzewem zielonym. (2 Krn 28:4 BT_4)
2Krn:28:4 καὶ ἐθυμία ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν δωμάτων καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους.
2Krn:28:4 καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) καί ὑπο·κάτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό  
2Krn:28:4 I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podniesiony I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. I też, nawet, mianowicie Poniżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
2Krn:28:4 kai\ e)Tumi/a e)pi\ tO=n u(PSElO=n kai\ e)pi\ tO=n dOma/tOn kai\ u(poka/tO panto\s Xu/lou a)lsO/dous.
2Krn:28:4 kai eTymia epi tOn hyPSElOn kai epi tOn dOmatOn kai hypokatO pantos Xylu alsOdus.
2Krn:28:4 C V3I_IAI3S P RA_GPM A1_GPM C P RA_GPN N3M_GPN C D A3_GSN N2N_GSN N3S_APN
2Krn:28:4 and also, even, namely to burn incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the elevated and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. and also, even, namely below every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć
2Krn:28:4 and he/she/it-was-BURN-ing-INCENSE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) elevated ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) chambers (gen) and below every (gen) tree/wooden thing (gen)  
2Krn:28:4 2Krn_28:4_1 2Krn_28:4_2 2Krn_28:4_3 2Krn_28:4_4 2Krn_28:4_5 2Krn_28:4_6 2Krn_28:4_7 2Krn_28:4_8 2Krn_28:4_9 2Krn_28:4_10 2Krn_28:4_11 2Krn_28:4_12 2Krn_28:4_13 2Krn_28:4_14
2Krn:28:4 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:5 καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ διὰ χειρὸς βασιλέως Συρίας, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ καὶ ᾐχμαλώτευσεν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν πολλὴν καὶ ἤγαγεν εἰς Δαμασκόν· καὶ γὰρ εἰς τὰς χεῖρας βασιλέως Ισραηλ παρέδωκεν αὐτόν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ πληγὴν μεγάλην.
2Krn:28:5 And the Lord his God delivered him into the hand of the king of Syria; and he smote him, and took captive of them a great band of prisoners, and carried him to Damascus. Also God delivered him into the hands of the king of Israel, who smote him with a great slaughter. (2 Chronicles 28:5 Brenton)
2Krn:28:5 Dlatego wydał go Pan, Bóg jego, w ręce króla Aramu. Pobito go i uprowadzono od niego wielką liczbę jeńców, których zaprowadzono do Damaszku. On zaś sam został wydany w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką klęskę. (2 Krn 28:5 BT_4)
2Krn:28:5 καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος θεὸς αὐτοῦ διὰ χειρὸς βασιλέως Συρίας, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ καὶ ᾐχμαλώτευσεν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν πολλὴν καὶ ἤγαγεν εἰς Δαμασκόν· καὶ γὰρ εἰς τὰς χεῖρας βασιλέως Ισραηλ παρέδωκεν αὐτόν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ πληγὴν μεγάλην.
2Krn:28:5 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰς[1] Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί γάρ εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
2Krn:28:5 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Król Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zdobywać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Jeńcy Dużo I też, nawet, mianowicie By prowadzić Do (+przyspieszenie) Damaszek I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Ręka Król Izrael By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Uderzaj/plagę Wielki
2Krn:28:5 kai\ pare/dOken au)to\n ku/rios o( Teo\s au)tou= dia\ CHeiro\s basile/Os *suri/as, kai\ e)pa/taXen e)n au)tO=| kai\ E)|CHmalO/teusen e)X au)tO=n ai)CHmalOsi/an pollE\n kai\ E)/gagen ei)s *damasko/n· kai\ ga\r ei)s ta\s CHei=ras basile/Os *israEl pare/dOken au)to/n, kai\ e)pa/taXen e)n au)tO=| plEgE\n mega/lEn.
2Krn:28:5 kai paredOken auton kyrios ho Teos autu dia CHeiros basileOs syrias, kai epataXen en autO kai ECHmalOteusen eX autOn aiCHmalOsian pollEn kai Egagen eis damaskon· kai gar eis tas CHeiras basileOs israEl paredOken auton, kai epataXen en autO plEgEn megalEn.
2Krn:28:5 C VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N3_GSF N3V_GSM N1A_GSF C VAI_AAI3S P RD_DSM C VAI_AAI3S P RD_GPM N1A_ASF A1_ASF C VBI_AAI3S P N2_ASM C x P RA_APF N3_APF N3V_GSM N_GSM VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S P RD_DSM N1_ASF A1_ASF
2Krn:28:5 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand king Syria [Roman province of] and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to capture out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same captives much and also, even, namely to lead into (+acc) Damascus and also, even, namely for since, as into (+acc) the hand king Israel to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same strike/plague great
2Krn:28:5 and he/she/it-Hand OVER-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) king (gen) Syria (gen) and he/she/it-SMITE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and he/she/it-CAPTURE-ed out of (+gen) them/same (gen) captives (acc) much (acc) and he/she/it-LEAD-ed into (+acc) Damascus (acc) and for into (+acc) the (acc) hands (acc) king (gen) Israel (indecl) he/she/it-Hand OVER-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SMITE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) strike/plague (acc) great ([Adj] acc)
2Krn:28:5 2Krn_28:5_1 2Krn_28:5_2 2Krn_28:5_3 2Krn_28:5_4 2Krn_28:5_5 2Krn_28:5_6 2Krn_28:5_7 2Krn_28:5_8 2Krn_28:5_9 2Krn_28:5_10 2Krn_28:5_11 2Krn_28:5_12 2Krn_28:5_13 2Krn_28:5_14 2Krn_28:5_15 2Krn_28:5_16 2Krn_28:5_17 2Krn_28:5_18 2Krn_28:5_19 2Krn_28:5_20 2Krn_28:5_21 2Krn_28:5_22 2Krn_28:5_23 2Krn_28:5_24 2Krn_28:5_25 2Krn_28:5_26 2Krn_28:5_27 2Krn_28:5_28 2Krn_28:5_29 2Krn_28:5_30 2Krn_28:5_31 2Krn_28:5_32 2Krn_28:5_33 2Krn_28:5_34 2Krn_28:5_35 2Krn_28:5_36 2Krn_28:5_37 2Krn_28:5_38 2Krn_28:5_39 2Krn_28:5_40
2Krn:28:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:6 καὶ ἀπέκτεινεν Φακεε ὁ τοῦ Ρομελια βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Ιουδα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατῶν ἰσχύι ἐν τῷ αὐτοὺς καταλιπεῖν τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Krn:28:6 And Phakee the son of Romelias king of Israel, slew in Juda in one day a hundred and twenty thousand mighty men; because they had forsaken the Lord God of their fathers. (2 Chronicles 28:6 Brenton)
2Krn:28:6 Pekach, syn Remaliasza, wymordował wówczas jednego dnia w Judzie sto dwadzieścia tysięcy ludzi, samych dzielnych wojowników, bo opuścili oni Pana, Boga swych ojców. (2 Krn 28:6 BT_4)
2Krn:28:6 καὶ ἀπέκτεινεν Φακεε τοῦ Ρομελια βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Ιουδα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατῶν ἰσχύι ἐν τῷ αὐτοὺς καταλιπεῖν τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Krn:28:6 καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:28:6 I też, nawet, mianowicie By zabijać Król Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Dzień Sto Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny; by być efektywny Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:28:6 kai\ a)pe/kteinen *fakee o( tou= *romelia basileu\s *israEl e)n *iouda e)n mia=| E(me/ra| e(kato\n ei)/kosi CHilia/das a)ndrO=n dunatO=n i)sCHu/i e)n tO=| au)tou\s katalipei=n to\n ku/rion Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n.
2Krn:28:6 kai apekteinen fakee ho tu romelia basileus israEl en iuda en mia hEmera hekaton eikosi CHiliadas andrOn dynatOn isCHyi en tO autus katalipein ton kyrion Teon tOn paterOn autOn.
2Krn:28:6 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N1T_GSM N3V_NSM N_GSM P N_DSM P A1A_DSF N1A_DSF M M N3D_APF N3_GPM A1_GPM N3U_DSF P RA_DSN RD_APM VB_AAN RA_ASM N2_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM
2Krn:28:6 and also, even, namely to kill ć the the ć king Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one day hundred icon; twenty kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable; to be effective strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same
2Krn:28:6 and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed   the (nom) the (gen)   king (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) one (dat) day (dat) hundred icons (dat); twenty kilos (acc) men, husbands (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) strength (dat) in/among/by (+dat) the (dat) them/same (acc) to-LEAVE-BEHIND the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
2Krn:28:6 2Krn_28:6_1 2Krn_28:6_2 2Krn_28:6_3 2Krn_28:6_4 2Krn_28:6_5 2Krn_28:6_6 2Krn_28:6_7 2Krn_28:6_8 2Krn_28:6_9 2Krn_28:6_10 2Krn_28:6_11 2Krn_28:6_12 2Krn_28:6_13 2Krn_28:6_14 2Krn_28:6_15 2Krn_28:6_16 2Krn_28:6_17 2Krn_28:6_18 2Krn_28:6_19 2Krn_28:6_20 2Krn_28:6_21 2Krn_28:6_22 2Krn_28:6_23 2Krn_28:6_24 2Krn_28:6_25 2Krn_28:6_26 2Krn_28:6_27 2Krn_28:6_28 2Krn_28:6_29
2Krn:28:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:7 καὶ ἀπέκτεινεν Εζεκρι ὁ δυνατὸς τοῦ Εφραιμ τὸν Μαασαιαν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ τὸν Εσδρικαμ ἡγούμενον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ τὸν Ελκανα τὸν διάδοχον τοῦ βασιλέως.
