Dn(LXX):6:1 καὶ Ἀρταξέρξης ὁ τῶν Μήδων παρέλαβε τὴν βασιλείαν. καὶ Δαρεῖος πλήρης τῶν ἡμερῶν καὶ ἔνδοξος ἐν γήρει·
Dn(LXX):6:1 (World English Bible Daniel 5:31) Darius the Mede received the kingdom, being about sixty-two years old.
Dn(LXX):6:1 Dariusz zaś, Med, liczący sześćdziesiąt dwa lata, otrzymał królestwo. (Daniel 6:1 BT_4)
Dn(LXX):6:1 καὶ Ἀρταξέρξης τῶν Μήδων παρέλαβε τὴν βασιλείαν. Καὶ Δαρεῖος πλήρης τῶν ἡμερῶν καὶ ἔνδοξος ἐν γήρει·
Dn(LXX):6:1 καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Μῆδος, -ου, ὁ παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ καί πλήρης -ες ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἔν·δοξος -ον ἐν γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό
Dn(LXX):6:1 I też, nawet, mianowicie Med [mieszkaniec Medii] By zagarniać Królestwo I też, nawet, mianowicie Pełny Dzień I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Starość
Dn(LXX):6:1 kai\ *)artaXe/rXEs o( tO=n *mE/dOn pare/labe tE\n basilei/an. *kai\ *darei=os plE/rEs tO=n E(merO=n kai\ e)/ndoXos e)n gE/rei·
Dn(LXX):6:1 kai artaXerXEs ho tOn mEdOn parelabe tEn basileian. kai dareios plErEs tOn hEmerOn kai endoXos en gErei·
Dn(LXX):6:1 C N1M_NSM RA_NSM RA_GPM N2_GPM VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF C N2_NSM A3H_NSM RA_GPF N1A_GPF C A1B_NSM P N3_DSN
Dn(LXX):6:1 and also, even, namely ć the the Mede [inhabitant of Media] to take along the kingdom and also, even, namely ć full the day and also, even, namely glorious illustrious, renowned in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among old age
Dn(LXX):6:1 and the (nom) the (gen) Medes (gen) he/she/it-TAKE-ed-ALONG the (acc) kingdom (acc) and full ([Adj] nom) the (gen) days (gen) and glorious ([Adj] nom) in/among/by (+dat) old age (dat)
Dn(LXX):6:1 Dn(LXX)_6:1_1 Dn(LXX)_6:1_2 Dn(LXX)_6:1_3 Dn(LXX)_6:1_4 Dn(LXX)_6:1_5 Dn(LXX)_6:1_6 Dn(LXX)_6:1_7 Dn(LXX)_6:1_8 Dn(LXX)_6:1_9 Dn(LXX)_6:1_10 Dn(LXX)_6:1_11 Dn(LXX)_6:1_12 Dn(LXX)_6:1_13 Dn(LXX)_6:1_14 Dn(LXX)_6:1_15 Dn(LXX)_6:1_16 Dn(LXX)_6:1_17
Dn(LXX):6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:2 καὶ κατέστησε σατράπας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ
Dn(LXX):6:2 (World English Bible Daniel 6:1) It pleased Darius to set over the kingdom one hundred twenty satraps, who should be throughout the whole kingdom;
Dn(LXX):6:2 Spodobało się ustanowić Dariuszowi nad państwem stu dwudziestu satrapów, którzy mieli przebywać w całym królestwie, (Daniel 6:2 BT_4)
Dn(LXX):6:2 καὶ κατέστησε σατράπας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ
Dn(LXX):6:2 καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):6:2 I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Sto Ikona; dwadzieścia Siedem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo On/ona/to/to samo
Dn(LXX):6:2 kai\ kate/stEse satra/pas e(kato\n ei)/kosi e(pta\ e)pi\ pa/sEs tE=s basilei/as au)tou=
Dn(LXX):6:2 kai katestEse satrapas hekaton eikosi hepta epi pasEs tEs basileias autu
Dn(LXX):6:2 C VHI_AAI3S N1M_APM M M M P A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Dn(LXX):6:2 and also, even, namely to enable lay, render widowed ć hundred icon; twenty seven upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the kingdom he/she/it/same
Dn(LXX):6:2 and he/she/it-ENABLE-ed hundred icons (dat); twenty seven upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen)
Dn(LXX):6:2 Dn(LXX)_6:2_1 Dn(LXX)_6:2_2 Dn(LXX)_6:2_3 Dn(LXX)_6:2_4 Dn(LXX)_6:2_5 Dn(LXX)_6:2_6 Dn(LXX)_6:2_7 Dn(LXX)_6:2_8 Dn(LXX)_6:2_9 Dn(LXX)_6:2_10 Dn(LXX)_6:2_11
Dn(LXX):6:2 x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:3 καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἄνδρας τρεῖς ἡγουμένους αὐτῶν, καὶ Δανιηλ εἷς ἦν τῶν τριῶν ἀνδρῶν
Dn(LXX):6:3 (World English Bible Daniel 6:2) and over them three presidents, of whom Daniel was one; that these satraps might give account to them, and that the king should have no damage.
Dn(LXX):6:3 nad nimi zaś trzech zwierzchników - jednym z nich był Daniel - którym satrapowie składali sprawozdania, by nie obciążać króla. (Daniel 6:3 BT_4)
Dn(LXX):6:3 καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἄνδρας τρεῖς ἡγουμένους αὐτῶν, καὶ Δανιηλ εἷς ἦν τῶν τριῶν ἀνδρῶν
Dn(LXX):6:3 καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί Δανιήλ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Dn(LXX):6:3 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Trzy By uważać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Daniel Jeden By być Trzy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Dn(LXX):6:3 kai\ e)p’ au)tO=n a)/ndras trei=s E(goume/nous au)tO=n, kai\ *daniEl ei(=s E)=n tO=n triO=n a)ndrO=n
Dn(LXX):6:3 kai ep’ autOn andras treis hEgumenus autOn, kai daniEl heis En tOn triOn andrOn
Dn(LXX):6:3 C P RD_GPM N3_APM A3_APM V2_PMPAPM RD_GPM C N_NSM A3_NSM V9I_IAI3S RA_GPM A3_GPM N3_GPM
Dn(LXX):6:3 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". three to deem he/she/it/same and also, even, namely Daniel one to be the three man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Dn(LXX):6:3 and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) men, husbands (acc) three (acc, nom) while being-DEEM-ed (acc) them/same (gen) and Daniel (indecl) one (nom) he/she/it-was the (gen) three (gen) men, husbands (gen)
Dn(LXX):6:3 Dn(LXX)_6:3_1 Dn(LXX)_6:3_2 Dn(LXX)_6:3_3 Dn(LXX)_6:3_4 Dn(LXX)_6:3_5 Dn(LXX)_6:3_6 Dn(LXX)_6:3_7 Dn(LXX)_6:3_8 Dn(LXX)_6:3_9 Dn(LXX)_6:3_10 Dn(LXX)_6:3_11 Dn(LXX)_6:3_12 Dn(LXX)_6:3_13 Dn(LXX)_6:3_14
Dn(LXX):6:3 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:4 ὑπὲρ πάντας ἔχων ἐξουσίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ. καὶ Δανιηλ ἦν ἐνδεδυμένος πορφύραν καὶ μέγας καὶ ἔνδοξος ἔναντι Δαρείου τοῦ βασιλέως, καθότι ἦν ἔνδοξος καὶ ἐπιστήμων καὶ συνετός, καὶ πνεῦμα ἅγιον ἐν αὐτῷ, καὶ εὐοδούμενος ἐν ταῖς πραγματείαις τοῦ βασιλέως, αἷς ἔπρασσε. τότε ὁ βασιλεὺς ἐβουλεύσατο καταστῆσαι τὸν Δανιηλ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας, οὓς κατέστησε μετ’ αὐτοῦ, καὶ σατράπας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτά.
Dn(LXX):6:4 (World English Bible Daniel 6:3) Then this Daniel was distinguished above the presidents and the satraps, because an excellent spirit was in him; and the king thought to set him over the whole realm.
Dn(LXX):6:4 Daniel zaś przewyższał zwierzchników i satrapów, posiadał bowiem niezwykłego ducha. Król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. (Daniel 6:4 BT_4)
Dn(LXX):6:4 ὑπὲρ πάντας ἔχων ἐξουσίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ. καὶ Δανιηλ ἦν ἐνδεδυμένος πορφύραν καὶ μέγας καὶ ἔνδοξος ἔναντι Δαρείου τοῦ βασιλέως, καθότι ἦν ἔνδοξος καὶ ἐπιστήμων καὶ συνετός, καὶ πνεῦμα ἅγιον ἐν αὐτῷ, καὶ εὐοδούμενος ἐν ταῖς πραγματείαις τοῦ βασιλέως, αἷς ἔπρασσε. τότε βασιλεὺς ἐβουλεύσατο καταστῆσαι τὸν Δανιηλ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας, οὓς κατέστησε μετ’ αὐτοῦ, καὶ σατράπας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτά.
Dn(LXX):6:4 ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ καί Δανιήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἔν·δοξος -ον ἔν·αντι ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καθότι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔν·δοξος -ον καί ἐπι·στήμων -ον, gen. sg. -ονος καί συν·ετός -ή -όν καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πραγματεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) τότε ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά
Dn(LXX):6:4 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mieć Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo I też, nawet, mianowicie Daniel By być By ubierać Purpurowy [materiał]; purpurowy I też, nawet, mianowicie Wielki I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny Przedtem (+informacja) Król Jak By być Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Biegły I też, nawet, mianowicie insightful/bystry I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praktyczna sprawa Król Kto/, który/, który By działać Wtedy Król Do ??? By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Daniel Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dwa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sto Ikona; dwadzieścia Siedem
Dn(LXX):6:4 u(pe\r pa/ntas e)/CHOn e)Xousi/an e)n tE=| basilei/a|. kai\ *daniEl E)=n e)ndedume/nos porfu/ran kai\ me/gas kai\ e)/ndoXos e)/nanti *darei/ou tou= basile/Os, kaTo/ti E)=n e)/ndoXos kai\ e)pistE/mOn kai\ suneto/s, kai\ pneu=ma a(/gion e)n au)tO=|, kai\ eu)odou/menos e)n tai=s pragmatei/ais tou= basile/Os, ai(=s e)/prasse. to/te o( basileu\s e)bouleu/sato katastE=sai to\n *daniEl e)pi\ pa/sEs tE=s basilei/as au)tou= kai\ tou\s du/o a)/ndras, ou(\s kate/stEse met’ au)tou=, kai\ satra/pas e(kato\n ei)/kosi e(pta/.
Dn(LXX):6:4 hyper pantas eCHOn eXusian en tE basileia. kai daniEl En endedymenos porfyran kai megas kai endoXos enanti dareiu tu basileOs, kaToti En endoXos kai epistEmOn kai synetos, kai pneuma hagion en autO, kai euodumenos en tais pragmateiais tu basileOs, hais eprasse. tote ho basileus ebuleusato katastEsai ton daniEl epi pasEs tEs basileias autu kai tus dyo andras, hus katestEse met’ autu, kai satrapas hekaton eikosi hepta.
