So:3:1 Ὦ ἡ ἐπιφανὴς καὶ ἀπολελυτρωμένη, ἡ πόλις ἡ περιστερά·
So:3:1 This is the scornful city that dwells securely, that says in her heart, I am, and there is no longer any to be after me: how is she become desolate, a habitation of wild beasts! every one that passes through her shall hiss, and shake his hands. Alas the glorious and ransomed city. (Zephaniah 3:1 Brenton)
So:3:1 Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! (So 3:1 BT_4)
So:3:1 ἐπιφανὴς καὶ ἀπολελυτρωμένη, πόλις περιστερά·
So:3:1 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·φανής -ές καί   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων)
So:3:1 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być W pełnym widoku {zamiarze} I też, nawet, mianowicie Miasto Gołąb
So:3:1 *)=O E( e)pifanE\s kai\ a)polelutrOme/nE, E( po/lis E( peristera/·
So:3:1 O hE epifanEs kai apolelytrOmenE, hE polis hE peristera·
So:3:1 I RA_NSF A3H_NSF C VM_XMPNSF RA_NSF N3I_NSF RA_NSF N1A_NSF
So:3:1 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be the in full view and also, even, namely ć the city the pigeon
So:3:1 O!; omega; I-should-be the (nom) in full view ([Adj] nom) and   the (nom) city (nom) the (nom) pigeon (nom|voc)
So:3:1 So_3:1_1 So_3:1_2 So_3:1_3 So_3:1_4 So_3:1_5 So_3:1_6 So_3:1_7 So_3:1_8 So_3:1_9
So:3:1 x x x x x x x x x
So:3:2 οὐκ εἰσήκουσεν φωνῆς, οὐκ ἐδέξατο παιδείαν, ἐπὶ τῷ κυρίῳ οὐκ ἐπεποίθει καὶ πρὸς τὸν θεὸν αὐτῆς οὐκ ἤγγισεν.
So:3:2 The dove hearkened not to the voice; she received not correction; she trusted not in the Lord, and she drew not near to her God. (Zephaniah 3:2 Brenton)
So:3:2 Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. (So 3:2 BT_4)
So:3:2 οὐκ εἰσήκουσεν φωνῆς, οὐκ ἐδέξατο παιδείαν, ἐπὶ τῷ κυρίῳ οὐκ ἐπεποίθει καὶ πρὸς τὸν θεὸν αὐτῆς οὐκ ἤγγισεν.
So:3:2 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) παιδεία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) καί πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)
So:3:2 ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź))
So:3:2 ou)k ei)sE/kousen fOnE=s, ou)k e)de/Xato paidei/an, e)pi\ tO=| kuri/O| ou)k e)pepoi/Tei kai\ pro\s to\n Teo\n au)tE=s ou)k E)/ggisen.
So:3:2 uk eisEkusen fOnEs, uk edeXato paideian, epi tO kyriO uk epepoiTei kai pros ton Teon autEs uk Engisen.
So:3:2 D VAI_AAI3S N1_GSF D VAI_AMI3S N1A_ASF P RA_DSM N2_DSM D VXI_YAI3S C P RA_ASM N2_ASM RD_GSF D VAI_AAI3S
So:3:2 οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) sound/voice cries οὐχ before rough breathing to receive chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach))
So:3:2 not he/she/it-HEARD-ed sound/voice (gen) not he/she/it-was-RECEIVE-ed chastisement (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) not he/she/it-had-PERSUADE/CONVINCE-ed and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) her/it/same (gen) not he/she/it-NEAR-ed
So:3:2 So_3:2_1 So_3:2_2 So_3:2_3 So_3:2_4 So_3:2_5 So_3:2_6 So_3:2_7 So_3:2_8 So_3:2_9 So_3:2_10 So_3:2_11 So_3:2_12 So_3:2_13 So_3:2_14 So_3:2_15 So_3:2_16 So_3:2_17 So_3:2_18
So:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:3 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν αὐτῇ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι· οἱ κριταὶ αὐτῆς ὡς λύκοι τῆς Ἀραβίας, οὐχ ὑπελίποντο εἰς τὸ πρωί·
So:3:3 Her princes within her were as roaring lions, her judges as the wolves of Arabia; they remained not till the morrow. (Zephaniah 3:3 Brenton)
So:3:3 Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, sędziowie jego - wieczorem wilkami, które nic do rana nie pozostawiają. (So 3:3 BT_4)
So:3:3 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν αὐτῇ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι· οἱ κριταὶ αὐτῆς ὡς λύκοι τῆς Ἀραβίας, οὐχ ὑπελίποντο εἰς τὸ πρωί·
So:3:3 ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὠρύομαι (ωρυ-, ωρυ·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς λύκος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἀραβία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ
So:3:3 Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jak/jak Lew Do wrzaskliwym głosem powiedzenia wycia Sądź [zobacz krytyka] On/ona/to/to samo Jak/jak Wilk Arabia ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Do (+przyspieszenie) Wcześnie
So:3:3 oi( a)/rCHontes au)tE=s e)n au)tE=| O(s le/ontes O)ruo/menoi· oi( kritai\ au)tE=s O(s lu/koi tE=s *)arabi/as, ou)CH u(peli/ponto ei)s to\ prOi/·
So:3:3 hoi arCHontes autEs en autE hOs leontes Oryomenoi· hoi kritai autEs hOs lykoi tEs arabias, uCH hypeliponto eis to prOi·
So:3:3 RA_NPM N3_NPM RD_GSF P RD_DSF C N3_NPM V1_PMPNPM RA_NPM N1M_NPM RD_GSF C N2_NPM RA_GSF N_GSF D VBI_AMI3P P RA_ASN D
So:3:3 the ruler; to begin he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same as/like lion to screaming yelling the judge [see critic] he/she/it/same as/like wolf the Arabia οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) into (+acc) the early
So:3:3 the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) as/like lions (nom|voc) while being-SCREAMING-ed- (nom|voc) the (nom) judges (nom|voc) her/it/same (gen) as/like wolves (nom|voc) the (gen) Arabia (gen) not they-were-REMAIN-ed into (+acc) the (nom|acc) early
So:3:3 So_3:3_1 So_3:3_2 So_3:3_3 So_3:3_4 So_3:3_5 So_3:3_6 So_3:3_7 So_3:3_8 So_3:3_9 So_3:3_10 So_3:3_11 So_3:3_12 So_3:3_13 So_3:3_14 So_3:3_15 So_3:3_16 So_3:3_17 So_3:3_18 So_3:3_19 So_3:3_20
So:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:4 οἱ προφῆται αὐτῆς πνευματοφόροι, ἄνδρες καταφρονηταί· οἱ ἱερεῖς αὐτῆς βεβηλοῦσιν τὰ ἅγια καὶ ἀσεβοῦσιν νόμον.
