4Mch:6:1 Τοῦτον τὸν τρόπον ἀντιρρητορεύσαντα ταῖς τοῦ τυράννου παρηγορίαις παραστάντες οἱ δορυφόροι πικρῶς ἔσυραν ἐπὶ τὰ βασανιστήρια τὸν Ελεαζαρον.
4Mch:6:1 When Eleazar had in this manner answered the exhortations of the tyrant, the spearbearers came up, and rudely haled Eleazar to the instruments of torture. (4 Maccabees 6:1 Brenton)
4Mch:6:1  
4Mch:6:1 Τοῦτον τὸν τρόπον ἀντιρρητορεύσαντα ταῖς τοῦ τυράννου παρηγορίαις παραστάντες οἱ δορυφόροι πικρῶς ἔσυραν ἐπὶ τὰ βασανιστήρια τὸν Ελεαζαρον.
4Mch:6:1 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ παρ·ηγορία, -ας, ἡ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   πικρῶς σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
4Mch:6:1 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Tyran; Tyrannus Pocieszaj By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym ??? By wlec się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
4Mch:6:1 *tou=ton to\n tro/pon a)ntirrEtoreu/santa tai=s tou= tura/nnou parEgori/ais parasta/ntes oi( dorufo/roi pikrO=s e)/suran e)pi\ ta\ basanistE/ria to\n *eleaDZaron.
4Mch:6:1 tuton ton tropon antirrEtoreusanta tais tu tyrannu parEgoriais parastantes hoi doryforoi pikrOs esyran epi ta basanistEria ton eleaDZaron.
4Mch:6:1 RD_ASM RA_ASM N2_ASM VA_AAPASM RA_DPF RA_GSM N2_GSM N1A_DPF VH_AAPNPM RA_NPM N2_NPM D VAI_AAI3P P RA_APN N2N_APN RA_ASM N2_ASM
4Mch:6:1 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the manner way, means, method,attitude ć the the tyrant; Tyrannus comfort to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show the ć ??? to drag upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć
4Mch:6:1 this (acc) the (acc) manner (acc)   the (dat) the (gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen) comforts (dat) upon STand-ing-WITH/BESIDE (nom|voc) the (nom)   ??? they-DRAG-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (acc)  
4Mch:6:1 4Mch_6:1_1 4Mch_6:1_2 4Mch_6:1_3 4Mch_6:1_4 4Mch_6:1_5 4Mch_6:1_6 4Mch_6:1_7 4Mch_6:1_8 4Mch_6:1_9 4Mch_6:1_10 4Mch_6:1_11 4Mch_6:1_12 4Mch_6:1_13 4Mch_6:1_14 4Mch_6:1_15 4Mch_6:1_16 4Mch_6:1_17 4Mch_6:1_18
4Mch:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:2 καὶ πρῶτον μὲν περιέδυσαν τὸν γεραιὸν ἐγκοσμούμενον τῇ περὶ τὴν εὐσέβειαν εὐσχημοσύνῃ·
4Mch:6:2 And first, they stripped the old man, adorned as he was with the comeliness of piety. (4 Maccabees 6:2 Brenton)
4Mch:6:2  
4Mch:6:2 καὶ πρῶτον μὲν περιέδυσαν τὸν γεραιὸν ἐγκοσμούμενον τῇ περὶ τὴν εὐσέβειαν εὐσχημοσύνῃ·
4Mch:6:2 καί πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον μέν περι·δύω [LXX] (-, -, περι+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ εὐ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ
4Mch:6:2 I też, nawet, mianowicie Przedni; po pierwsze Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Pobożność Wesołość
4Mch:6:2 kai\ prO=ton me\n perie/dusan to\n geraio\n e)gkosmou/menon tE=| peri\ tE\n eu)se/beian eu)sCHEmosu/nE|·
4Mch:6:2 kai prOton men periedysan ton geraion enkosmumenon tE peri tEn eusebeian eusCHEmosynE·
4Mch:6:2 C D x VAI_AAI3P RA_ASM A1A_ASM V2_PMPASM RA_DSF P RA_ASF N1A_ASF N1_DSF
4Mch:6:2 and also, even, namely foremost; first indeed (yet, certainly, surely) to ??? the ć ć the about (+acc,+gen) the godliness cheerfulness
4Mch:6:2 and foremost; first (acc, nom|acc|voc) indeed they-???-ed the (acc)     the (dat) about (+acc,+gen) the (acc) godliness (acc) ??? (dat)
4Mch:6:2 4Mch_6:2_1 4Mch_6:2_2 4Mch_6:2_3 4Mch_6:2_4 4Mch_6:2_5 4Mch_6:2_6 4Mch_6:2_7 4Mch_6:2_8 4Mch_6:2_9 4Mch_6:2_10 4Mch_6:2_11 4Mch_6:2_12
4Mch:6:2 x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:3 ἔπειτα περιαγκωνίσαντες ἑκατέρωθεν μάστιξιν κατῄκιζον,
4Mch:6:3 Then tying back his arms and hands, they disdainfully used him with stripes; (4 Maccabees 6:3 Brenton)
4Mch:6:3  
4Mch:6:3 ἔπειτα περιαγκωνίσαντες ἑκατέρωθεν μάστιξιν κατῄκιζον,
4Mch:6:3 ἔπ·ειτα   ἑκατέρω·θεν μάστιξ, -ιγος, ἡ κατ·αικίζω [LXX] (κατ+αικιζ-, -, κατ+αικι·σ-, -, -, κατ+αικισ·θ-)
4Mch:6:3 Skutkiem tego Na każdej stronie Smagająca/nieszczęścia/choroba Do ???
4Mch:6:3 e)/peita periagkOni/santes e(kate/rOTen ma/stiXin katE/|kiDZon,
4Mch:6:3 epeita periankOnisantes hekaterOTen mastiXin katEkiDZon,
4Mch:6:3 D VA_AAPNPM D N3G_DPF V1I_IAI3P
4Mch:6:3 thereupon ć on each side scourging/affliction/malady to ???
4Mch:6:3 thereupon   on each side scourgings/afflictions/maladies (dat) I-was-???-ing, they-were-???-ing
4Mch:6:3 4Mch_6:3_1 4Mch_6:3_2 4Mch_6:3_3 4Mch_6:3_4 4Mch_6:3_5
4Mch:6:3 x x x x x
4Mch:6:4 Πείσθητι ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς, ἑτέρωθεν κήρυκος ἐπιβοῶντος.
4Mch:6:4 a herald opposite crying out, Obey the commands of the king. (4 Maccabees 6:4 Brenton)
4Mch:6:4  
4Mch:6:4 Πείσθητι ταῖς τοῦ βασιλέως ἐντολαῖς, ἑτέρωθεν κήρυκος ἐπιβοῶντος.
4Mch:6:4 πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐντολή, -ῆς, ἡ   κῆρυξ, -υκος, ὁ ἐπι·βοάω (επι+βο(α)-, -, -, -, -, -)
4Mch:6:4 By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Król Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Proklamujący By krzyknąć głośno
4Mch:6:4 *pei/sTEti tai=s tou= basile/Os e)ntolai=s, e(te/rOTen kE/rukos e)piboO=ntos.
4Mch:6:4 peisTEti tais tu basileOs entolais, heterOTen kErykos epiboOntos.
4Mch:6:4 VS_APD2S RA_DPF RA_GSM N3V_GSM N1A_DPF D N3K_GSM V3_PAPGSM
4Mch:6:4 to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the the king precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition ć proclaimer to cry out loudly
4Mch:6:4 be-you(sg)-PERSUADE/CONVINCE-ed! the (dat) the (gen) king (gen) precepts (dat)   proclaimer (gen) while CRY-ing-OUT-LOUDLY (gen)
4Mch:6:4 4Mch_6:4_1 4Mch_6:4_2 4Mch_6:4_3 4Mch_6:4_4 4Mch_6:4_5 4Mch_6:4_6 4Mch_6:4_7 4Mch_6:4_8
4Mch:6:4 x x x x x x x x
4Mch:6:5 ὁ δὲ μεγαλόφρων καὶ εὐγενὴς ὡς ἀληθῶς Ελεαζαρος ὥσπερ ἐν ὀνείρῳ βασανιζόμενος κατ’ οὐδένα τρόπον μετετρέπετο,
4Mch:6:5 But Eleazar, the high-minded and truly noble, as one tortured in a dream, regarded it not all. (4 Maccabees 6:5 Brenton)
4Mch:6:5  
4Mch:6:5 δὲ μεγαλόφρων καὶ εὐγενὴς ὡς ἀληθῶς Ελεαζαρος ὥσπερ ἐν ὀνείρῳ βασανιζόμενος κατ’ οὐδένα τρόπον μετετρέπετο,
4Mch:6:5 ὁ ἡ τό δέ   καί εὐ·γενής -ές, gen. sg. -οῦς ὡς ἀ·ληθῶς   ὥσ·περ ἐν ὄνειρον, -ου, τό and -ρος, -ου, ὁ [LXX] βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) κατά οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν τρόπος, -ου, ὁ μετα·τρέπω (μετα+τρεπ-, -, μετα+τρεψ-, -, -, μετα+τραπ·[θ]-)
4Mch:6:5 zaś I też, nawet, mianowicie Klasy wyższej [świecony., dobrze urodzony, szlachetny] Jak/jak Naprawdę Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sen By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ???
4Mch:6:5 o( de\ megalo/frOn kai\ eu)genE\s O(s a)lETO=s *eleaDZaros O(/sper e)n o)nei/rO| basaniDZo/menos kat’ ou)de/na tro/pon metetre/peto,
4Mch:6:5 ho de megalofrOn kai eugenEs hOs alETOs eleaDZaros hOsper en oneirO basaniDZomenos kat’ udena tropon metetrepeto,
4Mch:6:5 RA_NSM x N3N_NSM C A3H_NSM C D N2_NSM D P N2_DSM V1_PPPNSM P A3_ASM N2_ASM V1I_IMI3S
4Mch:6:5 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely upper-class [lit., well-born, noble] as/like truly ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dream to torment examine closely, cross-question down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing not one (nothing, no one) manner way, means, method,attitude to ???
