4Krl:12:1 Υἱὸς ἐτῶν ἑπτὰ Ιωας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν.
4Krl:12:1 Joas was seven years old when he began to reign. (2 Kings 11:21 Brenton)
4Krl:12:1 W chwili objęcia rządów Joasz miał siedem lat. (2 Krl 12:1 BT_4)
4Krl:12:1 Υἱὸς ἐτῶν ἑπτὰ Ιωας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν.
4Krl:12:1 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἔτο·ς, -ους, τό ἑπτά   ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:12:1 Syn Rok Siedem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo
4Krl:12:1 *ui(o\s e)tO=n e(pta\ *iOas e)n tO=| basileu/ein au)to/n.
4Krl:12:1 yios etOn hepta iOas en tO basileuein auton.
4Krl:12:1 N2_NSM N3E_GPN M N_NSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM
4Krl:12:1 son year seven ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same
4Krl:12:1 son (nom) years (gen) seven   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc)
4Krl:12:1 4Krl_12:1_1 4Krl_12:1_2 4Krl_12:1_3 4Krl_12:1_4 4Krl_12:1_5 4Krl_12:1_6 4Krl_12:1_7 4Krl_12:1_8
4Krl:12:1 x x x x x x x x
4Krl:12:2 ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῷ Ιου ἐβασίλευσεν Ιωας καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Αβια ἐκ τῆς Βηρσαβεε.
4Krl:12:2 Joas began to reign in the seventh year of Ju, and he reigned forty years in Jerusalem: and his mother's name was Sabia of Bersabee. (2 Kings 12:1 Brenton)
4Krl:12:2 W siódmym roku panowania Jehu, Joasz został królem i panował czterdzieści lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibeja - z Beer-Szeby. (2 Krl 12:2 BT_4)
4Krl:12:2 ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῷ Ιου ἐβασίλευσεν Ιωας καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Αβια ἐκ τῆς Βηρσαβεε.
4Krl:12:2 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό ἕβδομος -η -ον ὁ ἡ τό ἰός, -οῦ, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Ἀβιά, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX]
4Krl:12:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Siódmy Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. By panować I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Abijah Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba
4Krl:12:2 e)n e)/tei e(bdo/mO| tO=| *iou e)basi/leusen *iOas kai\ tessara/konta e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *abia e)k tE=s *bErsabee.
4Krl:12:2 en etei hebdomO tO iu ebasileusen iOas kai tessarakonta etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tEs mEtros autu abia ek tEs bErsabee.
4Krl:12:2 P N3E_DSN A1_DSN RA_DSM N_DSM VAI_AAI3S N_NSM C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NSF P RA_GSF N_GSF
4Krl:12:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year seventh the vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. to reign ć and also, even, namely forty year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same Abijah out of (+gen) ἐξ before vowels the Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba
4Krl:12:2 in/among/by (+dat) year (dat) seventh (dat) the (dat) vīrus (gen) he/she/it-REIGN-ed   and forty years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen) Abijah (indecl) out of (+gen) the (gen) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl)
4Krl:12:2 4Krl_12:2_1 4Krl_12:2_2 4Krl_12:2_3 4Krl_12:2_4 4Krl_12:2_5 4Krl_12:2_6 4Krl_12:2_7 4Krl_12:2_8 4Krl_12:2_9 4Krl_12:2_10 4Krl_12:2_11 4Krl_12:2_12 4Krl_12:2_13 4Krl_12:2_14 4Krl_12:2_15 4Krl_12:2_16 4Krl_12:2_17 4Krl_12:2_18 4Krl_12:2_19 4Krl_12:2_20 4Krl_12:2_21 4Krl_12:2_22
4Krl:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:3 καὶ ἐποίησεν Ιωας τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἐφώτισεν αὐτὸν Ιωδαε ὁ ἱερεύς·
4Krl:12:3 And Joas did that which was right in the sight of the Lord all the days that Jodae the priest instructed him. (2 Kings 12:2 Brenton)
4Krl:12:3 Joasz czynił to, co jest słuszne w oczach Pańskich, przez wszystkie dni, póki pouczał go kapłan Jojada. (2 Krl 12:3 BT_4)
4Krl:12:3 καὶ ἐποίησεν Ιωας τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἐφώτισεν αὐτὸν Ιωδαε ἱερεύς·
4Krl:12:3 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
4Krl:12:3 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prosto W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Kto/, który/, który By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany On/ona/to/to samo Duchowny
4Krl:12:3 kai\ e)poi/Esen *iOas to\ eu)Te\s e)nO/pion kuri/ou pa/sas ta\s E(me/ras, a(/s e)fO/tisen au)to\n *iOdae o( i(ereu/s·
4Krl:12:3 kai epoiEsen iOas to euTes enOpion kyriu pasas tas hEmeras, has efOtisen auton iOdae ho hiereus·
4Krl:12:3 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN A3H_ASN P N2_GSM A1S_APF RA_APF N1A_ASF RR_APF VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM RA_NSM N3V_NSM
4Krl:12:3 and also, even, namely to do/make ć the straight in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day who/whom/which to bring to light enlighten, bring to light, make known he/she/it/same ć the priest
4Krl:12:3 and he/she/it-DO/MAKE-ed   the (nom|acc) straight ([Adj] nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-LIGHT-ed him/it/same (acc)   the (nom) priest (nom)
4Krl:12:3 4Krl_12:3_1 4Krl_12:3_2 4Krl_12:3_3 4Krl_12:3_4 4Krl_12:3_5 4Krl_12:3_6 4Krl_12:3_7 4Krl_12:3_8 4Krl_12:3_9 4Krl_12:3_10 4Krl_12:3_11 4Krl_12:3_12 4Krl_12:3_13 4Krl_12:3_14 4Krl_12:3_15 4Krl_12:3_16
4Krl:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:4 πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐ μετεστάθησαν, καὶ ἐκεῖ ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς.
4Krl:12:4 Only there were not any of the high places removed, and the people still sacrificed there, and burned incense on the high places. (2 Kings 12:3 Brenton)
4Krl:12:4 Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. (2 Krl 12:4 BT_4)
4Krl:12:4 πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐ μετεστάθησαν, καὶ ἐκεῖ ἔτι λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς.
4Krl:12:4 πλήν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) καί ἐκεῖ ἔτι ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν
4Krl:12:4 Z wyjątkiem Podniesiony ??? Przed przydechem mocnym By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. I też, nawet, mianowicie Tam Jeszcze/jeszcze Ludzie I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony
4Krl:12:4 plE\n tO=n u(PSElO=n ou) metesta/TEsan, kai\ e)kei= e)/ti o( lao\s e)Tusi/aDZen kai\ e)Tumi/On e)n toi=s u(PSEloi=s.
4Krl:12:4 plEn tOn hyPSElOn u metestaTEsan, kai ekei eti ho laos eTysiaDZen kai eTymiOn en tois hyPSElois.
