4Krl:24:1 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ιωακιμ δοῦλος τρία ἔτη· καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ἠθέτησεν ἐν αὐτῷ.
4Krl:24:1 In his days went up Nabuchodonosor king of Babylon, and Joakim became his servant three years; and then he turned and revolted from him. (2 Kings 24:1 Brenton)
4Krl:24:1 Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny. Jojakim był mu poddany przez trzy lata, następnie na nowo zbuntował się przeciwko niemu. (2 Krl 24:1 BT_4)
4Krl:24:1 ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ιωακιμ δοῦλος τρία ἔτη· καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ἠθέτησεν ἐν αὐτῷ.
4Krl:24:1 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:24:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień On/ona/to/to samo By podnosić Król Babilon I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik; niewolniczy Trzy Rok I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
4Krl:24:1 e)n tai=s E(me/rais au)tou= a)ne/bE *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos, kai\ e)genE/TE au)tO=| *iOakim dou=los tri/a e)/tE· kai\ e)pe/strePSen kai\ E)Te/tEsen e)n au)tO=|.
4Krl:24:1 en tais hEmerais autu anebE nabuCHodonosor basileus babylOnos, kai egenETE autO iOakim dulos tria etE· kai epestrePSen kai ETetEsen en autO.
4Krl:24:1 P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF C VCI_API3S RD_DSM N_NSM N2_NSM A3_ASM N3E_APN C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S P RD_DSM
4Krl:24:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day he/she/it/same to ascend ć king Babylon and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same ć slave; servile three year and also, even, namely to turn around and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
4Krl:24:1 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) him/it/same (gen) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Babylon (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat)   slave (nom); servile ([Adj] nom) three (nom|acc) years (nom|acc|voc) and he/she/it-TURN-ed-AROUND and he/she/it-REPUDIATE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
4Krl:24:1 4Krl_24:1_1 4Krl_24:1_2 4Krl_24:1_3 4Krl_24:1_4 4Krl_24:1_5 4Krl_24:1_6 4Krl_24:1_7 4Krl_24:1_8 4Krl_24:1_9 4Krl_24:1_10 4Krl_24:1_11 4Krl_24:1_12 4Krl_24:1_13 4Krl_24:1_14 4Krl_24:1_15 4Krl_24:1_16 4Krl_24:1_17 4Krl_24:1_18 4Krl_24:1_19 4Krl_24:1_20 4Krl_24:1_21
4Krl:24:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ τοὺς μονοζώνους τῶν Χαλδαίων καὶ τοὺς μονοζώνους Συρίας καὶ τοὺς μονοζώνους Μωαβ καὶ τοὺς μονοζώνους υἱῶν Αμμων καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ Ιουδα τοῦ κατισχῦσαι κατὰ τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν.
4Krl:24:2 And the lord sent against him the bands of the Chaldeans, and the bands of Syria, and the bans of Moab, and the bands of the children of Ammon, and sent them into the land of Juda to prevail against it, according to the word of the Lord, which he spoke by his servants the prophets. (2 Kings 24:2 Brenton)
4Krl:24:2 Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów - wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Pan wypowiedział przez sługi swoje, proroków. (2 Krl 24:2 BT_4)
4Krl:24:2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ τοὺς μονοζώνους τῶν Χαλδαίων καὶ τοὺς μονοζώνους Συρίας καὶ τοὺς μονοζώνους Μωαβ καὶ τοὺς μονοζώνους υἱῶν Αμμων καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ Ιουδα τοῦ κατισχῦσαι κατὰ τὸν λόγον κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν.
4Krl:24:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   Συρία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό     καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
4Krl:24:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo Chaldejski I też, nawet, mianowicie Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo Prorok
4Krl:24:2 kai\ a)pe/steilen au)tO=| tou\s monoDZO/nous tO=n *CHaldai/On kai\ tou\s monoDZO/nous *suri/as kai\ tou\s monoDZO/nous *mOab kai\ tou\s monoDZO/nous ui(O=n *ammOn kai\ e)Xape/steilen au)tou\s e)n tE=| gE=| *iouda tou= katisCHu=sai kata\ to\n lo/gon kuri/ou, o(\n e)la/lEsen e)n CHeiri\ tO=n dou/lOn au)tou= tO=n profEtO=n.
4Krl:24:2 kai apesteilen autO tus monoDZOnus tOn CHaldaiOn kai tus monoDZOnus syrias kai tus monoDZOnus mOab kai tus monoDZOnus hyiOn ammOn kai eXapesteilen autus en tE gE iuda tu katisCHysai kata ton logon kyriu, hon elalEsen en CHeiri tOn dulOn autu tOn profEtOn.
4Krl:24:2 C VAI_AAI3S RD_DSM RA_APM A1B_APM RA_GPM N2_GPM C RA_APM A1B_APM N1A_GSF C RA_APM A1B_APM N_GSM C RA_APM A1B_APM N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P RA_DSF N1_DSF N_GSM RA_GSN VA_AAN P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI3S P N3_DSF RA_GPM N2_GPM RD_GSM RA_GPM N1M_GPM
4Krl:24:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same the ć the Chaldean and also, even, namely the ć Syria [Roman province of] and also, even, namely the ć ć and also, even, namely the ć son sand and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land Judas/Judah the to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the slave; slave girl; servile; to enslave he/she/it/same the prophet
4Krl:24:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (dat) the (acc)   the (gen) Chaldeans (gen) and the (acc)   Syria (gen) and the (acc)     and the (acc)   sons (gen) sands (gen) and he/she/it-???-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) him/it/same (gen) the (gen) prophets (gen)
4Krl:24:2 4Krl_24:2_1 4Krl_24:2_2 4Krl_24:2_3 4Krl_24:2_4 4Krl_24:2_5 4Krl_24:2_6 4Krl_24:2_7 4Krl_24:2_8 4Krl_24:2_9 4Krl_24:2_10 4Krl_24:2_11 4Krl_24:2_12 4Krl_24:2_13 4Krl_24:2_14 4Krl_24:2_15 4Krl_24:2_16 4Krl_24:2_17 4Krl_24:2_18 4Krl_24:2_19 4Krl_24:2_20 4Krl_24:2_21 4Krl_24:2_22 4Krl_24:2_23 4Krl_24:2_24 4Krl_24:2_25 4Krl_24:2_26 4Krl_24:2_27 4Krl_24:2_28 4Krl_24:2_29 4Krl_24:2_30 4Krl_24:2_31 4Krl_24:2_32 4Krl_24:2_33 4Krl_24:2_34 4Krl_24:2_35 4Krl_24:2_36 4Krl_24:2_37 4Krl_24:2_38 4Krl_24:2_39 4Krl_24:2_40 4Krl_24:2_41 4Krl_24:2_42
4Krl:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:3 πλὴν ἐπὶ τὸν θυμὸν κυρίου ἦν ἐν τῷ Ιουδα ἀποστῆσαι αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ἐν ἁμαρτίαις Μανασση κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν·
4Krl:24:3 Moreover it was the purpose of the Lord concerning Juda, to remove them from his presence, because of the sins of Manasses, according to all that he did. (2 Kings 24:3 Brenton)
4Krl:24:3 Jedynie z powodu gniewu Pana przyszło to na Judę po to, by go odrzucić od oblicza Jego skutkiem grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego, co popełnił. (2 Krl 24:3 BT_4)
4Krl:24:3 πλὴν ἐπὶ τὸν θυμὸν κυρίου ἦν ἐν τῷ Ιουδα ἀποστῆσαι αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ἐν ἁμαρτίαις Μανασση κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν·