4Mch:6:5 the (nom) Yet   and upper-class ([Adj] nom) as/like truly   just as in/among/by (+dat) dream (dat) while being-TORMENT-ed (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) not one (acc) manner (acc) he/she/it-was-being-???-ed
4Mch:6:5 4Mch_6:5_1 4Mch_6:5_2 4Mch_6:5_3 4Mch_6:5_4 4Mch_6:5_5 4Mch_6:5_6 4Mch_6:5_7 4Mch_6:5_8 4Mch_6:5_9 4Mch_6:5_10 4Mch_6:5_11 4Mch_6:5_12 4Mch_6:5_13 4Mch_6:5_14 4Mch_6:5_15 4Mch_6:5_16
4Mch:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:6 ἀλλὰ ὑψηλοὺς ἀνατείνας εἰς οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπεξαίνετο ταῖς μάστιξιν τὰς σάρκας ὁ γέρων καὶ κατερρεῖτο τῷ αἵματι καὶ τὰ πλευρὰ κατετιτρώσκετο.
4Mch:6:6 But raising his eyes on high to heaven, the old man's flesh was stripped off by the scourges, and his blood streamed down, and his sides were pierced through. (4 Maccabees 6:6 Brenton)
4Mch:6:6  
4Mch:6:6 ἀλλὰ ὑψηλοὺς ἀνατείνας εἰς οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπεξαίνετο ταῖς μάστιξιν τὰς σάρκας γέρων καὶ κατερρεῖτο τῷ αἵματι καὶ τὰ πλευρὰ κατετιτρώσκετο.
4Mch:6:6 ἀλλά ὑψηλός -ή -όν   εἰς[1] οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἀπο·ξαίνω [LXX] (απο+ξαιν-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μάστιξ, -ιγος, ἡ ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν; γέρας, -ως, τό [LXX] καί   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ  
4Mch:6:6 Ale Podniesiony Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Oko Do ??? Smagająca/nieszczęścia/choroba Ciało {Mięso} Stary; przyznaj I też, nawet, mianowicie Krew I też, nawet, mianowicie Żebro
4Mch:6:6 a)lla\ u(PSElou\s a)natei/nas ei)s ou)rano\n tou\s o)fTalmou\s a)peXai/neto tai=s ma/stiXin ta\s sa/rkas o( ge/rOn kai\ katerrei=to tO=| ai(/mati kai\ ta\ pleura\ katetitrO/sketo.
4Mch:6:6 alla hyPSElus anateinas eis uranon tus ofTalmus apeXaineto tais mastiXin tas sarkas ho gerOn kai katerreito tO haimati kai ta pleura katetitrOsketo.
4Mch:6:6 C A1_APM VA_AAPNSM P N2_ASM RA_APM N2_APM V2_IPI3S RA_DPF N3G_DPF RA_APF N3K_APF RA_NSM N3_NSM C V2I_IPI3S RA_DSN N3M_DSN C RA_APN N1A_NSF V1I_IPI3S
4Mch:6:6 but elevated ć into (+acc) sky/heaven the eye to ??? the scourging/affliction/malady the flesh the old man; award and also, even, namely ć the blood and also, even, namely the rib ć
4Mch:6:6 but elevated ([Adj] acc)   into (+acc) sky/heaven (acc) the (acc) eyes (acc) he/she/it-was-being-???-ed the (dat) scourgings/afflictions/maladies (dat) the (acc) flesh (acc) the (nom) old man (nom); awards (gen) and   the (dat) blood (dat) and the (nom|acc) rib (nom|voc)  
4Mch:6:6 4Mch_6:6_1 4Mch_6:6_2 4Mch_6:6_3 4Mch_6:6_4 4Mch_6:6_5 4Mch_6:6_6 4Mch_6:6_7 4Mch_6:6_8 4Mch_6:6_9 4Mch_6:6_10 4Mch_6:6_11 4Mch_6:6_12 4Mch_6:6_13 4Mch_6:6_14 4Mch_6:6_15 4Mch_6:6_16 4Mch_6:6_17 4Mch_6:6_18 4Mch_6:6_19 4Mch_6:6_20 4Mch_6:6_21 4Mch_6:6_22
4Mch:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:7 καὶ πίπτων εἰς τὸ ἔδαφος ἀπὸ τοῦ μὴ φέρειν τὸ σῶμα τὰς ἀλγηδόνας ὀρθὸν εἶχεν καὶ ἀκλινῆ τὸν λογισμόν.
4Mch:6:7 And falling upon the ground, from his body having no power to support the pains, he yet kept his reasoning upright and unbending. (4 Maccabees 6:7 Brenton)
4Mch:6:7  
4Mch:6:7 καὶ πίπτων εἰς τὸ ἔδαφος ἀπὸ τοῦ μὴ φέρειν τὸ σῶμα τὰς ἀλγηδόνας ὀρθὸν εἶχεν καὶ ἀκλινῆ τὸν λογισμόν.
4Mch:6:7 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ἀπό ὁ ἡ τό μή φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   ὀρθός -ή -όν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ἀ·κλινής -ές ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:6:7 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Do (+przyspieszenie) Zakładanie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ciało Prosto By mieć I też, nawet, mianowicie Wyprostowywanie się (wyprostowywanie się, w/och chwiejące się albo poruszające się, (odprężanie się, opuszczać się)) Logika
4Mch:6:7 kai\ pi/ptOn ei)s to\ e)/dafos a)po\ tou= mE\ fe/rein to\ sO=ma ta\s a)lgEdo/nas o)rTo\n ei)=CHen kai\ a)klinE= to\n logismo/n.
4Mch:6:7 kai piptOn eis to edafos apo tu mE ferein to sOma tas algEdonas orTon eiCHen kai aklinE ton logismon.
4Mch:6:7 C V1_PAPNSM P RA_ASN N3E_ASN P RA_GSM D V1_PAN RA_ASN N3M_ASN RA_APF N3N_APF A1_ASM V1I_IAI3S C A3H_ASM RA_ASM N2_ASM
4Mch:6:7 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. into (+acc) the foundation from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the not to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the body the ć straight to have and also, even, namely unbending (unbending, w/o wavering or swaying, (relaxing, slack off)) the logic
4Mch:6:7 and while FALL-ing (nom) into (+acc) the (nom|acc) foundation (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) not to-be-BRING-ing the (nom|acc) body (nom|acc|voc) the (acc)   straight ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-HAVE-ing and unbending ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) logic (acc)
4Mch:6:7 4Mch_6:7_1 4Mch_6:7_2 4Mch_6:7_3 4Mch_6:7_4 4Mch_6:7_5 4Mch_6:7_6 4Mch_6:7_7 4Mch_6:7_8 4Mch_6:7_9 4Mch_6:7_10 4Mch_6:7_11 4Mch_6:7_12 4Mch_6:7_13 4Mch_6:7_14 4Mch_6:7_15 4Mch_6:7_16 4Mch_6:7_17 4Mch_6:7_18 4Mch_6:7_19
4Mch:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:8 λάξ γέ τοι τῶν πικρῶν τις δορυφόρων εἰς τοὺς κενεῶνας ἐναλλόμενος ἔτυπτεν, ὅπως ἐξανίσταιτο πίπτων.
4Mch:6:8 then one of the harsh spearbearers leaped upon his belly as he was falling, to force him upright. (4 Maccabees 6:8 Brenton)
4Mch:6:8  
4Mch:6:8 λάξ γέ τοι τῶν πικρῶν τις δορυφόρων εἰς τοὺς κενεῶνας ἐναλλόμενος ἔτυπτεν, ὅπως ἐξανίσταιτο πίπτων.
4Mch:6:8   γέ   ὁ ἡ τό πικρός -ά -όν τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ   εἰς[1] ὁ ἡ τό     τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ὅπως ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
4Mch:6:8 ??? Gorzki Jakiś/jakikolwiek Do (+przyspieszenie) Do niech bije Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
4Mch:6:8 la/X ge/ toi tO=n pikrO=n tis dorufo/rOn ei)s tou\s keneO=nas e)nallo/menos e)/tupten, o(/pOs e)Xani/staito pi/ptOn.
4Mch:6:8 laX ge toi tOn pikrOn tis doryforOn eis tus keneOnas enallomenos etypten, hopOs eXanistaito piptOn.
