4Mch:7:1 Ὥσπερ γὰρ ἄριστος κυβερνήτης ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ελεαζαρου λογισμὸς πηδαλιουχῶν τὴν τῆς εὐσεβείας ναῦν ἐν τῷ τῶν παθῶν πελάγει
4Mch:7:1 The reasoning of our father Eleazar, like a first-rate pilot, steering the vessel of piety in the sea of passions, (4 Maccabees 7:1 Brenton)
4Mch:7:1  
4Mch:7:1 Ὥσπερ γὰρ ἄριστος κυβερνήτης τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ελεαζαρου λογισμὸς πηδαλιουχῶν τὴν τῆς εὐσεβείας ναῦν ἐν τῷ τῶν παθῶν πελάγει
4Mch:7:1 ὥσ·περ γάρ ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) κυβερνήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   λογισμός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ ναῦς, νεώς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) πέλαγο·ς, -ους, τό
4Mch:7:1 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak Najlepiej doskonały Pilot Ojciec Ja Logika Pobożność Statek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj ???
4Mch:7:1 *(/Osper ga\r a)/ristos kubernE/tEs o( tou= patro\s E(mO=n *eleaDZarou logismo\s pEdaliouCHO=n tE\n tE=s eu)sebei/as nau=n e)n tO=| tO=n paTO=n pela/gei
4Mch:7:1 hOsper gar aristos kybernEtEs ho tu patros hEmOn eleaDZaru logismos pEdaliuCHOn tEn tEs eusebeias naun en tO tOn paTOn pelagei
4Mch:7:1 D x A1_NSM N1M_NSM RA_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GP N2_GSM N2_NSM V2_PAPNSM RA_ASF RA_GSF N1A_GSF N3V_ASF P RA_DSN RA_GPN N3E_GPN N3E_DSN
4Mch:7:1 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as best excellent pilot the the father I ć logic ć the the godliness ship in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience ???
4Mch:7:1 just as for best ([Adj] nom) pilot (nom) the (nom) the (gen) father (gen) us (gen)   logic (nom)   the (acc) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) ship (acc) in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) ??? (dat)
4Mch:7:1 4Mch_7:1_1 4Mch_7:1_2 4Mch_7:1_3 4Mch_7:1_4 4Mch_7:1_5 4Mch_7:1_6 4Mch_7:1_7 4Mch_7:1_8 4Mch_7:1_9 4Mch_7:1_10 4Mch_7:1_11 4Mch_7:1_12 4Mch_7:1_13 4Mch_7:1_14 4Mch_7:1_15 4Mch_7:1_16 4Mch_7:1_17 4Mch_7:1_18 4Mch_7:1_19 4Mch_7:1_20
4Mch:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:2 καὶ καταικιζόμενος ταῖς τοῦ τυράννου ἀπειλαῖς καὶ καταντλούμενος ταῖς τῶν βασάνων τρικυμίαις
4Mch:7:2 and flouted by the threats of the tyrant, and overwhelmed with the breakers of torture, (4 Maccabees 7:2 Brenton)
4Mch:7:2  
4Mch:7:2 καὶ καταικιζόμενος ταῖς τοῦ τυράννου ἀπειλαῖς καὶ καταντλούμενος ταῖς τῶν βασάνων τρικυμίαις
4Mch:7:2 καί κατ·αικίζω [LXX] (κατ+αικιζ-, -, κατ+αικι·σ-, -, -, κατ+αικισ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ἀπειλή, -ῆς, ἡ καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ  
4Mch:7:2 I też, nawet, mianowicie Do ??? Tyran; Tyrannus Groźba I też, nawet, mianowicie Męki
4Mch:7:2 kai\ kataikiDZo/menos tai=s tou= tura/nnou a)peilai=s kai\ katantlou/menos tai=s tO=n basa/nOn trikumi/ais
4Mch:7:2 kai kataikiDZomenos tais tu tyrannu apeilais kai katantlumenos tais tOn basanOn trikymiais
4Mch:7:2 C V1_PPPNSM RA_DPF RA_GSM N2_GSM N1_DPF C V2_PPPNSM RA_DPF RA_GPM N2_GPF N1A_DPF
4Mch:7:2 and also, even, namely to ??? the the tyrant; Tyrannus threat and also, even, namely ć the the torment ć
4Mch:7:2 and while being-???-ed (nom) the (dat) the (gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen) threats (dat) and   the (dat) the (gen) torments (gen)  
4Mch:7:2 4Mch_7:2_1 4Mch_7:2_2 4Mch_7:2_3 4Mch_7:2_4 4Mch_7:2_5 4Mch_7:2_6 4Mch_7:2_7 4Mch_7:2_8 4Mch_7:2_9 4Mch_7:2_10 4Mch_7:2_11 4Mch_7:2_12
4Mch:7:2 x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:3 κατ’ οὐδένα τρόπον ἔτρεψε τοὺς τῆς εὐσεβείας οἴακας, ἕως οὗ ἔπλευσεν ἐπὶ τὸν τῆς ἀθανάτου νίκης λιμένα.
4Mch:7:3 in no way shifted the rudder of piety till it sailed into the harbour of victory over death. (4 Maccabees 7:3 Brenton)
4Mch:7:3  
4Mch:7:3 κατ’ οὐδένα τρόπον ἔτρεψε τοὺς τῆς εὐσεβείας οἴακας, ἕως οὗ ἔπλευσεν ἐπὶ τὸν τῆς ἀθανάτου νίκης λιμένα.
4Mch:7:3 κατά οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν τρόπος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ οἴαξ, -ακος, ὁ [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀ·θάνατος -ον [LXX] νίκη, -ης, ἡ λιμήν, -ένος, ὁ
4Mch:7:3 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Pobożność ??? Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By żeglować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieśmiertelny Zwycięstwo Port
4Mch:7:3 kat’ ou)de/na tro/pon e)/trePSe tou\s tE=s eu)sebei/as oi)/akas, e(/Os ou(= e)/pleusen e)pi\ to\n tE=s a)Tana/tou ni/kEs lime/na.
4Mch:7:3 kat’ udena tropon etrePSe tus tEs eusebeias oiakas, heOs hu epleusen epi ton tEs aTanatu nikEs limena.
4Mch:7:3 P A3_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_APM RA_GSF N1A_GSF N3K_APM C RR_GSM VAI_AAI3S P RA_ASM RA_GSF A1B_GSF N1_GSF N3_ASM
4Mch:7:3 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing not one (nothing, no one) manner way, means, method,attitude ć the the godliness ??? until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to sail upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the immortal victory harbor
4Mch:7:3 down/according to/as per (+acc), against (+gen) not one (acc) manner (acc)   the (acc) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) ???s (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-SAIL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) immortal ([Adj] gen) victory (gen) harbor (acc)
4Mch:7:3 4Mch_7:3_1 4Mch_7:3_2 4Mch_7:3_3 4Mch_7:3_4 4Mch_7:3_5 4Mch_7:3_6 4Mch_7:3_7 4Mch_7:3_8 4Mch_7:3_9 4Mch_7:3_10 4Mch_7:3_11 4Mch_7:3_12 4Mch_7:3_13 4Mch_7:3_14 4Mch_7:3_15 4Mch_7:3_16 4Mch_7:3_17
4Mch:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:4 οὐχ οὕτως πόλις πολλοῖς καὶ ποικίλοις μηχανήμασιν ἀντέσχε ποτὲ πολιορκουμένη, ὡς ὁ πανάγιος ἐκεῖνος. τὴν ἱερὰν ψυχὴν αἰκισμοῖς τε καὶ στρέβλαις πυρπολούμενος ἐνίκησεν τοὺς πολιορκοῦντας διὰ τὸν ὑπερασπίζοντα τῆς εὐσεβείας λογισμόν.
