4Mch:8:1 Διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ μειρακίσκοι τῷ τῆς εὐσεβείας λογισμῷ φιλοσοφοῦντες χαλεπωτέρων βασανιστηρίων ἐπεκράτησαν.
4Mch:8:1 Then, indeed, vehemently swayed with passion, he commanded to bring others of the adult Hebrews, and if they would eat of the unclean thing, to let them go when they had eaten; but if they objected, to torment them more grievously. (4 Maccabees 8:1 Brenton)
4Mch:8:1  
4Mch:8:1 Διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ μειρακίσκοι τῷ τῆς εὐσεβείας λογισμῷ φιλοσοφοῦντες χαλεπωτέρων βασανιστηρίων ἐπεκράτησαν.
4Mch:8:1 διά οὗτος αὕτη τοῦτο γέ   καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ λογισμός, -οῦ, ὁ   χαλεπώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of χαλεπός)    
4Mch:8:1 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Pobożność Logika Bardziej trudny
4Mch:8:1 *dia\ tou=to/ ge/ toi kai\ meiraki/skoi tO=| tE=s eu)sebei/as logismO=| filosofou=ntes CHalepOte/rOn basanistEri/On e)pekra/tEsan.
4Mch:8:1 dia tuto ge toi kai meirakiskoi tO tEs eusebeias logismO filosofuntes CHalepOterOn basanistEriOn epekratEsan.
4Mch:8:1 P RD_ASN x x C N2_NPM RA_DSM RA_GSF N1A_GSF N2_DSM V2_PAPNPM A1_GPNC N2N_GPN VAI_AAI3P
4Mch:8:1 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? ć and also, even, namely ć the the godliness logic ć more difficult ć ć
4Mch:8:1 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) ???   and   the (dat) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) logic (dat)   more difficult ([Adj] gen)    
4Mch:8:1 4Mch_8:1_1 4Mch_8:1_2 4Mch_8:1_3 4Mch_8:1_4 4Mch_8:1_5 4Mch_8:1_6 4Mch_8:1_7 4Mch_8:1_8 4Mch_8:1_9 4Mch_8:1_10 4Mch_8:1_11 4Mch_8:1_12 4Mch_8:1_13 4Mch_8:1_14
4Mch:8:1 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:2 ἐπειδὴ γὰρ κατὰ τὴν πρώτην πεῖραν ἐνικήθη περιφανῶς ὁ τύραννος μὴ δυνηθεὶς ἀναγκάσαι γέροντα μιαροφαγῆσαι, τότε δὴ σφόδρα περιπαθῶς ἐκέλευσεν ἄλλους ἐκ τῆς λείας τῶν Εβραίων ἀγαγεῖν, καὶ εἰ μὲν μιαροφαγήσαιεν, ἀπολύειν φαγόντας, εἰ δ’ ἀντιλέγοιεν, πικρότερον βασανίζειν.
4Mch:8:2 The tyrant having given this charge, seven brethren were brought into his presence, along with their aged mother, handsome, and modest, and well-born, and altogether comely. (4 Maccabees 8:2 Brenton)
4Mch:8:2  
4Mch:8:2 ἐπειδὴ γὰρ κατὰ τὴν πρώτην πεῖραν ἐνικήθη περιφανῶς τύραννος μὴ δυνηθεὶς ἀναγκάσαι γέροντα μιαροφαγῆσαι, τότε δὴ σφόδρα περιπαθῶς ἐκέλευσεν ἄλλους ἐκ τῆς λείας τῶν Εβραίων ἀγαγεῖν, καὶ εἰ μὲν μιαροφαγήσαιεν, ἀπολύειν φαγόντας, εἰ δ’ ἀντιλέγοιεν, πικρότερον βασανίζειν.
4Mch:8:2 ἐπει·δή γάρ κατά ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον πεῖρα, -ας, ἡ; πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-) νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-)   ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν μιαρο·φαγέω [LXX] (μιαροφαγ(ε)-, -, μιαροφαγη·σ-, -, -, -) τότε δή σφόδρα   κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἐκ ὁ ἡ τό λεῖος -α -ον ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί εἰ μέν μιαρο·φαγέω [LXX] (μιαροφαγ(ε)-, -, μιαροφαγη·σ-, -, -, -) ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) εἰ δέ ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) πικρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πικρός) βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-)
4Mch:8:2 ??? Dla odtąd, jak W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Po pierwsze Próba {Proces}; by próbować/próbę By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Tyran; Tyrannus Nie Do zdolnego By zmuszać Stary Do ??? Wtedy Naprawdę Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Inny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Gładka/pozioma/równina Hebrajski By prowadzić I też, nawet, mianowicie Jeżeli Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Do ??? Do wolny By jeść Jeżeli zaś By mówić przeciw Bardziej gorzki By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań
4Mch:8:2 e)peidE\ ga\r kata\ tE\n prO/tEn pei=ran e)nikE/TE perifanO=s o( tu/rannos mE\ dunETei\s a)nagka/sai ge/ronta miarofagE=sai, to/te dE\ sfo/dra peripaTO=s e)ke/leusen a)/llous e)k tE=s lei/as tO=n *ebrai/On a)gagei=n, kai\ ei) me\n miarofagE/saien, a)polu/ein fago/ntas, ei) d’ a)ntile/goien, pikro/teron basani/DZein.
4Mch:8:2 epeidE gar kata tEn prOtEn peiran enikETE perifanOs ho tyrannos mE dynETeis anankasai geronta miarofagEsai, tote dE sfodra peripaTOs ekeleusen allus ek tEs leias tOn ebraiOn agagein, kai ei men miarofagEsaien, apolyein fagontas, ei d’ antilegoien, pikroteron basaniDZein.
4Mch:8:2 C x P RA_ASF A1_ASFS V3_PAN VCI_API3S D RA_NSM N2_NSM D VC_APPNSM VA_AAN N3_ASM VA_AAN D x D D VAI_AAI3S RD_APM P RA_GSF A1A_GSF RA_GPM N2_GPM VB_AAN C C x VA_AAO3P V1_PAN VB_AAPAPM C x V1_PAO3P A1A_ASMC V1_PAN
4Mch:8:2 ??? for since, as down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the first trial; to try/attempt to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail ć the tyrant; Tyrannus not to able to compel old man to ??? then indeed vehement, intense, keen, inveighingly, eager ć to command i.e., urge on by word. other out of (+gen) ἐξ before vowels the smooth/level/plain the Hebrew to lead and also, even, namely if indeed (yet, certainly, surely) to ??? to free to eat if δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to speak against more bitter to torment examine closely, cross-question
4Mch:8:2 ??? for down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) first (acc) trial (acc); to-be-TRY/ATTEMPT-ing he/she/it-was-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER)   the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom) not upon being-ABLE-ed (nom|voc) to-COMPEL, be-you(sg)-COMPEL-ed!, he/she/it-happens-to-COMPEL (opt) old man (acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) then indeed vehement,   he/she/it-COMMand-ed other (acc) out of (+gen) the (gen) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) the (gen) Hebrews (gen) to-LEAD and if indeed they-happen-to-??? (opt) to-be-FREE-ing going-to-EAT (fut ptcp) (acc), upon EAT-ing (acc) if Yet they-happen-to-be-SPEAK-ing-AGAINST (opt) more bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-TORMENT-ing
4Mch:8:2 4Mch_8:2_1 4Mch_8:2_2 4Mch_8:2_3 4Mch_8:2_4 4Mch_8:2_5 4Mch_8:2_6 4Mch_8:2_7 4Mch_8:2_8 4Mch_8:2_9 4Mch_8:2_10 4Mch_8:2_11 4Mch_8:2_12 4Mch_8:2_13 4Mch_8:2_14 4Mch_8:2_15 4Mch_8:2_16 4Mch_8:2_17 4Mch_8:2_18 4Mch_8:2_19 4Mch_8:2_20 4Mch_8:2_21 4Mch_8:2_22 4Mch_8:2_23 4Mch_8:2_24 4Mch_8:2_25 4Mch_8:2_26 4Mch_8:2_27 4Mch_8:2_28 4Mch_8:2_29 4Mch_8:2_30 4Mch_8:2_31 4Mch_8:2_32 4Mch_8:2_33 4Mch_8:2_34 4Mch_8:2_35 4Mch_8:2_36 4Mch_8:2_37 4Mch_8:2_38
4Mch:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:3 ταῦτα διαταξαμένου τοῦ τυράννου, παρῆσαν ἀγόμενοι μετὰ γεραιᾶς μητρὸς ἑπτὰ ἀδελφοὶ καλοί τε καὶ αἰδήμονες καὶ γενναῖοι καὶ ἐν παντὶ χαρίεντες.
4Mch:8:3 Whom, when the tyrant beheld, encircling their mother as in a dance, he was pleased at them; and being struck with their becoming and ingenuous mien, smiled upon them, and calling them near, said: (4 Maccabees 8:3 Brenton)
4Mch:8:3  
4Mch:8:3 ταῦτα διαταξαμένου τοῦ τυράννου, παρῆσαν ἀγόμενοι μετὰ γεραιᾶς μητρὸς ἑπτὰ ἀδελφοὶ καλοί τε καὶ αἰδήμονες καὶ γενναῖοι καὶ ἐν παντὶ χαρίεντες.
4Mch:8:3 οὗτος αὕτη τοῦτο δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) μετά   μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἑπτά ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) τέ καί   καί   καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
4Mch:8:3 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać Tyran; Tyrannus By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany By prowadzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Matka Siedem Brat W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
4Mch:8:3 tau=ta diataXame/nou tou= tura/nnou, parE=san a)go/menoi meta\ geraia=s mEtro\s e(pta\ a)delfoi\ kaloi/ te kai\ ai)dE/mones kai\ gennai=oi kai\ e)n panti\ CHari/entes.
4Mch:8:3 tauta diataXamenu tu tyrannu, parEsan agomenoi meta geraias mEtros hepta adelfoi kaloi te kai aidEmones kai gennaioi kai en panti CHarientes.
