Am:9:1 Εἶδον τὸν κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ εἶπεν Πάταξον ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον καὶ σεισθήσεται τὰ πρόπυλα καὶ διάκοψον εἰς κεφαλὰς πάντων· καὶ τοὺς καταλοίπους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτενῶ, οὐ μὴ διαφύγῃ ἐξ αὐτῶν φεύγων, καὶ οὐ μὴ διασωθῇ ἐξ αὐτῶν ἀνασῳζόμενος.
Am:9:1 I saw the Lord standing on the altar: and he said, Smite the mercy-seat, and the porch shall be shaken: and cut through into the heads of all; and I will slay the remnant of them with the sword: no one of them fleeing shall escape, and no one of them, striving to save himself shall be delivered. (Amos 9:1 Brenton)
Am:9:1 Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i On rzekł: «Uderz w głowicę i niech zadrżą wiązania dachu, i niech spadną na głowy wszystkich! Pozabijam mieczem pozostałych, nie umknie z nich żaden, co ucieka, ani nie ocaleje z nich żaden, co się ratuje. (Amos 9:1 BT_4)
Am:9:1 Εἶδον τὸν κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ εἶπεν Πάταξον ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον καὶ σεισθήσεται τὰ πρόπυλα καὶ διάκοψον εἰς κεφαλὰς πάντων· καὶ τοὺς καταλοίπους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτενῶ, οὐ μὴ διαφύγῃ ἐξ αὐτῶν φεύγων, καὶ οὐ μὴ διασωθῇ ἐξ αὐτῶν ἀνασῳζόμενος.
Am:9:1 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό καί σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό   καί   εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·φεύγω (-, δια+φευξ-, 2nd δια+φυγ-, δια+πεφευγ·[κ]-, δια+πεφευγ-, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-)
Am:9:1 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ulegać odroczeniu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By uderzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. I też, nawet, mianowicie By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Głowa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Pozostawanie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada By zabijać ??? Przed przydechem mocnym Nie Do przez uciekaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By uciekać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do chronionego Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Do ???
Am:9:1 *ei)=don to\n ku/rion e)festO=ta e)pi\ tou= TusiastEri/ou, kai\ ei)=pen *pa/taXon e)pi\ to\ i(lastE/rion kai\ seisTE/setai ta\ pro/pula kai\ dia/koPSon ei)s kefala\s pa/ntOn· kai\ tou\s kataloi/pous au)tO=n e)n r(omfai/a| a)poktenO=, ou) mE\ diafu/gE| e)X au)tO=n feu/gOn, kai\ ou) mE\ diasOTE=| e)X au)tO=n a)nasO|DZo/menos.
Am:9:1 eidon ton kyrion efestOta epi tu TysiastEriu, kai eipen pataXon epi to hilastErion kai seisTEsetai ta propyla kai diakoPSon eis kefalas pantOn· kai tus kataloipus autOn en romfaia apoktenO, u mE diafygE eX autOn feugOn, kai u mE diasOTE eX autOn anasODZomenos.
Am:9:1 VBI_AAI1S RA_ASM N2_ASM VXI_XAPASM P RA_GSN N2N_GSN C VBI_AAI3S VA_AAD2S P RA_ASN N2N_ASN C VC_FPI3S RA_APN N2N_APN C VA_AAD2S P N1_APF A3_GPM C RA_APM A1B_APM RD_GPM P N1A_DSF VF2_FAI1S D D VB_AAS3S P RD_GPM V1_PAPNSM C D D VC_APS3S P RD_GPM V1_PMPNSM
Am:9:1 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand over upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to say/tell to smite upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. and also, even, namely to shake quake, jar, wag, wave the ć and also, even, namely ć into (+acc) head every all, each, every, the whole of and also, even, namely the remaining he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword to kill οὐχ before rough breathing not to thru-flee out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to flee and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to preserved out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to ???
Am:9:1 I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) having STand-ed-OVER (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sanctuary (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SMITE-you(sg)!, going-to-SMITE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-SHAKE-ed the (nom|acc)   and   into (+acc) heads (acc) all (gen) and the (acc) remaining ([Adj] acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) sword (dat) I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing not not he/she/it-should-THRU-FLEE, you(sg)-should-be-THRU-FLEE-ed out of (+gen) them/same (gen) while FLEE-ing (nom) and not not he/she/it-should-be-PRESERVED-ed out of (+gen) them/same (gen) while being-???-ed (nom)
Am:9:1 Am_9:1_1 Am_9:1_2 Am_9:1_3 Am_9:1_4 Am_9:1_5 Am_9:1_6 Am_9:1_7 Am_9:1_8 Am_9:1_9 Am_9:1_10 Am_9:1_11 Am_9:1_12 Am_9:1_13 Am_9:1_14 Am_9:1_15 Am_9:1_16 Am_9:1_17 Am_9:1_18 Am_9:1_19 Am_9:1_20 Am_9:1_21 Am_9:1_22 Am_9:1_23 Am_9:1_24 Am_9:1_25 Am_9:1_26 Am_9:1_27 Am_9:1_28 Am_9:1_29 Am_9:1_30 Am_9:1_31 Am_9:1_32 Am_9:1_33 Am_9:1_34 Am_9:1_35 Am_9:1_36 Am_9:1_37 Am_9:1_38 Am_9:1_39 Am_9:1_40 Am_9:1_41 Am_9:1_42
Am:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:2 ἐὰν κατορυγῶσιν εἰς ᾅδου, ἐκεῖθεν ἡ χείρ μου ἀνασπάσει αὐτούς· καὶ ἐὰν ἀναβῶσιν εἰς τὸν οὐρανόν, ἐκεῖθεν κατάξω αὐτούς·
Am:9:2 Though they hid themselves in hell, thence shall my hand drag them forth; and though they go up to heaven, thence will I bring them down. (Amos 9:2 Brenton)
Am:9:2 Gdyby udali się do Szeolu, stamtąd ręka moja ich weźmie; gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę; (Amos 9:2 BT_4)
Am:9:2 ἐὰν κατορυγῶσιν εἰς ᾅδου, ἐκεῖθεν χείρ μου ἀνασπάσει αὐτούς· καὶ ἐὰν ἀναβῶσιν εἰς τὸν οὐρανόν, ἐκεῖθεν κατάξω αὐτούς·
