4Krl:11:1 καὶ Γοθολια ἡ μήτηρ Οχοζιου εἶδεν ὅτι ἀπέθανον οἱ υἱοὶ αὐτῆς, καὶ ἀπώλεσεν πᾶν τὸ σπέρμα τῆς βασιλείας.
4Krl:11:1 And Gotholia the mother of Ochozias saw that her son was dead, and she destroyed all the seed royal. (2 Kings 11:1 Brenton)
4Krl:11:1 Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. (2 Krl 11:1 BT_4)
4Krl:11:1 Καὶ Γοθολια μήτηρ Οχοζιου εἶδεν ὅτι ἀπέθανον οἱ υἱοὶ αὐτῆς, καὶ ἀπώλεσεν πᾶν τὸ σπέρμα τῆς βασιλείας.
4Krl:11:1 καί   ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ
4Krl:11:1 I też, nawet, mianowicie Matka By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By umierać Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Królestwo
4Krl:11:1 *kai\ *goTolia E( mE/tEr *oCHoDZiou ei)=den o(/ti a)pe/Tanon oi( ui(oi\ au)tE=s, kai\ a)pO/lesen pa=n to\ spe/rma tE=s basilei/as.
4Krl:11:1 kai goTolia hE mEtEr oCHoDZiu eiden hoti apeTanon hoi hyioi autEs, kai apOlesen pan to sperma tEs basileias.
4Krl:11:1 C N1A_NSF RA_NSF N3_NSF N1T_GSM VBI_AAI3S C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GSF C VAI_AAI3S A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1A_GSF
4Krl:11:1 and also, even, namely ć the mother ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to die the son he/she/it/same and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the kingdom
4Krl:11:1 and   the (nom) mother (nom)   he/she/it-SEE-ed because/that I-DIE-ed, they-DIE-ed the (nom) sons (nom|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-LOSE/DESTROY-ed every (nom|acc|voc) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)
4Krl:11:1 4Krl_11:1_1 4Krl_11:1_2 4Krl_11:1_3 4Krl_11:1_4 4Krl_11:1_5 4Krl_11:1_6 4Krl_11:1_7 4Krl_11:1_8 4Krl_11:1_9 4Krl_11:1_10 4Krl_11:1_11 4Krl_11:1_12 4Krl_11:1_13 4Krl_11:1_14 4Krl_11:1_15 4Krl_11:1_16 4Krl_11:1_17 4Krl_11:1_18
4Krl:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:2 καὶ ἔλαβεν Ιωσαβεε θυγάτηρ τοῦ βασιλέως Ιωραμ ἀδελφὴ Οχοζιου τὸν Ιωας υἱὸν ἀδελφοῦ αὐτῆς καὶ ἔκλεψεν αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως τῶν θανατουμένων, αὐτὸν καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ ταμιείῳ τῶν κλινῶν καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Γοθολιας, καὶ οὐκ ἐθανατώθη.
4Krl:11:2 And Josabee daughter of king Joram, sister of Ochozias, took Joas the son of her brother, and stole him from among the king's sons that were put to death, secreting him and his nurse in the bedchamber, and hid him from the face of Gotholia, and he was not slain. (2 Kings 11:2 Brenton)
4Krl:11:2 Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza - wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich - i przed wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. (2 Krl 11:2 BT_4)
4Krl:11:2 καὶ ἔλαβεν Ιωσαβεε θυγάτηρ τοῦ βασιλέως Ιωραμ ἀδελφὴ Οχοζιου τὸν Ιωας υἱὸν ἀδελφοῦ αὐτῆς καὶ ἔκλεψεν αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως τῶν θανατουμένων, αὐτὸν καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ ταμιείῳ τῶν κλινῶν καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Γοθολιας, καὶ οὐκ ἐθανατώθη.
4Krl:11:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰωράμ, ὁ ἀδελφή, -ῆς, ἡ   ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τροφός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ; κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
4Krl:11:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Córka Król Joram Siostra Syn Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Syn Król By zgładzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Mamka On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn Łóżko; by zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zgładzać
4Krl:11:2 kai\ e)/laben *iOsabee Tuga/tEr tou= basile/Os *iOram a)delfE\ *oCHoDZiou to\n *iOas ui(o\n a)delfou= au)tE=s kai\ e)/klePSen au)to\n e)k me/sou tO=n ui(O=n tou= basile/Os tO=n Tanatoume/nOn, au)to\n kai\ tE\n trofo\n au)tou=, e)n tO=| tamiei/O| tO=n klinO=n kai\ e)/kruPSen au)to\n a)po\ prosO/pou *goTolias, kai\ ou)k e)TanatO/TE.
4Krl:11:2 kai elaben iOsabee TygatEr tu basileOs iOram adelfE oCHoDZiu ton iOas hyion adelfu autEs kai eklePSen auton ek mesu tOn hyiOn tu basileOs tOn TanatumenOn, auton kai tEn trofon autu, en tO tamieiO tOn klinOn kai ekryPSen auton apo prosOpu goTolias, kai uk eTanatOTE.
4Krl:11:2 C VBI_AAI3S N_NSF N3_NSF RA_GSM N3V_GSM N_GSM N1_NSF N1T_GSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N2_GSM RD_GSF C VAI_AAI3S RD_ASM P A1_GSM RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3V_GSM RA_GPM V4_PMPGPM RD_ASM C RA_ASF N2_ASF RD_GSM P RA_DSN N2N_DSN RA_GPF N1_GPF C VAI_AAI3S RD_ASM P N2N_GSN N1A_GSF C D VAI_API3S
4Krl:11:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć daughter the king Joram sister ć the ć son brother he/she/it/same and also, even, namely to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the son the king the to put to death he/she/it/same and also, even, namely the wet nurse he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom the bed; to bend/wane [see incline, decline, recline] and also, even, namely to hide conceal, skulk he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to put to death
4Krl:11:2 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   daughter (nom) the (gen) king (gen) Joram (indecl) sister (nom|voc)   the (acc)   son (acc) brother (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-STEAL-ed him/it/same (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) sons (gen) the (gen) king (gen) the (gen) while being-PUT-ed-TO-DEATH (gen) him/it/same (acc) and the (acc) wet nurse (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) storeroom (dat) the (gen) beds (gen); while BEND/WANE-ing (nom) and he/she/it-HIDE-ed him/it/same (acc) away from (+gen) face (gen)   and not he/she/it-was-PUT-ed-TO-DEATH
4Krl:11:2 4Krl_11:2_1 4Krl_11:2_2 4Krl_11:2_3 4Krl_11:2_4 4Krl_11:2_5 4Krl_11:2_6 4Krl_11:2_7 4Krl_11:2_8 4Krl_11:2_9 4Krl_11:2_10 4Krl_11:2_11 4Krl_11:2_12 4Krl_11:2_13 4Krl_11:2_14 4Krl_11:2_15 4Krl_11:2_16 4Krl_11:2_17 4Krl_11:2_18 4Krl_11:2_19 4Krl_11:2_20 4Krl_11:2_21 4Krl_11:2_22 4Krl_11:2_23 4Krl_11:2_24 4Krl_11:2_25 4Krl_11:2_26 4Krl_11:2_27 4Krl_11:2_28 4Krl_11:2_29 4Krl_11:2_30 4Krl_11:2_31 4Krl_11:2_32 4Krl_11:2_33 4Krl_11:2_34 4Krl_11:2_35 4Krl_11:2_36 4Krl_11:2_37 4Krl_11:2_38 4Krl_11:2_39 4Krl_11:2_40 4Krl_11:2_41 4Krl_11:2_42 4Krl_11:2_43 4Krl_11:2_44
4Krl:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:3 καὶ ἦν μετ’ αὐτῆς ἐν οἴκῳ κυρίου κρυβόμενος ἓξ ἔτη· καὶ Γοθολια βασιλεύουσα ἐπὶ τῆς γῆς.
4Krl:11:3 And he remained with her hid in the house of the Lord six years: and Gotholia reigned over the land. (2 Kings 11:3 Brenton)
4Krl:11:3 Przebywał więc z nią sześć lat ukryty w świątyni Pańskiej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. (2 Krl 11:3 BT_4)
4Krl:11:3 καὶ ἦν μετ’ αὐτῆς ἐν οἴκῳ κυρίου κρυβόμενος ἓξ ἔτη· καὶ Γοθολια βασιλεύουσα ἐπὶ τῆς γῆς.