4Krl:24:3 πλήν ἐπί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
4Krl:24:3 Z wyjątkiem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda By uwalniać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Manasses W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób
4Krl:24:3 plE\n e)pi\ to\n Tumo\n kuri/ou E)=n e)n tO=| *iouda a)postE=sai au)to\n a)po\ prosO/pou au)tou= e)n a(marti/ais *manassE kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen·
4Krl:24:3 plEn epi ton Tymon kyriu En en tO iuda apostEsai auton apo prosOpu autu en hamartiais manassE kata panta, hosa epoiEsen·
4Krl:24:3 D P RA_ASM N2_ASM N2_GSM V9_IAI3S P RA_DSM N_DSM VA_AAN RD_ASM P N2N_GSN RD_GSM P N1A_DPF N1M_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S
4Krl:24:3 except upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judas/Judah to disengage he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. Manasses down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make
4Krl:24:3 except upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wrath (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) to-DISENGAGE, be-you(sg)-DISENGAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DISENGAGE (opt) him/it/same (acc) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) sins (dat) Manasses  (acc, gen, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed
4Krl:24:3 4Krl_24:3_1 4Krl_24:3_2 4Krl_24:3_3 4Krl_24:3_4 4Krl_24:3_5 4Krl_24:3_6 4Krl_24:3_7 4Krl_24:3_8 4Krl_24:3_9 4Krl_24:3_10 4Krl_24:3_11 4Krl_24:3_12 4Krl_24:3_13 4Krl_24:3_14 4Krl_24:3_15 4Krl_24:3_16 4Krl_24:3_17 4Krl_24:3_18 4Krl_24:3_19 4Krl_24:3_20 4Krl_24:3_21
4Krl:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:4 καί γε αἷμα ἀθῷον ἐξέχεεν καὶ ἔπλησεν τὴν Ιερουσαλημ αἵματος ἀθῴου· καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἱλασθῆναι.
4Krl:24:4 Moreover he shed innocent blood, and filled Jerusalem with innocent blood, and the Lord would not pardon it. (2 Kings 24:4 Brenton)
4Krl:24:4 A także skutkiem krwi niewinnej, którą wylał, topiąc Jerozolimę w niewinnej krwi, Pan już nie chciał przebaczyć. (2 Krl 24:4 BT_4)
4Krl:24:4 καί γε αἷμα ἀθῷον ἐξέχεεν καὶ ἔπλησεν τὴν Ιερουσαλημ αἵματος ἀθῴου· καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἱλασθῆναι.
4Krl:24:4 καί γέ αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἱλάσκομαι (ιλασκ-, ιλα·σ-, ιλα·σ-, -, -, ιλασ·θ-)
4Krl:24:4 I też, nawet, mianowicie ??? Krew Bez kary/usprawiedliwiał By wylewać się I też, nawet, mianowicie Do ??? Jerozolima [miasto z] Krew Bez kary/usprawiedliwiał I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przejednywać
4Krl:24:4 kai/ ge ai(=ma a)TO=|on e)Xe/CHeen kai\ e)/plEsen tE\n *ierousalEm ai(/matos a)TO/|ou· kai\ ou)k E)Te/lEsen ku/rios i(lasTE=nai.
4Krl:24:4 kai ge haima aTOon eXeCHeen kai eplEsen tEn ierusalEm haimatos aTOu· kai uk ETelEsen kyrios hilasTEnai.
4Krl:24:4 C x N3M_ASN A1_ASN V2I_IAI3S C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF N3M_GSN A1_GSN C D VAI_AAI3S N2_NSM VC_APN
4Krl:24:4 and also, even, namely ??? blood without penalty/exculpated to pour out and also, even, namely to ??? the Jerusalem [city of] blood without penalty/exculpated and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to propitiate
4Krl:24:4 and ??? blood (nom|acc|voc) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-POUR-ing-OUT, he/she/it-POUR-ed-OUT and he/she/it-???-ed the (acc) Jerusalem (indecl) blood (gen) without penalty/exculpated ([Adj] gen) and not he/she/it-WANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-be-PROPITIATE-ed
4Krl:24:4 4Krl_24:4_1 4Krl_24:4_2 4Krl_24:4_3 4Krl_24:4_4 4Krl_24:4_5 4Krl_24:4_6 4Krl_24:4_7 4Krl_24:4_8 4Krl_24:4_9 4Krl_24:4_10 4Krl_24:4_11 4Krl_24:4_12 4Krl_24:4_13 4Krl_24:4_14 4Krl_24:4_15 4Krl_24:4_16
4Krl:24:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:5 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωακιμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:24:5 And the rest of the acts of Joakim, and all that he did, behold, are not these written in the book of the chronicles of the kings of Juda? (2 Kings 24:5 Brenton)
4Krl:24:5 A czyż pozostałe dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? (2 Krl 24:5 BT_4)
4Krl:24:5 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωακιμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;
4Krl:24:5 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐπί βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
4Krl:24:5 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pisać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Książka Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień Król Judasz/Juda
4Krl:24:5 kai\ ta\ loipa\ tO=n lo/gOn *iOakim kai\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen, ou)k i)dou\ tau=ta gegramme/na e)pi\ bibli/O| lo/gOn tO=n E(merO=n toi=s basileu=sin *iouda;
4Krl:24:5 kai ta loipa tOn logOn iOakim kai panta, hosa epoiEsen, uk idu tauta gegrammena epi bibliO logOn tOn hEmerOn tois basileusin iuda;
4Krl:24:5 C RA_NPN A1_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S D I RD_APN VP_XMPAPN P N2N_DSN N2_GPM RA_GPF N1A_GPF RA_DPM N3V_DPM N_GSM
4Krl:24:5 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to write upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing book word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the day the king Judas/Judah
4Krl:24:5 and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) words (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) book (dat) words (gen) the (gen) days (gen) the (dat) kings (dat) Judas/Judah (gen, voc)
4Krl:24:5 4Krl_24:5_1 4Krl_24:5_2 4Krl_24:5_3 4Krl_24:5_4 4Krl_24:5_5 4Krl_24:5_6 4Krl_24:5_7 4Krl_24:5_8 4Krl_24:5_9 4Krl_24:5_10 4Krl_24:5_11 4Krl_24:5_12 4Krl_24:5_13 4Krl_24:5_14 4Krl_24:5_15 4Krl_24:5_16 4Krl_24:5_17 4Krl_24:5_18 4Krl_24:5_19 4Krl_24:5_20 4Krl_24:5_21 4Krl_24:5_22
4Krl:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:6 καὶ ἐκοιμήθη Ιωακιμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωακιμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:24:6 And Joakim slept with his fathers: and Joachim his son reigned in his stead. (2 Kings 24:6 Brenton)
4Krl:24:6 I spoczął Jojakim ze swymi przodkami, a syn jego Jojakin został w jego miejsce królem. (2 Krl 24:6 BT_4)
4Krl:24:6 καὶ ἐκοιμήθη Ιωακιμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωακιμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
4Krl:24:6 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:24:6 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
4Krl:24:6 kai\ e)koimE/TE *iOakim meta\ tO=n pate/rOn au)tou=, kai\ e)basi/leusen *iOakim ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
4Krl:24:6 kai ekoimETE iOakim meta tOn paterOn autu, kai ebasileusen iOakim hyios autu ant autu.