Am:9:2 ἐάν (εἰ ἄν)   εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·σπάω (-, ανα+σπα·σ-, ανα+σπα·σ-, -, -, ανα+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐάν (εἰ ἄν) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐκεῖ·θεν κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Am:9:2 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać Stamtąd Ręka Ja Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By podnosić Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Stamtąd By zniżać przywracał; by łamać się On/ona/to/to samo
Am:9:2 e)a\n katorugO=sin ei)s a(/|dou, e)kei=Ten E( CHei/r mou a)naspa/sei au)tou/s· kai\ e)a\n a)nabO=sin ei)s to\n ou)rano/n, e)kei=Ten kata/XO au)tou/s·
Am:9:2 ean katorygOsin eis hadu, ekeiTen hE CHeir mu anaspasei autus· kai ean anabOsin eis ton uranon, ekeiTen kataXO autus·
Am:9:2 C VD_APS3P P N1M_GSM D RA_NSF N3_NSF RP_GS VF_FAI3S RD_APM C C VZ_AAS3P P RA_ASM N2_ASM D VF_FAI1S RD_APM
Am:9:2 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć into (+acc) Hades; to sing from there the hand I to ??? he/she/it/same and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ascend into (+acc) the sky/heaven from there to bring down brought back; to break he/she/it/same
Am:9:2 if-ever   into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! from there the (nom) hand (nom|voc) me (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc) and if-ever they-should-ASCEND into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) from there I-will-BRING DOWN, I-should-BRING DOWN; I-will-BREAK, I-should-BREAK them/same (acc)
Am:9:2 Am_9:2_1 Am_9:2_2 Am_9:2_3 Am_9:2_4 Am_9:2_5 Am_9:2_6 Am_9:2_7 Am_9:2_8 Am_9:2_9 Am_9:2_10 Am_9:2_11 Am_9:2_12 Am_9:2_13 Am_9:2_14 Am_9:2_15 Am_9:2_16 Am_9:2_17 Am_9:2_18 Am_9:2_19
Am:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:3 ἐὰν ἐγκρυβῶσιν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Καρμήλου, ἐκεῖθεν ἐξερευνήσω καὶ λήμψομαι αὐτούς· καὶ ἐὰν καταδύσωσιν ἐξ ὀφθαλμῶν μου εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῷ δράκοντι καὶ δήξεται αὐτούς·
Am:9:3 If they hide themselves in the top of Carmel, thence will I search them out and take them; and if they should go down from my presence into the depths of the sea, there will I command the serpent, and he shall bite them. (Amos 9:3 Brenton)
Am:9:3 gdyby schowali się w górze na Karmelu, i tam ich znajdę i chwycę. Gdyby się skryli przed mymi oczami w głębokościach morza, i tam nakażę wężowi, aby ich ukąsił. (Amos 9:3 BT_4)
Am:9:3 ἐὰν ἐγκρυβῶσιν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Καρμήλου, ἐκεῖθεν ἐξερευνήσω καὶ λήμψομαι αὐτούς· καὶ ἐὰν καταδύσωσιν ἐξ ὀφθαλμῶν μου εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῷ δράκοντι καὶ δήξεται αὐτούς·
Am:9:3 ἐάν (εἰ ἄν) ἐγ·κρύπτω (εν+κρυπτ-, εν+κρυψ-, εν+κρυψ-, -, εν+κεκρυπτ-, εν+κρυβ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐκεῖ·θεν ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐάν (εἰ ἄν) κατα·δύω [LXX] (-, κατα+δυ·σ-, κατα+δυ·σ-, -, -, -) ἐκ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό βάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐκεῖ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν καί δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Am:9:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ukrywać się Do (+przyspieszenie) Stamtąd By badać pilnie I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oko Ja Do (+przyspieszenie) Głębokość Morze Tam By zalecać rozkaz Smoka/wąż I też, nawet, mianowicie By chwytać On/ona/to/to samo
Am:9:3 e)a\n e)gkrubO=sin ei)s tE\n korufE\n tou= *karmE/lou, e)kei=Ten e)XereunE/sO kai\ lE/mPSomai au)tou/s· kai\ e)a\n katadu/sOsin e)X o)fTalmO=n mou ei)s ta\ ba/TE tE=s Tala/ssEs, e)kei= e)ntelou=mai tO=| dra/konti kai\ dE/Xetai au)tou/s·
Am:9:3 ean enkrybOsin eis tEn koryfEn tu karmElu, ekeiTen eXereunEsO kai lEmPSomai autus· kai ean katadysOsin eX ofTalmOn mu eis ta baTE tEs TalassEs, ekei entelumai tO drakonti kai dEXetai autus·
Am:9:3 C VD_APS3P P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM D VA_AAS1S C VF_FMI1S RD_APM C C VA_AAS3P P N2_GPM RP_GS P RA_APN N3E_APN RA_GSF N1S_GSF D V2_PMI1S RA_DSM N3_DSM C VF_FMI3S RD_APM
Am:9:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hide into (+acc) the ć the ć from there to search diligently and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels eye I into (+acc) the depth the sea there to enjoin command the dragon/serpent and also, even, namely to bite he/she/it/same
Am:9:3 if-ever they-should-be-HIDE-ed into (+acc) the (acc)   the (gen)   from there I-will-SEARCH DILIGENTLY, I-should-SEARCH DILIGENTLY and I-will-be-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) and if-ever they-should-??? out of (+gen) eyes (gen) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) depths (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) there I-will-be-ENJOIN-ed the (dat) a symbol οf the papacy (dat) and he/she/it-will-be-BITE-ed them/same (acc)
Am:9:3 Am_9:3_1 Am_9:3_2 Am_9:3_3 Am_9:3_4 Am_9:3_5 Am_9:3_6 Am_9:3_7 Am_9:3_8 Am_9:3_9 Am_9:3_10 Am_9:3_11 Am_9:3_12 Am_9:3_13 Am_9:3_14 Am_9:3_15 Am_9:3_16 Am_9:3_17 Am_9:3_18 Am_9:3_19 Am_9:3_20 Am_9:3_21 Am_9:3_22 Am_9:3_23 Am_9:3_24 Am_9:3_25 Am_9:3_26 Am_9:3_27 Am_9:3_28 Am_9:3_29 Am_9:3_30
Am:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:4 καὶ ἐὰν πορευθῶσιν ἐν αἰχμαλωσίᾳ πρὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς· καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπ’ αὐτοὺς εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά.