4Mch:8:3 RD_APN VA_AMPGSM RA_GSM N2_GSM V9_IAI3P V1_PPPNPM P A1A_GSF N3_GSF M N2_NPM A1_NPM x C A3N_NPM C A1A_NPM C P A3_DSM A3E_NPM
4Mch:8:3 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prescribe decree, order, appoint or ordain the tyrant; Tyrannus to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened to lead after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć mother seven brother right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ć
4Mch:8:3 these (nom|acc) upon being-PRESCRIBE-ed (gen) the (gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen) they-were-BE-ing-PRESENT/HERE; upon HANG DOWN-ing (nom|acc|voc) while being-LEAD-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen)   mother (gen) seven brothers (nom|voc) right ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CALL-ing (opt) and [postpositive coordinate] and   and   and in/among/by (+dat) every (dat)  
4Mch:8:3 4Mch_8:3_1 4Mch_8:3_2 4Mch_8:3_3 4Mch_8:3_4 4Mch_8:3_5 4Mch_8:3_6 4Mch_8:3_7 4Mch_8:3_8 4Mch_8:3_9 4Mch_8:3_10 4Mch_8:3_11 4Mch_8:3_12 4Mch_8:3_13 4Mch_8:3_14 4Mch_8:3_15 4Mch_8:3_16 4Mch_8:3_17 4Mch_8:3_18 4Mch_8:3_19 4Mch_8:3_20 4Mch_8:3_21
4Mch:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:4 οὓς ἰδὼν ὁ τύραννος καθάπερ ἐν χορῷ μέσην τὴν μητέρα περιέχοντας ἥσθετο ἐπ’ αὐτοῖς καὶ τῆς εὐπρεπείας ἐκπλαγεὶς καὶ τῆς εὐγενείας προσεμειδίασεν αὐτοῖς καὶ πλησίον καλέσας ἔφη
4Mch:8:4 O youths, with favourable feelings, I admire the beauty of each of you; and greatly honouring so numerous a band of brethren, I not only counsel you not to share the madness of the old man who has been tortured before, (4 Maccabees 8:4 Brenton)
4Mch:8:4  
4Mch:8:4 οὓς ἰδὼν τύραννος καθάπερ ἐν χορῷ μέσην τὴν μητέρα περιέχοντας ἥσθετο ἐπ’ αὐτοῖς καὶ τῆς εὐπρεπείας ἐκπλαγεὶς καὶ τῆς εὐγενείας προσεμειδίασεν αὐτοῖς καὶ πλησίον καλέσας ἔφη
4Mch:8:4 ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ καθάπερ ἐν χορός, -οῦ, ὁ μέσος -η -ον ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ ἐκ·πλήσσω v.l. -πλήττω (εκ+πλησσ-/εκ+πληττ-, -, -, -, -, εκ+πλαγ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό καί πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
4Mch:8:4 Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tyran; Tyrannus Nawet jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Taniec [zobacz chór] Średni Matka Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dobrze wypadany By ogłuszać zadziwiaj, zaskakuj, wprawiał w zdumienie I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko By nazywać rozmowę By mówić
4Mch:8:4 ou(\s i)dO\n o( tu/rannos kaTa/per e)n CHorO=| me/sEn tE\n mEte/ra perie/CHontas E(/sTeto e)p’ au)toi=s kai\ tE=s eu)prepei/as e)kplagei\s kai\ tE=s eu)genei/as prosemeidi/asen au)toi=s kai\ plEsi/on kale/sas e)/fE
4Mch:8:4 hus idOn ho tyrannos kaTaper en CHorO mesEn tEn mEtera perieCHontas hEsTeto ep’ autois kai tEs euprepeias ekplageis kai tEs eugeneias prosemeidiasen autois kai plEsion kalesas efE
4Mch:8:4 RR_APM VB_AAPNSM RA_NSM N2_NSM D P N2_DSM A1_ASF RA_ASF N3_ASF V1_PAPAPM VA_AMI3S P RD_DPM C RA_GSF N1A_GSF VD_APPNSM C RA_GSF N1A_GSF VAI_AAI3S RD_DPM C D VA_AAPNSM V6I_IAI3S
4Mch:8:4 who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the tyrant; Tyrannus even as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dancing [see chorus] middle the mother to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the well-befittedness to stun astonish, surprise, amazed and also, even, namely the ć ć he/she/it/same and also, even, namely neighbor one near, close to; near to call call to say
4Mch:8:4 who/whom/which (acc) upon SEE-ing (nom) the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom) even as in/among/by (+dat) dancing (dat) middle ([Adj] acc) the (acc) mother (acc) while CONTAINED-ing (acc) he/she/it-was-being-EAT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) and the (gen) well-befittedness (gen), well-befittednesss (acc) upon being-STUN-ed (nom|voc) and the (gen)     them/same (dat) and neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon CALL-ing (nom|voc) he/she/it-was-SAY-ing
4Mch:8:4 4Mch_8:4_1 4Mch_8:4_2 4Mch_8:4_3 4Mch_8:4_4 4Mch_8:4_5 4Mch_8:4_6 4Mch_8:4_7 4Mch_8:4_8 4Mch_8:4_9 4Mch_8:4_10 4Mch_8:4_11 4Mch_8:4_12 4Mch_8:4_13 4Mch_8:4_14 4Mch_8:4_15 4Mch_8:4_16 4Mch_8:4_17 4Mch_8:4_18 4Mch_8:4_19 4Mch_8:4_20 4Mch_8:4_21 4Mch_8:4_22 4Mch_8:4_23 4Mch_8:4_24 4Mch_8:4_25 4Mch_8:4_26 4Mch_8:4_27
4Mch:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:5 Ὦ νεανίαι, φιλοφρόνως ἐγὼ καθ’ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν θαυμάζω, τὸ κάλλος καὶ τὸ πλῆθος τοσούτων ἀδελφῶν ὑπερτιμῶν οὐ μόνον συμβουλεύω μὴ μανῆναι τὴν αὐτὴν τῷ προβασανισθέντι γέροντι μανίαν, ἀλλὰ καὶ παρακαλῶ συνείξαντάς μοι τῆς ἐμῆς ἀπολαύειν φιλίας·
4Mch:8:5 but I do beg you to yield, and to enjoy my friendship; for I possess the power, not only of punishing those who disobey my commands, but of doing good to those who obey them. (4 Maccabees 8:5 Brenton)
4Mch:8:5  
4Mch:8:5 νεανίαι, φιλοφρόνως ἐγὼ καθ’ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν θαυμάζω, τὸ κάλλος καὶ τὸ πλῆθος τοσούτων ἀδελφῶν ὑπερτιμῶν οὐ μόνον συμβουλεύω μὴ μανῆναι τὴν αὐτὴν τῷ προβασανισθέντι γέροντι μανίαν, ἀλλὰ καὶ παρακαλῶ συνείξαντάς μοι τῆς ἐμῆς ἀπολαύειν φιλίας·
4Mch:8:5 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νεανίας, -ου, ὁ φιλο·φρόνως ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἕκαστος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) μή μαίνομαι (μαιν-, -, -, μεμην·[κ]-, -, μαν·[θ]-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν μανία, -ας, ἡ ἀλλά καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν   φιλία, -ας, ἡ
4Mch:8:5 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Młody człowiek ??? Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jeden Każdy Ty By być zaskakiwany są podziwiany przy I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Taki jak Brat; siostra ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Do rady Nie By być maniakalna wściekłość, być obłąkany On/ona/to/to samo Stary Obłęd Ale I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ja Mój/mój Miłość
4Mch:8:5 *)=O neani/ai, filofro/nOs e)gO\ kaT’ e(no\s e(ka/stou u(mO=n Tauma/DZO, to\ ka/llos kai\ to\ plE=Tos tosou/tOn a)delfO=n u(pertimO=n ou) mo/non sumbouleu/O mE\ manE=nai tE\n au)tE\n tO=| probasanisTe/nti ge/ronti mani/an, a)lla\ kai\ parakalO= sunei/Xanta/s moi tE=s e)mE=s a)polau/ein fili/as·
4Mch:8:5 O neaniai, filofronOs egO kaT’ henos hekastu hymOn TaumaDZO, to kallos kai to plETos tosutOn adelfOn hypertimOn u monon symbuleuO mE manEnai tEn autEn tO probasanisTenti geronti manian, alla kai parakalO syneiXantas moi tEs emEs apolauein filias·
4Mch:8:5 I N1T_VPM D RP_NS P A3_GSM A1_GSM RP_GP V1_PAI1S RA_ASN N3E_ASN C RA_ASN N3E_ASN A1_GPM N2_GPM V3_PAPNSM D D V1_PAI1S D VD_APN RA_ASF RD_ASF RA_DSM VS_APPDSM N3_DSM N1A_ASF C C V2_PAI1S VA_AAPASM RP_DS RA_GSF A1_GSF V1_PAN N1A_GSF
4Mch:8:5 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be young man ??? I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing one each you to be surprised be marvelled at the ć and also, even, namely the lot (multitude ) such as brother; sister ć οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to council not to be manic rage, be mad the he/she/it/same the ć old man mania but and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with ć I the my/mine ć love
4Mch:8:5 O!; omega; I-should-be young men (nom|voc) ??? I (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) one (gen) each (of two) (gen) you(pl) (gen) I-am-BE SURPRISED-ing, I-should-be-BE SURPRISED-ing the (nom|acc)   and the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) so many (gen) brothers (gen); sisters (gen)   not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-am-COUNCIL-ing, I-should-be-COUNCIL-ing not to-be-BE MANIC-ed the (acc) her/it/same (acc) the (dat)   old man (dat) mania (acc) but and I-am-PETITION-ing, I-should-be-PETITION-ing   me (dat) the (gen) my/mine (gen)   love (gen)
4Mch:8:5 4Mch_8:5_1 4Mch_8:5_2 4Mch_8:5_3 4Mch_8:5_4 4Mch_8:5_5 4Mch_8:5_6 4Mch_8:5_7 4Mch_8:5_8 4Mch_8:5_9 4Mch_8:5_10 4Mch_8:5_11 4Mch_8:5_12 4Mch_8:5_13 4Mch_8:5_14 4Mch_8:5_15 4Mch_8:5_16 4Mch_8:5_17 4Mch_8:5_18 4Mch_8:5_19 4Mch_8:5_20 4Mch_8:5_21 4Mch_8:5_22 4Mch_8:5_23 4Mch_8:5_24 4Mch_8:5_25 4Mch_8:5_26 4Mch_8:5_27 4Mch_8:5_28 4Mch_8:5_29 4Mch_8:5_30 4Mch_8:5_31 4Mch_8:5_32 4Mch_8:5_33 4Mch_8:5_34 4Mch_8:5_35 4Mch_8:5_36 4Mch_8:5_37
4Mch:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:6 δυναίμην δ’ ἂν ὥσπερ κολάζειν τοὺς ἀπειθοῦντάς μου τοῖς ἐπιτάγμασιν, οὕτω καὶ εὐεργετεῖν τοὺς εὐπειθοῦντάς μοι.