4Krl:24:6 C VCI_API3S N_NSM P RA_GPM N3_GPM RP_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RP_GSM P RP_GSM
4Krl:24:6 and also, even, namely to repose/sleep ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to reign ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
4Krl:24:6 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed   after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
4Krl:24:6 4Krl_24:6_1 4Krl_24:6_2 4Krl_24:6_3 4Krl_24:6_4 4Krl_24:6_5 4Krl_24:6_6 4Krl_24:6_7 4Krl_24:6_8 4Krl_24:6_9 4Krl_24:6_10 4Krl_24:6_11 4Krl_24:6_12 4Krl_24:6_13 4Krl_24:6_14
4Krl:24:6 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:7 καὶ οὐ προσέθετο ἔτι βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐξελθεῖν ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔλαβεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου πάντα, ὅσα ἦν τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου.
4Krl:24:7 And the king of Egypt came no more out of his land: for the king of Babylon took away all that belonged to the king of Egypt from the river of Egypt as far as the river Euphrates. (2 Kings 24:7 Brenton)
4Krl:24:7 Król egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju, ponieważ król babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego, od Potoku Egipskiego aż do rzeki Eufratu. (2 Krl 24:7 BT_4)
4Krl:24:7 καὶ οὐ προσέθετο ἔτι βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐξελθεῖν ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔλαβεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου πάντα, ὅσα ἦν τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου.
4Krl:24:7 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
4Krl:24:7 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze Król Egipt [kraj z] By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Król Babilon Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koryto rzeki Egipt [kraj z] Aż; świtaj Rzeka Eufrat Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być Król Egipt [kraj z]
4Krl:24:7 kai\ ou) prose/Teto e)/ti basileu\s *ai)gu/ptou e)XelTei=n e)k tE=s gE=s au)tou=, o(/ti e)/laben basileu\s *babulO=nos a)po\ tou= CHeima/rrou *ai)gu/ptou e(/Os tou= potamou= *eu)fra/tou pa/nta, o(/sa E)=n tou= basile/Os *ai)gu/ptou.
4Krl:24:7 kai u proseTeto eti basileus aigyptu eXelTein ek tEs gEs autu, hoti elaben basileus babylOnos apo tu CHeimarru aigyptu heOs tu potamu eufratu panta, hosa En tu basileOs aigyptu.
4Krl:24:7 C D VEI_AMI3S D N3V_NSM N2_GSF VB_AAN P RA_GSF N1_GSF RP_GSM C VBI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF P RA_GSM N2_GSM N2_GSF P RA_GSM N2_GSM N1M_GSM A3_NPN RP_NPN V9_IAI3S RA_GSM N3V_GSM N2_GSF
4Krl:24:7 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still king Egypt [country of] to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land he/she/it/same because/that to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand king Babylon from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wadi Egypt [country of] until; dawn the river Euphrates every all, each, every, the whole of as much/many as to be the king Egypt [country of]
4Krl:24:7 and not he/she/it-was-ADD-ed-TO yet/still king (nom) Egypt (gen) to-COME-OUT out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen) because/that he/she/it-TAKE HOLD OF-ed king (nom) Babylon (gen) away from (+gen) the (gen) wadi (gen, voc) Egypt (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) river (gen) Euphrates (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was the (gen) king (gen) Egypt (gen)
4Krl:24:7 4Krl_24:7_1 4Krl_24:7_2 4Krl_24:7_3 4Krl_24:7_4 4Krl_24:7_5 4Krl_24:7_6 4Krl_24:7_7 4Krl_24:7_8 4Krl_24:7_9 4Krl_24:7_10 4Krl_24:7_11 4Krl_24:7_12 4Krl_24:7_13 4Krl_24:7_14 4Krl_24:7_15 4Krl_24:7_16 4Krl_24:7_17 4Krl_24:7_18 4Krl_24:7_19 4Krl_24:7_20 4Krl_24:7_21 4Krl_24:7_22 4Krl_24:7_23 4Krl_24:7_24 4Krl_24:7_25 4Krl_24:7_26 4Krl_24:7_27 4Krl_24:7_28 4Krl_24:7_29
4Krl:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:8 Υἱὸς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν Ιωακιμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Νεσθα θυγάτηρ Ελλαναθαν ἐξ Ιερουσαλημ.
4Krl:24:8 Eighteen years old was Joachim when he began to reign, an he reigned three months in Jerusalem: and his mother's name was Nestha, daughter of Ellanastham, of Jerusalem. (2 Kings 24:8 Brenton)
4Krl:24:8 W chwili objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta - córka Elnatana z Jerozolimy. (2 Krl 24:8 BT_4)
4Krl:24:8 Υἱὸς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν Ιωακιμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Νεσθα θυγάτηρ Ελλαναθαν ἐξ Ιερουσαλημ.
4Krl:24:8 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα ἔτο·ς, -ους, τό   ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τρί·μηνος -ον βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
4Krl:24:8 Syn Osiemnaście Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie  Trzech miesiąca okres By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z]
4Krl:24:8 *ui(o\s o)ktOkai/deka e)tO=n *iOakim e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ tri/mEnon e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *nesTa Tuga/tEr *ellanaTan e)X *ierousalEm.