Am:9:4 And if they should go into captivity before the face of their enemies, there will I command the sword, and it shall slay them: and I will set mine eyes against them for evil, and not for good. (Amos 9:4 Brenton)
Am:9:4 Gdyby poszli w niewolę przed swymi wrogami, i tam nakażę mieczowi, by ich pozabijał. Skieruję oczy moje na nich, ale dla niedoli, a nie dla ich dobra». (Amos 9:4 BT_4)
Am:9:4 καὶ ἐὰν πορευθῶσιν ἐν αἰχμαλωσίᾳ πρὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς· καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπ’ αὐτοὺς εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά.
Am:9:4 καί ἐάν (εἰ ἄν) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Am:9:4 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy Przedtem (+informacja) Twarz Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo Tam By zalecać rozkaz Szpada I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Am:9:4 kai\ e)a\n poreuTO=sin e)n ai)CHmalOsi/a| pro\ prosO/pou tO=n e)CHTrO=n au)tO=n, e)kei= e)ntelou=mai tE=| r(omfai/a| kai\ a)poktenei= au)tou/s· kai\ stEriO= tou\s o)fTalmou/s mou e)p’ au)tou\s ei)s kaka\ kai\ ou)k ei)s a)gaTa/.
Am:9:4 kai ean poreuTOsin en aiCHmalOsia pro prosOpu tOn eCHTrOn autOn, ekei entelumai tE romfaia kai apoktenei autus· kai stEriO tus ofTalmus mu ep’ autus eis kaka kai uk eis agaTa.
Am:9:4 C C VC_APS3P P N1A_DSF P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM RD_GPM D V2_PMI1S RA_DSF N1A_DSF C VF2_FAI3S RD_APM C VF2_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RD_APM P A1_APN C D P A1_APN
Am:9:4 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives before (+gen) face the enmity; hostile he/she/it/same there to enjoin command the sword and also, even, namely to kill he/she/it/same and also, even, namely to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) wickedly to do evil and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought.
Am:9:4 and if-ever they-should-be-GO-ed in/among/by (+dat) captives (dat) before (+gen) face (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) there I-will-be-ENJOIN-ed the (dat) sword (dat) and he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical), he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical) them/same (acc) and I-will-SUPPORTED the (acc) eyes (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) into (+acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and not into (+acc) good ([Adj] nom|acc|voc)
Am:9:4 Am_9:4_1 Am_9:4_2 Am_9:4_3 Am_9:4_4 Am_9:4_5 Am_9:4_6 Am_9:4_7 Am_9:4_8 Am_9:4_9 Am_9:4_10 Am_9:4_11 Am_9:4_12 Am_9:4_13 Am_9:4_14 Am_9:4_15 Am_9:4_16 Am_9:4_17 Am_9:4_18 Am_9:4_19 Am_9:4_20 Am_9:4_21 Am_9:4_22 Am_9:4_23 Am_9:4_24 Am_9:4_25 Am_9:4_26 Am_9:4_27 Am_9:4_28 Am_9:4_29 Am_9:4_30
Am:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:5 καὶ κύριος κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἐφαπτόμενος τῆς γῆς καὶ σαλεύων αὐτήν, καὶ πενθήσουσιν πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν, καὶ ἀναβήσεται ὡς ποταμὸς συντέλεια αὐτῆς καὶ καταβήσεται ὡς ποταμὸς Αἰγύπτου·
Am:9:5 And the Lord, the Lord God Almighty, is he that takes hold of the land, and causes it to shake, and all that inhabit it shall mourn; and its destruction shall go up as a river, and shall descend as the river of Egypt. (Amos 9:5 Brenton)
Am:9:5 Pan, Bóg Zastępów, dotyka ziemi, a ona topnieje, tak że lamentują wszyscy jej mieszkańcy; podnosi się wszędzie jak Nil i opada jak Nil egipski. (Amos 9:5 BT_4)
Am:9:5 καὶ κύριος κύριος θεὸς παντοκράτωρ, ἐφαπτόμενος τῆς γῆς καὶ σαλεύων αὐτήν, καὶ πενθήσουσιν πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήν, καὶ ἀναβήσεται ὡς ποταμὸς συντέλεια αὐτῆς καὶ καταβήσεται ὡς ποταμὸς Αἰγύπτου·
Am:9:5 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ συν·τέλεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Am:9:5 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By smucić się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Jak/jak Rzeka Zakończenie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By schodzić Jak/jak Rzeka Egipt [kraj z]
Am:9:5 kai\ ku/rios ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr, o( e)fapto/menos tE=s gE=s kai\ saleu/On au)tE/n, kai\ penTE/sousin pa/ntes oi( katoikou=ntes au)tE/n, kai\ a)nabE/setai O(s potamo\s sunte/leia au)tE=s kai\ katabE/setai O(s potamo\s *ai)gu/ptou·
Am:9:5 kai kyrios kyrios ho Teos ho pantokratOr, ho efaptomenos tEs gEs kai saleuOn autEn, kai penTEsusin pantes hoi katoikuntes autEn, kai anabEsetai hOs potamos synteleia autEs kai katabEsetai hOs potamos aigyptu·
Am:9:5 C N2_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSF N1_GSF C V1_PAPNSM RD_ASF C VF_FAI3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RD_ASF C VF_FMI3S C N2_NSM N1A_NSF RD_GSF C VF_FMI3S C N2_NSM N2_GSF
Am:9:5 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all the ć the earth/land and also, even, namely to shake (tremor) he/she/it/same and also, even, namely to grieve every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same and also, even, namely to ascend as/like river completion he/she/it/same and also, even, namely to go down as/like river Egypt [country of]
Am:9:5 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) the (nom)   the (gen) earth/land (gen) and while SHAKE-ing (nom) her/it/same (acc) and they-will-GRIEVE, going-to-GRIEVE (fut ptcp) (dat) all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) her/it/same (acc) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed as/like river (nom) completion (nom|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed as/like river (nom) Egypt (gen)
Am:9:5 Am_9:5_1 Am_9:5_2 Am_9:5_3 Am_9:5_4 Am_9:5_5 Am_9:5_6 Am_9:5_7 Am_9:5_8 Am_9:5_9 Am_9:5_10 Am_9:5_11 Am_9:5_12 Am_9:5_13 Am_9:5_14 Am_9:5_15 Am_9:5_16 Am_9:5_17 Am_9:5_18 Am_9:5_19 Am_9:5_20 Am_9:5_21 Am_9:5_22 Am_9:5_23 Am_9:5_24 Am_9:5_25 Am_9:5_26 Am_9:5_27 Am_9:5_28 Am_9:5_29 Am_9:5_30 Am_9:5_31
Am:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:6 ὁ οἰκοδομῶν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς θεμελιῶν, ὁ προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς· κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Am:9:6 It is he that builds his ascent up to the sky, and establishes his promise on the earth; who calls the water of the sea, and pours it out on the face of the earth; the Lord Almighty is his name. (Amos 9:6 Brenton)
Am:9:6 Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi, Pan - oto imię Jego. (Amos 9:6 BT_4)
Am:9:6 οἰκοδομῶν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς θεμελιῶν, προσκαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέων αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς· κύριος θεὸς παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ.
