Dn(T):11:1 καὶ ἐγὼ ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρου ἔστην εἰς κράτος καὶ ἰσχύν. –
Dn(T):11:1 And I in the first year of Cyrus stood to strengthen and confirm him. (Daniel 11:1 Brenton)
Dn(T):11:1 który stoi począwszy od pierwszego roku panowania Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona. (Daniel 11:1 BT_4)
Dn(T):11:1 καὶ ἐγὼ ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρου ἔστην εἰς κράτος καὶ ἰσχύν.
Dn(T):11:1 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἔτο·ς, -ους, τό πρῶτος -η -ον ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) εἰς[1] κράτο·ς, -ους, τό καί ἰσχύς, -ύος, ἡ
Dn(T):11:1 I też, nawet, mianowicie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Po pierwsze By powodować stać Do (+przyspieszenie) Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną I też, nawet, mianowicie Siła
Dn(T):11:1 kai\ e)gO\ e)n e)/tei prO/tO| *ku/rou e)/stEn ei)s kra/tos kai\ i)sCHu/n.
Dn(T):11:1 kai egO en etei prOtO kyru estEn eis kratos kai isCHyn.
Dn(T):11:1 C RP_NS P N3E_DSN A1_DSNS N2_GSM VHI_AAI1S P N3E_ASN C N3_ASF
Dn(T):11:1 and also, even, namely I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year first ć to cause to stand into (+acc) sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power and also, even, namely strength
Dn(T):11:1 and I (nom) in/among/by (+dat) year (dat) first (dat) I-CAUSE-ed-TO-STand into (+acc) sway (nom|acc|voc) and strength (acc)
Dn(T):11:1 Dn(T)_11:1_1 Dn(T)_11:1_2 Dn(T)_11:1_3 Dn(T)_11:1_4 Dn(T)_11:1_5 Dn(T)_11:1_6 Dn(T)_11:1_7 Dn(T)_11:1_8 Dn(T)_11:1_9 Dn(T)_11:1_10 Dn(T)_11:1_11 Dn(T)_11:1_12
Dn(T):11:1 x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:2 καὶ νῦν ἀλήθειαν ἀναγγελῶ σοι. ἰδοὺ ἔτι τρεῖς βασιλεῖς ἀναστήσονται ἐν τῇ Περσίδι, καὶ ὁ τέταρτος πλουτήσει πλοῦτον μέγαν παρὰ πάντας· καὶ μετὰ τὸ κρατῆσαι αὐτὸν τοῦ πλούτου αὐτοῦ ἐπαναστήσεται πάσαις βασιλείαις Ἑλλήνων.
Dn(T):11:2 And now I will tell thee the truth. Behold, there shall yet rise up three kings in Persia: and the fourth shall be very far richer than all: and after that he is master of his wealth, he shall rise up against all the kingdoms of the Greeks. (Daniel 11:2 Brenton)
Dn(T):11:2 Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu. (Daniel 11:2 BT_4)
Dn(T):11:2 καὶ νῦν ἀλήθειαν ἀναγγελῶ σοι. ἰδοὺ ἔτι τρεῖς βασιλεῖς ἀναστήσονται ἐν τῇ Περσίδι, καὶ τέταρτος πλουτήσει πλοῦτον μέγαν παρὰ πάντας· καὶ μετὰ τὸ κρατῆσαι αὐτὸν τοῦ πλούτου αὐτοῦ ἐπαναστήσεται πάσαις βασιλείαις Ἑλλήνων.
Dn(T):11:2 καί νῦν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔτι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βασιλεύς, -έως, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί μετά ὁ ἡ τό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ Ἕλλην, -ηνος, ὁ
Dn(T):11:2 I też, nawet, mianowicie Teraz PRAWDA By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeszcze/jeszcze Trzy Król By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Persis I też, nawet, mianowicie Czwarty By wzbogacać być bogaty Bogactwa/obfitość Wielki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty On/ona/to/to samo By podnosić się/buntownika Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Grecki
Dn(T):11:2 kai\ nu=n a)lE/Teian a)naggelO= soi. i)dou\ e)/ti trei=s basilei=s a)nastE/sontai e)n tE=| *persi/di, kai\ o( te/tartos ploutE/sei plou=ton me/gan para\ pa/ntas· kai\ meta\ to\ kratE=sai au)to\n tou= plou/tou au)tou= e)panastE/setai pa/sais basilei/ais *e(llE/nOn.
Dn(T):11:2 kai nyn alETeian anangelO soi. idu eti treis basileis anastEsontai en tE persidi, kai ho tetartos plutEsei pluton megan para pantas· kai meta to kratEsai auton tu plutu autu epanastEsetai pasais basileiais ellEnOn.
Dn(T):11:2 C D N1A_ASF VF2_FAI1S RP_DS I D A3_NPM N3V_NPM VF_FMI3P P RA_DSF N3D_DSF C RA_NSM A1_NSM VF_FAI3S N2_ASM A1P_ASM P A3_APM C P RA_ASN VA_AAN RD_ASM RA_GSM N2_GSM RD_GSM VF_FMI3S A1S_DPF N1A_DPF N3_GPM
Dn(T):11:2 and also, even, namely now truth to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), yet/still three king to stand up put up, raise, resurrect in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Persis and also, even, namely the fourth to enrich To be rich wealth/abundance great frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same the wealth/abundance; to enrich To be rich he/she/it/same to uprise/rebel every all, each, every, the whole of; to sprinkle kingdom Greek
Dn(T):11:2 and now truth (acc) I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-SEE-ed! yet/still three (acc, nom) kings (acc, nom|voc) they-will-be-STand-ed-UP in/among/by (+dat) the (dat) Persis (dat) and the (nom) fourth (nom) he/she/it-will-ENRICH, you(sg)-will-be-ENRICH-ed (classical) wealth/abundance (acc) great ([Adj] acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SEIZE/GRAB-HOLD, be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ed-HOLD!, he/she/it-happens-to-SEIZE/GRAB-HOLD (opt) him/it/same (acc) the (gen) wealth/abundance (gen); be-you(sg)-being-ENRICH-ed! him/it/same (gen) he/she/it-will-be-UPRISE/REBEL-ed all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) kingdoms (dat) Greeks (gen)
Dn(T):11:2 Dn(T)_11:2_1 Dn(T)_11:2_2 Dn(T)_11:2_3 Dn(T)_11:2_4 Dn(T)_11:2_5 Dn(T)_11:2_6 Dn(T)_11:2_7 Dn(T)_11:2_8 Dn(T)_11:2_9 Dn(T)_11:2_10 Dn(T)_11:2_11 Dn(T)_11:2_12 Dn(T)_11:2_13 Dn(T)_11:2_14 Dn(T)_11:2_15 Dn(T)_11:2_16 Dn(T)_11:2_17 Dn(T)_11:2_18 Dn(T)_11:2_19 Dn(T)_11:2_20 Dn(T)_11:2_21 Dn(T)_11:2_22 Dn(T)_11:2_23 Dn(T)_11:2_24 Dn(T)_11:2_25 Dn(T)_11:2_26 Dn(T)_11:2_27 Dn(T)_11:2_28 Dn(T)_11:2_29 Dn(T)_11:2_30 Dn(T)_11:2_31 Dn(T)_11:2_32 Dn(T)_11:2_33
Dn(T):11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:3 καὶ ἀναστήσεται βασιλεὺς δυνατὸς καὶ κυριεύσει κυριείας πολλῆς καὶ ποιήσει κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ.
Dn(T):11:3 An there shall rise up a mighty king, and he shall be lord of a great empire, and shall do according to his will. (Daniel 11:3 Brenton)
Dn(T):11:3 Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim królestwem, postępując według swego upodobania. (Daniel 11:3 BT_4)
Dn(T):11:3 καὶ ἀναστήσεται βασιλεὺς δυνατὸς καὶ κυριεύσει κυριείας πολλῆς καὶ ποιήσει κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ.
Dn(T):11:3 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ δυνατός -ή -όν καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):11:3 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Król Zdolny I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Dużo I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo
Dn(T):11:3 kai\ a)nastE/setai basileu\s dunato\s kai\ kurieu/sei kuriei/as pollE=s kai\ poiE/sei kata\ to\ Te/lEma au)tou=.
Dn(T):11:3 kai anastEsetai basileus dynatos kai kyrieusei kyrieias pollEs kai poiEsei kata to TelEma autu.
Dn(T):11:3 C VF_FMI3S N3V_NSM A1_NSM C VF_FAI3S N1A_GSF A1_GSF C VF_FAI3S P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Dn(T):11:3 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect king capable and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon ć much and also, even, namely doing/making; to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the will desire, will, wish he/she/it/same
Dn(T):11:3 and he/she/it-will-be-STand-ed-UP king (nom) capable ([Adj] nom) and he/she/it-will-BE-LORD-OF/OVER, you(sg)-will-be-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical) much (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Dn(T):11:3 Dn(T)_11:3_1 Dn(T)_11:3_2 Dn(T)_11:3_3 Dn(T)_11:3_4 Dn(T)_11:3_5 Dn(T)_11:3_6 Dn(T)_11:3_7 Dn(T)_11:3_8 Dn(T)_11:3_9 Dn(T)_11:3_10 Dn(T)_11:3_11 Dn(T)_11:3_12 Dn(T)_11:3_13 Dn(T)_11:3_14
Dn(T):11:3 x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:4 καὶ ὡς ἂν στῇ, ἡ βασιλεία αὐτοῦ συντριβήσεται καὶ διαιρεθήσεται εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτοῦ οὐδὲ κατὰ τὴν κυριείαν αὐτοῦ, ἣν ἐκυρίευσεν, ὅτι ἐκτιλήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ καὶ ἑτέροις ἐκτὸς τούτων.
Dn(T):11:4 And when his kingdom shall stand up, it shall be broken, and shall be divided to the four winds of heaven; but not to his posterity, nor according to his dominion which he ruled over: for his kingdom shall be plucked up, and given to others beside these. (Daniel 11:4 Brenton)
Dn(T):11:4 Gdy tylko on wystąpi, jego państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba, jednak nie między jego potomków. Nie będą nim rządzić, tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. (Daniel 11:4 BT_4)
Dn(T):11:4 καὶ ὡς ἂν στῇ, βασιλεία αὐτοῦ συντριβήσεται καὶ διαιρεθήσεται εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτοῦ οὐδὲ κατὰ τὴν κυριείαν αὐτοῦ, ἣν ἐκυρίευσεν, ὅτι ἐκτιλήσεται βασιλεία αὐτοῦ καὶ ἑτέροις ἐκτὸς τούτων.
Dn(T):11:4 καί ὡς ἄν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐκτός[2] οὗτος αὕτη τοῦτο
Dn(T):11:4 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By powodować stać Królestwo; królewski On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Do (+przyspieszenie) Cztery Wiatr Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Ostatni On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Ponieważ/tamto Królestwo; królewski On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Inny Zewnątrz To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Dn(T):11:4 kai\ O(s a)/n stE=|, E( basilei/a au)tou= suntribE/setai kai\ diaireTE/setai ei)s tou\s te/ssaras a)ne/mous tou= ou)ranou= kai\ ou)k ei)s ta\ e)/sCHata au)tou= ou)de\ kata\ tE\n kuriei/an au)tou=, E(\n e)kuri/eusen, o(/ti e)ktilE/setai E( basilei/a au)tou= kai\ e(te/rois e)kto\s tou/tOn.
Dn(T):11:4 kai hOs an stE, hE basileia autu syntribEsetai kai diaireTEsetai eis tus tessaras anemus tu uranu kai uk eis ta esCHata autu ude kata tEn kyrieian autu, hEn ekyrieusen, hoti ektilEsetai hE basileia autu kai heterois ektos tutOn.
Dn(T):11:4 C C x VH_AAS3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM VD_FPI3S C VC_FPI3S P RA_APM A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM C D P RA_APN A1_APN RD_GSM C P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RR_ASF VAI_AAI3S C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C A1A_DPM P RD_GPM
Dn(T):11:4 and also, even, namely as/like ever (if ever) to cause to stand the kingdom; royal he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) into (+acc) the four wind the sky/heaven and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) the last he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same who/whom/which to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon because/that ć the kingdom; royal he/she/it/same and also, even, namely other outside this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Dn(T):11:4 and as/like ever he/she/it-should-CAUSE-TO-STand the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-BREAK-ed and he/she/it-will-be-DIVIDE-ed into (+acc) the (acc) four (acc) winds (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and not into (+acc) the (nom|acc) last (nom|acc|voc) him/it/same (gen) neither/nor down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-BE-ed-LORD-OF/OVER because/that the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and other (dat) outside these (gen)
Dn(T):11:4 Dn(T)_11:4_1 Dn(T)_11:4_2 Dn(T)_11:4_3 Dn(T)_11:4_4 Dn(T)_11:4_5 Dn(T)_11:4_6 Dn(T)_11:4_7 Dn(T)_11:4_8 Dn(T)_11:4_9 Dn(T)_11:4_10 Dn(T)_11:4_11 Dn(T)_11:4_12 Dn(T)_11:4_13 Dn(T)_11:4_14 Dn(T)_11:4_15 Dn(T)_11:4_16 Dn(T)_11:4_17 Dn(T)_11:4_18 Dn(T)_11:4_19 Dn(T)_11:4_20 Dn(T)_11:4_21 Dn(T)_11:4_22 Dn(T)_11:4_23 Dn(T)_11:4_24 Dn(T)_11:4_25 Dn(T)_11:4_26 Dn(T)_11:4_27 Dn(T)_11:4_28 Dn(T)_11:4_29 Dn(T)_11:4_30 Dn(T)_11:4_31 Dn(T)_11:4_32 Dn(T)_11:4_33 Dn(T)_11:4_34 Dn(T)_11:4_35 Dn(T)_11:4_36 Dn(T)_11:4_37 Dn(T)_11:4_38
Dn(T):11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:5 καὶ ἐνισχύσει ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου· καὶ εἷς τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ἐνισχύσει ἐπ’ αὐτὸν καὶ κυριεύσει κυριείαν πολλὴν ἐπ’ ἐξουσίας αὐτοῦ.
