Am:8:1 Οὕτως ἔδειξέν μοι κύριος καὶ ἰδοὺ ἄγγος ἰξευτοῦ.
Am:8:1 And behold a fowler's basket. (Amos 8:1 Brenton)
Am:8:1 To mi ukazał Pan Bóg: oto kosz dojrzałych owoców. (Amos 8:1 BT_4)
Am:8:1 Οὕτως ἔδειξέν μοι κύριος καὶ ἰδοὺ ἄγγος ἰξευτοῦ.
Am:8:1 οὕτως/οὕτω δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄγγο·ς, -ους, τό  
Am:8:1 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być widocznym Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naczynie (kosz, torba)
Am:8:1 *ou(/tOs e)/deiXe/n moi ku/rios kai\ i)dou\ a)/ggos i)Xeutou=.
Am:8:1 hutOs edeiXen moi kyrios kai idu angos iXeutu.
Am:8:1 D VAI_AAI3S RP_DS N2_NSM C I N3E_NSN N1M_GSM
Am:8:1 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to show I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), vessel (basket, bag) ć
Am:8:1 thusly/like this he/she/it-SHOW-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and be-you(sg)-SEE-ed! vessel (nom|acc|voc)  
Am:8:1 Am_8:1_1 Am_8:1_2 Am_8:1_3 Am_8:1_4 Am_8:1_5 Am_8:1_6 Am_8:1_7 Am_8:1_8
Am:8:1 x x x x x x x x
Am:8:2 καὶ εἶπεν Τί σὺ βλέπεις, Αμως; καὶ εἶπα Ἄγγος ἰξευτοῦ. καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἥκει τὸ πέρας ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, οὐκέτι μὴ προσθῶ τοῦ παρελθεῖν αὐτόν·
Am:8:2 And he said, What seest thou, Amos? And I said, A fowler's basket. And the Lord said to me, The end is come upon my people Israel; I will not pass by them any more. (Amos 8:2 Brenton)
Am:8:2 I zapytał: «Co ty widzisz, Amosie?» Odpowiedziałem: «Kosz dojrzałych owoców». Rzekł Pan do mnie: «Dojrzał do kary lud mój izraelski. Nie będę już dłużej go oszczędzał. (Amos 8:2 BT_4)
Am:8:2 καὶ εἶπεν Τί σὺ βλέπεις, Αμως; καὶ εἶπα Ἄγγος ἰξευτοῦ. καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἥκει τὸ πέρας ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, οὐκέτι μὴ προσθῶ τοῦ παρελθεῖν αὐτόν·
Am:8:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) Ἀμώς, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄγγο·ς, -ους, τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Am:8:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By widzieć Amos I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Naczynie (kosz, torba) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Izrael Już nie Nie By dodawać do By mijać mijaj, obok, albo przeszły On/ona/to/to samo
Am:8:2 kai\ ei)=pen *ti/ su\ ble/peis, *amOs; kai\ ei)=pa *)/aggos i)Xeutou=. kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *(/Ekei to\ pe/ras e)pi\ to\n lao/n mou *israEl, ou)ke/ti mE\ prosTO= tou= parelTei=n au)to/n·
Am:8:2 kai eipen ti sy blepeis, amOs; kai eipa angos iXeutu. kai eipen kyrios pros me hEkei to peras epi ton laon mu israEl, uketi mE prosTO tu parelTein auton·
Am:8:2 C VBI_AAI3S RI_ASN RP_NS V1_PAI2S N_VSM C VAI_AAI1S N3E_ASN N1M_GSM C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS V1_PAI3S RA_NSN N3T_NSN P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM D D VE_AAS1S RA_GSN VB_AAN RD_ASM
Am:8:2 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to see Amos and also, even, namely to say/tell vessel (basket, bag) ć and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to have come I have come. I have arrived. the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I Israel no longer not to add to the to pass by go by, beside, or past he/she/it/same
Am:8:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SEE-ing Amos (indecl) and I-SAY/TELL-ed vessel (nom|acc|voc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom|acc) final decision (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) no longer not I-should-ADD-TO the (gen) to-PASS BY him/it/same (acc)
Am:8:2 Am_8:2_1 Am_8:2_2 Am_8:2_3 Am_8:2_4 Am_8:2_5 Am_8:2_6 Am_8:2_7 Am_8:2_8 Am_8:2_9 Am_8:2_10 Am_8:2_11 Am_8:2_12 Am_8:2_13 Am_8:2_14 Am_8:2_15 Am_8:2_16 Am_8:2_17 Am_8:2_18 Am_8:2_19 Am_8:2_20 Am_8:2_21 Am_8:2_22 Am_8:2_23 Am_8:2_24 Am_8:2_25 Am_8:2_26 Am_8:2_27 Am_8:2_28 Am_8:2_29
Am:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:3 καὶ ὀλολύξει τὰ φατνώματα τοῦ ναοῦ· ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, πολὺς ὁ πεπτωκὼς ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπιρρίψω σιωπήν.