Am:9:6 ὁ ἡ τό οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Am:9:6 ???; oddziaływanie moralne; by budować/buduj moralnie Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo By podnosić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Obietnica On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? By wezwać Woda Morze I też, nawet, mianowicie By wylewać się On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Am:9:6 o( oi)kodomO=n ei)s to\n ou)rano\n a)na/basin au)tou= kai\ tE\n e)paggeli/an au)tou= e)pi\ tE=s gE=s TemeliO=n, o( proskalou/menos to\ u(/dOr tE=s Tala/ssEs kai\ e)kCHe/On au)to\ e)pi\ pro/sOpon tE=s gE=s· ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr o)/noma au)tO=|.
Am:9:6 ho oikodomOn eis ton uranon anabasin autu kai tEn epangelian autu epi tEs gEs TemeliOn, ho proskalumenos to hydOr tEs TalassEs kai ekCHeOn auto epi prosOpon tEs gEs· kyrios ho Teos ho pantokratOr onoma autO.
Am:9:6 RA_NSM V2_PAPNSM P RA_ASM N2_ASM N3I_ASF RD_GSM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P RA_GSF N1_GSF V4_PAPNSM RA_NSM V2_PMPNSM RA_ASN N3_ASN RA_GSF N1S_GSF C V2_PAPNSM RD_ASN P N2N_ASN RA_GSF N1_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM N3M_NSN RD_DSM
Am:9:6 the ???; edification; to build/edify into (+acc) the sky/heaven to ascend he/she/it/same and also, even, namely the promise he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? the to summon the water the sea and also, even, namely to pour out he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all name with regard to he/she/it/same
Am:9:6 the (nom) ???s (gen); edifications (gen); while BUILD/EDIFY-ing (nom) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) upon ASCEND-ing (dat) him/it/same (gen) and the (acc) promise (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) foundations (gen); while ???-ing (nom) the (nom) while being-SUMMON-ed (nom) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) and while POUR-ing-OUT (nom), going-to-POUR (fut ptcp) (nom) it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Am:9:6 Am_9:6_1 Am_9:6_2 Am_9:6_3 Am_9:6_4 Am_9:6_5 Am_9:6_6 Am_9:6_7 Am_9:6_8 Am_9:6_9 Am_9:6_10 Am_9:6_11 Am_9:6_12 Am_9:6_13 Am_9:6_14 Am_9:6_15 Am_9:6_16 Am_9:6_17 Am_9:6_18 Am_9:6_19 Am_9:6_20 Am_9:6_21 Am_9:6_22 Am_9:6_23 Am_9:6_24 Am_9:6_25 Am_9:6_26 Am_9:6_27 Am_9:6_28 Am_9:6_29 Am_9:6_30 Am_9:6_31 Am_9:6_32 Am_9:6_33 Am_9:6_34 Am_9:6_35
Am:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:7 οὐχ ὡς υἱοὶ Αἰθιόπων ὑμεῖς ἐστε ἐμοί, υἱοὶ Ισραηλ; λέγει κύριος. οὐ τὸν Ισραηλ ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ τοὺς ἀλλοφύλους ἐκ Καππαδοκίας καὶ τοὺς Σύρους ἐκ βόθρου;
Am:9:7 Are not ye to me as the sons of the Ethiopians, O children of Israel? saith the Lord. Did I not bring Israel up out of the land of Egypt, and the Philistines from Cappadocia, and the Syrians out of the deep? (Amos 9:7 Brenton)
Am:9:7 Czyż nie jesteście dla Mnie jak Kuszyci wy, synowie Izraela? - wyrocznia Pana. Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a z Kir - Aramejczyków? (Amos 9:7 BT_4)
Am:9:7 οὐχ ὡς υἱοὶ Αἰθιόπων ὑμεῖς ἐστε ἐμοί, υἱοὶ Ισραηλ; λέγει κύριος. οὐ τὸν Ισραηλ ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ τοὺς ἀλλοφύλους ἐκ Καππαδοκίας καὶ τοὺς Σύρους ἐκ βόθρου;
Am:9:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Αἰθίοψ, -οπος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐκ Καππα·δοκία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ ἐκ  
Am:9:7 ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak Syn Etiopski Ty By być Ja; mój/mój Syn Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Izrael By prowadzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Obcy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kapadocja [prowincja z] I też, nawet, mianowicie Syryjski [mieszkaniec Syrii] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
Am:9:7 ou)CH O(s ui(oi\ *ai)Tio/pOn u(mei=s e)ste e)moi/, ui(oi\ *israEl; le/gei ku/rios. ou) to\n *israEl a)nE/gagon e)k gE=s *ai)gu/ptou kai\ tou\s a)llofu/lous e)k *kappadoki/as kai\ tou\s *su/rous e)k bo/Trou;
Am:9:7 uCH hOs hyioi aiTiopOn hymeis este emoi, hyioi israEl; legei kyrios. u ton israEl anEgagon ek gEs aigyptu kai tus allofylus ek kappadokias kai tus syrus ek boTru;
Am:9:7 D C N2_NPM N3P_GPM RP_NP V9_PAI2P RP_DS N2_NPM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM D RA_ASM N_ASM VBI_AAI1S P N1_GSF N2_GSF C RA_APM A1B_APM P N1A_GSF C RA_APM N2_APM P N2_GSM
Am:9:7 οὐχ before rough breathing as/like son Ethiopian you to be I; my/mine son Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing the Israel to lead up out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely the foreign out of (+gen) ἐξ before vowels Cappadocia [province of] and also, even, namely the Syrian [inhabitant of Syria] out of (+gen) ἐξ before vowels ć