4Mch:8:6 Put confidence in me, then, and you shall receive places of authority in my government, if you forsake your national ordinance, (4 Maccabees 8:6 Brenton)
4Mch:8:6  
4Mch:8:6 δυναίμην δ’ ἂν ὥσπερ κολάζειν τοὺς ἀπειθοῦντάς μου τοῖς ἐπιτάγμασιν, οὕτω καὶ εὐεργετεῖν τοὺς εὐπειθοῦντάς μοι.
4Mch:8:6 δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) δέ ἄν ὥσ·περ κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   οὕτως/οὕτω καί εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
4Mch:8:6 Do zdolnego zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By korzystać Ja
4Mch:8:6 dunai/mEn d’ a)/n O(/sper kola/DZein tou\s a)peiTou=nta/s mou toi=s e)pita/gmasin, ou(/tO kai\ eu)ergetei=n tou\s eu)peiTou=nta/s moi.
4Mch:8:6 dynaimEn d’ an hOsper kolaDZein tus apeiTuntas mu tois epitagmasin, hutO kai euergetein tus eupeiTuntas moi.
4Mch:8:6 V6_PMO1S x x D V1_PAN RA_APM V2_PAPAPM RP_GS RA_DPN N3M_DPN D C V2_PAN RA_APM V2_PAPAPM RP_DS
4Mch:8:6 to able δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. the to disobey when related to the gospel, to disbelieve I the ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to benefit the ć I
4Mch:8:6 I-happen-to-be-being-ABLE-ed (opt) Yet ever just as to-be-PUNISH-ing the (acc) while DISOBEY-ing (acc) me (gen) the (dat)   thusly/like this and to-be-BENEFIT-ing the (acc)   me (dat)
4Mch:8:6 4Mch_8:6_1 4Mch_8:6_2 4Mch_8:6_3 4Mch_8:6_4 4Mch_8:6_5 4Mch_8:6_6 4Mch_8:6_7 4Mch_8:6_8 4Mch_8:6_9 4Mch_8:6_10 4Mch_8:6_11 4Mch_8:6_12 4Mch_8:6_13 4Mch_8:6_14 4Mch_8:6_15 4Mch_8:6_16
4Mch:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:7 πιστεύσατε οὖν καὶ ἀρχὰς ἐπὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἡγεμονικὰς λήμψεσθε ἀρνησάμενοι τὸν πάτριον ὑμῶν τῆς πολιτείας θεσμόν·
4Mch:8:7 and, conforming to the Greek mode of life, alter your rule, and revel in youth's delights. (4 Maccabees 8:7 Brenton)
4Mch:8:7  
4Mch:8:7 πιστεύσατε οὖν καὶ ἀρχὰς ἐπὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἡγεμονικὰς λήμψεσθε ἀρνησάμενοι τὸν πάτριον ὑμῶν τῆς πολιτείας θεσμόν·
4Mch:8:7 πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) οὖν καί ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἡγεμονικός -ή -όν [LXX] λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πολιτεία, -ας, ἡ  
4Mch:8:7 By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Dlatego/wtedy I też, nawet, mianowicie Początek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mój/mój Sprawa [zobacz pragmatyczny] Jak prowadzący By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By zaprzeczać/wyrzekaj się Ty Administracja państwowa
4Mch:8:7 pisteu/sate ou)=n kai\ a)rCHa\s e)pi\ tO=n e)mO=n pragma/tOn E(gemonika\s lE/mPSesTe a)rnEsa/menoi to\n pa/trion u(mO=n tE=s politei/as Tesmo/n·
4Mch:8:7 pisteusate un kai arCHas epi tOn emOn pragmatOn hEgemonikas lEmPSesTe arnEsamenoi ton patrion hymOn tEs politeias Tesmon·
4Mch:8:7 VA_AAD2P x C N1_APF P RA_GPN A1_GPN N3M_GPN A1_APF VF_FMI2P VA_AMPNPM RA_ASM A1A_ASM RP_GP RA_GSF N1A_GSF N2_ASM
4Mch:8:7 to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with therefore/then and also, even, namely beginning upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the my/mine matter [see pragmatic] leader-like to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to deny/disavow the ć you the polity ć
4Mch:8:7 do-BELIEVE/ENTRUST-you(pl)-WITH! therefore/then and beginnings (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) my/mine (gen) matters (gen) leader-like ([Adj] acc) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed upon being-DENY/DISAVOW-ed (nom|voc) the (acc)   you(pl) (gen) the (gen) polity (gen), polities (acc)  
4Mch:8:7 4Mch_8:7_1 4Mch_8:7_2 4Mch_8:7_3 4Mch_8:7_4 4Mch_8:7_5 4Mch_8:7_6 4Mch_8:7_7 4Mch_8:7_8 4Mch_8:7_9 4Mch_8:7_10 4Mch_8:7_11 4Mch_8:7_12 4Mch_8:7_13 4Mch_8:7_14 4Mch_8:7_15 4Mch_8:7_16 4Mch_8:7_17
4Mch:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:8 καὶ μεταλαβόντες Ἑλληνικοῦ βίου καὶ μεταδιαιτηθέντες ἐντρυφήσατε ταῖς νεότησιν ὑμῶν·
4Mch:8:8 For if you provoke me by your disobedience, you will compel me to destroy you, every one, with terrible punishments by tortures. (4 Maccabees 8:8 Brenton)
4Mch:8:8  
4Mch:8:8 καὶ μεταλαβόντες Ἑλληνικοῦ βίου καὶ μεταδιαιτηθέντες ἐντρυφήσατε ταῖς νεότησιν ὑμῶν·
4Mch:8:8 καί μετα·λαμβάνω (μετα+λαμβαν-, μετα+λημψ-, 2nd μετα+λαβ-, -, -, -) Ἑλληνικός -ή -όν βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) καί   ἐν·τρυφάω (εν+τρυφ(α)-, εν+τρυφη·σ-, εν+τρυφη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
4Mch:8:8 I też, nawet, mianowicie By uczestniczyć Grecki [Grecji albo Grecy albo grecki] Życie; by żyć I też, nawet, mianowicie By oddawać się w Młodzież [zobacz neofitę] Ty
4Mch:8:8 kai\ metalabo/ntes *e(llEnikou= bi/ou kai\ metadiaitETe/ntes e)ntrufE/sate tai=s neo/tEsin u(mO=n·
4Mch:8:8 kai metalabontes ellEniku biu kai metadiaitETentes entryfEsate tais neotEsin hymOn·
4Mch:8:8 C VB_AAPNPM N2_GSM N2_GSM C VC_APPNPM VA_AAI2P RA_DPF N3T_DPF RP_GP
4Mch:8:8 and also, even, namely to share Greek [of Greece or Greeks or Greek] life; to live and also, even, namely ć to indulge in the youth [see neophyte] you
4Mch:8:8 and upon SHARE-ing (nom|voc) Greek ([Adj] gen) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! and   do-INDULGE-you(pl)-IN! the (dat) youths (dat) you(pl) (gen)
4Mch:8:8 4Mch_8:8_1 4Mch_8:8_2 4Mch_8:8_3 4Mch_8:8_4 4Mch_8:8_5 4Mch_8:8_6 4Mch_8:8_7 4Mch_8:8_8 4Mch_8:8_9 4Mch_8:8_10
4Mch:8:8 x x x x x x x x x x
4Mch:8:9 ἐπεί, ἐὰν ὀργίλως με διάθησθε διὰ τῆς ἀπειθείας, ἀναγκάσετέ με ἐπὶ δειναῖς κολάσεσιν ἕνα ἕκαστον ὑμῶν διὰ τῶν βασάνων ἀπολέσαι.
4Mch:8:9 Have mercy, then, upon your own selves, whom I, although an enemy, compassionate for your age and comeliness. (4 Maccabees 8:9 Brenton)
4Mch:8:9  
4Mch:8:9 ἐπεί, ἐὰν ὀργίλως με διάθησθε διὰ τῆς ἀπειθείας, ἀναγκάσετέ με ἐπὶ δειναῖς κολάσεσιν ἕνα ἕκαστον ὑμῶν διὰ τῶν βασάνων ἀπολέσαι.
4Mch:8:9 ἐπεί ἐάν (εἰ ἄν)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) διά ὁ ἡ τό ἀ·πείθεια, -ας, ἡ ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί δεινός -ή -όν [LXX] κόλασις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἕκαστος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς διά ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
4Mch:8:9 Odtąd/inaczej [inaczej, np., Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ja By robić konwencję Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Upór By zmuszać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Straszny Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się Jeden Każdy Ty Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Męki By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
4Mch:8:9 e)pei/, e)a\n o)rgi/lOs me dia/TEsTe dia\ tE=s a)peiTei/as, a)nagka/sete/ me e)pi\ deinai=s kola/sesin e(/na e(/kaston u(mO=n dia\ tO=n basa/nOn a)pole/sai.
4Mch:8:9 epei, ean orgilOs me diaTEsTe dia tEs apeiTeias, anankasete me epi deinais kolasesin hena hekaston hymOn dia tOn basanOn apolesai.