So:3:4 Her prophets are light and scornful men: her priests profane the holy things, and sinfully transgress the law. (Zephaniah 3:4 Brenton)
So:3:4 Prorocy jego są lekkomyślni - mężowie wiarołomni, jego kapłani zbezcześcili świętość - pogwałcili Prawo. (So 3:4 BT_4)
So:3:4 οἱ προφῆται αὐτῆς πνευματοφόροι, ἄνδρες καταφρονηταί· οἱ ἱερεῖς αὐτῆς βεβηλοῦσιν τὰ ἅγια καὶ ἀσεβοῦσιν νόμον.
So:3:4 ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κατα·φρονητής, -οῦ, ὁ; κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) νόμος, -ου, ὁ
So:3:4 Prorok On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kpiarz; by być łaskawym Duchowny On/ona/to/to samo By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Prawo
So:3:4 oi( profE=tai au)tE=s pneumatofo/roi, a)/ndres katafronEtai/· oi( i(erei=s au)tE=s bebElou=sin ta\ a(/gia kai\ a)sebou=sin no/mon.
So:3:4 hoi profEtai autEs pneumatoforoi, andres katafronEtai· hoi hiereis autEs bebElusin ta hagia kai asebusin nomon.
So:3:4 RA_NPM N1M_NPM RD_GSF N2_NPM N3_NPM N1M_NPM RA_NPM N3V_NPM RD_GSF V4_PAI3P RA_APN A1A_APN C V2_PAI3P N2_ASM
So:3:4 the prophet he/she/it/same ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". scoffer; to condescend the priest he/she/it/same to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to be impious commit sacrilege law
So:3:4 the (nom) prophets (nom|voc) her/it/same (gen)   men, husbands (nom|voc) scoffers (nom|voc); he/she/it-should-be-being-CONDESCEND-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) her/it/same (gen) they-are-DEFILE-ing, while DEFILE-ing (dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and they-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (dat) law (acc)
So:3:4 So_3:4_1 So_3:4_2 So_3:4_3 So_3:4_4 So_3:4_5 So_3:4_6 So_3:4_7 So_3:4_8 So_3:4_9 So_3:4_10 So_3:4_11 So_3:4_12 So_3:4_13 So_3:4_14 So_3:4_15
So:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:5 ὁ δὲ κύριος δίκαιος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ ποιήσῃ ἄδικον· πρωῒ πρωῒ δώσει κρίμα αὐτοῦ εἰς φῶς καὶ οὐκ ἀπεκρύβη καὶ οὐκ ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει καὶ οὐκ εἰς νεῖκος ἀδικίαν.
So:3:5 But the just Lord is in the midst of her, and he will never do an unjust thing: morning by morning he will bring out his judgment to the light, and it is not hidden, and he knows not injustice by extortion, nor injustice in strife. (Zephaniah 3:5 Brenton)
So:3:5 Pan sprawiedliwy jest pośród niego, nie czyni niesprawiedliwości... Każdego rana wydaje wyrok, nie zawodzi, skoro świta. (So 3:5 BT_4)
So:3:5 δὲ κύριος δίκαιος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ ποιήσῃ ἄδικον· πρωῒ πρωῒ δώσει κρίμα αὐτοῦ εἰς φῶς καὶ οὐκ ἀπεκρύβη καὶ οὐκ ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει καὶ οὐκ εἰς νεῖκος ἀδικίαν.
So:3:5 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίκαιος -αία -ον ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄ·δικος -ον πρωΐ πρωΐ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1]   ἀ·δικία, -ας, ἡ
So:3:5 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Właśnie prawy, właśnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób Niesprawiedliwy Wcześnie Wcześnie By dawać Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ukrywać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By prosić {By pytać} [to] w tył I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Zły uczynki
So:3:5 o( de\ ku/rios di/kaios e)n me/sO| au)tE=s kai\ ou) mE\ poiE/sE| a)/dikon· prOi\+ prOi\+ dO/sei kri/ma au)tou= ei)s fO=s kai\ ou)k a)pekru/bE kai\ ou)k e)/gnO a)diki/an e)n a)paitE/sei kai\ ou)k ei)s nei=kos a)diki/an.
So:3:5 ho de kyrios dikaios en mesO autEs kai u mE poiEsE adikon· prO+i prO+i dOsei krima autu eis fOs kai uk apekrybE kai uk egnO adikian en apaitEsei kai uk eis neikos adikian.
So:3:5 RA_NSM x N2_NSM A1A_NSM P A1_DSN RD_GSF C D D VA_AAS3S A1B_ASM D D VF_FAI3S N3M_ASN RD_GSM P N3T_ASN C D VDI_API3S C D VZI_AAI3S N1A_ASF P N3I_DSF C D P N3E_ASN N1A_ASF
So:3:5 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. just righteous, just in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to do/make unjust early early to give sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same into (+acc) light and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hide and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to ask [it] back and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) ć wrongdoing
So:3:5 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) just ([Adj] nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) and not not you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc) early early he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) sentence (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) light (nom|acc|voc) and not he/she/it-was-HIDE-ed and not he/she/it-KNOW-ed wrongdoing (acc) in/among/by (+dat) he/she/it-will-ASK [IT] BACK, you(sg)-will-be-ASK [IT] BACK-ed (classical) and not into (+acc)   wrongdoing (acc)
So:3:5 So_3:5_1 So_3:5_2 So_3:5_3 So_3:5_4 So_3:5_5 So_3:5_6 So_3:5_7 So_3:5_8 So_3:5_9 So_3:5_10 So_3:5_11 So_3:5_12 So_3:5_13 So_3:5_14 So_3:5_15 So_3:5_16 So_3:5_17 So_3:5_18 So_3:5_19 So_3:5_20 So_3:5_21 So_3:5_22 So_3:5_23 So_3:5_24 So_3:5_25 So_3:5_26 So_3:5_27 So_3:5_28 So_3:5_29 So_3:5_30 So_3:5_31 So_3:5_32 So_3:5_33
So:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:6 ἐν διαφθορᾷ κατέσπασα ὑπερηφάνους, ἠφανίσθησαν γωνίαι αὐτῶν· ἐξερημώσω τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὸ παράπαν τοῦ μὴ διοδεύειν· ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτῶν παρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν μηδὲ κατοικεῖν.
So:3:6 I have brought down the proud with destruction; their corners are destroyed: I will make their ways completely waste, so that none shall go through: their cities are come to an end, by reason of no man living or dwelling in them. (Zephaniah 3:6 Brenton)
So:3:6 Wytraciłem narody, ich twierdze są zniszczone, spustoszyłem ich ulice, tak że nie ma przechodnia; ogołocone są ich miasta, tak że nie ma nikogo, nie ma mieszkańca. (So 3:6 BT_4)
So:3:6 ἐν διαφθορᾷ κατέσπασα ὑπερηφάνους, ἠφανίσθησαν γωνίαι αὐτῶν· ἐξερημώσω τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὸ παράπαν τοῦ μὴ διοδεύειν· ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτῶν παρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν μηδὲ κατοικεῖν.