Dn(LXX):6:4 P A3_APM V1_PAPNSM N1A_ASF P RA_DSF N1A_DSF C N_NSM V9I_IAI3S VM_XPPNSM N1A_ASF C A1P_NSM C A1B_NSM P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM D V9I_IAI3S A1B_NSM C A3N_NSM C A1_NSM C N3M_NSN A1A_NSN P RD_DSM C V4_PMPNSM P RA_DPF N1A_DPF RA_GSM N3V_GSM RR_DPF V1I_IAI3S D RA_NSM N3V_NSM VAI_AMI3S VA_AAN RA_ASM N_ASM P A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C RA_APM M N3_APM RR_APM VHI_AAI3S P RD_GSM C N1M_APM M M M
Dn(LXX):6:4 above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of to have authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom and also, even, namely Daniel to be to clothe purple [cloth]; purple and also, even, namely great and also, even, namely glorious illustrious, renowned before (+gen) ć the king as to be glorious illustrious, renowned and also, even, namely expert and also, even, namely insightful/discerning and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the practical matter the king who/whom/which to act then the king to ??? to enable lay, render widowed the Daniel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the kingdom he/she/it/same and also, even, namely the two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to enable lay, render widowed after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć hundred icon; twenty seven
Dn(LXX):6:4 above (+acc), on behalf of (+gen) all (acc) while HAVE-ing (nom) authority (acc) in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) and Daniel (indecl) he/she/it-was having-been-CLOTHE-ed (nom) purple (acc); purple ([Adj] acc) and great ([Adj] nom) and glorious ([Adj] nom) before (+gen) the (gen) king (gen) as he/she/it-was glorious ([Adj] nom) and expert ([Adj] nom) and insightful/discerning ([Adj] nom) and spirit (nom|acc|voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and while being-PROSPER-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) practical matters (dat) the (gen) king (gen) who/whom/which (dat) he/she/it-was-ACT-ing then the (nom) king (nom) he/she/it-was-???-ed to-ENABLE, be-you(sg)-ENABLE-ed!, he/she/it-happens-to-ENABLE (opt) the (acc) Daniel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) and the (acc) two (nom, acc, gen) men, husbands (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-ENABLE-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and hundred icons (dat); twenty seven
Dn(LXX):6:4 Dn(LXX)_6:4_1 Dn(LXX)_6:4_2 Dn(LXX)_6:4_3 Dn(LXX)_6:4_4 Dn(LXX)_6:4_5 Dn(LXX)_6:4_6 Dn(LXX)_6:4_7 Dn(LXX)_6:4_8 Dn(LXX)_6:4_9 Dn(LXX)_6:4_10 Dn(LXX)_6:4_11 Dn(LXX)_6:4_12 Dn(LXX)_6:4_13 Dn(LXX)_6:4_14 Dn(LXX)_6:4_15 Dn(LXX)_6:4_16 Dn(LXX)_6:4_17 Dn(LXX)_6:4_18 Dn(LXX)_6:4_19 Dn(LXX)_6:4_20 Dn(LXX)_6:4_21 Dn(LXX)_6:4_22 Dn(LXX)_6:4_23 Dn(LXX)_6:4_24 Dn(LXX)_6:4_25 Dn(LXX)_6:4_26 Dn(LXX)_6:4_27 Dn(LXX)_6:4_28 Dn(LXX)_6:4_29 Dn(LXX)_6:4_30 Dn(LXX)_6:4_31 Dn(LXX)_6:4_32 Dn(LXX)_6:4_33 Dn(LXX)_6:4_34 Dn(LXX)_6:4_35 Dn(LXX)_6:4_36 Dn(LXX)_6:4_37 Dn(LXX)_6:4_38 Dn(LXX)_6:4_39 Dn(LXX)_6:4_40 Dn(LXX)_6:4_41 Dn(LXX)_6:4_42 Dn(LXX)_6:4_43 Dn(LXX)_6:4_44 Dn(LXX)_6:4_45 Dn(LXX)_6:4_46 Dn(LXX)_6:4_47 Dn(LXX)_6:4_48 Dn(LXX)_6:4_49 Dn(LXX)_6:4_50 Dn(LXX)_6:4_51 Dn(LXX)_6:4_52 Dn(LXX)_6:4_53 Dn(LXX)_6:4_54 Dn(LXX)_6:4_55 Dn(LXX)_6:4_56 Dn(LXX)_6:4_57 Dn(LXX)_6:4_58 Dn(LXX)_6:4_59 Dn(LXX)_6:4_60 Dn(LXX)_6:4_61 Dn(LXX)_6:4_62 Dn(LXX)_6:4_63 Dn(LXX)_6:4_64 Dn(LXX)_6:4_65 Dn(LXX)_6:4_66
Dn(LXX):6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:5 ὅτε δὲ ἐβουλεύσατο ὁ βασιλεὺς καταστῆσαι τὸν Δανιηλ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ, τότε βουλὴν καὶ γνώμην ἐβουλεύσαντο ἐν ἑαυτοῖς οἱ δύο νεανίσκοι πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, ἐπεὶ οὐδεμίαν ἁμαρτίαν οὐδὲ ἄγνοιαν ηὕρισκον κατὰ τοῦ Δανιηλ περὶ ἧς κατηγορήσουσιν αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα,
Dn(LXX):6:5 (World English Bible Daniel 6:4) Then the presidents and the satraps sought to find occasion against Daniel as touching the kingdom; but they could find no occasion nor fault, because he was faithful, neither was there any error or fault found in him.
Dn(LXX):6:5 Wobec tego zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć podstawę do oskarżenia Daniela w sprawach królestwa. Nie mogli jednak znaleźć podstawy ani żadnego wykroczenia, bo był on wierny i nie można było w nim znaleźć żadnego zaniedbania ani błędu. (Daniel 6:5 BT_4)
Dn(LXX):6:5 ὅτε δὲ ἐβουλεύσατο βασιλεὺς καταστῆσαι τὸν Δανιηλ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ, τότε βουλὴν καὶ γνώμην ἐβουλεύσαντο ἐν ἑαυτοῖς οἱ δύο νεανίσκοι πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, ἐπεὶ οὐδεμίαν ἁμαρτίαν οὐδὲ ἄγνοιαν ηὕρισκον κατὰ τοῦ Δανιηλ περὶ ἧς κατηγορήσουσιν αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα,
Dn(LXX):6:5 ὅτε δέ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τότε βουλή, -ῆς, ἡ καί γνώμη, -ης, ἡ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι πρός ἀλλήλων (gen. pl.) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπεί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἄ·γνοια, -ας, ἡ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) κατά ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ περί ὅς ἥ ὅ κατ·ηγορέω (κατ+ηγορ(ε)-, κατ+ηγορη·σ-, κατ+ηγορη·σ-, -, κατ+ηγορη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):6:5 Kiedy zaś Do ??? Król By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Daniel Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo On/ona/to/to samo Wtedy Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Dwa Młody człowiek Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeden inny By mówić/opowiadaj Odtąd/inaczej [inaczej, np., Nie jeden (nic, nikt) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nieznajomość By znajdować W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Daniel Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kto/, który/, który By oskarżać (gań) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
Dn(LXX):6:5 o(/te de\ e)bouleu/sato o( basileu\s katastE=sai to\n *daniEl e)pi\ pa/sEs tE=s basilei/as au)tou=, to/te boulE\n kai\ gnO/mEn e)bouleu/santo e)n e(autoi=s oi( du/o neani/skoi pro\s a)llE/lous le/gontes, e)pei\ ou)demi/an a(marti/an ou)de\ a)/gnoian Eu(/riskon kata\ tou= *daniEl peri\ E(=s katEgorE/sousin au)tou= pro\s to\n basile/a,
Dn(LXX):6:5 hote de ebuleusato ho basileus katastEsai ton daniEl epi pasEs tEs basileias autu, tote bulEn kai gnOmEn ebuleusanto en heautois hoi dyo neaniskoi pros allElus legontes, epei udemian hamartian ude agnoian hEuriskon kata tu daniEl peri hEs katEgorEsusin autu pros ton basilea,
Dn(LXX):6:5 D x VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAN RA_ASM N_ASM P A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM D N1_ASF C N1_ASF VAI_AMI3P P RD_DPM RA_NPM M N2_NPM P RD_APM V1_PAPNPM C A1A_ASF N1A_ASF C N1A_ASF V1I_IAI3P P RA_GSM N_GSM P RR_GSF VF_FAI3P RD_GSM P RA_ASM N3V_ASM
Dn(LXX):6:5 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? the king to enable lay, render widowed the Daniel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the kingdom he/she/it/same then plan/intention and also, even, namely knowledge-based determination [see gnomic] to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves the two young man toward (+acc,+gen,+dat) one another to say/tell since/otherwise [otherwise, e.g., not one (nothing, no one) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ignorance to find down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the Daniel about (+acc,+gen) who/whom/which to accuse (reproach) he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the king
Dn(LXX):6:5 when Yet he/she/it-was-???-ed the (nom) king (nom) to-ENABLE, be-you(sg)-ENABLE-ed!, he/she/it-happens-to-ENABLE (opt) the (acc) Daniel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) then plan/intention (acc) and knowledge-based determination (acc) they-were-???-ed in/among/by (+dat) selves (dat) the (nom) two (nom, acc, gen) young men (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) one another (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) since not one (acc) sin (acc) neither/nor ignorance (acc) I-was-FIND-ing, they-were-FIND-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) Daniel (indecl) about (+acc,+gen) who/whom/which (gen) they-will-ACCUSE, going-to-ACCUSE (fut ptcp) (dat) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)
Dn(LXX):6:5 Dn(LXX)_6:5_1 Dn(LXX)_6:5_2 Dn(LXX)_6:5_3 Dn(LXX)_6:5_4 Dn(LXX)_6:5_5 Dn(LXX)_6:5_6 Dn(LXX)_6:5_7 Dn(LXX)_6:5_8 Dn(LXX)_6:5_9 Dn(LXX)_6:5_10 Dn(LXX)_6:5_11 Dn(LXX)_6:5_12 Dn(LXX)_6:5_13 Dn(LXX)_6:5_14 Dn(LXX)_6:5_15 Dn(LXX)_6:5_16 Dn(LXX)_6:5_17 Dn(LXX)_6:5_18 Dn(LXX)_6:5_19 Dn(LXX)_6:5_20 Dn(LXX)_6:5_21 Dn(LXX)_6:5_22 Dn(LXX)_6:5_23 Dn(LXX)_6:5_24 Dn(LXX)_6:5_25 Dn(LXX)_6:5_26 Dn(LXX)_6:5_27 Dn(LXX)_6:5_28 Dn(LXX)_6:5_29 Dn(LXX)_6:5_30 Dn(LXX)_6:5_31 Dn(LXX)_6:5_32 Dn(LXX)_6:5_33 Dn(LXX)_6:5_34 Dn(LXX)_6:5_35 Dn(LXX)_6:5_36 Dn(LXX)_6:5_37 Dn(LXX)_6:5_38 Dn(LXX)_6:5_39 Dn(LXX)_6:5_40 Dn(LXX)_6:5_41 Dn(LXX)_6:5_42
Dn(LXX):6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:6 καὶ εἶπαν Δεῦτε στήσωμεν ὁρισμὸν καθ’ ἑαυτῶν ὅτι πᾶς ἄνθρωπος οὐκ ἀξιώσει ἀξίωμα καὶ οὐ μὴ εὔξηται εὐχὴν ἀπὸ παντὸς θεοῦ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα, ἀλλ’ ἢ παρὰ Δαρείου τοῦ βασιλέως· εἰ δὲ μή, ἀποθανεῖται· ἵνα ἡττήσωσι τὸν Δανιηλ ἐναντίον τοῦ βασιλέως, καὶ ῥιφῇ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων. ᾔδεισαν γὰρ ὅτι Δανιηλ προσεύχεται καὶ δεῖται κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ τρὶς τῆς ἡμέρας.
Dn(LXX):6:6 (World English Bible Daniel 6:5) Then these men said, We shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God.
Dn(LXX):6:6 Ludzie ci powiedzieli: «Nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciw Danielowi, jeśli nie wysuniemy przeciw niemu oskarżenia wziętego z kultu jego Boga». (Daniel 6:6 BT_4)
Dn(LXX):6:6 καὶ εἶπαν Δεῦτε στήσωμεν ὁρισμὸν καθ’ ἑαυτῶν ὅτι πᾶς ἄνθρωπος οὐκ ἀξιώσει ἀξίωμα καὶ οὐ μὴ εὔξηται εὐχὴν ἀπὸ παντὸς θεοῦ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα, ἀλλ’ παρὰ Δαρείου τοῦ βασιλέως· εἰ δὲ μή, ἀποθανεῖται· ἵνα ἡττήσωσι τὸν Δανιηλ ἐναντίον τοῦ βασιλέως, καὶ ῥιφῇ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων. ᾔδεισαν γὰρ ὅτι Δανιηλ προσεύχεται καὶ δεῖται κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ τρὶς τῆς ἡμέρας.
Dn(LXX):6:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θεός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ τριά·κοντα ἀλλά ἤ[1] παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰ δέ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἵνα ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ὅτι Δανιήλ, ὁ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τρίς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(LXX):6:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przychodź By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By uważać godny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg  Aż; świtaj Dzień Trzydzieści Ale Albo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król Jeżeli zaś Nie By umierać żeby / ażeby / bo By tracić Daniel Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Król I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Lew By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto Daniel By modlić się się I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Trzy razy Dzień
Dn(LXX):6:6 kai\ ei)=pan *deu=te stE/sOmen o(rismo\n kaT’ e(autO=n o(/ti pa=s a)/nTrOpos ou)k a)XiO/sei a)Xi/Oma kai\ ou) mE\ eu)/XEtai eu)CHE\n a)po\ panto\s Teou= e(/Os E(merO=n tria/konta, a)ll’ E)\ para\ *darei/ou tou= basile/Os· ei) de\ mE/, a)poTanei=tai· i(/na E(ttE/sOsi to\n *daniEl e)nanti/on tou= basile/Os, kai\ r(ifE=| ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn. E)/|deisan ga\r o(/ti *daniEl proseu/CHetai kai\ dei=tai kuri/ou tou= Teou= au)tou= tri\s tE=s E(me/ras.
Dn(LXX):6:6 kai eipan deute stEsOmen horismon kaT’ heautOn hoti pas anTrOpos uk aXiOsei aXiOma kai u mE euXEtai euCHEn apo pantos Teu heOs hEmerOn triakonta, all’ E para dareiu tu basileOs· ei de mE, apoTaneitai· hina hEttEsOsi ton daniEl enantion tu basileOs, kai rifE eis ton lakkon tOn leontOn. Edeisan gar hoti daniEl proseuCHetai kai deitai kyriu tu Teu autu tris tEs hEmeras.