Dn(T):11:5 And the king of the south shall be strong; and one of their princes shall prevail against him, and shall obtain a great dominion. (Daniel 11:5 Brenton)
Dn(T):11:5 A król z południa wzrośnie w potęgę, lecz jeden z jego książąt przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. (Daniel 11:5 BT_4)
Dn(T):11:5 καὶ ἐνισχύσει βασιλεὺς τοῦ νότου· καὶ εἷς τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ἐνισχύσει ἐπ’ αὐτὸν καὶ κυριεύσει κυριείαν πολλὴν ἐπ’ ἐξουσίας αὐτοῦ.
Dn(T):11:5 καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί ἐξ·ουσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):11:5 I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Król Na południe I też, nawet, mianowicie Jeden Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo By wzmacniać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} On/ona/to/to samo
Dn(T):11:5 kai\ e)nisCHu/sei o( basileu\s tou= no/tou· kai\ ei(=s tO=n a)rCHo/ntOn au)tou= e)nisCHu/sei e)p’ au)to\n kai\ kurieu/sei kuriei/an pollE\n e)p’ e)Xousi/as au)tou=.
Dn(T):11:5 kai enisCHysei ho basileus tu notu· kai heis tOn arCHontOn autu enisCHysei ep’ auton kai kyrieusei kyrieian pollEn ep’ eXusias autu.
Dn(T):11:5 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N2_GSM C A3_NSM RA_GPM N3_GPM RD_GSM VF_FAI3S P RD_ASM C VF_FAI3S N1A_ASF A1_ASF P N1A_GSF RD_GSM
Dn(T):11:5 and also, even, namely to strengthen the king the south and also, even, namely one the ruler; to begin he/she/it/same to strengthen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon ć much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence he/she/it/same
Dn(T):11:5 and he/she/it-will-STRENGTHEN, you(sg)-will-be-STRENGTHEN-ed (classical) the (nom) king (nom) the (gen) south (gen) and one (nom) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-STRENGTHEN, you(sg)-will-be-STRENGTHEN-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-will-BE-LORD-OF/OVER, you(sg)-will-be-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical) much (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) authority (gen), authorities (acc) him/it/same (gen)
Dn(T):11:5 Dn(T)_11:5_1 Dn(T)_11:5_2 Dn(T)_11:5_3 Dn(T)_11:5_4 Dn(T)_11:5_5 Dn(T)_11:5_6 Dn(T)_11:5_7 Dn(T)_11:5_8 Dn(T)_11:5_9 Dn(T)_11:5_10 Dn(T)_11:5_11 Dn(T)_11:5_12 Dn(T)_11:5_13 Dn(T)_11:5_14 Dn(T)_11:5_15 Dn(T)_11:5_16 Dn(T)_11:5_17 Dn(T)_11:5_18 Dn(T)_11:5_19 Dn(T)_11:5_20 Dn(T)_11:5_21
Dn(T):11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:6 καὶ μετὰ τὰ ἔτη αὐτοῦ συμμειγήσονται, καὶ θυγάτηρ βασιλέως τοῦ νότου εἰσελεύσεται πρὸς βασιλέα τοῦ βορρᾶ τοῦ ποιῆσαι συνθήκας μετ’ αὐτοῦ· καὶ οὐ κρατήσει ἰσχύος βραχίονος, καὶ οὐ στήσεται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ παραδοθήσεται αὐτὴ καὶ οἱ φέροντες αὐτὴν καὶ ἡ νεᾶνις καὶ ὁ κατισχύων αὐτὴν ἐν τοῖς καιροῖς.
Dn(T):11:6 And after his years they shall associate; and the daughter of the king of the south shall come to the king of the north, to make agreements with him: but she shall not retain power of arm; neither shall his seed stand: and she shall be delivered up, and they that brought her, and the maiden, and he that strengthened her in these times. (Daniel 11:6 Brenton)
Dn(T):11:6 Po kilku latach połączą się oni, i córka króla południa przybędzie do króla północy, by zaprowadzić zgodę. Lecz moc jego ramienia nie będzie trwała, a jego potomstwo nie utrzyma się. Zostaną wydani, ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje. W owych czasach (Daniel 11:6 BT_4)
Dn(T):11:6 καὶ μετὰ τὰ ἔτη αὐτοῦ συμμειγήσονται, καὶ θυγάτηρ βασιλέως τοῦ νότου εἰσελεύσεται πρὸς βασιλέα τοῦ βορρᾶ τοῦ ποιῆσαι συνθήκας μετ’ αὐτοῦ· καὶ οὐ κρατήσει ἰσχύος βραχίονος, καὶ οὐ στήσεται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ παραδοθήσεται αὐτὴ καὶ οἱ φέροντες αὐτὴν καὶ νεᾶνις καὶ κατισχύων αὐτὴν ἐν τοῖς καιροῖς.
Dn(T):11:6 καί μετά ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ βραχίων, -ονος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Dn(T):11:6 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Rok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka Król Na południe By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Na północ By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Siła Ręka {Broń} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu
Dn(T):11:6 kai\ meta\ ta\ e)/tE au)tou= summeigE/sontai, kai\ Tuga/tEr basile/Os tou= no/tou ei)seleu/setai pro\s basile/a tou= borra= tou= poiE=sai sunTE/kas met’ au)tou=· kai\ ou) kratE/sei i)sCHu/os braCHi/onos, kai\ ou) stE/setai to\ spe/rma au)tou=, kai\ paradoTE/setai au)tE\ kai\ oi( fe/rontes au)tE\n kai\ E( nea=nis kai\ o( katisCHu/On au)tE\n e)n toi=s kairoi=s.
Dn(T):11:6 kai meta ta etE autu symmeigEsontai, kai TygatEr basileOs tu notu eiseleusetai pros basilea tu borra tu poiEsai synTEkas met’ autu· kai u kratEsei isCHyos braCHionos, kai u stEsetai to sperma autu, kai paradoTEsetai autE kai hoi ferontes autEn kai hE neanis kai ho katisCHyOn autEn en tois kairois.
Dn(T):11:6 C P RA_APN N3E_APN RD_GSM VF_FPI3P C N3_NSF N3V_GSM RA_GSM N2_GSM VF_FMI3S P N3V_ASM RA_GSM N1T_GSM RA_GSN VA_AAN N1_APF P RD_GSM C D VF_FAI3S N3U_GSF N3N_GSM C D VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM C VC_FPI3S RD_NSF C RA_NPM V1_PAPNPM RD_ASF C RA_NSF N3D_NSF C RA_NSM V1_PAPNSM RD_ASF P RA_DPM N2_DPM
Dn(T):11:6 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the year he/she/it/same ć and also, even, namely daughter king the south to enter toward (+acc,+gen,+dat) king the north the to do/make ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain strength arm and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cause to stand the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same and also, even, namely the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time
Dn(T):11:6 and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) years (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and daughter (nom) king (gen) the (gen) south (gen) he/she/it-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) the (gen) north (gen, voc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-SEIZE/GRAB-HOLD, you(sg)-will-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical) strength (gen) arm (gen) and not he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-Hand OVER-ed she/it/same (nom) and the (nom) while BRING-ing (nom|voc) her/it/same (acc) and the (nom) and the (nom) while ???-ing (nom) her/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) periods of time (dat)
Dn(T):11:6 Dn(T)_11:6_1 Dn(T)_11:6_2 Dn(T)_11:6_3 Dn(T)_11:6_4 Dn(T)_11:6_5 Dn(T)_11:6_6 Dn(T)_11:6_7 Dn(T)_11:6_8 Dn(T)_11:6_9 Dn(T)_11:6_10 Dn(T)_11:6_11 Dn(T)_11:6_12 Dn(T)_11:6_13 Dn(T)_11:6_14 Dn(T)_11:6_15 Dn(T)_11:6_16 Dn(T)_11:6_17 Dn(T)_11:6_18 Dn(T)_11:6_19 Dn(T)_11:6_20 Dn(T)_11:6_21 Dn(T)_11:6_22 Dn(T)_11:6_23 Dn(T)_11:6_24 Dn(T)_11:6_25 Dn(T)_11:6_26 Dn(T)_11:6_27 Dn(T)_11:6_28 Dn(T)_11:6_29 Dn(T)_11:6_30 Dn(T)_11:6_31 Dn(T)_11:6_32 Dn(T)_11:6_33 Dn(T)_11:6_34 Dn(T)_11:6_35 Dn(T)_11:6_36 Dn(T)_11:6_37 Dn(T)_11:6_38 Dn(T)_11:6_39 Dn(T)_11:6_40 Dn(T)_11:6_41 Dn(T)_11:6_42 Dn(T)_11:6_43 Dn(T)_11:6_44 Dn(T)_11:6_45 Dn(T)_11:6_46 Dn(T)_11:6_47 Dn(T)_11:6_48 Dn(T)_11:6_49
Dn(T):11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:7 καὶ στήσεται ἐκ τοῦ ἄνθους τῆς ῥίζης αὐτῆς τῆς ἑτοιμασίας αὐτοῦ καὶ ἥξει πρὸς τὴν δύναμιν καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὑποστηρίγματα τοῦ βασιλέως τοῦ βορρᾶ καὶ ποιήσει ἐν αὐτοῖς καὶ κατισχύσει.
Dn(T):11:7 But out of the flower of her root there shall arise one on his place, and shall come against the host, and shall enter into the strongholds of the king of the north, and shall fight against them, and prevail. (Daniel 11:7 Brenton)
Dn(T):11:7 powstanie na jego miejsce odrośl z jej korzenia i wyruszy przeciw wojsku, wkroczy do twierdzy króla północy, będzie rządził nimi i wzrośnie w potęgę. (Daniel 11:7 BT_4)
Dn(T):11:7 καὶ στήσεται ἐκ τοῦ ἄνθους τῆς ῥίζης αὐτῆς τῆς ἑτοιμασίας αὐτοῦ καὶ ἥξει πρὸς τὴν δύναμιν καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὑποστηρίγματα τοῦ βασιλέως τοῦ βορρᾶ καὶ ποιήσει ἐν αὐτοῖς καὶ κατισχύσει.
Dn(T):11:7 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἄνθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἑτοιμασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
Dn(T):11:7 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] Korzeń On/ona/to/to samo Gotowość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zdolność I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Król Na północ I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ???
Dn(T):11:7 kai\ stE/setai e)k tou= a)/nTous tE=s r(i/DZEs au)tE=s tE=s e(toimasi/as au)tou= kai\ E(/Xei pro\s tE\n du/namin kai\ ei)seleu/setai ei)s ta\ u(postEri/gmata tou= basile/Os tou= borra= kai\ poiE/sei e)n au)toi=s kai\ katisCHu/sei.
Dn(T):11:7 kai stEsetai ek tu anTus tEs riDZEs autEs tEs hetoimasias autu kai hEXei pros tEn dynamin kai eiseleusetai eis ta hypostErigmata tu basileOs tu borra kai poiEsei en autois kai katisCHysei.
Dn(T):11:7 C VF_FMI3S P RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1S_GSF RD_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C VF_FAI3S P RA_ASF N3I_ASF C VF_FMI3S P RA_APN N3M_APN RA_GSM N3V_GSM RA_GSM N1T_GSM C VF_FAI3S P RD_DPM C VF_FAI3S
Dn(T):11:7 and also, even, namely to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels the flower [see chrys-anthemum, golden flower] the root he/she/it/same the readiness he/she/it/same and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead toward (+acc,+gen,+dat) the ability and also, even, namely to enter into (+acc) the ć the king the north and also, even, namely doing/making; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to ???
Dn(T):11:7 and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand out of (+gen) the (gen) flower (gen) the (gen) root (gen) her/it/same (gen) the (gen) readiness (gen), readinesss (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) ability (acc) and he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) the (gen) king (gen) the (gen) north (gen, voc) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) in/among/by (+dat) them/same (dat) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Dn(T):11:7 Dn(T)_11:7_1 Dn(T)_11:7_2 Dn(T)_11:7_3 Dn(T)_11:7_4 Dn(T)_11:7_5 Dn(T)_11:7_6 Dn(T)_11:7_7 Dn(T)_11:7_8 Dn(T)_11:7_9 Dn(T)_11:7_10 Dn(T)_11:7_11 Dn(T)_11:7_12 Dn(T)_11:7_13 Dn(T)_11:7_14 Dn(T)_11:7_15 Dn(T)_11:7_16 Dn(T)_11:7_17 Dn(T)_11:7_18 Dn(T)_11:7_19 Dn(T)_11:7_20 Dn(T)_11:7_21 Dn(T)_11:7_22 Dn(T)_11:7_23 Dn(T)_11:7_24 Dn(T)_11:7_25 Dn(T)_11:7_26 Dn(T)_11:7_27 Dn(T)_11:7_28 Dn(T)_11:7_29 Dn(T)_11:7_30 Dn(T)_11:7_31
Dn(T):11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:8 καί γε τοὺς θεοὺς αὐτῶν μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν, πᾶν σκεῦος ἐπιθυμητὸν αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου, μετὰ αἰχμαλωσίας οἴσει εἰς Αἴγυπτον· καὶ αὐτὸς στήσεται ὑπὲρ βασιλέα τοῦ βορρᾶ.
Dn(T):11:8 Yea, he shall carry with a body of captives into Egypt their gods with their molten images, and all their precious vessels of silver and gold; and he shall last longer than the king of the north. (Daniel 11:8 Brenton)
Dn(T):11:8 Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, wraz z ich drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto. Następnie odstąpi od króla północy na szereg lat. (Daniel 11:8 BT_4)
Dn(T):11:8 καί γε τοὺς θεοὺς αὐτῶν μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν, πᾶν σκεῦος ἐπιθυμητὸν αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου, μετὰ αἰχμαλωσίας οἴσει εἰς Αἴγυπτον· καὶ αὐτὸς στήσεται ὑπὲρ βασιλέα τοῦ βορρᾶ.