Am:8:3 And the ceilings of the temple shall howl in that day, saith the Lord God: there shall be many a fallen one in every place; I will bring silence upon them. (Amos 8:3 Brenton)
Am:8:3 Tego dnia pieśni dworskie zamienią się w lamenty - wyrocznia Pana Boga - mnóstwo trupów, na każdym miejscu rozrzucone, cisza!» (Amos 8:3 BT_4)
Am:8:3 καὶ ὀλολύξει τὰ φατνώματα τοῦ ναοῦ· ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος, πολὺς πεπτωκὼς ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπιρρίψω σιωπήν.
Am:8:3 καί ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-)  
Am:8:3 I też, nawet, mianowicie By wyć wycie Świątynia {Skroń} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dużo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce By rzucać rzut na
Am:8:3 kai\ o)lolu/Xei ta\ fatnO/mata tou= naou=· e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, le/gei ku/rios, polu\s o( peptOkO\s e)n panti\ to/pO|, e)pirri/PSO siOpE/n.
Am:8:3 kai ololyXei ta fatnOmata tu nau· en ekeinE tE hEmera, legei kyrios, polys ho peptOkOs en panti topO, epirriPSO siOpEn.
Am:8:3 C VF_FAI3S RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF V1_PAI3S N2_NSM A1P_NSM RA_NSM VX_XAPNSM P A3_DSM N2_DSM VA_AAS1S N1_ASF
Am:8:3 and also, even, namely to ululate howl the ć the temple in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. much the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place to cast throw upon ć
Am:8:3 and he/she/it-will-ULULATE, you(sg)-will-be-ULULATE-ed (classical) the (nom|acc)   the (gen) temple (gen) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) much (nom) the (nom) having FALL-ed (nom) in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) I-will-CAST, I-should-CAST  
Am:8:3 Am_8:3_1 Am_8:3_2 Am_8:3_3 Am_8:3_4 Am_8:3_5 Am_8:3_6 Am_8:3_7 Am_8:3_8 Am_8:3_9 Am_8:3_10 Am_8:3_11 Am_8:3_12 Am_8:3_13 Am_8:3_14 Am_8:3_15 Am_8:3_16 Am_8:3_17 Am_8:3_18 Am_8:3_19 Am_8:3_20
Am:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:4 Ἀκούσατε δὴ ταῦτα, οἱ ἐκτρίβοντες εἰς τὸ πρωῒ πένητα καὶ καταδυναστεύοντες πτωχοὺς ἀπὸ τῆς γῆς,
Am:8:4 Hear now this, ye that oppress the poor in the morning, and drive the needy ones by tyranny from the earth, (Amos 8:4 Brenton)
Am:8:4 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, (Amos 8:4 BT_4)
Am:8:4 Ἀκούσατε δὴ ταῦτα, οἱ ἐκτρίβοντες εἰς τὸ πρωῒ πένητα καὶ καταδυναστεύοντες πτωχοὺς ἀπὸ τῆς γῆς,
Am:8:4 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) πτωχός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Am:8:4 By słyszeć Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Do (+przyspieszenie) Wcześnie Biedna osoba I też, nawet, mianowicie By eksploatować Biedny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Am:8:4 *)akou/sate dE\ tau=ta, oi( e)ktri/bontes ei)s to\ prOi\+ pe/nEta kai\ katadunasteu/ontes ptOCHou\s a)po\ tE=s gE=s,
Am:8:4 akusate dE tauta, hoi ektribontes eis to prO+i penEta kai katadynasteuontes ptOCHus apo tEs gEs,
Am:8:4 VA_AAD2P x RD_APN RA_NPM V1_PAPNPM P RA_ASN D N3T_ASM C V1_PAPNPM N2_APM P RA_GSF N1_GSF
Am:8:4 to hear indeed this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to ??? into (+acc) the early poor person and also, even, namely to exploit poor from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land
Am:8:4 do-HEAR-you(pl)! indeed these (nom|acc) the (nom) while ???-ing (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) early poor person (acc) and while EXPLOIT-ing (nom|voc) poor ([Adj] acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Am:8:4 Am_8:4_1 Am_8:4_2 Am_8:4_3 Am_8:4_4 Am_8:4_5 Am_8:4_6 Am_8:4_7 Am_8:4_8 Am_8:4_9 Am_8:4_10 Am_8:4_11 Am_8:4_12 Am_8:4_13 Am_8:4_14 Am_8:4_15
