4Krl:10:1 καὶ τῷ Αχααβ ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἔγραψεν Ιου βιβλίον καὶ ἀπέστειλεν ἐν Σαμαρείᾳ πρὸς τοὺς ἄρχοντας Σαμαρείας καὶ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ πρὸς τοὺς τιθηνοὺς υἱῶν Αχααβ λέγων
4Krl:10:1 And Achaab had seventy sons in Samaria. And Ju wrote a letter, and sent it into Samaria to the rulers of Samaria, and to the elders, and to the guardians of the children of Achaab, saying. (2 Kings 10:1 Brenton)
4Krl:10:1 W Samarii było siedemdziesięciu synów Achaba. Jehu napisał list i wysłał go do Samarii, do przywódców miasta, do starszyzny i do opiekunów dzieci Achaba - list treści następującej: (2 Krl 10:1 BT_4)
4Krl:10:1 Καὶ τῷ Αχααβ ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἔγραψεν Ιου βιβλίον καὶ ἀπέστειλεν ἐν Σαμαρείᾳ πρὸς τοὺς ἄρχοντας Σαμαρείας καὶ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ πρὸς τοὺς τιθηνοὺς υἱῶν Αχααβ λέγων
4Krl:10:1 καί ὁ ἡ τό   ἑβδομή·κοντα υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἰός, -οῦ, ὁ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ πρός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Σαμάρεια, -ας, ἡ καί πρός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί πρός ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Krl:10:1 I też, nawet, mianowicie Siedemdziesiąt Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By pisać Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. Książka I też, nawet, mianowicie zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Starszy I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn By mówić/opowiadaj
4Krl:10:1 *kai\ tO=| *aCHaab e(bdomE/konta ui(oi\ e)n *samarei/a|. kai\ e)/graPSen *iou bibli/on kai\ a)pe/steilen e)n *samarei/a| pro\s tou\s a)/rCHontas *samarei/as kai\ pro\s tou\s presbute/rous kai\ pro\s tou\s tiTEnou\s ui(O=n *aCHaab le/gOn
4Krl:10:1 kai tO aCHaab hebdomEkonta hyioi en samareia. kai egraPSen iu biblion kai apesteilen en samareia pros tus arCHontas samareias kai pros tus presbyterus kai pros tus tiTEnus hyiOn aCHaab legOn
4Krl:10:1 C RA_DSM N_DSM M N2_NPM P N1A_DSF C VAI_AAI3S N_NSM N2N_ASN C VAI_AAI3S P N1A_DSF P RA_APM N3_APM N1A_GSF C P RA_APM N2_APM C P RA_APM A1B_APM N2_GPM N_GSM V1_PAPNSM
4Krl:10:1 and also, even, namely the ć seventy son in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] and also, even, namely to write vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. book and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] toward (+acc,+gen,+dat) the ruler; to begin Samaria [region of] and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the elder and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the ć son ć to say/tell
4Krl:10:1 and the (dat)   seventy sons (nom|voc) in/among/by (+dat) Samaria (dat) and he/she/it-WRITE-ed vīrus (gen) book (nom|acc|voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed in/among/by (+dat) Samaria (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) Samaria (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) elder ([Adj] acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   sons (gen)   while SAY/TELL-ing (nom)
4Krl:10:1 4Krl_10:1_1 4Krl_10:1_2 4Krl_10:1_3 4Krl_10:1_4 4Krl_10:1_5 4Krl_10:1_6 4Krl_10:1_7 4Krl_10:1_8 4Krl_10:1_9 4Krl_10:1_10 4Krl_10:1_11 4Krl_10:1_12 4Krl_10:1_13 4Krl_10:1_14 4Krl_10:1_15 4Krl_10:1_16 4Krl_10:1_17 4Krl_10:1_18 4Krl_10:1_19 4Krl_10:1_20 4Krl_10:1_21 4Krl_10:1_22 4Krl_10:1_23 4Krl_10:1_24 4Krl_10:1_25 4Krl_10:1_26 4Krl_10:1_27 4Krl_10:1_28 4Krl_10:1_29 4Krl_10:1_30
4Krl:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:2 καὶ νῦν ὡς ἐὰν ἔλθῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς ὑμᾶς, μεθ’ ὑμῶν οἱ υἱοὶ τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ μεθ’ ὑμῶν τὸ ἅρμα καὶ οἱ ἵπποι καὶ πόλεις ὀχυραὶ καὶ τὰ ὅπλα,
4Krl:10:2 Now then, as soon as this letter shall have reached you, whereas there are with you the sons of your master, and with you chariots and horses, and strong cities, and arms, (2 Kings 10:2 Brenton)
4Krl:10:2 «Teraz, gdy dotrze do was to pismo, macie ze sobą synów pana waszego, macie rydwany i konie, miasto warowne oraz broń. (2 Krl 10:2 BT_4)
4Krl:10:2 Καὶ νῦν ὡς ἐὰν ἔλθῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς ὑμᾶς, μεθ’ ὑμῶν οἱ υἱοὶ τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ μεθ’ ὑμῶν τὸ ἅρμα καὶ οἱ ἵπποι καὶ πόλεις ὀχυραὶ καὶ τὰ ὅπλα,
4Krl:10:2 καί νῦν ὡς ἐάν (εἰ ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) οὗτος αὕτη τοῦτο πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ καί πόλις, -εως, ἡ   καί ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό
4Krl:10:2 I też, nawet, mianowicie Teraz Jak/jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przychodzić Książka To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Syn Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Wóz I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Miasto I też, nawet, mianowicie Narzędzie
4Krl:10:2 *kai\ nu=n O(s e)a\n e)/lTE| to\ bibli/on tou=to pro\s u(ma=s, meT’ u(mO=n oi( ui(oi\ tou= kuri/ou u(mO=n kai\ meT’ u(mO=n to\ a(/rma kai\ oi( i(/ppoi kai\ po/leis o)CHurai\ kai\ ta\ o(/pla,
4Krl:10:2 kai nyn hOs ean elTE to biblion tuto pros hymas, meT’ hymOn hoi hyioi tu kyriu hymOn kai meT’ hymOn to harma kai hoi hippoi kai poleis oCHyrai kai ta hopla,
4Krl:10:2 C D C C VB_AAS3S RA_ASN N2N_ASN RD_ASN P RP_AP P RP_GP RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GP C P RP_GP RA_NSN N3M_NSN C RA_NPM N2_NPM C N3I_NPF A1A_NPF C RA_NPN N2N_NPN
4Krl:10:2 and also, even, namely now as/like if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come the book this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] toward (+acc,+gen,+dat) you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you the son the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you the chariot and also, even, namely the horse and also, even, namely city ć and also, even, namely the implement
4Krl:10:2 and now as/like if-ever he/she/it-should-COME the (nom|acc) book (nom|acc|voc) this (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(pl) (gen) and after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) the (nom|acc) chariot (nom|acc|voc) and the (nom) horses (nom|voc) and cities (acc, nom|voc)   and the (nom|acc) implements (nom|acc|voc)
4Krl:10:2 4Krl_10:2_1 4Krl_10:2_2 4Krl_10:2_3 4Krl_10:2_4 4Krl_10:2_5 4Krl_10:2_6 4Krl_10:2_7 4Krl_10:2_8 4Krl_10:2_9 4Krl_10:2_10 4Krl_10:2_11 4Krl_10:2_12 4Krl_10:2_13 4Krl_10:2_14 4Krl_10:2_15 4Krl_10:2_16 4Krl_10:2_17 4Krl_10:2_18 4Krl_10:2_19 4Krl_10:2_20 4Krl_10:2_21 4Krl_10:2_22 4Krl_10:2_23 4Krl_10:2_24 4Krl_10:2_25 4Krl_10:2_26 4Krl_10:2_27 4Krl_10:2_28 4Krl_10:2_29 4Krl_10:2_30 4Krl_10:2_31
4Krl:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:3 καὶ ὄψεσθε τὸν ἀγαθὸν καὶ τὸν εὐθῆ ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ καταστήσετε αὐτὸν ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ πολεμεῖτε ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου ὑμῶν.
4Krl:10:3 do ye accordingly look out the best and fittest among your master's sons, and set him on the throne of his father, and fight for the house of your master. (2 Kings 10:3 Brenton)
4Krl:10:3 Obmyślcie więc, kto z synów pana waszego jest najlepszy i najodpowiedniejszy, posadźcie go na tronie jego ojca i bijcie się o dom pana waszego!» (2 Krl 10:3 BT_4)
4Krl:10:3 καὶ ὄψεσθε τὸν ἀγαθὸν καὶ τὸν εὐθῆ ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ καταστήσετε αὐτὸν ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ πολεμεῖτε ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου ὑμῶν.
4Krl:10:3 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
4Krl:10:3 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Prosto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty
4Krl:10:3 kai\ o)/PSesTe to\n a)gaTo\n kai\ to\n eu)TE= e)n toi=s ui(oi=s tou= kuri/ou u(mO=n kai\ katastE/sete au)to\n e)pi\ to\n Tro/non tou= patro\s au)tou= kai\ polemei=te u(pe\r tou= oi)/kou tou= kuri/ou u(mO=n.
4Krl:10:3 kai oPSesTe ton agaTon kai ton euTE en tois hyiois tu kyriu hymOn kai katastEsete auton epi ton Tronon tu patros autu kai polemeite hyper tu oiku tu kyriu hymOn.