4Krl:11:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό καί   βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
4Krl:11:3 I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ukrywać się ukrywaj, kryj się Sześć Rok I też, nawet, mianowicie By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
4Krl:11:3 kai\ E)=n met’ au)tE=s e)n oi)/kO| kuri/ou krubo/menos e(\X e)/tE· kai\ *goTolia basileu/ousa e)pi\ tE=s gE=s.
4Krl:11:3 kai En met’ autEs en oikO kyriu krybomenos heX etE· kai goTolia basileuusa epi tEs gEs.
4Krl:11:3 C V9_IAI3S P RD_GSF P N2_DSM N2_GSM VD_APPNSM M N3E_APN C N1A_NSF V1_PAPNSF P RA_GSF N1_GSF
4Krl:11:3 and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hide conceal, skulk six year and also, even, namely ć to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
4Krl:11:3 and he/she/it-was after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while being-HIDE-ed (nom) six years (nom|acc|voc) and   while REIGN-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
4Krl:11:3 4Krl_11:3_1 4Krl_11:3_2 4Krl_11:3_3 4Krl_11:3_4 4Krl_11:3_5 4Krl_11:3_6 4Krl_11:3_7 4Krl_11:3_8 4Krl_11:3_9 4Krl_11:3_10 4Krl_11:3_11 4Krl_11:3_12 4Krl_11:3_13 4Krl_11:3_14 4Krl_11:3_15 4Krl_11:3_16
4Krl:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:4 καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἀπέστειλεν Ιωδαε ὁ ἱερεὺς καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους, τὸν Χορρι καὶ τὸν Ρασιμ, καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς πρὸς αὐτὸν εἰς οἶκον κυρίου καὶ διέθετο αὐτοῖς διαθήκην κυρίου καὶ ὥρκισεν αὐτοὺς ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς Ιωδαε τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως
4Krl:11:4 And in the seventh year Jodae sent and took the captains of hundreds of the Chorri and of the Rhasim, and brought them to him into the house of the Lord, and made a covenant of the Lord with them, and adjured them, and Jodae shewed them the king's son. (2 Kings 11:4 Brenton)
4Krl:11:4 W siódmym roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków i straż przyboczną, przyprowadził ich do siebie w świątyni Pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni Pańskiej, i pokazał im syna królewskiego. (2 Krl 11:4 BT_4)
4Krl:11:4 καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἀπέστειλεν Ιωδαε ἱερεὺς καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους, τὸν Χορρι καὶ τὸν Ρασιμ, καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς πρὸς αὐτὸν εἰς οἶκον κυρίου καὶ διέθετο αὐτοῖς διαθήκην κυρίου καὶ ὥρκισεν αὐτοὺς ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς Ιωδαε τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως
4Krl:11:4 καί ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:11:4 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Siódmy zamawiać Duchowny I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Centurion I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By odciągać On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By robić konwencję On/ona/to/to samo Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do przysięgi ize On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Syn Król
4Krl:11:4 kai\ e)n tO=| e)/tei tO=| e(bdo/mO| a)pe/steilen *iOdae o( i(ereu\s kai\ e)/laben tou\s e(katonta/rCHous, to\n *CHorri kai\ to\n *rasim, kai\ a)pE/gagen au)tou\s pro\s au)to\n ei)s oi)=kon kuri/ou kai\ die/Teto au)toi=s diaTE/kEn kuri/ou kai\ O(/rkisen au)tou\s e)nO/pion kuri/ou, kai\ e)/deiXen au)toi=s *iOdae to\n ui(o\n tou= basile/Os
4Krl:11:4 kai en tO etei tO hebdomO apesteilen iOdae ho hiereus kai elaben tus hekatontarCHus, ton CHorri kai ton rasim, kai apEgagen autus pros auton eis oikon kyriu kai dieTeto autois diaTEkEn kyriu kai hOrkisen autus enOpion kyriu, kai edeiXen autois iOdae ton hyion tu basileOs
4Krl:11:4 C P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S RD_APM P RD_ASM P N2_ASM N2_GSM C VEI_AMI3S RD_DPM N1_ASF N2_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P N2_GSM C VAI_AAI3S RD_DPM N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM
4Krl:11:4 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the seventh to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć the priest and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the centurion the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely to lead away he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to make covenant he/she/it/same covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to oath-ize he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to show he/she/it/same ć the son the king
4Krl:11:4 and in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) seventh (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed   the (nom) priest (nom) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) centurions (acc) the (acc)   and the (acc)   and he/she/it-LEAD-ed-AWAY them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed them/same (dat) covenant (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-OATH-IZE-ed them/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SHOW-ed them/same (dat)   the (acc) son (acc) the (gen) king (gen)
4Krl:11:4 4Krl_11:4_1 4Krl_11:4_2 4Krl_11:4_3 4Krl_11:4_4 4Krl_11:4_5 4Krl_11:4_6 4Krl_11:4_7 4Krl_11:4_8 4Krl_11:4_9 4Krl_11:4_10 4Krl_11:4_11 4Krl_11:4_12 4Krl_11:4_13 4Krl_11:4_14 4Krl_11:4_15 4Krl_11:4_16 4Krl_11:4_17 4Krl_11:4_18 4Krl_11:4_19 4Krl_11:4_20 4Krl_11:4_21 4Krl_11:4_22 4Krl_11:4_23 4Krl_11:4_24 4Krl_11:4_25 4Krl_11:4_26 4Krl_11:4_27 4Krl_11:4_28 4Krl_11:4_29 4Krl_11:4_30 4Krl_11:4_31 4Krl_11:4_32 4Krl_11:4_33 4Krl_11:4_34 4Krl_11:4_35 4Krl_11:4_36 4Krl_11:4_37 4Krl_11:4_38 4Krl_11:4_39 4Krl_11:4_40 4Krl_11:4_41 4Krl_11:4_42 4Krl_11:4_43 4Krl_11:4_44 4Krl_11:4_45
4Krl:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:5 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Οὗτος ὁ λόγος, ὃν ποιήσετε· τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσελθέτω τὸ σάββατον καὶ φυλάξετε φυλακὴν οἴκου τοῦ βασιλέως ἐν τῷ πυλῶνι
4Krl:11:5 And charged them, saying, This is the thing which ye shall do. (2 Kings 11:5 Brenton)
4Krl:11:5 Następnie wydał im taki rozkaz: «Oto rozkaz, który macie wykonać. Jedna trzecia z was, podejmujących służbę w szabat, ma trzymać straż przy pałacu królewskim. (2 Krl 11:5 BT_4)
4Krl:11:5 καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Οὗτος λόγος, ὃν ποιήσετε· τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσελθέτω τὸ σάββατον καὶ φυλάξετε φυλακὴν οἴκου τοῦ βασιλέως ἐν τῷ πυλῶνι
4Krl:11:5 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) φυλακή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη)
4Krl:11:5 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By czynić/rób Trzeci Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty By wchodzić Szabas I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Więzienie zabezpieczają się Dom; by mieszkać Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama
4Krl:11:5 kai\ e)netei/lato au)toi=s le/gOn *ou(=tos o( lo/gos, o(\n poiE/sete· to\ tri/ton e)X u(mO=n ei)selTe/tO to\ sa/bbaton kai\ fula/Xete fulakE\n oi)/kou tou= basile/Os e)n tO=| pulO=ni
4Krl:11:5 kai eneteilato autois legOn hutos ho logos, hon poiEsete· to triton eX hymOn eiselTetO to sabbaton kai fylaXete fylakEn oiku tu basileOs en tO pylOni
4Krl:11:5 C VAI_AMI3S RD_DPM V1_PAPNSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM RR_ASM VF_FAI2P RA_ASN A1_ASN P RP_GP VB_AAD3S RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI2P N1_ASF N2_GSM RA_GSM N3V_GSM P RA_DSM N3W_DSM
4Krl:11:5 and also, even, namely to enjoin command he/she/it/same to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to do/make the third out of (+gen) ἐξ before vowels you to enter the sabbath and also, even, namely to guard prison guard house; to dwell the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate
4Krl:11:5 and he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom) the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-will-DO/MAKE the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) let-him/her/it-ENTER! the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc) and you(pl)-will-GUARD prison (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat)
4Krl:11:5 4Krl_11:5_1 4Krl_11:5_2 4Krl_11:5_3 4Krl_11:5_4 4Krl_11:5_5 4Krl_11:5_6 4Krl_11:5_7 4Krl_11:5_8 4Krl_11:5_9 4Krl_11:5_10 4Krl_11:5_11 4Krl_11:5_12 4Krl_11:5_13 4Krl_11:5_14 4Krl_11:5_15 4Krl_11:5_16 4Krl_11:5_17 4Krl_11:5_18 4Krl_11:5_19 4Krl_11:5_20 4Krl_11:5_21 4Krl_11:5_22 4Krl_11:5_23 4Krl_11:5_24 4Krl_11:5_25
