Dn(T):8:1 Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Βαλτασαρ τοῦ βασιλέως ὅρασις ὤφθη πρός με, ἐγὼ Δανιηλ, μετὰ τὴν ὀφθεῖσάν μοι τὴν ἀρχήν.
Dn(T):8:1 In the third year of the reign of king Baltasar a vision appeared to me, even to me Daniel, after that which appeared to me at the first. (Daniel 8:1 Brenton)
Dn(T):8:1 W trzecim roku panowania króla Baltazara miałem widzenie, ja, Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. (Daniel 8:1 BT_4)
Dn(T):8:1 Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Βαλτασαρ τοῦ βασιλέως ὅρασις ὤφθη πρός με, ἐγὼ Δανιηλ, μετὰ τὴν ὀφθεῖσάν μοι τὴν ἀρχήν.
Dn(T):8:1 ἐν ἔτο·ς, -ους, τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅρασις, -εως, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ μετά ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ
Dn(T):8:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Trzeci Królestwo Król Wizja {Wyobrażenie} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Ja Daniel Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Początek
Dn(T):8:1 *)en e)/tei tri/tO| tE=s basilei/as *baltasar tou= basile/Os o(/rasis O)/fTE pro/s me, e)gO\ *daniEl, meta\ tE\n o)fTei=sa/n moi tE\n a)rCHE/n.
Dn(T):8:1 en etei tritO tEs basileias baltasar tu basileOs horasis OfTE pros me, egO daniEl, meta tEn ofTeisan moi tEn arCHEn.
Dn(T):8:1 P N3E_DSN A1_DSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM RA_GSM N3V_GSM N3I_NSF VVI_API3S P RP_AS RP_NS N_NSM P RA_ASF VV_APPASF RP_DS RA_ASF N1_ASF
Dn(T):8:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year third the kingdom ć the king vision to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), toward (+acc,+gen,+dat) I I Daniel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I the beginning
Dn(T):8:1 in/among/by (+dat) year (dat) third (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) king (gen) vision (nom) he/she/it-was-SEE-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) I (nom) Daniel (indecl) after (+acc), with (+gen) the (acc) upon being-SEE-ed (acc) me (dat) the (acc) beginning (acc)
Dn(T):8:1 Dn(T)_8:1_1 Dn(T)_8:1_2 Dn(T)_8:1_3 Dn(T)_8:1_4 Dn(T)_8:1_5 Dn(T)_8:1_6 Dn(T)_8:1_7 Dn(T)_8:1_8 Dn(T)_8:1_9 Dn(T)_8:1_10 Dn(T)_8:1_11 Dn(T)_8:1_12 Dn(T)_8:1_13 Dn(T)_8:1_14 Dn(T)_8:1_15 Dn(T)_8:1_16 Dn(T)_8:1_17 Dn(T)_8:1_18 Dn(T)_8:1_19 Dn(T)_8:1_20
Dn(T):8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:2 καὶ ἤμην ἐν Σούσοις τῇ βάρει, ἥ ἐστιν ἐν χώρᾳ Αιλαμ, καὶ εἶδον ἐν ὁράματι καὶ ἤμην ἐπὶ τοῦ Ουβαλ
Dn(T):8:2 And I was in Susa the palace, which is in the land of Aelam, and I was on the bank of Ubal. (Daniel 8:2 Brenton)
Dn(T):8:2 Gdy patrzałem podczas widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, w warowni, która leży w kraju Elam. Patrzałem w widzeniu i znalazłem się nad rzeką Ulaj. (Daniel 8:2 BT_4)
Dn(T):8:2 καὶ ἤμην ἐν Σούσοις τῇ βάρει, ἐστιν ἐν χώρᾳ Αιλαμ, καὶ εἶδον ἐν ὁράματι καὶ ἤμην ἐπὶ τοῦ Ουβαλ
Dn(T):8:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χώρα, -ας, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό
Dn(T):8:2 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Dn(T):8:2 kai\ E)/mEn e)n *sou/sois tE=| ba/rei, E(/ e)stin e)n CHO/ra| *ailam, kai\ ei)=don e)n o(ra/mati kai\ E)/mEn e)pi\ tou= *oubal
Dn(T):8:2 kai EmEn en susois tE barei, hE estin en CHOra ailam, kai eidon en horamati kai EmEn epi tu ubal
Dn(T):8:2 C V9I_IMI1S P N_DPM RA_DSF N3I_DSF RR_NSF V9_PAI3S P N1A_DSF N_GS C VBI_AAI1S P N3M_DSN C V9I_IMI1S P RA_GS N_GS
Dn(T):8:2 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the burden [see barometric]; heavy; to burden who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Dn(T):8:2 and I-was-being in/among/by (+dat) the (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing! who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) region (dat) and I-SEE-ed, they-SEE-ed in/among/by (+dat) vision (dat) and I-was-being upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)
Dn(T):8:2 Dn(T)_8:2_1 Dn(T)_8:2_2 Dn(T)_8:2_3 Dn(T)_8:2_4 Dn(T)_8:2_5 Dn(T)_8:2_6 Dn(T)_8:2_7 Dn(T)_8:2_8 Dn(T)_8:2_9 Dn(T)_8:2_10 Dn(T)_8:2_11 Dn(T)_8:2_12 Dn(T)_8:2_13 Dn(T)_8:2_14 Dn(T)_8:2_15 Dn(T)_8:2_16 Dn(T)_8:2_17 Dn(T)_8:2_18 Dn(T)_8:2_19 Dn(T)_8:2_20
Dn(T):8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:3 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ κριὸς εἷς ἑστηκὼς πρὸ τοῦ Ουβαλ, καὶ αὐτῷ κέρατα, καὶ τὰ κέρατα ὑψηλά, καὶ τὸ ἓν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, καὶ τὸ ὑψηλὸν ἀνέβαινεν ἐπ’ ἐσχάτων.
Dn(T):8:3 And I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, a ram standing in front of the Ubal; and he had high horns; and one was higher than the other, and the high one came up last. (Daniel 8:3 Brenton)
Dn(T):8:3 Podniosłem oczy i spojrzałem, a oto jeden baran stał nad rzeką; miał on dwa rogi, obydwa wysokie, jeden wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł później. (Daniel 8:3 BT_4)
Dn(T):8:3 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ κριὸς εἷς ἑστηκὼς πρὸ τοῦ Ουβαλ, καὶ αὐτῷ κέρατα, καὶ τὰ κέρατα ὑψηλά, καὶ τὸ ἓν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, καὶ τὸ ὑψηλὸν ἀνέβαινεν ἐπ’ ἐσχάτων.
Dn(T):8:3 καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρό ὁ ἡ τό καί αὐτός αὐτή αὐτό κέρα[τ]ς, -ατος, τό καί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὑψηλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὑψηλό·τερος -α -ον (Comp. of ὑψηλός) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ἔσχατος -η -ον
Dn(T):8:3 I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Oko Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeden By powodować stać Przedtem (+informacja) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Róg I też, nawet, mianowicie Róg Podniesiony I też, nawet, mianowicie Jeden ??? Inny I też, nawet, mianowicie Podniesiony By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni
Dn(T):8:3 kai\ E)=ra tou\s o)fTalmou/s mou kai\ ei)=don kai\ i)dou\ krio\s ei(=s e(stEkO\s pro\ tou= *oubal, kai\ au)tO=| ke/rata, kai\ ta\ ke/rata u(PSEla/, kai\ to\ e(\n u(PSElo/teron tou= e(te/rou, kai\ to\ u(PSElo\n a)ne/bainen e)p’ e)sCHa/tOn.
Dn(T):8:3 kai Era tus ofTalmus mu kai eidon kai idu krios heis hestEkOs pro tu ubal, kai autO kerata, kai ta kerata hyPSEla, kai to hen hyPSEloteron tu heteru, kai to hyPSElon anebainen ep’ esCHatOn.
Dn(T):8:3 C VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RP_GS C VBI_AAI1S C I N2_NSM A3_NSM VXI_XAPNSM P RA_GS N_GS C RD_DSM N3T_NPN C RA_NPN N3T_NPN A1_NPN C RA_NSN A3_NSN A1_NSNC RA_GSN A1A_GSN C RA_NSN A1_NSN V1I_IAI3S P A1_GPN
Dn(T):8:3 and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise the eye I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć one to cause to stand before (+gen) the ć and also, even, namely he/she/it/same horn and also, even, namely the horn elevated and also, even, namely the one ??? the other and also, even, namely the elevated to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last
Dn(T):8:3 and he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) eyes (acc) me (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! one (nom) having CAUSE-ed-TO-STand (nom) before (+gen) the (gen) and him/it/same (dat) horns (nom|acc|voc) and the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) one (nom|acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) other (gen) and the (nom|acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-ASCEND-ing, he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen)
Dn(T):8:3 Dn(T)_8:3_1 Dn(T)_8:3_2 Dn(T)_8:3_3 Dn(T)_8:3_4 Dn(T)_8:3_5 Dn(T)_8:3_6 Dn(T)_8:3_7 Dn(T)_8:3_8 Dn(T)_8:3_9 Dn(T)_8:3_10 Dn(T)_8:3_11 Dn(T)_8:3_12 Dn(T)_8:3_13 Dn(T)_8:3_14 Dn(T)_8:3_15 Dn(T)_8:3_16 Dn(T)_8:3_17 Dn(T)_8:3_18 Dn(T)_8:3_19 Dn(T)_8:3_20 Dn(T)_8:3_21 Dn(T)_8:3_22 Dn(T)_8:3_23 Dn(T)_8:3_24 Dn(T)_8:3_25 Dn(T)_8:3_26 Dn(T)_8:3_27 Dn(T)_8:3_28 Dn(T)_8:3_29 Dn(T)_8:3_30 Dn(T)_8:3_31 Dn(T)_8:3_32 Dn(T)_8:3_33 Dn(T)_8:3_34
Dn(T):8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:4 εἶδον τὸν κριὸν κερατίζοντα κατὰ θάλασσαν καὶ βορρᾶν καὶ νότον, καὶ πάντα τὰ θηρία οὐ στήσονται ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἐμεγαλύνθη.
Dn(T):8:4 And I saw the ram butting westward, and northward, and southward; and no beast could stand before him, and there was none that could deliver out of his hand; and he did according to his will, and became great. (Daniel 8:4 Brenton)
Dn(T):8:4 Ujrzałem barana bodącego rogami ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie mogło mu sprostać ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał, i stawał się wielki. (Daniel 8:4 BT_4)
Dn(T):8:4 εἶδον τὸν κριὸν κερατίζοντα κατὰ θάλασσαν καὶ βορρᾶν καὶ νότον, καὶ πάντα τὰ θηρία οὐ στήσονται ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἐξαιρούμενος ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἐμεγαλύνθη.
