Dn(LXX):7:1 Ἔτους πρώτου βασιλεύοντος Βαλτασαρ χώρας Βαβυλωνίας Δανιηλ ὅραμα εἶδε παρὰ κεφαλὴν ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ· τότε Δανιηλ τὸ ὅραμα, ὃ εἶδεν, ἔγραψεν εἰς κεφάλαια λόγων
Dn(LXX):7:1 (World English Bible Daniel 7:1) In the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel had a dream and visions of his head on his bed: then he wrote the dream and told the sum of the matters.
Dn(LXX):7:1 W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści (Daniel 7:1 BT_4)
Dn(LXX):7:1 Ἔτους πρώτου βασιλεύοντος Βαλτασαρ χώρας Βαβυλωνίας Δανιηλ ὅραμα εἶδε παρὰ κεφαλὴν ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ· τότε Δανιηλ τὸ ὅραμα, εἶδεν, ἔγραψεν εἰς κεφάλαια λόγων
Dn(LXX):7:1 ἔτο·ς, -ους, τό πρῶτος -η -ον βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) χώρα, -ας, ἡ Δανιήλ, ὁ ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρά κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τότε Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) εἰς[1] κεφάλαιον, -ου, τό λόγος, -ου, ὁ
Dn(LXX):7:1 Rok Po pierwsze By panować Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Daniel Wizja {Wyobrażenie} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Głowa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo Wtedy Daniel Wizja {Wyobrażenie} Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pisać Do (+przyspieszenie) Punkt (suma, główny punkt) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Dn(LXX):7:1 *)/etous prO/tou basileu/ontos *baltasar CHO/ras *babulOni/as *daniEl o(/rama ei)=de para\ kefalE\n e)pi\ tE=s koi/tEs au)tou=· to/te *daniEl to\ o(/rama, o(\ ei)=den, e)/graPSen ei)s kefa/laia lo/gOn
Dn(LXX):7:1 etus prOtu basileuontos baltasar CHOras babylOnias daniEl horama eide para kefalEn epi tEs koitEs autu· tote daniEl to horama, ho eiden, egraPSen eis kefalaia logOn
Dn(LXX):7:1 N3E_GSN A1_GSNS V1_PAPGSM N_GSM N1A_GSF N1A_GSF N_NSM N3M_ASN VBI_AAI3S P N1_ASF P RA_GSF N1_GSF RD_GSM D N_NSM RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VBI_AAI3S VAI_AAI3S P N2N_APN N2_GPM
Dn(LXX):7:1 year first to reign ć region realm (clίme); land, country, territory, tract ć Daniel vision to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together head upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] he/she/it/same then Daniel the vision who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to write into (+acc) point (sum, main point) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Dn(LXX):7:1 year (gen) first (gen) while REIGN-ing (gen) region (gen), regions (acc) Daniel (indecl) vision (nom|acc|voc) he/she/it-SEE-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) head (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) then Daniel (indecl) the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SEE-ed he/she/it-WRITE-ed into (+acc) points (nom|acc|voc) words (gen)
Dn(LXX):7:1 Dn(LXX)_7:1_1 Dn(LXX)_7:1_2 Dn(LXX)_7:1_3 Dn(LXX)_7:1_4 Dn(LXX)_7:1_5 Dn(LXX)_7:1_6 Dn(LXX)_7:1_7 Dn(LXX)_7:1_8 Dn(LXX)_7:1_9 Dn(LXX)_7:1_10 Dn(LXX)_7:1_11 Dn(LXX)_7:1_12 Dn(LXX)_7:1_13 Dn(LXX)_7:1_14 Dn(LXX)_7:1_15 Dn(LXX)_7:1_16 Dn(LXX)_7:1_17 Dn(LXX)_7:1_18 Dn(LXX)_7:1_19 Dn(LXX)_7:1_20 Dn(LXX)_7:1_21 Dn(LXX)_7:1_22 Dn(LXX)_7:1_23 Dn(LXX)_7:1_24 Dn(LXX)_7:1_25
Dn(LXX):7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:2 Ἐπὶ τῆς κοίτης μου ἐθεώρουν καθ’ ὕπνους νυκτὸς καὶ ἰδοὺ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ ἐνέπεσον εἰς τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην.
Dn(LXX):7:2 (World English Bible Daniel 7:2) Daniel spoke and said, I saw in my vision by night, and, behold, the four winds of the sky broke forth on the great sea.
Dn(LXX):7:2 Daniel więc powiedział: «Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. (Daniel 7:2 BT_4)
Dn(LXX):7:2 Ἐπὶ τῆς κοίτης μου ἐθεώρουν καθ’ ὕπνους νυκτὸς καὶ ἰδοὺ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ ἐνέπεσον εἰς τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην.
Dn(LXX):7:2 ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) κατά ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) νύξ, -υκτός, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Dn(LXX):7:2 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Ja Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Śpij; by spać Noc I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Cztery Wiatr Nieba/niebo By spadać Do (+przyspieszenie) Morze Wielki
Dn(LXX):7:2 *)epi\ tE=s koi/tEs mou e)TeO/roun kaT’ u(/pnous nukto\s kai\ i)dou\ te/ssares a)/nemoi tou= ou)ranou= e)ne/peson ei)s tE\n Ta/lassan tE\n mega/lEn.
Dn(LXX):7:2 epi tEs koitEs mu eTeOrun kaT’ hypnus nyktos kai idu tessares anemoi tu uranu enepeson eis tEn Talassan tEn megalEn.
Dn(LXX):7:2 P RA_GSF N1_GSF RP_GS V2I_IAI1S P N2_APM N3_GSF C I A3_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3P P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1_ASF
Dn(LXX):7:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] I to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sleep; to sleep night and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), four wind the sky/heaven to fall into (+acc) the sea the great
Dn(LXX):7:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) me (gen) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) sleeps (acc); you(sg)-were-SLEEP-ing night (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! four (nom) winds (nom|voc) the (gen) sky/heaven (gen) I-FALL-ed, they-FALL-ed into (+acc) the (acc) sea (acc) the (acc) great ([Adj] acc)
Dn(LXX):7:2 Dn(LXX)_7:2_1 Dn(LXX)_7:2_2 Dn(LXX)_7:2_3 Dn(LXX)_7:2_4 Dn(LXX)_7:2_5 Dn(LXX)_7:2_6 Dn(LXX)_7:2_7 Dn(LXX)_7:2_8 Dn(LXX)_7:2_9 Dn(LXX)_7:2_10 Dn(LXX)_7:2_11 Dn(LXX)_7:2_12 Dn(LXX)_7:2_13 Dn(LXX)_7:2_14 Dn(LXX)_7:2_15 Dn(LXX)_7:2_16 Dn(LXX)_7:2_17 Dn(LXX)_7:2_18 Dn(LXX)_7:2_19 Dn(LXX)_7:2_20
Dn(LXX):7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:3 καὶ τέσσαρα θηρία ἀνέβαινον ἐκ τῆς θαλάσσης διαφέροντα ἓν παρὰ τὸ ἕν.
Dn(LXX):7:3 (World English Bible Daniel 7:3) Four great animals came up from the sea, diverse one from another.
Dn(LXX):7:3 Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. (Daniel 7:3 BT_4)
Dn(LXX):7:3 καὶ τέσσαρα θηρία ἀνέβαινον ἐκ τῆς θαλάσσης διαφέροντα ἓν παρὰ τὸ ἕν.
Dn(LXX):7:3 καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν θηρίον, -ου, τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός παρά ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Dn(LXX):7:3 I też, nawet, mianowicie Cztery Zwierzę By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Morze By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) Jeden fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Jeden
Dn(LXX):7:3 kai\ te/ssara TEri/a a)ne/bainon e)k tE=s Tala/ssEs diafe/ronta e(\n para\ to\ e(/n.
Dn(LXX):7:3 kai tessara TEria anebainon ek tEs TalassEs diaferonta hen para to hen.
Dn(LXX):7:3 C A3_NPN N2N_NPN V1I_IAI3P P RA_GSF N1S_GSF V1_PAPNPN A3_ASN P RA_ASN A3_ASN
Dn(LXX):7:3 and also, even, namely four beast to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the sea to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) one frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the one
Dn(LXX):7:3 and four (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing out of (+gen) the (gen) sea (gen) while SURPASS/CARRY-ing-THROUGH (acc, nom|acc|voc) one (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) one (nom|acc)
Dn(LXX):7:3 Dn(LXX)_7:3_1 Dn(LXX)_7:3_2 Dn(LXX)_7:3_3 Dn(LXX)_7:3_4 Dn(LXX)_7:3_5 Dn(LXX)_7:3_6 Dn(LXX)_7:3_7 Dn(LXX)_7:3_8 Dn(LXX)_7:3_9 Dn(LXX)_7:3_10 Dn(LXX)_7:3_11 Dn(LXX)_7:3_12
Dn(LXX):7:3 x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:4 τὸ πρῶτον ὡσεὶ λέαινα ἔχουσα πτερὰ ὡσεὶ ἀετοῦ· ἐθεώρουν ἕως ὅτου ἐτίλη τὰ πτερὰ αὐτῆς, καὶ ἤρθη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ ποδῶν ἀνθρωπίνων ἐστάθη, καὶ ἀνθρωπίνη καρδία ἐδόθη αὐτῇ.
Dn(LXX):7:4 (World English Bible Daniel 7:4) The first was like a lion, and had eagle's wings: I saw until its wings were plucked, and it was lifted up from the earth, and made to stand on two feet as a man; and a man's heart was given to it.
Dn(LXX):7:4 Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce. (Daniel 7:4 BT_4)
Dn(LXX):7:4 τὸ πρῶτον ὡσεὶ λέαινα ἔχουσα πτερὰ ὡσεὶ ἀετοῦ· ἐθεώρουν ἕως ὅτου ἐτίλη τὰ πτερὰ αὐτῆς, καὶ ἤρθη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ ποδῶν ἀνθρωπίνων ἐστάθη, καὶ ἀνθρωπίνη καρδία ἐδόθη αὐτῇ.
Dn(LXX):7:4 ὁ ἡ τό πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἀετός, -οῦ, ὁ θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] τίλλω (τιλλ-, -, -, -, τετιλ-, τιλ·[θ]-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐπί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἀνθρώπινος -η -ον ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἀνθρώπινος -η -ον καρδία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):7:4 Przedni; po pierwsze Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się By mieć Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By szarpać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Ludzki By powodować stać I też, nawet, mianowicie Ludzki Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By dawać On/ona/to/to samo
Dn(LXX):7:4 to\ prO=ton O(sei\ le/aina e)/CHousa ptera\ O(sei\ a)etou=· e)TeO/roun e(/Os o(/tou e)ti/lE ta\ ptera\ au)tE=s, kai\ E)/rTE a)po\ tE=s gE=s kai\ e)pi\ podO=n a)nTrOpi/nOn e)sta/TE, kai\ a)nTrOpi/nE kardi/a e)do/TE au)tE=|.
Dn(LXX):7:4 to prOton hOsei leaina eCHusa ptera hOsei aetu· eTeOrun heOs hotu etilE ta ptera autEs, kai ErTE apo tEs gEs kai epi podOn anTrOpinOn estaTE, kai anTrOpinE kardia edoTE autE.
Dn(LXX):7:4 RA_NSN A1_NSNS D N1A_NSF V1_PAPNSF N2N_APN D N2_GSM V2I_IAI1S P RX_GSN VBI_API3S RA_NPN N2N_NPN RD_GSF C VCI_API3S P RA_GSF N1_GSF C P N3D_GPM A1_GPM VCI_API3S C A1_NSF N1A_NSF VCI_API3S RD_DSF
Dn(LXX):7:4 the foremost; first like/approximately [as-if]; to push ć to have ć like/approximately [as-if]; to push eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to pluck the ć he/she/it/same and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foot human to cause to stand and also, even, namely human heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to give he/she/it/same
Dn(LXX):7:4 the (nom|acc) foremost; first (acc, nom|acc|voc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) while HAVE-ing (nom|voc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) eagle (gen) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) he/she/it-was-PLUCK-ed the (nom|acc) her/it/same (gen) and he/she/it-was-LIFT/PICK-ed-UP away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) feet (gen) human ([Adj] gen) he/she/it-was-CAUSE-ed-TO-STand and human ([Adj] nom|voc) heart (nom|voc) he/she/it-was-GIVE-ed her/it/same (dat)
Dn(LXX):7:4 Dn(LXX)_7:4_1 Dn(LXX)_7:4_2 Dn(LXX)_7:4_3 Dn(LXX)_7:4_4 Dn(LXX)_7:4_5 Dn(LXX)_7:4_6 Dn(LXX)_7:4_7 Dn(LXX)_7:4_8 Dn(LXX)_7:4_9 Dn(LXX)_7:4_10 Dn(LXX)_7:4_11 Dn(LXX)_7:4_12 Dn(LXX)_7:4_13 Dn(LXX)_7:4_14 Dn(LXX)_7:4_15 Dn(LXX)_7:4_16 Dn(LXX)_7:4_17 Dn(LXX)_7:4_18 Dn(LXX)_7:4_19 Dn(LXX)_7:4_20 Dn(LXX)_7:4_21 Dn(LXX)_7:4_22 Dn(LXX)_7:4_23 Dn(LXX)_7:4_24 Dn(LXX)_7:4_25 Dn(LXX)_7:4_26 Dn(LXX)_7:4_27 Dn(LXX)_7:4_28 Dn(LXX)_7:4_29 Dn(LXX)_7:4_30
Dn(LXX):7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:5 καὶ ἰδοὺ μετ’ αὐτὴν ἄλλο θηρίον ὁμοίωσιν ἔχον ἄρκου, καὶ ἐπὶ τοῦ ἑνὸς πλευροῦ ἐστάθη, καὶ τρία πλευρὰ ἦν ἐν τῷ στόματι αὐτῆς, καὶ οὕτως εἶπεν Ἀνάστα κατάφαγε σάρκας πολλάς.