4Mch:6:8 D x x RA_GPM A1A_GPM RI_NSM N2_GPM P RA_APM N3W_APM V1_PMPNSM V1I_IAI3S C V6_PMO3S V1_PAPNSM
4Mch:6:8 ć ??? ć the bitter some/any ć into (+acc) the ć ć to beat so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
4Mch:6:8   ???   the (gen) bitter ([Adj] gen) some/any (nom)   into (+acc) the (acc)     he/she/it-was-BEAT-ing this is how he/she/it-happens-to-be-being-RAISE UP-ed (opt) while FALL-ing (nom)
4Mch:6:8 4Mch_6:8_1 4Mch_6:8_2 4Mch_6:8_3 4Mch_6:8_4 4Mch_6:8_5 4Mch_6:8_6 4Mch_6:8_7 4Mch_6:8_8 4Mch_6:8_9 4Mch_6:8_10 4Mch_6:8_11 4Mch_6:8_12 4Mch_6:8_13 4Mch_6:8_14 4Mch_6:8_15
4Mch:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:9 ὁ δὲ ὑπέμενε τοὺς πόνους καὶ περιεφρόνει τῆς ἀνάγκης καὶ διεκαρτέρει τοὺς αἰκισμούς,
4Mch:6:9 But he endured the pains, and despised the cruelty, and persevered through the indignities; (4 Maccabees 6:9 Brenton)
4Mch:6:9  
4Mch:6:9 δὲ ὑπέμενε τοὺς πόνους καὶ περιεφρόνει τῆς ἀνάγκης καὶ διεκαρτέρει τοὺς αἰκισμούς,
4Mch:6:9 ὁ ἡ τό δέ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ καί περι·φρονέω (περι+φρον(ε)-, -, περι+φρονη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ καί   ὁ ἡ τό  
4Mch:6:9 zaś By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Praca I też, nawet, mianowicie Do ??? Przymusu/potrzeba I też, nawet, mianowicie
4Mch:6:9 o( de\ u(pe/mene tou\s po/nous kai\ periefro/nei tE=s a)na/gkEs kai\ diekarte/rei tou\s ai)kismou/s,
4Mch:6:9 ho de hypemene tus ponus kai periefronei tEs anankEs kai diekarterei tus aikismus,
4Mch:6:9 RA_NSM x V1I_IAI3S RA_APM N2_APM C V2I_IAI3S RA_GSF N1_GSF C V2I_IAI3S RA_APM N2_APM
4Mch:6:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the labor and also, even, namely to ??? the compulsion/necessity and also, even, namely ć the ć
4Mch:6:9 the (nom) Yet he/she/it-was-ENDURE-ing the (acc) labors (acc) and he/she/it-was-???-ing the (gen) compulsion/necessity (gen) and   the (acc)  
4Mch:6:9 4Mch_6:9_1 4Mch_6:9_2 4Mch_6:9_3 4Mch_6:9_4 4Mch_6:9_5 4Mch_6:9_6 4Mch_6:9_7 4Mch_6:9_8 4Mch_6:9_9 4Mch_6:9_10 4Mch_6:9_11 4Mch_6:9_12 4Mch_6:9_13
4Mch:6:9 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:10 καὶ καθάπερ γενναῖος ἀθλητὴς τυπτόμενος ἐνίκα τοὺς βασανίζοντας ὁ γέρων·
4Mch:6:10 and like a noble athlete, the old man, when struck, vanquished his torturers. (4 Maccabees 6:10 Brenton)
4Mch:6:10  
4Mch:6:10 καὶ καθάπερ γενναῖος ἀθλητὴς τυπτόμενος ἐνίκα τοὺς βασανίζοντας γέρων·
4Mch:6:10 καί καθάπερ     τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὁ ἡ τό βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) ὁ ἡ τό γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν; γέρας, -ως, τό [LXX]
4Mch:6:10 I też, nawet, mianowicie Nawet jak Do niech bije By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań Stary; przyznaj
4Mch:6:10 kai\ kaTa/per gennai=os a)TlEtE\s tupto/menos e)ni/ka tou\s basani/DZontas o( ge/rOn·
4Mch:6:10 kai kaTaper gennaios aTlEtEs typtomenos enika tus basaniDZontas ho gerOn·
4Mch:6:10 C D A1A_NSM N1M_NSM V1_PMPNSM V3I_IAI3S RA_APM V1_PAPAPM RA_NSM N3_NSM
4Mch:6:10 and also, even, namely even as ć ć to beat to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail the to torment examine closely, cross-question the old man; award
4Mch:6:10 and even as     while being-BEAT-ed (nom) he/she/it-was-BE-ing-VICTORIOUS-(OVER) the (acc) while TORMENT-ing (acc) the (nom) old man (nom); awards (gen)
4Mch:6:10 4Mch_6:10_1 4Mch_6:10_2 4Mch_6:10_3 4Mch_6:10_4 4Mch_6:10_5 4Mch_6:10_6 4Mch_6:10_7 4Mch_6:10_8 4Mch_6:10_9 4Mch_6:10_10
4Mch:6:10 x x x x x x x x x x
4Mch:6:11 ἱδρῶν γέ τοι τὸ πρόσωπον καὶ ἐπασθμαίνων σφοδρῶς καὶ ὑπ’ αὐτῶν τῶν βασανιζόντων ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῇ εὐψυχίᾳ.
4Mch:6:11 His countenance sweating, and he panting for breath, he was admired by the very torturers for his courage. (4 Maccabees 6:11 Brenton)
4Mch:6:11  
4Mch:6:11 ἱδρῶν γέ τοι τὸ πρόσωπον καὶ ἐπασθμαίνων σφοδρῶς καὶ ὑπ’ αὐτῶν τῶν βασανιζόντων ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῇ εὐψυχίᾳ.
4Mch:6:11   γέ   ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό καί   σφοδρῶς καί ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό  
4Mch:6:11 ??? Twarz I też, nawet, mianowicie Nadmiernie I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań By być zaskakiwany są podziwiany przy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
4Mch:6:11 i(drO=n ge/ toi to\ pro/sOpon kai\ e)pasTmai/nOn sfodrO=s kai\ u(p’ au)tO=n tO=n basaniDZo/ntOn e)Tauma/DZeto e)pi\ tE=| eu)PSuCHi/a|.
4Mch:6:11 hidrOn ge toi to prosOpon kai epasTmainOn sfodrOs kai hyp’ autOn tOn basaniDZontOn eTaumaDZeto epi tE euPSyCHia.
4Mch:6:11 V4_PAPNSM x x RA_ASN N2N_ASN C V1_PAPNSM D C P RD_GPM RA_GPM V1_PAPGPM V1I_IMI3S P RA_DSF N1A_DSF
4Mch:6:11 ć ??? ć the face and also, even, namely ć excessively and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same the to torment examine closely, cross-question to be surprised be marvelled at upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
4Mch:6:11   ???   the (nom|acc) face (nom|acc|voc) and   excessively and under (+acc), by (+gen) them/same (gen) the (gen) let-them-be-TORMENT-ing! (classical), while TORMENT-ing (gen) he/she/it-was-being-BE SURPRISED-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)  
4Mch:6:11 4Mch_6:11_1 4Mch_6:11_2 4Mch_6:11_3 4Mch_6:11_4 4Mch_6:11_5 4Mch_6:11_6 4Mch_6:11_7 4Mch_6:11_8 4Mch_6:11_9 4Mch_6:11_10 4Mch_6:11_11 4Mch_6:11_12 4Mch_6:11_13 4Mch_6:11_14 4Mch_6:11_15 4Mch_6:11_16 4Mch_6:11_17
4Mch:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:12 Ὅθεν τὰ μὲν ἐλεῶντες τὰ τοῦ γήρως αὐτοῦ,
4Mch:6:12 Wherefore, partly in pity for his old age, (4 Maccabees 6:12 Brenton)
4Mch:6:12  
4Mch:6:12 Ὅθεν τὰ μὲν ἐλεῶντες τὰ τοῦ γήρως αὐτοῦ,
4Mch:6:12 ὅ·θεν ὁ ἡ τό μέν ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
4Mch:6:12 Skąd Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By mieć litość Starość On/ona/to/to samo
4Mch:6:12 *(/oTen ta\ me\n e)leO=ntes ta\ tou= gE/rOs au)tou=,
4Mch:6:12 hoTen ta men eleOntes ta tu gErOs autu,
4Mch:6:12 D RA_APN x V3_PAPNPM RA_APN RA_GSN N3_GSN RD_GSM
4Mch:6:12 from where the indeed (yet, certainly, surely) to have mercy the the old age he/she/it/same
4Mch:6:12 from where the (nom|acc) indeed while HAVE MERCY-ing (nom|voc) the (nom|acc) the (gen) old age (gen) him/it/same (gen)
4Mch:6:12 4Mch_6:12_1 4Mch_6:12_2 4Mch_6:12_3 4Mch_6:12_4 4Mch_6:12_5 4Mch_6:12_6 4Mch_6:12_7 4Mch_6:12_8
4Mch:6:12 x x x x x x x x
4Mch:6:13 τὰ δὲ ἐν συμπαθείᾳ τῆς συνηθείας ὄντες, τὰ δὲ ἐν θαυμασμῷ τῆς καρτερίας προσιόντες αὐτῷ τινες τοῦ βασιλέως ἔλεγον
4Mch:6:13 partly from the sympathy of acquaintance, and partly in admiration of his endurance, some of the attendants of the king said, Why do you unreasonably destroy yourself, O Eleazar, with these miseries? (4 Maccabees 6:13 Brenton)
4Mch:6:13  
4Mch:6:13 τὰ δὲ ἐν συμπαθείᾳ τῆς συνηθείας ὄντες, τὰ δὲ ἐν θαυμασμῷ τῆς καρτερίας προσιόντες αὐτῷ τινες τοῦ βασιλέως ἔλεγον
4Mch:6:13 ὁ ἡ τό δέ ἐν   ὁ ἡ τό συν·ήθεια, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἐν   ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:6:13 zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgodność By być zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jakiś/jakikolwiek Król By mówić/opowiadaj
4Mch:6:13 ta\ de\ e)n sumpaTei/a| tE=s sunETei/as o)/ntes, ta\ de\ e)n TaumasmO=| tE=s karteri/as prosio/ntes au)tO=| tines tou= basile/Os e)/legon
4Mch:6:13 ta de en sympaTeia tEs synETeias ontes, ta de en TaumasmO tEs karterias prosiontes autO tines tu basileOs elegon
4Mch:6:13 RA_APN x P N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF V9_PAPNPM RA_APN x P N2_DSM RA_GSF N1A_GSF V7_PAPNPM RD_DSM RI_NPM RA_GSM N3V_GSM V1I_IAI3P
4Mch:6:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the compatibility to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć ć he/she/it/same some/any the king to say/tell
4Mch:6:13 the (nom|acc) Yet in/among/by (+dat)   the (gen) compatibility (gen), compatibilities (acc) while being (nom|voc) the (nom|acc) Yet in/among/by (+dat)   the (gen)     him/it/same (dat) some/any (nom) the (gen) king (gen) I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing
4Mch:6:13 4Mch_6:13_1 4Mch_6:13_2 4Mch_6:13_3 4Mch_6:13_4 4Mch_6:13_5 4Mch_6:13_6 4Mch_6:13_7 4Mch_6:13_8 4Mch_6:13_9 4Mch_6:13_10 4Mch_6:13_11 4Mch_6:13_12 4Mch_6:13_13 4Mch_6:13_14 4Mch_6:13_15 4Mch_6:13_16 4Mch_6:13_17 4Mch_6:13_18 4Mch_6:13_19
4Mch:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:14 Τί τοῖς κακοῖς τούτοις σεαυτὸν ἀλογίστως ἀπόλλεις, Ελεαζαρ;
4Mch:6:14 (4 Maccabees 6:14 Brenton)
4Mch:6:14  
4Mch:6:14 Τί τοῖς κακοῖς τούτοις σεαυτὸν ἀλογίστως ἀπόλλεις, Ελεαζαρ;
4Mch:6:14 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ     Ἐλεάζαρ, ὁ
4Mch:6:14 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Siebie Eleazar
4Mch:6:14 *ti/ toi=s kakoi=s tou/tois seauto\n a)logi/stOs a)po/lleis, *eleaDZar;
4Mch:6:14 ti tois kakois tutois seauton alogistOs apolleis, eleaDZar;
4Mch:6:14 RI_ASN RA_DPM A1_DPM RD_DPM RD_ASM D V1_PAI2S N2_VSM
4Mch:6:14 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the wickedly to do evil; to make things difficult for this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] yourself ć ć Eleazar
4Mch:6:14 who/what/why (nom|acc) the (dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) these (dat) yourself (acc)     Eleazar (indecl)
4Mch:6:14 4Mch_6:14_1 4Mch_6:14_2 4Mch_6:14_3 4Mch_6:14_4 4Mch_6:14_5 4Mch_6:14_6 4Mch_6:14_7 4Mch_6:14_8
4Mch:6:14 x x x x x x x x
4Mch:6:15 ἡμεῖς μέν τοι τῶν ἡψημένων βρωμάτων παραθήσομεν, σὺ δὲ ὑποκρινόμενος τῶν ὑείων ἀπογεύεσθαι σώθητι.