4Krl:10:3 C VF_FMI2P RA_ASM A1_ASM C RA_ASM A3H_APN P RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RP_GP C VF_FAI2P RD_ASM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C V2_PAI2P P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
4Krl:10:3 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the straight in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne the father he/she/it/same and also, even, namely to fight war above (+acc), on behalf of (+gen) the house; to dwell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you
4Krl:10:3 and you(pl)-will-be-SEE-ed the (acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) straight ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(pl) (gen) and you(pl)-will-ENABLE him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throne (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and you(pl)-are-FIGHT-ing, be-you(pl)-FIGHT-ing! above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(pl) (gen)
4Krl:10:3 4Krl_10:3_1 4Krl_10:3_2 4Krl_10:3_3 4Krl_10:3_4 4Krl_10:3_5 4Krl_10:3_6 4Krl_10:3_7 4Krl_10:3_8 4Krl_10:3_9 4Krl_10:3_10 4Krl_10:3_11 4Krl_10:3_12 4Krl_10:3_13 4Krl_10:3_14 4Krl_10:3_15 4Krl_10:3_16 4Krl_10:3_17 4Krl_10:3_18 4Krl_10:3_19 4Krl_10:3_20 4Krl_10:3_21 4Krl_10:3_22 4Krl_10:3_23 4Krl_10:3_24 4Krl_10:3_25 4Krl_10:3_26 4Krl_10:3_27 4Krl_10:3_28 4Krl_10:3_29 4Krl_10:3_30
4Krl:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:4 καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα καὶ εἶπον Ἰδοὺ οἱ δύο βασιλεῖς οὐκ ἔστησαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ πῶς στησόμεθα ἡμεῖς;
4Krl:10:4 And they feared greatly, and said, Behold, two kings stood not before him: and how shall we stand? (2 Kings 10:4 Brenton)
4Krl:10:4 Ogarnęła ich bardzo wielka trwoga i powiedzieli: «Oto dwaj królowie mu się nie oparli, a jakże my się oprzemy?» (2 Krl 10:4 BT_4)
4Krl:10:4 καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα καὶ εἶπον Ἰδοὺ οἱ δύο βασιλεῖς οὐκ ἔστησαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ πῶς στησόμεθα ἡμεῖς;
4Krl:10:4 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πῶς[1] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Krl:10:4 I też, nawet, mianowicie By bać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dwa Król ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak By powodować stać Ja
4Krl:10:4 kai\ e)fobE/TEsan sfo/dra kai\ ei)=pon *)idou\ oi( du/o basilei=s ou)k e)/stEsan kata\ pro/sOpon au)tou=, kai\ pO=s stEso/meTa E(mei=s;
4Krl:10:4 kai efobETEsan sfodra kai eipon idu hoi dyo basileis uk estEsan kata prosOpon autu, kai pOs stEsomeTa hEmeis;
4Krl:10:4 C VCI_API3P D C VBI_AAI3P I RA_NPM M N3V_NPM D VAI_AAI3P P N2N_ASN RD_GSM C D VF_FMI1P RP_NP
4Krl:10:4 and also, even, namely to fear vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the two king οὐχ before rough breathing to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely how to cause to stand I
4Krl:10:4 and they-were-FEAR-ed vehement, and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) two (nom, acc, gen) kings (acc, nom|voc) not they-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and how we-will-be-CAUSE-ed-TO-STand we (nom)
4Krl:10:4 4Krl_10:4_1 4Krl_10:4_2 4Krl_10:4_3 4Krl_10:4_4 4Krl_10:4_5 4Krl_10:4_6 4Krl_10:4_7 4Krl_10:4_8 4Krl_10:4_9 4Krl_10:4_10 4Krl_10:4_11 4Krl_10:4_12 4Krl_10:4_13 4Krl_10:4_14 4Krl_10:4_15 4Krl_10:4_16 4Krl_10:4_17 4Krl_10:4_18
4Krl:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:5 καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἐπὶ τοῦ οἴκου καὶ οἱ ἐπὶ τῆς πόλεως καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ τιθηνοὶ πρὸς Ιου λέγοντες Παῖδές σου ἡμεῖς, καὶ ὅσα ἐὰν εἴπῃς πρὸς ἡμᾶς, ποιήσομεν· οὐ βασιλεύσομεν ἄνδρα, τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου ποιήσομεν.
4Krl:10:5 So they that were over the house, and they that were over the city, and the elders and the guardians, sent to Ju, saying, We also are thy servants, and whatsoever thou shalt say to us we will do; we will not make any man king: we will do that which is right in thine eyes. (2 Kings 10:5 Brenton)
4Krl:10:5 Wtedy zarządca pałacu, zarządca miasta, starszyzna i wychowawcy przekazali Jehu tę odpowiedź: «Jesteśmy twoimi sługami. Wszystko, cokolwiek rozkażesz nam, wypełnimy. Nikogo nie wybierzemy na króla. Czyń, co uznasz za słuszne». (2 Krl 10:5 BT_4)
4Krl:10:5 καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἐπὶ τοῦ οἴκου καὶ οἱ ἐπὶ τῆς πόλεως καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ τιθηνοὶ πρὸς Ιου λέγοντες Παῖδές σου ἡμεῖς, καὶ ὅσα ἐὰν εἴπῃς πρὸς ἡμᾶς, ποιήσομεν· οὐ βασιλεύσομεν ἄνδρα, τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου ποιήσομεν.
4Krl:10:5 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί ὁ ἡ τό   πρός ἰός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:10:5 I też, nawet, mianowicie zamawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie Starszy I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. By mówić/opowiadaj Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Ja I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By panować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób
4Krl:10:5 kai\ a)pe/steilan oi( e)pi\ tou= oi)/kou kai\ oi( e)pi\ tE=s po/leOs kai\ oi( presbu/teroi kai\ oi( tiTEnoi\ pro\s *iou le/gontes *pai=de/s sou E(mei=s, kai\ o(/sa e)a\n ei)/pE|s pro\s E(ma=s, poiE/somen· ou) basileu/somen a)/ndra, to\ a)gaTo\n e)n o)fTalmoi=s sou poiE/somen.
4Krl:10:5 kai apesteilan hoi epi tu oiku kai hoi epi tEs poleOs kai hoi presbyteroi kai hoi tiTEnoi pros iu legontes paides su hEmeis, kai hosa ean eipEs pros hEmas, poiEsomen· u basileusomen andra, to agaTon en ofTalmois su poiEsomen.
4Krl:10:5 C VAI_AAI3P RA_NPM P RA_GSM N2_GSM C RA_NPM P RA_GSF N3I_GSF C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM A1B_NPM P N_ASM V1_PAPNPM N3D_NPM RP_GS RP_NP C A1_APN C VB_AAS2S P RP_AP VF_FAI1P D VF_FAI1P N3_ASM RA_ASN A1_ASN P N2_DPM RP_GS VF_FAI1P
4Krl:10:5 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house; to dwell and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city and also, even, namely the elder and also, even, namely the ć toward (+acc,+gen,+dat) vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. to say/tell child/servant you; your/yours(sg) I and also, even, namely as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to do/make οὐχ before rough breathing to reign man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) to do/make
4Krl:10:5 and they-ORDER FORTH-ed the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) city (gen) and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) and the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) vīrus (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we (nom) and as much/many as (nom|acc) if-ever you(sg)-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) we-will-DO/MAKE not we-will-REIGN man, husband (acc) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-DO/MAKE
4Krl:10:5 4Krl_10:5_1 4Krl_10:5_2 4Krl_10:5_3 4Krl_10:5_4 4Krl_10:5_5 4Krl_10:5_6 4Krl_10:5_7 4Krl_10:5_8 4Krl_10:5_9 4Krl_10:5_10 4Krl_10:5_11 4Krl_10:5_12 4Krl_10:5_13 4Krl_10:5_14 4Krl_10:5_15 4Krl_10:5_16 4Krl_10:5_17 4Krl_10:5_18 4Krl_10:5_19 4Krl_10:5_20 4Krl_10:5_21 4Krl_10:5_22 4Krl_10:5_23 4Krl_10:5_24 4Krl_10:5_25 4Krl_10:5_26 4Krl_10:5_27 4Krl_10:5_28 4Krl_10:5_29 4Krl_10:5_30 4Krl_10:5_31 4Krl_10:5_32 4Krl_10:5_33 4Krl_10:5_34 4Krl_10:5_35 4Krl_10:5_36 4Krl_10:5_37 4Krl_10:5_38 4Krl_10:5_39
4Krl:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:6 καὶ ἔγραψεν πρὸς αὐτοὺς βιβλίον δεύτερον λέγων Εἰ ἐμοὶ ὑμεῖς καὶ τῆς φωνῆς μου ὑμεῖς εἰσακούετε, λάβετε τὴν κεφαλὴν ἀνδρῶν τῶν υἱῶν τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ ἐνέγκατε πρός με ὡς ἡ ὥρα αὔριον εἰς Ιεζραελ. καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως ἦσαν ἑβδομήκοντα ἄνδρες· οὗτοι ἁδροὶ τῆς πόλεως ἐξέτρεφον αὐτούς.