So:3:6 ἐν δια·φθορά, -ᾶς, ἡ κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) ὑπερή·φανος -ον ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) γωνία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μή δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
So:3:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chyl się ku upadkowi Do ??? Dumny By znikać Kąt On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Nie Do ??? By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Miasto On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie jeden By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
So:3:6 e)n diafTora=| kate/spasa u(perEfa/nous, E)fani/sTEsan gOni/ai au)tO=n· e)XerEmO/sO ta\s o(dou\s au)tO=n to\ para/pan tou= mE\ diodeu/ein· e)Xe/lipon ai( po/leis au)tO=n para\ to\ mEde/na u(pa/rCHein mEde\ katoikei=n.
So:3:6 en diafTora katespasa hyperEfanus, EfanisTEsan gOniai autOn· eXerEmOsO tas hodus autOn to parapan tu mE diodeuein· eXelipon hai poleis autOn para to mEdena hyparCHein mEde katoikein.
So:3:6 P N1A_DSF VAI_AAI1S A1B_APM VSI_API3P N1A_NPF RD_GPM VF_FAI1S RA_APF N2_APF RD_GPM RA_ASN D RA_GSN D V1_PAN VBI_AAI3P RA_NPF N3I_NPF RD_GPM P RA_ASN A3_ASN V1_PAN C V2_PAN
So:3:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among decay to ??? proud to disappear corner he/she/it/same ć the way/road he/she/it/same the ć the not to ??? to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the city he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not one to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
So:3:6 in/among/by (+dat) decay (dat) I-???-ed proud ([Adj] acc) they-were-DISAPPEAR-ed quarters (nom|voc) them/same (gen)   the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) the (nom|acc)   the (gen) not to-be-???-ing I-FAIL-ed, they-FAIL-ed the (nom) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not one (acc) to-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF neither/nor; Mede (voc) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN
So:3:6 So_3:6_1 So_3:6_2 So_3:6_3 So_3:6_4 So_3:6_5 So_3:6_6 So_3:6_7 So_3:6_8 So_3:6_9 So_3:6_10 So_3:6_11 So_3:6_12 So_3:6_13 So_3:6_14 So_3:6_15 So_3:6_16 So_3:6_17 So_3:6_18 So_3:6_19 So_3:6_20 So_3:6_21 So_3:6_22 So_3:6_23 So_3:6_24 So_3:6_25 So_3:6_26
So:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:7 εἶπα Πλὴν φοβεῖσθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν, καὶ οὐ μὴ ἐξολεθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆς, πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ’ αὐτήν· ἑτοιμάζου ὄρθρισον, διέφθαρται πᾶσα ἡ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν.
So:3:7 I said, But do ye fear me, and receive instruction, and ye shall not be cut off from the face of the land for all the vengeance I have brought upon her: prepare thou, rise early: all their produce is spoilt. (Zephaniah 3:7 Brenton)
So:3:7 Mówiłem: «Bój się Mnie jednak, przyjmij pouczenie! A tak nie zniknie sprzed jej oczu wszystko to, za co ją ukarałem». Ale oni się pospieszyli znieprawić wszystkie swoje czyny. (So 3:7 BT_4)
So:3:7 εἶπα Πλὴν φοβεῖσθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν, καὶ οὐ μὴ ἐξολεθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆς, πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ’ αὐτήν· ἑτοιμάζου ὄρθρισον, διέφθαρται πᾶσα ἐπιφυλλὶς αὐτῶν.
So:3:7 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πλήν φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) παιδεία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
So:3:7 By mówić/opowiadaj Z wyjątkiem By bać się Ja I też, nawet, mianowicie By przyjmować Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oko On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By pomścić/poprawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do gotowy By przychodzić wcześnie rano By rujnować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
So:3:7 ei)=pa *plE\n fobei=sTe/ me kai\ de/XasTe paidei/an, kai\ ou) mE\ e)XoleTreuTE=te e)X o)fTalmO=n au)tE=s, pa/nta o(/sa e)Xedi/kEsa e)p’ au)tE/n· e(toima/DZou o)/rTrison, die/fTartai pa=sa E( e)pifulli\s au)tO=n.
So:3:7 eipa plEn fobeisTe me kai deXasTe paideian, kai u mE eXoleTreuTEte eX ofTalmOn autEs, panta hosa eXedikEsa ep’ autEn· hetoimaDZu orTrison, diefTartai pasa hE epifyllis autOn.
So:3:7 VAI_AAI1S D V2_PMI2P RP_AS C VA_AMD2P N1A_ASF C D D VC_APS2P P N2_GPM RD_GSF A3_APN A1_APN VAI_AAI1S P RD_ASF V1_PMD2S VA_AAD2S VM_XMI3S A1S_NSF RA_NSF N3D_NSF RD_GPM
So:3:7 to say/tell except to fear I and also, even, namely to receive chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels eye he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as to avenge/rectify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to ready to come early in the morning to ruin every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same
So:3:7 I-SAY/TELL-ed except you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! me (acc) and be-you(pl)-RECEIVE-ed! chastisement (acc) and not not be-you(pl)-DESTROY UTTERLY-ed!, you(pl)-should-be-DESTROY UTTERLY-ed out of (+gen) eyes (gen) her/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I-AVENGE/RECTIFY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) be-you(sg)-being-READY-ed! do-COME EARLY IN THE MORNING-you(sg)!, going-to-COME EARLY IN THE MORNING (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) he/she/it-has-been-RUIN-ed every (nom|voc) the (nom)   them/same (gen)
So:3:7 So_3:7_1 So_3:7_2 So_3:7_3 So_3:7_4 So_3:7_5 So_3:7_6 So_3:7_7 So_3:7_8 So_3:7_9 So_3:7_10 So_3:7_11 So_3:7_12 So_3:7_13 So_3:7_14 So_3:7_15 So_3:7_16 So_3:7_17 So_3:7_18 So_3:7_19 So_3:7_20 So_3:7_21 So_3:7_22 So_3:7_23 So_3:7_24 So_3:7_25 So_3:7_26
So:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:8 Διὰ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει κύριος, εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον· διότι τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν τοῦ εἰσδέξασθαι βασιλεῖς τοῦ ἐκχέαι ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου· διότι ἐν πυρὶ ζήλους μου καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ.
So:3:8 Therefore wait upon me, saith the Lord, until the day when I rise up for a witness: because my judgment shall be on the gatherings of the nations, to draw to me kings, to pour out upon them all my fierce anger: for the whole earth shall be consumed with the fire of my jealousy. (Zephaniah 3:8 Brenton)
So:3:8 Przeto oczekujcie na Mnie - wyrocznia Pana - w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię. (So 3:8 BT_4)
So:3:8 Διὰ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει κύριος, εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον· διότι τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν τοῦ εἰσδέξασθαι βασιλεῖς τοῦ ἐκχέαι ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου· διότι ἐν πυρὶ ζήλους μου καταναλωθήσεται πᾶσα γῆ.