4Mch:7:4 Not so has ever a city, when besieged, held out against many and various machines, as did that holy man, when his pious soul was tried with the fiery trial of tortures and rackings, move his besiegers through the religious reasoning that shielded him. (4 Maccabees 7:4 Brenton)
4Mch:7:4  
4Mch:7:4 οὐχ οὕτως πόλις πολλοῖς καὶ ποικίλοις μηχανήμασιν ἀντέσχε ποτὲ πολιορκουμένη, ὡς πανάγιος ἐκεῖνος. τὴν ἱερὰν ψυχὴν αἰκισμοῖς τε καὶ στρέβλαις πυρπολούμενος ἐνίκησεν τοὺς πολιορκοῦντας διὰ τὸν ὑπερασπίζοντα τῆς εὐσεβείας λογισμόν.
4Mch:7:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω πόλις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ποικίλος -η -ον   ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) ποτέ[2]   ὡς ὁ ἡ τό   ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   τέ καί     νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὁ ἡ τό   διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:7:4 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Miasto Dużo I też, nawet, mianowicie Różny By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Raz Jak/jak Tamto Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Logika
4Mch:7:4 ou)CH ou(/tOs po/lis polloi=s kai\ poiki/lois mECHanE/masin a)nte/sCHe pote\ poliorkoume/nE, O(s o( pana/gios e)kei=nos. tE\n i(era\n PSuCHE\n ai)kismoi=s te kai\ stre/blais purpolou/menos e)ni/kEsen tou\s poliorkou=ntas dia\ to\n u(peraspi/DZonta tE=s eu)sebei/as logismo/n.
4Mch:7:4 uCH hutOs polis pollois kai poikilois mECHanEmasin antesCHe pote poliorkumenE, hOs ho panagios ekeinos. tEn hieran PSyCHEn aikismois te kai streblais pyrpolumenos enikEsen tus poliorkuntas dia ton hyperaspiDZonta tEs eusebeias logismon.
4Mch:7:4 D D N3I_NSF A1_DPN C A1_DPN N3M_DPN VBI_AAI3S D V2_PMPNSF C RA_NSM A1A_NSM RD_NSM RA_ASF A1A_ASF N1_ASF N2_DPM x C N1_DPF V2_PPPNSM VAI_AAI3S RA_APM V2_PAPAPM P RA_ASM V1_PAPASM RA_GSF N1A_GSF N2_ASM
4Mch:7:4 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] city much and also, even, namely various ć to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay once ć as/like the ć that the sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć ć to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail the ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the godliness logic
4Mch:7:4 not thusly/like this city (nom) many (dat) and various ([Adj] dat)   he/she/it-RESIST-ed once   as/like the (nom)   that (nom) the (acc) sacred ([Adj] acc) life (acc)   and [postpositive coordinate] and     he/she/it-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER) the (acc)   because of (+acc), through (+gen) the (acc)   the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) logic (acc)
4Mch:7:4 4Mch_7:4_1 4Mch_7:4_2 4Mch_7:4_3 4Mch_7:4_4 4Mch_7:4_5 4Mch_7:4_6 4Mch_7:4_7 4Mch_7:4_8 4Mch_7:4_9 4Mch_7:4_10 4Mch_7:4_11 4Mch_7:4_12 4Mch_7:4_13 4Mch_7:4_14 4Mch_7:4_15 4Mch_7:4_16 4Mch_7:4_17 4Mch_7:4_18 4Mch_7:4_19 4Mch_7:4_20 4Mch_7:4_21 4Mch_7:4_22 4Mch_7:4_23 4Mch_7:4_24 4Mch_7:4_25 4Mch_7:4_26 4Mch_7:4_27 4Mch_7:4_28 4Mch_7:4_29 4Mch_7:4_30 4Mch_7:4_31
4Mch:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:5 ὥσπερ γὰρ πρόκρημνον ἄκραν τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ὁ πατὴρ Ελεαζαρ ἐκτείνας περιέκλασεν τοὺς ἐπιμαινομένους τῶν παθῶν κλύδωνας.
4Mch:7:5 For father Eleazar, projecting his disposition, broke the raging wabves of the passions as with a jutting promontory. (4 Maccabees 7:5 Brenton)
4Mch:7:5  
4Mch:7:5 ὥσπερ γὰρ πρόκρημνον ἄκραν τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν πατὴρ Ελεαζαρ ἐκτείνας περιέκλασεν τοὺς ἐπιμαινομένους τῶν παθῶν κλύδωνας.
4Mch:7:5 ὥσ·περ γάρ     ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ διά·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Ἐλεάζαρ, ὁ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) περι·κλάω [LXX] (περι+κλ(α)-, -, περι+κλα·σ-, -, -, περι+κλασ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) κλύδων, -ωνος, ὁ
4Mch:7:5 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak Samo /nasz /twój /siebie Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Ojciec Eleazar By rozszerzać się Do ??? ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Szorstka wody turbulencja
4Mch:7:5 O(/sper ga\r pro/krEmnon a)/kran tE\n e(autou= dia/noian o( patE\r *eleaDZar e)ktei/nas perie/klasen tou\s e)pimainome/nous tO=n paTO=n klu/dOnas.
4Mch:7:5 hOsper gar prokrEmnon akran tEn heautu dianoian ho patEr eleaDZar ekteinas perieklasen tus epimainomenus tOn paTOn klydOnas.
4Mch:7:5 D x A1B_ASF N1A_ASF RA_ASF RD_GSM N1A_ASF RA_NSM N3_NSM N_NSM VAI_AAI2S VAI_AAI3S RA_APM V1_PMPAPM RA_GPN N3E_GPN N3W_APM
4Mch:7:5 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as ć ć the self /our-/your-/themselves cognition intellect, mentality, purpose, plan the father Eleazar to extend to ??? the ć the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience rough water turbulence
4Mch:7:5 just as for     the (acc) self (gen) cognition (acc) the (nom) father (nom) Eleazar (indecl) upon EXTEND-ing (nom|voc) he/she/it-???-ed the (acc)   the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) rough waters (acc)
4Mch:7:5 4Mch_7:5_1 4Mch_7:5_2 4Mch_7:5_3 4Mch_7:5_4 4Mch_7:5_5 4Mch_7:5_6 4Mch_7:5_7 4Mch_7:5_8 4Mch_7:5_9 4Mch_7:5_10 4Mch_7:5_11 4Mch_7:5_12 4Mch_7:5_13 4Mch_7:5_14 4Mch_7:5_15 4Mch_7:5_16 4Mch_7:5_17
4Mch:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:6 ὦ ἄξιε τῆς ἱερωσύνης ἱερεῦ, οὐκ ἐμίανας τοὺς ἱεροὺς ὀδόντας οὐδὲ τὴν θεοσέβειαν καὶ καθαρισμὸν χωρήσασαν γαστέρα ἐκοίνωσας μιαροφαγίᾳ.
4Mch:7:6 O priest worthy of the priesthood! thou didst not pollute thy sacred teeth; nor make thine appetite, which had always embraced the clean and lawful, a partaker of profanity. (4 Maccabees 7:6 Brenton)
4Mch:7:6  
4Mch:7:6 ἄξιε τῆς ἱερωσύνης ἱερεῦ, οὐκ ἐμίανας τοὺς ἱεροὺς ὀδόντας οὐδὲ τὴν θεοσέβειαν καὶ καθαρισμὸν χωρήσασαν γαστέρα ἐκοίνωσας μιαροφαγίᾳ.