4Krl:10:6 And Ju wrote them a second letter, saying, If ye are for me, and hearken to my voice, take the heads of the men your master's sons, and bring them to me at this time to-morrow in Jezrael. Now the sons of the king were seventy men; these great men of the city brought them up. (2 Kings 10:6 Brenton)
4Krl:10:6 Jehu napisał do nich drugi list tej treści: «Jeżeli jesteście ze mną i słuchacie mego rozkazu, weźcie głowy synów waszego pana i przyjdźcie do mnie jutro o tym samym czasie do Jizreel!» A synowie króla, siedemdziesięciu ludzi, przebywali u znakomitych obywateli miasta, którzy ich wychowywali. (2 Krl 10:6 BT_4)
4Krl:10:6 καὶ ἔγραψεν πρὸς αὐτοὺς βιβλίον δεύτερον λέγων Εἰ ἐμοὶ ὑμεῖς καὶ τῆς φωνῆς μου ὑμεῖς εἰσακούετε, λάβετε τὴν κεφαλὴν ἀνδρῶν τῶν υἱῶν τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ ἐνέγκατε πρός με ὡς ὥρα αὔριον εἰς Ιεζραελ. καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως ἦσαν ἑβδομήκοντα ἄνδρες· οὗτοι ἁδροὶ τῆς πόλεως ἐξέτρεφον αὐτούς.
4Krl:10:6 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) δεύτερος -α -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ αὔριον εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑβδομή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:10:6 I też, nawet, mianowicie By pisać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Książka Drugi By mówić/opowiadaj Jeżeli Ja; mój/mój Ty I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Ja Ty Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Głowa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Jak/jak Godzina Następny dnia/jutro Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Syn Król By być Siedemdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miasto By karmić On/ona/to/to samo
4Krl:10:6 kai\ e)/graPSen pro\s au)tou\s bibli/on deu/teron le/gOn *ei) e)moi\ u(mei=s kai\ tE=s fOnE=s mou u(mei=s ei)sakou/ete, la/bete tE\n kefalE\n a)ndrO=n tO=n ui(O=n tou= kuri/ou u(mO=n kai\ e)ne/gkate pro/s me O(s E( O(/ra au)/rion ei)s *ieDZrael. kai\ oi( ui(oi\ tou= basile/Os E)=san e(bdomE/konta a)/ndres· ou(=toi a(droi\ tE=s po/leOs e)Xe/trefon au)tou/s.
4Krl:10:6 kai egraPSen pros autus biblion deuteron legOn ei emoi hymeis kai tEs fOnEs mu hymeis eisakuete, labete tEn kefalEn andrOn tOn hyiOn tu kyriu hymOn kai enenkate pros me hOs hE hOra aurion eis ieDZrael. kai hoi hyioi tu basileOs Esan hebdomEkonta andres· hutoi hadroi tEs poleOs eXetrefon autus.
4Krl:10:6 C VAI_AAI3S P RD_APM N2N_ASN A1A_ASM V1_PAPNSM C RP_DS RP_NP C RA_GSF N1_GSF RP_GS RP_NP V1_PAI2P VB_AAD2P RA_ASF N1_ASF N3_GPM RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RP_GP C VA_AAD2P P RP_AS C RA_NSF N1A_NSF D P N_ASF C RA_NPM N2_NPM RA_GSM N3V_GSM V9_IAI3P M N3_NPM RD_NPM A1A_NPM RA_GSF N3I_GSF V1I_IAI3P RD_APM
4Krl:10:6 and also, even, namely to write toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same book second to say/tell if I; my/mine you and also, even, namely the sound/voice cries I you to heard (being heard, listen into, hearken) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the head man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the son the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth toward (+acc,+gen,+dat) I as/like the hour next day/tomorrow into (+acc) ć and also, even, namely the son the king to be seventy man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the city to nurture he/she/it/same
4Krl:10:6 and he/she/it-WRITE-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) book (nom|acc|voc) second (acc, nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom) if me (dat); my/mine (nom|voc) you(pl) (nom) and the (gen) sound/voice (gen) me (gen) you(pl) (nom) you(pl)-are-HEARD-ing, be-you(pl)-HEARD-ing! do-TAKE HOLD OF-you(pl)! the (acc) head (acc) men, husbands (gen) the (gen) sons (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(pl) (gen) and do-BRING-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) as/like the (nom) hour (nom|voc) next day/tomorrow into (+acc)   and the (nom) sons (nom|voc) the (gen) king (gen) they-were seventy men, husbands (nom|voc) these (nom)   the (gen) city (gen) I-was-NURTURE-ing, they-were-NURTURE-ing them/same (acc)
4Krl:10:6 4Krl_10:6_1 4Krl_10:6_2 4Krl_10:6_3 4Krl_10:6_4 4Krl_10:6_5 4Krl_10:6_6 4Krl_10:6_7 4Krl_10:6_8 4Krl_10:6_9 4Krl_10:6_10 4Krl_10:6_11 4Krl_10:6_12 4Krl_10:6_13 4Krl_10:6_14 4Krl_10:6_15 4Krl_10:6_16 4Krl_10:6_17 4Krl_10:6_18 4Krl_10:6_19 4Krl_10:6_20 4Krl_10:6_21 4Krl_10:6_22 4Krl_10:6_23 4Krl_10:6_24 4Krl_10:6_25 4Krl_10:6_26 4Krl_10:6_27 4Krl_10:6_28 4Krl_10:6_29 4Krl_10:6_30 4Krl_10:6_31 4Krl_10:6_32 4Krl_10:6_33 4Krl_10:6_34 4Krl_10:6_35 4Krl_10:6_36 4Krl_10:6_37 4Krl_10:6_38 4Krl_10:6_39 4Krl_10:6_40 4Krl_10:6_41 4Krl_10:6_42 4Krl_10:6_43 4Krl_10:6_44 4Krl_10:6_45 4Krl_10:6_46 4Krl_10:6_47 4Krl_10:6_48 4Krl_10:6_49
4Krl:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:7 καὶ ἐγένετο ὡς ἦλθεν τὸ βιβλίον πρὸς αὐτούς, καὶ ἔλαβον τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ ἔσφαξαν αὐτούς, ἑβδομήκοντα ἄνδρας, καὶ ἔθηκαν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἐν καρτάλλοις καὶ ἀπέστειλαν αὐτὰς πρὸς αὐτὸν εἰς Ιεζραελ.
4Krl:10:7 And it came to pass, when the letter came to them, that they took the king's sons, and slew them, even seventy men, and put their heads in baskets, and sent them to him at Jezrael. (2 Kings 10:7 Brenton)
4Krl:10:7 Skoro tylko list ten przyszedł do nich, wzięli synów króla, zamordowali wszystkich siedemdziesięciu, głowy ich włożyli do koszów i posłali do niego, do Jizreel. (2 Krl 10:7 BT_4)
4Krl:10:7 καὶ ἐγένετο ὡς ἦλθεν τὸ βιβλίον πρὸς αὐτούς, καὶ ἔλαβον τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ ἔσφαξαν αὐτούς, ἑβδομήκοντα ἄνδρας, καὶ ἔθηκαν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἐν καρτάλλοις καὶ ἀπέστειλαν αὐτὰς πρὸς αὐτὸν εἰς Ιεζραελ.
4Krl:10:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑβδομή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]  
4Krl:10:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By przychodzić Książka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn Król I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo Siedemdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Głowa On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
4Krl:10:7 kai\ e)ge/neto O(s E)=lTen to\ bibli/on pro\s au)tou/s, kai\ e)/labon tou\s ui(ou\s tou= basile/Os kai\ e)/sfaXan au)tou/s, e(bdomE/konta a)/ndras, kai\ e)/TEkan ta\s kefala\s au)tO=n e)n karta/llois kai\ a)pe/steilan au)ta\s pro\s au)to\n ei)s *ieDZrael.
4Krl:10:7 kai egeneto hOs ElTen to biblion pros autus, kai elabon tus hyius tu basileOs kai esfaXan autus, hebdomEkonta andras, kai eTEkan tas kefalas autOn en kartallois kai apesteilan autas pros auton eis ieDZrael.
4Krl:10:7 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN P RD_APM C VBI_AAI3P RA_APM N2_APM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3P RD_APM M N3_APM C VAI_AAI3P RA_APF N1_APF RD_GPM P N2_DPM C VAI_AAI3P RD_APF P RD_ASM P N_ASF
4Krl:10:7 and also, even, namely to become become, happen as/like to come the book toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son the king and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same seventy man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the head he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same into (+acc) ć
4Krl:10:7 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-COME-ed the (nom|acc) book (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sons (acc) the (gen) king (gen) and they-SLAY-ed them/same (acc) seventy men, husbands (acc) and they-PLACE-ed the (acc) heads (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat)   and they-ORDER FORTH-ed them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) into (+acc)  
4Krl:10:7 4Krl_10:7_1 4Krl_10:7_2 4Krl_10:7_3 4Krl_10:7_4 4Krl_10:7_5 4Krl_10:7_6 4Krl_10:7_7 4Krl_10:7_8 4Krl_10:7_9 4Krl_10:7_10 4Krl_10:7_11 4Krl_10:7_12 4Krl_10:7_13 4Krl_10:7_14 4Krl_10:7_15 4Krl_10:7_16 4Krl_10:7_17 4Krl_10:7_18 4Krl_10:7_19 4Krl_10:7_20 4Krl_10:7_21 4Krl_10:7_22 4Krl_10:7_23 4Krl_10:7_24 4Krl_10:7_25 4Krl_10:7_26 4Krl_10:7_27 4Krl_10:7_28 4Krl_10:7_29 4Krl_10:7_30 4Krl_10:7_31 4Krl_10:7_32 4Krl_10:7_33
4Krl:10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:8 καὶ ἦλθεν ὁ ἄγγελος καὶ ἀπήγγειλεν λέγων Ἤνεγκαν τὰς κεφαλὰς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως· καὶ εἶπεν Θέτε αὐτὰς βουνοὺς δύο παρὰ τὴν θύραν τῆς πύλης εἰς πρωί.