4Krl:24:8 yios oktOkaideka etOn iOakim en tO basileuein auton kai trimEnon ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu nesTa TygatEr ellanaTan eX ierusalEm.
4Krl:24:8 N2_NSM M N3E_GPN N_NSM P RA_DSN V1_PAN RP_ASM C A1B_ASM VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RP_GSM N_NSF N3_NSF N_GSM P N_GSF
4Krl:24:8 son eighteen year ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely of a three-month period to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter ć out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of]
4Krl:24:8 son (nom) eighteen years (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and of a three-month period ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   daughter (nom)   out of (+gen) Jerusalem (indecl)
4Krl:24:8 4Krl_24:8_1 4Krl_24:8_2 4Krl_24:8_3 4Krl_24:8_4 4Krl_24:8_5 4Krl_24:8_6 4Krl_24:8_7 4Krl_24:8_8 4Krl_24:8_9 4Krl_24:8_10 4Krl_24:8_11 4Krl_24:8_12 4Krl_24:8_13 4Krl_24:8_14 4Krl_24:8_15 4Krl_24:8_16 4Krl_24:8_17 4Krl_24:8_18 4Krl_24:8_19 4Krl_24:8_20 4Krl_24:8_21 4Krl_24:8_22 4Krl_24:8_23
4Krl:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:9 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
4Krl:24:9 And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his father did. (2 Kings 24:9 Brenton)
4Krl:24:9 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego ojciec. (2 Krl 24:9 BT_4)
4Krl:24:9 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν πατὴρ αὐτοῦ.
4Krl:24:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:24:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo
4Krl:24:9 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s kuri/ou kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen o( patE\r au)tou=.
4Krl:24:9 kai epoiEsen to ponEron en ofTalmois kyriu kata panta, hosa epoiEsen ho patEr autu.
4Krl:24:9 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM N2_GSM P A3_APN RP_APN VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RP_GSM
4Krl:24:9 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make the father he/she/it/same
4Krl:24:9 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) father (nom) him/it/same (gen)
4Krl:24:9 4Krl_24:9_1 4Krl_24:9_2 4Krl_24:9_3 4Krl_24:9_4 4Krl_24:9_5 4Krl_24:9_6 4Krl_24:9_7 4Krl_24:9_8 4Krl_24:9_9 4Krl_24:9_10 4Krl_24:9_11 4Krl_24:9_12 4Krl_24:9_13 4Krl_24:9_14
4Krl:24:9 x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:10 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἦλθεν ἡ πόλις ἐν περιοχῇ.
4Krl:24:10 At that time went up Nabuchodonosor king of Babylon to Jerusalem, and the city was besieged. (2 Kings 24:10 Brenton)
4Krl:24:10 W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. (2 Krl 24:10 BT_4)
4Krl:24:10 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἦλθεν πόλις ἐν περιοχῇ.
4Krl:24:10 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν περι·οχή, -ῆς, ἡ
4Krl:24:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By podnosić Król Babilon Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By przychodzić Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród pericope
4Krl:24:10 e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| a)ne/bE *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos ei)s *ierousalEm, kai\ E)=lTen E( po/lis e)n perioCHE=|.
4Krl:24:10 en tO kairO ekeinO anebE nabuCHodonosor basileus babylOnos eis ierusalEm, kai ElTen hE polis en perioCHE.
4Krl:24:10 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF P N_ASF C VBI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF P V2_PAS3S
4Krl:24:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to ascend ć king Babylon into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to come the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pericope
4Krl:24:10 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Babylon (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-COME-ed the (nom) city (nom) in/among/by (+dat) pericope (dat)
4Krl:24:10 4Krl_24:10_1 4Krl_24:10_2 4Krl_24:10_3 4Krl_24:10_4 4Krl_24:10_5 4Krl_24:10_6 4Krl_24:10_7 4Krl_24:10_8 4Krl_24:10_9 4Krl_24:10_10 4Krl_24:10_11 4Krl_24:10_12 4Krl_24:10_13 4Krl_24:10_14 4Krl_24:10_15 4Krl_24:10_16
4Krl:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:11 καὶ εἰσῆλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς τὴν πόλιν, καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐπολιόρκουν ἐπ’ αὐτήν.
4Krl:24:11 And Nabuchodonosor king of Babylon came against the city, and his servants besieged it. (2 Kings 24:11 Brenton)
4Krl:24:11 Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. (2 Krl 24:11 BT_4)
4Krl:24:11 καὶ εἰσῆλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς τὴν πόλιν, καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐπολιόρκουν ἐπ’ αὐτήν.
4Krl:24:11 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:24:11 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Król Babilon Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
4Krl:24:11 kai\ ei)sE=lTen *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos ei)s tE\n po/lin, kai\ oi( pai=des au)tou= e)polio/rkoun e)p’ au)tE/n.
4Krl:24:11 kai eisElTen nabuCHodonosor basileus babylOnos eis tEn polin, kai hoi paides autu epoliorkun ep’ autEn.
4Krl:24:11 C VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF P RA_ASF N3I_ASF C RA_NPM N3D_NPM RP_GSM V2I_IAI3P P RP_ASF
4Krl:24:11 and also, even, namely to enter ć king Babylon into (+acc) the city and also, even, namely the child/servant he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
4Krl:24:11 and he/she/it-ENTER-ed   king (nom) Babylon (gen) into (+acc) the (acc) city (acc) and the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
4Krl:24:11 4Krl_24:11_1 4Krl_24:11_2 4Krl_24:11_3 4Krl_24:11_4 4Krl_24:11_5 4Krl_24:11_6 4Krl_24:11_7 4Krl_24:11_8 4Krl_24:11_9 4Krl_24:11_10 4Krl_24:11_11 4Krl_24:11_12 4Krl_24:11_13 4Krl_24:11_14 4Krl_24:11_15
4Krl:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:12 καὶ ἐξῆλθεν Ιωακιμ βασιλεὺς Ιουδα ἐπὶ βασιλέα Βαβυλῶνος, αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ καὶ οἱ εὐνοῦχοι αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν αὐτὸν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν ἔτει ὀγδόῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ.
4Krl:24:12 And Joachim king of Juda came forth to the king of Babylon, he and his servants, and his mother, and his princes, and his eunuchs; and the king of Babylon took him in the eighth year of his reign. (2 Kings 24:12 Brenton)
4Krl:24:12 Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania. (2 Krl 24:12 BT_4)
4Krl:24:12 καὶ ἐξῆλθεν Ιωακιμ βασιλεὺς Ιουδα ἐπὶ βασιλέα Βαβυλῶνος, αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ καὶ οἱ εὐνοῦχοι αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν αὐτὸν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν ἔτει ὀγδόῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ.