4Mch:6:15 We will bring you some meat cooked by yourself, and do you save yourself by pretending that you have eaten swine's flesh. (4 Maccabees 6:15 Brenton)
4Mch:6:15  
4Mch:6:15 ἡμεῖς μέν τοι τῶν ἡψημένων βρωμάτων παραθήσομεν, σὺ δὲ ὑποκρινόμενος τῶν ὑείων ἀπογεύεσθαι σώθητι.
4Mch:6:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέν   ὁ ἡ τό ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) βρῶμα[τ], -ατος, τό παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὑπο·κρίνομαι (υπο+κριν-, -, υπο+κριν·[σ]-, -, -, υπο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό     σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
4Mch:6:15 Ja Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By gotować się Żywność By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Ty zaś Do hipokryty By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
4Mch:6:15 E(mei=s me/n toi tO=n E(PSEme/nOn brOma/tOn paraTE/somen, su\ de\ u(pokrino/menos tO=n u(ei/On a)pogeu/esTai sO/TEti.
4Mch:6:15 hEmeis men toi tOn hEPSEmenOn brOmatOn paraTEsomen, sy de hypokrinomenos tOn hyeiOn apogeuesTai sOTEti.
4Mch:6:15 RP_NP x x RA_GPN VM_PPPGPN N3M_GPN VF_FAI1P RP_NS x V1_PMPNSM RA_GPM A1A_GPM V1_PMN VC_APD2S
4Mch:6:15 I indeed (yet, certainly, surely) ć the to boil food to submit for-consideration you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hypocrite the ć ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
4Mch:6:15 we (nom) indeed   the (gen) having-been-BOIL-ed (gen) foods (gen) we-will-SUBMIT-FOR-CONSIDERATION you(sg) (nom) Yet while being-HYPOCRITE-ed (nom) the (gen)     be-you(sg)-SAVE-ed!
4Mch:6:15 4Mch_6:15_1 4Mch_6:15_2 4Mch_6:15_3 4Mch_6:15_4 4Mch_6:15_5 4Mch_6:15_6 4Mch_6:15_7 4Mch_6:15_8 4Mch_6:15_9 4Mch_6:15_10 4Mch_6:15_11 4Mch_6:15_12 4Mch_6:15_13 4Mch_6:15_14
4Mch:6:15 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:16 καὶ ὁ Ελεαζαρος ὥσπερ πικρότερον διὰ τῆς συμβουλίας αἰκισθεὶς ἀνεβόησεν
4Mch:6:16 And Eleazar, as though the advice more painfully tortured him, cried out, (4 Maccabees 6:16 Brenton)
4Mch:6:16  
4Mch:6:16 Καὶ Ελεαζαρος ὥσπερ πικρότερον διὰ τῆς συμβουλίας αἰκισθεὶς ἀνεβόησεν
4Mch:6:16 καί ὁ ἡ τό   ὥσ·περ πικρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πικρός) διά ὁ ἡ τό   αἰκίζω [LXX] (αικιζ-, -, αικι·σ-, -, ῃκισ-, αικισ·θ-) ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -)
4Mch:6:16 I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Bardziej gorzki Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By torturować By krzyknąć
4Mch:6:16 *kai\ o( *eleaDZaros O(/sper pikro/teron dia\ tE=s sumbouli/as ai)kisTei\s a)nebo/Esen
4Mch:6:16 kai ho eleaDZaros hOsper pikroteron dia tEs symbulias aikisTeis aneboEsen
4Mch:6:16 C RA_NSM N2_NSM D A1B_ASMC P RA_GSF N1A_GSF VS_APPNSM VAI_AAI3S
4Mch:6:16 and also, even, namely the ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" more bitter because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć to torture to cry out
4Mch:6:16 and the (nom)   just as more bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen)   upon being-???-ed (nom|voc) he/she/it-CRY-ed-OUT
4Mch:6:16 4Mch_6:16_1 4Mch_6:16_2 4Mch_6:16_3 4Mch_6:16_4 4Mch_6:16_5 4Mch_6:16_6 4Mch_6:16_7 4Mch_6:16_8 4Mch_6:16_9 4Mch_6:16_10
4Mch:6:16 x x x x x x x x x x
4Mch:6:17 Μὴ οὕτως κακῶς φρονήσαιμεν οἱ Αβρααμ παῖδες ὥστε μαλακοψυχήσαντας ἀπρεπὲς ἡμῖν δρᾶμα ὑποκρίνασθαι.
4Mch:6:17 Let not us who are children of Abraham be so evil advised as by giving way to make use of an unbecoming pretence; (4 Maccabees 6:17 Brenton)
4Mch:6:17  
4Mch:6:17 Μὴ οὕτως κακῶς φρονήσαιμεν οἱ Αβρααμ παῖδες ὥστε μαλακοψυχήσαντας ἀπρεπὲς ἡμῖν δρᾶμα ὑποκρίνασθαι.
4Mch:6:17 μή οὕτως/οὕτω κακῶς φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὥστε     ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὑπο·κρίνομαι (υπο+κριν-, -, υπο+κριν·[σ]-, -, -, υπο+κρι·θ-)
4Mch:6:17 Nie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Źle By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Abraham Dziecka/służący Tak tamto Ja Do hipokryty
4Mch:6:17 *mE\ ou(/tOs kakO=s fronE/saimen oi( *abraam pai=des O(/ste malakoPSuCHE/santas a)prepe\s E(mi=n dra=ma u(pokri/nasTai.
4Mch:6:17 mE hutOs kakOs fronEsaimen hoi abraam paides hOste malakoPSyCHEsantas aprepes hEmin drama hypokrinasTai.
4Mch:6:17 D D D VA_AAO1P RA_NPM N_GSM N3D_NPM C VA_AAPAPM A3H_ASN RP_DP N3M_ASN VA_AMN
4Mch:6:17 not thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] wrongly to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). the Abraham child/servant so that ć ć I ć to hypocrite
4Mch:6:17 not thusly/like this wrongly we-happen-to-THINK (opt) the (nom) Abraham (indecl) children/servants (nom|voc) so that     us (dat)   to-be-HYPOCRITE-ed
4Mch:6:17 4Mch_6:17_1 4Mch_6:17_2 4Mch_6:17_3 4Mch_6:17_4 4Mch_6:17_5 4Mch_6:17_6 4Mch_6:17_7 4Mch_6:17_8 4Mch_6:17_9 4Mch_6:17_10 4Mch_6:17_11 4Mch_6:17_12 4Mch_6:17_13
4Mch:6:17 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:18 καὶ γὰρ ἀλόγιστον εἰ πρὸς ἀλήθειαν ζήσαντες τὸν μέχρι γήρως βίον καὶ τὴν ἐπ’ αὐτῷ δόξαν νομίμως φυλάσσοντες νῦν μεταβαλοίμεθα
4Mch:6:18 for it were irrational, if having lived up to old age in all truth, and having scrupulously guarded our character for it, we should now turn back, (4 Maccabees 6:18 Brenton)
4Mch:6:18  
4Mch:6:18 καὶ γὰρ ἀλόγιστον εἰ πρὸς ἀλήθειαν ζήσαντες τὸν μέχρι γήρως βίον καὶ τὴν ἐπ’ αὐτῷ δόξαν νομίμως φυλάσσοντες νῦν μεταβαλοίμεθα
4Mch:6:18 καί γάρ   εἰ πρός ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μέχρι/μέχρις γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό βίος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) νομίμως (Adv. of νόμιμος) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) νῦν μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -)
4Mch:6:18 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Jeżeli Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) PRAWDA Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Starość Życie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Legalnie By zabezpieczać się Teraz By metabolizować
4Mch:6:18 kai\ ga\r a)lo/giston ei) pro\s a)lE/Teian DZE/santes to\n me/CHri gE/rOs bi/on kai\ tE\n e)p’ au)tO=| do/Xan nomi/mOs fula/ssontes nu=n metabaloi/meTa
4Mch:6:18 kai gar alogiston ei pros alETeian DZEsantes ton meCHri gErOs bion kai tEn ep’ autO doXan nomimOs fylassontes nyn metabaloimeTa
4Mch:6:18 C x A1B_NSN C P N1A_ASF VA_AAPNPM RA_ASM P N3_GSN N2_ASM C RA_ASF P RD_DSM N1S_ASF D V1_PAPNPM D VF2_FMO1P
4Mch:6:18 and also, even, namely for since, as ć if toward (+acc,+gen,+dat) truth to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] old age life and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to lawfully to guard now to metabolize
4Mch:6:18 and for   if toward (+acc,+gen,+dat) truth (acc) upon EXISTS-ing (nom|voc) the (acc) until old age (gen) life (acc) and the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) lawfully while GUARD-ing (nom|voc) now (fut opt), we-happen-to-be-METABOLIZE-ed (opt)
4Mch:6:18 4Mch_6:18_1 4Mch_6:18_2 4Mch_6:18_3 4Mch_6:18_4 4Mch_6:18_5 4Mch_6:18_6 4Mch_6:18_7 4Mch_6:18_8 4Mch_6:18_9 4Mch_6:18_10 4Mch_6:18_11 4Mch_6:18_12 4Mch_6:18_13 4Mch_6:18_14 4Mch_6:18_15 4Mch_6:18_16 4Mch_6:18_17 4Mch_6:18_18 4Mch_6:18_19 4Mch_6:18_20
4Mch:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:19 καὶ αὐτοὶ μὲν ἡμεῖς γενοίμεθα τοῖς νέοις ἀσεβείας τύπος, ἵνα παράδειγμα γενώμεθα τῆς μιαροφαγίας.