4Mch:8:9 C C D RP_AS VE_AMS2P P RA_GSF N1A_GSF VF_FAI2P RP_AS P A1_DPF N3I_DPF A3_ASM A1_ASM RP_GP P RA_GPF N2_GPF VA_AAN
4Mch:8:9 since/otherwise [otherwise, e.g., if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć I to make covenant because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the stubbornness to compel I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing dreadful divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine one each you because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the torment to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
4Mch:8:9 since if-ever   me (acc) you(pl)-should-be-MAKE COVENANT-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) stubbornness (gen), stubbornnesss (acc) you(pl)-will-COMPEL me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) dreadful ([Adj] dat) Penalize (dat) one (acc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) because of (+acc), through (+gen) the (gen) torments (gen) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt)
4Mch:8:9 4Mch_8:9_1 4Mch_8:9_2 4Mch_8:9_3 4Mch_8:9_4 4Mch_8:9_5 4Mch_8:9_6 4Mch_8:9_7 4Mch_8:9_8 4Mch_8:9_9 4Mch_8:9_10 4Mch_8:9_11 4Mch_8:9_12 4Mch_8:9_13 4Mch_8:9_14 4Mch_8:9_15 4Mch_8:9_16 4Mch_8:9_17 4Mch_8:9_18 4Mch_8:9_19 4Mch_8:9_20
4Mch:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:10 κατελεήσατε οὖν ἑαυτούς, οὓς καὶ ὁ πολέμιος ἔγωγε καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς εὐμορφίας οἰκτίρομαι.
4Mch:8:10 Will you not reason upon this--that if you disobey, there will be nothing left for you but to die in tortures? (4 Maccabees 8:10 Brenton)
4Mch:8:10  
4Mch:8:10 κατελεήσατε οὖν ἑαυτούς, οὓς καὶ πολέμιος ἔγωγε καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς εὐμορφίας οἰκτίρομαι.
4Mch:8:10   οὖν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὅς ἥ ὅ καί ὁ ἡ τό   ἔγω·γε [LXX] καί ὁ ἡ τό ἡλικία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό   οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -)
4Mch:8:10 Dlatego/wtedy Samo /nasz /twój /siebie Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Naprawdę Wzmacniałem formę z ???, "Ja" I też, nawet, mianowicie Wiek stają się starszy I też, nawet, mianowicie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda}
4Mch:8:10 kateleE/sate ou)=n e(autou/s, ou(\s kai\ o( pole/mios e)/gOge kai\ tE=s E(liki/as kai\ tE=s eu)morfi/as oi)kti/romai.
4Mch:8:10 kateleEsate un heautus, hus kai ho polemios egOge kai tEs hElikias kai tEs eumorfias oiktiromai.
4Mch:8:10 VA_AAD2P x RD_APM RR_APM C RA_NSM A1A_NSM RP+XNS C RA_GSF N1A_GSF C RA_GSF N1A_GSF V1_PMI1S
4Mch:8:10 ć therefore/then self /our-/your-/themselves who/whom/which and also, even, namely the ć I indeed Strengthened form of ἐγώ, "I" and also, even, namely the age get older and also, even, namely the ć to compassion feelings of compassion; pity
4Mch:8:10   therefore/then selves (acc) who/whom/which (acc) and the (nom)   I indeed and the (gen) age (gen), ages (acc) and the (gen)   I-am-being-COMPASSION-ed
4Mch:8:10 4Mch_8:10_1 4Mch_8:10_2 4Mch_8:10_3 4Mch_8:10_4 4Mch_8:10_5 4Mch_8:10_6 4Mch_8:10_7 4Mch_8:10_8 4Mch_8:10_9 4Mch_8:10_10 4Mch_8:10_11 4Mch_8:10_12 4Mch_8:10_13 4Mch_8:10_14 4Mch_8:10_15
4Mch:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:11 οὐ διαλογιεῖσθε τοῦτο, ὅτι οὐδὲν ὑμῖν ἀπειθήσασιν πλὴν τοῦ μετὰ στρεβλῶν ἀποθανεῖν ἀπόκειται;
4Mch:8:11 Thus speaking, he ordered the instruments of torture to be brought forward, that very fear might prevail upon them to eat unclean meat. (4 Maccabees 8:11 Brenton)
4Mch:8:11  
4Mch:8:11 οὐ διαλογιεῖσθε τοῦτο, ὅτι οὐδὲν ὑμῖν ἀπειθήσασιν πλὴν τοῦ μετὰ στρεβλῶν ἀποθανεῖν ἀπόκειται;
4Mch:8:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·λογίζομαι (δια+λογιζ-, δια+λογι(ε)·[σ]-, δια+λογι·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) πλήν ὁ ἡ τό μετά στρεβλόω (στρεβλ(ο)-, -, στρεβλω·σ-, -, -, στρεβλω·θ-) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἀπό·κει·μαι (ath. απο+κει-, -, -, -, -, -)
4Mch:8:11 ??? Przed przydechem mocnym By zastanawiać się rozważaj, przemyśliwuj, rozumuj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Nie jeden (nic, nikt) Ty By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Z wyjątkiem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By kręcić się By umierać By trzymać się w zapasie
4Mch:8:11 ou) dialogiei=sTe tou=to, o(/ti ou)de\n u(mi=n a)peiTE/sasin plE\n tou= meta\ streblO=n a)poTanei=n a)po/keitai;
4Mch:8:11 u dialogieisTe tuto, hoti uden hymin apeiTEsasin plEn tu meta streblOn apoTanein apokeitai;
4Mch:8:11 D VF2_FMI2P RD_ASN C A3_ASN RP_DP VA_AAPDPM D RA_GSM P N1_GPF VB_AAN V5_PMI3S
4Mch:8:11 οὐχ before rough breathing to deliberate consider, ponder, reason this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that not one (nothing, no one) you to disobey when related to the gospel, to disbelieve except the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to twist to die to hold in store
4Mch:8:11 not you(pl)-will-be-DELIBERATE-ed this (nom|acc) because/that not one (nom|acc) you(pl) (dat) upon DISOBEY-ing (dat) except the (gen) after (+acc), with (+gen) while TWIST-ing (nom) to-will-DIE, to-DIE he/she/it-is-being-HOLD-ed-IN-STORE
4Mch:8:11 4Mch_8:11_1 4Mch_8:11_2 4Mch_8:11_3 4Mch_8:11_4 4Mch_8:11_5 4Mch_8:11_6 4Mch_8:11_7 4Mch_8:11_8 4Mch_8:11_9 4Mch_8:11_10 4Mch_8:11_11 4Mch_8:11_12 4Mch_8:11_13
4Mch:8:11 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:12 Ταῦτα δὲ λέγων ἐκέλευσεν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τιθέναι τὰ βασανιστήρια, ὅπως καὶ διὰ τοῦ φόβου πείσειεν αὐτοὺς μιαροφαγῆσαι.
4Mch:8:12 And when the spearman brought forward the wheels, and the racks, and the hooks, and catapeltae, and caldrons, pans, and finger-racks, and iron hands and wedges, and bellows, the tyrant continue: (4 Maccabees 8:12 Brenton)
4Mch:8:12  
4Mch:8:12 Ταῦτα δὲ λέγων ἐκέλευσεν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τιθέναι τὰ βασανιστήρια, ὅπως καὶ διὰ τοῦ φόβου πείσειεν αὐτοὺς μιαροφαγῆσαι.
4Mch:8:12 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό   ὅπως καί διά ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μιαρο·φαγέω [LXX] (μιαροφαγ(ε)-, -, μιαροφαγη·σ-, -, -, -)
4Mch:8:12 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By mówić/opowiadaj By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Do (+przyspieszenie) Przedtem/w przodzie z By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Obawa [zobacz fobię]; by bać się By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie On/ona/to/to samo Do ???
4Mch:8:12 *tau=ta de\ le/gOn e)ke/leusen ei)s to\ e)/mprosTen tiTe/nai ta\ basanistE/ria, o(/pOs kai\ dia\ tou= fo/bou pei/seien au)tou\s miarofagE=sai.
4Mch:8:12 tauta de legOn ekeleusen eis to emprosTen tiTenai ta basanistEria, hopOs kai dia tu fobu peiseien autus miarofagEsai.
4Mch:8:12 RD_APN x V1_PAPNSM VAI_AAI3S P RA_ASN D V7_PAN RA_APN N2N_APN C D P RA_GSM N2_GSM VA_AAO3S RD_APM VA_AAN
4Mch:8:12 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to command i.e., urge on by word. into (+acc) the before/in front of to place lay, put, set, situate, station the ć so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the fear [see phobia]; to fear to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence he/she/it/same to ???
4Mch:8:12 these (nom|acc) Yet while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-COMMand-ed into (+acc) the (nom|acc) before/in front of to-be-PLACE-ing the (nom|acc)   this is how and because of (+acc), through (+gen) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! they-happen-to-PERSUADE/CONVINCE (classical opt) them/same (acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
4Mch:8:12 4Mch_8:12_1 4Mch_8:12_2 4Mch_8:12_3 4Mch_8:12_4 4Mch_8:12_5 4Mch_8:12_6 4Mch_8:12_7 4Mch_8:12_8 4Mch_8:12_9 4Mch_8:12_10 4Mch_8:12_11 4Mch_8:12_12 4Mch_8:12_13 4Mch_8:12_14 4Mch_8:12_15 4Mch_8:12_16 4Mch_8:12_17 4Mch_8:12_18
4Mch:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:13 ὡς δὲ τροχούς τε καὶ ἀρθρέμβολα, στρεβλωτήριά τε καὶ τροχαντῆρας καὶ καταπέλτας καὶ λέβητας, τήγανά τε καὶ δακτυλήθρας καὶ χεῖρας σιδηρᾶς καὶ σφῆνας καὶ τὰ ζώπυρα τοῦ πυρὸς οἱ δορυφόροι προέθεσαν, ὑπολαβὼν ὁ τύραννος ἔφη
4Mch:8:13 Fear, young men, and the righteousness which ye worship will be merciful to you if you err from compulsion. (4 Maccabees 8:13 Brenton)
4Mch:8:13  
4Mch:8:13 ὡς δὲ τροχούς τε καὶ ἀρθρέμβολα, στρεβλωτήριά τε καὶ τροχαντῆρας καὶ καταπέλτας καὶ λέβητας, τήγανά τε καὶ δακτυλήθρας καὶ χεῖρας σιδηρᾶς καὶ σφῆνας καὶ τὰ ζώπυρα τοῦ πυρὸς οἱ δορυφόροι προέθεσαν, ὑπολαβὼν τύραννος ἔφη
4Mch:8:13 ὡς δέ τροχός, -οῦ, ὁ τέ καί     τέ καί τροχαντήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί   καί     τέ καί   καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό   προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
4Mch:8:13 Jak/jak zaś Koło I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Krętarz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ręka Żelazny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ogień By wysuwać By zaprzyjaźniać się Tyran; Tyrannus By mówić
4Mch:8:13 O(s de\ troCHou/s te kai\ a)rTre/mbola, streblOtE/ria/ te kai\ troCHantE=ras kai\ katape/ltas kai\ le/bEtas, tE/gana/ te kai\ daktulE/Tras kai\ CHei=ras sidEra=s kai\ sfE=nas kai\ ta\ DZO/pura tou= puro\s oi( dorufo/roi proe/Tesan, u(polabO\n o( tu/rannos e)/fE
4Mch:8:13 hOs de troCHus te kai arTrembola, streblOtEria te kai troCHantEras kai katapeltas kai lebEtas, tEgana te kai daktylETras kai CHeiras sidEras kai sfEnas kai ta DZOpyra tu pyros hoi doryforoi proeTesan, hypolabOn ho tyrannos efE
4Mch:8:13 C x N2_APM x C N2N_APN N2N_APN x C N3_APM C N1M_APM C N3T_APM N2N_APN x C N1A_APF C N3_APF A1C_APF C N3_APM C RA_APN N2N_APN RA_GSN N3_GSN RA_NPM N2_NPM VEI_AAI3P VB_AAPNSM RA_NSM N2_NSM V6I_IAI3S
4Mch:8:13 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wheel and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely trochanter and also, even, namely ć and also, even, namely ć ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć and also, even, namely hand iron and also, even, namely ć and also, even, namely the ć the fire the ć to put forward to take up the tyrant; Tyrannus to say
4Mch:8:13 as/like Yet wheels (acc) and [postpositive coordinate] and     and [postpositive coordinate] and trochanters (acc) and   and     and [postpositive coordinate] and   and hands (acc) iron ([Adj] acc, gen) and   and the (nom|acc)   the (gen) fire (gen) the (nom)   they-PUT-ed-FORWARD upon TAKE UP-ing (nom) the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom) he/she/it-was-SAY-ing
4Mch:8:13 4Mch_8:13_1 4Mch_8:13_2 4Mch_8:13_3 4Mch_8:13_4 4Mch_8:13_5 4Mch_8:13_6 4Mch_8:13_7 4Mch_8:13_8 4Mch_8:13_9 4Mch_8:13_10 4Mch_8:13_11 4Mch_8:13_12 4Mch_8:13_13 4Mch_8:13_14 4Mch_8:13_15 4Mch_8:13_16 4Mch_8:13_17 4Mch_8:13_18 4Mch_8:13_19 4Mch_8:13_20 4Mch_8:13_21 4Mch_8:13_22 4Mch_8:13_23 4Mch_8:13_24 4Mch_8:13_25 4Mch_8:13_26 4Mch_8:13_27 4Mch_8:13_28 4Mch_8:13_29 4Mch_8:13_30 4Mch_8:13_31 4Mch_8:13_32 4Mch_8:13_33 4Mch_8:13_34 4Mch_8:13_35
4Mch:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:14 Μειράκια, φοβήθητε, καὶ ἣν σέβεσθε δίκην, ἵλεως ὑμῖν ἔσται δι’ ἀνάγκην παρανομήσασιν.
4Mch:8:14 Now they having listened to these words of persuasion, and seeing the fearful instruments, not only were not afraid, but even answered the arguments of the tyrant, and through their good reasoning destroyed his power. (4 Maccabees 8:14 Brenton)
4Mch:8:14  
4Mch:8:14 Μειράκια, φοβήθητε, καὶ ἣν σέβεσθε δίκην, ἵλεως ὑμῖν ἔσται δι’ ἀνάγκην παρανομήσασιν.
4Mch:8:14   φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ὅς ἥ ὅ σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) δίκη, -ης, ἡ ἵλεως -ων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά ἀνάγκη, -ης, ἡ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -)
4Mch:8:14 By bać się I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny Ty By być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Przymusu/potrzeba By być na zewnątrz prawa
4Mch:8:14 *meira/kia, fobE/TEte, kai\ E(\n se/besTe di/kEn, i(/leOs u(mi=n e)/stai di’ a)na/gkEn paranomE/sasin.
4Mch:8:14 meirakia, fobETEte, kai hEn sebesTe dikEn, hileOs hymin estai di’ anankEn paranomEsasin.
4Mch:8:14 N2N_VPN VC_APD2P C RR_ASF V1_PMI2P N1_ASF A1B_NSM RP_DP VF_FMI3S P N1_ASF VA_AAPDPM
4Mch:8:14 ć to fear and also, even, namely who/whom/which to revere defer to, respect, penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious you to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) compulsion/necessity to be outside the law
4Mch:8:14   be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed and who/whom/which (acc) you(pl)-are-being-REVERE-ed, be-you(pl)-being-REVERE-ed! penalty (acc) merciful ([Adj] acc, nom|voc) you(pl) (dat) he/she/it-will-be because of (+acc), through (+gen) compulsion/necessity (acc) upon BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (dat)
4Mch:8:14 4Mch_8:14_1 4Mch_8:14_2 4Mch_8:14_3 4Mch_8:14_4 4Mch_8:14_5 4Mch_8:14_6 4Mch_8:14_7 4Mch_8:14_8 4Mch_8:14_9 4Mch_8:14_10 4Mch_8:14_11 4Mch_8:14_12
4Mch:8:14 x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:15 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐπαγωγὰ καὶ ὁρῶντες δεινὰ οὐ μόνον οὐκ ἐφοβήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἀντεφιλοσόφησαν τῷ τυράννῳ καὶ διὰ τῆς εὐλογιστίας τὴν τυραννίδα αὐτοῦ κατέλυσαν.
4Mch:8:15 Now let us consider the matter: had any of them been weak-spirited and cowardly among them, what reasonings would they have employed but these? (4 Maccabees 8:15 Brenton)
4Mch:8:15  
4Mch:8:15 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐπαγωγὰ καὶ ὁρῶντες δεινὰ οὐ μόνον οὐκ ἐφοβήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἀντεφιλοσόφησαν τῷ τυράννῳ καὶ διὰ τῆς εὐλογιστίας τὴν τυραννίδα αὐτοῦ κατέλυσαν.
4Mch:8:15 ὁ ἡ τό δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δεῖνα, ὁ, ἡ, τό; δεινός -ή -όν [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀλλά καί   ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ καί διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τυραννί[δ]ς, -ίδος, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-)
4Mch:8:15 zaś By słyszeć I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pewny ktoś (taki jeden, tak i tak); straszny ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) ??? Przed przydechem mocnym By bać się Ale I też, nawet, mianowicie Tyran; Tyrannus I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Tyrania On/ona/to/to samo By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca
4Mch:8:15 *oi( de\ a)kou/santes e)pagOga\ kai\ o(rO=ntes deina\ ou) mo/non ou)k e)fobE/TEsan, a)lla\ kai\ a)ntefiloso/fEsan tO=| tura/nnO| kai\ dia\ tE=s eu)logisti/as tE\n turanni/da au)tou= kate/lusan.
4Mch:8:15 hoi de akusantes epagOga kai horOntes deina u monon uk efobETEsan, alla kai antefilosofEsan tO tyrannO kai dia tEs eulogistias tEn tyrannida autu katelysan.
4Mch:8:15 RA_NPM x VA_AAPNPM A1B_APN C V3_PAPNPM A1_APN D D D VCI_API3P C D VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM C P RA_GSF N1A_ASF RA_ASF N3D_ASF RD_GSM VAI_AAI3P
4Mch:8:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), certain someone (such an one, so and so); dreadful οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) οὐχ before rough breathing to fear but and also, even, namely ć the tyrant; Tyrannus and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the tyranny he/she/it/same to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end
4Mch:8:15 the (nom) Yet upon HEAR-ing (nom|voc)   and while SEE-ing (nom|voc) certain someone (nom|acc); dreadful ([Adj] nom|acc|voc) not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) not they-were-FEAR-ed but and   the (dat) tyrant (dat); Tyrannus (dat) and because of (+acc), through (+gen) the (gen)   the (acc) tyranny (acc) him/it/same (gen) they-ABOLISH-ed
4Mch:8:15 4Mch_8:15_1 4Mch_8:15_2 4Mch_8:15_3 4Mch_8:15_4 4Mch_8:15_5 4Mch_8:15_6 4Mch_8:15_7 4Mch_8:15_8 4Mch_8:15_9 4Mch_8:15_10 4Mch_8:15_11 4Mch_8:15_12 4Mch_8:15_13 4Mch_8:15_14 4Mch_8:15_15 4Mch_8:15_16 4Mch_8:15_17 4Mch_8:15_18 4Mch_8:15_19 4Mch_8:15_20 4Mch_8:15_21 4Mch_8:15_22 4Mch_8:15_23 4Mch_8:15_24
4Mch:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:16 καίτοι λογισώμεθα, εἰ δειλόψυχοί τινες ἦσαν ἐν αὐτοῖς καὶ ἄνανδροι, ποίοις ἂν ἐχρήσαντο λόγοις; οὐχὶ τούτοις;
4Mch:8:16 O wretched that we are, and exceeding senseless! when the king exhorts us, and calls us to his bounty, should we not obey him? (4 Maccabees 8:16 Brenton)
4Mch:8:16  
4Mch:8:16 καίτοι λογισώμεθα, εἰ δειλόψυχοί τινες ἦσαν ἐν αὐτοῖς καὶ ἄνανδροι, ποίοις ἂν ἐχρήσαντο λόγοις; οὐχὶ τούτοις;
4Mch:8:16 καί·τοι λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) εἰ   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί   ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄν χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) λόγος, -ου, ὁ οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο
4Mch:8:16 I taki Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jaki rodzaj; by czynić/rób Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Mch:8:16 kai/toi logisO/meTa, ei) deilo/PSuCHoi/ tines E)=san e)n au)toi=s kai\ a)/nandroi, poi/ois a)/n e)CHrE/santo lo/gois; ou)CHi\ tou/tois;
4Mch:8:16 kaitoi logisOmeTa, ei deiloPSyCHoi tines Esan en autois kai anandroi, poiois an eCHrEsanto logois; uCHi tutois;
4Mch:8:16 C VA_AMS1P C A1B_NPM RI_NPM V9_IAI3P P RD_DPM C A1B_NPM A1A_DPM x VAI_AMI3P N2_DPM D RD_DPM
4Mch:8:16 and such to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks if ć some/any to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely ć what kind; to do/make ever (if ever) to use/treat (profit, advise) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
4Mch:8:16 and such we-should-be-LOGICALLY SPEAK-ed if   some/any (nom) they-were in/among/by (+dat) them/same (dat) and   what kind (dat); you(sg)-happen-to-be-DO/MAKE-ing (opt) ever they-were-USE/TREAT-ed words (dat) not these (dat)
4Mch:8:16 4Mch_8:16_1 4Mch_8:16_2 4Mch_8:16_3 4Mch_8:16_4 4Mch_8:16_5 4Mch_8:16_6 4Mch_8:16_7 4Mch_8:16_8 4Mch_8:16_9 4Mch_8:16_10 4Mch_8:16_11 4Mch_8:16_12 4Mch_8:16_13 4Mch_8:16_14 4Mch_8:16_15 4Mch_8:16_16
4Mch:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:17 Ὦ τάλανες ἡμεῖς καὶ λίαν ἀνόητοι· βασιλέως ἡμᾶς καλοῦντος καὶ ἐπὶ εὐεργεσίᾳ παρακαλοῦντος, εἰ πεισθείημεν αὐτῷ,
4Mch:8:17 Why do we cheer ourselves with vain counsels, and venture upon a disobedience bringing death? (4 Maccabees 8:17 Brenton)
4Mch:8:17  
4Mch:8:17 τάλανες ἡμεῖς καὶ λίαν ἀνόητοι· βασιλέως ἡμᾶς καλοῦντος καὶ ἐπὶ εὐεργεσίᾳ παρακαλοῦντος, εἰ πεισθείημεν αὐτῷ,
4Mch:8:17 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λίαν ἀ·νόητος -ον βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί ἐπί εὐ·εργεσία, -ας, ἡ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) εἰ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:8:17 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Ja I też, nawet, mianowicie Bardzo Nieświadomy Król Ja By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobry czyn By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Jeżeli By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie On/ona/to/to samo
4Mch:8:17 *)=O ta/lanes E(mei=s kai\ li/an a)no/Etoi· basile/Os E(ma=s kalou=ntos kai\ e)pi\ eu)ergesi/a| parakalou=ntos, ei) peisTei/Emen au)tO=|,
4Mch:8:17 O talanes hEmeis kai lian anoEtoi· basileOs hEmas kaluntos kai epi euergesia parakaluntos, ei peisTeiEmen autO,
4Mch:8:17 I A3_NPM RP_NP C D A1B_NPM N3V_GSM RP_AP V2_PAPGSM C P N1A_DSF V2_PAPGSM C VS_APO1P RD_DSM
4Mch:8:17 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be ć I and also, even, namely very ignorant king I to call call and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing good deed to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with if to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence he/she/it/same
4Mch:8:17 O!; omega; I-should-be   we (nom) and very ignorant ([Adj] nom|voc) king (gen) us (acc) while CALL-ing (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) good deed (dat) while PETITION-ing (gen) if we-happen-to-be-PERSUADE/CONVINCE-ed (opt) him/it/same (dat)
4Mch:8:17 4Mch_8:17_1 4Mch_8:17_2 4Mch_8:17_3 4Mch_8:17_4 4Mch_8:17_5 4Mch_8:17_6 4Mch_8:17_7 4Mch_8:17_8 4Mch_8:17_9 4Mch_8:17_10 4Mch_8:17_11 4Mch_8:17_12 4Mch_8:17_13 4Mch_8:17_14 4Mch_8:17_15 4Mch_8:17_16
4Mch:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:18 τί βουλήμασιν κενοῖς ἑαυτοὺς εὐφραίνομεν καὶ θανατηφόρον ἀπείθειαν τολμῶμεν;
4Mch:8:18 Shall we not fear, O brethren, the instruments of torture and weigh the threatenings of torment and shun this vain-glory and destructive pride? (4 Maccabees 8:18 Brenton)
4Mch:8:18  
4Mch:8:18 τί βουλήμασιν κενοῖς ἑαυτοὺς εὐφραίνομεν καὶ θανατηφόρον ἀπείθειαν τολμῶμεν;
4Mch:8:18 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βούλημα[τ], -ατος, τό κενός -ή -όν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί θανατη·φόρος -ον ἀ·πείθεια, -ας, ἡ τολμάω (τολμ(α)-, τολμη·σ-, τολμη·σ-, -, -, -)
4Mch:8:18 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Planu/zamiar Pusty/pozbawiony Samo /nasz /twój /siebie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie Śmierci transakcja Upór By śmieć
4Mch:8:18 ti/ boulE/masin kenoi=s e(autou\s eu)frai/nomen kai\ TanatEfo/ron a)pei/Teian tolmO=men;
4Mch:8:18 ti bulEmasin kenois heautus eufrainomen kai TanatEforon apeiTeian tolmOmen;
4Mch:8:18 RI_ASN N3M_DPN A1_DPN RD_APM V1_PAI1P C A1B_ASF N1A_ASF V3_PAI1P
4Mch:8:18 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. plan/intention empty/devoid self /our-/your-/themselves to celebrate/be merry and also, even, namely death-dealing stubbornness to dare
4Mch:8:18 who/what/why (nom|acc) plans/intentions (dat) empty/devoid ([Adj] dat) selves (acc) we-are-CELEBRATE/BE-ing-MERRY, we-were-CELEBRATE/BE-ing-MERRY and death-dealing ([Adj] acc, nom|acc|voc) stubbornness (acc) we-are-DARE-ing, we-should-be-DARE-ing
4Mch:8:18 4Mch_8:18_1 4Mch_8:18_2 4Mch_8:18_3 4Mch_8:18_4 4Mch_8:18_5 4Mch_8:18_6 4Mch_8:18_7 4Mch_8:18_8 4Mch_8:18_9
4Mch:8:18 x x x x x x x x x
4Mch:8:19 οὐ φοβηθησόμεθα, ἄνδρες ἀδελφοί, τὰ βασανιστήρια καὶ λογιούμεθα τὰς τῶν βασάνων ἀπειλὰς καὶ φευξόμεθα τὴν κενοδοξίαν ταύτην καὶ ὀλεθροφόρον ἀλαζονείαν;
4Mch:8:19 Let us have compassion upon our age and relent over the years of our mother. (4 Maccabees 8:19 Brenton)
4Mch:8:19  
4Mch:8:19 οὐ φοβηθησόμεθα, ἄνδρες ἀδελφοί, τὰ βασανιστήρια καὶ λογιούμεθα τὰς τῶν βασάνων ἀπειλὰς καὶ φευξόμεθα τὴν κενοδοξίαν ταύτην καὶ ὀλεθροφόρον ἀλαζονείαν;
4Mch:8:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό   καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ ἀπειλή, -ῆς, ἡ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κενο·δοξία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί   ἀλαζονεία, -ίας, ἡ
4Mch:8:19 ??? Przed przydechem mocnym By bać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Brat I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Męki Groźba I też, nawet, mianowicie By uciekać Próżność To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Zarozumiałość
4Mch:8:19 ou) fobETEso/meTa, a)/ndres a)delfoi/, ta\ basanistE/ria kai\ logiou/meTa ta\s tO=n basa/nOn a)peila\s kai\ feuXo/meTa tE\n kenodoXi/an tau/tEn kai\ o)leTrofo/ron a)laDZonei/an;
4Mch:8:19 u fobETEsomeTa, andres adelfoi, ta basanistEria kai logiumeTa tas tOn basanOn apeilas kai feuXomeTa tEn kenodoXian tautEn kai oleTroforon alaDZoneian;
4Mch:8:19 D VC_FPI1P N3_VPM N2_VPM RA_APN N2N_APN C VF2_FMI1P RA_APF RA_GPF N2_GPF N1_APF C VF_FMI1P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF C A1B_ASF N1A_ASF
4Mch:8:19 οὐχ before rough breathing to fear man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". brother the ć and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the the torment threat and also, even, namely to flee the vainglory this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ć conceit
4Mch:8:19 not we-will-be-FEAR-ed men, husbands (nom|voc) brothers (nom|voc) the (nom|acc)   and we-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed the (acc) the (gen) torments (gen) threats (acc) and we-will-be-FLEE-ed the (acc) vainglory (acc) this (acc) and   conceit (acc)
4Mch:8:19 4Mch_8:19_1 4Mch_8:19_2 4Mch_8:19_3 4Mch_8:19_4 4Mch_8:19_5 4Mch_8:19_6 4Mch_8:19_7 4Mch_8:19_8 4Mch_8:19_9 4Mch_8:19_10 4Mch_8:19_11 4Mch_8:19_12 4Mch_8:19_13 4Mch_8:19_14 4Mch_8:19_15 4Mch_8:19_16 4Mch_8:19_17 4Mch_8:19_18 4Mch_8:19_19 4Mch_8:19_20
4Mch:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:20 ἐλεήσωμεν τὰς ἑαυτῶν ἡλικίας καὶ κατοικτίρωμεν τὸ τῆς μητρὸς γῆρας
4Mch:8:20 And let us bear in mind that we shall be dying as rebels. (4 Maccabees 8:20 Brenton)
4Mch:8:20  
4Mch:8:20 ἐλεήσωμεν τὰς ἑαυτῶν ἡλικίας καὶ κατοικτίρωμεν τὸ τῆς μητρὸς γῆρας
4Mch:8:20 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἡλικία, -ας, ἡ καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό
4Mch:8:20 By okazać miłosierdzie Samo /nasz /twój /siebie Wiek stają się starszy I też, nawet, mianowicie Matka Starość
4Mch:8:20 e)leE/sOmen ta\s e(autO=n E(liki/as kai\ katoikti/rOmen to\ tE=s mEtro\s gE=ras
4Mch:8:20 eleEsOmen tas heautOn hElikias kai katoiktirOmen to tEs mEtros gEras
4Mch:8:20 VA_AAS1P RA_APF RD_GPM N1A_APF C VA_AAS1P RA_ASN RA_GSF N3_GSF N3_ASN
4Mch:8:20 to show mercy the self /our-/your-/themselves age get older and also, even, namely ć the the mother old age
4Mch:8:20 we-should-SHOW-MERCY the (acc) selves (gen) age (gen), ages (acc) and   the (nom|acc) the (gen) mother (gen) old age (nom|acc|voc)
4Mch:8:20 4Mch_8:20_1 4Mch_8:20_2 4Mch_8:20_3 4Mch_8:20_4 4Mch_8:20_5 4Mch_8:20_6 4Mch_8:20_7 4Mch_8:20_8 4Mch_8:20_9 4Mch_8:20_10
4Mch:8:20 x x x x x x x x x x
4Mch:8:21 καὶ ἐνθυμηθῶμεν ὅτι ἀπειθοῦντες τεθνηξόμεθα.
4Mch:8:21 And Divine Justice will pardon us if we fear the king through necessity. (4 Maccabees 8:21 Brenton)
4Mch:8:21  
4Mch:8:21 καὶ ἐνθυμηθῶμεν ὅτι ἀπειθοῦντες τεθνηξόμεθα.
4Mch:8:21 καί ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) ὅτι ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)  
4Mch:8:21 I też, nawet, mianowicie By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Ponieważ/tamto By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć
4Mch:8:21 kai\ e)nTumETO=men o(/ti a)peiTou=ntes teTnEXo/meTa.
4Mch:8:21 kai enTymETOmen hoti apeiTuntes teTnEXomeTa.
4Mch:8:21 C VC_APS1P C V2_PAPNPM VF_FMI1P
4Mch:8:21 and also, even, namely to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). because/that to disobey when related to the gospel, to disbelieve ć
4Mch:8:21 and we-should-be-PONDER-ed because/that while DISOBEY-ing (nom|voc)  
4Mch:8:21 4Mch_8:21_1 4Mch_8:21_2 4Mch_8:21_3 4Mch_8:21_4 4Mch_8:21_5
4Mch:8:21 x x x x x
4Mch:8:22 συγγνώσεται δὲ ἡμῖν καὶ ἡ θεία δίκη δι’ ἀνάγκην τὸν βασιλέα φοβηθεῖσιν.
4Mch:8:22 Why withdraw ourselves from a most sweet life, and deprive ourselves of this pleasant world? (4 Maccabees 8:22 Brenton)
4Mch:8:22  
4Mch:8:22 συγγνώσεται δὲ ἡμῖν καὶ θεία δίκη δι’ ἀνάγκην τὸν βασιλέα φοβηθεῖσιν.
4Mch:8:22   δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον δίκη, -ης, ἡ διά ἀνάγκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
4Mch:8:22 zaś Ja I też, nawet, mianowicie Boży Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Przymusu/potrzeba Król By bać się
4Mch:8:22 suggnO/setai de\ E(mi=n kai\ E( Tei/a di/kE di’ a)na/gkEn to\n basile/a fobETei=sin.
4Mch:8:22 syngnOsetai de hEmin kai hE Teia dikE di’ anankEn ton basilea fobETeisin.
4Mch:8:22 VF_FMI3S x RP_DP D RA_NSF A1A_NSF N1_NSF P N1_ASF RA_ASM N3V_ASM VC_APPDPM
4Mch:8:22 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I and also, even, namely the divine penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) compulsion/necessity the king to fear
4Mch:8:22   Yet us (dat) and the (nom) divine ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) penalty (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) compulsion/necessity (acc) the (acc) king (acc) upon being-FEAR-ed (dat)
4Mch:8:22 4Mch_8:22_1 4Mch_8:22_2 4Mch_8:22_3 4Mch_8:22_4 4Mch_8:22_5 4Mch_8:22_6 4Mch_8:22_7 4Mch_8:22_8 4Mch_8:22_9 4Mch_8:22_10 4Mch_8:22_11 4Mch_8:22_12
4Mch:8:22 x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:23 τί ἐξάγομεν ἑαυτοὺς τοῦ ἡδίστου βίου καὶ ἀποστεροῦμεν ἑαυτοὺς τοῦ γλυκέος κόσμου;
4Mch:8:23 Let us not oppose necessity, nor seek vain-glory by our own excruciation. (4 Maccabees 8:23 Brenton)
4Mch:8:23  
4Mch:8:23 τί ἐξάγομεν ἑαυτοὺς τοῦ ἡδίστου βίου καὶ ἀποστεροῦμεν ἑαυτοὺς τοῦ γλυκέος κόσμου;
4Mch:8:23 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό ἥδιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἡδύς) βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) καί ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό γλυκύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)
4Mch:8:23 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By prowadzić poza Samo /nasz /twój /siebie Najbardziej miły Życie; by żyć I też, nawet, mianowicie By okradać [wstrzymuj co jest byłe winnym] Samo /nasz /twój /siebie Słodki [zobacz glukozę] Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby)
4Mch:8:23 ti/ e)Xa/gomen e(autou\s tou= E(di/stou bi/ou kai\ a)posterou=men e(autou\s tou= gluke/os ko/smou;
4Mch:8:23 ti eXagomen heautus tu hEdistu biu kai aposterumen heautus tu glykeos kosmu;
4Mch:8:23 RI_ASN V1_PAI1P RD_APM RA_GSM A1B_GSMS N2_GSM C V2_PAI1P RD_APM RA_GSM A3U_GSM N2_GSM
4Mch:8:23 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lead out self /our-/your-/themselves the most pleasant life; to live and also, even, namely to defraud [withhold what is owed] self /our-/your-/themselves the sweet [see glucose] world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments)
4Mch:8:23 who/what/why (nom|acc) we-are-LEAD-ing-OUT selves (acc) the (gen) most pleasant ([Adj] gen) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! and we-are-DEFRAUD-ing selves (acc) the (gen) sweet ([Adj] gen) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed!
4Mch:8:23 4Mch_8:23_1 4Mch_8:23_2 4Mch_8:23_3 4Mch_8:23_4 4Mch_8:23_5 4Mch_8:23_6 4Mch_8:23_7 4Mch_8:23_8 4Mch_8:23_9 4Mch_8:23_10 4Mch_8:23_11 4Mch_8:23_12
4Mch:8:23 x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:24 μὴ βιαζώμεθα τὴν ἀνάγκην μηδὲ κενοδοξήσωμεν ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν στρέβλῃ.
4Mch:8:24 The law itself is not forward to put us to death, if we dread torture. (4 Maccabees 8:24 Brenton)
4Mch:8:24  
4Mch:8:24 μὴ βιαζώμεθα τὴν ἀνάγκην μηδὲ κενοδοξήσωμεν ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν στρέβλῃ.
4Mch:8:24 μή βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ   ἐπί ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ  
4Mch:8:24 Nie By znosić voilence (bądź przymusowy) Przymusu/potrzeba µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
4Mch:8:24 mE\ biaDZO/meTa tE\n a)na/gkEn mEde\ kenodoXE/sOmen e)pi\ tE=| e(autO=n stre/blE|.
4Mch:8:24 mE biaDZOmeTa tEn anankEn mEde kenodoXEsOmen epi tE heautOn streblE.
4Mch:8:24 D V1_PMS1P RA_ASF N1_ASF C VA_AAS1P P RA_DSF RD_GPM N1_DSF
4Mch:8:24 not to suffer voilence (be forced) the compulsion/necessity μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the self /our-/your-/themselves ć
4Mch:8:24 not we-should-be-being-SUFFER VOILENCE-ed the (acc) compulsion/necessity (acc) neither/nor; Mede (voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) selves (gen)  
4Mch:8:24 4Mch_8:24_1 4Mch_8:24_2 4Mch_8:24_3 4Mch_8:24_4 4Mch_8:24_5 4Mch_8:24_6 4Mch_8:24_7 4Mch_8:24_8 4Mch_8:24_9 4Mch_8:24_10
4Mch:8:24 x x x x x x x x x x
4Mch:8:25 οὐδ’ αὐτὸς ὁ νόμος ἑκουσίως ἡμᾶς θανατοῖ φοβηθέντας τὰ βασανιστήρια.
4Mch:8:25 Whence has such angry zeal taken root in us, and such fatal obstinacy approved itself to us, when we might live unmolested by the king? (4 Maccabees 8:25 Brenton)
4Mch:8:25  
4Mch:8:25 οὐδ’ αὐτὸς νόμος ἑκουσίως ἡμᾶς θανατοῖ φοβηθέντας τὰ βασανιστήρια.
4Mch:8:25 οὐδέ (οὐ δέ) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἑκουσίως ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό  
4Mch:8:25 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) On/ona/to/to samo Prawo Dobrowolnie Ja Śmierć; by zgładzać By bać się
4Mch:8:25 ou)d’ au)to\s o( no/mos e(kousi/Os E(ma=s Tanatoi= fobETe/ntas ta\ basanistE/ria.
4Mch:8:25 ud’ autos ho nomos hekusiOs hEmas Tanatoi fobETentas ta basanistEria.
4Mch:8:25 C RD_NSM RA_NSM N2_NSM D RP_AP V4_PAS3S VC_APPAPM RA_APN N2N_APN
4Mch:8:25 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) he/she/it/same the law voluntarily I death; to put to death to fear the ć
4Mch:8:25 neither/nor he/it/same (nom) the (nom) law (nom) voluntarily us (acc) deaths (nom|voc); he/she/it-is-PUT-ing-TO-DEATH, you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-DEATH, you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-DEATH (classical), he/she/it-should-be-PUT-ing-TO-DEATH, you(sg)-should-be-being-PUT-ed-TO-DEATH, he/she/it-happens-to-be-PUT-ing-TO-DEATH (opt) upon being-FEAR-ed (acc) the (nom|acc)  
4Mch:8:25 4Mch_8:25_1 4Mch_8:25_2 4Mch_8:25_3 4Mch_8:25_4 4Mch_8:25_5 4Mch_8:25_6 4Mch_8:25_7 4Mch_8:25_8 4Mch_8:25_9 4Mch_8:25_10
4Mch:8:25 x x x x x x x x x x
4Mch:8:26 πόθεν ἡμῖν ἡ τοσαύτη ἐντέτηκε φιλονεικία καὶ ἡ θανατηφόρος ἀρέσκει καρτερία, παρὸν μετὰ ἀταραξίας ζῆν τῷ βασιλεῖ πεισθέντας;
4Mch:8:26 But nothing of this kind did the young men say or think when about to be tortured. (4 Maccabees 8:26 Brenton)
4Mch:8:26  
4Mch:8:26 πόθεν ἡμῖν τοσαύτη ἐντέτηκε φιλονεικία καὶ θανατηφόρος ἀρέσκει καρτερία, παρὸν μετὰ ἀταραξίας ζῆν τῷ βασιλεῖ πεισθέντας;
4Mch:8:26 πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)   φιλο·νεικία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό θανατη·φόρος -ον ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -)   πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά   ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
4Mch:8:26 Skąd; by pić Ja Taki jak Sporność I też, nawet, mianowicie Śmierci transakcja Do proszę By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Król By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
4Mch:8:26 po/Ten E(mi=n E( tosau/tE e)nte/tEke filoneiki/a kai\ E( TanatEfo/ros a)re/skei karteri/a, paro\n meta\ a)taraXi/as DZE=n tO=| basilei= peisTe/ntas;
4Mch:8:26 poTen hEmin hE tosautE entetEke filoneikia kai hE TanatEforos areskei karteria, paron meta ataraXias DZEn tO basilei peisTentas;
4Mch:8:26 D RP_DP RA_NSF A1_NSF VX_XAI3S N1A_NSF C RA_NSF A1B_NSF V1_PAI3S N1A_NSF V9_PAPNSN P N1A_GSF V3_PAN RA_DSM N3V_DSM VS_APPAPM
4Mch:8:26 from where; to drink I the such as ć contentiousness and also, even, namely the death-dealing to please ć to be present/here to be present, to have come after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the king to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
4Mch:8:26 from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) us (dat) the (nom) such as (nom)   contentiousness (nom|voc) and the (nom) death-dealing ([Adj] nom) he/she/it-is-PLEASE-ing, you(sg)-are-being-PLEASE-ed (classical)   while BE-ing-PRESENT/HERE (nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen)   to-be-EXISTS-ing the (dat) king (dat) upon being-PERSUADE/CONVINCE-ed (acc)
4Mch:8:26 4Mch_8:26_1 4Mch_8:26_2 4Mch_8:26_3 4Mch_8:26_4 4Mch_8:26_5 4Mch_8:26_6 4Mch_8:26_7 4Mch_8:26_8 4Mch_8:26_9 4Mch_8:26_10 4Mch_8:26_11 4Mch_8:26_12 4Mch_8:26_13 4Mch_8:26_14 4Mch_8:26_15 4Mch_8:26_16 4Mch_8:26_17 4Mch_8:26_18
4Mch:8:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:8:27 ἀλλὰ τούτων οὐδὲν εἶπον οἱ νεανίαι βασανίζεσθαι μέλλοντες οὐδὲ ἐνεθυμήθησαν.
4Mch:8:27 For they were well aware of the sufferings, and masters of the pains. So that as soon as the tyrant had ceased counseling them to eat the unclean, they altogether with one voice, as from the same heart said: (4 Maccabees 8:27 Brenton)
4Mch:8:27  
4Mch:8:27 ἀλλὰ τούτων οὐδὲν εἶπον οἱ νεανίαι βασανίζεσθαι μέλλοντες οὐδὲ ἐνεθυμήθησαν.
4Mch:8:27 ἀλλά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό νεανίας, -ου, ὁ βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-)
4Mch:8:27 Ale To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nie jeden (nic, nikt) By mówić/opowiadaj Młody człowiek By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań By mieć dookoła być przeznaczony ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??).
4Mch:8:27 a)lla\ tou/tOn ou)de\n ei)=pon oi( neani/ai basani/DZesTai me/llontes ou)de\ e)neTumE/TEsan.
4Mch:8:27 alla tutOn uden eipon hoi neaniai basaniDZesTai mellontes ude eneTymETEsan.
4Mch:8:27 C RD_GPM A3_ASN VBI_AAI3P RA_NPM N1T_NPM V1_PPN V1_PAPNPM C VCI_API3P
4Mch:8:27 but this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] not one (nothing, no one) to say/tell the young man to torment examine closely, cross-question to am about to be destined οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία).
4Mch:8:27 but these (gen) not one (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) young men (nom|voc) to-be-being-TORMENT-ed while ABOUT-ing (nom|voc) neither/nor they-were-PONDER-ed
4Mch:8:27 4Mch_8:27_1 4Mch_8:27_2 4Mch_8:27_3 4Mch_8:27_4 4Mch_8:27_5 4Mch_8:27_6 4Mch_8:27_7 4Mch_8:27_8 4Mch_8:27_9 4Mch_8:27_10
4Mch:8:27 x x x x x x x x x x
4Mch:8:28 ἦσαν γὰρ περίφρονες τῶν παθῶν καὶ αὐτοκράτορες τῶν ἀλγηδόνων,
4Mch:8:28  
4Mch:8:28  
4Mch:8:28 ἦσαν γὰρ περίφρονες τῶν παθῶν καὶ αὐτοκράτορες τῶν ἀλγηδόνων,
4Mch:8:28 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ περί·φρων -ον [LXX], gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) καί αὐτο·κράτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό  
4Mch:8:28 By być Dla odtąd, jak Zadumany ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj I też, nawet, mianowicie Absolutny władca [zobacz autokratę]
4Mch:8:28 E)=san ga\r peri/frones tO=n paTO=n kai\ au)tokra/tores tO=n a)lgEdo/nOn,
4Mch:8:28 Esan gar perifrones tOn paTOn kai autokratores tOn algEdonOn,
4Mch:8:28 V9_IAI3P x V2_PAPNPM RA_GPN N3E_GPN C N3R_NPM RA_GPF N3N_GPF
4Mch:8:28 to be for since, as thoughtful the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience and also, even, namely absolute ruler [see autocrat] the ć
4Mch:8:28 they-were for thoughtful ([Adj] nom|voc) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) and absolute rulers (nom|voc) the (gen)  
4Mch:8:28 4Mch_8:28_1 4Mch_8:28_2 4Mch_8:28_3 4Mch_8:28_4 4Mch_8:28_5 4Mch_8:28_6 4Mch_8:28_7 4Mch_8:28_8 4Mch_8:28_9
4Mch:8:28 x x x x x x x x x
4Mch:8:29 ὥστε ἅμα τῷ παύσασθαι τὸν τύραννον συμβουλεύοντα αὐτοῖς μιαροφαγῆσαι, πάντες διὰ μιᾶς φωνῆς ὁμοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ψυχῆς εἶπον
4Mch:8:29  
4Mch:8:29  
4Mch:8:29 ὥστε ἅμα τῷ παύσασθαι τὸν τύραννον συμβουλεύοντα αὐτοῖς μιαροφαγῆσαι, πάντες διὰ μιᾶς φωνῆς ὁμοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ψυχῆς εἶπον
4Mch:8:29 ὥστε ἅμα ὁ ἡ τό παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό μιαρο·φαγέω [LXX] (μιαροφαγ(ε)-, -, μιαροφαγη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός διά εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός φωνή, -ῆς, ἡ ὁμοῦ ὥσ·περ ἀπό ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:8:29 Tak tamto W tym samym czasie By przestawać Tyran; Tyrannus Do rady On/ona/to/to samo Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Jeden Dźwięku/głos płacze Razem Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By mówić/opowiadaj
4Mch:8:29 O(/ste a(/ma tO=| pau/sasTai to\n tu/rannon sumbouleu/onta au)toi=s miarofagE=sai, pa/ntes dia\ mia=s fOnE=s o(mou= O(/sper a)po\ tE=s au)tE=s PSuCHE=s ei)=pon
4Mch:8:29 hOste hama tO pausasTai ton tyrannon symbuleuonta autois miarofagEsai, pantes dia mias fOnEs homu hOsper apo tEs autEs PSyCHEs eipon
4Mch:8:29 C D RA_DSN VA_AMN RA_ASM N2_ASM V1_PAPASM RD_DPM VA_AAN A3_NPM P A1A_GSF N1_GSF A1_GSF D P RA_GSF RD_GSF N1_GSF VBI_AAI3P
4Mch:8:29 so that at the same time the to cease the tyrant; Tyrannus to council he/she/it/same to ??? every all, each, every, the whole of because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) one sound/voice cries together just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the he/she/it/same life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to say/tell
4Mch:8:29 so that at the same time the (dat) to-be-CEASE-ed the (acc) tyrant (acc); Tyrannus (acc) while COUNCIL-ing (acc, nom|acc|voc) them/same (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) all (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) one (gen) sound/voice (gen) together just as away from (+gen) the (gen) her/it/same (gen) life (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc)
4Mch:8:29 4Mch_8:29_1 4Mch_8:29_2 4Mch_8:29_3 4Mch_8:29_4 4Mch_8:29_5 4Mch_8:29_6 4Mch_8:29_7 4Mch_8:29_8 4Mch_8:29_9 4Mch_8:29_10 4Mch_8:29_11 4Mch_8:29_12 4Mch_8:29_13 4Mch_8:29_14 4Mch_8:29_15 4Mch_8:29_16 4Mch_8:29_17 4Mch_8:29_18 4Mch_8:29_19 4Mch_8:29_20
4Mch:8:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x