Dn(LXX):7:5 (World English Bible Daniel 7:5) Behold, another animal, a second, like a bear; and it was raised up on one side, and three ribs were in its mouth between its teeth: and they said thus to it, Arise, devour much flesh.
Dn(LXX):7:5 A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: "Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!" (Daniel 7:5 BT_4)
Dn(LXX):7:5 καὶ ἰδοὺ μετ’ αὐτὴν ἄλλο θηρίον ὁμοίωσιν ἔχον ἄρκου, καὶ ἐπὶ τοῦ ἑνὸς πλευροῦ ἐστάθη, καὶ τρία πλευρὰ ἦν ἐν τῷ στόματι αὐτῆς, καὶ οὕτως εἶπεν Ἀνάστα κατάφαγε σάρκας πολλάς.
Dn(LXX):7:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) θηρίον, -ου, τό ὁμοίωσις, -εως, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἄρκος v.l. ἄρκτος, -ου, ὁ and ἡ; ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πλευρά, -ᾶς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) σάρξ, -αρκός, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(LXX):7:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Inny Zwierzę Podobieństwa podobieństwo, porównanie By mieć Niedźwiedź; by być dość I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden By powodować stać I też, nawet, mianowicie Trzy Żebro By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ciało {Mięso} Dużo
Dn(LXX):7:5 kai\ i)dou\ met’ au)tE\n a)/llo TEri/on o(moi/Osin e)/CHon a)/rkou, kai\ e)pi\ tou= e(no\s pleurou= e)sta/TE, kai\ tri/a pleura\ E)=n e)n tO=| sto/mati au)tE=s, kai\ ou(/tOs ei)=pen *)ana/sta kata/fage sa/rkas polla/s.
Dn(LXX):7:5 kai idu met’ autEn allo TErion homoiOsin eCHon arku, kai epi tu henos pleuru estaTE, kai tria pleura En en tO stomati autEs, kai hutOs eipen anasta katafage sarkas pollas.
Dn(LXX):7:5 C I P RD_ASF RD_ASN N2N_ASN N3I_ASF V1_PAPASN N2_GSM C P RA_GSN A3_GSN N2N_GSN VCI_API3S C A3_NPN N2N_NPN V9I_IAI3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GSF C D VBI_AAI3S VH_AAD2S VB_AAD2S N3K_APF A1_APF
Dn(LXX):7:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same other beast resemblance likeness, simile to have bear; to be enough and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the one ć to cause to stand and also, even, namely three rib to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell to stand up put up, raise, resurrect to devour be eaten away, eat away flesh much
Dn(LXX):7:5 and be-you(sg)-SEE-ed! after (+acc), with (+gen) her/it/same (acc) other (nom|acc) beast (nom|acc|voc) resemblance (acc) while HAVE-ing (nom|acc|voc, voc) bear (gen); be-you(sg)-being-BE-ed-ENOUGH! and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) one (gen) he/she/it-was-CAUSE-ed-TO-STand and three (nom|acc) rib (nom|voc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) her/it/same (gen) and thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed do-STand-you(sg)-UP! do-DEVOUR-you(sg)! flesh (acc) many (acc)
Dn(LXX):7:5 Dn(LXX)_7:5_1 Dn(LXX)_7:5_2 Dn(LXX)_7:5_3 Dn(LXX)_7:5_4 Dn(LXX)_7:5_5 Dn(LXX)_7:5_6 Dn(LXX)_7:5_7 Dn(LXX)_7:5_8 Dn(LXX)_7:5_9 Dn(LXX)_7:5_10 Dn(LXX)_7:5_11 Dn(LXX)_7:5_12 Dn(LXX)_7:5_13 Dn(LXX)_7:5_14 Dn(LXX)_7:5_15 Dn(LXX)_7:5_16 Dn(LXX)_7:5_17 Dn(LXX)_7:5_18 Dn(LXX)_7:5_19 Dn(LXX)_7:5_20 Dn(LXX)_7:5_21 Dn(LXX)_7:5_22 Dn(LXX)_7:5_23 Dn(LXX)_7:5_24 Dn(LXX)_7:5_25 Dn(LXX)_7:5_26 Dn(LXX)_7:5_27 Dn(LXX)_7:5_28 Dn(LXX)_7:5_29 Dn(LXX)_7:5_30
Dn(LXX):7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:6 καὶ μετὰ ταῦτα ἐθεώρουν θηρίον ἄλλο ὡσεὶ πάρδαλιν, καὶ πτερὰ τέσσαρα ἐπέτεινον ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ τέσσαρες κεφαλαὶ τῷ θηρίῳ, καὶ γλῶσσα ἐδόθη αὐτῷ.
Dn(LXX):7:6 (World English Bible Daniel 7:6) After this I saw, and behold, another, like a leopard, which had on its back four wings of a bird; the animal had also four heads; and dominion was given to it.
Dn(LXX):7:6 Potem patrzałem, a oto inna bestia podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę. (Daniel 7:6 BT_4)
Dn(LXX):7:6 καὶ μετὰ ταῦτα ἐθεώρουν θηρίον ἄλλο ὡσεὶ πάρδαλιν, καὶ πτερὰ τέσσαρα ἐπέτεινον ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ τέσσαρες κεφαλαὶ τῷ θηρίῳ, καὶ γλῶσσα ἐδόθη αὐτῷ.
Dn(LXX):7:6 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) θηρίον, -ου, τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) πάρδαλις, -εως, ἡ καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἐπ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):7:6 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Zwierzę Inny Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Lampart I też, nawet, mianowicie Cztery Wyższy przedtem, na górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cztery Głowa Zwierzę I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język By dawać On/ona/to/to samo
Dn(LXX):7:6 kai\ meta\ tau=ta e)TeO/roun TEri/on a)/llo O(sei\ pa/rdalin, kai\ ptera\ te/ssara e)pe/teinon e)pa/nO au)tou=, kai\ te/ssares kefalai\ tO=| TEri/O|, kai\ glO=ssa e)do/TE au)tO=|.
Dn(LXX):7:6 kai meta tauta eTeOrun TErion allo hOsei pardalin, kai ptera tessara epeteinon epanO autu, kai tessares kefalai tO TEriO, kai glOssa edoTE autO.
Dn(LXX):7:6 C P RD_APN V2I_IAI1S N2N_ASN RD_ASN D N3I_ASF C N2N_NPN A3_NPN V1_IAI3P P RD_GSN C A3_NPF N1_NPF RA_DSN N2N_DSN C N1S_NSF VCI_API3S RD_DSN
Dn(LXX):7:6 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive beast other like/approximately [as-if]; to push leopard and also, even, namely ć four ć upper before, overhead he/she/it/same and also, even, namely four head the beast and also, even, namely tongue by metonymy, a language to give he/she/it/same
Dn(LXX):7:6 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing beast (nom|acc|voc) other (nom|acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) leopard (acc) and four (nom|acc) upper him/it/same (gen) and four (nom) heads (nom|voc) the (dat) beast (dat) and tongue (nom|voc) he/she/it-was-GIVE-ed him/it/same (dat)
Dn(LXX):7:6 Dn(LXX)_7:6_1 Dn(LXX)_7:6_2 Dn(LXX)_7:6_3 Dn(LXX)_7:6_4 Dn(LXX)_7:6_5 Dn(LXX)_7:6_6 Dn(LXX)_7:6_7 Dn(LXX)_7:6_8 Dn(LXX)_7:6_9 Dn(LXX)_7:6_10 Dn(LXX)_7:6_11 Dn(LXX)_7:6_12 Dn(LXX)_7:6_13 Dn(LXX)_7:6_14 Dn(LXX)_7:6_15 Dn(LXX)_7:6_16 Dn(LXX)_7:6_17 Dn(LXX)_7:6_18 Dn(LXX)_7:6_19 Dn(LXX)_7:6_20 Dn(LXX)_7:6_21 Dn(LXX)_7:6_22 Dn(LXX)_7:6_23
Dn(LXX):7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:7 μετὰ δὲ ταῦτα ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς θηρίον τέταρτον φοβερόν, καὶ ὁ φόβος αὐτοῦ ὑπερφέρων ἰσχύι, ἔχον ὀδόντας σιδηροῦς μεγάλους, ἐσθίον καὶ κοπανίζον, κύκλῳ τοῖς ποσὶ καταπατοῦν, διαφόρως χρώμενον παρὰ πάντα τὰ πρὸ αὐτοῦ θηρία· εἶχε δὲ κέρατα δέκα,
Dn(LXX):7:7 (World English Bible Daniel 7:7) After this I saw in the night visions, and, behold, a fourth animal, awesome and powerful, and strong exceedingly; and it had great iron teeth; it devoured and broke in pieces, and stamped the residue with its feet: and it was diverse from all the animals that were before it; and it had ten horns.
Dn(LXX):7:7 Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. (Daniel 7:7 BT_4)
Dn(LXX):7:7 μετὰ δὲ ταῦτα ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς θηρίον τέταρτον φοβερόν, καὶ φόβος αὐτοῦ ὑπερφέρων ἰσχύι, ἔχον ὀδόντας σιδηροῦς μεγάλους, ἐσθίον καὶ κοπανίζον, κύκλῳ τοῖς ποσὶ καταπατοῦν, διαφόρως χρώμενον παρὰ πάντα τὰ πρὸ αὐτοῦ θηρία· εἶχε δὲ κέρατα δέκα,
Dn(LXX):7:7 μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ θηρίον, -ου, τό τέταρτος -η -ον φοβερός -ά -όν καί ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί κοπανίζω [LXX] (κοπανιζ-, -, -, -, κεκοπανισ-, -) κύκλῳ ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρό θηρίον, -ου, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) δέ κέρα[τ]ς, -ατος, τό δέκα
Dn(LXX):7:7 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Noc Zwierzę Czwarty Przestraszanie (przerażanie) I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Siła By mieć Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Żelazny Wielki By jeść I też, nawet, mianowicie Do ??? W kole Pij; stopa By deptać/stąpanie By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przedtem (+informacja) Zwierzę By mieć zaś Róg Dziesięć
Dn(LXX):7:7 meta\ de\ tau=ta e)TeO/roun e)n o(ra/mati tE=s nukto\s TEri/on te/tarton fobero/n, kai\ o( fo/bos au)tou= u(perfe/rOn i)sCHu/i, e)/CHon o)do/ntas sidErou=s mega/lous, e)sTi/on kai\ kopani/DZon, ku/klO| toi=s posi\ katapatou=n, diafo/rOs CHrO/menon para\ pa/nta ta\ pro\ au)tou= TEri/a· ei)=CHe de\ ke/rata de/ka,
Dn(LXX):7:7 meta de tauta eTeOrun en horamati tEs nyktos TErion tetarton foberon, kai ho fobos autu hyperferOn isCHyi, eCHon odontas sidErus megalus, esTion kai kopaniDZon, kyklO tois posi katapatun, diaforOs CHrOmenon para panta ta pro autu TEria· eiCHe de kerata deka,
Dn(LXX):7:7 P x RD_APN V2I_IAI1S P N3M_DSN RA_GSF N3_GSF N2N_ASN A1_ASN A1A_ASN C RA_NSM N2_NSM RD_GSN V1_PAPNSM N3U_DSF V1_PAPASN N3_APM A1C_APM A1_APM V1_PAPASN C V1_PAPASN N2_DSM RA_DPM N3D_DPM V2_PAPASN D V3_PMPASN P A3_APN RA_APN P RD_GSN N2N_APN V1I_IAI3S x N3T_APN M
Dn(LXX):7:7 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision the night beast fourth frightening (terrifying) and also, even, namely the fear [see phobia] he/she/it/same ć strength to have grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike iron great to eat and also, even, namely to ??? in a circle the drink; foot to trample/tread ć to use/treat (profit, advise) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the before (+gen) ć beast to have δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] horn ten
Dn(LXX):7:7 after (+acc), with (+gen) Yet these (nom|acc) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing in/among/by (+dat) vision (dat) the (gen) night (gen) beast (nom|acc|voc) fourth (acc, nom|acc|voc) frightening ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) fear (nom) him/it/same (gen) strength (dat) while HAVE-ing (nom|acc|voc, voc) teeth (acc) iron ([Adj] acc, nom|voc) great ([Adj] acc) while EAT-ing (nom|acc|voc, voc) and while ???-ing (nom|acc|voc, voc) in a circle the (dat) drink (voc); feet (dat) while TRAMPLE/TREAD-ing (nom|acc|voc, voc) while being-USE/TREAT-ed (acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) before (+gen) beasts (nom|acc|voc) he/she/it-was-HAVE-ing Yet horns (nom|acc|voc) ten
Dn(LXX):7:7 Dn(LXX)_7:7_1 Dn(LXX)_7:7_2 Dn(LXX)_7:7_3 Dn(LXX)_7:7_4 Dn(LXX)_7:7_5 Dn(LXX)_7:7_6 Dn(LXX)_7:7_7 Dn(LXX)_7:7_8 Dn(LXX)_7:7_9 Dn(LXX)_7:7_10 Dn(LXX)_7:7_11 Dn(LXX)_7:7_12 Dn(LXX)_7:7_13 Dn(LXX)_7:7_14 Dn(LXX)_7:7_15 Dn(LXX)_7:7_16 Dn(LXX)_7:7_17 Dn(LXX)_7:7_18 Dn(LXX)_7:7_19 Dn(LXX)_7:7_20 Dn(LXX)_7:7_21 Dn(LXX)_7:7_22 Dn(LXX)_7:7_23 Dn(LXX)_7:7_24 Dn(LXX)_7:7_25 Dn(LXX)_7:7_26 Dn(LXX)_7:7_27 Dn(LXX)_7:7_28 Dn(LXX)_7:7_29 Dn(LXX)_7:7_30 Dn(LXX)_7:7_31 Dn(LXX)_7:7_32 Dn(LXX)_7:7_33 Dn(LXX)_7:7_34 Dn(LXX)_7:7_35 Dn(LXX)_7:7_36 Dn(LXX)_7:7_37 Dn(LXX)_7:7_38 Dn(LXX)_7:7_39 Dn(LXX)_7:7_40
Dn(LXX):7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:8 καὶ βουλαὶ πολλαὶ ἐν τοῖς κέρασιν αὐτοῦ. καὶ ἰδοὺ ἄλλο ἓν κέρας ἀνεφύη ἀνὰ μέσον αὐτῶν μικρὸν ἐν τοῖς κέρασιν αὐτοῦ, καὶ τρία τῶν κεράτων τῶν πρώτων ἐξηράνθησαν δι’ αὐτοῦ· καὶ ἰδοὺ ὀφθαλμοὶ ὥσπερ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπινοι ἐν τῷ κέρατι τούτῳ καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα, καὶ ἐποίει πόλεμον πρὸς τοὺς ἁγίους.