So:3:8 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ἀνά·στασις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] μαρτύριον, -ου, τὁ δι·ότι ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ότι ἐν πῦρ, -ρός, τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
So:3:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Dzień Zmartwychwstanie Ja Do (+przyspieszenie) Świadectwo Z powodu tego: Tamto Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja Do (+przyspieszenie) Zebranie Naród [zobacz etniczny] Do ??? Król By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja Z powodu tego: Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Gorliwości/ferwor Ja By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
So:3:8 *dia\ tou=to u(po/meino/n me, le/gei ku/rios, ei)s E(me/ran a)nasta/seO/s mou ei)s martu/rion· dio/ti to\ kri/ma mou ei)s sunagOga\s e)TnO=n tou= ei)sde/XasTai basilei=s tou= e)kCHe/ai e)p’ au)tou\s pa=san o)rgE\n Tumou= mou· dio/ti e)n puri\ DZE/lous mou katanalOTE/setai pa=sa E( gE=.
So:3:8 dia tuto hypomeinon me, legei kyrios, eis hEmeran anastaseOs mu eis martyrion· dioti to krima mu eis synagOgas eTnOn tu eisdeXasTai basileis tu ekCHeai ep’ autus pasan orgEn Tymu mu· dioti en pyri DZElus mu katanalOTEsetai pasa hE gE.
So:3:8 P RD_ASN VA_AAD2S RP_AS V1_PAI3S N2_NSM P N1A_ASF N3I_GSF RP_GS P N2N_ASN C RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N1_APF N3E_GPN RA_GSN VA_AMN N3V_APM RA_GSN VA_AAN P RD_APM A1S_ASF N1_ASF N2_GSM RP_GS C P N3_DSN N2_APM RP_GS VC_FPI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF
So:3:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) day resurrection I into (+acc) testimony because of this: that the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I into (+acc) gathering nation [see ethnic] the to ??? king the to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I because of this: that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire zeal/fervor I to consume utterly destroy; use up every all, each, every, the whole of the earth/land
So:3:8 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-ENDURE-you(sg)! me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) day (acc) resurrection (gen) me (gen) into (+acc) testimony (nom|acc|voc) because of this: that the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) gatherings (acc) nations (gen) the (gen) to-be-???-ed kings (acc, nom|voc) the (gen) to-POUR-OUT, be-you(sg)-POUR-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-POUR-OUT (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) wrath (acc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) because of this: that in/among/by (+dat) fire (dat) zeal/fervors (acc), zeal/fervor (gen) me (gen) he/she/it-will-be-CONSUME UTTERLY-ed every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc)
So:3:8 So_3:8_1 So_3:8_2 So_3:8_3 So_3:8_4 So_3:8_5 So_3:8_6 So_3:8_7 So_3:8_8 So_3:8_9 So_3:8_10 So_3:8_11 So_3:8_12 So_3:8_13 So_3:8_14 So_3:8_15 So_3:8_16 So_3:8_17 So_3:8_18 So_3:8_19 So_3:8_20 So_3:8_21 So_3:8_22 So_3:8_23 So_3:8_24 So_3:8_25 So_3:8_26 So_3:8_27 So_3:8_28 So_3:8_29 So_3:8_30 So_3:8_31 So_3:8_32 So_3:8_33 So_3:8_34 So_3:8_35 So_3:8_36 So_3:8_37 So_3:8_38 So_3:8_39
So:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:9 ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὐτῆς τοῦ ἐπικαλεῖσθαι πάντας τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα.
So:3:9 For then will I turn to the peoples a tongue for her generation, that all may call on the name of the Lord, to serve him under one yoke. (Zephaniah 3:9 Brenton)
So:3:9 Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. (So 3:9 BT_4)
So:3:9 ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὐτῆς τοῦ ἐπικαλεῖσθαι πάντας τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα.
So:3:9 ὅτι τότε μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ἐπί λαός, -οῦ, ὁ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό ζυγός, -οῦ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
So:3:9 Ponieważ/tamto Wtedy By przekształcać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Język przez metonimia, język Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" On/ona/to/to samo By odwiedzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala Jeden
So:3:9 o(/ti to/te metastre/PSO e)pi\ laou\s glO=ssan ei)s genea\n au)tE=s tou= e)pikalei=sTai pa/ntas to\ o)/noma kuri/ou tou= douleu/ein au)tO=| u(po\ DZugo\n e(/na.
So:3:9 hoti tote metastrePSO epi laus glOssan eis genean autEs tu epikaleisTai pantas to onoma kyriu tu duleuein autO hypo DZygon hena.
So:3:9 C D VF_FAI1S P N2_APM N1S_ASF P N1A_ASF RD_GSF RA_GSN V2_PMN A3_APM RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_GSN V1_PAN RD_DSM P N2_ASM A3_ASM
So:3:9 because/that then to transform upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing people tongue by metonymy, a language into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same the to call upon every all, each, every, the whole of the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to obey to be a slave, serve he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing yoke/scale one
So:3:9 because/that then I-should-TRANSFORM upon/over (+acc,+gen,+dat) peoples (acc) tongue (acc) into (+acc) generation (acc) her/it/same (gen) the (gen) to-be-being-CALL-ed-UPON all (acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) to-be-OBEY-ing him/it/same (dat) under (+acc), by (+gen) yoke/scale (acc) one (acc)
So:3:9 So_3:9_1 So_3:9_2 So_3:9_3 So_3:9_4 So_3:9_5 So_3:9_6 So_3:9_7 So_3:9_8 So_3:9_9 So_3:9_10 So_3:9_11 So_3:9_12 So_3:9_13 So_3:9_14 So_3:9_15 So_3:9_16 So_3:9_17 So_3:9_18 So_3:9_19 So_3:9_20 So_3:9_21
So:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:10 ἐκ περάτων ποταμῶν Αἰθιοπίας οἴσουσιν θυσίας μοι.
So:3:10 From the boundaries of the rivers of Ethiopia will I receive my dispersed ones; they shall offer sacrifices to me. (Zephaniah 3:10 Brenton)
So:3:10 Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa z moim rozproszonymi, dar Mi przyniosą. (So 3:10 BT_4)
So:3:10 ἐκ περάτων ποταμῶν Αἰθιοπίας οἴσουσιν θυσίας μοι.
So:3:10 ἐκ πέρα[τ]ς, -ατος, τό ποταμός, -οῦ, ὁ Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
So:3:10 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Rzeka Etiopia By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ofiara gnębią, poświęcają Ja
So:3:10 e)k pera/tOn potamO=n *ai)Tiopi/as oi)/sousin Tusi/as moi.
So:3:10 ek peratOn potamOn aiTiopias oisusin Tysias moi.
So:3:10 P N3T_GPN N2_GPM N_GSF VF_FAI3P N1A_GSF RP_DS
So:3:10 out of (+gen) ἐξ before vowels final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) river Ethiopia to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth sacrifice victimize, immolate I
So:3:10 out of (+gen) final decisions (gen) rivers (gen) Ethiopia (gen) they-will-BRING, going-to-BRING (fut ptcp) (dat) sacrifice (gen), sacrificial (acc) me (dat)
So:3:10 So_3:10_1 So_3:10_2 So_3:10_3 So_3:10_4 So_3:10_5 So_3:10_6 So_3:10_7
So:3:10 x x x x x x x
So:3:11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐ μὴ καταισχυνθῇς ἐκ πάντων τῶν ἐπιτηδευμάτων σου, ὧν ἠσέβησας εἰς ἐμέ· ὅτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ τὰ φαυλίσματα τῆς ὕβρεώς σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσθῇς τοῦ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου.