Dn(LXX):6:6 C VAI_AAI3P D VA_AAS1P N2_ASM P RD_GPM C A3_NSM N2_NSM D VF_FAI3S N3M_ASN C D D VA_AMS3S N1_ASF P A3_GSM N2_GSM P N1A_GPF M C C P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C x D VF2_FMI3S C VS_AAS3P RA_ASM N_ASM P RA_GSM N3V_GSM C VA_AAS3S P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM VXI_YAI3P x C N_NSM V1_PMI3S C V2_PMI3S N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM D RA_GSF N1A_GSF
Dn(LXX):6:6 and also, even, namely to say/tell come to cause to stand ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves because/that every all, each, every, the whole of human οὐχ before rough breathing to deem worthy ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to pray pray; sometimes "vow" vow from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of god [see theology] until; dawn day thirty but or frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć the king if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to die so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to lose the Daniel in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the king and also, even, namely to toss/fling/dump into (+acc) the ć the lion to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as because/that Daniel to pray and also, even, namely to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same three times the day
Dn(LXX):6:6 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) come we-should-CAUSE-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (gen) because/that every (nom|voc) human (nom) not he/she/it-will-DEEM-WORTHY, you(sg)-will-be-DEEM-ed-WORTHY (classical) and not not he/she/it-should-be-PRAY-ed vow (acc) away from (+gen) every (gen) god (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) days (gen) thirty but or frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) if Yet not he/she/it-will-be-DIE-ed so that / in order to /because they-should-LOSE the (acc) Daniel (indecl) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and he/she/it-should-be-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen) they-had-PERCEIVE-ed for because/that Daniel (indecl) he/she/it-is-being-PRAY-ed and he/she/it-is-being-NEED/REQUIRE-ed lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) him/it/same (gen) three times the (gen) day (gen), days (acc)
Dn(LXX):6:6 Dn(LXX)_6:6_1 Dn(LXX)_6:6_2 Dn(LXX)_6:6_3 Dn(LXX)_6:6_4 Dn(LXX)_6:6_5 Dn(LXX)_6:6_6 Dn(LXX)_6:6_7 Dn(LXX)_6:6_8 Dn(LXX)_6:6_9 Dn(LXX)_6:6_10 Dn(LXX)_6:6_11 Dn(LXX)_6:6_12 Dn(LXX)_6:6_13 Dn(LXX)_6:6_14 Dn(LXX)_6:6_15 Dn(LXX)_6:6_16 Dn(LXX)_6:6_17 Dn(LXX)_6:6_18 Dn(LXX)_6:6_19 Dn(LXX)_6:6_20 Dn(LXX)_6:6_21 Dn(LXX)_6:6_22 Dn(LXX)_6:6_23 Dn(LXX)_6:6_24 Dn(LXX)_6:6_25 Dn(LXX)_6:6_26 Dn(LXX)_6:6_27 Dn(LXX)_6:6_28 Dn(LXX)_6:6_29 Dn(LXX)_6:6_30 Dn(LXX)_6:6_31 Dn(LXX)_6:6_32 Dn(LXX)_6:6_33 Dn(LXX)_6:6_34 Dn(LXX)_6:6_35 Dn(LXX)_6:6_36 Dn(LXX)_6:6_37 Dn(LXX)_6:6_38 Dn(LXX)_6:6_39 Dn(LXX)_6:6_40 Dn(LXX)_6:6_41 Dn(LXX)_6:6_42 Dn(LXX)_6:6_43 Dn(LXX)_6:6_44 Dn(LXX)_6:6_45 Dn(LXX)_6:6_46 Dn(LXX)_6:6_47 Dn(LXX)_6:6_48 Dn(LXX)_6:6_49 Dn(LXX)_6:6_50 Dn(LXX)_6:6_51 Dn(LXX)_6:6_52 Dn(LXX)_6:6_53 Dn(LXX)_6:6_54 Dn(LXX)_6:6_55 Dn(LXX)_6:6_56 Dn(LXX)_6:6_57 Dn(LXX)_6:6_58 Dn(LXX)_6:6_59 Dn(LXX)_6:6_60 Dn(LXX)_6:6_61 Dn(LXX)_6:6_62
Dn(LXX):6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:7 τότε προσήλθοσαν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι καὶ εἶπαν ἐναντίον τοῦ βασιλέως
Dn(LXX):6:7 (World English Bible Daniel 6:6) Then these presidents and satraps assembled together to the king, and said thus to him, King Darius, live forever.
Dn(LXX):6:7 Zwierzchnicy więc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do niego powiedzieli: «Królu Dariuszu, żyj wiecznie! (Daniel 6:7 BT_4)
Dn(LXX):6:7 τότε προσήλθοσαν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι καὶ εἶπαν ἐναντίον τοῦ βασιλέως
Dn(LXX):6:7 τότε προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):6:7 Wtedy By nadchodzić Ludzki Tamto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Król
Dn(LXX):6:7 to/te prosE/lTosan oi( a)/nTrOpoi e)kei=noi kai\ ei)=pan e)nanti/on tou= basile/Os
Dn(LXX):6:7 tote prosElTosan hoi anTrOpoi ekeinoi kai eipan enantion tu basileOs
Dn(LXX):6:7 D VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_NPM C VAI_AAI3P P RA_GSM N3V_GSM
Dn(LXX):6:7 then to approach the human that and also, even, namely to say/tell in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the king
Dn(LXX):6:7 then they-APPROACH-ed the (nom) humans (nom|voc) those (nom) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
Dn(LXX):6:7 Dn(LXX)_6:7_1 Dn(LXX)_6:7_2 Dn(LXX)_6:7_3 Dn(LXX)_6:7_4 Dn(LXX)_6:7_5 Dn(LXX)_6:7_6 Dn(LXX)_6:7_7 Dn(LXX)_6:7_8 Dn(LXX)_6:7_9 Dn(LXX)_6:7_10
Dn(LXX):6:7 x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:8 Ὁρισμὸν καὶ στάσιν ἐστήσαμεν ὅτι πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν ἢ ἀξιώσῃ ἀξίωμά τι παρὰ παντὸς θεοῦ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα ἀλλ’ ἢ παρὰ Δαρείου τοῦ βασιλέως, ῥιφήσεται εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων.
Dn(LXX):6:8 (World English Bible Daniel 6:7) All the presidents of the kingdom, the deputies and the satraps, the counselors and the governors, have consulted together to establish a royal statute, and to make a strong decree, that whoever shall ask a petition of any god or man for thirty days, except of you, O king, he shall be cast into the den of lions.
Dn(LXX):6:8 Wszyscy zwierzchnicy państwowi, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządcy postanowili, żeby król wydał zarządzenie i ustanowił zakaz: Ktokolwiek w ciągu trzydziestu dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów. (Daniel 6:8 BT_4)
Dn(LXX):6:8 Ὁρισμὸν καὶ στάσιν ἐστήσαμεν ὅτι πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν ἀξιώσῃ ἀξίωμά τι παρὰ παντὸς θεοῦ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα ἀλλ’ παρὰ Δαρείου τοῦ βασιλέως, ῥιφήσεται εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων.
Dn(LXX):6:8 καί στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ ἤ[1] ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θεός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ τριά·κοντα ἀλλά ἤ[1] παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν
Dn(LXX):6:8 I też, nawet, mianowicie Stacji/miejsce; by powodować stać By powodować stać Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Albo By uważać godny Jakiś/jakikolwiek fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg  Aż; świtaj Dzień Trzydzieści Ale Albo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Lew
Dn(LXX):6:8 *(orismo\n kai\ sta/sin e)stE/samen o(/ti pa=s a)/nTrOpos, o(\s a)/n eu)/XEtai eu)CHE\n E)\ a)XiO/sE| a)Xi/Oma/ ti para\ panto\s Teou= e(/Os E(merO=n tria/konta a)ll’ E)\ para\ *darei/ou tou= basile/Os, r(ifE/setai ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn.
Dn(LXX):6:8 orismon kai stasin estEsamen hoti pas anTrOpos, hos an euXEtai euCHEn E aXiOsE aXiOma ti para pantos Teu heOs hEmerOn triakonta all’ E para dareiu tu basileOs, rifEsetai eis ton lakkon tOn leontOn.
Dn(LXX):6:8 N2_ASM C N3I_ASF VAI_AAI1P C A3_NSM N2_NSM RR_NSM x VA_AMS3S N1_ASF C VA_AAS3S N3M_ASN RI_ASN P A3_GSM N2_GSM P N1A_GPF M C C P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM VD_FPI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM
Dn(LXX):6:8 ć and also, even, namely station/place; to cause to stand to cause to stand because/that every all, each, every, the whole of human who/whom/which ever (if ever) to pray pray; sometimes "vow" vow or to deem worthy ć some/any frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of god [see theology] until; dawn day thirty but or frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć the king to toss/fling/dump into (+acc) the ć the lion
Dn(LXX):6:8 and station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) we-CAUSE-ed-TO-STand because/that every (nom|voc) human (nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-PRAY-ed vow (acc) or you(sg)-will-be-DEEM-ed-WORTHY, he/she/it-should-DEEM-WORTHY, you(sg)-should-be-DEEM-ed-WORTHY some/any (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) every (gen) god (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) days (gen) thirty but or frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) he/she/it-will-be-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen)
Dn(LXX):6:8 Dn(LXX)_6:8_1 Dn(LXX)_6:8_2 Dn(LXX)_6:8_3 Dn(LXX)_6:8_4 Dn(LXX)_6:8_5 Dn(LXX)_6:8_6 Dn(LXX)_6:8_7 Dn(LXX)_6:8_8 Dn(LXX)_6:8_9 Dn(LXX)_6:8_10 Dn(LXX)_6:8_11 Dn(LXX)_6:8_12 Dn(LXX)_6:8_13 Dn(LXX)_6:8_14 Dn(LXX)_6:8_15 Dn(LXX)_6:8_16 Dn(LXX)_6:8_17 Dn(LXX)_6:8_18 Dn(LXX)_6:8_19 Dn(LXX)_6:8_20 Dn(LXX)_6:8_21 Dn(LXX)_6:8_22 Dn(LXX)_6:8_23 Dn(LXX)_6:8_24 Dn(LXX)_6:8_25 Dn(LXX)_6:8_26 Dn(LXX)_6:8_27 Dn(LXX)_6:8_28 Dn(LXX)_6:8_29 Dn(LXX)_6:8_30 Dn(LXX)_6:8_31 Dn(LXX)_6:8_32 Dn(LXX)_6:8_33
Dn(LXX):6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:9 καὶ ἠξίωσαν τὸν βασιλέα ἵνα στήσῃ τὸν ὁρισμὸν καὶ μὴ ἀλλοιώσῃ αὐτόν, διότι ᾔδεισαν ὅτι Δανιηλ προσεύχεται καὶ δεῖται τρὶς τῆς ἡμέρας, ἵνα ἡττηθῇ διὰ τοῦ βασιλέως καὶ ῥιφῇ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων.
Dn(LXX):6:9 (World English Bible Daniel 6:8) Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it not be changed, according to the law of the Medes and Persians, which doesn't alter.
Dn(LXX):6:9 Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spisać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Medów i Persów». (Daniel 6:9 BT_4)
Dn(LXX):6:9 καὶ ἠξίωσαν τὸν βασιλέα ἵνα στήσῃ τὸν ὁρισμὸν καὶ μὴ ἀλλοιώσῃ αὐτόν, διότι ᾔδεισαν ὅτι Δανιηλ προσεύχεται καὶ δεῖται τρὶς τῆς ἡμέρας, ἵνα ἡττηθῇ διὰ τοῦ βασιλέως καὶ ῥιφῇ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων.
Dn(LXX):6:9 καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἵνα ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό καί μή ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι Δανιήλ, ὁ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) τρίς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἵνα ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) διά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν
Dn(LXX):6:9 I też, nawet, mianowicie By uważać godny Król żeby / ażeby / bo By powodować stać I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Daniel By modlić się się I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Trzy razy Dzień żeby / ażeby / bo By tracić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Król I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Lew
Dn(LXX):6:9 kai\ E)Xi/Osan to\n basile/a i(/na stE/sE| to\n o(rismo\n kai\ mE\ a)lloiO/sE| au)to/n, dio/ti E)/|deisan o(/ti *daniEl proseu/CHetai kai\ dei=tai tri\s tE=s E(me/ras, i(/na E(ttETE=| dia\ tou= basile/Os kai\ r(ifE=| ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn.
Dn(LXX):6:9 kai EXiOsan ton basilea hina stEsE ton horismon kai mE alloiOsE auton, dioti Edeisan hoti daniEl proseuCHetai kai deitai tris tEs hEmeras, hina hEttETE dia tu basileOs kai rifE eis ton lakkon tOn leontOn.
Dn(LXX):6:9 C VAI_AAI3P RA_ASM N3V_ASM C VA_AAS3S RA_ASM N2_ASM C D VA_AAS3S RD_ASM C VXI_YAI3P C N_NSM V1_PMI3S C V2_PMI3S D RA_GSF N1A_GSF C VC_APS3S P RA_GSM N3V_GSM C VA_AAS3S P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM
Dn(LXX):6:9 and also, even, namely to deem worthy the king so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cause to stand the ć and also, even, namely not to ??? he/she/it/same because of this: that to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that Daniel to pray and also, even, namely to need/require three times the day so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to lose because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the king and also, even, namely to toss/fling/dump into (+acc) the ć the lion
Dn(LXX):6:9 and they-DEEM-ed-WORTHY the (acc) king (acc) so that / in order to /because you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand, he/she/it-should-CAUSE-TO-STand, you(sg)-should-be-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) and not you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed him/it/same (acc) because of this: that they-had-PERCEIVE-ed because/that Daniel (indecl) he/she/it-is-being-PRAY-ed and he/she/it-is-being-NEED/REQUIRE-ed three times the (gen) day (gen), days (acc) so that / in order to /because he/she/it-should-be-LOSE-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) king (gen) and he/she/it-should-be-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen)
Dn(LXX):6:9 Dn(LXX)_6:9_1 Dn(LXX)_6:9_2 Dn(LXX)_6:9_3 Dn(LXX)_6:9_4 Dn(LXX)_6:9_5 Dn(LXX)_6:9_6 Dn(LXX)_6:9_7 Dn(LXX)_6:9_8 Dn(LXX)_6:9_9 Dn(LXX)_6:9_10 Dn(LXX)_6:9_11 Dn(LXX)_6:9_12 Dn(LXX)_6:9_13 Dn(LXX)_6:9_14 Dn(LXX)_6:9_15 Dn(LXX)_6:9_16 Dn(LXX)_6:9_17 Dn(LXX)_6:9_18 Dn(LXX)_6:9_19 Dn(LXX)_6:9_20 Dn(LXX)_6:9_21 Dn(LXX)_6:9_22 Dn(LXX)_6:9_23 Dn(LXX)_6:9_24 Dn(LXX)_6:9_25 Dn(LXX)_6:9_26 Dn(LXX)_6:9_27 Dn(LXX)_6:9_28 Dn(LXX)_6:9_29 Dn(LXX)_6:9_30 Dn(LXX)_6:9_31 Dn(LXX)_6:9_32 Dn(LXX)_6:9_33 Dn(LXX)_6:9_34
Dn(LXX):6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:10 καὶ οὕτως ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος ἔστησε καὶ ἐκύρωσεν.