4Krl:10:8 And a messenger came and told him, saying, They have brought the heads of the king's sons. And he said, Lay them in two heaps by the door of the gate until the morning. (2 Kings 10:8 Brenton)
4Krl:10:8 Posłaniec przyszedł oznajmić mu: «Przyniesiono głowy synów króla». On zaś powiedział: «Ułóżcie je w dwa stosy u wejścia do bramy, aż do rana!» (2 Krl 10:8 BT_4)
4Krl:10:8 καὶ ἦλθεν ἄγγελος καὶ ἀπήγγειλεν λέγων Ἤνεγκαν τὰς κεφαλὰς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως· καὶ εἶπεν Θέτε αὐτὰς βουνοὺς δύο παρὰ τὴν θύραν τῆς πύλης εἰς πρωί.
4Krl:10:8 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ εἰς[1] πρωΐ
4Krl:10:8 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. By mówić/opowiadaj By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Głowa Syn Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Wzgórze Dwa fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Brama Do (+przyspieszenie) Wcześnie
4Krl:10:8 kai\ E)=lTen o( a)/ggelos kai\ a)pE/ggeilen le/gOn *)/Enegkan ta\s kefala\s tO=n ui(O=n tou= basile/Os· kai\ ei)=pen *Te/te au)ta\s bounou\s du/o para\ tE\n Tu/ran tE=s pu/lEs ei)s prOi/.
4Krl:10:8 kai ElTen ho angelos kai apEngeilen legOn Enenkan tas kefalas tOn hyiOn tu basileOs· kai eipen Tete autas bunus dyo para tEn Tyran tEs pylEs eis prOi.
4Krl:10:8 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S V1_PAPNSM VAI_AAI3P RA_APF N1_APF RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3S VE_AAD2P RD_APF N2_APM M P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF P D
4Krl:10:8 and also, even, namely to come the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely to report – to report or tell. to say/tell to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the head the son the king and also, even, namely to say/tell to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same hill two frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the gate into (+acc) early
4Krl:10:8 and he/she/it-COME-ed the (nom) messenger/angel (nom) and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed while SAY/TELL-ing (nom) they-BRING-ed the (acc) heads (acc) the (gen) sons (gen) the (gen) king (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-PLACE-you(pl)! them/same (acc) hills (acc) two (nom, acc, gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) gate (gen) into (+acc) early
4Krl:10:8 4Krl_10:8_1 4Krl_10:8_2 4Krl_10:8_3 4Krl_10:8_4 4Krl_10:8_5 4Krl_10:8_6 4Krl_10:8_7 4Krl_10:8_8 4Krl_10:8_9 4Krl_10:8_10 4Krl_10:8_11 4Krl_10:8_12 4Krl_10:8_13 4Krl_10:8_14 4Krl_10:8_15 4Krl_10:8_16 4Krl_10:8_17 4Krl_10:8_18 4Krl_10:8_19 4Krl_10:8_20 4Krl_10:8_21 4Krl_10:8_22 4Krl_10:8_23 4Krl_10:8_24 4Krl_10:8_25 4Krl_10:8_26 4Krl_10:8_27
4Krl:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:9 καὶ ἐγένετο πρωῒ καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἔστη ἐν τῷ πυλῶνι τῆς πόλεως καὶ εἶπεν πρὸς πάντα τὸν λαόν Δίκαιοι ὑμεῖς, ἰδοὺ ἐγώ εἰμι συνεστράφην ἐπὶ τὸν κύριόν μου καὶ ἀπέκτεινα αὐτόν· καὶ τίς ἐπάταξεν πάντας τούτους;
4Krl:10:9 And the morning came, and he went forth, and stood, and said to all the people, Ye are righteous: behold, I conspired against my master, and slew him: but who slew all these? (2 Kings 10:9 Brenton)
4Krl:10:9 Rano zaś wyszedł i stojąc przemówił do całego ludu: «Jesteście bez winy. Oto ja uknułem spisek przeciwko panu mojemu i zabiłem go. Lecz kto zabił tych wszystkich? (2 Krl 10:9 BT_4)
4Krl:10:9 καὶ ἐγένετο πρωῒ καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἔστη ἐν τῷ πυλῶνι τῆς πόλεως καὶ εἶπεν πρὸς πάντα τὸν λαόν Δίκαιοι ὑμεῖς, ἰδοὺ ἐγώ εἰμι συνεστράφην ἐπὶ τὸν κύριόν μου καὶ ἀπέκτεινα αὐτόν· καὶ τίς ἐπάταξεν πάντας τούτους;
4Krl:10:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρωΐ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο
4Krl:10:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wcześnie I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Miasto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By iść; by być Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Krl:10:9 kai\ e)ge/neto prOi\+ kai\ e)XE=lTen kai\ e)/stE e)n tO=| pulO=ni tE=s po/leOs kai\ ei)=pen pro\s pa/nta to\n lao/n *di/kaioi u(mei=s, i)dou\ e)gO/ ei)mi sunestra/fEn e)pi\ to\n ku/rio/n mou kai\ a)pe/kteina au)to/n· kai\ ti/s e)pa/taXen pa/ntas tou/tous;
4Krl:10:9 kai egeneto prO+i kai eXElTen kai estE en tO pylOni tEs poleOs kai eipen pros panta ton laon dikaioi hymeis, idu egO eimi synestrafEn epi ton kyrion mu kai apekteina auton· kai tis epataXen pantas tutus;
4Krl:10:9 C VBI_AMI3S D C VBI_AAI3S C VHI_AAI3S P RA_DSM N3W_DSM RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S P A3_ASM RA_ASM N2_ASM A1A_NPM RP_NP I RP_NS V9_PAI1S VDI_API1S P RA_ASM N2_ASM RP_GS C VAI_AAI1S RD_ASM C RI_NSM VAI_AAI3S A3_APM RD_APM
4Krl:10:9 and also, even, namely to become become, happen early and also, even, namely to come out and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the city and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the people just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to go; to be to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely to kill he/she/it/same and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to smite every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
4Krl:10:9 and he/she/it-was-BECOME-ed early and he/she/it-COME-ed-OUT and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) the (gen) city (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) you(pl) (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-was-GATHERED TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and I-KILL-ed him/it/same (acc) and who/what/why (nom) he/she/it-SMITE-ed all (acc) these (acc)
4Krl:10:9 4Krl_10:9_1 4Krl_10:9_2 4Krl_10:9_3 4Krl_10:9_4 4Krl_10:9_5 4Krl_10:9_6 4Krl_10:9_7 4Krl_10:9_8 4Krl_10:9_9 4Krl_10:9_10 4Krl_10:9_11 4Krl_10:9_12 4Krl_10:9_13 4Krl_10:9_14 4Krl_10:9_15 4Krl_10:9_16 4Krl_10:9_17 4Krl_10:9_18 4Krl_10:9_19 4Krl_10:9_20 4Krl_10:9_21 4Krl_10:9_22 4Krl_10:9_23 4Krl_10:9_24 4Krl_10:9_25 4Krl_10:9_26 4Krl_10:9_27 4Krl_10:9_28 4Krl_10:9_29 4Krl_10:9_30 4Krl_10:9_31 4Krl_10:9_32 4Krl_10:9_33 4Krl_10:9_34 4Krl_10:9_35 4Krl_10:9_36
4Krl:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:10 ἴδετε αφφω ὅτι οὐ πεσεῖται ἀπὸ τοῦ ῥήματος κυρίου εἰς τὴν γῆν, οὗ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Αχααβ· καὶ κύριος ἐποίησεν ὅσα ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ηλιου. –
4Krl:10:10 See now that there shall not fall to the ground anything of the word of the Lord which the Lord spoke against the house of Achaab: for the Lord has performed all that he spoke of by the hand of his servant Eliu. (2 Kings 10:10 Brenton)
4Krl:10:10 Zrozumiejcież nareszcie, że nic ze słowa Pana, które On wypowiedział przeciw domowi Achaba, nie przepadnie. Pan wykonał to, co powiedział przez sługę swego, Eliasza». (2 Krl 10:10 BT_4)
4Krl:10:10 ἴδετε αφφω ὅτι οὐ πεσεῖται ἀπὸ τοῦ ῥήματος κυρίου εἰς τὴν γῆν, οὗ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Αχααβ· καὶ κύριος ἐποίησεν ὅσα ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ηλιου.
4Krl:10:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅσος -η -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ  
4Krl:10:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Tyleż/wiele jak By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja  
4Krl:10:10 i)/dete affO o(/ti ou) pesei=tai a)po\ tou= r(E/matos kuri/ou ei)s tE\n gE=n, ou(= e)la/lEsen ku/rios e)pi\ to\n oi)=kon *aCHaab· kai\ ku/rios e)poi/Esen o(/sa e)la/lEsen e)n Heiri\ dou/lou au)tou= *Eliou.
4Krl:10:10 idete affO hoti u peseitai apo tu rEmatos kyriu eis tEn gEn, hu elalEsen kyrios epi ton oikon aCHaab· kai kyrios epoiEsen hosa elalEsen en Heiri dulu autu Eliu.
4Krl:10:10 VB_AAD2P I C D VF_FMI3S P RA_GSN N3M_GSN N2_GSM P RA_ASF N1_ASF RR_GSM VAI_AAI3S N2_NSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM C N2_NSM VAI_AAI3S A1_APN VAI_AAI3S P N3_DSF N2_GSM RD_GSM N1T_GSM
4Krl:10:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć because/that οὐχ before rough breathing to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the earth/land where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house ć and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make as much/many as to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand slave; servile; to enslave he/she/it/same Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry  
4Krl:10:10 do-SEE-you(pl)!   because/that not he/she/it-will-be-FALL-ed away from (+gen) the (gen) declaration (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc)   and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DO/MAKE-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! him/it/same (gen) Elijah (gen); sun (gen)  
4Krl:10:10 4Krl_10:10_1 4Krl_10:10_2 4Krl_10:10_3 4Krl_10:10_4 4Krl_10:10_5 4Krl_10:10_6 4Krl_10:10_7 4Krl_10:10_8 4Krl_10:10_9 4Krl_10:10_10 4Krl_10:10_11 4Krl_10:10_12 4Krl_10:10_13 4Krl_10:10_14 4Krl_10:10_15 4Krl_10:10_16 4Krl_10:10_17 4Krl_10:10_18 4Krl_10:10_19 4Krl_10:10_20 4Krl_10:10_21 4Krl_10:10_22 4Krl_10:10_23 4Krl_10:10_24 4Krl_10:10_25 4Krl_10:10_26 4Krl_10:10_27 4Krl_10:10_28 4Krl_10:10_29 4Krl_10:10_30
4Krl:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:11 καὶ ἐπάταξεν Ιου πάντας τοὺς καταλειφθέντας ἐν τῷ οἴκῳ Αχααβ ἐν Ιεζραελ καὶ πάντας τοὺς ἁδροὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς γνωστοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ ὥστε μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ κατάλειμμα.
4Krl:10:11 And Ju smote all that were left of the house of Achaab in Jezrael, and all his great men, and his acquaintance, and his priests, so as not to leave him any remnant. (2 Kings 10:11 Brenton)
4Krl:10:11 I Jehu pozabijał wszystkich pozostałych z rodziny Achaba w Jizreel, wszystkich jego możnych, zaufanych i kapłanów, tak iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć. (2 Krl 10:11 BT_4)
4Krl:10:11 καὶ ἐπάταξεν Ιου πάντας τοὺς καταλειφθέντας ἐν τῷ οἴκῳ Αχααβ ἐν Ιεζραελ καὶ πάντας τοὺς ἁδροὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς γνωστοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ ὥστε μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ κατάλειμμα.
4Krl:10:11 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἰός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ἐν   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γνωστός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὥστε μή κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό
4Krl:10:11 I też, nawet, mianowicie By uderzać Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Znany On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo Tak tamto Nie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta.
4Krl:10:11 kai\ e)pa/taXen *iou pa/ntas tou\s kataleifTe/ntas e)n tO=| oi)/kO| *aCHaab e)n *ieDZrael kai\ pa/ntas tou\s a(drou\s au)tou= kai\ tou\s gnOstou\s au)tou= kai\ tou\s i(erei=s au)tou= O(/ste mE\ katalipei=n au)tou= kata/leimma.
4Krl:10:11 kai epataXen iu pantas tus kataleifTentas en tO oikO aCHaab en ieDZrael kai pantas tus hadrus autu kai tus gnOstus autu kai tus hiereis autu hOste mE katalipein autu kataleimma.
4Krl:10:11 C VAI_AAI3S N_NSM A3_APM RA_APM VV_APPAPM P RA_DSM N2_DSM N_GSM P N_DSF C A3_APM RA_APM A1A_APM RD_GSM C RA_APM A1_APM RD_GSM C RA_APM N3V_NPM RD_GSM C D VB_AAN RD_GSM N3M_ASN
4Krl:10:11 and also, even, namely to smite vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. every all, each, every, the whole of the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely the known he/she/it/same and also, even, namely the priest he/she/it/same so that not to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant.
4Krl:10:11 and he/she/it-SMITE-ed vīrus (gen) all (acc) the (acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat)   in/among/by (+dat)   and all (acc) the (acc)   him/it/same (gen) and the (acc) known ([Adj] acc) him/it/same (gen) and the (acc) priests (acc, nom|voc) him/it/same (gen) so that not to-LEAVE-BEHIND him/it/same (gen) remnant (nom|acc|voc)
4Krl:10:11 4Krl_10:11_1 4Krl_10:11_2 4Krl_10:11_3 4Krl_10:11_4 4Krl_10:11_5 4Krl_10:11_6 4Krl_10:11_7 4Krl_10:11_8 4Krl_10:11_9 4Krl_10:11_10 4Krl_10:11_11 4Krl_10:11_12 4Krl_10:11_13 4Krl_10:11_14 4Krl_10:11_15 4Krl_10:11_16 4Krl_10:11_17 4Krl_10:11_18 4Krl_10:11_19 4Krl_10:11_20 4Krl_10:11_21 4Krl_10:11_22 4Krl_10:11_23 4Krl_10:11_24 4Krl_10:11_25 4Krl_10:11_26 4Krl_10:11_27 4Krl_10:11_28 4Krl_10:11_29 4Krl_10:11_30
4Krl:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:12 καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαμάρειαν. αὐτὸς ἐν Βαιθακαδ τῶν ποιμένων ἐν τῇ ὁδῷ,
4Krl:10:12 And he arose and went to Samaria, and he was in the house of sheep-shearing in the way. (2 Kings 10:12 Brenton)
4Krl:10:12 Następnie wstał i wyruszył do Samarii. Kiedy Jehu był w drodze, w Szałasach Pasterskich, (2 Krl 10:12 BT_4)
4Krl:10:12 Καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαμάρειαν. αὐτὸς ἐν Βαιθακαδ τῶν ποιμένων ἐν τῇ ὁδῷ,
4Krl:10:12 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
4Krl:10:12 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pastuch W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
4Krl:10:12 *kai\ a)ne/stE kai\ e)poreu/TE ei)s *sama/reian. au)to\s e)n *baiTakad tO=n poime/nOn e)n tE=| o(dO=|,
4Krl:10:12 kai anestE kai eporeuTE eis samareian. autos en baiTakad tOn poimenOn en tE hodO,
4Krl:10:12 C VHI_AAI3S C VCI_API3S P N1A_ASF RD_NSM P N_DSM RA_GPM N3_GPM P RA_DSF N2_DSF
4Krl:10:12 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to go into (+acc) Samaria [region of] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the shepherd in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road
4Krl:10:12 and he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-was-GO-ed into (+acc) Samaria (acc) he/it/same (nom) in/among/by (+dat)   the (gen) shepherds (gen) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat)
4Krl:10:12 4Krl_10:12_1 4Krl_10:12_2 4Krl_10:12_3 4Krl_10:12_4 4Krl_10:12_5 4Krl_10:12_6 4Krl_10:12_7 4Krl_10:12_8 4Krl_10:12_9 4Krl_10:12_10 4Krl_10:12_11 4Krl_10:12_12 4Krl_10:12_13 4Krl_10:12_14
4Krl:10:12 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:13 καὶ Ιου εὗρεν τοὺς ἀδελφοὺς Οχοζιου βασιλέως Ιουδα καὶ εἶπεν Τίνες ὑμεῖς; καὶ εἶπον Οἱ ἀδελφοὶ Οχοζιου ἡμεῖς καὶ κατέβημεν εἰς εἰρήνην τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν τῆς δυναστευούσης.
4Krl:10:13 And Ju found the brethren of Ochozias king of Juda, and said, Who are ye? And they said, We are the brethren of Ochozias, and we have come down to salute the sons of the king, and the sons of the queen. (2 Kings 10:13 Brenton)
4Krl:10:13 napotkał braci Ochozjasza, króla judzkiego, i zapytał: «Kim wy jesteście?» Odpowiedzieli: «Jesteśmy braćmi Ochozjasza i przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki». (2 Krl 10:13 BT_4)
4Krl:10:13 καὶ Ιου εὗρεν τοὺς ἀδελφοὺς Οχοζιου βασιλέως Ιουδα καὶ εἶπεν Τίνες ὑμεῖς; καὶ εἶπον Οἱ ἀδελφοὶ Οχοζιου ἡμεῖς καὶ κατέβημεν εἰς εἰρήνην τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν τῆς δυναστευούσης.