Am:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:5 οἱ λέγοντες Πότε διελεύσεται ὁ μὴν καὶ ἐμπολήσομεν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἀνοίξομεν θησαυροὺς τοῦ ποιῆσαι μικρὸν μέτρον καὶ τοῦ μεγαλῦναι στάθμια καὶ ποιῆσαι ζυγὸν ἄδικον
Am:8:5 saying, When will the month pass away, and we shall sell, and the sabbath, and we shall open the treasure, to make the measure small, and to enlarge the weight, and make the balance unfair? (Amos 8:5 Brenton)
Am:8:5 którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. (Amos 8:5 BT_4)
Am:8:5 οἱ λέγοντες Πότε διελεύσεται μὴν καὶ ἐμπολήσομεν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἀνοίξομεν θησαυροὺς τοῦ ποιῆσαι μικρὸν μέτρον καὶ τοῦ μεγαλῦναι στάθμια καὶ ποιῆσαι ζυγὸν ἄδικον
Am:8:5 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πότε[1] δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ καί   καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μικρός -ά -όν μέτρον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ζυγός, -οῦ, ὁ ἄ·δικος -ον
Am:8:5 By mówić/opowiadaj Kiedy? By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś ???; miesiąc I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Szabas I też, nawet, mianowicie By otwierać Skarb By czynić/rób Mały [zobacz micro] Miara I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jarzma/skala Niesprawiedliwy
Am:8:5 oi( le/gontes *po/te dieleu/setai o( mE\n kai\ e)mpolE/somen kai\ ta\ sa/bbata kai\ a)noi/Xomen TEsaurou\s tou= poiE=sai mikro\n me/tron kai\ tou= megalu=nai sta/Tmia kai\ poiE=sai DZugo\n a)/dikon
Am:8:5 hoi legontes pote dieleusetai ho mEn kai empolEsomen kai ta sabbata kai anoiXomen TEsaurus tu poiEsai mikron metron kai tu megalynai staTmia kai poiEsai DZygon adikon
Am:8:5 RA_NPM V1_PAPNPM D VF_FMI3S RA_NSM N3_NSM C VF_FAI1P C RA_NPN N2N_NPN C VF_FAI1P N2_APM RA_GSN VA_AAN A1A_ASN N2N_ASN C RA_GSN VA_AAN N2N_APN C VA_AAN N2_ASM A1B_ASM
Am:8:5 the to say/tell when? to go through pass through the ???; month and also, even, namely ć and also, even, namely the sabbath and also, even, namely to open up treasure the to do/make small [see micro] measure and also, even, namely the to magnify/laud ć and also, even, namely to do/make yoke/scale unjust
Am:8:5 the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) when? he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed the (nom) ???; month (nom|voc) and   and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) and we-will-OPEN-UP treasures (acc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) measure (nom|acc|voc) and the (gen) to-MAGNIFY/LAUD, be-you(sg)-MAGNIFY/LAUD-ed!, he/she/it-happens-to-MAGNIFY/LAUD (opt)   and to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) yoke/scale (acc) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Am:8:5 Am_8:5_1 Am_8:5_2 Am_8:5_3 Am_8:5_4 Am_8:5_5 Am_8:5_6 Am_8:5_7 Am_8:5_8 Am_8:5_9 Am_8:5_10 Am_8:5_11 Am_8:5_12 Am_8:5_13 Am_8:5_14 Am_8:5_15 Am_8:5_16 Am_8:5_17 Am_8:5_18 Am_8:5_19 Am_8:5_20 Am_8:5_21 Am_8:5_22 Am_8:5_23 Am_8:5_24 Am_8:5_25 Am_8:5_26
Am:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:6 τοῦ κτᾶσθαι ἐν ἀργυρίῳ πτωχοὺς καὶ ταπεινὸν ἀντὶ ὑποδημάτων καὶ ἀπὸ παντὸς γενήματος ἐμπορευσόμεθα;
Am:8:6 That we may buy the poor for silver, and the needy for shoes; and we will trade in every kind of fruit. (Amos 8:6 Brenton)
Am:8:6 Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać». (Amos 8:6 BT_4)
Am:8:6 τοῦ κτᾶσθαι ἐν ἀργυρίῳ πτωχοὺς καὶ ταπεινὸν ἀντὶ ὑποδημάτων καὶ ἀπὸ παντὸς γενήματος ἐμπορευσόμεθα;
Am:8:6 ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πτωχός -ή -όν καί ταπεινός -ή -όν ἀντί ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γένημα[τ], -ατος, τό ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -)