Dn(T):11:8 καί γέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) μετά αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὑπέρ βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Dn(T):11:8 I też, nawet, mianowicie ??? Bóg  On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie desireable to jest, godny bycia pożądany potem On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jeńcy By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By powodować stać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Król Na północ
Dn(T):11:8 kai/ ge tou\s Teou\s au)tO=n meta\ tO=n CHOneutO=n au)tO=n, pa=n skeu=os e)piTumEto\n au)tO=n a)rguri/ou kai\ CHrusi/ou, meta\ ai)CHmalOsi/as oi)/sei ei)s *ai)/gupton· kai\ au)to\s stE/setai u(pe\r basile/a tou= borra=.
Dn(T):11:8 kai ge tus Teus autOn meta tOn CHOneutOn autOn, pan skeuos epiTymEton autOn argyriu kai CHrysiu, meta aiCHmalOsias oisei eis aigypton· kai autos stEsetai hyper basilea tu borra.
Dn(T):11:8 C x RA_APM N2_APM RD_GPM P RA_GPM A1_GPM RD_GPM A3_ASN N3E_ASN A1_ASN RD_GPM N2N_GSN C N2N_GSN P N1A_GSF VF_FAI3S P N2_ASF C RD_NSM VF_FMI3S P N3V_ASM RA_GSM N1T_GSM
Dn(T):11:8 and also, even, namely ??? the god [see theology] he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same every all, each, every, the whole of vessel desireable i.e., worthy of being lusted after he/she/it/same piece of silver and also, even, namely piece of gold after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing captives to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely he/she/it/same to cause to stand above (+acc), on behalf of (+gen) king the north
Dn(T):11:8 and ??? the (acc) gods (acc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) them/same (gen) every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) desireable ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) piece of silver (gen) and piece of gold (gen) after (+acc), with (+gen) captives (gen), captivess (acc) he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) into (+acc) Egypt (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand above (+acc), on behalf of (+gen) king (acc) the (gen) north (gen, voc)
Dn(T):11:8 Dn(T)_11:8_1 Dn(T)_11:8_2 Dn(T)_11:8_3 Dn(T)_11:8_4 Dn(T)_11:8_5 Dn(T)_11:8_6 Dn(T)_11:8_7 Dn(T)_11:8_8 Dn(T)_11:8_9 Dn(T)_11:8_10 Dn(T)_11:8_11 Dn(T)_11:8_12 Dn(T)_11:8_13 Dn(T)_11:8_14 Dn(T)_11:8_15 Dn(T)_11:8_16 Dn(T)_11:8_17 Dn(T)_11:8_18 Dn(T)_11:8_19 Dn(T)_11:8_20 Dn(T)_11:8_21 Dn(T)_11:8_22 Dn(T)_11:8_23 Dn(T)_11:8_24 Dn(T)_11:8_25 Dn(T)_11:8_26 Dn(T)_11:8_27 Dn(T)_11:8_28
Dn(T):11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:9 καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως τοῦ νότου· καὶ ἀναστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
Dn(T):11:9 And he shall enter into the kingdom of the king of the south, and shall return to his own land. (Daniel 11:9 Brenton)
Dn(T):11:9 Ten zaś wkroczy do państwa króla południa, lecz wróci do swego kraju. (Daniel 11:9 BT_4)
Dn(T):11:9 καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως τοῦ νότου· καὶ ἀναστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
Dn(T):11:9 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):11:9 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Królestwo Król Na południe I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Dn(T):11:9 kai\ ei)seleu/setai ei)s tE\n basilei/an tou= basile/Os tou= no/tou· kai\ a)nastre/PSei ei)s tE\n gE=n au)tou=.
Dn(T):11:9 kai eiseleusetai eis tEn basileian tu basileOs tu notu· kai anastrePSei eis tEn gEn autu.
Dn(T):11:9 C VF_FMI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N3V_GSM RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Dn(T):11:9 and also, even, namely to enter into (+acc) the kingdom the king the south and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, into (+acc) the earth/land he/she/it/same
Dn(T):11:9 and he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) kingdom (acc) the (gen) king (gen) the (gen) south (gen) and he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen)
Dn(T):11:9 Dn(T)_11:9_1 Dn(T)_11:9_2 Dn(T)_11:9_3 Dn(T)_11:9_4 Dn(T)_11:9_5 Dn(T)_11:9_6 Dn(T)_11:9_7 Dn(T)_11:9_8 Dn(T)_11:9_9 Dn(T)_11:9_10 Dn(T)_11:9_11 Dn(T)_11:9_12 Dn(T)_11:9_13 Dn(T)_11:9_14 Dn(T)_11:9_15
Dn(T):11:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:10 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνάξουσιν ὄχλον δυνάμεων πολλῶν, καὶ ἐλεύσεται ἐρχόμενος καὶ κατακλύζων· καὶ παρελεύσεται καὶ καθίεται καὶ συμπροσπλακήσεται ἕως τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.
Dn(T):11:10 And his sons shall gather a multitude among many: and one shall certainly come, and overflow, and pass through, and he shall rest, and collect his strength. (Daniel 11:10 Brenton)
Dn(T):11:10 Jego synowie uzbroją się i zgromadzą wielkie mnóstwo wojska. On zaś nadejdzie z siłą, zaleje i poczyni postępy; powstanie i dotrze aż do jego twierdzy. (Daniel 11:10 BT_4)
Dn(T):11:10 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνάξουσιν ὄχλον δυνάμεων πολλῶν, καὶ ἐλεύσεται ἐρχόμενος καὶ κατακλύζων· καὶ παρελεύσεται καὶ καθίεται καὶ συμπροσπλακήσεται ἕως τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.
Dn(T):11:10 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὄχλος, -ου, ὁ δύναμις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κατα·κλύζω (κατα+κλυζ-, κατα+κλυ·σ-, κατα+κλυ·σ-, -, -, κατα+κλυσ·θ-) καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):11:10 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By zbierać się razem Tłum Zdolność Dużo I też, nawet, mianowicie By przychodzić By przychodzić I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Siła On/ona/to/to samo
Dn(T):11:10 kai\ oi( ui(oi\ au)tou= suna/Xousin o)/CHlon duna/meOn pollO=n, kai\ e)leu/setai e)rCHo/menos kai\ kataklu/DZOn· kai\ pareleu/setai kai\ kaTi/etai kai\ sumprosplakE/setai e(/Os tE=s i)sCHu/os au)tou=.
Dn(T):11:10 kai hoi hyioi autu synaXusin oCHlon dynameOn pollOn, kai eleusetai erCHomenos kai kataklyDZOn· kai pareleusetai kai kaTietai kai symprosplakEsetai heOs tEs isCHyos autu.
Dn(T):11:10 C RA_NPM N2_NPM RD_GSM VF_FAI3P N2_ASM N3I_GPF A1_GPF C VF_FMI3S V1_PMPNSM C V1_PAPNSM C VF_FMI3S C V7_PMI3S C VF_FMI3S P RA_GSF N3U_GSF RD_GSM
Dn(T):11:10 and also, even, namely the son he/she/it/same to gather together crowd ability much and also, even, namely to come to come and also, even, namely to ??? and also, even, namely to pass by go by, beside, or past and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge and also, even, namely ć until; dawn the strength he/she/it/same
Dn(T):11:10 and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) they-will-GATHER TOGETHER, going-to-GATHER TOGETHER (fut ptcp) (dat) crowd (acc) abilities (gen) many (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed while being-COME-ed (nom) and while ???-ing (nom) and he/she/it-will-be-PASS BY-ed and he/she/it-is-being-SET-ed; he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) strength (gen) him/it/same (gen)
Dn(T):11:10 Dn(T)_11:10_1 Dn(T)_11:10_2 Dn(T)_11:10_3 Dn(T)_11:10_4 Dn(T)_11:10_5 Dn(T)_11:10_6 Dn(T)_11:10_7 Dn(T)_11:10_8 Dn(T)_11:10_9 Dn(T)_11:10_10 Dn(T)_11:10_11 Dn(T)_11:10_12 Dn(T)_11:10_13 Dn(T)_11:10_14 Dn(T)_11:10_15 Dn(T)_11:10_16 Dn(T)_11:10_17 Dn(T)_11:10_18 Dn(T)_11:10_19 Dn(T)_11:10_20 Dn(T)_11:10_21 Dn(T)_11:10_22 Dn(T)_11:10_23
Dn(T):11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:11 καὶ ἀγριανθήσεται βασιλεὺς τοῦ νότου καὶ ἐξελεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ βασιλέως τοῦ βορρᾶ· καὶ στήσει ὄχλον πολύν, καὶ παραδοθήσεται ὁ ὄχλος ἐν χειρὶ αὐτοῦ·
Dn(T):11:11 And the king of the south shall be greatly enraged, and shall come forth, and shall war with the king of the north: and he shall raise a great multitude; but the multitude shall be delivered into his hand. (Daniel 11:11 Brenton)
Dn(T):11:11 Król zaś południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć z królem północy, który przeciwstawi mu wielkie mnóstwo; jednak mnóstwo to wpadnie w jego ręce. (Daniel 11:11 BT_4)
Dn(T):11:11 καὶ ἀγριανθήσεται βασιλεὺς τοῦ νότου καὶ ἐξελεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ βασιλέως τοῦ βορρᾶ· καὶ στήσει ὄχλον πολύν, καὶ παραδοθήσεται ὄχλος ἐν χειρὶ αὐτοῦ·
Dn(T):11:11 καί βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὄχλος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):11:11 I też, nawet, mianowicie Król Na południe I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Na północ I też, nawet, mianowicie By powodować stać Tłum Dużo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Tłum W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Dn(T):11:11 kai\ a)grianTE/setai basileu\s tou= no/tou kai\ e)Xeleu/setai kai\ polemE/sei meta\ basile/Os tou= borra=· kai\ stE/sei o)/CHlon polu/n, kai\ paradoTE/setai o( o)/CHlos e)n CHeiri\ au)tou=·
Dn(T):11:11 kai agrianTEsetai basileus tu notu kai eXeleusetai kai polemEsei meta basileOs tu borra· kai stEsei oCHlon polyn, kai paradoTEsetai ho oCHlos en CHeiri autu·
Dn(T):11:11 C VC_FPI3S N3V_NSM RA_GSM N2_GSM C VF_FMI3S C VF_FAI3S P N3V_GSM RA_GSM N1T_GSM C VF_FAI3S N2_ASM A1P_ASM C VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM P N3_DSF RD_GSM
Dn(T):11:11 and also, even, namely ć king the south and also, even, namely to come out and also, even, namely to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing king the north and also, even, namely to cause to stand crowd much and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the crowd in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
Dn(T):11:11 and king (nom) the (gen) south (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) after (+acc), with (+gen) king (gen) the (gen) north (gen, voc) and he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) crowd (acc) much (acc) and he/she/it-will-be-Hand OVER-ed the (nom) crowd (nom) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen)
Dn(T):11:11 Dn(T)_11:11_1 Dn(T)_11:11_2 Dn(T)_11:11_3 Dn(T)_11:11_4 Dn(T)_11:11_5 Dn(T)_11:11_6 Dn(T)_11:11_7 Dn(T)_11:11_8 Dn(T)_11:11_9 Dn(T)_11:11_10 Dn(T)_11:11_11 Dn(T)_11:11_12 Dn(T)_11:11_13 Dn(T)_11:11_14 Dn(T)_11:11_15 Dn(T)_11:11_16 Dn(T)_11:11_17 Dn(T)_11:11_18 Dn(T)_11:11_19 Dn(T)_11:11_20 Dn(T)_11:11_21 Dn(T)_11:11_22 Dn(T)_11:11_23 Dn(T)_11:11_24
Dn(T):11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:12 καὶ λήμψεται τὸν ὄχλον, καὶ ὑψωθήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ καταβαλεῖ μυριάδας καὶ οὐ κατισχύσει.
Dn(T):11:12 And he shall take the multitude, and his heart shall be exalted; and he shall cast down many thousands; but he shall not prevail. (Daniel 11:12 Brenton)
Dn(T):11:12 Mnóstwo to zostanie zniszczone, serce zaś króla pychą się uniesie. Powali dziesiątki tysięcy, lecz nie umocni się. (Daniel 11:12 BT_4)
Dn(T):11:12 καὶ λήμψεται τὸν ὄχλον, καὶ ὑψωθήσεται καρδία αὐτοῦ, καὶ καταβαλεῖ μυριάδας καὶ οὐ κατισχύσει.
Dn(T):11:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
Dn(T):11:12 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Tłum I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Dn(T):11:12 kai\ lE/mPSetai to\n o)/CHlon, kai\ u(PSOTE/setai E( kardi/a au)tou=, kai\ katabalei= muria/das kai\ ou) katisCHu/sei.
Dn(T):11:12 kai lEmPSetai ton oCHlon, kai hyPSOTEsetai hE kardia autu, kai katabalei myriadas kai u katisCHysei.
Dn(T):11:12 C VF_FMI3S RA_ASM N2_ASM C VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C VF2_FAI3S N3D_APF C D VF_FAI3S
Dn(T):11:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the crowd and also, even, namely to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to ??? myriad [unit of ten thousand] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ???
Dn(T):11:12 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) crowd (acc) and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) myriads (acc) and not he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Dn(T):11:12 Dn(T)_11:12_1 Dn(T)_11:12_2 Dn(T)_11:12_3 Dn(T)_11:12_4 Dn(T)_11:12_5 Dn(T)_11:12_6 Dn(T)_11:12_7 Dn(T)_11:12_8 Dn(T)_11:12_9 Dn(T)_11:12_10 Dn(T)_11:12_11 Dn(T)_11:12_12 Dn(T)_11:12_13 Dn(T)_11:12_14 Dn(T)_11:12_15
Dn(T):11:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:13 καὶ ἐπιστρέψει βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ καὶ ἄξει ὄχλον πολὺν ὑπὲρ τὸν πρότερον καὶ εἰς τὸ τέλος τῶν καιρῶν ἐνιαυτῶν ἐπελεύσεται εἰσόδια ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν ὑπάρξει πολλῇ.