Dn(T):8:4 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί νότος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)
Dn(T):8:4 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie Na północ I też, nawet, mianowicie Na południe I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By wyjmować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę
Dn(T):8:4 ei)=don to\n krio\n kerati/DZonta kata\ Ta/lassan kai\ borra=n kai\ no/ton, kai\ pa/nta ta\ TEri/a ou) stE/sontai e)nO/pion au)tou=, kai\ ou)k E)=n o( e)Xairou/menos e)k CHeiro\s au)tou=, kai\ e)poi/Esen kata\ to\ Te/lEma au)tou= kai\ e)megalu/nTE.
Dn(T):8:4 eidon ton krion keratiDZonta kata Talassan kai borran kai noton, kai panta ta TEria u stEsontai enOpion autu, kai uk En ho eXairumenos ek CHeiros autu, kai epoiEsen kata to TelEma autu kai emegalynTE.
Dn(T):8:4 VBI_AAI1S RA_ASM N2_ASM V1_PAPASM P N1S_ASF C N1T_ASM C N2_ASM C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN D VF_FMI3P P RD_GSM C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PMPNSM P N3_GSF RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VCI_API3S
Dn(T):8:4 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely north and also, even, namely south and also, even, namely every all, each, every, the whole of the beast οὐχ before rough breathing to cause to stand in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to take out out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same and also, even, namely to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the will desire, will, wish he/she/it/same and also, even, namely to magnify/laud
Dn(T):8:4 I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sea (acc) and north (acc) and south (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) not they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-was the (nom) while being-TAKE OUT-ed (nom) out of (+gen) hand (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed
Dn(T):8:4 Dn(T)_8:4_1 Dn(T)_8:4_2 Dn(T)_8:4_3 Dn(T)_8:4_4 Dn(T)_8:4_5 Dn(T)_8:4_6 Dn(T)_8:4_7 Dn(T)_8:4_8 Dn(T)_8:4_9 Dn(T)_8:4_10 Dn(T)_8:4_11 Dn(T)_8:4_12 Dn(T)_8:4_13 Dn(T)_8:4_14 Dn(T)_8:4_15 Dn(T)_8:4_16 Dn(T)_8:4_17 Dn(T)_8:4_18 Dn(T)_8:4_19 Dn(T)_8:4_20 Dn(T)_8:4_21 Dn(T)_8:4_22 Dn(T)_8:4_23 Dn(T)_8:4_24 Dn(T)_8:4_25 Dn(T)_8:4_26 Dn(T)_8:4_27 Dn(T)_8:4_28 Dn(T)_8:4_29 Dn(T)_8:4_30 Dn(T)_8:4_31 Dn(T)_8:4_32 Dn(T)_8:4_33 Dn(T)_8:4_34
Dn(T):8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:5 καὶ ἐγὼ ἤμην συνίων καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καὶ οὐκ ἦν ἁπτόμενος τῆς γῆς, καὶ τῷ τράγῳ κέρας θεωρητὸν ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Dn(T):8:5 And I was considering, and, behold, a he-goat came from the south-west on the face of the whole earth, and touched not the earth: and the goat had a horn between his eyes. (Daniel 8:5 Brenton)
Dn(T):8:5 Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między oczami. (Daniel 8:5 BT_4)
Dn(T):8:5 καὶ ἐγὼ ἤμην συνίων καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καὶ οὐκ ἦν ἁπτόμενος τῆς γῆς, καὶ τῷ τράγῳ κέρας θεωρητὸν ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.
Dn(T):8:5 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τράγος, -ου, ὁ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):8:5 I też, nawet, mianowicie Ja By być By być razem; by rozumieć I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On kozioł Kozioł By przychodzić; by zaczynać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie On kozioł Róg W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Oko On/ona/to/to samo
Dn(T):8:5 kai\ e)gO\ E)/mEn suni/On kai\ i)dou\ tra/gos ai)gO=n E)/rCHeto a)po\ libo\s e)pi\ pro/sOpon pa/sEs tE=s gE=s kai\ ou)k E)=n a(pto/menos tE=s gE=s, kai\ tO=| tra/gO| ke/ras TeOrEto\n a)na\ me/son tO=n o)fTalmO=n au)tou=.
Dn(T):8:5 kai egO EmEn syniOn kai idu tragos aigOn ErCHeto apo libos epi prosOpon pasEs tEs gEs kai uk En haptomenos tEs gEs, kai tO tragO keras TeOrEton ana meson tOn ofTalmOn autu.
Dn(T):8:5 C RP_NS V9I_IMI1S V7_PAPNSM C I N2_NSM N3G_GPM V1I_IMI3S P N3_GSM P N2N_ASN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF C D V9_IAI3S V1_PMPNSM RA_GSF N1_GSF C RA_DSM N2_DSM N3T_NSN A1_NSN P A1_ASM RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Dn(T):8:5 and also, even, namely I to be to be together; to understand and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he-goat goat to come; to begin from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be to lay hands on set fire, touch the earth/land and also, even, namely the he-goat horn ć up/each/by (+acc) middle the eye he/she/it/same
Dn(T):8:5 and I (nom) I-was-being while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! he-goat (nom) goats (gen) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed away from (+gen) southwest (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen) and not he/she/it-was while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen) earth/land (gen) and the (dat) he-goat (dat) horn (nom|acc|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen)
Dn(T):8:5 Dn(T)_8:5_1 Dn(T)_8:5_2 Dn(T)_8:5_3 Dn(T)_8:5_4 Dn(T)_8:5_5 Dn(T)_8:5_6 Dn(T)_8:5_7 Dn(T)_8:5_8 Dn(T)_8:5_9 Dn(T)_8:5_10 Dn(T)_8:5_11 Dn(T)_8:5_12 Dn(T)_8:5_13 Dn(T)_8:5_14 Dn(T)_8:5_15 Dn(T)_8:5_16 Dn(T)_8:5_17 Dn(T)_8:5_18 Dn(T)_8:5_19 Dn(T)_8:5_20 Dn(T)_8:5_21 Dn(T)_8:5_22 Dn(T)_8:5_23 Dn(T)_8:5_24 Dn(T)_8:5_25 Dn(T)_8:5_26 Dn(T)_8:5_27 Dn(T)_8:5_28 Dn(T)_8:5_29 Dn(T)_8:5_30 Dn(T)_8:5_31 Dn(T)_8:5_32
Dn(T):8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:6 καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ κριοῦ τοῦ τὰ κέρατα ἔχοντος, οὗ εἶδον, ἑστῶτος ἐνώπιον τοῦ Ουβαλ καὶ ἔδραμεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁρμῇ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.
Dn(T):8:6 And he came to the ram that had the horns, which I had seen standing in front of the Ubal, and he ran at him with the violence of his strength. (Daniel 8:6 Brenton)
Dn(T):8:6 Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. (Daniel 8:6 BT_4)
Dn(T):8:6 καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ κριοῦ τοῦ τὰ κέρατα ἔχοντος, οὗ εἶδον, ἑστῶτος ἐνώπιον τοῦ Ουβαλ καὶ ἔδραμεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁρμῇ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.
Dn(T):8:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό καί τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁρμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):8:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Róg By mieć Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? I też, nawet, mianowicie By jechać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Impuls [zobacz hormon] Siła On/ona/to/to samo
Dn(T):8:6 kai\ E)=lTen e(/Os tou= kriou= tou= ta\ ke/rata e)/CHontos, ou(= ei)=don, e(stO=tos e)nO/pion tou= *oubal kai\ e)/dramen pro\s au)to\n e)n o(rmE=| tE=s i)sCHu/os au)tou=.
Dn(T):8:6 kai ElTen heOs tu kriu tu ta kerata eCHontos, hu eidon, hestOtos enOpion tu ubal kai edramen pros auton en hormE tEs isCHyos autu.
Dn(T):8:6 C VBI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RA_GSM RA_APN N3T_APN V1_PAPGSM RR_GSM VBI_AAI1S VXI_XAPGSM P RA_GS N_GS C VBI_AAI3S P RD_ASM P N1_DSF RA_GSF N3U_GSF RD_GSM
Dn(T):8:6 and also, even, namely to come until; dawn the ć the the horn to have where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to cause to stand in the presence of (+gen); ??? the ć and also, even, namely to run toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among impulse [see hormone] the strength he/she/it/same
Dn(T):8:6 and he/she/it-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) the (gen) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) while HAVE-ing (gen) where; who/whom/which (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed having CAUSE-ed-TO-STand (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) and he/she/it-RUN-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) impulse (dat) the (gen) strength (gen) him/it/same (gen)
Dn(T):8:6 Dn(T)_8:6_1 Dn(T)_8:6_2 Dn(T)_8:6_3 Dn(T)_8:6_4 Dn(T)_8:6_5 Dn(T)_8:6_6 Dn(T)_8:6_7 Dn(T)_8:6_8 Dn(T)_8:6_9 Dn(T)_8:6_10 Dn(T)_8:6_11 Dn(T)_8:6_12 Dn(T)_8:6_13 Dn(T)_8:6_14 Dn(T)_8:6_15 Dn(T)_8:6_16 Dn(T)_8:6_17 Dn(T)_8:6_18 Dn(T)_8:6_19 Dn(T)_8:6_20 Dn(T)_8:6_21 Dn(T)_8:6_22 Dn(T)_8:6_23 Dn(T)_8:6_24
Dn(T):8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:7 καὶ εἶδον αὐτὸν φθάνοντα ἕως τοῦ κριοῦ, καὶ ἐξηγριάνθη πρὸς αὐτὸν καὶ ἔπαισεν τὸν κριὸν καὶ συνέτριψεν ἀμφότερα τὰ κέρατα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἰσχὺς τῷ κριῷ τοῦ στῆναι ἐνώπιον αὐτοῦ· καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ συνεπάτησεν αὐτόν, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος τὸν κριὸν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ.
Dn(T):8:7 And I saw him coming up close to the ram, and he was furiously enraged against him, and he smote the ram, and broke both his horns: and there was no strength in the ram to stand before him, but he cast him on the ground, and trampled on him; and there was none that could deliver the ram out of his hand. (Daniel 8:7 Brenton)
Dn(T):8:7 Zobaczyłem, jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego mocy. (Daniel 8:7 BT_4)
Dn(T):8:7 καὶ εἶδον αὐτὸν φθάνοντα ἕως τοῦ κριοῦ, καὶ ἐξηγριάνθη πρὸς αὐτὸν καὶ ἔπαισεν τὸν κριὸν καὶ συνέτριψεν ἀμφότερα τὰ κέρατα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἰσχὺς τῷ κριῷ τοῦ στῆναι ἐνώπιον αὐτοῦ· καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ συνεπάτησεν αὐτόν, καὶ οὐκ ἦν ἐξαιρούμενος τὸν κριὸν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ.
Dn(T):8:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό καί πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί συμ·πατέω [LXX] (συν+πατ(ε)-, συν+πατη·σ-, συν+πατη·σ-, -, -, συν+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):8:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By iść przodem przybywać po pierwsze Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Obaj Róg On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Siła By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By wyjmować Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo
Dn(T):8:7 kai\ ei)=don au)to\n fTa/nonta e(/Os tou= kriou=, kai\ e)XEgria/nTE pro\s au)to\n kai\ e)/paisen to\n krio\n kai\ sune/triPSen a)mfo/tera ta\ ke/rata au)tou=, kai\ ou)k E)=n i)sCHu\s tO=| kriO=| tou= stE=nai e)nO/pion au)tou=· kai\ e)/rriPSen au)to\n e)pi\ tE\n gE=n kai\ sunepa/tEsen au)to/n, kai\ ou)k E)=n o( e)Xairou/menos to\n krio\n e)k CHeiro\s au)tou=.
Dn(T):8:7 kai eidon auton fTanonta heOs tu kriu, kai eXEgrianTE pros auton kai epaisen ton krion kai synetriPSen amfotera ta kerata autu, kai uk En isCHys tO kriO tu stEnai enOpion autu· kai erriPSen auton epi tEn gEn kai synepatEsen auton, kai uk En ho eXairumenos ton krion ek CHeiros autu.
Dn(T):8:7 C VBI_AAI1S RD_ASM V1_PAPASM P RA_GSM N2_GSM C VCI_API3S P RD_ASM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S A1_APN RA_APN N3T_APN RD_GSM C D V9_IAI3S N3_NSF RA_DSM N2_DSM RA_GSN VH_AAN P RD_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASM C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PMPNSM RA_ASM N2_ASM P N3_GSF RD_GSM
Dn(T):8:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to precede to arrive first until; dawn the ć and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to ??? the ć and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) both the horn he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be strength the ć the to cause to stand in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to take out the ć out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same
Dn(T):8:7 and I-SEE-ed, they-SEE-ed him/it/same (acc) while PRECEDE-ing (acc, nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-???-ed the (acc) and he/she/it-BREAK-ed both (nom|acc|voc) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-was strength (nom) the (dat) the (gen) to-CAUSE-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) and not he/she/it-was the (nom) while being-TAKE OUT-ed (nom) the (acc) out of (+gen) hand (gen) him/it/same (gen)
Dn(T):8:7 Dn(T)_8:7_1 Dn(T)_8:7_2 Dn(T)_8:7_3 Dn(T)_8:7_4 Dn(T)_8:7_5 Dn(T)_8:7_6 Dn(T)_8:7_7 Dn(T)_8:7_8 Dn(T)_8:7_9 Dn(T)_8:7_10 Dn(T)_8:7_11 Dn(T)_8:7_12 Dn(T)_8:7_13 Dn(T)_8:7_14 Dn(T)_8:7_15 Dn(T)_8:7_16 Dn(T)_8:7_17 Dn(T)_8:7_18 Dn(T)_8:7_19 Dn(T)_8:7_20 Dn(T)_8:7_21 Dn(T)_8:7_22 Dn(T)_8:7_23 Dn(T)_8:7_24 Dn(T)_8:7_25 Dn(T)_8:7_26 Dn(T)_8:7_27 Dn(T)_8:7_28 Dn(T)_8:7_29 Dn(T)_8:7_30 Dn(T)_8:7_31 Dn(T)_8:7_32 Dn(T)_8:7_33 Dn(T)_8:7_34 Dn(T)_8:7_35 Dn(T)_8:7_36 Dn(T)_8:7_37 Dn(T)_8:7_38 Dn(T)_8:7_39 Dn(T)_8:7_40 Dn(T)_8:7_41 Dn(T)_8:7_42 Dn(T)_8:7_43 Dn(T)_8:7_44 Dn(T)_8:7_45 Dn(T)_8:7_46 Dn(T)_8:7_47 Dn(T)_8:7_48 Dn(T)_8:7_49 Dn(T)_8:7_50
Dn(T):8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:8 καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν ἐμεγαλύνθη ἕως σφόδρα, καὶ ἐν τῷ ἰσχῦσαι αὐτὸν συνετρίβη τὸ κέρας αὐτοῦ τὸ μέγα, καὶ ἀνέβη κέρατα τέσσαρα ὑποκάτω αὐτοῦ εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ.
Dn(T):8:8 And the he-goat grew exceedingly great: and when he was strong, his great horn was broken; and four other horns rose up in its place toward the four winds of heaven. (Daniel 8:8 Brenton)
Dn(T):8:8 Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne - ku czterem stronom świata. (Daniel 8:8 BT_4)
Dn(T):8:8 καὶ τράγος τῶν αἰγῶν ἐμεγαλύνθη ἕως σφόδρα, καὶ ἐν τῷ ἰσχῦσαι αὐτὸν συνετρίβη τὸ κέρας αὐτοῦ τὸ μέγα, καὶ ἀνέβη κέρατα τέσσαρα ὑποκάτω αὐτοῦ εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ.
Dn(T):8:8 καί ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω σφόδρα καί ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κέρα[τ]ς, -ατος, τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Dn(T):8:8 I też, nawet, mianowicie On kozioł Kozioł By powiększać/chwałę Aż; świtaj Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mieć siła On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Róg On/ona/to/to samo Wielki I też, nawet, mianowicie By podnosić Róg Cztery Poniżej On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Cztery Wiatr Nieba/niebo
Dn(T):8:8 kai\ o( tra/gos tO=n ai)gO=n e)megalu/nTE e(/Os sfo/dra, kai\ e)n tO=| i)sCHu=sai au)to\n sunetri/bE to\ ke/ras au)tou= to\ me/ga, kai\ a)ne/bE ke/rata te/ssara u(poka/tO au)tou= ei)s tou\s te/ssaras a)ne/mous tou= ou)ranou=.
Dn(T):8:8 kai ho tragos tOn aigOn emegalynTE heOs sfodra, kai en tO isCHysai auton synetribE to keras autu to mega, kai anebE kerata tessara hypokatO autu eis tus tessaras anemus tu uranu.
Dn(T):8:8 C RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3G_GPM VCI_API3S P D C P RA_DSN VA_AAN RD_ASM VDI_API3S RA_NSN N3T_NSN RD_GSM RA_NSN A1P_NSN C VZI_AAI3S N3T_NPN A3_NPN P RD_GSN P RA_APM A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM
Dn(T):8:8 and also, even, namely the he-goat the goat to magnify/laud until; dawn vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to have strength he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) the horn he/she/it/same the great and also, even, namely to ascend horn four below he/she/it/same into (+acc) the four wind the sky/heaven
Dn(T):8:8 and the (nom) he-goat (nom) the (gen) goats (gen) he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) vehement, and in/among/by (+dat) the (dat) to-HAVE-STRENGTH, be-you(sg)-HAVE-ed-STRENGTH!, he/she/it-happens-to-HAVE-STRENGTH (opt) him/it/same (acc) he/she/it-was-BREAK-ed the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-ASCEND-ed horns (nom|acc|voc) four (nom|acc) below him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) four (acc) winds (acc) the (gen) sky/heaven (gen)
Dn(T):8:8 Dn(T)_8:8_1 Dn(T)_8:8_2 Dn(T)_8:8_3 Dn(T)_8:8_4 Dn(T)_8:8_5 Dn(T)_8:8_6 Dn(T)_8:8_7 Dn(T)_8:8_8 Dn(T)_8:8_9 Dn(T)_8:8_10 Dn(T)_8:8_11 Dn(T)_8:8_12 Dn(T)_8:8_13 Dn(T)_8:8_14 Dn(T)_8:8_15 Dn(T)_8:8_16 Dn(T)_8:8_17 Dn(T)_8:8_18 Dn(T)_8:8_19 Dn(T)_8:8_20 Dn(T)_8:8_21 Dn(T)_8:8_22 Dn(T)_8:8_23 Dn(T)_8:8_24 Dn(T)_8:8_25 Dn(T)_8:8_26 Dn(T)_8:8_27 Dn(T)_8:8_28 Dn(T)_8:8_29 Dn(T)_8:8_30 Dn(T)_8:8_31
Dn(T):8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:9 καὶ ἐκ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν ἐξῆλθεν κέρας ἓν ἰσχυρὸν καὶ ἐμεγαλύνθη περισσῶς πρὸς τὸν νότον καὶ πρὸς ἀνατολὴν καὶ πρὸς τὴν δύναμιν·
Dn(T):8:9 And out of one of them came forth one strong horn, and it grew very great toward the south, and toward the host: (Daniel 8:9 Brenton)
Dn(T):8:9 Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. (Daniel 8:9 BT_4)
Dn(T):8:9 καὶ ἐκ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν ἐξῆλθεν κέρας ἓν ἰσχυρὸν καὶ ἐμεγαλύνθη περισσῶς πρὸς τὸν νότον καὶ πρὸς ἀνατολὴν καὶ πρὸς τὴν δύναμιν·
Dn(T):8:9 καί ἐκ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κέρα[τ]ς, -ατος, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἰσχυρός -ά -όν καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) περισσῶς πρός ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί πρός ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ
Dn(T):8:9 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeden On/ona/to/to samo By wychodzić Róg Jeden Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę Wszystko bardziej Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zdolność
Dn(T):8:9 kai\ e)k tou= e(no\s au)tO=n e)XE=lTen ke/ras e(\n i)sCHuro\n kai\ e)megalu/nTE perissO=s pro\s to\n no/ton kai\ pro\s a)natolE\n kai\ pro\s tE\n du/namin·
Dn(T):8:9 kai ek tu henos autOn eXElTen keras hen isCHyron kai emegalynTE perissOs pros ton noton kai pros anatolEn kai pros tEn dynamin·
Dn(T):8:9 C P RA_GSN A3_GSN RD_GPN VBI_AAI3S N3T_NSN A3_NSN A1A_NSN C VCI_API3S D P RA_ASM N2_ASM C P N1_ASF C P RA_ASF N3I_ASF
Dn(T):8:9 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the one he/she/it/same to come out horn one mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely to magnify/laud all the more toward (+acc,+gen,+dat) the south and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the ability
Dn(T):8:9 and out of (+gen) the (gen) one (gen) them/same (gen) he/she/it-COME-ed-OUT horn (nom|acc|voc) one (nom|acc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed all the more toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) south (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawn (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) ability (acc)
Dn(T):8:9 Dn(T)_8:9_1 Dn(T)_8:9_2 Dn(T)_8:9_3 Dn(T)_8:9_4 Dn(T)_8:9_5 Dn(T)_8:9_6 Dn(T)_8:9_7 Dn(T)_8:9_8 Dn(T)_8:9_9 Dn(T)_8:9_10 Dn(T)_8:9_11 Dn(T)_8:9_12 Dn(T)_8:9_13 Dn(T)_8:9_14 Dn(T)_8:9_15 Dn(T)_8:9_16 Dn(T)_8:9_17 Dn(T)_8:9_18 Dn(T)_8:9_19 Dn(T)_8:9_20 Dn(T)_8:9_21 Dn(T)_8:9_22
Dn(T):8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:10 ἐμεγαλύνθη ἕως τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῶν ἄστρων, καὶ συνεπάτησεν αὐτά,
Dn(T):8:10 and it magnified itself to the host of heaven; and there fell to the earth some of the host of heaven and of the stars, and they trampled on them. (Daniel 8:10 Brenton)
Dn(T):8:10 Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. (Daniel 8:10 BT_4)
Dn(T):8:10 ἐμεγαλύνθη ἕως τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῶν ἄστρων, καὶ συνεπάτησεν αὐτά,
Dn(T):8:10 μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀπό ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) καί συμ·πατέω [LXX] (συν+πατ(ε)-, συν+πατη·σ-, συν+πατη·σ-, -, -, συν+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):8:10 By powiększać/chwałę Aż; świtaj Zdolność Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdolność Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gwiezdny I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo
Dn(T):8:10 e)megalu/nTE e(/Os tE=s duna/meOs tou= ou)ranou=, kai\ e)/pesen e)pi\ tE\n gE=n a)po\ tE=s duna/meOs tou= ou)ranou= kai\ a)po\ tO=n a)/strOn, kai\ sunepa/tEsen au)ta/,
Dn(T):8:10 emegalynTE heOs tEs dynameOs tu uranu, kai epesen epi tEn gEn apo tEs dynameOs tu uranu kai apo tOn astrOn, kai synepatEsen auta,
Dn(T):8:10 VCI_API3S P RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF P RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N2_GSM C P RA_GPN N2N_GPN C VAI_AAI3S RD_APN
Dn(T):8:10 to magnify/laud until; dawn the ability the sky/heaven and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ability the sky/heaven and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the star and also, even, namely to ??? he/she/it/same
Dn(T):8:10 he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) ability (gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) away from (+gen) the (gen) ability (gen) the (gen) sky/heaven (gen) and away from (+gen) the (gen) stars (gen) and he/she/it-???-ed they/them/same (nom|acc)
Dn(T):8:10 Dn(T)_8:10_1 Dn(T)_8:10_2 Dn(T)_8:10_3 Dn(T)_8:10_4 Dn(T)_8:10_5 Dn(T)_8:10_6 Dn(T)_8:10_7 Dn(T)_8:10_8 Dn(T)_8:10_9 Dn(T)_8:10_10 Dn(T)_8:10_11 Dn(T)_8:10_12 Dn(T)_8:10_13 Dn(T)_8:10_14 Dn(T)_8:10_15 Dn(T)_8:10_16 Dn(T)_8:10_17 Dn(T)_8:10_18 Dn(T)_8:10_19 Dn(T)_8:10_20 Dn(T)_8:10_21 Dn(T)_8:10_22 Dn(T)_8:10_23
Dn(T):8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:11 καὶ ἕως οὗ ὁ ἀρχιστράτηγος ῥύσηται τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ δι’ αὐτὸν θυσία ἐρράχθη, καὶ ἐγενήθη καὶ κατευοδώθη αὐτῷ, καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται·
Dn(T):8:11 And this shall be until the chief captain shall have delivered the captivity: and by reason of him the sacrifice was disturbed, and he prospered; and the holy place shall be made desolate. (Daniel 8:11 Brenton)
Dn(T):8:11 Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu wieczną ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku (Daniel 8:11 BT_4)
Dn(T):8:11 καὶ ἕως οὗ ἀρχιστράτηγος ῥύσηται τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ δι’ αὐτὸν θυσία ἐρράχθη, καὶ ἐγενήθη καὶ κατευοδώθη αὐτῷ, καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται·
Dn(T):8:11 καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί διά αὐτός αὐτή αὐτό θυσία, -ας, ἡ ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Dn(T):8:11 I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Jeńcy I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ofiara gnębią, poświęcają By uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By leżeć odłogiem
Dn(T):8:11 kai\ e(/Os ou(= o( a)rCHistra/tEgos r(u/sEtai tE\n ai)CHmalOsi/an, kai\ di’ au)to\n Tusi/a e)rra/CHTE, kai\ e)genE/TE kai\ kateuodO/TE au)tO=|, kai\ to\ a(/gion e)rEmOTE/setai·
Dn(T):8:11 kai heOs hu ho arCHistratEgos rysEtai tEn aiCHmalOsian, kai di’ auton Tysia erraCHTE, kai egenETE kai kateuodOTE autO, kai to hagion erEmOTEsetai·
Dn(T):8:11 C P RR_GSM RA_NSM N2_NSM VA_AMS3S RA_ASF N1A_ASF C P RD_ASM N1A_NSF VQI_API3S C VCI_API3S C VC_API3S RD_DSM C RA_NSN A1A_NSN VC_FPI3S
Dn(T):8:11 and also, even, namely until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the ć to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the captives and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same sacrifice victimize, immolate to strike dash, overthrow and also, even, namely to become become, happen and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to lay waste
Dn(T):8:11 and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) the (nom) he/she/it-should-be-DELIVER-ed the (acc) captives (acc) and because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) sacrifice (nom|voc) he/she/it-was-???-ed and he/she/it-was-BECOME-ed and him/it/same (dat) and the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE
Dn(T):8:11 Dn(T)_8:11_1 Dn(T)_8:11_2 Dn(T)_8:11_3 Dn(T)_8:11_4 Dn(T)_8:11_5 Dn(T)_8:11_6 Dn(T)_8:11_7 Dn(T)_8:11_8 Dn(T)_8:11_9 Dn(T)_8:11_10 Dn(T)_8:11_11 Dn(T)_8:11_12 Dn(T)_8:11_13 Dn(T)_8:11_14 Dn(T)_8:11_15 Dn(T)_8:11_16 Dn(T)_8:11_17 Dn(T)_8:11_18 Dn(T)_8:11_19 Dn(T)_8:11_20 Dn(T)_8:11_21 Dn(T)_8:11_22
Dn(T):8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:12 καὶ ἐδόθη ἐπὶ τὴν θυσίαν ἁμαρτία, καὶ ἐρρίφη χαμαὶ ἡ δικαιοσύνη, καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη.
Dn(T):8:12 And a sin-offering was given for the sacrifice, and righteousness was cast down to the ground; and it practised, and prospered. (Daniel 8:12 Brenton)
Dn(T):8:12 i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie. (Daniel 8:12 BT_4)
Dn(T):8:12 καὶ ἐδόθη ἐπὶ τὴν θυσίαν ἁμαρτία, καὶ ἐρρίφη χαμαὶ δικαιοσύνη, καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη.
Dn(T):8:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) χαμαί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-)
Dn(T):8:12 I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Na gruncie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia
Dn(T):8:12 kai\ e)do/TE e)pi\ tE\n Tusi/an a(marti/a, kai\ e)rri/fE CHamai\ E( dikaiosu/nE, kai\ e)poi/Esen kai\ eu)odO/TE.
Dn(T):8:12 kai edoTE epi tEn Tysian hamartia, kai errifE CHamai hE dikaiosynE, kai epoiEsen kai euodOTE.
Dn(T):8:12 C VCI_API3S P RA_ASF N1A_ASF N1A_NSF C VDI_API3S D RA_NSF N1_NSF C VAI_AAI3S C VC_API3S
Dn(T):8:12 and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to toss/fling/dump on the ground the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to do/make and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed
Dn(T):8:12 and he/she/it-was-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sacrifice (acc) sin (nom|voc) and he/she/it-was-TOSS/FLING/DUMP-ed on the ground the (nom) righteousness (nom|voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-was-PROSPER-ed
Dn(T):8:12 Dn(T)_8:12_1 Dn(T)_8:12_2 Dn(T)_8:12_3 Dn(T)_8:12_4 Dn(T)_8:12_5 Dn(T)_8:12_6 Dn(T)_8:12_7 Dn(T)_8:12_8 Dn(T)_8:12_9 Dn(T)_8:12_10 Dn(T)_8:12_11 Dn(T)_8:12_12 Dn(T)_8:12_13 Dn(T)_8:12_14 Dn(T)_8:12_15
Dn(T):8:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:13 καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἁγίου λαλοῦντος, καὶ εἶπεν εἷς ἅγιος τῷ φελμουνι τῷ λαλοῦντι Ἕως πότε ἡ ὅρασις στήσεται, ἡ θυσία ἡ ἀρθεῖσα καὶ ἡ ἁμαρτία ἐρημώσεως ἡ δοθεῖσα, καὶ τὸ ἅγιον καὶ ἡ δύναμις συμπατηθήσεται;
Dn(T):8:13 And I heard one saint speaking, and a saint said to a certain one speaking, How long shall the vision continue, even the removal of the sacrifice, and the bringing in of the sin of desolation; and how long shall the sanctuary and host be trampled? (Daniel 8:13 Brenton)
Dn(T):8:13 I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty zapytał tego, który mówił: "Jak długo potrwa widzenie: wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy?" (Daniel 8:13 BT_4)
Dn(T):8:13 καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἁγίου λαλοῦντος, καὶ εἶπεν εἷς ἅγιος τῷ φελμουνι τῷ λαλοῦντι Ἕως πότε ὅρασις στήσεται, θυσία ἀρθεῖσα καὶ ἁμαρτία ἐρημώσεως δοθεῖσα, καὶ τὸ ἅγιον καὶ δύναμις συμπατηθήσεται;
Dn(T):8:13 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐρήμωσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ συμ·πατέω [LXX] (συν+πατ(ε)-, συν+πατη·σ-, συν+πατη·σ-, -, -, συν+πατη·θ-)
Dn(T):8:13 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Jeden Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By mówić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeden Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By mówić Aż; świtaj Kiedy? Wizja {Wyobrażenie} By powodować stać Ofiara gnębią, poświęcają By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Spustoszenie By dawać I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Zdolność Do ???
Dn(T):8:13 kai\ E)/kousa e(no\s a(gi/ou lalou=ntos, kai\ ei)=pen ei(=s a(/gios tO=| felmouni tO=| lalou=nti *(/eOs po/te E( o(/rasis stE/setai, E( Tusi/a E( a)rTei=sa kai\ E( a(marti/a e)rEmO/seOs E( doTei=sa, kai\ to\ a(/gion kai\ E( du/namis sumpatETE/setai;
Dn(T):8:13 kai Ekusa henos hagiu laluntos, kai eipen heis hagios tO felmuni tO lalunti eOs pote hE horasis stEsetai, hE Tysia hE arTeisa kai hE hamartia erEmOseOs hE doTeisa, kai to hagion kai hE dynamis sympatETEsetai;
Dn(T):8:13 C VAI_AAI1S A3_GSM A1A_GSM V2_PAPGSM C VBI_AAI3S A3_NSM A1A_NSM RA_DSM N_DS RA_DSM V2_PAPDSM C x RA_NSF N3I_NSF VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RA_NSF VC_APPNSF C RA_NSF N1A_NSF N3I_GSF RA_NSF VC_APPNSF C RA_NSN A1A_NSN C RA_NSF N3I_NSF VC_FPI3S
Dn(T):8:13 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear one dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to speak and also, even, namely to say/tell one dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the ć the to speak until; dawn when? the vision to cause to stand the sacrifice victimize, immolate the to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. devastation the to give and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the ability to ???
Dn(T):8:13 and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed one (gen) holy ([Adj] gen) while SPEAK-ing (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed one (nom) holy ([Adj] nom) the (dat) the (dat) while SPEAK-ing (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? the (nom) vision (nom) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) sacrifice (nom|voc) the (nom) upon being-LIFT/PICK-ed-UP (nom|voc) and the (nom) sin (nom|voc) devastation (gen) the (nom) upon being-GIVE-ed (nom|voc) and the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) ability (nom) he/she/it-will-be-???-ed
Dn(T):8:13 Dn(T)_8:13_1 Dn(T)_8:13_2 Dn(T)_8:13_3 Dn(T)_8:13_4 Dn(T)_8:13_5 Dn(T)_8:13_6 Dn(T)_8:13_7 Dn(T)_8:13_8 Dn(T)_8:13_9 Dn(T)_8:13_10 Dn(T)_8:13_11 Dn(T)_8:13_12 Dn(T)_8:13_13 Dn(T)_8:13_14 Dn(T)_8:13_15 Dn(T)_8:13_16 Dn(T)_8:13_17 Dn(T)_8:13_18 Dn(T)_8:13_19 Dn(T)_8:13_20 Dn(T)_8:13_21 Dn(T)_8:13_22 Dn(T)_8:13_23 Dn(T)_8:13_24 Dn(T)_8:13_25 Dn(T)_8:13_26 Dn(T)_8:13_27 Dn(T)_8:13_28 Dn(T)_8:13_29 Dn(T)_8:13_30 Dn(T)_8:13_31 Dn(T)_8:13_32 Dn(T)_8:13_33 Dn(T)_8:13_34 Dn(T)_8:13_35
Dn(T):8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕως ἑσπέρας καὶ πρωῒ ἡμέραι δισχίλιαι καὶ τριακόσιαι, καὶ καθαρισθήσεται τὸ ἅγιον.
Dn(T):8:14 And he said to him, Evening and morning there shall be two thousand and four hundred days; and then the sanctuary shall be cleansed. (Daniel 8:14 Brenton)
Dn(T):8:14 On zaś powiedział do niego: "Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa". (Daniel 8:14 BT_4)
Dn(T):8:14 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕως ἑσπέρας καὶ πρωῒ ἡμέραι δισχίλιαι καὶ τριακόσιαι, καὶ καθαρισθήσεται τὸ ἅγιον.
Dn(T):8:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί πρωΐ ἡμέρα, -ας -ἡ δισ·χίλιοι -αι -α καί τρια·κόσιοι -αι -α καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Dn(T):8:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie Wcześnie Dzień Dwa tysiące I też, nawet, mianowicie Trzysta I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Dn(T):8:14 kai\ ei)=pen au)tO=| *(/eOs e(spe/ras kai\ prOi\+ E(me/rai disCHi/liai kai\ triako/siai, kai\ kaTarisTE/setai to\ a(/gion.
Dn(T):8:14 kai eipen autO eOs hesperas kai prO+i hEmerai disCHiliai kai triakosiai, kai kaTarisTEsetai to hagion.
Dn(T):8:14 C VBI_AAI3S RD_DSM P N1A_GSF C D N1A_NPF A1A_NPF C A1A_NPF C VS_FPI3S RA_NSN A1A_NSN
Dn(T):8:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same until; dawn evening and also, even, namely early day two thousand and also, even, namely three hundred and also, even, namely to purify cleanse the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Dn(T):8:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) and early days (nom|voc) two thousand (nom|voc) and three hundred (nom|voc) and he/she/it-will-be-PURIFIED-ed the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Dn(T):8:14 Dn(T)_8:14_1 Dn(T)_8:14_2 Dn(T)_8:14_3 Dn(T)_8:14_4 Dn(T)_8:14_5 Dn(T)_8:14_6 Dn(T)_8:14_7 Dn(T)_8:14_8 Dn(T)_8:14_9 Dn(T)_8:14_10 Dn(T)_8:14_11 Dn(T)_8:14_12 Dn(T)_8:14_13 Dn(T)_8:14_14 Dn(T)_8:14_15
Dn(T):8:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἰδεῖν με, ἐγὼ Δανιηλ, τὴν ὅρασιν καὶ ἐζήτουν σύνεσιν, καὶ ἰδοὺ ἔστη ἐνώπιον ἐμοῦ ὡς ὅρασις ἀνδρός.
Dn(T):8:15 And it came to pass, as I, even I Daniel, saw the vision, and sought to understand it, that, behold, there stood before me as the appearance of a man. (Daniel 8:15 Brenton)
Dn(T):8:15 Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny, (Daniel 8:15 BT_4)
Dn(T):8:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἰδεῖν με, ἐγὼ Δανιηλ, τὴν ὅρασιν καὶ ἐζήτουν σύνεσιν, καὶ ἰδοὺ ἔστη ἐνώπιον ἐμοῦ ὡς ὅρασις ἀνδρός.
Dn(T):8:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὡς ὅρασις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Dn(T):8:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Ja Daniel Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie By szukać Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Dn(T):8:15 kai\ e)ge/neto e)n tO=| i)dei=n me, e)gO\ *daniEl, tE\n o(/rasin kai\ e)DZE/toun su/nesin, kai\ i)dou\ e)/stE e)nO/pion e)mou= O(s o(/rasis a)ndro/s.
Dn(T):8:15 kai egeneto en tO idein me, egO daniEl, tEn horasin kai eDZEtun synesin, kai idu estE enOpion emu hOs horasis andros.
Dn(T):8:15 C VBI_AMI3S P RA_DSN VB_AAN RP_AS RP_NS N_NSM RA_ASF N3I_ASF C V2I_IAI1S N3I_ASF C I VHI_AAI3S P RP_GS C N3I_NSF N3_GSM
Dn(T):8:15 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I I Daniel the vision and also, even, namely to seek insight/discernment and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to cause to stand in the presence of (+gen); ??? I; my/mine as/like vision man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Dn(T):8:15 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-SEE me (acc) I (nom) Daniel (indecl) the (acc) vision (acc) and I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing insight/discernment (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) as/like vision (nom) man, husband (gen)
Dn(T):8:15 Dn(T)_8:15_1 Dn(T)_8:15_2 Dn(T)_8:15_3 Dn(T)_8:15_4 Dn(T)_8:15_5 Dn(T)_8:15_6 Dn(T)_8:15_7 Dn(T)_8:15_8 Dn(T)_8:15_9 Dn(T)_8:15_10 Dn(T)_8:15_11 Dn(T)_8:15_12 Dn(T)_8:15_13 Dn(T)_8:15_14 Dn(T)_8:15_15 Dn(T)_8:15_16 Dn(T)_8:15_17 Dn(T)_8:15_18 Dn(T)_8:15_19 Dn(T)_8:15_20 Dn(T)_8:15_21
Dn(T):8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:16 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀνδρὸς ἀνὰ μέσον τοῦ Ουβαλ, καὶ ἐκάλεσεν καὶ εἶπεν Γαβριηλ, συνέτισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν.
Dn(T):8:16 And I heard the voice of a man between the banks of the Ubal; and he called, and said, Gabriel, cause that man to understand the vision. (Daniel 8:16 Brenton)
Dn(T):8:16 i usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który wołał tymi słowami: "Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie!" (Daniel 8:16 BT_4)
Dn(T):8:16 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀνδρὸς ἀνὰ μέσον τοῦ Ουβαλ, καὶ ἐκάλεσεν καὶ εἶπεν Γαβριηλ, συνέτισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν.
Dn(T):8:16 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Γαβριήλ, ὁ συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ
Dn(T):8:16 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Gabriel By przynosić do zmysłów {sensów} Tamto Wizja {Wyobrażenie}
Dn(T):8:16 kai\ E)/kousa fOnE\n a)ndro\s a)na\ me/son tou= *oubal, kai\ e)ka/lesen kai\ ei)=pen *gabriEl, sune/tison e)kei=non tE\n o(/rasin.
Dn(T):8:16 kai Ekusa fOnEn andros ana meson tu ubal, kai ekalesen kai eipen gabriEl, synetison ekeinon tEn horasin.
Dn(T):8:16 C VAI_AAI1S N1_ASF N3_GSM P A1_ASM RA_GS N_GS C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S N_VSM VA_AAD2S RD_ASM RA_ASF N3I_ASF
Dn(T):8:16 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear sound/voice cries man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". up/each/by (+acc) middle the ć and also, even, namely to call call and also, even, namely to say/tell Gabriel to bring to senses that the vision
Dn(T):8:16 and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed sound/voice (acc) man, husband (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) and he/she/it-CALL-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed Gabriel (indecl) do-BRING-you(sg)-TO-SENSES! that (acc) the (acc) vision (acc)
Dn(T):8:16 Dn(T)_8:16_1 Dn(T)_8:16_2 Dn(T)_8:16_3 Dn(T)_8:16_4 Dn(T)_8:16_5 Dn(T)_8:16_6 Dn(T)_8:16_7 Dn(T)_8:16_8 Dn(T)_8:16_9 Dn(T)_8:16_10 Dn(T)_8:16_11 Dn(T)_8:16_12 Dn(T)_8:16_13 Dn(T)_8:16_14 Dn(T)_8:16_15 Dn(T)_8:16_16 Dn(T)_8:16_17
Dn(T):8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:17 καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη ἐχόμενος τῆς στάσεώς μου, καὶ ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐθαμβήθην καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου, καὶ εἶπεν πρός με Σύνες, υἱὲ ἀνθρώπου, ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις.
Dn(T):8:17 And he came and stood near where I stood: and when he came, I was struck with awe, and fell upon my face: but he said to me, Understand, son of man: for yet the vision is for an appointed time. (Daniel 8:17 Brenton)
Dn(T):8:17 Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: "Wiedz, człowieku, że widzenie odnosi się do czasów ostatecznych". (Daniel 8:17 BT_4)
Dn(T):8:17 καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη ἐχόμενος τῆς στάσεώς μου, καὶ ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐθαμβήθην καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου, καὶ εἶπεν πρός με Σύνες, υἱὲ ἀνθρώπου, ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ὅρασις.
Dn(T):8:17 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό θαμβέω (θαμβ(ε)-, -, θαμβη·σ-, -, -, θαμβη·θ-) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἔτι γάρ εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ
Dn(T):8:17 I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By powodować stać By mieć Stacji/miejsce Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić On/ona/to/to samo By alarmować I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By rozumieć Syn Ludzki Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Okres czasu Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Wizja {Wyobrażenie}
Dn(T):8:17 kai\ E)=lTen kai\ e)/stE e)CHo/menos tE=s sta/seO/s mou, kai\ e)n tO=| e)lTei=n au)to\n e)TambE/TEn kai\ pi/ptO e)pi\ pro/sOpo/n mou, kai\ ei)=pen pro/s me *su/nes, ui(e\ a)nTrO/pou, e)/ti ga\r ei)s kairou= pe/ras E( o(/rasis.
Dn(T):8:17 kai ElTen kai estE eCHomenos tEs staseOs mu, kai en tO elTein auton eTambETEn kai piptO epi prosOpon mu, kai eipen pros me synes, hyie anTrOpu, eti gar eis kairu peras hE horasis.
Dn(T):8:17 C VBI_AAI3S C VHI_AAI3S V1_PMPNSM RA_GSF N3I_GSF RP_GS C P RA_DSN VB_AAN RD_ASM VCI_API1S C V1_PAI1S P N2N_ASN RP_GS C VBI_AAI3S P RP_AS VH_AAD2S N2_VSM N2_GSM D x P N2_GSM N3T_ASN RA_NSF N3I_NSF
Dn(T):8:17 and also, even, namely to come and also, even, namely to cause to stand to have the station/place I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come he/she/it/same to alarm and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to understand son human yet/still for since, as into (+acc) period of time final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the vision
Dn(T):8:17 and he/she/it-COME-ed and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand while being-HAVE-ed (nom) the (gen) station/place (gen) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) to-COME him/it/same (acc) I-was-ALARM-ed and I-am-FALL-ing, I-should-be-FALL-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-UNDERSTand-you(sg)! son (voc) human (gen) yet/still for into (+acc) period of time (gen) final decision (nom|acc|voc) the (nom) vision (nom)
Dn(T):8:17 Dn(T)_8:17_1 Dn(T)_8:17_2 Dn(T)_8:17_3 Dn(T)_8:17_4 Dn(T)_8:17_5 Dn(T)_8:17_6 Dn(T)_8:17_7 Dn(T)_8:17_8 Dn(T)_8:17_9 Dn(T)_8:17_10 Dn(T)_8:17_11 Dn(T)_8:17_12 Dn(T)_8:17_13 Dn(T)_8:17_14 Dn(T)_8:17_15 Dn(T)_8:17_16 Dn(T)_8:17_17 Dn(T)_8:17_18 Dn(T)_8:17_19 Dn(T)_8:17_20 Dn(T)_8:17_21 Dn(T)_8:17_22 Dn(T)_8:17_23 Dn(T)_8:17_24 Dn(T)_8:17_25 Dn(T)_8:17_26 Dn(T)_8:17_27 Dn(T)_8:17_28 Dn(T)_8:17_29 Dn(T)_8:17_30 Dn(T)_8:17_31 Dn(T)_8:17_32 Dn(T)_8:17_33
Dn(T):8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:18 καὶ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἥψατό μου καὶ ἔστησέν με ἐπὶ πόδας
Dn(T):8:18 And while he spoke with me, I fell upon my face to the earth: and he touched me, and set me on my feet. (Daniel 8:18 Brenton)
Dn(T):8:18 Gdy on ze mną rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy dotknął mnie, postawił mnie na nogi (Daniel 8:18 BT_4)
Dn(T):8:18 καὶ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἥψατό μου καὶ ἔστησέν με ἐπὶ πόδας
Dn(T):8:18 καί ἐν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
Dn(T):8:18 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ja I też, nawet, mianowicie By powodować stać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa
Dn(T):8:18 kai\ e)n tO=| lalei=n au)to\n met’ e)mou= pi/ptO e)pi\ pro/sOpo/n mou e)pi\ tE\n gE=n, kai\ E(/PSato/ mou kai\ e)/stEse/n me e)pi\ po/das
Dn(T):8:18 kai en tO lalein auton met’ emu piptO epi prosOpon mu epi tEn gEn, kai hEPSato mu kai estEsen me epi podas
Dn(T):8:18 C P RA_DSN V2_PAN RD_ASM P RP_GS V1_PAI1S P N2N_ASN RP_GS P RA_ASF N1_ASF C VAI_AMI3S RP_GS C VAI_AAI3S RP_AS P N3D_APM
Dn(T):8:18 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to speak he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to lay hands on set fire, touch I and also, even, namely to cause to stand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foot
Dn(T):8:18 and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SPEAK-ing him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) I-am-FALL-ing, I-should-be-FALL-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed me (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) feet (acc)
Dn(T):8:18 Dn(T)_8:18_1 Dn(T)_8:18_2 Dn(T)_8:18_3 Dn(T)_8:18_4 Dn(T)_8:18_5 Dn(T)_8:18_6 Dn(T)_8:18_7 Dn(T)_8:18_8 Dn(T)_8:18_9 Dn(T)_8:18_10 Dn(T)_8:18_11 Dn(T)_8:18_12 Dn(T)_8:18_13 Dn(T)_8:18_14 Dn(T)_8:18_15 Dn(T)_8:18_16 Dn(T)_8:18_17 Dn(T)_8:18_18 Dn(T)_8:18_19 Dn(T)_8:18_20 Dn(T)_8:18_21 Dn(T)_8:18_22
Dn(T):8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:19 καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσόμενα ἐπ’ ἐσχάτων τῆς ὀργῆς· ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις.
Dn(T):8:19 And he said, Behold, I make thee know the things that shall come to pass at the end of the wrath: for the vision is yet for an appointed time. (Daniel 8:19 Brenton)
Dn(T):8:19 i powiedział: "Oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów. (Daniel 8:19 BT_4)
Dn(T):8:19 καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσόμενα ἐπ’ ἐσχάτων τῆς ὀργῆς· ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ὅρασις.
Dn(T):8:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἔτι γάρ εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ
Dn(T):8:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By robić znany Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Do (+przyspieszenie) Okres czasu Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Wizja {Wyobrażenie}
Dn(T):8:19 kai\ ei)=pen *)idou\ e)gO\ gnOri/DZO soi ta\ e)so/mena e)p’ e)sCHa/tOn tE=s o)rgE=s· e)/ti ga\r ei)s kairou= pe/ras E( o(/rasis.
Dn(T):8:19 kai eipen idu egO gnOriDZO soi ta esomena ep’ esCHatOn tEs orgEs· eti gar eis kairu peras hE horasis.
Dn(T):8:19 C VBI_AAI3S I RP_NS V1_PAI1S RP_DS RA_APN VF_FMPAPN P A1_GPN RA_GSF N1_GSF D x P N2_GSM N3T_ASN RA_NSF N3I_NSF
Dn(T):8:19 and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to make known you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the wrath fume, anger, rage yet/still for since, as into (+acc) period of time final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the vision
Dn(T):8:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-MAKE-ing-KNOWN, I-should-be-MAKE-ing-KNOWN you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) going-to-be (fut ptcp) (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) wrath (gen) yet/still for into (+acc) period of time (gen) final decision (nom|acc|voc) the (nom) vision (nom)
Dn(T):8:19 Dn(T)_8:19_1 Dn(T)_8:19_2 Dn(T)_8:19_3 Dn(T)_8:19_4 Dn(T)_8:19_5 Dn(T)_8:19_6 Dn(T)_8:19_7 Dn(T)_8:19_8 Dn(T)_8:19_9 Dn(T)_8:19_10 Dn(T)_8:19_11 Dn(T)_8:19_12 Dn(T)_8:19_13 Dn(T)_8:19_14 Dn(T)_8:19_15 Dn(T)_8:19_16 Dn(T)_8:19_17 Dn(T)_8:19_18 Dn(T)_8:19_19
Dn(T):8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:20 ὁ κριός, ὃν εἶδες, ὁ ἔχων τὰ κέρατα βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν.
Dn(T):8:20 The ram which thou sawest that had the horns is the king of the Medes and Persians. (Daniel 8:20 Brenton)
Dn(T):8:20 Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, oznacza królów Medów i Persów. (Daniel 8:20 BT_4)
Dn(T):8:20 κριός, ὃν εἶδες, ἔχων τὰ κέρατα βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν.
Dn(T):8:20 ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό βασιλεύς, -έως, ὁ Μῆδος, -ου, ὁ καί
Dn(T):8:20 Kto/, który/, który; by być By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć Róg Król Med [mieszkaniec Medii] I też, nawet, mianowicie
Dn(T):8:20 o( krio/s, o(\n ei)=des, o( e)/CHOn ta\ ke/rata basileu\s *mE/dOn kai\ *persO=n.
Dn(T):8:20 ho krios, hon eides, ho eCHOn ta kerata basileus mEdOn kai persOn.
Dn(T):8:20 RA_NSM N2_NSM RR_ASM VBI_AAI2S RA_NSM V1_PAPNSM RA_APN N3T_APN N3V_NSM N2_GPM C N1M_GPM
Dn(T):8:20 the ć who/whom/which; to be to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to have the horn king Mede [inhabitant of Media] and also, even, namely ć
Dn(T):8:20 the (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-SEE-ed the (nom) while HAVE-ing (nom) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) king (nom) Medes (gen) and
Dn(T):8:20 Dn(T)_8:20_1 Dn(T)_8:20_2 Dn(T)_8:20_3 Dn(T)_8:20_4 Dn(T)_8:20_5 Dn(T)_8:20_6 Dn(T)_8:20_7 Dn(T)_8:20_8 Dn(T)_8:20_9 Dn(T)_8:20_10 Dn(T)_8:20_11 Dn(T)_8:20_12
Dn(T):8:20 x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:21 καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα, ὃ ἦν ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος.
Dn(T):8:21 The he-goat is the King of the Greeks: and the great horn which was between his eyes, he is the first king. (Daniel 8:21 Brenton)
Dn(T):8:21 Kozioł zaś - króla Jawanu, a wielki róg między jego oczami - pierwszego króla. (Daniel 8:21 BT_4)
Dn(T):8:21 καὶ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα, ἦν ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν βασιλεὺς πρῶτος.
Dn(T):8:21 καί ὁ ἡ τό τράγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ Ἕλλην, -ηνος, ὁ καί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον
Dn(T):8:21 I też, nawet, mianowicie On kozioł Kozioł Król Grecki I też, nawet, mianowicie Róg Wielki Kto/, który/, który By być W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Oko On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By być Król Po pierwsze
Dn(T):8:21 kai\ o( tra/gos tO=n ai)gO=n basileu\s *e(llE/nOn· kai\ to\ ke/ras to\ me/ga, o(\ E)=n a)na\ me/son tO=n o)fTalmO=n au)tou=, au)to/s e)stin o( basileu\s o( prO=tos.
Dn(T):8:21 kai ho tragos tOn aigOn basileus ellEnOn· kai to keras to mega, ho En ana meson tOn ofTalmOn autu, autos estin ho basileus ho prOtos.
Dn(T):8:21 C RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3G_GPM N3V_NSM N3_GPM C RA_NSN N3T_NSN RA_NSN A1P_NSN RR_NSN V9_IAI3S P A1_ASM RA_GPM N2_GPM RD_GSM RD_NSM V9_PAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1_NSMS
Dn(T):8:21 and also, even, namely the he-goat the goat king Greek and also, even, namely the horn the great who/whom/which to be up/each/by (+acc) middle the eye he/she/it/same he/she/it/same to be the king the first
Dn(T):8:21 and the (nom) he-goat (nom) the (gen) goats (gen) king (nom) Greeks (gen) and the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen) he/it/same (nom) he/she/it-is the (nom) king (nom) the (nom) first (nom)
Dn(T):8:21 Dn(T)_8:21_1 Dn(T)_8:21_2 Dn(T)_8:21_3 Dn(T)_8:21_4 Dn(T)_8:21_5 Dn(T)_8:21_6 Dn(T)_8:21_7 Dn(T)_8:21_8 Dn(T)_8:21_9 Dn(T)_8:21_10 Dn(T)_8:21_11 Dn(T)_8:21_12 Dn(T)_8:21_13 Dn(T)_8:21_14 Dn(T)_8:21_15 Dn(T)_8:21_16 Dn(T)_8:21_17 Dn(T)_8:21_18 Dn(T)_8:21_19 Dn(T)_8:21_20 Dn(T)_8:21_21 Dn(T)_8:21_22 Dn(T)_8:21_23 Dn(T)_8:21_24 Dn(T)_8:21_25
Dn(T):8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:22 καὶ τοῦ συντριβέντος, οὗ ἔστησαν τέσσαρα ὑποκάτω κέρατα, τέσσαρες βασιλεῖς ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ.
Dn(T):8:22 And as for the one that was broken, in whose place there stood up four horns, four kings shall arise out of his nation, but not in their own strength. (Daniel 8:22 Brenton)
Dn(T):8:22 Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. (Daniel 8:22 BT_4)
Dn(T):8:22 καὶ τοῦ συντριβέντος, οὗ ἔστησαν τέσσαρα ὑποκάτω κέρατα, τέσσαρες βασιλεῖς ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ.
Dn(T):8:22 καί ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ὑπο·κάτω κέρα[τ]ς, -ατος, τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):8:22 I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By powodować stać Cztery Poniżej Róg Cztery Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo
Dn(T):8:22 kai\ tou= suntribe/ntos, ou(= e)/stEsan te/ssara u(poka/tO ke/rata, te/ssares basilei=s e)k tou= e)/Tnous au)tou= a)nastE/sontai kai\ ou)k e)n tE=| i)sCHu/i au)tou=.
Dn(T):8:22 kai tu syntribentos, hu estEsan tessara hypokatO kerata, tessares basileis ek tu eTnus autu anastEsontai kai uk en tE isCHyi autu.
Dn(T):8:22 C RA_GSN VD_APPGSN RR_GSN VHI_AAI3P A3_NPN P N3T_APN A3_NPM N3V_NPM P RA_GSN N3E_GSN RD_GSM VF_FMI3P C D P RA_DSF N3U_DSF RD_GSM
Dn(T):8:22 and also, even, namely the to break to crush completely, break (in pieces) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to cause to stand four below horn four king out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength he/she/it/same
Dn(T):8:22 and the (gen) upon being-BREAK-ed (gen) where; who/whom/which (gen) they-CAUSE-ed-TO-STand four (nom|acc) below horns (nom|acc|voc) four (nom) kings (acc, nom|voc) out of (+gen) the (gen) nation (gen) him/it/same (gen) they-will-be-STand-ed-UP and not in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) him/it/same (gen)
Dn(T):8:22 Dn(T)_8:22_1 Dn(T)_8:22_2 Dn(T)_8:22_3 Dn(T)_8:22_4 Dn(T)_8:22_5 Dn(T)_8:22_6 Dn(T)_8:22_7 Dn(T)_8:22_8 Dn(T)_8:22_9 Dn(T)_8:22_10 Dn(T)_8:22_11 Dn(T)_8:22_12 Dn(T)_8:22_13 Dn(T)_8:22_14 Dn(T)_8:22_15 Dn(T)_8:22_16 Dn(T)_8:22_17 Dn(T)_8:22_18 Dn(T)_8:22_19 Dn(T)_8:22_20 Dn(T)_8:22_21
Dn(T):8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:23 καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τῆς βασιλείας αὐτῶν πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ καὶ συνίων προβλήματα.
Dn(T):8:23 And at the latter time of their kingdom, when their sins are coming to the full, there shall arise a king bold in countenance, and understanding riddles. (Daniel 8:23 Brenton)
Dn(T):8:23 A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. (Daniel 8:23 BT_4)
Dn(T):8:23 καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τῆς βασιλείας αὐτῶν πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ καὶ συνίων προβλήματα.
Dn(T):8:23 καί ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ πρόσ·ωπον, -ου, τό καί σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
Dn(T):8:23 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Królestwo On/ona/to/to samo By napełniać pełność, spełniać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Król Twarz I też, nawet, mianowicie By być razem; by rozumieć
Dn(T):8:23 kai\ e)p’ e)sCHa/tOn tE=s basilei/as au)tO=n plEroume/nOn tO=n a(martiO=n au)tO=n a)nastE/setai basileu\s a)naidE\s prosO/pO| kai\ suni/On problE/mata.
Dn(T):8:23 kai ep’ esCHatOn tEs basileias autOn plErumenOn tOn hamartiOn autOn anastEsetai basileus anaidEs prosOpO kai syniOn problEmata.
Dn(T):8:23 C P A1_GPN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM V4_PMPGPF RA_GPF N1A_GPF RD_GPM VF_FMI3S N3V_NSM A3H_NSM N2N_DSN C V7_PAPNSM N3M_APN
Dn(T):8:23 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the kingdom he/she/it/same to fill fill, fulfill the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect king ć face and also, even, namely to be together; to understand ć
Dn(T):8:23 and upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) them/same (gen) while being-FILL-ed (gen) the (gen) sins (gen) them/same (gen) he/she/it-will-be-STand-ed-UP king (nom) face (dat) and while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom)
Dn(T):8:23 Dn(T)_8:23_1 Dn(T)_8:23_2 Dn(T)_8:23_3 Dn(T)_8:23_4 Dn(T)_8:23_5 Dn(T)_8:23_6 Dn(T)_8:23_7 Dn(T)_8:23_8 Dn(T)_8:23_9 Dn(T)_8:23_10 Dn(T)_8:23_11 Dn(T)_8:23_12 Dn(T)_8:23_13 Dn(T)_8:23_14 Dn(T)_8:23_15 Dn(T)_8:23_16 Dn(T)_8:23_17
Dn(T):8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:24 καὶ κραταιὰ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ θαυμαστὰ διαφθερεῖ καὶ κατευθυνεῖ καὶ ποιήσει καὶ διαφθερεῖ ἰσχυροὺς καὶ λαὸν ἅγιον.
Dn(T):8:24 And his power shall be great, and he shall destroy wonderfully, and prosper, and practise, and shall destroy mighty men, and the holy people. (Daniel 8:24 Brenton)
Dn(T):8:24 Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. (Daniel 8:24 BT_4)
Dn(T):8:24 καὶ κραταιὰ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ θαυμαστὰ διαφθερεῖ καὶ κατευθυνεῖ καὶ ποιήσει καὶ διαφθερεῖ ἰσχυροὺς καὶ λαὸν ἅγιον.
Dn(T):8:24 καί κραταιός -ά -όν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί θαυμαστός -ή -όν δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) καί κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἰσχυρός -ά -όν καί λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Dn(T):8:24 I też, nawet, mianowicie Poruszaj się kołysać berło Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cudowny By rujnować I też, nawet, mianowicie By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie By rujnować Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Dn(T):8:24 kai\ krataia\ E( i)sCHu\s au)tou= kai\ ou)k e)n tE=| i)sCHu/i au)tou=, kai\ Taumasta\ diafTerei= kai\ kateuTunei= kai\ poiE/sei kai\ diafTerei= i)sCHurou\s kai\ lao\n a(/gion.
Dn(T):8:24 kai krataia hE isCHys autu kai uk en tE isCHyi autu, kai Taumasta diafTerei kai kateuTynei kai poiEsei kai diafTerei isCHyrus kai laon hagion.
Dn(T):8:24 C A1A_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GSM C D P RA_DSF N3U_DSF RD_GSM C A1_APN VF2_FAI3S C VF2_FAI3S C VF_FAI3S C VF2_FAI3S A1A_APM C N2_ASM A1A_ASM
Dn(T):8:24 and also, even, namely sway to sway the scepter the strength he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the strength he/she/it/same and also, even, namely wonderful to ruin and also, even, namely to lead keep straight, guide, direct, instruct and also, even, namely doing/making; to do/make and also, even, namely to ruin mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Dn(T):8:24 and sway ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) and not in/among/by (+dat) the (dat) strength (dat) him/it/same (gen) and wonderful ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-RUIN, you(sg)-will-be-RUIN-ed (classical) and he/she/it-is-LEAD-ing, you(sg)-are-being-LEAD-ed (classical) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) and he/she/it-will-RUIN, you(sg)-will-be-RUIN-ed (classical) mighty ([Adj] acc) and people (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Dn(T):8:24 Dn(T)_8:24_1 Dn(T)_8:24_2 Dn(T)_8:24_3 Dn(T)_8:24_4 Dn(T)_8:24_5 Dn(T)_8:24_6 Dn(T)_8:24_7 Dn(T)_8:24_8 Dn(T)_8:24_9 Dn(T)_8:24_10 Dn(T)_8:24_11 Dn(T)_8:24_12 Dn(T)_8:24_13 Dn(T)_8:24_14 Dn(T)_8:24_15 Dn(T)_8:24_16 Dn(T)_8:24_17 Dn(T)_8:24_18 Dn(T)_8:24_19 Dn(T)_8:24_20 Dn(T)_8:24_21 Dn(T)_8:24_22 Dn(T)_8:24_23 Dn(T)_8:24_24
Dn(T):8:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:25 καὶ ὁ ζυγὸς τοῦ κλοιοῦ αὐτοῦ κατευθυνεῖ· δόλος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ μεγαλυνθήσεται καὶ δόλῳ διαφθερεῖ πολλοὺς καὶ ἐπὶ ἀπωλείας πολλῶν στήσεται καὶ ὡς ᾠὰ χειρὶ συντρίψει.
Dn(T):8:25 And the yoke of his chain shall prosper: there is craft in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and by craft shall destroy many, and he shall stand up for the destruction of many, and shall crush them as eggs in his hand. (Daniel 8:25 Brenton)
Dn(T):8:25 Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. (Daniel 8:25 BT_4)
Dn(T):8:25 καὶ ζυγὸς τοῦ κλοιοῦ αὐτοῦ κατευθυνεῖ· δόλος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ μεγαλυνθήσεται καὶ δόλῳ διαφθερεῖ πολλοὺς καὶ ἐπὶ ἀπωλείας πολλῶν στήσεται καὶ ὡς ᾠὰ χειρὶ συντρίψει.
Dn(T):8:25 καί ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) δόλος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί δόλος, -ου, ὁ δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐπί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὡς ᾠόν, -οῦ, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Dn(T):8:25 I też, nawet, mianowicie Jarzma/skala On/ona/to/to samo By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty By rujnować Dużo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zniszczenie, zniszczenie Dużo By powodować stać I też, nawet, mianowicie Jak/jak Jajko Ręka By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Dn(T):8:25 kai\ o( DZugo\s tou= kloiou= au)tou= kateuTunei=· do/los e)n tE=| CHeiri\ au)tou=, kai\ e)n kardi/a| au)tou= megalunTE/setai kai\ do/lO| diafTerei= pollou\s kai\ e)pi\ a)pOlei/as pollO=n stE/setai kai\ O(s O)|a\ CHeiri\ suntri/PSei.
Dn(T):8:25 kai ho DZygos tu kloiu autu kateuTynei· dolos en tE CHeiri autu, kai en kardia autu megalynTEsetai kai dolO diafTerei pollus kai epi apOleias pollOn stEsetai kai hOs Oa CHeiri syntriPSei.
Dn(T):8:25 C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM VF2_FAI3S N2_NSM P RA_DSF N3_DSF RD_GSM C P N1A_DSF RD_GSM VC_FPI3S C N2_DSM VF2_FAI3S A1_APM C P N1A_GSF A1_GPM VF_FMI3S C C N2N_APN N3_DSF VF_FAI3S
Dn(T):8:25 and also, even, namely the yoke/scale the ć he/she/it/same to lead keep straight, guide, direct, instruct guile craft, deceit, subtilty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to magnify/laud and also, even, namely guile craft, deceit, subtilty to ruin much and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing annihilation, destruction much to cause to stand and also, even, namely as/like egg hand to break to crush completely, break (in pieces)
Dn(T):8:25 and the (nom) yoke/scale (nom) the (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is-LEAD-ing, you(sg)-are-being-LEAD-ed (classical) guile (nom) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-MAGNIFY/LAUD-ed and guile (dat) he/she/it-will-RUIN, you(sg)-will-be-RUIN-ed (classical) many (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) many (gen) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and as/like eggs (nom|acc|voc) hand (dat) he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical)
Dn(T):8:25 Dn(T)_8:25_1 Dn(T)_8:25_2 Dn(T)_8:25_3 Dn(T)_8:25_4 Dn(T)_8:25_5 Dn(T)_8:25_6 Dn(T)_8:25_7 Dn(T)_8:25_8 Dn(T)_8:25_9 Dn(T)_8:25_10 Dn(T)_8:25_11 Dn(T)_8:25_12 Dn(T)_8:25_13 Dn(T)_8:25_14 Dn(T)_8:25_15 Dn(T)_8:25_16 Dn(T)_8:25_17 Dn(T)_8:25_18 Dn(T)_8:25_19 Dn(T)_8:25_20 Dn(T)_8:25_21 Dn(T)_8:25_22 Dn(T)_8:25_23 Dn(T)_8:25_24 Dn(T)_8:25_25 Dn(T)_8:25_26 Dn(T)_8:25_27 Dn(T)_8:25_28 Dn(T)_8:25_29 Dn(T)_8:25_30 Dn(T)_8:25_31
Dn(T):8:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:26 καὶ ἡ ὅρασις τῆς ἑσπέρας καὶ τῆς πρωίας τῆς ῥηθείσης ἀληθής ἐστιν· καὶ σὺ σφράγισον τὴν ὅρασιν, ὅτι εἰς ἡμέρας πολλάς.
Dn(T):8:26 And the vision of the evening and morning that was mentioned is true: and do thou seal the vision; for it is for many days. (Daniel 8:26 Brenton)
Dn(T):8:26 Widzenie zaś o wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych". (Daniel 8:26 BT_4)
Dn(T):8:26 καὶ ὅρασις τῆς ἑσπέρας καὶ τῆς πρωίας τῆς ῥηθείσης ἀληθής ἐστιν· καὶ σὺ σφράγισον τὴν ὅρασιν, ὅτι εἰς ἡμέρας πολλάς.
Dn(T):8:26 καί ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό πρωΐα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀ·ληθής -ες εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὅτι εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(T):8:26 I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} Wieczór I też, nawet, mianowicie Ranek By mówić/opowiadaj Prawdziwy/nieomylny By być I też, nawet, mianowicie Ty By pieczętować Wizja {Wyobrażenie} Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Dzień Dużo
Dn(T):8:26 kai\ E( o(/rasis tE=s e(spe/ras kai\ tE=s prOi/as tE=s r(ETei/sEs a)lETE/s e)stin· kai\ su\ sfra/gison tE\n o(/rasin, o(/ti ei)s E(me/ras polla/s.
Dn(T):8:26 kai hE horasis tEs hesperas kai tEs prOias tEs rETeisEs alETEs estin· kai sy sfragison tEn horasin, hoti eis hEmeras pollas.
Dn(T):8:26 C RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N1A_GSF C RA_GSF A1A_GSF RA_GSF VC_APPGSF A3H_NSF V9_PAI3S C RP_NS VA_AAD2S RA_ASF N3I_ASF C P N1A_APF A1_APF
Dn(T):8:26 and also, even, namely the vision the evening and also, even, namely the morning the to say/tell true/unerring to be and also, even, namely you to seal the vision because/that into (+acc) day much
Dn(T):8:26 and the (nom) vision (nom) the (gen) evening (gen), evenings (acc) and the (gen) morning (gen), mornings (acc) the (gen) upon being-SAY/TELL-ed (gen) true/unerring ([Adj] nom) he/she/it-is and you(sg) (nom) do-SEAL-you(sg)! the (acc) vision (acc) because/that into (+acc) day (gen), days (acc) many (acc)
Dn(T):8:26 Dn(T)_8:26_1 Dn(T)_8:26_2 Dn(T)_8:26_3 Dn(T)_8:26_4 Dn(T)_8:26_5 Dn(T)_8:26_6 Dn(T)_8:26_7 Dn(T)_8:26_8 Dn(T)_8:26_9 Dn(T)_8:26_10 Dn(T)_8:26_11 Dn(T)_8:26_12 Dn(T)_8:26_13 Dn(T)_8:26_14 Dn(T)_8:26_15 Dn(T)_8:26_16 Dn(T)_8:26_17 Dn(T)_8:26_18 Dn(T)_8:26_19 Dn(T)_8:26_20 Dn(T)_8:26_21
Dn(T):8:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):8:27 καὶ ἐγὼ Δανιηλ ἐκοιμήθην καὶ ἐμαλακίσθην ἡμέρας καὶ ἀνέστην καὶ ἐποίουν τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως· καὶ ἐθαύμαζον τὴν ὅρασιν, καὶ οὐκ ἦν ὁ συνίων.
Dn(T):8:27 And I Daniel fell asleep, and was sick: then I arose, and did the king's business; and I wondered at the vision, and there was none that understood it. (Daniel 8:27 Brenton)
Dn(T):8:27 Wtedy mnie, Daniela, ogarnęła niemoc i chorowałem przez wiele dni. Następnie wstałem i załatwiałem sprawy królewskie; byłem jednak poruszony widzeniem, gdyż nie mogłem go zrozumieć. (Daniel 8:27 BT_4)
Dn(T):8:27 καὶ ἐγὼ Δανιηλ ἐκοιμήθην καὶ ἐμαλακίσθην ἡμέρας καὶ ἀνέστην καὶ ἐποίουν τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως· καὶ ἐθαύμαζον τὴν ὅρασιν, καὶ οὐκ ἦν συνίων.
Dn(T):8:27 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί μαλακίζομαι [LXX] (-, -, -, -, μεμαλακισ-, μαλακισ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
Dn(T):8:27 I też, nawet, mianowicie Ja Daniel By dawać wytchnienie/snowi I też, nawet, mianowicie Do ??? Dzień I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Praca Król I też, nawet, mianowicie By być zaskakiwany są podziwiany przy Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By być razem; by rozumieć
Dn(T):8:27 kai\ e)gO\ *daniEl e)koimE/TEn kai\ e)malaki/sTEn E(me/ras kai\ a)ne/stEn kai\ e)poi/oun ta\ e)/rga tou= basile/Os· kai\ e)Tau/maDZon tE\n o(/rasin, kai\ ou)k E)=n o( suni/On.
Dn(T):8:27 kai egO daniEl ekoimETEn kai emalakisTEn hEmeras kai anestEn kai epoiun ta erga tu basileOs· kai eTaumaDZon tEn horasin, kai uk En ho syniOn.
Dn(T):8:27 C RP_NS N_NSM VCI_API1S C VSI_API1S N1A_APF C VHI_AAI1S C V2I_IAI1S RA_APN N2N_APN RA_GSM N3V_GSM C V1I_IAI1S RA_ASF N3I_ASF C D V9_IAI3S RA_NSM V7_PAPNSM
Dn(T):8:27 and also, even, namely I Daniel to repose/sleep and also, even, namely to ??? day and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to do/make the work the king and also, even, namely to be surprised be marvelled at the vision and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to be together; to understand
Dn(T):8:27 and I (nom) Daniel (indecl) I-was-REPOSE/SLEEP-ed and I-was-???-ed day (gen), days (acc) and I-STand-ed-UP and I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and I-was-BE SURPRISED-ing, they-were-BE SURPRISED-ing the (acc) vision (acc) and not he/she/it-was the (nom) while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom)
Dn(T):8:27 Dn(T)_8:27_1 Dn(T)_8:27_2 Dn(T)_8:27_3 Dn(T)_8:27_4 Dn(T)_8:27_5 Dn(T)_8:27_6 Dn(T)_8:27_7 Dn(T)_8:27_8 Dn(T)_8:27_9 Dn(T)_8:27_10 Dn(T)_8:27_11 Dn(T)_8:27_12 Dn(T)_8:27_13 Dn(T)_8:27_14 Dn(T)_8:27_15 Dn(T)_8:27_16 Dn(T)_8:27_17 Dn(T)_8:27_18 Dn(T)_8:27_19 Dn(T)_8:27_20 Dn(T)_8:27_21 Dn(T)_8:27_22 Dn(T)_8:27_23 Dn(T)_8:27_24
Dn(T):8:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x