4Mch:6:19 and ourselves should become a pattern of impiety to the young, as being an example of pollution eating. (4 Maccabees 6:19 Brenton)
4Mch:6:19  
4Mch:6:19 καὶ αὐτοὶ μὲν ἡμεῖς γενοίμεθα τοῖς νέοις ἀσεβείας τύπος, ἵνα παράδειγμα γενώμεθα τῆς μιαροφαγίας.
4Mch:6:19 καί αὐτός αὐτή αὐτό μέν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό νέος -α -ον ἀ·σέβεια, -ας, ἡ τύπος, -ου, ὁ ἵνα   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό μιαρο·φαγία, -ας, ἡ [LXX]
4Mch:6:19 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nowe/młode Brak szacunku Pisz żeby / ażeby / bo By stawać się stawaj się, zdarzaj się ???
4Mch:6:19 kai\ au)toi\ me\n E(mei=s genoi/meTa toi=s ne/ois a)sebei/as tu/pos, i(/na para/deigma genO/meTa tE=s miarofagi/as.
4Mch:6:19 kai autoi men hEmeis genoimeTa tois neois asebeias typos, hina paradeigma genOmeTa tEs miarofagias.
4Mch:6:19 C RD_NPM x RP_NP VB_AMO1P RA_DPM A1A_DPM N1A_GSF N2_NSM C N3M_NSN VB_AMS1P RA_GSF N1A_GSF
4Mch:6:19 and also, even, namely he/she/it/same indeed (yet, certainly, surely) I to become become, happen the new/young lack of deference type so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć to become become, happen the ???
4Mch:6:19 and they/same (nom) indeed we (nom) we-happen-to-be-BECOME-ed (opt) the (dat) new/young ([Adj] dat) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) type (nom) so that / in order to /because   we-should-be-BECOME-ed the (gen) ??? (gen), ???s (acc)
4Mch:6:19 4Mch_6:19_1 4Mch_6:19_2 4Mch_6:19_3 4Mch_6:19_4 4Mch_6:19_5 4Mch_6:19_6 4Mch_6:19_7 4Mch_6:19_8 4Mch_6:19_9 4Mch_6:19_10 4Mch_6:19_11 4Mch_6:19_12 4Mch_6:19_13 4Mch_6:19_14
4Mch:6:19 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:20 αἰσχρὸν δὲ εἰ ἐπιβιώσομεν ὀλίγον χρόνον καὶ τοῦτον καταγελώμενοι πρὸς ἁπάντων ἐπὶ δειλίᾳ
4Mch:6:20 It would be disgraceful if we should live on some short time, and that scorned by all men for cowardice, (4 Maccabees 6:20 Brenton)
4Mch:6:20  
4Mch:6:20 αἰσχρὸν δὲ εἰ ἐπιβιώσομεν ὀλίγον χρόνον καὶ τοῦτον καταγελώμενοι πρὸς ἁπάντων ἐπὶ δειλίᾳ
4Mch:6:20 αἰσχρός -ά -όν δέ εἰ   ὀλίγος -η -ον χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί οὗτος αὕτη τοῦτο κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) πρός ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ἐπί δειλία, -ας, ἡ; δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)
4Mch:6:20 Haniebny sprośny, haniebny, haniebny, niegodziwy, niegodziwy, nieprzyzwoity, oburzający, lubieżny, haniebny, oburzające, zaplamiony zaś Jeżeli Mało [zobacz oligarchię] Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By śmiać się przy Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy; by spotykać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tchórzostwa/nieśmiałość; by bać się obawiać się
4Mch:6:20 ai)sCHro\n de\ ei) e)pibiO/somen o)li/gon CHro/non kai\ tou=ton katagelO/menoi pro\s a(pa/ntOn e)pi\ deili/a|
4Mch:6:20 aisCHron de ei epibiOsomen oligon CHronon kai tuton katagelOmenoi pros hapantOn epi deilia
4Mch:6:20 A1A_NSN x C VF_FAI1P A1_ASM N2_ASM C RD_ASM V3_PMPNPM P A3_GPM P N1A_DSF
4Mch:6:20 shameful bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if ć little [see oligarchy] time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to laugh at toward (+acc,+gen,+dat) every; to encounter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cowardice/timidity; to fear To be afraid
4Mch:6:20 shameful ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet if   little (acc, nom|acc|voc) time (acc) and this (acc) while being-LAUGH-ed-AT (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) all (gen); while ENCOUNTER-ing (nom, nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) cowardice/timidity (dat); he/she/it-is-FEAR-ing, you(sg)-are-being-FEAR-ed, you(sg)-are-being-FEAR-ed (classical), he/she/it-should-be-FEAR-ing, you(sg)-should-be-being-FEAR-ed
4Mch:6:20 4Mch_6:20_1 4Mch_6:20_2 4Mch_6:20_3 4Mch_6:20_4 4Mch_6:20_5 4Mch_6:20_6 4Mch_6:20_7 4Mch_6:20_8 4Mch_6:20_9 4Mch_6:20_10 4Mch_6:20_11 4Mch_6:20_12 4Mch_6:20_13
4Mch:6:20 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:21 καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ τυράννου καταφρονηθῶμεν ὡς ἄνανδροι, τὸν δὲ θεῖον ἡμῶν νόμον μέχρι θανάτου μὴ προασπίσαιμεν.
4Mch:6:21 and be condemned by the tyrant for unmanliness, by not contending to the death for our divine law. (4 Maccabees 6:21 Brenton)
4Mch:6:21  
4Mch:6:21 καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ τυράννου καταφρονηθῶμεν ὡς ἄνανδροι, τὸν δὲ θεῖον ἡμῶν νόμον μέχρι θανάτου μὴ προασπίσαιμεν.
4Mch:6:21 καί ὑπό μέν ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ὡς   ὁ ἡ τό δέ θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νόμος, -ου, ὁ μέχρι/μέχρις θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) μή  
4Mch:6:21 I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Tyran; Tyrannus By być łaskawym Jak/jak zaś Boży; boży Ja Prawo Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać Nie
4Mch:6:21 kai\ u(po\ me\n tou= tura/nnou katafronETO=men O(s a)/nandroi, to\n de\ Tei=on E(mO=n no/mon me/CHri Tana/tou mE\ proaspi/saimen.
4Mch:6:21 kai hypo men tu tyrannu katafronETOmen hOs anandroi, ton de Teion hEmOn nomon meCHri Tanatu mE proaspisaimen.
4Mch:6:21 C P x RA_GSM N2_GSM VC_APS1P C A1B_NPM RA_ASM x A1A_ASM RP_GP N2_ASM P N2_GSM D VA_AAO1P
4Mch:6:21 and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing indeed (yet, certainly, surely) the tyrant; Tyrannus to condescend as/like ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] divine; divine I law until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] death; to put to death not ć
4Mch:6:21 and under (+acc), by (+gen) indeed the (gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen) we-should-be-CONDESCEND-ed as/like   the (acc) Yet divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) law (acc) until death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! not  
4Mch:6:21 4Mch_6:21_1 4Mch_6:21_2 4Mch_6:21_3 4Mch_6:21_4 4Mch_6:21_5 4Mch_6:21_6 4Mch_6:21_7 4Mch_6:21_8 4Mch_6:21_9 4Mch_6:21_10 4Mch_6:21_11 4Mch_6:21_12 4Mch_6:21_13 4Mch_6:21_14 4Mch_6:21_15 4Mch_6:21_16 4Mch_6:21_17
4Mch:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:22 πρὸς ταῦτα ὑμεῖς μέν, ὦ Αβρααμ παῖδες, εὐγενῶς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τελευτᾶτε.
4Mch:6:22 Wherefore do you, O children of Abraham, die nobly for your religion. (4 Maccabees 6:22 Brenton)
4Mch:6:22  
4Mch:6:22 πρὸς ταῦτα ὑμεῖς μέν, Αβρααμ παῖδες, εὐγενῶς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τελευτᾶτε.
4Mch:6:22 πρός οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μέν ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἀβραάμ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   ὑπέρ ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
4Mch:6:22 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Abraham Dziecka/służący Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Pobożność By kończyć się
4Mch:6:22 pro\s tau=ta u(mei=s me/n, O)= *abraam pai=des, eu)genO=s u(pe\r tE=s eu)sebei/as teleuta=te.
4Mch:6:22 pros tauta hymeis men, O abraam paides, eugenOs hyper tEs eusebeias teleutate.
4Mch:6:22 P RD_APN RP_NP x I N_GSM N3D_NPM D P RA_GSF N1A_GSF V3_PAD2P
4Mch:6:22 toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you indeed (yet, certainly, surely) O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be Abraham child/servant ć above (+acc), on behalf of (+gen) the godliness to end
4Mch:6:22 toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc) you(pl) (nom) indeed O!; omega; I-should-be Abraham (indecl) children/servants (nom|voc)   above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) godliness (gen), godlinesses (acc) you(pl)-are-END-ing, be-you(pl)-END-ing!, you(pl)-should-be-END-ing
4Mch:6:22 4Mch_6:22_1 4Mch_6:22_2 4Mch_6:22_3 4Mch_6:22_4 4Mch_6:22_5 4Mch_6:22_6 4Mch_6:22_7 4Mch_6:22_8 4Mch_6:22_9 4Mch_6:22_10 4Mch_6:22_11 4Mch_6:22_12
4Mch:6:22 x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:23 οἱ δὲ τοῦ τυράννου δορυφόροι, τί μέλλετε;
4Mch:6:23 Ye spearbearers of the tyrant, why do ye linger? (4 Maccabees 6:23 Brenton)
4Mch:6:23  
4Mch:6:23 οἱ δὲ τοῦ τυράννου δορυφόροι, τί μέλλετε;
4Mch:6:23 ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)
4Mch:6:23 zaś Tyran; Tyrannus Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mieć dookoła być przeznaczony
4Mch:6:23 oi( de\ tou= tura/nnou dorufo/roi, ti/ me/llete;
4Mch:6:23 hoi de tu tyrannu doryforoi, ti mellete;
4Mch:6:23 RA_NPM x RA_GSM N2_GSM N2_NPM RI_ASN V1_PAI2P
4Mch:6:23 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the tyrant; Tyrannus ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to am about to be destined
4Mch:6:23 the (nom) Yet the (gen) tyrant (gen); Tyrannus (gen)   who/what/why (nom|acc) you(pl)-are-ABOUT-ing, be-you(pl)-ABOUT-ing!