Dn(T):11:13 For the king of the north shall return, and bring a multitude greater than the former, and at the end of the times of years an invading army shall come with a great force, and with much substance. (Daniel 11:13 Brenton)
Dn(T):11:13 I znów powstanie król północy i wystawi większe mnóstwo niż poprzedni, i gdy nadejdzie kres czasów, wyruszy z mocą i wielkim wojskiem oraz taborem. (Daniel 11:13 BT_4)
Dn(T):11:13 καὶ ἐπιστρέψει βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ καὶ ἄξει ὄχλον πολὺν ὑπὲρ τὸν πρότερον καὶ εἰς τὸ τέλος τῶν καιρῶν ἐνιαυτῶν ἐπελεύσεται εἰσόδια ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν ὑπάρξει πολλῇ.
Dn(T):11:13 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὄχλος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὑπέρ ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν ὕπ·αρξις, -εως, ἡ; ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(T):11:13 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Król Na północ I też, nawet, mianowicie By prowadzić Tłum Dużo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Wcześniej I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Okres czasu Rok Do zbliżanie siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; by być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Dużo
Dn(T):11:13 kai\ e)pistre/PSei basileu\s tou= borra= kai\ a)/Xei o)/CHlon polu\n u(pe\r to\n pro/teron kai\ ei)s to\ te/los tO=n kairO=n e)niautO=n e)peleu/setai ei)so/dia e)n duna/mei mega/lE| kai\ e)n u(pa/rXei pollE=|.
Dn(T):11:13 kai epistrePSei basileus tu borra kai aXei oCHlon polyn hyper ton proteron kai eis to telos tOn kairOn eniautOn epeleusetai eisodia en dynamei megalE kai en hyparXei pollE.
Dn(T):11:13 C VF_FAI3S N3V_NSM RA_GSM N1T_GSM C VF_FAI3S N2_ASM A1P_ASM P RA_ASM A1A_ASM C P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N2_GPM N2_GPM VF_FMI3S N2N_NPN P N3I_DSF A1_DSF C P N3I_DSF A1_DSF
Dn(T):11:13 and also, even, namely to turn around king the north and also, even, namely to lead crowd much above (+acc), on behalf of (+gen) the earlier and also, even, namely into (+acc) the end (event, consummation) the period of time year to oncoming ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control much
Dn(T):11:13 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) king (nom) the (gen) north (gen, voc) and he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) crowd (acc) much (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) and into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (gen) periods of time (gen) years (gen) he/she/it-will-be-ONCOMING-ed in/among/by (+dat) ability (dat) great ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) ??? (dat); he/she/it-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-will-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) much (dat)
Dn(T):11:13 Dn(T)_11:13_1 Dn(T)_11:13_2 Dn(T)_11:13_3 Dn(T)_11:13_4 Dn(T)_11:13_5 Dn(T)_11:13_6 Dn(T)_11:13_7 Dn(T)_11:13_8 Dn(T)_11:13_9 Dn(T)_11:13_10 Dn(T)_11:13_11 Dn(T)_11:13_12 Dn(T)_11:13_13 Dn(T)_11:13_14 Dn(T)_11:13_15 Dn(T)_11:13_16 Dn(T)_11:13_17 Dn(T)_11:13_18 Dn(T)_11:13_19 Dn(T)_11:13_20 Dn(T)_11:13_21 Dn(T)_11:13_22 Dn(T)_11:13_23 Dn(T)_11:13_24 Dn(T)_11:13_25 Dn(T)_11:13_26 Dn(T)_11:13_27 Dn(T)_11:13_28
Dn(T):11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:14 καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις πολλοὶ ἐπαναστήσονται ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου· καὶ οἱ υἱοὶ τῶν λοιμῶν τοῦ λαοῦ σου ἐπαρθήσονται τοῦ στῆσαι ὅρασιν καὶ ἀσθενήσουσιν.
Dn(T):11:14 And in those times many shall rise up against the king of the south; and the children of the spoilers of thy people shall exalt themselves to establish the vision; and they shall fail. (Daniel 11:14 Brenton)
Dn(T):11:14 W owych czasach wielu wystąpi przeciw królowi południa. Synowie zaś gwałtowników twego ludu powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną. (Daniel 11:14 BT_4)
Dn(T):11:14 καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις πολλοὶ ἐπαναστήσονται ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου· καὶ οἱ υἱοὶ τῶν λοιμῶν τοῦ λαοῦ σου ἐπαρθήσονται τοῦ στῆσαι ὅρασιν καὶ ἀσθενήσουσιν.
Dn(T):11:14 καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐπί βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὅρασις, -εως, ἡ καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)
Dn(T):11:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Dużo By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Na południe I też, nawet, mianowicie Syn Zaraza; zaraźliwy Ludzie Ty; twój/twój(sg) By podnosić By powodować stać Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie By chorować
Dn(T):11:14 kai\ e)n toi=s kairoi=s e)kei/nois polloi\ e)panastE/sontai e)pi\ basile/a tou= no/tou· kai\ oi( ui(oi\ tO=n loimO=n tou= laou= sou e)parTE/sontai tou= stE=sai o(/rasin kai\ a)sTenE/sousin.
Dn(T):11:14 kai en tois kairois ekeinois polloi epanastEsontai epi basilea tu notu· kai hoi hyioi tOn loimOn tu lau su eparTEsontai tu stEsai horasin kai asTenEsusin.
Dn(T):11:14 C P RA_DPM N2_DPM RD_DPM A1_NPM VF_FMI3P P N3V_ASM RA_GSM N2_GSM C RA_NPM N2_NPM RA_GPM A1_GPM RA_GSM N2_GSM RP_GS VC_FPI3P RA_GSN VA_AAN N3I_ASF C VF_FAI3P
Dn(T):11:14 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that much to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing king the south and also, even, namely the son the pestilence; pestilential the people you; your/yours(sg) to raise the to cause to stand vision and also, even, namely to ail
Dn(T):11:14 and in/among/by (+dat) the (dat) periods of time (dat) those (dat) many (nom) they-will-be-UPRISE/REBEL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) king (acc) the (gen) south (gen) and the (nom) sons (nom|voc) the (gen) pestilences (gen); pestilential ([Adj] gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-RAISE-ed the (gen) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) vision (acc) and they-will-AIL, going-to-AIL (fut ptcp) (dat)
Dn(T):11:14 Dn(T)_11:14_1 Dn(T)_11:14_2 Dn(T)_11:14_3 Dn(T)_11:14_4 Dn(T)_11:14_5 Dn(T)_11:14_6 Dn(T)_11:14_7 Dn(T)_11:14_8 Dn(T)_11:14_9 Dn(T)_11:14_10 Dn(T)_11:14_11 Dn(T)_11:14_12 Dn(T)_11:14_13 Dn(T)_11:14_14 Dn(T)_11:14_15 Dn(T)_11:14_16 Dn(T)_11:14_17 Dn(T)_11:14_18 Dn(T)_11:14_19 Dn(T)_11:14_20 Dn(T)_11:14_21 Dn(T)_11:14_22 Dn(T)_11:14_23 Dn(T)_11:14_24 Dn(T)_11:14_25
Dn(T):11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:15 καὶ εἰσελεύσεται βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ καὶ ἐκχεεῖ πρόσχωμα καὶ συλλήμψεται πόλεις ὀχυράς, καὶ οἱ βραχίονες τοῦ βασιλέως τοῦ νότου οὐ στήσονται, καὶ ἀναστήσονται οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἰσχὺς τοῦ στῆναι.
Dn(T):11:15 And the king of the north shall come in, and cast up a mound, and take strong cities: and the arms of the king of the south shall withstand, and his chosen ones shall rise up, but there shall be no strength to stand. (Daniel 11:15 Brenton)
Dn(T):11:15 A król północy nadciągnie i usypie wał, i zdobędzie warowne miasto. Siły zaś południa nie wytrzymają, a naród jego wybrany nie będzie miał siły, by stawić opór. (Daniel 11:15 BT_4)
Dn(T):11:15 καὶ εἰσελεύσεται βασιλεὺς τοῦ βορρᾶ καὶ ἐκχεεῖ πρόσχωμα καὶ συλλήμψεται πόλεις ὀχυράς, καὶ οἱ βραχίονες τοῦ βασιλέως τοῦ νότου οὐ στήσονται, καὶ ἀναστήσονται οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἰσχὺς τοῦ στῆναι.
Dn(T):11:15 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Dn(T):11:15 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Król Na północ I też, nawet, mianowicie By wylewać się I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Miasto I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Król Na południe ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Wybierany [zobacz eklektyczny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Siła By powodować stać
Dn(T):11:15 kai\ ei)seleu/setai basileu\s tou= borra= kai\ e)kCHeei= pro/sCHOma kai\ sullE/mPSetai po/leis o)CHura/s, kai\ oi( braCHi/ones tou= basile/Os tou= no/tou ou) stE/sontai, kai\ a)nastE/sontai oi( e)klektoi\ au)tou=, kai\ ou)k e)/stai i)sCHu\s tou= stE=nai.
Dn(T):11:15 kai eiseleusetai basileus tu borra kai ekCHeei prosCHOma kai syllEmPSetai poleis oCHyras, kai hoi braCHiones tu basileOs tu notu u stEsontai, kai anastEsontai hoi eklektoi autu, kai uk estai isCHys tu stEnai.
Dn(T):11:15 C VF_FMI3S N3V_NSM RA_GSM N1T_GSM C VF2_FAI3S N3M_ASN C VF_FMI3S N3I_APF A1A_APF C RA_NPM N3N_NPM RA_GSM N3V_GSM RA_GSM N2_GSM D VF_FMI3P C VF_FMI3P RA_NPM A1_NPM RD_GSM C D VF_FMI3S N3_NSF RA_GSN VH_AAN
Dn(T):11:15 and also, even, namely to enter king the north and also, even, namely to pour out ć and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture city ć and also, even, namely the arm the king the south οὐχ before rough breathing to cause to stand and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the selected [see eclectic] he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be strength the to cause to stand
Dn(T):11:15 and he/she/it-will-be-ENTER-ed king (nom) the (gen) north (gen, voc) and he/she/it-is-POUR-ing-OUT, you(sg)-are-being-POUR-ed-OUT (classical), he/she/it-will-POUR-OUT, you(sg)-will-be-POUR-ed-OUT (classical) and he/she/it-will-be-SEIZING-ed cities (acc, nom|voc) and the (nom) arms (nom|voc) the (gen) king (gen) the (gen) south (gen) not they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and they-will-be-STand-ed-UP the (nom) selected ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be strength (nom) the (gen) to-CAUSE-TO-STand
Dn(T):11:15 Dn(T)_11:15_1 Dn(T)_11:15_2 Dn(T)_11:15_3 Dn(T)_11:15_4 Dn(T)_11:15_5 Dn(T)_11:15_6 Dn(T)_11:15_7 Dn(T)_11:15_8 Dn(T)_11:15_9 Dn(T)_11:15_10 Dn(T)_11:15_11 Dn(T)_11:15_12 Dn(T)_11:15_13 Dn(T)_11:15_14 Dn(T)_11:15_15 Dn(T)_11:15_16 Dn(T)_11:15_17 Dn(T)_11:15_18 Dn(T)_11:15_19 Dn(T)_11:15_20 Dn(T)_11:15_21 Dn(T)_11:15_22 Dn(T)_11:15_23 Dn(T)_11:15_24 Dn(T)_11:15_25 Dn(T)_11:15_26 Dn(T)_11:15_27 Dn(T)_11:15_28 Dn(T)_11:15_29 Dn(T)_11:15_30 Dn(T)_11:15_31 Dn(T)_11:15_32
Dn(T):11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:16 καὶ ποιήσει ὁ εἰσπορευόμενος πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἑστὼς κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ· καὶ στήσεται ἐν γῇ τοῦ σαβι, καὶ συντελεσθήσεται ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Dn(T):11:16 And he that comes in against him shall do according to his will, and there is no one to stand before him: and he shall stand in the land of beauty, and it shall be consumed by his hand. (Daniel 11:16 Brenton)
Dn(T):11:16 Tego zaś, który wyjdzie przeciw niemu, traktować będzie według swej woli i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić; utrzyma się we wspaniałym kraju, a ręka jego posieje spustoszenie. (Daniel 11:16 BT_4)
Dn(T):11:16 καὶ ποιήσει εἰσπορευόμενος πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἑστὼς κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ· καὶ στήσεται ἐν γῇ τοῦ σαβι, καὶ συντελεσθήσεται ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Dn(T):11:16 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):11:16 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By uzupełniać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Dn(T):11:16 kai\ poiE/sei o( ei)sporeuo/menos pro\s au)to\n kata\ to\ Te/lEma au)tou=, kai\ ou)k e)/stin e(stO\s kata\ pro/sOpon au)tou=· kai\ stE/setai e)n gE=| tou= sabi, kai\ suntelesTE/setai e)n tE=| CHeiri\ au)tou=.
Dn(T):11:16 kai poiEsei ho eisporeuomenos pros auton kata to TelEma autu, kai uk estin hestOs kata prosOpon autu· kai stEsetai en gE tu sabi, kai syntelesTEsetai en tE CHeiri autu.