4Krl:12:4 D RA_GPM A1_GPM D VCI_API3P C D D RA_NSM N2_NSM V1I_IAI3S C V1I_IAI3P P RA_DPM A1_DPM
4Krl:12:4 except the elevated οὐχ before rough breathing to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. and also, even, namely there yet/still the people ć and also, even, namely to burn incense in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the elevated
4Krl:12:4 except the (gen) elevated ([Adj] gen) not they-were-REMOVE-ed and there yet/still the (nom) people (nom)   and I-was-BURN-ing-INCENSE, they-were-BURN-ing-INCENSE in/among/by (+dat) the (dat) elevated ([Adj] dat)
4Krl:12:4 4Krl_12:4_1 4Krl_12:4_2 4Krl_12:4_3 4Krl_12:4_4 4Krl_12:4_5 4Krl_12:4_6 4Krl_12:4_7 4Krl_12:4_8 4Krl_12:4_9 4Krl_12:4_10 4Krl_12:4_11 4Krl_12:4_12 4Krl_12:4_13 4Krl_12:4_14 4Krl_12:4_15 4Krl_12:4_16
4Krl:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:5 καὶ εἶπεν Ιωας πρὸς τοὺς ἱερεῖς Πᾶν τὸ ἀργύριον τῶν ἁγίων τὸ εἰσοδιαζόμενον ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, ἀργύριον συντιμήσεως, ἀνὴρ ἀργύριον λαβὼν συντιμήσεως, πᾶν ἀργύριον, ὃ ἐὰν ἀναβῇ ἐπὶ καρδίαν ἀνδρὸς ἐνεγκεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου,
4Krl:12:5 And Joas said to the priests, As for all the money of the holy things that is brought into the house of the Lord, the money of valuation, as each man brings the money of valuation, all the money which any man may feel disposed to bring into the house of the Lord, (2 Kings 12:4 Brenton)
4Krl:12:5 Joasz polecił kapłanom: «Wszystkie pieniądze, które jako dar święty wnosi się do świątyni Pańskiej - pieniądze bieżące, które ktoś płaci według wyznaczonej mu kwoty za osoby - wszystkie pieniądze, które ktoś z własnej woli wnosi do świątyni Pańskiej - (2 Krl 12:5 BT_4)
4Krl:12:5 Καὶ εἶπεν Ιωας πρὸς τοὺς ἱερεῖς Πᾶν τὸ ἀργύριον τῶν ἁγίων τὸ εἰσοδιαζόμενον ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, ἀργύριον συντιμήσεως, ἀνὴρ ἀργύριον λαβὼν συντιμήσεως, πᾶν ἀργύριον, ἐὰν ἀναβῇ ἐπὶ καρδίαν ἀνδρὸς ἐνεγκεῖν ἐν οἴκῳ κυρίου,
4Krl:12:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί καρδία, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:12:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek srebra Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kawałek srebra Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kawałek srebra By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek srebra Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:12:5 *kai\ ei)=pen *iOas pro\s tou\s i(erei=s *pa=n to\ a)rgu/rion tO=n a(gi/On to\ ei)sodiaDZo/menon e)n tO=| oi)/kO| kuri/ou, a)rgu/rion suntimE/seOs, a)nE\r a)rgu/rion labO\n suntimE/seOs, pa=n a)rgu/rion, o(\ e)a\n a)nabE=| e)pi\ kardi/an a)ndro\s e)negkei=n e)n oi)/kO| kuri/ou,
4Krl:12:5 kai eipen iOas pros tus hiereis pan to argyrion tOn hagiOn to eisodiaDZomenon en tO oikO kyriu, argyrion syntimEseOs, anEr argyrion labOn syntimEseOs, pan argyrion, ho ean anabE epi kardian andros enenkein en oikO kyriu,
4Krl:12:5 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_APM N3V_APM A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GPM A1A_GPM RA_ASN V1_PAPASN P RA_DSM N2_DSM N2_GSM N2N_ASN N3I_GSF N3_NSM N2N_ASN VB_AAPNSM N3I_GSF A3_ASN N2N_ASN RR_ASN C VZ_AAS3S P N1A_ASF N3_GSM VB_AAN P N2_DSM N2_GSM
4Krl:12:5 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the priest every all, each, every, the whole of the piece of silver the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. piece of silver ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". piece of silver to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć every all, each, every, the whole of piece of silver who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:12:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priests (acc, nom|voc) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) the (nom|acc)   in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) piece of silver (nom|acc|voc)   man, husband (nom) piece of silver (nom|acc|voc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom)   every (nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) man, husband (gen) to-BRING in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:12:5 4Krl_12:5_1 4Krl_12:5_2 4Krl_12:5_3 4Krl_12:5_4 4Krl_12:5_5 4Krl_12:5_6 4Krl_12:5_7 4Krl_12:5_8 4Krl_12:5_9 4Krl_12:5_10 4Krl_12:5_11 4Krl_12:5_12 4Krl_12:5_13 4Krl_12:5_14 4Krl_12:5_15 4Krl_12:5_16 4Krl_12:5_17 4Krl_12:5_18 4Krl_12:5_19 4Krl_12:5_20 4Krl_12:5_21 4Krl_12:5_22 4Krl_12:5_23 4Krl_12:5_24 4Krl_12:5_25 4Krl_12:5_26 4Krl_12:5_27 4Krl_12:5_28 4Krl_12:5_29 4Krl_12:5_30 4Krl_12:5_31 4Krl_12:5_32 4Krl_12:5_33 4Krl_12:5_34 4Krl_12:5_35
4Krl:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:6 λαβέτωσαν ἑαυτοῖς οἱ ἱερεῖς ἀνὴρ ἀπὸ τῆς πράσεως αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ κρατήσουσιν τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου εἰς πάντα, οὗ ἐὰν εὑρεθῇ ἐκεῖ βεδεκ.
4Krl:12:6 let the priests take it to themselves, every man from the proceeds of his sale: and they shall repair the breaches of the house in all places wheresoever a breach shall be found. (2 Kings 12:5 Brenton)
4Krl:12:6 zbiorą kapłani od osób sobie znanych i obrócą je na naprawę uszkodzeń świątyni, gdziekolwiek takie uszkodzenie się znajdzie». (2 Krl 12:6 BT_4)
4Krl:12:6 λαβέτωσαν ἑαυτοῖς οἱ ἱερεῖς ἀνὴρ ἀπὸ τῆς πράσεως αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ κρατήσουσιν τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου εἰς πάντα, οὗ ἐὰν εὑρεθῇ ἐκεῖ βεδεκ.
4Krl:12:6 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό βεδεκ, τό [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ βεδεκ, τό [LXX]
4Krl:12:6 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie Duchowny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Zniszczenia Dom; by mieszkać Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Tam Zniszczenia
4Krl:12:6 labe/tOsan e(autoi=s oi( i(erei=s a)nE\r a)po\ tE=s pra/seOs au)tO=n, kai\ au)toi\ kratE/sousin to\ bedek tou= oi)/kou ei)s pa/nta, ou(= e)a\n eu(reTE=| e)kei= bedek.
4Krl:12:6 labetOsan heautois hoi hiereis anEr apo tEs praseOs autOn, kai autoi kratEsusin to bedek tu oiku eis panta, hu ean heureTE ekei bedek.
4Krl:12:6 VB_AAD3P RD_DPM RA_NPM N3V_NPM N3_NSM P RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C RD_NPM VF_FAI3P RA_ASN N_ASN RA_GSM N2_GSM P A3_ASM RR_GSM C VC_APS3S D N_ASN
4Krl:12:6 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves the priest man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the dilapidations the house; to dwell into (+acc) every all, each, every, the whole of where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find there dilapidations
4Krl:12:6 let-them-TAKE HOLD OF! selves (dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) man, husband (nom) away from (+gen) the (gen)   them/same (gen) and they/same (nom) they-will-SEIZE/GRAB-HOLD, going-to-SEIZE/GRAB (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) dilapidations (indecl) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) where; who/whom/which (gen) if-ever he/she/it-should-be-FIND-ed there dilapidations (indecl)
4Krl:12:6 4Krl_12:6_1 4Krl_12:6_2 4Krl_12:6_3 4Krl_12:6_4 4Krl_12:6_5 4Krl_12:6_6 4Krl_12:6_7 4Krl_12:6_8 4Krl_12:6_9 4Krl_12:6_10 4Krl_12:6_11 4Krl_12:6_12 4Krl_12:6_13 4Krl_12:6_14 4Krl_12:6_15 4Krl_12:6_16 4Krl_12:6_17 4Krl_12:6_18 4Krl_12:6_19 4Krl_12:6_20 4Krl_12:6_21 4Krl_12:6_22 4Krl_12:6_23
4Krl:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:7 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει τῷ βασιλεῖ Ιωας οὐκ ἐκραταίωσαν οἱ ἱερεῖς τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου.
4Krl:12:7 And it came to pass in the twenty-third year of king Joas the priests had not repaired the breaches of the house. (2 Kings 12:6 Brenton)
4Krl:12:7 Lecz jeszcze w dwudziestym trzecim roku króla Joasza kapłani nie naprawili uszkodzeń świątyni. (2 Krl 12:7 BT_4)
4Krl:12:7 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει τῷ βασιλεῖ Ιωας οὐκ ἐκραταίωσαν οἱ ἱερεῖς τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου.
4Krl:12:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   καί τρίτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βεδεκ, τό [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
4Krl:12:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Trzeci Rok Król ??? Przed przydechem mocnym By stawać się silnym Duchowny Zniszczenia Dom; by mieszkać
4Krl:12:7 kai\ e)genE/TE e)n tO=| ei)kostO=| kai\ tri/tO| e)/tei tO=| basilei= *iOas ou)k e)kratai/Osan oi( i(erei=s to\ bedek tou= oi)/kou.
4Krl:12:7 kai egenETE en tO eikostO kai tritO etei tO basilei iOas uk ekrataiOsan hoi hiereis to bedek tu oiku.