Dn(LXX):7:8 (World English Bible Daniel 7:8) I considered the horns, and behold, there came up among them another horn, a little one, before which three of the first horns were plucked up by the roots: and behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things.
Dn(LXX):7:8 Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. (Daniel 7:8 BT_4)
Dn(LXX):7:8 καὶ βουλαὶ πολλαὶ ἐν τοῖς κέρασιν αὐτοῦ. καὶ ἰδοὺ ἄλλο ἓν κέρας ἀνεφύη ἀνὰ μέσον αὐτῶν μικρὸν ἐν τοῖς κέρασιν αὐτοῦ, καὶ τρία τῶν κεράτων τῶν πρώτων ἐξηράνθησαν δι’ αὐτοῦ· καὶ ἰδοὺ ὀφθαλμοὶ ὥσπερ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπινοι ἐν τῷ κέρατι τούτῳ καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα, καὶ ἐποίει πόλεμον πρὸς τοὺς ἁγίους.
Dn(LXX):7:8 καί βουλή, -ῆς, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό μικρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὥσ·περ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἀνθρώπινος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί στόμα[τ], -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Dn(LXX):7:8 I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Róg On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Inny Jeden Róg W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo Mały [zobacz micro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Róg On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Trzy Róg Po pierwsze By wysuszać suchy, wysychany Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Oko Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Róg To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ust/żołądka por By mówić Wielki I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Dn(LXX):7:8 kai\ boulai\ pollai\ e)n toi=s ke/rasin au)tou=. kai\ i)dou\ a)/llo e(\n ke/ras a)nefu/E a)na\ me/son au)tO=n mikro\n e)n toi=s ke/rasin au)tou=, kai\ tri/a tO=n kera/tOn tO=n prO/tOn e)XEra/nTEsan di’ au)tou=· kai\ i)dou\ o)fTalmoi\ O(/sper o)fTalmoi\ a)nTrO/pinoi e)n tO=| ke/rati tou/tO| kai\ sto/ma lalou=n mega/la, kai\ e)poi/ei po/lemon pro\s tou\s a(gi/ous.
Dn(LXX):7:8 kai bulai pollai en tois kerasin autu. kai idu allo hen keras anefyE ana meson autOn mikron en tois kerasin autu, kai tria tOn keratOn tOn prOtOn eXEranTEsan di’ autu· kai idu ofTalmoi hOsper ofTalmoi anTrOpinoi en tO kerati tutO kai stoma lalun megala, kai epoiei polemon pros tus hagius.
Dn(LXX):7:8 C N1_NPF A1_NPF P RA_DPN N3T_DPN RD_GSN C I RD_NSN A3_NSN N3T_NSN VDI_API3S P A1_ASM RD_GPN A1A_NSN P RA_DPN N3T_DPN RD_GSN C A3_NPN RA_GPN N3T_GPN RA_GPN A1_GPNS VCI_API3P P RD_GSN C I N2_NPM D N2_NPM A1_NPM P RA_DSN N3T_DSN RD_DSN C N3M_NSN V2_PAPNSN A1_APN C V2I_IAI3S N2_ASM P RA_APM A1A_APM
Dn(LXX):7:8 and also, even, namely plan/intention much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the horn he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), other one horn ć up/each/by (+acc) middle he/she/it/same small [see micro] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the horn he/she/it/same and also, even, namely three the horn the first to wither dry, parched because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), eye just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" eye human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the horn this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely mouth/maw stoma to speak great and also, even, namely to do/make war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Dn(LXX):7:8 and plans/intentions (nom|voc) many (nom) in/among/by (+dat) the (dat) horns (dat) him/it/same (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! other (nom|acc) one (nom|acc) horn (nom|acc|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) horns (dat) him/it/same (gen) and three (nom|acc) the (gen) horns (gen) the (gen) first (gen) they-were-WITHER-ed because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! eyes (nom|voc) just as eyes (nom|voc) human ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) horn (dat) this (dat) and mouth/maw (nom|acc|voc) while SPEAK-ing (nom|acc|voc, voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-was-DO/MAKE-ing war (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) holy ([Adj] acc)
Dn(LXX):7:8 Dn(LXX)_7:8_1 Dn(LXX)_7:8_2 Dn(LXX)_7:8_3 Dn(LXX)_7:8_4 Dn(LXX)_7:8_5 Dn(LXX)_7:8_6 Dn(LXX)_7:8_7 Dn(LXX)_7:8_8 Dn(LXX)_7:8_9 Dn(LXX)_7:8_10 Dn(LXX)_7:8_11 Dn(LXX)_7:8_12 Dn(LXX)_7:8_13 Dn(LXX)_7:8_14 Dn(LXX)_7:8_15 Dn(LXX)_7:8_16 Dn(LXX)_7:8_17 Dn(LXX)_7:8_18 Dn(LXX)_7:8_19 Dn(LXX)_7:8_20 Dn(LXX)_7:8_21 Dn(LXX)_7:8_22 Dn(LXX)_7:8_23 Dn(LXX)_7:8_24 Dn(LXX)_7:8_25 Dn(LXX)_7:8_26 Dn(LXX)_7:8_27 Dn(LXX)_7:8_28 Dn(LXX)_7:8_29 Dn(LXX)_7:8_30 Dn(LXX)_7:8_31 Dn(LXX)_7:8_32 Dn(LXX)_7:8_33 Dn(LXX)_7:8_34 Dn(LXX)_7:8_35 Dn(LXX)_7:8_36 Dn(LXX)_7:8_37 Dn(LXX)_7:8_38 Dn(LXX)_7:8_39 Dn(LXX)_7:8_40 Dn(LXX)_7:8_41 Dn(LXX)_7:8_42 Dn(LXX)_7:8_43 Dn(LXX)_7:8_44 Dn(LXX)_7:8_45 Dn(LXX)_7:8_46 Dn(LXX)_7:8_47 Dn(LXX)_7:8_48 Dn(LXX)_7:8_49 Dn(LXX)_7:8_50
Dn(LXX):7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:9 ἐθεώρουν ἕως ὅτε θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο ἔχων περιβολὴν ὡσεὶ χιόνα, καὶ τὸ τρίχωμα τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν καθαρόν, ὁ θρόνος ὡσεὶ φλὸξ πυρός,
Dn(LXX):7:9 (World English Bible Daniel 7:9) I saw until thrones were placed, and one who was ancient of days sat: his clothing was white as snow, and the hair of his head like pure wool; his throne was fiery flames, [and] its wheels burning fire.
Dn(LXX):7:9 Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień. (Daniel 7:9 BT_4)
Dn(LXX):7:9 ἐθεώρουν ἕως ὅτε θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο ἔχων περιβολὴν ὡσεὶ χιόνα, καὶ τὸ τρίχωμα τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν καθαρόν, θρόνος ὡσεὶ φλὸξ πυρός,
Dn(LXX):7:9 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅτε θρόνος, -ου, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) καί παλαιός -ά -όν ἡμέρα, -ας -ἡ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χιών, -όνος, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἔριον, -ου, τό λευκός -ή -όν καθαρός -ά -όν ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) φλόξ, -ογός, ἡ πῦρ, -ρός, τό
Dn(LXX):7:9 Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Aż; świtaj Kiedy Tron By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj I też, nawet, mianowicie Stary Dzień By siedzieć By mieć Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Śnieg I też, nawet, mianowicie Głowa On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Wełna Biały Czysty Tron Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Płomień Ogień
Dn(LXX):7:9 e)TeO/roun e(/Os o(/te Tro/noi e)te/TEsan, kai\ palaio\s E(merO=n e)ka/TEto e)/CHOn peribolE\n O(sei\ CHio/na, kai\ to\ tri/CHOma tE=s kefalE=s au)tou= O(sei\ e)/rion leuko\n kaTaro/n, o( Tro/nos O(sei\ flo\X puro/s,
Dn(LXX):7:9 eTeOrun heOs hote Tronoi eteTEsan, kai palaios hEmerOn ekaTEto eCHOn peribolEn hOsei CHiona, kai to triCHOma tEs kefalEs autu hOsei erion leukon kaTaron, ho Tronos hOsei floX pyros,
Dn(LXX):7:9 V2I_IAI1S C D N2_NPM VCI_API3P C A1A_NSM N1A_GPF V1I_IMI3S V1_PAPNSM N1_ASF D N3N_ASF C RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1_GSF RD_GSM D N2N_NSN A1_NSN A1A_NSN RA_NSM N2_NSM D N3G_NSF N3_GSN
Dn(LXX):7:9 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive until; dawn when throne to place lay, put, set, situate, station and also, even, namely old day to sit to have ć like/approximately [as-if]; to push snow and also, even, namely the ć the head he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push wool white clean the throne like/approximately [as-if]; to push flame fire
Dn(LXX):7:9 I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when thrones (nom|voc) they-were-PLACE-ed and old ([Adj] nom) days (gen) he/she/it-was-being-SIT-ed while HAVE-ing (nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) snow (acc) and the (nom|acc) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) wool (nom|acc|voc) white ([Adj] acc, nom|acc|voc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) throne (nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) flame (nom|voc) fire (gen)
Dn(LXX):7:9 Dn(LXX)_7:9_1 Dn(LXX)_7:9_2 Dn(LXX)_7:9_3 Dn(LXX)_7:9_4 Dn(LXX)_7:9_5 Dn(LXX)_7:9_6 Dn(LXX)_7:9_7 Dn(LXX)_7:9_8 Dn(LXX)_7:9_9 Dn(LXX)_7:9_10 Dn(LXX)_7:9_11 Dn(LXX)_7:9_12 Dn(LXX)_7:9_13 Dn(LXX)_7:9_14 Dn(LXX)_7:9_15 Dn(LXX)_7:9_16 Dn(LXX)_7:9_17 Dn(LXX)_7:9_18 Dn(LXX)_7:9_19 Dn(LXX)_7:9_20 Dn(LXX)_7:9_21 Dn(LXX)_7:9_22 Dn(LXX)_7:9_23 Dn(LXX)_7:9_24 Dn(LXX)_7:9_25 Dn(LXX)_7:9_26 Dn(LXX)_7:9_27 Dn(LXX)_7:9_28
Dn(LXX):7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:10 καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ποταμὸς πυρός, χίλιαι χιλιάδες ἐθεράπευον αὐτὸν καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ· καὶ κριτήριον ἐκάθισε καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν.
Dn(LXX):7:10 (World English Bible Daniel 7:10) A fiery stream issued and came forth from before him: thousands of thousands ministered to him, and ten thousand times ten thousand stood before him: the judgment was set, and the books were opened.
Dn(LXX):7:10 Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. (Daniel 7:10 BT_4)
Dn(LXX):7:10 καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ποταμὸς πυρός, χίλιαι χιλιάδες ἐθεράπευον αὐτὸν καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ· καὶ κριτήριον ἐκάθισε καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν.
Dn(LXX):7:10 καί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ποταμός, -οῦ, ὁ πῦρ, -ρός, τό χίλιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μύριοι -αι -α μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί κριτήριον, -ου, τό καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) καί βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
Dn(LXX):7:10 I też, nawet, mianowicie By wychodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Rzeka Ogień Tysiąc Kilo [jednostka tysiąc] By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziesięć tysiąc/niezliczonego Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dwór {Sąd} [zobacz kryterium] By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź I też, nawet, mianowicie Książka By otwierać
Dn(LXX):7:10 kai\ e)Xeporeu/eto kata\ pro/sOpon au)tou= potamo\s puro/s, CHi/liai CHilia/des e)Tera/peuon au)to\n kai\ mu/riai muria/des pareistE/keisan au)tO=|· kai\ kritE/rion e)ka/Tise kai\ bi/bloi E)neO/|CHTEsan.