2Krn:28:7 And Zechri, a mighty man of Ephraim, slew Maasias the king's son, and Ezrican the chief of his house, and Elcana the king's deputy. (2 Chronicles 28:7 Brenton)
2Krn:28:7 Dzielny wojownik efraimski Zikri zabił wówczas syna królewskiego Maasejasza, zarządcę pałacu Azrikama i namiestnika królewskiego Elkanę. (2 Krn 28:7 BT_4)
2Krn:28:7 καὶ ἀπέκτεινεν Εζεκρι δυνατὸς τοῦ Εφραιμ τὸν Μαασαιαν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ τὸν Εσδρικαμ ἡγούμενον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ τὸν Ελκανα τὸν διάδοχον τοῦ βασιλέως.
2Krn:28:7 καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)   ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό   ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό διά·δοχος, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:28:7 I też, nawet, mianowicie By zabijać Zdolny Efraim Syn Król I też, nawet, mianowicie By uważać Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Następca doznają powodzenia Król
2Krn:28:7 kai\ a)pe/kteinen *eDZekri o( dunato\s tou= *efraim to\n *maasaian to\n ui(o\n tou= basile/Os kai\ to\n *esdrikam E(gou/menon tou= oi)/kou au)tou= kai\ to\n *elkana to\n dia/doCHon tou= basile/Os.
2Krn:28:7 kai apekteinen eDZekri ho dynatos tu efraim ton maasaian ton hyion tu basileOs kai ton esdrikam hEgumenon tu oiku autu kai ton elkana ton diadoCHon tu basileOs.
2Krn:28:7 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM A1_NSM RA_GSM N_GSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C RA_ASM N_ASM V2_PMPASM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM
2Krn:28:7 and also, even, namely to kill ć the capable the Ephraim the ć the son the king and also, even, namely the ć to deem the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely the ć the successor succeed the king
2Krn:28:7 and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed   the (nom) capable ([Adj] nom) the (gen) Ephraim (indecl) the (acc)   the (acc) son (acc) the (gen) king (gen) and the (acc)   while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and the (acc)   the (acc) successor (acc) the (gen) king (gen)
2Krn:28:7 2Krn_28:7_1 2Krn_28:7_2 2Krn_28:7_3 2Krn_28:7_4 2Krn_28:7_5 2Krn_28:7_6 2Krn_28:7_7 2Krn_28:7_8 2Krn_28:7_9 2Krn_28:7_10 2Krn_28:7_11 2Krn_28:7_12 2Krn_28:7_13 2Krn_28:7_14 2Krn_28:7_15 2Krn_28:7_16 2Krn_28:7_17 2Krn_28:7_18 2Krn_28:7_19 2Krn_28:7_20 2Krn_28:7_21 2Krn_28:7_22 2Krn_28:7_23 2Krn_28:7_24 2Krn_28:7_25 2Krn_28:7_26 2Krn_28:7_27
2Krn:28:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:8 καὶ ᾐχμαλώτισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τριακοσίας χιλιάδας, γυναῖκας, υἱοὺς καὶ θυγατέρας, καὶ σκῦλα πολλὰ ἐσκύλευσαν ἐξ αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν τὰ σκῦλα εἰς Σαμάρειαν. –
2Krn:28:8 And the children of Israel took captive of their brethren three hundred thousand, women, and sons, and daughters, and they spoiled them of much property, and brought the spoils to Samaria. (2 Chronicles 28:8 Brenton)
2Krn:28:8 Izraelici wzięli do niewoli od swoich braci z Judy dwieście tysięcy żon, synów i córek, pobrali też od nich wielki łup i uprowadzili to wszystko do Samarii. (2 Krn 28:8 BT_4)
2Krn:28:8 καὶ ᾐχμαλώτισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τριακοσίας χιλιάδας, γυναῖκας, υἱοὺς καὶ θυγατέρας, καὶ σκῦλα πολλὰ ἐσκύλευσαν ἐξ αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν τὰ σκῦλα εἰς Σαμάρειαν.
2Krn:28:8 καί αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τρια·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί σκῦλον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ  
2Krn:28:8 I też, nawet, mianowicie By robić pojmany (bierz jako więźnia) Syn Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat; siostra On/ona/to/to samo Trzysta Kilo [jednostka tysiąc] Kobiety/żona Syn I też, nawet, mianowicie Córka I też, nawet, mianowicie Łup Dużo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Łup Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z]  
2Krn:28:8 kai\ E)|CHmalO/tisan oi( ui(oi\ *israEl a)po\ tO=n a)delfO=n au)tO=n triakosi/as CHilia/das, gunai=kas, ui(ou\s kai\ Tugate/ras, kai\ sku=la polla\ e)sku/leusan e)X au)tO=n kai\ E)/negkan ta\ sku=la ei)s *sama/reian.
2Krn:28:8 kai ECHmalOtisan hoi hyioi israEl apo tOn adelfOn autOn triakosias CHiliadas, gynaikas, hyius kai Tygateras, kai skyla polla eskyleusan eX autOn kai Enenkan ta skyla eis samareian.
2Krn:28:8 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_GPM N2_GPM RD_GPM A1A_APF N3D_APF N3K_APF N2_APM C N3_APF C N2N_APN A1_APN VAI_AAI3P P RD_GPM C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN P N1A_ASF
2Krn:28:8 and also, even, namely to make captive (take prisoner) the son Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the brother; sister he/she/it/same three hundred kilo [unit of one thousand] woman/wife son and also, even, namely daughter and also, even, namely spoil much ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the spoil into (+acc) Samaria [region of]  
2Krn:28:8 and they-MAKE-ed-CAPTIVE the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) three hundred (acc) kilos (acc) women/wives (acc) sons (acc) and daughters (acc) and spoils (nom|acc|voc) many (nom|acc)   out of (+gen) them/same (gen) and they-BRING-ed the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) into (+acc) Samaria (acc)  
2Krn:28:8 2Krn_28:8_1 2Krn_28:8_2 2Krn_28:8_3 2Krn_28:8_4 2Krn_28:8_5 2Krn_28:8_6 2Krn_28:8_7 2Krn_28:8_8 2Krn_28:8_9 2Krn_28:8_10 2Krn_28:8_11 2Krn_28:8_12 2Krn_28:8_13 2Krn_28:8_14 2Krn_28:8_15 2Krn_28:8_16 2Krn_28:8_17 2Krn_28:8_18 2Krn_28:8_19 2Krn_28:8_20 2Krn_28:8_21 2Krn_28:8_22 2Krn_28:8_23 2Krn_28:8_24 2Krn_28:8_25 2Krn_28:8_26 2Krn_28:8_27 2Krn_28:8_28
2Krn:28:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:9 καὶ ἐκεῖ ἦν ὁ προφήτης τοῦ κυρίου, Ωδηδ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν τῆς δυνάμεως τῶν ἐρχομένων εἰς Σαμάρειαν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ ὀργὴ κυρίου θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν ἐπὶ τὸν Ιουδαν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ ἀπεκτείνατε ἐν αὐτοῖς ἐν ὀργῇ· ἕως τῶν οὐρανῶν ἔφθακεν.
2Krn:28:9 And there was there a prophet of the Lord, his name was Oded: and he went out to meet the host that were coming to Samaria, and said to them, Behold, the wrath of the Lord God of your fathers is upon Juda, and he has delivered them into your hands, and ye have slain them in wrath, and it has reached even to heaven. (2 Chronicles 28:9 Brenton)
2Krn:28:9 Był tam jednak prorok Pański, imieniem Oded, który wyszedł przed wojska powracające do Samarii i rzekł im: «Oto Pan, Bóg ojców waszych, w swoim gniewie przeciw Judzie wydał ich w wasze ręce i zabiliście ich z okrucieństwem, które dosięgło nieba. (2 Krn 28:9 BT_4)
2Krn:28:9 καὶ ἐκεῖ ἦν προφήτης τοῦ κυρίου, Ωδηδ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν τῆς δυνάμεως τῶν ἐρχομένων εἰς Σαμάρειαν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰδοὺ ὀργὴ κυρίου θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν ἐπὶ τὸν Ιουδαν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ ἀπεκτείνατε ἐν αὐτοῖς ἐν ὀργῇ· ἕως τῶν οὐρανῶν ἔφθακεν.
2Krn:28:9 καί ἐκεῖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -)
2Krn:28:9 I też, nawet, mianowicie Tam By być Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Zdolność By przychodzić Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ty I też, nawet, mianowicie By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Aż; świtaj Nieba/niebo By iść przodem przybywać po pierwsze
2Krn:28:9 kai\ e)kei= E)=n o( profE/tEs tou= kuri/ou, *OdEd o)/noma au)tO=|, kai\ e)XE=lTen ei)s a)pa/ntEsin tE=s duna/meOs tO=n e)rCHome/nOn ei)s *sama/reian kai\ ei)=pen au)toi=s *)idou\ o)rgE\ kuri/ou Teou= tO=n pate/rOn u(mO=n e)pi\ to\n *ioudan, kai\ pare/dOken au)tou\s ei)s ta\s CHei=ras u(mO=n, kai\ a)pektei/nate e)n au)toi=s e)n o)rgE=|· e(/Os tO=n ou)ranO=n e)/fTaken.