4Krl:10:13 καί ἰός, -οῦ, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό  
4Krl:10:13 I też, nawet, mianowicie Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. By znajdować Brat Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Brat Ja I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Pokój Syn Król I też, nawet, mianowicie Syn
4Krl:10:13 kai\ *iou eu(=ren tou\s a)delfou\s *oCHoDZiou basile/Os *iouda kai\ ei)=pen *ti/nes u(mei=s; kai\ ei)=pon *oi( a)delfoi\ *oCHoDZiou E(mei=s kai\ kate/bEmen ei)s ei)rE/nEn tO=n ui(O=n tou= basile/Os kai\ tO=n ui(O=n tE=s dunasteuou/sEs.
4Krl:10:13 kai iu heuren tus adelfus oCHoDZiu basileOs iuda kai eipen tines hymeis; kai eipon hoi adelfoi oCHoDZiu hEmeis kai katebEmen eis eirEnEn tOn hyiOn tu basileOs kai tOn hyiOn tEs dynasteuusEs.
4Krl:10:13 C N_NSM VB_AAI3S RA_APM N2_APM N1T_GSM N3V_GSM N_GSM C VBI_AAI3S RI_APN RP_NP C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N1T_GSM RP_NP C VZI_AAI1P P N1_ASF RA_GPM N2_GPM RA_GSM N3V_GSM C RA_GPM N2_GPM RA_GSF V1_PAPGSF
4Krl:10:13 and also, even, namely vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. to find the brother ć king Judas/Judah and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you and also, even, namely to say/tell the brother ć I and also, even, namely to go down into (+acc) peace the son the king and also, even, namely the son the ć
4Krl:10:13 and vīrus (gen) he/she/it-FIND-ed the (acc) brothers (acc)   king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) you(pl) (nom) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) brothers (nom|voc)   we (nom) and we-GO DOWN-ed into (+acc) peace (acc) the (gen) sons (gen) the (gen) king (gen) and the (gen) sons (gen) the (gen)  
4Krl:10:13 4Krl_10:13_1 4Krl_10:13_2 4Krl_10:13_3 4Krl_10:13_4 4Krl_10:13_5 4Krl_10:13_6 4Krl_10:13_7 4Krl_10:13_8 4Krl_10:13_9 4Krl_10:13_10 4Krl_10:13_11 4Krl_10:13_12 4Krl_10:13_13 4Krl_10:13_14 4Krl_10:13_15 4Krl_10:13_16 4Krl_10:13_17 4Krl_10:13_18 4Krl_10:13_19 4Krl_10:13_20 4Krl_10:13_21 4Krl_10:13_22 4Krl_10:13_23 4Krl_10:13_24 4Krl_10:13_25 4Krl_10:13_26 4Krl_10:13_27 4Krl_10:13_28 4Krl_10:13_29 4Krl_10:13_30 4Krl_10:13_31
4Krl:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:14 καὶ εἶπεν Συλλάβετε αὐτοὺς ζῶντας· καὶ συνέλαβον αὐτοὺς ζῶντας. καὶ ἔσφαξαν αὐτοὺς εἰς Βαιθακαδ, τεσσαράκοντα καὶ δύο ἄνδρας, οὐ κατέλιπεν ἄνδρα ἐξ αὐτῶν. –
4Krl:10:14 And he said, Take them alive. And they slew them at the shearing-house, forty and two men: he left not a man of them. (2 Kings 10:14 Brenton)
4Krl:10:14 Wtedy rozkazał: «Pochwyćcie ich żywych!» Pochwycono więc ich żywych i zamordowano ich nad cysterną Szałasów, czterdziestu dwóch ludzi; nie oszczędził z nich ani jednego. (2 Krl 10:14 BT_4)
4Krl:10:14 καὶ εἶπεν Συλλάβετε αὐτοὺς ζῶντας· καὶ συνέλαβον αὐτοὺς ζῶντας. καὶ ἔσφαξαν αὐτοὺς εἰς Βαιθακαδ, τεσσαράκοντα καὶ δύο ἄνδρας, οὐ κατέλιπεν ἄνδρα ἐξ αὐτῶν.
4Krl:10:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό  
4Krl:10:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Dwa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo  
4Krl:10:14 kai\ ei)=pen *sulla/bete au)tou\s DZO=ntas· kai\ sune/labon au)tou\s DZO=ntas. kai\ e)/sfaXan au)tou\s ei)s *baiTakad, tessara/konta kai\ du/o a)/ndras, ou) kate/lipen a)/ndra e)X au)tO=n.
4Krl:10:14 kai eipen syllabete autus DZOntas· kai synelabon autus DZOntas. kai esfaXan autus eis baiTakad, tessarakonta kai dyo andras, u katelipen andra eX autOn.
4Krl:10:14 C VBI_AAI3S VB_AAD2P RD_APM V3_PAPAPM C VBI_AAI3P RD_APM V3_PAPAPM C VAI_AAI3P RD_APM P N_ASM M C M N3_APM D VBI_AAI3S N3_ASM P RD_GPM
4Krl:10:14 and also, even, namely to say/tell to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same into (+acc) ć forty and also, even, namely two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same  
4Krl:10:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SEIZING-you(pl)! them/same (acc) while EXISTS-ing (acc) and I-SEIZING-ed, they-SEIZING-ed them/same (acc) while EXISTS-ing (acc) and they-SLAY-ed them/same (acc) into (+acc)   forty and two (nom, acc, gen) men, husbands (acc) not he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND man, husband (acc) out of (+gen) them/same (gen)  
4Krl:10:14 4Krl_10:14_1 4Krl_10:14_2 4Krl_10:14_3 4Krl_10:14_4 4Krl_10:14_5 4Krl_10:14_6 4Krl_10:14_7 4Krl_10:14_8 4Krl_10:14_9 4Krl_10:14_10 4Krl_10:14_11 4Krl_10:14_12 4Krl_10:14_13 4Krl_10:14_14 4Krl_10:14_15 4Krl_10:14_16 4Krl_10:14_17 4Krl_10:14_18 4Krl_10:14_19 4Krl_10:14_20 4Krl_10:14_21 4Krl_10:14_22 4Krl_10:14_23 4Krl_10:14_24
4Krl:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:15 καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν καὶ εὗρεν τὸν Ιωναδαβ υἱὸν Ρηχαβ ἐν τῇ ὁδῷ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιου Εἰ ἔστιν καρδία σου μετὰ καρδίας μου εὐθεῖα καθὼς ἡ καρδία μου μετὰ τῆς καρδίας σου; καὶ εἶπεν Ιωναδαβ Ἔστιν. καὶ εἶπεν Ιου καὶ εἰ ἔστιν, δὸς τὴν χεῖρά σου. καὶ ἔδωκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα
4Krl:10:15 And he went thence and found Jonadab the son of Rechab coming to meet him; and he saluted him, and Ju said to him, Is thy heart right with my heart, as my heart is with thy heart? And Jonadab said, It is. And Ju said, If it is then, give me thy hand. And he gave him his hand, and he took him up to him into the chariot. (2 Kings 10:15 Brenton)
4Krl:10:15 Odszedłszy stamtąd, Jehu spotkał Jonadaba, syna Rekaba, który mu wyszedł naprzeciw i pozdrowił go. Zapytał go: «Czy serce twoje jest szczere, jak serce moje w stosunku do serca twego?» Odpowiedział Jonadab: «Tak jest». - «Jeżeli tak, podaj mi swą rękę!» Podał mu swą rękę, a on posadził go przy sobie na rydwanie (2 Krl 10:15 BT_4)
4Krl:10:15 καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν καὶ εὗρεν τὸν Ιωναδαβ υἱὸν Ρηχαβ ἐν τῇ ὁδῷ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιου Εἰ ἔστιν καρδία σου μετὰ καρδίας μου εὐθεῖα καθὼς καρδία μου μετὰ τῆς καρδίας σου; καὶ εἶπεν Ιωναδαβ Ἔστιν. καὶ εἶπεν Ιου Καὶ εἰ ἔστιν, δὸς τὴν χεῖρά σου. καὶ ἔδωκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα
4Krl:10:15 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκεῖ·θεν καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἰός, -οῦ, ὁ εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καθ·ώς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἰός, -οῦ, ὁ καί εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό
4Krl:10:15 I też, nawet, mianowicie By iść Stamtąd I też, nawet, mianowicie By znajdować Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. Jeżeli By być Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Prosto Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. I też, nawet, mianowicie Jeżeli By być By dawać Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wóz
4Krl:10:15 kai\ e)poreu/TE e)kei=Ten kai\ eu(=ren to\n *iOnadab ui(o\n *rECHab e)n tE=| o(dO=| ei)s a)pantE\n au)tou=, kai\ eu)lo/gEsen au)to/n. kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *iou *ei) e)/stin kardi/a sou meta\ kardi/as mou eu)Tei=a kaTO\s E( kardi/a mou meta\ tE=s kardi/as sou; kai\ ei)=pen *iOnadab *)/estin. kai\ ei)=pen *iou *kai\ ei) e)/stin, do\s tE\n CHei=ra/ sou. kai\ e)/dOken tE\n CHei=ra au)tou=, kai\ a)nebi/basen au)to\n pro\s au)to\n e)pi\ to\ a(/rma