4Krl:24:12 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν ἔτο·ς, -ους, τό ὄγδοος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
4Krl:24:12 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Król Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Babilon On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Matka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Eunuch On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Ósmy Królestwo On/ona/to/to samo
4Krl:24:12 kai\ e)XE=lTen *iOakim basileu\s *iouda e)pi\ basile/a *babulO=nos, au)to\s kai\ oi( pai=des au)tou= kai\ E( mE/tEr au)tou= kai\ oi( a)/rCHontes au)tou= kai\ oi( eu)nou=CHoi au)tou=, kai\ e)/laben au)to\n basileu\s *babulO=nos e)n e)/tei o)gdo/O| tE=s basilei/as au)tou=.
4Krl:24:12 kai eXElTen iOakim basileus iuda epi basilea babylOnos, autos kai hoi paides autu kai hE mEtEr autu kai hoi arCHontes autu kai hoi eunuCHoi autu, kai elaben auton basileus babylOnos en etei ogdoO tEs basileias autu.
4Krl:24:12 C VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM P N3V_ASM N3W_GSF RP_NSM C RA_NPM N3D_NPM RP_GSM C RA_NSF N3_NSF RP_GSM C RA_NPM N3_NPM RP_GSM C RA_NPM N2_NPM RP_GSM C VBI_AAI3S RP_ASM N3V_NSM N3W_GSF P N3E_DSN A1_DSN RA_GSF N1A_GSF RP_GSM
4Krl:24:12 and also, even, namely to come out ć king Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing king Babylon he/she/it/same and also, even, namely the child/servant he/she/it/same and also, even, namely the mother he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same and also, even, namely the eunuch he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year eighth the kingdom he/she/it/same
4Krl:24:12 and he/she/it-COME-ed-OUT   king (nom) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) king (acc) Babylon (gen) he/it/same (nom) and the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) mother (nom) him/it/same (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) eunuchs (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed him/it/same (acc) king (nom) Babylon (gen) in/among/by (+dat) year (dat) eighth (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen)
4Krl:24:12 4Krl_24:12_1 4Krl_24:12_2 4Krl_24:12_3 4Krl_24:12_4 4Krl_24:12_5 4Krl_24:12_6 4Krl_24:12_7 4Krl_24:12_8 4Krl_24:12_9 4Krl_24:12_10 4Krl_24:12_11 4Krl_24:12_12 4Krl_24:12_13 4Krl_24:12_14 4Krl_24:12_15 4Krl_24:12_16 4Krl_24:12_17 4Krl_24:12_18 4Krl_24:12_19 4Krl_24:12_20 4Krl_24:12_21 4Krl_24:12_22 4Krl_24:12_23 4Krl_24:12_24 4Krl_24:12_25 4Krl_24:12_26 4Krl_24:12_27 4Krl_24:12_28 4Krl_24:12_29 4Krl_24:12_30 4Krl_24:12_31 4Krl_24:12_32 4Krl_24:12_33 4Krl_24:12_34 4Krl_24:12_35 4Krl_24:12_36
4Krl:24:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:13 καὶ ἐξήνεγκεν ἐκεῖθεν πάντας τοὺς θησαυροὺς οἴκου κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ συνέκοψεν πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησεν Σαλωμων βασιλεὺς Ισραηλ ἐν τῷ ναῷ κυρίου, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου.
4Krl:24:13 And he brought forth thence all the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king's house, and he cut up all the golden vessels which Solomon the king of Israel had made in the temple of the Lord, according to the word of the Lord. (2 Kings 24:13 Brenton)
4Krl:24:13 Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej - tak jak Pan przepowiedział. (2 Krl 24:13 BT_4)
4Krl:24:13 καὶ ἐξήνεγκεν ἐκεῖθεν πάντας τοὺς θησαυροὺς οἴκου κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ συνέκοψεν πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ, ἐποίησεν Σαλωμων βασιλεὺς Ισραηλ ἐν τῷ ναῷ κυρίου, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου.
4Krl:24:13 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ἐκεῖ·θεν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Krl:24:13 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Stamtąd Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Skarb Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Skarb Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Złoty/złoty Kto/, który/, który By czynić/rób Salomon Król Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Krl:24:13 kai\ e)XE/negken e)kei=Ten pa/ntas tou\s TEsaurou\s oi)/kou kuri/ou kai\ tou\s TEsaurou\s oi)/kou tou= basile/Os kai\ sune/koPSen pa/nta ta\ skeu/E ta\ CHrusa=, a(/ e)poi/Esen *salOmOn basileu\s *israEl e)n tO=| naO=| kuri/ou, kata\ to\ r(E=ma kuri/ou.
4Krl:24:13 kai eXEnenken ekeiTen pantas tus TEsaurus oiku kyriu kai tus TEsaurus oiku tu basileOs kai synekoPSen panta ta skeuE ta CHrysa, ha epoiEsen salOmOn basileus israEl en tO naO kyriu, kata to rEma kyriu.
4Krl:24:13 C VAI_AAI3S D A3_APM RA_APM N2_APM N2_GSM N2_GSM C RA_APM N2_APM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN A1C_APN RR_APN VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM P RA_DSM N2_DSM N2_GSM P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM
4Krl:24:13 and also, even, namely to carry out bring forth from there every all, each, every, the whole of the treasure house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the treasure house; to dwell the king and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the gold/golden who/whom/which to do/make Solomon king Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Krl:24:13 and he/she/it-CARRY OUT-ed from there all (acc) the (acc) treasures (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) treasures (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and   all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) king (nom) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) temple (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
4Krl:24:13 4Krl_24:13_1 4Krl_24:13_2 4Krl_24:13_3 4Krl_24:13_4 4Krl_24:13_5 4Krl_24:13_6 4Krl_24:13_7 4Krl_24:13_8 4Krl_24:13_9 4Krl_24:13_10 4Krl_24:13_11 4Krl_24:13_12 4Krl_24:13_13 4Krl_24:13_14 4Krl_24:13_15 4Krl_24:13_16 4Krl_24:13_17 4Krl_24:13_18 4Krl_24:13_19 4Krl_24:13_20 4Krl_24:13_21 4Krl_24:13_22 4Krl_24:13_23 4Krl_24:13_24 4Krl_24:13_25 4Krl_24:13_26 4Krl_24:13_27 4Krl_24:13_28 4Krl_24:13_29 4Krl_24:13_30 4Krl_24:13_31 4Krl_24:13_32 4Krl_24:13_33 4Krl_24:13_34
4Krl:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:14 καὶ ἀπῴκισεν τὴν Ιερουσαλημ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς δυνατοὺς ἰσχύι αἰχμαλωσίας δέκα χιλιάδας αἰχμαλωτίσας καὶ πᾶν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα, καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλὴν οἱ πτωχοὶ τῆς γῆς.
