Dn(LXX):8:1 Ἔτους τρίτου βασιλεύοντος Βαλτασαρ ὅρασις, ἣν εἶδον ἐγὼ Δανιηλ μετὰ τὸ ἰδεῖν με τὴν πρώτην.
Dn(LXX):8:1 (World English Bible Daniel 8:1) In the third year of the reign of king Belshazzar a vision appeared to me, even to me, Daniel, after that which appeared to me at the first.
Dn(LXX):8:1 W trzecim roku panowania króla Baltazara miałem widzenie, ja, Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. (Daniel 8:1 BT_4)
Dn(LXX):8:1 Ἔτους τρίτου βασιλεύοντος Βαλτασαρ ὅρασις, ἣν εἶδον ἐγὼ Δανιηλ μετὰ τὸ ἰδεῖν με τὴν πρώτην.
Dn(LXX):8:1 ἔτο·ς, -ους, τό τρίτος -η -ον βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὅρασις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ μετά ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
Dn(LXX):8:1 Rok Trzeci By panować Wizja {Wyobrażenie} Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Daniel Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Po pierwsze
Dn(LXX):8:1 *)/etous tri/tou basileu/ontos *baltasar o(/rasis, E(\n ei)=don e)gO\ *daniEl meta\ to\ i)dei=n me tE\n prO/tEn.
Dn(LXX):8:1 etus tritu basileuontos baltasar horasis, hEn eidon egO daniEl meta to idein me tEn prOtEn.
Dn(LXX):8:1 N3E_GSN A1_GSN V1_PAPGSN N_GSM N3I_NSF RR_ASF VBI_AAI1S RP_NS N_NSM P RA_ASN VB_AAN RP_AS RA_ASF A1_ASFS
Dn(LXX):8:1 year third to reign ć vision who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I Daniel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I the first
Dn(LXX):8:1 year (gen) third (gen) while REIGN-ing (gen) vision (nom) who/whom/which (acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) Daniel (indecl) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SEE me (acc) the (acc) first (acc)
Dn(LXX):8:1 Dn(LXX)_8:1_1 Dn(LXX)_8:1_2 Dn(LXX)_8:1_3 Dn(LXX)_8:1_4 Dn(LXX)_8:1_5 Dn(LXX)_8:1_6 Dn(LXX)_8:1_7 Dn(LXX)_8:1_8 Dn(LXX)_8:1_9 Dn(LXX)_8:1_10 Dn(LXX)_8:1_11 Dn(LXX)_8:1_12 Dn(LXX)_8:1_13 Dn(LXX)_8:1_14 Dn(LXX)_8:1_15
Dn(LXX):8:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:2 καὶ εἶδον ἐν τῷ ὁράματι τοῦ ἐνυπνίου μου ἐμοῦ ὄντος ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἥτις ἐστὶν ἐν Ἐλυμαίδι χώρᾳ, ἔτι ὄντος μου πρὸς τῇ πύλῃ Αιλαμ
Dn(LXX):8:2 (World English Bible Daniel 8:2) I saw in the vision; now it was so, that when I saw, I was in the citadel of Susa, which is in the province of Elam; and I saw in the vision, and I was by the river Ulai.
Dn(LXX):8:2 Gdy patrzałem podczas widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, w warowni, która leży w kraju Elam. Patrzałem w widzeniu i znalazłem się nad rzeką Ulaj. (Daniel 8:2 BT_4)
Dn(LXX):8:2 καὶ εἶδον ἐν τῷ ὁράματι τοῦ ἐνυπνίου μου ἐμοῦ ὄντος ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἥτις ἐστὶν ἐν Ἐλυμαίδι χώρᾳ, ἔτι ὄντος μου πρὸς τῇ πύλῃ Αιλαμ
Dn(LXX):8:2 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χώρα, -ας, ἡ ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ
Dn(LXX):8:2 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Sen Ja Ja; mój/mój By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Jeszcze/jeszcze By być Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brama
Dn(LXX):8:2 kai\ ei)=don e)n tO=| o(ra/mati tou= e)nupni/ou mou e)mou= o)/ntos e)n *sou/sois tE=| po/lei, E(/tis e)sti\n e)n *)elumai/di CHO/ra|, e)/ti o)/ntos mou pro\s tE=| pu/lE| *ailam
Dn(LXX):8:2 kai eidon en tO horamati tu enypniu mu emu ontos en susois tE polei, hEtis estin en elymaidi CHOra, eti ontos mu pros tE pylE ailam
Dn(LXX):8:2 C VBI_AAI1S P RA_DSN N3M_DSN RA_GSN N2N_GSN RP_GS RP_GS V9_PAPGSM P N_DP RA_DSF N3I_DSF RX_NSF V9_PAI3S P N_DS N1A_DSF D V9_PAPGSM RP_GS P RA_DSF N1_DSF N_GS
Dn(LXX):8:2 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vision the dream I I; my/mine to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the city who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć region realm (clίme); land, country, territory, tract yet/still to be I toward (+acc,+gen,+dat) the gate ć
Dn(LXX):8:2 and I-SEE-ed, they-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) vision (dat) the (gen) dream (gen) me (gen) me (gen); my/mine (gen) while being (gen) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) region (dat) yet/still while being (gen) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) gate (dat)
Dn(LXX):8:2 Dn(LXX)_8:2_1 Dn(LXX)_8:2_2 Dn(LXX)_8:2_3 Dn(LXX)_8:2_4 Dn(LXX)_8:2_5 Dn(LXX)_8:2_6 Dn(LXX)_8:2_7 Dn(LXX)_8:2_8 Dn(LXX)_8:2_9 Dn(LXX)_8:2_10 Dn(LXX)_8:2_11 Dn(LXX)_8:2_12 Dn(LXX)_8:2_13 Dn(LXX)_8:2_14 Dn(LXX)_8:2_15 Dn(LXX)_8:2_16 Dn(LXX)_8:2_17 Dn(LXX)_8:2_18 Dn(LXX)_8:2_19 Dn(LXX)_8:2_20 Dn(LXX)_8:2_21 Dn(LXX)_8:2_22 Dn(LXX)_8:2_23 Dn(LXX)_8:2_24 Dn(LXX)_8:2_25 Dn(LXX)_8:2_26
Dn(LXX):8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:3 ἀναβλέψας εἶδον κριὸν ἕνα μέγαν ἑστῶτα ἀπέναντι τῆς πύλης, καὶ εἶχε κέρατα, καὶ τὸ ἓν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, καὶ τὸ ὑψηλότερον ἀνέβαινε.
Dn(LXX):8:3 (World English Bible Daniel 8:3) Then I lifted up my eyes, and saw, and behold, there stood before the river a ram which had two horns: and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher came up last.
Dn(LXX):8:3 Podniosłem oczy i spojrzałem, a oto jeden baran stał nad rzeką; miał on dwa rogi, obydwa wysokie, jeden wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł później. (Daniel 8:3 BT_4)
Dn(LXX):8:3 ἀναβλέψας εἶδον κριὸν ἕνα μέγαν ἑστῶτα ἀπέναντι τῆς πύλης, καὶ εἶχε κέρατα, καὶ τὸ ἓν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, καὶ τὸ ὑψηλότερον ἀνέβαινε.
Dn(LXX):8:3 ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό καί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὑψηλό·τερος -α -ον (Comp. of ὑψηλός) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ὁ ἡ τό ὑψηλό·τερος -α -ον (Comp. of ὑψηλός) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
Dn(LXX):8:3 By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeden Wielki By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Brama I też, nawet, mianowicie By mieć Róg I też, nawet, mianowicie Jeden ??? Inny I też, nawet, mianowicie ??? By podnosić
Dn(LXX):8:3 a)nable/PSas ei)=don krio\n e(/na me/gan e(stO=ta a)pe/nanti tE=s pu/lEs, kai\ ei)=CHe ke/rata, kai\ to\ e(\n u(PSElo/teron tou= e(te/rou, kai\ to\ u(PSElo/teron a)ne/baine.
Dn(LXX):8:3 anablePSas eidon krion hena megan hestOta apenanti tEs pylEs, kai eiCHe kerata, kai to hen hyPSEloteron tu heteru, kai to hyPSEloteron anebaine.
Dn(LXX):8:3 VA_AAPNSM VBI_AAI1S N2_ASM A3_ASM A1P_ASM VXI_XAPASM P RA_GSF N1_GSF C V1I_IAI3S N3T_APN C RA_NSN A3_NSN A1_NSNC RA_GSN A1A_GSN C RA_NSN A1_NSNC V1I_IAI3S
Dn(LXX):8:3 to see (look, receive sight) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć one great to cause to stand opposite/in the presence of (+gen) the gate and also, even, namely to have horn and also, even, namely the one ??? the other and also, even, namely the ??? to ascend
Dn(LXX):8:3 upon SEE-ing (nom|voc) I-SEE-ed, they-SEE-ed one (acc) great ([Adj] acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) gate (gen) and he/she/it-was-HAVE-ing horns (nom|acc|voc) and the (nom|acc) one (nom|acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) other (gen) and the (nom|acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-ASCEND-ing, he/she/it-ASCEND-ed
Dn(LXX):8:3 Dn(LXX)_8:3_1 Dn(LXX)_8:3_2 Dn(LXX)_8:3_3 Dn(LXX)_8:3_4 Dn(LXX)_8:3_5 Dn(LXX)_8:3_6 Dn(LXX)_8:3_7 Dn(LXX)_8:3_8 Dn(LXX)_8:3_9 Dn(LXX)_8:3_10 Dn(LXX)_8:3_11 Dn(LXX)_8:3_12 Dn(LXX)_8:3_13 Dn(LXX)_8:3_14 Dn(LXX)_8:3_15 Dn(LXX)_8:3_16 Dn(LXX)_8:3_17 Dn(LXX)_8:3_18 Dn(LXX)_8:3_19 Dn(LXX)_8:3_20 Dn(LXX)_8:3_21 Dn(LXX)_8:3_22
Dn(LXX):8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:4 μετὰ δὲ ταῦτα εἶδον τὸν κριὸν κερατίζοντα πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ μεσημβρίαν, καὶ πάντα τὰ θηρία οὐκ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ῥυόμενος ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ ἐποίει ὡς ἤθελε καὶ ὑψώθη.
Dn(LXX):8:4 (World English Bible Daniel 8:4) I saw the ram pushing westward, and northward, and southward; and no animals could stand before him, neither was there any who could deliver out of his hand; but he did according to his will, and magnified himself.
Dn(LXX):8:4 Ujrzałem barana bodącego rogami ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie mogło mu sprostać ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał, i stawał się wielki. (Daniel 8:4 BT_4)
Dn(LXX):8:4 μετὰ δὲ ταῦτα εἶδον τὸν κριὸν κερατίζοντα πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ μεσημβρίαν, καὶ πάντα τὰ θηρία οὐκ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ῥυόμενος ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ ἐποίει ὡς ἤθελε καὶ ὑψώθη.
Dn(LXX):8:4 μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί πρός δυσμή, -ῆς, ἡ καί μεσημβρία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὡς θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Dn(LXX):8:4 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na zachód I też, nawet, mianowicie Południe I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jak/jak By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko
Dn(LXX):8:4 meta\ de\ tau=ta ei)=don to\n krio\n kerati/DZonta pro\s a)natola\s kai\ pro\s borra=n kai\ pro\s dusma\s kai\ mesEmbri/an, kai\ pa/nta ta\ TEri/a ou)k e)/stEsan e)nO/pion au)tou=, kai\ ou)k E)=n o( r(uo/menos e)k tO=n CHeirO=n au)tou=, kai\ e)poi/ei O(s E)/Tele kai\ u(PSO/TE.
Dn(LXX):8:4 meta de tauta eidon ton krion keratiDZonta pros anatolas kai pros borran kai pros dysmas kai mesEmbrian, kai panta ta TEria uk estEsan enOpion autu, kai uk En ho ryomenos ek tOn CHeirOn autu, kai epoiei hOs ETele kai hyPSOTE.