Dn(LXX):6:10 (World English Bible Daniel 6:9) Therefore king Darius signed the writing and the decree.
Dn(LXX):6:10 Kazał więc król Dariusz spisać dokument i zakaz. (Daniel 6:10 BT_4)
Dn(LXX):6:10 καὶ οὕτως βασιλεὺς Δαρεῖος ἔστησε καὶ ἐκύρωσεν.
Dn(LXX):6:10 καί οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί κυρόω (-, -, κυρω·σ-, -, κεκυρω-, κυρω·θ-)
Dn(LXX):6:10 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Król By powodować stać I też, nawet, mianowicie Do ???
Dn(LXX):6:10 kai\ ou(/tOs o( basileu\s *darei=os e)/stEse kai\ e)ku/rOsen.
Dn(LXX):6:10 kai hutOs ho basileus dareios estEse kai ekyrOsen.
Dn(LXX):6:10 C D RA_NSM N3V_NSM N_NSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S
Dn(LXX):6:10 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the king ć to cause to stand and also, even, namely to ???
Dn(LXX):6:10 and thusly/like this the (nom) king (nom) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand and he/she/it-???-ed
Dn(LXX):6:10 Dn(LXX)_6:10_1 Dn(LXX)_6:10_2 Dn(LXX)_6:10_3 Dn(LXX)_6:10_4 Dn(LXX)_6:10_5 Dn(LXX)_6:10_6 Dn(LXX)_6:10_7 Dn(LXX)_6:10_8
Dn(LXX):6:10 x x x x x x x x
Dn(LXX):6:11 ἐπιγνοὺς δὲ Δανιηλ τὸν ὁρισμόν, ὃν ἔστησε κατ’ αὐτοῦ, θυρίδας ἤνοιξεν ἐν τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ κατέναντι Ιερουσαλημ καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ τρὶς τῆς ἡμέρας, καθὼς ἐποίει ἔμπροσθεν, καὶ ἐδεῖτο.
Dn(LXX):6:11 (World English Bible Daniel 6:10) When Daniel knew that the writing was signed, he went into his house (now his windows were open in his room toward Jerusalem) and he kneeled on his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did before.
Dn(LXX):6:11 Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. (Daniel 6:11 BT_4)
Dn(LXX):6:11 ἐπιγνοὺς δὲ Δανιηλ τὸν ὁρισμόν, ὃν ἔστησε κατ’ αὐτοῦ, θυρίδας ἤνοιξεν ἐν τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ κατέναντι Ιερουσαλημ καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ τρὶς τῆς ἡμέρας, καθὼς ἐποίει ἔμπροσθεν, καὶ ἐδεῖτο.
Dn(LXX):6:11 ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δέ Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά αὐτός αὐτή αὐτό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έν·αντι Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό τρίς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καθ·ώς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Dn(LXX):6:11 By rozpoznawać wgląd, consciousnes zaś Daniel Kto/, który/, który; by być By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Okno By otwierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyższy pokój; na górę On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Trzy razy Dzień Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By czynić/rób Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać
Dn(LXX):6:11 e)pignou\s de\ *daniEl to\n o(rismo/n, o(\n e)/stEse kat’ au)tou=, Turi/das E)/noiXen e)n tO=| u(perO/|O| au)tou= kate/nanti *ierousalEm kai\ e)/pipten e)pi\ pro/sOpon au)tou= tri\s tE=s E(me/ras, kaTO\s e)poi/ei e)/mprosTen, kai\ e)dei=to.
Dn(LXX):6:11 epignus de daniEl ton horismon, hon estEse kat’ autu, Tyridas EnoiXen en tO hyperOO autu katenanti ierusalEm kai epipten epi prosOpon autu tris tEs hEmeras, kaTOs epoiei emprosTen, kai edeito.
Dn(LXX):6:11 VZ_AAPNSM x N_NSM RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S P RD_GSM N3D_APF VAI_AAI3S P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM P N_GSF C V1I_IAI3S P N2N_ASN RD_GSM D RA_GSF N1A_GSF D V2I_IAI3S D C V2I_IMI3S
Dn(LXX):6:11 to recognize insight, consciousnes δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Daniel the ć who/whom/which; to be to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same window to open up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the upper room; upstairs he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) Jerusalem [city of] and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same three times the day as accordingly [according to how/in accordance with how] to do/make before/in front of and also, even, namely to need/require
Dn(LXX):6:11 upon RECOGNIZE-ing (nom|voc) Yet Daniel (indecl) the (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (gen) windows (acc) he/she/it-OPEN-ed-UP in/among/by (+dat) the (dat) upper room (dat); upstairs ([Adj] dat) him/it/same (gen) opposite/in the presence of (+gen) Jerusalem (indecl) and he/she/it-was-FALL-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) three times the (gen) day (gen), days (acc) as accordingly he/she/it-was-DO/MAKE-ing before/in front of and he/she/it-was-being-NEED/REQUIRE-ed
Dn(LXX):6:11 Dn(LXX)_6:11_1 Dn(LXX)_6:11_2 Dn(LXX)_6:11_3 Dn(LXX)_6:11_4 Dn(LXX)_6:11_5 Dn(LXX)_6:11_6 Dn(LXX)_6:11_7 Dn(LXX)_6:11_8 Dn(LXX)_6:11_9 Dn(LXX)_6:11_10 Dn(LXX)_6:11_11 Dn(LXX)_6:11_12 Dn(LXX)_6:11_13 Dn(LXX)_6:11_14 Dn(LXX)_6:11_15 Dn(LXX)_6:11_16 Dn(LXX)_6:11_17 Dn(LXX)_6:11_18 Dn(LXX)_6:11_19 Dn(LXX)_6:11_20 Dn(LXX)_6:11_21 Dn(LXX)_6:11_22 Dn(LXX)_6:11_23 Dn(LXX)_6:11_24 Dn(LXX)_6:11_25 Dn(LXX)_6:11_26 Dn(LXX)_6:11_27 Dn(LXX)_6:11_28 Dn(LXX)_6:11_29 Dn(LXX)_6:11_30
Dn(LXX):6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:12 καὶ αὐτοὶ ἐτήρησαν τὸν Δανιηλ καὶ κατελάβοσαν αὐτὸν εὐχόμενον τρὶς τῆς ἡμέρας καθ’ ἑκάστην ἡμέραν.
Dn(LXX):6:12 (World English Bible Daniel 6:11) Then these men assembled together, and found Daniel making petition and supplication before his God.
Dn(LXX):6:12 Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. (Daniel 6:12 BT_4)
Dn(LXX):6:12 καὶ αὐτοὶ ἐτήρησαν τὸν Δανιηλ καὶ κατελάβοσαν αὐτὸν εὐχόμενον τρὶς τῆς ἡμέρας καθ’ ἑκάστην ἡμέραν.
Dn(LXX):6:12 καί αὐτός αὐτή αὐτό τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) τρίς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(LXX):6:12 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Daniel I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Trzy razy Dzień W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień
Dn(LXX):6:12 kai\ au)toi\ e)tE/rEsan to\n *daniEl kai\ katela/bosan au)to\n eu)CHo/menon tri\s tE=s E(me/ras kaT’ e(ka/stEn E(me/ran.
Dn(LXX):6:12 kai autoi etErEsan ton daniEl kai katelabosan auton euCHomenon tris tEs hEmeras kaT’ hekastEn hEmeran.
Dn(LXX):6:12 C RD_NPM VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3P RD_ASM V1_PMPASM D RA_GSF N1A_GSF P A1_ASF N1A_ASF
Dn(LXX):6:12 and also, even, namely he/she/it/same to keep abide by, observe, keep watch over the Daniel and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same to pray pray; sometimes "vow" three times the day down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day
Dn(LXX):6:12 and they/same (nom) they-KEEP-ed the (acc) Daniel (indecl) and they-COMPREHEND-ed him/it/same (acc) while being-PRAY-ed (acc, nom|acc|voc) three times the (gen) day (gen), days (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc)
Dn(LXX):6:12 Dn(LXX)_6:12_1 Dn(LXX)_6:12_2 Dn(LXX)_6:12_3 Dn(LXX)_6:12_4 Dn(LXX)_6:12_5 Dn(LXX)_6:12_6 Dn(LXX)_6:12_7 Dn(LXX)_6:12_8 Dn(LXX)_6:12_9 Dn(LXX)_6:12_10 Dn(LXX)_6:12_11 Dn(LXX)_6:12_12 Dn(LXX)_6:12_13 Dn(LXX)_6:12_14 Dn(LXX)_6:12_15
Dn(LXX):6:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:13 τότε οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐνέτυχον τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπαν Δαρεῖε βασιλεῦ, οὐχ ὁρισμὸν ὡρίσω ἵνα πᾶς ἄνθρωπος μὴ εὔξηται εὐχὴν μηδὲ ἀξιώσῃ ἀξίωμα παρὰ παντὸς θεοῦ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα ἀλλὰ παρὰ σοῦ, βασιλεῦ· εἰ δὲ μή, ῥιφήσεται εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς Ἀκριβὴς ὁ λόγος, καὶ μενεῖ ὁ ὁρισμός.
Dn(LXX):6:13 (World English Bible Daniel 6:12) Then they came near, and spoke before the king concerning the king's decree: Haven't you signed an decree, that every man who shall make petition to any god or man within thirty days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which doesn't alter.
Dn(LXX):6:13 Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego: «Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów?» W odpowiedzi król rzekł: «Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów». (Daniel 6:13 BT_4)
Dn(LXX):6:13 τότε οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐνέτυχον τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπαν Δαρεῖε βασιλεῦ, οὐχ ὁρισμὸν ὡρίσω ἵνα πᾶς ἄνθρωπος μὴ εὔξηται εὐχὴν μηδὲ ἀξιώσῃ ἀξίωμα παρὰ παντὸς θεοῦ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα ἀλλὰ παρὰ σοῦ, βασιλεῦ· εἰ δὲ μή, ῥιφήσεται εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων; ἀποκριθεὶς δὲ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς Ἀκριβὴς λόγος, καὶ μενεῖ ὁρισμός.
Dn(LXX):6:13 τότε οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν·τυγχάνω (εν+τυγχαν-, -, 2nd εν+τυχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ἵνα πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ μή εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θεός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ τριά·κοντα ἀλλά παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ εἰ δέ μή ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀκριβής -ές [LXX] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ καί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό
Dn(LXX):6:13 Wtedy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzki By odwoływać się/interweniuj Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król ??? Przed przydechem mocnym By wyświęcać/znak {ocenę} precz żeby / ażeby / bo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Nie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By uważać godny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg  Aż; świtaj Dzień Trzydzieści Ale fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Król Jeżeli zaś Nie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Lew By odpowiadać zaś Król By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ścisły Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj)
Dn(LXX):6:13 to/te ou(=toi oi( a)/nTrOpoi e)ne/tuCHon tO=| basilei= kai\ ei)=pan *darei=e basileu=, ou)CH o(rismo\n O(ri/sO i(/na pa=s a)/nTrOpos mE\ eu)/XEtai eu)CHE\n mEde\ a)XiO/sE| a)Xi/Oma para\ panto\s Teou= e(/Os E(merO=n tria/konta a)lla\ para\ sou=, basileu=· ei) de\ mE/, r(ifE/setai ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn; a)pokriTei\s de\ o( basileu\s ei)=pen au)toi=s *)akribE\s o( lo/gos, kai\ menei= o( o(rismo/s.
Dn(LXX):6:13 tote hutoi hoi anTrOpoi enetyCHon tO basilei kai eipan dareie basileu, uCH horismon hOrisO hina pas anTrOpos mE euXEtai euCHEn mEde aXiOsE aXiOma para pantos Teu heOs hEmerOn triakonta alla para su, basileu· ei de mE, rifEsetai eis ton lakkon tOn leontOn; apokriTeis de ho basileus eipen autois akribEs ho logos, kai menei ho horismos.
