Dn(T):10:1 Ἐν ἔτει τρίτῳ Κύρου βασιλέως Περσῶν λόγος ἀπεκαλύφθη τῷ Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα ἐπεκλήθη Βαλτασαρ, καὶ ἀληθινὸς ὁ λόγος, καὶ δύναμις μεγάλη καὶ σύνεσις ἐδόθη αὐτῷ ἐν τῇ ὀπτασίᾳ.
Dn(T):10:1 In the third year of Cyrus king of the Persians a thing was revealed to Daniel, whose name was called Baltasar; and the thing was true, and great power and understanding in the vision was given to him. (Daniel 10:1 Brenton)
Dn(T):10:1 W trzecim roku panowania króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne: wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie. (Daniel 10:1 BT_4)
Dn(T):10:1 Ἐν ἔτει τρίτῳ Κύρου βασιλέως Περσῶν λόγος ἀπεκαλύφθη τῷ Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα ἐπεκλήθη Βαλτασαρ, καὶ ἀληθινὸς λόγος, καὶ δύναμις μεγάλη καὶ σύνεσις ἐδόθη αὐτῷ ἐν τῇ ὀπτασίᾳ.
Dn(T):10:1 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό τρίτος -η -ον βασιλεύς, -έως, ὁ λόγος, -ου, ὁ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) καί ἀ·ληθινός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ καί δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί σύν·εσις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὀπτασία, -ας, ἡ
Dn(T):10:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Trzeci Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By odkrywać się/objawiaj Daniel Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do By odwiedzać I też, nawet, mianowicie Prawdziwy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Zdolność Wielki I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie}
Dn(T):10:1 *)en e)/tei tri/tO| *ku/rou basile/Os *persO=n lo/gos a)pekalu/fTE tO=| *daniEl, ou(= to\ o)/noma e)peklE/TE *baltasar, kai\ a)lETino\s o( lo/gos, kai\ du/namis mega/lE kai\ su/nesis e)do/TE au)tO=| e)n tE=| o)ptasi/a|.
Dn(T):10:1 en etei tritO kyru basileOs persOn logos apekalyfTE tO daniEl, hu to onoma epeklETE baltasar, kai alETinos ho logos, kai dynamis megalE kai synesis edoTE autO en tE optasia.
Dn(T):10:1 P N3E_DSN A1_DSN N2_GSM N3V_GSM N1M_GPM N2_NSM VVI_API3S RA_DSM N_DSM RR_GSM RA_NSN N3M_NSN VCI_API3S N_NSM C A1_NSM RA_NSM N2_NSM C N3I_NSF A1_NSF C N3I_NSF VCI_API3S RD_DSM P RA_DSF N1A_DSF
Dn(T):10:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year third ć king ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to uncover/reveal the Daniel where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the name with regard to to call upon ć and also, even, namely true the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely ability great and also, even, namely insight/discernment to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vision
Dn(T):10:1 in/among/by (+dat) year (dat) third (dat) king (gen) word (nom) he/she/it-was-UNCOVER/REVEAL-ed the (dat) Daniel (indecl) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) he/she/it-was-CALL-ed-UPON and true ([Adj] nom) the (nom) word (nom) and ability (nom) great ([Adj] nom|voc) and insight/discernment (nom) he/she/it-was-GIVE-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) vision (dat)
Dn(T):10:1 Dn(T)_10:1_1 Dn(T)_10:1_2 Dn(T)_10:1_3 Dn(T)_10:1_4 Dn(T)_10:1_5 Dn(T)_10:1_6 Dn(T)_10:1_7 Dn(T)_10:1_8 Dn(T)_10:1_9 Dn(T)_10:1_10 Dn(T)_10:1_11 Dn(T)_10:1_12 Dn(T)_10:1_13 Dn(T)_10:1_14 Dn(T)_10:1_15 Dn(T)_10:1_16 Dn(T)_10:1_17 Dn(T)_10:1_18 Dn(T)_10:1_19 Dn(T)_10:1_20 Dn(T)_10:1_21 Dn(T)_10:1_22 Dn(T)_10:1_23 Dn(T)_10:1_24 Dn(T)_10:1_25 Dn(T)_10:1_26 Dn(T)_10:1_27 Dn(T)_10:1_28 Dn(T)_10:1_29
Dn(T):10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:2 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγὼ Δανιηλ ἤμην πενθῶν τρεῖς ἑβδομάδας ἡμερῶν·
Dn(T):10:2 In those days I Daniel was mourning three full weeks. (Daniel 10:2 Brenton)
Dn(T):10:2 W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe trzy tygodnie w smutku. (Daniel 10:2 BT_4)
Dn(T):10:2 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγὼ Δανιηλ ἤμην πενθῶν τρεῖς ἑβδομάδας ἡμερῶν·
Dn(T):10:2 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(T):10:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Ja Daniel By być Smutek; by smucić się Trzy Dzień
Dn(T):10:2 e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais e)gO\ *daniEl E)/mEn penTO=n trei=s e(bdoma/das E(merO=n·
Dn(T):10:2 en tais hEmerais ekeinais egO daniEl EmEn penTOn treis hebdomadas hEmerOn·
Dn(T):10:2 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF RP_NS N_NSM V9I_IMI1S V2_PAPNSM A3_APF N3D_APF N1A_GPF
Dn(T):10:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that I Daniel to be grief; to grieve three ć day
Dn(T):10:2 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) I (nom) Daniel (indecl) I-was-being griefs (gen); while GRIEVE-ing (nom) three (acc, nom) days (gen)
Dn(T):10:2 Dn(T)_10:2_1 Dn(T)_10:2_2 Dn(T)_10:2_3 Dn(T)_10:2_4 Dn(T)_10:2_5 Dn(T)_10:2_6 Dn(T)_10:2_7 Dn(T)_10:2_8 Dn(T)_10:2_9 Dn(T)_10:2_10 Dn(T)_10:2_11
Dn(T):10:2 x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:3 ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου, καὶ ἄλειμμα οὐκ ἠλειψάμην ἕως πληρώσεως τριῶν ἑβδομάδων ἡμερῶν.
Dn(T):10:3 I ate no pleasant bread, and no flesh or wine entered into my mouth, neither did I anoint myself with oil, until three whole weeks were accomplished. (Daniel 10:3 Brenton)
Dn(T):10:3 Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina, nie namaszczałem się też aż do końca trzech tygodni. (Daniel 10:3 BT_4)
Dn(T):10:3 ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου, καὶ ἄλειμμα οὐκ ἠλειψάμην ἕως πληρώσεως τριῶν ἑβδομάδων ἡμερῶν.
Dn(T):10:3 ἄρτος, -ου, ὁ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί κρέας, κρέως, τό καί οἶνος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(T):10:3 Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Mięso I też, nawet, mianowicie Wino ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mazać Aż; świtaj Trzy Dzień
Dn(T):10:3 a)/rton e)piTumiO=n ou)k e)/fagon, kai\ kre/as kai\ oi)=nos ou)k ei)sE=lTen ei)s to\ sto/ma mou, kai\ a)/leimma ou)k E)leiPSa/mEn e(/Os plErO/seOs triO=n e(bdoma/dOn E(merO=n.
Dn(T):10:3 arton epiTymiOn uk efagon, kai kreas kai oinos uk eisElTen eis to stoma mu, kai aleimma uk EleiPSamEn heOs plErOseOs triOn hebdomadOn hEmerOn.
Dn(T):10:3 N2_ASM N1A_GPF D VBI_AAI1S C N3_NSN C N2_NSM D VBI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS C N3M_ASN D VAI_AMI1S P N3I_GSF A3_GPF N3D_GPF N1A_GPF
Dn(T):10:3 bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. desire lust, appetite, yearning οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely meat and also, even, namely wine οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) the mouth/maw stoma I and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to smear until; dawn ć three ć day
Dn(T):10:3 bread (acc) desires (gen) not I-EAT-ed, they-EAT-ed and meat (nom|acc|voc) and wine (nom) not he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) and not I-was-SMEAR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) three (gen) days (gen)
Dn(T):10:3 Dn(T)_10:3_1 Dn(T)_10:3_2 Dn(T)_10:3_3 Dn(T)_10:3_4 Dn(T)_10:3_5 Dn(T)_10:3_6 Dn(T)_10:3_7 Dn(T)_10:3_8 Dn(T)_10:3_9 Dn(T)_10:3_10 Dn(T)_10:3_11 Dn(T)_10:3_12 Dn(T)_10:3_13 Dn(T)_10:3_14 Dn(T)_10:3_15 Dn(T)_10:3_16 Dn(T)_10:3_17 Dn(T)_10:3_18 Dn(T)_10:3_19 Dn(T)_10:3_20 Dn(T)_10:3_21 Dn(T)_10:3_22 Dn(T)_10:3_23
Dn(T):10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:4 ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ ἐγὼ ἤμην ἐχόμενα τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, αὐτός ἐστιν Εδδεκελ,
Dn(T):10:4 On the twenty-fourth day of the first month, I was near the great river, which is Tigris Eddekel. (Daniel 10:4 Brenton)
Dn(T):10:4 Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem Wielkiej Rzeki, to jest nad Tygrysem, (Daniel 10:4 BT_4)
Dn(T):10:4 ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ ἐγὼ ἤμην ἐχόμενα τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, αὐτός ἐστιν Εδδεκελ,
Dn(T):10:4 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ καί τέταρτος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Dn(T):10:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień I też, nawet, mianowicie Czwarty Miesiąc Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Ja By być By mieć Rzeka Wielki On/ona/to/to samo By być
Dn(T):10:4 e)n E(me/ra| ei)kostE=| kai\ teta/rtE| tou= mEno\s tou= prO/tou, kai\ e)gO\ E)/mEn e)CHo/mena tou= potamou= tou= mega/lou, au)to/s e)stin *eddekel,
Dn(T):10:4 en hEmera eikostE kai tetartE tu mEnos tu prOtu, kai egO EmEn eCHomena tu potamu tu megalu, autos estin eddekel,
Dn(T):10:4 P N1A_DSF A1_DSF C A1_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS C RP_NS V9I_IMI1S V1_PMPNPN RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM RD_NSM V9_PAI3S N_NS
Dn(T):10:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć and also, even, namely fourth the month the first and also, even, namely I to be to have the river the great he/she/it/same to be ć
Dn(T):10:4 in/among/by (+dat) day (dat) and fourth (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) and I (nom) I-was-being while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) the (gen) river (gen) the (gen) great ([Adj] gen) he/it/same (nom) he/she/it-is
Dn(T):10:4 Dn(T)_10:4_1 Dn(T)_10:4_2 Dn(T)_10:4_3 Dn(T)_10:4_4 Dn(T)_10:4_5 Dn(T)_10:4_6 Dn(T)_10:4_7 Dn(T)_10:4_8 Dn(T)_10:4_9 Dn(T)_10:4_10 Dn(T)_10:4_11 Dn(T)_10:4_12 Dn(T)_10:4_13 Dn(T)_10:4_14 Dn(T)_10:4_15 Dn(T)_10:4_16 Dn(T)_10:4_17 Dn(T)_10:4_18 Dn(T)_10:4_19 Dn(T)_10:4_20
Dn(T):10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:5 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος βαδδιν, καὶ ἡ ὀσφὺς αὐτοῦ περιεζωσμένη ἐν χρυσίῳ Ωφαζ,
Dn(T):10:5 And I lifted up mine eyes, and looked, and behold a man clothed in linen, and his loins were girt with gold of Ophaz: (Daniel 10:5 Brenton)
Dn(T):10:5 podniosłem oczy i patrzałem: Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem, (Daniel 10:5 BT_4)
Dn(T):10:5 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος βαδδιν, καὶ ὀσφὺς αὐτοῦ περιεζωσμένη ἐν χρυσίῳ Ωφαζ,
Dn(T):10:5 καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) καί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Dn(T):10:5 I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Oko Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden By ubierać I też, nawet, mianowicie Polędwica On/ona/to/to samo Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota
Dn(T):10:5 kai\ E)=ra tou\s o)fTalmou/s mou kai\ ei)=don kai\ i)dou\ a)nE\r ei(=s e)ndedume/nos baddin, kai\ E( o)sfu\s au)tou= perieDZOsme/nE e)n CHrusi/O| *OfaDZ,
Dn(T):10:5 kai Era tus ofTalmus mu kai eidon kai idu anEr heis endedymenos baddin, kai hE osfys autu perieDZOsmenE en CHrysiO OfaDZ,
Dn(T):10:5 C VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RP_GS C VBI_AAI1S C I N3_NSM A3_NSM VM_XPPNSM N_DPN C RA_NSF N3U_NSF RD_GSM VT_XMPNSF P N2N_DSN N_GS
Dn(T):10:5 and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise the eye I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one to clothe ć and also, even, namely the loin he/she/it/same to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold ć
Dn(T):10:5 and he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) eyes (acc) me (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) one (nom) having-been-CLOTHE-ed (nom) and the (nom) loin (nom) him/it/same (gen) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) piece of gold (dat)
Dn(T):10:5 Dn(T)_10:5_1 Dn(T)_10:5_2 Dn(T)_10:5_3 Dn(T)_10:5_4 Dn(T)_10:5_5 Dn(T)_10:5_6 Dn(T)_10:5_7 Dn(T)_10:5_8 Dn(T)_10:5_9 Dn(T)_10:5_10 Dn(T)_10:5_11 Dn(T)_10:5_12 Dn(T)_10:5_13 Dn(T)_10:5_14 Dn(T)_10:5_15 Dn(T)_10:5_16 Dn(T)_10:5_17 Dn(T)_10:5_18 Dn(T)_10:5_19 Dn(T)_10:5_20 Dn(T)_10:5_21
Dn(T):10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:6 καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡσεὶ θαρσις, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες πυρός, καὶ οἱ βραχίονες αὐτοῦ καὶ τὰ σκέλη ὡς ὅρασις χαλκοῦ στίλβοντος, καὶ ἡ φωνὴ τῶν λόγων αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὄχλου.
Dn(T):10:6 and his body was as Tharsis, and his face was a the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his legs as the appearance of shining brass, and the voice of his words as the voice of a multitude. (Daniel 10:6 Brenton)
Dn(T):10:6 a ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. (Daniel 10:6 BT_4)
Dn(T):10:6 καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡσεὶ θαρσις, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες πυρός, καὶ οἱ βραχίονες αὐτοῦ καὶ τὰ σκέλη ὡς ὅρασις χαλκοῦ στίλβοντος, καὶ φωνὴ τῶν λόγων αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὄχλου.
Dn(T):10:6 καί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὅρασις, -εως, ἡ ἀστραπή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σκέλο·ς, -ους, τό ὡς ὅρασις, -εως, ἡ χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος στίλβω (στιλβ-, -, στιλψ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς φωνή, -ῆς, ἡ ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-)
Dn(T):10:6 I też, nawet, mianowicie Ciało On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się I też, nawet, mianowicie Twarz On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Wizja {Wyobrażenie} Błyskawica I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Lampa Ogień I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Noga Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} Miedź albo brąz; miedź albo brąz Do świecenia wysyłania promieni światła, I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Jak/jak Dźwięku/głos płacze Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony
Dn(T):10:6 kai\ to\ sO=ma au)tou= O(sei\ Tarsis, kai\ to\ pro/sOpon au)tou= O(sei\ o(/rasis a)strapE=s, kai\ oi( o)fTalmoi\ au)tou= O(sei\ lampa/des puro/s, kai\ oi( braCHi/ones au)tou= kai\ ta\ ske/lE O(s o(/rasis CHalkou= sti/lbontos, kai\ E( fOnE\ tO=n lo/gOn au)tou= O(s fOnE\ o)/CHlou.
Dn(T):10:6 kai to sOma autu hOsei Tarsis, kai to prosOpon autu hOsei horasis astrapEs, kai hoi ofTalmoi autu hOsei lampades pyros, kai hoi braCHiones autu kai ta skelE hOs horasis CHalku stilbontos, kai hE fOnE tOn logOn autu hOs fOnE oCHlu.
Dn(T):10:6 C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM D N_NS C RA_NSN N2N_NSN RD_GSM D N3I_NSF N1_GSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSM D N3D_NPF N3_GSN C RA_NPM N3N_NPM RD_GSM C RA_NPN N3E_NPN C N3I_NSF A1C_GSM V1_PAPGSM C RA_NSF N1_NSF RA_GPM N2_GPM RD_GSM C N1_NSF N2_GSM
Dn(T):10:6 and also, even, namely the body he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push ć and also, even, namely the face he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push vision lightning and also, even, namely the eye he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push lamp fire and also, even, namely the arm he/she/it/same and also, even, namely the leg as/like vision copper or bronze; copper or bronze to shining sending out rays of light, and also, even, namely the sound/voice cries the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same as/like sound/voice cries crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded
Dn(T):10:6 and the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) and the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) vision (nom) lightning (gen) and the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) lamps (nom|voc) fire (gen) and the (nom) arms (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) legs (nom|acc|voc) as/like vision (nom) copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) while SHINING-ing (gen) and the (nom) sound/voice (nom|voc) the (gen) words (gen) him/it/same (gen) as/like sound/voice (nom|voc) crowd (gen); be-you(sg)-being-TROUBLE-ed!
Dn(T):10:6 Dn(T)_10:6_1 Dn(T)_10:6_2 Dn(T)_10:6_3 Dn(T)_10:6_4 Dn(T)_10:6_5 Dn(T)_10:6_6 Dn(T)_10:6_7 Dn(T)_10:6_8 Dn(T)_10:6_9 Dn(T)_10:6_10 Dn(T)_10:6_11 Dn(T)_10:6_12 Dn(T)_10:6_13 Dn(T)_10:6_14 Dn(T)_10:6_15 Dn(T)_10:6_16 Dn(T)_10:6_17 Dn(T)_10:6_18 Dn(T)_10:6_19 Dn(T)_10:6_20 Dn(T)_10:6_21 Dn(T)_10:6_22 Dn(T)_10:6_23 Dn(T)_10:6_24 Dn(T)_10:6_25 Dn(T)_10:6_26 Dn(T)_10:6_27 Dn(T)_10:6_28 Dn(T)_10:6_29 Dn(T)_10:6_30 Dn(T)_10:6_31 Dn(T)_10:6_32 Dn(T)_10:6_33 Dn(T)_10:6_34 Dn(T)_10:6_35 Dn(T)_10:6_36 Dn(T)_10:6_37 Dn(T)_10:6_38 Dn(T)_10:6_39 Dn(T)_10:6_40
Dn(T):10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:7 καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ μόνος τὴν ὀπτασίαν, καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ ἐμοῦ οὐκ εἶδον τὴν ὀπτασίαν, ἀλλ’ ἢ ἔκστασις μεγάλη ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἔφυγον ἐν φόβῳ·
Dn(T):10:7 And I Daniel only saw the vision: and the men that were with me saw not the vision; but a great amazement fell upon them, and they fled in fear. (Daniel 10:7 Brenton)
Dn(T):10:7 Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia, ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak że uciekli, by się ukryć. (Daniel 10:7 BT_4)
Dn(T):10:7 καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ μόνος τὴν ὀπτασίαν, καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ ἐμοῦ οὐκ εἶδον τὴν ὀπτασίαν, ἀλλ’ ἔκστασις μεγάλη ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἔφυγον ἐν φόβῳ·
Dn(T):10:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ μόνος -η -ον ὁ ἡ τό ὀπτασία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀπτασία, -ας, ἡ ἀλλά ἤ[1] ἔκ·στασις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐν φόβος, -ου, ὁ
Dn(T):10:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Daniel Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wizja {Wyobrażenie} Ale Albo Zdziwienia/zachwyt Wielki By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię]
Dn(T):10:7 kai\ ei)=don e)gO\ *daniEl mo/nos tE\n o)ptasi/an, kai\ oi( a)/ndres oi( met’ e)mou= ou)k ei)=don tE\n o)ptasi/an, a)ll’ E)\ e)/kstasis mega/lE e)pe/pesen e)p’ au)tou/s, kai\ e)/fugon e)n fo/bO|·
Dn(T):10:7 kai eidon egO daniEl monos tEn optasian, kai hoi andres hoi met’ emu uk eidon tEn optasian, all’ E ekstasis megalE epepesen ep’ autus, kai efygon en fobO·
Dn(T):10:7 C VBI_AAI1S RP_NS N_NSM A1_NSM RA_ASF N1A_ASF C RA_NPM N3_NPM RA_NPM P RP_GS D VBI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF C C N3I_NSF A1_NSF VAI_AAI3S P RD_APM C VBI_AAI3P P N2_DSM
Dn(T):10:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I Daniel sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the vision and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the vision but or astoundment/ecstasy great to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to flee in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia]
Dn(T):10:7 and I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) Daniel (indecl) sole ([Adj] nom) the (acc) vision (acc) and the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) not I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) vision (acc) but or astoundment/ecstasy (nom) great ([Adj] nom|voc) he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed in/among/by (+dat) fear (dat)
Dn(T):10:7 Dn(T)_10:7_1 Dn(T)_10:7_2 Dn(T)_10:7_3 Dn(T)_10:7_4 Dn(T)_10:7_5 Dn(T)_10:7_6 Dn(T)_10:7_7 Dn(T)_10:7_8 Dn(T)_10:7_9 Dn(T)_10:7_10 Dn(T)_10:7_11 Dn(T)_10:7_12 Dn(T)_10:7_13 Dn(T)_10:7_14 Dn(T)_10:7_15 Dn(T)_10:7_16 Dn(T)_10:7_17 Dn(T)_10:7_18 Dn(T)_10:7_19 Dn(T)_10:7_20 Dn(T)_10:7_21 Dn(T)_10:7_22 Dn(T)_10:7_23 Dn(T)_10:7_24 Dn(T)_10:7_25 Dn(T)_10:7_26 Dn(T)_10:7_27 Dn(T)_10:7_28
Dn(T):10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:8 καὶ ἐγὼ ὑπελείφθην μόνος καὶ εἶδον τὴν ὀπτασίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ ἡ δόξα μου μετεστράφη εἰς διαφθοράν, καὶ οὐκ ἐκράτησα ἰσχύος.
Dn(T):10:8 So I was left alone, and saw this great vision, and there was no strength left in me, and my glory was turned into corruption, and I retained no strength. (Daniel 10:8 Brenton)
Dn(T):10:8 Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. (Daniel 10:8 BT_4)
Dn(T):10:8 καὶ ἐγὼ ὑπελείφθην μόνος καὶ εἶδον τὴν ὀπτασίαν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ δόξα μου μετεστράφη εἰς διαφθοράν, καὶ οὐκ ἐκράτησα ἰσχύος.
Dn(T):10:8 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) μόνος -η -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀπτασία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) εἰς[1] δια·φθορά, -ᾶς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ
Dn(T):10:8 I też, nawet, mianowicie Ja By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wizja {Wyobrażenie} Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Siła I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Ja By przekształcać Do (+przyspieszenie) Chyl się ku upadkowi I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Siła
Dn(T):10:8 kai\ e)gO\ u(pelei/fTEn mo/nos kai\ ei)=don tE\n o)ptasi/an tE\n mega/lEn tau/tEn, kai\ ou)CH u(pelei/fTE e)n e)moi\ i)sCHu/s, kai\ E( do/Xa mou metestra/fE ei)s diafTora/n, kai\ ou)k e)kra/tEsa i)sCHu/os.
Dn(T):10:8 kai egO hypeleifTEn monos kai eidon tEn optasian tEn megalEn tautEn, kai uCH hypeleifTE en emoi isCHys, kai hE doXa mu metestrafE eis diafToran, kai uk ekratEsa isCHyos.
Dn(T):10:8 C RP_NS VVI_API1S A1_NSM C VBI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF RA_ASF A1_ASF RD_ASF C D VVI_API3S P RP_DS N3_NSF C RA_NSF N1S_NSF RP_GS VDI_API3S P N1A_ASF C D VAI_AAI1S N3U_GSF
Dn(T):10:8 and also, even, namely I to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the vision the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine strength and also, even, namely the glory/awesomeness I to transform into (+acc) decay and also, even, namely οὐχ before rough breathing to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain strength
Dn(T):10:8 and I (nom) I-was-REMAIN-ed sole ([Adj] nom) and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) vision (acc) the (acc) great ([Adj] acc) this (acc) and not he/she/it-was-REMAIN-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) strength (nom) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-TRANSFORM-ed into (+acc) decay (acc) and not I-SEIZE/GRAB-ed-HOLD strength (gen)
Dn(T):10:8 Dn(T)_10:8_1 Dn(T)_10:8_2 Dn(T)_10:8_3 Dn(T)_10:8_4 Dn(T)_10:8_5 Dn(T)_10:8_6 Dn(T)_10:8_7 Dn(T)_10:8_8 Dn(T)_10:8_9 Dn(T)_10:8_10 Dn(T)_10:8_11 Dn(T)_10:8_12 Dn(T)_10:8_13 Dn(T)_10:8_14 Dn(T)_10:8_15 Dn(T)_10:8_16 Dn(T)_10:8_17 Dn(T)_10:8_18 Dn(T)_10:8_19 Dn(T)_10:8_20 Dn(T)_10:8_21 Dn(T)_10:8_22 Dn(T)_10:8_23 Dn(T)_10:8_24 Dn(T)_10:8_25 Dn(T)_10:8_26 Dn(T)_10:8_27 Dn(T)_10:8_28
Dn(T):10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:9 καὶ ἤκουσα τὴν φωνὴν τῶν λόγων αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ἀκοῦσαί με αὐτοῦ ἤμην κατανενυγμένος, καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν.
Dn(T):10:9 Yet I heard the voice of his words: and when I heard him I was pricked in the heart, and I fell with my face to the earth. (Daniel 10:9 Brenton)
Dn(T):10:9 Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. (Daniel 10:9 BT_4)
Dn(T):10:9 καὶ ἤκουσα τὴν φωνὴν τῶν λόγων αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ἀκοῦσαί με αὐτοῦ ἤμην κατανενυγμένος, καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν.
Dn(T):10:9 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Dn(T):10:9 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niechętny; by słyszeć Ja On/ona/to/to samo By być Do ??? I też, nawet, mianowicie Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Dn(T):10:9 kai\ E)/kousa tE\n fOnE\n tO=n lo/gOn au)tou= kai\ e)n tO=| a)kou=sai/ me au)tou= E)/mEn katanenugme/nos, kai\ to\ pro/sOpo/n mou e)pi\ tE\n gE=n.
Dn(T):10:9 kai Ekusa tEn fOnEn tOn logOn autu kai en tO akusai me autu EmEn katanenygmenos, kai to prosOpon mu epi tEn gEn.
Dn(T):10:9 C VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RD_GSM C P RA_DSN VA_AAN RP_AS RD_GSM V9I_IMI1S VM_XPPNSM C RA_NSN N2N_NSN RP_GS P RA_ASF N1_ASF
Dn(T):10:9 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the unwilling; to hear I he/she/it/same to be to ??? and also, even, namely the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Dn(T):10:9 and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (acc) sound/voice (acc) the (gen) words (gen) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) me (acc) him/it/same (gen) I-was-being having-been-???-ed (nom) and the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Dn(T):10:9 Dn(T)_10:9_1 Dn(T)_10:9_2 Dn(T)_10:9_3 Dn(T)_10:9_4 Dn(T)_10:9_5 Dn(T)_10:9_6 Dn(T)_10:9_7 Dn(T)_10:9_8 Dn(T)_10:9_9 Dn(T)_10:9_10 Dn(T)_10:9_11 Dn(T)_10:9_12 Dn(T)_10:9_13 Dn(T)_10:9_14 Dn(T)_10:9_15 Dn(T)_10:9_16 Dn(T)_10:9_17 Dn(T)_10:9_18 Dn(T)_10:9_19 Dn(T)_10:9_20 Dn(T)_10:9_21 Dn(T)_10:9_22
Dn(T):10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:10 καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἁπτομένη μου καὶ ἤγειρέν με ἐπὶ τὰ γόνατά μου.
Dn(T):10:10 And, behold, a hand touched me, and it raised me on my knees. (Daniel 10:10 Brenton)
Dn(T):10:10 Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. (Daniel 10:10 BT_4)
Dn(T):10:10 καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἁπτομένη μου καὶ ἤγειρέν με ἐπὶ τὰ γόνατά μου.
Dn(T):10:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):10:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ręka Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ja I też, nawet, mianowicie By podnosić się Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano Ja
Dn(T):10:10 kai\ i)dou\ CHei\r a(ptome/nE mou kai\ E)/geire/n me e)pi\ ta\ go/nata/ mou.
Dn(T):10:10 kai idu CHeir haptomenE mu kai Egeiren me epi ta gonata mu.
Dn(T):10:10 C I N3_NSF V1_PMPNSF RP_GS C V1I_IAI3S RP_AS P RA_APN N3_APN RP_GS
Dn(T):10:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), hand to lay hands on set fire, touch I and also, even, namely to rise I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee I
Dn(T):10:10 and be-you(sg)-SEE-ed! hand (nom|voc) while being-LAY HandS ON-ed (nom|voc) me (gen) and he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) knees (nom|acc|voc) me (gen)
Dn(T):10:10 Dn(T)_10:10_1 Dn(T)_10:10_2 Dn(T)_10:10_3 Dn(T)_10:10_4 Dn(T)_10:10_5 Dn(T)_10:10_6 Dn(T)_10:10_7 Dn(T)_10:10_8 Dn(T)_10:10_9 Dn(T)_10:10_10 Dn(T)_10:10_11 Dn(T)_10:10_12
Dn(T):10:10 x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:11 καὶ εἶπεν πρός με Δανιηλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, σύνες ἐν τοῖς λόγοις, οἷς ἐγὼ λαλῶ πρὸς σέ, καὶ στῆθι ἐπὶ τῇ στάσει σου, ὅτι νῦν ἀπεστάλην πρὸς σέ. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν πρός με τὸν λόγον τοῦτον ἀνέστην ἔντρομος.
Dn(T):10:11 And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the words which I speak to thee, and stand upright: for I am now sent to thee. And when he had spoken to me this word, I stood trembling. (Daniel 10:11 Brenton)
Dn(T):10:11 I rzekł do mnie: «Danielu, mężu umiłowany! Uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie». Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. (Daniel 10:11 BT_4)
Dn(T):10:11 καὶ εἶπεν πρός με Δανιηλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, σύνες ἐν τοῖς λόγοις, οἷς ἐγὼ λαλῶ πρὸς σέ, καὶ στῆθι ἐπὶ τῇ στάσει σου, ὅτι νῦν ἀπεστάλην πρὸς σέ. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν πρός με τὸν λόγον τοῦτον ἀνέστην ἔντρομος.
Dn(T):10:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι νῦν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἔν·τρομος -ον
Dn(T):10:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Daniel Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc By rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który Ja By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stacji/miejsce Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Teraz zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Drżenie (w dużo drżeniu)
Dn(T):10:11 kai\ ei)=pen pro/s me *daniEl a)nE\r e)piTumiO=n, su/nes e)n toi=s lo/gois, oi(=s e)gO\ lalO= pro\s se/, kai\ stE=Ti e)pi\ tE=| sta/sei sou, o(/ti nu=n a)pesta/lEn pro\s se/. kai\ e)n tO=| lalE=sai au)to\n pro/s me to\n lo/gon tou=ton a)ne/stEn e)/ntromos.
Dn(T):10:11 kai eipen pros me daniEl anEr epiTymiOn, synes en tois logois, hois egO lalO pros se, kai stETi epi tE stasei su, hoti nyn apestalEn pros se. kai en tO lalEsai auton pros me ton logon tuton anestEn entromos.
Dn(T):10:11 C VBI_AAI3S P RP_AS N_VSM N3_NSM N1A_GPF VH_AAD2S P RA_DPM N2_DPM RR_DPM RP_NS V2_PAI1S P RP_AS C VH_AAD2S P RA_DSF N3I_DSF RP_GS C D VDI_API1S P RP_AS C P RA_DSN VA_AAN RD_ASM P RP_AS RA_ASM N2_ASM RD_ASM VHI_AAI1S A1B_NSM
Dn(T):10:11 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I Daniel man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". desire lust, appetite, yearning to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which I to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the station/place you; your/yours(sg) because/that now to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to speak he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to stand up put up, raise, resurrect trembling (in much trembling)
Dn(T):10:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) Daniel (indecl) man, husband (nom) desires (gen) do-UNDERSTand-you(sg)! in/among/by (+dat) the (dat) words (dat) who/whom/which (dat) I (nom) I-am-SPEAK-ing, I-should-be-SPEAK-ing toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) station/place (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that now I-was-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and in/among/by (+dat) the (dat) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (acc) word (acc) this (acc) I-STand-ed-UP trembling ([Adj] nom)
Dn(T):10:11 Dn(T)_10:11_1 Dn(T)_10:11_2 Dn(T)_10:11_3 Dn(T)_10:11_4 Dn(T)_10:11_5 Dn(T)_10:11_6 Dn(T)_10:11_7 Dn(T)_10:11_8 Dn(T)_10:11_9 Dn(T)_10:11_10 Dn(T)_10:11_11 Dn(T)_10:11_12 Dn(T)_10:11_13 Dn(T)_10:11_14 Dn(T)_10:11_15 Dn(T)_10:11_16 Dn(T)_10:11_17 Dn(T)_10:11_18 Dn(T)_10:11_19 Dn(T)_10:11_20 Dn(T)_10:11_21 Dn(T)_10:11_22 Dn(T)_10:11_23 Dn(T)_10:11_24 Dn(T)_10:11_25 Dn(T)_10:11_26 Dn(T)_10:11_27 Dn(T)_10:11_28 Dn(T)_10:11_29 Dn(T)_10:11_30 Dn(T)_10:11_31 Dn(T)_10:11_32 Dn(T)_10:11_33 Dn(T)_10:11_34 Dn(T)_10:11_35 Dn(T)_10:11_36 Dn(T)_10:11_37 Dn(T)_10:11_38 Dn(T)_10:11_39
Dn(T):10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:12 καὶ εἶπεν πρός με Μὴ φοβοῦ, Δανιηλ· ὅτι ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας, ἧς ἔδωκας τὴν καρδίαν σου τοῦ συνιέναι καὶ κακωθῆναι ἐναντίον τοῦ θεοῦ σου, ἠκούσθησαν οἱ λόγοι σου, καὶ ἐγὼ ἦλθον ἐν τοῖς λόγοις σου.
Dn(T):10:12 And he said to me, Fear not, Daniel: for from the first day that thou didst set thine heart to understand, and to afflict thyself before the Lord thy God, they words were heard, and I am come because of thy words. (Daniel 10:12 Brenton)
Dn(T):10:12 Powiedział więc do mnie: «Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. (Daniel 10:12 BT_4)
Dn(T):10:12 καὶ εἶπεν πρός με Μὴ φοβοῦ, Δανιηλ· ὅτι ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας, ἧς ἔδωκας τὴν καρδίαν σου τοῦ συνιέναι καὶ κακωθῆναι ἐναντίον τοῦ θεοῦ σου, ἠκούσθησαν οἱ λόγοι σου, καὶ ἐγὼ ἦλθον ἐν τοῖς λόγοις σου.
Dn(T):10:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) Δανιήλ, ὁ ὅτι ἀπό ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(T):10:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Daniel Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Po pierwsze Dzień Kto/, który/, który By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By być razem; by rozumieć I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Bóg  Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ja By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg)
Dn(T):10:12 kai\ ei)=pen pro/s me *mE\ fobou=, *daniEl· o(/ti a)po\ tE=s prO/tEs E(me/ras, E(=s e)/dOkas tE\n kardi/an sou tou= sunie/nai kai\ kakOTE=nai e)nanti/on tou= Teou= sou, E)kou/sTEsan oi( lo/goi sou, kai\ e)gO\ E)=lTon e)n toi=s lo/gois sou.
Dn(T):10:12 kai eipen pros me mE fobu, daniEl· hoti apo tEs prOtEs hEmeras, hEs edOkas tEn kardian su tu synienai kai kakOTEnai enantion tu Teu su, EkusTEsan hoi logoi su, kai egO ElTon en tois logois su.
Dn(T):10:12 C VBI_AAI3S P RP_AS D V2_PMD2S N_VSM C P RA_GSF A1_GSFS N1A_GSF RR_GSF VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS RA_GSN V7_PAN C VC_APN P RA_GSM N2_GSM RP_GS VSI_API3P RA_NPM N2_NPM RP_GS C RP_NS VBI_AAI1S P RA_DPM N2_DPM RP_GS
Dn(T):10:12 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I not fear [see phobia]; to fear Daniel because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the first day who/whom/which to give the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) the to be together; to understand and also, even, namely to make things difficult for in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the god [see theology] you; your/yours(sg) to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) and also, even, namely I to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg)
Dn(T):10:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! Daniel (indecl) because/that away from (+gen) the (gen) first (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) you(sg)-GIVE-ed the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-be-BE-ing-TOGETHER; to-be-UNDERSTand-ing and to-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-HEAR-ed the (nom) words (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I (nom) I-COME-ed, they-COME-ed in/among/by (+dat) the (dat) words (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Dn(T):10:12 Dn(T)_10:12_1 Dn(T)_10:12_2 Dn(T)_10:12_3 Dn(T)_10:12_4 Dn(T)_10:12_5 Dn(T)_10:12_6 Dn(T)_10:12_7 Dn(T)_10:12_8 Dn(T)_10:12_9 Dn(T)_10:12_10 Dn(T)_10:12_11 Dn(T)_10:12_12 Dn(T)_10:12_13 Dn(T)_10:12_14 Dn(T)_10:12_15 Dn(T)_10:12_16 Dn(T)_10:12_17 Dn(T)_10:12_18 Dn(T)_10:12_19 Dn(T)_10:12_20 Dn(T)_10:12_21 Dn(T)_10:12_22 Dn(T)_10:12_23 Dn(T)_10:12_24 Dn(T)_10:12_25 Dn(T)_10:12_26 Dn(T)_10:12_27 Dn(T)_10:12_28 Dn(T)_10:12_29 Dn(T)_10:12_30 Dn(T)_10:12_31 Dn(T)_10:12_32 Dn(T)_10:12_33 Dn(T)_10:12_34 Dn(T)_10:12_35 Dn(T)_10:12_36
Dn(T):10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:13 καὶ ὁ ἄρχων βασιλείας Περσῶν εἱστήκει ἐξ ἐναντίας μου εἴκοσι καὶ μίαν ἡμέραν, καὶ ἰδοὺ Μιχαηλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων ἦλθεν βοηθῆσαί μοι, καὶ αὐτὸν κατέλιπον ἐκεῖ μετὰ τοῦ ἄρχοντος βασιλείας Περσῶν
Dn(T):10:13 But the prince of the kingdom of the Persians withstood me twenty-one days: and behold, Michael, one of the princes, came to help me; and I left him there with the chief of the kingdom of the Persians: (Daniel 10:13 Brenton)
Dn(T):10:13 Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. (Daniel 10:13 BT_4)
Dn(T):10:13 καὶ ἄρχων βασιλείας Περσῶν εἱστήκει ἐξ ἐναντίας μου εἴκοσι καὶ μίαν ἡμέραν, καὶ ἰδοὺ Μιχαηλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων ἦλθεν βοηθῆσαί μοι, καὶ αὐτὸν κατέλιπον ἐκεῖ μετὰ τοῦ ἄρχοντος βασιλείας Περσῶν
Dn(T):10:13 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Μιχαήλ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐκεῖ μετά ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ
Dn(T):10:13 I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Królestwo By powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Jeden Dzień I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Michael Jeden Władca; by zaczynać się Po pierwsze By przychodzić By pomagać Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Tam Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Królestwo
Dn(T):10:13 kai\ o( a)/rCHOn basilei/as *persO=n ei(stE/kei e)X e)nanti/as mou ei)/kosi kai\ mi/an E(me/ran, kai\ i)dou\ *miCHaEl ei(=s tO=n a)rCHo/ntOn tO=n prO/tOn E)=lTen boETE=sai/ moi, kai\ au)to\n kate/lipon e)kei= meta\ tou= a)/rCHontos basilei/as *persO=n
Dn(T):10:13 kai ho arCHOn basileias persOn heistEkei eX enantias mu eikosi kai mian hEmeran, kai idu miCHaEl heis tOn arCHontOn tOn prOtOn ElTen boETEsai moi, kai auton katelipon ekei meta tu arCHontos basileias persOn
Dn(T):10:13 C RA_NSM N3_NSM N1A_GSF N1M_GPM VXI_YAI3S P A1A_GSF RP_GS M C A1A_ASF N1A_ASF C I N_NSM A3_NSM RA_GPM N3_GPM RA_GPM A1_GPMS VBI_AAI3S VA_AAN RP_DS C RD_ASM VBI_AAI1S D P RA_GSM N3_GSM N1A_GSF N1M_GPM
Dn(T):10:13 and also, even, namely the ruler; beginning; to begin kingdom ć to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, I icon; twenty and also, even, namely one day and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Michael one the ruler; to begin the first to come to help I and also, even, namely he/she/it/same to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up there after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ruler; to begin kingdom ć
Dn(T):10:13 and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) kingdom (gen), kingdoms (acc) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) me (gen) icons (dat); twenty and one (acc) day (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! Michael (indecl) one (nom) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) first (gen) he/she/it-COME-ed to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) me (dat) and him/it/same (acc) I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND there after (+acc), with (+gen) the (gen) ruler (gen); while BEGIN-ing (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)
Dn(T):10:13 Dn(T)_10:13_1 Dn(T)_10:13_2 Dn(T)_10:13_3 Dn(T)_10:13_4 Dn(T)_10:13_5 Dn(T)_10:13_6 Dn(T)_10:13_7 Dn(T)_10:13_8 Dn(T)_10:13_9 Dn(T)_10:13_10 Dn(T)_10:13_11 Dn(T)_10:13_12 Dn(T)_10:13_13 Dn(T)_10:13_14 Dn(T)_10:13_15 Dn(T)_10:13_16 Dn(T)_10:13_17 Dn(T)_10:13_18 Dn(T)_10:13_19 Dn(T)_10:13_20 Dn(T)_10:13_21 Dn(T)_10:13_22 Dn(T)_10:13_23 Dn(T)_10:13_24 Dn(T)_10:13_25 Dn(T)_10:13_26 Dn(T)_10:13_27 Dn(T)_10:13_28 Dn(T)_10:13_29 Dn(T)_10:13_30 Dn(T)_10:13_31 Dn(T)_10:13_32 Dn(T)_10:13_33
Dn(T):10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:14 καὶ ἦλθον συνετίσαι σε ὅσα ἀπαντήσεται τῷ λαῷ σου ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὅτι ἔτι ἡ ὅρασις εἰς ἡμέρας.
Dn(T):10:14 and I have come to inform thee of all that shall befall thy people in the last days: for the vision is yet for many days. (Daniel 10:14 Brenton)
Dn(T):10:14 Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni». (Daniel 10:14 BT_4)
Dn(T):10:14 καὶ ἦλθον συνετίσαι σε ὅσα ἀπαντήσεται τῷ λαῷ σου ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὅτι ἔτι ὅρασις εἰς ἡμέρας.
Dn(T):10:14 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅσος -η -ον ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι ἔτι ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(T):10:14 I też, nawet, mianowicie By przychodzić By przynosić do zmysłów {sensów} Ty; twój/twój(sg) Tyleż/wiele jak By spotykać Ludzie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień Ponieważ/tamto Jeszcze/jeszcze Wizja {Wyobrażenie} Do (+przyspieszenie) Dzień
Dn(T):10:14 kai\ E)=lTon suneti/sai se o(/sa a)pantE/setai tO=| laO=| sou e)p’ e)sCHa/tOn tO=n E(merO=n, o(/ti e)/ti E( o(/rasis ei)s E(me/ras.
Dn(T):10:14 kai ElTon synetisai se hosa apantEsetai tO laO su ep’ esCHatOn tOn hEmerOn, hoti eti hE horasis eis hEmeras.
Dn(T):10:14 C VBI_AAI1S VA_AAN RP_AS A1_APN VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM RP_GS P A1_GPF RA_GPF N1A_GPF C D RA_NSF N3I_NSF P N1A_APF
Dn(T):10:14 and also, even, namely to come to bring to senses you; your/yours(sg) as much/many as to encounter the people you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day because/that yet/still the vision into (+acc) day
Dn(T):10:14 and I-COME-ed, they-COME-ed to-BRING-TO-SENSES, be-you(sg)-BRING-ed-TO-SENSES!, he/she/it-happens-to-BRING-TO-SENSES (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-will-be-ENCOUNTER-ed the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen) because/that yet/still the (nom) vision (nom) into (+acc) day (gen), days (acc)
Dn(T):10:14 Dn(T)_10:14_1 Dn(T)_10:14_2 Dn(T)_10:14_3 Dn(T)_10:14_4 Dn(T)_10:14_5 Dn(T)_10:14_6 Dn(T)_10:14_7 Dn(T)_10:14_8 Dn(T)_10:14_9 Dn(T)_10:14_10 Dn(T)_10:14_11 Dn(T)_10:14_12 Dn(T)_10:14_13 Dn(T)_10:14_14 Dn(T)_10:14_15 Dn(T)_10:14_16 Dn(T)_10:14_17 Dn(T)_10:14_18 Dn(T)_10:14_19
Dn(T):10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:15 καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ κατὰ τοὺς λόγους τούτους ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν καὶ κατενύγην.
Dn(T):10:15 And when he had spoken with me according to these words, I turned my face to the ground, and was pricked in the heart. (Daniel 10:15 Brenton)
Dn(T):10:15 Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą ku ziemi i oniemiałem. (Daniel 10:15 BT_4)
Dn(T):10:15 καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ κατὰ τοὺς λόγους τούτους ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν καὶ κατενύγην.
Dn(T):10:15 καί ἐν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-)
Dn(T):10:15 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do ???
Dn(T):10:15 kai\ e)n tO=| lalE=sai au)to\n met’ e)mou= kata\ tou\s lo/gous tou/tous e)/dOka to\ pro/sOpo/n mou e)pi\ tE\n gE=n kai\ katenu/gEn.
Dn(T):10:15 kai en tO lalEsai auton met’ emu kata tus logus tutus edOka to prosOpon mu epi tEn gEn kai katenygEn.
Dn(T):10:15 C P RA_DSN VA_AAN RD_ASM P RP_GS P RA_APM N2_APM RD_APM VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASF N1_ASF C VDI_API1S
Dn(T):10:15 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to speak he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to ???
Dn(T):10:15 and in/among/by (+dat) the (dat) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) words (acc) these (acc) I-GIVE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and I-was-???-ed
Dn(T):10:15 Dn(T)_10:15_1 Dn(T)_10:15_2 Dn(T)_10:15_3 Dn(T)_10:15_4 Dn(T)_10:15_5 Dn(T)_10:15_6 Dn(T)_10:15_7 Dn(T)_10:15_8 Dn(T)_10:15_9 Dn(T)_10:15_10 Dn(T)_10:15_11 Dn(T)_10:15_12 Dn(T)_10:15_13 Dn(T)_10:15_14 Dn(T)_10:15_15 Dn(T)_10:15_16 Dn(T)_10:15_17 Dn(T)_10:15_18 Dn(T)_10:15_19 Dn(T)_10:15_20
Dn(T):10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:16 καὶ ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις υἱοῦ ἀνθρώπου ἥψατο τῶν χειλέων μου· καὶ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἑστῶτα ἐναντίον ἐμοῦ Κύριε, ἐν τῇ ὀπτασίᾳ σου ἐστράφη τὰ ἐντός μου ἐν ἐμοί, καὶ οὐκ ἔσχον ἰσχύν·
Dn(T):10:16 And, behold, as it were the likeness of a son of man touched my lips; and I opened my mouth, and spoke, and said to him that stood before me, O my lord, at the sight of thee my bowels were turned within me, and I had no strength. (Daniel 10:16 Brenton)
Dn(T):10:16 A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną: «Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. (Daniel 10:16 BT_4)
Dn(T):10:16 καὶ ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις υἱοῦ ἀνθρώπου ἥψατο τῶν χειλέων μου· καὶ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἑστῶτα ἐναντίον ἐμοῦ Κύριε, ἐν τῇ ὀπτασίᾳ σου ἐστράφη τὰ ἐντός μου ἐν ἐμοί, καὶ οὐκ ἔσχον ἰσχύν·
Dn(T):10:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὡς ὁμοίωσις, -εως, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ὀπτασία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ
Dn(T):10:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jak/jak Podobieństwa podobieństwo, porównanie Syn Ludzki Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Warga Ja I też, nawet, mianowicie By otwierać Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie By mówić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By powodować stać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja; mój/mój Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Ty; twój/twój(sg) By odwracać się Wewnątrz Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć Siła
Dn(T):10:16 kai\ i)dou\ O(s o(moi/Osis ui(ou= a)nTrO/pou E(/PSato tO=n CHeile/On mou· kai\ E)/noiXa to\ sto/ma mou kai\ e)la/lEsa kai\ ei)=pa pro\s to\n e(stO=ta e)nanti/on e)mou= *ku/rie, e)n tE=| o)ptasi/a| sou e)stra/fE ta\ e)nto/s mou e)n e)moi/, kai\ ou)k e)/sCHon i)sCHu/n·
Dn(T):10:16 kai idu hOs homoiOsis hyiu anTrOpu hEPSato tOn CHeileOn mu· kai EnoiXa to stoma mu kai elalEsa kai eipa pros ton hestOta enantion emu kyrie, en tE optasia su estrafE ta entos mu en emoi, kai uk esCHon isCHyn·
Dn(T):10:16 C I C N3I_NSF N2_GSM N2_GSM VAI_AMI3S RA_GPN N3E_GPN RP_GS C VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VAI_AAI1S C VAI_AAI1S P RA_ASM VXI_XAPASM P RP_GS N2_VSM P RA_DSF N1A_DSF RP_GS VDI_API3S RA_NPN P RP_GS P RP_DS C D VBI_AAI1S N3_ASF
Dn(T):10:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as/like resemblance likeness, simile son human to lay hands on set fire, touch the lip I and also, even, namely to open up the mouth/maw stoma I and also, even, namely to speak and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vision you; your/yours(sg) to turn the within I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have strength
Dn(T):10:16 and be-you(sg)-SEE-ed! as/like resemblance (nom) son (gen) human (gen) he/she/it-was-LAY HandS ON-ed the (gen) lips (gen) me (gen) and I-OPEN-ed-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) and I-SPEAK-ed and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) vision (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-TURN-ed the (nom|acc) within me (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and not I-HAVE-ed, they-HAVE-ed strength (acc)
Dn(T):10:16 Dn(T)_10:16_1 Dn(T)_10:16_2 Dn(T)_10:16_3 Dn(T)_10:16_4 Dn(T)_10:16_5 Dn(T)_10:16_6 Dn(T)_10:16_7 Dn(T)_10:16_8 Dn(T)_10:16_9 Dn(T)_10:16_10 Dn(T)_10:16_11 Dn(T)_10:16_12 Dn(T)_10:16_13 Dn(T)_10:16_14 Dn(T)_10:16_15 Dn(T)_10:16_16 Dn(T)_10:16_17 Dn(T)_10:16_18 Dn(T)_10:16_19 Dn(T)_10:16_20 Dn(T)_10:16_21 Dn(T)_10:16_22 Dn(T)_10:16_23 Dn(T)_10:16_24 Dn(T)_10:16_25 Dn(T)_10:16_26 Dn(T)_10:16_27 Dn(T)_10:16_28 Dn(T)_10:16_29 Dn(T)_10:16_30 Dn(T)_10:16_31 Dn(T)_10:16_32 Dn(T)_10:16_33 Dn(T)_10:16_34 Dn(T)_10:16_35 Dn(T)_10:16_36 Dn(T)_10:16_37 Dn(T)_10:16_38 Dn(T)_10:16_39
Dn(T):10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:17 καὶ πῶς δυνήσεται ὁ παῖς σου, κύριε, λαλῆσαι μετὰ τοῦ κυρίου μου τούτου; καὶ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ στήσεται ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ πνοὴ οὐχ ὑπελείφθη ἐν ἐμοί.
Dn(T):10:17 And how shall thy servant be able, O my lord, to speak with this my lord? and as for me, from henceforth strength will not remain in me, and there is no breath left in me. (Daniel 10:17 Brenton)
Dn(T):10:17 Jakże więc może taki sługa mojego pana mówić tu z panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje?» (Daniel 10:17 BT_4)
Dn(T):10:17 καὶ πῶς δυνήσεται παῖς σου, κύριε, λαλῆσαι μετὰ τοῦ κυρίου μου τούτου; καὶ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ στήσεται ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ πνοὴ οὐχ ὑπελείφθη ἐν ἐμοί.
Dn(T):10:17 καί πῶς[1] δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό νῦν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί πνοή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Dn(T):10:17 I też, nawet, mianowicie Jak Do zdolnego Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Siła I też, nawet, mianowicie Porywu/oddech ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój
Dn(T):10:17 kai\ pO=s dunE/setai o( pai=s sou, ku/rie, lalE=sai meta\ tou= kuri/ou mou tou/tou; kai\ e)gO\ a)po\ tou= nu=n ou) stE/setai e)n e)moi\ i)sCHu/s, kai\ pnoE\ ou)CH u(pelei/fTE e)n e)moi/.
Dn(T):10:17 kai pOs dynEsetai ho pais su, kyrie, lalEsai meta tu kyriu mu tutu; kai egO apo tu nyn u stEsetai en emoi isCHys, kai pnoE uCH hypeleifTE en emoi.
Dn(T):10:17 C D VF_FMI3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS N2_VSM VA_AAN P RA_GSM N2_GSM RP_GS RD_GSM C RP_NS P RA_GSM D D VF_FMI3S P RP_DS N3_NSF C N1_NSF D VVI_API3S P RP_DS
Dn(T):10:17 and also, even, namely how to able the child/servant you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now οὐχ before rough breathing to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine strength and also, even, namely gust/breath οὐχ before rough breathing to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine
Dn(T):10:17 and how he/she/it-will-be-ABLE-ed the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) after (+acc), with (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) this (gen) and I (nom) away from (+gen) the (gen) now not he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) strength (nom) and gust/breath (nom|voc) not he/she/it-was-REMAIN-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Dn(T):10:17 Dn(T)_10:17_1 Dn(T)_10:17_2 Dn(T)_10:17_3 Dn(T)_10:17_4 Dn(T)_10:17_5 Dn(T)_10:17_6 Dn(T)_10:17_7 Dn(T)_10:17_8 Dn(T)_10:17_9 Dn(T)_10:17_10 Dn(T)_10:17_11 Dn(T)_10:17_12 Dn(T)_10:17_13 Dn(T)_10:17_14 Dn(T)_10:17_15 Dn(T)_10:17_16 Dn(T)_10:17_17 Dn(T)_10:17_18 Dn(T)_10:17_19 Dn(T)_10:17_20 Dn(T)_10:17_21 Dn(T)_10:17_22 Dn(T)_10:17_23 Dn(T)_10:17_24 Dn(T)_10:17_25 Dn(T)_10:17_26 Dn(T)_10:17_27 Dn(T)_10:17_28 Dn(T)_10:17_29
Dn(T):10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:18 καὶ προσέθετο καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου καὶ ἐνίσχυσέν με
Dn(T):10:18 And there touched me again as it were the appearance of a man, and he strengthened me, (Daniel 10:18 Brenton)
Dn(T):10:18 Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. (Daniel 10:18 BT_4)
Dn(T):10:18 καὶ προσέθετο καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου καὶ ἐνίσχυσέν με
Dn(T):10:18 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὅρασις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):10:18 I też, nawet, mianowicie By dodawać do I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ja Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} Ludzki I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Ja
Dn(T):10:18 kai\ prose/Teto kai\ E(/PSato/ mou O(s o(/rasis a)nTrO/pou kai\ e)ni/sCHuse/n me
Dn(T):10:18 kai proseTeto kai hEPSato mu hOs horasis anTrOpu kai enisCHysen me
Dn(T):10:18 C VEI_AMI3S C VAI_AMI3S RP_GS C N3I_NSF N2_GSM C VAI_AAI3S RP_AS
Dn(T):10:18 and also, even, namely to add to and also, even, namely to lay hands on set fire, touch I as/like vision human and also, even, namely to strengthen I
Dn(T):10:18 and he/she/it-was-ADD-ed-TO and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed me (gen) as/like vision (nom) human (gen) and he/she/it-STRENGTHEN-ed me (acc)
Dn(T):10:18 Dn(T)_10:18_1 Dn(T)_10:18_2 Dn(T)_10:18_3 Dn(T)_10:18_4 Dn(T)_10:18_5 Dn(T)_10:18_6 Dn(T)_10:18_7 Dn(T)_10:18_8 Dn(T)_10:18_9 Dn(T)_10:18_10 Dn(T)_10:18_11
Dn(T):10:18 x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:19 καὶ εἶπέν μοι Μὴ φοβοῦ, ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, εἰρήνη σοι· ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ ἴσχυσα καὶ εἶπα Λαλείτω ὁ κύριός μου, ὅτι ἐνίσχυσάς με.
Dn(T):10:19 and said to me, Fear not, man greatly beloved: peace be to thee, quit thyself like a man, and be strong. And when he had spoken with me, I received strength, and said, Let my lord speak; for thou hast strengthened me. (Daniel 10:19 Brenton)
Dn(T):10:19 Potem powiedział: «Nie lękaj się, mężu umiłowany! Pokój tobie! Bądź pełen mocy!» Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: «Niech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeś». (Daniel 10:19 BT_4)
Dn(T):10:19 καὶ εἶπέν μοι Μὴ φοβοῦ, ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, εἰρήνη σοι· ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ ἴσχυσα καὶ εἶπα Λαλείτω κύριός μου, ὅτι ἐνίσχυσάς με.
Dn(T):10:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):10:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Pokój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By mieć siła I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By mieć siła I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Ponieważ/tamto By wzmacniać się Ja
Dn(T):10:19 kai\ ei)=pe/n moi *mE\ fobou=, a)nE\r e)piTumiO=n, ei)rE/nE soi· a)ndri/DZou kai\ i)/sCHue. kai\ e)n tO=| lalE=sai au)to\n met’ e)mou= i)/sCHusa kai\ ei)=pa *lalei/tO o( ku/rio/s mou, o(/ti e)ni/sCHusa/s me.
Dn(T):10:19 kai eipen moi mE fobu, anEr epiTymiOn, eirEnE soi· andriDZu kai isCHye. kai en tO lalEsai auton met’ emu isCHysa kai eipa laleitO ho kyrios mu, hoti enisCHysas me.
Dn(T):10:19 C VBI_AAI3S RP_DS D V2_PMD2S N3_NSM N1A_GPF N1_NSF RP_DS V1_PMD2S C V1_PAD2S C P RA_DSN VA_AAN RD_ASM P RP_GS VAI_AAI1S C VAI_AAI1S V2_PAD3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C VA_AAI2S RP_AS
Dn(T):10:19 and also, even, namely to say/tell I not fear [see phobia]; to fear man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". desire lust, appetite, yearning peace you; your/yours(sg); to rub worn, rub to man up and also, even, namely to have strength and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to speak he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to have strength and also, even, namely to say/tell to speak the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I because/that to strengthen I
Dn(T):10:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! man, husband (nom) desires (gen) peace (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH and in/among/by (+dat) the (dat) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) I-HAVE-ed-STRENGTH and I-SAY/TELL-ed let-him/her/it-be-SPEAK-ing! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) because/that you(sg)-STRENGTHEN-ed, upon STRENGTHEN-ing (nom|voc) me (acc)
Dn(T):10:19 Dn(T)_10:19_1 Dn(T)_10:19_2 Dn(T)_10:19_3 Dn(T)_10:19_4 Dn(T)_10:19_5 Dn(T)_10:19_6 Dn(T)_10:19_7 Dn(T)_10:19_8 Dn(T)_10:19_9 Dn(T)_10:19_10 Dn(T)_10:19_11 Dn(T)_10:19_12 Dn(T)_10:19_13 Dn(T)_10:19_14 Dn(T)_10:19_15 Dn(T)_10:19_16 Dn(T)_10:19_17 Dn(T)_10:19_18 Dn(T)_10:19_19 Dn(T)_10:19_20 Dn(T)_10:19_21 Dn(T)_10:19_22 Dn(T)_10:19_23 Dn(T)_10:19_24 Dn(T)_10:19_25 Dn(T)_10:19_26 Dn(T)_10:19_27 Dn(T)_10:19_28 Dn(T)_10:19_29
Dn(T):10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:20 καὶ εἶπεν Εἰ οἶδας ἵνα τί ἦλθον πρὸς σέ; καὶ νῦν ἐπιστρέψω τοῦ πολεμῆσαι μετὰ ἄρχοντος Περσῶν· καὶ ἐγὼ ἐξεπορευόμην, καὶ ὁ ἄρχων τῶν Ἑλλήνων ἤρχετο.
Dn(T):10:20 And he said, Knowest thou, wherefore I am come to thee? and now I will return to fight with the prince of the Persians: and I was going in, and the prince of the Greeks came. (Daniel 10:20 Brenton)
Dn(T):10:20 2 Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. (Daniel 10:20 BT_4)
Dn(T):10:20 καὶ εἶπεν Εἰ οἶδας ἵνα τί ἦλθον πρὸς σέ; καὶ νῦν ἐπιστρέψω τοῦ πολεμῆσαι μετὰ ἄρχοντος Περσῶν· καὶ ἐγὼ ἐξεπορευόμην, καὶ ἄρχων τῶν Ἑλλήνων ἤρχετο.
Dn(T):10:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νῦν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό Ἕλλην, -ηνος, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Dn(T):10:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Teraz By odwracać się dookoła By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Ja By wychodzić I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Grecki By przychodzić; by zaczynać się
Dn(T):10:20 kai\ ei)=pen *ei) oi)=das i(/na ti/ E)=lTon pro\s se/; kai\ nu=n e)pistre/PSO tou= polemE=sai meta\ a)/rCHontos *persO=n· kai\ e)gO\ e)Xeporeuo/mEn, kai\ o( a)/rCHOn tO=n *e(llE/nOn E)/rCHeto.
Dn(T):10:20 kai eipen ei oidas hina ti ElTon pros se; kai nyn epistrePSO tu polemEsai meta arCHontos persOn· kai egO eXeporeuomEn, kai ho arCHOn tOn ellEnOn ErCHeto.
Dn(T):10:20 C VBI_AAI3S C VX_XAI2S C RI_ASN VBI_AAI1S P RP_AS C D VF_FAI1S RA_GSN VA_AAN P N3_GSM N1M_GPM C RP_NS V1I_IMI1S C RA_NSM N3_NSM RA_GPM N3_GPM V1I_IMI3S
Dn(T):10:20 and also, even, namely to say/tell if to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely now to turn around the to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ruler; to begin ć and also, even, namely I to go out and also, even, namely the ruler; beginning; to begin the Greek to come; to begin
Dn(T):10:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed if you(sg)-have-PERCEIVE-ed so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and now I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND the (gen) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) after (+acc), with (+gen) ruler (gen); while BEGIN-ing (gen) and I (nom) I-was-being-GO-ed-OUT and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) Greeks (gen) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed
Dn(T):10:20 Dn(T)_10:20_1 Dn(T)_10:20_2 Dn(T)_10:20_3 Dn(T)_10:20_4 Dn(T)_10:20_5 Dn(T)_10:20_6 Dn(T)_10:20_7 Dn(T)_10:20_8 Dn(T)_10:20_9 Dn(T)_10:20_10 Dn(T)_10:20_11 Dn(T)_10:20_12 Dn(T)_10:20_13 Dn(T)_10:20_14 Dn(T)_10:20_15 Dn(T)_10:20_16 Dn(T)_10:20_17 Dn(T)_10:20_18 Dn(T)_10:20_19 Dn(T)_10:20_20 Dn(T)_10:20_21 Dn(T)_10:20_22 Dn(T)_10:20_23 Dn(T)_10:20_24 Dn(T)_10:20_25 Dn(T)_10:20_26
Dn(T):10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):10:21 ἀλλ’ ἢ ἀναγγελῶ σοι τὸ ἐντεταγμένον ἐν γραφῇ ἀληθείας, καὶ οὐκ ἔστιν εἷς ἀντεχόμενος μετ’ ἐμοῦ περὶ τούτων ἀλλ’ ἢ Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὑμῶν·
Dn(T):10:21 But I will tell thee that which is ordained in the scripture of truth: and there is no one that holds with me in these matters but Michael your prince. (Daniel 10:21 Brenton)
Dn(T):10:21 2 Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała, (Daniel 10:21 BT_4)
Dn(T):10:21 ἀλλ’ ἀναγγελῶ σοι τὸ ἐντεταγμένον ἐν γραφῇ ἀληθείας, καὶ οὐκ ἔστιν εἷς ἀντεχόμενος μετ’ ἐμοῦ περὶ τούτων ἀλλ’ Μιχαηλ ἄρχων ὑμῶν·
Dn(T):10:21 ἀλλά ἤ[1] ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἐν γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν περί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ἤ[1] Μιχαήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Dn(T):10:21 Ale Albo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać PRAWDA I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jeden By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ale Albo Michael Władca; początek; by zaczynać się Ty
Dn(T):10:21 a)ll’ E)\ a)naggelO= soi to\ e)ntetagme/non e)n grafE=| a)lETei/as, kai\ ou)k e)/stin ei(=s a)nteCHo/menos met’ e)mou= peri\ tou/tOn a)ll’ E)\ *miCHaEl o( a)/rCHOn u(mO=n·
Dn(T):10:21 all’ E anangelO soi to entetagmenon en grafE alETeias, kai uk estin heis anteCHomenos met’ emu peri tutOn all’ E miCHaEl ho arCHOn hymOn·
Dn(T):10:21 C C VF2_FAI1S RP_DS RA_ASN VK_XMPASN P N1_DSF N1A_GSF C D V9_PAI3S A3_NSM V1_PMPNSM P RP_GS P RD_GPM C C N_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GP
Dn(T):10:21 but or to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among writing; to write truth and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be one to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but or Michael the ruler; beginning; to begin you
Dn(T):10:21 but or I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) in/among/by (+dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed truth (gen), truths (acc) and not he/she/it-is one (nom) while being-RESIST-ed (nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) about (+acc,+gen) these (gen) but or Michael (indecl) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) you(pl) (gen)
Dn(T):10:21 Dn(T)_10:21_1 Dn(T)_10:21_2 Dn(T)_10:21_3 Dn(T)_10:21_4 Dn(T)_10:21_5 Dn(T)_10:21_6 Dn(T)_10:21_7 Dn(T)_10:21_8 Dn(T)_10:21_9 Dn(T)_10:21_10 Dn(T)_10:21_11 Dn(T)_10:21_12 Dn(T)_10:21_13 Dn(T)_10:21_14 Dn(T)_10:21_15 Dn(T)_10:21_16 Dn(T)_10:21_17 Dn(T)_10:21_18 Dn(T)_10:21_19 Dn(T)_10:21_20 Dn(T)_10:21_21 Dn(T)_10:21_22 Dn(T)_10:21_23 Dn(T)_10:21_24
Dn(T):10:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x