Am:8:6 By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek srebra Biedny I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Przeciw (+informacja) Sandał I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Owocu owoc z By robić zysk z chodu {spaceru}, oszusta, robić zysk z, prześcigać, kupiec, by robić handel z
Am:8:6 tou= kta=sTai e)n a)rguri/O| ptOCHou\s kai\ tapeino\n a)nti\ u(podEma/tOn kai\ a)po\ panto\s genE/matos e)mporeuso/meTa;
Am:8:6 tu ktasTai en argyriO ptOCHus kai tapeinon anti hypodEmatOn kai apo pantos genEmatos emporeusomeTa;
Am:8:6 RA_GSN V3_PMN P N2N_DSN N2_APM C A1_ASM P N3M_GPN C P A3_GSN N3M_GSN VF_FMI1P
Am:8:6 the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of silver poor and also, even, namely poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate against (+gen) sandal and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of fruit fruit of to make gain of walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of
Am:8:6 the (gen) to-be-being-POSSESS-ed in/among/by (+dat) piece of silver (dat) poor ([Adj] acc) and poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) against (+gen) sandals (gen) and away from (+gen) every (gen) fruit (gen) we-will-be-MAKE GAIN OF-ed
Am:8:6 Am_8:6_1 Am_8:6_2 Am_8:6_3 Am_8:6_4 Am_8:6_5 Am_8:6_6 Am_8:6_7 Am_8:6_8 Am_8:6_9 Am_8:6_10 Am_8:6_11 Am_8:6_12 Am_8:6_13 Am_8:6_14
Am:8:6 x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:7 ὀμνύει κύριος καθ’ ὑπερηφανίας Ιακωβ Εἰ ἐπιλησθήσεται εἰς νεῖκος πάντα τὰ ἔργα ὑμῶν.
Am:8:7 The Lord swears against the pride of Jacob, None of your works shall ever be forgotten. (Amos 8:7 Brenton)
Am:8:7 Przysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków». (Amos 8:7 BT_4)
Am:8:7 ὀμνύει κύριος καθ’ ὑπερηφανίας Ιακωβ Εἰ ἐπιλησθήσεται εἰς νεῖκος πάντα τὰ ἔργα ὑμῶν.
Am:8:7 ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὑπερηφανία, -ας, ἡ Ἰακώβ, ὁ εἰ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) εἰς[1]   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Am:8:7 By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Duma Jacob Jeżeli By zaniedbywać Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty
Am:8:7 o)mnu/ei ku/rios kaT’ u(perEfani/as *iakOb *ei) e)pilEsTE/setai ei)s nei=kos pa/nta ta\ e)/rga u(mO=n.
Am:8:7 omnyei kyrios kaT’ hyperEfanias iakOb ei epilEsTEsetai eis neikos panta ta erga hymOn.
Am:8:7 V5_PAI3S N2_NSM P N1A_GSF N_GSM C VC_FPI3S P N3E_ASN A3_APN RA_APN N2N_APN RP_GP
Am:8:7 to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing pride Jacob if to neglect into (+acc) ć every all, each, every, the whole of the work you
Am:8:7 he/she/it-is-SWEAR-ing, you(sg)-are-being-SWEAR-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) pride (gen), prides (acc) Jacob (indecl) if he/she/it-will-be-NEGLECT-ed into (+acc)   all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Am:8:7 Am_8:7_1 Am_8:7_2 Am_8:7_3 Am_8:7_4 Am_8:7_5 Am_8:7_6 Am_8:7_7 Am_8:7_8 Am_8:7_9 Am_8:7_10 Am_8:7_11 Am_8:7_12 Am_8:7_13
Am:8:7 x x x x x x x x x x x x x
Am:8:8 καὶ ἐπὶ τούτοις οὐ ταραχθήσεται ἡ γῆ, καὶ πενθήσει πᾶς ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀναβήσεται ὡς ποταμὸς συντέλεια καὶ καταβήσεται ὡς ποταμὸς Αἰγύπτου.
Am:8:8 And shall not the land be troubled for these things, and shall not every one who dwells in it mourn? whereas destruction shall come up as a river, and shall descend as the river of Egypt. (Amos 8:8 Brenton)
Am:8:8 Czyż z tego powodu ziemia nie zadrży i czyż nie będą lamentować wszyscy jej mieszkańcy, i nie wzbierze wszystko jak Nil, wzburzy się i opadnie jak Nil w Egipcie? (Amos 8:8 BT_4)
Am:8:8 καὶ ἐπὶ τούτοις οὐ ταραχθήσεται γῆ, καὶ πενθήσει πᾶς κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀναβήσεται ὡς ποταμὸς συντέλεια καὶ καταβήσεται ὡς ποταμὸς Αἰγύπτου.