2Krn:28:9 kai ekei En ho profEtEs tu kyriu, OdEd onoma autO, kai eXElTen eis apantEsin tEs dynameOs tOn erCHomenOn eis samareian kai eipen autois idu orgE kyriu Teu tOn paterOn hymOn epi ton iudan, kai paredOken autus eis tas CHeiras hymOn, kai apekteinate en autois en orgE· heOs tOn uranOn efTaken.
2Krn:28:9 C D V9_IAI3S RA_NSM N1M_NSM RA_GSM N2_GSM N_NSM N3M_ASN RD_DSM C VBI_AAI3S P N3I_ASF RA_GSF N3I_GSF RA_GPM V1_PMPGPM P N1A_ASF C VBI_AAI3S RD_DPM I N1_NSF N2_GSM N2_GSM RA_GPM N3_GPM RP_GP P RA_ASM N1T_ASM C VAI_AAI3S RD_APM P RA_APF N3_APF RP_GP C VAI_AAI2P P RD_DPM P N1_DSF P RA_GPM N2_GPM VXI_XAI3S
2Krn:28:9 and also, even, namely there to be the prophet the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć name with regard to he/she/it/same and also, even, namely to come out into (+acc) meeting the ability the to come into (+acc) Samaria [region of] and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Judas/Judah and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) the hand you and also, even, namely to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage until; dawn the sky/heaven to precede to arrive first
2Krn:28:9 and there he/she/it-was the (nom) prophet (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) and he/she/it-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) the (gen) ability (gen) the (gen) while being-COME-ed (gen) into (+acc) Samaria (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) be-you(sg)-SEE-ed! wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Judas/Judah (acc) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(pl) (gen) and you(pl)-KILL-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) wrath (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) skies/heavens (gen) he/she/it-has-PRECEDE-ed
2Krn:28:9 2Krn_28:9_1 2Krn_28:9_2 2Krn_28:9_3 2Krn_28:9_4 2Krn_28:9_5 2Krn_28:9_6 2Krn_28:9_7 2Krn_28:9_8 2Krn_28:9_9 2Krn_28:9_10 2Krn_28:9_11 2Krn_28:9_12 2Krn_28:9_13 2Krn_28:9_14 2Krn_28:9_15 2Krn_28:9_16 2Krn_28:9_17 2Krn_28:9_18 2Krn_28:9_19 2Krn_28:9_20 2Krn_28:9_21 2Krn_28:9_22 2Krn_28:9_23 2Krn_28:9_24 2Krn_28:9_25 2Krn_28:9_26 2Krn_28:9_27 2Krn_28:9_28 2Krn_28:9_29 2Krn_28:9_30 2Krn_28:9_31 2Krn_28:9_32 2Krn_28:9_33 2Krn_28:9_34 2Krn_28:9_35 2Krn_28:9_36 2Krn_28:9_37 2Krn_28:9_38 2Krn_28:9_39 2Krn_28:9_40 2Krn_28:9_41 2Krn_28:9_42 2Krn_28:9_43 2Krn_28:9_44 2Krn_28:9_45 2Krn_28:9_46 2Krn_28:9_47 2Krn_28:9_48 2Krn_28:9_49 2Krn_28:9_50
2Krn:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:10 καὶ νῦν υἱοὺς Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ὑμεῖς λέγετε κατακτήσεσθαι εἰς δούλους καὶ δούλας· οὐκ ἰδού εἰμι μεθ’ ὑμῶν μαρτυρῆσαι κυρίῳ θεῷ ὑμῶν;
2Krn:28:10 And now ye talk of keeping the children of Juda and Jerusalem for servants and handmaidens. Lo, am I not with you to testify for the Lord your God? (2 Chronicles 28:10 Brenton)
2Krn:28:10 Teraz zamierzacie ujarzmić dla siebie synów Judy i Jerozolimy jako waszych niewolników i niewolnice. Tylko czy wy sami nie macie win wobec Pana, Boga waszego? (2 Krn 28:10 BT_4)
2Krn:28:10 καὶ νῦν υἱοὺς Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ὑμεῖς λέγετε κατακτήσεσθαι εἰς δούλους καὶ δούλας· οὐκ ἰδού εἰμι μεθ’ ὑμῶν μαρτυρῆσαι κυρίῳ θεῷ ὑμῶν;
2Krn:28:10 καί νῦν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον καί δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krn:28:10 I też, nawet, mianowicie Teraz Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Ty By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty By dawać świadectwo Świadectwo, informować, dawać świadectwo do, ręczyć, świadczyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
2Krn:28:10 kai\ nu=n ui(ou\s *iouda kai\ *ierousalEm u(mei=s le/gete kataktE/sesTai ei)s dou/lous kai\ dou/las· ou)k i)dou/ ei)mi meT’ u(mO=n marturE=sai kuri/O| TeO=| u(mO=n;
2Krn:28:10 kai nyn hyius iuda kai ierusalEm hymeis legete kataktEsesTai eis dulus kai dulas· uk idu eimi meT’ hymOn martyrEsai kyriO TeO hymOn;
2Krn:28:10 C D N2_APM N_GSM C N_GSM RP_NP V1_PAI2P VF_FMN P N2_APM C N1_APF D I V9_PAI1S P RP_GP VA_AAN N2_DSM N2_DSM RP_GP
2Krn:28:10 and also, even, namely now son Judas/Judah and also, even, namely Jerusalem [city of] you to say/tell ć into (+acc) slave; servile and also, even, namely slave girl; servile οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to bear witness Testimony, report, bear witness to, avouch, testify lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you
2Krn:28:10 and now sons (acc) Judas/Judah (gen, voc) and Jerusalem (indecl) you(pl) (nom) you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing!   into (+acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) and slave girls (acc); servile ([Adj] acc) not be-you(sg)-SEE-ed! I-am-GO-ing; I-am after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) to-BEAR--WITNESS, be-you(sg)-BEAR-ed--WITNESS!, he/she/it-happens-to-BEAR--WITNESS (opt) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(pl) (gen)
2Krn:28:10 2Krn_28:10_1 2Krn_28:10_2 2Krn_28:10_3 2Krn_28:10_4 2Krn_28:10_5 2Krn_28:10_6 2Krn_28:10_7 2Krn_28:10_8 2Krn_28:10_9 2Krn_28:10_10 2Krn_28:10_11 2Krn_28:10_12 2Krn_28:10_13 2Krn_28:10_14 2Krn_28:10_15 2Krn_28:10_16 2Krn_28:10_17 2Krn_28:10_18 2Krn_28:10_19 2Krn_28:10_20 2Krn_28:10_21 2Krn_28:10_22
2Krn:28:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:11 καὶ νῦν ἀκούσατέ μου καὶ ἀποστρέψατε τὴν αἰχμαλωσίαν, ἣν ᾐχμαλωτεύσατε τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὅτι ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐφ’ ὑμῖν.
2Krn:28:11 And now hearken to me, and restore the prisoners of your brethren whom ye have taken: for the fierce anger of the Lord is upon you. (2 Chronicles 28:11 Brenton)
2Krn:28:11 Posłuchajcie mnie teraz: Odeślijcie jeńców, których wzięliście spośród waszych braci, bo inaczej spadnie na was płonący gniew Pański». (2 Krn 28:11 BT_4)
2Krn:28:11 καὶ νῦν ἀκούσατέ μου καὶ ἀποστρέψατε τὴν αἰχμαλωσίαν, ἣν ᾐχμαλωτεύσατε τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὅτι ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐφ’ ὑμῖν.
2Krn:28:11 καί νῦν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krn:28:11 I też, nawet, mianowicie Teraz By słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Jeńcy Kto/, który/, który By zdobywać Brat; siostra Ty Ponieważ/tamto Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
2Krn:28:11 kai\ nu=n a)kou/sate/ mou kai\ a)postre/PSate tE\n ai)CHmalOsi/an, E(\n E)|CHmalOteu/sate tO=n a)delfO=n u(mO=n, o(/ti o)rgE\ Tumou= kuri/ou e)f’ u(mi=n.
2Krn:28:11 kai nyn akusate mu kai apostrePSate tEn aiCHmalOsian, hEn ECHmalOteusate tOn adelfOn hymOn, hoti orgE Tymu kyriu ef’ hymin.