So:3:11 In that day thou shalt not be ashamed of all thy practices, wherein thou hast transgressed against me: for then will I take away from thee thy disdainful pride, and thou shalt no more magnify thyself upon my holy mountain. (Zephaniah 3:11 Brenton)
So:3:11 W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. (So 3:11 BT_4)
So:3:11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐ μὴ καταισχυνθῇς ἐκ πάντων τῶν ἐπιτηδευμάτων σου, ὧν ἠσέβησας εἰς ἐμέ· ὅτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ τὰ φαυλίσματα τῆς ὕβρεώς σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσθῇς τοῦ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου.
So:3:11 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅτι τότε περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό μεγαλ·αυχέω (μεγαλαυχ(ε)-, -, μεγαλαυχη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
So:3:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By upokarzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój Ponieważ/tamto Wtedy Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Pycha Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Już nie Nie By dodawać do Wielce by chwalić się (szczyć się wielkie rzeczy) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed iksem Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja
So:3:11 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| ou) mE\ kataisCHunTE=|s e)k pa/ntOn tO=n e)pitEdeuma/tOn sou, O(=n E)se/bEsas ei)s e)me/· o(/ti to/te perielO= a)po\ sou= ta\ fauli/smata tE=s u(/breO/s sou, kai\ ou)ke/ti mE\ prosTE=|s tou= megalauCHE=sai e)pi\ to\ o)/ros to\ a(/gio/n mou.
So:3:11 en tE hEmera ekeinE u mE kataisCHynTEs ek pantOn tOn epitEdeumatOn su, hOn EsebEsas eis eme· hoti tote perielO apo su ta faulismata tEs hybreOs su, kai uketi mE prosTEs tu megalauCHEsai epi to oros to hagion mu.
So:3:11 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF D D VC_FPS2S P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RP_GS RR_GPM VAI_AAI2S P RP_AS C D VF2_FAI1S P RP_GS RA_APN N3M_APN RA_GSF N3I_GSF RP_GS C D D VE_AAS2S RA_GSN VA_AAN P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS
So:3:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that οὐχ before rough breathing not to humiliate out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the ć you; your/yours(sg) who/whom/which to be impious commit sacrilege into (+acc) I; my/mine because/that then to taking off strip off, remove, take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the ć the hubris you; your/yours(sg) and also, even, namely no longer not to add to the to greatly boast (boast great things) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I
So:3:11 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) not not you(sg)-should-be-HUMILIATE-ed out of (+gen) all (gen) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE into (+acc) me (acc); my/mine (voc) because/that then I-will-TAKING OFF, I-should-TAKING OFF away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc)   the (gen) hubris (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and no longer not you(sg)-should-ADD-TO the (gen) to-GREATLY BOAST, be-you(sg)-GREATLY BOAST-ed!, he/she/it-happens-to-GREATLY BOAST (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
So:3:11 So_3:11_1 So_3:11_2 So_3:11_3 So_3:11_4 So_3:11_5 So_3:11_6 So_3:11_7 So_3:11_8 So_3:11_9 So_3:11_10 So_3:11_11 So_3:11_12 So_3:11_13 So_3:11_14 So_3:11_15 So_3:11_16 So_3:11_17 So_3:11_18 So_3:11_19 So_3:11_20 So_3:11_21 So_3:11_22 So_3:11_23 So_3:11_24 So_3:11_25 So_3:11_26 So_3:11_27 So_3:11_28 So_3:11_29 So_3:11_30 So_3:11_31 So_3:11_32 So_3:11_33 So_3:11_34 So_3:11_35 So_3:11_36 So_3:11_37 So_3:11_38
So:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:12 καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πραὺν καὶ ταπεινόν, καὶ εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κυρίου
So:3:12 And I will leave in thee a meek and lowly people; (Zephaniah 3:12 Brenton)
So:3:12 I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. (So 3:12 BT_4)
So:3:12 καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πραὺν καὶ ταπεινόν, καὶ εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κυρίου
So:3:12 καί ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαός, -οῦ, ὁ πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον καί ταπεινός -ή -όν καί εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
So:3:12 I też, nawet, mianowicie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzie Łagodny pokorny, łagodny, uważający I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj I też, nawet, mianowicie By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
So:3:12 kai\ u(polei/PSomai e)n soi\ lao\n prau\n kai\ tapeino/n, kai\ eu)labETE/sontai a)po\ tou= o)no/matos kuri/ou
So:3:12 kai hypoleiPSomai en soi laon praun kai tapeinon, kai eulabETEsontai apo tu onomatos kyriu
So:3:12 C VF_FMI1S P RP_DS N2_ASM A3U_ASM C A1_ASM C VC_FPI3P P RA_GSN N3M_GSN N2_GSM
So:3:12 and also, even, namely to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub people meek humble, gentle, considerate and also, even, namely poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate and also, even, namely to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
So:3:12 and I-will-be-REMAIN-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) people (acc) meek ([Adj] acc) and poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-be-BEWARE-ed away from (+gen) the (gen) name (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
So:3:12 So_3:12_1 So_3:12_2 So_3:12_3 So_3:12_4 So_3:12_5 So_3:12_6 So_3:12_7 So_3:12_8 So_3:12_9 So_3:12_10 So_3:12_11 So_3:12_12 So_3:12_13 So_3:12_14
So:3:12 x x x x x x x x x x x x x x
So:3:13 οἱ κατάλοιποι τοῦ Ισραηλ καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν μάταια, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία, διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς.
So:3:13 and the remnant of Israel shall fear the name of the Lord, and shall do no iniquity, neither shall they speak vanity; neither shall a deceitful tongue be found in their mouth: for they shall feed, and lie down, and there shall be none to terrify them. (Zephaniah 3:13 Brenton)
So:3:13 Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. (So 3:13 BT_4)
So:3:13 οἱ κατάλοιποι τοῦ Ισραηλ καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν μάταια, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία, διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται, καὶ οὐκ ἔσται ἐκφοβῶν αὐτούς.
So:3:13 ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μάταιος -αία -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ δόλιος -ία -ον δι·ότι αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔκ·φοβος -ον; ἐκ·φοβέω (εκ+φοβ(ε)-, -, εκ+φοβη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
So:3:13 Pozostawanie Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Zły uczynki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Język przez metonimia, język Oszukańczy Z powodu tego: Tamto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Przerażany (przewyższająca obawa); by przerażać On/ona/to/to samo
So:3:13 oi( kata/loipoi tou= *israEl kai\ ou) poiE/sousin a)diki/an kai\ ou) lalE/sousin ma/taia, kai\ ou) mE\ eu(reTE=| e)n tO=| sto/mati au)tO=n glO=ssa doli/a, dio/ti au)toi\ nemE/sontai kai\ koitasTE/sontai, kai\ ou)k e)/stai o( e)kfobO=n au)tou/s.