Am:9:7 not as/like sons (nom|voc) Ethiopians (gen) you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! me (dat); my/mine (nom|voc) sons (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not the (acc) Israel (indecl) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and the (acc) foreign ([Adj] acc) out of (+gen) Cappadocia (gen) and the (acc) Syrians (acc) out of (+gen)  
Am:9:7 Am_9:7_1 Am_9:7_2 Am_9:7_3 Am_9:7_4 Am_9:7_5 Am_9:7_6 Am_9:7_7 Am_9:7_8 Am_9:7_9 Am_9:7_10 Am_9:7_11 Am_9:7_12 Am_9:7_13 Am_9:7_14 Am_9:7_15 Am_9:7_16 Am_9:7_17 Am_9:7_18 Am_9:7_19 Am_9:7_20 Am_9:7_21 Am_9:7_22 Am_9:7_23 Am_9:7_24 Am_9:7_25 Am_9:7_26 Am_9:7_27 Am_9:7_28
Am:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:8 Ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐξαρῶ αὐτὴν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· πλὴν ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἶκον Ιακωβ, λέγει κύριος.
Am:9:8 Behold, the eyes of the Lord God are upon the kingdom of sinners, and I will cut it off from the face of the earth; only I will not utterly cut off the house of Jacob, saith the Lord. (Amos 9:8 Brenton)
Am:9:8 Oto oczy moje, Pana Boga, zwrócone są na królestwo grzeszne i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak zupełnie domu Jakuba - wyrocznia Pana. (Amos 9:8 BT_4)
Am:9:8 Ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐξαρῶ αὐτὴν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· πλὴν ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἶκον Ιακωβ, λέγει κύριος.
Am:9:8 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πλήν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Am:9:8 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo Grzeszny I też, nawet, mianowicie By usuwać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia Z wyjątkiem Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By usuwać Dom Jacob By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Am:9:8 *)idou\ oi( o)fTalmoi\ kuri/ou tou= Teou= e)pi\ tE\n basilei/an tO=n a(martOlO=n kai\ e)XarO= au)tE\n a)po\ prosO/pou tE=s gE=s· plE\n o(/ti ou)k ei)s te/los e)XarO= to\n oi)=kon *iakOb, le/gei ku/rios.
Am:9:8 idu hoi ofTalmoi kyriu tu Teu epi tEn basileian tOn hamartOlOn kai eXarO autEn apo prosOpu tEs gEs· plEn hoti uk eis telos eXarO ton oikon iakOb, legei kyrios.
Am:9:8 I RA_NPM N2_NPM N2_GSM RA_GSM N2_GSM P RA_ASF N1A_ASF RA_GPM A1B_GPM C VF2_FAI1S RD_ASF P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF D C D P N3E_ASN VF2_FAI1S RA_ASM N2_ASM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM
Am:9:8 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the kingdom the sinful and also, even, namely to remove he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the earth/land except because/that οὐχ before rough breathing into (+acc) end (event, consummation) to remove the house Jacob to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Am:9:8 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) kingdom (acc) the (gen) sinful ([Adj] gen) and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE her/it/same (acc) away from (+gen) face (gen) the (gen) earth/land (gen) except because/that not into (+acc) end (nom|acc|voc) I-will-REMOVE, I-should-REMOVE the (acc) house (acc) Jacob (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Am:9:8 Am_9:8_1 Am_9:8_2 Am_9:8_3 Am_9:8_4 Am_9:8_5 Am_9:8_6 Am_9:8_7 Am_9:8_8 Am_9:8_9 Am_9:8_10 Am_9:8_11 Am_9:8_12 Am_9:8_13 Am_9:8_14 Am_9:8_15 Am_9:8_16 Am_9:8_17 Am_9:8_18 Am_9:8_19 Am_9:8_20 Am_9:8_21 Am_9:8_22 Am_9:8_23 Am_9:8_24 Am_9:8_25 Am_9:8_26 Am_9:8_27 Am_9:8_28 Am_9:8_29
Am:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:9 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐντέλλομαι καὶ λικμιῶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, ὃν τρόπον λικμᾶται ἐν τῷ λικμῷ καὶ οὐ μὴ πέσῃ σύντριμμα ἐπὶ τὴν γῆν.
Am:9:9 For I will give commandment, and sift the house of Israel among all the Gentiles, as corn is sifted in a sieve, and yet a fragment shall not in any wise fall upon the earth. (Amos 9:9 Brenton)
Am:9:9 Gdyż oto Ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upada na ziemię. (Amos 9:9 BT_4)
Am:9:9 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐντέλλομαι καὶ λικμιῶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, ὃν τρόπον λικμᾶται ἐν τῷ λικμῷ καὶ οὐ μὴ πέσῃ σύντριμμα ἐπὶ τὴν γῆν.
Am:9:9 δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) καί   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Am:9:9 Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By zalecać rozkaz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Dom Izrael Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By gnieść się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By gnieść się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Zniszczenie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Am:9:9 dio/ti i)dou\ e)gO\ e)nte/llomai kai\ likmiO= e)n pa=si toi=s e)/Tnesin to\n oi)=kon tou= *israEl, o(\n tro/pon likma=tai e)n tO=| likmO=| kai\ ou) mE\ pe/sE| su/ntrimma e)pi\ tE\n gE=n.