4Krl:12:7 C VCI_API3S P RA_DSN A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN RA_DSM N3V_DSM N_DSM D VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_ASN N_ASN RA_GSM N2_GSM
4Krl:12:7 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely third year the king ć οὐχ before rough breathing to become strong the priest the dilapidations the house; to dwell
4Krl:12:7 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and third (dat) year (dat) the (dat) king (dat)   not they-BECOME STRONG-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) dilapidations (indecl) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
4Krl:12:7 4Krl_12:7_1 4Krl_12:7_2 4Krl_12:7_3 4Krl_12:7_4 4Krl_12:7_5 4Krl_12:7_6 4Krl_12:7_7 4Krl_12:7_8 4Krl_12:7_9 4Krl_12:7_10 4Krl_12:7_11 4Krl_12:7_12 4Krl_12:7_13 4Krl_12:7_14 4Krl_12:7_15 4Krl_12:7_16 4Krl_12:7_17 4Krl_12:7_18 4Krl_12:7_19
4Krl:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:8 καὶ ἐκάλεσεν Ιωας ὁ βασιλεὺς Ιωδαε τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι οὐκ ἐκραταιοῦτε τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου; καὶ νῦν μὴ λάβητε ἀργύριον ἀπὸ τῶν πράσεων ὑμῶν, ὅτι εἰς τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου δώσετε αὐτό.
4Krl:12:8 And king Joas called Jodae the priest, and the other priests, and said to them, Why have ye not repaired the breaches of the house? now then receive no more money from your sales, for ye shall give it to repair the breaches of the house. (2 Kings 12:7 Brenton)
4Krl:12:8 Wtedy król Joasz zawezwał kapłana Jojadę oraz kapłanów i rzekł do nich: «Dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Odtąd już nie wolno wam brać pieniędzy od znanych wam osób, lecz przekażecie je na naprawę szkód świątyni Pańskiej». (2 Krl 12:8 BT_4)
4Krl:12:8 καὶ ἐκάλεσεν Ιωας βασιλεὺς Ιωδαε τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι οὐκ ἐκραταιοῦτε τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου; καὶ νῦν μὴ λάβητε ἀργύριον ἀπὸ τῶν πράσεων ὑμῶν, ὅτι εἰς τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου δώσετε αὐτό.
4Krl:12:8 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό βεδεκ, τό [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί νῦν μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἀπό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό βεδεκ, τό [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:12:8 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Król Duchowny I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By stawać się silnym Zniszczenia Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Teraz Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Zniszczenia Dom; by mieszkać By dawać On/ona/to/to samo
4Krl:12:8 kai\ e)ka/lesen *iOas o( basileu\s *iOdae to\n i(ere/a kai\ tou\s i(erei=s kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *ti/ o(/ti ou)k e)krataiou=te to\ bedek tou= oi)/kou; kai\ nu=n mE\ la/bEte a)rgu/rion a)po\ tO=n pra/seOn u(mO=n, o(/ti ei)s to\ bedek tou= oi)/kou dO/sete au)to/.
4Krl:12:8 kai ekalesen iOas ho basileus iOdae ton hierea kai tus hiereis kai eipen pros autus ti hoti uk ekrataiute to bedek tu oiku; kai nyn mE labEte argyrion apo tOn praseOn hymOn, hoti eis to bedek tu oiku dOsete auto.
4Krl:12:8 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM N_ASM RA_ASM N3V_ASM C RA_APM N3V_NPM C VBI_AAI3S P RD_APM RI_ASN C D V4I_IAI2P RA_ASN N_ASN RA_GSM N2_GSM C D D VB_AAS2P N2N_ASN P RA_GPF N3I_GPF RP_GP C P RA_ASN N_AAN RA_GSM N2_GSM VF_FAI2P RD_ASN
4Krl:12:8 and also, even, namely to call call ć the king ć the priest and also, even, namely the priest and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that οὐχ before rough breathing to become strong the dilapidations the house; to dwell and also, even, namely now not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand piece of silver from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć you because/that into (+acc) the dilapidations the house; to dwell to give he/she/it/same
4Krl:12:8 and he/she/it-CALL-ed   the (nom) king (nom)   the (acc) priest (acc) and the (acc) priests (acc, nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) who/what/why (nom|acc) because/that not you(pl)-were-BECOME STRONG-ing the (nom|acc) dilapidations (indecl) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and now not you(pl)-should-TAKE HOLD OF piece of silver (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen)   you(pl) (gen) because/that into (+acc) the (nom|acc) dilapidations (indecl) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(pl)-will-GIVE it/same (nom|acc)
4Krl:12:8 4Krl_12:8_1 4Krl_12:8_2 4Krl_12:8_3 4Krl_12:8_4 4Krl_12:8_5 4Krl_12:8_6 4Krl_12:8_7 4Krl_12:8_8 4Krl_12:8_9 4Krl_12:8_10 4Krl_12:8_11 4Krl_12:8_12 4Krl_12:8_13 4Krl_12:8_14 4Krl_12:8_15 4Krl_12:8_16 4Krl_12:8_17 4Krl_12:8_18 4Krl_12:8_19 4Krl_12:8_20 4Krl_12:8_21 4Krl_12:8_22 4Krl_12:8_23 4Krl_12:8_24 4Krl_12:8_25 4Krl_12:8_26 4Krl_12:8_27 4Krl_12:8_28 4Krl_12:8_29 4Krl_12:8_30 4Krl_12:8_31 4Krl_12:8_32 4Krl_12:8_33 4Krl_12:8_34 4Krl_12:8_35 4Krl_12:8_36 4Krl_12:8_37 4Krl_12:8_38 4Krl_12:8_39 4Krl_12:8_40
4Krl:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:9 καὶ συνεφώνησαν οἱ ἱερεῖς τοῦ μὴ λαβεῖν ἀργύριον παρὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ μὴ ἐνισχῦσαι τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου.
4Krl:12:9 And the priests consented to receive no more money of the people, and not to repair the breaches of the house. (2 Kings 12:8 Brenton)
4Krl:12:9 Kapłani zgodzili się nie brać pieniędzy od ludu i nie troszczyć się o naprawę uszkodzeń świątyni. (2 Krl 12:9 BT_4)
4Krl:12:9 καὶ συνεφώνησαν οἱ ἱερεῖς τοῦ μὴ λαβεῖν ἀργύριον παρὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ μὴ ἐνισχῦσαι τὸ βεδεκ τοῦ οἴκου.
4Krl:12:9 καί συμ·φωνέω (συν+φων(ε)-, συν+φωνη·σ-, συν+φωνη·σ-, -, -, συν+φωνη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) παρά ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό μή ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βεδεκ, τό [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
4Krl:12:9 I też, nawet, mianowicie By harmonizować [zobacz symfonię] Duchowny Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ludzie I też, nawet, mianowicie Nie By wzmacniać się Zniszczenia Dom; by mieszkać
4Krl:12:9 kai\ sunefO/nEsan oi( i(erei=s tou= mE\ labei=n a)rgu/rion para\ tou= laou= kai\ tou= mE\ e)nisCHu=sai to\ bedek tou= oi)/kou.
4Krl:12:9 kai synefOnEsan hoi hiereis tu mE labein argyrion para tu lau kai tu mE enisCHysai to bedek tu oiku.
4Krl:12:9 C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_GSN D VB_AAN N2N_ASN P RA_GSM N2_GSM C RA_GSN D VA_AAN RA_ASN N_ASN RA_GSM N2_GSM
4Krl:12:9 and also, even, namely to harmonize [see symphony] the priest the not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand piece of silver frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the people and also, even, namely the not to strengthen the dilapidations the house; to dwell
4Krl:12:9 and they-HARMONIZE-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) the (gen) not to-TAKE HOLD OF piece of silver (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) people (gen) and the (gen) not to-STRENGTHEN, be-you(sg)-STRENGTHEN-ed!, he/she/it-happens-to-STRENGTHEN (opt) the (nom|acc) dilapidations (indecl) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
4Krl:12:9 4Krl_12:9_1 4Krl_12:9_2 4Krl_12:9_3 4Krl_12:9_4 4Krl_12:9_5 4Krl_12:9_6 4Krl_12:9_7 4Krl_12:9_8 4Krl_12:9_9 4Krl_12:9_10 4Krl_12:9_11 4Krl_12:9_12 4Krl_12:9_13 4Krl_12:9_14 4Krl_12:9_15 4Krl_12:9_16 4Krl_12:9_17 4Krl_12:9_18 4Krl_12:9_19
4Krl:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:10 καὶ ἔλαβεν Ιωδαε ὁ ἱερεὺς κιβωτὸν μίαν καὶ ἔτρησεν τρώγλην ἐπὶ τῆς σανίδος αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν παρὰ ιαμιβιν ἐν τῷ οἴκῳ ἀνδρὸς οἴκου κυρίου, καὶ ἔδωκαν οἱ ἱερεῖς οἱ φυλάσσοντες τὸν σταθμὸν πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:12:10 And Jodae the priest took a chest, and bored a hole in the lid of it, and set it by the altar in the house of a man belonging to the house of the Lord, and the priests that kept the door put therein all the money that was found in the house of the Lord. (2 Kings 12:9 Brenton)
4Krl:12:10 Wtedy kapłan Jojada wziął jedną skrzynię, zrobił otwór w jej przykrywie i postawił ją obok ołtarza, po prawej stronie wejścia do świątyni Pańskiej. Kapłani zaś - stróże progów - składali tam wszystkie pieniądze wniesione do świątyni Pańskiej. (2 Krl 12:10 BT_4)
4Krl:12:10 καὶ ἔλαβεν Ιωδαε ἱερεὺς κιβωτὸν μίαν καὶ ἔτρησεν τρώγλην ἐπὶ τῆς σανίδος αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν παρὰ ιαμιβιν ἐν τῷ οἴκῳ ἀνδρὸς οἴκου κυρίου, καὶ ἔδωκαν οἱ ἱερεῖς οἱ φυλάσσοντες τὸν σταθμὸν πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:12:10 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ κιβωτός, -οῦ, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί     ἐπί ὁ ἡ τό σανί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:12:10 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Jeden I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Deski {Komisji}/deska On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać Duchowny By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek srebra By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:12:10 kai\ e)/laben *iOdae o( i(ereu\s kibOto\n mi/an kai\ e)/trEsen trO/glEn e)pi\ tE=s sani/dos au)tE=s kai\ e)/dOken au)tE\n para\ iamibin e)n tO=| oi)/kO| a)ndro\s oi)/kou kuri/ou, kai\ e)/dOkan oi( i(erei=s oi( fula/ssontes to\n staTmo\n pa=n to\ a)rgu/rion to\ eu(reTe\n e)n oi)/kO| kuri/ou.