Am:8:8 καί ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ συν·τέλεια, -ας, ἡ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Am:8:8 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By smucić się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Jak/jak Rzeka Zakończenie I też, nawet, mianowicie By schodzić Jak/jak Rzeka Egipt [kraj z]
Am:8:8 kai\ e)pi\ tou/tois ou) taraCHTE/setai E( gE=, kai\ penTE/sei pa=s o( katoikO=n e)n au)tE=|, kai\ a)nabE/setai O(s potamo\s sunte/leia kai\ katabE/setai O(s potamo\s *ai)gu/ptou.
Am:8:8 kai epi tutois u taraCHTEsetai hE gE, kai penTEsei pas ho katoikOn en autE, kai anabEsetai hOs potamos synteleia kai katabEsetai hOs potamos aigyptu.
Am:8:8 C P RD_DPM D VQ_FPI3S RA_NSF N1_NSF C VF_FAI3S A3_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RD_DSF C VF_FMI3S C N2_NSM N1A_NSF C VF_FMI3S C N2_NSM N2_GSF
Am:8:8 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the earth/land and also, even, namely to grieve every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to ascend as/like river completion and also, even, namely to go down as/like river Egypt [country of]
Am:8:8 and upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) not he/she/it-will-be-UNSETTLE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) and he/she/it-will-GRIEVE, you(sg)-will-be-GRIEVE-ed (classical) every (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed as/like river (nom) completion (nom|voc) and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed as/like river (nom) Egypt (gen)
Am:8:8 Am_8:8_1 Am_8:8_2 Am_8:8_3 Am_8:8_4 Am_8:8_5 Am_8:8_6 Am_8:8_7 Am_8:8_8 Am_8:8_9 Am_8:8_10 Am_8:8_11 Am_8:8_12 Am_8:8_13 Am_8:8_14 Am_8:8_15 Am_8:8_16 Am_8:8_17 Am_8:8_18 Am_8:8_19 Am_8:8_20 Am_8:8_21 Am_8:8_22 Am_8:8_23 Am_8:8_24
Am:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος ὁ θεός, καὶ δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς·
Am:8:9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord God, that the sun shall go down at noon, and the light shall be darkened on the earth by day: (Amos 8:9 Brenton)
Am:8:9 Owego dnia - wyrocznia Pana Boga - zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnię ziemię. (Amos 8:9 BT_4)
Am:8:9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει κύριος θεός, καὶ δύσεται ἥλιος μεσημβρίας, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς·
Am:8:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ μεσημβρία, -ας, ἡ καί   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Am:8:9 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Południe I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Lekki {Jasny}
Am:8:9 kai\ e)/stai e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra|, le/gei ku/rios o( Teo/s, kai\ du/setai o( E(/lios mesEmbri/as, kai\ suskota/sei e)pi\ tE=s gE=s e)n E(me/ra| to\ fO=s·
Am:8:9 kai estai en ekeinE tE hEmera, legei kyrios ho Teos, kai dysetai ho hElios mesEmbrias, kai syskotasei epi tEs gEs en hEmera to fOs·
Am:8:9 C V9_FMI3S P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM N1A_GSF C VF_FAI3S P RA_GSF N1_GSF P N1A_DSF RA_ASN N3T_ASN
Am:8:9 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry noon and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day the light
Am:8:9 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) and he/she/it-will-be-SET-ed the (nom) sun (nom) noon (gen), noons (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) day (dat) the (nom|acc) light (nom|acc|voc)
Am:8:9 Am_8:9_1 Am_8:9_2 Am_8:9_3 Am_8:9_4 Am_8:9_5 Am_8:9_6 Am_8:9_7 Am_8:9_8 Am_8:9_9 Am_8:9_10 Am_8:9_11 Am_8:9_12 Am_8:9_13 Am_8:9_14 Am_8:9_15 Am_8:9_16 Am_8:9_17 Am_8:9_18 Am_8:9_19 Am_8:9_20 Am_8:9_21 Am_8:9_22 Am_8:9_23 Am_8:9_24
Am:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:10 καὶ μεταστρέψω τὰς ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος καὶ πάσας τὰς ᾠδὰς ὑμῶν εἰς θρῆνον καὶ ἀναβιβῶ ἐπὶ πᾶσαν ὀσφὺν σάκκον καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάκρωμα καὶ θήσομαι αὐτὸν ὡς πένθος ἀγαπητοῦ καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ ὡς ἡμέραν ὀδύνης.
Am:8:10 and I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth on all loins, and baldness on every head; and I will make them as the mourning of a beloved friend, and those with them as a day of grief. (Amos 8:10 Brenton)
Am:8:10 Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentacje; nałożę na wszystkie biodra wory, a na wszystkie głowy sprowadzę łysinę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy. (Amos 8:10 BT_4)
Am:8:10 καὶ μεταστρέψω τὰς ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος καὶ πάσας τὰς ᾠδὰς ὑμῶν εἰς θρῆνον καὶ ἀναβιβῶ ἐπὶ πᾶσαν ὀσφὺν σάκκον καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάκρωμα καὶ θήσομαι αὐτὸν ὡς πένθος ἀγαπητοῦ καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ ὡς ἡμέραν ὀδύνης.