Dn(LXX):7:10 kai eXeporeueto kata prosOpon autu potamos pyros, CHiliai CHiliades eTerapeuon auton kai myriai myriades pareistEkeisan autO· kai kritErion ekaTise kai bibloi EneOCHTEsan.
Dn(LXX):7:10 C V1I_IMI3S P N2N_ASN RD_GSM N2_NSM N3_GSN A1A_NPF N3D_NPF V1I_IAI3P RD_ASM C A1A_NPF N3D_NPF VXI_YAI3P RD_DSM C N2N_NSN VAI_AAI3S C N2_NPF VQI_API3P
Dn(LXX):7:10 and also, even, namely to go out down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same river fire thousand kilo [unit of one thousand] to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat he/she/it/same and also, even, namely ten thousand/innumerable myriad [unit of ten thousand] to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show he/she/it/same and also, even, namely court [see criterion] to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge and also, even, namely book to open up
Dn(LXX):7:10 and he/she/it-was-being-GO-ed-OUT down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) river (nom) fire (gen) thousand (nom|voc) kilos (nom|voc) I-was-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO, they-were-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO him/it/same (acc) and ten thousand/innumerable (nom|voc) myriads (nom|voc) they-had-STand-ed-WITH/BESIDE him/it/same (dat) and court (nom|acc|voc) he/she/it-SIT DOWN-ed and books (nom|voc) they-were-OPEN-ed-UP
Dn(LXX):7:10 Dn(LXX)_7:10_1 Dn(LXX)_7:10_2 Dn(LXX)_7:10_3 Dn(LXX)_7:10_4 Dn(LXX)_7:10_5 Dn(LXX)_7:10_6 Dn(LXX)_7:10_7 Dn(LXX)_7:10_8 Dn(LXX)_7:10_9 Dn(LXX)_7:10_10 Dn(LXX)_7:10_11 Dn(LXX)_7:10_12 Dn(LXX)_7:10_13 Dn(LXX)_7:10_14 Dn(LXX)_7:10_15 Dn(LXX)_7:10_16 Dn(LXX)_7:10_17 Dn(LXX)_7:10_18 Dn(LXX)_7:10_19 Dn(LXX)_7:10_20 Dn(LXX)_7:10_21 Dn(LXX)_7:10_22
Dn(LXX):7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:11 ἐθεώρουν τότε τὴν φωνὴν τῶν λόγων τῶν μεγάλων, ὧν τὸ κέρας ἐλάλει, καὶ ἀπετυμπανίσθη τὸ θηρίον, καὶ ἀπώλετο τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἐδόθη εἰς καῦσιν πυρός.
Dn(LXX):7:11 (World English Bible Daniel 7:11) I saw at that time because of the voice of the great words which the horn spoke; I saw even until the animal was slain, and its body destroyed, and it was given to be burned with fire.
Dn(LXX):7:11 Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż zabito bestię; ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. (Daniel 7:11 BT_4)
Dn(LXX):7:11 ἐθεώρουν τότε τὴν φωνὴν τῶν λόγων τῶν μεγάλων, ὧν τὸ κέρας ἐλάλει, καὶ ἀπετυμπανίσθη τὸ θηρίον, καὶ ἀπώλετο τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἐδόθη εἰς καῦσιν πυρός.
Dn(LXX):7:11 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) τότε ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] καῦσις, -εως, ἡ πῦρ, -ρός, τό
Dn(LXX):7:11 Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Wtedy Dźwięku/głos płacze Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Wielki Kto/, który/, który Róg By mówić I też, nawet, mianowicie Zwierzę I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ciało On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Palenie Ogień
Dn(LXX):7:11 e)TeO/roun to/te tE\n fOnE\n tO=n lo/gOn tO=n mega/lOn, O(=n to\ ke/ras e)la/lei, kai\ a)petumpani/sTE to\ TEri/on, kai\ a)pO/leto to\ sO=ma au)tou= kai\ e)do/TE ei)s kau=sin puro/s.
Dn(LXX):7:11 eTeOrun tote tEn fOnEn tOn logOn tOn megalOn, hOn to keras elalei, kai apetympanisTE to TErion, kai apOleto to sOma autu kai edoTE eis kausin pyros.
Dn(LXX):7:11 V2I_IAI1S D RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RA_GPM A1_GPM RR_GPM RA_NSN N3T_NSN V2I_IAI3S C VSI_API3S RA_NSN N2N_NSN C VBI_AMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSN C VCI_API3S P N3I_ASF N3_GSN
Dn(LXX):7:11 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive then the sound/voice cries the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the great who/whom/which the horn to speak and also, even, namely ć the beast and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the body he/she/it/same and also, even, namely to give into (+acc) burning fire
Dn(LXX):7:11 I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing then the (acc) sound/voice (acc) the (gen) words (gen) the (gen) great ([Adj] gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) he/she/it-was-SPEAK-ing and the (nom|acc) beast (nom|acc|voc) and he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-GIVE-ed into (+acc) burning (acc) fire (gen)
Dn(LXX):7:11 Dn(LXX)_7:11_1 Dn(LXX)_7:11_2 Dn(LXX)_7:11_3 Dn(LXX)_7:11_4 Dn(LXX)_7:11_5 Dn(LXX)_7:11_6 Dn(LXX)_7:11_7 Dn(LXX)_7:11_8 Dn(LXX)_7:11_9 Dn(LXX)_7:11_10 Dn(LXX)_7:11_11 Dn(LXX)_7:11_12 Dn(LXX)_7:11_13 Dn(LXX)_7:11_14 Dn(LXX)_7:11_15 Dn(LXX)_7:11_16 Dn(LXX)_7:11_17 Dn(LXX)_7:11_18 Dn(LXX)_7:11_19 Dn(LXX)_7:11_20 Dn(LXX)_7:11_21 Dn(LXX)_7:11_22 Dn(LXX)_7:11_23 Dn(LXX)_7:11_24 Dn(LXX)_7:11_25 Dn(LXX)_7:11_26
Dn(LXX):7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:12 καὶ τοὺς κύκλῳ αὐτοῦ ἀπέστησε τῆς ἐξουσίας αὐτῶν, καὶ χρόνος ζωῆς ἐδόθη αὐτοῖς ἕως χρόνου καὶ καιροῦ.
Dn(LXX):7:12 (World English Bible Daniel 7:12) As for the rest of the animals, their dominion was taken away: yet their lives were prolonged for a season and a time.
Dn(LXX):7:12 Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. (Daniel 7:12 BT_4)
Dn(LXX):7:12 καὶ τοὺς κύκλῳ αὐτοῦ ἀπέστησε τῆς ἐξουσίας αὐτῶν, καὶ χρόνος ζωῆς ἐδόθη αὐτοῖς ἕως χρόνου καὶ καιροῦ.
Dn(LXX):7:12 καί ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Dn(LXX):7:12 I też, nawet, mianowicie W kole On/ona/to/to samo By uwalniać Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By dawać On/ona/to/to samo Aż; świtaj Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie Okres czasu
Dn(LXX):7:12 kai\ tou\s ku/klO| au)tou= a)pe/stEse tE=s e)Xousi/as au)tO=n, kai\ CHro/nos DZOE=s e)do/TE au)toi=s e(/Os CHro/nou kai\ kairou=.
Dn(LXX):7:12 kai tus kyklO autu apestEse tEs eXusias autOn, kai CHronos DZOEs edoTE autois heOs CHronu kai kairu.
Dn(LXX):7:12 C RA_APM N2_DSM RD_GSN VAI_AAI3S RA_GSF N1A_GSF RD_GPN C N2_NSM N1_GSF VCI_API3S RD_DPN P N2_GSM C N2_GSM
Dn(LXX):7:12 and also, even, namely the in a circle he/she/it/same to disengage the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence he/she/it/same and also, even, namely time – a specific time (specified time) or space of time (a while). life being, living, spirit; alive to give he/she/it/same until; dawn time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely period of time
Dn(LXX):7:12 and the (acc) in a circle him/it/same (gen) he/she/it-DISENGAGE-ed the (gen) authority (gen), authorities (acc) them/same (gen) and time (nom) life (gen); alive ([Adj] gen) he/she/it-was-GIVE-ed them/same (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) time (gen) and period of time (gen)
Dn(LXX):7:12 Dn(LXX)_7:12_1 Dn(LXX)_7:12_2 Dn(LXX)_7:12_3 Dn(LXX)_7:12_4 Dn(LXX)_7:12_5 Dn(LXX)_7:12_6 Dn(LXX)_7:12_7 Dn(LXX)_7:12_8 Dn(LXX)_7:12_9 Dn(LXX)_7:12_10 Dn(LXX)_7:12_11 Dn(LXX)_7:12_12 Dn(LXX)_7:12_13 Dn(LXX)_7:12_14 Dn(LXX)_7:12_15 Dn(LXX)_7:12_16 Dn(LXX)_7:12_17
Dn(LXX):7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:13 ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἤρχετο, καὶ ὡς παλαιὸς ἡμερῶν παρῆν, καὶ οἱ παρεστηκότες παρῆσαν αὐτῷ.
Dn(LXX):7:13 (World English Bible Daniel 7:13) I saw in the night visions, and behold, there came with the clouds of the sky one like a son of man, and he came even to the ancient of days, and they brought him near before him.
Dn(LXX):7:13 Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. (Daniel 7:13 BT_4)
Dn(LXX):7:13 ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἤρχετο, καὶ ὡς παλαιὸς ἡμερῶν παρῆν, καὶ οἱ παρεστηκότες παρῆσαν αὐτῷ.
Dn(LXX):7:13 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὡς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὡς παλαιός -ά -όν ἡμέρα, -ας -ἡ πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):7:13 Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Noc I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chmura Nieba/niebo Jak/jak Syn Ludzki By przychodzić; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Jak/jak Stary Dzień By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli I też, nawet, mianowicie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli; by zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany On/ona/to/to samo
Dn(LXX):7:13 e)TeO/roun e)n o(ra/mati tE=s nukto\s kai\ i)dou\ e)pi\ tO=n nefelO=n tou= ou)ranou= O(s ui(o\s a)nTrO/pou E)/rCHeto, kai\ O(s palaio\s E(merO=n parE=n, kai\ oi( parestEko/tes parE=san au)tO=|.
Dn(LXX):7:13 eTeOrun en horamati tEs nyktos kai idu epi tOn nefelOn tu uranu hOs hyios anTrOpu ErCHeto, kai hOs palaios hEmerOn parEn, kai hoi parestEkotes parEsan autO.
Dn(LXX):7:13 V2I_IAI1S P N3M_DSN RA_GSF N3_GSF C I P RA_GPF N1_GPF RA_GSM N2_GSM C N2_NSM N2_GSM V1I_IMI3S C C A1A_NSM N1A_GPF V9_IAI3S C RA_NPM VXI_XAPNPM V9_IAI3P RD_DSM
Dn(LXX):7:13 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision the night and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cloud the sky/heaven as/like son human to come; to begin and also, even, namely as/like old day to be present/here to be present, to have come and also, even, namely the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show to be present/here to be present, to have come; to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened he/she/it/same
Dn(LXX):7:13 I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing in/among/by (+dat) vision (dat) the (gen) night (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) clouds (gen) the (gen) sky/heaven (gen) as/like son (nom) human (gen) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed and as/like old ([Adj] nom) days (gen) he/she/it-was-BE-ing-PRESENT/HERE and the (nom) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom|voc) they-were-BE-ing-PRESENT/HERE; upon HANG DOWN-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Dn(LXX):7:13 Dn(LXX)_7:13_1 Dn(LXX)_7:13_2 Dn(LXX)_7:13_3 Dn(LXX)_7:13_4 Dn(LXX)_7:13_5 Dn(LXX)_7:13_6 Dn(LXX)_7:13_7 Dn(LXX)_7:13_8 Dn(LXX)_7:13_9 Dn(LXX)_7:13_10 Dn(LXX)_7:13_11 Dn(LXX)_7:13_12 Dn(LXX)_7:13_13 Dn(LXX)_7:13_14 Dn(LXX)_7:13_15 Dn(LXX)_7:13_16 Dn(LXX)_7:13_17 Dn(LXX)_7:13_18 Dn(LXX)_7:13_19 Dn(LXX)_7:13_20 Dn(LXX)_7:13_21 Dn(LXX)_7:13_22 Dn(LXX)_7:13_23 Dn(LXX)_7:13_24 Dn(LXX)_7:13_25 Dn(LXX)_7:13_26
Dn(LXX):7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:14 καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία, καὶ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς κατὰ γένη καὶ πᾶσα δόξα αὐτῷ λατρεύουσα· καὶ ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ μὴ ἀρθῇ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, ἥτις οὐ μὴ φθαρῇ. –
Dn(LXX):7:14 (World English Bible Daniel 7:14) There was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and languages should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.
Dn(LXX):7:14 Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. (Daniel 7:14 BT_4)
Dn(LXX):7:14 καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία, καὶ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς κατὰ γένη καὶ πᾶσα δόξα αὐτῷ λατρεύουσα· καὶ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ μὴ ἀρθῇ, καὶ βασιλεία αὐτοῦ, ἥτις οὐ μὴ φθαρῇ.
Dn(LXX):7:14 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατά γένο·ς, -ους, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ αἰώνιος -ία -ον ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-)
Dn(LXX):7:14 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} On/ona/to/to samo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym Nie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Królestwo; królewski On/ona/to/to samo Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym Nie By psuć się
Dn(LXX):7:14 kai\ e)do/TE au)tO=| e)Xousi/a, kai\ pa/nta ta\ e)/TnE tE=s gE=s kata\ ge/nE kai\ pa=sa do/Xa au)tO=| latreu/ousa· kai\ E( e)Xousi/a au)tou= e)Xousi/a ai)O/nios, E(/tis ou) mE\ a)rTE=|, kai\ E( basilei/a au)tou=, E(/tis ou) mE\ fTarE=|.