Dn(LXX):6:13 D RD_NPM RA_NPM N2_NPM VBI_AAI3P RA_DSM N3V_DSM C VAI_AAI3P N2_VSM N3V_VSM D N2_ASM VAI_AMI2S C A3_NSM N2_NSM D VA_AMS3S N1_ASF C VA_AAS3S N3M_ASN P A3_GSM N2_GSM P N1A_GPF M C P RP_GS N3V_VSM C x D VD_FPI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM VC_APPNSM x RA_NSM N3V_NSM VBI_AAI3S RD_DPM A3_NSM RA_NSM N2_NSM C VF2_FAI3S RA_NSM N2_NSM
Dn(LXX):6:13 then this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the human to appeal/intercede the king and also, even, namely to say/tell ć king οὐχ before rough breathing ć to ordain/mark off so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell every all, each, every, the whole of human not to pray pray; sometimes "vow" vow μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to deem worthy ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of god [see theology] until; dawn day thirty but frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) king if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to toss/fling/dump into (+acc) the ć the lion to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king to say/tell he/she/it/same exact the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to remain (dwell) the ć
Dn(LXX):6:13 then these (nom) the (nom) humans (nom|voc) I-APPEAL/INTERCEDE-ed, they-APPEAL/INTERCEDE-ed the (dat) king (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) king (voc) not you(sg)-were-ORDAIN/MARK-ed-OFF so that / in order to /because every (nom|voc) human (nom) not he/she/it-should-be-PRAY-ed vow (acc) neither/nor; Mede (voc) you(sg)-will-be-DEEM-ed-WORTHY, he/she/it-should-DEEM-WORTHY, you(sg)-should-be-DEEM-ed-WORTHY frοm beside (+acc,+gen,+dat) every (gen) god (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) days (gen) thirty but frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) king (voc) if Yet not he/she/it-will-be-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen) upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Yet the (nom) king (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) exact ([Adj] nom) the (nom) word (nom) and he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) the (nom)
Dn(LXX):6:13 Dn(LXX)_6:13_1 Dn(LXX)_6:13_2 Dn(LXX)_6:13_3 Dn(LXX)_6:13_4 Dn(LXX)_6:13_5 Dn(LXX)_6:13_6 Dn(LXX)_6:13_7 Dn(LXX)_6:13_8 Dn(LXX)_6:13_9 Dn(LXX)_6:13_10 Dn(LXX)_6:13_11 Dn(LXX)_6:13_12 Dn(LXX)_6:13_13 Dn(LXX)_6:13_14 Dn(LXX)_6:13_15 Dn(LXX)_6:13_16 Dn(LXX)_6:13_17 Dn(LXX)_6:13_18 Dn(LXX)_6:13_19 Dn(LXX)_6:13_20 Dn(LXX)_6:13_21 Dn(LXX)_6:13_22 Dn(LXX)_6:13_23 Dn(LXX)_6:13_24 Dn(LXX)_6:13_25 Dn(LXX)_6:13_26 Dn(LXX)_6:13_27 Dn(LXX)_6:13_28 Dn(LXX)_6:13_29 Dn(LXX)_6:13_30 Dn(LXX)_6:13_31 Dn(LXX)_6:13_32 Dn(LXX)_6:13_33 Dn(LXX)_6:13_34 Dn(LXX)_6:13_35 Dn(LXX)_6:13_36 Dn(LXX)_6:13_37 Dn(LXX)_6:13_38 Dn(LXX)_6:13_39 Dn(LXX)_6:13_40 Dn(LXX)_6:13_41 Dn(LXX)_6:13_42 Dn(LXX)_6:13_43 Dn(LXX)_6:13_44 Dn(LXX)_6:13_45 Dn(LXX)_6:13_46 Dn(LXX)_6:13_47 Dn(LXX)_6:13_48 Dn(LXX)_6:13_49 Dn(LXX)_6:13_50 Dn(LXX)_6:13_51 Dn(LXX)_6:13_52 Dn(LXX)_6:13_53 Dn(LXX)_6:13_54 Dn(LXX)_6:13_55
Dn(LXX):6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:13a καὶ εἶπον αὐτῷ Ὁρκίζομέν σε τοῖς Μήδων καὶ Περσῶν δόγμασιν, ἵνα μὴ ἀλλοιώσῃς τὸ πρόσταγμα μηδὲ θαυμάσῃς πρόσωπον καὶ ἵνα μὴ ἐλαττώσῃς τι τῶν εἰρημένων καὶ κολάσῃς τὸν ἄνθρωπον, ὃς οὐκ ἐνέμεινε τῷ ὁρισμῷ τούτῳ. καὶ εἶπεν Οὕτως ποιήσω καθὼς λέγετε, καὶ ἕστηκέ μοι τοῦτο.
Dn(LXX):6:13a
Dn(LXX):6:13a Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: «Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy». (Daniel 6:14 BT_4)
Dn(LXX):6:13a καὶ εἶπον αὐτῷ Ὁρκίζομέν σε τοῖς Μήδων καὶ Περσῶν δόγμασιν, ἵνα μὴ ἀλλοιώσῃς τὸ πρόσταγμα μηδὲ θαυμάσῃς πρόσωπον καὶ ἵνα μὴ ἐλαττώσῃς τι τῶν εἰρημένων καὶ κολάσῃς τὸν ἄνθρωπον, ὃς οὐκ ἐνέμεινε τῷ ὁρισμῷ τούτῳ. καὶ εἶπεν Οὕτως ποιήσω καθὼς λέγετε, καὶ ἕστηκέ μοι τοῦτο.
Dn(LXX):6:13a καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Μῆδος, -ου, ὁ καί δόγμα[τ], -ατος, τό ἵνα μή ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ὁ ἡ τό μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ἵνα μή ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); στήκω (derivation of ἵστημι) (στηκ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο
Dn(LXX):6:13a I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do przysięgi ize Ty; twój/twój(sg) Med [mieszkaniec Medii] I też, nawet, mianowicie Dogmat żeby / ażeby / bo Nie Do ??? µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By być zaskakiwany są podziwiany przy Twarz I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Nie By robić niższy Jakiś/jakikolwiek By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. Ludzki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać wierny do To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By powodować stać; by wytrzymywać {by stać} pobyt Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Dn(LXX):6:13a kai\ ei)=pon au)tO=| *(orki/DZome/n se toi=s *mE/dOn kai\ *persO=n do/gmasin, i(/na mE\ a)lloiO/sE|s to\ pro/stagma mEde\ Tauma/sE|s pro/sOpon kai\ i(/na mE\ e)lattO/sE|s ti tO=n ei)rEme/nOn kai\ kola/sE|s to\n a)/nTrOpon, o(\s ou)k e)ne/meine tO=| o(rismO=| tou/tO|. kai\ ei)=pen *ou(/tOs poiE/sO kaTO\s le/gete, kai\ e(/stEke/ moi tou=to.
Dn(LXX):6:13a kai eipon autO orkiDZomen se tois mEdOn kai persOn dogmasin, hina mE alloiOsEs to prostagma mEde TaumasEs prosOpon kai hina mE elattOsEs ti tOn eirEmenOn kai kolasEs ton anTrOpon, hos uk enemeine tO horismO tutO. kai eipen hutOs poiEsO kaTOs legete, kai hestEke moi tuto.
Dn(LXX):6:13a C VBI_AAI3P RD_DSM V1_PAI1P RP_AS RA_GPM N2_GPM C N1M_GPM N3M_DPN C D VA_AAS2S RA_ASN N3M_ASN C VA_AAS2S N2N_ASN C C D VA_AAS2S RI_ASN RA_GPM VM_XMPGPM C VA_AAS2S RA_ASM N2_ASM RR_NSM D VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VBI_AAI3S D VF_FAI1S D V1_PAI2P C VXI_XAI3S RP_DS RD_ASN
Dn(LXX):6:13a and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to oath-ize you; your/yours(sg) the Mede [inhabitant of Media] and also, even, namely ć dogma so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to ??? the ć μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to be surprised be marvelled at face and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to make inferior some/any the to say/tell and also, even, namely to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. the human who/whom/which οὐχ before rough breathing to remain faithful to the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell and also, even, namely to cause to stand; to stand stay I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Dn(LXX):6:13a and, also to tell, say he, she, it, -self, same you the Medes and, also Persians decree in order that no, not to change the command and not, but not; neither ... nor to wonder face and, also in order that no, not anything, something the to say and, also the man who, which no, not the determination this and, also to say thus, even so to do, make even as, just as to say and, also me this
Dn(LXX):6:13a Dn(LXX)_6:13a_1 Dn(LXX)_6:13a_2 Dn(LXX)_6:13a_3 Dn(LXX)_6:13a_4 Dn(LXX)_6:13a_5 Dn(LXX)_6:13a_6 Dn(LXX)_6:13a_7 Dn(LXX)_6:13a_8 Dn(LXX)_6:13a_9 Dn(LXX)_6:13a_10 Dn(LXX)_6:13a_11 Dn(LXX)_6:13a_12 Dn(LXX)_6:13a_13 Dn(LXX)_6:13a_14 Dn(LXX)_6:13a_15 Dn(LXX)_6:13a_16 Dn(LXX)_6:13a_17 Dn(LXX)_6:13a_18 Dn(LXX)_6:13a_19 Dn(LXX)_6:13a_20 Dn(LXX)_6:13a_21 Dn(LXX)_6:13a_22 Dn(LXX)_6:13a_23 Dn(LXX)_6:13a_24 Dn(LXX)_6:13a_25 Dn(LXX)_6:13a_26 Dn(LXX)_6:13a_27 Dn(LXX)_6:13a_28 Dn(LXX)_6:13a_29 Dn(LXX)_6:13a_30 Dn(LXX)_6:13a_31 Dn(LXX)_6:13a_32 Dn(LXX)_6:13a_33 Dn(LXX)_6:13a_34 Dn(LXX)_6:13a_35 Dn(LXX)_6:13a_36 Dn(LXX)_6:13a_37 Dn(LXX)_6:13a_38 Dn(LXX)_6:13a_39 Dn(LXX)_6:13a_40 Dn(LXX)_6:13a_41 Dn(LXX)_6:13a_42 Dn(LXX)_6:13a_43 Dn(LXX)_6:13a_44 Dn(LXX)_6:13a_45
Dn(LXX):6:13a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:14 καὶ εἶπαν Ἰδοὺ εὕρομεν Δανιηλ τὸν φίλον σου εὐχόμενον καὶ δεόμενον τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ τρὶς τῆς ἡμέρας.
Dn(LXX):6:14 (World English Bible Daniel 6:13) Then answered they and said before the king, That Daniel, who is of the children of the captivity of Judah, doesn't respect you, O king, nor the decree that you have signed, but makes his petition three times a day.
Dn(LXX):6:14 Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. (Daniel 6:15 BT_4)
Dn(LXX):6:14 καὶ εἶπαν Ἰδοὺ εὕρομεν Δανιηλ τὸν φίλον σου εὐχόμενον καὶ δεόμενον τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ τρὶς τῆς ἡμέρας.
Dn(LXX):6:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό φίλος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τρίς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(LXX):6:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By znajdować Daniel Przyjaciela towarzysz Ty; twój/twój(sg) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Twarz Bóg  On/ona/to/to samo Trzy razy Dzień
Dn(LXX):6:14 kai\ ei)=pan *)idou\ eu(/romen *daniEl to\n fi/lon sou eu)CHo/menon kai\ deo/menon tou= prosO/pou tou= Teou= au)tou= tri\s tE=s E(me/ras.
Dn(LXX):6:14 kai eipan idu heuromen daniEl ton filon su euCHomenon kai deomenon tu prosOpu tu Teu autu tris tEs hEmeras.
Dn(LXX):6:14 C VAI_AAI3P I VB_AAI1P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS V1_PMPASM C V1_PMPASM RA_GSN N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM D RA_GSF N1A_GSF
Dn(LXX):6:14 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to find Daniel the friend companion you; your/yours(sg) to pray pray; sometimes "vow" and also, even, namely to need/require the face the god [see theology] he/she/it/same three times the day
Dn(LXX):6:14 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! we-FIND-ed Daniel (indecl) the (acc) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while being-PRAY-ed (acc, nom|acc|voc) and while being-NEED/REQUIRE-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) face (gen) the (gen) god (gen) him/it/same (gen) three times the (gen) day (gen), days (acc)
Dn(LXX):6:14 Dn(LXX)_6:14_1 Dn(LXX)_6:14_2 Dn(LXX)_6:14_3 Dn(LXX)_6:14_4 Dn(LXX)_6:14_5 Dn(LXX)_6:14_6 Dn(LXX)_6:14_7 Dn(LXX)_6:14_8 Dn(LXX)_6:14_9 Dn(LXX)_6:14_10 Dn(LXX)_6:14_11 Dn(LXX)_6:14_12 Dn(LXX)_6:14_13 Dn(LXX)_6:14_14 Dn(LXX)_6:14_15 Dn(LXX)_6:14_16 Dn(LXX)_6:14_17 Dn(LXX)_6:14_18 Dn(LXX)_6:14_19
Dn(LXX):6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:15 καὶ λυπούμενος ὁ βασιλεὺς εἶπεν ῥιφῆναι τὸν Δανιηλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων κατὰ τὸν ὁρισμόν, ὃν ἔστησε κατ’ αὐτοῦ. τότε ὁ βασιλεὺς σφόδρα ἐλυπήθη ἐπὶ τῷ Δανιηλ καὶ ἐβοήθει τοῦ ἐξελέσθαι αὐτὸν ἕως δυσμῶν ἡλίου ἀπὸ τῶν χειρῶν τῶν σατραπῶν
Dn(LXX):6:15 (World English Bible Daniel 6:14) Then the king, when he heard these words, was very displeased, and set his heart on Daniel to deliver him; and he labored until the going down of the sun to rescue him.