Am:9:9 dioti idu egO entellomai kai likmiO en pasi tois eTnesin ton oikon tu israEl, hon tropon likmatai en tO likmO kai u mE pesE syntrimma epi tEn gEn.
Am:9:9 C I RP_NS V1_PMI1S C VF2_FAI1S P A3_DPN RA_DPN N3E_DPN RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM RR_ASM N2_ASM V3_PMI3S P RA_DSM N2_DSM C D D VF_FMI2S N3M_NSN P RA_ASF N1_ASF
Am:9:9 because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to enjoin command and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the house the Israel who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to crush in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to crush and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. destruction upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Am:9:9 because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed and   in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) nations (dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-is-being-CRUSH-ed, he/she/it-should-be-being-CRUSH-ed in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-happens-to-be-CRUSH-ing (opt) and not not you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed destruction (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Am:9:9 Am_9:9_1 Am_9:9_2 Am_9:9_3 Am_9:9_4 Am_9:9_5 Am_9:9_6 Am_9:9_7 Am_9:9_8 Am_9:9_9 Am_9:9_10 Am_9:9_11 Am_9:9_12 Am_9:9_13 Am_9:9_14 Am_9:9_15 Am_9:9_16 Am_9:9_17 Am_9:9_18 Am_9:9_19 Am_9:9_20 Am_9:9_21 Am_9:9_22 Am_9:9_23 Am_9:9_24 Am_9:9_25 Am_9:9_26 Am_9:9_27 Am_9:9_28
Am:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:10 ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσουσι πάντες ἁμαρτωλοὶ λαοῦ μου οἱ λέγοντες Οὐ μὴ ἐγγίσῃ οὐδ’ οὐ μὴ γένηται ἐφ’ ἡμᾶς τὰ κακά.
Am:9:10 All the sinners of my people shall die by the sword, who say, Calamities shall certainly not draw near, nor come upon us. (Amos 9:10 Brenton)
Am:9:10 Od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu, ci, którzy mówią: «Nie zbliży się ani nie dotknie nas niedola». (Amos 9:10 BT_4)
Am:9:10 ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσουσι πάντες ἁμαρτωλοὶ λαοῦ μου οἱ λέγοντες Οὐ μὴ ἐγγίσῃ οὐδ’ οὐ μὴ γένηται ἐφ’ ἡμᾶς τὰ κακά.
Am:9:10 ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μαρτωλός -όν λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Am:9:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada By kończyć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzeszny Ludzie Ja By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Niegodziwie by czynić źle
Am:9:10 e)n r(omfai/a| teleutE/sousi pa/ntes a(martOloi\ laou= mou oi( le/gontes *ou) mE\ e)ggi/sE| ou)d’ ou) mE\ ge/nEtai e)f’ E(ma=s ta\ kaka/.
Am:9:10 en romfaia teleutEsusi pantes hamartOloi lau mu hoi legontes u mE engisE ud’ u mE genEtai ef’ hEmas ta kaka.
Am:9:10 P N1A_DSF VF_FAI3P A3_NPM A1B_NPM N2_GSM RP_GS RA_NPM V1_PAPNPM D D VA_AAS3S C D D VB_AMS3S P RP_AP RA_NPN A1_NPN
Am:9:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword to end every all, each, every, the whole of sinful people I the to say/tell οὐχ before rough breathing not to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) οὐχ before rough breathing not to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I the wickedly to do evil
Am:9:10 in/among/by (+dat) sword (dat) they-will-END, going-to-END (fut ptcp) (dat) all (nom|voc) sinful ([Adj] nom|voc) people (gen) me (gen) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not not he/she/it-should-NEAR, you(sg)-should-be-NEAR-ed neither/nor not not he/she/it-should-be-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Am:9:10 Am_9:10_1 Am_9:10_2 Am_9:10_3 Am_9:10_4 Am_9:10_5 Am_9:10_6 Am_9:10_7 Am_9:10_8 Am_9:10_9 Am_9:10_10 Am_9:10_11 Am_9:10_12 Am_9:10_13 Am_9:10_14 Am_9:10_15 Am_9:10_16 Am_9:10_17 Am_9:10_18 Am_9:10_19 Am_9:10_20
Am:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τὴν σκηνὴν Δαυιδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰ πεπτωκότα αὐτῆς καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτὴν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος,
Am:9:11 In that day I will raise up the tabernacle of David that is fallen, and will rebuild the ruins of it, and will set up the parts thereof that have been broken down, and will build it up as in the ancient days: (Amos 9:11 Brenton)
Am:9:11 W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, (Amos 9:11 BT_4)
Am:9:11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τὴν σκηνὴν Δαυιδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰ πεπτωκότα αὐτῆς καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτὴν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος,
Am:9:11 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Am:9:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan David By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Do ??? By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By niszczyć On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Am:9:11 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)nastE/sO tE\n skEnE\n *dauid tE\n peptOkui=an kai\ a)noikodomE/sO ta\ peptOko/ta au)tE=s kai\ ta\ kateskamme/na au)tE=s a)nastE/sO kai\ a)noikodomE/sO au)tE\n kaTO\s ai( E(me/rai tou= ai)O=nos,
Am:9:11 en tE hEmera ekeinE anastEsO tEn skEnEn dauid tEn peptOkyian kai anoikodomEsO ta peptOkota autEs kai ta kateskammena autEs anastEsO kai anoikodomEsO autEn kaTOs hai hEmerai tu aiOnos,
Am:9:11 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF N_GSM RA_ASF VX_XAPASF C VF_FAI1S RA_APN VX_XAPAPN RD_GSF C RA_APN VP_XPPAPN RD_GSF VF_FAI1S C VF_FAI1S RD_ASF D RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N3W_GSM
Am:9:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to stand up put up, raise, resurrect the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth David the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to ??? the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. he/she/it/same and also, even, namely the to destroy he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to ??? he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] the day the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Am:9:11 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-will-STand-UP, I-should-STand-UP the (acc) tent (acc) David (indecl) the (acc) having FALL-ed (acc) and I-will-???, I-should-??? the (nom|acc) having FALL-ed (acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) having-been-DESTROY-ed (nom|acc|voc) her/it/same (gen) I-will-STand-UP, I-should-STand-UP and I-will-???, I-should-??? her/it/same (acc) as accordingly the (nom) days (nom|voc) the (gen) eon (gen)
Am:9:11 Am_9:11_1 Am_9:11_2 Am_9:11_3 Am_9:11_4 Am_9:11_5 Am_9:11_6 Am_9:11_7 Am_9:11_8 Am_9:11_9 Am_9:11_10 Am_9:11_11 Am_9:11_12 Am_9:11_13 Am_9:11_14 Am_9:11_15 Am_9:11_16 Am_9:11_17 Am_9:11_18 Am_9:11_19 Am_9:11_20 Am_9:11_21 Am_9:11_22 Am_9:11_23 Am_9:11_24 Am_9:11_25 Am_9:11_26 Am_9:11_27 Am_9:11_28
Am:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:12 ὅπως ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ’ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιῶν ταῦτα.