4Krl:12:10 kai elaben iOdae ho hiereus kibOton mian kai etrEsen trOglEn epi tEs sanidos autEs kai edOken autEn para iamibin en tO oikO andros oiku kyriu, kai edOkan hoi hiereis hoi fylassontes ton staTmon pan to argyrion to heureTen en oikO kyriu.
4Krl:12:10 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM N2_ASF A1A_ASF C VZI_AAI3S N1_ASF P RA_GSF N3D_GSF RD_GSF C VAI_AAI3S RD_ASF P N_GS P RA_DSM N2_DSM N3_GSM N2_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_NSN VC_APPNSN P N2_DSM N2_GSM
4Krl:12:10 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the priest ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] one and also, even, namely ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the board/plank he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give the priest the to guard the ć every all, each, every, the whole of the piece of silver the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:12:10 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (nom) priest (nom) ark (acc) one (acc) and     upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) board/plank (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat)   in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) man, husband (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-GIVE-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) while GUARD-ing (nom|voc) the (acc)   every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:12:10 4Krl_12:10_1 4Krl_12:10_2 4Krl_12:10_3 4Krl_12:10_4 4Krl_12:10_5 4Krl_12:10_6 4Krl_12:10_7 4Krl_12:10_8 4Krl_12:10_9 4Krl_12:10_10 4Krl_12:10_11 4Krl_12:10_12 4Krl_12:10_13 4Krl_12:10_14 4Krl_12:10_15 4Krl_12:10_16 4Krl_12:10_17 4Krl_12:10_18 4Krl_12:10_19 4Krl_12:10_20 4Krl_12:10_21 4Krl_12:10_22 4Krl_12:10_23 4Krl_12:10_24 4Krl_12:10_25 4Krl_12:10_26 4Krl_12:10_27 4Krl_12:10_28 4Krl_12:10_29 4Krl_12:10_30 4Krl_12:10_31 4Krl_12:10_32 4Krl_12:10_33 4Krl_12:10_34 4Krl_12:10_35 4Krl_12:10_36 4Krl_12:10_37 4Krl_12:10_38 4Krl_12:10_39 4Krl_12:10_40 4Krl_12:10_41
4Krl:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:11 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον ὅτι πολὺ τὸ ἀργύριον ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἀνέβη ὁ γραμματεὺς τοῦ βασιλέως καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἔσφιγξαν καὶ ἠρίθμησαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:12:11 And it came to pass, when they saw that there was much money in the chest, that the king's scribe and the high priest went up, and they tied up and counted the money that was found in the house of the Lord. (2 Kings 12:10 Brenton)
4Krl:12:11 Kiedy zauważono, że dużo jest pieniędzy w skrzyni, przychodził sekretarz króla oraz arcykapłan i wtedy zsypywano i obliczano pieniądze, które się znajdowały w świątyni Pańskiej. (2 Krl 12:11 BT_4)
4Krl:12:11 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον ὅτι πολὺ τὸ ἀργύριον ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἀνέβη γραμματεὺς τοῦ βασιλέως καὶ ἱερεὺς μέγας καὶ ἔσφιγξαν καὶ ἠρίθμησαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου.
4Krl:12:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί   καί ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:12:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto Dużo Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie By podnosić Skryba Król I też, nawet, mianowicie Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By liczyć się Kawałek srebra By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:12:11 kai\ e)ge/neto O(s ei)=don o(/ti polu\ to\ a)rgu/rion e)n tE=| kibOtO=|, kai\ a)ne/bE o( grammateu\s tou= basile/Os kai\ o( i(ereu\s o( me/gas kai\ e)/sfigXan kai\ E)ri/TmEsan to\ a)rgu/rion to\ eu(reTe\n e)n oi)/kO| kuri/ou.
4Krl:12:11 kai egeneto hOs eidon hoti poly to argyrion en tE kibOtO, kai anebE ho grammateus tu basileOs kai ho hiereus ho megas kai esfinXan kai EriTmEsan to argyrion to heureTen en oikO kyriu.
4Krl:12:11 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3P C A1P_NSN RA_NSN N2N_NSN P RA_DSF N2_DSF C VZI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N3V_GSM C RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN RA_NSN VC_APPNSN P N2_DSM N2_GSM
4Krl:12:11 and also, even, namely to become become, happen as/like to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that much the piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely to ascend the scribe the king and also, even, namely the priest the great and also, even, namely ć and also, even, namely to count the piece of silver the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:12:11 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like I-SEE-ed, they-SEE-ed because/that much (nom|acc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) ark (dat) and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) scribe (nom) the (gen) king (gen) and the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) and   and they-COUNT-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:12:11 4Krl_12:11_1 4Krl_12:11_2 4Krl_12:11_3 4Krl_12:11_4 4Krl_12:11_5 4Krl_12:11_6 4Krl_12:11_7 4Krl_12:11_8 4Krl_12:11_9 4Krl_12:11_10 4Krl_12:11_11 4Krl_12:11_12 4Krl_12:11_13 4Krl_12:11_14 4Krl_12:11_15 4Krl_12:11_16 4Krl_12:11_17 4Krl_12:11_18 4Krl_12:11_19 4Krl_12:11_20 4Krl_12:11_21 4Krl_12:11_22 4Krl_12:11_23 4Krl_12:11_24 4Krl_12:11_25 4Krl_12:11_26 4Krl_12:11_27 4Krl_12:11_28 4Krl_12:11_29 4Krl_12:11_30 4Krl_12:11_31 4Krl_12:11_32 4Krl_12:11_33
4Krl:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:12 καὶ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον τὸ ἑτοιμασθὲν ἐπὶ χεῖρας ποιούντων τὰ ἔργα τῶν ἐπισκόπων οἴκου κυρίου, καὶ ἐξέδοσαν τοῖς τέκτοσιν τῶν ξύλων καὶ τοῖς οἰκοδόμοις τοῖς ποιοῦσιν ἐν οἴκῳ κυρίου
4Krl:12:12 And they gave the money that had been collected into the hands of them that wrought the works, the overseers of the house of the Lord; and they gave it out to the carpenters and to the builders that wrought in the house of the Lord. (2 Kings 12:11 Brenton)
4Krl:12:12 Pieniądze odważone przekazywano kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pańskiej. Ci zaś wydawali je na stolarzy i budowniczych - pracujących w świątyni Pańskiej - (2 Krl 12:12 BT_4)
4Krl:12:12 καὶ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον τὸ ἑτοιμασθὲν ἐπὶ χεῖρας ποιούντων τὰ ἔργα τῶν ἐπισκόπων οἴκου κυρίου, καὶ ἐξέδοσαν τοῖς τέκτοσιν τῶν ξύλων καὶ τοῖς οἰκοδόμοις τοῖς ποιοῦσιν ἐν οἴκῳ κυρίου
4Krl:12:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί·σκοπος, -ου, ὁ; ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐκ·δίδωμι (-, εκ+δω·σ-, 2nd ath. εκ+δ(ο)-/ath. εκ+δ(ω)-, -, εκ+δεδο-, εκ+δο·θ-) ὁ ἡ τό τέκτων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:12:12 I też, nawet, mianowicie By dawać Kawałek srebra Do gotowy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka By czynić/rób Praca Nadzorca [kurator?; zobacz biskupi]; przeoczenie [nadzorowanie]; by nadzorować Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By brać w dzierżawę dzierżawę, dzierżawę poza Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie ???; by budować/buduj moralnie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:12:12 kai\ e)/dOkan to\ a)rgu/rion to\ e(toimasTe\n e)pi\ CHei=ras poiou/ntOn ta\ e)/rga tO=n e)pisko/pOn oi)/kou kuri/ou, kai\ e)Xe/dosan toi=s te/ktosin tO=n Xu/lOn kai\ toi=s oi)kodo/mois toi=s poiou=sin e)n oi)/kO| kuri/ou
4Krl:12:12 kai edOkan to argyrion to hetoimasTen epi CHeiras poiuntOn ta erga tOn episkopOn oiku kyriu, kai eXedosan tois tektosin tOn XylOn kai tois oikodomois tois poiusin en oikO kyriu
4Krl:12:12 C VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN VS_APPASN P N3_APF V2_PAPGPM RA_APN N2N_APN RA_GPM N2_GPM N2_GSM N2_GSM C VOI_AAI3P RA_DPM N3N_DPM RA_GPN N2N_GPN C RA_DPM N2_DPM RA_DPM V2_PAI3P P N2_DSM N2_GSM