4Mch:7:6 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄξιος -ία -ον ὁ ἡ τό ἱερω·σύνη, -ης, ἡ ἱερεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό θεο·σέβεια, -ας, ἡ καί καθαρισμός, -οῦ, ὁ χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ κοινόω (κοιν(ο)-, -, κοινω·σ-, κεκοινω·κ-, κεκοινω-, -) μιαρο·φαγία, -ας, ἡ [LXX]
4Mch:7:6 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Stan duchowny Duchowny ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Pobożność I też, nawet, mianowicie Oczyszczanie By kierować się {By robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Brzuch By uczestniczyć/wulgaryzuj ???
4Mch:7:6 O)= a)/Xie tE=s i(erOsu/nEs i(ereu=, ou)k e)mi/anas tou\s i(erou\s o)do/ntas ou)de\ tE\n Teose/beian kai\ kaTarismo\n CHOrE/sasan gaste/ra e)koi/nOsas miarofagi/a|.
4Mch:7:6 O aXie tEs hierOsynEs hiereu, uk emianas tus hierus odontas ude tEn Teosebeian kai kaTarismon CHOrEsasan gastera ekoinOsas miarofagia.
4Mch:7:6 I A1A_VSM RA_GSF N1_GSF N3V_VSM D VAI_AAI2S RA_APM A1A_APM N3_APM C RA_ASF N1A_ASF C N2_ASM VA_AAPASF N3_ASF VAI_AAI2S N1A_DSF
4Mch:7:6 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be eligible worthwhile; valuable the priesthood priest οὐχ before rough breathing to pollute the sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the piety and also, even, namely purification to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room belly to share/vulgarize ???
4Mch:7:6 O!; omega; I-should-be eligible ([Adj] voc) the (gen) priesthood (gen) priest (voc) not you(sg)-POLLUTE-ed the (acc) sacred ([Adj] acc) teeth (acc) neither/nor the (acc) piety (acc) and purification (acc) upon MAKE-ing-ROOM-FOR (acc) belly (acc) you(sg)-SHARE/VULGARIZE-ed ??? (dat)
4Mch:7:6 4Mch_7:6_1 4Mch_7:6_2 4Mch_7:6_3 4Mch_7:6_4 4Mch_7:6_5 4Mch_7:6_6 4Mch_7:6_7 4Mch_7:6_8 4Mch_7:6_9 4Mch_7:6_10 4Mch_7:6_11 4Mch_7:6_12 4Mch_7:6_13 4Mch_7:6_14 4Mch_7:6_15 4Mch_7:6_16 4Mch_7:6_17 4Mch_7:6_18 4Mch_7:6_19
4Mch:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:7 ὦ σύμφωνε νόμου καὶ φιλόσοφε θείου βίου.
4Mch:7:7 O harmonizer with the law, and sage devoted to a divine life! (4 Maccabees 7:7 Brenton)
4Mch:7:7  
4Mch:7:7 σύμφωνε νόμου καὶ φιλόσοφε θείου βίου.
4Mch:7:7 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύμ·φωνος -ον νόμος, -ου, ὁ καί φιλό·σοφος, -ου, ὁ θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)
4Mch:7:7 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Harmonijny Prawo I też, nawet, mianowicie Filozof Boży; boży Życie; by żyć
4Mch:7:7 O)= su/mfOne no/mou kai\ filo/sofe Tei/ou bi/ou.
4Mch:7:7 O symfOne nomu kai filosofe Teiu biu.
4Mch:7:7 I A1B_VSM N2_GSM C N2_VSM A1A_GSM N2_GSM
4Mch:7:7 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be harmonious law and also, even, namely philosopher divine; divine life; to live
4Mch:7:7 O!; omega; I-should-be harmonious ([Adj] voc) law (gen) and philosopher (voc) divine (gen); divine ([Adj] gen) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed!
4Mch:7:7 4Mch_7:7_1 4Mch_7:7_2 4Mch_7:7_3 4Mch_7:7_4 4Mch_7:7_5 4Mch_7:7_6 4Mch_7:7_7
4Mch:7:7 x x x x x x x
4Mch:7:8 τοιούτους δεῖ εἶναι τοὺς δημιουργοῦντας τὸν νόμον ἰδίῳ αἵματι καὶ γενναίῳ ἱδρῶτι τοῖς μέχρι θανάτου πάθεσιν ὑπερασπίζοντας.
4Mch:7:8 Of such a character ought those to be who perform the duties of the law at the risk of their own blood, and defend it with generous sweat by sufferings even unto death. (4 Maccabees 7:8 Brenton)
4Mch:7:8  
4Mch:7:8 τοιούτους δεῖ εἶναι τοὺς δημιουργοῦντας τὸν νόμον ἰδίῳ αἵματι καὶ γενναίῳ ἱδρῶτι τοῖς μέχρι θανάτου πάθεσιν ὑπερασπίζοντας.
4Mch:7:8 τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἴδιος -ία -ον αἷμα[τ], -ατος, τό καί   ἱδρώ[τ]ς, -ῶτος, ὁ ὁ ἡ τό μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) πάθο·ς, -ους, τό  
4Mch:7:8 Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] By wiązać; by potrzebować/wymagać By być Prawo Własny prywatnie Krew I też, nawet, mianowicie Pot Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać ??? [Zobacz patologię, patetyczny]
4Mch:7:8 toiou/tous dei= ei)=nai tou\s dEmiourgou=ntas to\n no/mon i)di/O| ai(/mati kai\ gennai/O| i(drO=ti toi=s me/CHri Tana/tou pa/Tesin u(peraspi/DZontas.
4Mch:7:8 toiutus dei einai tus dEmiurguntas ton nomon idiO haimati kai gennaiO hidrOti tois meCHri Tanatu paTesin hyperaspiDZontas.