4Mch:6:23 4Mch_6:23_1 4Mch_6:23_2 4Mch_6:23_3 4Mch_6:23_4 4Mch_6:23_5 4Mch_6:23_6 4Mch_6:23_7
4Mch:6:23 x x x x x x x
4Mch:6:24 Πρὸς τὰς ἀνάγκας οὕτως μεγαλοφρονοῦντα αὐτὸν ἰδόντες καὶ μηδὲ πρὸς τὸν οἰκτιρμὸν αὐτῶν μεταβαλλόμενον ἐπὶ τὸ πῦρ αὐτὸν ἀνῆγον·
4Mch:6:24 Beholding him so high-minded against misery, and not changing at their pity, they led him to the fire: (4 Maccabees 6:24 Brenton)
4Mch:6:24  
4Mch:6:24 Πρὸς τὰς ἀνάγκας οὕτως μεγαλοφρονοῦντα αὐτὸν ἰδόντες καὶ μηδὲ πρὸς τὸν οἰκτιρμὸν αὐτῶν μεταβαλλόμενον ἐπὶ τὸ πῦρ αὐτὸν ἀνῆγον·
4Mch:6:24 πρός ὁ ἡ τό ἀνάγκη, -ης, ἡ οὕτως/οὕτω   αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος αὐτός αὐτή αὐτό μετα·βάλλω (μετα+βαλλ-, μετα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd μετα+βαλ-, μετα+βεβλη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-)
4Mch:6:24 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Przymusu/potrzeba thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie On/ona/to/to samo By metabolizować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień On/ona/to/to samo By prowadzić
4Mch:6:24 *pro\s ta\s a)na/gkas ou(/tOs megalofronou=nta au)to\n i)do/ntes kai\ mEde\ pro\s to\n oi)ktirmo\n au)tO=n metaballo/menon e)pi\ to\ pu=r au)to\n a)nE=gon·
4Mch:6:24 pros tas anankas hutOs megalofronunta auton idontes kai mEde pros ton oiktirmon autOn metaballomenon epi to pyr auton anEgon·
4Mch:6:24 P RA_APF N1_APF D V2_PAPASM RD_ASM VB_AAPNPM C C P RA_ASM N2_ASM RD_GPM V1_PMPASM P RA_ASN N3_ASN RD_ASM V1I_IAI3P
4Mch:6:24 toward (+acc,+gen,+dat) the compulsion/necessity thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] toward (+acc,+gen,+dat) the compassion/pity; compassionate/pitying he/she/it/same to metabolize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire he/she/it/same to lead up
4Mch:6:24 toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) compulsions/necessities (acc) thusly/like this   him/it/same (acc) upon SEE-ing (nom|voc) and neither/nor; Mede (voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) compassion/pity (acc); compassionate/pitying ([Adj] nom|acc|voc, voc) them/same (gen) while being-METABOLIZE-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) him/it/same (acc) I-was-LEAD-ing-UP, they-were-LEAD-ing-UP
4Mch:6:24 4Mch_6:24_1 4Mch_6:24_2 4Mch_6:24_3 4Mch_6:24_4 4Mch_6:24_5 4Mch_6:24_6 4Mch_6:24_7 4Mch_6:24_8 4Mch_6:24_9 4Mch_6:24_10 4Mch_6:24_11 4Mch_6:24_12 4Mch_6:24_13 4Mch_6:24_14 4Mch_6:24_15 4Mch_6:24_16 4Mch_6:24_17 4Mch_6:24_18 4Mch_6:24_19
4Mch:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:25 ἔνθα διὰ κακοτέχνων ὀργάνων καταφλέγοντες αὐτὸν ὑπερρίπτοσαν, καὶ δυσώδεις χυλοὺς εἰς τοὺς μυκτῆρας αὐτοῦ κατέχεον.
4Mch:6:25 then with their wickedly-contrived instruments they burnt him on the fire, and poured stinking fluids down into his nostrils. (4 Maccabees 6:25 Brenton)
4Mch:6:25  
4Mch:6:25 ἔνθα διὰ κακοτέχνων ὀργάνων καταφλέγοντες αὐτὸν ὑπερρίπτοσαν, καὶ δυσώδεις χυλοὺς εἰς τοὺς μυκτῆρας αὐτοῦ κατέχεον.
4Mch:6:25   διά       αὐτός αὐτή αὐτό   καί     εἰς[1] ὁ ἡ τό μυκτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κατα·χέω (κατα+χε-, κατα+χε(ε)·[σ]-, κατα+χε·[σ]-, -, -, -)
4Mch:6:25 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nozdrze [zobacz śluz] On/ona/to/to samo By lać
4Mch:6:25 e)/nTa dia\ kakote/CHnOn o)rga/nOn katafle/gontes au)to\n u(perri/ptosan, kai\ dusO/deis CHulou\s ei)s tou\s muktE=ras au)tou= kate/CHeon.
4Mch:6:25 enTa dia kakoteCHnOn organOn kataflegontes auton hyperriptosan, kai dysOdeis CHylus eis tus myktEras autu kateCHeon.
4Mch:6:25 D P A1B_GPN N2N_GPN V1_PAPNPM RD_ASM VAI_AAI3P C A3H_APM N2_APM P RA_APM N3_APM RD_GSM V2I_IAI3P
4Mch:6:25 ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć ć ć he/she/it/same ć and also, even, namely ć ć into (+acc) the nostril [see mucus] he/she/it/same to pour
4Mch:6:25   because of (+acc), through (+gen)       him/it/same (acc)   and     into (+acc) the (acc) nostrils (acc) him/it/same (gen) I-was-TO POUR-ing, they-were-TO POUR-ing
4Mch:6:25 4Mch_6:25_1 4Mch_6:25_2 4Mch_6:25_3 4Mch_6:25_4 4Mch_6:25_5 4Mch_6:25_6 4Mch_6:25_7 4Mch_6:25_8 4Mch_6:25_9 4Mch_6:25_10 4Mch_6:25_11 4Mch_6:25_12 4Mch_6:25_13 4Mch_6:25_14 4Mch_6:25_15
4Mch:6:25 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:26 ὁ δὲ μέχρι τῶν ὀστέων ἤδη κατακεκαυμένος καὶ μέλλων λιποθυμεῖν ἀνέτεινε τὰ ὄμματα πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπεν
4Mch:6:26 And he being at length burnt down to the bones, and about to expire, raised his eyes Godward, and said, (4 Maccabees 6:26 Brenton)
4Mch:6:26  
4Mch:6:26 δὲ μέχρι τῶν ὀστέων ἤδη κατακεκαυμένος καὶ μέλλων λιποθυμεῖν ἀνέτεινε τὰ ὄμματα πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπεν
4Mch:6:26 ὁ ἡ τό δέ μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἤδη κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) καί μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)     ὁ ἡ τό ὄμμα[τ], -ατος, τό πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:6:26 zaś Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Kość Już do teraz, do wtedy Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). I też, nawet, mianowicie By mieć dookoła być przeznaczony Oko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
4Mch:6:26 o( de\ me/CHri tO=n o)ste/On E)/dE katakekaume/nos kai\ me/llOn lipoTumei=n a)ne/teine ta\ o)/mmata pro\s to\n Teo\n kai\ ei)=pen
4Mch:6:26 ho de meCHri tOn osteOn EdE katakekaumenos kai mellOn lipoTymein aneteine ta ommata pros ton Teon kai eipen
4Mch:6:26 RA_NSM x P RA_GPN N2N_GPN D VM_XMPNSM C V1_PAPNSM V2_PAN VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S
4Mch:6:26 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the bone already by now, by then to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). and also, even, namely to am about to be destined ć ć the eye toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely to say/tell
4Mch:6:26 the (nom) Yet until the (gen) bones (gen) already having-been-BURNED UP-ed (nom) and while ABOUT-ing (nom)     the (nom|acc) eyes (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed
4Mch:6:26 4Mch_6:26_1 4Mch_6:26_2 4Mch_6:26_3 4Mch_6:26_4 4Mch_6:26_5 4Mch_6:26_6 4Mch_6:26_7 4Mch_6:26_8 4Mch_6:26_9 4Mch_6:26_10 4Mch_6:26_11 4Mch_6:26_12 4Mch_6:26_13 4Mch_6:26_14 4Mch_6:26_15 4Mch_6:26_16 4Mch_6:26_17 4Mch_6:26_18
4Mch:6:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:27 Σὺ οἶσθα, θεέ, παρόν μοι σῴζεσθαι βασάνοις καυστικαῖς ἀποθνῄσκω διὰ τὸν νόμον.
4Mch:6:27 Thou knowest, O God, that when I might have been saved, I am slain for the sake of the law by tortures of fire. (4 Maccabees 6:27 Brenton)
4Mch:6:27  
4Mch:6:27 Σὺ οἶσθα, θεέ, παρόν μοι σῴζεσθαι βασάνοις καυστικαῖς ἀποθνῄσκω διὰ τὸν νόμον.
4Mch:6:27 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) θεός, -οῦ, ὁ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) βάσανος, -ου, ἡ   ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) διά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ
4Mch:6:27 Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Bóg  By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Męki By umierać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Prawo
4Mch:6:27 *su\ oi)=sTa, Tee/, paro/n moi sO/|DZesTai basa/nois kaustikai=s a)poTnE/|skO dia\ to\n no/mon.