Dn(LXX):7:14 kai edoTE autO eXusia, kai panta ta eTnE tEs gEs kata genE kai pasa doXa autO latreuusa· kai hE eXusia autu eXusia aiOnios, hEtis u mE arTE, kai hE basileia autu, hEtis u mE fTarE.
Dn(LXX):7:14 C VCI_API3S RD_DSM N1A_NSF C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N1_GSF P N3E_APN C A1S_NSF N1S_NSF RD_DSM V1_PAPNSF C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM N1A_NSF A1B_NSF RX_NSF D D VC_APS3S C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM RX_NSF D D VD_APS3S
Dn(LXX):7:14 and also, even, namely to give he/she/it/same authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence and also, even, namely every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the earth/land down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing race race, class, kind and also, even, namely every all, each, every, the whole of glory/awesomeness he/she/it/same to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices and also, even, namely the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence he/she/it/same authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing not to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely the kingdom; royal he/she/it/same who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing not to corrupt
Dn(LXX):7:14 and he/she/it-was-GIVE-ed him/it/same (dat) authority (nom|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) races (nom|acc|voc) and every (nom|voc) glory/awesomeness (nom|voc) him/it/same (dat) while PERFORM-ing-RITUALS/RITES (nom|voc) and the (nom) authority (nom|voc) him/it/same (gen) authority (nom|voc) aeonian ([Adj] nom) who-/whom-/whichever (nom) not not he/she/it-should-be-LIFT/PICK-ed-UP and the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) who-/whom-/whichever (nom) not not he/she/it-should-be-CORRUPT-ed
Dn(LXX):7:14 Dn(LXX)_7:14_1 Dn(LXX)_7:14_2 Dn(LXX)_7:14_3 Dn(LXX)_7:14_4 Dn(LXX)_7:14_5 Dn(LXX)_7:14_6 Dn(LXX)_7:14_7 Dn(LXX)_7:14_8 Dn(LXX)_7:14_9 Dn(LXX)_7:14_10 Dn(LXX)_7:14_11 Dn(LXX)_7:14_12 Dn(LXX)_7:14_13 Dn(LXX)_7:14_14 Dn(LXX)_7:14_15 Dn(LXX)_7:14_16 Dn(LXX)_7:14_17 Dn(LXX)_7:14_18 Dn(LXX)_7:14_19 Dn(LXX)_7:14_20 Dn(LXX)_7:14_21 Dn(LXX)_7:14_22 Dn(LXX)_7:14_23 Dn(LXX)_7:14_24 Dn(LXX)_7:14_25 Dn(LXX)_7:14_26 Dn(LXX)_7:14_27 Dn(LXX)_7:14_28 Dn(LXX)_7:14_29 Dn(LXX)_7:14_30 Dn(LXX)_7:14_31 Dn(LXX)_7:14_32 Dn(LXX)_7:14_33 Dn(LXX)_7:14_34 Dn(LXX)_7:14_35 Dn(LXX)_7:14_36
Dn(LXX):7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:15 καὶ ἀκηδιάσας ἐγὼ Δανιηλ ἐν τούτοις ἐν τῷ ὁράματι τῆς νυκτὸς
Dn(LXX):7:15 (World English Bible Daniel 7:15) As for me, Daniel, my spirit was grieved in the midst of my body, and the visions of my head troubled me.
Dn(LXX):7:15 Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. (Daniel 7:15 BT_4)
Dn(LXX):7:15 καὶ ἀκηδιάσας ἐγὼ Δανιηλ ἐν τούτοις ἐν τῷ ὁράματι τῆς νυκτὸς
Dn(LXX):7:15 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Dn(LXX):7:15 I też, nawet, mianowicie Ja Daniel W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Noc
Dn(LXX):7:15 kai\ a)kEdia/sas e)gO\ *daniEl e)n tou/tois e)n tO=| o(ra/mati tE=s nukto\s
Dn(LXX):7:15 kai akEdiasas egO daniEl en tutois en tO horamati tEs nyktos
Dn(LXX):7:15 C VA_AAPNSM RP_NS N_NSM P RD_DPN P RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N3_GSF
Dn(LXX):7:15 and also, even, namely ć I Daniel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vision the night
Dn(LXX):7:15 and I (nom) Daniel (indecl) in/among/by (+dat) these (dat) in/among/by (+dat) the (dat) vision (dat) the (gen) night (gen)
Dn(LXX):7:15 Dn(LXX)_7:15_1 Dn(LXX)_7:15_2 Dn(LXX)_7:15_3 Dn(LXX)_7:15_4 Dn(LXX)_7:15_5 Dn(LXX)_7:15_6 Dn(LXX)_7:15_7 Dn(LXX)_7:15_8 Dn(LXX)_7:15_9 Dn(LXX)_7:15_10 Dn(LXX)_7:15_11
Dn(LXX):7:15 x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:16 προσῆλθον πρὸς ἕνα τῶν ἑστώτων καὶ τὴν ἀκρίβειαν ἐζήτουν παρ’ αὐτοῦ ὑπὲρ πάντων τούτων. ἀποκριθεὶς δὲ λέγει μοι καὶ τὴν κρίσιν τῶν λόγων ἐδήλωσέ μοι
Dn(LXX):7:16 (World English Bible Daniel 7:16) I came near to one of those who stood by, and asked him the truth concerning all this. So he told me, and made me know the interpretation of the things.
Dn(LXX):7:16 Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. (Daniel 7:16 BT_4)
Dn(LXX):7:16 προσῆλθον πρὸς ἕνα τῶν ἑστώτων καὶ τὴν ἀκρίβειαν ἐζήτουν παρ’ αὐτοῦ ὑπὲρ πάντων τούτων. ἀποκριθεὶς δὲ λέγει μοι καὶ τὴν κρίσιν τῶν λόγων ἐδήλωσέ μοι
Dn(LXX):7:16 προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀκρίβεια, -ας, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):7:16 By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeden By powodować stać I też, nawet, mianowicie Precyzja By szukać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odpowiadać zaś By mówić/opowiadaj Ja I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By wyjawiać Ja
Dn(LXX):7:16 prosE=lTon pro\s e(/na tO=n e(stO/tOn kai\ tE\n a)kri/beian e)DZE/toun par’ au)tou= u(pe\r pa/ntOn tou/tOn. a)pokriTei\s de\ le/gei moi kai\ tE\n kri/sin tO=n lo/gOn e)dE/lOse/ moi
Dn(LXX):7:16 prosElTon pros hena tOn hestOtOn kai tEn akribeian eDZEtun par’ autu hyper pantOn tutOn. apokriTeis de legei moi kai tEn krisin tOn logOn edElOse moi
Dn(LXX):7:16 VBI_AAI1S P A3_ASM RA_GPM VXI_XAPGPM C RA_ASF N1A_ASF V2I_IAI1S P RD_GSM P A3_GPN RD_GPN VC_APPNSM x V1_PAI3S RP_DS C RA_ASF N3I_ASF RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3S RP_DS
Dn(LXX):7:16 to approach toward (+acc,+gen,+dat) one the to cause to stand and also, even, namely the precision to seek frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell I and also, even, namely the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to disclose I
Dn(LXX):7:16 I-APPROACH-ed, they-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) one (acc) the (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (gen) and the (acc) precision (acc) I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) all (gen) these (gen) upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Yet he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) me (dat) and the (acc) judgment (acc) the (gen) words (gen) he/she/it-DISCLOSE-ed me (dat)
Dn(LXX):7:16 Dn(LXX)_7:16_1 Dn(LXX)_7:16_2 Dn(LXX)_7:16_3 Dn(LXX)_7:16_4 Dn(LXX)_7:16_5 Dn(LXX)_7:16_6 Dn(LXX)_7:16_7 Dn(LXX)_7:16_8 Dn(LXX)_7:16_9 Dn(LXX)_7:16_10 Dn(LXX)_7:16_11 Dn(LXX)_7:16_12 Dn(LXX)_7:16_13 Dn(LXX)_7:16_14 Dn(LXX)_7:16_15 Dn(LXX)_7:16_16 Dn(LXX)_7:16_17 Dn(LXX)_7:16_18 Dn(LXX)_7:16_19 Dn(LXX)_7:16_20 Dn(LXX)_7:16_21 Dn(LXX)_7:16_22 Dn(LXX)_7:16_23 Dn(LXX)_7:16_24 Dn(LXX)_7:16_25
Dn(LXX):7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:17 Ταῦτα τὰ θηρία τὰ μεγάλα εἰσὶ τέσσαρες βασιλεῖαι, αἳ ἀπολοῦνται ἀπὸ τῆς γῆς·
Dn(LXX):7:17 (World English Bible Daniel 7:17) These great animals, which are four, are four kings, who shall arise out of the earth.
Dn(LXX):7:17 "Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. (Daniel 7:17 BT_4)
Dn(LXX):7:17 Ταῦτα τὰ θηρία τὰ μεγάλα εἰσὶ τέσσαρες βασιλεῖαι, αἳ ἀπολοῦνται ἀπὸ τῆς γῆς·
Dn(LXX):7:17 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν βασιλεία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Dn(LXX):7:17 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Zwierzę Wielki By iść; by być Cztery Królestwo Kto/, który/, który By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Dn(LXX):7:17 *tau=ta ta\ TEri/a ta\ mega/la ei)si\ te/ssares basilei=ai, ai(\ a)polou=ntai a)po\ tE=s gE=s·
Dn(LXX):7:17 tauta ta TEria ta megala eisi tessares basileiai, hai apoluntai apo tEs gEs·
Dn(LXX):7:17 RD_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_NPN A1_APN V9_PAI3P A3_NPM N1A_NPF RR_NPF VF2_FMI3P P RA_GSF N1_GSF
Dn(LXX):7:17 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the beast the great to go; to be four kingdom who/whom/which to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land
Dn(LXX):7:17 these (nom|acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are four (nom) kingdoms (nom|voc) who/whom/which (nom) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed away from (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Dn(LXX):7:17 Dn(LXX)_7:17_1 Dn(LXX)_7:17_2 Dn(LXX)_7:17_3 Dn(LXX)_7:17_4 Dn(LXX)_7:17_5 Dn(LXX)_7:17_6 Dn(LXX)_7:17_7 Dn(LXX)_7:17_8 Dn(LXX)_7:17_9 Dn(LXX)_7:17_10 Dn(LXX)_7:17_11 Dn(LXX)_7:17_12 Dn(LXX)_7:17_13
Dn(LXX):7:17 x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:18 καὶ παραλήψονται τὴν βασιλείαν ἅγιοι ὑψίστου καὶ καθέξουσι τὴν βασιλείαν ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων.
Dn(LXX):7:18 (World English Bible Daniel 7:18) But the saints of the Most High shall receive the kingdom, and possess the kingdom forever, even forever and ever.
Dn(LXX):7:18 Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków". (Daniel 7:18 BT_4)
Dn(LXX):7:18 καὶ παραλήψονται τὴν βασιλείαν ἅγιοι ὑψίστου καὶ καθέξουσι τὴν βασιλείαν ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων.
Dn(LXX):7:18 καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Dn(LXX):7:18 I też, nawet, mianowicie By zagarniać Królestwo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Najwyższy I też, nawet, mianowicie By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Królestwo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Dn(LXX):7:18 kai\ paralE/PSontai tE\n basilei/an a(/gioi u(PSi/stou kai\ kaTe/Xousi tE\n basilei/an e(/Os tou= ai)O=nos kai\ e(/Os tou= ai)O=nos tO=n ai)O/nOn.
Dn(LXX):7:18 kai paralEPSontai tEn basileian hagioi hyPSistu kai kaTeXusi tEn basileian heOs tu aiOnos kai heOs tu aiOnos tOn aiOnOn.