Am:8:10 καί μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] πένθο·ς, -ους, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] θρῆνος, -ου, ὁ καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὀσφῦς, -ύος, ἡ σάκκος, -ου, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κεφαλή, -ῆς, ἡ   καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς πένθο·ς, -ους, τό ἀγαπητός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἡμέρα, -ας -ἡ ὀδύνη, -ης, ἡ
Am:8:10 I też, nawet, mianowicie By przekształcać Świąteczny Ty Do (+przyspieszenie) Smutek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Oda Ty Do (+przyspieszenie) Lament I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Polędwica Płótno workowe I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Głowa I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Jak/jak Smutek Drogi/kochany I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/jak Dzień Ból
Am:8:10 kai\ metastre/PSO ta\s e(orta\s u(mO=n ei)s pe/nTos kai\ pa/sas ta\s O)|da\s u(mO=n ei)s TrE=non kai\ a)nabibO= e)pi\ pa=san o)sfu\n sa/kkon kai\ e)pi\ pa=san kefalE\n fala/krOma kai\ TE/somai au)to\n O(s pe/nTos a)gapEtou= kai\ tou\s met’ au)tou= O(s E(me/ran o)du/nEs.
Am:8:10 kai metastrePSO tas heortas hymOn eis penTos kai pasas tas Odas hymOn eis TrEnon kai anabibO epi pasan osfyn sakkon kai epi pasan kefalEn falakrOma kai TEsomai auton hOs penTos agapEtu kai tus met’ autu hOs hEmeran odynEs.
Am:8:10 C VF_FAI1S RA_APF N1_APF RP_GP P N3E_ASN C A1S_APF RA_APF N1_APF RP_GP P N2_ASM C VF2_FAI1S P A1S_ASF N3U_ASF N2_ASM C P A1S_ASF N1_ASF N3M_ASN C VF_FMI1S RD_ASM C N3E_ASN A1_GSM C RA_APM P RD_GSM C N1A_ASF N1_GSF
Am:8:10 and also, even, namely to transform the festival you into (+acc) grief and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ode you into (+acc) lamentation and also, even, namely to draw (haul) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle loin sackcloth and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle head ć and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same as/like grief dear/beloved and also, even, namely the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same as/like day pain
Am:8:10 and I-should-TRANSFORM the (acc) festivals (acc) you(pl) (gen) into (+acc) grief (nom|acc|voc) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) odes (acc) you(pl) (gen) into (+acc) lamentation (acc) and I-will-DRAW upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) loin (acc) sackcloth (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) head (acc)   and I-will-be-PLACE-ed him/it/same (acc) as/like grief (nom|acc|voc) dear/beloved ([Adj] gen) and the (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) as/like day (acc) pain (gen)
Am:8:10 Am_8:10_1 Am_8:10_2 Am_8:10_3 Am_8:10_4 Am_8:10_5 Am_8:10_6 Am_8:10_7 Am_8:10_8 Am_8:10_9 Am_8:10_10 Am_8:10_11 Am_8:10_12 Am_8:10_13 Am_8:10_14 Am_8:10_15 Am_8:10_16 Am_8:10_17 Am_8:10_18 Am_8:10_19 Am_8:10_20 Am_8:10_21 Am_8:10_22 Am_8:10_23 Am_8:10_24 Am_8:10_25 Am_8:10_26 Am_8:10_27 Am_8:10_28 Am_8:10_29 Am_8:10_30 Am_8:10_31 Am_8:10_32 Am_8:10_33 Am_8:10_34 Am_8:10_35 Am_8:10_36 Am_8:10_37 Am_8:10_38
Am:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:11 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτου οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον κυρίου·
Am:8:11 Behold, the days come, saith the Lord, that I will send forth a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but a famine of hearing the word of the Lord. (Amos 8:11 Brenton)
Am:8:11 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. (Amos 8:11 BT_4)
Am:8:11 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτου οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον κυρίου·
Am:8:11 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἄρτος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀλλά λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:8:11 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Głodu głód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia ??? Przed przydechem mocnym Głodu głód Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pragnąć Woda Ale Głodu głód Niechętny; by słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:8:11 i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, le/gei ku/rios, kai\ e)XapostelO= limo\n e)pi\ tE\n gE=n, ou) limo\n a)/rtou ou)de\ di/PSan u(/datos, a)lla\ limo\n tou= a)kou=sai lo/gon kuri/ou·
Am:8:11 idu hEmerai erCHontai, legei kyrios, kai eXapostelO limon epi tEn gEn, u limon artu ude diPSan hydatos, alla limon tu akusai logon kyriu·