2Krn:28:11 C D VA_AAD2P RP_GS C VA_AAD2P RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VAI_AAI2P RA_GPM N2_GPM RP_GP C N1_NSF N2_GSM N2_GSM P RP_DP
2Krn:28:11 and also, even, namely now to hear I and also, even, namely to turn away from the captives who/whom/which to capture the brother; sister you because/that wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you
2Krn:28:11 and now do-HEAR-you(pl)! me (gen) and do-TURN-you(pl)-AWAY-FROM! the (acc) captives (acc) who/whom/which (acc) you(pl)-CAPTURE-ed the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(pl) (gen) because/that wrath (nom|voc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (dat)
2Krn:28:11 2Krn_28:11_1 2Krn_28:11_2 2Krn_28:11_3 2Krn_28:11_4 2Krn_28:11_5 2Krn_28:11_6 2Krn_28:11_7 2Krn_28:11_8 2Krn_28:11_9 2Krn_28:11_10 2Krn_28:11_11 2Krn_28:11_12 2Krn_28:11_13 2Krn_28:11_14 2Krn_28:11_15 2Krn_28:11_16 2Krn_28:11_17 2Krn_28:11_18 2Krn_28:11_19
2Krn:28:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:12 καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες ἀπὸ τῶν υἱῶν Εφραιμ, Ουδια ὁ τοῦ Ιωανου καὶ Βαραχιας ὁ τοῦ Μοσολαμωθ καὶ Εζεκιας ὁ τοῦ Σελλημ καὶ Αμασιας ὁ τοῦ Χοδλι, ἐπὶ τοὺς ἐρχομένους ἀπὸ τοῦ πολέμου
2Krn:28:12 And the chiefs of the sons of Ephraim rose up, Udias the son of Joanas, and Barachias the son of Mosolamoth, and Ezekias the son of Sellem, and Amasias the son of Eldai, against those that came from the war, (2 Chronicles 28:12 Brenton)
2Krn:28:12 Powstali wtedy niektórzy mężowie spośród naczelników - synów Efraima: Azariasz, syn Jochanana, Berekiasz, syn Meszillemota, Ezechiasz, syn Szalluma, i Amasa, syn Chadlaja, stanęli przed tymi, którzy wracali z wojskiem, (2 Krn 28:12 BT_4)
2Krn:28:12 καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες ἀπὸ τῶν υἱῶν Εφραιμ, Ουδια τοῦ Ιωανου καὶ Βαραχιας τοῦ Μοσολαμωθ καὶ Εζεκιας τοῦ Σελλημ καὶ Αμασιας τοῦ Χοδλι, ἐπὶ τοὺς ἐρχομένους ἀπὸ τοῦ πολέμου
2Krn:28:12 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ καί Βαραχίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
2Krn:28:12 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Władca; by zaczynać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Efraim John I też, nawet, mianowicie Barachiasz I też, nawet, mianowicie Hezekiah I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By przychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
2Krn:28:12 kai\ a)ne/stEsan a)/rCHontes a)po\ tO=n ui(O=n *efraim, *oudia o( tou= *iOanou kai\ *baraCHias o( tou= *mosolamOT kai\ *eDZekias o( tou= *sellEm kai\ *amasias o( tou= *CHodli, e)pi\ tou\s e)rCHome/nous a)po\ tou= pole/mou
2Krn:28:12 kai anestEsan arCHontes apo tOn hyiOn efraim, udia ho tu iOanu kai baraCHias ho tu mosolamOT kai eDZekias ho tu sellEm kai amasias ho tu CHodli, epi tus erCHomenus apo tu polemu
2Krn:28:12 C VHI_AAI3P N3_NPM P RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM P RA_APM V1_PMPAPM P RA_GSM N2_GSM
2Krn:28:12 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ruler; to begin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son Ephraim ć the the John and also, even, namely Barachiah the the ć and also, even, namely Hezekiah the the ć and also, even, namely ć the the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to come from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the war [see polemic]; to fight war
2Krn:28:12 and they-STand-ed-UP rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) away from (+gen) the (gen) sons (gen) Ephraim (indecl)   the (nom) the (gen) John (gen) and Barachiah (nom) the (nom) the (gen)   and Hezekiah (nom) the (nom) the (gen)   and   the (nom) the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-COME-ed (acc) away from (+gen) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
2Krn:28:12 2Krn_28:12_1 2Krn_28:12_2 2Krn_28:12_3 2Krn_28:12_4 2Krn_28:12_5 2Krn_28:12_6 2Krn_28:12_7 2Krn_28:12_8 2Krn_28:12_9 2Krn_28:12_10 2Krn_28:12_11 2Krn_28:12_12 2Krn_28:12_13 2Krn_28:12_14 2Krn_28:12_15 2Krn_28:12_16 2Krn_28:12_17 2Krn_28:12_18 2Krn_28:12_19 2Krn_28:12_20 2Krn_28:12_21 2Krn_28:12_22 2Krn_28:12_23 2Krn_28:12_24 2Krn_28:12_25 2Krn_28:12_26 2Krn_28:12_27 2Krn_28:12_28 2Krn_28:12_29 2Krn_28:12_30 2Krn_28:12_31 2Krn_28:12_32
2Krn:28:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:13 καὶ εἶπαν αὐτοῖς Οὐ μὴ εἰσαγάγητε τὴν αἰχμαλωσίαν ὧδε πρὸς ἡμᾶς, ὅτι εἰς τὸ ἁμαρτάνειν τῷ κυρίῳ ἐφ’ ἡμᾶς ὑμεῖς λέγετε, προσθεῖναι ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἄγνοιαν, ὅτι πολλὴ ἡ ἁμαρτία ἡμῶν καὶ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
2Krn:28:13 and said to them, Ye shall not bring in hither the prisoners to us, for whereas sin against the Lord is upon us, ye mean to add to our sins, and to our trespass: for our sin is great, and the fierce anger of the Lord is upon Israel. (2 Chronicles 28:13 Brenton)
2Krn:28:13 i rzekli im: «Nie wprowadzajcie tutaj jeńców, będziemy bowiem winni wobec Pana; czy zamierzacie powiększyć nasze winy i grzechy? Wina nasza bowiem i tak jest wielka, a płonący gniew Pański ciąży nad Izraelem». (2 Krn 28:13 BT_4)
2Krn:28:13 καὶ εἶπαν αὐτοῖς Οὐ μὴ εἰσαγάγητε τὴν αἰχμαλωσίαν ὧδε πρὸς ἡμᾶς, ὅτι εἰς τὸ ἁμαρτάνειν τῷ κυρίῳ ἐφ’ ἡμᾶς ὑμεῖς λέγετε, προσθεῖναι ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἄγνοιαν, ὅτι πολλὴ ἁμαρτία ἡμῶν καὶ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
2Krn:28:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὧδε πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄ·γνοια, -ας, ἡ ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:28:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By prowadzić do Jeńcy Tutaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) By grzeszyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Ty By mówić/opowiadaj By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieznajomość Ponieważ/tamto Dużo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
2Krn:28:13 kai\ ei)=pan au)toi=s *ou) mE\ ei)saga/gEte tE\n ai)CHmalOsi/an O(=de pro\s E(ma=s, o(/ti ei)s to\ a(marta/nein tO=| kuri/O| e)f’ E(ma=s u(mei=s le/gete, prosTei=nai e)pi\ tai=s a(marti/ais E(mO=n kai\ e)pi\ tE\n a)/gnoian, o(/ti pollE\ E( a(marti/a E(mO=n kai\ o)rgE\ Tumou= kuri/ou e)pi\ to\n *israEl.
2Krn:28:13 kai eipan autois u mE eisagagEte tEn aiCHmalOsian hOde pros hEmas, hoti eis to hamartanein tO kyriO ef’ hEmas hymeis legete, prosTeinai epi tais hamartiais hEmOn kai epi tEn agnoian, hoti pollE hE hamartia hEmOn kai orgE Tymu kyriu epi ton israEl.
2Krn:28:13 C VAI_AAI3P RD_DPM D D VB_AAS2P RA_ASF N1A_ASF D P RP_AP C P RA_ASN V1_PAN RA_DSM N2_DSM P RP_AP RP_NP V1_PAI2P VE_AAN P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C P RA_ASF N1A_ASF C A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GP C N1_NSF N2_GSM N2_GSM P RA_ASM N_ASM
2Krn:28:13 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to lead into the captives here toward (+acc,+gen,+dat) I because/that into (+acc) the to sin the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I you to say/tell to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ignorance because/that much the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I and also, even, namely wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel
2Krn:28:13 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat) not not you(pl)-should-LEAD-INTO the (acc) captives (acc) here toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) because/that into (+acc) the (nom|acc) to-be-SIN-ing the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! to-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sins (dat) us (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ignorance (acc) because/that much (nom) the (nom) sin (nom|voc) us (gen) and wrath (nom|voc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl)
2Krn:28:13 2Krn_28:13_1 2Krn_28:13_2 2Krn_28:13_3 2Krn_28:13_4 2Krn_28:13_5 2Krn_28:13_6 2Krn_28:13_7 2Krn_28:13_8 2Krn_28:13_9 2Krn_28:13_10 2Krn_28:13_11 2Krn_28:13_12 2Krn_28:13_13 2Krn_28:13_14 2Krn_28:13_15 2Krn_28:13_16 2Krn_28:13_17 2Krn_28:13_18 2Krn_28:13_19 2Krn_28:13_20 2Krn_28:13_21 2Krn_28:13_22 2Krn_28:13_23 2Krn_28:13_24 2Krn_28:13_25 2Krn_28:13_26 2Krn_28:13_27 2Krn_28:13_28 2Krn_28:13_29 2Krn_28:13_30 2Krn_28:13_31 2Krn_28:13_32 2Krn_28:13_33 2Krn_28:13_34 2Krn_28:13_35 2Krn_28:13_36 2Krn_28:13_37 2Krn_28:13_38 2Krn_28:13_39 2Krn_28:13_40 2Krn_28:13_41 2Krn_28:13_42
2Krn:28:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:14 καὶ ἀφῆκαν οἱ πολεμισταὶ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα ἐναντίον τῶν ἀρχόντων καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας.