Dn(LXX):7:18 C VF_FMI3P RA_ASF N1A_ASF A1A_NPM A1_GSM C VF_FAI3P RA_ASF N1A_ASF P RA_GSM N3W_GSM C P RA_GSM N3W_GSM RA_GPM N3W_GPM
Dn(LXX):7:18 and also, even, namely to take along the kingdom dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) highest and also, even, namely to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the kingdom until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Dn(LXX):7:18 and they-will-be-TAKE-ed-ALONG the (acc) kingdom (acc) holy ([Adj] nom|voc) highest ([Adj] gen) and they-will-HOLD FAST, going-to-HOLD FAST (fut ptcp) (dat) the (acc) kingdom (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) the (gen) eons (gen)
Dn(LXX):7:18 Dn(LXX)_7:18_1 Dn(LXX)_7:18_2 Dn(LXX)_7:18_3 Dn(LXX)_7:18_4 Dn(LXX)_7:18_5 Dn(LXX)_7:18_6 Dn(LXX)_7:18_7 Dn(LXX)_7:18_8 Dn(LXX)_7:18_9 Dn(LXX)_7:18_10 Dn(LXX)_7:18_11 Dn(LXX)_7:18_12 Dn(LXX)_7:18_13 Dn(LXX)_7:18_14 Dn(LXX)_7:18_15 Dn(LXX)_7:18_16 Dn(LXX)_7:18_17 Dn(LXX)_7:18_18 Dn(LXX)_7:18_19
Dn(LXX):7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:19 τότε ἤθελον ἐξακριβάσασθαι περὶ τοῦ θηρίου τοῦ τετάρτου τοῦ διαφθείροντος πάντα καὶ ὑπερφόβου, καὶ ἰδοὺ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροῖ καὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ χαλκοῖ κατεσθίοντες πάντας κυκλόθεν καὶ καταπατοῦντες τοῖς ποσί,
Dn(LXX):7:19 (World English Bible Daniel 7:19) Then I desired to know the truth concerning the fourth animal, which was diverse from all of them, exceedingly terrible, whose teeth were of iron, and its nails of brass; which devoured, broke in pieces, and stamped the residue with its feet;
Dn(LXX):7:19 Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; (Daniel 7:19 BT_4)
Dn(LXX):7:19 τότε ἤθελον ἐξακριβάσασθαι περὶ τοῦ θηρίου τοῦ τετάρτου τοῦ διαφθείροντος πάντα καὶ ὑπερφόβου, καὶ ἰδοὺ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροῖ καὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ χαλκοῖ κατεσθίοντες πάντας κυκλόθεν καὶ καταπατοῦντες τοῖς ποσί,
Dn(LXX):7:19 τότε θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) περί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί ὁ ἡ τό ὄνυξ, -υχος, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κυκλό·θεν καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
Dn(LXX):7:19 Wtedy By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Zwierzę Czwarty By rujnować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo Żelazny I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo Miedź albo brąz By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie Pij; stopa
Dn(LXX):7:19 to/te E)/Telon e)Xakriba/sasTai peri\ tou= TEri/ou tou= teta/rtou tou= diafTei/rontos pa/nta kai\ u(perfo/bou, kai\ i)dou\ oi( o)do/ntes au)tou= sidEroi= kai\ oi( o)/nuCHes au)tou= CHalkoi= katesTi/ontes pa/ntas kuklo/Ten kai\ katapatou=ntes toi=s posi/,
Dn(LXX):7:19 tote ETelon eXakribasasTai peri tu TEriu tu tetartu tu diafTeirontos panta kai hyperfobu, kai idu hoi odontes autu sidEroi kai hoi onyCHes autu CHalkoi katesTiontes pantas kykloTen kai katapatuntes tois posi,
Dn(LXX):7:19 D V1I_IAI1S VC_AMN P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN A1_GSN RA_GSN V1_PAPGSN A3_APN C A1B_GSN C I RA_NPM N3_NPM RD_GSN A1C_NPM C RA_NPM N3_NPM RD_GSN A1C_NPM V1_PAPNPM A3_APM D C V2_PAPNPM RA_DPM N3D_DPM
Dn(LXX):7:19 then to want want, wish, desire ć about (+acc,+gen) the beast the fourth the to ruin every all, each, every, the whole of and also, even, namely ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same iron and also, even, namely the ??? he/she/it/same copper or bronze to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of around and also, even, namely to trample/tread the drink; foot
Dn(LXX):7:19 then I-was-WANT-ing, they-were-WANT-ing about (+acc,+gen) the (gen) beast (gen) the (gen) fourth (gen) the (gen) while RUIN-ing (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) and and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) teeth (nom|voc) him/it/same (gen) iron ([Adj] nom|voc) and the (nom) ???s (nom|voc) him/it/same (gen) copper or bronze ([Adj] nom|voc) while DEVOUR-ing (nom|voc) all (acc) around and while TRAMPLE/TREAD-ing (nom|voc) the (dat) drink (voc); feet (dat)
Dn(LXX):7:19 Dn(LXX)_7:19_1 Dn(LXX)_7:19_2 Dn(LXX)_7:19_3 Dn(LXX)_7:19_4 Dn(LXX)_7:19_5 Dn(LXX)_7:19_6 Dn(LXX)_7:19_7 Dn(LXX)_7:19_8 Dn(LXX)_7:19_9 Dn(LXX)_7:19_10 Dn(LXX)_7:19_11 Dn(LXX)_7:19_12 Dn(LXX)_7:19_13 Dn(LXX)_7:19_14 Dn(LXX)_7:19_15 Dn(LXX)_7:19_16 Dn(LXX)_7:19_17 Dn(LXX)_7:19_18 Dn(LXX)_7:19_19 Dn(LXX)_7:19_20 Dn(LXX)_7:19_21 Dn(LXX)_7:19_22 Dn(LXX)_7:19_23 Dn(LXX)_7:19_24 Dn(LXX)_7:19_25 Dn(LXX)_7:19_26 Dn(LXX)_7:19_27 Dn(LXX)_7:19_28 Dn(LXX)_7:19_29 Dn(LXX)_7:19_30 Dn(LXX)_7:19_31
Dn(LXX):7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:20 καὶ περὶ τῶν δέκα κεράτων αὐτοῦ τῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ἑνὸς τοῦ ἄλλου τοῦ προσφυέντος, καὶ ἐξέπεσαν δι’ αὐτοῦ τρία, καὶ τὸ κέρας ἐκεῖνο εἶχεν ὀφθαλμοὺς καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα, καὶ ἡ πρόσοψις αὐτοῦ ὑπερέφερε τὰ ἄλλα.
Dn(LXX):7:20 (World English Bible Daniel 7:20) and concerning the ten horns that were on its head, and the other [horn] which came up, and before which three fell, even that horn that had eyes, and a mouth that spoke great things, whose look was more stout than its fellows.
Dn(LXX):7:20 oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. (Daniel 7:20 BT_4)
Dn(LXX):7:20 καὶ περὶ τῶν δέκα κεράτων αὐτοῦ τῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ἑνὸς τοῦ ἄλλου τοῦ προσφυέντος, καὶ ἐξέπεσαν δι’ αὐτοῦ τρία, καὶ τὸ κέρας ἐκεῖνο εἶχεν ὀφθαλμοὺς καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα, καὶ πρόσοψις αὐτοῦ ὑπερέφερε τὰ ἄλλα.
Dn(LXX):7:20 καί περί ὁ ἡ τό δέκα κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος); ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό καί ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐκεῖνος -η -ο ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί στόμα[τ], -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)
Dn(LXX):7:20 I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dziesięć Róg On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa I też, nawet, mianowicie Jeden Inny; by skakać I też, nawet, mianowicie By zmniejszać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Trzy I też, nawet, mianowicie Róg Tamto By mieć Oko I też, nawet, mianowicie Ust/żołądka por By mówić Wielki I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Inny
Dn(LXX):7:20 kai\ peri\ tO=n de/ka kera/tOn au)tou= tO=n e)pi\ tE=s kefalE=s kai\ tou= e(no\s tou= a)/llou tou= prosfue/ntos, kai\ e)Xe/pesan di’ au)tou= tri/a, kai\ to\ ke/ras e)kei=no ei)=CHen o)fTalmou\s kai\ sto/ma lalou=n mega/la, kai\ E( pro/soPSis au)tou= u(pere/fere ta\ a)/lla.
Dn(LXX):7:20 kai peri tOn deka keratOn autu tOn epi tEs kefalEs kai tu henos tu allu tu prosfyentos, kai eXepesan di’ autu tria, kai to keras ekeino eiCHen ofTalmus kai stoma lalun megala, kai hE prosoPSis autu hyperefere ta alla.
Dn(LXX):7:20 C P RA_GPN M N3T_GPN RD_GSN RA_GPN P RA_GSF N1_GSF C RA_GSN A3_GSN RA_GSN RD_GSN RA_GSN V1_PAPGSN C VAI_AAI3P P RD_GSN A3_NPN C RA_NSN N3T_NSN RD_NSN V1I_IAI3S N2_APM C N3M_ASN V2_PAPASN A1_APN C RA_NSF N3I_NSF RD_GSN V1I_IAI3S RA_APN A1_APN
Dn(LXX):7:20 and also, even, namely about (+acc,+gen) the ten horn he/she/it/same the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head and also, even, namely the one the other; to leap the ć and also, even, namely to fall off because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same three and also, even, namely the horn that to have eye and also, even, namely mouth/maw stoma to speak great and also, even, namely the ć he/she/it/same ć the other
Dn(LXX):7:20 and about (+acc,+gen) the (gen) ten horns (gen) him/it/same (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) and the (gen) one (gen) the (gen) other (gen); be-you(sg)-being-LEAP-ed! the (gen) and they-FALL OFF-ed because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) three (nom|acc) and the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) that (nom|acc) he/she/it-was-HAVE-ing eyes (acc) and mouth/maw (nom|acc|voc) while SPEAK-ing (nom|acc|voc, voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom) him/it/same (gen) the (nom|acc) other (nom|acc)
Dn(LXX):7:20 Dn(LXX)_7:20_1 Dn(LXX)_7:20_2 Dn(LXX)_7:20_3 Dn(LXX)_7:20_4 Dn(LXX)_7:20_5 Dn(LXX)_7:20_6 Dn(LXX)_7:20_7 Dn(LXX)_7:20_8 Dn(LXX)_7:20_9 Dn(LXX)_7:20_10 Dn(LXX)_7:20_11 Dn(LXX)_7:20_12 Dn(LXX)_7:20_13 Dn(LXX)_7:20_14 Dn(LXX)_7:20_15 Dn(LXX)_7:20_16 Dn(LXX)_7:20_17 Dn(LXX)_7:20_18 Dn(LXX)_7:20_19 Dn(LXX)_7:20_20 Dn(LXX)_7:20_21 Dn(LXX)_7:20_22 Dn(LXX)_7:20_23 Dn(LXX)_7:20_24 Dn(LXX)_7:20_25 Dn(LXX)_7:20_26 Dn(LXX)_7:20_27 Dn(LXX)_7:20_28 Dn(LXX)_7:20_29 Dn(LXX)_7:20_30 Dn(LXX)_7:20_31 Dn(LXX)_7:20_32 Dn(LXX)_7:20_33 Dn(LXX)_7:20_34 Dn(LXX)_7:20_35 Dn(LXX)_7:20_36 Dn(LXX)_7:20_37 Dn(LXX)_7:20_38 Dn(LXX)_7:20_39
Dn(LXX):7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:21 καὶ κατενόουν τὸ κέρας ἐκεῖνο πόλεμον συνιστάμενον πρὸς τοὺς ἁγίους καὶ τροπούμενον αὐτοὺς
Dn(LXX):7:21 (World English Bible Daniel 7:21) I saw, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them;
Dn(LXX):7:21 Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, (Daniel 7:21 BT_4)
Dn(LXX):7:21 καὶ κατενόουν τὸ κέρας ἐκεῖνο πόλεμον συνιστάμενον πρὸς τοὺς ἁγίους καὶ τροπούμενον αὐτοὺς
Dn(LXX):7:21 καί κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐκεῖνος -η -ο πόλεμος, -ου, ὁ συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):7:21 I też, nawet, mianowicie By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Róg Tamto Wojna [zobacz polemiczny] By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Dn(LXX):7:21 kai\ kateno/oun to\ ke/ras e)kei=no po/lemon sunista/menon pro\s tou\s a(gi/ous kai\ tropou/menon au)tou\s
Dn(LXX):7:21 kai katenoun to keras ekeino polemon synistamenon pros tus hagius kai tropumenon autus
Dn(LXX):7:21 C V2I_IAI1S RA_ASN N3T_ASN RD_ASN N2_ASM V6_PMPASN P RA_APM A1A_APM C V4_PAPASN RD_APM
Dn(LXX):7:21 and also, even, namely to understand κατανοώ comprehend, understand the horn that war [see polemic] to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely ć he/she/it/same
Dn(LXX):7:21 and I-was-UNDERSTand-ing, they-were-UNDERSTand-ing the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) that (nom|acc) war (acc) while being-STand WITH-ed (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) holy ([Adj] acc) and them/same (acc)
Dn(LXX):7:21 Dn(LXX)_7:21_1 Dn(LXX)_7:21_2 Dn(LXX)_7:21_3 Dn(LXX)_7:21_4 Dn(LXX)_7:21_5 Dn(LXX)_7:21_6 Dn(LXX)_7:21_7 Dn(LXX)_7:21_8 Dn(LXX)_7:21_9 Dn(LXX)_7:21_10 Dn(LXX)_7:21_11 Dn(LXX)_7:21_12 Dn(LXX)_7:21_13
Dn(LXX):7:21 x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:22 ἕως τοῦ ἐλθεῖν τὸν παλαιὸν ἡμερῶν, καὶ τὴν κρίσιν ἔδωκε τοῖς ἁγίοις τοῦ ὑψίστου, καὶ ὁ καιρὸς ἐδόθη καὶ τὸ βασίλειον κατέσχον οἱ ἅγιοι.
Dn(LXX):7:22 (World English Bible Daniel 7:22) until the ancient of days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom.
Dn(LXX):7:22 aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. (Daniel 7:22 BT_4)
Dn(LXX):7:22 ἕως τοῦ ἐλθεῖν τὸν παλαιὸν ἡμερῶν, καὶ τὴν κρίσιν ἔδωκε τοῖς ἁγίοις τοῦ ὑψίστου, καὶ καιρὸς ἐδόθη καὶ τὸ βασίλειον κατέσχον οἱ ἅγιοι.
Dn(LXX):7:22 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό παλαιός -ά -όν ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό βασίλειος -ον κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Dn(LXX):7:22 Aż; świtaj By przychodzić Stary Dzień I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By dawać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Najwyższy I też, nawet, mianowicie Okres czasu By dawać I też, nawet, mianowicie Królewski By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Dn(LXX):7:22 e(/Os tou= e)lTei=n to\n palaio\n E(merO=n, kai\ tE\n kri/sin e)/dOke toi=s a(gi/ois tou= u(PSi/stou, kai\ o( kairo\s e)do/TE kai\ to\ basi/leion kate/sCHon oi( a(/gioi.