Dn(LXX):8:4 P x RD_APN VBI_AAI1S RA_ASM N2_ASM V1_PAPASM P N1_APF C P N1T_ASM C P N1_APF C N1A_ASF C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN D VAI_AAI3P P RD_GSM C D V9I_IAI3S RA_NSM V1_PMPNSM P RA_GPF N3_GPF RD_GSM C V2I_IAI3S C V1I_IAI3S C VCI_API3S
Dn(LXX):8:4 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć ć toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) west and also, even, namely noon and also, even, namely every all, each, every, the whole of the beast οὐχ before rough breathing to cause to stand in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely to do/make as/like to want want, wish, desire and also, even, namely to elevate/set high
Dn(LXX):8:4 after (+acc), with (+gen) Yet these (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) wests (acc) and noon (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) not they-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-was the (nom) while being-DELIVER-ed (nom) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) and he/she/it-was-DO/MAKE-ing as/like he/she/it-was-WANT-ing and he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH
Dn(LXX):8:4 Dn(LXX)_8:4_1 Dn(LXX)_8:4_2 Dn(LXX)_8:4_3 Dn(LXX)_8:4_4 Dn(LXX)_8:4_5 Dn(LXX)_8:4_6 Dn(LXX)_8:4_7 Dn(LXX)_8:4_8 Dn(LXX)_8:4_9 Dn(LXX)_8:4_10 Dn(LXX)_8:4_11 Dn(LXX)_8:4_12 Dn(LXX)_8:4_13 Dn(LXX)_8:4_14 Dn(LXX)_8:4_15 Dn(LXX)_8:4_16 Dn(LXX)_8:4_17 Dn(LXX)_8:4_18 Dn(LXX)_8:4_19 Dn(LXX)_8:4_20 Dn(LXX)_8:4_21 Dn(LXX)_8:4_22 Dn(LXX)_8:4_23 Dn(LXX)_8:4_24 Dn(LXX)_8:4_25 Dn(LXX)_8:4_26 Dn(LXX)_8:4_27 Dn(LXX)_8:4_28 Dn(LXX)_8:4_29 Dn(LXX)_8:4_30 Dn(LXX)_8:4_31 Dn(LXX)_8:4_32 Dn(LXX)_8:4_33 Dn(LXX)_8:4_34 Dn(LXX)_8:4_35 Dn(LXX)_8:4_36 Dn(LXX)_8:4_37 Dn(LXX)_8:4_38 Dn(LXX)_8:4_39 Dn(LXX)_8:4_40
Dn(LXX):8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:5 καὶ ἐγὼ διενοούμην καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς καὶ οὐχ ἥπτετο τῆς γῆς, καὶ ἦν τοῦ τράγου κέρας ἓν ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Dn(LXX):8:5 (World English Bible Daniel 8:5) As I was considering, behold, a male goat came from the west over the surface of the whole earth, and didn't touch the ground: and the goat had a notable horn between his eyes.
Dn(LXX):8:5 Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między oczami. (Daniel 8:5 BT_4)
Dn(LXX):8:5 καὶ ἐγὼ διενοούμην καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς καὶ οὐχ ἥπτετο τῆς γῆς, καὶ ἦν τοῦ τράγου κέρας ἓν ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Dn(LXX):8:5 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τράγος, -ου, ὁ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀπό δυσμή, -ῆς, ἡ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ κέρα[τ]ς, -ατος, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):8:5 I też, nawet, mianowicie Ja By zamierzać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On kozioł Kozioł By przychodzić; by zaczynać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By być On kozioł Róg Jeden W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Oko On/ona/to/to samo
Dn(LXX):8:5 kai\ e)gO\ dienoou/mEn kai\ i)dou\ tra/gos ai)gO=n E)/rCHeto a)po\ dusmO=n e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s kai\ ou)CH E(/pteto tE=s gE=s, kai\ E)=n tou= tra/gou ke/ras e(\n a)na\ me/son tO=n o)fTalmO=n au)tou=.
Dn(LXX):8:5 kai egO dienoumEn kai idu tragos aigOn ErCHeto apo dysmOn epi prosOpu tEs gEs kai uCH hEpteto tEs gEs, kai En tu tragu keras hen ana meson tOn ofTalmOn autu.
Dn(LXX):8:5 C RP_NS V2I_IMI1S C I N2_NSM N3G_GPM V1I_IMI3S P N1_GPF P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C D V1I_IMI3S RA_GSF N1_GSF C V9I_IAI3S RA_GSM N2_GSM N3T_NSN A3_NSN P A1_ASM RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Dn(LXX):8:5 and also, even, namely I to purpose and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he-goat goat to come; to begin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing west upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lay hands on set fire, touch the earth/land and also, even, namely to be the he-goat horn one up/each/by (+acc) middle the eye he/she/it/same
Dn(LXX):8:5 and I (nom) I-was-being-PURPOSE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! he-goat (nom) goats (gen) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed away from (+gen) wests (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen) and not he/she/it-was-being-LAY HandS ON-ed the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-was the (gen) he-goat (gen) horn (nom|acc|voc) one (nom|acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen)
Dn(LXX):8:5 Dn(LXX)_8:5_1 Dn(LXX)_8:5_2 Dn(LXX)_8:5_3 Dn(LXX)_8:5_4 Dn(LXX)_8:5_5 Dn(LXX)_8:5_6 Dn(LXX)_8:5_7 Dn(LXX)_8:5_8 Dn(LXX)_8:5_9 Dn(LXX)_8:5_10 Dn(LXX)_8:5_11 Dn(LXX)_8:5_12 Dn(LXX)_8:5_13 Dn(LXX)_8:5_14 Dn(LXX)_8:5_15 Dn(LXX)_8:5_16 Dn(LXX)_8:5_17 Dn(LXX)_8:5_18 Dn(LXX)_8:5_19 Dn(LXX)_8:5_20 Dn(LXX)_8:5_21 Dn(LXX)_8:5_22 Dn(LXX)_8:5_23 Dn(LXX)_8:5_24 Dn(LXX)_8:5_25 Dn(LXX)_8:5_26 Dn(LXX)_8:5_27 Dn(LXX)_8:5_28 Dn(LXX)_8:5_29 Dn(LXX)_8:5_30
Dn(LXX):8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:6 καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν κριὸν τὸν τὰ κέρατα ἔχοντα, ὃν εἶδον ἑστῶτα πρὸς τῇ πύλῃ, καὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν ἐν θυμῷ ὀργῆς.
Dn(LXX):8:6 (World English Bible Daniel 8:6) He came to the ram that had the two horns, which I saw standing before the river, and ran on him in the fury of his power.
Dn(LXX):8:6 Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. (Daniel 8:6 BT_4)
Dn(LXX):8:6 καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν κριὸν τὸν τὰ κέρατα ἔχοντα, ὃν εἶδον ἑστῶτα πρὸς τῇ πύλῃ, καὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν ἐν θυμῷ ὀργῆς.
Dn(LXX):8:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρός ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Dn(LXX):8:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Róg By mieć Kto/, który/, który; by być By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By powodować stać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brama I też, nawet, mianowicie By jechać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Dn(LXX):8:6 kai\ E)=lTen e)pi\ to\n krio\n to\n ta\ ke/rata e)/CHonta, o(\n ei)=don e(stO=ta pro\s tE=| pu/lE|, kai\ e)/drame pro\s au)to\n e)n TumO=| o)rgE=s.
Dn(LXX):8:6 kai ElTen epi ton krion ton ta kerata eCHonta, hon eidon hestOta pros tE pylE, kai edrame pros auton en TymO orgEs.
Dn(LXX):8:6 C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM RA_APN N3T_APN V1_PAPASM RR_ASM VBI_AAI1S VXI_XAPASM P RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3S P RD_ASM P N2_DSM N1_GSF
Dn(LXX):8:6 and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the the horn to have who/whom/which; to be to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to cause to stand toward (+acc,+gen,+dat) the gate and also, even, namely to run toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. wrath fume, anger, rage
Dn(LXX):8:6 and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (acc) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-SEE-ed, they-SEE-ed having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) gate (dat) and he/she/it-RUN-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) wrath (dat) wrath (gen)
Dn(LXX):8:6 Dn(LXX)_8:6_1 Dn(LXX)_8:6_2 Dn(LXX)_8:6_3 Dn(LXX)_8:6_4 Dn(LXX)_8:6_5 Dn(LXX)_8:6_6 Dn(LXX)_8:6_7 Dn(LXX)_8:6_8 Dn(LXX)_8:6_9 Dn(LXX)_8:6_10 Dn(LXX)_8:6_11 Dn(LXX)_8:6_12 Dn(LXX)_8:6_13 Dn(LXX)_8:6_14 Dn(LXX)_8:6_15 Dn(LXX)_8:6_16 Dn(LXX)_8:6_17 Dn(LXX)_8:6_18 Dn(LXX)_8:6_19 Dn(LXX)_8:6_20 Dn(LXX)_8:6_21 Dn(LXX)_8:6_22
Dn(LXX):8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:7 καὶ εἶδον αὐτὸν προσάγοντα πρὸς τὸν κριόν, καὶ ἐθυμώθη ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπάταξε καὶ συνέτριψε τὰ δύο κέρατα αὐτοῦ, καὶ οὐκέτι ἦν ἰσχὺς ἐν τῷ κριῷ στῆναι κατέναντι τοῦ τράγου· καὶ ἐσπάραξεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ συνέτριψεν αὐτόν, καὶ οὐκ ἦν ὁ ῥυόμενος τὸν κριὸν ἀπὸ τοῦ τράγου.
Dn(LXX):8:7 (World English Bible Daniel 8:7) I saw him come close to the ram, and he was moved with anger against him, and struck the ram, and broke his two horns; and there was no power in the ram to stand before him; but he cast him down to the ground, and trampled on him; and there was none who could deliver the ram out of his hand.
Dn(LXX):8:7 Zobaczyłem, jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego mocy. (Daniel 8:7 BT_4)
Dn(LXX):8:7 καὶ εἶδον αὐτὸν προσάγοντα πρὸς τὸν κριόν, καὶ ἐθυμώθη ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπάταξε καὶ συνέτριψε τὰ δύο κέρατα αὐτοῦ, καὶ οὐκέτι ἦν ἰσχὺς ἐν τῷ κριῷ στῆναι κατέναντι τοῦ τράγου· καὶ ἐσπάραξεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ συνέτριψεν αὐτόν, καὶ οὐκ ἦν ῥυόμενος τὸν κριὸν ἀπὸ τοῦ τράγου.
Dn(LXX):8:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ καί σπαράσσω (σπαρασσ-, -, σπαραξ-, -, εσπαρασσ-, σπαραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ
Dn(LXX):8:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Dwa Róg On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Już nie By być Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On kozioł I też, nawet, mianowicie By wstrząsać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On kozioł
Dn(LXX):8:7 kai\ ei)=don au)to\n prosa/gonta pro\s to\n krio/n, kai\ e)TumO/TE e)p’ au)to\n kai\ e)pa/taXe kai\ sune/triPSe ta\ du/o ke/rata au)tou=, kai\ ou)ke/ti E)=n i)sCHu\s e)n tO=| kriO=| stE=nai kate/nanti tou= tra/gou· kai\ e)spa/raXen au)to\n e)pi\ tE\n gE=n kai\ sune/triPSen au)to/n, kai\ ou)k E)=n o( r(uo/menos to\n krio\n a)po\ tou= tra/gou.
Dn(LXX):8:7 kai eidon auton prosagonta pros ton krion, kai eTymOTE ep’ auton kai epataXe kai synetriPSe ta dyo kerata autu, kai uketi En isCHys en tO kriO stEnai katenanti tu tragu· kai esparaXen auton epi tEn gEn kai synetriPSen auton, kai uk En ho ryomenos ton krion apo tu tragu.