4Mch:7:8 A1_APM V2_PAI3S V9_PAN RA_APM V2_PAPAPM RA_ASM N2_ASM A1A_DSN N3M_DSN C A1A_DSM N3T_DSM RA_DPN P N2_GSM N3E_DPN V1_PAPAPM
4Mch:7:8 such as this kind such, like [τοσαυτην] to bind; to need/require to be the ć the law own privately blood and also, even, namely ć sweat the until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death ??? [see pathology, pathetic] ć
4Mch:7:8 such as this kind (acc) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) to-be the (acc)   the (acc) law (acc) own (dat) blood (dat) and   sweat (dat) the (dat) until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! ???s (dat)  
4Mch:7:8 4Mch_7:8_1 4Mch_7:8_2 4Mch_7:8_3 4Mch_7:8_4 4Mch_7:8_5 4Mch_7:8_6 4Mch_7:8_7 4Mch_7:8_8 4Mch_7:8_9 4Mch_7:8_10 4Mch_7:8_11 4Mch_7:8_12 4Mch_7:8_13 4Mch_7:8_14 4Mch_7:8_15 4Mch_7:8_16 4Mch_7:8_17
4Mch:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:9 σύ, πάτερ, τὴν εὐνομίαν ἡμῶν διὰ τῶν ὑπομονῶν εἰς δόξαν ἐκύρωσας καὶ τὴν ἁγιαστίαν σεμνολογήσας οὐ κατέλυσας καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐπιστοποίησας τοὺς τῆς θείας φιλοσοφίας σου λόγους,
4Mch:7:9 Thou, father, hast gloriously established our right government by thy endurance; and making of much account our service past, prevented its destruction, and, by thy deeds, hast made credible the words of philosophy. (4 Maccabees 7:9 Brenton)
4Mch:7:9  
4Mch:7:9 σύ, πάτερ, τὴν εὐνομίαν ἡμῶν διὰ τῶν ὑπομονῶν εἰς δόξαν ἐκύρωσας καὶ τὴν ἁγιαστίαν σεμνολογήσας οὐ κατέλυσας καὶ διὰ τῶν ἔργων ἐπιστοποίησας τοὺς τῆς θείας φιλοσοφίας σου λόγους,
4Mch:7:9 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά ὁ ἡ τό ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ εἰς[1] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κυρόω (-, -, κυρω·σ-, -, κεκυρω-, κυρω·θ-) καί ὁ ἡ τό     οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) καί διά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον φιλο·σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ
4Mch:7:9 Ty Ojciec Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wytrwałość Do (+przyspieszenie) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Do ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Praca Boży Filozofia Ty; twój/twój(sg) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
4Mch:7:9 su/, pa/ter, tE\n eu)nomi/an E(mO=n dia\ tO=n u(pomonO=n ei)s do/Xan e)ku/rOsas kai\ tE\n a(giasti/an semnologE/sas ou) kate/lusas kai\ dia\ tO=n e)/rgOn e)pistopoi/Esas tou\s tE=s Tei/as filosofi/as sou lo/gous,
4Mch:7:9 sy, pater, tEn eunomian hEmOn dia tOn hypomonOn eis doXan ekyrOsas kai tEn hagiastian semnologEsas u katelysas kai dia tOn ergOn epistopoiEsas tus tEs Teias filosofias su logus,
4Mch:7:9 RP_NS N3_VSM RA_ASF N1A_ASF RP_GP P RA_GPF N1_GPF P N1S_ASF VAI_AAI2S C RA_ASF N1A_ASF VA_AAI2S D VAI_AAI2S C P RA_GPN N2N_GPN VA_AAI2S RA_APM RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF RP_GS N2_APM
4Mch:7:9 you father the ć I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the endurance into (+acc) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to ??? and also, even, namely the ć ć οὐχ before rough breathing to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the work ć the the divine philosophy you; your/yours(sg) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
4Mch:7:9 you(sg) (nom) father (voc) the (acc)   us (gen) because of (+acc), through (+gen) the (gen) endurances (gen) into (+acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg)-???-ed and the (acc)     not you(sg)-ABOLISH-ed and because of (+acc), through (+gen) the (gen) works (gen)   the (acc) the (gen) divine ([Adj] acc, gen) philosophy (gen), philosophies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) words (acc)
4Mch:7:9 4Mch_7:9_1 4Mch_7:9_2 4Mch_7:9_3 4Mch_7:9_4 4Mch_7:9_5 4Mch_7:9_6 4Mch_7:9_7 4Mch_7:9_8 4Mch_7:9_9 4Mch_7:9_10 4Mch_7:9_11 4Mch_7:9_12 4Mch_7:9_13 4Mch_7:9_14 4Mch_7:9_15 4Mch_7:9_16 4Mch_7:9_17 4Mch_7:9_18 4Mch_7:9_19 4Mch_7:9_20 4Mch_7:9_21 4Mch_7:9_22 4Mch_7:9_23 4Mch_7:9_24 4Mch_7:9_25 4Mch_7:9_26 4Mch_7:9_27 4Mch_7:9_28
4Mch:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:10 ὦ βασάνων βιαιότερε γέρων καὶ πυρὸς εὐτονώτερε πρεσβῦτα καὶ παθῶν μέγιστε βασιλεῦ Ελεαζαρ.
4Mch:7:10 O aged man of more power than tortures, elder more vigorous than fire, greatest king over the passions, Eleazar! (4 Maccabees 7:10 Brenton)
4Mch:7:10  
4Mch:7:10 βασάνων βιαιότερε γέρων καὶ πυρὸς εὐτονώτερε πρεσβῦτα καὶ παθῶν μέγιστε βασιλεῦ Ελεαζαρ.
4Mch:7:10 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βάσανος, -ου, ἡ βιαιό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of βίαιος) γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν; γέρας, -ως, τό [LXX] καί πῦρ, -ρός, τό   πρεσβύτης, -ου, ὁ καί πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἐλεάζαρ, ὁ
4Mch:7:10 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Męki Bardziej gwałtowny Stary; przyznaj I też, nawet, mianowicie Ogień Stary/postarzał człowiek I też, nawet, mianowicie ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Największy Król Eleazar
4Mch:7:10 O)= basa/nOn biaio/tere ge/rOn kai\ puro\s eu)tonO/tere presbu=ta kai\ paTO=n me/giste basileu= *eleaDZar.
4Mch:7:10 O basanOn biaiotere gerOn kai pyros eutonOtere presbyta kai paTOn megiste basileu eleaDZar.
4Mch:7:10 I N2_GPF A1A_VSMC N3_VSM C N3_GSN A1B_VSMC N1M_VSM C N3E_GPN A1_VSMS N3V_VSM N2_VSM
4Mch:7:10 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be torment more violent old man; award and also, even, namely fire ć old/aged man and also, even, namely ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience greatest king Eleazar
4Mch:7:10 O!; omega; I-should-be torments (gen) more violent ([Adj] voc) old man (nom); awards (gen) and fire (gen)   old/aged man (voc) and ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) greatest ([Adj] voc) king (voc) Eleazar (indecl)
4Mch:7:10 4Mch_7:10_1 4Mch_7:10_2 4Mch_7:10_3 4Mch_7:10_4 4Mch_7:10_5 4Mch_7:10_6 4Mch_7:10_7 4Mch_7:10_8 4Mch_7:10_9 4Mch_7:10_10 4Mch_7:10_11 4Mch_7:10_12 4Mch_7:10_13
4Mch:7:10 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:11 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ Ααρων τῷ θυμιατηρίῳ καθωπλισμένος διὰ τοῦ ἐθνοπλήθους ἐπιτρέχων τὸν ἐμπυριστὴν ἐνίκησεν ἄγγελον,
4Mch:7:11 For as father Aaron, armed with a censer, hastening through the consuming fire, vanquished the flame-bearing angel, (4 Maccabees 7:11 Brenton)
4Mch:7:11  
4Mch:7:11 ὥσπερ γὰρ πατὴρ Ααρων τῷ θυμιατηρίῳ καθωπλισμένος διὰ τοῦ ἐθνοπλήθους ἐπιτρέχων τὸν ἐμπυριστὴν ἐνίκησεν ἄγγελον,
4Mch:7:11 ὥσ·περ γάρ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό θυμιατήριον, -ου, τό καθ·οπλίζω (-, -, καθ+οπλι·σ-, -, καθ+ωπλισ-, -) διά ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ
4Mch:7:11 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak Ojciec Aaron Kadzidło zmieniają się W pełni by uzbrajać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący)
4Mch:7:11 O(/sper ga\r o( patE\r *aarOn tO=| TumiatEri/O| kaTOplisme/nos dia\ tou= e)TnoplE/Tous e)pitre/CHOn to\n e)mpuristE\n e)ni/kEsen a)/ggelon,
4Mch:7:11 hOsper gar ho patEr aarOn tO TymiatEriO kaTOplismenos dia tu eTnoplETus epitreCHOn ton empyristEn enikEsen angelon,
4Mch:7:11 D x RA_NSM N3_NSM N_NSM RA_DSN N2N_DSN VT_XMPNSM P RA_GSM A3H_GSM V1_PAPNSM RA_ASM A3H_ASM VAI_AAI3S N2_ASM
4Mch:7:11 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as the father Aaron the incense alter to fully arm because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć ć the ć to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
4Mch:7:11 just as for the (nom) father (nom) Aaron (indecl) the (dat) incense alter (dat) having-been-FULLY ARM-ed (nom) because of (+acc), through (+gen) the (gen)     the (acc)   he/she/it-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER) messenger/angel (acc)
4Mch:7:11 4Mch_7:11_1 4Mch_7:11_2 4Mch_7:11_3 4Mch_7:11_4 4Mch_7:11_5 4Mch_7:11_6 4Mch_7:11_7 4Mch_7:11_8 4Mch_7:11_9 4Mch_7:11_10 4Mch_7:11_11 4Mch_7:11_12 4Mch_7:11_13 4Mch_7:11_14 4Mch_7:11_15 4Mch_7:11_16
4Mch:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:12 οὕτως ὁ Ααρωνίδης Ελεαζαρ διὰ τοῦ πυρὸς ὑπερτηκόμενος οὐ μετετράπη τὸν λογισμόν.