4Krl:10:15 kai eporeuTE ekeiTen kai heuren ton iOnadab hyion rECHab en tE hodO eis apantEn autu, kai eulogEsen auton. kai eipen pros auton iu ei estin kardia su meta kardias mu euTeia kaTOs hE kardia mu meta tEs kardias su; kai eipen iOnadab estin. kai eipen iu kai ei estin, dos tEn CHeira su. kai edOken tEn CHeira autu, kai anebibasen auton pros auton epi to harma
4Krl:10:15 C VCI_API3S D C VB_AAI3S RA_ASM N_ASM N2_ASM N_ASM P RA_DSF N2_DSF P N1_ASF RD_GSM C VA_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM C V9_PAI3S N1A_NSF RP_GS P N1A_GSF RP_GS A3U_NSF D RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_GSF N1A_GSF RP_GS C VBI_AAI3S N_NSM V9_PAI3S C VBI_AAI3S N_NSM C C V9_PAI3S VO_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_ASM P RA_ASN N3M_ASN
4Krl:10:15 and also, even, namely to go from there and also, even, namely to find the ć son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road into (+acc) ć he/she/it/same and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. if to be heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I straight as accordingly [according to how/in accordance with how] the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell ć to be and also, even, namely to say/tell vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. and also, even, namely if to be to give the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to give the hand he/she/it/same and also, even, namely to draw (haul) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the chariot
4Krl:10:15 and he/she/it-was-GO-ed from there and he/she/it-FIND-ed the (acc)   son (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) into (+acc)   him/it/same (gen) and he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) vīrus (gen) if he/she/it-is heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen) straight ([Adj] nom|voc) as accordingly the (nom) heart (nom|voc) me (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   he/she/it-is and he/she/it-SAY/TELL-ed vīrus (gen) and if he/she/it-is do-GIVE-you(sg)! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-GIVE-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-DRAW-ed him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) chariot (nom|acc|voc)
4Krl:10:15 4Krl_10:15_1 4Krl_10:15_2 4Krl_10:15_3 4Krl_10:15_4 4Krl_10:15_5 4Krl_10:15_6 4Krl_10:15_7 4Krl_10:15_8 4Krl_10:15_9 4Krl_10:15_10 4Krl_10:15_11 4Krl_10:15_12 4Krl_10:15_13 4Krl_10:15_14 4Krl_10:15_15 4Krl_10:15_16 4Krl_10:15_17 4Krl_10:15_18 4Krl_10:15_19 4Krl_10:15_20 4Krl_10:15_21 4Krl_10:15_22 4Krl_10:15_23 4Krl_10:15_24 4Krl_10:15_25 4Krl_10:15_26 4Krl_10:15_27 4Krl_10:15_28 4Krl_10:15_29 4Krl_10:15_30 4Krl_10:15_31 4Krl_10:15_32 4Krl_10:15_33 4Krl_10:15_34 4Krl_10:15_35 4Krl_10:15_36 4Krl_10:15_37 4Krl_10:15_38 4Krl_10:15_39 4Krl_10:15_40 4Krl_10:15_41 4Krl_10:15_42 4Krl_10:15_43 4Krl_10:15_44 4Krl_10:15_45 4Krl_10:15_46 4Krl_10:15_47 4Krl_10:15_48 4Krl_10:15_49 4Krl_10:15_50 4Krl_10:15_51 4Krl_10:15_52 4Krl_10:15_53 4Krl_10:15_54 4Krl_10:15_55 4Krl_10:15_56 4Krl_10:15_57 4Krl_10:15_58 4Krl_10:15_59 4Krl_10:15_60 4Krl_10:15_61 4Krl_10:15_62 4Krl_10:15_63 4Krl_10:15_64 4Krl_10:15_65 4Krl_10:15_66
4Krl:10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:16 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Δεῦρο μετ’ ἐμοῦ καὶ ἰδὲ ἐν τῷ ζηλῶσαί με τῷ κυρίῳ Σαβαωθ· καὶ ἐπεκάθισεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι αὐτοῦ. –
4Krl:10:16 And he said to him, Come with me, and see me zealous for the Lord. And he caused him to sit in his chariot. (2 Kings 10:16 Brenton)
4Krl:10:16 i powiedział: «Chodź ze mną, a zobaczysz moją gorliwość o Pana». I jechał z nim na swoim rydwanie. (2 Krl 10:16 BT_4)
4Krl:10:16 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Δεῦρο μετ’ ἐμοῦ καὶ ἰδὲ ἐν τῷ ζηλῶσαί με τῷ κυρίῳ Σαβαωθ· καὶ ἐπεκάθισεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι αὐτοῦ.
4Krl:10:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δεῦρο μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ καί ἐπι·καθίζω (-, επι+καθι(ε)·[σ]-, επι+καθι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
4Krl:10:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Przychodź!/Tutaj i teraz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do gorliwości Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot I też, nawet, mianowicie By siedzieć na siadaj przeciw On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz On/ona/to/to samo  
4Krl:10:16 kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *deu=ro met’ e)mou= kai\ i)de\ e)n tO=| DZElO=sai/ me tO=| kuri/O| *sabaOT· kai\ e)peka/Tisen au)to\n e)n tO=| a(/rmati au)tou=.
4Krl:10:16 kai eipen pros auton deuro met’ emu kai ide en tO DZElOsai me tO kyriO sabaOT· kai epekaTisen auton en tO harmati autu.
4Krl:10:16 C VBI_AAI3S P RD_ASM D P RP_GS C VB_AAD2S P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_DSM N2_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSM N3M_DSN RD_GSM
4Krl:10:16 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same come!/here and now after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to zeal I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth and also, even, namely to sit upon sit down against he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the chariot he/she/it/same  
4Krl:10:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) come!/here and now after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and do-SEE-you(sg)! in/among/by (+dat) the (dat) to-ZEAL, be-you(sg)-ZEAL-ed!, he/she/it-happens-to-ZEAL (opt) me (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Sabaoth and he/she/it-SIT UPON-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) chariot (dat) him/it/same (gen)  
4Krl:10:16 4Krl_10:16_1 4Krl_10:16_2 4Krl_10:16_3 4Krl_10:16_4 4Krl_10:16_5 4Krl_10:16_6 4Krl_10:16_7 4Krl_10:16_8 4Krl_10:16_9 4Krl_10:16_10 4Krl_10:16_11 4Krl_10:16_12 4Krl_10:16_13 4Krl_10:16_14 4Krl_10:16_15 4Krl_10:16_16 4Krl_10:16_17 4Krl_10:16_18 4Krl_10:16_19 4Krl_10:16_20 4Krl_10:16_21 4Krl_10:16_22 4Krl_10:16_23 4Krl_10:16_24
4Krl:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:17 καὶ εἰσῆλθεν εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπάταξεν πάντας τοὺς καταλειφθέντας τοῦ Αχααβ ἐν Σαμαρείᾳ ἕως τοῦ ἀφανίσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν πρὸς Ηλιου.
4Krl:10:17 And he entered into Samaria, and smote all that were left of Achaab in Samaria, until he had utterly destroyed him, according to the word of the Lord, which he spoke to Eliu. (2 Kings 10:17 Brenton)
4Krl:10:17 Następnie wjechał do Samarii i pozabijał wszystkich, co pozostali po Achabie w Samarii, aż zniszczył go według słowa, które Pan wypowiedział do Eliasza. (2 Krl 10:17 BT_4)
4Krl:10:17 καὶ εἰσῆλθεν εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπάταξεν πάντας τοὺς καταλειφθέντας τοῦ Αχααβ ἐν Σαμαρείᾳ ἕως τοῦ ἀφανίσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ἐλάλησεν πρὸς Ηλιου.
4Krl:10:17 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Σαμάρεια, -ας, ἡ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
4Krl:10:17 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Aż; świtaj By znikać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
4Krl:10:17 kai\ ei)sE=lTen ei)s *sama/reian kai\ e)pa/taXen pa/ntas tou\s kataleifTe/ntas tou= *aCHaab e)n *samarei/a| e(/Os tou= a)fani/sai au)to\n kata\ to\ r(E=ma kuri/ou, o(\ e)la/lEsen pro\s *Eliou.
4Krl:10:17 kai eisElTen eis samareian kai epataXen pantas tus kataleifTentas tu aCHaab en samareia heOs tu afanisai auton kata to rEma kyriu, ho elalEsen pros Eliu.