2Krn:28:14 So the warriors left the prisoners and the spoils before the princes and all the congregation. (2 Chronicles 28:14 Brenton)
2Krn:28:14 Żołnierze uwolnili jeńców, a łup zostawili przed naczelnikami i całym zgromadzeniem. (2 Krn 28:14 BT_4)
2Krn:28:14 καὶ ἀφῆκαν οἱ πολεμισταὶ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα ἐναντίον τῶν ἀρχόντων καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας.
2Krn:28:14 καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ
2Krn:28:14 I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Jeńcy I też, nawet, mianowicie Łup Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół
2Krn:28:14 kai\ a)fE=kan oi( polemistai\ tE\n ai)CHmalOsi/an kai\ ta\ sku=la e)nanti/on tO=n a)rCHo/ntOn kai\ pa/sEs tE=s e)kklEsi/as.
2Krn:28:14 kai afEkan hoi polemistai tEn aiCHmalOsian kai ta skyla enantion tOn arCHontOn kai pasEs tEs ekklEsias.
2Krn:28:14 C VAI_AAI3P RA_NPM N1_NPM RA_ASF N1A_ASF C RA_APN N2N_APN P RA_GPM N3_GPM C A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF
2Krn:28:14 and also, even, namely to let go of the ć the captives and also, even, namely the spoil in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ruler; to begin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church
2Krn:28:14 and they-LET-ed-GO-OF the (nom)   the (acc) captives (acc) and the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) and every (gen) the (gen) assembly (gen), assemblies (acc)
2Krn:28:14 2Krn_28:14_1 2Krn_28:14_2 2Krn_28:14_3 2Krn_28:14_4 2Krn_28:14_5 2Krn_28:14_6 2Krn_28:14_7 2Krn_28:14_8 2Krn_28:14_9 2Krn_28:14_10 2Krn_28:14_11 2Krn_28:14_12 2Krn_28:14_13 2Krn_28:14_14 2Krn_28:14_15 2Krn_28:14_16
2Krn:28:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:15 καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες, οἳ ἐπεκλήθησαν ἐν ὀνόματι, καὶ ἀντελάβοντο τῆς αἰχμαλωσίας καὶ πάντας τοὺς γυμνοὺς περιέβαλον ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ ἐνέδυσαν αὐτοὺς καὶ ὑπέδησαν αὐτοὺς καὶ ἔδωκαν φαγεῖν καὶ ἀλείψασθαι καὶ ἀντελάβοντο ἐν ὑποζυγίοις παντὸς ἀσθενοῦντος καὶ κατέστησαν αὐτοὺς εἰς Ιεριχω πόλιν φοινίκων πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Σαμάρειαν.
2Krn:28:15 And the men who were called by name rose up, and took hold of the prisoners, and clothed all the naked from the spoils, and gave them garments and shoes, and gave them food to eat, and oil to anoint themselves with, and they helped also every one that was weak with asses, and placed them in Jericho, the city of palm-trees, with their brethren; and they returned to Samaria. (2 Chronicles 28:15 Brenton)
2Krn:28:15 Mężowie, imiennie wybrani do tego zadania, zajęli się pokrzepieniem jeńców: nagich przyodziano odzieżą wziętą z łupu, ubrano ich i obuto, dano im jeść i pić, namaszczono, następnie posadziwszy osłabionych na osłach, wprowadzono ich do Jerycha, miasta palm, do ich braci, sami zaś wrócili do Samarii. (2 Krn 28:15 BT_4)
2Krn:28:15 καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες, οἳ ἐπεκλήθησαν ἐν ὀνόματι, καὶ ἀντελάβοντο τῆς αἰχμαλωσίας καὶ πάντας τοὺς γυμνοὺς περιέβαλον ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ ἐνέδυσαν αὐτοὺς καὶ ὑπέδησαν αὐτοὺς καὶ ἔδωκαν φαγεῖν καὶ ἀλείψασθαι καὶ ἀντελάβοντο ἐν ὑποζυγίοις παντὸς ἀσθενοῦντος καὶ κατέστησαν αὐτοὺς εἰς Ιεριχω πόλιν φοινίκων πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Σαμάρειαν.
2Krn:28:15 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γυμνός -ή -όν περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπο·δέω (-, -, υπο+δη·σ-, -, υπο+δεδε-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐν ὑπο·ζύγιον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἰεριχώ, ἡ πόλις, -εως, ἡ φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ
2Krn:28:15 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By odwiedzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] Jeńcy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nagi By ozdabiać z [rozrzucaj] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łup I też, nawet, mianowicie By ubierać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do poniżej wiąż On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać By jeść I też, nawet, mianowicie By mazać I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Osioł Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By chorować I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerycho Miasto Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z]
2Krn:28:15 kai\ a)ne/stEsan a)/ndres, oi(\ e)peklE/TEsan e)n o)no/mati, kai\ a)ntela/bonto tE=s ai)CHmalOsi/as kai\ pa/ntas tou\s gumnou\s perie/balon a)po\ tO=n sku/lOn kai\ e)ne/dusan au)tou\s kai\ u(pe/dEsan au)tou\s kai\ e)/dOkan fagei=n kai\ a)lei/PSasTai kai\ a)ntela/bonto e)n u(poDZugi/ois panto\s a)sTenou=ntos kai\ kate/stEsan au)tou\s ei)s *ieriCHO po/lin foini/kOn pro\s tou\s a)delfou\s au)tO=n, kai\ e)pe/strePSan ei)s *sama/reian.
2Krn:28:15 kai anestEsan andres, hoi epeklETEsan en onomati, kai antelabonto tEs aiCHmalOsias kai pantas tus gymnus periebalon apo tOn skylOn kai enedysan autus kai hypedEsan autus kai edOkan fagein kai aleiPSasTai kai antelabonto en hypoDZygiois pantos asTenuntos kai katestEsan autus eis ieriCHO polin foinikOn pros tus adelfus autOn, kai epestrePSan eis samareian.
2Krn:28:15 C VHI_AAI3P N3_NPM RR_NPM VCI_API3P P N3M_DSN C VBI_AMI3P RA_GSF N1A_GSF C A3_APM RA_APM A1_APM VBI_AAI3P P RA_GPN N2N_GPN C VAI_AAI3P RD_APM C VAI_AAI3P RD_APM C VAI_AAI3P VB_AAN C VA_AMN C VBI_AMI3P P N2_DPN A3_GSM V2_PAPGSM C VHI_AAI3P RD_APM P N_AS N3I_ASF N3K_GPM P RA_APM N2_APM RD_GPM C VAI_AAI3P P N1A_ASF
2Krn:28:15 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to call upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to and also, even, namely to deflect toward [anti-take] the captives and also, even, namely every all, each, every, the whole of the naked to adorn with [throw around] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spoil and also, even, namely to clothe he/she/it/same and also, even, namely to under-bind he/she/it/same and also, even, namely to give to eat and also, even, namely to smear and also, even, namely to deflect toward [anti-take] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among donkey every all, each, every, the whole of to ail and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same into (+acc) Jericho city date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same and also, even, namely to turn around into (+acc) Samaria [region of]
2Krn:28:15 and they-STand-ed-UP men, husbands (nom|voc) who/whom/which (nom) they-were-CALL-ed-UPON in/among/by (+dat) name (dat) and they-were-DEFLECT-ed-TOWARD the (gen) captives (gen), captivess (acc) and all (acc) the (acc) naked ([Adj] acc) I-ADORN-ed-WITH, they-ADORN-ed-WITH away from (+gen) the (gen) spoils (gen) and they-CLOTHE-ed them/same (acc) and they-UNDER-BIND-ed them/same (acc) and they-GIVE-ed to-will-EAT, to-EAT and to-be-SMEAR-ed and they-were-DEFLECT-ed-TOWARD in/among/by (+dat) donkeies (dat) every (gen) while AIL-ing (gen) and they-ENABLE-ed them/same (acc) into (+acc) Jericho (indecl) city (acc) date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) them/same (gen) and they-TURN-ed-AROUND into (+acc) Samaria (acc)
2Krn:28:15 2Krn_28:15_1 2Krn_28:15_2 2Krn_28:15_3 2Krn_28:15_4 2Krn_28:15_5 2Krn_28:15_6 2Krn_28:15_7 2Krn_28:15_8 2Krn_28:15_9 2Krn_28:15_10 2Krn_28:15_11 2Krn_28:15_12 2Krn_28:15_13 2Krn_28:15_14 2Krn_28:15_15 2Krn_28:15_16 2Krn_28:15_17 2Krn_28:15_18 2Krn_28:15_19 2Krn_28:15_20 2Krn_28:15_21 2Krn_28:15_22 2Krn_28:15_23 2Krn_28:15_24 2Krn_28:15_25 2Krn_28:15_26 2Krn_28:15_27 2Krn_28:15_28 2Krn_28:15_29 2Krn_28:15_30 2Krn_28:15_31 2Krn_28:15_32 2Krn_28:15_33 2Krn_28:15_34 2Krn_28:15_35 2Krn_28:15_36 2Krn_28:15_37 2Krn_28:15_38 2Krn_28:15_39 2Krn_28:15_40 2Krn_28:15_41 2Krn_28:15_42 2Krn_28:15_43 2Krn_28:15_44 2Krn_28:15_45 2Krn_28:15_46 2Krn_28:15_47 2Krn_28:15_48 2Krn_28:15_49 2Krn_28:15_50 2Krn_28:15_51