Am:9:12 that the remnant of men, and all the Gentiles upon whom my name is called, may earnestly seek me, saith the Lord who does all these things. (Amos 9:12 Brenton)
Am:9:12 by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia - wyrocznia Pana, który to uczyni. (Amos 9:12 BT_4)
Am:9:12 ὅπως ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ’ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει κύριος θεὸς ποιῶν ταῦτα.
Am:9:12 ὅπως ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπί ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Am:9:12 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By odszukiwać Pozostawanie Ludzki I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Jaki rodzaj; by czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Am:9:12 o(/pOs e)kDZEtE/sOsin oi( kata/loipoi tO=n a)nTrO/pOn kai\ pa/nta ta\ e)/TnE, e)f’ ou(\s e)pike/klEtai to\ o)/noma/ mou e)p’ au)tou/s, le/gei ku/rios o( Teo\s o( poiO=n tau=ta.
Am:9:12 hopOs ekDZEtEsOsin hoi kataloipoi tOn anTrOpOn kai panta ta eTnE, ef’ hus epikeklEtai to onoma mu ep’ autus, legei kyrios ho Teos ho poiOn tauta.
Am:9:12 C VA_AAS3P RA_NPM A1B_NPM RA_GPM N2_GPM C A3_APN RA_APN N3E_APN P RR_APM VM_XPI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RD_APM V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM RD_APN
Am:9:12 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to seek out the remaining the human and also, even, namely every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to call upon the name with regard to I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the what kind; to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Am:9:12 this is how they-should-SEEK-OUT the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) the (gen) humans (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) these (nom|acc)
Am:9:12 Am_9:12_1 Am_9:12_2 Am_9:12_3 Am_9:12_4 Am_9:12_5 Am_9:12_6 Am_9:12_7 Am_9:12_8 Am_9:12_9 Am_9:12_10 Am_9:12_11 Am_9:12_12 Am_9:12_13 Am_9:12_14 Am_9:12_15 Am_9:12_16 Am_9:12_17 Am_9:12_18 Am_9:12_19 Am_9:12_20 Am_9:12_21 Am_9:12_22 Am_9:12_23 Am_9:12_24 Am_9:12_25
Am:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:13 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ καταλήμψεται ὁ ἀλοητὸς τὸν τρύγητον, καὶ περκάσει ἡ σταφυλὴ ἐν τῷ σπόρῳ, καὶ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν, καὶ πάντες οἱ βουνοὶ σύμφυτοι ἔσονται·
Am:9:13 Behold, the days come, saith the Lord, when the harvest shall overtake the vintage, and the grapes shall ripen at seedtime; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall be planted. (Amos 9:13 Brenton)
Am:9:13 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. (Amos 9:13 BT_4)
Am:9:13 ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ καταλήμψεται ἀλοητὸς τὸν τρύγητον, καὶ περκάσει σταφυλὴ ἐν τῷ σπόρῳ, καὶ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν, καὶ πάντες οἱ βουνοὶ σύμφυτοι ἔσονται·
Am:9:13 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό σταφυλή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σπόρος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) σύμ·φυτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Am:9:13 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie Winogrona grono W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nasienie I też, nawet, mianowicie Wchodź I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Sadzony razem by być ustalony na miejscu By być
Am:9:13 i)dou\ E(me/rai e)/rCHontai, le/gei ku/rios, kai\ katalE/mPSetai o( a)loEto\s to\n tru/gEton, kai\ perka/sei E( stafulE\ e)n tO=| spo/rO|, kai\ a)postala/Xei ta\ o)/rE glukasmo/n, kai\ pa/ntes oi( bounoi\ su/mfutoi e)/sontai·
Am:9:13 idu hEmerai erCHontai, legei kyrios, kai katalEmPSetai ho aloEtos ton trygEton, kai perkasei hE stafylE en tO sporO, kai apostalaXei ta orE glykasmon, kai pantes hoi bunoi symfytoi esontai·
Am:9:13 I N1A_NPF V1_PMI3P V1_PAI3S N2_NSM C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_DSM N2_DSM C VF_FAI3S RA_APN N3E_APN N2_ASM C A3_NPM RA_NPM N2_NPM A1B_NPM VF_FMI3P
Am:9:13 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the ć the ć and also, even, namely ć the grape cluster in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the seed and also, even, namely ć the mount ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the hill planted together to be fixed in place to be
Am:9:13 be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-will-be-COMPREHEND-ed the (nom)   the (acc)   and   the (nom) grape cluster (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) seed (dat) and   the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc)   and all (nom|voc) the (nom) hills (nom|voc) planted together ([Adj] nom|voc) they-will-be
Am:9:13 Am_9:13_1 Am_9:13_2 Am_9:13_3 Am_9:13_4 Am_9:13_5 Am_9:13_6 Am_9:13_7 Am_9:13_8 Am_9:13_9 Am_9:13_10 Am_9:13_11 Am_9:13_12 Am_9:13_13 Am_9:13_14 Am_9:13_15 Am_9:13_16 Am_9:13_17 Am_9:13_18 Am_9:13_19 Am_9:13_20 Am_9:13_21 Am_9:13_22 Am_9:13_23 Am_9:13_24 Am_9:13_25 Am_9:13_26 Am_9:13_27 Am_9:13_28 Am_9:13_29
Am:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:14 καὶ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν λαοῦ μου Ισραηλ, καὶ οἰκοδομήσουσιν πόλεις τὰς ἠφανισμένας καὶ κατοικήσουσιν καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ πίονται τὸν οἶνον αὐτῶν καὶ φυτεύσουσιν κήπους καὶ φάγονται τὸν καρπὸν αὐτῶν·