Dn(T):11:16 C VF_FAI3S RA_NSM V1_PMPNSM P RD_ASM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C D V9_PAI3S VXI_XAPNSM P N2N_ASN RD_GSM C VF_FMI3S P N1_DSF RA_GS N_GS C VS_FPI3S P RA_DSF N3_DSF RD_GSM
Dn(T):11:16 and also, even, namely doing/making; to do/make the to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the will desire, will, wish he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land the ć and also, even, namely to complete in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Dn(T):11:16 and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) while being-ENTER-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-is having CAUSE-ed-TO-STand (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) earth/land (dat) the (gen) and he/she/it-will-be-COMPLETE-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen)
Dn(T):11:16 Dn(T)_11:16_1 Dn(T)_11:16_2 Dn(T)_11:16_3 Dn(T)_11:16_4 Dn(T)_11:16_5 Dn(T)_11:16_6 Dn(T)_11:16_7 Dn(T)_11:16_8 Dn(T)_11:16_9 Dn(T)_11:16_10 Dn(T)_11:16_11 Dn(T)_11:16_12 Dn(T)_11:16_13 Dn(T)_11:16_14 Dn(T)_11:16_15 Dn(T)_11:16_16 Dn(T)_11:16_17 Dn(T)_11:16_18 Dn(T)_11:16_19 Dn(T)_11:16_20 Dn(T)_11:16_21 Dn(T)_11:16_22 Dn(T)_11:16_23 Dn(T)_11:16_24 Dn(T)_11:16_25 Dn(T)_11:16_26 Dn(T)_11:16_27 Dn(T)_11:16_28 Dn(T)_11:16_29
Dn(T):11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:17 καὶ τάξει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰσελθεῖν ἐν ἰσχύι πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ εὐθεῖα πάντα μετ’ αὐτοῦ ποιήσει· καὶ θυγατέρα τῶν γυναικῶν δώσει αὐτῷ τοῦ διαφθεῖραι αὐτήν, καὶ οὐ μὴ παραμείνῃ καὶ οὐκ αὐτῷ ἔσται.
Dn(T):11:17 And he shall set his face to come in with the force of his whole kingdom, and shall cause everything to prosper with him: and he shall give him the daughter of women to corrupt her: but she shall not continue, neither be on his side. (Daniel 11:17 Brenton)
Dn(T):11:17 I będzie się usilnie starał zdobyć całe jego królestwo; potem uczyni z nim zgodę, dając mu jedną z kobiet, by je zniszczyć. Ale nie dokona tego ani mu się to nie uda. (Daniel 11:17 BT_4)
Dn(T):11:17 καὶ τάξει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰσελθεῖν ἐν ἰσχύι πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ εὐθεῖα πάντα μετ’ αὐτοῦ ποιήσει· καὶ θυγατέρα τῶν γυναικῶν δώσει αὐτῷ τοῦ διαφθεῖραι αὐτήν, καὶ οὐ μὴ παραμείνῃ καὶ οὐκ αὐτῷ ἔσται.
Dn(T):11:17 καί τάξις, -εως, ἡ; τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μετά αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρα·μένω (παρα+μεν-, παρα+μεν(ε)·[σ]-, παρα+μειν·[σ]-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Dn(T):11:17 I też, nawet, mianowicie Zamówienie {Rozkaz}; by rozkazywać {by zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Twarz On/ona/to/to samo By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prosto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie Córka Kobiety/żona By dawać On/ona/to/to samo By rujnować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By dotrzymywać (trwaj z, pozostawaj obecny) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być
Dn(T):11:17 kai\ ta/Xei to\ pro/sOpon au)tou= ei)selTei=n e)n i)sCHu/i pa/sEs tE=s basilei/as au)tou= kai\ eu)Tei=a pa/nta met’ au)tou= poiE/sei· kai\ Tugate/ra tO=n gunaikO=n dO/sei au)tO=| tou= diafTei=rai au)tE/n, kai\ ou) mE\ paramei/nE| kai\ ou)k au)tO=| e)/stai.
Dn(T):11:17 kai taXei to prosOpon autu eiselTein en isCHyi pasEs tEs basileias autu kai euTeia panta met’ autu poiEsei· kai Tygatera tOn gynaikOn dOsei autO tu diafTeirai autEn, kai u mE parameinE kai uk autO estai.
Dn(T):11:17 C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VB_AAN P N3U_DSF A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C A3U_NSF A3_NPN P RD_GSM VF_FAI3S C N3_ASF RA_GPF N3K_GPF VF_FAI3S RD_DSM RA_GSN VA_AAN RD_ASF C D D VA_AAS3S C D RD_DSM VF_FMI3S
Dn(T):11:17 and also, even, namely order; to order category, grade, class, trim, orderliness the face he/she/it/same to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength every all, each, every, the whole of the kingdom he/she/it/same and also, even, namely straight every all, each, every, the whole of after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same doing/making; to do/make and also, even, namely daughter the woman/wife to give he/she/it/same the to ruin he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to abide (continue with, remain present) and also, even, namely οὐχ before rough breathing he/she/it/same to be
Dn(T):11:17 and order (dat); he/she/it-will-ORDER, you(sg)-will-be-ORDER-ed (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) to-ENTER in/among/by (+dat) strength (dat) every (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) and straight ([Adj] nom|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) and daughter (acc) the (gen) women/wives (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) him/it/same (dat) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) her/it/same (acc) and not not he/she/it-should-ABIDE, you(sg)-should-be-ABIDE-ed and not him/it/same (dat) he/she/it-will-be
Dn(T):11:17 Dn(T)_11:17_1 Dn(T)_11:17_2 Dn(T)_11:17_3 Dn(T)_11:17_4 Dn(T)_11:17_5 Dn(T)_11:17_6 Dn(T)_11:17_7 Dn(T)_11:17_8 Dn(T)_11:17_9 Dn(T)_11:17_10 Dn(T)_11:17_11 Dn(T)_11:17_12 Dn(T)_11:17_13 Dn(T)_11:17_14 Dn(T)_11:17_15 Dn(T)_11:17_16 Dn(T)_11:17_17 Dn(T)_11:17_18 Dn(T)_11:17_19 Dn(T)_11:17_20 Dn(T)_11:17_21 Dn(T)_11:17_22 Dn(T)_11:17_23 Dn(T)_11:17_24 Dn(T)_11:17_25 Dn(T)_11:17_26 Dn(T)_11:17_27 Dn(T)_11:17_28 Dn(T)_11:17_29 Dn(T)_11:17_30 Dn(T)_11:17_31 Dn(T)_11:17_32 Dn(T)_11:17_33 Dn(T)_11:17_34 Dn(T)_11:17_35
Dn(T):11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:18 καὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὰς νήσους καὶ συλλήμψεται πολλὰς καὶ καταπαύσει ἄρχοντας ὀνειδισμοῦ αὐτῶν, πλὴν ὀνειδισμὸς αὐτοῦ ἐπιστρέψει αὐτῷ.
Dn(T):11:18 And he shall turn his face to the islands, and shall take many, and cause princes to cease from their reproach: nevertheless his own reproach shall return to him. (Daniel 11:18 Brenton)
Dn(T):11:18 Zwróci więc swój wzrok ku wyspom i zdobędzie ich wiele. Ale pewien wódz położy kres zniewadze mu wyrządzonej, tak że tamten nie będzie mógł mu odpowiedzieć zniewagą. (Daniel 11:18 BT_4)
Dn(T):11:18 καὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὰς νήσους καὶ συλλήμψεται πολλὰς καὶ καταπαύσει ἄρχοντας ὀνειδισμοῦ αὐτῶν, πλὴν ὀνειδισμὸς αὐτοῦ ἐπιστρέψει αὐτῷ.
Dn(T):11:18 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί κατά·παυσις, -εως, ἡ; κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πλήν ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):11:18 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wyspa I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Dużo I też, nawet, mianowicie Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.); do ??? Władca; by zaczynać się Obrażaj On/ona/to/to samo Z wyjątkiem Obrażaj On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo
Dn(T):11:18 kai\ e)pistre/PSei to\ pro/sOpon au)tou= ei)s ta\s nE/sous kai\ sullE/mPSetai polla\s kai\ katapau/sei a)/rCHontas o)neidismou= au)tO=n, plE\n o)neidismo\s au)tou= e)pistre/PSei au)tO=|.
Dn(T):11:18 kai epistrePSei to prosOpon autu eis tas nEsus kai syllEmPSetai pollas kai katapausei arCHontas oneidismu autOn, plEn oneidismos autu epistrePSei autO.
Dn(T):11:18 C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_APF N2_APF C VF_FMI3S A1_APF C VF_FAI3S N3_APM N2_GSM RD_GPM D N2_NSM RD_GSM VF_FAI3S RD_DSM
Dn(T):11:18 and also, even, namely to turn around the face he/she/it/same into (+acc) the island and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture much and also, even, namely abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.); to ??? ruler; to begin insult he/she/it/same except insult he/she/it/same to turn around he/she/it/same
Dn(T):11:18 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) islands (acc) and he/she/it-will-be-SEIZING-ed many (acc) and abode (dat); he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) insult (gen) them/same (gen) except insult (nom) him/it/same (gen) he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) him/it/same (dat)
Dn(T):11:18 Dn(T)_11:18_1 Dn(T)_11:18_2 Dn(T)_11:18_3 Dn(T)_11:18_4 Dn(T)_11:18_5 Dn(T)_11:18_6 Dn(T)_11:18_7 Dn(T)_11:18_8 Dn(T)_11:18_9 Dn(T)_11:18_10 Dn(T)_11:18_11 Dn(T)_11:18_12 Dn(T)_11:18_13 Dn(T)_11:18_14 Dn(T)_11:18_15 Dn(T)_11:18_16 Dn(T)_11:18_17 Dn(T)_11:18_18 Dn(T)_11:18_19 Dn(T)_11:18_20 Dn(T)_11:18_21
Dn(T):11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:19 καὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς αὐτοῦ καὶ ἀσθενήσει καὶ πεσεῖται καὶ οὐχ εὑρεθήσεται.
Dn(T):11:19 Then he shall turn back his face to the strength of his own land: but he shall become weak, and fall, and not be found. (Daniel 11:19 Brenton)
Dn(T):11:19 Zwróci swój wzrok ku twierdzom swego kraju; zachwieje się jednak, upadnie i zniknie zupełnie. (Daniel 11:19 BT_4)
Dn(T):11:19 καὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς αὐτοῦ καὶ ἀσθενήσει καὶ πεσεῖται καὶ οὐχ εὑρεθήσεται.
Dn(T):11:19 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Dn(T):11:19 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Siła Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
Dn(T):11:19 kai\ e)pistre/PSei to\ pro/sOpon au)tou= ei)s tE\n i)sCHu\n tE=s gE=s au)tou= kai\ a)sTenE/sei kai\ pesei=tai kai\ ou)CH eu(reTE/setai.
Dn(T):11:19 kai epistrePSei to prosOpon autu eis tEn isCHyn tEs gEs autu kai asTenEsei kai peseitai kai uCH heureTEsetai.
Dn(T):11:19 C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_ASF N3_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VF_FAI3S C VF2_FMI3S C D VC_FPI3S
Dn(T):11:19 and also, even, namely to turn around the face he/she/it/same into (+acc) the strength the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to ail and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find
Dn(T):11:19 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) strength (acc) the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-AIL, you(sg)-will-be-AIL-ed (classical) and he/she/it-will-be-FALL-ed and not he/she/it-will-be-FIND-ed
Dn(T):11:19 Dn(T)_11:19_1 Dn(T)_11:19_2 Dn(T)_11:19_3 Dn(T)_11:19_4 Dn(T)_11:19_5 Dn(T)_11:19_6 Dn(T)_11:19_7 Dn(T)_11:19_8 Dn(T)_11:19_9 Dn(T)_11:19_10 Dn(T)_11:19_11 Dn(T)_11:19_12 Dn(T)_11:19_13 Dn(T)_11:19_14 Dn(T)_11:19_15 Dn(T)_11:19_16 Dn(T)_11:19_17 Dn(T)_11:19_18
Dn(T):11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:20 καὶ ἀναστήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ φυτὸν βασιλείας ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ παραβιβάζων πράσσων δόξαν βασιλείας· καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συντριβήσεται καὶ οὐκ ἐν προσώποις οὐδὲ ἐν πολέμῳ.
Dn(T):11:20 And there shall arise out of his root one that shall cause a plant of the kingdom to pass over his place, earning kingly glory: and yet in those days shall he be broken, yet not openly, nor in war. (Daniel 11:20 Brenton)
Dn(T):11:20 Na jego miejsce wystąpi ten, co pośle poborcę daniny do pięknego królestwa, ale po kilku dniach zostanie obalony, choć nie publicznie ani w wyniku wojny. (Daniel 11:20 BT_4)
Dn(T):11:20 καὶ ἀναστήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ φυτὸν βασιλείας ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ παραβιβάζων πράσσων δόξαν βασιλείας· καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συντριβήσεται καὶ οὐκ ἐν προσώποις οὐδὲ ἐν πολέμῳ.
Dn(T):11:20 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ἑτοιμασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·βιβάζω [LXX] (παρα+βιβαζ-, -, παρα+βιβα·σ-, -, -, -) πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν πρόσ·ωπον, -ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) ἐν πόλεμος, -ου, ὁ
Dn(T):11:20 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń On/ona/to/to samo Królestwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gotowość On/ona/to/to samo Do ??? By działać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Królestwo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twarz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
Dn(T):11:20 kai\ a)nastE/setai e)k tE=s r(i/DZEs au)tou= futo\n basilei/as e)pi\ tE\n e(toimasi/an au)tou= parabiba/DZOn pra/ssOn do/Xan basilei/as· kai\ e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais suntribE/setai kai\ ou)k e)n prosO/pois ou)de\ e)n pole/mO|.
Dn(T):11:20 kai anastEsetai ek tEs riDZEs autu fyton basileias epi tEn hetoimasian autu parabibaDZOn prassOn doXan basileias· kai en tais hEmerais ekeinais syntribEsetai kai uk en prosOpois ude en polemO.
Dn(T):11:20 C VF_FMI3S P RA_GSF N1S_GSF RD_GSM N2N_NSN N1A_GSF P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM V1_PAPNSM V1_PAPNSM N1S_ASF N1A_GSF C P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VD_FPI3S C D P N2N_DPN C P N2_DSM
Dn(T):11:20 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect out of (+gen) ἐξ before vowels the root he/she/it/same ć kingdom upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the readiness he/she/it/same to ??? to act glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to kingdom and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among face οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic]
Dn(T):11:20 and he/she/it-will-be-STand-ed-UP out of (+gen) the (gen) root (gen) him/it/same (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) readiness (acc) him/it/same (gen) while ???-ing (nom) while ACT-ing (nom) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) kingdom (gen), kingdoms (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) he/she/it-will-be-BREAK-ed and not in/among/by (+dat) faces (dat) neither/nor in/among/by (+dat) war (dat)
Dn(T):11:20 Dn(T)_11:20_1 Dn(T)_11:20_2 Dn(T)_11:20_3 Dn(T)_11:20_4 Dn(T)_11:20_5 Dn(T)_11:20_6 Dn(T)_11:20_7 Dn(T)_11:20_8 Dn(T)_11:20_9 Dn(T)_11:20_10 Dn(T)_11:20_11 Dn(T)_11:20_12 Dn(T)_11:20_13 Dn(T)_11:20_14 Dn(T)_11:20_15 Dn(T)_11:20_16 Dn(T)_11:20_17 Dn(T)_11:20_18 Dn(T)_11:20_19 Dn(T)_11:20_20 Dn(T)_11:20_21 Dn(T)_11:20_22 Dn(T)_11:20_23 Dn(T)_11:20_24 Dn(T)_11:20_25 Dn(T)_11:20_26 Dn(T)_11:20_27 Dn(T)_11:20_28 Dn(T)_11:20_29
Dn(T):11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:21 στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ· ἐξουδενώθη, καὶ οὐκ ἔδωκαν ἐπ’ αὐτὸν δόξαν βασιλείας· καὶ ἥξει ἐν εὐθηνίᾳ καὶ κατισχύσει βασιλείας ἐν ὀλισθρήμασιν.
Dn(T):11:21 One shall stand on his place, who has been set a nought, and they have not put upon him the honour of the kingdom: but he shall come in prosperously, and obtain the kingdom by deceitful ways. (Daniel 11:21 Brenton)
Dn(T):11:21 Po nim zaś wystąpi ten, którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godności. Nadejdzie potajemnie i przez intrygi opanuje królestwo. (Daniel 11:21 BT_4)
Dn(T):11:21 στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ· ἐξουδενώθη, καὶ οὐκ ἔδωκαν ἐπ’ αὐτὸν δόξαν βασιλείας· καὶ ἥξει ἐν εὐθηνίᾳ καὶ κατισχύσει βασιλείας ἐν ὀλισθρήμασιν.
Dn(T):11:21 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἑτοιμασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐν καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) βασιλεία, -ας, ἡ ἐν
Dn(T):11:21 By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gotowość On/ona/to/to samo By umieszczać [na boku] od nikogo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Królestwo I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Do ??? Królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Dn(T):11:21 stE/setai e)pi\ tE\n e(toimasi/an au)tou=· e)XoudenO/TE, kai\ ou)k e)/dOkan e)p’ au)to\n do/Xan basilei/as· kai\ E(/Xei e)n eu)TEni/a| kai\ katisCHu/sei basilei/as e)n o)lisTrE/masin.
Dn(T):11:21 stEsetai epi tEn hetoimasian autu· eXudenOTE, kai uk edOkan ep’ auton doXan basileias· kai hEXei en euTEnia kai katisCHysei basileias en olisTrEmasin.
Dn(T):11:21 VF_FMI3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VC_API3S C D VAI_AAI3P P RD_ASM N1S_ASF N1A_GSF C VF_FAI3S P N1A_DSF C VF_FAI3S N1A_GSF P N3M_DPN
Dn(T):11:21 to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the readiness he/she/it/same to set [apart] from nobody and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to kingdom and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to ??? kingdom in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Dn(T):11:21 he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) readiness (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-SET [APART] FROM NOBODY-ed and not they-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) kingdom (gen), kingdoms (acc) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) in/among/by (+dat) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) kingdom (gen), kingdoms (acc) in/among/by (+dat)
Dn(T):11:21 Dn(T)_11:21_1 Dn(T)_11:21_2 Dn(T)_11:21_3 Dn(T)_11:21_4 Dn(T)_11:21_5 Dn(T)_11:21_6 Dn(T)_11:21_7 Dn(T)_11:21_8 Dn(T)_11:21_9 Dn(T)_11:21_10 Dn(T)_11:21_11 Dn(T)_11:21_12 Dn(T)_11:21_13 Dn(T)_11:21_14 Dn(T)_11:21_15 Dn(T)_11:21_16 Dn(T)_11:21_17 Dn(T)_11:21_18 Dn(T)_11:21_19 Dn(T)_11:21_20 Dn(T)_11:21_21 Dn(T)_11:21_22
Dn(T):11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:22 καὶ βραχίονες τοῦ κατακλύζοντος κατακλυσθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ συντριβήσονται, καὶ ἡγούμενος διαθήκης·
Dn(T):11:22 And the arms of him that overflows shall be washed away as with a flood from before him, and shall be broken, and so shall be the head of the covenant. (Daniel 11:22 Brenton)
Dn(T):11:22 Wojsko poniesie porażkę, a także i książę sprzymierzony. (Daniel 11:22 BT_4)
Dn(T):11:22 καὶ βραχίονες τοῦ κατακλύζοντος κατακλυσθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ συντριβήσονται, καὶ ἡγούμενος διαθήκης·
Dn(T):11:22 καί βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό κατα·κλύζω (κατα+κλυζ-, κατα+κλυ·σ-, κατα+κλυ·σ-, -, -, κατα+κλυσ·θ-) κατα·κλύζω (κατα+κλυζ-, κατα+κλυ·σ-, κατα+κλυ·σ-, -, -, κατα+κλυσ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) δια·θήκη, -ης, ἡ
Dn(T):11:22 I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Do ??? Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie By uważać Konwencja
Dn(T):11:22 kai\ braCHi/ones tou= kataklu/DZontos kataklusTE/sontai a)po\ prosO/pou au)tou= kai\ suntribE/sontai, kai\ E(gou/menos diaTE/kEs·
Dn(T):11:22 kai braCHiones tu kataklyDZontos kataklysTEsontai apo prosOpu autu kai syntribEsontai, kai hEgumenos diaTEkEs·
Dn(T):11:22 C N3N_NPM RA_GSM V1_PAPGSM VC_FPI3P P N2N_GSN RD_GSM C VD_FPI3P C V2_PMPNSM N1_GSF
Dn(T):11:22 and also, even, namely arm the to ??? to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to deem covenant
Dn(T):11:22 and arms (nom|voc) the (gen) while ???-ing (gen) they-will-be-???-ed away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and they-will-be-BREAK-ed and while being-DEEM-ed (nom) covenant (gen)
Dn(T):11:22 Dn(T)_11:22_1 Dn(T)_11:22_2 Dn(T)_11:22_3 Dn(T)_11:22_4 Dn(T)_11:22_5 Dn(T)_11:22_6 Dn(T)_11:22_7 Dn(T)_11:22_8 Dn(T)_11:22_9 Dn(T)_11:22_10 Dn(T)_11:22_11 Dn(T)_11:22_12 Dn(T)_11:22_13
Dn(T):11:22 x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:23 καὶ ἀπὸ τῶν συναναμείξεων πρὸς αὐτὸν ποιήσει δόλον καὶ ἀναβήσεται καὶ ὑπερισχύσει αὐτοῦ ἐν ὀλίγῳ ἔθνει.
Dn(T):11:23 And because of the leagues made with him he shall work deceit: and he shall come up, and overpower them with a small nation. (Daniel 11:23 Brenton)
Dn(T):11:23 Od chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i okaże się silnym wśród garstki ludzi. (Daniel 11:23 BT_4)
Dn(T):11:23 καὶ ἀπὸ τῶν συναναμείξεων πρὸς αὐτὸν ποιήσει δόλον καὶ ἀναβήσεται καὶ ὑπερισχύσει αὐτοῦ ἐν ὀλίγῳ ἔθνει.
Dn(T):11:23 καί ἀπό ὁ ἡ τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δόλος, -ου, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὀλίγος -η -ον ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Dn(T):11:23 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty I też, nawet, mianowicie By podnosić I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mało [zobacz oligarchię] Naród [zobacz etniczny]
Dn(T):11:23 kai\ a)po\ tO=n sunanamei/XeOn pro\s au)to\n poiE/sei do/lon kai\ a)nabE/setai kai\ u(perisCHu/sei au)tou= e)n o)li/gO| e)/Tnei.
Dn(T):11:23 kai apo tOn synanameiXeOn pros auton poiEsei dolon kai anabEsetai kai hyperisChysei autu en oligO eTnei.
Dn(T):11:23 C P RA_GPF N3I_GPF P RD_ASM VF_FAI3S N2_ASM C VF_FMI3S C VF_FAI3S RD_GSM P A1_DSN N3E_DSN
Dn(T):11:23 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same doing/making; to do/make guile craft, deceit, subtilty and also, even, namely to ascend and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among little [see oligarchy] nation [see ethnic]
Dn(T):11:23 and away from (+gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) guile (acc) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed and him/it/same (gen) in/among/by (+dat) little (dat) nation (dat)
Dn(T):11:23 Dn(T)_11:23_1 Dn(T)_11:23_2 Dn(T)_11:23_3 Dn(T)_11:23_4 Dn(T)_11:23_5 Dn(T)_11:23_6 Dn(T)_11:23_7 Dn(T)_11:23_8 Dn(T)_11:23_9 Dn(T)_11:23_10 Dn(T)_11:23_11 Dn(T)_11:23_12 Dn(T)_11:23_13 Dn(T)_11:23_14 Dn(T)_11:23_15 Dn(T)_11:23_16
Dn(T):11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:24 καὶ ἐν εὐθηνίᾳ καὶ ἐν πίοσιν χώραις ἥξει καὶ ποιήσει ἃ οὐκ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ καὶ οἱ πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ· προνομὴν καὶ σκῦλα καὶ ὕπαρξιν αὐτοῖς διασκορπιεῖ καὶ ἐπ’ Αἴγυπτον λογιεῖται λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ ἕως καιροῦ.
Dn(T):11:24 And he shall enter with prosperity, and that into fertile districts; and he shall do what his fathers and his fathers' fathers have not done; he shall scatter among them plunder, and spoils, and wealth; and he shall devise plans against Egypt, even for a time. (Daniel 11:24 Brenton)
Dn(T):11:24 Niespodzianie wkroczy do najbogatszych krain i będzie czynił to, czego nie czynił jego ojciec ani przodkowie. Łupy, zdobycze i mienie rozdzieli między nich. Będzie obmyślał plany przeciw warowniom, ale do czasu. (Daniel 11:24 BT_4)
Dn(T):11:24 καὶ ἐν εὐθηνίᾳ καὶ ἐν πίοσιν χώραις ἥξει καὶ ποιήσει οὐκ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ καὶ οἱ πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ· προνομὴν καὶ σκῦλα καὶ ὕπαρξιν αὐτοῖς διασκορπιεῖ καὶ ἐπ’ Αἴγυπτον λογιεῖται λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ ἕως καιροῦ.
Dn(T):11:24 καί ἐν καί ἐν πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος χώρα, -ας, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί σκῦλον, -ου, τό καί ὕπ·αρξις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) καί ἐπί Αἴγυπτος, -ου, ἡ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Dn(T):11:24 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłusty Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łup I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Logika On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Okres czasu
Dn(T):11:24 kai\ e)n eu)TEni/a| kai\ e)n pi/osin CHO/rais E(/Xei kai\ poiE/sei a(/ ou)k e)poi/Esan oi( pate/res au)tou= kai\ oi( pate/res tO=n pate/rOn au)tou=· pronomE\n kai\ sku=la kai\ u(/parXin au)toi=s diaskorpiei= kai\ e)p’ *ai)/gupton logiei=tai logismou\s au)tou= kai\ e(/Os kairou=.
Dn(T):11:24 kai en euTEnia kai en piosin CHOrais hEXei kai poiEsei ha uk epoiEsan hoi pateres autu kai hoi pateres tOn paterOn autu· pronomEn kai skyla kai hyparXin autois diaskorpiei kai ep’ aigypton logieitai logismus autu kai heOs kairu.
Dn(T):11:24 C P N1A_DSF C P A3N_DPF N1A_DPF VF_FAI3S C VF_FAI3S RR_APN D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GSM C RA_NPM N3_NPM RA_GPM N3_GPM RD_GSM N1_ASF C N2N_APN C N3I_ASF RD_DPM VF2_FAI3S C P N2_ASF VF2_FMI3S N2_APM RD_GSM C P N2_GSM
Dn(T):11:24 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fat region realm (clίme); land, country, territory, tract to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely doing/making; to do/make who/whom/which οὐχ before rough breathing to do/make the father he/she/it/same and also, even, namely the father the father he/she/it/same ć and also, even, namely spoil and also, even, namely ??? he/she/it/same to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Egypt [country of] to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks logic he/she/it/same and also, even, namely until; dawn period of time
Dn(T):11:24 and in/among/by (+dat) and in/among/by (+dat) fat ([Adj] dat) regions (dat) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) who/whom/which (nom|acc) not they-DO/MAKE-ed the (nom) fathers (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) fathers (nom|voc) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and spoils (nom|acc|voc) and ??? (acc) them/same (dat) he/she/it-will-SCATTER, you(sg)-will-be-SCATTER-ed (classical) and upon/over (+acc,+gen,+dat) Egypt (acc) he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed logics (acc) him/it/same (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen)
Dn(T):11:24 Dn(T)_11:24_1 Dn(T)_11:24_2 Dn(T)_11:24_3 Dn(T)_11:24_4 Dn(T)_11:24_5 Dn(T)_11:24_6 Dn(T)_11:24_7 Dn(T)_11:24_8 Dn(T)_11:24_9 Dn(T)_11:24_10 Dn(T)_11:24_11 Dn(T)_11:24_12 Dn(T)_11:24_13 Dn(T)_11:24_14 Dn(T)_11:24_15 Dn(T)_11:24_16 Dn(T)_11:24_17 Dn(T)_11:24_18 Dn(T)_11:24_19 Dn(T)_11:24_20 Dn(T)_11:24_21 Dn(T)_11:24_22 Dn(T)_11:24_23 Dn(T)_11:24_24 Dn(T)_11:24_25 Dn(T)_11:24_26 Dn(T)_11:24_27 Dn(T)_11:24_28 Dn(T)_11:24_29 Dn(T)_11:24_30 Dn(T)_11:24_31 Dn(T)_11:24_32 Dn(T)_11:24_33 Dn(T)_11:24_34 Dn(T)_11:24_35 Dn(T)_11:24_36 Dn(T)_11:24_37 Dn(T)_11:24_38
Dn(T):11:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:25 καὶ ἐξεγερθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου ἐν δυνάμει μεγάλῃ, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ νότου συνάψει πόλεμον ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἰσχυρᾷ σφόδρα· καὶ οὐ στήσεται, ὅτι λογιοῦνται ἐπ’ αὐτὸν λογισμούς·
Dn(T):11:25 And his strength and his heart shall be stirred up against the king of the south with a great force; and the king of the south shall engage in war with a great and very strong force; but his forces shall not stand, for they shall devise plans against him: (Daniel 11:25 Brenton)
Dn(T):11:25 Będzie pobudzał swą siłę i serce przeciw królowi południa z wielką mocą. Król zaś południa będzie się zbroił na wojnę, zbierając wielkie i potężne wojsko, ale nie zazna powodzenia, ponieważ będą knuć złe zamysły przeciw niemu. (Daniel 11:25 BT_4)
Dn(T):11:25 καὶ ἐξεγερθήσεται ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου ἐν δυνάμει μεγάλῃ, καὶ βασιλεὺς τοῦ νότου συνάψει πόλεμον ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἰσχυρᾷ σφόδρα· καὶ οὐ στήσεται, ὅτι λογιοῦνται ἐπ’ αὐτὸν λογισμούς·
Dn(T):11:25 καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ ἐν δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ πόλεμος, -ου, ὁ ἐν δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν σφόδρα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὅτι λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λογισμός, -οῦ, ὁ
Dn(T):11:25 I też, nawet, mianowicie Do ??? Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Na południe W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Wielki I też, nawet, mianowicie Król Na południe Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Ponieważ/tamto Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Logika
Dn(T):11:25 kai\ e)XegerTE/setai E( i)sCHu\s au)tou= kai\ E( kardi/a au)tou= e)pi\ basile/a tou= no/tou e)n duna/mei mega/lE|, kai\ o( basileu\s tou= no/tou suna/PSei po/lemon e)n duna/mei mega/lE| kai\ i)sCHura=| sfo/dra· kai\ ou) stE/setai, o(/ti logiou=ntai e)p’ au)to\n logismou/s·
Dn(T):11:25 kai eXegerTEsetai hE isCHys autu kai hE kardia autu epi basilea tu notu en dynamei megalE, kai ho basileus tu notu synaPSei polemon en dynamei megalE kai isCHyra sfodra· kai u stEsetai, hoti logiuntai ep’ auton logismus·
Dn(T):11:25 C VC_FPI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P N3V_ASM RA_GSM N2_GSM P N3I_DSF A1_DSF C RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N2_GSM VF_FAI3S N2_ASM P N3I_DSF A1_DSF C A1A_DSF D C D VF_FMI3S C VF2_FMI3P P RD_ASM N2_APM
Dn(T):11:25 and also, even, namely to ??? the strength he/she/it/same and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing king the south in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability great and also, even, namely the king the south ć war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cause to stand because/that to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same logic
Dn(T):11:25 and he/she/it-will-be-???-ed the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) and the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) king (acc) the (gen) south (gen) in/among/by (+dat) ability (dat) great ([Adj] dat) and the (nom) king (nom) the (gen) south (gen) war (acc) in/among/by (+dat) ability (dat) great ([Adj] dat) and mighty ([Adj] dat) vehement, and not he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand because/that they-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) logics (acc)
Dn(T):11:25 Dn(T)_11:25_1 Dn(T)_11:25_2 Dn(T)_11:25_3 Dn(T)_11:25_4 Dn(T)_11:25_5 Dn(T)_11:25_6 Dn(T)_11:25_7 Dn(T)_11:25_8 Dn(T)_11:25_9 Dn(T)_11:25_10 Dn(T)_11:25_11 Dn(T)_11:25_12 Dn(T)_11:25_13 Dn(T)_11:25_14 Dn(T)_11:25_15 Dn(T)_11:25_16 Dn(T)_11:25_17 Dn(T)_11:25_18 Dn(T)_11:25_19 Dn(T)_11:25_20 Dn(T)_11:25_21 Dn(T)_11:25_22 Dn(T)_11:25_23 Dn(T)_11:25_24 Dn(T)_11:25_25 Dn(T)_11:25_26 Dn(T)_11:25_27 Dn(T)_11:25_28 Dn(T)_11:25_29 Dn(T)_11:25_30 Dn(T)_11:25_31 Dn(T)_11:25_32 Dn(T)_11:25_33 Dn(T)_11:25_34 Dn(T)_11:25_35 Dn(T)_11:25_36 Dn(T)_11:25_37
Dn(T):11:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:26 καὶ φάγονται τὰ δέοντα αὐτοῦ καὶ συντρίψουσιν αὐτόν, καὶ δυνάμεις κατακλύσει, καὶ πεσοῦνται τραυματίαι πολλοί.
Dn(T):11:26 and they shall eat his provisions, and shall crush him, and he shall carry away armies as with a flood, and many shall fall down slain. (Daniel 11:26 Brenton)
Dn(T):11:26 Ci, którzy jedli z jego stołu, zmiażdżą go, wojsko zaś jego ulegnie rozproszeniu i wielu padnie zabitych. (Daniel 11:26 BT_4)
Dn(T):11:26 καὶ φάγονται τὰ δέοντα αὐτοῦ καὶ συντρίψουσιν αὐτόν, καὶ δυνάμεις κατακλύσει, καὶ πεσοῦνται τραυματίαι πολλοί.
Dn(T):11:26 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δύναμις, -εως, ἡ κατα·κλύζω (κατα+κλυζ-, κατα+κλυ·σ-, κατα+κλυ·σ-, -, -, κατα+κλυσ·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(T):11:26 I też, nawet, mianowicie By jeść By wiązać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zdolność Do ??? I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Dużo
Dn(T):11:26 kai\ fa/gontai ta\ de/onta au)tou= kai\ suntri/PSousin au)to/n, kai\ duna/meis kataklu/sei, kai\ pesou=ntai traumati/ai polloi/.
Dn(T):11:26 kai fagontai ta deonta autu kai syntriPSusin auton, kai dynameis kataklysei, kai pesuntai traumatiai polloi.
Dn(T):11:26 C VF_FMI3P RA_APN V1_PAPAPN RD_GSM C VF_FAI3P RD_ASM C N3I_APF VF_FAI3S C VF2_FMI3P N1T_NPM A1_NPM
Dn(T):11:26 and also, even, namely to eat the to bind he/she/it/same and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same and also, even, namely ability to ??? and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć much
Dn(T):11:26 and they-will-be-EAT-ed the (nom|acc) while BIND-ing (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and they-will-BREAK, going-to-BREAK (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) and abilities (acc, nom|voc) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) and they-will-be-FALL-ed many (nom)
Dn(T):11:26 Dn(T)_11:26_1 Dn(T)_11:26_2 Dn(T)_11:26_3 Dn(T)_11:26_4 Dn(T)_11:26_5 Dn(T)_11:26_6 Dn(T)_11:26_7 Dn(T)_11:26_8 Dn(T)_11:26_9 Dn(T)_11:26_10 Dn(T)_11:26_11 Dn(T)_11:26_12 Dn(T)_11:26_13 Dn(T)_11:26_14 Dn(T)_11:26_15
Dn(T):11:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:27 καὶ ἀμφότεροι οἱ βασιλεῖς, αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς πονηρίαν, καὶ ἐπὶ τραπέζῃ μιᾷ ψευδῆ λαλήσουσιν, καὶ οὐ κατευθυνεῖ· ὅτι ἔτι πέρας εἰς καιρόν.
Dn(T):11:27 And as for both the kings, their hearts are set upon mischief, and they shall speak lies at one table; but it shall not prosper; for yet the end is for a fixed time. (Daniel 11:27 Brenton)
Dn(T):11:27 Obaj zaś królowie, mając serca skłonne ku złemu, przy jednym stole będą mówić kłamstwo, nie osiągną jednak nic, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu. (Daniel 11:27 BT_4)
Dn(T):11:27 καὶ ἀμφότεροι οἱ βασιλεῖς, αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς πονηρίαν, καὶ ἐπὶ τραπέζῃ μιᾷ ψευδῆ λαλήσουσιν, καὶ οὐ κατευθυνεῖ· ὅτι ἔτι πέρας εἰς καιρόν.
Dn(T):11:27 καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πονηρία, -ας, ἡ καί ἐπί τράπεζα, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὅτι ἔτι πέρα[τ]ς, -ατος, τό εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Dn(T):11:27 I też, nawet, mianowicie Obaj Król Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bezeceństwo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Jeden Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} By mówić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Ponieważ/tamto Jeszcze/jeszcze Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Do (+przyspieszenie) Okres czasu
Dn(T):11:27 kai\ a)mfo/teroi oi( basilei=s, ai( kardi/ai au)tO=n ei)s ponEri/an, kai\ e)pi\ trape/DZE| mia=| PSeudE= lalE/sousin, kai\ ou) kateuTunei=· o(/ti e)/ti pe/ras ei)s kairo/n.
Dn(T):11:27 kai amfoteroi hoi basileis, hai kardiai autOn eis ponErian, kai epi trapeDZE mia PSeudE lalEsusin, kai u kateuTynei· hoti eti peras eis kairon.
Dn(T):11:27 C A1_NPM RA_NPM N3V_NPM RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P N1A_ASF C P N1S_DSF A1A_DSF A3H_APN VF_FAI3P C D VF2_FAI3S C D N3T_NSN P N2_ASM
Dn(T):11:27 and also, even, namely both the king the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same into (+acc) wickedness and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing table one lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying to speak and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lead keep straight, guide, direct, instruct because/that yet/still final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) into (+acc) period of time
Dn(T):11:27 and both (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) the (nom) hearts (nom|voc) them/same (gen) into (+acc) wickedness (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) table (dat) one (dat) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) and not he/she/it-is-LEAD-ing, you(sg)-are-being-LEAD-ed (classical) because/that yet/still final decision (nom|acc|voc) into (+acc) period of time (acc)
Dn(T):11:27 Dn(T)_11:27_1 Dn(T)_11:27_2 Dn(T)_11:27_3 Dn(T)_11:27_4 Dn(T)_11:27_5 Dn(T)_11:27_6 Dn(T)_11:27_7 Dn(T)_11:27_8 Dn(T)_11:27_9 Dn(T)_11:27_10 Dn(T)_11:27_11 Dn(T)_11:27_12 Dn(T)_11:27_13 Dn(T)_11:27_14 Dn(T)_11:27_15 Dn(T)_11:27_16 Dn(T)_11:27_17 Dn(T)_11:27_18 Dn(T)_11:27_19 Dn(T)_11:27_20 Dn(T)_11:27_21 Dn(T)_11:27_22 Dn(T)_11:27_23
Dn(T):11:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:28 καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ ἐν ὑπάρξει πολλῇ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ διαθήκην ἁγίαν, καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
Dn(T):11:28 And he shall return to his land with much substance; and his heart shall be against the holy covenant; and he shall perform great deeds, and return to his own land. (Daniel 11:28 Brenton)
Dn(T):11:28 Powróci więc on do swego kraju z wielkim łupem, a jego serce będzie przeciwne świętemu przymierzu; będzie działał i wróci do swego kraju. (Daniel 11:28 BT_4)
Dn(T):11:28 καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ ἐν ὑπάρξει πολλῇ, καὶ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ διαθήκην ἁγίαν, καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.
Dn(T):11:28 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὕπ·αρξις, -εως, ἡ; ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί δια·θήκη, -ης, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):11:28 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; by być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Dużo I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Dn(T):11:28 kai\ e)pistre/PSei ei)s tE\n gE=n au)tou= e)n u(pa/rXei pollE=|, kai\ E( kardi/a au)tou= e)pi\ diaTE/kEn a(gi/an, kai\ poiE/sei kai\ e)pistre/PSei ei)s tE\n gE=n au)tou=.
Dn(T):11:28 kai epistrePSei eis tEn gEn autu en hyparXei pollE, kai hE kardia autu epi diaTEkEn hagian, kai poiEsei kai epistrePSei eis tEn gEn autu.
Dn(T):11:28 C VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N3I_DSF A1_DSF C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P N1_ASF A1A_ASF C VF_FAI3S C VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Dn(T):11:28 and also, even, namely to turn around into (+acc) the earth/land he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control much and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing covenant dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely doing/making; to do/make and also, even, namely to turn around into (+acc) the earth/land he/she/it/same
Dn(T):11:28 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) ??? (dat); he/she/it-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-will-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) much (dat) and the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) covenant (acc) holy ([Adj] acc) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen)
Dn(T):11:28 Dn(T)_11:28_1 Dn(T)_11:28_2 Dn(T)_11:28_3 Dn(T)_11:28_4 Dn(T)_11:28_5 Dn(T)_11:28_6 Dn(T)_11:28_7 Dn(T)_11:28_8 Dn(T)_11:28_9 Dn(T)_11:28_10 Dn(T)_11:28_11 Dn(T)_11:28_12 Dn(T)_11:28_13 Dn(T)_11:28_14 Dn(T)_11:28_15 Dn(T)_11:28_16 Dn(T)_11:28_17 Dn(T)_11:28_18 Dn(T)_11:28_19 Dn(T)_11:28_20 Dn(T)_11:28_21 Dn(T)_11:28_22 Dn(T)_11:28_23 Dn(T)_11:28_24
Dn(T):11:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:29 εἰς τὸν καιρὸν ἐπιστρέψει καὶ ἥξει ἐν τῷ νότῳ, καὶ οὐκ ἔσται ὡς ἡ πρώτη καὶ ὡς ἡ ἐσχάτη.
Dn(T):11:29 At the set time he shall return, and shall come into the south, but the last expedition shall not be as the first. (Daniel 11:29 Brenton)
Dn(T):11:29 Gdy nadejdzie czas, wkroczy znów do kraju południowego, lecz nie powiedzie mu się drugim razem, tak jak poprzednio. (Daniel 11:29 BT_4)
Dn(T):11:29 εἰς τὸν καιρὸν ἐπιστρέψει καὶ ἥξει ἐν τῷ νότῳ, καὶ οὐκ ἔσται ὡς πρώτη καὶ ὡς ἐσχάτη.
Dn(T):11:29 εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὡς ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον
Dn(T):11:29 Do (+przyspieszenie) Okres czasu By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na południe I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jak/jak Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ostatni
Dn(T):11:29 ei)s to\n kairo\n e)pistre/PSei kai\ E(/Xei e)n tO=| no/tO|, kai\ ou)k e)/stai O(s E( prO/tE kai\ O(s E( e)sCHa/tE.
Dn(T):11:29 eis ton kairon epistrePSei kai hEXei en tO notO, kai uk estai hOs hE prOtE kai hOs hE esCHatE.
Dn(T):11:29 P RA_ASM N2_ASM VF_FAI3S C VF_FAI3S P RA_DSM N2_DSM C D VF_FMI3S C RA_NSF A1_NSFS C C RA_NSF A1_NSF
Dn(T):11:29 into (+acc) the period of time to turn around and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the south and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be as/like the first and also, even, namely as/like the last
Dn(T):11:29 into (+acc) the (acc) period of time (acc) he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) in/among/by (+dat) the (dat) south (dat) and not he/she/it-will-be as/like the (nom) first (nom|voc) and as/like the (nom) last (nom|voc)
Dn(T):11:29 Dn(T)_11:29_1 Dn(T)_11:29_2 Dn(T)_11:29_3 Dn(T)_11:29_4 Dn(T)_11:29_5 Dn(T)_11:29_6 Dn(T)_11:29_7 Dn(T)_11:29_8 Dn(T)_11:29_9 Dn(T)_11:29_10 Dn(T)_11:29_11 Dn(T)_11:29_12 Dn(T)_11:29_13 Dn(T)_11:29_14 Dn(T)_11:29_15 Dn(T)_11:29_16 Dn(T)_11:29_17 Dn(T)_11:29_18 Dn(T)_11:29_19
Dn(T):11:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:30 καὶ εἰσελεύσονται ἐν αὐτῷ οἱ ἐκπορευόμενοι Κίτιοι, καὶ ταπεινωθήσεται· καὶ ἐπιστρέψει καὶ θυμωθήσεται ἐπὶ διαθήκην ἁγίαν· καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει καὶ συνήσει ἐπὶ τοὺς καταλιπόντας διαθήκην ἁγίαν.
Dn(T):11:30 For the Citians issuing forth shall come against him, and he shall be brought low, and shall return, and shall be incensed against the holy covenant: and he shall do thus, and shall return, and have intelligence with them that have forsaken the holy covenant. (Daniel 11:30 Brenton)
Dn(T):11:30 Wystąpią przeciw niemu kittejskie okręty; popadnie w rozterkę i zawróci, pełen gniewu przeciw świętemu przymierzu. I znów zwróci uwagę na tych, co opuścili święte przymierze. (Daniel 11:30 BT_4)
Dn(T):11:30 καὶ εἰσελεύσονται ἐν αὐτῷ οἱ ἐκπορευόμενοι Κίτιοι, καὶ ταπεινωθήσεται· καὶ ἐπιστρέψει καὶ θυμωθήσεται ἐπὶ διαθήκην ἁγίαν· καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει καὶ συνήσει ἐπὶ τοὺς καταλιπόντας διαθήκην ἁγίαν.
Dn(T):11:30 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐπί δια·θήκη, -ης, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Dn(T):11:30 I też, nawet, mianowicie By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By wychodzić I też, nawet, mianowicie Do niżej I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Dn(T):11:30 kai\ ei)seleu/sontai e)n au)tO=| oi( e)kporeuo/menoi *ki/tioi, kai\ tapeinOTE/setai· kai\ e)pistre/PSei kai\ TumOTE/setai e)pi\ diaTE/kEn a(gi/an· kai\ poiE/sei kai\ e)pistre/PSei kai\ sunE/sei e)pi\ tou\s katalipo/ntas diaTE/kEn a(gi/an.
Dn(T):11:30 kai eiseleusontai en autO hoi ekporeuomenoi kitioi, kai tapeinOTEsetai· kai epistrePSei kai TymOTEsetai epi diaTEkEn hagian· kai poiEsei kai epistrePSei kai synEsei epi tus katalipontas diaTEkEn hagian.
Dn(T):11:30 C VF_FMI3P P RD_DSM RA_NPM V1_PMPNPM N2_NPM C VC_FPI3S C VF_FAI3S C VC_FPI3S P N1_ASF A1A_ASF C VF_FAI3S C VF_FAI3S C VF_FAI3S P RA_APM VB_AAPAPM N1_ASF A1A_ASF
Dn(T):11:30 and also, even, namely to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the to go out ć and also, even, namely to lower and also, even, namely to turn around and also, even, namely to anger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing covenant dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely doing/making; to do/make and also, even, namely to turn around and also, even, namely to understand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up covenant dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Dn(T):11:30 and they-will-be-ENTER-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom|voc) and he/she/it-will-be-LOWER-ed and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and he/she/it-will-be-ANGER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) covenant (acc) holy ([Adj] acc) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and he/she/it-will-UNDERSTand, you(sg)-will-be-UNDERSTand-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) upon LEAVE-ing-BEHIND (acc) covenant (acc) holy ([Adj] acc)
Dn(T):11:30 Dn(T)_11:30_1 Dn(T)_11:30_2 Dn(T)_11:30_3 Dn(T)_11:30_4 Dn(T)_11:30_5 Dn(T)_11:30_6 Dn(T)_11:30_7 Dn(T)_11:30_8 Dn(T)_11:30_9 Dn(T)_11:30_10 Dn(T)_11:30_11 Dn(T)_11:30_12 Dn(T)_11:30_13 Dn(T)_11:30_14 Dn(T)_11:30_15 Dn(T)_11:30_16 Dn(T)_11:30_17 Dn(T)_11:30_18 Dn(T)_11:30_19 Dn(T)_11:30_20 Dn(T)_11:30_21 Dn(T)_11:30_22 Dn(T)_11:30_23 Dn(T)_11:30_24 Dn(T)_11:30_25 Dn(T)_11:30_26 Dn(T)_11:30_27
Dn(T):11:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:31 καὶ σπέρματα ἐξ αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ βεβηλώσουσιν τὸ ἁγίασμα τῆς δυναστείας καὶ μεταστήσουσιν τὸν ἐνδελεχισμὸν καὶ δώσουσιν βδέλυγμα ἠφανισμένον.
Dn(T):11:31 And seeds shall spring up out of him, and they shall profane the sanctuary of strength, and they shall remove the perpetual sacrifice, and make the abomination desolate. (Daniel 11:31 Brenton)
Dn(T):11:31 Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. (Daniel 11:31 BT_4)
Dn(T):11:31 καὶ σπέρματα ἐξ αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ βεβηλώσουσιν τὸ ἁγίασμα τῆς δυναστείας καὶ μεταστήσουσιν τὸν ἐνδελεχισμὸν καὶ δώσουσιν βδέλυγμα ἠφανισμένον.
Dn(T):11:31 καί σπέρμα[τ], -ατος, τό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό καί μεθ·ίστημι (ath. μεθ+ιστ(α)-/ath. μεθ+ιστ(η)-, μετα+στη·σ-, μετα+στη·σ- or 2nd ath. μετα+στ(η)-/ath. μετα+στ(α)-, -, -, μετα+στα·θ-) ὁ ἡ τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)
Dn(T):11:31 I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie By usuwać stać z; zmieniaj pozycję, usuwaj przez zabijanie, stój pośród albo w środku z, c. dat., “???????? µ????????” Il.5.514. I też, nawet, mianowicie By dawać Wstręt By znikać
Dn(T):11:31 kai\ spe/rmata e)X au)tou= a)nastE/sontai kai\ bebElO/sousin to\ a(gi/asma tE=s dunastei/as kai\ metastE/sousin to\n e)ndeleCHismo\n kai\ dO/sousin bde/lugma E)fanisme/non.
Dn(T):11:31 kai spermata eX autu anastEsontai kai bebElOsusin to hagiasma tEs dynasteias kai metastEsusin ton endeleCHismon kai dOsusin bdelygma Efanismenon.
Dn(T):11:31 C N3M_NPN P RD_GSM VF_FMI3P C VF_FAI3P RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1A_GSF C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM C VF_FAI3P N3M_ASN VT_XMPASN
Dn(T):11:31 and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the ć the ć and also, even, namely to remove to stand with; change position, remove by killing, stand among or in the midst of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514. the ć and also, even, namely to give abomination to disappear
Dn(T):11:31 and seeds (nom|acc|voc) out of (+gen) him/it/same (gen) they-will-be-STand-ed-UP and they-will-DEFILE, going-to-DEFILE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) the (gen) and they-will-REMOVE, going-to-REMOVE (fut ptcp) (dat) the (acc) and they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) abomination (nom|acc|voc) having-been-DISAPPEAR-ed (acc, nom|acc|voc)
Dn(T):11:31 Dn(T)_11:31_1 Dn(T)_11:31_2 Dn(T)_11:31_3 Dn(T)_11:31_4 Dn(T)_11:31_5 Dn(T)_11:31_6 Dn(T)_11:31_7 Dn(T)_11:31_8 Dn(T)_11:31_9 Dn(T)_11:31_10 Dn(T)_11:31_11 Dn(T)_11:31_12 Dn(T)_11:31_13 Dn(T)_11:31_14 Dn(T)_11:31_15 Dn(T)_11:31_16 Dn(T)_11:31_17 Dn(T)_11:31_18 Dn(T)_11:31_19
Dn(T):11:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:32 καὶ οἱ ἀνομοῦντες διαθήκην ἐπάξουσιν ἐν ὀλισθρήμασιν, καὶ λαὸς γινώσκοντες θεὸν αὐτοῦ κατισχύσουσιν καὶ ποιήσουσιν.
Dn(T):11:32 And the transgressors shall bring about a covenant by deceitful ways: but a people knowing their God shall prevail, and do valiantly. (Daniel 11:32 Brenton)
Dn(T):11:32 Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. (Daniel 11:32 BT_4)
Dn(T):11:32 καὶ οἱ ἀνομοῦντες διαθήκην ἐπάξουσιν ἐν ὀλισθρήμασιν, καὶ λαὸς γινώσκοντες θεὸν αὐτοῦ κατισχύσουσιν καὶ ποιήσουσιν.
Dn(T):11:32 καί ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐν καί λαός, -οῦ, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Dn(T):11:32 I też, nawet, mianowicie Konwencja Do na prowadź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Ludzie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Bóg  On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie By czynić/rób
Dn(T):11:32 kai\ oi( a)nomou=ntes diaTE/kEn e)pa/Xousin e)n o)lisTrE/masin, kai\ lao\s ginO/skontes Teo\n au)tou= katisCHu/sousin kai\ poiE/sousin.
Dn(T):11:32 kai hoi anomuntes diaTEkEn epaXusin en olisTrEmasin, kai laos ginOskontes Teon autu katisCHysusin kai poiEsusin.
Dn(T):11:32 C RA_NPM V2_PAPNPM N1_ASF VF_FAI3P P N3M_DPN C N2_NSM V1_PAPNPM N2_ASM RD_GSM VF_FAI3P C VF_FAI3P
Dn(T):11:32 and also, even, namely the ć covenant to upon-lead in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely people to know i.e. recognize. god [see theology] he/she/it/same to ??? and also, even, namely to do/make
Dn(T):11:32 and the (nom) covenant (acc) they-will-UPON-LEAD, going-to-UPON-LEAD (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) and people (nom) while KNOW-ing (nom|voc) god (acc) him/it/same (gen) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat)
Dn(T):11:32 Dn(T)_11:32_1 Dn(T)_11:32_2 Dn(T)_11:32_3 Dn(T)_11:32_4 Dn(T)_11:32_5 Dn(T)_11:32_6 Dn(T)_11:32_7 Dn(T)_11:32_8 Dn(T)_11:32_9 Dn(T)_11:32_10 Dn(T)_11:32_11 Dn(T)_11:32_12 Dn(T)_11:32_13 Dn(T)_11:32_14 Dn(T)_11:32_15
Dn(T):11:32 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):11:33 καὶ οἱ συνετοὶ τοῦ λαοῦ συνήσουσιν εἰς πολλά· καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν φλογὶ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐν διαρπαγῇ ἡμερῶν.
Dn(T):11:33 And the intelligent of the people shall understand much: yet they shall fall by the sword, and by flame, and by captivity, and by spoil of many days. (Daniel 11:33 Brenton)
Dn(T):11:33 Mędrcy spośród ludu pouczą wielu, polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa - do pewnego czasu. (Daniel 11:33 BT_4)
Dn(T):11:33 καὶ οἱ συνετοὶ τοῦ λαοῦ συνήσουσιν εἰς πολλά· καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν φλογὶ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐν διαρπαγῇ ἡμερῶν.
Dn(T):11:33 καί ὁ ἡ τό συν·ετός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) εἰς[1] πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν φλόξ, -ογός, ἡ καί ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί ἐν δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(T):11:33 I też, nawet, mianowicie insightful/bystry Ludzie By rozumieć Do (+przyspieszenie) Dużo I też, nawet, mianowicie By chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płomień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Dzień
Dn(T):11:33 kai\ oi( sunetoi\ tou= laou= sunE/sousin ei)s polla/· kai\ a)sTenE/sousin e)n r(omfai/a| kai\ e)n flogi\ kai\ e)n ai)CHmalOsi/a| kai\ e)n diarpagE=| E(merO=n.
Dn(T):11:33 kai hoi synetoi tu lau synEsusin eis polla· kai asTenEsusin en romfaia kai en flogi kai en aiCHmalOsia