So:3:13 hoi kataloipoi tu israEl kai u poiEsusin adikian kai u lalEsusin mataia, kai u mE heureTE en tO stomati autOn glOssa dolia, dioti autoi nemEsontai kai koitasTEsontai, kai uk estai ho ekfobOn autus.
So:3:13 RA_NPM A1B_NPM RA_GSM N_GSM C D VF_FAI3P N1A_ASF C D VF_FAI3P A1A_APN C D D VC_APS3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GPM N1S_NSF A1A_NSF C RD_NPM VF_FMI3P C VS_FPI3P C D V9_FMI3S RA_NSM V2_PAPNSM RD_APM
So:3:13 the remaining the Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make wrongdoing and also, even, namely οὐχ before rough breathing to speak foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same tongue by metonymy, a language deceitful because of this: that he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the terrified (exceeding fear); to terrify he/she/it/same
So:3:13 the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) the (gen) Israel (indecl) and not they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) wrongdoing (acc) and not they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and not not he/she/it-should-be-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen) tongue (nom|voc) deceitful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) because of this: that they/same (nom)   and   and not he/she/it-will-be the (nom) terrified ([Adj] gen); while TERRIFY-ing (nom) them/same (acc)
So:3:13 So_3:13_1 So_3:13_2 So_3:13_3 So_3:13_4 So_3:13_5 So_3:13_6 So_3:13_7 So_3:13_8 So_3:13_9 So_3:13_10 So_3:13_11 So_3:13_12 So_3:13_13 So_3:13_14 So_3:13_15 So_3:13_16 So_3:13_17 So_3:13_18 So_3:13_19 So_3:13_20 So_3:13_21 So_3:13_22 So_3:13_23 So_3:13_24 So_3:13_25 So_3:13_26 So_3:13_27 So_3:13_28 So_3:13_29 So_3:13_30 So_3:13_31 So_3:13_32 So_3:13_33
So:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:14 Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιων, κήρυσσε, θύγατερ Ιερουσαλημ· εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, θύγατερ Ιερουσαλημ.
So:3:14 Rejoice, O daughter of Sion; cry aloud, O daughter of Jerusalem; rejoice and delight thyself with all thine heart, O daughter of Jerusalem. (Zephaniah 3:14 Brenton)
So:3:14 Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! (So 3:14 BT_4)
So:3:14 Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιων, κήρυσσε, θύγατερ Ιερουσαλημ· εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, θύγατερ Ιερουσαλημ.
So:3:14 χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) σφόδρα θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί   ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
So:3:14 By radować pozdrowienie, pozdrowienie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Córka Syjon By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Córka Jerozolima [miasto z] By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Córka Jerozolima [miasto z]
So:3:14 *CHai=re sfo/dra, Tu/gater *siOn, kE/russe, Tu/gater *ierousalEm· eu)frai/nou kai\ katate/rpou e)X o(/lEs tE=s kardi/as sou, Tu/gater *ierousalEm.
So:3:14 CHaire sfodra, Tygater siOn, kErysse, Tygater ierusalEm· eufrainu kai kataterpu eX holEs tEs kardias su, Tygater ierusalEm.
So:3:14 V1_PAD2S D N3_VSF N_GSF V1_PAD2S N3_VSF N_GSF V1_PMD2S C V1_PMD2S P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS N3_VSF N_GSF
So:3:14 to rejoice salute, salutation vehement, intense, keen, inveighingly, eager daughter Zion to proclaim announce, preach daughter Jerusalem [city of] to celebrate/be merry and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) daughter Jerusalem [city of]
So:3:14 be-you(sg)-REJOICE-ing! vehement, daughter (voc) Zion (indecl) be-you(sg)-PROCLAIM-ing! daughter (voc) Jerusalem (indecl) be-you(sg)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(sg)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and   out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) daughter (voc) Jerusalem (indecl)
So:3:14 So_3:14_1 So_3:14_2 So_3:14_3 So_3:14_4 So_3:14_5 So_3:14_6 So_3:14_7 So_3:14_8 So_3:14_9 So_3:14_10 So_3:14_11 So_3:14_12 So_3:14_13 So_3:14_14 So_3:14_15 So_3:14_16 So_3:14_17
So:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:15 περιεῖλεν κύριος τὰ ἀδικήματά σου, λελύτρωταί σε ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου· βασιλεὺς Ισραηλ κύριος ἐν μέσῳ σου, οὐκ ὄψῃ κακὰ οὐκέτι.
So:3:15 The Lord has taken away thine iniquities, he has ransomed thee from the hand of thine enemies: the Lord, the King of Israel, is in the midst of thee: thou shalt not see evil any more. (Zephaniah 3:15 Brenton)
So:3:15 Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. (So 3:15 BT_4)
So:3:15 περιεῖλεν κύριος τὰ ἀδικήματά σου, λελύτρωταί σε ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου· βασιλεὺς Ισραηλ κύριος ἐν μέσῳ σου, οὐκ ὄψῃ κακὰ οὐκέτι.
So:3:15 περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὐκέτι (οὐκ ἔτι)
So:3:15 Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Niewłaściwie Ty; twój/twój(sg) By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) Król Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Niegodziwie by czynić źle Już nie
So:3:15 periei=len ku/rios ta\ a)dikE/mata/ sou, lelu/trOtai/ se e)k CHeiro\s e)CHTrO=n sou· basileu\s *israEl ku/rios e)n me/sO| sou, ou)k o)/PSE| kaka\ ou)ke/ti.
So:3:15 perieilen kyrios ta adikEmata su, lelytrOtai se ek CHeiros eCHTrOn su· basileus israEl kyrios en mesO su, uk oPSE kaka uketi.
So:3:15 VBI_AAI3S N2_NSM RA_APN N3M_APN RP_GS VM_XMI3S RP_AS P N3_GSF N2_GPM RP_GS N3V_NSM N_GSM N2_NSM P A1_DSN RP_GS D VF_FMI2S A1_APN D
So:3:15 to taking off strip off, remove, take away lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the wrong you; your/yours(sg) to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile you; your/yours(sg) king Israel lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), wickedly to do evil no longer
So:3:15 he/she/it-TAKING OFF-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) wrongs (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-has-been-REDEEM-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) king (nom) Israel (indecl) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc) no longer
So:3:15 So_3:15_1 So_3:15_2 So_3:15_3 So_3:15_4 So_3:15_5 So_3:15_6 So_3:15_7 So_3:15_8 So_3:15_9 So_3:15_10 So_3:15_11 So_3:15_12 So_3:15_13 So_3:15_14 So_3:15_15 So_3:15_16 So_3:15_17 So_3:15_18 So_3:15_19 So_3:15_20 So_3:15_21
So:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:16 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐρεῖ κύριος τῇ Ιερουσαλημ Θάρσει, Σιων, μὴ παρείσθωσαν αἱ χεῖρές σου·
So:3:16 At that time the Lord shall say to Jerusalem, Be of good courage, Sion; let not thine hands be slack. (Zephaniah 3:16 Brenton)
So:3:16 Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» (So 3:16 BT_4)
So:3:16 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐρεῖ κύριος τῇ Ιερουσαλημ Θάρσει, Σιων, μὴ παρείσθωσαν αἱ χεῖρές σου·
So:3:16 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) Σιών, ἡ μή παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
So:3:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jerozolima [miasto z] Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Syjon Nie By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Ręka Ty; twój/twój(sg)
So:3:16 e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| e)rei= ku/rios tE=| *ierousalEm *Ta/rsei, *siOn, mE\ parei/sTOsan ai( CHei=re/s sou·
So:3:16 en tO kairO ekeinO erei kyrios tE ierusalEm Tarsei, siOn, mE pareisTOsan hai CHeires su·
So:3:16 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VF2_FAI3S N2_NSM RA_DSF N_DSF V2_PAD2S N_VSF D VM_XMD3P RA_NPF N3_NPF RP_GS
So:3:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jerusalem [city of] heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) Zion not to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened the hand you; your/yours(sg)
So:3:16 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jerusalem (indecl) heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! Zion (indecl) not let-them-be-HANG DOWN-ed!, let-them-be-having-been-HANG DOWN-ed! the (nom) hands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
So:3:16 So_3:16_1 So_3:16_2 So_3:16_3 So_3:16_4 So_3:16_5 So_3:16_6 So_3:16_7 So_3:16_8 So_3:16_9 So_3:16_10 So_3:16_11 So_3:16_12 So_3:16_13 So_3:16_14 So_3:16_15
So:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:17 κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί, δυνατὸς σώσει σε, ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην καὶ καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.
So:3:17 The Lord thy God is in thee; the Mighty One shall save thee: he shall bring joy upon thee, and shall refresh thee with his love; and he shall rejoice over thee with delight as in a day of feasting. (Zephaniah 3:17 Brenton)
So:3:17 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, (So 3:17 BT_4)
So:3:17 κύριος θεός σου ἐν σοί, δυνατὸς σώσει σε, ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην καὶ καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.
So:3:17 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δυνατός -ή -όν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν   ὡς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἑορτή, -ῆς, ἡ
So:3:17 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zdolny By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Wesołość I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Świąteczny
So:3:17 ku/rios o( Teo/s sou e)n soi/, dunato\s sO/sei se, e)pa/Xei e)pi\ se\ eu)frosu/nEn kai\ kainiei= se e)n tE=| a)gapE/sei au)tou= kai\ eu)franTE/setai e)pi\ se\ e)n te/rPSei O(s e)n E(me/ra| e(ortE=s.
So:3:17 kyrios ho Teos su en soi, dynatos sOsei se, epaXei epi se eufrosynEn kai kainiei se en tE agapEsei autu kai eufranTEsetai epi se en terPSei hOs en hEmera heortEs.
So:3:17 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_DS A1_NSM VF_FAI3S RP_AS VF_FAI3S P RP_AS N1_ASF C VF2_FAI3S RP_AS P RA_DSF N3I_DSF RD_GSM C VC_FPI3S P RP_AS P N3I_DSF C P N1A_DSF N1_GSF
So:3:17 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub capable to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) cheerfulness and also, even, namely ć you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to love he/she/it/same and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day festival
So:3:17 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) capable ([Adj] nom) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) cheerfulness (acc) and   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-will-LOVE, you(sg)-will-be-LOVE-ed (classical) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat)   as/like in/among/by (+dat) day (dat) festival (gen)
So:3:17 So_3:17_1 So_3:17_2 So_3:17_3 So_3:17_4 So_3:17_5 So_3:17_6 So_3:17_7 So_3:17_8 So_3:17_9 So_3:17_10 So_3:17_11 So_3:17_12 So_3:17_13 So_3:17_14 So_3:17_15 So_3:17_16 So_3:17_17 So_3:17_18 So_3:17_19 So_3:17_20 So_3:17_21 So_3:17_22 So_3:17_23 So_3:17_24 So_3:17_25 So_3:17_26 So_3:17_27 So_3:17_28 So_3:17_29 So_3:17_30
So:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:18 καὶ συνάξω τοὺς συντετριμμένους· οὐαί, τίς ἔλαβεν ἐπ’ αὐτὴν ὀνειδισμόν;
So:3:18 The Lord thy God is in thee; the Mighty One shall save thee: he shall bring joy upon thee, and shall refresh thee with his love; and he shall rejoice over thee with delight as in a day of feasting. (Zephaniah 3:17 Brenton)
So:3:18 jak w dniu uroczystego święta. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. (So 3:18 BT_4)
So:3:18 καὶ συνάξω τοὺς συντετριμμένους· οὐαί, τίς ἔλαβεν ἐπ’ αὐτὴν ὀνειδισμόν;
So:3:18 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) οὐαί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ
So:3:18 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Nieszczęście Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Obrażaj
So:3:18 kai\ suna/XO tou\s suntetrimme/nous· ou)ai/, ti/s e)/laben e)p’ au)tE\n o)neidismo/n;
So:3:18 kai synaXO tus syntetrimmenus· uai, tis elaben ep’ autEn oneidismon;
So:3:18 C VF_FAI1S RA_APM VP_XMPAPM I RI_NSM VBI_AAI3S P RD_ASF N2_ASM
So:3:18 and also, even, namely to gather together the to break to crush completely, break (in pieces) woe who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same insult
So:3:18 and I-will-GATHER TOGETHER the (acc) having-been-BREAK-ed (acc) woe who/what/why (nom) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) insult (acc)
So:3:18 So_3:18_1 So_3:18_2 So_3:18_3 So_3:18_4 So_3:18_5 So_3:18_6 So_3:18_7 So_3:18_8 So_3:18_9 So_3:18_10
So:3:18 x x x x x x x x x x
So:3:19 ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ ἐν σοὶ ἕνεκεν σοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, λέγει κύριος, καὶ σώσω τὴν ἐκπεπιεσμένην καὶ τὴν ἀπωσμένην· εἰσδέξομαι καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς καύχημα καὶ ὀνομαστοὺς ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
So:3:19 Behold, I will work in thee for thy sake at that time, saith the Lord: and I will save her that was oppressed, and receive her that was rejected; and I will make them a praise, and honoured in all the earth. (Zephaniah 3:19 Brenton)
So:3:19 Oto Ja sprawię zagładę wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia. (So 3:19 BT_4)
So:3:19 ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ ἐν σοὶ ἕνεκεν σοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, λέγει κύριος, καὶ σώσω τὴν ἐκπεπιεσμένην καὶ τὴν ἀπωσμένην· εἰσδέξομαι καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς καύχημα καὶ ὀνομαστοὺς ἐν πάσῃ τῇ γῇ.