Dn(LXX):8:7 C VBI_AAI1S RD_ASM V1_PAPASM P RA_ASM N2_ASM C VCI_API3S P RD_ASM C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_APN M N3T_APN RD_GSM C D V9I_IAI3S N3_NSF P RA_DSM N2_DSM VH_AAN P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASM C D V9I_IAI3S RA_NSM V1_PMPNSM RA_ASM N2_ASM P RA_GSM N2_GSM
Dn(LXX):8:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) the ć and also, even, namely to anger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to smite and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the two horn he/she/it/same and also, even, namely no longer to be strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to cause to stand opposite/in the presence of (+gen) the he-goat and also, even, namely to convulse he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the he-goat
Dn(LXX):8:7 and I-SEE-ed, they-SEE-ed him/it/same (acc) while LEAD-ing-TOWARD (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) and he/she/it-was-ANGER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SMITE-ed and he/she/it-BREAK-ed the (nom|acc) two (nom, acc, gen) horns (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and no longer he/she/it-was strength (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-CAUSE-TO-STand opposite/in the presence of (+gen) the (gen) he-goat (gen) and he/she/it-CONVULSE-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-BREAK-ed him/it/same (acc) and not he/she/it-was the (nom) while being-DELIVER-ed (nom) the (acc) away from (+gen) the (gen) he-goat (gen)
Dn(LXX):8:7 Dn(LXX)_8:7_1 Dn(LXX)_8:7_2 Dn(LXX)_8:7_3 Dn(LXX)_8:7_4 Dn(LXX)_8:7_5 Dn(LXX)_8:7_6 Dn(LXX)_8:7_7 Dn(LXX)_8:7_8 Dn(LXX)_8:7_9 Dn(LXX)_8:7_10 Dn(LXX)_8:7_11 Dn(LXX)_8:7_12 Dn(LXX)_8:7_13 Dn(LXX)_8:7_14 Dn(LXX)_8:7_15 Dn(LXX)_8:7_16 Dn(LXX)_8:7_17 Dn(LXX)_8:7_18 Dn(LXX)_8:7_19 Dn(LXX)_8:7_20 Dn(LXX)_8:7_21 Dn(LXX)_8:7_22 Dn(LXX)_8:7_23 Dn(LXX)_8:7_24 Dn(LXX)_8:7_25 Dn(LXX)_8:7_26 Dn(LXX)_8:7_27 Dn(LXX)_8:7_28 Dn(LXX)_8:7_29 Dn(LXX)_8:7_30 Dn(LXX)_8:7_31 Dn(LXX)_8:7_32 Dn(LXX)_8:7_33 Dn(LXX)_8:7_34 Dn(LXX)_8:7_35 Dn(LXX)_8:7_36 Dn(LXX)_8:7_37 Dn(LXX)_8:7_38 Dn(LXX)_8:7_39 Dn(LXX)_8:7_40 Dn(LXX)_8:7_41 Dn(LXX)_8:7_42 Dn(LXX)_8:7_43 Dn(LXX)_8:7_44 Dn(LXX)_8:7_45 Dn(LXX)_8:7_46 Dn(LXX)_8:7_47 Dn(LXX)_8:7_48 Dn(LXX)_8:7_49
Dn(LXX):8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:8 καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν κατίσχυσε σφόδρα, καὶ ὅτε κατίσχυσε, συνετρίβη αὐτοῦ τὸ κέρας τὸ μέγα, καὶ ἀνέβη ἕτερα τέσσαρα κέρατα κατόπισθεν αὐτοῦ εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ.
Dn(LXX):8:8 (World English Bible Daniel 8:8) The male goat magnified himself exceedingly: and when he was strong, the great horn was broken; and instead of it there came up four notable [horns] toward the four winds of the sky.
Dn(LXX):8:8 Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne - ku czterem stronom świata. (Daniel 8:8 BT_4)
Dn(LXX):8:8 καὶ τράγος τῶν αἰγῶν κατίσχυσε σφόδρα, καὶ ὅτε κατίσχυσε, συνετρίβη αὐτοῦ τὸ κέρας τὸ μέγα, καὶ ἀνέβη ἕτερα τέσσαρα κέρατα κατόπισθεν αὐτοῦ εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ.
Dn(LXX):8:8 καί ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) σφόδρα καί ὅτε κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Dn(LXX):8:8 I też, nawet, mianowicie On kozioł Kozioł Do ??? Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Kiedy Do ??? By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo Róg Wielki I też, nawet, mianowicie By podnosić Inny Cztery Róg On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Cztery Wiatr Nieba/niebo
Dn(LXX):8:8 kai\ o( tra/gos tO=n ai)gO=n kati/sCHuse sfo/dra, kai\ o(/te kati/sCHuse, sunetri/bE au)tou= to\ ke/ras to\ me/ga, kai\ a)ne/bE e(/tera te/ssara ke/rata kato/pisTen au)tou= ei)s tou\s te/ssaras a)ne/mous tou= ou)ranou=.
Dn(LXX):8:8 kai ho tragos tOn aigOn katisCHyse sfodra, kai hote katisCHyse, synetribE autu to keras to mega, kai anebE hetera tessara kerata katopisTen autu eis tus tessaras anemus tu uranu.
Dn(LXX):8:8 C RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3G_GPM VAI_AAI3S D C D VAI_AAI3S VDI_API3S RD_GSM RA_NSN N3T_NSN RA_NSN A1P_NSN C VZI_AAI3S A1A_NPN A3_NPN N3T_NPN D RD_GSM P RA_APM A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM
Dn(LXX):8:8 and also, even, namely the he-goat the goat to ??? vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely when to ??? to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same the horn the great and also, even, namely to ascend other four horn ć he/she/it/same into (+acc) the four wind the sky/heaven
Dn(LXX):8:8 and the (nom) he-goat (nom) the (gen) goats (gen) he/she/it-???-ed vehement, and when he/she/it-???-ed he/she/it-was-BREAK-ed him/it/same (gen) the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-ASCEND-ed other (nom|acc), other (nom) four (nom|acc) horns (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) four (acc) winds (acc) the (gen) sky/heaven (gen)
Dn(LXX):8:8 Dn(LXX)_8:8_1 Dn(LXX)_8:8_2 Dn(LXX)_8:8_3 Dn(LXX)_8:8_4 Dn(LXX)_8:8_5 Dn(LXX)_8:8_6 Dn(LXX)_8:8_7 Dn(LXX)_8:8_8 Dn(LXX)_8:8_9 Dn(LXX)_8:8_10 Dn(LXX)_8:8_11 Dn(LXX)_8:8_12 Dn(LXX)_8:8_13 Dn(LXX)_8:8_14 Dn(LXX)_8:8_15 Dn(LXX)_8:8_16 Dn(LXX)_8:8_17 Dn(LXX)_8:8_18 Dn(LXX)_8:8_19 Dn(LXX)_8:8_20 Dn(LXX)_8:8_21 Dn(LXX)_8:8_22 Dn(LXX)_8:8_23 Dn(LXX)_8:8_24 Dn(LXX)_8:8_25 Dn(LXX)_8:8_26 Dn(LXX)_8:8_27 Dn(LXX)_8:8_28 Dn(LXX)_8:8_29
Dn(LXX):8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:9 καὶ ἐξ ἑνὸς αὐτῶν ἀνεφύη κέρας ἰσχυρὸν ἓν καὶ κατίσχυσε καὶ ἐπάταξεν ἐπὶ μεσημβρίαν καὶ ἐπ’ ἀνατολὰς καὶ ἐπὶ βορρᾶν·
Dn(LXX):8:9 (World English Bible Daniel 8:9) Out of one of them came forth a little horn, which grew exceeding great, toward the south, and toward the east, and toward the glorious [land].
Dn(LXX):8:9 Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. (Daniel 8:9 BT_4)
Dn(LXX):8:9 καὶ ἐξ ἑνὸς αὐτῶν ἀνεφύη κέρας ἰσχυρὸν ἓν καὶ κατίσχυσε καὶ ἐπάταξεν ἐπὶ μεσημβρίαν καὶ ἐπ’ ἀνατολὰς καὶ ἐπὶ βορρᾶν·
Dn(LXX):8:9 καί ἐκ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἰσχυρός -ά -όν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐπί μεσημβρία, -ας, ἡ καί ἐπί ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Dn(LXX):8:9 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeden On/ona/to/to samo Róg Potężny silny, potężny, silny, Jeden I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By uderzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południe I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ
Dn(LXX):8:9 kai\ e)X e(no\s au)tO=n a)nefu/E ke/ras i)sCHuro\n e(\n kai\ kati/sCHuse kai\ e)pa/taXen e)pi\ mesEmbri/an kai\ e)p’ a)natola\s kai\ e)pi\ borra=n·
Dn(LXX):8:9 kai eX henos autOn anefyE keras isCHyron hen kai katisCHyse kai epataXen epi mesEmbrian kai ep’ anatolas kai epi borran·
Dn(LXX):8:9 C P A3_GSN RD_GPN VDI_API3S N3T_NSN A1A_NSN A3_NSN C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S P N1A_ASF C P N1_GSF C P N1T_ASM
Dn(LXX):8:9 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels one he/she/it/same ć horn mighty forceful, powerful, strong, one and also, even, namely to ??? and also, even, namely to smite upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing noon and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north
Dn(LXX):8:9 and out of (+gen) one (gen) them/same (gen) horn (nom|acc|voc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) one (nom|acc) and he/she/it-???-ed and he/she/it-SMITE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) noon (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc)
Dn(LXX):8:9 Dn(LXX)_8:9_1 Dn(LXX)_8:9_2 Dn(LXX)_8:9_3 Dn(LXX)_8:9_4 Dn(LXX)_8:9_5 Dn(LXX)_8:9_6 Dn(LXX)_8:9_7 Dn(LXX)_8:9_8 Dn(LXX)_8:9_9 Dn(LXX)_8:9_10 Dn(LXX)_8:9_11 Dn(LXX)_8:9_12 Dn(LXX)_8:9_13 Dn(LXX)_8:9_14 Dn(LXX)_8:9_15 Dn(LXX)_8:9_16 Dn(LXX)_8:9_17 Dn(LXX)_8:9_18 Dn(LXX)_8:9_19 Dn(LXX)_8:9_20
Dn(LXX):8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:10 καὶ ὑψώθη ἕως τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐρράχθη ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῶν ἀστέρων καὶ ἀπὸ αὐτῶν κατεπατήθη,
Dn(LXX):8:10 (World English Bible Daniel 8:10) It grew great, even to the army of the sky; and some of the army and of the stars it cast down to the ground, and trampled on them.