4Krl:12:12 and also, even, namely to give the piece of silver the to ready upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand to do/make the work the overseer [trustee?; see episcopal]; oversight [overseeing]; to oversee house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lease lease, rent out the mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely the ???; to build/edify the to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:12:12 and they-GIVE-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-READY-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (acc) let-them-be-DO/MAKE-ing! (classical), while DO/MAKE-ing (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) overseers (gen); oversights (gen); while OVERSEE-ing (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-LEASE-ed the (dat) masons (dat) the (gen) trees/wooden things (gen) and the (dat) ???s (dat); you(sg)-happen-to-be-BUILD/EDIFY-ing (opt) the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:12:12 4Krl_12:12_1 4Krl_12:12_2 4Krl_12:12_3 4Krl_12:12_4 4Krl_12:12_5 4Krl_12:12_6 4Krl_12:12_7 4Krl_12:12_8 4Krl_12:12_9 4Krl_12:12_10 4Krl_12:12_11 4Krl_12:12_12 4Krl_12:12_13 4Krl_12:12_14 4Krl_12:12_15 4Krl_12:12_16 4Krl_12:12_17 4Krl_12:12_18 4Krl_12:12_19 4Krl_12:12_20 4Krl_12:12_21 4Krl_12:12_22 4Krl_12:12_23 4Krl_12:12_24 4Krl_12:12_25 4Krl_12:12_26 4Krl_12:12_27 4Krl_12:12_28 4Krl_12:12_29
4Krl:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:13 καὶ τοῖς τειχισταῖς καὶ τοῖς λατόμοις τῶν λίθων τοῦ κτήσασθαι ξύλα καὶ λίθους λατομητοὺς τοῦ κατασχεῖν τὸ βεδεκ οἴκου κυρίου εἰς πάντα, ὅσα ἐξωδιάσθη ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ κραταιῶσαι·
4Krl:12:13 And to the masons, and to the hewers of stone, to purchase timber and hewn stone to repair the breaches of the house of the Lord, for all that was spent on the house of the Lord to repair it. (2 Kings 12:12 Brenton)
4Krl:12:13 murarzy, kamieniarzy oraz na kupno drewna i kamieni ciosowych do naprawienia uszkodzeń świątyni Pańskiej, wreszcie na wszystkie wydatki celem odbudowy świątyni. (2 Krl 12:13 BT_4)
4Krl:12:13 καὶ τοῖς τειχισταῖς καὶ τοῖς λατόμοις τῶν λίθων τοῦ κτήσασθαι ξύλα καὶ λίθους λατομητοὺς τοῦ κατασχεῖν τὸ βεδεκ οἴκου κυρίου εἰς πάντα, ὅσα ἐξωδιάσθη ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ κραταιῶσαι·
4Krl:12:13 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-) ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ξύλον, -ου, τό καί λίθος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό βεδεκ, τό [LXX] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον   ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-)
4Krl:12:13 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By rąbać Kamień By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Kamień By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Zniszczenia Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom By stawać się silnym
4Krl:12:13 kai\ toi=s teiCHistai=s kai\ toi=s lato/mois tO=n li/TOn tou= ktE/sasTai Xu/la kai\ li/Tous latomEtou\s tou= katasCHei=n to\ bedek oi)/kou kuri/ou ei)s pa/nta, o(/sa e)XOdia/sTE e)pi\ to\n oi)=kon tou= krataiO=sai·
4Krl:12:13 kai tois teiCHistais kai tois latomois tOn liTOn tu ktEsasTai Xyla kai liTus latomEtus tu katasCHein to bedek oiku kyriu eis panta, hosa eXOdiasTE epi ton oikon tu krataiOsai·
4Krl:12:13 C RA_DPM N1M_DPM C RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM RA_GSN VA_AMN N2N_APN C N2_APM N2_APM RA_GSN VB_AAN RA_ASN N_ASN N2_GSM N2_GSM P A3_APN A1_APN VCI_API3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSN VA_AAN
4Krl:12:13 and also, even, namely the ć and also, even, namely the to hew the stone the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely stone ć the to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the dilapidations house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) every all, each, every, the whole of as much/many as ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house the to become strong
4Krl:12:13 and the (dat)   and the (dat) you(sg)-happen-to-be-HEW-ing (opt) the (gen) stones (gen) the (gen) to-be-POSSESS-ed trees/wooden things (nom|acc|voc) and stones (acc)   the (gen) to-HOLD FAST the (nom|acc) dilapidations (indecl) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) to-BECOME STRONG, be-you(sg)-BECOME STRONG-ed!, he/she/it-happens-to-BECOME STRONG (opt)
4Krl:12:13 4Krl_12:13_1 4Krl_12:13_2 4Krl_12:13_3 4Krl_12:13_4 4Krl_12:13_5 4Krl_12:13_6 4Krl_12:13_7 4Krl_12:13_8 4Krl_12:13_9 4Krl_12:13_10 4Krl_12:13_11 4Krl_12:13_12 4Krl_12:13_13 4Krl_12:13_14 4Krl_12:13_15 4Krl_12:13_16 4Krl_12:13_17 4Krl_12:13_18 4Krl_12:13_19 4Krl_12:13_20 4Krl_12:13_21 4Krl_12:13_22 4Krl_12:13_23 4Krl_12:13_24 4Krl_12:13_25 4Krl_12:13_26 4Krl_12:13_27 4Krl_12:13_28 4Krl_12:13_29
4Krl:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:14 πλὴν οὐ ποιηθήσεται οἴκῳ κυρίου θύραι ἀργυραῖ, ἧλοι, φιάλαι καὶ σάλπιγγες, πᾶν σκεῦος χρυσοῦν καὶ σκεῦος ἀργυροῦν, ἐκ τοῦ ἀργυρίου τοῦ εἰσενεχθέντος ἐν οἴκῳ κυρίου,
4Krl:12:14 Only there were not to be made for the house of the Lord silver plates, studs, bowls, or trumpets, any vessel of gold or vessel of silver, of the money that was brought into the house of the Lord: (2 Kings 12:13 Brenton)
4Krl:12:14 Jednakże z monet, które wpływały do świątyni Pańskiej, nie wyrabiano czarek srebrnych, nożyc, kropielnic, trąb ani żadnych przedmiotów złotych lub srebrnych dla świątyni Pańskiej, (2 Krl 12:14 BT_4)
4Krl:12:14 πλὴν οὐ ποιηθήσεται οἴκῳ κυρίου θύραι ἀργυραῖ, ἧλοι, φιάλαι καὶ σάλπιγγες, πᾶν σκεῦος χρυσοῦν καὶ σκεῦος ἀργυροῦν, ἐκ τοῦ ἀργυρίου τοῦ εἰσενεχθέντος ἐν οἴκῳ κυρίου,
4Krl:12:14 πλήν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θύρα, -ας, ἡ ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἧλος, -ου, ὁ φιάλη, -ης, ἡ καί σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί σκεῦο·ς, -ους, τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἐκ ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:12:14 Z wyjątkiem ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drzwi brama Srebrny Gwóźdź {Paznokieć} Miska I też, nawet, mianowicie Trąbka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Naczynie Srebrny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kawałek srebra By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:12:14 plE\n ou) poiETE/setai oi)/kO| kuri/ou Tu/rai a)rgurai=, E(=loi, fia/lai kai\ sa/lpigges, pa=n skeu=os CHrusou=n kai\ skeu=os a)rgurou=n, e)k tou= a)rguri/ou tou= ei)seneCHTe/ntos e)n oi)/kO| kuri/ou,
4Krl:12:14 plEn u poiETEsetai oikO kyriu Tyrai argyrai, hEloi, fialai kai salpinges, pan skeuos CHrysun kai skeuos argyrun, ek tu argyriu tu eiseneCHTentos en oikO kyriu,
4Krl:12:14 D D VC_FPI3S N2_DSM N2_GSM N1A_NPF A1C_NPF N2_NPM N1_NPF C N3G_NPF A3_NSN N3E_NSN A1C_NSM C N3E_NSN A1C_NSM P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN VQ_APPGSN P N2_DSM N2_GSM
4Krl:12:14 except οὐχ before rough breathing to do/make house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. door gate silver nail bowl and also, even, namely trumpet every all, each, every, the whole of vessel gold/golden; to gild and also, even, namely vessel silver out of (+gen) ἐξ before vowels the piece of silver the to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:12:14 except not he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) doors (nom|voc) silver ([Adj] nom|voc) nails (nom|voc) bowls (nom|voc) and trumpets (nom|voc) every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) and vessel (nom|acc|voc) silver ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) piece of silver (gen) the (gen) upon being-BRING IN-ed (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:12:14 4Krl_12:14_1 4Krl_12:14_2 4Krl_12:14_3 4Krl_12:14_4 4Krl_12:14_5 4Krl_12:14_6 4Krl_12:14_7 4Krl_12:14_8 4Krl_12:14_9 4Krl_12:14_10 4Krl_12:14_11 4Krl_12:14_12 4Krl_12:14_13 4Krl_12:14_14 4Krl_12:14_15 4Krl_12:14_16 4Krl_12:14_17 4Krl_12:14_18 4Krl_12:14_19 4Krl_12:14_20 4Krl_12:14_21 4Krl_12:14_22 4Krl_12:14_23 4Krl_12:14_24 4Krl_12:14_25
4Krl:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:15 ὅτι τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα δώσουσιν αὐτό, καὶ ἐκραταίωσαν ἐν αὐτῷ τὸν οἶκον κυρίου.