2Krn:28:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:16 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Αχαζ πρὸς βασιλέα Ασσουρ βοηθῆσαι αὐτῷ
2Krn:28:16 At that time king Achaz sent to the king of Assyria to help him, and on this occasion, (2 Chronicles 28:16 Brenton)
2Krn:28:16 W tym czasie król Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego z prośbą o pomoc. (2 Krn 28:16 BT_4)
2Krn:28:16 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Αχαζ πρὸς βασιλέα Ασσουρ βοηθῆσαι αὐτῷ
2Krn:28:16 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Ἀχάζ, ὁ πρός βασιλεύς, -έως, ὁ   βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:28:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto zamawiać Ahaz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By pomagać On/ona/to/to samo
2Krn:28:16 *)en tO=| kairO=| e)kei/nO| a)pe/steilen *aCHaDZ pro\s basile/a *assour boETE=sai au)tO=|
2Krn:28:16 en tO kairO ekeinO apesteilen aCHaDZ pros basilea assur boETEsai autO
2Krn:28:16 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VAI_AAI3S N_NSM P N3V_ASM N_GSM VA_AAN RD_DSM
2Krn:28:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Ahaz toward (+acc,+gen,+dat) king ć to help he/she/it/same
2Krn:28:16 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed Ahaz (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)   to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) him/it/same (dat)
2Krn:28:16 2Krn_28:16_1 2Krn_28:16_2 2Krn_28:16_3 2Krn_28:16_4 2Krn_28:16_5 2Krn_28:16_6 2Krn_28:16_7 2Krn_28:16_8 2Krn_28:16_9 2Krn_28:16_10 2Krn_28:16_11
2Krn:28:16 x x x x x x x x x x x
2Krn:28:17 καὶ ἐν τούτῳ, ὅτι Ιδουμαῖοι ἐπέθεντο καὶ ἐπάταξαν ἐν Ιουδα καὶ ᾐχμαλώτισαν αἰχμαλωσίαν
2Krn:28:17 because the Idumeans had attacked him, and smitten Juda, and taken a number of prisoners. (2 Chronicles 28:17 Brenton)
2Krn:28:17 Wkroczyli bowiem Edomici i pobiwszy Judę, wzięli jeńców. (2 Krn 28:17 BT_4)
2Krn:28:17 καὶ ἐν τούτῳ, ὅτι Ιδουμαῖοι ἐπέθεντο καὶ ἐπάταξαν ἐν Ιουδα καὶ ᾐχμαλώτισαν αἰχμαλωσίαν
2Krn:28:17 καί ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι   ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ
2Krn:28:17 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto By umieszczać dalej I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By robić pojmany (bierz jako więźnia) Jeńcy
2Krn:28:17 kai\ e)n tou/tO|, o(/ti *idoumai=oi e)pe/Tento kai\ e)pa/taXan e)n *iouda kai\ E)|CHmalO/tisan ai)CHmalOsi/an
2Krn:28:17 kai en tutO, hoti idumaioi epeTento kai epataXan en iuda kai ECHmalOtisan aiCHmalOsian
2Krn:28:17 C P RD_DSM C N1A_NPF VEI_AMI3P C VAI_AAI3P P N_DSM C VAI_AAI3P N1A_ASF
2Krn:28:17 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that ć to place on and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely to make captive (take prisoner) captives
2Krn:28:17 and in/among/by (+dat) this (dat) because/that   they-were-PLACE ON-ed and they-SMITE-ed in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and they-MAKE-ed-CAPTIVE captives (acc)
2Krn:28:17 2Krn_28:17_1 2Krn_28:17_2 2Krn_28:17_3 2Krn_28:17_4 2Krn_28:17_5 2Krn_28:17_6 2Krn_28:17_7 2Krn_28:17_8 2Krn_28:17_9 2Krn_28:17_10 2Krn_28:17_11 2Krn_28:17_12 2Krn_28:17_13
2Krn:28:17 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:18 καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπέθεντο ἐπὶ τὰς πόλεις τῆς πεδινῆς καὶ ἀπὸ λιβὸς τοῦ Ιουδα καὶ ἔλαβον τὴν Βαιθσαμυς καὶ τὴν Αιλων καὶ τὴν Γαδηρωθ καὶ τὴν Σωχω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Θαμνα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Γαμζω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
2Krn:28:18 Also the Philistines had made an attack on the cities of the plain country, and the cities of the south of Juda, and taken Baethsamys, and [the things in the house of the Lord, and the things in the house of the king, and of the princes: and they gave to the king] Aelon, and Galero, and Socho and her villages, and Thamna and her villages, and Gamzo and her villages: and they dwelt there. (2 Chronicles 28:18 Brenton)
2Krn:28:18 Filistyni także uderzyli na judzkie miasta Szefeli i Negebu, zdobywając Bet-Szemesz, Ajjalon, Gederot, Soko wraz z miejscowościami przynależnymi, Timnę z miejscowościami przynależnymi, Gimzo z miejscowościami przynależnymi. Tam też osiedli. (2 Krn 28:18 BT_4)
2Krn:28:18 καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπέθεντο ἐπὶ τὰς πόλεις τῆς πεδινῆς καὶ ἀπὸ λιβὸς τοῦ Ιουδα καὶ ἔλαβον τὴν Βαιθσαμυς καὶ τὴν Αιλων καὶ τὴν Γαδηρωθ καὶ τὴν Σωχω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Θαμνα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Γαμζω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
2Krn:28:18 καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν καί ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ
2Krn:28:18 I też, nawet, mianowicie Obcy By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Poziomy I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam
2Krn:28:18 kai\ oi( a)llo/fuloi e)pe/Tento e)pi\ ta\s po/leis tE=s pedinE=s kai\ a)po\ libo\s tou= *iouda kai\ e)/labon tE\n *baiTsamus kai\ tE\n *ailOn kai\ tE\n *gadErOT kai\ tE\n *sOCHO kai\ ta\s kO/mas au)tE=s kai\ tE\n *Tamna kai\ ta\s kO/mas au)tE=s kai\ tE\n *gamDZO kai\ ta\s kO/mas au)tE=s kai\ katO/|kEsan e)kei=.
2Krn:28:18 kai hoi allofyloi epeTento epi tas poleis tEs pedinEs kai apo libos tu iuda kai elabon tEn baiTsamys kai tEn ailOn kai tEn gadErOT kai tEn sOCHO kai tas kOmas autEs kai tEn Tamna kai tas kOmas autEs kai tEn gamDZO kai tas kOmas autEs kai katOkEsan ekei.
2Krn:28:18 C RA_NPM A1B_NPM VEI_AMI3P P RA_APF N3I_APF RA_GSF A1_GSF C P N3_GSM RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3P RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF C VAI_AAI3P D
2Krn:28:18 and also, even, namely the foreign to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city the level and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest the Judas/Judah and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there
2Krn:28:18 and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-were-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen) level ([Adj] gen) and away from (+gen) southwest (gen) the (gen) Judas/Judah (gen, voc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN there
2Krn:28:18 2Krn_28:18_1 2Krn_28:18_2 2Krn_28:18_3 2Krn_28:18_4 2Krn_28:18_5 2Krn_28:18_6 2Krn_28:18_7 2Krn_28:18_8 2Krn_28:18_9 2Krn_28:18_10 2Krn_28:18_11 2Krn_28:18_12 2Krn_28:18_13 2Krn_28:18_14 2Krn_28:18_15 2Krn_28:18_16 2Krn_28:18_17 2Krn_28:18_18 2Krn_28:18_19 2Krn_28:18_20 2Krn_28:18_21 2Krn_28:18_22 2Krn_28:18_23 2Krn_28:18_24 2Krn_28:18_25 2Krn_28:18_26 2Krn_28:18_27 2Krn_28:18_28 2Krn_28:18_29 2Krn_28:18_30 2Krn_28:18_31 2Krn_28:18_32 2Krn_28:18_33 2Krn_28:18_34 2Krn_28:18_35 2Krn_28:18_36 2Krn_28:18_37 2Krn_28:18_38 2Krn_28:18_39 2Krn_28:18_40 2Krn_28:18_41 2Krn_28:18_42 2Krn_28:18_43 2Krn_28:18_44 2Krn_28:18_45 2Krn_28:18_46 2Krn_28:18_47 2Krn_28:18_48
2Krn:28:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:19 ὅτι ἐταπείνωσεν κύριος τὸν Ιουδαν δι’ Αχαζ βασιλέα Ιουδα, ὅτι ἀπέστη ἀποστάσει ἀπὸ κυρίου.
2Krn:28:19 For the Lord humbled Juda because of Achaz king of Juda, because he grievously departed from the Lord. (2 Chronicles 28:19 Brenton)
2Krn:28:19 Stało się to, ponieważ Pan upokarzał Judę, ze względu na króla Izraela, Achaza, który popierał zepsucie w Judzie i bardzo sprzeniewierzał się wobec Pana. (2 Krn 28:19 BT_4)
2Krn:28:19 ὅτι ἐταπείνωσεν κύριος τὸν Ιουδαν δι’ Αχαζ βασιλέα Ιουδα, ὅτι ἀπέστη ἀποστάσει ἀπὸ κυρίου.
2Krn:28:19 ὅτι ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ διά Ἀχάζ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅτι ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό·στασις, -εως, ἡ [LXX] ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:28:19 Ponieważ/tamto Do niżej Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Judasz/Juda Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ahaz Król Judasz/Juda Ponieważ/tamto By uwalniać ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:28:19 o(/ti e)tapei/nOsen ku/rios to\n *ioudan di’ *aCHaDZ basile/a *iouda, o(/ti a)pe/stE a)posta/sei a)po\ kuri/ou.
2Krn:28:19 hoti etapeinOsen kyrios ton iudan di’ aCHaDZ basilea iuda, hoti apestE apostasei apo kyriu.
2Krn:28:19 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N1T_ASM P N_ASM N3V_ASM N_GSM C VHI_AAI3S N3I_DSF P N2_GSM
2Krn:28:19 because/that to lower lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Judas/Judah because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Ahaz king Judas/Judah because/that to disengage ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:28:19 because/that he/she/it-LOWER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Judas/Judah (acc) because of (+acc), through (+gen) Ahaz (indecl) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) because/that he/she/it-DISENGAGE-ed ??? (dat) away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:28:19 2Krn_28:19_1 2Krn_28:19_2 2Krn_28:19_3 2Krn_28:19_4 2Krn_28:19_5 2Krn_28:19_6 2Krn_28:19_7 2Krn_28:19_8 2Krn_28:19_9 2Krn_28:19_10 2Krn_28:19_11 2Krn_28:19_12 2Krn_28:19_13 2Krn_28:19_14
2Krn:28:19 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:20 καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὸν Θαγλαθφελλασαρ βασιλεὺς Ασσουρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν.
2Krn:28:20 And there came against him Thalgaphellasar king of Assyria, and he afflicted him. (2 Chronicles 28:20 Brenton)
2Krn:28:20 Przybył potem do niego Tiglat-Pileser, król asyryjski, ale przygniótł go raczej, niż wspomógł. (2 Krn 28:20 BT_4)
2Krn:28:20 καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὸν Θαγλαθφελλασαρ βασιλεὺς Ασσουρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν.
2Krn:28:20 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:28:20 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo
2Krn:28:20 kai\ E)=lTen e)p’ au)to\n *TaglaTfellasar basileu\s *assour kai\ e)pa/taXen au)to/n.
2Krn:28:20 kai ElTen ep’ auton TaglaTfellasar basileus assur kai epataXen auton.
2Krn:28:20 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM N3V_NSM N_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM
2Krn:28:20 and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć king ć and also, even, namely to smite he/she/it/same
2Krn:28:20 and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   king (nom)   and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc)
2Krn:28:20 2Krn_28:20_1 2Krn_28:20_2 2Krn_28:20_3 2Krn_28:20_4 2Krn_28:20_5 2Krn_28:20_6 2Krn_28:20_7 2Krn_28:20_8 2Krn_28:20_9 2Krn_28:20_10
2Krn:28:20 x x x x x x x x x x
2Krn:28:21 καὶ ἔλαβεν Αχαζ τὰ ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ ἔδωκεν τῷ βασιλεῖ Ασσουρ καὶ οὐκ εἰς βοήθειαν αὐτῷ.
2Krn:28:21 And Achaz took the things that were in the house of the Lord, and the things in the house of the king, and of the princes, and gave them to the king of Assyria: but he was no help to him, (2 Chronicles 28:21 Brenton)
2Krn:28:21 Chociaż Achaz obrabował świątynię Pańską, pałac królewski i naczelników, obdarowując tym króla asyryjskiego, i tak nic mu to nie pomogło. (2 Krn 28:21 BT_4)
2Krn:28:21 καὶ ἔλαβεν Αχαζ τὰ ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ ἔδωκεν τῷ βασιλεῖ Ασσουρ καὶ οὐκ εἰς βοήθειαν αὐτῷ.
2Krn:28:21 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἀχάζ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:28:21 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ahaz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By dawać Król I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Pomagaj On/ona/to/to samo
2Krn:28:21 kai\ e)/laben *aCHaDZ ta\ e)n oi)/kO| kuri/ou kai\ ta\ e)n oi)/kO| tou= basile/Os kai\ tO=n a)rCHo/ntOn kai\ e)/dOken tO=| basilei= *assour kai\ ou)k ei)s boE/Teian au)tO=|.
2Krn:28:21 kai elaben aCHaDZ ta en oikO kyriu kai ta en oikO tu basileOs kai tOn arCHontOn kai edOken tO basilei assur kai uk eis boETeian autO.
2Krn:28:21 C VBI_AAI3S N_NSM RA_APN P N2_DSM N2_GSM C RA_APN P N2_DSM RA_GSM N3V_GSM C RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM N_GSM C D P N1A_ASF RD_DSM
2Krn:28:21 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Ahaz the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the king and also, even, namely the ruler; to begin and also, even, namely to give the king ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) help he/she/it/same
2Krn:28:21 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Ahaz (indecl) the (nom|acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) king (gen) and the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) and he/she/it-GIVE-ed the (dat) king (dat)   and not into (+acc) help (acc) him/it/same (dat)
2Krn:28:21 2Krn_28:21_1 2Krn_28:21_2 2Krn_28:21_3 2Krn_28:21_4 2Krn_28:21_5 2Krn_28:21_6 2Krn_28:21_7 2Krn_28:21_8 2Krn_28:21_9 2Krn_28:21_10 2Krn_28:21_11 2Krn_28:21_12 2Krn_28:21_13 2Krn_28:21_14 2Krn_28:21_15 2Krn_28:21_16 2Krn_28:21_17 2Krn_28:21_18 2Krn_28:21_19 2Krn_28:21_20 2Krn_28:21_21 2Krn_28:21_22 2Krn_28:21_23 2Krn_28:21_24 2Krn_28:21_25 2Krn_28:21_26
2Krn:28:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:22 ἀλλ’ ἢ τῷ θλιβῆναι αὐτὸν καὶ προσέθηκεν τοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίου καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς
2Krn:28:22 but only troubled him in his affliction: and he departed yet more from the Lord, and king Achaz said, (2 Chronicles 28:22 Brenton)
2Krn:28:22 W czasie tego ucisku król Achaz nadal sprzeniewierzał się Panu. (2 Krn 28:22 BT_4)
2Krn:28:22 ἀλλ’ τῷ θλιβῆναι αὐτὸν καὶ προσέθηκεν τοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίου καὶ εἶπεν βασιλεύς
2Krn:28:22 ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:28:22 Ale Albo By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dodawać do By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król
2Krn:28:22 a)ll’ E)\ tO=| TlibE=nai au)to\n kai\ prose/TEken tou= a)postE=nai a)po\ kuri/ou kai\ ei)=pen o( basileu/s
2Krn:28:22 all’ E tO TlibEnai auton kai proseTEken tu apostEnai apo kyriu kai eipen ho basileus
2Krn:28:22 C C RA_DSN VA_AAN RD_ASM C VAI_AAI3S RA_GSN VH_AAN P N2_GSM C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM
2Krn:28:22 but or the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same and also, even, namely to add to the to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell the king
2Krn:28:22 but or the (dat) to-be-DISTRESS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-ADD-ed-TO the (gen) to-DISENGAGE away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom)
2Krn:28:22 2Krn_28:22_1 2Krn_28:22_2 2Krn_28:22_3 2Krn_28:22_4 2Krn_28:22_5 2Krn_28:22_6 2Krn_28:22_7 2Krn_28:22_8 2Krn_28:22_9 2Krn_28:22_10 2Krn_28:22_11 2Krn_28:22_12 2Krn_28:22_13 2Krn_28:22_14 2Krn_28:22_15
2Krn:28:22 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:23 Ἐκζητήσω τοὺς θεοὺς Δαμασκοῦ τοὺς τύπτοντάς με· καὶ εἶπεν Ὅτι θεοὶ βασιλέως Συρίας αὐτοὶ κατισχύσουσιν αὐτούς, αὐτοῖς τοίνυν θύσω, καὶ ἀντιλήμψονταί μου. καὶ αὐτοὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς σκῶλον καὶ παντὶ Ισραηλ.
2Krn:28:23 I will seek after the gods of Damascus that smite me. And he said, Forasmuch as the gods of the king of Syria themselves strengthen them, therefore will I sacrifice to them, and they will help me. But they became a stumbling-block to him, and to all Israel. (2 Chronicles 28:23 Brenton)
2Krn:28:23 Składał bowiem ofiary bogom Damaszku, którzy go pokonali, i mówił: «Bogowie królów Aramu dali im pomoc. Będę im składał ofiary, a pomogą mi». Lecz przyczyniły się one do upadku i jego, i całego Izraela. (2 Krn 28:23 BT_4)
2Krn:28:23 Ἐκζητήσω τοὺς θεοὺς Δαμασκοῦ τοὺς τύπτοντάς με· καὶ εἶπεν Ὅτι θεοὶ βασιλέως Συρίας αὐτοὶ κατισχύσουσιν αὐτούς, αὐτοῖς τοίνυν θύσω, καὶ ἀντιλήμψονταί μου. καὶ αὐτοὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς σκῶλον καὶ παντὶ Ισραηλ.
2Krn:28:23 ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Δαμασκός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό τοί·νυν θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:28:23 By odszukiwać Bóg  Damaszek Do niech bije Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Bóg  Król Syria [Rzymska prowincja z] On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Dlatego dlatego, wtedy By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael
2Krn:28:23 *)ekDZEtE/sO tou\s Teou\s *damaskou= tou\s tu/ptonta/s me· kai\ ei)=pen *(/oti Teoi\ basile/Os *suri/as au)toi\ katisCHu/sousin au)tou/s, au)toi=s toi/nun Tu/sO, kai\ a)ntilE/mPSontai/ mou. kai\ au)toi\ e)ge/nonto au)tO=| ei)s skO=lon kai\ panti\ *israEl.
2Krn:28:23 ekDZEtEsO tus Teus damasku tus typtontas me· kai eipen hoti Teoi basileOs syrias autoi katisCHysusin autus, autois toinyn TysO, kai antilEmPSontai mu. kai autoi egenonto autO eis skOlon kai panti israEl.
2Krn:28:23 VF_FAI1S RA_APM N2_APM N2_GSM RA_APM V1_PAPAPM RP_AS C VBI_AAI3S C N2_NPM N3V_GSM N1A_GSF RD_NPM VF_FAI3P RD_APM RD_DPM x VF_FAI1S C VF_FMI3P RP_GS C RD_NPM VBI_AMI3P RD_DSM P N2N_ASN C A3_DSM N_DSM
2Krn:28:23 to seek out the god [see theology] Damascus the to beat I and also, even, namely to say/tell because/that god [see theology] king Syria [Roman province of] he/she/it/same to ??? he/she/it/same he/she/it/same therefore therefore, then to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] and also, even, namely to deflect toward [anti-take] I and also, even, namely he/she/it/same to become become, happen he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel
2Krn:28:23 I-will-SEEK-OUT, I-should-SEEK-OUT the (acc) gods (acc) Damascus (gen) the (acc) while BEAT-ing (acc) me (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed because/that gods (nom|voc) king (gen) Syria (gen) they/same (nom) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) them/same (acc) them/same (dat) therefore I-will-SACRIFICE, I-should-SACRIFICE and they-will-be-DEFLECT-ed-TOWARD me (gen) and they/same (nom) they-were-BECOME-ed him/it/same (dat) into (+acc)   and every (dat) Israel (indecl)
2Krn:28:23 2Krn_28:23_1 2Krn_28:23_2 2Krn_28:23_3 2Krn_28:23_4 2Krn_28:23_5 2Krn_28:23_6 2Krn_28:23_7 2Krn_28:23_8 2Krn_28:23_9 2Krn_28:23_10 2Krn_28:23_11 2Krn_28:23_12 2Krn_28:23_13 2Krn_28:23_14 2Krn_28:23_15 2Krn_28:23_16 2Krn_28:23_17 2Krn_28:23_18 2Krn_28:23_19 2Krn_28:23_20 2Krn_28:23_21 2Krn_28:23_22 2Krn_28:23_23 2Krn_28:23_24 2Krn_28:23_25 2Krn_28:23_26 2Krn_28:23_27 2Krn_28:23_28 2Krn_28:23_29 2Krn_28:23_30 2Krn_28:23_31
2Krn:28:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:24 καὶ ἀπέστησεν Αχαζ τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ κατέκοψεν αὐτὰ καὶ ἔκλεισεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ θυσιαστήρια ἐν πάσῃ γωνίᾳ ἐν Ιερουσαλημ·
2Krn:28:24 And Achaz removed the vessels of the house of the Lord, and cut them in pieces, and shut the doors of the house of the Lord, and made to himself altars in every corner in Jerusalem: (2 Chronicles 28:24 Brenton)
2Krn:28:24 Zabrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył je. Zamknął bramy świątyni Pańskiej, a wystawił sobie ołtarze we wszystkich zakątkach Jerozolimy. (2 Krn 28:24 BT_4)
2Krn:28:24 καὶ ἀπέστησεν Αχαζ τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ κατέκοψεν αὐτὰ καὶ ἔκλεισεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ θυσιαστήρια ἐν πάσῃ γωνίᾳ ἐν Ιερουσαλημ·
2Krn:28:24 καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) Ἀχάζ, ὁ ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γωνία, -ας, ἡ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:28:24 I też, nawet, mianowicie By uwalniać Ahaz Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamykać się Drzwi brama Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kąt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:28:24 kai\ a)pe/stEsen *aCHaDZ ta\ skeu/E oi)/kou kuri/ou kai\ kate/koPSen au)ta\ kai\ e)/kleisen ta\s Tu/ras oi)/kou kuri/ou kai\ e)poi/Esen e(autO=| TusiastE/ria e)n pa/sE| gOni/a| e)n *ierousalEm·
2Krn:28:24 kai apestEsen aCHaDZ ta skeuE oiku kyriu kai katekoPSen auta kai ekleisen tas Tyras oiku kyriu kai epoiEsen heautO TysiastEria en pasE gOnia en ierusalEm·
2Krn:28:24 C VAI_AAI3S N_NSM RA_APN N3E_APN N2_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APN C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF N2_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM N2N_APN P A1S_DSF N1A_DSF P N_DSF
2Krn:28:24 and also, even, namely to disengage Ahaz the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher he/she/it/same and also, even, namely to shut the door gate house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle corner in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:28:24 and he/she/it-DISENGAGE-ed Ahaz (indecl) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SLASHING-ed they/them/same (nom|acc) and he/she/it-SHUT-ed the (acc) door (gen), doors (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed self (dat) Holy of Holies (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed corner (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:28:24 2Krn_28:24_1 2Krn_28:24_2 2Krn_28:24_3 2Krn_28:24_4 2Krn_28:24_5 2Krn_28:24_6 2Krn_28:24_7 2Krn_28:24_8 2Krn_28:24_9 2Krn_28:24_10 2Krn_28:24_11 2Krn_28:24_12 2Krn_28:24_13 2Krn_28:24_14 2Krn_28:24_15 2Krn_28:24_16 2Krn_28:24_17 2Krn_28:24_18 2Krn_28:24_19 2Krn_28:24_20 2Krn_28:24_21 2Krn_28:24_22 2Krn_28:24_23 2Krn_28:24_24 2Krn_28:24_25
2Krn:28:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:25 καὶ ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἐν Ιουδα ἐποίησεν ὑψηλὰ θυμιᾶν θεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ παρώργισαν κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Krn:28:25 and in each several city in Juda he made high places to burn incense to strange gods: and they provoked the Lord God of their fathers. (2 Chronicles 28:25 Brenton)
2Krn:28:25 W każdym też judzkim mieście ustanawiał wyżyny, aby składać ofiary kadzielne dla obcych bogów, przez co rozgniewał Pana, Boga swych przodków. (2 Krn 28:25 BT_4)
2Krn:28:25 καὶ ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἐν Ιουδα ἐποίησεν ὑψηλὰ θυμιᾶν θεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ παρώργισαν κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.
2Krn:28:25 καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ καί πόλις, -εως, ἡ ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑψηλός -ή -όν θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον καί παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:28:25 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda By czynić/rób Podniesiony By palić kadzidło Bóg  Innego/inni I też, nawet, mianowicie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:28:25 kai\ e)n pa/sE| po/lei kai\ po/lei e)n *iouda e)poi/Esen u(PSEla\ Tumia=n Teoi=s a)llotri/ois, kai\ parO/rgisan ku/rion to\n Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n.
2Krn:28:25 kai en pasE polei kai polei en iuda epoiEsen hyPSEla Tymian Teois allotriois, kai parOrgisan kyrion ton Teon tOn paterOn autOn.
2Krn:28:25 C P A1S_DSF N3I_DSF C N3I_DSF P N_DSM VAI_AAI3S A1_APN V3_PAN N2_DPM A1A_DPM C VAI_AAI3P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM
2Krn:28:25 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle city and also, even, namely city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah to do/make elevated to burn incense god [see theology] of another/others and also, even, namely to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father he/she/it/same
2Krn:28:25 and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed city (dat) and city (dat) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-DO/MAKE-ed elevated ([Adj] nom|acc|voc) to-be-BURN-ing-INCENSE gods (dat) of another/others (dat) and they-???-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
2Krn:28:25 2Krn_28:25_1 2Krn_28:25_2 2Krn_28:25_3 2Krn_28:25_4 2Krn_28:25_5 2Krn_28:25_6 2Krn_28:25_7 2Krn_28:25_8 2Krn_28:25_9 2Krn_28:25_10 2Krn_28:25_11 2Krn_28:25_12 2Krn_28:25_13 2Krn_28:25_14 2Krn_28:25_15 2Krn_28:25_16 2Krn_28:25_17 2Krn_28:25_18 2Krn_28:25_19 2Krn_28:25_20 2Krn_28:25_21
2Krn:28:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:28:26 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι αὐτοῦ καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ αἱ πρῶται καὶ αἱ ἔσχαται ἰδοὺ γεγραμμέναι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ.
2Krn:28:26 And the rest of his acts, and his deeds, the first and the last, behold, they are written in the book of the kings of Juda and Israel. (2 Chronicles 28:26 Brenton)
2Krn:28:26 Pozostałe zaś jego dzieje i przedsięwzięcia od najwcześniejszych do ostatnich, są opisane w Księdze Królów judzkich i izraelskich. (2 Krn 28:26 BT_4)
2Krn:28:26 καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι αὐτοῦ καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ αἱ πρῶται καὶ αἱ ἔσχαται ἰδοὺ γεγραμμέναι