Dn(LXX):8:10 Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. (Daniel 8:10 BT_4)
Dn(LXX):8:10 καὶ ὑψώθη ἕως τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐρράχθη ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῶν ἀστέρων καὶ ἀπὸ αὐτῶν κατεπατήθη,
Dn(LXX):8:10 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον καί ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-)
Dn(LXX):8:10 I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Aż; świtaj Gwiezdny Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gwiezdny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By deptać/stąpanie
Dn(LXX):8:10 kai\ u(PSO/TE e(/Os tO=n a)ste/rOn tou= ou)ranou=, kai\ e)rra/CHTE e)pi\ tE\n gE=n a)po\ tO=n a)ste/rOn kai\ a)po\ au)tO=n katepatE/TE,
Dn(LXX):8:10 kai hyPSOTE heOs tOn asterOn tu uranu, kai erraCHTE epi tEn gEn apo tOn asterOn kai apo autOn katepatETE,
Dn(LXX):8:10 C VCI_API3S P RA_GPM N3_GPM RA_GSM N2_GSM C VQI_API3S P RA_ASF N1_ASF P RA_GPM N3_GPM C P RD_GPM VCI_API3S
Dn(LXX):8:10 and also, even, namely to elevate/set high until; dawn the star the sky/heaven and also, even, namely to strike dash, overthrow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the star and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to trample/tread
Dn(LXX):8:10 and he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) stars (gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-was-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) away from (+gen) the (gen) stars (gen) and away from (+gen) them/same (gen) he/she/it-was-TRAMPLE/TREAD-ed
Dn(LXX):8:10 Dn(LXX)_8:10_1 Dn(LXX)_8:10_2 Dn(LXX)_8:10_3 Dn(LXX)_8:10_4 Dn(LXX)_8:10_5 Dn(LXX)_8:10_6 Dn(LXX)_8:10_7 Dn(LXX)_8:10_8 Dn(LXX)_8:10_9 Dn(LXX)_8:10_10 Dn(LXX)_8:10_11 Dn(LXX)_8:10_12 Dn(LXX)_8:10_13 Dn(LXX)_8:10_14 Dn(LXX)_8:10_15 Dn(LXX)_8:10_16 Dn(LXX)_8:10_17 Dn(LXX)_8:10_18 Dn(LXX)_8:10_19
Dn(LXX):8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:11 ἕως ὁ ἀρχιστράτηγος ῥύσεται τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ δι’ αὐτὸν τὰ ὄρη τὰ ἀπ’ αἰῶνος ἐρράχθη, καὶ ἐξήρθη ὁ τόπος αὐτῶν καὶ θυσία, καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἕως χαμαὶ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εὐωδώθη καὶ ἐγενήθη, καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται·
Dn(LXX):8:11 (World English Bible Daniel 8:11) Yes, it magnified itself, even to the prince of the army; and it took away from him the continual [burnt offering], and the place of his sanctuary was cast down.
Dn(LXX):8:11 Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku (Daniel 8:11 BT_4)
Dn(LXX):8:11 ἕως ἀρχιστράτηγος ῥύσεται τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ δι’ αὐτὸν τὰ ὄρη τὰ ἀπ’ αἰῶνος ἐρράχθη, καὶ ἐξήρθη τόπος αὐτῶν καὶ θυσία, καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἕως χαμαὶ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εὐωδώθη καὶ ἐγενήθη, καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται·
Dn(LXX):8:11 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί διά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί θυσία, -ας, ἡ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω χαμαί ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Dn(LXX):8:11 Aż; świtaj By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Jeńcy I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Wchodź Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać I też, nawet, mianowicie By usuwać Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Aż; świtaj Na gruncie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By leżeć odłogiem
Dn(LXX):8:11 e(/Os o( a)rCHistra/tEgos r(u/setai tE\n ai)CHmalOsi/an, kai\ di’ au)to\n ta\ o)/rE ta\ a)p’ ai)O=nos e)rra/CHTE, kai\ e)XE/rTE o( to/pos au)tO=n kai\ Tusi/a, kai\ e)/TEken au)tE\n e(/Os CHamai\ e)pi\ tE\n gE=n kai\ eu)OdO/TE kai\ e)genE/TE, kai\ to\ a(/gion e)rEmOTE/setai·
Dn(LXX):8:11 heOs ho arCHistratEgos rysetai tEn aiCHmalOsian, kai di’ auton ta orE ta ap’ aiOnos erraCHTE, kai eXErTE ho topos autOn kai Tysia, kai eTEken autEn heOs CHamai epi tEn gEn kai euOdOTE kai egenETE, kai to hagion erEmOTEsetai·
Dn(LXX):8:11 C RA_NSM N2_NSM VF_FMI3S RA_ASF N1A_ASF C P RD_ASM RA_NPN N3E_NPN RA_NPN P N3W_GSM VQI_API3S C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM C N1A_NSF C VAI_AAI3S RD_ASF C D P RA_ASF N1_ASF C VC_API3S C VCI_API3S C RA_NSN A1A_NSN VC_FPI3S
Dn(LXX):8:11 until; dawn the ć to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the captives and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same the mount the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to strike dash, overthrow and also, even, namely to remove the place he/she/it/same and also, even, namely sacrifice victimize, immolate and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same until; dawn on the ground upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed and also, even, namely to become become, happen and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to lay waste
Dn(LXX):8:11 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (nom) he/she/it-will-be-DELIVER-ed the (acc) captives (acc) and because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) the (nom|acc) away from (+gen) eon (gen) he/she/it-was-???-ed and he/she/it-was-REMOVE-ed the (nom) place (nom) them/same (gen) and sacrifice (nom|voc) and he/she/it-PLACE-ed her/it/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) on the ground upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-was-PROSPER-ed and he/she/it-was-BECOME-ed and the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE
Dn(LXX):8:11 Dn(LXX)_8:11_1 Dn(LXX)_8:11_2 Dn(LXX)_8:11_3 Dn(LXX)_8:11_4 Dn(LXX)_8:11_5 Dn(LXX)_8:11_6 Dn(LXX)_8:11_7 Dn(LXX)_8:11_8 Dn(LXX)_8:11_9 Dn(LXX)_8:11_10 Dn(LXX)_8:11_11 Dn(LXX)_8:11_12 Dn(LXX)_8:11_13 Dn(LXX)_8:11_14 Dn(LXX)_8:11_15 Dn(LXX)_8:11_16 Dn(LXX)_8:11_17 Dn(LXX)_8:11_18 Dn(LXX)_8:11_19 Dn(LXX)_8:11_20 Dn(LXX)_8:11_21 Dn(LXX)_8:11_22 Dn(LXX)_8:11_23 Dn(LXX)_8:11_24 Dn(LXX)_8:11_25 Dn(LXX)_8:11_26 Dn(LXX)_8:11_27 Dn(LXX)_8:11_28 Dn(LXX)_8:11_29 Dn(LXX)_8:11_30 Dn(LXX)_8:11_31 Dn(LXX)_8:11_32 Dn(LXX)_8:11_33 Dn(LXX)_8:11_34 Dn(LXX)_8:11_35 Dn(LXX)_8:11_36 Dn(LXX)_8:11_37 Dn(LXX)_8:11_38
Dn(LXX):8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:12 καὶ ἐγενήθησαν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ αἱ ἁμαρτίαι, καὶ ἐρρίφη χαμαὶ ἡ δικαιοσύνη, καὶ ἐποίησε καὶ εὐωδώθη.
Dn(LXX):8:12 (World English Bible Daniel 8:12) The army was given over [to it] together with the continual [burnt offering] through disobedience; and it cast down truth to the ground, and it did [its pleasure] and prospered.
Dn(LXX):8:12 i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie. (Daniel 8:12 BT_4)
Dn(LXX):8:12 καὶ ἐγενήθησαν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ αἱ ἁμαρτίαι, καὶ ἐρρίφη χαμαὶ δικαιοσύνη, καὶ ἐποίησε καὶ εὐωδώθη.
Dn(LXX):8:12 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) χαμαί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-)
Dn(LXX):8:12 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Na gruncie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia
Dn(LXX):8:12 kai\ e)genE/TEsan e)pi\ tE=| Tusi/a| ai( a(marti/ai, kai\ e)rri/fE CHamai\ E( dikaiosu/nE, kai\ e)poi/Ese kai\ eu)OdO/TE.
Dn(LXX):8:12 kai egenETEsan epi tE Tysia hai hamartiai, kai errifE CHamai hE dikaiosynE, kai epoiEse kai euOdOTE.
Dn(LXX):8:12 C VCI_API3P P RA_DSF N1A_DSF RA_NPF N1A_NPF C VDI_API3S D RA_NSF N1_NSF C VAI_AAI3S C VC_API3S
Dn(LXX):8:12 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to toss/fling/dump on the ground the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to do/make and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed
Dn(LXX):8:12 and they-were-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) sacrifice (dat) the (nom) sins (nom|voc) and he/she/it-was-TOSS/FLING/DUMP-ed on the ground the (nom) righteousness (nom|voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-was-PROSPER-ed
Dn(LXX):8:12 Dn(LXX)_8:12_1 Dn(LXX)_8:12_2 Dn(LXX)_8:12_3 Dn(LXX)_8:12_4 Dn(LXX)_8:12_5 Dn(LXX)_8:12_6 Dn(LXX)_8:12_7 Dn(LXX)_8:12_8 Dn(LXX)_8:12_9 Dn(LXX)_8:12_10 Dn(LXX)_8:12_11 Dn(LXX)_8:12_12 Dn(LXX)_8:12_13 Dn(LXX)_8:12_14 Dn(LXX)_8:12_15 Dn(LXX)_8:12_16
Dn(LXX):8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:13 καὶ ἤκουον ἑτέρου ἁγίου λαλοῦντος, καὶ εἶπεν ὁ ἕτερος τῷ φελμουνι τῷ λαλοῦντι Ἕως τίνος τὸ ὅραμα στήσεται καὶ ἡ θυσία ἡ ἀρθεῖσα καὶ ἡ ἁμαρτία ἐρημώσεως ἡ δοθεῖσα, καὶ τὰ ἅγια ἐρημωθήσεται εἰς καταπάτημα;
Dn(LXX):8:13 (World English Bible Daniel 8:13) Then I heard a holy one speaking; and another holy one said to that certain one who spoke, How long shall be the vision [concerning] the continual [burnt offering], and the disobedience that makes desolate, to give both the sanctuary and the army to be trodden under foot?
Dn(LXX):8:13 I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty zapytał tego, który mówił: "Jak długo potrwa widzenie: wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy?" (Daniel 8:13 BT_4)
Dn(LXX):8:13 καὶ ἤκουον ἑτέρου ἁγίου λαλοῦντος, καὶ εἶπεν ἕτερος τῷ φελμουνι τῷ λαλοῦντι Ἕως τίνος τὸ ὅραμα στήσεται καὶ θυσία ἀρθεῖσα καὶ ἁμαρτία ἐρημώσεως δοθεῖσα, καὶ τὰ ἅγια ἐρημωθήσεται εἰς καταπάτημα;
Dn(LXX):8:13 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐρήμωσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) εἰς[1]
Dn(LXX):8:13 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Inny Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By mówić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Inny By mówić Aż; świtaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Wizja {Wyobrażenie} By powodować stać I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Spustoszenie By dawać I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By leżeć odłogiem Do (+przyspieszenie)
Dn(LXX):8:13 kai\ E)/kouon e(te/rou a(gi/ou lalou=ntos, kai\ ei)=pen o( e(/teros tO=| felmouni tO=| lalou=nti *(/eOs ti/nos to\ o(/rama stE/setai kai\ E( Tusi/a E( a)rTei=sa kai\ E( a(marti/a e)rEmO/seOs E( doTei=sa, kai\ ta\ a(/gia e)rEmOTE/setai ei)s katapa/tEma;
Dn(LXX):8:13 kai Ekuon heteru hagiu laluntos, kai eipen ho heteros tO felmuni tO lalunti eOs tinos to horama stEsetai kai hE Tysia hE arTeisa kai hE hamartia erEmOseOs hE doTeisa, kai ta hagia erEmOTEsetai eis katapatEma;
Dn(LXX):8:13 C V1I_IAI1S A1A_GSM A1A_GSM V2_PAPGSM C VBI_AAI3S RA_NSM A1A_NSM RA_DSM N_DS RA_DSM V2_PAPDSM C RI_GSN RA_NSN N3M_NSN VF_FMI3S C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF VC_APPNSF C RA_NSF N1A_NSF N3I_GSF RA_NSF VC_APPNSF C RA_NPN A1A_NPN VC_FPI3S P N3M_ASN
Dn(LXX):8:13 and also, even, namely to hear other dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to speak and also, even, namely to say/tell the other the ć the to speak until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the vision to cause to stand and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate the to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. devastation the to give and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to lay waste into (+acc) ć
Dn(LXX):8:13 and I-was-HEAR-ing, they-were-HEAR-ing other (gen) holy ([Adj] gen) while SPEAK-ing (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) other (nom) the (dat) the (dat) while SPEAK-ing (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and the (nom) sacrifice (nom|voc) the (nom) upon being-LIFT/PICK-ed-UP (nom|voc) and the (nom) sin (nom|voc) devastation (gen) the (nom) upon being-GIVE-ed (nom|voc) and the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE into (+acc)
Dn(LXX):8:13 Dn(LXX)_8:13_1 Dn(LXX)_8:13_2 Dn(LXX)_8:13_3 Dn(LXX)_8:13_4 Dn(LXX)_8:13_5 Dn(LXX)_8:13_6 Dn(LXX)_8:13_7 Dn(LXX)_8:13_8 Dn(LXX)_8:13_9 Dn(LXX)_8:13_10 Dn(LXX)_8:13_11 Dn(LXX)_8:13_12 Dn(LXX)_8:13_13 Dn(LXX)_8:13_14 Dn(LXX)_8:13_15 Dn(LXX)_8:13_16 Dn(LXX)_8:13_17 Dn(LXX)_8:13_18 Dn(LXX)_8:13_19 Dn(LXX)_8:13_20 Dn(LXX)_8:13_21 Dn(LXX)_8:13_22 Dn(LXX)_8:13_23 Dn(LXX)_8:13_24 Dn(LXX)_8:13_25 Dn(LXX)_8:13_26 Dn(LXX)_8:13_27 Dn(LXX)_8:13_28 Dn(LXX)_8:13_29 Dn(LXX)_8:13_30 Dn(LXX)_8:13_31 Dn(LXX)_8:13_32 Dn(LXX)_8:13_33 Dn(LXX)_8:13_34 Dn(LXX)_8:13_35
Dn(LXX):8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕως ἑσπέρας καὶ πρωῒ ἡμέραι δισχίλιαι τριακόσιαι, καὶ καθαρισθήσεται τὸ ἅγιον.