4Krl:12:15 for they were to give it to the workmen, and they repaired therewith the house of the Lord. (2 Kings 12:14 Brenton)
4Krl:12:15 ale wydawano je robotnikom, którzy ich używali do naprawy świątyni Pańskiej. (2 Krl 12:15 BT_4)
4Krl:12:15 ὅτι τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα δώσουσιν αὐτό, καὶ ἐκραταίωσαν ἐν αὐτῷ τὸν οἶκον κυρίου.
4Krl:12:15 ὅτι ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:12:15 Ponieważ/tamto By czynić/rób Praca By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:12:15 o(/ti toi=s poiou=sin ta\ e)/rga dO/sousin au)to/, kai\ e)kratai/Osan e)n au)tO=| to\n oi)=kon kuri/ou.
4Krl:12:15 hoti tois poiusin ta erga dOsusin auto, kai ekrataiOsan en autO ton oikon kyriu.
4Krl:12:15 C RA_DPM V2_PAI3P RA_APN N2N_APN VF_FAI3P RD_ASN C VAI_AAI3P P RD_DSM RA_ASM N2_ASM N2_GSM
4Krl:12:15 because/that the to do/make the work to give he/she/it/same and also, even, namely to become strong in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:12:15 because/that the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) it/same (nom|acc) and they-BECOME STRONG-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:12:15 4Krl_12:15_1 4Krl_12:15_2 4Krl_12:15_3 4Krl_12:15_4 4Krl_12:15_5 4Krl_12:15_6 4Krl_12:15_7 4Krl_12:15_8 4Krl_12:15_9 4Krl_12:15_10 4Krl_12:15_11 4Krl_12:15_12 4Krl_12:15_13 4Krl_12:15_14
4Krl:12:15 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:16 καὶ οὐκ ἐξελογίζοντο τοὺς ἄνδρας, οἷς ἐδίδουν τὸ ἀργύριον ἐπὶ χεῖρας αὐτῶν δοῦναι τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα, ὅτι ἐν πίστει αὐτῶν ποιοῦσιν.
4Krl:12:16 Also they took no account of the men into whose hands they gave the money to give to the workmen, for they acted faithfully. (2 Kings 12:15 Brenton)
4Krl:12:16 I nie robiono obliczeń z ludźmi, w ręce których przekazywano pieniądze, aby je wydawali na robotników, ponieważ działali z niezachwianą wiernością. (2 Krl 12:16 BT_4)
4Krl:12:16 καὶ οὐκ ἐξελογίζοντο τοὺς ἄνδρας, οἷς ἐδίδουν τὸ ἀργύριον ἐπὶ χεῖρας αὐτῶν δοῦναι τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα, ὅτι ἐν πίστει αὐτῶν ποιοῦσιν.
4Krl:12:16 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅτι ἐν πίστις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:12:16 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By dawać Kawałek srebra Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By dawać By czynić/rób Praca Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiara(pełność) On/ona/to/to samo By czynić/rób
4Krl:12:16 kai\ ou)k e)Xelogi/DZonto tou\s a)/ndras, oi(=s e)di/doun to\ a)rgu/rion e)pi\ CHei=ras au)tO=n dou=nai toi=s poiou=sin ta\ e)/rga, o(/ti e)n pi/stei au)tO=n poiou=sin.
4Krl:12:16 kai uk eXelogiDZonto tus andras, hois edidun to argyrion epi CHeiras autOn dunai tois poiusin ta erga, hoti en pistei autOn poiusin.
4Krl:12:16 C D V1I_IMI3P RA_APM N3_APM RR_DPM V8I_IMI3P RA_ASN N2N_ASN P N3_APF RD_GPM VO_AAN RA_DPM V2_PAI3P RA_APN N2N_APN C P N3I_DSF RD_GPM V2_PAI3P
4Krl:12:16 and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to give the piece of silver upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to give the to do/make the work because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among faith(fulness) he/she/it/same to do/make
4Krl:12:16 and not   the (acc) men, husbands (acc) who/whom/which (dat) I-was-GIVE-ing, they-were-GIVE-ing the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (acc) them/same (gen) to-GIVE the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) because/that in/among/by (+dat) faith(fulness) (dat) them/same (gen) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat)
4Krl:12:16 4Krl_12:16_1 4Krl_12:16_2 4Krl_12:16_3 4Krl_12:16_4 4Krl_12:16_5 4Krl_12:16_6 4Krl_12:16_7 4Krl_12:16_8 4Krl_12:16_9 4Krl_12:16_10 4Krl_12:16_11 4Krl_12:16_12 4Krl_12:16_13 4Krl_12:16_14 4Krl_12:16_15 4Krl_12:16_16 4Krl_12:16_17 4Krl_12:16_18 4Krl_12:16_19 4Krl_12:16_20 4Krl_12:16_21 4Krl_12:16_22
4Krl:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:17 ἀργύριον περὶ ἁμαρτίας καὶ ἀργύριον περὶ πλημμελείας, ὅ τι εἰσηνέχθη ἐν οἴκῳ κυρίου, τοῖς ἱερεῦσιν ἐγένετο.
4Krl:12:17 Money for a sin-offering, and money for a trespass-offering, whatever happened to be brought into the house of the Lord, went to the priests. (2 Kings 12:16 Brenton)
4Krl:12:17 Pieniądze dane jako zadośćuczynienie za winy i grzechy nie wchodziły do świątyni Pańskiej - były własnością kapłanów. (2 Krl 12:17 BT_4)
4Krl:12:17 ἀργύριον περὶ ἁμαρτίας καὶ ἀργύριον περὶ πλημμελείας, τι εἰσηνέχθη ἐν οἴκῳ κυρίου, τοῖς ἱερεῦσιν ἐγένετο.
4Krl:12:17 ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) περί πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX]   ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
4Krl:12:17 Kawałek srebra Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) ??? Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Duchowny By stawać się stawaj się, zdarzaj się
4Krl:12:17 a)rgu/rion peri\ a(marti/as kai\ a)rgu/rion peri\ plEmmelei/as, o(/ ti ei)sEne/CHTE e)n oi)/kO| kuri/ou, toi=s i(ereu=sin e)ge/neto.
4Krl:12:17 argyrion peri hamartias kai argyrion peri plEmmeleias, ho ti eisEneCHTE en oikO kyriu, tois hiereusin egeneto.