4Mch:6:27 sy oisTa, Tee, paron moi sODZesTai basanois kaustikais apoTnEskO dia ton nomon.
4Mch:6:27 RP_NS VX_XAI2S N2_VSM V9_PAPNSN RP_DS V1_PMN N2_DPF A1_DPF V1_PAI1S P RA_ASM N2_ASM
4Mch:6:27 you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with god [see theology] to be present/here to be present, to have come I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save torment ć to die because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the law
4Mch:6:27 you(sg) (nom) you(sg)-have-PERCEIVE-ed god (voc) while BE-ing-PRESENT/HERE (nom|acc|voc, voc) me (dat) to-be-being-SAVE-ed torments (dat)   I-am-DIE-ing, I-should-be-DIE-ing because of (+acc), through (+gen) the (acc) law (acc)
4Mch:6:27 4Mch_6:27_1 4Mch_6:27_2 4Mch_6:27_3 4Mch_6:27_4 4Mch_6:27_5 4Mch_6:27_6 4Mch_6:27_7 4Mch_6:27_8 4Mch_6:27_9 4Mch_6:27_10 4Mch_6:27_11 4Mch_6:27_12
4Mch:6:27 x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:28 ἵλεως γενοῦ τῷ ἔθνει σου ἀρκεσθεὶς τῇ ἡμετέρᾳ ὑπὲρ αὐτῶν δίκῃ.
4Mch:6:28 Be merciful to thy people, and be satisfied with the punishment of me on their account. (4 Maccabees 6:28 Brenton)
4Mch:6:28  
4Mch:6:28 ἵλεως γενοῦ τῷ ἔθνει σου ἀρκεσθεὶς τῇ ἡμετέρᾳ ὑπὲρ αὐτῶν δίκῃ.
4Mch:6:28 ἵλεως -ων γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό δίκη, -ης, ἡ
4Mch:6:28 Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By stawać się stawaj się, zdarzaj się Naród [zobacz etniczny] Ty; twój/twój(sg) By być dość Nasz/nasz Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy
4Mch:6:28 i(/leOs genou= tO=| e)/Tnei sou a)rkesTei\s tE=| E(mete/ra| u(pe\r au)tO=n di/kE|.
4Mch:6:28 hileOs genu tO eTnei su arkesTeis tE hEmetera hyper autOn dikE.
4Mch:6:28 A1B_NSM VB_AMD2S RA_DSN N3E_DSN RP_GS VC_APPNSM RA_DSF A1A_DSF P RD_GPM N1_DSF
4Mch:6:28 merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to become become, happen the nation [see ethnic] you; your/yours(sg) to be enough the our/ours above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing
4Mch:6:28 merciful ([Adj] acc, nom|voc) be-you(sg)-BECOME-ed! the (dat) nation (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon being-BE-ed-ENOUGH (nom|voc) the (dat) our/ours (dat) above (+acc), on behalf of (+gen) them/same (gen) penalty (dat)
4Mch:6:28 4Mch_6:28_1 4Mch_6:28_2 4Mch_6:28_3 4Mch_6:28_4 4Mch_6:28_5 4Mch_6:28_6 4Mch_6:28_7 4Mch_6:28_8 4Mch_6:28_9 4Mch_6:28_10 4Mch_6:28_11
4Mch:6:28 x x x x x x x x x x x
4Mch:6:29 καθάρσιον αὐτῶν ποίησον τὸ ἐμὸν αἷμα καὶ ἀντίψυχον αὐτῶν λαβὲ τὴν ἐμὴν ψυχήν.
4Mch:6:29 Let my blood be a purification for them, and take my life in recompense for theirs. (4 Maccabees 6:29 Brenton)
4Mch:6:29  
4Mch:6:29 καθάρσιον αὐτῶν ποίησον τὸ ἐμὸν αἷμα καὶ ἀντίψυχον αὐτῶν λαβὲ τὴν ἐμὴν ψυχήν.
4Mch:6:29   αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν αἷμα[τ], -ατος, τό καί   αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
4Mch:6:29 On/ona/to/to samo By czynić/rób Mój/mój Krew I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mój/mój Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
4Mch:6:29 kaTa/rsion au)tO=n poi/Eson to\ e)mo\n ai(=ma kai\ a)nti/PSuCHon au)tO=n labe\ tE\n e)mE\n PSuCHE/n.
4Mch:6:29 kaTarsion autOn poiEson to emon haima kai antiPSyCHon autOn labe tEn emEn PSyCHEn.
4Mch:6:29 N2N_ASN RD_GPM VA_AAD2S RA_ASN A1_ASM N3M_ASN C A1B_ASN RD_GPM VB_AAD2S RA_ASF A1_ASF N1_ASF
4Mch:6:29 ć he/she/it/same to do/make the my/mine blood and also, even, namely ć he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the my/mine life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
4Mch:6:29   them/same (gen) do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) my/mine (acc, nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) and   them/same (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) my/mine (acc) life (acc)
4Mch:6:29 4Mch_6:29_1 4Mch_6:29_2 4Mch_6:29_3 4Mch_6:29_4 4Mch_6:29_5 4Mch_6:29_6 4Mch_6:29_7 4Mch_6:29_8 4Mch_6:29_9 4Mch_6:29_10 4Mch_6:29_11 4Mch_6:29_12 4Mch_6:29_13
4Mch:6:29 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:30 καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱερὸς ἀνὴρ εὐγενῶς ταῖς βασάνοις ἐναπέθανεν καὶ μέχρι τῶν τοῦ θανάτου βασάνων ἀντέστη τῷ λογισμῷ διὰ τὸν νόμον.
4Mch:6:30 Thus speaking, the holy man departed, noble in his torments, and even to the agonies of death resisted in his reasoning for the sake of the law. (4 Maccabees 6:30 Brenton)
4Mch:6:30  
4Mch:6:30 καὶ ταῦτα εἰπὼν ἱερὸς ἀνὴρ εὐγενῶς ταῖς βασάνοις ἐναπέθανεν καὶ μέχρι τῶν τοῦ θανάτου βασάνων ἀντέστη τῷ λογισμῷ διὰ τὸν νόμον.
4Mch:6:30 καί οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ   καί μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) βάσανος, -ου, ἡ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ διά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ
4Mch:6:30 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Męki I też, nawet, mianowicie Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Śmierć; by zgładzać Męki By przeciwstawiać Logika Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Prawo
4Mch:6:30 kai\ tau=ta ei)pO\n o( i(ero\s a)nE\r eu)genO=s tai=s basa/nois e)nape/Tanen kai\ me/CHri tO=n tou= Tana/tou basa/nOn a)nte/stE tO=| logismO=| dia\ to\n no/mon.
4Mch:6:30 kai tauta eipOn ho hieros anEr eugenOs tais basanois enapeTanen kai meCHri tOn tu Tanatu basanOn antestE tO logismO dia ton nomon.
4Mch:6:30 C RD_APN VB_AAPNSM RA_NSM A1A_NSM N3_NSM D RA_DPF N2_DPF VBI_AAI3S C P RA_GPF RA_GSM N2_GSM N2_GPF VHI_AAI3S RA_DSM N2_DSM P RA_ASM N2_ASM
4Mch:6:30 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell the sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć the torment ć and also, even, namely until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the the death; to put to death torment to oppose the logic because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the law
4Mch:6:30 and these (nom|acc) upon SAY/TELL-ing (nom) the (nom) sacred ([Adj] nom) man, husband (nom)   the (dat) torments (dat)   and until the (gen) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! torments (gen) he/she/it-OPPOSE-ed the (dat) logic (dat) because of (+acc), through (+gen) the (acc) law (acc)
4Mch:6:30 4Mch_6:30_1 4Mch_6:30_2 4Mch_6:30_3 4Mch_6:30_4 4Mch_6:30_5 4Mch_6:30_6 4Mch_6:30_7 4Mch_6:30_8 4Mch_6:30_9 4Mch_6:30_10 4Mch_6:30_11 4Mch_6:30_12 4Mch_6:30_13 4Mch_6:30_14 4Mch_6:30_15 4Mch_6:30_16 4Mch_6:30_17 4Mch_6:30_18 4Mch_6:30_19 4Mch_6:30_20 4Mch_6:30_21 4Mch_6:30_22
4Mch:6:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:31 Ὁμολογουμένως οὖν δεσπότης τῶν παθῶν ἐστιν ὁ εὐσεβὴς λογισμός.
4Mch:6:31 Confessedly, therefore, religious reasoning is master of the passions. (4 Maccabees 6:31 Brenton)
4Mch:6:31  
4Mch:6:31 Ὁμολογουμένως οὖν δεσπότης τῶν παθῶν ἐστιν εὐσεβὴς λογισμός.
4Mch:6:31 ὁμο·λογουμένως οὖν δεσπότης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:6:31 Niezaprzeczalnie Dlatego/wtedy Despota ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By być Pobożny Logika
4Mch:6:31 *(omologoume/nOs ou)=n despo/tEs tO=n paTO=n e)stin o( eu)sebE\s logismo/s.
4Mch:6:31 omologumenOs un despotEs tOn paTOn estin ho eusebEs logismos.
4Mch:6:31 D x N1M_NSM RA_GPN N3E_GPN V9_PAI3S RA_NSM A3H_NSM N2_NSM
4Mch:6:31 undeniably therefore/then despot the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience to be the devout logic
4Mch:6:31 undeniably therefore/then despot (nom) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) he/she/it-is the (nom) devout ([Adj] nom) logic (nom)
4Mch:6:31 4Mch_6:31_1 4Mch_6:31_2 4Mch_6:31_3 4Mch_6:31_4 4Mch_6:31_5 4Mch_6:31_6 4Mch_6:31_7 4Mch_6:31_8 4Mch_6:31_9
4Mch:6:31 x x x x x x x x x
4Mch:6:32 εἰ γὰρ τὰ πάθη τοῦ λογισμοῦ κεκρατήκει, τούτοις ἂν ἀπέδομεν τὴν τῆς ἐπικρατείας μαρτυρίαν·
4Mch:6:32 For had the passions been superior to reasoning, I would have given them the witness of this mastery. (4 Maccabees 6:32 Brenton)
4Mch:6:32  
4Mch:6:32 εἰ γὰρ τὰ πάθη τοῦ λογισμοῦ κεκρατήκει, τούτοις ἂν ἀπέδομεν τὴν τῆς ἐπικρατείας μαρτυρίαν·
4Mch:6:32 εἰ γάρ ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἄν ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   μαρτυρία, -ας, ἡ
4Mch:6:32 Jeżeli Dla odtąd, jak ??? [Zobacz patologię, patetyczny] Logika By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Dowód
4Mch:6:32 ei) ga\r ta\ pa/TE tou= logismou= kekratE/kei, tou/tois a)/n a)pe/domen tE\n tE=s e)pikratei/as marturi/an·
4Mch:6:32 ei gar ta paTE tu logismu kekratEkei, tutois an apedomen tEn tEs epikrateias martyrian·
4Mch:6:32 C x RA_APN N3E_APN RA_GSM N2_GSM VX_YAI3S RD_DPM x VOI_AAI1P RA_ASF RA_GSF N1A_GSF N1A_ASF
4Mch:6:32 if for since, as the ??? [see pathology, pathetic] the logic to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ever (if ever) to give back restore, assign, impute, convey, refer the the ć witness
4Mch:6:32 if for the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) the (gen) logic (gen) he/she/it-had-SEIZE/GRAB-ed-HOLD these (dat) ever we-GIVE BACK-ed the (acc) the (gen)   witness (acc)
4Mch:6:32 4Mch_6:32_1 4Mch_6:32_2 4Mch_6:32_3 4Mch_6:32_4 4Mch_6:32_5 4Mch_6:32_6 4Mch_6:32_7 4Mch_6:32_8 4Mch_6:32_9 4Mch_6:32_10 4Mch_6:32_11 4Mch_6:32_12 4Mch_6:32_13 4Mch_6:32_14
4Mch:6:32 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:33 νυνὶ δὲ τοῦ λογισμοῦ τὰ πάθη νικήσαντος αὐτῷ προσηκόντως τὴν τῆς ἡγεμονίας προσνέμομεν ἐξουσίαν.
4Mch:6:33 But now, since reasoning conquered the passions, we befittingly awared it the authority of first place. (4 Maccabees 6:33 Brenton)
4Mch:6:33  
4Mch:6:33 νυνὶ δὲ τοῦ λογισμοῦ τὰ πάθη νικήσαντος αὐτῷ προσηκόντως τὴν τῆς ἡγεμονίας προσνέμομεν ἐξουσίαν.
4Mch:6:33 νυνί δέ ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἡγεμονία, -ας, ἡ   ἐξ·ουσία, -ας, ἡ
4Mch:6:33 Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś Logika ??? [Zobacz patologię, patetyczny] By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj On/ona/to/to samo Księstwo panowało albo panowało wszędzie {skończony} przez Księcia Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję}
4Mch:6:33 nuni\ de\ tou= logismou= ta\ pa/TE nikE/santos au)tO=| prosEko/ntOs tE\n tE=s E(gemoni/as prosne/momen e)Xousi/an.
4Mch:6:33 nyni de tu logismu ta paTE nikEsantos autO prosEkontOs tEn tEs hEgemonias prosnemomen eXusian.
4Mch:6:33 D x RA_GSM N2_GSM RA_APN N3E_APN VA_AAPGSM RD_DSM D RA_ASF RA_GSF N1A_GSF V1_PAI1P N1A_ASF
4Mch:6:33 right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the logic the ??? [see pathology, pathetic] to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail he/she/it/same ć the the principality ruled or reigned over by a Prince ć authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence
4Mch:6:33 right now Yet the (gen) logic (gen) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) upon BE-ing-VICTORIOUS-(OVER) (gen) him/it/same (dat)   the (acc) the (gen) principality (gen), principalities (acc)   authority (acc)
4Mch:6:33 4Mch_6:33_1 4Mch_6:33_2 4Mch_6:33_3 4Mch_6:33_4 4Mch_6:33_5 4Mch_6:33_6 4Mch_6:33_7 4Mch_6:33_8 4Mch_6:33_9 4Mch_6:33_10 4Mch_6:33_11 4Mch_6:33_12 4Mch_6:33_13 4Mch_6:33_14
4Mch:6:33 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:34 καὶ δίκαιόν ἐστιν ὁμολογεῖν ἡμᾶς τὸ κράτος εἶναι τοῦ λογισμοῦ, ὅπου γε καὶ τῶν ἔξωθεν ἀλγηδόνων ἐπικρατεῖ, ἐπεὶ καὶ γελοῖον.
4Mch:6:34 And it is but fair that we should allow, that the power belongs to reasoning, since it masters external miseries. (4 Maccabees 6:34 Brenton)
4Mch:6:34  
4Mch:6:34 καὶ δίκαιόν ἐστιν ὁμολογεῖν ἡμᾶς τὸ κράτος εἶναι τοῦ λογισμοῦ, ὅπου γε καὶ τῶν ἔξωθεν ἀλγηδόνων ἐπικρατεῖ, ἐπεὶ καὶ γελοῖον.
4Mch:6:34 καί δίκαιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ὅπου γέ καί ὁ ἡ τό ἔξω·θεν     ἐπεί καί  
4Mch:6:34 I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie By być By uznawać dopuszczaj, wyznaj, przyznaj się, zgadzaj się, przyznaj, przyznaj, przyznaj, własny, twierdź Ja Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną By być Logika Gdzie ??? I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Odtąd/inaczej [inaczej, np., I też, nawet, mianowicie
4Mch:6:34 kai\ di/kaio/n e)stin o(mologei=n E(ma=s to\ kra/tos ei)=nai tou= logismou=, o(/pou ge kai\ tO=n e)/XOTen a)lgEdo/nOn e)pikratei=, e)pei\ kai\ geloi=on.
4Mch:6:34 kai dikaion estin homologein hEmas to kratos einai tu logismu, hopu ge kai tOn eXOTen algEdonOn epikratei, epei kai geloion.
4Mch:6:34 C A1A_NSN V9_PAI3S V2_PAN RP_AP RA_ASN N3E_ASN V9_PAN RA_GSM N2_GSM x x C RA_GPF D N3N_GPF V2_PAI3S C D A1A_NSN
4Mch:6:34 and also, even, namely just righteous, just to be to acknowledge admit, avow, come clean, agree, grant, concede, confess, own, profess I the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power to be the logic where ??? and also, even, namely the from the outside ć ć since/otherwise [otherwise, e.g., and also, even, namely ć
4Mch:6:34 and just ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is to-be-ACKNOWLEDGE-ing us (acc) the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) to-be the (gen) logic (gen) where ??? and the (gen) from the outside     since and  
4Mch:6:34 4Mch_6:34_1 4Mch_6:34_2 4Mch_6:34_3 4Mch_6:34_4 4Mch_6:34_5 4Mch_6:34_6 4Mch_6:34_7 4Mch_6:34_8 4Mch_6:34_9 4Mch_6:34_10 4Mch_6:34_11 4Mch_6:34_12 4Mch_6:34_13 4Mch_6:34_14 4Mch_6:34_15 4Mch_6:34_16 4Mch_6:34_17 4Mch_6:34_18 4Mch_6:34_19 4Mch_6:34_20
4Mch:6:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:6:35 καὶ οὐ μόνον τῶν ἀλγηδόνων ἐπιδείκνυμι κεκρατηκέναι τὸν λογισμόν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡδονῶν κρατεῖν καὶ μηδὲν αὐταῖς ὑπείκειν.
4Mch:6:35 Ridiculous would it be were it not so; and I prove that reasoning has not only mastered pains, but that it is also superior to the pleasures, and withstands them. (4 Maccabees 6:35 Brenton)
4Mch:6:35  
4Mch:6:35 καὶ οὐ μόνον τῶν ἀλγηδόνων ἐπιδείκνυμι κεκρατηκέναι τὸν λογισμόν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡδονῶν κρατεῖν καὶ μηδὲν αὐταῖς ὑπείκειν.
4Mch:6:35 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό   ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ἀλλά καί ὁ ἡ τό ἡδονή, -ῆς, ἡ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) καί μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό ὑπ·είκω (υπ+εικ-, -, -, -, -, -)
4Mch:6:35 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Logika Ale I też, nawet, mianowicie Przyjemność By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać I też, nawet, mianowicie Nie jeden On/ona/to/to samo By zarzucać (poddawaj się poniżej, poddawaj się do, przyznaj)
4Mch:6:35 kai\ ou) mo/non tO=n a)lgEdo/nOn e)pidei/knumi kekratEke/nai to\n logismo/n, a)lla\ kai\ tO=n E(donO=n kratei=n kai\ mEde\n au)tai=s u(pei/kein.
4Mch:6:35 kai u monon tOn algEdonOn epideiknymi kekratEkenai ton logismon, alla kai tOn hEdonOn kratein kai mEden autais hypeikein.
4Mch:6:35 C D D RA_GPF N3N_GPF V5_PAI1S VX_XAN RA_ASM N2_ASM C D RA_GPF N1_GPF V2_PAN C A3P_ASN RD_DPF V1_PAN
4Mch:6:35 and also, even, namely οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the ć to show exhibit, demonstrate, display to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the logic but and also, even, namely the pleasure to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain and also, even, namely not one he/she/it/same to relinquish (yield under, yield to, concede)
4Mch:6:35 and not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   I-am-SHOW-ing to-have-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (acc) logic (acc) but and the (gen) pleasures (gen) to-be-SEIZE/GRAB-ing-HOLD and not one (nom|acc) them/same (dat) to-be-RELINQUISH-ing
4Mch:6:35 4Mch_6:35_1 4Mch_6:35_2 4Mch_6:35_3 4Mch_6:35_4 4Mch_6:35_5 4Mch_6:35_6 4Mch_6:35_7 4Mch_6:35_8 4Mch_6:35_9 4Mch_6:35_10 4Mch_6:35_11 4Mch_6:35_12 4Mch_6:35_13 4Mch_6:35_14 4Mch_6:35_15 4Mch_6:35_16 4Mch_6:35_17 4Mch_6:35_18
4Mch:6:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x