4Krl:10:17 C VBI_AAI3S P N1A_ASF C VAI_AAI3S A3_APM RA_APM VV_APPAPM RA_GSM N_GSM P N1A_DSF P RA_GSN VA_AAN RD_ASM P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RR_ASN VAI_AAI3S P N1T_ASM
4Krl:10:17 and also, even, namely to enter into (+acc) Samaria [region of] and also, even, namely to smite every all, each, every, the whole of the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] until; dawn the to disappear he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to speak toward (+acc,+gen,+dat) Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
4Krl:10:17 and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) Samaria (acc) and he/she/it-SMITE-ed all (acc) the (acc) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (acc) the (gen)   in/among/by (+dat) Samaria (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-DISAPPEAR, be-you(sg)-DISAPPEAR-ed!, he/she/it-happens-to-DISAPPEAR (opt) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) Elijah (gen); sun (gen)
4Krl:10:17 4Krl_10:17_1 4Krl_10:17_2 4Krl_10:17_3 4Krl_10:17_4 4Krl_10:17_5 4Krl_10:17_6 4Krl_10:17_7 4Krl_10:17_8 4Krl_10:17_9 4Krl_10:17_10 4Krl_10:17_11 4Krl_10:17_12 4Krl_10:17_13 4Krl_10:17_14 4Krl_10:17_15 4Krl_10:17_16 4Krl_10:17_17 4Krl_10:17_18 4Krl_10:17_19 4Krl_10:17_20 4Krl_10:17_21 4Krl_10:17_22 4Krl_10:17_23 4Krl_10:17_24 4Krl_10:17_25
4Krl:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:18 καὶ συνήθροισεν Ιου πάντα τὸν λαὸν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Αχααβ ἐδούλευσεν τῷ Βααλ ὀλίγα, καί γε Ιου δουλεύσει αὐτῷ πολλά·
4Krl:10:18 And Ju gathered all the people, and said to them, Achaab served Baal a little; Ju shall serve him much. (2 Kings 10:18 Brenton)
4Krl:10:18 Jehu zgromadził cały lud i powiedział do niego: «Achab za mało czcił Baala, Jehu będzie czcił go bardziej. (2 Krl 10:18 BT_4)
4Krl:10:18 Καὶ συνήθροισεν Ιου πάντα τὸν λαὸν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Αχααβ ἐδούλευσεν τῷ Βααλ ὀλίγα, καί γε Ιου δουλεύσει αὐτῷ πολλά·
4Krl:10:18 καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) ἰός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ ὀλίγος -η -ον καί γέ ἰός, -οῦ, ὁ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
4Krl:10:18 I też, nawet, mianowicie Do ??? Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Baal Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie ??? Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo Dużo
4Krl:10:18 *kai\ sunE/Troisen *iou pa/nta to\n lao\n kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *aCHaab e)dou/leusen tO=| *baal o)li/ga, kai/ ge *iou douleu/sei au)tO=| polla/·
4Krl:10:18 kai synETroisen iu panta ton laon kai eipen pros autus aCHaab eduleusen tO baal oliga, kai ge iu duleusei autO polla·
4Krl:10:18 C VAI_AAI3S N_NSM A3_ASM RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSM VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM A1_APN C x N_NSM VF_FAI3S RD_DSM A1_APN
4Krl:10:18 and also, even, namely to ??? vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć to obey to be a slave, serve the Baal little [see oligarchy] and also, even, namely ??? vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. to obey to be a slave, serve he/she/it/same much
4Krl:10:18 and he/she/it-???-ed vīrus (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)   he/she/it-OBEY-ed the (dat) Baal (indecl) few (nom|acc|voc) and ??? vīrus (gen) he/she/it-will-OBEY, you(sg)-will-be-OBEY-ed (classical) him/it/same (dat) many (nom|acc)
4Krl:10:18 4Krl_10:18_1 4Krl_10:18_2 4Krl_10:18_3 4Krl_10:18_4 4Krl_10:18_5 4Krl_10:18_6 4Krl_10:18_7 4Krl_10:18_8 4Krl_10:18_9 4Krl_10:18_10 4Krl_10:18_11 4Krl_10:18_12 4Krl_10:18_13 4Krl_10:18_14 4Krl_10:18_15 4Krl_10:18_16 4Krl_10:18_17 4Krl_10:18_18 4Krl_10:18_19 4Krl_10:18_20 4Krl_10:18_21
4Krl:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:19 καὶ νῦν, πάντες οἱ προφῆται τοῦ Βααλ, πάντας τοὺς δούλους αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ καλέσατε πρός με, ἀνὴρ μὴ ἐπισκεπήτω, ὅτι θυσία μεγάλη μοι τῷ Βααλ· πᾶς, ὃς ἐὰν ἐπισκεπῇ, οὐ ζήσεται. καὶ Ιου ἐποίησεν ἐν πτερνισμῷ, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺς δούλους τοῦ Βααλ.
4Krl:10:19 Now then do all ye the prophets of Baal call all his servants and his priests to me; let not a man be wanting: for I have a great sacrifice to offer to Baal; every one who shall be missing shall die. But Ju did it in subtilty, that he might destroy the servants of Baal. (2 Kings 10:19 Brenton)
4Krl:10:19 Teraz więc zwołajcie do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkie jego sługi i wszystkich jego kapłanów. Niech nikogo nie zabraknie, ponieważ mam złożyć wielką ofiarę krwawą Baalowi. Kogokolwiek by zabrakło, nie pozostanie przy życiu». Jehu działał w sposób podstępny, aby wytracić wyznawców Baala. (2 Krl 10:19 BT_4)
4Krl:10:19 καὶ νῦν, πάντες οἱ προφῆται τοῦ Βααλ, πάντας τοὺς δούλους αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ καλέσατε πρός με, ἀνὴρ μὴ ἐπισκεπήτω, ὅτι θυσία μεγάλη μοι τῷ Βααλ· πᾶς, ὃς ἐὰν ἐπισκεπῇ, οὐ ζήσεται. καὶ Ιου ἐποίησεν ἐν πτερνισμῷ, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺς δούλους τοῦ Βααλ.
4Krl:10:19 καί νῦν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μή ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὅτι θυσία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἰός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν   ἵνα ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ
4Krl:10:19 I też, nawet, mianowicie Teraz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prorok Baal Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Duchowny On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Nie By bywać [zobacz sceptyczny] Ponieważ/tamto Ofiara gnębią, poświęcają Wielki Ja Baal Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By bywać [zobacz sceptyczny] ??? Przed przydechem mocnym Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród żeby / ażeby / bo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Haruj jak niewolnik; niewolniczy Baal
4Krl:10:19 kai\ nu=n, pa/ntes oi( profE=tai tou= *baal, pa/ntas tou\s dou/lous au)tou= kai\ tou\s i(erei=s au)tou= kale/sate pro/s me, a)nE\r mE\ e)piskepE/tO, o(/ti Tusi/a mega/lE moi tO=| *baal· pa=s, o(\s e)a\n e)piskepE=|, ou) DZE/setai. kai\ *iou e)poi/Esen e)n pternismO=|, i(/na a)pole/sE| tou\s dou/lous tou= *baal.
4Krl:10:19 kai nyn, pantes hoi profEtai tu baal, pantas tus dulus autu kai tus hiereis autu kalesate pros me, anEr mE episkepEtO, hoti Tysia megalE moi tO baal· pas, hos ean episkepE, u DZEsetai. kai iu epoiEsen en pternismO, hina apolesE tus dulus tu baal.
4Krl:10:19 C D A3_NPM RA_NPM N1M_NPM RA_GSM N_GSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM C RA_APM N3V_NPM RD_GSM VA_AAD2P P RP_AS N3_NSM D VD_APD3S C N1A_NSF A1_NSF RP_DS RA_DSM N_DSM A3_NSM RR_NSM C VD_APS3S D VF_FMI3S C N_NSM VAI_AAI3S P N2_DSM C VF_FMI2S RA_APM N2_APM RA_GSM N_GSM
4Krl:10:19 and also, even, namely now every all, each, every, the whole of the prophet the Baal every all, each, every, the whole of the slave; servile he/she/it/same and also, even, namely the priest he/she/it/same to call call toward (+acc,+gen,+dat) I man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". not to visit [see skeptical] because/that sacrifice victimize, immolate great I the Baal every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to visit [see skeptical] οὐχ before rough breathing to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the slave; servile the Baal
4Krl:10:19 and now all (nom|voc) the (nom) prophets (nom|voc) the (gen) Baal (indecl) all (acc) the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) him/it/same (gen) and the (acc) priests (acc, nom|voc) him/it/same (gen) do-CALL-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) man, husband (nom) not let-him/her/it-be-VISIT-ed! because/that sacrifice (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) me (dat) the (dat) Baal (indecl) every (nom|voc) who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-be-VISIT-ed not he/she/it-will-be-EXISTS-ed and vīrus (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat)   so that / in order to /because he/she/it-should-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) the (gen) Baal (indecl)
4Krl:10:19 4Krl_10:19_1 4Krl_10:19_2 4Krl_10:19_3 4Krl_10:19_4 4Krl_10:19_5 4Krl_10:19_6 4Krl_10:19_7 4Krl_10:19_8 4Krl_10:19_9 4Krl_10:19_10 4Krl_10:19_11 4Krl_10:19_12 4Krl_10:19_13 4Krl_10:19_14 4Krl_10:19_15 4Krl_10:19_16 4Krl_10:19_17 4Krl_10:19_18 4Krl_10:19_19 4Krl_10:19_20 4Krl_10:19_21 4Krl_10:19_22 4Krl_10:19_23 4Krl_10:19_24 4Krl_10:19_25 4Krl_10:19_26 4Krl_10:19_27 4Krl_10:19_28 4Krl_10:19_29 4Krl_10:19_30 4Krl_10:19_31 4Krl_10:19_32 4Krl_10:19_33 4Krl_10:19_34 4Krl_10:19_35 4Krl_10:19_36 4Krl_10:19_37 4Krl_10:19_38 4Krl_10:19_39 4Krl_10:19_40 4Krl_10:19_41 4Krl_10:19_42 4Krl_10:19_43 4Krl_10:19_44
4Krl:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:10:20 καὶ εἶπεν Ιου Ἁγιάσατε ἱερείαν τῷ Βααλ· καὶ ἐκήρυξαν.
4Krl:10:20 And Ju said, Sanctify a solemn festival to Baal, and they made a proclamation. (2 Kings 10:20 Brenton)
4Krl:10:20 Jehu dalej rozkazał: «Urządźcie święte zgromadzenie dla Baala!»; i zwołali je. (2 Krl 10:20 BT_4)