4Mch:7:12 so, Eleazar, the descendant of Aaron, wasted away by the fire, did not give up his reasoning. (4 Maccabees 7:12 Brenton)
4Mch:7:12  
4Mch:7:12 οὕτως Ααρωνίδης Ελεαζαρ διὰ τοῦ πυρὸς ὑπερτηκόμενος οὐ μετετράπη τὸν λογισμόν.
4Mch:7:12 οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό   Ἐλεάζαρ, ὁ διά ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·τρέπω (μετα+τρεπ-, -, μετα+τρεψ-, -, -, μετα+τραπ·[θ]-) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:7:12 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Eleazar Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Logika
4Mch:7:12 ou(/tOs o( *aarOni/dEs *eleaDZar dia\ tou= puro\s u(pertEko/menos ou) metetra/pE to\n logismo/n.
4Mch:7:12 hutOs ho aarOnidEs eleaDZar dia tu pyros hypertEkomenos u metetrapE ton logismon.
4Mch:7:12 D RA_NSM N_NSM N_NSM P RA_GSN N3_GSN V1_PPPNSM D VDI_API3S RA_ASM N2_ASM
4Mch:7:12 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the ć Eleazar because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the fire ć οὐχ before rough breathing to ??? the logic
4Mch:7:12 thusly/like this the (nom)   Eleazar (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (gen) fire (gen)   not he/she/it-was-???-ed the (acc) logic (acc)
4Mch:7:12 4Mch_7:12_1 4Mch_7:12_2 4Mch_7:12_3 4Mch_7:12_4 4Mch_7:12_5 4Mch_7:12_6 4Mch_7:12_7 4Mch_7:12_8 4Mch_7:12_9 4Mch_7:12_10 4Mch_7:12_11 4Mch_7:12_12
4Mch:7:12 x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:13 καίτοι τὸ θαυμασιώτατον, γέρων ὢν λελυμένων μὲν ἤδη τῶν τοῦ σώματος τόνων, περικεχαλασμένων δὲ τῶν σαρκῶν, κεκμηκότων δὲ καὶ τῶν νεύρων ἀνενέασεν
4Mch:7:13 And, what is most wonderful, though an old man, though the labours of his body were now spent, and his fibres were relaxed, and his sinews worn out, he recovered youth. (4 Maccabees 7:13 Brenton)
4Mch:7:13  
4Mch:7:13 καίτοι τὸ θαυμασιώτατον, γέρων ὢν λελυμένων μὲν ἤδη τῶν τοῦ σώματος τόνων, περικεχαλασμένων δὲ τῶν σαρκῶν, κεκμηκότων δὲ καὶ τῶν νεύρων ἀνενέασεν
4Mch:7:13 καί·τοι ὁ ἡ τό θαυμασιώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. Adj. of θαυμάσιος) γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν; γέρας, -ως, τό [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) μέν ἤδη ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό   περι·χαλάω [LXX] (-, -, -, -, περι+κεχαλασ-, -) δέ ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -) δέ καί ὁ ἡ τό νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX]  
4Mch:7:13 I taki Najwięcej wprawianie w zdumienie Stary; przyznaj By być By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Już do teraz, do wtedy Ciało Do ??? zaś Ciało {Mięso} By zdzierać się (??·µ??=Do mnie/dla mnie) zaś I też, nawet, mianowicie Cięciwa
4Mch:7:13 kai/toi to\ TaumasiO/taton, ge/rOn O)\n lelume/nOn me\n E)/dE tO=n tou= sO/matos to/nOn, perikeCHalasme/nOn de\ tO=n sarkO=n, kekmEko/tOn de\ kai\ tO=n neu/rOn a)nene/asen
4Mch:7:13 kaitoi to TaumasiOtaton, gerOn On lelymenOn men EdE tOn tu sOmatos tonOn, perikeCHalasmenOn de tOn sarkOn, kekmEkotOn de kai tOn neurOn aneneasen
4Mch:7:13 C RA_NSN A1A_NSMS N3_NSM V9_PAPNSM VM_XMPGPM x D RA_GPM RA_GSN N3M_GSN N2_GPM VM_XPPGPM x RA_GPF N3K_GPF VX_XAPGPM x C RA_GPN N2_GPN VAI_AAI3S
4Mch:7:13 and such the most amazing old man; award to be to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy indeed (yet, certainly, surely) already by now, by then the the body ć to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the flesh to Wear out (κα·μοι=to me/for me) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the bowstring ć
4Mch:7:13 and such the (nom|acc) most amazing ([Adj] acc, nom|acc|voc) old man (nom); awards (gen) while being (nom) having-been-LOOSEN/UNBIND-ed (gen) indeed already the (gen) the (gen) body (gen)   having-been-???-ed (gen) Yet the (gen) flesh (gen) having WEAR OUT-ed (gen) Yet and the (gen) bowstrings (gen)  
4Mch:7:13 4Mch_7:13_1 4Mch_7:13_2 4Mch_7:13_3 4Mch_7:13_4 4Mch_7:13_5 4Mch_7:13_6 4Mch_7:13_7 4Mch_7:13_8 4Mch_7:13_9 4Mch_7:13_10 4Mch_7:13_11 4Mch_7:13_12 4Mch_7:13_13 4Mch_7:13_14 4Mch_7:13_15 4Mch_7:13_16 4Mch_7:13_17 4Mch_7:13_18 4Mch_7:13_19 4Mch_7:13_20 4Mch_7:13_21 4Mch_7:13_22
4Mch:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:14 τῷ πνεύματι διὰ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῷ Ισακίῳ λογισμῷ τὴν πολυκέφαλον στρέβλαν ἠκύρωσεν.
4Mch:7:14 By the spirit of reasoning, and the reasoning of Isaac, he rendered powerless the many-headed instrument. (4 Maccabees 7:14 Brenton)
4Mch:7:14  
4Mch:7:14 τῷ πνεύματι διὰ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῷ Ισακίῳ λογισμῷ τὴν πολυκέφαλον στρέβλαν ἠκύρωσεν.
4Mch:7:14 ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό διά ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό   λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό     ἀ·κυρόω (ακυρ(ο)-, -, ακυρω·σ-, -, -, -)
4Mch:7:14 Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Logika I też, nawet, mianowicie Logika By unieważniać
4Mch:7:14 tO=| pneu/mati dia\ tou= logismou= kai\ tO=| *isaki/O| logismO=| tE\n poluke/falon stre/blan E)ku/rOsen.
4Mch:7:14 tO pneumati dia tu logismu kai tO isakiO logismO tEn polykefalon streblan EkyrOsen.
4Mch:7:14 RA_DSN N3M_DSN P RA_GSM N2_GSM C RA_DSM N2_DSM N2_DSM RA_ASF A1B_ASF N1_ASF VAI_AAI3S
4Mch:7:14 the spirit breath, spiritual utterance, wind because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the logic and also, even, namely the ć logic the ć ć to void
4Mch:7:14 the (dat) spirit (dat) because of (+acc), through (+gen) the (gen) logic (gen) and the (dat)   logic (dat) the (acc)     he/she/it-VOID-ed
4Mch:7:14 4Mch_7:14_1 4Mch_7:14_2 4Mch_7:14_3 4Mch_7:14_4 4Mch_7:14_5 4Mch_7:14_6 4Mch_7:14_7 4Mch_7:14_8 4Mch_7:14_9 4Mch_7:14_10 4Mch_7:14_11 4Mch_7:14_12 4Mch_7:14_13
4Mch:7:14 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:15 ὦ μακαρίου γήρως καὶ σεμνῆς πολιᾶς καὶ βίου νομίμου, ὃν πιστὴ θανάτου σφραγὶς ἐτελείωσεν.
4Mch:7:15 O blessed old age, and reverend hoar head, and life obedient to the law, which the faithful seal of death perfected. (4 Maccabees 7:15 Brenton)
4Mch:7:15  
4Mch:7:15 μακαρίου γήρως καὶ σεμνῆς πολιᾶς καὶ βίου νομίμου, ὃν πιστὴ θανάτου σφραγὶς ἐτελείωσεν.
4Mch:7:15 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μακάριος -ία -ον γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό καί σεμνός -ή -όν   καί βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πιστός -ή -όν θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-)
4Mch:7:15 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Szczęśliwy Starość I też, nawet, mianowicie Pełny szacunku I też, nawet, mianowicie Życie; by żyć Kto/, który/, który; by być Wierny trusthworthy Śmierć; by zgładzać Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] By osiągać zakończenie
4Mch:7:15 O)= makari/ou gE/rOs kai\ semnE=s polia=s kai\ bi/ou nomi/mou, o(\n pistE\ Tana/tou sfragi\s e)telei/Osen.
4Mch:7:15 O makariu gErOs kai semnEs polias kai biu nomimu, hon pistE Tanatu sfragis eteleiOsen.
4Mch:7:15 I A1A_GSN N3_GSN C A1_GSF N1A_GSF C N2_GSM A1_GSM RR_ASM A1_NSF N2_GSM N3D_NSF VAI_AAI3S
4Mch:7:15 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be fortunate old age and also, even, namely respectful ć and also, even, namely life; to live ć who/whom/which; to be faithful trusthworthy death; to put to death hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] to reach completion
4Mch:7:15 O!; omega; I-should-be fortunate ([Adj] gen) old age (gen) and respectful ([Adj] gen)   and life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed!   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) faithful ([Adj] nom|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! hallmark (nom) he/she/it-REACH-ed-COMPLETION
4Mch:7:15 4Mch_7:15_1 4Mch_7:15_2 4Mch_7:15_3 4Mch_7:15_4 4Mch_7:15_5 4Mch_7:15_6 4Mch_7:15_7 4Mch_7:15_8 4Mch_7:15_9 4Mch_7:15_10 4Mch_7:15_11 4Mch_7:15_12 4Mch_7:15_13 4Mch_7:15_14
4Mch:7:15 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:16 Εἰ δὴ τοίνυν γέρων ἀνὴρ τῶν μέχρι θανάτου βασάνων περιεφρόνει δι’ εὐσέβειαν, ὁμολογουμένως ἡγεμών ἐστιν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός.
4Mch:7:16 O If, then, an old man, through religion, despised tortures even unto death, confessedly religious reasoning is ruler of the passions. (4 Maccabees 7:16 Brenton)
4Mch:7:16  
4Mch:7:16 Εἰ δὴ τοίνυν γέρων ἀνὴρ τῶν μέχρι θανάτου βασάνων περιεφρόνει δι’ εὐσέβειαν, ὁμολογουμένως ἡγεμών ἐστιν τῶν παθῶν εὐσεβὴς λογισμός.
4Mch:7:16 εἰ δή τοί·νυν γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν; γέρας, -ως, τό [LXX] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) βάσανος, -ου, ἡ περι·φρονέω (περι+φρον(ε)-, -, περι+φρονη·σ-, -, -, -) διά εὐ·σέβεια, -ας, ἡ ὁμο·λογουμένως ἡγεμών, -όνος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:7:16 Jeżeli Naprawdę Dlatego dlatego, wtedy Stary; przyznaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać Męki Do ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Niezaprzeczalnie Gubernator [zobacz Hegemon] By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Pobożny Logika
4Mch:7:16 *ei) dE\ toi/nun ge/rOn a)nE\r tO=n me/CHri Tana/tou basa/nOn periefro/nei di’ eu)se/beian, o(mologoume/nOs E(gemO/n e)stin tO=n paTO=n o( eu)sebE\s logismo/s.
4Mch:7:16 ei dE toinyn gerOn anEr tOn meCHri Tanatu basanOn periefronei di’ eusebeian, homologumenOs hEgemOn estin tOn paTOn ho eusebEs logismos.
4Mch:7:16 C x x N3_NSM N3_NSM RA_GPF P N2_GSM N2_GPF V2I_IAI3S P N1A_ASF D N3N_NSM V9_PAI3S RA_GPN N3E_GPN RA_NSM A3H_NSM N2_NSM
4Mch:7:16 if indeed therefore therefore, then old man; award man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death torment to ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) godliness undeniably governor [see hegemon] to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the devout logic
4Mch:7:16 if indeed therefore old man (nom); awards (gen) man, husband (nom) the (gen) until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! torments (gen) he/she/it-was-???-ing because of (+acc), through (+gen) godliness (acc) undeniably governor (nom|voc) he/she/it-is the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) devout ([Adj] nom) logic (nom)
4Mch:7:16 4Mch_7:16_1 4Mch_7:16_2 4Mch_7:16_3 4Mch_7:16_4 4Mch_7:16_5 4Mch_7:16_6 4Mch_7:16_7 4Mch_7:16_8 4Mch_7:16_9 4Mch_7:16_10 4Mch_7:16_11 4Mch_7:16_12 4Mch_7:16_13 4Mch_7:16_14 4Mch_7:16_15 4Mch_7:16_16 4Mch_7:16_17 4Mch_7:16_18 4Mch_7:16_19 4Mch_7:16_20
4Mch:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:17 ἴσως δ’ ἂν εἴποιέν τινες Τῶν παθῶν οὐ πάντες περικρατοῦσιν, ὅτι οὐδὲ πάντες φρόνιμον ἔχουσιν τὸν λογισμόν.
4Mch:7:17 But perhaps some might say, It is not all who conquer passions, as all do not possess wise reasoning. (4 Maccabees 7:17 Brenton)
4Mch:7:17  
4Mch:7:17 ἴσως δ’ ἂν εἴποιέν τινες Τῶν παθῶν οὐ πάντες περικρατοῦσιν, ὅτι οὐδὲ πάντες φρόνιμον ἔχουσιν τὸν λογισμόν.
4Mch:7:17 ἴσως δέ ἄν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὅτι οὐδέ (οὐ δέ) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φρόνιμος (-η) -ον ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:7:17 Równo zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mówić/opowiadaj Jakiś/jakikolwiek ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj ??? Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny By mieć Logika
4Mch:7:17 i)/sOs d’ a)/n ei)/poie/n tines *tO=n paTO=n ou) pa/ntes perikratou=sin, o(/ti ou)de\ pa/ntes fro/nimon e)/CHousin to\n logismo/n.
4Mch:7:17 isOs d’ an eipoien tines tOn paTOn u pantes perikratusin, hoti ude pantes fronimon eCHusin ton logismon.
4Mch:7:17 D x x VB_AAO3P RI_NPM RA_GPN N3E_GPN D A3_NPM V2_PAI3P C C A3_NPM A1B_ASM V1_PAI3P RA_ASM N2_ASM
4Mch:7:17 equally δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to say/tell some/any the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience οὐχ before rough breathing every all, each, every, the whole of ć because/that οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) every all, each, every, the whole of prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious to have the logic
4Mch:7:17 equally Yet ever they-happen-to-SAY/TELL (opt) some/any (nom) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) not all (nom|voc)   because/that neither/nor all (nom|voc) prudent ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) the (acc) logic (acc)
4Mch:7:17 4Mch_7:17_1 4Mch_7:17_2 4Mch_7:17_3 4Mch_7:17_4 4Mch_7:17_5 4Mch_7:17_6 4Mch_7:17_7 4Mch_7:17_8 4Mch_7:17_9 4Mch_7:17_10 4Mch_7:17_11 4Mch_7:17_12 4Mch_7:17_13 4Mch_7:17_14 4Mch_7:17_15 4Mch_7:17_16 4Mch_7:17_17
4Mch:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:18 ἀλλ’ ὅσοι τῆς εὐσεβείας προνοοῦσιν ἐξ ὅλης καρδίας, οὗτοι μόνοι δύνανται κρατεῖν τῶν τῆς σαρκὸς παθῶν
4Mch:7:18 But they who have meditated upon religion with their whole heart, these alone can master the passions of the flesh; (4 Maccabees 7:18 Brenton)
4Mch:7:18  
4Mch:7:18 ἀλλ’ ὅσοι τῆς εὐσεβείας προνοοῦσιν ἐξ ὅλης καρδίας, οὗτοι μόνοι δύνανται κρατεῖν τῶν τῆς σαρκὸς παθῶν
4Mch:7:18 ἀλλά ὅσος -η -ον ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ προ·νοέω (προ+νο(ε)-, -, προ+νοη·σ-, -, -, προ+νοη·θ-) ἐκ ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο μόνος -η -ον δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)
4Mch:7:18 Ale Tyleż/wiele jak Pobożność By kierować się {By robić dla} do dodatków {przydziałów} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Do zdolnego By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ciało {Mięso} ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj
4Mch:7:18 a)ll’ o(/soi tE=s eu)sebei/as pronoou=sin e)X o(/lEs kardi/as, ou(=toi mo/noi du/nantai kratei=n tO=n tE=s sarko\s paTO=n
4Mch:7:18 all’ hosoi tEs eusebeias pronousin eX holEs kardias, hutoi monoi dynantai kratein tOn tEs sarkos paTOn
4Mch:7:18 C A1_NPM RA_GSF N1A_GSF V2_PAI3P P A1_GSF N1A_GSF RD_NPM A1_NPM V6_PMI3P V2_PAN RA_GPN RA_GSF N3K_GSF N3E_GPN
4Mch:7:18 but as much/many as the godliness to make allowances for out of (+gen) ἐξ before vowels whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to able to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the the flesh ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience
4Mch:7:18 but as much/many as (nom) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) they-are-MAKE-ing-ALLOWANCES-FOR, while MAKE-ing-ALLOWANCES-FOR (dat) out of (+gen) whole (gen) heart (gen), hearts (acc) these (nom) sole ([Adj] nom|voc) they-are-being-ABLE-ed to-be-SEIZE/GRAB-ing-HOLD the (gen) the (gen) flesh (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom)
4Mch:7:18 4Mch_7:18_1 4Mch_7:18_2 4Mch_7:18_3 4Mch_7:18_4 4Mch_7:18_5 4Mch_7:18_6 4Mch_7:18_7 4Mch_7:18_8 4Mch_7:18_9 4Mch_7:18_10 4Mch_7:18_11 4Mch_7:18_12 4Mch_7:18_13 4Mch_7:18_14 4Mch_7:18_15 4Mch_7:18_16
4Mch:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:19 πιστεύοντες ὅτι θεῷ οὐκ ἀποθνῄσκουσιν, ὥσπερ οὐδὲ οἱ πατριάρχαι ἡμῶν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, ἀλλὰ ζῶσιν τῷ θεῷ.
4Mch:7:19 they who believe that to God they die not; for, as our forefathers, Abraham, Isaac, Jacob, they live to God. (4 Maccabees 7:19 Brenton)
4Mch:7:19  
4Mch:7:19 πιστεύοντες ὅτι θεῷ οὐκ ἀποθνῄσκουσιν, ὥσπερ οὐδὲ οἱ πατριάρχαι ἡμῶν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, ἀλλὰ ζῶσιν τῷ θεῷ.
4Mch:7:19 πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὥσ·περ οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό πατρι·άρχης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ ἀλλά ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:7:19 By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Ponieważ/tamto Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By umierać Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Patriarcha Ja Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob Ale Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Bóg 
4Mch:7:19 pisteu/ontes o(/ti TeO=| ou)k a)poTnE/|skousin, O(/sper ou)de\ oi( patria/rCHai E(mO=n *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb, a)lla\ DZO=sin tO=| TeO=|.
4Mch:7:19 pisteuontes hoti TeO uk apoTnEskusin, hOsper ude hoi patriarCHai hEmOn abraam kai isaak kai iakOb, alla DZOsin tO TeO.
4Mch:7:19 V1_PAPNPM C N2_DSM D V1_PAI3P D C RA_NPM N1M_NPM RP_GP N_NSM C N_NSM C N_NSM C V3_PAI3P RA_DSM N2_DSM
4Mch:7:19 to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with because/that god [see theology] οὐχ before rough breathing to die just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the patriarch I Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob but to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the god [see theology]
4Mch:7:19 while BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH (nom|voc) because/that god (dat) not they-are-DIE-ing, while DIE-ing (dat) just as neither/nor the (nom) patriarchs (nom|voc) us (gen) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) but they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) the (dat) god (dat)
4Mch:7:19 4Mch_7:19_1 4Mch_7:19_2 4Mch_7:19_3 4Mch_7:19_4 4Mch_7:19_5 4Mch_7:19_6 4Mch_7:19_7 4Mch_7:19_8 4Mch_7:19_9 4Mch_7:19_10 4Mch_7:19_11 4Mch_7:19_12 4Mch_7:19_13 4Mch_7:19_14 4Mch_7:19_15 4Mch_7:19_16 4Mch_7:19_17 4Mch_7:19_18 4Mch_7:19_19
4Mch:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:20 οὐδὲν οὖν ἐναντιοῦται τὸ φαίνεσθαί τινας παθοκρατεῖσθαι διὰ τὸν ἀσθενῆ λογισμόν·
4Mch:7:20 This circumstance, then, is by no means an objection, that some who have weak reasoning, are governed by their passions: (4 Maccabees 7:20 Brenton)
4Mch:7:20  
4Mch:7:20 οὐδὲν οὖν ἐναντιοῦται τὸ φαίνεσθαί τινας παθοκρατεῖσθαι διὰ τὸν ἀσθενῆ λογισμόν·
4Mch:7:20 οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν οὖν   ὁ ἡ τό φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ   διά ὁ ἡ τό ἀ·σθενής -ές λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:7:20 Nie jeden (nic, nikt) Dlatego/wtedy By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Jakiś/jakikolwiek Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Słaby Logika
4Mch:7:20 ou)de\n ou)=n e)nantiou=tai to\ fai/nesTai/ tinas paTokratei=sTai dia\ to\n a)sTenE= logismo/n·
4Mch:7:20 uden un enantiutai to fainesTai tinas paTokrateisTai dia ton asTenE logismon·
4Mch:7:20 A3_NSN x V4_PMI3S RA_ASN V1_PPN RI_APM V2_PPN P RA_ASM A3H_APM N2_ASM
4Mch:7:20 not one (nothing, no one) therefore/then ć the to appear look, shew, peer, seem, show some/any ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the weak logic
4Mch:7:20 not one (nom|acc) therefore/then   the (nom|acc) to-be-being-APPEAR-ed some/any (acc)   because of (+acc), through (+gen) the (acc) weak ([Adj] acc, nom|acc|voc) logic (acc)
4Mch:7:20 4Mch_7:20_1 4Mch_7:20_2 4Mch_7:20_3 4Mch_7:20_4 4Mch_7:20_5 4Mch_7:20_6 4Mch_7:20_7 4Mch_7:20_8 4Mch_7:20_9 4Mch_7:20_10 4Mch_7:20_11
4Mch:7:20 x x x x x x x x x x x
4Mch:7:21 ἐπεὶ τίς πρὸς ὅλον τὸν τῆς φιλοσοφίας κανόνα φιλοσοφῶν καὶ πεπιστευκὼς θεῷ
4Mch:7:21 since what person, walking religiously by the whole rule of philosophy, and believing in God, (4 Maccabees 7:21 Brenton)
4Mch:7:21  
4Mch:7:21 ἐπεὶ τίς πρὸς ὅλον τὸν τῆς φιλοσοφίας κανόνα φιλοσοφῶν καὶ πεπιστευκὼς θεῷ
4Mch:7:21 ἐπεί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πρός ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό φιλο·σοφία, -ας, ἡ κανών, -όνος, ὁ φιλό·σοφος, -ου, ὁ καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:7:21 Odtąd/inaczej [inaczej, np., Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Cały Filozofia Reguła {Panowanie} (symbolicznie) reguła {panowanie}, standardowy. W ja Hebrajska miara ilości., "strefa wpływów". Filozof I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Bóg 
4Mch:7:21 e)pei\ ti/s pro\s o(/lon to\n tE=s filosofi/as kano/na filosofO=n kai\ pepisteukO\s TeO=|
4Mch:7:21 epei tis pros holon ton tEs filosofias kanona filosofOn kai pepisteukOs TeO
4Mch:7:21 C RI_NSM P A1_ASM RA_ASM RA_GSF N1A_GSF N3N_ASM A1_GPM C VX_XAPNSM N2_DSM
4Mch:7:21 since/otherwise [otherwise, e.g., who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. toward (+acc,+gen,+dat) whole the the philosophy rule (metaphorically) rule, standard. In I Cor., "sphere of influence". philosopher and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with god [see theology]
4Mch:7:21 since who/what/why (nom) toward (+acc,+gen,+dat) whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) the (gen) philosophy (gen), philosophies (acc) rule (acc) philosophers (gen) and having BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH (nom) god (dat)
4Mch:7:21 4Mch_7:21_1 4Mch_7:21_2 4Mch_7:21_3 4Mch_7:21_4 4Mch_7:21_5 4Mch_7:21_6 4Mch_7:21_7 4Mch_7:21_8 4Mch_7:21_9 4Mch_7:21_10 4Mch_7:21_11 4Mch_7:21_12
4Mch:7:21 x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:22 καὶ εἰδὼς ὅτι διὰ τὴν ἀρετὴν πάντα πόνον ὑπομένειν μακάριόν ἐστιν, οὐκ ἂν περικρατήσειεν τῶν παθῶν διὰ τὴν θεοσέβειαν;
4Mch:7:22 and knowing that it is a blessed thing to endure all kinds of hardships for virture, would not, for the sake of religion, master his passion? (4 Maccabees 7:22 Brenton)
4Mch:7:22  
4Mch:7:22 καὶ εἰδὼς ὅτι διὰ τὴν ἀρετὴν πάντα πόνον ὑπομένειν μακάριόν ἐστιν, οὐκ ἂν περικρατήσειεν τῶν παθῶν διὰ τὴν θεοσέβειαν;
4Mch:7:22 καί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι διά ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πόνος, -ου, ὁ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) μακάριος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν   ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό θεο·σέβεια, -ας, ἡ
4Mch:7:22 I też, nawet, mianowicie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cnota Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Szczęśliwy By być ??? Przed przydechem mocnym Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność
4Mch:7:22 kai\ ei)dO\s o(/ti dia\ tE\n a)retE\n pa/nta po/non u(pome/nein maka/rio/n e)stin, ou)k a)/n perikratE/seien tO=n paTO=n dia\ tE\n Teose/beian;
4Mch:7:22 kai eidOs hoti dia tEn aretEn panta ponon hypomenein makarion estin, uk an perikratEseien tOn paTOn dia tEn Teosebeian;
4Mch:7:22 C V3_PAPNSM C P RA_ASF N1_ASF A3_ASM N2_ASM V1_PAN A1A_ASM V9_PAI3S D x VA_AAO3S RA_GPN N3E_GPN P RA_ASF N1A_ASF
4Mch:7:22 and also, even, namely to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the virtue every all, each, every, the whole of labor to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain fortunate to be οὐχ before rough breathing ever (if ever) ć the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the piety
4Mch:7:22 and having PERCEIVE-ed (nom) because/that because of (+acc), through (+gen) the (acc) virtue (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) labor (acc) to-be-ENDURE-ing, to-will-ENDURE fortunate ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is not ever   the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) because of (+acc), through (+gen) the (acc) piety (acc)
4Mch:7:22 4Mch_7:22_1 4Mch_7:22_2 4Mch_7:22_3 4Mch_7:22_4 4Mch_7:22_5 4Mch_7:22_6 4Mch_7:22_7 4Mch_7:22_8 4Mch_7:22_9 4Mch_7:22_10 4Mch_7:22_11 4Mch_7:22_12 4Mch_7:22_13 4Mch_7:22_14 4Mch_7:22_15 4Mch_7:22_16 4Mch_7:22_17 4Mch_7:22_18 4Mch_7:22_19
4Mch:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:7:23 μόνος γὰρ ὁ σοφὸς καὶ ἀνδρεῖός ἐστιν τῶν παθῶν κύριος.
4Mch:7:23 For the wise and brave man only is lord over his passions. (4 Maccabees 7:23 Brenton)
4Mch:7:23  
4Mch:7:23 μόνος γὰρ σοφὸς καὶ ἀνδρεῖός ἐστιν τῶν παθῶν κύριος.
4Mch:7:23 μόνος -η -ον γάρ ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
4Mch:7:23 Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Dla odtąd, jak Mądry I też, nawet, mianowicie Mężny By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
4Mch:7:23 mo/nos ga\r o( sofo\s kai\ a)ndrei=o/s e)stin tO=n paTO=n ku/rios.
4Mch:7:23 monos gar ho sofos kai andreios estin tOn paTOn kyrios.
4Mch:7:23 A1_NSM x RA_NSM A1_NSM C A1A_NSM V9_PAI3S RA_GPN N3E_GPN N2_NSM
4Mch:7:23 sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) for since, as the wise and also, even, namely manly to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
4Mch:7:23 sole ([Adj] nom) for the (nom) wise ([Adj] nom) and manly ([Adj] nom) he/she/it-is the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
4Mch:7:23 4Mch_7:23_1 4Mch_7:23_2 4Mch_7:23_3 4Mch_7:23_4 4Mch_7:23_5 4Mch_7:23_6 4Mch_7:23_7 4Mch_7:23_8 4Mch_7:23_9 4Mch_7:23_10
4Mch:7:23 x x x x x x x x x x