4Krl:24:14 And he carried away the inhabitants of Jerusalem, and all the captains, and the mighty men, taking captive ten thousand prisoners, and every artificer and smith: and only the poor of the land were left. (2 Kings 24:14 Brenton)
4Krl:24:14 I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. (2 Krl 24:14 BT_4)
4Krl:24:14 καὶ ἀπῴκισεν τὴν Ιερουσαλημ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς δυνατοὺς ἰσχύι αἰχμαλωσίας δέκα χιλιάδας αἰχμαλωτίσας καὶ πᾶν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα, καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλὴν οἱ πτωχοὶ τῆς γῆς.
4Krl:24:14 καί ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τέκτων, -ονος, ὁ καί ὁ ἡ τό συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) πλήν ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
4Krl:24:14 I też, nawet, mianowicie By deportować wypędzaj, kolonizuj Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Zdolny Siła Jeńcy Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc] By robić pojmany (bierz jako więźnia) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] I też, nawet, mianowicie By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z wyjątkiem Biedny Ziemi/ziemia
4Krl:24:14 kai\ a)pO/|kisen tE\n *ierousalEm kai\ pa/ntas tou\s a)/rCHontas kai\ tou\s dunatou\s i)sCHu/i ai)CHmalOsi/as de/ka CHilia/das ai)CHmalOti/sas kai\ pa=n te/ktona kai\ to\n sugklei/onta, kai\ ou)CH u(pelei/fTE plE\n oi( ptOCHoi\ tE=s gE=s.
4Krl:24:14 kai apOkisen tEn ierusalEm kai pantas tus arCHontas kai tus dynatus isCHyi aiCHmalOsias deka CHiliadas aiCHmalOtisas kai pan tektona kai ton synkleionta, kai uCH hypeleifTE plEn hoi ptOCHoi tEs gEs.
4Krl:24:14 C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C A3_APM RA_APM N3_APM C RA_APM A1_APM N3U_DSF N1_GSF M N3D_APF VA_AAPAPF C A3_ASM N3N_ASM C RA_ASM V1_PAPASM C D VVI_API3S D RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF
4Krl:24:14 and also, even, namely to deport banish, colonize the Jerusalem [city of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin and also, even, namely the capable strength captives ten kilo [unit of one thousand] to make captive (take prisoner) and also, even, namely every all, each, every, the whole of mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] and also, even, namely the to lump together shut with, turn off, close down, cover over and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) except the poor the earth/land
4Krl:24:14 and he/she/it-???-ed the (acc) Jerusalem (indecl) and all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and the (acc) capable ([Adj] acc) strength (dat) captives (gen), captivess (acc) ten kilos (acc) upon MAKE-ing-CAPTIVE (nom|voc) and every (nom|acc|voc) mason (acc) and the (acc) while CLOSED-ing (acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-was-REMAIN-ed except the (nom) poor ([Adj] nom|voc) the (gen) earth/land (gen)
4Krl:24:14 4Krl_24:14_1 4Krl_24:14_2 4Krl_24:14_3 4Krl_24:14_4 4Krl_24:14_5 4Krl_24:14_6 4Krl_24:14_7 4Krl_24:14_8 4Krl_24:14_9 4Krl_24:14_10 4Krl_24:14_11 4Krl_24:14_12 4Krl_24:14_13 4Krl_24:14_14 4Krl_24:14_15 4Krl_24:14_16 4Krl_24:14_17 4Krl_24:14_18 4Krl_24:14_19 4Krl_24:14_20 4Krl_24:14_21 4Krl_24:14_22 4Krl_24:14_23 4Krl_24:14_24 4Krl_24:14_25 4Krl_24:14_26 4Krl_24:14_27 4Krl_24:14_28 4Krl_24:14_29 4Krl_24:14_30
4Krl:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:15 καὶ ἀπῴκισεν τὸν Ιωακιμ εἰς Βαβυλῶνα καὶ τὴν μητέρα τοῦ βασιλέως καὶ τὰς γυναῖκας τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς εὐνούχους αὐτοῦ· καὶ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς ἀπήγαγεν ἀποικεσίαν ἐξ Ιερουσαλημ εἰς Βαβυλῶνα
4Krl:24:15 And he carried Joachim away to Babylon, and the king's mother, and the king's wives, and his eunuchs: and he carried away the mighty men of the land into captivity from Jerusalem to Babylon. (2 Kings 24:15 Brenton)
4Krl:24:15 Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. (2 Krl 24:15 BT_4)
4Krl:24:15 καὶ ἀπῴκισεν τὸν Ιωακιμ εἰς Βαβυλῶνα καὶ τὴν μητέρα τοῦ βασιλέως καὶ τὰς γυναῖκας τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς εὐνούχους αὐτοῦ· καὶ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς ἀπήγαγεν ἀποικεσίαν ἐξ Ιερουσαλημ εἰς Βαβυλῶνα
4Krl:24:15 καί ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό   εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-)   ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
4Krl:24:15 I też, nawet, mianowicie By deportować wypędzaj, kolonizuj Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie Matka Król I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Król I też, nawet, mianowicie Eunuch On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, Ziemi/ziemia By odciągać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Babilon
4Krl:24:15 kai\ a)pO/|kisen to\n *iOakim ei)s *babulO=na kai\ tE\n mEte/ra tou= basile/Os kai\ ta\s gunai=kas tou= basile/Os kai\ tou\s eu)nou/CHous au)tou=· kai\ tou\s i)sCHurou\s tE=s gE=s a)pE/gagen a)poikesi/an e)X *ierousalEm ei)s *babulO=na
4Krl:24:15 kai apOkisen ton iOakim eis babylOna kai tEn mEtera tu basileOs kai tas gynaikas tu basileOs kai tus eunuCHus autu· kai tus isCHyrus tEs gEs apEgagen apoikesian eX ierusalEm eis babylOna
4Krl:24:15 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P N3W_ASF C RA_ASF N3_ASF RA_GSM N3V_GSM C RA_APF N3K_APF RA_GSM N3V_GSM C RA_APM N2_APM RP_GSM C RA_APM A1A_APM RA_GSF N1_GSF VBI_AAI3S N1A_ASF P N_GSF P N3W_ASF
4Krl:24:15 and also, even, namely to deport banish, colonize the ć into (+acc) Babylon and also, even, namely the mother the king and also, even, namely the woman/wife the king and also, even, namely the eunuch he/she/it/same and also, even, namely the mighty forceful, powerful, strong, the earth/land to lead away ć out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] into (+acc) Babylon
4Krl:24:15 and he/she/it-???-ed the (acc)   into (+acc) Babylon (acc) and the (acc) mother (acc) the (gen) king (gen) and the (acc) women/wives (acc) the (gen) king (gen) and the (acc) eunuchs (acc) him/it/same (gen) and the (acc) mighty ([Adj] acc) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-LEAD-ed-AWAY   out of (+gen) Jerusalem (indecl) into (+acc) Babylon (acc)
4Krl:24:15 4Krl_24:15_1 4Krl_24:15_2 4Krl_24:15_3 4Krl_24:15_4 4Krl_24:15_5 4Krl_24:15_6 4Krl_24:15_7 4Krl_24:15_8 4Krl_24:15_9 4Krl_24:15_10 4Krl_24:15_11 4Krl_24:15_12 4Krl_24:15_13 4Krl_24:15_14 4Krl_24:15_15 4Krl_24:15_16 4Krl_24:15_17 4Krl_24:15_18 4Krl_24:15_19 4Krl_24:15_20 4Krl_24:15_21 4Krl_24:15_22 4Krl_24:15_23 4Krl_24:15_24 4Krl_24:15_25 4Krl_24:15_26 4Krl_24:15_27 4Krl_24:15_28 4Krl_24:15_29 4Krl_24:15_30 4Krl_24:15_31
4Krl:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:16 καὶ πάντας τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως ἑπτακισχιλίους καὶ τὸν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα χιλίους, πάντες δυνατοὶ ποιοῦντες πόλεμον, καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος μετοικεσίαν εἰς Βαβυλῶνα.