Dn(LXX):8:14 (World English Bible Daniel 8:14) He said to me, To two thousand and three hundred evenings [and] mornings; then shall the sanctuary be cleansed.
Dn(LXX):8:14 On zaś powiedział do niego: "Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa". (Daniel 8:14 BT_4)
Dn(LXX):8:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕως ἑσπέρας καὶ πρωῒ ἡμέραι δισχίλιαι τριακόσιαι, καὶ καθαρισθήσεται τὸ ἅγιον.
Dn(LXX):8:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί πρωΐ ἡμέρα, -ας -ἡ δισ·χίλιοι -αι -α τρια·κόσιοι -αι -α καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Dn(LXX):8:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie Wcześnie Dzień Dwa tysiące Trzysta I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Dn(LXX):8:14 kai\ ei)=pen au)tO=| *(/eOs e(spe/ras kai\ prOi\+ E(me/rai disCHi/liai triako/siai, kai\ kaTarisTE/setai to\ a(/gion.
Dn(LXX):8:14 kai eipen autO eOs hesperas kai prO+i hEmerai disCHiliai triakosiai, kai kaTarisTEsetai to hagion.
Dn(LXX):8:14 C VBI_AAI3S RD_DSM P N1A_GSF C D N1A_NPF A1A_NPF A1A_NPF C VS_FPI3S RA_NSN A1A_NSN
Dn(LXX):8:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same until; dawn evening and also, even, namely early day two thousand three hundred and also, even, namely to purify cleanse the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Dn(LXX):8:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) and early days (nom|voc) two thousand (nom|voc) three hundred (nom|voc) and he/she/it-will-be-PURIFIED-ed the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Dn(LXX):8:14 Dn(LXX)_8:14_1 Dn(LXX)_8:14_2 Dn(LXX)_8:14_3 Dn(LXX)_8:14_4 Dn(LXX)_8:14_5 Dn(LXX)_8:14_6 Dn(LXX)_8:14_7 Dn(LXX)_8:14_8 Dn(LXX)_8:14_9 Dn(LXX)_8:14_10 Dn(LXX)_8:14_11 Dn(LXX)_8:14_12 Dn(LXX)_8:14_13 Dn(LXX)_8:14_14
Dn(LXX):8:14 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ θεωρεῖν με, ἐγὼ Δανιηλ, τὸ ὅραμα ἐζήτουν διανοηθῆναι, καὶ ἰδοὺ ἔστη κατεναντίον μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου.
Dn(LXX):8:15 (World English Bible Daniel 8:15) It happened, when I, even I Daniel, had seen the vision, that I sought to understand it; and behold, there stood before me as the appearance of a man.
Dn(LXX):8:15 Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny, (Daniel 8:15 BT_4)
Dn(LXX):8:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ θεωρεῖν με, ἐγὼ Δανιηλ, τὸ ὅραμα ἐζήτουν διανοηθῆναι, καὶ ἰδοὺ ἔστη κατεναντίον μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου.
Dn(LXX):8:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὅρασις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Dn(LXX):8:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj Ja Ja Daniel Wizja {Wyobrażenie} By szukać By zamierzać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By powodować stać Ja Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} Ludzki
Dn(LXX):8:15 kai\ e)ge/neto e)n tO=| TeOrei=n me, e)gO\ *daniEl, to\ o(/rama e)DZE/toun dianoETE=nai, kai\ i)dou\ e)/stE katenanti/on mou O(s o(/rasis a)nTrO/pou.
Dn(LXX):8:15 kai egeneto en tO TeOrein me, egO daniEl, to horama eDZEtun dianoETEnai, kai idu estE katenantion mu hOs horasis anTrOpu.
Dn(LXX):8:15 C VBI_AMI3S P RA_DSN V2_PAN RP_AS RP_NS N_NSM RA_ASN N3M_ASN V2I_IAI1S VC_APN C I VHI_AAI3S P RP_GS C N3I_NSF N2_GSM
Dn(LXX):8:15 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive I I Daniel the vision to seek to purpose and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to cause to stand ć I as/like vision human
Dn(LXX):8:15 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-LOOKED AT-ing me (acc) I (nom) Daniel (indecl) the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing to-be-PURPOSE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand me (gen) as/like vision (nom) human (gen)
Dn(LXX):8:15 Dn(LXX)_8:15_1 Dn(LXX)_8:15_2 Dn(LXX)_8:15_3 Dn(LXX)_8:15_4 Dn(LXX)_8:15_5 Dn(LXX)_8:15_6 Dn(LXX)_8:15_7 Dn(LXX)_8:15_8 Dn(LXX)_8:15_9 Dn(LXX)_8:15_10 Dn(LXX)_8:15_11 Dn(LXX)_8:15_12 Dn(LXX)_8:15_13 Dn(LXX)_8:15_14 Dn(LXX)_8:15_15 Dn(LXX)_8:15_16 Dn(LXX)_8:15_17 Dn(LXX)_8:15_18 Dn(LXX)_8:15_19 Dn(LXX)_8:15_20
Dn(LXX):8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:16 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀνθρώπου ἀνὰ μέσον τοῦ Ουλαι, καὶ ἐκάλεσε καὶ εἶπεν Γαβριηλ, συνέτισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν. καὶ ἀναβοήσας εἶπεν ὁ ἄνθρωπος Ἐπὶ τὸ πρόσταγμα ἐκεῖνο ἡ ὅρασις.
Dn(LXX):8:16 (World English Bible Daniel 8:16) I heard a man's voice between [the banks of] the Ulai, which called, and said, Gabriel, make this man to understand the vision.
Dn(LXX):8:16 i usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który wołał tymi słowami: "Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie!" (Daniel 8:16 BT_4)
Dn(LXX):8:16 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀνθρώπου ἀνὰ μέσον τοῦ Ουλαι, καὶ ἐκάλεσε καὶ εἶπεν Γαβριηλ, συνέτισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν. καὶ ἀναβοήσας εἶπεν ἄνθρωπος Ἐπὶ τὸ πρόσταγμα ἐκεῖνο ὅρασις.
Dn(LXX):8:16 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Γαβριήλ, ὁ συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ
Dn(LXX):8:16 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Ludzki W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Gabriel By przynosić do zmysłów {sensów} Tamto Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie By krzyknąć By mówić/opowiadaj Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tamto Wizja {Wyobrażenie}
Dn(LXX):8:16 kai\ E)/kousa fOnE\n a)nTrO/pou a)na\ me/son tou= *oulai, kai\ e)ka/lese kai\ ei)=pen *gabriEl, sune/tison e)kei=non tE\n o(/rasin. kai\ a)naboE/sas ei)=pen o( a)/nTrOpos *)epi\ to\ pro/stagma e)kei=no E( o(/rasis.
Dn(LXX):8:16 kai Ekusa fOnEn anTrOpu ana meson tu ulai, kai ekalese kai eipen gabriEl, synetison ekeinon tEn horasin. kai anaboEsas eipen ho anTrOpos epi to prostagma ekeino hE horasis.
Dn(LXX):8:16 C VAI_AAI1S N1_ASF N2_GSM P A1_ASM RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S N_VSM VA_AAD2S RD_ASM RA_ASF N3I_ASF C VA_AAPNSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN RA_NSF N3I_NSF
Dn(LXX):8:16 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear sound/voice cries human up/each/by (+acc) middle the ć and also, even, namely to call call and also, even, namely to say/tell Gabriel to bring to senses that the vision and also, even, namely to cry out to say/tell the human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć that the vision
Dn(LXX):8:16 and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed sound/voice (acc) human (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) and he/she/it-CALL-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed Gabriel (indecl) do-BRING-you(sg)-TO-SENSES! that (acc) the (acc) vision (acc) and upon CRY-ing-OUT (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) human (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) that (nom|acc) the (nom) vision (nom)
Dn(LXX):8:16 Dn(LXX)_8:16_1 Dn(LXX)_8:16_2 Dn(LXX)_8:16_3 Dn(LXX)_8:16_4 Dn(LXX)_8:16_5 Dn(LXX)_8:16_6 Dn(LXX)_8:16_7 Dn(LXX)_8:16_8 Dn(LXX)_8:16_9 Dn(LXX)_8:16_10 Dn(LXX)_8:16_11 Dn(LXX)_8:16_12 Dn(LXX)_8:16_13 Dn(LXX)_8:16_14 Dn(LXX)_8:16_15 Dn(LXX)_8:16_16 Dn(LXX)_8:16_17 Dn(LXX)_8:16_18 Dn(LXX)_8:16_19 Dn(LXX)_8:16_20 Dn(LXX)_8:16_21 Dn(LXX)_8:16_22 Dn(LXX)_8:16_23 Dn(LXX)_8:16_24 Dn(LXX)_8:16_25 Dn(LXX)_8:16_26 Dn(LXX)_8:16_27 Dn(LXX)_8:16_28
Dn(LXX):8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:17 καὶ ἦλθε καὶ ἔστη ἐχόμενός μου τῆς στάσεως, καὶ ἐν τῷ ἔρχεσθαι αὐτὸν ἐθορυβήθην καὶ ἔπεσα ἐπὶ πρόσωπόν μου, καὶ εἶπέν μοι Διανοήθητι, υἱὲ ἀνθρώπου, ἔτι γὰρ εἰς ὥραν καιροῦ τοῦτο τὸ ὅραμα.
Dn(LXX):8:17 (World English Bible Daniel 8:17) So he came near where I stood; and when he came, I was frightened, and fell on my face: but he said to me, Understand, son of man; for the vision belongs to the time of the end.
Dn(LXX):8:17 Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: "Wiedz, człowieku, że widzenie odnosi się do czasów ostatecznych". (Daniel 8:17 BT_4)
Dn(LXX):8:17 καὶ ἦλθε καὶ ἔστη ἐχόμενός μου τῆς στάσεως, καὶ ἐν τῷ ἔρχεσθαι αὐτὸν ἐθορυβήθην καὶ ἔπεσα ἐπὶ πρόσωπόν μου, καὶ εἶπέν μοι Διανοήθητι, υἱὲ ἀνθρώπου, ἔτι γὰρ εἰς ὥραν καιροῦ τοῦτο τὸ ὅραμα.