Am:9:14 And I will turn the captivity of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities, and shall inhabit them; and they shall plant vineyards, and shall drink the wine from them; and they shall form gardens, and eat the fruit of them. (Amos 9:14 Brenton)
Am:9:14 Uwolnię z niewoli lud mój izraelski - odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. (Amos 9:14 BT_4)
Am:9:14 καὶ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν λαοῦ μου Ισραηλ, καὶ οἰκοδομήσουσιν πόλεις τὰς ἠφανισμένας καὶ κατοικήσουσιν καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ πίονται τὸν οἶνον αὐτῶν καὶ φυτεύσουσιν κήπους καὶ φάγονται τὸν καρπὸν αὐτῶν·
Am:9:14 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί   ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) κῆπος, -ου, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Am:9:14 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Jeńcy Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto By znikać I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Winnica I też, nawet, mianowicie By pić Wino On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ogród I też, nawet, mianowicie By jeść Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo
Am:9:14 kai\ e)pistre/PSO tE\n ai)CHmalOsi/an laou= mou *israEl, kai\ oi)kodomE/sousin po/leis ta\s E)fanisme/nas kai\ katoikE/sousin kai\ katafuteu/sousin a)mpelO=nas kai\ pi/ontai to\n oi)=non au)tO=n kai\ futeu/sousin kE/pous kai\ fa/gontai to\n karpo\n au)tO=n·
Am:9:14 kai epistrePSO tEn aiCHmalOsian lau mu israEl, kai oikodomEsusin poleis tas Efanismenas kai katoikEsusin kai katafyteususin ampelOnas kai piontai ton oinon autOn kai fyteususin kEpus kai fagontai ton karpon autOn·
Am:9:14 C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N2_GSM RP_GS N_GSM C VF_FAI3P N3I_APF RA_APF VT_XPPAPF C VF_FAI3P C VF_FAI3P N3W_APM C VF_FMI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VF_FAI3P N2_APM C VF_FMI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Am:9:14 and also, even, namely to turn around the captives people I Israel and also, even, namely to build/edify city the to disappear and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely ć vineyard and also, even, namely to drink the wine he/she/it/same and also, even, namely to ??? garden and also, even, namely to eat the fruit; Carpus he/she/it/same
Am:9:14 and I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND the (acc) captives (acc) people (gen) me (gen) Israel (indecl) and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) cities (acc, nom|voc) the (acc) having-been-DISAPPEAR-ed (acc) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) and   vineyards (acc) and they-will-be-DRINK-ed the (acc) wine (acc) them/same (gen) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) gardens (acc) and they-will-be-EAT-ed the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) them/same (gen)
Am:9:14 Am_9:14_1 Am_9:14_2 Am_9:14_3 Am_9:14_4 Am_9:14_5 Am_9:14_6 Am_9:14_7 Am_9:14_8 Am_9:14_9 Am_9:14_10 Am_9:14_11 Am_9:14_12 Am_9:14_13 Am_9:14_14 Am_9:14_15 Am_9:14_16 Am_9:14_17 Am_9:14_18 Am_9:14_19 Am_9:14_20 Am_9:14_21 Am_9:14_22 Am_9:14_23 Am_9:14_24 Am_9:14_25 Am_9:14_26 Am_9:14_27 Am_9:14_28 Am_9:14_29 Am_9:14_30
Am:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Am:9:15 καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ οὐ μὴ ἐκσπασθῶσιν οὐκέτι ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ.
Am:9:15 And I will plant them on their land, and they shall no more be plucked up from the land which I have given them, saith the Lord God Almighty. (Amos 9:15 Brenton)
Am:9:15 Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem - mówi Pan Bóg twój. (Amos 9:15 BT_4)
Am:9:15 καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ οὐ μὴ ἐκσπασθῶσιν οὐκέτι ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, λέγει κύριος θεὸς παντοκράτωρ.
Am:9:15 καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·σπάω [LXX] (εκ+σπ(α)-, εκ+σπα·σ-, εκ+σπα·σ-, -, εκ+εσπασ-, εκ+σπασ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Am:9:15 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ??? Już nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Am:9:15 kai\ katafuteu/sO au)tou\s e)pi\ tE=s gE=s au)tO=n, kai\ ou) mE\ e)kspasTO=sin ou)ke/ti a)po\ tE=s gE=s au)tO=n, E(=s e)/dOka au)toi=s, le/gei ku/rios o( Teo\s o( pantokra/tOr.
Am:9:15 kai katafyteusO autus epi tEs gEs autOn, kai u mE ekspasTOsin uketi apo tEs gEs autOn, hEs edOka autois, legei kyrios ho Teos ho pantokratOr.
Am:9:15 C VF_FAI1S RD_APM P RA_GSF N1_GSF RD_GPM C D D VS_APS3P D P RA_GSF N1_GSF RD_GPM RR_GSF VAI_AAI1S RD_DPM V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3R_NSM
Am:9:15 and also, even, namely ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ??? no longer from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same who/whom/which to give he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Almighty ruler of all going before all
Am:9:15 and   them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) and not not they-should-be-???-ed no longer away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed them/same (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) Almighty ruler of all (nom)
Am:9:15 Am_9:15_1 Am_9:15_2 Am_9:15_3 Am_9:15_4 Am_9:15_5 Am_9:15_6 Am_9:15_7 Am_9:15_8 Am_9:15_9 Am_9:15_10 Am_9:15_11 Am_9:15_12 Am_9:15_13 Am_9:15_14 Am_9:15_15 Am_9:15_16 Am_9:15_17 Am_9:15_18 Am_9:15_19 Am_9:15_20 Am_9:15_21 Am_9:15_22 Am_9:15_23 Am_9:15_24 Am_9:15_25
Am:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x