4Krl:24:16 And all the men of might, even seven thousand, and one thousand artificers and smiths: all were mighty men fit for war; and the king of Babylon carried them captive to Babylon. (2 Kings 24:16 Brenton)
4Krl:24:16 Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu. (2 Krl 24:16 BT_4)
4Krl:24:16 καὶ πάντας τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως ἑπτακισχιλίους καὶ τὸν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα χιλίους, πάντες δυνατοὶ ποιοῦντες πόλεμον, καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος μετοικεσίαν εἰς Βαβυλῶνα.
4Krl:24:16 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἑπτα·κισ·χίλιοι -αι -α καί ὁ ἡ τό τέκτων, -ονος, ὁ καί ὁ ἡ τό συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) χίλιοι -αι -α πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ μετ·οικεσία, -ας, ἡ εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
4Krl:24:16 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolność Siedem tysięcy I też, nawet, mianowicie Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] I też, nawet, mianowicie By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Tysiąc Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolny; by być efektywny By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Król Babilon Deportacja Do (+przyspieszenie) Babilon
4Krl:24:16 kai\ pa/ntas tou\s a)/ndras tE=s duna/meOs e(ptakisCHili/ous kai\ to\n te/ktona kai\ to\n sugklei/onta CHili/ous, pa/ntes dunatoi\ poiou=ntes po/lemon, kai\ E)/gagen au)tou\s basileu\s *babulO=nos metoikesi/an ei)s *babulO=na.
4Krl:24:16 kai pantas tus andras tEs dynameOs heptakisCHilius kai ton tektona kai ton synkleionta CHilius, pantes dynatoi poiuntes polemon, kai Egagen autus basileus babylOnos metoikesian eis babylOna.
4Krl:24:16 C A3_APM RA_APM N3_APM RA_GSF N3I_GSF A1A_APM C RA_ASM N3N_ASM C RA_ASM V1_PAPASM A1A_APM A3_NPM A1_NPM V2_PAPNPM N2_ASM C VBI_AAI3S RP_APM N3V_NSM N3W_GSF N1A_ASF P N3W_ASF
4Krl:24:16 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ability seven thousand and also, even, namely the mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] and also, even, namely the to lump together shut with, turn off, close down, cover over thousand every all, each, every, the whole of capable; to be effective to do/make war [see polemic] and also, even, namely to lead he/she/it/same king Babylon deportation into (+acc) Babylon
4Krl:24:16 and all (acc) the (acc) men, husbands (acc) the (gen) ability (gen) seven thousand (acc) and the (acc) mason (acc) and the (acc) while CLOSED-ing (acc, nom|acc|voc) thousand (acc) all (nom|voc) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) while DO/MAKE-ing (nom|voc) war (acc) and he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) king (nom) Babylon (gen) deportation (acc) into (+acc) Babylon (acc)
4Krl:24:16 4Krl_24:16_1 4Krl_24:16_2 4Krl_24:16_3 4Krl_24:16_4 4Krl_24:16_5 4Krl_24:16_6 4Krl_24:16_7 4Krl_24:16_8 4Krl_24:16_9 4Krl_24:16_10 4Krl_24:16_11 4Krl_24:16_12 4Krl_24:16_13 4Krl_24:16_14 4Krl_24:16_15 4Krl_24:16_16 4Krl_24:16_17 4Krl_24:16_18 4Krl_24:16_19 4Krl_24:16_20 4Krl_24:16_21 4Krl_24:16_22 4Krl_24:16_23 4Krl_24:16_24 4Krl_24:16_25 4Krl_24:16_26
4Krl:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:17 καὶ ἐβασίλευσεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Μαθθανιαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σεδεκια.
4Krl:24:17 And the king of Babylon made Batthanias his son king in his stead, and called his name Sedekias. (2 Kings 24:17 Brenton)
4Krl:24:17 W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz. (2 Krl 24:17 BT_4)
4Krl:24:17 καὶ ἐβασίλευσεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Μαθθανιαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σεδεκια.
4Krl:24:17 καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
4Krl:24:17 I też, nawet, mianowicie By panować Król Babilon Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
4Krl:24:17 kai\ e)basi/leusen basileu\s *babulO=nos to\n *maTTanian ui(o\n au)tou= a)nt au)tou= kai\ e)pe/TEken to\ o)/noma au)tou= *sedekia.
4Krl:24:17 kai ebasileusen basileus babylOnos ton maTTanian hyion autu ant autu kai epeTEken to onoma autu sedekia.