Dn(LXX):7:22 heOs tu elTein ton palaion hEmerOn, kai tEn krisin edOke tois hagiois tu hyPSistu, kai ho kairos edoTE kai to basileion katesCHon hoi hagioi.
Dn(LXX):7:22 P RA_GSN VB_AAN RA_ASM A1A_ASM N1A_GPF C RA_ASF N3I_ASF VAI_AAI3S RA_DPM A1A_DPM RA_GSM A1_GSM C RA_NSM N2_NSM VCI_API3S C RA_ASN N2N_ASN VBI_AAI3P RA_NPM A1A_NPM
Dn(LXX):7:22 until; dawn the to come the old day and also, even, namely the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to give the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the highest and also, even, namely the period of time to give and also, even, namely the royal to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Dn(LXX):7:22 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME the (acc) old ([Adj] acc, nom|acc|voc) days (gen) and the (acc) judgment (acc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) holy ([Adj] dat) the (gen) highest ([Adj] gen) and the (nom) period of time (nom) he/she/it-was-GIVE-ed and the (nom|acc) royal ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-HOLD FAST-ed, they-HOLD FAST-ed the (nom) holy ([Adj] nom|voc)
Dn(LXX):7:22 Dn(LXX)_7:22_1 Dn(LXX)_7:22_2 Dn(LXX)_7:22_3 Dn(LXX)_7:22_4 Dn(LXX)_7:22_5 Dn(LXX)_7:22_6 Dn(LXX)_7:22_7 Dn(LXX)_7:22_8 Dn(LXX)_7:22_9 Dn(LXX)_7:22_10 Dn(LXX)_7:22_11 Dn(LXX)_7:22_12 Dn(LXX)_7:22_13 Dn(LXX)_7:22_14 Dn(LXX)_7:22_15 Dn(LXX)_7:22_16 Dn(LXX)_7:22_17 Dn(LXX)_7:22_18 Dn(LXX)_7:22_19 Dn(LXX)_7:22_20 Dn(LXX)_7:22_21 Dn(LXX)_7:22_22 Dn(LXX)_7:22_23 Dn(LXX)_7:22_24
Dn(LXX):7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:23 καὶ ἐρρέθη μοι περὶ τοῦ θηρίου τοῦ τετάρτου, ὅτι βασιλεία τετάρτη ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς, ἥτις διοίσει παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν καὶ ἀναστατώσει αὐτὴν καὶ καταλεανεῖ αὐτήν.
Dn(LXX):7:23 (World English Bible Daniel 7:23) Thus he said, The fourth animal shall be a fourth kingdom on earth, which shall be diverse from all the kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces.
Dn(LXX):7:23 Powiedział tak: "Czwarta bestia - to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. (Daniel 7:23 BT_4)
Dn(LXX):7:23 καὶ ἐρρέθη μοι περὶ τοῦ θηρίου τοῦ τετάρτου, ὅτι βασιλεία τετάρτη ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς, ἥτις διοίσει παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν καὶ ἀναστατώσει αὐτὴν καὶ καταλεανεῖ αὐτήν.
Dn(LXX):7:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ὅτι βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον τέταρτος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀνα·στατόω (ανα+στατ(ο)-, ανα+στατω·σ-, ανα+στατω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):7:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Zwierzę Czwarty Ponieważ/tamto Królestwo; królewski Czwarty By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Dn(LXX):7:23 kai\ e)rre/TE moi peri\ tou= TEri/ou tou= teta/rtou, o(/ti basilei/a teta/rtE e)/stai e)pi\ tE=s gE=s, E(/tis dioi/sei para\ pa=san tE\n gE=n kai\ a)nastatO/sei au)tE\n kai\ kataleanei= au)tE/n.
Dn(LXX):7:23 kai erreTE moi peri tu TEriu tu tetartu, hoti basileia tetartE estai epi tEs gEs, hEtis dioisei para pasan tEn gEn kai anastatOsei autEn kai kataleanei autEn.
Dn(LXX):7:23 C VCI_API3S RP_DS P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN A1_GSN C N1A_NSF A1_NSF VF_FMI3S P RA_GSF N1_GSF RX_NSF VF_FAI3S P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF C VF_FAI3S RD_ASF C VF2_FAI3S RD_ASF
Dn(LXX):7:23 and also, even, namely to say/tell I about (+acc,+gen) the beast the fourth because/that kingdom; royal fourth to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same
Dn(LXX):7:23 and he/she/it-was-SAY/TELL-ed me (dat) about (+acc,+gen) the (gen) beast (gen) the (gen) fourth (gen) because/that kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) fourth (nom|voc) he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-will-SURPASS/CARRY-THROUGH, you(sg)-will-be-SURPASS/CARRY-ed-THROUGH (classical) frοm beside (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) her/it/same (acc) and her/it/same (acc)
Dn(LXX):7:23 Dn(LXX)_7:23_1 Dn(LXX)_7:23_2 Dn(LXX)_7:23_3 Dn(LXX)_7:23_4 Dn(LXX)_7:23_5 Dn(LXX)_7:23_6 Dn(LXX)_7:23_7 Dn(LXX)_7:23_8 Dn(LXX)_7:23_9 Dn(LXX)_7:23_10 Dn(LXX)_7:23_11 Dn(LXX)_7:23_12 Dn(LXX)_7:23_13 Dn(LXX)_7:23_14 Dn(LXX)_7:23_15 Dn(LXX)_7:23_16 Dn(LXX)_7:23_17 Dn(LXX)_7:23_18 Dn(LXX)_7:23_19 Dn(LXX)_7:23_20 Dn(LXX)_7:23_21 Dn(LXX)_7:23_22 Dn(LXX)_7:23_23 Dn(LXX)_7:23_24 Dn(LXX)_7:23_25 Dn(LXX)_7:23_26 Dn(LXX)_7:23_27
Dn(LXX):7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:24 καὶ τὰ δέκα κέρατα τῆς βασιλείας, δέκα βασιλεῖς στήσονται, καὶ ὁ ἄλλος βασιλεὺς μετὰ τούτους στήσεται, καὶ αὐτὸς διοίσει κακοῖς ὑπὲρ τοὺς πρώτους καὶ τρεῖς βασιλεῖς ταπεινώσει·
Dn(LXX):7:24 (World English Bible Daniel 7:24) As for the ten horns, out of this kingdom shall ten kings arise: and another shall arise after them; and he shall be diverse from the former, and he shall put down three kings.
Dn(LXX):7:24 Dziesięć zaś rogów - z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali trzech królów. (Daniel 7:24 BT_4)
Dn(LXX):7:24 καὶ τὰ δέκα κέρατα τῆς βασιλείας, δέκα βασιλεῖς στήσονται, καὶ ἄλλος βασιλεὺς μετὰ τούτους στήσεται, καὶ αὐτὸς διοίσει κακοῖς ὑπὲρ τοὺς πρώτους καὶ τρεῖς βασιλεῖς ταπεινώσει·
Dn(LXX):7:24 καί ὁ ἡ τό δέκα κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ δέκα βασιλεύς, -έως, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) βασιλεύς, -έως, ὁ μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βασιλεύς, -έως, ὁ ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Dn(LXX):7:24 I też, nawet, mianowicie Dziesięć Róg Królestwo Dziesięć Król By powodować stać I też, nawet, mianowicie Inny Król Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Trzy Król Głębokość; do niżej
Dn(LXX):7:24 kai\ ta\ de/ka ke/rata tE=s basilei/as, de/ka basilei=s stE/sontai, kai\ o( a)/llos basileu\s meta\ tou/tous stE/setai, kai\ au)to\s dioi/sei kakoi=s u(pe\r tou\s prO/tous kai\ trei=s basilei=s tapeinO/sei·
Dn(LXX):7:24 kai ta deka kerata tEs basileias, deka basileis stEsontai, kai ho allos basileus meta tutus stEsetai, kai autos dioisei kakois hyper tus prOtus kai treis basileis tapeinOsei·
Dn(LXX):7:24 C RA_NPN M N3T_NPN RA_GSF N1A_GSF M N3V_NPM VF_FMI3P C RA_NSM RD_NSM N3V_NSM P RD_APM VF_FMI3S C RD_NSM VF_FAI3S A1_DPN P RA_APM A1_APMS C A3_APM N3V_APM VF_FAI3S
Dn(LXX):7:24 and also, even, namely the ten horn the kingdom ten king to cause to stand and also, even, namely the other king after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand and also, even, namely he/she/it/same to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) wickedly to do evil; to make things difficult for above (+acc), on behalf of (+gen) the first and also, even, namely three king depth; to lower
Dn(LXX):7:24 and the (nom|acc) ten horns (nom|acc|voc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) ten kings (acc, nom|voc) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and the (nom) other (nom) king (nom) after (+acc), with (+gen) these (acc) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and he/it/same (nom) he/she/it-will-SURPASS/CARRY-THROUGH, you(sg)-will-be-SURPASS/CARRY-ed-THROUGH (classical) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) first (acc) and three (acc, nom) kings (acc, nom|voc) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical)
Dn(LXX):7:24 Dn(LXX)_7:24_1 Dn(LXX)_7:24_2 Dn(LXX)_7:24_3 Dn(LXX)_7:24_4 Dn(LXX)_7:24_5 Dn(LXX)_7:24_6 Dn(LXX)_7:24_7 Dn(LXX)_7:24_8 Dn(LXX)_7:24_9 Dn(LXX)_7:24_10 Dn(LXX)_7:24_11 Dn(LXX)_7:24_12 Dn(LXX)_7:24_13 Dn(LXX)_7:24_14 Dn(LXX)_7:24_15 Dn(LXX)_7:24_16 Dn(LXX)_7:24_17 Dn(LXX)_7:24_18 Dn(LXX)_7:24_19 Dn(LXX)_7:24_20 Dn(LXX)_7:24_21 Dn(LXX)_7:24_22 Dn(LXX)_7:24_23 Dn(LXX)_7:24_24 Dn(LXX)_7:24_25 Dn(LXX)_7:24_26 Dn(LXX)_7:24_27
Dn(LXX):7:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:25 καὶ ῥήματα εἰς τὸν ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους τοῦ ὑψίστου κατατρίψει καὶ προσδέξεται ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον, καὶ παραδοθήσεται πάντα εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἕως καιροῦ καὶ καιρῶν καὶ ἕως ἡμίσους καιροῦ.
Dn(LXX):7:25 (World English Bible Daniel 7:25) He shall speak words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High; and he shall think to change the times and the law; and they shall be given into his hand until a time and times and half a time.
Dn(LXX):7:25 Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. (Daniel 7:25 BT_4)
Dn(LXX):7:25 καὶ ῥήματα εἰς τὸν ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους τοῦ ὑψίστου κατατρίψει καὶ προσδέξεται ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον, καὶ παραδοθήσεται πάντα εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἕως καιροῦ καὶ καιρῶν καὶ ἕως ἡμίσους καιροῦ.
Dn(LXX):7:25 καί ῥῆμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) κατα·τρίβω [LXX] (-, κατα+τριψ-, -, -, -, κατα+τριβ·[θ]-) καί προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί νόμος, -ου, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Dn(LXX):7:25 I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Do (+przyspieszenie) Najwyższy By mówić I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Najwyższy By mleć się na dół I też, nawet, mianowicie By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Do ??? Okres czasu I też, nawet, mianowicie Prawo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo Aż; świtaj Okres czasu I też, nawet, mianowicie Okres czasu I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Pół Okres czasu
Dn(LXX):7:25 kai\ r(E/mata ei)s to\n u(/PSiston lalE/sei kai\ tou\s a(gi/ous tou= u(PSi/stou katatri/PSei kai\ prosde/Xetai a)lloiO=sai kairou\s kai\ no/mon, kai\ paradoTE/setai pa/nta ei)s ta\s CHei=ras au)tou= e(/Os kairou= kai\ kairO=n kai\ e(/Os E(mi/sous kairou=.
Dn(LXX):7:25 kai rEmata eis ton hyPSiston lalEsei kai tus hagius tu hyPSistu katatriPSei kai prosdeXetai alloiOsai kairus kai nomon, kai paradoTEsetai panta eis tas CHeiras autu heOs kairu kai kairOn kai heOs hEmisus kairu.
Dn(LXX):7:25 C N3M_APN P RA_ASM A1_ASM VF_FAI3S C RA_APM A1A_APM RA_GSM A1_GSM VF_FAI3S C VF_FMI3S VA_AAN N2_APM C N2_ASM C VC_FPI3S A3_APN P RA_APF N3_APF RD_GSM P N2_GSM C N2_GPM C P A3U_GSM N2_GSM
Dn(LXX):7:25 and also, even, namely declaration statement, utterance into (+acc) the highest to speak and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the highest to grind down and also, even, namely to accept receive favourably, accept to ??? period of time and also, even, namely law and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine every all, each, every, the whole of into (+acc) the hand he/she/it/same until; dawn period of time and also, even, namely period of time and also, even, namely until; dawn half period of time
Dn(LXX):7:25 and declarations (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) highest ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) and the (acc) holy ([Adj] acc) the (gen) highest ([Adj] gen) he/she/it-will-GRIND-DOWN, you(sg)-will-be-GRIND-ed-DOWN (classical) and he/she/it-will-be-ACCEPT-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) periods of time (acc) and law (acc) and he/she/it-will-be-Hand OVER-ed all (nom|acc|voc), every (acc) into (+acc) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) and periods of time (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) half (gen) period of time (gen)
Dn(LXX):7:25 Dn(LXX)_7:25_1 Dn(LXX)_7:25_2 Dn(LXX)_7:25_3 Dn(LXX)_7:25_4 Dn(LXX)_7:25_5 Dn(LXX)_7:25_6 Dn(LXX)_7:25_7 Dn(LXX)_7:25_8 Dn(LXX)_7:25_9 Dn(LXX)_7:25_10 Dn(LXX)_7:25_11 Dn(LXX)_7:25_12 Dn(LXX)_7:25_13 Dn(LXX)_7:25_14 Dn(LXX)_7:25_15 Dn(LXX)_7:25_16 Dn(LXX)_7:25_17 Dn(LXX)_7:25_18 Dn(LXX)_7:25_19 Dn(LXX)_7:25_20 Dn(LXX)_7:25_21 Dn(LXX)_7:25_22 Dn(LXX)_7:25_23 Dn(LXX)_7:25_24 Dn(LXX)_7:25_25 Dn(LXX)_7:25_26 Dn(LXX)_7:25_27 Dn(LXX)_7:25_28 Dn(LXX)_7:25_29 Dn(LXX)_7:25_30 Dn(LXX)_7:25_31 Dn(LXX)_7:25_32 Dn(LXX)_7:25_33
Dn(LXX):7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:26 καὶ ἡ κρίσις καθίσεται καὶ τὴν ἐξουσίαν ἀπολοῦσι καὶ βουλεύσονται μιᾶναι καὶ ἀπολέσαι ἕως τέλους.
Dn(LXX):7:26 (World English Bible Daniel 7:26) But the judgment shall be set, and they shall take away his dominion, to consume and to destroy it to the end.
Dn(LXX):7:26 Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. (Daniel 7:26 BT_4)
Dn(LXX):7:26 καὶ κρίσις καθίσεται καὶ τὴν ἐξουσίαν ἀπολοῦσι καὶ βουλεύσονται μιᾶναι καὶ ἀπολέσαι ἕως τέλους.
Dn(LXX):7:26 καί ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τέλο·ς, -ους, τό
Dn(LXX):7:26 I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź I też, nawet, mianowicie Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Do ??? By zanieczyszczać I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Aż; świtaj Koniec (wypadek, spełnienie)
Dn(LXX):7:26 kai\ E( kri/sis kaTi/setai kai\ tE\n e)Xousi/an a)polou=si kai\ bouleu/sontai mia=nai kai\ a)pole/sai e(/Os te/lous.
Dn(LXX):7:26 kai hE krisis kaTisetai kai tEn eXusian apolusi kai buleusontai mianai kai apolesai heOs telus.
Dn(LXX):7:26 C RA_NSF N3I_NSF VF_FMI3S C RA_ASF N1A_ASF VF2_FAI3P C VF_FMI3P VA_AAN C VA_AAN P N3E_GSN
Dn(LXX):7:26 and also, even, namely the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge and also, even, namely the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to ??? to pollute and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing until; dawn end (event, consummation)
Dn(LXX):7:26 and the (nom) judgment (nom) he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed and the (acc) authority (acc) they-will-LOSE/DESTROY, going-to-LOSE/DESTROY (fut ptcp) (dat) and they-will-be-???-ed to-POLLUTE, be-you(sg)-POLLUTE-ed!, he/she/it-happens-to-POLLUTE (opt) and to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) end (gen)
Dn(LXX):7:26 Dn(LXX)_7:26_1 Dn(LXX)_7:26_2 Dn(LXX)_7:26_3 Dn(LXX)_7:26_4 Dn(LXX)_7:26_5 Dn(LXX)_7:26_6 Dn(LXX)_7:26_7 Dn(LXX)_7:26_8 Dn(LXX)_7:26_9 Dn(LXX)_7:26_10 Dn(LXX)_7:26_11 Dn(LXX)_7:26_12 Dn(LXX)_7:26_13 Dn(LXX)_7:26_14 Dn(LXX)_7:26_15
Dn(LXX):7:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:27 καὶ τὴν βασιλείαν καὶ τὴν ἐξουσίαν καὶ τὴν μεγαλειότητα αὐτῶν καὶ τὴν ἀρχὴν πασῶν τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν βασιλειῶν ἔδωκε λαῷ ἁγίῳ ὑψίστου βασιλεῦσαι βασιλείαν αἰώνιον, καὶ πᾶσαι [αἱ] ἐξουσίαι αὐτῷ ὑποταγήσονται καὶ πειθαρχήσουσιν αὐτῷ.
Dn(LXX):7:27 (World English Bible Daniel 7:27) The kingdom and the dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole sky, shall be given to the people of the saints of the Most High: his kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him.
Dn(LXX):7:27 A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe". (Daniel 7:27 BT_4)
Dn(LXX):7:27 καὶ τὴν βασιλείαν καὶ τὴν ἐξουσίαν καὶ τὴν μεγαλειότητα αὐτῶν καὶ τὴν ἀρχὴν πασῶν τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν βασιλειῶν ἔδωκε λαῷ ἁγίῳ ὑψίστου βασιλεῦσαι βασιλείαν αἰώνιον, καὶ πᾶσαι [αἱ] ἐξουσίαι αὐτῷ ὑποταγήσονται καὶ πειθαρχήσουσιν αὐτῷ.
Dn(LXX):7:27 καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό μεγαλειότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ αἰώνιος -ία -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) καί πειθ·αρχέω (πειθαρχ(ε)-, πειθαρχη·σ-, πειθαρχη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):7:27 I też, nawet, mianowicie Królestwo I też, nawet, mianowicie Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} I też, nawet, mianowicie Wspaniałość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Początek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Królestwo; królewski By dawać Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Najwyższy By panować Królestwo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} On/ona/to/to samo By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] I też, nawet, mianowicie By być posłusznym władzy (słuchaj, poddawaj się do władzy, przekonywany przez władcę) On/ona/to/to samo
Dn(LXX):7:27 kai\ tE\n basilei/an kai\ tE\n e)Xousi/an kai\ tE\n megaleio/tEta au)tO=n kai\ tE\n a)rCHE\n pasO=n tO=n u(po\ to\n ou)rano\n basileiO=n e)/dOke laO=| a(gi/O| u(PSi/stou basileu=sai basilei/an ai)O/nion, kai\ pa=sai [ai(] e)Xousi/ai au)tO=| u(potagE/sontai kai\ peiTarCHE/sousin au)tO=|.
Dn(LXX):7:27 kai tEn basileian kai tEn eXusian kai tEn megaleiotEta autOn kai tEn arCHEn pasOn tOn hypo ton uranon basileiOn edOke laO hagiO hyPSistu basileusai basileian aiOnion, kai pasai [hai] eXusiai autO hypotagEsontai kai peiTarCHEsusin autO.
Dn(LXX):7:27 C RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N1A_ASF C RA_ASF N3T_ASF RD_GPM C RA_ASF N1_ASF A1S_GPF RA_GPF P RA_ASM N2_ASM N1A_GPF VAI_AAI3S N2_DSM A1A_DSM A1_GSM VA_AAN N1A_ASF A1B_ASF C A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_DSM VD_FPI3P C VF_FAI3P RD_DSM
Dn(LXX):7:27 and also, even, namely the kingdom and also, even, namely the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence and also, even, namely the magnificence he/she/it/same and also, even, namely the beginning every all, each, every, the whole of the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sky/heaven kingdom; royal to give people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) highest to reign kingdom aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence he/she/it/same to subordinate [like a soldier to a commander] and also, even, namely to obey authority (hearken, yield to authority, persuaded by ruler) he/she/it/same
Dn(LXX):7:27 and the (acc) kingdom (acc) and the (acc) authority (acc) and the (acc) magnificence (acc) them/same (gen) and the (acc) beginning (acc) all (gen) the (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) sky/heaven (acc) kingdoms (gen); royal ([Adj] gen) he/she/it-GIVE-ed people (dat) holy ([Adj] dat) highest ([Adj] gen) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) kingdom (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) authorities (nom|voc) him/it/same (dat) they-will-be-SUBORDINATE-ed and they-will-OBEY AUTHORITY, going-to-OBEY AUTHORITY (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat)
Dn(LXX):7:27 Dn(LXX)_7:27_1 Dn(LXX)_7:27_2 Dn(LXX)_7:27_3 Dn(LXX)_7:27_4 Dn(LXX)_7:27_5 Dn(LXX)_7:27_6 Dn(LXX)_7:27_7 Dn(LXX)_7:27_8 Dn(LXX)_7:27_9 Dn(LXX)_7:27_10 Dn(LXX)_7:27_11 Dn(LXX)_7:27_12 Dn(LXX)_7:27_13 Dn(LXX)_7:27_14 Dn(LXX)_7:27_15 Dn(LXX)_7:27_16 Dn(LXX)_7:27_17 Dn(LXX)_7:27_18 Dn(LXX)_7:27_19 Dn(LXX)_7:27_20 Dn(LXX)_7:27_21 Dn(LXX)_7:27_22 Dn(LXX)_7:27_23 Dn(LXX)_7:27_24 Dn(LXX)_7:27_25 Dn(LXX)_7:27_26 Dn(LXX)_7:27_27 Dn(LXX)_7:27_28 Dn(LXX)_7:27_29 Dn(LXX)_7:27_30 Dn(LXX)_7:27_31 Dn(LXX)_7:27_32 Dn(LXX)_7:27_33 Dn(LXX)_7:27_34 Dn(LXX)_7:27_35
Dn(LXX):7:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):7:28 ἕως καταστροφῆς τοῦ λόγου ἐγὼ Δανιηλ σφόδρα ἐκστάσει περιειχόμην, καὶ ἡ ἕξις μου διήνεγκεν ἐμοί, καὶ τὸ ῥῆμα ἐν καρδίᾳ μου ἐστήριξα.
Dn(LXX):7:28 (World English Bible Daniel 7:28) Here is the end of the matter. As for me, Daniel, my thoughts much troubled me, and my face was changed in me: but I kept the matter in my heart.
Dn(LXX):7:28 Dotąd opis zdarzenia. Moje myśli przeraziły bardzo mnie, Daniela; zmieniłem się na twarzy, lecz zachowałem wydarzenie w sercu. (Daniel 7:28 BT_4)
Dn(LXX):7:28 ἕως καταστροφῆς τοῦ λόγου ἐγὼ Δανιηλ σφόδρα ἐκστάσει περιειχόμην, καὶ ἕξις μου διήνεγκεν ἐμοί, καὶ τὸ ῥῆμα ἐν καρδίᾳ μου ἐστήριξα.
Dn(LXX):7:28 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κατα·στροφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ σφόδρα ἔκ·στασις, -εως, ἡ περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἕξις, -εως, ἡ; ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-)
Dn(LXX):7:28 Aż; świtaj Katastrofa Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Daniel Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Zdziwienia/zachwyt Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości I też, nawet, mianowicie Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by odchodzić Ja By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał
Dn(LXX):7:28 e(/Os katastrofE=s tou= lo/gou e)gO\ *daniEl sfo/dra e)ksta/sei perieiCHo/mEn, kai\ E( e(/Xis mou diE/negken e)moi/, kai\ to\ r(E=ma e)n kardi/a| mou e)stE/riXa.
Dn(LXX):7:28 heOs katastrofEs tu logu egO daniEl sfodra ekstasei perieiCHomEn, kai hE heXis mu diEnenken emoi, kai to rEma en kardia mu estEriXa.
Dn(LXX):7:28 P N1_GSF RA_GSM N2_GSM RP_NS N_NSM D N3I_DSF V1I_IMI1S C RA_NSF N3I_NSF RP_GS VAI_AAI3S RP_DS C RA_ASN N3M_ASN P N1A_DSF RP_GS VAI_AAI1S
Dn(LXX):7:28 until; dawn catastrophe the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I Daniel vehement, intense, keen, inveighingly, eager astoundment/ecstasy to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents and also, even, namely the maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to depart I to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) I; my/mine and also, even, namely the declaration statement, utterance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated
Dn(LXX):7:28 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) catastrophe (gen) the (gen) word (gen) I (nom) Daniel (indecl) vehement, astoundment/ecstasy (dat) I-was-being-CONTAINED-ed and the (nom) maturity (nom); be-you(sg)-DEPART-ing! me (gen) he/she/it-SURPASS/CARRY-ed-THROUGH me (dat); my/mine (nom|voc) and the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) I-SUPPORTED-ed
Dn(LXX):7:28 Dn(LXX)_7:28_1 Dn(LXX)_7:28_2 Dn(LXX)_7:28_3 Dn(LXX)_7:28_4 Dn(LXX)_7:28_5 Dn(LXX)_7:28_6 Dn(LXX)_7:28_7 Dn(LXX)_7:28_8 Dn(LXX)_7:28_9 Dn(LXX)_7:28_10 Dn(LXX)_7:28_11 Dn(LXX)_7:28_12 Dn(LXX)_7:28_13 Dn(LXX)_7:28_14 Dn(LXX)_7:28_15 Dn(LXX)_7:28_16 Dn(LXX)_7:28_17 Dn(LXX)_7:28_18 Dn(LXX)_7:28_19 Dn(LXX)_7:28_20 Dn(LXX)_7:28_21 Dn(LXX)_7:28_22
Dn(LXX):7:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x