Dn(LXX):8:17 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἔτι γάρ εἰς[1] ὥρα, -ας, ἡ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό
Dn(LXX):8:17 I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać By mieć Ja Stacji/miejsce I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić On/ona/to/to samo By hałasować łoskot, stukot, hałas, miotanie się, bunt I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By zamierzać Syn Ludzki Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Godzina Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wizja {Wyobrażenie}
Dn(LXX):8:17 kai\ E)=lTe kai\ e)/stE e)CHo/meno/s mou tE=s sta/seOs, kai\ e)n tO=| e)/rCHesTai au)to\n e)TorubE/TEn kai\ e)/pesa e)pi\ pro/sOpo/n mou, kai\ ei)=pe/n moi *dianoE/TEti, ui(e\ a)nTrO/pou, e)/ti ga\r ei)s O(/ran kairou= tou=to to\ o(/rama.
Dn(LXX):8:17 kai ElTe kai estE eCHomenos mu tEs staseOs, kai en tO erCHesTai auton eTorybETEn kai epesa epi prosOpon mu, kai eipen moi dianoETEti, hyie anTrOpu, eti gar eis hOran kairu tuto to horama.
Dn(LXX):8:17 C VBI_AAI3S C VHI_AAI3S V1_PMPNSM RP_GS RA_GSF N3I_GSF C P RA_DSN V1_PMN RD_ASM VCI_API3S C VAI_AAI1S P N2N_ASN RP_GS C VBI_AAI3S RP_DS VC_APD2S N2_VSM N2_GSM D x P N1A_ASF N2_GSM RD_NSN RA_NSN N3M_NSN
Dn(LXX):8:17 and also, even, namely to come and also, even, namely to cause to stand to have I the station/place and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come he/she/it/same to roister bluster, clatter, din, rampage, riot and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I and also, even, namely to say/tell I to purpose son human yet/still for since, as into (+acc) hour period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the vision
Dn(LXX):8:17 and he/she/it-COME-ed and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand while being-HAVE-ed (nom) me (gen) the (gen) station/place (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-COME-ed him/it/same (acc) I-was-ROISTER-ed and I-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) be-you(sg)-PURPOSE-ed! son (voc) human (gen) yet/still for into (+acc) hour (acc) period of time (gen) this (nom|acc) the (nom|acc) vision (nom|acc|voc)
Dn(LXX):8:17 Dn(LXX)_8:17_1 Dn(LXX)_8:17_2 Dn(LXX)_8:17_3 Dn(LXX)_8:17_4 Dn(LXX)_8:17_5 Dn(LXX)_8:17_6 Dn(LXX)_8:17_7 Dn(LXX)_8:17_8 Dn(LXX)_8:17_9 Dn(LXX)_8:17_10 Dn(LXX)_8:17_11 Dn(LXX)_8:17_12 Dn(LXX)_8:17_13 Dn(LXX)_8:17_14 Dn(LXX)_8:17_15 Dn(LXX)_8:17_16 Dn(LXX)_8:17_17 Dn(LXX)_8:17_18 Dn(LXX)_8:17_19 Dn(LXX)_8:17_20 Dn(LXX)_8:17_21 Dn(LXX)_8:17_22 Dn(LXX)_8:17_23 Dn(LXX)_8:17_24 Dn(LXX)_8:17_25 Dn(LXX)_8:17_26 Dn(LXX)_8:17_27 Dn(LXX)_8:17_28 Dn(LXX)_8:17_29 Dn(LXX)_8:17_30 Dn(LXX)_8:17_31 Dn(LXX)_8:17_32 Dn(LXX)_8:17_33
Dn(LXX):8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:18 καὶ λαλοῦντος αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἐκοιμήθην ἐπὶ πρόσωπον χαμαί, καὶ ἁψάμενός μου ἤγειρέ με ἐπὶ τοῦ τόπου
Dn(LXX):8:18 (World English Bible Daniel 8:18) Now as he was speaking with me, I fell into a deep sleep with my face toward the ground; but he touched me, and set me upright.
Dn(LXX):8:18 Gdy on ze mną rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy dotknął mnie, postawił mnie na nogi (Daniel 8:18 BT_4)
Dn(LXX):8:18 καὶ λαλοῦντος αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἐκοιμήθην ἐπὶ πρόσωπον χαμαί, καὶ ἁψάμενός μου ἤγειρέ με ἐπὶ τοῦ τόπου
Dn(LXX):8:18 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό χαμαί καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ
Dn(LXX):8:18 I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By dawać wytchnienie/snowi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na gruncie I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ja By podnosić się Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce
Dn(LXX):8:18 kai\ lalou=ntos au)tou= met’ e)mou= e)koimE/TEn e)pi\ pro/sOpon CHamai/, kai\ a(PSa/meno/s mou E)/geire/ me e)pi\ tou= to/pou
Dn(LXX):8:18 kai laluntos autu met’ emu ekoimETEn epi prosOpon CHamai, kai haPSamenos mu Egeire me epi tu topu
Dn(LXX):8:18 C V2_PAPGSM RD_GSM P RP_GS VCI_API1S P N2N_ASN D C VA_AMPNSM RP_GS V1I_IAI3S RP_AS P RA_GSM N2_GSM
Dn(LXX):8:18 and also, even, namely to speak he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to repose/sleep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face on the ground and also, even, namely to lay hands on set fire, touch I to rise I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place
Dn(LXX):8:18 and while SPEAK-ing (gen) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) I-was-REPOSE/SLEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) on the ground and upon being-LAY HandS ON-ed (nom) me (gen) he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) place (gen)
Dn(LXX):8:18 Dn(LXX)_8:18_1 Dn(LXX)_8:18_2 Dn(LXX)_8:18_3 Dn(LXX)_8:18_4 Dn(LXX)_8:18_5 Dn(LXX)_8:18_6 Dn(LXX)_8:18_7 Dn(LXX)_8:18_8 Dn(LXX)_8:18_9 Dn(LXX)_8:18_10 Dn(LXX)_8:18_11 Dn(LXX)_8:18_12 Dn(LXX)_8:18_13 Dn(LXX)_8:18_14 Dn(LXX)_8:18_15 Dn(LXX)_8:18_16 Dn(LXX)_8:18_17
Dn(LXX):8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:19 καὶ εἶπέ μοι Ἰδοὺ ἐγὼ ἀπαγγέλλω σοι ἃ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτου τῆς ὀργῆς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου· ἔτι γὰρ εἰς ὥρας καιροῦ συντελείας μενεῖ.
Dn(LXX):8:19 (World English Bible Daniel 8:19) He said, Behold, I will make you know what shall be in the latter time of the indignation; for it belongs to the appointed time of the end.
Dn(LXX):8:19 i powiedział: "Oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów. (Daniel 8:19 BT_4)
Dn(LXX):8:19 καὶ εἶπέ μοι Ἰδοὺ ἐγὼ ἀπαγγέλλω σοι ἔσται ἐπ’ ἐσχάτου τῆς ὀργῆς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου· ἔτι γὰρ εἰς ὥρας καιροῦ συντελείας μενεῖ.
Dn(LXX):8:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔτι γάρ εἰς[1] ὥρα, -ας, ἡ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) συν·τέλεια, -ας, ἡ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
Dn(LXX):8:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Syn Ludzie Ty; twój/twój(sg) Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Godzina Okres czasu Zakończenie By pozostawać (mieszkaj)
Dn(LXX):8:19 kai\ ei)=pe/ moi *)idou\ e)gO\ a)pagge/llO soi a(/ e)/stai e)p’ e)sCHa/tou tE=s o)rgE=s toi=s ui(oi=s tou= laou= sou· e)/ti ga\r ei)s O(/ras kairou= suntelei/as menei=.
Dn(LXX):8:19 kai eipe moi idu egO apangellO soi ha estai ep’ esCHatu tEs orgEs tois hyiois tu lau su· eti gar eis hOras kairu synteleias menei.
Dn(LXX):8:19 C VBI_AAI3S RP_DS I RP_NS V1_PAI1S RP_DS RR_APN VF_FMI3S P A1_GSN RA_GSF N1_GSF RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RP_GS D x P N1A_APF N2_GSM N1A_GSF VF2_FAI3S
Dn(LXX):8:19 and also, even, namely to say/tell I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the wrath fume, anger, rage the son the people you; your/yours(sg) yet/still for since, as into (+acc) hour period of time completion to remain (dwell)
Dn(LXX):8:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(sg)! me (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-DELIVER A MESSAGE-ing, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) wrath (gen) the (dat) sons (dat) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) yet/still for into (+acc) hour (gen), hours (acc) period of time (gen) completion (gen), completions (acc) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical)
Dn(LXX):8:19 Dn(LXX)_8:19_1 Dn(LXX)_8:19_2 Dn(LXX)_8:19_3 Dn(LXX)_8:19_4 Dn(LXX)_8:19_5 Dn(LXX)_8:19_6 Dn(LXX)_8:19_7 Dn(LXX)_8:19_8 Dn(LXX)_8:19_9 Dn(LXX)_8:19_10 Dn(LXX)_8:19_11 Dn(LXX)_8:19_12 Dn(LXX)_8:19_13 Dn(LXX)_8:19_14 Dn(LXX)_8:19_15 Dn(LXX)_8:19_16 Dn(LXX)_8:19_17 Dn(LXX)_8:19_18 Dn(LXX)_8:19_19 Dn(LXX)_8:19_20 Dn(LXX)_8:19_21 Dn(LXX)_8:19_22 Dn(LXX)_8:19_23 Dn(LXX)_8:19_24 Dn(LXX)_8:19_25
Dn(LXX):8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:20 τὸν κριὸν ὃν εἶδες τὸν ἔχοντα τὰ κέρατα, βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν ἐστι.
Dn(LXX):8:20 (World English Bible Daniel 8:20) The ram which you saw, that had the two horns, they are the kings of Media and Persia.
Dn(LXX):8:20 Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, oznacza królów Medów i Persów. (Daniel 8:20 BT_4)
Dn(LXX):8:20 τὸν κριὸν ὃν εἶδες τὸν ἔχοντα τὰ κέρατα, βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν ἐστι.
Dn(LXX):8:20 ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό βασιλεύς, -έως, ὁ Μῆδος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Dn(LXX):8:20 Kto/, który/, który; by być By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć Róg Król Med [mieszkaniec Medii] I też, nawet, mianowicie By być
Dn(LXX):8:20 to\n krio\n o(\n ei)=des to\n e)/CHonta ta\ ke/rata, basileu\s *mE/dOn kai\ *persO=n e)sti.
Dn(LXX):8:20 ton krion hon eides ton eCHonta ta kerata, basileus mEdOn kai persOn esti.
Dn(LXX):8:20 RA_ASM N2_ASM RR_ASM VBI_AAI2S RA_ASM V1_PAPASM RA_APN N3T_APN N3V_NSM N2_GP C N1M_GPM V9_PAI3S
Dn(LXX):8:20 the ć who/whom/which; to be to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to have the horn king Mede [inhabitant of Media] and also, even, namely ć to be
Dn(LXX):8:20 the (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-SEE-ed the (acc) while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) king (nom) Medes (gen) and he/she/it-is
Dn(LXX):8:20 Dn(LXX)_8:20_1 Dn(LXX)_8:20_2 Dn(LXX)_8:20_3 Dn(LXX)_8:20_4 Dn(LXX)_8:20_5 Dn(LXX)_8:20_6 Dn(LXX)_8:20_7 Dn(LXX)_8:20_8 Dn(LXX)_8:20_9 Dn(LXX)_8:20_10 Dn(LXX)_8:20_11 Dn(LXX)_8:20_12 Dn(LXX)_8:20_13
Dn(LXX):8:20 x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:21 καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ἐστί· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα τὸ ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος.
Dn(LXX):8:21 (World English Bible Daniel 8:21) The rough male goat is the king of Greece: and the great horn that is between his eyes is the first king.
Dn(LXX):8:21 Kozioł zaś - króla Jawanu, a wielki róg między jego oczami - pierwszego króla. (Daniel 8:21 BT_4)
Dn(LXX):8:21 καὶ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ἐστί· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα τὸ ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτὸς βασιλεὺς πρῶτος.
Dn(LXX):8:21 καί ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἕλλην, -ηνος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
Dn(LXX):8:21 I też, nawet, mianowicie On kozioł Kozioł Król Grecki By być I też, nawet, mianowicie Róg Wielki W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Oko On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Król Po pierwsze
Dn(LXX):8:21 kai\ o( tra/gos tO=n ai)gO=n basileu\s tO=n *e(llE/nOn e)sti/· kai\ to\ ke/ras to\ me/ga to\ a)na\ me/son tO=n o)fTalmO=n au)tou=, au)to\s o( basileu\s o( prO=tos.
Dn(LXX):8:21 kai ho tragos tOn aigOn basileus tOn ellEnOn esti· kai to keras to mega to ana meson tOn ofTalmOn autu, autos ho basileus ho prOtos.
Dn(LXX):8:21 C RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3G_GPM N3V_NSM RA_GPM N3_GPM V9_PAI3S C RA_NSN N3T_NSN RA_NSN A1P_NSN RA_NSN P A1_ASM RA_GPM N2_GPM RD_GSM RD_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1_NSMS
Dn(LXX):8:21 and also, even, namely the he-goat the goat king the Greek to be and also, even, namely the horn the great the up/each/by (+acc) middle the eye he/she/it/same he/she/it/same the king the first
Dn(LXX):8:21 and the (nom) he-goat (nom) the (gen) goats (gen) king (nom) the (gen) Greeks (gen) he/she/it-is and the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen) he/it/same (nom) the (nom) king (nom) the (nom) first (nom)
Dn(LXX):8:21 Dn(LXX)_8:21_1 Dn(LXX)_8:21_2 Dn(LXX)_8:21_3 Dn(LXX)_8:21_4 Dn(LXX)_8:21_5 Dn(LXX)_8:21_6 Dn(LXX)_8:21_7 Dn(LXX)_8:21_8 Dn(LXX)_8:21_9 Dn(LXX)_8:21_10 Dn(LXX)_8:21_11 Dn(LXX)_8:21_12 Dn(LXX)_8:21_13 Dn(LXX)_8:21_14 Dn(LXX)_8:21_15 Dn(LXX)_8:21_16 Dn(LXX)_8:21_17 Dn(LXX)_8:21_18 Dn(LXX)_8:21_19 Dn(LXX)_8:21_20 Dn(LXX)_8:21_21 Dn(LXX)_8:21_22 Dn(LXX)_8:21_23 Dn(LXX)_8:21_24 Dn(LXX)_8:21_25
Dn(LXX):8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:22 καὶ τὰ συντριβέντα καὶ ἀναβάντα ὀπίσω αὐτοῦ τέσσαρα κέρατα, τέσσαρες βασιλεῖς τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται οὐ κατὰ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ.
Dn(LXX):8:22 (World English Bible Daniel 8:22) As for that which was broken, in the place where four stood up, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not with his power.
Dn(LXX):8:22 Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. (Daniel 8:22 BT_4)
Dn(LXX):8:22 καὶ τὰ συντριβέντα καὶ ἀναβάντα ὀπίσω αὐτοῦ τέσσαρα κέρατα, τέσσαρες βασιλεῖς τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται οὐ κατὰ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ.
Dn(LXX):8:22 καί ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κέρα[τ]ς, -ατος, τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατά ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):8:22 I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By podnosić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Cztery Róg Cztery Król Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siła On/ona/to/to samo
Dn(LXX):8:22 kai\ ta\ suntribe/nta kai\ a)naba/nta o)pi/sO au)tou= te/ssara ke/rata, te/ssares basilei=s tou= e)/Tnous au)tou= a)nastE/sontai ou) kata\ tE\n i)sCHu\n au)tou=.
Dn(LXX):8:22 kai ta syntribenta kai anabanta opisO autu tessara kerata, tessares basileis tu eTnus autu anastEsontai u kata tEn isCHyn autu.
Dn(LXX):8:22 C RA_NPN VD_APPNPN C VZ_AAPNPN P RD_GSM A3_NPN N3T_NPN A3_NPM N3V_NPM RA_GSN N3E_GSN RD_GSM VF_FMI3P D P RA_ASF N3_ASF RD_GSM
Dn(LXX):8:22 and also, even, namely the to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to ascend behind back, behind, after he/she/it/same four horn four king the nation [see ethnic] he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect οὐχ before rough breathing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the strength he/she/it/same
Dn(LXX):8:22 and the (nom|acc) upon being-BREAK-ed (acc, nom|acc|voc) and upon ASCEND-ing (acc, nom|acc|voc) behind him/it/same (gen) four (nom|acc) horns (nom|acc|voc) four (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen) nation (gen) him/it/same (gen) they-will-be-STand-ed-UP not down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) strength (acc) him/it/same (gen)
Dn(LXX):8:22 Dn(LXX)_8:22_1 Dn(LXX)_8:22_2 Dn(LXX)_8:22_3 Dn(LXX)_8:22_4 Dn(LXX)_8:22_5 Dn(LXX)_8:22_6 Dn(LXX)_8:22_7 Dn(LXX)_8:22_8 Dn(LXX)_8:22_9 Dn(LXX)_8:22_10 Dn(LXX)_8:22_11 Dn(LXX)_8:22_12 Dn(LXX)_8:22_13 Dn(LXX)_8:22_14 Dn(LXX)_8:22_15 Dn(LXX)_8:22_16 Dn(LXX)_8:22_17 Dn(LXX)_8:22_18 Dn(LXX)_8:22_19 Dn(LXX)_8:22_20
Dn(LXX):8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:23 καὶ ἐπ’ ἐσχάτου τῆς βασιλείας αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ διανοούμενος αἰνίγματα.
Dn(LXX):8:23 (World English Bible Daniel 8:23) In the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce face, and understanding dark sentences, shall stand up.
Dn(LXX):8:23 A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. (Daniel 8:23 BT_4)
Dn(LXX):8:23 καὶ ἐπ’ ἐσχάτου τῆς βασιλείας αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ διανοούμενος αἰνίγματα.
Dn(LXX):8:23 καί ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ πρόσ·ωπον, -ου, τό δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) αἴνιγμα[τ], -ατος, τό
Dn(LXX):8:23 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Królestwo On/ona/to/to samo By napełniać pełność, spełniać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Król Twarz By zamierzać Zagadka [zobacz zagadkę]
Dn(LXX):8:23 kai\ e)p’ e)sCHa/tou tE=s basilei/as au)tO=n, plEroume/nOn tO=n a(martiO=n au)tO=n, a)nastE/setai basileu\s a)naidE\s prosO/pO| dianoou/menos ai)ni/gmata.
Dn(LXX):8:23 kai ep’ esCHatu tEs basileias autOn, plErumenOn tOn hamartiOn autOn, anastEsetai basileus anaidEs prosOpO dianoumenos ainigmata.
Dn(LXX):8:23 C P A1_GSN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM V4_PMPGPM RA_GPF N1A_GPF RD_GPM VF_FMI3S N3V_NSM A3_NSM N2N_DSN V2_PMPNSM N3M_APN
Dn(LXX):8:23 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the kingdom he/she/it/same to fill fill, fulfill the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect king ć face to purpose riddle [see enigma]
Dn(LXX):8:23 and upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) them/same (gen) while being-FILL-ed (gen) the (gen) sins (gen) them/same (gen) he/she/it-will-be-STand-ed-UP king (nom) face (dat) while being-PURPOSE-ed (nom) riddles (nom|acc|voc)
Dn(LXX):8:23 Dn(LXX)_8:23_1 Dn(LXX)_8:23_2 Dn(LXX)_8:23_3 Dn(LXX)_8:23_4 Dn(LXX)_8:23_5 Dn(LXX)_8:23_6 Dn(LXX)_8:23_7 Dn(LXX)_8:23_8 Dn(LXX)_8:23_9 Dn(LXX)_8:23_10 Dn(LXX)_8:23_11 Dn(LXX)_8:23_12 Dn(LXX)_8:23_13 Dn(LXX)_8:23_14 Dn(LXX)_8:23_15 Dn(LXX)_8:23_16
Dn(LXX):8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:24 καὶ στερεωθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ θαυμαστῶς φθερεῖ καὶ εὐοδωθήσεται καὶ ποιήσει καὶ φθερεῖ δυνάστας καὶ δῆμον ἁγίων.
Dn(LXX):8:24 (World English Bible Daniel 8:24) His power shall be mighty, but not by his own power; and he shall destroy wonderfully, and shall prosper and do [his pleasure]; and he shall destroy the mighty ones and the holy people.
Dn(LXX):8:24 Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. (Daniel 8:24 BT_4)
Dn(LXX):8:24 καὶ στερεωθήσεται ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ θαυμαστῶς φθερεῖ καὶ εὐοδωθήσεται καὶ ποιήσει καὶ φθερεῖ δυνάστας καὶ δῆμον ἁγίων.
Dn(LXX):8:24 καί στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) δυνάστης, -ου, ὁ καί δῆμος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Dn(LXX):8:24 I też, nawet, mianowicie By stężać Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By psuć się I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie By psuć się Najwyższy I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Dn(LXX):8:24 kai\ stereOTE/setai E( i)sCHu\s au)tou= kai\ ou)k e)n tE=| i)sCHu/i au)tou=, kai\ TaumastO=s fTerei= kai\ eu)odOTE/setai kai\ poiE/sei kai\ fTerei= duna/stas kai\ dE=mon a(gi/On.
Dn(LXX):8:24 kai stereOTEsetai hE isCHys autu kai uk en tE isCHyi autu, kai TaumastOs fTerei kai euodOTEsetai kai poiEsei kai fTerei dynastas kai dEmon hagiOn.
Dn(LXX):8:24 C VC_FPI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM C D P RA_DSF N3U_DSF RD_GSM C D VF2_FAI3S C VC_FPI3S C VF_FAI3S C VF2_FAI3S N1M_APM C N2_ASM A1A_GPM
Dn(LXX):8:24 and also, even, namely to solidify the strength he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength he/she/it/same and also, even, namely ć to corrupt and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed and also, even, namely doing/making; to do/make and also, even, namely to corrupt sovereign and also, even, namely assembly district, country, land, township, inhabitants, dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Dn(LXX):8:24 and he/she/it-will-be-SOLIDIFY-ed the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) and not in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-will-CORRUPT, you(sg)-will-be-CORRUPT-ed (classical) and he/she/it-will-be-PROSPER-ed and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) and he/she/it-will-CORRUPT, you(sg)-will-be-CORRUPT-ed (classical) sovereigns (acc) and assembly (acc) holy ([Adj] gen)
Dn(LXX):8:24 Dn(LXX)_8:24_1 Dn(LXX)_8:24_2 Dn(LXX)_8:24_3 Dn(LXX)_8:24_4 Dn(LXX)_8:24_5 Dn(LXX)_8:24_6 Dn(LXX)_8:24_7 Dn(LXX)_8:24_8 Dn(LXX)_8:24_9 Dn(LXX)_8:24_10 Dn(LXX)_8:24_11 Dn(LXX)_8:24_12 Dn(LXX)_8:24_13 Dn(LXX)_8:24_14 Dn(LXX)_8:24_15 Dn(LXX)_8:24_16 Dn(LXX)_8:24_17 Dn(LXX)_8:24_18 Dn(LXX)_8:24_19 Dn(LXX)_8:24_20 Dn(LXX)_8:24_21 Dn(LXX)_8:24_22 Dn(LXX)_8:24_23 Dn(LXX)_8:24_24
Dn(LXX):8:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:25 καὶ ἐπὶ τοὺς ἁγίους τὸ διανόημα αὐτοῦ, καὶ εὐοδωθήσεται τὸ ψεῦδος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ὑψωθήσεται, καὶ δόλῳ ἀφανιεῖ πολλοὺς καὶ ἐπὶ ἀπωλείας ἀνδρῶν στήσεται καὶ ποιήσει συναγωγὴν χειρὸς καὶ ἀποδώσεται.
Dn(LXX):8:25 (World English Bible Daniel 8:25) Through his policy he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and in [their] security shall he destroy many: he shall also stand up against the prince of princes; but he shall be broken without hand.
Dn(LXX):8:25 Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. (Daniel 8:25 BT_4)
Dn(LXX):8:25 καὶ ἐπὶ τοὺς ἁγίους τὸ διανόημα αὐτοῦ, καὶ εὐοδωθήσεται τὸ ψεῦδος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ καρδία αὐτοῦ ὑψωθήσεται, καὶ δόλῳ ἀφανιεῖ πολλοὺς καὶ ἐπὶ ἀπωλείας ἀνδρῶν στήσεται καὶ ποιήσει συναγωγὴν χειρὸς καὶ ἀποδώσεται.
Dn(LXX):8:25 καί ἐπί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό δια·νόημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ψεῦδο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί δόλος, -ου, ὁ ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐπί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)
Dn(LXX):8:25 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Myśl On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty By znikać Dużo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zniszczenie, zniszczenie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By powodować stać I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Zebranie Ręka I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się
Dn(LXX):8:25 kai\ e)pi\ tou\s a(gi/ous to\ diano/Ema au)tou=, kai\ eu)odOTE/setai to\ PSeu=dos e)n tai=s CHersi\n au)tou=, kai\ E( kardi/a au)tou= u(PSOTE/setai, kai\ do/lO| a)faniei= pollou\s kai\ e)pi\ a)pOlei/as a)ndrO=n stE/setai kai\ poiE/sei sunagOgE\n CHeiro\s kai\ a)podO/setai.
Dn(LXX):8:25 kai epi tus hagius to dianoEma autu, kai euodOTEsetai to PSeudos en tais CHersin autu, kai hE kardia autu hyPSOTEsetai, kai dolO afaniei pollus kai epi apOleias andrOn stEsetai kai poiEsei synagOgEn CHeiros kai apodOsetai.
Dn(LXX):8:25 C P RA_APM A1A_APM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VC_FPI3S RA_ASN N3E_ASN P RA_DPF N3_DPF RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM VC_FPI3S C N2_DSM VF2_FAI3S A1P_APM C P N1A_GSF N3_GPM VF_FMI3S C VF_FAI3S N1_ASF N3_GSF C VF_FMI3S
Dn(LXX):8:25 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the thought he/she/it/same and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the lie falsehood, untruth, false religion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to elevate/set high and also, even, namely guile craft, deceit, subtilty to disappear much and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing annihilation, destruction man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to cause to stand and also, even, namely doing/making; to do/make gathering hand and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer
Dn(LXX):8:25 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) holy ([Adj] acc) the (nom|acc) thought (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-PROSPER-ed the (nom|acc) lie (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) and the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH and guile (dat) he/she/it-will-DISAPPEAR, you(sg)-will-be-DISAPPEAR-ed (classical) many (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) men, husbands (gen) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) gathering (acc) hand (gen) and he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed
Dn(LXX):8:25 Dn(LXX)_8:25_1 Dn(LXX)_8:25_2 Dn(LXX)_8:25_3 Dn(LXX)_8:25_4 Dn(LXX)_8:25_5 Dn(LXX)_8:25_6 Dn(LXX)_8:25_7 Dn(LXX)_8:25_8 Dn(LXX)_8:25_9 Dn(LXX)_8:25_10 Dn(LXX)_8:25_11 Dn(LXX)_8:25_12 Dn(LXX)_8:25_13 Dn(LXX)_8:25_14 Dn(LXX)_8:25_15 Dn(LXX)_8:25_16 Dn(LXX)_8:25_17 Dn(LXX)_8:25_18 Dn(LXX)_8:25_19 Dn(LXX)_8:25_20 Dn(LXX)_8:25_21 Dn(LXX)_8:25_22 Dn(LXX)_8:25_23 Dn(LXX)_8:25_24 Dn(LXX)_8:25_25 Dn(LXX)_8:25_26 Dn(LXX)_8:25_27 Dn(LXX)_8:25_28 Dn(LXX)_8:25_29 Dn(LXX)_8:25_30 Dn(LXX)_8:25_31 Dn(LXX)_8:25_32 Dn(LXX)_8:25_33 Dn(LXX)_8:25_34 Dn(LXX)_8:25_35
Dn(LXX):8:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:26 τὸ ὅραμα τὸ ἑσπέρας καὶ πρωῒ ηὑρέθη ἐπ’ ἀληθείας· καὶ νῦν πεφραγμένον τὸ ὅραμα, ἔτι γὰρ εἰς ἡμέρας πολλάς.
Dn(LXX):8:26 (World English Bible Daniel 8:26) The vision of the evenings and mornings which has been told is true: but seal up the vision; for it belongs to many days [to come].
Dn(LXX):8:26 Widzenie zaś o wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych". (Daniel 8:26 BT_4)
Dn(LXX):8:26 τὸ ὅραμα τὸ ἑσπέρας καὶ πρωῒ ηὑρέθη ἐπ’ ἀληθείας· καὶ νῦν πεφραγμένον τὸ ὅραμα, ἔτι γὰρ εἰς ἡμέρας πολλάς.
Dn(LXX):8:26 ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ καί πρωΐ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί νῦν φράσσω (cf. κωλύω) (φρασσ-, -, φραξ-, -, πεφρασσ-, φραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ἔτι γάρ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(LXX):8:26 Wizja {Wyobrażenie} Wieczór I też, nawet, mianowicie Wcześnie By znajdować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA I też, nawet, mianowicie Teraz By zatrzymywać się Wizja {Wyobrażenie} Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Dzień Dużo
Dn(LXX):8:26 to\ o(/rama to\ e(spe/ras kai\ prOi\+ Eu(re/TE e)p’ a)lETei/as· kai\ nu=n pefragme/non to\ o(/rama, e)/ti ga\r ei)s E(me/ras polla/s.
Dn(LXX):8:26 to horama to hesperas kai prO+i hEureTE ep’ alETeias· kai nyn pefragmenon to horama, eti gar eis hEmeras pollas.
Dn(LXX):8:26 RA_NSN N3M_NSN RA_NSN N1A_GSF C D VCI_API3S P N1A_GSF C D VK_XMPASN RA_ASN N3M_ASN D x P N1A_APF A1_APF
Dn(LXX):8:26 the vision the evening and also, even, namely early to find upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth and also, even, namely now to stop the vision yet/still for since, as into (+acc) day much
Dn(LXX):8:26 the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) the (nom|acc) evening (gen), evenings (acc) and early he/she/it-was-FIND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) and now having-been-STOP-ed (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) yet/still for into (+acc) day (gen), days (acc) many (acc)
Dn(LXX):8:26 Dn(LXX)_8:26_1 Dn(LXX)_8:26_2 Dn(LXX)_8:26_3 Dn(LXX)_8:26_4 Dn(LXX)_8:26_5 Dn(LXX)_8:26_6 Dn(LXX)_8:26_7 Dn(LXX)_8:26_8 Dn(LXX)_8:26_9 Dn(LXX)_8:26_10 Dn(LXX)_8:26_11 Dn(LXX)_8:26_12 Dn(LXX)_8:26_13 Dn(LXX)_8:26_14 Dn(LXX)_8:26_15 Dn(LXX)_8:26_16 Dn(LXX)_8:26_17 Dn(LXX)_8:26_18 Dn(LXX)_8:26_19
Dn(LXX):8:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):8:27 ἐγὼ Δανιηλ ἀσθενήσας ἡμέρας πολλὰς καὶ ἀναστὰς ἐπραγματευόμην πάλιν βασιλικά. καὶ ἐξελυόμην ἐπὶ τῷ ὁράματι, καὶ οὐδεὶς ἦν ὁ διανοούμενος.
Dn(LXX):8:27 (World English Bible Daniel 8:27) I, Daniel, fainted, and was sick certain days; then I rose up, and did the king's business: and I wondered at the vision, but none understood it.
Dn(LXX):8:27 Wtedy mnie, Daniela, ogarnęła niemoc i chorowałem przez wiele dni. Następnie wstałem i załatwiałem sprawy królewskie; byłem jednak poruszony widzeniem, gdyż nie mogłem go zrozumieć. (Daniel 8:27 BT_4)
Dn(LXX):8:27 ἐγὼ Δανιηλ ἀσθενήσας ἡμέρας πολλὰς καὶ ἀναστὰς ἐπραγματευόμην πάλιν βασιλικά. καὶ ἐξελυόμην ἐπὶ τῷ ὁράματι, καὶ οὐδεὶς ἦν διανοούμενος.
Dn(LXX):8:27 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) πραγματεύομαι (πραγματευ-, -, πραγματευ·σ-, -, -, -) πάλιν βασιλικός -ή -όν καί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-)
Dn(LXX):8:27 Ja Daniel By chorować Dzień Dużo I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By robić biznes {interes} Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Królewski (króla, pan wielkiego rodu) I też, nawet, mianowicie By zaniechać (bądź słaby) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By być By zamierzać
Dn(LXX):8:27 e)gO\ *daniEl a)sTenE/sas E(me/ras polla\s kai\ a)nasta\s e)pragmateuo/mEn pa/lin basilika/. kai\ e)Xeluo/mEn e)pi\ tO=| o(ra/mati, kai\ ou)dei\s E)=n o( dianoou/menos.
Dn(LXX):8:27 egO daniEl asTenEsas hEmeras pollas kai anastas epragmateuomEn palin basilika. kai eXelyomEn epi tO horamati, kai udeis En ho dianoumenos.
Dn(LXX):8:27 RP_NS N_NSM VA_AAPNSM N1A_APF A1_APF C VH_AAPNSM V1I_IMI1S D A1_APN C V1I_IMI1S P RA_DSN N3M_DSN C A3_NSM V9I_IAI3S RA_NSM V2_PMPNSM
Dn(LXX):8:27 I Daniel to ail day much and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to do business again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore the royal (king's, nobleman) and also, even, namely to give up (be faint) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the vision and also, even, namely not one (nothing, no one) to be the to purpose
Dn(LXX):8:27 I (nom) Daniel (indecl) upon AIL-ing (nom|voc) day (gen), days (acc) many (acc) and upon STand-ing-UP (nom|voc) I-was-being-DO-ed-BUSINESS again the royal ([Adj] nom|acc|voc) and I-was-being-GIVE-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) vision (dat) and not one (nom) he/she/it-was the (nom) while being-PURPOSE-ed (nom)
Dn(LXX):8:27 Dn(LXX)_8:27_1 Dn(LXX)_8:27_2 Dn(LXX)_8:27_3 Dn(LXX)_8:27_4 Dn(LXX)_8:27_5 Dn(LXX)_8:27_6 Dn(LXX)_8:27_7 Dn(LXX)_8:27_8 Dn(LXX)_8:27_9 Dn(LXX)_8:27_10 Dn(LXX)_8:27_11 Dn(LXX)_8:27_12 Dn(LXX)_8:27_13 Dn(LXX)_8:27_14 Dn(LXX)_8:27_15 Dn(LXX)_8:27_16 Dn(LXX)_8:27_17 Dn(LXX)_8:27_18 Dn(LXX)_8:27_19 Dn(LXX)_8:27_20
Dn(LXX):8:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x