Am:8:11 I N1A_NPF V1_PMI3P V1_PAI3S N2_NSM C VF2_FAI1S N2_ASM P RA_ASF N1_ASF D N2_ASM N2_GSM C N1S_ASF N3T_GSN C N2_ASM RA_GSN VA_AAN N2_ASM N2_GSM
Am:8:11 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land οὐχ before rough breathing famine hunger bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to thirst water but famine hunger the unwilling; to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:8:11 be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-??? famine (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) not famine (acc) bread (gen) neither/nor to-be-THIRST-ing water (gen) but famine (acc) the (gen) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Am:8:11 Am_8:11_1 Am_8:11_2 Am_8:11_3 Am_8:11_4 Am_8:11_5 Am_8:11_6 Am_8:11_7 Am_8:11_8 Am_8:11_9 Am_8:11_10 Am_8:11_11 Am_8:11_12 Am_8:11_13 Am_8:11_14 Am_8:11_15 Am_8:11_16 Am_8:11_17 Am_8:11_18 Am_8:11_19 Am_8:11_20 Am_8:11_21 Am_8:11_22 Am_8:11_23
Am:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:12 καὶ σαλευθήσονται ὕδατα ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ βορρᾶ ἕως ἀνατολῶν περιδραμοῦνται ζητοῦντες τὸν λόγον κυρίου καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν.
Am:8:12 And the waters shall be troubled from sea to sea, and from the north to the east shall men run hither and thither, seeking the word of the Lord, and they shall not find it. (Amos 8:12 Brenton)
Am:8:12 Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą. (Amos 8:12 BT_4)
Am:8:12 καὶ σαλευθήσονται ὕδατα ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ βορρᾶ ἕως ἀνατολῶν περιδραμοῦνται ζητοῦντες τὸν λόγον κυρίου καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν.
Am:8:12 καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀνατολή, -ῆς, ἡ περι·τρέχω (-, περι+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+δραμ-, -, -, -) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Am:8:12 I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) Woda Aż; świtaj Morze I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Aż; świtaj Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By jechać dookoła spotykaj {biegnij przez} okolicę, metaph., by być aktualny, w modzie, jechać dookoła, otaczać, otaczać, metaph., oszukiwać, wnosić {brać w} By szukać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować
Am:8:12 kai\ saleuTE/sontai u(/data e(/Os Tala/ssEs, kai\ a)po\ borra= e(/Os a)natolO=n peridramou=ntai DZEtou=ntes to\n lo/gon kuri/ou kai\ ou) mE\ eu(/rOsin.
Am:8:12 kai saleuTEsontai hydata heOs TalassEs, kai apo borra heOs anatolOn peridramuntai DZEtuntes ton logon kyriu kai u mE heurOsin.
Am:8:12 C VC_FPI3P N3T_APN P N1S_GSF C P N1T_GSM P N1_GPF VF2_FMI3P V2_PAPNPM RA_ASM N2_ASM N2_GSM C D D VB_AAS3P
Am:8:12 and also, even, namely to shake (tremor) water until; dawn sea and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north until; dawn east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to run round run across the countryside, metaph., to be current, in vogue, run round, encompass, surround, metaph., circumvent, take in to seek the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to find
Am:8:12 and they-will-be-SHAKE-ed waters (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sea (gen) and away from (+gen) north (gen, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) risig of the east dawns (gen) they-will-be-RUN ROUND-ed while SEEK-ing (nom|voc) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not not they-should-FIND
Am:8:12 Am_8:12_1 Am_8:12_2 Am_8:12_3 Am_8:12_4 Am_8:12_5 Am_8:12_6 Am_8:12_7 Am_8:12_8 Am_8:12_9 Am_8:12_10 Am_8:12_11 Am_8:12_12 Am_8:12_13 Am_8:12_14 Am_8:12_15 Am_8:12_16 Am_8:12_17 Am_8:12_18 Am_8:12_19
Am:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:13 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκλείψουσιν αἱ παρθένοι αἱ καλαὶ καὶ οἱ νεανίσκοι ἐν δίψει
Am:8:13 In that day shall the fair virgins and the young men faint for thirst; (Amos 8:13 Brenton)
Am:8:13 W dzień ten pomdleją z pragnienia piękne dziewice i młodzieńcy. (Amos 8:13 BT_4)
Am:8:13 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκλείψουσιν αἱ παρθένοι αἱ καλαὶ καὶ οἱ νεανίσκοι ἐν δίψει
Am:8:13 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἐν δίψο·ς, -ους, τό
Am:8:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Dziewiczy W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Młody człowiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???