So:3:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·πιέζω/-πιεζέω [LXX] (εκ+πιεζ-/εκ+πιεζ(ε)-, -, εκ+πιε·σ-, -, εκ+πεπιεσ-, -) καί ὁ ἡ τό ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] καύχημα[τ], -ατος, τό καί   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
So:3:19 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z powodu dla, dla Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Do ??? I też, nawet, mianowicie By odrzucać Do ??? I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Chwal się (chwal się, chełp się, ) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
So:3:19 i)dou\ e)gO\ poiO= e)n soi\ e(/neken sou= e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, le/gei ku/rios, kai\ sO/sO tE\n e)kpepiesme/nEn kai\ tE\n a)pOsme/nEn· ei)sde/Xomai kai\ TE/somai au)tou\s ei)s kau/CHEma kai\ o)nomastou\s e)n pa/sE| tE=| gE=|.
So:3:19 idu egO poiO en soi heneken su en tO kairO ekeinO, legei kyrios, kai sOsO tEn ekpepiesmenEn kai tEn apOsmenEn· eisdeXomai kai TEsomai autus eis kauCHEma kai onomastus en pasE tE gE.
So:3:19 I RP_NS V2_PAI1S P RP_DS P RP_GS P RA_DSM N2_DSM RD_DSM V1_PAI3S N2_NSM C VF_FAI1S RA_ASF VM_XMPASF C RA_ASF VM_XMPASF VF_FMI1S C VF_FMI1S RD_APM P N3M_ASN C A1_APM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF
So:3:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub owing to for, for the sake of you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the to ??? and also, even, namely the to reject to ??? and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same into (+acc) boast (vaunt, brag, ) and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
So:3:19 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) owing to you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-SAVE, I-should-SAVE the (acc) having-been-???-ed (acc) and the (acc) having-been-REJECT-ed (acc) I-will-be-???-ed and I-will-be-PLACE-ed them/same (acc) into (+acc) boast (nom|acc|voc) and   in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat)
So:3:19 So_3:19_1 So_3:19_2 So_3:19_3 So_3:19_4 So_3:19_5 So_3:19_6 So_3:19_7 So_3:19_8 So_3:19_9 So_3:19_10 So_3:19_11 So_3:19_12 So_3:19_13 So_3:19_14 So_3:19_15 So_3:19_16 So_3:19_17 So_3:19_18 So_3:19_19 So_3:19_20 So_3:19_21 So_3:19_22 So_3:19_23 So_3:19_24 So_3:19_25 So_3:19_26 So_3:19_27 So_3:19_28 So_3:19_29 So_3:19_30 So_3:19_31 So_3:19_32
So:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
So:3:20 καὶ καταισχυνθήσονται ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν καλῶς ὑμῖν ποιήσω, καὶ ἐν τῷ καιρῷ, ὅταν εἰσδέξωμαι ὑμᾶς· διότι δώσω ὑμᾶς ὀνομαστοὺς καὶ εἰς καύχημα ἐν πᾶσιν τοῖς λαοῖς τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, λέγει κύριος.
So:3:20 Behold, I will work in thee for thy sake at that time, saith the Lord: and I will save her that was oppressed, and receive her that was rejected; and I will make them a praise, and honoured in all the earth. (Zephaniah 3:19 Brenton)
So:3:20 Oto Ja sprawię zagładę wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia. (So 3:19 BT_4)
So:3:20 καὶ καταισχυνθήσονται ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν καλῶς ὑμῖν ποιήσω, καὶ ἐν τῷ καιρῷ, ὅταν εἰσδέξωμαι ὑμᾶς· διότι δώσω ὑμᾶς ὀνομαστοὺς καὶ εἰς καύχημα ἐν πᾶσιν τοῖς λαοῖς τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, λέγει κύριος.
So:3:20 καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὅταν (ὅτε ἄν) καλῶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὅταν (ὅτε ἄν) εἰσ·δέχομαι (εισ+δεχ-, εισ+δεξ-, εισ+δεξ-, -, -, εισ+δεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ότι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   καί εἰς[1] καύχημα[τ], -ατος, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
So:3:20 I też, nawet, mianowicie By upokarzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Ilekroć Dobrze/słusznie Ty By czynić/rób I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ilekroć Do ??? Ty Z powodu tego: Tamto By dawać Ty I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Chwal się (chwal się, chełp się, ) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się dookoła Ja Jeńcy Ty W obecności z (+informacja); ??? Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
So:3:20 kai\ kataisCHunTE/sontai e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, o(/tan kalO=s u(mi=n poiE/sO, kai\ e)n tO=| kairO=|, o(/tan ei)sde/XOmai u(ma=s· dio/ti dO/sO u(ma=s o)nomastou\s kai\ ei)s kau/CHEma e)n pa=sin toi=s laoi=s tE=s gE=s e)n tO=| e)pistre/fein me tE\n ai)CHmalOsi/an u(mO=n e)nO/pion u(mO=n, le/gei ku/rios.
So:3:20 kai kataisCHynTEsontai en tO kairO ekeinO, hotan kalOs hymin poiEsO, kai en tO kairO, hotan eisdeXOmai hymas· dioti dOsO hymas onomastus kai eis kauCHEma en pasin tois laois tEs gEs en tO epistrefein me tEn aiCHmalOsian hymOn enOpion hymOn, legei kyrios.
So:3:20 C VC_FPI3P P RA_DSM N2_DSM RD_DSM D D RP_DP VA_AAS1S C P RA_DSM N2_DSM D VA_AMS1S RP_AP C VF_FAI1S RP_AP A1_APM C P N3M_ASN P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RA_GSF N1_GSF P RA_DSN V1_PAN RP_AS RA_ASF N1A_ASF RP_GP P RP_GP V1_PAI3S N2_NSM
So:3:20 and also, even, namely to humiliate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that whenever well/rightly you to do/make and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time whenever to ??? you because of this: that to give you ć and also, even, namely into (+acc) boast (vaunt, brag, ) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the people the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn around I the captives you in the presence of (+gen); ??? you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
So:3:20 and they-will-be-HUMILIATE-ed in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) whenever well/rightly you(pl) (dat) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) whenever I-should-be-???-ed you(pl) (acc) because of this: that I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (acc)   and into (+acc) boast (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) peoples (dat) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-TURN-ing-AROUND me (acc) the (acc) captives (acc) you(pl) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
So:3:20 So_3:20_1 So_3:20_2 So_3:20_3 So_3:20_4 So_3:20_5 So_3:20_6 So_3:20_7 So_3:20_8 So_3:20_9 So_3:20_10 So_3:20_11 So_3:20_12 So_3:20_13 So_3:20_14 So_3:20_15 So_3:20_16 So_3:20_17 So_3:20_18 So_3:20_19 So_3:20_20 So_3:20_21 So_3:20_22 So_3:20_23 So_3:20_24 So_3:20_25 So_3:20_26 So_3:20_27 So_3:20_28 So_3:20_29 So_3:20_30 So_3:20_31 So_3:20_32 So_3:20_33 So_3:20_34 So_3:20_35 So_3:20_36 So_3:20_37 So_3:20_38 So_3:20_39 So_3:20_40 So_3:20_41
So:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x