4Krl:24:17 C VAI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF RA_ASM N1T_ASM N2_ASM RP_GSM P RP_GSM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GSM N_NSM
4Krl:24:17 and also, even, namely to reign king Babylon the ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to place on the name with regard to he/she/it/same ć
4Krl:24:17 and he/she/it-REIGN-ed king (nom) Babylon (gen) the (acc)   son (acc) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-PLACE ON-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)  
4Krl:24:17 4Krl_24:17_1 4Krl_24:17_2 4Krl_24:17_3 4Krl_24:17_4 4Krl_24:17_5 4Krl_24:17_6 4Krl_24:17_7 4Krl_24:17_8 4Krl_24:17_9 4Krl_24:17_10 4Krl_24:17_11 4Krl_24:17_12 4Krl_24:17_13 4Krl_24:17_14 4Krl_24:17_15 4Krl_24:17_16
4Krl:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:18 Υἱὸς εἴκοσι καὶ ἑνὸς ἐνιαυτοῦ Σεδεκιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αμιταλ θυγάτηρ Ιερεμιου.
4Krl:24:18 Twenty and one years old was Sedekias when he began to reign, and he reigned eleven years in Jerusalem: and his mother's name was Amital daughter of Jeremias. (2 Kings 24:18 Brenton)
4Krl:24:18 W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chamutal - córka Jeremiasza z Libny. (2 Krl 24:18 BT_4)
4Krl:24:18 Υἱὸς εἴκοσι καὶ ἑνὸς ἐνιαυτοῦ Σεδεκιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αμιταλ θυγάτηρ Ιερεμιου.
4Krl:24:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ   ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕν·δεκα ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰερεμίας, -ου, ὁ
4Krl:24:18 Syn Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Jeden Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jedenaście Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Jeremiasz
4Krl:24:18 *ui(o\s ei)/kosi kai\ e(no\s e)niautou= *sedekias e)n tO=| basileu/ein au)to\n kai\ e(/ndeka e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *amital Tuga/tEr *ieremiou.
4Krl:24:18 yios eikosi kai henos eniautu sedekias en tO basileuein auton kai hendeka etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu amital TygatEr ieremiu.
4Krl:24:18 N2_NSM M C A3_GSM N2_GSM N1T_NSM P RA_DSN V1_PAN RP_ASM C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RP_GSM N_NSF N3_NSF N1T_GSM
4Krl:24:18 son icon; twenty and also, even, namely one year ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely eleven year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter Jeremiah
4Krl:24:18 son (nom) icons (dat); twenty and one (gen) year (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and eleven years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen)   daughter (nom) Jeremiah (gen)
4Krl:24:18 4Krl_24:18_1 4Krl_24:18_2 4Krl_24:18_3 4Krl_24:18_4 4Krl_24:18_5 4Krl_24:18_6 4Krl_24:18_7 4Krl_24:18_8 4Krl_24:18_9 4Krl_24:18_10 4Krl_24:18_11 4Krl_24:18_12 4Krl_24:18_13 4Krl_24:18_14 4Krl_24:18_15 4Krl_24:18_16 4Krl_24:18_17 4Krl_24:18_18 4Krl_24:18_19 4Krl_24:18_20 4Krl_24:18_21 4Krl_24:18_22 4Krl_24:18_23 4Krl_24:18_24
4Krl:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Krl:24:19 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ιωακιμ·
4Krl:24:19 And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that Joachim did. (2 Kings 24:19 Brenton)
4Krl:24:19 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak Jojakin. (2 Krl 24:19 BT_4)
4Krl:24:19 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ιωακιμ·
4Krl:24:19 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
4Krl:24:19 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób
4Krl:24:19 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro\n e)nO/pion kuri/ou kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen *iOakim·
4Krl:24:19 kai epoiEsen to ponEron enOpion kyriu kata panta, hosa epoiEsen iOakim·
4Krl:24:19 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN P N2_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S N_NSM
4Krl:24:19 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make ć
4Krl:24:19 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed  
4Krl:24:19 4Krl_24:19_1 4Krl_24:19_2 4Krl_24:19_3 4Krl_24:19_4 4Krl_24:19_5 4Krl_24:19_6 4Krl_24:19_7 4Krl_24:19_8 4Krl_24:19_9 4Krl_24:19_10 4Krl_24:19_11
4Krl:24:19 x x x x x x x x x x x
4Krl:24:20 ὅτι ἐπὶ τὸν θυμὸν κυρίου ἦν ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῷ Ιουδα, ἕως ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ ἠθέτησεν Σεδεκιας ἐν τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος.
4Krl:24:20 For it was according to the Lord's anger against Jerusalem and on Juda, until he cast them out of his presence, that Sedekias revolted against the king of Babylon. (2 Kings 24:20 Brenton)
4Krl:24:20 Prawdziwie, z powodu gniewu Pana przyszło to na Jerozolimę i na Judę, tak iż w końcu odrzucił On ich od oblicza swego. Sedecjasz zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu. (2 Krl 24:20 BT_4)
4Krl:24:20 ὅτι ἐπὶ τὸν θυμὸν κυρίου ἦν ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῷ Ιουδα, ἕως ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ ἠθέτησεν Σεδεκιας ἐν τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος.
4Krl:24:20 ὅτι ἐπί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
4Krl:24:20 Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda Aż; świtaj Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Król Babilon
4Krl:24:20 o(/ti e)pi\ to\n Tumo\n kuri/ou E)=n e)pi\ *ierousalEm kai\ e)n tO=| *iouda, e(/Os a)pe/rriPSen au)tou\s a)po\ prosO/pou au)tou=. kai\ E)Te/tEsen *sedekias e)n tO=| basilei= *babulO=nos.
4Krl:24:20 hoti epi ton Tymon kyriu En epi ierusalEm kai en tO iuda, heOs aperriPSen autus apo prosOpu autu. kai ETetEsen sedekias en tO basilei babylOnos.
4Krl:24:20 C P RA_ASM N2_ASM N2_GSM V9_IAI3S P N_ASF C P RA_DSM N_DSM P VAI_AAI3S RP_APM P N2N_GSN RP_GSM C VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_DSM N3V_DSM N3W_GSF
4Krl:24:20 because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judas/Judah until; dawn to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the king Babylon
4Krl:24:20 because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wrath (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-???-ed them/same (acc) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-REPUDIATE-ed   in/among/by (+dat) the (dat) king (dat) Babylon (gen)
4Krl:24:20 4Krl_24:20_1 4Krl_24:20_2 4Krl_24:20_3 4Krl_24:20_4 4Krl_24:20_5 4Krl_24:20_6 4Krl_24:20_7 4Krl_24:20_8 4Krl_24:20_9 4Krl_24:20_10 4Krl_24:20_11 4Krl_24:20_12 4Krl_24:20_13 4Krl_24:20_14 4Krl_24:20_15 4Krl_24:20_16 4Krl_24:20_17 4Krl_24:20_18 4Krl_24:20_19 4Krl_24:20_20 4Krl_24:20_21 4Krl_24:20_22 4Krl_24:20_23 4Krl_24:20_24 4Krl_24:20_25
4Krl:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x