Am:8:13 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)klei/PSousin ai( parTe/noi ai( kalai\ kai\ oi( neani/skoi e)n di/PSei
Am:8:13 en tE hEmera ekeinE ekleiPSusin hai parTenoi hai kalai kai hoi neaniskoi en diPSei
Am:8:13 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI3P RA_NPF N2_NPF RA_NPF A1_NPF C RA_NPM N2_NPM P N3E_DSN
Am:8:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the virgin the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely the young man in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???
Am:8:13 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat) the (nom) virgins (nom|voc) the (nom) right ([Adj] nom|voc) and the (nom) young men (nom|voc) in/among/by (+dat) ??? (dat)
Am:8:13 Am_8:13_1 Am_8:13_2 Am_8:13_3 Am_8:13_4 Am_8:13_5 Am_8:13_6 Am_8:13_7 Am_8:13_8 Am_8:13_9 Am_8:13_10 Am_8:13_11 Am_8:13_12 Am_8:13_13 Am_8:13_14
Am:8:13 x x x x x x x x x x x x x x
Am:8:14 οἱ ὀμνύοντες κατὰ τοῦ ἱλασμοῦ Σαμαρείας καὶ οἱ λέγοντες Ζῇ ὁ θεός σου, Δαν, καὶ ζῇ ὁ θεός σου, Βηρσαβεε· καὶ πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ ἀναστῶσιν ἔτι.
Am:8:14 they who swear by the propitiation of Samaria, and who say, Thy god, O Dan, lives; and, Thy god, O Bersabee, lives; and they shall fall, and shall no more rise again. (Amos 8:14 Brenton)
Am:8:14 Ci, którzy przysięgają na winę Samarii i mówią: «Na życie twego boga, Danie!; na życie boga, Beer-Szebo!» - upadną i już nie powstaną. (Amos 8:14 BT_4)
Am:8:14 οἱ ὀμνύοντες κατὰ τοῦ ἱλασμοῦ Σαμαρείας καὶ οἱ λέγοντες Ζῇ θεός σου, Δαν, καὶ ζῇ θεός σου, Βηρσαβεε· καὶ πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ ἀναστῶσιν ἔτι.
Am:8:14 ὁ ἡ τό ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό ἱλασμός, -οῦ, ὁ Σαμάρεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἔτι
Am:8:14 By przysięgać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Grzech ofiarowujący Gnadenstuhl siedzenie {siedzibę} wdzięku {łaskawości}; siedzenie {siedziba} litości; pokrycie Arki, używało dla daru wdzięku {łaskawości} Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Bóg  Ty; twój/twój(sg) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jeszcze/jeszcze
Am:8:14 oi( o)mnu/ontes kata\ tou= i(lasmou= *samarei/as kai\ oi( le/gontes *DZE=| o( Teo/s sou, *dan, kai\ DZE=| o( Teo/s sou, *bErsabee· kai\ pesou=ntai kai\ ou) mE\ a)nastO=sin e)/ti.
Am:8:14 hoi omnyontes kata tu hilasmu samareias kai hoi legontes DZE ho Teos su, dan, kai DZE ho Teos su, bErsabee· kai pesuntai kai u mE anastOsin eti.
Am:8:14 RA_NPM V5_PAPNPM P RA_GSM N2_GSM N1A_GSF C RA_NPM V1_PAPNPM V3_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N_VSM C V3_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N_VS C VF2_FMI3P C D D VH_AAS3P D
Am:8:14 the to swear down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sin offering Gnadenstuhl seat of grace; mercy seat; covering of the Ark, used for the gift of grace Samaria [region of] and also, even, namely the to say/tell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the god [see theology] you; your/yours(sg) ć and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the god [see theology] you; your/yours(sg) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to stand up put up, raise, resurrect yet/still
Am:8:14 the (nom) while SWEAR-ing (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) sin offering (gen) Samaria (gen) and the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) and they-will-be-FALL-ed and not not they-should-STand-UP yet/still
Am:8:14 Am_8:14_1 Am_8:14_2 Am_8:14_3 Am_8:14_4 Am_8:14_5 Am_8:14_6 Am_8:14_7 Am_8:14_8 Am_8:14_9 Am_8:14_10 Am_8:14_11 Am_8:14_12 Am_8:14_13 Am_8:14_14 Am_8:14_15 Am_8:14_16 Am_8:14_17 Am_8:14_18 Am_8:14_19 Am_8:14_20 Am_8:14_21 Am_8:14_22 Am_8:14_23 Am_8:14_24 Am_8:14_25 Am_8:14_26 Am_8:14_27
Am:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x