4Krl:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:6 καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῶν ὁδῶν καὶ τὸ τρίτον τῆς πύλης ὀπίσω τῶν παρατρεχόντων· καὶ φυλάξετε τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκου·
4Krl:11:6 Let a third part of you go in on the sabbath-day, and keep ye the watch of the king's house in the porch; and another third in the gate of the high way, and a third at the gate behind the footmen; and keep ye the guard of the house. (2 Kings 11:6 Brenton)
4Krl:11:6 Jedna trzecia przy Bramie Sur. Jedna trzecia przy bramie za strażą. Trzymajcie kolejno straż nad pałacem. (2 Krl 11:6 BT_4)
4Krl:11:6 καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῶν ὁδῶν καὶ τὸ τρίτον τῆς πύλης ὀπίσω τῶν παρατρεχόντων· καὶ φυλάξετε τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκου·
4Krl:11:6 καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὀπίσω ὁ ἡ τό   καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
4Krl:11:6 I też, nawet, mianowicie Trzeci W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Trzeci Brama Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Więzienie zabezpieczają się Dom; by mieszkać
4Krl:11:6 kai\ to\ tri/ton e)n tE=| pu/lE| tO=n o(dO=n kai\ to\ tri/ton tE=s pu/lEs o)pi/sO tO=n paratreCHo/ntOn· kai\ fula/Xete tE\n fulakE\n tou= oi)/kou·
4Krl:11:6 kai to triton en tE pylE tOn hodOn kai to triton tEs pylEs opisO tOn paratreCHontOn· kai fylaXete tEn fylakEn tu oiku·
4Krl:11:6 C RA_ASN A1_ASN P RA_DSF N1_DSF RA_GPF N2_GPF C RA_ASN A1_ASM RA_GSF N1_GSF P RA_GPM V1_PAPGPM C VF_FAI2P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM
4Krl:11:6 and also, even, namely the third in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the way/road and also, even, namely the third the gate behind back, behind, after the ć and also, even, namely to guard the prison guard the house; to dwell
4Krl:11:6 and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) the (gen) ways/roads (gen) and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) the (gen) gate (gen) behind the (gen)   and you(pl)-will-GUARD the (acc) prison (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
4Krl:11:6 4Krl_11:6_1 4Krl_11:6_2 4Krl_11:6_3 4Krl_11:6_4 4Krl_11:6_5 4Krl_11:6_6 4Krl_11:6_7 4Krl_11:6_8 4Krl_11:6_9 4Krl_11:6_10 4Krl_11:6_11 4Krl_11:6_12 4Krl_11:6_13 4Krl_11:6_14 4Krl_11:6_15 4Krl_11:6_16 4Krl_11:6_17 4Krl_11:6_18 4Krl_11:6_19 4Krl_11:6_20 4Krl_11:6_21 4Krl_11:6_22
4Krl:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:7 καὶ δύο χεῖρες ἐν ὑμῖν, πᾶς ὁ ἐκπορευόμενος τὸ σάββατον, καὶ φυλάξουσιν τὴν φυλακὴν οἴκου κυρίου πρὸς τὸν βασιλέα·
4Krl:11:7 And there shall be two parties among you, even every one that goes out on the Sabbath, and they shall keep the guard of the Lord's house before the king. (2 Kings 11:7 Brenton)
4Krl:11:7 Dwa oddziały z was wszystkich - schodzących ze służby w szabat - mają trzymać straż w świątyni Pańskiej przy królu. (2 Krl 11:7 BT_4)
4Krl:11:7 καὶ δύο χεῖρες ἐν ὑμῖν, πᾶς ἐκπορευόμενος τὸ σάββατον, καὶ φυλάξουσιν τὴν φυλακὴν οἴκου κυρίου πρὸς τὸν βασιλέα·
4Krl:11:7 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:11:7 I też, nawet, mianowicie Dwa Ręka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wychodzić Szabas I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Więzienie zabezpieczają się Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
4Krl:11:7 kai\ du/o CHei=res e)n u(mi=n, pa=s o( e)kporeuo/menos to\ sa/bbaton, kai\ fula/Xousin tE\n fulakE\n oi)/kou kuri/ou pro\s to\n basile/a·
4Krl:11:7 kai dyo CHeires en hymin, pas ho ekporeuomenos to sabbaton, kai fylaXusin tEn fylakEn oiku kyriu pros ton basilea·
4Krl:11:7 C M N3_NPF P RP_DP A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI3P RA_ASF N1_ASF N2_GSM N2_GSM P RA_ASM N3V_ASM
4Krl:11:7 and also, even, namely two hand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you every all, each, every, the whole of the to go out the sabbath and also, even, namely to guard the prison guard house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) the king
4Krl:11:7 and two (nom, acc, gen) hands (nom|voc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) every (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc) and they-will-GUARD, going-to-GUARD (fut ptcp) (dat) the (acc) prison (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)
4Krl:11:7 4Krl_11:7_1 4Krl_11:7_2 4Krl_11:7_3 4Krl_11:7_4 4Krl_11:7_5 4Krl_11:7_6 4Krl_11:7_7 4Krl_11:7_8 4Krl_11:7_9 4Krl_11:7_10 4Krl_11:7_11 4Krl_11:7_12 4Krl_11:7_13 4Krl_11:7_14 4Krl_11:7_15 4Krl_11:7_16 4Krl_11:7_17 4Krl_11:7_18 4Krl_11:7_19
4Krl:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:8 καὶ κυκλώσατε ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἀνὴρ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ὁ εἰσπορευόμενος εἰς τὰ σαδηρωθ ἀποθανεῖται. καὶ ἐγένετο μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτόν.
4Krl:11:8 And do ye compass the king about every man with his weapon in his hand, and he that goes into the ranges shall die: and they shall be with the king in his going out and in his coming in. (2 Kings 11:8 Brenton)
4Krl:11:8 Otoczcie w krąg króla, każdy z bronią w ręku! Kto by chciał wtargnąć w szeregi, niech zginie! Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda!» (2 Krl 11:8 BT_4)
4Krl:11:8 καὶ κυκλώσατε ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἀνὴρ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορευόμενος εἰς τὰ σαδηρωθ ἀποθανεῖται. καὶ ἐγένετο μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτόν.
4Krl:11:8 καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κύκλῳ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:11:8 I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król W kole Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Naczynie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) By umierać I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić On/ona/to/to samo
4Krl:11:8 kai\ kuklO/sate e)pi\ to\n basile/a ku/klO|, a)nE\r kai\ to\ skeu=os au)tou= e)n CHeiri\ au)tou=, kai\ o( ei)sporeuo/menos ei)s ta\ sadErOT a)poTanei=tai. kai\ e)ge/neto meta\ tou= basile/Os e)n tO=| e)kporeu/esTai au)to\n kai\ e)n tO=| ei)sporeu/esTai au)to/n.
4Krl:11:8 kai kyklOsate epi ton basilea kyklO, anEr kai to skeuos autu en CHeiri autu, kai ho eisporeuomenos eis ta sadErOT apoTaneitai. kai egeneto meta tu basileOs en tO ekporeuesTai auton kai en tO eisporeuesTai auton.
4Krl:11:8 C VA_AAD2P P RA_ASM N3V_ASM N2_DSM N3_NSM C RA_ASN N3E_ASN RD_GSM P N3_DSF RD_GSM C RA_NSM V1_PMPNSM P RA_APN N_APN VF2_FMI3S C VBI_AMI3S P RA_GSM N3V_GSM P RA_DSN V1_PMN RD_ASM C P RA_DSN V1_PMN RD_ASM
4Krl:11:8 and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king in a circle man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the vessel he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same and also, even, namely the to enter into (+acc) the ć to die and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go out he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter he/she/it/same
4Krl:11:8 and do-ENCIRCLE-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) in a circle man, husband (nom) and the (nom|acc) vessel (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) and the (nom) while being-ENTER-ed (nom) into (+acc) the (nom|acc)   he/she/it-will-be-DIE-ed and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) king (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GO-ed-OUT him/it/same (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed him/it/same (acc)
4Krl:11:8 4Krl_11:8_1 4Krl_11:8_2 4Krl_11:8_3 4Krl_11:8_4 4Krl_11:8_5 4Krl_11:8_6 4Krl_11:8_7 4Krl_11:8_8 4Krl_11:8_9 4Krl_11:8_10 4Krl_11:8_11 4Krl_11:8_12 4Krl_11:8_13 4Krl_11:8_14 4Krl_11:8_15 4Krl_11:8_16 4Krl_11:8_17 4Krl_11:8_18 4Krl_11:8_19 4Krl_11:8_20 4Krl_11:8_21 4Krl_11:8_22 4Krl_11:8_23 4Krl_11:8_24 4Krl_11:8_25 4Krl_11:8_26 4Krl_11:8_27 4Krl_11:8_28 4Krl_11:8_29 4Krl_11:8_30 4Krl_11:8_31 4Krl_11:8_32 4Krl_11:8_33 4Krl_11:8_34 4Krl_11:8_35
4Krl:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:9 καὶ ἐποίησαν οἱ ἑκατόνταρχοι πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ συνετός, καὶ ἔλαβεν ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ τοὺς εἰσπορευομένους τὸ σάββατον μετὰ τῶν ἐκπορευομένων τὸ σάββατον καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Ιωδαε τὸν ἱερέα.
4Krl:11:9 And the captains of hundreds did all things that the wise Jodae commanded; and they took each his men, both those that went in on the sabbath-day, and those that went out on the sabbath-day, and went in to Jodae the priest. (2 Kings 11:9 Brenton)
4Krl:11:9 Setnicy wykonali wszystko, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi - tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą, i przyszli do kapłana Jojady. (2 Krl 11:9 BT_4)
4Krl:11:9 καὶ ἐποίησαν οἱ ἑκατόνταρχοι πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Ιωδαε συνετός, καὶ ἔλαβεν ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ τοὺς εἰσπορευομένους τὸ σάββατον μετὰ τῶν ἐκπορευομένων τὸ σάββατον καὶ εἰσῆλθεν πρὸς Ιωδαε τὸν ἱερέα.
4Krl:11:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)   ὁ ἡ τό συν·ετός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό μετά ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
4Krl:11:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Centurion Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz insightful/bystry I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By wchodzić Szabas Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By wychodzić Szabas I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny
4Krl:11:9 kai\ e)poi/Esan oi( e(kato/ntarCHoi pa/nta, o(/sa e)netei/lato *iOdae o( suneto/s, kai\ e)/laben a)nE\r tou\s a)/ndras au)tou= tou\s ei)sporeuome/nous to\ sa/bbaton meta\ tO=n e)kporeuome/nOn to\ sa/bbaton kai\ ei)sE=lTen pro\s *iOdae to\n i(ere/a.
4Krl:11:9 kai epoiEsan hoi hekatontarCHoi panta, hosa eneteilato iOdae ho synetos, kai elaben anEr tus andras autu tus eisporeuomenus to sabbaton meta tOn ekporeuomenOn to sabbaton kai eisElTen pros iOdae ton hierea.
4Krl:11:9 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM A3_APN A1_APN VAI_AMI3S N_NSM RA_NSM A1_NSM C VBI_AAI3S N3_NSM RA_APM N3_APM RD_GSM RA_APM V1_PMPAPM RA_ASN N2N_ASN P RA_GPM V1_PMPGPM RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3S P N_ASM RA_ASM N3V_ASM
4Krl:11:9 and also, even, namely to do/make the centurion every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command ć the insightful/discerning and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same the to enter the sabbath after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to go out the sabbath and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) ć the priest
4Krl:11:9 and they-DO/MAKE-ed the (nom) centurions (nom|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed   the (nom) insightful/discerning ([Adj] nom) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed man, husband (nom) the (acc) men, husbands (acc) him/it/same (gen) the (acc) while being-ENTER-ed (acc) the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) while being-GO-ed-OUT (gen) the (nom|acc) sabbath (nom|acc|voc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) priest (acc)
4Krl:11:9 4Krl_11:9_1 4Krl_11:9_2 4Krl_11:9_3 4Krl_11:9_4 4Krl_11:9_5 4Krl_11:9_6 4Krl_11:9_7 4Krl_11:9_8 4Krl_11:9_9 4Krl_11:9_10 4Krl_11:9_11 4Krl_11:9_12 4Krl_11:9_13 4Krl_11:9_14 4Krl_11:9_15 4Krl_11:9_16 4Krl_11:9_17 4Krl_11:9_18 4Krl_11:9_19 4Krl_11:9_20 4Krl_11:9_21 4Krl_11:9_22 4Krl_11:9_23 4Krl_11:9_24 4Krl_11:9_25 4Krl_11:9_26 4Krl_11:9_27 4Krl_11:9_28 4Krl_11:9_29 4Krl_11:9_30 4Krl_11:9_31
4Krl:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:10 καὶ ἔδωκεν ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχαις τοὺς σειρομάστας καὶ τοὺς τρισσοὺς τοῦ βασιλέως Δαυιδ τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:11:10 And the priest gave to the captains of hundreds the swords and spears of king David that were in the house of the Lord. (2 Kings 11:10 Brenton)
4Krl:11:10 Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni Pańskiej. (2 Krl 11:10 BT_4)
4Krl:11:10 καὶ ἔδωκεν ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχαις τοὺς σειρομάστας καὶ τοὺς τρισσοὺς τοῦ βασιλέως Δαυιδ τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:11:10 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:11:10 I też, nawet, mianowicie By dawać Duchowny Centurion I też, nawet, mianowicie Król David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:11:10 kai\ e)/dOken o( i(ereu\s toi=s e(katonta/rCHais tou\s seiroma/stas kai\ tou\s trissou\s tou= basile/Os *dauid tou\s e)n oi)/kO| kuri/ou.
4Krl:11:10 kai edOken ho hiereus tois hekatontarCHais tus seiromastas kai tus trissus tu basileOs dauid tus en oikO kyriu.
4Krl:11:10 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DPM N1M_DPM RA_APM N1M_APM C RA_APM A1_APM RA_GSM N3V_GSM N_GSM RA_APM P N2_DSM N2_GSM
4Krl:11:10 and also, even, namely to give the priest the centurion the ć and also, even, namely the ć the king David the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:11:10 and he/she/it-GIVE-ed the (nom) priest (nom) the (dat) centurions (dat) the (acc)   and the (acc)   the (gen) king (gen) David (indecl) the (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:11:10 4Krl_11:10_1 4Krl_11:10_2 4Krl_11:10_3 4Krl_11:10_4 4Krl_11:10_5 4Krl_11:10_6 4Krl_11:10_7 4Krl_11:10_8 4Krl_11:10_9 4Krl_11:10_10 4Krl_11:10_11 4Krl_11:10_12 4Krl_11:10_13 4Krl_11:10_14 4Krl_11:10_15 4Krl_11:10_16 4Krl_11:10_17 4Krl_11:10_18
4Krl:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:11 καὶ ἔστησαν οἱ παρατρέχοντες, ἀνὴρ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς εὐωνύμου τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ.
4Krl:11:11 And the footmen stood each with his weapon in his hand from the right corner of the house to the left corner of the house, by the altar and the house round about the king. (2 Kings 11:11 Brenton)
4Krl:11:11 Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla - każdy z bronią w ręku - od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. (2 Krl 11:11 BT_4)
4Krl:11:11 καὶ ἔστησαν οἱ παρατρέχοντες, ἀνὴρ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς εὐωνύμου τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ.
4Krl:11:11 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·ώνυμος -ον ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κύκλῳ
4Krl:11:11 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Naczynie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać W prawo Aż; świtaj Dom; by mieszkać Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym' Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król W kole
4Krl:11:11 kai\ e)/stEsan oi( paratre/CHontes, a)nE\r kai\ to\ skeu=os au)tou= e)n tE=| CHeiri\ au)tou=, a)po\ tE=s O)mi/as tou= oi)/kou tE=s deXia=s e(/Os tE=s O)mi/as tou= oi)/kou tE=s eu)Onu/mou tou= TusiastEri/ou kai\ tou= oi)/kou e)pi\ to\n basile/a ku/klO|.
4Krl:11:11 kai estEsan hoi paratreCHontes, anEr kai to skeuos autu en tE CHeiri autu, apo tEs Omias tu oiku tEs deXias heOs tEs Omias tu oiku tEs euOnymu tu TysiastEriu kai tu oiku epi ton basilea kyklO.
4Krl:11:11 C VAI_AAI3P RA_NPM V1_PAPNPM N3_NSM C RA_ASN N3E_ASN RD_GSM P RA_DSF N3_DSF RD_GSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSF A1A_GSF P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSF A1B_GSF RA_GSN N2N_GSN C RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3V_ASM N2_DSM
4Krl:11:11 and also, even, namely to cause to stand the ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the vessel he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the house; to dwell the right until; dawn the ć the house; to dwell the unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’ the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the house; to dwell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king in a circle
4Krl:11:11 and they-CAUSE-ed-TO-STand the (nom)   man, husband (nom) and the (nom|acc) vessel (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) right ([Adj] acc, gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) unlucky left ([Adj] gen) the (gen) sanctuary (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) in a circle
4Krl:11:11 4Krl_11:11_1 4Krl_11:11_2 4Krl_11:11_3 4Krl_11:11_4 4Krl_11:11_5 4Krl_11:11_6 4Krl_11:11_7 4Krl_11:11_8 4Krl_11:11_9 4Krl_11:11_10 4Krl_11:11_11 4Krl_11:11_12 4Krl_11:11_13 4Krl_11:11_14 4Krl_11:11_15 4Krl_11:11_16 4Krl_11:11_17 4Krl_11:11_18 4Krl_11:11_19 4Krl_11:11_20 4Krl_11:11_21 4Krl_11:11_22 4Krl_11:11_23 4Krl_11:11_24 4Krl_11:11_25 4Krl_11:11_26 4Krl_11:11_27 4Krl_11:11_28 4Krl_11:11_29 4Krl_11:11_30 4Krl_11:11_31 4Krl_11:11_32 4Krl_11:11_33 4Krl_11:11_34 4Krl_11:11_35 4Krl_11:11_36
4Krl:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:12 καὶ ἐξαπέστειλεν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν ἐπ’ αὐτὸν τὸ νεζερ καὶ τὸ μαρτύριον καὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν καὶ ἔχρισεν αὐτόν, καὶ ἐκρότησαν τῇ χειρὶ καὶ εἶπαν Ζήτω ὁ βασιλεύς.
4Krl:11:12 And he brought forth the king's son, and put upon him the crown and gave him the testimony; and he made him king, and anointed him: and they clapped their hands, and said, Long live the king. (2 Kings 11:12 Brenton)
4Krl:11:12 Wówczas wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i wręczył świadectwo; ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: «Niech żyje król!» (2 Krl 11:12 BT_4)
4Krl:11:12 καὶ ἐξαπέστειλεν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν ἐπ’ αὐτὸν τὸ νεζερ καὶ τὸ μαρτύριον καὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν καὶ ἔχρισεν αὐτόν, καὶ ἐκρότησαν τῇ χειρὶ καὶ εἶπαν Ζήτω βασιλεύς.
4Krl:11:12 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -); ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:11:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? Syn Król I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Świadectwo I też, nawet, mianowicie By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???); by szukać Król
4Krl:11:12 kai\ e)Xape/steilen to\n ui(o\n tou= basile/Os kai\ e)/dOken e)p’ au)to\n to\ neDZer kai\ to\ martu/rion kai\ e)basi/leusen au)to\n kai\ e)/CHrisen au)to/n, kai\ e)kro/tEsan tE=| CHeiri\ kai\ ei)=pan *DZE/tO o( basileu/s.
4Krl:11:12 kai eXapesteilen ton hyion tu basileOs kai edOken ep’ auton to neDZer kai to martyrion kai ebasileusen auton kai eCHrisen auton, kai ekrotEsan tE CHeiri kai eipan DZEtO ho basileus.
4Krl:11:12 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_ASN N_ASN C RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3P RA_DSF N3_DSF C VAI_AAI3P V3_PAD3S RA_NSM N3V_NSM
4Krl:11:12 and also, even, namely to ??? the son the king and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ć and also, even, namely the testimony and also, even, namely to reign he/she/it/same and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same and also, even, namely ć the hand and also, even, namely to say/tell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω); to seek the king
4Krl:11:12 and he/she/it-???-ed the (acc) son (acc) the (gen) king (gen) and he/she/it-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom|acc)   and the (nom|acc) testimony (nom|acc|voc) and he/she/it-REIGN-ed him/it/same (acc) and he/she/it-CHRISEN-ed him/it/same (acc) and   the (dat) hand (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) let-him/her/it-be-EXISTS-ing!; I-am-SEEK-ing, I-should-be-SEEK-ing the (nom) king (nom)
4Krl:11:12 4Krl_11:12_1 4Krl_11:12_2 4Krl_11:12_3 4Krl_11:12_4 4Krl_11:12_5 4Krl_11:12_6 4Krl_11:12_7 4Krl_11:12_8 4Krl_11:12_9 4Krl_11:12_10 4Krl_11:12_11 4Krl_11:12_12 4Krl_11:12_13 4Krl_11:12_14 4Krl_11:12_15 4Krl_11:12_16 4Krl_11:12_17 4Krl_11:12_18 4Krl_11:12_19 4Krl_11:12_20 4Krl_11:12_21 4Krl_11:12_22 4Krl_11:12_23 4Krl_11:12_24 4Krl_11:12_25 4Krl_11:12_26 4Krl_11:12_27 4Krl_11:12_28 4Krl_11:12_29 4Krl_11:12_30
4Krl:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:13 καὶ ἤκουσεν Γοθολια τὴν φωνὴν τῶν τρεχόντων τοῦ λαοῦ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὸν λαὸν εἰς οἶκον κυρίου.
4Krl:11:13 And Gotholia heard the sound of the people running, and she went in to the people to the house of the Lord. (2 Kings 11:13 Brenton)
4Krl:11:13 Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni Pańskiej. (2 Krl 11:13 BT_4)
4Krl:11:13 καὶ ἤκουσεν Γοθολια τὴν φωνὴν τῶν τρεχόντων τοῦ λαοῦ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὸν λαὸν εἰς οἶκον κυρίου.
4Krl:11:13 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:11:13 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Dźwięku/głos płacze By jechać Ludzie I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:11:13 kai\ E)/kousen *goTolia tE\n fOnE\n tO=n treCHo/ntOn tou= laou= kai\ ei)sE=lTen pro\s to\n lao\n ei)s oi)=kon kuri/ou.
4Krl:11:13 kai Ekusen goTolia tEn fOnEn tOn treCHontOn tu lau kai eisElTen pros ton laon eis oikon kyriu.
4Krl:11:13 C VAI_AAI3S N1A_NSF RA_ASF N1_ASF RA_GPM V1_PAPGPM RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM P N2_ASM N2_GSM
4Krl:11:13 and also, even, namely to hear ć the sound/voice cries the to run the people and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) the people into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:11:13 and he/she/it-HEAR-ed   the (acc) sound/voice (acc) the (gen) let-them-be-RUN-ing! (classical), while RUN-ing (gen) the (gen) people (gen) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:11:13 4Krl_11:13_1 4Krl_11:13_2 4Krl_11:13_3 4Krl_11:13_4 4Krl_11:13_5 4Krl_11:13_6 4Krl_11:13_7 4Krl_11:13_8 4Krl_11:13_9 4Krl_11:13_10 4Krl_11:13_11 4Krl_11:13_12 4Krl_11:13_13 4Krl_11:13_14 4Krl_11:13_15 4Krl_11:13_16 4Krl_11:13_17
4Krl:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:14 καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς εἱστήκει ἐπὶ τοῦ στύλου κατὰ τὸ κρίμα, καὶ οἱ ᾠδοὶ καὶ αἱ σάλπιγγες πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς χαίρων καὶ σαλπίζων ἐν σάλπιγξιν· καὶ διέρρηξεν Γοθολια τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς καὶ ἐβόησεν Σύνδεσμος σύνδεσμος.
4Krl:11:14 And she looked, and, behold, the king stood near a pillar according to the manner; and the singers and the trumpeters were before the king and all the people of the land even rejoicing and sounding with trumpets: and Gotholia rent her garments, and cried, A conspiracy, a conspiracy. (2 Kings 11:14 Brenton)
4Krl:11:14 Spojrzała: a oto król stoi przy kolumnie - zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i trąby naokoło króla, cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: «Spisek! Spisek!» (2 Krl 11:14 BT_4)
4Krl:11:14 καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ βασιλεὺς εἱστήκει ἐπὶ τοῦ στύλου κατὰ τὸ κρίμα, καὶ οἱ ᾠδοὶ καὶ αἱ σάλπιγγες πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ πᾶς λαὸς τῆς γῆς χαίρων καὶ σαλπίζων ἐν σάλπιγξιν· καὶ διέρρηξεν Γοθολια τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς καὶ ἐβόησεν Σύνδεσμος σύνδεσμος.
4Krl:11:14 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)   ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύν·δεσμος, -ου, ὁ and -μον, -ου, τό σύν·δεσμος, -ου, ὁ and -μον, -ου, τό
4Krl:11:14 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Filar W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Trąbka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ubierająca część garderoby, płaszcz Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By ryczeć Wolnocłowe razem wiązadło, łączy kości i chrząstkę i popiera organy Wolnocłowe razem wiązadło, łączy kości i chrząstkę i popiera organy
4Krl:11:14 kai\ ei)=den kai\ i)dou\ o( basileu\s ei(stE/kei e)pi\ tou= stu/lou kata\ to\ kri/ma, kai\ oi( O)|doi\ kai\ ai( sa/lpigges pro\s to\n basile/a, kai\ pa=s o( lao\s tE=s gE=s CHai/rOn kai\ salpi/DZOn e)n sa/lpigXin· kai\ die/rrEXen *goTolia ta\ i(ma/tia e(autE=s kai\ e)bo/Esen *su/ndesmos su/ndesmos.
4Krl:11:14 kai eiden kai idu ho basileus heistEkei epi tu stylu kata to krima, kai hoi Odoi kai hai salpinges pros ton basilea, kai pas ho laos tEs gEs CHairOn kai salpiDZOn en salpinXin· kai dierrEXen goTolia ta himatia heautEs kai eboEsen syndesmos syndesmos.
4Krl:11:14 C VBI_AAI3S C I RA_NSM N3V_NSM VXI_YAI3S P RA_GSM N2_GSM P RA_ASN N3M_ASN C RA_NPM N2_NPM C RA_NPF N3G_NPF P RA_ASM N3V_ASM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF V1_PAPNSM C V1_PAPNSM P N3G_DPF C VAI_AAI3S N1A_NSF RA_APN N2N_APN RD_GSF C VAI_AAI3S N2_NSM N2_NSM
4Krl:11:14 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the pillar down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely the ć and also, even, namely the trumpet toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the earth/land to rejoice salute, salutation and also, even, namely to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave ć the clothing garment, cloak self /our-/your-/themselves and also, even, namely to bellow bonded together ligament, connects bones and cartilage and supports organs bonded together ligament, connects bones and cartilage and supports organs
4Krl:11:14 and he/she/it-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) king (nom) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) pillar (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) and the (nom)   and the (nom) trumpets (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) while REJOICE-ing (nom) and while TRUMPET-ing (nom) in/among/by (+dat) trumpets (dat) and he/she/it-RUPTURE-ed   the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) self (gen) and he/she/it-BELLOW-ed bonded together (nom) bonded together (nom)
4Krl:11:14 4Krl_11:14_1 4Krl_11:14_2 4Krl_11:14_3 4Krl_11:14_4 4Krl_11:14_5 4Krl_11:14_6 4Krl_11:14_7 4Krl_11:14_8 4Krl_11:14_9 4Krl_11:14_10 4Krl_11:14_11 4Krl_11:14_12 4Krl_11:14_13 4Krl_11:14_14 4Krl_11:14_15 4Krl_11:14_16 4Krl_11:14_17 4Krl_11:14_18 4Krl_11:14_19 4Krl_11:14_20 4Krl_11:14_21 4Krl_11:14_22 4Krl_11:14_23 4Krl_11:14_24 4Krl_11:14_25 4Krl_11:14_26 4Krl_11:14_27 4Krl_11:14_28 4Krl_11:14_29 4Krl_11:14_30 4Krl_11:14_31 4Krl_11:14_32 4Krl_11:14_33 4Krl_11:14_34 4Krl_11:14_35 4Krl_11:14_36 4Krl_11:14_37 4Krl_11:14_38 4Krl_11:14_39 4Krl_11:14_40 4Krl_11:14_41 4Krl_11:14_42 4Krl_11:14_43
4Krl:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:15 καὶ ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχαις τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐξαγάγετε αὐτὴν ἔσωθεν τῶν σαδηρωθ, καὶ ὁ εἰσπορευόμενος ὀπίσω αὐτῆς θανάτῳ θανατωθήσεται ῥομφαίᾳ· ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεύς καὶ μὴ ἀποθάνῃ ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:11:15 And Jodae the priest commanded the captains of hundreds who were over the host, and said to them, Bring her forth without the ranges, and he that goes in after her shall certainly die by the sword. For the priest said, Let her not however be slain in the house of the Lord. (2 Kings 11:15 Brenton)
4Krl:11:15 Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: «Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza!» Mówił bowiem kapłan: «Nie powinna zginąć w świątyni Pańskiej». (2 Krl 11:15 BT_4)
4Krl:11:15 καὶ ἐνετείλατο Ιωδαε ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχαις τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐξαγάγετε αὐτὴν ἔσωθεν τῶν σαδηρωθ, καὶ εἰσπορευόμενος ὀπίσω αὐτῆς θανάτῳ θανατωθήσεται ῥομφαίᾳ· ὅτι εἶπεν ἱερεύς Καὶ μὴ ἀποθάνῃ ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:11:15 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) ὁ ἡ τό ἐπί·σκοπος, -ου, ὁ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔσω·θεν ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:11:15 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Duchowny Centurion Nadzorca [kurator?; zobacz biskupi]; by nadzorować Zdolność I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By prowadzić poza On/ona/to/to samo Od wewnątrz I też, nawet, mianowicie By wchodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Śmierć By zgładzać Szpada Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Duchowny I też, nawet, mianowicie Nie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:11:15 kai\ e)netei/lato *iOdae o( i(ereu\s toi=s e(katonta/rCHais toi=s e)pisko/pois tE=s duna/meOs kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)eXaga/gete au)tE\n e)/sOTen tO=n sadErOT, kai\ o( ei)sporeuo/menos o)pi/sO au)tE=s Tana/tO| TanatOTE/setai r(omfai/a|· o(/ti ei)=pen o( i(ereu/s *kai\ mE\ a)poTa/nE| e)n oi)/kO| kuri/ou.
4Krl:11:15 kai eneteilato iOdae ho hiereus tois hekatontarCHais tois episkopois tEs dynameOs kai eipen pros autus eXagagete autEn esOTen tOn sadErOT, kai ho eisporeuomenos opisO autEs TanatO TanatOTEsetai romfaia· hoti eipen ho hiereus kai mE apoTanE en oikO kyriu.
4Krl:11:15 C VAI_AMI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_DPM N1M_DPM RA_DPM N2_DPM RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S P RD_APM V1_PAD2P RD_ASF D RA_GPF N_GPF C RA_NSM V1_PMPNSM P RD_GSF N2_DSM VC_FPI3S N1A_DSF C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C D VB_AAS3S P N2_DSM N2_GSM
4Krl:11:15 and also, even, namely to enjoin command ć the priest the centurion the overseer [trustee?; see episcopal]; to oversee the ability and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to lead out he/she/it/same from inside the ć and also, even, namely the to enter behind back, behind, after he/she/it/same death to put to death sword because/that to say/tell the priest and also, even, namely not to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:11:15 and he/she/it-was-ENJOIN-ed   the (nom) priest (nom) the (dat) centurions (dat) the (dat) overseers (dat); you(sg)-happen-to-be-OVERSEE-ing (opt) the (gen) ability (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-LEAD-you(pl)-OUT! her/it/same (acc) from inside the (gen)   and the (nom) while being-ENTER-ed (nom) behind her/it/same (gen) death (dat) he/she/it-will-be-PUT-ed-TO-DEATH sword (dat) because/that he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) priest (nom) and not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:11:15 4Krl_11:15_1 4Krl_11:15_2 4Krl_11:15_3 4Krl_11:15_4 4Krl_11:15_5 4Krl_11:15_6 4Krl_11:15_7 4Krl_11:15_8 4Krl_11:15_9 4Krl_11:15_10 4Krl_11:15_11 4Krl_11:15_12 4Krl_11:15_13 4Krl_11:15_14 4Krl_11:15_15 4Krl_11:15_16 4Krl_11:15_17 4Krl_11:15_18 4Krl_11:15_19 4Krl_11:15_20 4Krl_11:15_21 4Krl_11:15_22 4Krl_11:15_23 4Krl_11:15_24 4Krl_11:15_25 4Krl_11:15_26 4Krl_11:15_27 4Krl_11:15_28 4Krl_11:15_29 4Krl_11:15_30 4Krl_11:15_31 4Krl_11:15_32 4Krl_11:15_33 4Krl_11:15_34 4Krl_11:15_35 4Krl_11:15_36 4Krl_11:15_37 4Krl_11:15_38
4Krl:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:16 καὶ ἐπέθηκαν αὐτῇ χεῖρας, καὶ εἰσῆλθεν ὁδὸν εἰσόδου τῶν ἵππων οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ. –
4Krl:11:16 And they laid hands upon her, and went in by the way of the horses' entrance into the house of the Lord, and she was slain there. (2 Kings 11:16 Brenton)
4Krl:11:16 Pochwycono ją, i gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita. (2 Krl 11:16 BT_4)
4Krl:11:16 καὶ ἐπέθηκαν αὐτῇ χεῖρας, καὶ εἰσῆλθεν ὁδὸν εἰσόδου τῶν ἵππων οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.
4Krl:11:16 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ εἴσ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ  
4Krl:11:16 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Ręka I też, nawet, mianowicie By wchodzić Drogi {Sposobu}/droga Wejście {Pozycja} Koń Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie By umierać Tam  
4Krl:11:16 kai\ e)pe/TEkan au)tE=| CHei=ras, kai\ ei)sE=lTen o(do\n ei)so/dou tO=n i(/ppOn oi)/kou tou= basile/Os kai\ a)pe/Tanen e)kei=.
4Krl:11:16 kai epeTEkan autE CHeiras, kai eisElTen hodon eisodu tOn hippOn oiku tu basileOs kai apeTanen ekei.
4Krl:11:16 C VAI_AAI3P RD_DSF N3_APF C VBI_AAI3S N2_ASF N2_GSF RA_GPM N2_GPM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3S D
4Krl:11:16 and also, even, namely to place on he/she/it/same hand and also, even, namely to enter way/road entry the horse house; to dwell the king and also, even, namely to die there  
4Krl:11:16 and they-PLACE ON-ed her/it/same (dat) hands (acc) and he/she/it-ENTER-ed way/road (acc) entry (gen) the (gen) horses (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and he/she/it-DIE-ed there  
4Krl:11:16 4Krl_11:16_1 4Krl_11:16_2 4Krl_11:16_3 4Krl_11:16_4 4Krl_11:16_5 4Krl_11:16_6 4Krl_11:16_7 4Krl_11:16_8 4Krl_11:16_9 4Krl_11:16_10 4Krl_11:16_11 4Krl_11:16_12 4Krl_11:16_13 4Krl_11:16_14 4Krl_11:16_15 4Krl_11:16_16 4Krl_11:16_17
4Krl:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:17 καὶ διέθετο Ιωδαε διαθήκην ἀνὰ μέσον κυρίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ βασιλέως καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ λαοῦ τοῦ εἶναι εἰς λαὸν τῷ κυρίῳ, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ βασιλέως καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ λαοῦ.
4Krl:11:17 And Jodae made a covenant between the Lord and the king and the people, that they should be the Lord's people; also between the king and the people. (2 Kings 11:17 Brenton)
4Krl:11:17 Jojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, by byli ludem Pańskim, oraz między królem a ludem. (2 Krl 11:17 BT_4)
4Krl:11:17 καὶ διέθετο Ιωδαε διαθήκην ἀνὰ μέσον κυρίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ βασιλέως καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ λαοῦ τοῦ εἶναι εἰς λαὸν τῷ κυρίῳ, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ βασιλέως καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ λαοῦ.
4Krl:11:17 καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -)   δια·θήκη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
4Krl:11:17 I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Konwencja W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Król I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ludzie By być Do (+przyspieszenie) Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Król I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ludzie
4Krl:11:17 kai\ die/Teto *iOdae diaTE/kEn a)na\ me/son kuri/ou kai\ a)na\ me/son tou= basile/Os kai\ a)na\ me/son tou= laou= tou= ei)=nai ei)s lao\n tO=| kuri/O|, kai\ a)na\ me/son tou= basile/Os kai\ a)na\ me/son tou= laou=.
4Krl:11:17 kai dieTeto iOdae diaTEkEn ana meson kyriu kai ana meson tu basileOs kai ana meson tu lau tu einai eis laon tO kyriO, kai ana meson tu basileOs kai ana meson tu lau.
4Krl:11:17 C VEI_AMI3S N_NSM N1_ASF P A1_ASM N2_GSM C P A1_ASM RA_GSM N3V_GSM C P A1_ASM RA_GSM N2_GSM RA_GSN V9_PAN P N2_ASM RA_DSM N2_DSM C P A1_ASM RA_GSM N3V_GSM C P A1_ASM RA_GSM N2_GSM
4Krl:11:17 and also, even, namely to make covenant ć covenant up/each/by (+acc) middle lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the king and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the people the to be into (+acc) people the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the king and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the people
4Krl:11:17 and he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed   covenant (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) the (gen) to-be into (+acc) people (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen)
4Krl:11:17 4Krl_11:17_1 4Krl_11:17_2 4Krl_11:17_3 4Krl_11:17_4 4Krl_11:17_5 4Krl_11:17_6 4Krl_11:17_7 4Krl_11:17_8 4Krl_11:17_9 4Krl_11:17_10 4Krl_11:17_11 4Krl_11:17_12 4Krl_11:17_13 4Krl_11:17_14 4Krl_11:17_15 4Krl_11:17_16 4Krl_11:17_17 4Krl_11:17_18 4Krl_11:17_19 4Krl_11:17_20 4Krl_11:17_21 4Krl_11:17_22 4Krl_11:17_23 4Krl_11:17_24 4Krl_11:17_25 4Krl_11:17_26 4Krl_11:17_27 4Krl_11:17_28 4Krl_11:17_29 4Krl_11:17_30 4Krl_11:17_31 4Krl_11:17_32 4Krl_11:17_33
4Krl:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:18 καὶ εἰσῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶκον τοῦ Βααλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰς εἰκόνας αὐτοῦ συνέτριψαν ἀγαθῶς καὶ τὸν Ματθαν τὸν ἱερέα τοῦ Βααλ ἀπέκτειναν κατὰ πρόσωπον τῶν θυσιαστηρίων, καὶ ἔθηκεν ὁ ἱερεὺς ἐπισκόπους εἰς τὸν οἶκον κυρίου.
4Krl:11:18 And all the people of the land went into the house of Baal, and tore it down, and completely broke in pieces his altars and his images, and they slew Mathan the priest of Baal before the altars. And the priest appointed overseers over the house of the Lord. (2 Kings 11:18 Brenton)
4Krl:11:18 Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I ustanowił kapłan Jojada straż nad świątynią Pańską. (2 Krl 11:18 BT_4)
4Krl:11:18 καὶ εἰσῆλθεν πᾶς λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶκον τοῦ Βααλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰς εἰκόνας αὐτοῦ συνέτριψαν ἀγαθῶς καὶ τὸν Ματθαν τὸν ἱερέα τοῦ Βααλ ἀπέκτειναν κατὰ πρόσωπον τῶν θυσιαστηρίων, καὶ ἔθηκεν ἱερεὺς ἐπισκόπους εἰς τὸν οἶκον κυρίου.
4Krl:11:18 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ καί κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)   καί ὁ ἡ τό Ματθάν, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί·σκοπος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:11:18 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Dom Baal I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ikona On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Matthan Duchowny Baal By zabijać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Duchowny Nadzorca [kurator?; zobacz biskupi] Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:11:18 kai\ ei)sE=lTen pa=s o( lao\s tE=s gE=s ei)s oi)=kon tou= *baal kai\ kate/spasan au)to\n kai\ ta\ TusiastE/ria au)tou= kai\ ta\s ei)ko/nas au)tou= sune/triPSan a)gaTO=s kai\ to\n *matTan to\n i(ere/a tou= *baal a)pe/kteinan kata\ pro/sOpon tO=n TusiastEri/On, kai\ e)/TEken o( i(ereu\s e)pisko/pous ei)s to\n oi)=kon kuri/ou.
4Krl:11:18 kai eisElTen pas ho laos tEs gEs eis oikon tu baal kai katespasan auton kai ta TysiastEria autu kai tas eikonas autu synetriPSan agaTOs kai ton matTan ton hierea tu baal apekteinan kata prosOpon tOn TysiastEriOn, kai eTEken ho hiereus episkopus eis ton oikon kyriu.
4Krl:11:18 C VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF P N2_ASM RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM C RA_APN N2N_APN RD_GSM C RA_APF N3N_APF RD_GSM VAI_AAI3P D C RA_ASM N_ASM RA_ASM N3V_ASM RA_GSM N_GSM VAI_AAI3P P N2N_ASN RA_GPN N2N_GPN C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_APM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM
4Krl:11:18 and also, even, namely to enter every all, each, every, the whole of the people the earth/land into (+acc) house the Baal and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. he/she/it/same and also, even, namely the icon he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) ć and also, even, namely the Matthan the priest the Baal to kill down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the priest overseer [trustee?; see episcopal] into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:11:18 and he/she/it-ENTER-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) house (acc) the (gen) Baal (indecl) and they-???-ed him/it/same (acc) and the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (acc) icons (acc) him/it/same (gen) they-BREAK-ed   and the (acc) Matthan (indecl) the (acc) priest (acc) the (gen) Baal (indecl) they-KILL-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) Holy of Holies (gen) and he/she/it-PLACE-ed the (nom) priest (nom) overseers (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:11:18 4Krl_11:18_1 4Krl_11:18_2 4Krl_11:18_3 4Krl_11:18_4 4Krl_11:18_5 4Krl_11:18_6 4Krl_11:18_7 4Krl_11:18_8 4Krl_11:18_9 4Krl_11:18_10 4Krl_11:18_11 4Krl_11:18_12 4Krl_11:18_13 4Krl_11:18_14 4Krl_11:18_15 4Krl_11:18_16 4Krl_11:18_17 4Krl_11:18_18 4Krl_11:18_19 4Krl_11:18_20 4Krl_11:18_21 4Krl_11:18_22 4Krl_11:18_23 4Krl_11:18_24 4Krl_11:18_25 4Krl_11:18_26 4Krl_11:18_27 4Krl_11:18_28 4Krl_11:18_29 4Krl_11:18_30 4Krl_11:18_31 4Krl_11:18_32 4Krl_11:18_33 4Krl_11:18_34 4Krl_11:18_35 4Krl_11:18_36 4Krl_11:18_37 4Krl_11:18_38 4Krl_11:18_39 4Krl_11:18_40 4Krl_11:18_41 4Krl_11:18_42 4Krl_11:18_43 4Krl_11:18_44 4Krl_11:18_45
4Krl:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:19 καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους καὶ τὸν Χορρι καὶ τὸν Ρασιμ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, καὶ κατήγαγον τὸν βασιλέα ἐξ οἴκου κυρίου, καὶ εἰσῆλθεν ὁδὸν πύλης τῶν παρατρεχόντων οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῶν βασιλέων.
4Krl:11:19 And he took the captains of the hundreds, and the Chorri, and the Rhasim, and all the people of the land, and brought down the king out of the house of the Lord; and they went in by the way of the gate of the footmen of the king's house, and seated him there on the throne of the kings. (2 Kings 11:19 Brenton)
4Krl:11:19 Następnie wziął setników, Karyjczyków, straż przyboczną i cały lud kraju. Wyprowadzili króla ze świątyni Pańskiej i wkroczyli przez Bramę Straży do pałacu królewskiego. Tak więc Joasz zasiadł na tronie królewskim. (2 Krl 11:19 BT_4)
4Krl:11:19 καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους καὶ τὸν Χορρι καὶ τὸν Ρασιμ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, καὶ κατήγαγον τὸν βασιλέα ἐξ οἴκου κυρίου, καὶ εἰσῆλθεν ὁδὸν πύλης τῶν παρατρεχόντων οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῶν βασιλέων.
4Krl:11:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:11:19 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Centurion I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wchodzić Drogi {Sposobu}/droga Brama Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Król
4Krl:11:19 kai\ e)/laben tou\s e(katonta/rCHous kai\ to\n *CHorri kai\ to\n *rasim kai\ pa/nta to\n lao\n tE=s gE=s, kai\ katE/gagon to\n basile/a e)X oi)/kou kuri/ou, kai\ ei)sE=lTen o(do\n pu/lEs tO=n paratreCHo/ntOn oi)/kou tou= basile/Os, kai\ e)ka/Tisan au)to\n e)pi\ tou= Tro/nou tO=n basile/On.
4Krl:11:19 kai elaben tus hekatontarCHus kai ton CHorri kai ton rasim kai panta ton laon tEs gEs, kai katEgagon ton basilea eX oiku kyriu, kai eisElTen hodon pylEs tOn paratreCHontOn oiku tu basileOs, kai ekaTisan auton epi tu Tronu tOn basileOn.
4Krl:11:19 C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3P RA_ASM N3V_ASM P N2_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S N2_ASF N1_GSF RA_GPM V1_PAPGPM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RA_GPM N3V_GPM
4Krl:11:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the centurion and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the earth/land and also, even, namely to bring down brought back the king out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to enter way/road gate the ć house; to dwell the king and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne the king
4Krl:11:19 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) centurions (acc) and the (acc)   and the (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) the (gen) earth/land (gen) and I-BRING DOWN-ed, they-BRING DOWN-ed the (acc) king (acc) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-ENTER-ed way/road (acc) gate (gen) the (gen)   house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and they-SIT DOWN-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) the (gen) kings (gen)
4Krl:11:19 4Krl_11:19_1 4Krl_11:19_2 4Krl_11:19_3 4Krl_11:19_4 4Krl_11:19_5 4Krl_11:19_6 4Krl_11:19_7 4Krl_11:19_8 4Krl_11:19_9 4Krl_11:19_10 4Krl_11:19_11 4Krl_11:19_12 4Krl_11:19_13 4Krl_11:19_14 4Krl_11:19_15 4Krl_11:19_16 4Krl_11:19_17 4Krl_11:19_18 4Krl_11:19_19 4Krl_11:19_20 4Krl_11:19_21 4Krl_11:19_22 4Krl_11:19_23 4Krl_11:19_24 4Krl_11:19_25 4Krl_11:19_26 4Krl_11:19_27 4Krl_11:19_28 4Krl_11:19_29 4Krl_11:19_30 4Krl_11:19_31 4Krl_11:19_32 4Krl_11:19_33 4Krl_11:19_34 4Krl_11:19_35 4Krl_11:19_36 4Krl_11:19_37 4Krl_11:19_38 4Krl_11:19_39 4Krl_11:19_40
4Krl:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:11:20 καὶ ἐχάρη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἡ πόλις ἡσύχασεν· καὶ τὴν Γοθολιαν ἐθανάτωσαν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως.
4Krl:11:20 And all the people of the land rejoiced, and the city was at rest: and they slew Gotholia with the sword in the house of the king. (2 Kings 11:20 Brenton)
4Krl:11:20 Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Atalię zaś zabito mieczem w pałacu króla. (2 Krl 11:20 BT_4)
4Krl:11:20 καὶ ἐχάρη πᾶς λαὸς τῆς γῆς, καὶ πόλις ἡσύχασεν· καὶ τὴν Γοθολιαν ἐθανάτωσαν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως.
4Krl:11:20 καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό   θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
4Krl:11:20 I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Miasto By uspokajać się ize I też, nawet, mianowicie By zgładzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król
4Krl:11:20 kai\ e)CHa/rE pa=s o( lao\s tE=s gE=s, kai\ E( po/lis E(su/CHasen· kai\ tE\n *goTolian e)Tana/tOsan e)n r(omfai/a| e)n oi)/kO| tou= basile/Os.
4Krl:11:20 kai eCHarE pas ho laos tEs gEs, kai hE polis hEsyCHasen· kai tEn goTolian eTanatOsan en romfaia en oikO tu basileOs.
4Krl:11:20 C VDI_API3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF C RA_NSF N3I_NSF VAI_AAI3S C RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3P P N1A_DSF P N2_DSM RA_GSM N3V_GSM
4Krl:11:20 and also, even, namely to rejoice salute, salutation every all, each, every, the whole of the people the earth/land and also, even, namely the city to quiet-ize and also, even, namely the ć to put to death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the king
4Krl:11:20 and he/she/it-was-REJOICE-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) and the (nom) city (nom) he/she/it-QUIET-IZE-ed and the (acc)   they-PUT-ed-TO-DEATH in/among/by (+dat) sword (dat) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) king (gen)
4Krl:11:20 4Krl_11:20_1 4Krl_11:20_2 4Krl_11:20_3 4Krl_11:20_4 4Krl_11:20_5 4Krl_11:20_6 4Krl_11:20_7 4Krl_11:20_8 4Krl_11:20_9 4Krl_11:20_10 4Krl_11:20_11 4Krl_11:20_12 4Krl_11:20_13 4Krl_11:20_14 4Krl_11:20_15 4Krl_11:20_16 4Krl_11:20_17 4Krl_11:20_18 4Krl_11:20_19 4Krl_11:20_20 4Krl_11:20_21
4Krl:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x