4Krl:12:17 N2N_ASN P N1A_GSF C N2N_ASN P N1A_GSF RR_ASN RI_ASN VQI_API3S P N2_DSM N2_GSM RA_DPM N3V_DPM VBI_AMI3S
4Krl:12:17 piece of silver about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely piece of silver about (+acc,+gen) ??? ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the priest to become become, happen
4Krl:12:17 piece of silver (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and piece of silver (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) ??? (gen), ???s (acc) who-/whom-/whichever (nom|acc)   he/she/it-was-BRING IN-ed in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (dat) priests (dat) he/she/it-was-BECOME-ed
4Krl:12:17 4Krl_12:17_1 4Krl_12:17_2 4Krl_12:17_3 4Krl_12:17_4 4Krl_12:17_5 4Krl_12:17_6 4Krl_12:17_7 4Krl_12:17_8 4Krl_12:17_9 4Krl_12:17_10 4Krl_12:17_11 4Krl_12:17_12 4Krl_12:17_13 4Krl_12:17_14 4Krl_12:17_15 4Krl_12:17_16
4Krl:12:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:18 Τότε ἀνέβη Αζαηλ βασιλεὺς Συρίας καὶ ἐπολέμησεν ἐπὶ Γεθ καὶ προκατελάβετο αὐτήν. καὶ ἔταξεν Αζαηλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀναβῆναι ἐπὶ Ιερουσαλημ.
4Krl:12:18 Then went up Azael king of Syria, and fought against Geth, and took it: and Azael set his face to go against Jerusalem. (2 Kings 12:17 Brenton)
4Krl:12:18 W tym czasie Chazael, król Aramu, wyruszył na wojnę przeciw Gat i zdobył je. Następnie Chazael powziął postanowienie, by wyruszyć przeciw Jerozolimie. (2 Krl 12:18 BT_4)
4Krl:12:18 Τότε ἀνέβη Αζαηλ βασιλεὺς Συρίας καὶ ἐπολέμησεν ἐπὶ Γεθ καὶ προκατελάβετο αὐτήν. καὶ ἔταξεν Αζαηλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀναβῆναι ἐπὶ Ιερουσαλημ.
4Krl:12:18 τότε ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐπί   καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-)   ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
4Krl:12:18 Wtedy By podnosić Król Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Twarz On/ona/to/to samo By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z]
4Krl:12:18 *to/te a)ne/bE *aDZaEl basileu\s *suri/as kai\ e)pole/mEsen e)pi\ *geT kai\ prokatela/beto au)tE/n. kai\ e)/taXen *aDZaEl to\ pro/sOpon au)tou= a)nabE=nai e)pi\ *ierousalEm.
4Krl:12:18 tote anebE aDZaEl basileus syrias kai epolemEsen epi geT kai prokatelabeto autEn. kai etaXen aDZaEl to prosOpon autu anabEnai epi ierusalEm.
4Krl:12:18 D VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N1A_GSF C VAI_AAI3S P N_ASF C VBI_AMI3S RD_ASF C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VZ_AAN P N_ASF
4Krl:12:18 then to ascend ć king Syria [Roman province of] and also, even, namely to fight war upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness ć the face he/she/it/same to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of]
4Krl:12:18 then he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Syria (gen) and he/she/it-FIGHT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   and   her/it/same (acc) and he/she/it-ORDER-ed   the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) to-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl)
4Krl:12:18 4Krl_12:18_1 4Krl_12:18_2 4Krl_12:18_3 4Krl_12:18_4 4Krl_12:18_5 4Krl_12:18_6 4Krl_12:18_7 4Krl_12:18_8 4Krl_12:18_9 4Krl_12:18_10 4Krl_12:18_11 4Krl_12:18_12 4Krl_12:18_13 4Krl_12:18_14 4Krl_12:18_15 4Krl_12:18_16 4Krl_12:18_17 4Krl_12:18_18 4Krl_12:18_19 4Krl_12:18_20 4Krl_12:18_21
4Krl:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:19 καὶ ἔλαβεν Ιωας βασιλεὺς Ιουδα πάντα τὰ ἅγια, ὅσα ἡγίασεν Ιωσαφατ καὶ Ιωραμ καὶ Οχοζιας οἱ πατέρες αὐτοῦ καὶ βασιλεῖς Ιουδα, καὶ τὰ ἅγια αὐτοῦ καὶ πᾶν τὸ χρυσίον τὸ εὑρεθὲν ἐν θησαυροῖς οἴκου κυρίου καὶ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἀπέστειλεν τῷ Αζαηλ βασιλεῖ Συρίας, καὶ ἀνέβη ἀπὸ Ιερουσαλημ.
4Krl:12:19 And Joas king of Juda took all the holy things which Josaphat, and Joram, Ochozias, his fathers, and kings of Juda had consecrated, and what he had himself dedicated, and all the gold that was found in the treasures of the Lord's house and the king's house, and he sent them to Azael king of Syria; and he went up from Jerusalem. (2 Kings 12:18 Brenton)
4Krl:12:19 Wtedy Joasz, król judzki, zabrał wszystkie dary święte, które ofiarowali królowie judzcy: Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego przodkowie - łącznie ze swoimi świętymi darami - oraz całe złoto zgromadzone w skarbcach świątyni Pańskiej i pałacu królewskiego, i posłał Chazaelowi, królowi Aramu, a ten się oddalił od Jerozolimy. (2 Krl 12:19 BT_4)
4Krl:12:19 καὶ ἔλαβεν Ιωας βασιλεὺς Ιουδα πάντα τὰ ἅγια, ὅσα ἡγίασεν Ιωσαφατ καὶ Ιωραμ καὶ Οχοζιας οἱ πατέρες αὐτοῦ καὶ βασιλεῖς Ιουδα, καὶ τὰ ἅγια αὐτοῦ καὶ πᾶν τὸ χρυσίον τὸ εὑρεθὲν ἐν θησαυροῖς οἴκου κυρίου καὶ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἀπέστειλεν τῷ Αζαηλ βασιλεῖ Συρίας, καὶ ἀνέβη ἀπὸ Ιερουσαλημ.
4Krl:12:19 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅσος -η -ον ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) Ἰωσαφάτ, ὁ καί Ἰωράμ, ὁ καί   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν θησαυρός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ Συρία, -ας, ἡ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
4Krl:12:19 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Król Judasz/Juda Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Tyleż/wiele jak By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Josaphat I też, nawet, mianowicie Joram I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek złota By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z]
4Krl:12:19 kai\ e)/laben *iOas basileu\s *iouda pa/nta ta\ a(/gia, o(/sa E(gi/asen *iOsafat kai\ *iOram kai\ *oCHoDZias oi( pate/res au)tou= kai\ basilei=s *iouda, kai\ ta\ a(/gia au)tou= kai\ pa=n to\ CHrusi/on to\ eu(reTe\n e)n TEsauroi=s oi)/kou kuri/ou kai\ oi)/kou tou= basile/Os kai\ a)pe/steilen tO=| *aDZaEl basilei= *suri/as, kai\ a)ne/bE a)po\ *ierousalEm.
4Krl:12:19 kai elaben iOas basileus iuda panta ta hagia, hosa hEgiasen iOsafat kai iOram kai oCHoDZias hoi pateres autu kai basileis iuda, kai ta hagia autu kai pan to CHrysion to heureTen en TEsaurois oiku kyriu kai oiku tu basileOs kai apesteilen tO aDZaEl basilei syrias, kai anebE apo ierusalEm.
4Krl:12:19 C VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM A3_APN RA_APN A1A_APN A1_APN VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM C N_NSM RA_NPM N3_NPM RD_GSM C N3V_NPM N_GSM C RA_APN A1A_APN RD_GSM C A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_NSN VC_APPNSN P N2_DPM N2_GSM N2_GSM C N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM N3V_DSM N1A_GSF C VZI_AAI3S P N_GSF
4Krl:12:19 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć king Judas/Judah every all, each, every, the whole of the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) as much/many as to consecrate sanctify, hallow, become holy Josaphat and also, even, namely Joram and also, even, namely ć the father he/she/it/same and also, even, namely king Judas/Judah and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the piece of gold the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among treasure house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely house; to dwell the king and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ć king Syria [Roman province of] and also, even, namely to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jerusalem [city of]
4Krl:12:19 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   king (nom) Judas/Judah (gen, voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-CONSECRATE-ed Josaphat (indecl) and Joram (indecl) and   the (nom) fathers (nom|voc) him/it/same (gen) and kings (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-FIND-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) treasures (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (dat)   king (dat) Syria (gen) and he/she/it-ASCEND-ed away from (+gen) Jerusalem (indecl)
4Krl:12:19 4Krl_12:19_1 4Krl_12:19_2 4Krl_12:19_3 4Krl_12:19_4 4Krl_12:19_5 4Krl_12:19_6 4Krl_12:19_7 4Krl_12:19_8 4Krl_12:19_9 4Krl_12:19_10 4Krl_12:19_11 4Krl_12:19_12 4Krl_12:19_13 4Krl_12:19_14 4Krl_12:19_15 4Krl_12:19_16 4Krl_12:19_17 4Krl_12:19_18 4Krl_12:19_19 4Krl_12:19_20 4Krl_12:19_21 4Krl_12:19_22 4Krl_12:19_23 4Krl_12:19_24 4Krl_12:19_25 4Krl_12:19_26 4Krl_12:19_27 4Krl_12:19_28 4Krl_12:19_29 4Krl_12:19_30 4Krl_12:19_31 4Krl_12:19_32 4Krl_12:19_33 4Krl_12:19_34 4Krl_12:19_35 4Krl_12:19_36 4Krl_12:19_37 4Krl_12:19_38 4Krl_12:19_39 4Krl_12:19_40 4Krl_12:19_41 4Krl_12:19_42 4Krl_12:19_43 4Krl_12:19_44 4Krl_12:19_45 4Krl_12:19_46 4Krl_12:19_47 4Krl_12:19_48 4Krl_12:19_49
4Krl:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:20 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωας καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:12:20 And the rest of the acts of Joas, and all that he did, behold, are not these things written in the book of the chronicles of the kings of Juda? (2 Kings 12:19 Brenton)
4Krl:12:20 A czyż pozostałe dzieje Joasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? (2 Krl 12:20 BT_4)
4Krl:12:20 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωας καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:12:20 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:12:20 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Judasz/Juda
4Krl:12:20 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *iOas kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen, ou)k i)dou\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *iouda;
4Krl:12:20 kai ta loipa tOn logOn iOas kai panta, hosa epoiEsen, uk idu tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin iuda;
4Krl:12:20 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S D I RD_NPN VP_XPPNPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:12:20 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Judas/Judah
4Krl:12:20 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:12:20 4Krl_12:20_1 4Krl_12:20_2 4Krl_12:20_3 4Krl_12:20_4 4Krl_12:20_5 4Krl_12:20_6 4Krl_12:20_7 4Krl_12:20_8 4Krl_12:20_9 4Krl_12:20_10 4Krl_12:20_11 4Krl_12:20_12 4Krl_12:20_13 4Krl_12:20_14 4Krl_12:20_15 4Krl_12:20_16 4Krl_12:20_17 4Krl_12:20_18 4Krl_12:20_19 4Krl_12:20_20 4Krl_12:20_21 4Krl_12:20_22
4Krl:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:21 καὶ ἀνέστησαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ ἔδησαν πάντα σύνδεσμον καὶ ἐπάταξαν τὸν Ιωας ἐν οἴκῳ Μαλλω τῷ ἐν Γααλλα.
4Krl:12:21 And his servants rose up and made a conspiracy, and smote Joas in the house of Mallo that is in Sela. (2 Kings 12:20 Brenton)
4Krl:12:21 Słudzy jego powstali, uknuli spisek i zabili Joasza w pałacu na Millo, gdy zstępował do Silla - (2 Krl 12:21 BT_4)
4Krl:12:21 καὶ ἀνέστησαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ ἔδησαν πάντα σύνδεσμον καὶ ἐπάταξαν τὸν Ιωας ἐν οἴκῳ Μαλλω τῷ ἐν Γααλλα.
4Krl:12:21 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύν·δεσμος, -ου, ὁ and -μον, -ου, τό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὁ ἡ τό ἐν  
4Krl:12:21 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiązać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wolnocłowe razem wiązadło, łączy kości i chrząstkę i popiera organy I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
4Krl:12:21 kai\ a)ne/stEsan oi( dou=loi au)tou= kai\ e)/dEsan pa/nta su/ndesmon kai\ e)pa/taXan to\n *iOas e)n oi)/kO| *mallO tO=| e)n *gaalla.
4Krl:12:21 kai anestEsan hoi duloi autu kai edEsan panta syndesmon kai epataXan ton iOas en oikO mallO tO en gaalla.
4Krl:12:21 C VHI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VAI_AAI3P A3_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM P N2_DSM N_GSM RA_DSM P N_DSF
4Krl:12:21 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the slave; servile; to enslave he/she/it/same and also, even, namely to bind every all, each, every, the whole of bonded together ligament, connects bones and cartilage and supports organs and also, even, namely to smite the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
4Krl:12:21 and they-STand-ed-UP the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen) and they-BIND-ed all (nom|acc|voc), every (acc) bonded together (nom|acc|voc, acc) and they-SMITE-ed the (acc)   in/among/by (+dat) house (dat)   the (dat) in/among/by (+dat)  
4Krl:12:21 4Krl_12:21_1 4Krl_12:21_2 4Krl_12:21_3 4Krl_12:21_4 4Krl_12:21_5 4Krl_12:21_6 4Krl_12:21_7 4Krl_12:21_8 4Krl_12:21_9 4Krl_12:21_10 4Krl_12:21_11 4Krl_12:21_12 4Krl_12:21_13 4Krl_12:21_14 4Krl_12:21_15 4Krl_12:21_16 4Krl_12:21_17 4Krl_12:21_18 4Krl_12:21_19
4Krl:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:12:22 καὶ Ιεζιχαρ υἱὸς Ιεμουαθ καὶ Ιεζεβουθ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Σωμηρ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἐπάταξαν αὐτόν, καὶ ἀπέθανεν· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Αμεσσιας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:12:22 And Jezirchar the son of Jemuath, and Jezabuth Somer's son, his servants, smote him, and he died; and they buried him with his fathers in the city of David: and Amessias his son reigned in his stead. (2 Kings 12:21 Brenton)
4Krl:12:22 mianowicie Jozabad, syn Szimeata, i Jozabad, syn Szomera - słudzy jego, zabili go i poniósł śmierć. Pochowano go w Mieście Dawidowym, razem z jego przodkami. I syn jego Amazjasz został w jego miejsce królem. (2 Krl 12:22 BT_4)
4Krl:12:22 καὶ Ιεζιχαρ υἱὸς Ιεμουαθ καὶ Ιεζεβουθ υἱὸς αὐτοῦ Σωμηρ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἐπάταξαν αὐτόν, καὶ ἀπέθανεν· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Αμεσσιας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:12:22 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:12:22 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:12:22 kai\ *ieDZiCHar ui(o\s *iemouaT kai\ *ieDZebouT o( ui(o\s au)tou= *sOmEr oi( dou=loi au)tou= e)pa/taXan au)to/n, kai\ a)pe/Tanen· kai\ e)/TaPSan au)to\n meta\ tO=n pate/rOn au)tou= e)n po/lei *dauid, kai\ e)basi/leusen *amessias ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
4Krl:12:22 kai ieDZiCHar hyios iemuaT kai ieDZebuT ho hyios autu sOmEr hoi duloi autu epataXan auton, kai apeTanen· kai eTaPSan auton meta tOn paterOn autu en polei dauid, kai ebasileusen amessias hyios autu ant autu.
4Krl:12:22 C N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM RA_NPM N2_NPM RD_GSM VAI_AAI3P RD_ASM C VBI_AAI3S C VAI_AAI3P RD_ASM P RA_GPM N3_GPM RD_GSM P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
4Krl:12:22 and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć the son he/she/it/same ć the slave; servile; to enslave he/she/it/same to smite he/she/it/same and also, even, namely to die and also, even, namely to bury he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
4Krl:12:22 and   son (nom)   and   the (nom) son (nom) him/it/same (gen)   the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen) they-SMITE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-DIE-ed and they-BURY-ed him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:12:22 4Krl_12:22_1 4Krl_12:22_2 4Krl_12:22_3 4Krl_12:22_4 4Krl_12:22_5 4Krl_12:22_6 4Krl_12:22_7 4Krl_12:22_8 4Krl_12:22_9 4Krl_12:22_10 4Krl_12:22_11 4Krl_12:22_12 4Krl_12:22_13 4Krl_12:22_14 4Krl_12:22_15 4Krl_12:22_16 4Krl_12:22_17 4Krl_12:22_18 4Krl_12:22_19 4Krl_12:22_20 4Krl_12:22_21 4Krl_12:22_22 4Krl_12:22_23 4Krl_12:22_24 4Krl_12:22_25 4Krl_12:22_26 4Krl_12:22_27 4Krl_12:22_28 4Krl_12:22_29 4Krl_12:22_30 4Krl_12:22_31 4Krl_12:22_32 4Krl_12:22_33 4Krl_12:22_34
4Krl:12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x