Dn(LXX):6:15 Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: «Wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany». (Daniel 6:16 BT_4)
Dn(LXX):6:15 καὶ λυπούμενος βασιλεὺς εἶπεν ῥιφῆναι τὸν Δανιηλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων κατὰ τὸν ὁρισμόν, ὃν ἔστησε κατ’ αὐτοῦ. τότε βασιλεὺς σφόδρα ἐλυπήθη ἐπὶ τῷ Δανιηλ καὶ ἐβοήθει τοῦ ἐξελέσθαι αὐτὸν ἕως δυσμῶν ἡλίου ἀπὸ τῶν χειρῶν τῶν σατραπῶν
Dn(LXX):6:15 καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν κατά ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά αὐτός αὐτή αὐτό τότε ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σφόδρα λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δυσμή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ὁ ἡ τό
Dn(LXX):6:15 I też, nawet, mianowicie By smucić się Król By mówić/opowiadaj By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Daniel Do (+przyspieszenie) Lew W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wtedy Król Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Daniel I też, nawet, mianowicie By pomagać By wyjmować On/ona/to/to samo Aż; świtaj Na zachód Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka; gorzej
Dn(LXX):6:15 kai\ lupou/menos o( basileu\s ei)=pen r(ifE=nai to\n *daniEl ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn kata\ to\n o(rismo/n, o(\n e)/stEse kat’ au)tou=. to/te o( basileu\s sfo/dra e)lupE/TE e)pi\ tO=| *daniEl kai\ e)boE/Tei tou= e)Xele/sTai au)to\n e(/Os dusmO=n E(li/ou a)po\ tO=n CHeirO=n tO=n satrapO=n
Dn(LXX):6:15 kai lypumenos ho basileus eipen rifEnai ton daniEl eis ton lakkon tOn leontOn kata ton horismon, hon estEse kat’ autu. tote ho basileus sfodra elypETE epi tO daniEl kai eboETei tu eXelesTai auton heOs dysmOn hEliu apo tOn CHeirOn tOn satrapOn
Dn(LXX):6:15 C V2_PMPNSM RA_NSM N3V_NSM VBI_AAI3S VD_APN RA_ASM N_ASM P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S P RD_GSM D RA_NSM N3V_NSM D VCI_API3S P RA_DSM N_DSM C V2I_IAI3S RA_GSN VB_AMN RD_ASM P N1_GPF N2_GSM P RA_GPM N3_GPF RA_GPM N1M_GPM
Dn(LXX):6:15 and also, even, namely to sorrow the king to say/tell to toss/fling/dump the Daniel into (+acc) the ć the lion down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć who/whom/which; to be to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same then the king vehement, intense, keen, inveighingly, eager to sorrow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Daniel and also, even, namely to help the to take out he/she/it/same until; dawn west Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hand; worse the ć
Dn(LXX):6:15 and while being-SORROW-ed (nom) the (nom) king (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed to-be-TOSS/FLING/DUMP-ed the (acc) Daniel (indecl) into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (gen) then the (nom) king (nom) vehement, he/she/it-was-SORROW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) Daniel (indecl) and he/she/it-was-HELP-ing the (gen) to-be-TAKE OUT-ed him/it/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) wests (gen) Elijah (gen); sun (gen) away from (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) the (gen)
Dn(LXX):6:15 Dn(LXX)_6:15_1 Dn(LXX)_6:15_2 Dn(LXX)_6:15_3 Dn(LXX)_6:15_4 Dn(LXX)_6:15_5 Dn(LXX)_6:15_6 Dn(LXX)_6:15_7 Dn(LXX)_6:15_8 Dn(LXX)_6:15_9 Dn(LXX)_6:15_10 Dn(LXX)_6:15_11 Dn(LXX)_6:15_12 Dn(LXX)_6:15_13 Dn(LXX)_6:15_14 Dn(LXX)_6:15_15 Dn(LXX)_6:15_16 Dn(LXX)_6:15_17 Dn(LXX)_6:15_18 Dn(LXX)_6:15_19 Dn(LXX)_6:15_20 Dn(LXX)_6:15_21 Dn(LXX)_6:15_22 Dn(LXX)_6:15_23 Dn(LXX)_6:15_24 Dn(LXX)_6:15_25 Dn(LXX)_6:15_26 Dn(LXX)_6:15_27 Dn(LXX)_6:15_28 Dn(LXX)_6:15_29 Dn(LXX)_6:15_30 Dn(LXX)_6:15_31 Dn(LXX)_6:15_32 Dn(LXX)_6:15_33 Dn(LXX)_6:15_34 Dn(LXX)_6:15_35 Dn(LXX)_6:15_36 Dn(LXX)_6:15_37 Dn(LXX)_6:15_38 Dn(LXX)_6:15_39 Dn(LXX)_6:15_40 Dn(LXX)_6:15_41
Dn(LXX):6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:16 καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐξελέσθαι αὐτὸν ἀπ’ αὐτῶν.
Dn(LXX):6:16 (World English Bible Daniel 6:15) Then these men assembled together to the king, and said to the king, Know, O king, that it is a law of the Medes and Persians, that no decree nor statute which the king establishes may be changed.
Dn(LXX):6:16 Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: «Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię». (Daniel 6:17 BT_4)
Dn(LXX):6:16 καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐξελέσθαι αὐτὸν ἀπ’ αὐτῶν.
Dn(LXX):6:16 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):6:16 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By wyjmować On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Dn(LXX):6:16 kai\ ou)k E)du/nato e)Xele/sTai au)to\n a)p’ au)tO=n.
Dn(LXX):6:16 kai uk Edynato eXelesTai auton ap’ autOn.
Dn(LXX):6:16 C D V6I_IMI3S VB_AMN RD_ASM P RD_GPM
Dn(LXX):6:16 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to take out he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Dn(LXX):6:16 and not he/she/it-was-being-ABLE-ed to-be-TAKE OUT-ed him/it/same (acc) away from (+gen) them/same (gen)
Dn(LXX):6:16 Dn(LXX)_6:16_1 Dn(LXX)_6:16_2 Dn(LXX)_6:16_3 Dn(LXX)_6:16_4 Dn(LXX)_6:16_5 Dn(LXX)_6:16_6 Dn(LXX)_6:16_7
Dn(LXX):6:16 x x x x x x x
Dn(LXX):6:17 ἀναβοήσας δὲ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς εἶπε τῷ Δανιηλ Ὁ θεός σου, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς τρὶς τῆς ἡμέρας, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε ἐκ χειρὸς τῶν λεόντων· ἕως πρωῒ θάρρει.
Dn(LXX):6:17 (World English Bible Daniel 6:16) Then the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions. [Now] the king spoke and said to Daniel, Your God whom you serve continually, he will deliver you.
Dn(LXX):6:17 Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: «Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię». (Daniel 6:17 BT_4)
Dn(LXX):6:17 ἀναβοήσας δὲ Δαρεῖος βασιλεὺς εἶπε τῷ Δανιηλ θεός σου, σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς τρὶς τῆς ἡμέρας, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε ἐκ χειρὸς τῶν λεόντων· ἕως πρωῒ θάρρει.
Dn(LXX):6:17 ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) τρίς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ θαρρέω (θαρρ(ε)-, -, θαρρη·σ-, -, -, -)
Dn(LXX):6:17 By krzyknąć zaś Król By mówić/opowiadaj Daniel Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Ty By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Trzy razy Dzień On/ona/to/to samo By wyjmować Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Lew Aż; świtaj Wcześnie By być stanowczy
Dn(LXX):6:17 a)naboE/sas de\ *darei=os o( basileu\s ei)=pe tO=| *daniEl *(o Teo/s sou, O(=| su\ latreu/eis e)ndeleCHO=s tri\s tE=s E(me/ras, au)to\s e)Xelei=tai/ se e)k CHeiro\s tO=n leo/ntOn· e(/Os prOi\+ Ta/rrei.
Dn(LXX):6:17 anaboEsas de dareios ho basileus eipe tO daniEl o Teos su, hO sy latreueis endeleCHOs tris tEs hEmeras, autos eXeleitai se ek CHeiros tOn leontOn· heOs prO+i Tarrei.
Dn(LXX):6:17 VA_AAPNSM x N_NSM RA_NSM N3V_NSM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_DSM RP_NS V1_PAI2S D D RA_GSF N1A_GSF RD_NSM VF2_FMI3S RP_AS P N3_GSF RA_GPM N3_GPM P D V2_PAD2S
Dn(LXX):6:17 to cry out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the king to say/tell the Daniel the god [see theology] you; your/yours(sg) who/whom/which you to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices ć three times the day he/she/it/same to take out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels hand the lion until; dawn early to be assertive
Dn(LXX):6:17 upon CRY-ing-OUT (nom|voc) Yet the (nom) king (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(sg)! the (dat) Daniel (indecl) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) you(sg) (nom) you(sg)-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES three times the (gen) day (gen), days (acc) he/it/same (nom) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) lions (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early he/she/it-is-BE-ing-ASSERTIVE, you(sg)-are-being-BE-ed-ASSERTIVE (classical), be-you(sg)-BE-ing-ASSERTIVE!
Dn(LXX):6:17 Dn(LXX)_6:17_1 Dn(LXX)_6:17_2 Dn(LXX)_6:17_3 Dn(LXX)_6:17_4 Dn(LXX)_6:17_5 Dn(LXX)_6:17_6 Dn(LXX)_6:17_7 Dn(LXX)_6:17_8 Dn(LXX)_6:17_9 Dn(LXX)_6:17_10 Dn(LXX)_6:17_11 Dn(LXX)_6:17_12 Dn(LXX)_6:17_13 Dn(LXX)_6:17_14 Dn(LXX)_6:17_15 Dn(LXX)_6:17_16 Dn(LXX)_6:17_17 Dn(LXX)_6:17_18 Dn(LXX)_6:17_19 Dn(LXX)_6:17_20 Dn(LXX)_6:17_21 Dn(LXX)_6:17_22 Dn(LXX)_6:17_23 Dn(LXX)_6:17_24 Dn(LXX)_6:17_25 Dn(LXX)_6:17_26 Dn(LXX)_6:17_27 Dn(LXX)_6:17_28
Dn(LXX):6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:18 τότε Δανιηλ ἐρρίφη εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων, καὶ ἠνέχθη λίθος καὶ ἐτέθη εἰς τὸ στόμα τοῦ λάκκου, καὶ ἐσφραγίσατο ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ δακτυλίῳ ἑαυτοῦ καὶ ἐν τοῖς δακτυλίοις τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ, ὅπως μὴ ἀπ’ αὐτῶν ἀρθῇ ὁ Δανιηλ ἢ ὁ βασιλεὺς αὐτὸν ἀνασπάσῃ ἐκ τοῦ λάκκου.
Dn(LXX):6:18 (World English Bible Daniel 6:17) A stone was brought, and laid on the mouth of the den; and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords; that nothing might be changed concerning Daniel.
Dn(LXX):6:18 Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. (Daniel 6:18 BT_4)
Dn(LXX):6:18 τότε Δανιηλ ἐρρίφη εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων, καὶ ἠνέχθη λίθος καὶ ἐτέθη εἰς τὸ στόμα τοῦ λάκκου, καὶ ἐσφραγίσατο βασιλεὺς ἐν τῷ δακτυλίῳ ἑαυτοῦ καὶ ἐν τοῖς δακτυλίοις τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ, ὅπως μὴ ἀπ’ αὐτῶν ἀρθῇ Δανιηλ βασιλεὺς αὐτὸν ἀνασπάσῃ ἐκ τοῦ λάκκου.
Dn(LXX):6:18 τότε Δανιήλ, ὁ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) λίθος, -ου, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἐν ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως μή ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ἤ[1] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·σπάω (-, ανα+σπα·σ-, ανα+σπα·σ-, -, -, ανα+σπασ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό
Dn(LXX):6:18 Wtedy Daniel By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do (+przyspieszenie) Lew I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Kamień I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por I też, nawet, mianowicie By pieczętować Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pierścień Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pierścień Urzędnik mający władzę sędziowską On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Daniel Albo Król On/ona/to/to samo Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
Dn(LXX):6:18 to/te *daniEl e)rri/fE ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn, kai\ E)ne/CHTE li/Tos kai\ e)te/TE ei)s to\ sto/ma tou= la/kkou, kai\ e)sfragi/sato o( basileu\s e)n tO=| daktuli/O| e(autou= kai\ e)n toi=s daktuli/ois tO=n megista/nOn au)tou=, o(/pOs mE\ a)p’ au)tO=n a)rTE=| o( *daniEl E)\ o( basileu\s au)to\n a)naspa/sE| e)k tou= la/kkou.
Dn(LXX):6:18 tote daniEl errifE eis ton lakkon tOn leontOn, kai EneCHTE liTos kai eteTE eis to stoma tu lakku, kai esfragisato ho basileus en tO daktyliO heautu kai en tois daktyliois tOn megistanOn autu, hopOs mE ap’ autOn arTE ho daniEl E ho basileus auton anaspasE ek tu lakku.
Dn(LXX):6:18 D N_NSM VDI_API3S P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM C VQI_API3S N2_NSM C VCI_API3S P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM C VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C P RA_DPM N2_DPM RA_GPM N3_GPM RD_GSM C D P RD_GPM VC_APS3S RA_NSM N_NSM C RA_NSM N3V_NSM RD_ASM VA_AAS3S P RA_GSM N2_GSM
Dn(LXX):6:18 then Daniel to toss/fling/dump into (+acc) the ć the lion and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth stone and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station into (+acc) the mouth/maw stoma the ć and also, even, namely to seal the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ring self /our-/your-/themselves and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ring the magistrate he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise the Daniel or the king he/she/it/same to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels the ć
Dn(LXX):6:18 then Daniel (indecl) he/she/it-was-TOSS/FLING/DUMP-ed into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen) and he/she/it-was-BRING-ed stone (nom) and he/she/it-was-PLACE-ed into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) the (gen) and he/she/it-was-SEAL-ed the (nom) king (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ring (dat) self (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) rings (dat) the (gen) magistrates (gen) him/it/same (gen) this is how not away from (+gen) them/same (gen) he/she/it-should-be-LIFT/PICK-ed-UP the (nom) Daniel (indecl) or the (nom) king (nom) him/it/same (acc) you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed out of (+gen) the (gen)
Dn(LXX):6:18 Dn(LXX)_6:18_1 Dn(LXX)_6:18_2 Dn(LXX)_6:18_3 Dn(LXX)_6:18_4 Dn(LXX)_6:18_5 Dn(LXX)_6:18_6 Dn(LXX)_6:18_7 Dn(LXX)_6:18_8 Dn(LXX)_6:18_9 Dn(LXX)_6:18_10 Dn(LXX)_6:18_11 Dn(LXX)_6:18_12 Dn(LXX)_6:18_13 Dn(LXX)_6:18_14 Dn(LXX)_6:18_15 Dn(LXX)_6:18_16 Dn(LXX)_6:18_17 Dn(LXX)_6:18_18 Dn(LXX)_6:18_19 Dn(LXX)_6:18_20 Dn(LXX)_6:18_21 Dn(LXX)_6:18_22 Dn(LXX)_6:18_23 Dn(LXX)_6:18_24 Dn(LXX)_6:18_25 Dn(LXX)_6:18_26 Dn(LXX)_6:18_27 Dn(LXX)_6:18_28 Dn(LXX)_6:18_29 Dn(LXX)_6:18_30 Dn(LXX)_6:18_31 Dn(LXX)_6:18_32 Dn(LXX)_6:18_33 Dn(LXX)_6:18_34 Dn(LXX)_6:18_35 Dn(LXX)_6:18_36 Dn(LXX)_6:18_37 Dn(LXX)_6:18_38 Dn(LXX)_6:18_39 Dn(LXX)_6:18_40 Dn(LXX)_6:18_41 Dn(LXX)_6:18_42 Dn(LXX)_6:18_43 Dn(LXX)_6:18_44 Dn(LXX)_6:18_45 Dn(LXX)_6:18_46 Dn(LXX)_6:18_47 Dn(LXX)_6:18_48
Dn(LXX):6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:19 τότε ὑπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὰ βασίλεια αὐτοῦ καὶ ηὐλίσθη νῆστις καὶ ἦν λυπούμενος περὶ τοῦ Δανιηλ. τότε ὁ θεὸς τοῦ Δανιηλ πρόνοιαν ποιούμενος αὐτοῦ ἀπέκλεισε τὰ στόματα τῶν λεόντων, καὶ οὐ παρηνώχλησαν τῷ Δανιηλ.
Dn(LXX):6:19 (World English Bible Daniel 6:18) Then the king went to his palace, and passed the night fasting; neither were instruments of music brought before him: and his sleep fled from him.
Dn(LXX):6:19 Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. (Daniel 6:19 BT_4)
Dn(LXX):6:19 τότε ὑπέστρεψεν βασιλεὺς εἰς τὰ βασίλεια αὐτοῦ καὶ ηὐλίσθη νῆστις καὶ ἦν λυπούμενος περὶ τοῦ Δανιηλ. τότε θεὸς τοῦ Δανιηλ πρόνοιαν ποιούμενος αὐτοῦ ἀπέκλεισε τὰ στόματα τῶν λεόντων, καὶ οὐ παρηνώχλησαν τῷ Δανιηλ.
Dn(LXX):6:19 τότε ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) νῆστις -ιος and νῆστι[δ]ς -ιδος καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) περί ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ τότε ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ πρό·νοια, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ
Dn(LXX):6:19 Wtedy By wracać Król Do (+przyspieszenie) Królestwo; królewski On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc Głodny [rzeczownik znaczący {mający na myśli} nie jedzące, działając jak przymiotnik] I też, nawet, mianowicie By być By smucić się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Daniel Wtedy Bóg  Daniel Zaopatrzenie {Zastrzeżenie} By czynić/rób On/ona/to/to samo Do ??? Ust/żołądka por Lew I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) Daniel
Dn(LXX):6:19 to/te u(pe/strePSen o( basileu\s ei)s ta\ basi/leia au)tou= kai\ Eu)li/sTE nE=stis kai\ E)=n lupou/menos peri\ tou= *daniEl. to/te o( Teo\s tou= *daniEl pro/noian poiou/menos au)tou= a)pe/kleise ta\ sto/mata tO=n leo/ntOn, kai\ ou) parEnO/CHlEsan tO=| *daniEl.
Dn(LXX):6:19 tote hypestrePSen ho basileus eis ta basileia autu kai EulisTE nEstis kai En lypumenos peri tu daniEl. tote ho Teos tu daniEl pronoian poiumenos autu apekleise ta stomata tOn leontOn, kai u parEnOCHlEsan tO daniEl.
Dn(LXX):6:19 D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_APN N2N_APN RD_GSM C VSI_API3S N3D_NSF C V9I_IAI3S V2_PMPNSM P RA_GSM N_GSM D RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM N1A_ASF V2_PMPNSM RD_GSM VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN RA_GPM N3_GPM C D VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM
Dn(LXX):6:19 then to return the king into (+acc) the kingdom; royal he/she/it/same and also, even, namely to spend the night hungry [noun meaning not eating, functioning as an adjective] and also, even, namely to be to sorrow about (+acc,+gen) the Daniel then the god [see theology] the Daniel provision to do/make he/she/it/same to ??? the mouth/maw stoma the lion and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cause difficulty (press against, irritate, annoy) the Daniel
Dn(LXX):6:19 then he/she/it-RETURN-ed the (nom) king (nom) into (+acc) the (nom|acc) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-SPEND-ed-THE-NIGHT hungry ([Adj] nom) and he/she/it-was while being-SORROW-ed (nom) about (+acc,+gen) the (gen) Daniel (indecl) then the (nom) god (nom) the (gen) Daniel (indecl) provision (acc) while being-DO/MAKE-ed (nom) him/it/same (gen) he/she/it-???-ed the (nom|acc) mouth/maws (nom|acc|voc) the (gen) lions (gen) and not they-CAUSE-ed-DIFFICULTY the (dat) Daniel (indecl)
Dn(LXX):6:19 Dn(LXX)_6:19_1 Dn(LXX)_6:19_2 Dn(LXX)_6:19_3 Dn(LXX)_6:19_4 Dn(LXX)_6:19_5 Dn(LXX)_6:19_6 Dn(LXX)_6:19_7 Dn(LXX)_6:19_8 Dn(LXX)_6:19_9 Dn(LXX)_6:19_10 Dn(LXX)_6:19_11 Dn(LXX)_6:19_12 Dn(LXX)_6:19_13 Dn(LXX)_6:19_14 Dn(LXX)_6:19_15 Dn(LXX)_6:19_16 Dn(LXX)_6:19_17 Dn(LXX)_6:19_18 Dn(LXX)_6:19_19 Dn(LXX)_6:19_20 Dn(LXX)_6:19_21 Dn(LXX)_6:19_22 Dn(LXX)_6:19_23 Dn(LXX)_6:19_24 Dn(LXX)_6:19_25 Dn(LXX)_6:19_26 Dn(LXX)_6:19_27 Dn(LXX)_6:19_28 Dn(LXX)_6:19_29 Dn(LXX)_6:19_30 Dn(LXX)_6:19_31 Dn(LXX)_6:19_32 Dn(LXX)_6:19_33 Dn(LXX)_6:19_34 Dn(LXX)_6:19_35
Dn(LXX):6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:20 καὶ ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος ὤρθρισε πρωῒ καὶ παρέλαβε μεθ’ ἑαυτοῦ τοὺς σατράπας καὶ πορευθεὶς ἔστη ἐπὶ τοῦ στόματος τοῦ λάκκου τῶν λεόντων.
Dn(LXX):6:20 (World English Bible Daniel 6:19) Then the king arose very early in the morning, and went in haste to the den of lions.
Dn(LXX):6:20 Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. (Daniel 6:20 BT_4)
Dn(LXX):6:20 καὶ βασιλεὺς Δαρεῖος ὤρθρισε πρωῒ καὶ παρέλαβε μεθ’ ἑαυτοῦ τοὺς σατράπας καὶ πορευθεὶς ἔστη ἐπὶ τοῦ στόματος τοῦ λάκκου τῶν λεόντων.
Dn(LXX):6:20 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) πρωΐ καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν
Dn(LXX):6:20 I też, nawet, mianowicie Król By przychodzić wcześnie rano Wcześnie I też, nawet, mianowicie By zagarniać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By iść By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Lew
Dn(LXX):6:20 kai\ o( basileu\s *darei=os O)/rTrise prOi\+ kai\ pare/labe meT’ e(autou= tou\s satra/pas kai\ poreuTei\s e)/stE e)pi\ tou= sto/matos tou= la/kkou tO=n leo/ntOn.
Dn(LXX):6:20 kai ho basileus dareios OrTrise prO+i kai parelabe meT’ heautu tus satrapas kai poreuTeis estE epi tu stomatos tu lakku tOn leontOn.
Dn(LXX):6:20 C RA_NSM N3V_NSM N_NSM VAI_AAI3S D C VBI_AAI3S P RD_GSM RA_APM N1M_APM C VC_APPNSM VHI_AAI3S P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM RA_GPM N3_GPM
Dn(LXX):6:20 and also, even, namely the king ć to come early in the morning early and also, even, namely to take along after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves the ć and also, even, namely to go to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma the ć the lion
Dn(LXX):6:20 and the (nom) king (nom) he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed early and he/she/it-TAKE-ed-ALONG after (+acc), with (+gen) self (gen) the (acc) and upon being-GO-ed (nom|voc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mouth/maw (gen) the (gen) the (gen) lions (gen)
Dn(LXX):6:20 Dn(LXX)_6:20_1 Dn(LXX)_6:20_2 Dn(LXX)_6:20_3 Dn(LXX)_6:20_4 Dn(LXX)_6:20_5 Dn(LXX)_6:20_6 Dn(LXX)_6:20_7 Dn(LXX)_6:20_8 Dn(LXX)_6:20_9 Dn(LXX)_6:20_10 Dn(LXX)_6:20_11 Dn(LXX)_6:20_12 Dn(LXX)_6:20_13 Dn(LXX)_6:20_14 Dn(LXX)_6:20_15 Dn(LXX)_6:20_16 Dn(LXX)_6:20_17 Dn(LXX)_6:20_18 Dn(LXX)_6:20_19 Dn(LXX)_6:20_20 Dn(LXX)_6:20_21 Dn(LXX)_6:20_22
Dn(LXX):6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:21 τότε ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσε τὸν Δανιηλ φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ λέγων Ὦ Δανιηλ, εἰ ἄρα ζῇς, καὶ ὁ θεός σου, ᾧ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, σέσωκέ σε ἀπὸ τῶν λεόντων, καὶ οὐκ ἠχρείωκάν σε;
Dn(LXX):6:21 (World English Bible Daniel 6:20) When he came near to the den to Daniel, he cried with a lamentable voice; the king spoke and said to Daniel, Daniel, servant of the living God, is your God, whom you serve continually, able to deliver you from the lions?
Dn(LXX):6:21 Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: «Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów?» (Daniel 6:21 BT_4)
Dn(LXX):6:21 τότε βασιλεὺς ἐκάλεσε τὸν Δανιηλ φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ λέγων Δανιηλ, εἰ ἄρα ζῇς, καὶ θεός σου, λατρεύεις ἐνδελεχῶς, σέσωκέ σε ἀπὸ τῶν λεόντων, καὶ οὐκ ἠχρείωκάν σε;
Dn(LXX):6:21 τότε ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α μετά κλαυθμός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Δανιήλ, ὁ εἰ ἄρα[2] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(LXX):6:21 Wtedy Król By nazywać rozmowę Daniel Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz By mówić/opowiadaj Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Daniel Jeżeli Tak Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Bóg  Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lew I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Dn(LXX):6:21 to/te o( basileu\s e)ka/lese to\n *daniEl fOnE=| mega/lE| meta\ klauTmou= le/gOn *)=O *daniEl, ei) a)/ra DZE=|s, kai\ o( Teo/s sou, O(=| latreu/eis e)ndeleCHO=s, se/sOke/ se a)po\ tO=n leo/ntOn, kai\ ou)k E)CHrei/Oka/n se;
Dn(LXX):6:21 tote ho basileus ekalese ton daniEl fOnE megalE meta klauTmu legOn O daniEl, ei ara DZEs, kai ho Teos su, hO latreueis endeleCHOs, sesOke se apo tOn leontOn, kai uk ECHreiOkan se;
Dn(LXX):6:21 D RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N1_DSF A1_DSF P N2_GSM V1_PAPNSM I N_VSM C x VA_AAN C RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_DSM V1_PAI2S D VX_XAI3S RP_AS P RA_GPM N3_GPM C D VXI_XAI3P RP_AS
Dn(LXX):6:21 then the king to call call the Daniel sound/voice cries; to sound great after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing crying to say/tell O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be Daniel if so to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely the god [see theology] you; your/yours(sg) who/whom/which to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lion and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć you; your/yours(sg)
Dn(LXX):6:21 then the (nom) king (nom) he/she/it-CALL-ed the (acc) Daniel (indecl) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) crying (gen) while SAY/TELL-ing (nom) O!; omega; I-should-be Daniel (indecl) if so you(sg)-are-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-EXISTS-ing and the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) you(sg)-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES he/she/it-has-SAVE-ed, be-you(sg)-having-SAVE-ed! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) the (gen) lions (gen) and not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Dn(LXX):6:21 Dn(LXX)_6:21_1 Dn(LXX)_6:21_2 Dn(LXX)_6:21_3 Dn(LXX)_6:21_4 Dn(LXX)_6:21_5 Dn(LXX)_6:21_6 Dn(LXX)_6:21_7 Dn(LXX)_6:21_8 Dn(LXX)_6:21_9 Dn(LXX)_6:21_10 Dn(LXX)_6:21_11 Dn(LXX)_6:21_12 Dn(LXX)_6:21_13 Dn(LXX)_6:21_14 Dn(LXX)_6:21_15 Dn(LXX)_6:21_16 Dn(LXX)_6:21_17 Dn(LXX)_6:21_18 Dn(LXX)_6:21_19 Dn(LXX)_6:21_20 Dn(LXX)_6:21_21 Dn(LXX)_6:21_22 Dn(LXX)_6:21_23 Dn(LXX)_6:21_24 Dn(LXX)_6:21_25 Dn(LXX)_6:21_26 Dn(LXX)_6:21_27 Dn(LXX)_6:21_28 Dn(LXX)_6:21_29 Dn(LXX)_6:21_30 Dn(LXX)_6:21_31 Dn(LXX)_6:21_32
Dn(LXX):6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:22 τότε Δανιηλ ἐπήκουσε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν Βασιλεῦ, ἔτι εἰμὶ ζῶν,
Dn(LXX):6:22 (World English Bible Daniel 6:21) Then Daniel said to the king, O king, live forever.
Dn(LXX):6:22 Wtedy Daniel odpowiedział królowi: «Królu, żyj wiecznie! (Daniel 6:22 BT_4)
Dn(LXX):6:22 τότε Δανιηλ ἐπήκουσε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν Βασιλεῦ, ἔτι εἰμὶ ζῶν,
Dn(LXX):6:22 τότε Δανιήλ, ὁ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ἔτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Dn(LXX):6:22 Wtedy Daniel By słyszeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Jeszcze/jeszcze By iść; by być Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Dn(LXX):6:22 to/te *daniEl e)pE/kouse fOnE=| mega/lE| kai\ ei)=pen *basileu=, e)/ti ei)mi\ DZO=n,
Dn(LXX):6:22 tote daniEl epEkuse fOnE megalE kai eipen basileu, eti eimi DZOn,
Dn(LXX):6:22 D N_NSM VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF C VBI_AAI3S N3V_VSM D V9_PAI1S V3_PAPNSM
Dn(LXX):6:22 then Daniel to hear sound/voice cries; to sound great and also, even, namely to say/tell king yet/still to go; to be to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Dn(LXX):6:22 then Daniel (indecl) he/she/it-HEAR-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed king (voc) yet/still I-am-GO-ing; I-am while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc)
Dn(LXX):6:22 Dn(LXX)_6:22_1 Dn(LXX)_6:22_2 Dn(LXX)_6:22_3 Dn(LXX)_6:22_4 Dn(LXX)_6:22_5 Dn(LXX)_6:22_6 Dn(LXX)_6:22_7 Dn(LXX)_6:22_8 Dn(LXX)_6:22_9 Dn(LXX)_6:22_10 Dn(LXX)_6:22_11
Dn(LXX):6:22 x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:23 καὶ σέσωκέ με ὁ θεὸς ἀπὸ τῶν λεόντων, καθότι δικαιοσύνη ἐν ἐμοὶ εὑρέθη ἐναντίον αὐτοῦ· καὶ ἐναντίον δὲ σοῦ, βασιλεῦ, οὔτε ἄγνοια οὔτε ἁμαρτία εὑρέθη ἐν ἐμοί· σὺ δὲ ἤκουσας ἀνθρώπων πλανώντων βασιλεῖς καὶ ἔρριψάς με εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων εἰς ἀπώλειαν.
Dn(LXX):6:23 (World English Bible Daniel 6:22) My God has sent his angel, and has shut the lions' mouths, and they have not hurt me; because as before him innocence was found in me; and also before you, O king, have I done no hurt.
Dn(LXX):6:23 Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego». (Daniel 6:23 BT_4)
Dn(LXX):6:23 καὶ σέσωκέ με θεὸς ἀπὸ τῶν λεόντων, καθότι δικαιοσύνη ἐν ἐμοὶ εὑρέθη ἐναντίον αὐτοῦ· καὶ ἐναντίον δὲ σοῦ, βασιλεῦ, οὔτε ἄγνοια οὔτε ἁμαρτία εὑρέθη ἐν ἐμοί· σὺ δὲ ἤκουσας ἀνθρώπων πλανώντων βασιλεῖς καὶ ἔρριψάς με εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων εἰς ἀπώλειαν.
Dn(LXX):6:23 καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καθότι δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ οὔτε (οὐ τέ) ἄ·γνοια, -ας, ἡ οὔτε (οὐ τέ) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Dn(LXX):6:23 I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Bóg  Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lew Jak Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By znajdować Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, zaś Ty; twój/twój(sg) Król Ani nie Nieznajomość Ani nie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Ty zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ludzki By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Król I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Ja Do (+przyspieszenie) Lew Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Dn(LXX):6:23 kai\ se/sOke/ me o( Teo\s a)po\ tO=n leo/ntOn, kaTo/ti dikaiosu/nE e)n e)moi\ eu(re/TE e)nanti/on au)tou=· kai\ e)nanti/on de\ sou=, basileu=, ou)/te a)/gnoia ou)/te a(marti/a eu(re/TE e)n e)moi/· su\ de\ E)/kousas a)nTrO/pOn planO/ntOn basilei=s kai\ e)/rriPSa/s me ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn ei)s a)pO/leian.
Dn(LXX):6:23 kai sesOke me ho Teos apo tOn leontOn, kaToti dikaiosynE en emoi heureTE enantion autu· kai enantion de su, basileu, ute agnoia ute hamartia heureTE en emoi· sy de Ekusas anTrOpOn planOntOn basileis kai erriPSas me eis ton lakkon tOn leontOn eis apOleian.
Dn(LXX):6:23 C VX_XAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM P RA_GPM N3_GPM D N1_NSF P RP_DS VC_API3S P RD_GSM C P x RP_GS N3V_VSM C N1A_NSF C N1A_NSF VC_API3S P RP_DS RP_NS x VAI_AAI2S N2_GPM V3_PAPGPM N3V_APM C VAI_AAI2S RP_AS P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM P N1A_ASF
Dn(LXX):6:23 and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lion as righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to find in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) king nor not ignorance nor not sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived.; to hear human to wander/cause to stray [see planet] king and also, even, namely to toss/fling/dump I into (+acc) the ć the lion into (+acc) annihilation, destruction
Dn(LXX):6:23 and he/she/it-has-SAVE-ed, be-you(sg)-having-SAVE-ed! me (acc) the (nom) god (nom) away from (+gen) the (gen) lions (gen) as righteousness (nom|voc) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-was-FIND-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) king (voc) nor ignorance (nom|voc) nor sin (nom|voc) he/she/it-was-FIND-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) you(sg) (nom) Yet while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed humans (gen) let-them-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY! (classical), while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (gen) kings (acc, nom|voc) and you(sg)-TOSS/FLING/DUMP-ed me (acc) into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen) into (+acc) annihilation, destruction (acc)
Dn(LXX):6:23 Dn(LXX)_6:23_1 Dn(LXX)_6:23_2 Dn(LXX)_6:23_3 Dn(LXX)_6:23_4 Dn(LXX)_6:23_5 Dn(LXX)_6:23_6 Dn(LXX)_6:23_7 Dn(LXX)_6:23_8 Dn(LXX)_6:23_9 Dn(LXX)_6:23_10 Dn(LXX)_6:23_11 Dn(LXX)_6:23_12 Dn(LXX)_6:23_13 Dn(LXX)_6:23_14 Dn(LXX)_6:23_15 Dn(LXX)_6:23_16 Dn(LXX)_6:23_17 Dn(LXX)_6:23_18 Dn(LXX)_6:23_19 Dn(LXX)_6:23_20 Dn(LXX)_6:23_21 Dn(LXX)_6:23_22 Dn(LXX)_6:23_23 Dn(LXX)_6:23_24 Dn(LXX)_6:23_25 Dn(LXX)_6:23_26 Dn(LXX)_6:23_27 Dn(LXX)_6:23_28 Dn(LXX)_6:23_29 Dn(LXX)_6:23_30 Dn(LXX)_6:23_31 Dn(LXX)_6:23_32 Dn(LXX)_6:23_33 Dn(LXX)_6:23_34 Dn(LXX)_6:23_35 Dn(LXX)_6:23_36 Dn(LXX)_6:23_37 Dn(LXX)_6:23_38 Dn(LXX)_6:23_39 Dn(LXX)_6:23_40 Dn(LXX)_6:23_41 Dn(LXX)_6:23_42 Dn(LXX)_6:23_43
Dn(LXX):6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:24 τότε συνήχθησαν πᾶσαι αἱ δυνάμεις καὶ εἶδον τὸν Δανιηλ, ὡς οὐ παρηνώχλησαν αὐτῷ οἱ λέοντες.
Dn(LXX):6:24 (World English Bible Daniel 6:23) Then was the king exceeding glad, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found on him, because he had trusted in his God.
Dn(LXX):6:24 Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. (Daniel 6:24 BT_4)
Dn(LXX):6:24 τότε συνήχθησαν πᾶσαι αἱ δυνάμεις καὶ εἶδον τὸν Δανιηλ, ὡς οὐ παρηνώχλησαν αὐτῷ οἱ λέοντες.
Dn(LXX):6:24 τότε συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν
Dn(LXX):6:24 Wtedy By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Daniel Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) On/ona/to/to samo Lew
Dn(LXX):6:24 to/te sunE/CHTEsan pa=sai ai( duna/meis kai\ ei)=don to\n *daniEl, O(s ou) parEnO/CHlEsan au)tO=| oi( le/ontes.
Dn(LXX):6:24 tote synECHTEsan pasai hai dynameis kai eidon ton daniEl, hOs u parEnOCHlEsan autO hoi leontes.
Dn(LXX):6:24 D VQI_API3P A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF C VBI_AAI3P RA_ASM N_ASM C D VAI_AAI3P RD_DSM RA_NPM N3_NPM
Dn(LXX):6:24 then to gather together every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Daniel as/like οὐχ before rough breathing to cause difficulty (press against, irritate, annoy) he/she/it/same the lion
Dn(LXX):6:24 then they-were-GATHER TOGETHER-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) abilities (acc, nom|voc) and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) Daniel (indecl) as/like not they-CAUSE-ed-DIFFICULTY him/it/same (dat) the (nom) lions (nom|voc)
Dn(LXX):6:24 Dn(LXX)_6:24_1 Dn(LXX)_6:24_2 Dn(LXX)_6:24_3 Dn(LXX)_6:24_4 Dn(LXX)_6:24_5 Dn(LXX)_6:24_6 Dn(LXX)_6:24_7 Dn(LXX)_6:24_8 Dn(LXX)_6:24_9 Dn(LXX)_6:24_10 Dn(LXX)_6:24_11 Dn(LXX)_6:24_12 Dn(LXX)_6:24_13 Dn(LXX)_6:24_14 Dn(LXX)_6:24_15
Dn(LXX):6:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):6:25 τότε οἱ δύο ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οἱ καταμαρτυρήσαντες τοῦ Δανιηλ, αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἐρρίφησαν τοῖς λέουσι, καὶ οἱ λέοντες ἀπέκτειναν αὐτοὺς καὶ ἔθλασαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν.
Dn(LXX):6:25 (World English Bible Daniel 6:24) The king commanded, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives; and the lions had the mastery of them, and broke all their bones in pieces, before they came to the bottom of the den.
Dn(LXX):6:25 Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. (Daniel 6:25 BT_4)
Dn(LXX):6:25 τότε οἱ δύο ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οἱ καταμαρτυρήσαντες τοῦ Δανιηλ, αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἐρρίφησαν τοῖς λέουσι, καὶ οἱ λέοντες ἀπέκτειναν αὐτοὺς καὶ ἔθλασαν τὰ ὀστᾶ αὐτῶν.
Dn(LXX):6:25 τότε ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό κατα·μαρτυρέω (κατα+μαρτυρ(ε)-, κατα+μαρτυρη·σ-, κατα+μαρτυρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):6:25 Wtedy Dwa Ludzki Tamto By zeznawać przeciw Daniel On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Lew I też, nawet, mianowicie Lew By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By gnieść się Kość On/ona/to/to samo
Dn(LXX):6:25 to/te oi( du/o a)/nTrOpoi e)kei=noi oi( katamarturE/santes tou= *daniEl, au)toi\ kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kai\ ta\ te/kna au)tO=n, e)rri/fEsan toi=s le/ousi, kai\ oi( le/ontes a)pe/kteinan au)tou\s kai\ e)/Tlasan ta\ o)sta= au)tO=n.
Dn(LXX):6:25 tote hoi dyo anTrOpoi ekeinoi hoi katamartyrEsantes tu daniEl, autoi kai hai gynaikes autOn kai ta tekna autOn, errifEsan tois leusi, kai hoi leontes apekteinan autus kai eTlasan ta osta autOn.
Dn(LXX):6:25 D RA_NPM M N2_NPM RD_NPM RA_NPM VA_AAPNPM RA_GSM N_GSM RD_NPM C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM C RA_APN N2N_APN RD_GPM VDI_API3P RA_DPM N3_DPM C RA_NPM N3_NPM VAI_AAI3P RD_APM C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM