Ez:27:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:27:1 And the word of the Lord came to me saying, (Ezekiel 27:1 Brenton)
Ez:27:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 27:1 BT_4)
Ez:27:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:27:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:27:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:27:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:27:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:27:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:27:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:27:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:27:1 Ez_27:1_1 Ez_27:1_2 Ez_27:1_3 Ez_27:1_4 Ez_27:1_5 Ez_27:1_6 Ez_27:1_7
Ez:27:1 x x x x x x x
Ez:27:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ ἐπὶ Σορ θρῆνον
Ez:27:2 And thou, son of man, take up a lamentation against Sor; (Ezekiel 27:2 Brenton)
Ez:27:2 «A ty, synu człowieczy, podnieś lament nad Tyrem (Ez 27:2 BT_4)
Ez:27:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ ἐπὶ Σορ θρῆνον
Ez:27:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐπί θρῆνος, -ου, ὁ
Ez:27:2 Syn Ludzki By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lament
Ez:27:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, labe\ e)pi\ *sor TrE=non
Ez:27:2 yie anTrOpu, labe epi sor TrEnon
Ez:27:2 N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S P N_ASF N2_ASM
Ez:27:2 son human to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć lamentation
Ez:27:2 son (voc) human (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) lamentation (acc)
Ez:27:2 Ez_27:2_1 Ez_27:2_2 Ez_27:2_3 Ez_27:2_4 Ez_27:2_5 Ez_27:2_6
Ez:27:2 x x x x x x
Ez:27:3 καὶ ἐρεῖς τῇ Σορ τῇ κατοικούσῃ ἐπὶ τῆς εἰσόδου τῆς θαλάσσης, τῷ ἐμπορίῳ τῶν λαῶν ἀπὸ νήσων πολλῶν Τάδε λέγει κύριος τῇ Σορ Σὺ εἶπας Ἐγὼ περιέθηκα ἐμαυτῇ κάλλος μου.
Ez:27:3 and thou shalt say to Sor that dwells at the entrance of the sea, to the mart of the nations coming from many islands, Thus saith the Lord to Sor; Thou hast said, I have clothed myself with my beauty. (Ezekiel 27:3 Brenton)
Ez:27:3 i powiedz Tyrowi, który mieszka nad zalewami morskimi i prowadzi handel z narodami na licznych wyspach: Tak mówi Pan Bóg: Tyrze, tyś powiedział: Jestem okrętem o doskonałej piękności. (Ez 27:3 BT_4)
Ez:27:3 καὶ ἐρεῖς τῇ Σορ τῇ κατοικούσῃ ἐπὶ τῆς εἰσόδου τῆς θαλάσσης, τῷ ἐμπορίῳ τῶν λαῶν ἀπὸ νήσων πολλῶν Τάδε λέγει κύριος τῇ Σορ Σὺ εἶπας Ἐγὼ περιέθηκα ἐμαυτῇ κάλλος μου.
Ez:27:3 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐμ·πόριον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀπό νῆσος, -ου, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:27:3 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wejście {Pozycja} Morze Rynek Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wyspa Dużo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty By mówić/opowiadaj Ja Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Siebie Ja
Ez:27:3 kai\ e)rei=s tE=| *sor tE=| katoikou/sE| e)pi\ tE=s ei)so/dou tE=s Tala/ssEs, tO=| e)mpori/O| tO=n laO=n a)po\ nE/sOn pollO=n *ta/de le/gei ku/rios tE=| *sor *su\ ei)=pas *)egO\ perie/TEka e)mautE=| ka/llos mou.
Ez:27:3 kai ereis tE sor tE katoikusE epi tEs eisodu tEs TalassEs, tO emporiO tOn laOn apo nEsOn pollOn tade legei kyrios tE sor sy eipas egO perieTEka emautE kallos mu.
Ez:27:3 C VF2_FAI2S RA_DSF N_DSF RA_DSF V2_PAPDSF P RA_GSF N2_GSF RA_GSF N1S_GSF RA_DSN N2N_DSN RA_GPM N2_GPM P N2_GPF A1_GPF RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_DSF N_DSF RP_NS VAI_AAI2S RP_NS VAI_AAI1S RD_DSF N3E_ASN RP_GS
Ez:27:3 and also, even, namely strife; to say/tell the ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the entry the sea the market the people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing island much such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć you to say/tell I to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon myself ć I
Ez:27:3 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (dat) the (dat) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) entry (gen) the (gen) sea (gen) the (dat) market (dat) the (gen) peoples (gen) away from (+gen) islands (gen) many (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) you(sg) (nom) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) I (nom) I-AROUND ABOUT-ed myself (dat) me (gen)
Ez:27:3 Ez_27:3_1 Ez_27:3_2 Ez_27:3_3 Ez_27:3_4 Ez_27:3_5 Ez_27:3_6 Ez_27:3_7 Ez_27:3_8 Ez_27:3_9 Ez_27:3_10 Ez_27:3_11 Ez_27:3_12 Ez_27:3_13 Ez_27:3_14 Ez_27:3_15 Ez_27:3_16 Ez_27:3_17 Ez_27:3_18 Ez_27:3_19 Ez_27:3_20 Ez_27:3_21 Ez_27:3_22 Ez_27:3_23 Ez_27:3_24 Ez_27:3_25 Ez_27:3_26 Ez_27:3_27 Ez_27:3_28 Ez_27:3_29 Ez_27:3_30
Ez:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:4 ἐν καρδίᾳ θαλάσσης τῷ Βεελιμ υἱοί σου περιέθηκάν σοι κάλλος.
Ez:27:4 In the heart of the sea thy sons have put beauty upon thee for Beelim. (Ezekiel 27:4 Brenton)
Ez:27:4 W sercu morza są twoje granice, budowniczy nadali ci doskonałą piękność. (Ez 27:4 BT_4)
Ez:27:4 ἐν καρδίᾳ θαλάσσης τῷ Βεελιμ υἱοί σου περιέθηκάν σοι κάλλος.
Ez:27:4 ἐν καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:27:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze Syn Ty; twój/twój(sg) Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:27:4 e)n kardi/a| Tala/ssEs tO=| *beelim ui(oi/ sou perie/TEka/n soi ka/llos.
Ez:27:4 en kardia TalassEs tO beelim hyioi su perieTEkan soi kallos.
Ez:27:4 P N1A_DSF N1S_GSF RA_DSM N_DSM N2_NPM RP_GS VAI_AAI3P RP_DS N3E_ASN
Ez:27:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea the ć son you; your/yours(sg) to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć
Ez:27:4 in/among/by (+dat) heart (dat) sea (gen) the (dat) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-AROUND ABOUT-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:27:4 Ez_27:4_1 Ez_27:4_2 Ez_27:4_3 Ez_27:4_4 Ez_27:4_5 Ez_27:4_6 Ez_27:4_7 Ez_27:4_8 Ez_27:4_9 Ez_27:4_10
Ez:27:4 x x x x x x x x x x
Ez:27:5 κέδρος ἐκ Σανιρ ᾠκοδομήθη σοι, ταινίαι σανίδων κυπαρίσσου ἐκ τοῦ Λιβάνου ἐλήμφθησαν τοῦ ποιῆσαί σοι ἱστοὺς ἐλατίνους.
Ez:27:5 Cedar in Senir was employed for thee in building: boards of cypress timber were taken out of Libanus, and wood to make thee masts of fir. (Ezekiel 27:5 Brenton)
Ez:27:5 Z cyprysów Seniru pobudowano wszystkie twoje krawędzie, brano cedry Libanu, by maszt ustawić na tobie. (Ez 27:5 BT_4)
Ez:27:5 κέδρος ἐκ Σανιρ ᾠκοδομήθη σοι, ταινίαι σανίδων κυπαρίσσου ἐκ τοῦ Λιβάνου ἐλήμφθησαν τοῦ ποιῆσαί σοι ἱστοὺς ἐλατίνους.
Ez:27:5 ἐκ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σανί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:27:5 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By budować/buduj moralnie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Deski {Komisji}/deska Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:27:5 ke/dros e)k *sanir O)|kodomE/TE soi, taini/ai sani/dOn kupari/ssou e)k tou= *liba/nou e)lE/mfTEsan tou= poiE=sai/ soi i(stou\s e)lati/nous.
Ez:27:5 kedros ek sanir OkodomETE soi, tainiai sanidOn kyparissu ek tu libanu elEmfTEsan tu poiEsai soi histus elatinus.
Ez:27:5 N2_NSF P N_GS VCI_API3S RP_DS N1A_NPF N3D_GPF N2_GSF P RA_GSM N2_GSM VVI_API3P RA_GSN VA_AAN RP_DS N2_APM A1_APM
Ez:27:5 ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć to build/edify you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć board/plank ć out of (+gen) ἐξ before vowels the frankincense; incense white gum, also Lebanon to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć ć
Ez:27:5 out of (+gen) he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) boards/planks (gen) out of (+gen) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) they-were-TAKE HOLD OF-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:27:5 Ez_27:5_1 Ez_27:5_2 Ez_27:5_3 Ez_27:5_4 Ez_27:5_5 Ez_27:5_6 Ez_27:5_7 Ez_27:5_8 Ez_27:5_9 Ez_27:5_10 Ez_27:5_11 Ez_27:5_12 Ez_27:5_13 Ez_27:5_14 Ez_27:5_15 Ez_27:5_16 Ez_27:5_17
Ez:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:6 ἐκ τῆς Βασανίτιδος ἐποίησαν τὰς κώπας σου, τὰ ἱερά σου ἐποίησαν ἐξ ἐλέφαντος, οἴκους ἀλσώδεις ἀπὸ νήσων τῶν Χεττιιν.
Ez:27:6 They made thine oars of wood out of the land of Basan; thy sacred utensils they made of ivory, thy shady houses of wood from the isles of Chetiim. (Ezekiel 27:6 Brenton)
Ez:27:6 Z dębów Baszanu wykonano ci wiosła, pokład twój ozdobiono kością słoniową, wykładaną w drzewie cedrowym z wysp kittejskich. (Ez 27:6 BT_4)
Ez:27:6 ἐκ τῆς Βασανίτιδος ἐποίησαν τὰς κώπας σου, τὰ ἱερά σου ἐποίησαν ἐξ ἐλέφαντος, οἴκους ἀλσώδεις ἀπὸ νήσων τῶν Χεττιιν.
Ez:27:6 ἐκ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κώπη, -ης, ἡ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀπό νῆσος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό
Ez:27:6 Z (+informacja) ?? Przed samogłosek By czynić/rób Wiosło Ty; twój/twój(sg) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wyspa
Ez:27:6 e)k tE=s *basani/tidos e)poi/Esan ta\s kO/pas sou, ta\ i(era/ sou e)poi/Esan e)X e)le/fantos, oi)/kous a)lsO/deis a)po\ nE/sOn tO=n *CHettiin.
Ez:27:6 ek tEs basanitidos epoiEsan tas kOpas su, ta hiera su epoiEsan eX elefantos, oikus alsOdeis apo nEsOn tOn CHettiin.
Ez:27:6 P RA_GSF N3D_GSF VAI_AAI3P RA_APF N1_APF RP_GS RA_APN A1A_APN RP_GS VAI_AAI3P P N3_GSM N2_APM A3H_APM P N2_GPF RA_GPM N_GPM
Ez:27:6 out of (+gen) ἐξ before vowels the ć to do/make the oar you; your/yours(sg) the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ you; your/yours(sg) to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels ć house ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing island the ć
Ez:27:6 out of (+gen) the (gen) they-DO/MAKE-ed the (acc) oars (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-DO/MAKE-ed out of (+gen) houses (acc) away from (+gen) islands (gen) the (gen)
Ez:27:6 Ez_27:6_1 Ez_27:6_2 Ez_27:6_3 Ez_27:6_4 Ez_27:6_5 Ez_27:6_6 Ez_27:6_7 Ez_27:6_8 Ez_27:6_9 Ez_27:6_10 Ez_27:6_11 Ez_27:6_12 Ez_27:6_13 Ez_27:6_14 Ez_27:6_15 Ez_27:6_16 Ez_27:6_17 Ez_27:6_18 Ez_27:6_19
Ez:27:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:7 βύσσος μετὰ ποικιλίας ἐξ Αἰγύπτου ἐγένετό σοι στρωμνὴ τοῦ περιθεῖναί σοι δόξαν καὶ περιβαλεῖν σε ὑάκινθον καὶ πορφύραν ἐκ τῶν νήσων Ελισαι καὶ ἐγένετο περιβόλαιά σου.
Ez:27:7 Fine linen with embroidery from Egypt supplied the couch, to put honour upon thee, and to clothe thee with blue and purple from the isles of Elisai; and they became thy coverings. (Ezekiel 27:7 Brenton)
Ez:27:7 Bisior ozdobny z Egiptu stanowił twoje żagle, by służyć ci za banderę. Fioletowa i czerwona purpura z wysp Elisza były twoim nakryciem. (Ez 27:7 BT_4)
Ez:27:7 βύσσος μετὰ ποικιλίας ἐξ Αἰγύπτου ἐγένετό σοι στρωμνὴ τοῦ περιθεῖναί σοι δόξαν καὶ περιβαλεῖν σε ὑάκινθον καὶ πορφύραν ἐκ τῶν νήσων Ελισαι καὶ ἐγένετο περιβόλαιά σου.
Ez:27:7 βύσσος, -ου, ἡ μετά ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑάκινθος, -ου, ὁ καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος ἐκ ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) περι·βόλαιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:7 Świetne płótno Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Ty; twój/twój(sg) Hiacynt I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wyspa I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pokrycie Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:7 bu/ssos meta\ poikili/as e)X *ai)gu/ptou e)ge/neto/ soi strOmnE\ tou= periTei=nai/ soi do/Xan kai\ peribalei=n se u(a/kinTon kai\ porfu/ran e)k tO=n nE/sOn *elisai kai\ e)ge/neto peribo/laia/ sou.
Ez:27:7 byssos meta poikilias eX aigyptu egeneto soi strOmnE tu periTeinai soi doXan kai peribalein se hyakinTon kai porfyran ek tOn nEsOn elisai kai egeneto peribolaia su.
Ez:27:7 N2_NSF P N1A_GSF P N2_GSF VBI_AMI3S RP_DS N1_NSF RA_GSN VE_AAN RP_DS N1S_ASF C VF2_FAN RP_AS N2_ASF C N1A_ASF P RA_GPF N2_GPF N_GS C VBI_AMI3S N2N_NPN RP_GS
Ez:27:7 fine linen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] to become become, happen you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć the to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon you; your/yours(sg); to rub worn, rub glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely to adorn with [throw around] you; your/yours(sg) hyacinth and also, even, namely purple [cloth]; purple out of (+gen) ἐξ before vowels the island ć and also, even, namely to become become, happen covering you; your/yours(sg)
Ez:27:7 fine linen (nom) after (+acc), with (+gen) out of (+gen) Egypt (gen) he/she/it-was-BECOME-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (gen) to-AROUND ABOUT you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and to-will-ADORN-WITH, to-ADORN-WITH you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) hyacinth (acc) and purple (acc); purple ([Adj] acc) out of (+gen) the (gen) islands (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed coverings (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:7 Ez_27:7_1 Ez_27:7_2 Ez_27:7_3 Ez_27:7_4 Ez_27:7_5 Ez_27:7_6 Ez_27:7_7 Ez_27:7_8 Ez_27:7_9 Ez_27:7_10 Ez_27:7_11 Ez_27:7_12 Ez_27:7_13 Ez_27:7_14 Ez_27:7_15 Ez_27:7_16 Ez_27:7_17 Ez_27:7_18 Ez_27:7_19 Ez_27:7_20 Ez_27:7_21 Ez_27:7_22 Ez_27:7_23 Ez_27:7_24 Ez_27:7_25 Ez_27:7_26
Ez:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:8 καὶ οἱ ἄρχοντές σου οἱ κατοικοῦντες Σιδῶνα καὶ Αράδιοι ἐγένοντο κωπηλάται σου· οἱ σοφοί σου, Σορ, οἳ ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι κυβερνῆταί σου.
Ez:27:8 And thy princes were the dwellers in Sidon, and the Aradians were thy rowers: thy wise men, O Sor, who were in thee, these were thy pilots. (Ezekiel 27:8 Brenton)
Ez:27:8 Mieszkańcy Sydonu i Arwadu służyli ci za wioślarzy, mędrcy z Semeru byli u ciebie: oni to byli twoimi żeglarzami, (Ez 27:8 BT_4)
Ez:27:8 καὶ οἱ ἄρχοντές σου οἱ κατοικοῦντες Σιδῶνα καὶ Αράδιοι ἐγένοντο κωπηλάται σου· οἱ σοφοί σου, Σορ, οἳ ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι κυβερνῆταί σου.
Ez:27:8 καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Σιδών, -ῶνος, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κωπ·ηλάτης, -ου, ὁ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κυβερνήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:8 I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ty; twój/twój(sg) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wioślarz Ty; twój/twój(sg) Mądry Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pilot Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:8 kai\ oi( a)/rCHonte/s sou oi( katoikou=ntes *sidO=na kai\ *ara/dioi e)ge/nonto kOpEla/tai sou· oi( sofoi/ sou, *sor, oi(\ E)=san e)n soi/, ou(=toi kubernE=tai/ sou.
Ez:27:8 kai hoi arCHontes su hoi katoikuntes sidOna kai aradioi egenonto kOpElatai su· hoi sofoi su, sor, hoi Esan en soi, hutoi kybernEtai su.
Ez:27:8 C RA_NPM N3_NPM RP_GS RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF C N2_NPM VBI_AMI3P N1M_NPM RP_GS RA_NPM A1_NPM RP_GS N_VSF RR_NPM V9_IAI3P P RP_DS RD_NPM N1M_NPM RP_GS
Ez:27:8 and also, even, namely the ruler; to begin you; your/yours(sg) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Sidon [city of] and also, even, namely ć to become become, happen rower you; your/yours(sg) the wise you; your/yours(sg) ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] pilot you; your/yours(sg)
Ez:27:8 and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Sidon (acc) and they-were-BECOME-ed rowers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) wise ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom) they-were in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) these (nom) pilots (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:8 Ez_27:8_1 Ez_27:8_2 Ez_27:8_3 Ez_27:8_4 Ez_27:8_5 Ez_27:8_6 Ez_27:8_7 Ez_27:8_8 Ez_27:8_9 Ez_27:8_10 Ez_27:8_11 Ez_27:8_12 Ez_27:8_13 Ez_27:8_14 Ez_27:8_15 Ez_27:8_16 Ez_27:8_17 Ez_27:8_18 Ez_27:8_19 Ez_27:8_20 Ez_27:8_21 Ez_27:8_22 Ez_27:8_23
Ez:27:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:9 οἱ πρεσβύτεροι Βυβλίων καὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου· καὶ πάντα τὰ πλοῖα τῆς θαλάσσης καὶ οἱ κωπηλάται αὐτῶν ἐγένοντό σοι ἐπὶ δυσμὰς δυσμῶν.
Ez:27:9 The elders of the Biblians, and their wise men, who were in thee, these helped thy counsel: and all the ships of the sea and their rowers traded for thee to the utmost west. (Ezekiel 27:9 Brenton)
Ez:27:9 a biegli w rzemiośle starcy z Gebal tam byli, aby naprawiać twoje uszkodzenia. Wszystkie morskie okręty zawijały do ciebie, aby prowadzić z tobą handel. (Ez 27:9 BT_4)
Ez:27:9 οἱ πρεσβύτεροι Βυβλίων καὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου· καὶ πάντα τὰ πλοῖα τῆς θαλάσσης καὶ οἱ κωπηλάται αὐτῶν ἐγένοντό σοι ἐπὶ δυσμὰς δυσμῶν.
Ez:27:9 ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλοῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό κωπ·ηλάτης, -ου, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐπί δυσμή, -ῆς, ἡ δυσμή, -ῆς, ἡ
Ez:27:9 Starszy Książka I też, nawet, mianowicie Mądry On/ona/to/to samo By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wzmacniać się Planu/zamiar Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Statek Morze I też, nawet, mianowicie Wioślarz On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód Na zachód
Ez:27:9 oi( presbu/teroi *bubli/On kai\ oi( sofoi\ au)tO=n E)=san e)n soi/, ou(=toi e)ni/sCHuon tE\n boulE/n sou· kai\ pa/nta ta\ ploi=a tE=s Tala/ssEs kai\ oi( kOpEla/tai au)tO=n e)ge/nonto/ soi e)pi\ dusma\s dusmO=n.
Ez:27:9 hoi presbyteroi bybliOn kai hoi sofoi autOn Esan en soi, hutoi enisCHyon tEn bulEn su· kai panta ta ploia tEs TalassEs kai hoi kOpElatai autOn egenonto soi epi dysmas dysmOn.
Ez:27:9 RA_NPM A1A_NPMC N_GP C RA_NPM A1_NPM RD_GPM V9_IAI3P P RP_DS RD_NPM V1_IAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1S_GSF C RA_NPM N1M_NPM RD_GPM VBI_AMI3P RP_DS P N1_APF N1_GPF
Ez:27:9 the elder book and also, even, namely the wise he/she/it/same to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to strengthen the plan/intention you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ship the sea and also, even, namely the rower he/she/it/same to become become, happen you; your/yours(sg); to rub worn, rub upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing west west
Ez:27:9 the (nom) elder ([Adj] nom|voc) books (gen) and the (nom) wise ([Adj] nom|voc) them/same (gen) they-were in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) these (nom) I-was-STRENGTHEN-ing, they-were-STRENGTHEN-ing, while STRENGTHEN-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) plan/intention (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) ships (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) and the (nom) rowers (nom|voc) them/same (gen) they-were-BECOME-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) wests (acc) wests (gen)
Ez:27:9 Ez_27:9_1 Ez_27:9_2 Ez_27:9_3 Ez_27:9_4 Ez_27:9_5 Ez_27:9_6 Ez_27:9_7 Ez_27:9_8 Ez_27:9_9 Ez_27:9_10 Ez_27:9_11 Ez_27:9_12 Ez_27:9_13 Ez_27:9_14 Ez_27:9_15 Ez_27:9_16 Ez_27:9_17 Ez_27:9_18 Ez_27:9_19 Ez_27:9_20 Ez_27:9_21 Ez_27:9_22 Ez_27:9_23 Ez_27:9_24 Ez_27:9_25 Ez_27:9_26 Ez_27:9_27 Ez_27:9_28 Ez_27:9_29 Ez_27:9_30
Ez:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:10 Πέρσαι καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες ἦσαν ἐν τῇ δυνάμει σου, ἄνδρες πολεμισταί σου πέλτας καὶ περικεφαλαίας ἐκρέμασαν ἐν σοί, οὗτοι ἔδωκαν τὴν δόξαν σου.
Ez:27:10 Persians and Lydians and Libyans were in thine army: thy warriors hung in thee shields and helmets; these gave thee thy glory. (Ezekiel 27:10 Brenton)
Ez:27:10 Mieszkańcy Persji, Lud i Put służyli w twoim wojsku jako wojownicy. Tarcze i hełmy zawieszali u ciebie. Dodawali ci świetności. (Ez 27:10 BT_4)
Ez:27:10 Πέρσαι καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες ἦσαν ἐν τῇ δυνάμει σου, ἄνδρες πολεμισταί σου πέλτας καὶ περικεφαλαίας ἐκρέμασαν ἐν σοί, οὗτοι ἔδωκαν τὴν δόξαν σου.
Ez:27:10 καί καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί περι·κεφαλαία, -ας, ἡ κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:10 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Hełm Do przeczulonego zawieszany W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:10 *pe/rsai kai\ *ludoi\ kai\ *li/bues E)=san e)n tE=| duna/mei sou, a)/ndres polemistai/ sou pe/ltas kai\ perikefalai/as e)kre/masan e)n soi/, ou(=toi e)/dOkan tE\n do/Xan sou.
Ez:27:10 persai kai lydoi kai libyes Esan en tE dynamei su, andres polemistai su peltas kai perikefalaias ekremasan en soi, hutoi edOkan tEn doXan su.
Ez:27:10 N1M_NPM C N2_NPM C N3_NPM V9_IAI3P P RA_DSF N3I_DSF RP_GS N3_NPM N1_NPM RP_GS N1_APF C N1A_APF VAI_AAI3P P RP_DS RD_NPM VAI_AAI3P RA_ASF N1S_ASF RP_GS
Ez:27:10 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability you; your/yours(sg) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć you; your/yours(sg) ć and also, even, namely helmet to hung up suspended in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg)
Ez:27:10 and and they-were in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) men, husbands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and helmet (gen), helmets (acc) they-HUNG UP-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) these (nom) they-GIVE-ed the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:10 Ez_27:10_1 Ez_27:10_2 Ez_27:10_3 Ez_27:10_4 Ez_27:10_5 Ez_27:10_6 Ez_27:10_7 Ez_27:10_8 Ez_27:10_9 Ez_27:10_10 Ez_27:10_11 Ez_27:10_12 Ez_27:10_13 Ez_27:10_14 Ez_27:10_15 Ez_27:10_16 Ez_27:10_17 Ez_27:10_18 Ez_27:10_19 Ez_27:10_20 Ez_27:10_21 Ez_27:10_22 Ez_27:10_23 Ez_27:10_24
Ez:27:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:11 υἱοὶ Αραδίων καὶ ἡ δύναμίς σου ἐπὶ τῶν τειχέων σου φύλακες ἐν τοῖς πύργοις σου ἦσαν, τὰς φαρέτρας αὐτῶν ἐκρέμασαν ἐπὶ τῶν ὅρμων σου κύκλῳ· οὗτοι ἐτελείωσάν σου τὸ κάλλος.
Ez:27:11 The sons of the Aradians and thine army were upon the walls; there were guards in thy towers: they hung their quivers on thy battlements round about; these completed thy beauty. (Ezekiel 27:11 Brenton)
Ez:27:11 Synowie Arwadu i twoje wojsko stali dokoła na twych wałach, a strażnicy na twoich wieżach; wieszali swe tarcze na twoich murach, czyniąc piękność twą doskonałą. (Ez 27:11 BT_4)
Ez:27:11 υἱοὶ Αραδίων καὶ δύναμίς σου ἐπὶ τῶν τειχέων σου φύλακες ἐν τοῖς πύργοις σου ἦσαν, τὰς φαρέτρας αὐτῶν ἐκρέμασαν ἐπὶ τῶν ὅρμων σου κύκλῳ· οὗτοι ἐτελείωσάν σου τὸ κάλλος.
Ez:27:11 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φύλαξ, -ακος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὁρμή, -ῆς, ἡ; ὁρμάω (ορμ(α)-, ορμη·σ-, ορμη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύκλῳ οὗτος αὕτη τοῦτο τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό
Ez:27:11 Syn I też, nawet, mianowicie Zdolność Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Ty; twój/twój(sg) Zabezpieczaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wieża Ty; twój/twój(sg) By być On/ona/to/to samo Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Impuls [zobacz hormon]; by gnać głową naprzód Ty; twój/twój(sg) W kole To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By osiągać zakończenie Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:11 ui(oi\ *aradi/On kai\ E( du/nami/s sou e)pi\ tO=n teiCHe/On sou fu/lakes e)n toi=s pu/rgois sou E)=san, ta\s fare/tras au)tO=n e)kre/masan e)pi\ tO=n o(/rmOn sou ku/klO|· ou(=toi e)telei/Osa/n sou to\ ka/llos.
Ez:27:11 hyioi aradiOn kai hE dynamis su epi tOn teiCHeOn su fylakes en tois pyrgois su Esan, tas faretras autOn ekremasan epi tOn hormOn su kyklO· hutoi eteleiOsan su to kallos.
Ez:27:11 N2_NPM N2_GPM C RA_NSF N3I_NSF RP_GS P RA_GPN N3E_GPN RP_GS N3K_NPM P RA_DPM N2_DPM RP_GS V9_IAI3P RA_APF N1A_APF RD_GPM VAI_AAI3P P RA_GPF N1_GPF RP_GS N2_DSM RD_NPM VAI_AAI3P RP_GS RA_ASN N3E_ASN
Ez:27:11 son ć and also, even, namely the ability you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall you; your/yours(sg) guard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tower you; your/yours(sg) to be the ć he/she/it/same to hung up suspended upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the impulse [see hormone]; to rush headlong you; your/yours(sg) in a circle this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to reach completion you; your/yours(sg) the ć
Ez:27:11 sons (nom|voc) and the (nom) ability (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) walls (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) guards (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) towers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were the (acc) them/same (gen) they-HUNG UP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) impulses (gen); while RUSH HEADLONG-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in a circle these (nom) they-REACH-ed-COMPLETION you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc)
Ez:27:11 Ez_27:11_1 Ez_27:11_2 Ez_27:11_3 Ez_27:11_4 Ez_27:11_5 Ez_27:11_6 Ez_27:11_7 Ez_27:11_8 Ez_27:11_9 Ez_27:11_10 Ez_27:11_11 Ez_27:11_12 Ez_27:11_13 Ez_27:11_14 Ez_27:11_15 Ez_27:11_16 Ez_27:11_17 Ez_27:11_18 Ez_27:11_19 Ez_27:11_20 Ez_27:11_21 Ez_27:11_22 Ez_27:11_23 Ez_27:11_24 Ez_27:11_25 Ez_27:11_26 Ez_27:11_27 Ez_27:11_28 Ez_27:11_29 Ez_27:11_30
Ez:27:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:12 Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἀπὸ πλήθους πάσης ἰσχύος σου, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σίδηρον καὶ κασσίτερον καὶ μόλυβον ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.
Ez:27:12 The Carthaginians were thy merchants because of the abundance of all thy strength; they furnished thy market with silver, and gold, and iron, and tin, and lead. (Ezekiel 27:12 Brenton)
Ez:27:12 Tarszisz prowadził z tobą handel z powodu mnóstwa twoich wszystkich bogactw. Srebro, żelazo, cynę i ołów dostarczano ci drogą wymiany za twe towary. (Ez 27:12 BT_4)
Ez:27:12 Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἀπὸ πλήθους πάσης ἰσχύος σου, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σίδηρον καὶ κασσίτερον καὶ μόλυβον ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.
Ez:27:12 ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί σίδηρος, -ου, ὁ καί καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀγορά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:12 Handlowy Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Siła Ty; twój/twój(sg) Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Żelazny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By dawać Rynek Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:12 *karCHEdo/nioi e)/mporoi/ sou a)po\ plE/Tous pa/sEs i)sCHu/os sou, a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ si/dEron kai\ kassi/teron kai\ mo/lubon e)/dOkan tE\n a)gora/n sou.
Ez:27:12 karCHEdonioi emporoi su apo plETus pasEs isCHyos su, argyrion kai CHrysion kai sidEron kai kassiteron kai molybon edOkan tEn agoran su.
Ez:27:12 N_NPM N2_NPM RP_GS P N3E_GSN A1S_GSF N3U_GSF RP_GS N2N_ASN C N2N_ASN C N2_ASM C N2_ASM C N2_ASM VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Ez:27:12 ć merchant you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) every all, each, every, the whole of strength you; your/yours(sg) piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely iron and also, even, namely ć and also, even, namely ć to give the market you; your/yours(sg)
Ez:27:12 merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) lot (gen) every (gen) strength (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and iron (acc) and and they-GIVE-ed the (acc) market (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:12 Ez_27:12_1 Ez_27:12_2 Ez_27:12_3 Ez_27:12_4 Ez_27:12_5 Ez_27:12_6 Ez_27:12_7 Ez_27:12_8 Ez_27:12_9 Ez_27:12_10 Ez_27:12_11 Ez_27:12_12 Ez_27:12_13 Ez_27:12_14 Ez_27:12_15 Ez_27:12_16 Ez_27:12_17 Ez_27:12_18 Ez_27:12_19 Ez_27:12_20 Ez_27:12_21
Ez:27:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:13 ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου.
Ez:27:13 Greece, both the whole world, and the adjacent coasts, these traded with thee in the persons of men, and they gave as thy merchandise vessels of brass. (Ezekiel 27:13 Brenton)
Ez:27:13 Jawan, Tubal i Meszek prowadzili z tobą handel: dostarczając za twe towary niewolników i wyroby z brązu. (Ez 27:13 BT_4)
Ez:27:13 Ἑλλὰς καὶ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ σκεύη χαλκᾶ ἔδωκαν τὴν ἐμπορίαν σου.
Ez:27:13 ὁ ἡ τό Ἑλλά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό παρα·τείνω (παρα+τειν-, παρα+τεν(ε)·[σ]-, παρα+τειν·[σ]-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἐμ·πορία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:13 Grecja I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By robić zysk z chodu {spaceru}, oszusta, robić zysk z, prześcigać, kupiec, by robić handel z Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzki I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Miedź albo brąz By dawać Handlowy biznes {interes}, towar Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:13 E( *e(lla\s kai\ E( su/mpasa kai\ ta\ paratei/nonta, ou(=toi e)neporeu/onto/ soi e)n PSuCHai=s a)nTrO/pOn kai\ skeu/E CHalka= e)/dOkan tE\n e)mpori/an sou.
Ez:27:13 hE ellas kai hE sympasa kai ta parateinonta, hutoi eneporeuonto soi en PSyCHais anTrOpOn kai skeuE CHalka edOkan tEn emporian su.
Ez:27:13 RA_NSF N3_NSF C RA_NSF A1S_NSF C RA_NPN V1_PAPNPN RD_NPM V1I_IMI3P RP_DS P N1_DPF N2_GPM C N3E_APN A1C_APN VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Ez:27:13 the Greece and also, even, namely the ć and also, even, namely the to ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to make gain of walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person human and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement copper or bronze to give the trade business, merchandise you; your/yours(sg)
Ez:27:13 the (nom) Greece (nom|voc) and the (nom) and the (nom|acc) while ???-ing (acc, nom|acc|voc) these (nom) they-were-being-MAKE GAIN OF-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lifes (dat) humans (gen) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc) they-GIVE-ed the (acc) trade (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:13 Ez_27:13_1 Ez_27:13_2 Ez_27:13_3 Ez_27:13_4 Ez_27:13_5 Ez_27:13_6 Ez_27:13_7 Ez_27:13_8 Ez_27:13_9 Ez_27:13_10 Ez_27:13_11 Ez_27:13_12 Ez_27:13_13 Ez_27:13_14 Ez_27:13_15 Ez_27:13_16 Ez_27:13_17 Ez_27:13_18 Ez_27:13_19 Ez_27:13_20 Ez_27:13_21
Ez:27:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:14 ἐξ οἴκου Θεργαμα ἵππους καὶ ἱππεῖς ἔδωκαν ἀγοράν σου.
Ez:27:14 Out of the house of Thogarma horses and horsemen furnished the market. (Ezekiel 27:14 Brenton)
Ez:27:14 Z Bet-Togarma dostarczano ci drogą wymiany za twe towary konie pociągowe, wierzchowce i muły. (Ez 27:14 BT_4)
Ez:27:14 ἐξ οἴκου Θεργαμα ἵππους καὶ ἱππεῖς ἔδωκαν ἀγοράν σου.
Ez:27:14 ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἵππος, -ου, ὁ καί ἱππεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀγορά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:14 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Koń I też, nawet, mianowicie Jeździec By dawać Rynek Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:14 e)X oi)/kou *Tergama i(/ppous kai\ i(ppei=s e)/dOkan a)gora/n sou.
Ez:27:14 eX oiku Tergama hippus kai hippeis edOkan agoran su.
Ez:27:14 P N2_GSM N_GS N2_APM C N3V_APM VAI_AAI3P N1A_ASF RP_GS
Ez:27:14 out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell ć horse and also, even, namely horseman to give market you; your/yours(sg)
Ez:27:14 out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! horses (acc) and horsemans (acc, nom|voc) they-GIVE-ed market (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:14 Ez_27:14_1 Ez_27:14_2 Ez_27:14_3 Ez_27:14_4 Ez_27:14_5 Ez_27:14_6 Ez_27:14_7 Ez_27:14_8 Ez_27:14_9
Ez:27:14 x x x x x x x x x
Ez:27:15 υἱοὶ Ῥοδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου,
Ez:27:15 The sons of the Rhodians were thy merchants; from the islands they multiplied thy merchandise, even elephants' teeth: and to them that came in thou didst return thy prices, (Ezekiel 27:15 Brenton)
Ez:27:15 Mieszkańcy Dedanu prowadzili z tobą handel i niezliczone wyspy należały do twoich klientów. Dawali ci jako zapłatę kość słoniową i drzewo hebanowe. (Ez 27:15 BT_4)
Ez:27:15 υἱοὶ Ῥοδίων ἔμποροί σου ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν τὴν ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφαντίνους, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου,
Ez:27:15 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό νῆσος, -ου, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἐμ·πορία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἐλεφάντινος -η -ον καί ὁ ἡ τό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἀντι·δίδωμι [LXX] (ath. αντι+διδ(ο)-/ath. αντι+διδ(ω)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:15 Syn Handlowy Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wyspa By wzrastać/mnóż się Handlowy biznes {interes}, towar Ty; twój/twój(sg) Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Kość słoniowa [zobacz słonia] I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Do ??? Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:15 ui(oi\ *(rodi/On e)/mporoi/ sou a)po\ nE/sOn e)plE/Tunan tE\n e)mpori/an sou o)do/ntas e)lefanti/nous, kai\ toi=s ei)sagome/nois a)ntedi/dous tou\s misTou/s sou,
Ez:27:15 hyioi rodiOn emporoi su apo nEsOn eplETynan tEn emporian su odontas elefantinus, kai tois eisagomenois antedidus tus misTus su,
Ez:27:15 N2_NPM N2_GPM N2_NPM RP_GS P N2_GPF VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RP_GS N3_APM A1_APM C RA_DPM V1_PMPDPM V8I_IAI2S RA_APM N2_APM RP_GS
Ez:27:15 son ć merchant you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing island to increase/multiply the trade business, merchandise you; your/yours(sg) grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike ivory [see elephant] and also, even, namely the to lead into to ??? the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you; your/yours(sg)
Ez:27:15 sons (nom|voc) merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) islands (gen) they-INCREASE/MULTIPLY-ed the (acc) trade (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) teeth (acc) ivory ([Adj] acc) and the (dat) while being-LEAD-ed-INTO (dat) you(sg)-were-???-ing the (acc) just recompenses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:15 Ez_27:15_1 Ez_27:15_2 Ez_27:15_3 Ez_27:15_4 Ez_27:15_5 Ez_27:15_6 Ez_27:15_7 Ez_27:15_8 Ez_27:15_9 Ez_27:15_10 Ez_27:15_11 Ez_27:15_12 Ez_27:15_13 Ez_27:15_14 Ez_27:15_15 Ez_27:15_16 Ez_27:15_17 Ez_27:15_18 Ez_27:15_19
Ez:27:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:16 ἀνθρώπους ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμίκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσις, καὶ Ραμωθ καὶ Χορχορ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.
Ez:27:16 even men as thy merchandise, from the multitude of thy trading population, myrrh and embroidered works from Tharsis: Ramoth also and Chorchor furnished thy market. (Ezekiel 27:16 Brenton)
Ez:27:16 Edom prowadził z tobą handel z powodu mnogości twoich wyrobów: dostarczano ci drogą wymiany za twe towary kamienie szlachetne, purpurę, różnobarwne tkaniny, bisior, korale i rubiny. (Ez 27:16 BT_4)
Ez:27:16 ἀνθρώπους ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμμίκτου σου, στακτὴν καὶ ποικίλματα ἐκ Θαρσις, καὶ Ραμωθ καὶ Χορχορ ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.
Ez:27:16 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐμ·πορία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ καί καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀγορά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:16 Ludzki Handlowy biznes {interes}, towar Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By dawać Rynek Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:16 a)nTrO/pous e)mpori/an sou a)po\ plE/Tous tou= summi/ktou sou, staktE\n kai\ poiki/lmata e)k *Tarsis, kai\ *ramOT kai\ *CHorCHor e)/dOkan tE\n a)gora/n sou.
Ez:27:16 anTrOpus emporian su apo plETus tu symmiktu su, staktEn kai poikilmata ek Tarsis, kai ramOT kai CHorCHor edOkan tEn agoran su.
Ez:27:16 N2_APM N1A_ASF RP_GS P N3E_GSN RA_GSM A1B_GSM RP_GS N1_ASF C N3M_APN P N_GS C N_N C N_N VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Ez:27:16 human trade business, merchandise you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) the ć you; your/yours(sg) ć and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć to give the market you; your/yours(sg)
Ez:27:16 humans (acc) trade (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) lot (gen) the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and out of (+gen) and and they-GIVE-ed the (acc) market (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:16 Ez_27:16_1 Ez_27:16_2 Ez_27:16_3 Ez_27:16_4 Ez_27:16_5 Ez_27:16_6 Ez_27:16_7 Ez_27:16_8 Ez_27:16_9 Ez_27:16_10 Ez_27:16_11 Ez_27:16_12 Ez_27:16_13 Ez_27:16_14 Ez_27:16_15 Ez_27:16_16 Ez_27:16_17 Ez_27:16_18 Ez_27:16_19 Ez_27:16_20 Ez_27:16_21
Ez:27:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:17 Ιουδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν σίτου πράσει καὶ μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ῥητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμικτόν σου.
Ez:27:17 Juda and the children of Israel, these were thy merchants; in the sale of corn and ointments and cassia: and they gave the best honey, and oil, and resin, to thy trading population. (Ezekiel 27:17 Brenton)
Ez:27:17 Juda i kraj Izraela prowadzili z tobą handel: za twe towary dostarczali ci pszenicę z Minnit, wosk i miód, i oliwę, i balsam. (Ez 27:17 BT_4)
Ez:27:17 Ιουδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ, οὗτοι ἔμποροί σου ἐν σίτου πράσει καὶ μύρων καὶ κασίας, καὶ πρῶτον μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ῥητίνην ἔδωκαν εἰς τὸν σύμμικτόν σου.
Ez:27:17 Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί μύρον, -ου, τό; Μύρα, -ων, τά καί καί πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον μέλι[τ], -ιτος, τό καί ἔλαιον, -ου, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:17 Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Syn Izrael To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Handlowy Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Maść; Myra I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Przedni; po pierwsze Miód I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:17 *ioudas kai\ oi( ui(oi\ tou= *israEl, ou(=toi e)/mporoi/ sou e)n si/tou pra/sei kai\ mu/rOn kai\ kasi/as, kai\ prO=ton me/li kai\ e)/laion kai\ r(Eti/nEn e)/dOkan ei)s to\n su/mmikto/n sou.
Ez:27:17 iudas kai hoi hyioi tu israEl, hutoi emporoi su en situ prasei kai myrOn kai kasias, kai prOton meli kai elaion kai rEtinEn edOkan eis ton symmikton su.
Ez:27:17 N1T_NSM C RA_NPM N2_NPM RA_GSM N_GSM RD_NPM N2_NPM RP_GS P N2_GSM N3E_DSF C N2N_GPN C N1A_GSF C A1_ASNS N3_ASN C N2N_ASN C N1_ASF VAI_AAI3P P RA_ASM A1B_ASM RP_GS
Ez:27:17 Judas/Judah and also, even, namely the son the Israel this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] merchant you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wheat/grain seed; cereal ć and also, even, namely ointment; Myra and also, even, namely ć and also, even, namely foremost; first honey and also, even, namely olive oil and also, even, namely ć to give into (+acc) the ć you; your/yours(sg)
Ez:27:17 Judas/Judah (nom) and the (nom) sons (nom|voc) the (gen) Israel (indecl) these (nom) merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) wheat/grain (gen) and ointments (gen); Myra (gen) and and foremost; first (acc, nom|acc|voc) honey (nom|acc|voc) and olive oil (nom|acc|voc) and they-GIVE-ed into (+acc) the (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:17 Ez_27:17_1 Ez_27:17_2 Ez_27:17_3 Ez_27:17_4 Ez_27:17_5 Ez_27:17_6 Ez_27:17_7 Ez_27:17_8 Ez_27:17_9 Ez_27:17_10 Ez_27:17_11 Ez_27:17_12 Ez_27:17_13 Ez_27:17_14 Ez_27:17_15 Ez_27:17_16 Ez_27:17_17 Ez_27:17_18 Ez_27:17_19 Ez_27:17_20 Ez_27:17_21 Ez_27:17_22 Ez_27:17_23 Ez_27:17_24 Ez_27:17_25 Ez_27:17_26 Ez_27:17_27 Ez_27:17_28
Ez:27:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:18 Δαμασκὸς ἔμπορός σου ἐκ πλήθους πάσης δυνάμεώς σου· οἶνος ἐκ Χελβων καὶ ἔρια ἐκ Μιλήτου·
Ez:27:18 The people of Damascus were thy merchants by reason of the abundance of all thy power; wine out of Chelbon, and wool from Miletus; and they brought wine into thy market. (Ezekiel 27:18 Brenton)
Ez:27:18 Damaszek prowadził z tobą handel dzięki mnogości twoich wyrobów i mnogości twego wszelakiego bogactwa: wino z Chelbon i wełnę z Sachar w zamian ci dostarczano. (Ez 27:18 BT_4)
Ez:27:18 Δαμασκὸς ἔμπορός σου ἐκ πλήθους πάσης δυνάμεώς σου· οἶνος ἐκ Χελβων καὶ ἔρια ἐκ Μιλήτου·
Ez:27:18 Δαμασκός, -οῦ, ὁ ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ πλῆθο·ς, -ους, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἶνος, -ου, ὁ ἐκ καί ἔριον, -ου, τό ἐκ Μίλητος, -ου, ἡ
Ez:27:18 Damaszek Handlowy Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Los (mnóstwo ) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność Ty; twój/twój(sg) Wino Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Wełna Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Milet
Ez:27:18 *damasko\s e)/mporo/s sou e)k plE/Tous pa/sEs duna/meO/s sou· oi)=nos e)k *CHelbOn kai\ e)/ria e)k *milE/tou·
Ez:27:18 damaskos emporos su ek plETus pasEs dynameOs su· oinos ek CHelbOn kai eria ek milEtu·
Ez:27:18 N2_NS N2_NSM RP_GS P N3E_GSN A1S_GSF N3I_GSF RP_GS N2_NSM P N_G C N2N_APN P N2_GS
Ez:27:18 Damascus merchant you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels lot (multitude ) every all, each, every, the whole of ability you; your/yours(sg) wine out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely wool out of (+gen) ἐξ before vowels Miletus
Ez:27:18 Damascus (nom) merchant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) lot (gen) every (gen) ability (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) wine (nom) out of (+gen) and wools (nom|acc|voc) out of (+gen) Miletus (gen)
Ez:27:18 Ez_27:18_1 Ez_27:18_2 Ez_27:18_3 Ez_27:18_4 Ez_27:18_5 Ez_27:18_6 Ez_27:18_7 Ez_27:18_8 Ez_27:18_9 Ez_27:18_10 Ez_27:18_11 Ez_27:18_12 Ez_27:18_13 Ez_27:18_14 Ez_27:18_15
Ez:27:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:19 καὶ οἶνον εἰς τὴν ἀγοράν σου ἔδωκαν. ἐξ Ασηλ σίδηρος εἰργασμένος καὶ τροχὸς ἐν τῷ συμμίκτῳ σού ἐστιν.
Ez:27:19 Out of Asel came wrought iron, and there is the sound of wheels among thy trading population. (Ezekiel 27:19 Brenton)
Ez:27:19 Dan i Jawan począwszy od Uzzal drogą wymiany za twe towary dostarczały ci wyroby żelazne, cynamon i trzcinę. (Ez 27:19 BT_4)
Ez:27:19 καὶ οἶνον εἰς τὴν ἀγοράν σου ἔδωκαν. ἐξ Ασηλ σίδηρος εἰργασμένος καὶ τροχὸς ἐν τῷ συμμίκτῳ σού ἐστιν.
Ez:27:19 καί οἶνος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀγορά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκ σίδηρος, -ου, ὁ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) καί τροχός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:27:19 I też, nawet, mianowicie Wino Do (+przyspieszenie) Rynek Ty; twój/twój(sg) By dawać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Żelazny By pracować/dąż I też, nawet, mianowicie Koło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) By być
Ez:27:19 kai\ oi)=non ei)s tE\n a)gora/n sou e)/dOkan. e)X *asEl si/dEros ei)rgasme/nos kai\ troCHo\s e)n tO=| summi/ktO| sou/ e)stin.
Ez:27:19 kai oinon eis tEn agoran su edOkan. eX asEl sidEros eirgasmenos kai troCHos en tO symmiktO su estin.
Ez:27:19 C N2_ASM P RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI3P P N_GS N2_NSM VT_XMPNSM C N2_NSM P RA_DSM A1B_DSM RP_GS V9_PAI3S
Ez:27:19 and also, even, namely wine into (+acc) the market you; your/yours(sg) to give out of (+gen) ἐξ before vowels ć iron to work/strive and also, even, namely wheel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) to be
Ez:27:19 and wine (acc) into (+acc) the (acc) market (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-GIVE-ed out of (+gen) iron (nom) having-been-WORK/STRIVE-ed (nom) and wheel (nom) in/among/by (+dat) the (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is
Ez:27:19 Ez_27:19_1 Ez_27:19_2 Ez_27:19_3 Ez_27:19_4 Ez_27:19_5 Ez_27:19_6 Ez_27:19_7 Ez_27:19_8 Ez_27:19_9 Ez_27:19_10 Ez_27:19_11 Ez_27:19_12 Ez_27:19_13 Ez_27:19_14 Ez_27:19_15 Ez_27:19_16 Ez_27:19_17 Ez_27:19_18
Ez:27:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:20 Δαιδαν ἔμποροί σου μετὰ κτηνῶν ἐκλεκτῶν εἰς ἅρματα.
Ez:27:20 The people of Daedan were thy merchants, with choice cattle for chariots. (Ezekiel 27:20 Brenton)
Ez:27:20 Dedan był dla ciebie dostawcą czapraków. (Ez 27:20 BT_4)
Ez:27:20 Δαιδαν ἔμποροί σου μετὰ κτηνῶν ἐκλεκτῶν εἰς ἅρματα.
Ez:27:20 ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά κτῆνο·ς, -ους, τό ἐκ·λεκτός -ή -όν εἰς[1] ἅρμα[τ], -ατος, τό
Ez:27:20 Handlowy Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę) Wybierany [zobacz eklektyczny] Do (+przyspieszenie) Wóz
Ez:27:20 *daidan e)/mporoi/ sou meta\ ktEnO=n e)klektO=n ei)s a(/rmata.
Ez:27:20 daidan emporoi su meta ktEnOn eklektOn eis harmata.
Ez:27:20 N_NS N2_NPM RP_GS P N3E_GPN A1_GPN P N3M_APN
Ez:27:20 ć merchant you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Animal (beast) selected [see eclectic] into (+acc) chariot
Ez:27:20 merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) Animals (gen) selected ([Adj] gen) into (+acc) chariots (nom|acc|voc)
Ez:27:20 Ez_27:20_1 Ez_27:20_2 Ez_27:20_3 Ez_27:20_4 Ez_27:20_5 Ez_27:20_6 Ez_27:20_7 Ez_27:20_8
Ez:27:20 x x x x x x x x
Ez:27:21 ἡ Ἀραβία καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Κηδαρ, οὗτοι ἔμποροί σου διὰ χειρός σου, καμήλους καὶ κριοὺς καὶ ἀμνοὺς ἐν οἷς ἐμπορεύονταί σε.
Ez:27:21 Arabia and all the princes of Kedar, these were thy traders with thee, bringing camels, and lambs, and rams, in which they trade with thee. (Ezekiel 27:21 Brenton)
Ez:27:21 Arabia i wszyscy książęta Kedaru byli kupcami dla ciebie, handlowali z tobą owcami, baranami i kozłami. (Ez 27:21 BT_4)
Ez:27:21 Ἀραβία καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Κηδαρ, οὗτοι ἔμποροί σου διὰ χειρός σου, καμήλους καὶ κριοὺς καὶ ἀμνοὺς ἐν οἷς ἐμπορεύονταί σε.
Ez:27:21 ὁ ἡ τό Ἀραβία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ καί καί ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἐν ὅς ἥ ὅ ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:21 Arabia I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Handlowy Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) Wielbłąd I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Jagnię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By robić zysk z chodu {spaceru}, oszusta, robić zysk z, prześcigać, kupiec, by robić handel z Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:21 E( *)arabi/a kai\ pa/ntes oi( a)/rCHontes *kEdar, ou(=toi e)/mporoi/ sou dia\ CHeiro/s sou, kamE/lous kai\ kriou\s kai\ a)mnou\s e)n oi(=s e)mporeu/ontai/ se.
Ez:27:21 hE arabia kai pantes hoi arCHontes kEdar, hutoi emporoi su dia CHeiros su, kamElus kai krius kai amnus en hois emporeuontai se.
Ez:27:21 RA_NSF N1A_NSF C A3_NPM RA_NPM N3_NPM N_GS RD_NPM N2_NPM RP_GS P N3_GSF RP_GS N2_APM C N2_APM C N2_APM P RR_DPM V1_PMI3P RP_AS
Ez:27:21 the Arabia and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] merchant you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand you; your/yours(sg) camel and also, even, namely ć and also, even, namely lamb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to make gain of walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of you; your/yours(sg)
Ez:27:21 the (nom) Arabia (nom|voc) and all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) these (nom) merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) camels (acc) and and lambs (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-are-being-MAKE GAIN OF-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:27:21 Ez_27:21_1 Ez_27:21_2 Ez_27:21_3 Ez_27:21_4 Ez_27:21_5 Ez_27:21_6 Ez_27:21_7 Ez_27:21_8 Ez_27:21_9 Ez_27:21_10 Ez_27:21_11 Ez_27:21_12 Ez_27:21_13 Ez_27:21_14 Ez_27:21_15 Ez_27:21_16 Ez_27:21_17 Ez_27:21_18 Ez_27:21_19 Ez_27:21_20 Ez_27:21_21 Ez_27:21_22
Ez:27:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:22 ἔμποροι Σαβα καὶ Ραγμα, οὗτοι ἔμποροί σου μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων καὶ λίθων χρηστῶν καὶ χρυσίον ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.
Ez:27:22 The merchants of Sabba and Ramma, these were thy merchants, with choice spices, and precious stones: and they brought gold to thy market. (Ezekiel 27:22 Brenton)
Ez:27:22 Kupcy z Szeby i Rama prowadzili z tobą handel: dostarczali ci drogą wymiany za twe towary najlepszy balsam oraz wszelkiego rodzaju drogie kamienie i złoto. (Ez 27:22 BT_4)
Ez:27:22 ἔμποροι Σαβα καὶ Ραγμα, οὗτοι ἔμποροί σου μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων καὶ λίθων χρηστῶν καὶ χρυσίον ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου.
Ez:27:22 ἔμ·πορος, -ου, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά πρῶτος -η -ον καί λίθος, -ου, ὁ χρηστός -ή -όν καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀγορά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:22 Handlowy I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Handlowy Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Kamień Wspaniałomyślny I też, nawet, mianowicie Kawałek złota By dawać Rynek Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:22 e)/mporoi *saba kai\ *ragma, ou(=toi e)/mporoi/ sou meta\ prO/tOn E(dusma/tOn kai\ li/TOn CHrEstO=n kai\ CHrusi/on e)/dOkan tE\n a)gora/n sou.
Ez:27:22 emporoi saba kai ragma, hutoi emporoi su meta prOtOn hEdysmatOn kai liTOn CHrEstOn kai CHrysion edOkan tEn agoran su.
Ez:27:22 N2_NPM N_GS C N_GS RD_NPM N2_NPM RP_GS P A1_GPNS N3M_GPN C N2_GPM A1_GPM C N2N_ASN VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Ez:27:22 merchant ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] merchant you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing first ć and also, even, namely stone magnanimous and also, even, namely piece of gold to give the market you; your/yours(sg)
Ez:27:22 merchants (nom|voc) and these (nom) merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) first (gen) and stones (gen) magnanimous ([Adj] gen) and piece of gold (nom|acc|voc) they-GIVE-ed the (acc) market (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:22 Ez_27:22_1 Ez_27:22_2 Ez_27:22_3 Ez_27:22_4 Ez_27:22_5 Ez_27:22_6 Ez_27:22_7 Ez_27:22_8 Ez_27:22_9 Ez_27:22_10 Ez_27:22_11 Ez_27:22_12 Ez_27:22_13 Ez_27:22_14 Ez_27:22_15 Ez_27:22_16 Ez_27:22_17 Ez_27:22_18 Ez_27:22_19
Ez:27:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:23 Χαρραν καὶ Χαννα, οὗτοι ἔμποροί σου. Ασσουρ καὶ Χαρμαν ἔμποροί σου
Ez:27:23 Charra, and Chanaa, these were thy merchants: Assur, and Charman, were thy merchants: (Ezekiel 27:23 Brenton)
Ez:27:23 Charan, Kanne, Edon, kupcy z Saby, Aszszur i Kilmad prowadzili z tobą handel. (Ez 27:23 BT_4)
Ez:27:23 Χαρραν καὶ Χαννα, οὗτοι ἔμποροί σου. Ασσουρ καὶ Χαρμαν ἔμποροί σου
Ez:27:23 Χαρράν, ἡ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:23 Haran I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Handlowy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Handlowy Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:23 *CHarran kai\ *CHanna, ou(=toi e)/mporoi/ sou. *assour kai\ *CHarman e)/mporoi/ sou
Ez:27:23 CHarran kai CHanna, hutoi emporoi su. assur kai CHarman emporoi su
Ez:27:23 N_NS C N_NS RD_NPM N2_NPM RP_GS N_NS C N_NS N2_NPM RP_GS
Ez:27:23 Haran and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] merchant you; your/yours(sg) ć and also, even, namely ć merchant you; your/yours(sg)
Ez:27:23 Haran (indecl) and these (nom) merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:23 Ez_27:23_1 Ez_27:23_2 Ez_27:23_3 Ez_27:23_4 Ez_27:23_5 Ez_27:23_6 Ez_27:23_7 Ez_27:23_8 Ez_27:23_9 Ez_27:23_10 Ez_27:23_11
Ez:27:23 x x x x x x x x x x x
Ez:27:24 φέροντες ἐμπορίαν ὑάκινθον καὶ θησαυροὺς ἐκλεκτοὺς δεδεμένους σχοινίοις καὶ κυπαρίσσινα.
Ez:27:24 bringing for merchandise blue, and choice stores bound with cords, and cypress wood. (Ezekiel 27:24 Brenton)
Ez:27:24 Handlowali z tobą bogatymi sukniami, płaszczami z fioletowej purpury - różnokolorowymi materiałami i dywanami tkanymi wielobarwnie, skręcanymi i mocnymi sznurami. Tym handlowali z tobą. (Ez 27:24 BT_4)
Ez:27:24 φέροντες ἐμπορίαν ὑάκινθον καὶ θησαυροὺς ἐκλεκτοὺς δεδεμένους σχοινίοις καὶ κυπαρίσσινα.
Ez:27:24 φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἐμ·πορία, -ας, ἡ ὑάκινθος, -ου, ὁ καί θησαυρός, -οῦ, ὁ ἐκ·λεκτός -ή -όν δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) σχοινίον, -ου, τό καί
Ez:27:24 By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Handlowy biznes {interes}, towar Hiacynt I też, nawet, mianowicie Skarb Wybierany [zobacz eklektyczny] By wiązać Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta I też, nawet, mianowicie
Ez:27:24 fe/rontes e)mpori/an u(a/kinTon kai\ TEsaurou\s e)klektou\s dedeme/nous sCHoini/ois kai\ kupari/ssina.
Ez:27:24 ferontes emporian hyakinTon kai TEsaurus eklektus dedemenus sCHoiniois kai kyparissina.
Ez:27:24 V1_PAPNPM N1A_ASF N2_ASF C N2_APM A1_APM VM_XMPAPM N2N_DPN C A1_APN
Ez:27:24 to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth trade business, merchandise hyacinth and also, even, namely treasure selected [see eclectic] to bind cordage cord, rope, halter, line, tether and also, even, namely ć
Ez:27:24 while BRING-ing (nom|voc) trade (acc) hyacinth (acc) and treasures (acc) selected ([Adj] acc) having-been-BIND-ed (acc) ropes (dat) and
Ez:27:24 Ez_27:24_1 Ez_27:24_2 Ez_27:24_3 Ez_27:24_4 Ez_27:24_5 Ez_27:24_6 Ez_27:24_7 Ez_27:24_8 Ez_27:24_9 Ez_27:24_10
Ez:27:24 x x x x x x x x x x
Ez:27:25 πλοῖα, ἐν αὐτοῖς Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἐν τῷ πλήθει ἐν τῷ συμμίκτῳ σου, καὶ ἐνεπλήσθης καὶ ἐβαρύνθης σφόδρα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.
Ez:27:25 Ships were thy merchants, in abundance, with thy trading population: and thou wast filled and very heavily loaded in the heart of the sea. (Ezekiel 27:25 Brenton)
Ez:27:25 Okrętami z Tarszisz zwożono do ciebie towary. Stałeś się więc bogatym i wielce sławnym w sercu mórz. (Ez 27:25 BT_4)
Ez:27:25 πλοῖα, ἐν αὐτοῖς Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἐν τῷ πλήθει ἐν τῷ συμμίκτῳ σου, καὶ ἐνεπλήσθης καὶ ἐβαρύνθης σφόδρα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.
Ez:27:25 πλοῖον, -ου, τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἔμ·πορος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) σφόδρα ἐν καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ
Ez:27:25 Statek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Handlowy Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By obciążać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze
Ez:27:25 ploi=a, e)n au)toi=s *karCHEdo/nioi e)/mporoi/ sou e)n tO=| plE/Tei e)n tO=| summi/ktO| sou, kai\ e)neplE/sTEs kai\ e)baru/nTEs sfo/dra e)n kardi/a| Tala/ssEs.
Ez:27:25 ploia, en autois karCHEdonioi emporoi su en tO plETei en tO symmiktO su, kai eneplEsTEs kai ebarynTEs sfodra en kardia TalassEs.
Ez:27:25 N2N_NPN P RD_DPM N_NPM N2_NPM RP_GS P RA_DSN N3E_DSN P RA_DSM A1B_DSM RP_GS C VSI_API2S C VCI_API2S D P N1A_DSF N1S_GSF
Ez:27:25 ship in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć merchant you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lot (multitude ) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely to weigh down vehement, intense, keen, inveighingly, eager in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea
Ez:27:25 ships (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat) merchants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) lot (dat) in/among/by (+dat) the (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-were-SATISFY-ed and you(sg)-were-WEIGH-ed-DOWN vehement, in/among/by (+dat) heart (dat) sea (gen)
Ez:27:25 Ez_27:25_1 Ez_27:25_2 Ez_27:25_3 Ez_27:25_4 Ez_27:25_5 Ez_27:25_6 Ez_27:25_7 Ez_27:25_8 Ez_27:25_9 Ez_27:25_10 Ez_27:25_11 Ez_27:25_12 Ez_27:25_13 Ez_27:25_14 Ez_27:25_15 Ez_27:25_16 Ez_27:25_17 Ez_27:25_18 Ez_27:25_19 Ez_27:25_20 Ez_27:25_21
Ez:27:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:26 ἐν ὕδατι πολλῷ ἦγόν σε οἱ κωπηλάται σου· τὸ πνεῦμα τοῦ νότου συνέτριψέν σε ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.
Ez:27:26 Thy rowers have brought thee into great waters: the south wind has broken thee in the heart of the sea. (Ezekiel 27:26 Brenton)
Ez:27:26 Wioślarze twoi wprowadzili cię na pełne morze, ale wiatr wschodni złamał cię w sercu mórz. (Ez 27:26 BT_4)
Ez:27:26 ἐν ὕδατι πολλῷ ἦγόν σε οἱ κωπηλάται σου· τὸ πνεῦμα τοῦ νότου συνέτριψέν σε ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.
Ez:27:26 ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κωπ·ηλάτης, -ου, ὁ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ
Ez:27:26 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda Dużo By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Wioślarz Ty; twój/twój(sg) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Na południe By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze
Ez:27:26 e)n u(/dati pollO=| E)=go/n se oi( kOpEla/tai sou· to\ pneu=ma tou= no/tou sune/triPSe/n se e)n kardi/a| Tala/ssEs.
Ez:27:26 en hydati pollO Egon se hoi kOpElatai su· to pneuma tu notu synetriPSen se en kardia TalassEs.
Ez:27:26 P N3T_DSN A1_DSN V1I_IAI3P RP_AS RA_NPM N1M_NPM RP_GS RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S RP_AS P N1A_DSF N1S_GSF
Ez:27:26 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water much to lead you; your/yours(sg) the rower you; your/yours(sg) the spirit breath, spiritual utterance, wind the south to break to crush completely, break (in pieces) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea
Ez:27:26 in/among/by (+dat) water (dat) much (dat) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) rowers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) the (gen) south (gen) he/she/it-BREAK-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) heart (dat) sea (gen)
Ez:27:26 Ez_27:26_1 Ez_27:26_2 Ez_27:26_3 Ez_27:26_4 Ez_27:26_5 Ez_27:26_6 Ez_27:26_7 Ez_27:26_8 Ez_27:26_9 Ez_27:26_10 Ez_27:26_11 Ez_27:26_12 Ez_27:26_13 Ez_27:26_14 Ez_27:26_15 Ez_27:26_16 Ez_27:26_17
Ez:27:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:27 ἦσαν δυνάμεις σου καὶ ὁ μισθός σου καὶ τῶν συμμίκτων σου καὶ οἱ κωπηλάται σου καὶ οἱ κυβερνῆταί σου καὶ οἱ σύμβουλοί σου καὶ οἱ σύμμικτοί σου ἐκ τῶν συμμίκτων σου καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου οἱ ἐν σοὶ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου, πεσοῦνται ἐν καρδίᾳ θαλάσσης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς πτώσεώς σου.
Ez:27:27 Thy forces, and thy gain, and that of thy traders, and thy rowers, and thy pilots, and thy counselors, and they that traffic with thee, and all thy warriors that are in thee: and all thy company in the midst of thee shall perish in the heart of the sea, in the day of thy fall. (Ezekiel 27:27 Brenton)
Ez:27:27 Twoje bogactwo, twoje towary i twoje ładunki, twoi sternicy i twoi żeglarze, naprawiający twoje okręty i twoi klienci, wszyscy twoi wojownicy przebywający u ciebie i cały twój lud znajdujący się u ciebie utoną w głębi morza w dniu twego upadku. (Ez 27:27 BT_4)
Ez:27:27 ἦσαν δυνάμεις σου καὶ μισθός σου καὶ τῶν συμμίκτων σου καὶ οἱ κωπηλάται σου καὶ οἱ κυβερνῆταί σου καὶ οἱ σύμβουλοί σου καὶ οἱ σύμμικτοί σου ἐκ τῶν συμμίκτων σου καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου οἱ ἐν σοὶ καὶ πᾶσα συναγωγή σου ἐν μέσῳ σου, πεσοῦνται ἐν καρδίᾳ θαλάσσης ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς πτώσεώς σου.
Ez:27:27 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κωπ·ηλάτης, -ου, ὁ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κυβερνήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό σύμ·βουλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:27:27 By być Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wioślarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Pilot Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Doradca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Spadaj Ty; twój/twój(sg)
Ez:27:27 E)=san duna/meis sou kai\ o( misTo/s sou kai\ tO=n summi/ktOn sou kai\ oi( kOpEla/tai sou kai\ oi( kubernE=tai/ sou kai\ oi( su/mbouloi/ sou kai\ oi( su/mmiktoi/ sou e)k tO=n summi/ktOn sou kai\ pa/ntes oi( a)/ndres oi( polemistai/ sou oi( e)n soi\ kai\ pa=sa E( sunagOgE/ sou e)n me/sO| sou, pesou=ntai e)n kardi/a| Tala/ssEs e)n tE=| E(me/ra| tE=s ptO/seO/s sou.
Ez:27:27 Esan dynameis su kai ho misTos su kai tOn symmiktOn su kai hoi kOpElatai su kai hoi kybernEtai su kai hoi symbuloi su kai hoi symmiktoi su ek tOn symmiktOn su kai pantes hoi andres hoi polemistai su hoi en soi kai pasa hE synagOgE su en mesO su, pesuntai en kardia TalassEs en tE hEmera tEs ptOseOs su.
Ez:27:27 V9_IAI3P N3I_NPF RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_GPM A1B_GPM RP_GS C RA_NPM N1M_NPM RP_GS C RA_NPM N1M_NPM RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM A1B_NPM RP_GS P RA_GPM A1B_GPM RP_GS C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM N1_NPM RP_GS RA_NPM P RP_DS C A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RP_GS P A1_DSM RP_GS VF2_FMI3P P N1A_DSF N1S_GSF P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Ez:27:27 to be ability you; your/yours(sg) and also, even, namely the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely the rower you; your/yours(sg) and also, even, namely the pilot you; your/yours(sg) and also, even, namely the adviser you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć you; your/yours(sg) the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely every all, each, every, the whole of the gathering you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the fall you; your/yours(sg)
Ez:27:27 they-were abilities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) just recompense (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) rowers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) pilots (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) advisers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) heart (dat) sea (gen) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) fall (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:27:27 Ez_27:27_1 Ez_27:27_2 Ez_27:27_3 Ez_27:27_4 Ez_27:27_5 Ez_27:27_6 Ez_27:27_7 Ez_27:27_8 Ez_27:27_9 Ez_27:27_10 Ez_27:27_11 Ez_27:27_12 Ez_27:27_13 Ez_27:27_14 Ez_27:27_15 Ez_27:27_16 Ez_27:27_17 Ez_27:27_18 Ez_27:27_19 Ez_27:27_20 Ez_27:27_21 Ez_27:27_22 Ez_27:27_23 Ez_27:27_24 Ez_27:27_25 Ez_27:27_26 Ez_27:27_27 Ez_27:27_28 Ez_27:27_29 Ez_27:27_30 Ez_27:27_31 Ez_27:27_32 Ez_27:27_33 Ez_27:27_34 Ez_27:27_35 Ez_27:27_36 Ez_27:27_37 Ez_27:27_38 Ez_27:27_39 Ez_27:27_40 Ez_27:27_41 Ez_27:27_42 Ez_27:27_43 Ez_27:27_44 Ez_27:27_45 Ez_27:27_46 Ez_27:27_47 Ez_27:27_48 Ez_27:27_49 Ez_27:27_50 Ez_27:27_51 Ez_27:27_52 Ez_27:27_53 Ez_27:27_54 Ez_27:27_55 Ez_27:27_56 Ez_27:27_57 Ez_27:27_58 Ez_27:27_59
Ez:27:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:28 πρὸς τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς σου οἱ κυβερνῆταί σου φόβῳ φοβηθήσονται,
Ez:27:28 At the cry of thy voice thy pilots shall be greatly terrified. (Ezekiel 27:28 Brenton)
Ez:27:28 Na głośny krzyk twoich żeglarzy drżą wały morskie. (Ez 27:28 BT_4)
Ez:27:28 πρὸς τὴν φωνὴν τῆς κραυγῆς σου οἱ κυβερνῆταί σου φόβῳ φοβηθήσονται,
Ez:27:28 πρός ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κυβερνήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φόβος, -ου, ὁ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Ez:27:28 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dźwięku/głos płacze Płacz krzyk (????????) Ty; twój/twój(sg) Pilot Ty; twój/twój(sg) Obawa [zobacz fobię] By bać się
Ez:27:28 pro\s tE\n fOnE\n tE=s kraugE=s sou oi( kubernE=tai/ sou fo/bO| fobETE/sontai,
Ez:27:28 pros tEn fOnEn tEs kraugEs su hoi kybernEtai su fobO fobETEsontai,
Ez:27:28 P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF RP_GS RA_NPM N1M_NPM RP_GS N2_DSM VC_FPI3P
Ez:27:28 toward (+acc,+gen,+dat) the sound/voice cries the cry shout (κραυγάζω) you; your/yours(sg) the pilot you; your/yours(sg) fear [see phobia] to fear
Ez:27:28 toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sound/voice (acc) the (gen) cry (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) pilots (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) fear (dat) they-will-be-FEAR-ed
Ez:27:28 Ez_27:28_1 Ez_27:28_2 Ez_27:28_3 Ez_27:28_4 Ez_27:28_5 Ez_27:28_6 Ez_27:28_7 Ez_27:28_8 Ez_27:28_9 Ez_27:28_10 Ez_27:28_11
Ez:27:28 x x x x x x x x x x x
Ez:27:29 καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν πλοίων πάντες οἱ κωπηλάται σου καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ πρωρεῖς τῆς θαλάσσης ἐπὶ τὴν γῆν στήσονται
Ez:27:29 And all the rowers and the mariners shall come down from the ships, and the pilots of the sea shall stand on the land. (Ezekiel 27:29 Brenton)
Ez:27:29 Wszyscy, którzy wiosłują, zstępują ze swoich statków; żeglarze i wszyscy sternicy morscy pozostają na lądzie. (Ez 27:29 BT_4)
Ez:27:29 καὶ καταβήσονται ἀπὸ τῶν πλοίων πάντες οἱ κωπηλάται σου καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ πρωρεῖς τῆς θαλάσσης ἐπὶ τὴν γῆν στήσονται
Ez:27:29 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό πλοῖον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κωπ·ηλάτης, -ου, ὁ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐπι·βάτης, -ου, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Ez:27:29 I też, nawet, mianowicie By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Statek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wioślarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Morze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By powodować stać
Ez:27:29 kai\ katabE/sontai a)po\ tO=n ploi/On pa/ntes oi( kOpEla/tai sou kai\ oi( e)piba/tai kai\ oi( prOrei=s tE=s Tala/ssEs e)pi\ tE\n gE=n stE/sontai
Ez:27:29 kai katabEsontai apo tOn ploiOn pantes hoi kOpElatai su kai hoi epibatai kai hoi prOreis tEs TalassEs epi tEn gEn stEsontai
Ez:27:29 C VF_FMI3P P RA_GPN N2N_GPN A3_NPM RA_NPM N1M_NPM RP_GS C RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM N3V_NPM RA_GSF N1S_GSF P RA_ASF N1_ASF VF_FMI3P
Ez:27:29 and also, even, namely to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ship every all, each, every, the whole of the rower you; your/yours(sg) and also, even, namely the ??? and also, even, namely the ć the sea upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to cause to stand
Ez:27:29 and they-will-be-GO DOWN-ed away from (+gen) the (gen) ships (gen) all (nom|voc) the (nom) rowers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) ???s (nom|voc) and the (nom) the (gen) sea (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand
Ez:27:29 Ez_27:29_1 Ez_27:29_2 Ez_27:29_3 Ez_27:29_4 Ez_27:29_5 Ez_27:29_6 Ez_27:29_7 Ez_27:29_8 Ez_27:29_9 Ez_27:29_10 Ez_27:29_11 Ez_27:29_12 Ez_27:29_13 Ez_27:29_14 Ez_27:29_15 Ez_27:29_16 Ez_27:29_17 Ez_27:29_18 Ez_27:29_19 Ez_27:29_20 Ez_27:29_21
Ez:27:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:30 καὶ ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ τῇ φωνῇ αὐτῶν καὶ κεκράξονται πικρὸν καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν γῆν καὶ σποδὸν ὑποστρώσονται.
Ez:27:30 And they shall wail over thee with their voice, and cry bitterly, and put earth on their heads, and spread ashes under them. (Ezekiel 27:30 Brenton)
Ez:27:30 Głośno lamentują nad tobą, podnosząc gorzkie wołanie, posypują głowy ziemią i tarzają się w popiele. (Ez 27:30 BT_4)
Ez:27:30 καὶ ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ τῇ φωνῇ αὐτῶν καὶ κεκράξονται πικρὸν καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν γῆν καὶ σποδὸν ὑποστρώσονται.
Ez:27:30 καί ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πικρός -ά -όν καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σποδός, -οῦ, ἡ ὑπο·στρωννύω/ὑπο·στρώννυμι (υπο+στρωννυ-, υπο+στρω·σ-, υπο+στρω·σ-, -, -, -)
Ez:27:30 I też, nawet, mianowicie By wyć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dźwięku/głos płacze; by brzmieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Gorzki I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Popioły Do ???
Ez:27:30 kai\ a)lala/Xousin e)pi\ se\ tE=| fOnE=| au)tO=n kai\ kekra/Xontai pikro\n kai\ e)piTE/sousin e)pi\ tE\n kefalE\n au)tO=n gE=n kai\ spodo\n u(postrO/sontai.
Ez:27:30 kai alalaXusin epi se tE fOnE autOn kai kekraXontai pikron kai epiTEsusin epi tEn kefalEn autOn gEn kai spodon hypostrOsontai.
Ez:27:30 C VF_FAI3P P RP_AS RA_DSF N1_DSF RD_GPM C VFX_FMI3P A1A_ASM C VF_FAI3P P RA_ASF N1_ASF RD_GPM N1_ASF C N2_ASF VF_FMI3P
Ez:27:30 and also, even, namely to ululate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the sound/voice cries; to sound he/she/it/same and also, even, namely to cry out bitter and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same earth/land and also, even, namely ashes to ???
Ez:27:30 and they-will-ULULATE, going-to-ULULATE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed them/same (gen) and they-will-be-CRY-ed-OUT bitter ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) them/same (gen) earth/land (acc) and ashes (acc) they-will-be-???-ed
Ez:27:30 Ez_27:30_1 Ez_27:30_2 Ez_27:30_3 Ez_27:30_4 Ez_27:30_5 Ez_27:30_6 Ez_27:30_7 Ez_27:30_8 Ez_27:30_9 Ez_27:30_10 Ez_27:30_11 Ez_27:30_12 Ez_27:30_13 Ez_27:30_14 Ez_27:30_15 Ez_27:30_16 Ez_27:30_17 Ez_27:30_18 Ez_27:30_19 Ez_27:30_20
Ez:27:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:27:32 καὶ λήμψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ θρήνημά σοι
Ez:27:32 And their sons shall take up a lament for thee, even a lamentation for Sor, saying, (Ezekiel 27:32 Brenton)
Ez:27:32 Podnoszą nad tobą lament serdeczny i narzekają: "Któż jak Tyr został zniszczony w sercu mórz?" (Ez 27:32 BT_4)
Ez:27:32 καὶ λήμψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον καὶ θρήνημά σοι
Ez:27:32 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θρῆνος, -ου, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:27:32 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Syn On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Lament I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:27:32 kai\ lE/mPSontai oi( ui(oi\ au)tO=n e)pi\ se\ TrE=non kai\ TrE/nEma/ soi
Ez:27:32 kai lEmPSontai hoi hyioi autOn epi se TrEnon kai TrEnEma soi
Ez:27:32 C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM P RP_AS N2_ASM C N3M_ASN RP_DS
Ez:27:32 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) lamentation and also, even, namely ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:27:32 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lamentation (acc) and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:27:32 Ez_27:32_1 Ez_27:32_2 Ez_27:32_3 Ez_27:32_4 Ez_27:32_5 Ez_27:32_6 Ez_27:32_7 Ez_27:32_8 Ez_27:32_9 Ez_27:32_10 Ez_27:32_11
Ez:27:32 x x x x x x x x x x x
Ez:27:33 Πόσον τινὰ εὗρες μισθὸν ἀπὸ τῆς θαλάσσης; ἐνέπλησας ἔθνη ἀπὸ τοῦ πλήθους σου καὶ ἀπὸ τοῦ συμμίκτου σου ἐπλούτισας πάντας βασιλεῖς τῆς γῆς.
Ez:27:33 How large a reward hast thou gained from the sea? thou hast filled nations out of thine abundance; and out of thy mixed merchandise thou hast enriched all the kings of the earth. (Ezekiel 27:33 Brenton)
Ez:27:33 Gdy towary twe szły poza morze, syciłeś wiele narodów. Dzięki mnogości dóbr twoich i twoich towarów bogaciłeś królów ziemi. (Ez 27:33 BT_4)
Ez:27:33 Πόσον τινὰ εὗρες μισθὸν ἀπὸ τῆς θαλάσσης; ἐνέπλησας ἔθνη ἀπὸ τοῦ πλήθους σου καὶ ἀπὸ τοῦ συμμίκτου σου ἐπλούτισας πάντας βασιλεῖς τῆς γῆς.
Ez:27:33 πόσος -η -ον τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) μισθός, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐ_