Ez:28:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:28:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 28:1 Brenton)
Ez:28:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 28:1 BT_4)
Ez:28:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:28:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:28:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:28:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:28:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:28:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:28:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:28:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:28:1 Ez_28:1_1 Ez_28:1_2 Ez_28:1_3 Ez_28:1_4 Ez_28:1_5 Ez_28:1_6 Ez_28:1_7
Ez:28:1 x x x x x x x
Ez:28:2 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ ἄρχοντι Τύρου Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ὑψώθη σου ἡ καρδία, καὶ εἶπας Θεός εἰμι ἐγώ, κατοικίαν θεοῦ κατῴκηκα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης, σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος καὶ οὐ θεὸς καὶ ἔδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν θεοῦ,
Ez:28:2 And thou, son of man, say to the prince of Tyrus, Thus saith the Lord; Because thine heart has been exalted, and thou hast said, I am God, I have inhabited the dwelling of God in the heart of the sea; yet thou art man and not God, though thou hast set thine heart as the heart of God: (Ezekiel 28:2 Brenton)
Ez:28:2 «Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: "Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz" - a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. (Ez 28:2 BT_4)
Ez:28:2 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ ἄρχοντι Τύρου Τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ὑψώθη σου καρδία, καὶ εἶπας Θεός εἰμι ἐγώ, κατοικίαν θεοῦ κατῴκηκα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης, σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος καὶ οὐ θεὸς καὶ ἔδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν θεοῦ,
Ez:28:2 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Τύρος, -ου, ἡ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·οικία, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θεός, -οῦ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς καρδία, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ
Ez:28:2 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By mówić/opowiadaj Władca; by zaczynać się Tyr [miasto z] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By podnosić/ustalony wysoko Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bóg  By iść; by być Ja Mieszkanie Bóg  By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze Ty zaś By iść; by być Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Bóg  I też, nawet, mianowicie By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Bóg 
Ez:28:2 *kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, ei)po\n tO=| a)/rCHonti *tu/rou *ta/de le/gei ku/rios *)anT O(=n u(PSO/TE sou E( kardi/a, kai\ ei)=pas *Teo/s ei)mi e)gO/, katoiki/an Teou= katO/|kEka e)n kardi/a| Tala/ssEs, su\ de\ ei)= a)/nTrOpos kai\ ou) Teo\s kai\ e)/dOkas tE\n kardi/an sou O(s kardi/an Teou=,
Ez:28:2 kai sy, hyie anTrOpu, eipon tO arCHonti tyru tade legei kyrios anT hOn hyPSOTE su hE kardia, kai eipas Teos eimi egO, katoikian Teu katOkEka en kardia TalassEs, sy de ei anTrOpos kai u Teos kai edOkas tEn kardian su hOs kardian Teu,
Ez:28:2 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RA_DSM N3_DSM N2_GSF RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RR_GPM VCI_API3S RP_GS RA_NSF N1A_NSF C VAI_AAI2S N2_NSM V9_PAI1S RP_NS N1A_ASF N2_GSM VX_XAI1S P N1A_DSF N1S_GSF RP_NS x V9_PAI2S N2_NSM C D N2_NSM C VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C N1A_ASF N2_GSM
Ez:28:2 and also, even, namely you son human to say/tell the ruler; to begin Tyre [city of] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which to elevate/set high you; your/yours(sg) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to say/tell god [see theology] to go; to be I dwelling god [see theology] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go; to be human and also, even, namely οὐχ before rough breathing god [see theology] and also, even, namely to give the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) as/like heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) god [see theology]
Ez:28:2 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) Tyre (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) heart (nom|voc) and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) god (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) dwelling (acc) god (gen) I-have-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) heart (dat) sea (gen) you(sg) (nom) Yet you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are human (nom) and not god (nom) and you(sg)-GIVE-ed the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like heart (acc) god (gen)
Ez:28:2 Ez_28:2_1 Ez_28:2_2 Ez_28:2_3 Ez_28:2_4 Ez_28:2_5 Ez_28:2_6 Ez_28:2_7 Ez_28:2_8 Ez_28:2_9 Ez_28:2_10 Ez_28:2_11 Ez_28:2_12 Ez_28:2_13 Ez_28:2_14 Ez_28:2_15 Ez_28:2_16 Ez_28:2_17 Ez_28:2_18 Ez_28:2_19 Ez_28:2_20 Ez_28:2_21 Ez_28:2_22 Ez_28:2_23 Ez_28:2_24 Ez_28:2_25 Ez_28:2_26 Ez_28:2_27 Ez_28:2_28 Ez_28:2_29 Ez_28:2_30 Ez_28:2_31 Ez_28:2_32 Ez_28:2_33 Ez_28:2_34 Ez_28:2_35 Ez_28:2_36 Ez_28:2_37 Ez_28:2_38 Ez_28:2_39 Ez_28:2_40 Ez_28:2_41 Ez_28:2_42 Ez_28:2_43
Ez:28:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:3 μὴ σοφώτερος εἶ σὺ τοῦ Δανιηλ; σοφοὶ οὐκ ἐπαίδευσάν σε τῇ ἐπιστήμῃ αὐτῶν;
Ez:28:3 art thou wiser than Daniel? or have not the wise instructed thee with their knowledge? (Ezekiel 28:3 Brenton)
Ez:28:3 Oto jesteś mędrszy od Danela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą. (Ez 28:3 BT_4)
Ez:28:3 μὴ σοφώτερος εἶ σὺ τοῦ Δανιηλ; σοφοὶ οὐκ ἐπαίδευσάν σε τῇ ἐπιστήμῃ αὐτῶν;
Ez:28:3 μή σοφώ·τερος -α -ον (Comp. of σοφός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ σοφός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:28:3 Nie Bardziej mądry By iść; by być Ty Daniel Mądry ??? Przed przydechem mocnym Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo
Ez:28:3 mE\ sofO/teros ei)= su\ tou= *daniEl; sofoi\ ou)k e)pai/deusa/n se tE=| e)pistE/mE| au)tO=n;
Ez:28:3 mE sofOteros ei sy tu daniEl; sofoi uk epaideusan se tE epistEmE autOn;
Ez:28:3 D A1_NSMC V9_PAI2S RP_NS RA_GSM N_GSM A1_NPM D VAI_AAI3P RP_AS RA_DSF N1_DSF RD_GPM
Ez:28:3 not wiser to go; to be you the Daniel wise οὐχ before rough breathing to chastened correct, discipline, train, teach, educate, you; your/yours(sg) the ć he/she/it/same
Ez:28:3 not wiser ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) the (gen) Daniel (indecl) wise ([Adj] nom|voc) not they-CHASTENED-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (dat) them/same (gen)
Ez:28:3 Ez_28:3_1 Ez_28:3_2 Ez_28:3_3 Ez_28:3_4 Ez_28:3_5 Ez_28:3_6 Ez_28:3_7 Ez_28:3_8 Ez_28:3_9 Ez_28:3_10 Ez_28:3_11 Ez_28:3_12 Ez_28:3_13
Ez:28:3 x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:4 μὴ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ σου ἢ ἐν τῇ φρονήσει σου ἐποίησας σεαυτῷ δύναμιν καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐν τοῖς θησαυροῖς σου;
Ez:28:4 Hast thou gained power for thyself by thine own knowledge or thine own prudence, and gotten gold and silver in thy treasures? (Ezekiel 28:4 Brenton)
Ez:28:4 Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. (Ez 28:4 BT_4)
Ez:28:4 μὴ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ σου ἐν τῇ φρονήσει σου ἐποίησας σεαυτῷ δύναμιν καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐν τοῖς θησαυροῖς σου;
Ez:28:4 μή ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό φρόνησις, -εως, ἡ; φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ δύναμις, -εως, ἡ καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:28:4 Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przypatrywanie się; by myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Siebie Zdolność I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Ty; twój/twój(sg)
Ez:28:4 mE\ e)n tE=| e)pistE/mE| sou E)\ e)n tE=| fronE/sei sou e)poi/Esas seautO=| du/namin kai\ CHrusi/on kai\ a)rgu/rion e)n toi=s TEsauroi=s sou;
Ez:28:4 mE en tE epistEmE su E en tE fronEsei su epoiEsas seautO dynamin kai CHrysion kai argyrion en tois TEsaurois su;
Ez:28:4 D P RA_DSF N1_DSF RP_GS C P RA_DSF N3I_DSF RP_GS VAI_AAI2S RD_DSM N3I_ASF C N2N_ASN C N2N_ASN P RA_DPM N2_DPM RP_GS
Ez:28:4 not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the contemplation; to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). you; your/yours(sg) to do/make yourself ability and also, even, namely piece of gold and also, even, namely piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the treasure you; your/yours(sg)
Ez:28:4 not in/among/by (+dat) the (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or in/among/by (+dat) the (dat) contemplation (dat); he/she/it-will-THINK, you(sg)-will-be-THINK-ed (classical) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed yourself (dat) ability (acc) and piece of gold (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) treasures (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:28:4 Ez_28:4_1 Ez_28:4_2 Ez_28:4_3 Ez_28:4_4 Ez_28:4_5 Ez_28:4_6 Ez_28:4_7 Ez_28:4_8 Ez_28:4_9 Ez_28:4_10 Ez_28:4_11 Ez_28:4_12 Ez_28:4_13 Ez_28:4_14 Ez_28:4_15 Ez_28:4_16 Ez_28:4_17 Ez_28:4_18 Ez_28:4_19 Ez_28:4_20 Ez_28:4_21
Ez:28:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:5 ἐν τῇ πολλῇ ἐπιστήμῃ σου καὶ ἐμπορίᾳ σου ἐπλήθυνας δύναμίν σου, ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐν τῇ δυνάμει σου.
Ez:28:5 By thy abundant knowledge and thy traffic thou hast multiplied thy power; thy heart has been lifted up by thy power. (Ezekiel 28:5 Brenton)
Ez:28:5 Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim, pomnożyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku. (Ez 28:5 BT_4)
Ez:28:5 ἐν τῇ πολλῇ ἐπιστήμῃ σου καὶ ἐμπορίᾳ σου ἐπλήθυνας δύναμίν σου, ὑψώθη καρδία σου ἐν τῇ δυνάμει σου.
Ez:28:5 ἐν ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐμ·πορία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:28:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Handlowy biznes {interes}, towar Ty; twój/twój(sg) By wzrastać/mnóż się Zdolność Ty; twój/twój(sg) By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ty; twój/twój(sg)
Ez:28:5 e)n tE=| pollE=| e)pistE/mE| sou kai\ e)mpori/a| sou e)plE/Tunas du/nami/n sou, u(PSO/TE E( kardi/a sou e)n tE=| duna/mei sou.
Ez:28:5 en tE pollE epistEmE su kai emporia su eplETynas dynamin su, hyPSOTE hE kardia su en tE dynamei su.
Ez:28:5 P RA_DSF A1_DSF N1_DSF RP_GS C N1A_DSF RP_GS VAI_AAI2S N3I_ASF RP_GS VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_DSF N3I_DSF RP_GS
Ez:28:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the much ć you; your/yours(sg) and also, even, namely trade business, merchandise you; your/yours(sg) to increase/multiply ability you; your/yours(sg) to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability you; your/yours(sg)
Ez:28:5 in/among/by (+dat) the (dat) much (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and trade (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed ability (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:28:5 Ez_28:5_1 Ez_28:5_2 Ez_28:5_3 Ez_28:5_4 Ez_28:5_5 Ez_28:5_6 Ez_28:5_7 Ez_28:5_8 Ez_28:5_9 Ez_28:5_10 Ez_28:5_11 Ez_28:5_12 Ez_28:5_13 Ez_28:5_14 Ez_28:5_15 Ez_28:5_16 Ez_28:5_17 Ez_28:5_18 Ez_28:5_19
Ez:28:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:6 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐπειδὴ δέδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν θεοῦ,
Ez:28:6 Therefore thus saith the Lord; Since thou hast set thine heart as the hart of God; (Ezekiel 28:6 Brenton)
Ez:28:6 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, (Ez 28:6 BT_4)
Ez:28:6 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἐπειδὴ δέδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν θεοῦ,
Ez:28:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπει·δή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς καρδία, -ας, ἡ θεός, -οῦ, ὁ
Ez:28:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Bóg 
Ez:28:6 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)epeidE\ de/dOkas tE\n kardi/an sou O(s kardi/an Teou=,
Ez:28:6 dia tuto tade legei kyrios epeidE dedOkas tEn kardian su hOs kardian Teu,
Ez:28:6 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM C VX_XAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C N1A_ASF N2_GSM
Ez:28:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ??? to give the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) as/like heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) god [see theology]
Ez:28:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) ??? you(sg)-have-GIVE-ed the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like heart (acc) god (gen)
Ez:28:6 Ez_28:6_1 Ez_28:6_2 Ez_28:6_3 Ez_28:6_4 Ez_28:6_5 Ez_28:6_6 Ez_28:6_7 Ez_28:6_8 Ez_28:6_9 Ez_28:6_10 Ez_28:6_11 Ez_28:6_12 Ez_28:6_13
Ez:28:6 x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:7 ἀντὶ τούτου ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ἀλλοτρίους λοιμοὺς ἀπὸ ἐθνῶν, καὶ ἐκκενώσουσιν τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ κάλλος τῆς ἐπιστήμης σου καὶ στρώσουσιν τὸ κάλλος σου εἰς ἀπώλειαν
Ez:28:7 because of this, behold, I will bring on thee strange plagues from the nations; and they shall draw their swords against thee, and against the beauty of thy knowledge, (Ezekiel 28:7 Brenton)
Ez:28:7 oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców - najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. (Ez 28:7 BT_4)
Ez:28:7 ἀντὶ τούτου ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ἀλλοτρίους λοιμοὺς ἀπὸ ἐθνῶν, καὶ ἐκκενώσουσιν τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ κάλλος τῆς ἐπιστήμης σου καὶ στρώσουσιν τὸ κάλλος σου εἰς ἀπώλειαν
Ez:28:7 ἀντί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλότριος -ία -ον λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν ἀπό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Ez:28:7 Przeciw (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Innego/inni Zaraza; zaraźliwy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Ez:28:7 a)nti\ tou/tou i)dou\ e)gO\ e)pa/gO e)pi\ se\ a)llotri/ous loimou\s a)po\ e)TnO=n, kai\ e)kkenO/sousin ta\s maCHai/ras au)tO=n e)pi\ se\ kai\ e)pi\ to\ ka/llos tE=s e)pistE/mEs sou kai\ strO/sousin to\ ka/llos sou ei)s a)pO/leian
Ez:28:7 anti tutu idu egO epagO epi se allotrius loimus apo eTnOn, kai ekkenOsusin tas maCHairas autOn epi se kai epi to kallos tEs epistEmEs su kai strOsusin to kallos su eis apOleian
Ez:28:7 P RD_GSM I RP_NS V1_PAI1S P RP_AS A1A_APM N2_APM P N3E_GPN C VF_FAI3P RA_APF N1_APF RD_GPM P RP_AS C P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF RP_GS C VF_FAI3P RA_ASN N3E_ASN RP_GS P N1A_ASF
Ez:28:7 against (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) of another/others pestilence; pestilential from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing nation [see ethnic] and also, even, namely ć the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to ??? the ć you; your/yours(sg) into (+acc) annihilation, destruction
Ez:28:7 against (+gen) this (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) of another/others (acc) pestilences (acc); pestilential ([Adj] acc) away from (+gen) nations (gen) and the (acc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) annihilation, destruction (acc)
Ez:28:7 Ez_28:7_1 Ez_28:7_2 Ez_28:7_3 Ez_28:7_4 Ez_28:7_5 Ez_28:7_6 Ez_28:7_7 Ez_28:7_8 Ez_28:7_9 Ez_28:7_10 Ez_28:7_11 Ez_28:7_12 Ez_28:7_13 Ez_28:7_14 Ez_28:7_15 Ez_28:7_16 Ez_28:7_17 Ez_28:7_18 Ez_28:7_19 Ez_28:7_20 Ez_28:7_21 Ez_28:7_22 Ez_28:7_23 Ez_28:7_24 Ez_28:7_25 Ez_28:7_26 Ez_28:7_27 Ez_28:7_28 Ez_28:7_29 Ez_28:7_30 Ez_28:7_31 Ez_28:7_32
Ez:28:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:8 καὶ καταβιβάσουσίν σε, καὶ ἀποθανῇ θανάτῳ τραυματιῶν ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.
Ez:28:8 and they shall bring down thy beauty to destruction. And they shall bring thee down; and thou shalt die the death of the slain in the heart of the sea. (Ezekiel 28:8 Brenton)
Ez:28:8 Zepchną cię do dołu, i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. (Ez 28:8 BT_4)
Ez:28:8 καὶ καταβιβάσουσίν σε, καὶ ἀποθανῇ θανάτῳ τραυματιῶν ἐν καρδίᾳ θαλάσσης.
Ez:28:8 καί κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ ἐν καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ
Ez:28:8 I też, nawet, mianowicie By zniżać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By umierać Śmierć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze
Ez:28:8 kai\ katabiba/sousi/n se, kai\ a)poTanE=| Tana/tO| traumatiO=n e)n kardi/a| Tala/ssEs.
Ez:28:8 kai katabibasusin se, kai apoTanE TanatO traumatiOn en kardia TalassEs.
Ez:28:8 C VF_FAI3P RP_AS C VF2_FMI2S N2_DSM N1T_GPM P N1A_DSF N1S_GSF
Ez:28:8 and also, even, namely to bring down you; your/yours(sg) and also, even, namely to die death ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea
Ez:28:8 and they-will-BRING-DOWN, going-to-BRING (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed death (dat) in/among/by (+dat) heart (dat) sea (gen)
Ez:28:8 Ez_28:8_1 Ez_28:8_2 Ez_28:8_3 Ez_28:8_4 Ez_28:8_5 Ez_28:8_6 Ez_28:8_7 Ez_28:8_8 Ez_28:8_9 Ez_28:8_10
Ez:28:8 x x x x x x x x x x
Ez:28:9 μὴ λέγων ἐρεῖς Θεός εἰμι ἐγώ, ἐνώπιον τῶν ἀναιρούντων σε; σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος καὶ οὐ θεός. ἐν πλήθει
Ez:28:9 Wilt thou indeed say, I am God, before them that slay thee? whereas thou art man, and not God. (Ezekiel 28:9 Brenton)
Ez:28:9 Czy będziesz jeszcze mówił: "Ja jestem Bogiem" - w obliczu swoich oprawców. Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. (Ez 28:9 BT_4)
Ez:28:9 μὴ λέγων ἐρεῖς Θεός εἰμι ἐγώ, ἐνώπιον τῶν ἀναιρούντων σε; σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος καὶ οὐ θεός. ἐν πλήθει
Ez:28:9 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θεός, -οῦ, ὁ ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό
Ez:28:9 Nie By mówić/opowiadaj Konflikt; by mówić/opowiadaj Bóg  By iść; by być Ja W obecności z (+informacja); ??? By zabijać (zabijaj) Ty; twój/twój(sg) Ty zaś By iść; by być Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo )
Ez:28:9 mE\ le/gOn e)rei=s *Teo/s ei)mi e)gO/, e)nO/pion tO=n a)nairou/ntOn se; su\ de\ ei)= a)/nTrOpos kai\ ou) Teo/s. e)n plE/Tei
Ez:28:9 mE legOn ereis Teos eimi egO, enOpion tOn anairuntOn se; sy de ei anTrOpos kai u Teos. en plETei
Ez:28:9 D V1_PAPNSM VF2_FAI2S N2_NSM V9_PAI1S RP_NS P RA_GPM V2_PAPGPM RP_AS RP_NS x V9_PAI2S N2_NSM C D N2_NSM P N3E_DSN
Ez:28:9 not to say/tell strife; to say/tell god [see theology] to go; to be I in the presence of (+gen); ??? the to kill (slay) you; your/yours(sg) you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go; to be human and also, even, namely οὐχ before rough breathing god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude )
Ez:28:9 not while SAY/TELL-ing (nom) strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL god (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) let-them-be-KILL-ing! (classical), while KILL-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg) (nom) Yet you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are human (nom) and not god (nom) in/among/by (+dat) lot (dat)
Ez:28:9 Ez_28:9_1 Ez_28:9_2 Ez_28:9_3 Ez_28:9_4 Ez_28:9_5 Ez_28:9_6 Ez_28:9_7 Ez_28:9_8 Ez_28:9_9 Ez_28:9_10 Ez_28:9_11 Ez_28:9_12 Ez_28:9_13 Ez_28:9_14 Ez_28:9_15 Ez_28:9_16 Ez_28:9_17 Ez_28:9_18 Ez_28:9_19
Ez:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:10 ἀπεριτμήτων ἀπολῇ ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων· ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει κύριος.
Ez:28:10 Thou shalt perish by the hands of strangers among the multitude of the uncircumcised: for I have spoken it, saith the Lord. (Ezekiel 28:10 Brenton)
Ez:28:10 Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ Ja to postanowiłem» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 28:10 BT_4)
Ez:28:10 ἀπεριτμήτων ἀπολῇ ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων· ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει κύριος.
Ez:28:10 ἀ·περί·τμητος -ον ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλότριος -ία -ον ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:28:10 Nie obrzezany By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Innego/inni Ponieważ/tamto Ja By mówić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:28:10 a)peritmE/tOn a)polE=| e)n CHersi\n a)llotri/On· o(/ti e)gO\ e)la/lEsa, le/gei ku/rios.
Ez:28:10 aperitmEtOn apolE en CHersin allotriOn· hoti egO elalEsa, legei kyrios.
Ez:28:10 A1B_GPM VF2_FMI2S P N3_DPF A1A_GPM C RP_NS VAI_AAI1S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:28:10 uncircumcised to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand of another/others because/that I to speak to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:28:10 uncircumcised ([Adj] gen) you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed, you(sg)-should-be-LOSE/DESTROY-ed in/among/by (+dat) hands (dat) of another/others (gen) because/that I (nom) I-SPEAK-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:28:10 Ez_28:10_1 Ez_28:10_2 Ez_28:10_3 Ez_28:10_4 Ez_28:10_5 Ez_28:10_6 Ez_28:10_7 Ez_28:10_8 Ez_28:10_9 Ez_28:10_10
Ez:28:10 x x x x x x x x x x
Ez:28:11 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:28:11 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 28:11 Brenton)
Ez:28:11 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 28:11 BT_4)
Ez:28:11 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:28:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:28:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:28:11 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:28:11 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:28:11 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:28:11 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:28:11 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:28:11 Ez_28:11_1 Ez_28:11_2 Ez_28:11_3 Ez_28:11_4 Ez_28:11_5 Ez_28:11_6 Ez_28:11_7
Ez:28:11 x x x x x x x
Ez:28:12 Υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα Τύρου καὶ εἰπὸν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος κύριος Σὺ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως καὶ στέφανος κάλλους
Ez:28:12 Son of man, take up a lamentation for the prince of Tyre, and say to him, Thus saith the Lord God; Thou art a seal of resemblance, and crown of beauty. (Ezekiel 28:12 Brenton)
Ez:28:12 «Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. (Ez 28:12 BT_4)
Ez:28:12 Υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα Τύρου καὶ εἰπὸν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος κύριος Σὺ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως καὶ στέφανος κάλλους
Ez:28:12 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) θρῆνος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Τύρος, -ου, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁμοίωσις, -εως, ἡ καί στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ
Ez:28:12 Syn Ludzki By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Lament Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty Podobieństwa podobieństwo, porównanie I też, nawet, mianowicie Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona
Ez:28:12 *ui(e\ a)nTrO/pou, labe\ TrE=non e)pi\ to\n a)/rCHonta *tu/rou kai\ ei)po\n au)tO=| *ta/de le/gei ku/rios ku/rios *su\ a)posfra/gisma o(moiO/seOs kai\ ste/fanos ka/llous
Ez:28:12 yie anTrOpu, labe TrEnon epi ton arCHonta tyru kai eipon autO tade legei kyrios kyrios sy aposfragisma homoiOseOs kai stefanos kallus
Ez:28:12 N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S N2_ASM P RA_ASM N3_ASM N2_GSF C VB_AAD2S RD_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM RP_NS N3M_NSN N3I_GSF C N2_NSM N3E_GSN
Ez:28:12 son human to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand lamentation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ruler; to begin Tyre [city of] and also, even, namely to say/tell he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you ć resemblance likeness, simile and also, even, namely wreath; wreath wreath (only) not crown ć
Ez:28:12 son (voc) human (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! lamentation (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) Tyre (gen) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (nom) resemblance (gen) and wreath (nom); wreath (nom)
Ez:28:12 Ez_28:12_1 Ez_28:12_2 Ez_28:12_3 Ez_28:12_4 Ez_28:12_5 Ez_28:12_6 Ez_28:12_7 Ez_28:12_8 Ez_28:12_9 Ez_28:12_10 Ez_28:12_11 Ez_28:12_12 Ez_28:12_13 Ez_28:12_14 Ez_28:12_15 Ez_28:12_16 Ez_28:12_17 Ez_28:12_18 Ez_28:12_19 Ez_28:12_20 Ez_28:12_21
Ez:28:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:13 ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ θεοῦ ἐγενήθης· πᾶν λίθον χρηστὸν ἐνδέδεσαι, σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδον καὶ ἄνθρακα καὶ σάπφειρον καὶ ἴασπιν καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ λιγύριον καὶ ἀχάτην καὶ ἀμέθυστον καὶ χρυσόλιθον καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον, καὶ χρυσίου ἐνέπλησας τοὺς θησαυρούς σου καὶ τὰς ἀποθήκας σου ἐν σοὶ ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐκτίσθης σύ.
Ez:28:13 Thou wast in the delight of the paradise of God; thou hast bound upon thee every precious stone, the sardius, and topaz, and emerald, and carbuncle, and sapphire, and jasper, and silver, and gold, and ligure, and agate, and amethyst, and chrysolite, and beryl, and onyx: and thou hast filled thy treasures and thy stores in thee with gold. (Ezekiel 28:13 Brenton)
Ez:28:13 Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. (Ez 28:13 BT_4)
Ez:28:13 ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ θεοῦ ἐγενήθης· πᾶν λίθον χρηστὸν ἐνδέδεσαι, σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδον καὶ ἄνθρακα καὶ σάπφειρον καὶ ἴασπιν καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ λιγύριον καὶ ἀχάτην καὶ ἀμέθυστον καὶ χρυσόλιθον καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον, καὶ χρυσίου ἐνέπλησας τοὺς θησαυρούς σου καὶ τὰς ἀποθήκας σου ἐν σοὶ ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐκτίσθης σύ.
Ez:28:13 ἐν ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λίθος, -ου, ὁ χρηστός -ή -όν ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) σάρδιον, -ου, τό καί τοπάζιον, -ου, τό καί σμάραγδος, -ου, ὁ καί ἄνθραξ, -ακος, ὁ καί σάπφιρος v.l.σαπφειρ·ον καί ἴασπι[δ]ς, -ιδος, ἡ καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί καί καί ἀ·μέθυστος v.l. -σος, -ου, ἡ καί χρυσό·λιθος, -ου, ὁ καί καί καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀπο·θήκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:28:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pobłażanie Raj Bóg  By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kamień Wspaniałomyślny By wiązać pociągaj za sobą, plącz Sardoniks I też, nawet, mianowicie Topaz I też, nawet, mianowicie Szmaragd I też, nawet, mianowicie Węgiel drzewny I też, nawet, mianowicie Szafirowy I też, nawet, mianowicie Jaspis I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ametyst I też, nawet, mianowicie Chryzolit I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kawałek złota By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Skarb Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Magazyn [zobacz aptekarza] Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Ty
Ez:28:13 e)n tE=| trufE=| tou= paradei/sou tou= Teou= e)genE/TEs· pa=n li/Ton CHrEsto\n e)nde/desai, sa/rdion kai\ topa/DZion kai\ sma/ragdon kai\ a)/nTraka kai\ sa/pfeiron kai\ i)/aspin kai\ a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ ligu/rion kai\ a)CHa/tEn kai\ a)me/Tuston kai\ CHruso/liTon kai\ bEru/llion kai\ o)nu/CHion, kai\ CHrusi/ou e)ne/plEsas tou\s TEsaurou/s sou kai\ ta\s a)poTE/kas sou e)n soi\ a)f’ E(=s E(me/ras e)kti/sTEs su/.
Ez:28:13 en tE tryfE tu paradeisu tu Teu egenETEs· pan liTon CHrEston endedesai, sardion kai topaDZion kai smaragdon kai anTraka kai sapfeiron kai iaspin kai argyrion kai CHrysion kai ligyrion kai aCHatEn kai ameTyston kai CHrysoliTon kai bEryllion kai onyCHion, kai CHrysiu eneplEsas tus TEsaurus su kai tas apoTEkas su en soi af’ hEs hEmeras ektisTEs sy.
Ez:28:13 P RA_DSF N1_DSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM VCI_API2S A3_NSN N2_ASM A1_ASM VM_XMI2S N2N_ASN C N2N_ASN C N2_ASM C N3K_ASM C N2_ASF C N3D_ASF C N2N_ASN C N2N_ASN C N2N_ASN C N1M_ASM C N2_ASN C N2_ASF C N2N_ASN C N2N_ASN C N2N_GSN VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS C RA_APF N1_APF RP_GS P RP_DS P RR_GSF N1A_GSF VSI_API2S RP_NS
Ez:28:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the indulgence the paradise the god [see theology] to become become, happen every all, each, every, the whole of stone magnanimous to bind involve, entangle sardonyx and also, even, namely topaz and also, even, namely emerald and also, even, namely charcoal and also, even, namely sapphire and also, even, namely jasper and also, even, namely piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely amethyst and also, even, namely chrysolite and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely piece of gold to satisfy fill up the treasure you; your/yours(sg) and also, even, namely the storehouse [see apothecary] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to create I create, form, shape, make, always of God. you
Ez:28:13 in/among/by (+dat) the (dat) indulgence (dat) the (gen) paradise (gen) the (gen) god (gen) you(sg)-were-BECOME-ed every (nom|acc|voc) stone (acc) magnanimous ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-have-been-BIND-ed sardonyx (nom|acc|voc) and topaz (nom|acc|voc) and emerald (acc) and charcoal (acc) and sapphire (acc) and jasper (acc) and piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and and and amethyst (acc) and chrysolite (acc) and and and piece of gold (gen) you(sg)-SATISFY-ed the (acc) treasures (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) storehouses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) you(sg)-were-CREATE-ed you(sg) (nom)
Ez:28:13 Ez_28:13_1 Ez_28:13_2 Ez_28:13_3 Ez_28:13_4 Ez_28:13_5 Ez_28:13_6 Ez_28:13_7 Ez_28:13_8 Ez_28:13_9 Ez_28:13_10 Ez_28:13_11 Ez_28:13_12 Ez_28:13_13 Ez_28:13_14 Ez_28:13_15 Ez_28:13_16 Ez_28:13_17 Ez_28:13_18 Ez_28:13_19 Ez_28:13_20 Ez_28:13_21 Ez_28:13_22 Ez_28:13_23 Ez_28:13_24 Ez_28:13_25 Ez_28:13_26 Ez_28:13_27 Ez_28:13_28 Ez_28:13_29 Ez_28:13_30 Ez_28:13_31 Ez_28:13_32 Ez_28:13_33 Ez_28:13_34 Ez_28:13_35 Ez_28:13_36 Ez_28:13_37 Ez_28:13_38 Ez_28:13_39 Ez_28:13_40 Ez_28:13_41 Ez_28:13_42 Ez_28:13_43 Ez_28:13_44 Ez_28:13_45 Ez_28:13_46 Ez_28:13_47 Ez_28:13_48 Ez_28:13_49 Ez_28:13_50 Ez_28:13_51 Ez_28:13_52 Ez_28:13_53 Ez_28:13_54 Ez_28:13_55 Ez_28:13_56
Ez:28:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:14 μετὰ τοῦ χερουβ ἔθηκά σε ἐν ὄρει ἁγίῳ θεοῦ, ἐγενήθης ἐν μέσῳ λίθων πυρίνων.
Ez:28:14 From the day that thou wast created thou wast with the cherub: I set thee on the holy mount of God; thou wast in the midst of the stones of fire. (Ezekiel 28:14 Brenton)
Ez:28:14 Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. (Ez 28:14 BT_4)
Ez:28:14 μετὰ τοῦ χερουβ ἔθηκά σε ἐν ὄρει ἁγίῳ θεοῦ, ἐγενήθης ἐν μέσῳ λίθων πυρίνων.
Ez:28:14 μετά ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) θεός, -οῦ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν μέσος -η -ον λίθος, -ου, ὁ πύρινος -η -ον
Ez:28:14 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Cherubini By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Kamień Ognisty
Ez:28:14 meta\ tou= CHeroub e)/TEka/ se e)n o)/rei a(gi/O| Teou=, e)genE/TEs e)n me/sO| li/TOn puri/nOn.
Ez:28:14 meta tu CHerub eTEka se en orei hagiO Teu, egenETEs en mesO liTOn pyrinOn.
Ez:28:14 P RA_GSN N_GSN VAI_AAI1S RP_AS P N3E_DSN A1A_DSN N2_GSM VCI_API2S P A1_DSM N2_GPM A1_GPM
Ez:28:14 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the cherubim to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) god [see theology] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle stone fiery
Ez:28:14 after (+acc), with (+gen) the (gen) cherubim (indecl) I-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) mount (dat) holy ([Adj] dat) god (gen) you(sg)-were-BECOME-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) stones (gen) fiery ([Adj] gen)
Ez:28:14 Ez_28:14_1 Ez_28:14_2 Ez_28:14_3 Ez_28:14_4 Ez_28:14_5 Ez_28:14_6 Ez_28:14_7 Ez_28:14_8 Ez_28:14_9 Ez_28:14_10 Ez_28:14_11 Ez_28:14_12 Ez_28:14_13 Ez_28:14_14
Ez:28:14 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:15 ἐγενήθης ἄμωμος σὺ ἐν ταῖς ἡμέραις σου ἀφ’ ἧς ἡμέρας σὺ ἐκτίσθης ἕως εὑρέθη τὰ ἀδικήματα ἐν σοί.
Ez:28:15 Thou wast faultless in thy days, from the day that thou wast created, until iniquity was found in thee. (Ezekiel 28:15 Brenton)
Ez:28:15 Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez 28:15 BT_4)
Ez:28:15 ἐγενήθης ἄμωμος σὺ ἐν ταῖς ἡμέραις σου ἀφ’ ἧς ἡμέρας σὺ ἐκτίσθης ἕως εὑρέθη τὰ ἀδικήματα ἐν σοί.
Ez:28:15 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄ·μωμος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:28:15 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nie skalany Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień Ty By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Aż; świtaj By znajdować Niewłaściwie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:28:15 e)genE/TEs a)/mOmos su\ e)n tai=s E(me/rais sou a)f’ E(=s E(me/ras su\ e)kti/sTEs e(/Os eu(re/TE ta\ a)dikE/mata e)n soi/.
Ez:28:15 egenETEs amOmos sy en tais hEmerais su af’ hEs hEmeras sy ektisTEs heOs heureTE ta adikEmata en soi.
Ez:28:15 VCI_API2S A1B_NSM RP_NS P RA_DPF N1A_DPF RP_GS P RR_GSF N1A_GSF RP_NS VSI_API2S D VC_API3S RA_NPN N3M_NPN P RP_DS
Ez:28:15 to become become, happen unblemished you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day you to create I create, form, shape, make, always of God. until; dawn to find the wrong in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:28:15 you(sg)-were-BECOME-ed unblemished ([Adj] nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) you(sg) (nom) you(sg)-were-CREATE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-was-FIND-ed the (nom|acc) wrongs (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:28:15 Ez_28:15_1 Ez_28:15_2 Ez_28:15_3 Ez_28:15_4 Ez_28:15_5 Ez_28:15_6 Ez_28:15_7 Ez_28:15_8 Ez_28:15_9 Ez_28:15_10 Ez_28:15_11 Ez_28:15_12 Ez_28:15_13 Ez_28:15_14 Ez_28:15_15 Ez_28:15_16 Ez_28:15_17 Ez_28:15_18
Ez:28:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:16 ἀπὸ πλήθους τῆς ἐμπορίας σου ἔπλησας τὰ ταμίειά σου ἀνομίας καὶ ἥμαρτες καὶ ἐτραυματίσθης ἀπὸ ὄρους τοῦ θεοῦ, καὶ ἤγαγέν σε τὸ χερουβ ἐκ μέσου λίθων πυρίνων.
Ez:28:16 Of the abundance of thy merchandise thou hast filled thy storehouses with iniquity, and hast sinned: therefore thou hast been cast down wounded from the mount of God, and the cherub has brought thee out of the midst of the stones of fire. (Ezekiel 28:16 Brenton)
Ez:28:16 Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. (Ez 28:16 BT_4)
Ez:28:16 ἀπὸ πλήθους τῆς ἐμπορίας σου ἔπλησας τὰ ταμίειά σου ἀνομίας καὶ ἥμαρτες καὶ ἐτραυματίσθης ἀπὸ ὄρους τοῦ θεοῦ, καὶ ἤγαγέν σε τὸ χερουβ ἐκ μέσου λίθων πυρίνων.
Ez:28:16 ἀπό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐμ·πορία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί τραυματίζω (-, -, τραυματι·σ-, -, τετραυματισ-, τραυματισ·θ-) ἀπό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) λίθος, -ου, ὁ πύρινος -η -ον
Ez:28:16 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Handlowy biznes {interes}, towar Ty; twój/twój(sg) Do ??? Magazyn Ty; twój/twój(sg) Bezprawie I też, nawet, mianowicie By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By wić się [zobacz zadawaj uraz] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Bóg  I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Cherubini Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Kamień Ognisty
Ez:28:16 a)po\ plE/Tous tE=s e)mpori/as sou e)/plEsas ta\ tami/eia/ sou a)nomi/as kai\ E(/martes kai\ e)traumati/sTEs a)po\ o)/rous tou= Teou=, kai\ E)/gage/n se to\ CHeroub e)k me/sou li/TOn puri/nOn.
Ez:28:16 apo plETus tEs emporias su eplEsas ta tamieia su anomias kai hEmartes kai etraumatisTEs apo orus tu Teu, kai Egagen se to CHerub ek mesu liTOn pyrinOn.
Ez:28:16 P N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF RP_GS VAI_AAI2S RA_APN N2N_APN RP_GS N1A_GSF C VBI_AAI2S C VSI_API2S P N3E_GSN RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RP_AS RA_NSN N_NSN P A1_GSM N2_GPM A1_GPM
Ez:28:16 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lot (multitude ) the trade business, merchandise you; your/yours(sg) to ??? the storeroom you; your/yours(sg) lawlessness and also, even, namely to sin and also, even, namely to wound [see traumatize] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mount the god [see theology] and also, even, namely to lead you; your/yours(sg) the cherubim out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done stone fiery
Ez:28:16 away from (+gen) lot (gen) the (gen) trade (gen), trades (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-???-ed the (nom|acc) storerooms (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) and you(sg)-SIN-ed and you(sg)-were-WOUND-ed away from (+gen) mount (gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-LEAD-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) cherubim (indecl) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! stones (gen) fiery ([Adj] gen)
Ez:28:16 Ez_28:16_1 Ez_28:16_2 Ez_28:16_3 Ez_28:16_4 Ez_28:16_5 Ez_28:16_6 Ez_28:16_7 Ez_28:16_8 Ez_28:16_9 Ez_28:16_10 Ez_28:16_11 Ez_28:16_12 Ez_28:16_13 Ez_28:16_14 Ez_28:16_15 Ez_28:16_16 Ez_28:16_17 Ez_28:16_18 Ez_28:16_19 Ez_28:16_20 Ez_28:16_21 Ez_28:16_22 Ez_28:16_23 Ez_28:16_24 Ez_28:16_25 Ez_28:16_26 Ez_28:16_27
Ez:28:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:17 ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐπὶ τῷ κάλλει σου, διεφθάρη ἡ ἐπιστήμη σου μετὰ τοῦ κάλλους σου· διὰ πλῆθος ἁμαρτιῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν ἔρριψά σε, ἐναντίον βασιλέων ἔδωκά σε παραδειγματισθῆναι.
Ez:28:17 Thy heart has been lifted up because of thy beauty; thy knowledge has been corrupted with thy beauty: because of the multitude of thy sins I have cast thee to the ground, I have caused thee to be put to open shame before kings. (Ezekiel 28:17 Brenton)
Ez:28:17 Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko. (Ez 28:17 BT_4)
Ez:28:17 ὑψώθη καρδία σου ἐπὶ τῷ κάλλει σου, διεφθάρη ἐπιστήμη σου μετὰ τοῦ κάλλους σου· διὰ πλῆθος ἁμαρτιῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν ἔρριψά σε, ἐναντίον βασιλέων ἔδωκά σε παραδειγματισθῆναι.
Ez:28:17 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά πλῆθο·ς, -ους, τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρα·δειγματίζω (παρα+δειγματιζ-, -, παρα+δειγματι·σ-, -, -, παρα+δειγματισ·θ-)
Ez:28:17 By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By rujnować Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Król By dawać Ty; twój/twój(sg) Do ???
Ez:28:17 u(PSO/TE E( kardi/a sou e)pi\ tO=| ka/llei sou, diefTa/rE E( e)pistE/mE sou meta\ tou= ka/llous sou· dia\ plE=Tos a(martiO=n sou e)pi\ tE\n gE=n e)/rriPSa/ se, e)nanti/on basile/On e)/dOka/ se paradeigmatisTE=nai.
Ez:28:17 hyPSOTE hE kardia su epi tO kallei su, diefTarE hE epistEmE su meta tu kallus su· dia plETos hamartiOn su epi tEn gEn erriPSa se, enantion basileOn edOka se paradeigmatisTEnai.
Ez:28:17 VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_DSN N3E_DSN RP_GS VDI_API3S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_GSN N3E_GSN RP_GS P N3E_ASN N1A_GPF RP_GS P RA_ASF N1_ASF VAI_AAI1S RP_AS P N3V_GPM VAI_AAI1S RP_AS VS_APN
Ez:28:17 to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) to ruin the ć you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lot (multitude ) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to toss/fling/dump you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, king to give you; your/yours(sg) to ???
Ez:28:17 he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-RUIN-ed the (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) lot (nom|acc|voc) sins (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) I-TOSS/FLING/DUMP-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) kings (gen) I-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-be-???-ed
Ez:28:17 Ez_28:17_1 Ez_28:17_2 Ez_28:17_3 Ez_28:17_4 Ez_28:17_5 Ez_28:17_6 Ez_28:17_7 Ez_28:17_8 Ez_28:17_9 Ez_28:17_10 Ez_28:17_11 Ez_28:17_12 Ez_28:17_13 Ez_28:17_14 Ez_28:17_15 Ez_28:17_16 Ez_28:17_17 Ez_28:17_18 Ez_28:17_19 Ez_28:17_20 Ez_28:17_21 Ez_28:17_22 Ez_28:17_23 Ez_28:17_24 Ez_28:17_25 Ez_28:17_26 Ez_28:17_27 Ez_28:17_28 Ez_28:17_29 Ez_28:17_30
Ez:28:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:18 διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ τῶν ἀδικιῶν τῆς ἐμπορίας σου ἐβεβήλωσας τὰ ἱερά σου· καὶ ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου, τοῦτο καταφάγεταί σε· καὶ δώσω σε εἰς σποδὸν ἐπὶ τῆς γῆς σου ἐναντίον πάντων τῶν ὁρώντων σε.
Ez:28:18 Because of the multitude of thy sins and the iniquities of thy merchandise, I have profaned thy sacred things; and I will bring fire out of the midst of thee, this shall devour thee; and I will make thee to be ashes upon thy land before all that see thee. (Ezekiel 28:18 Brenton)
Ez:28:18 Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twego handlu zbezcześciłeś swoją świątynię. Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza, aby cię pochłonąć, i obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli. (Ez 28:18 BT_4)
Ez:28:18 διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ τῶν ἀδικιῶν τῆς ἐμπορίας σου ἐβεβήλωσας τὰ ἱερά σου· καὶ ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου, τοῦτο καταφάγεταί σε· καὶ δώσω σε εἰς σποδὸν ἐπὶ τῆς γῆς σου ἐναντίον πάντων τῶν ὁρώντων σε.
Ez:28:18 διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐμ·πορία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] σποδός, -οῦ, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:28:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zły uczynki Handlowy biznes {interes}, towar Ty; twój/twój(sg) By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Popioły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg)
Ez:28:18 dia\ to\ plE=Tos tO=n a(martiO=n sou kai\ tO=n a)dikiO=n tE=s e)mpori/as sou e)bebE/lOsas ta\ i(era/ sou· kai\ e)Xa/XO pu=r e)k me/sou sou, tou=to katafa/getai/ se· kai\ dO/sO se ei)s spodo\n e)pi\ tE=s gE=s sou e)nanti/on pa/ntOn tO=n o(rO/ntOn se.
Ez:28:18 dia to plETos tOn hamartiOn su kai tOn adikiOn tEs emporias su ebebElOsas ta hiera su· kai eXaXO pyr ek mesu su, tuto katafagetai se· kai dOsO se eis spodon epi tEs gEs su enantion pantOn tOn horOntOn se.
Ez:28:18 P RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1A_GPF RP_GS C RA_GPF N1A_GPF RA_GSF N1A_GSF RP_GS VAI_AAI2S RA_APN N2N_APN RP_GS C VF_FAI1S N3_ASN P A1_GSM RP_GS RD_ASN VF_FMI3S RP_AS C VF_FAI1S RP_AS P N2_ASF P RA_GSF N1_GSF RP_GS P A3_GPM RA_GPM V3_PAPGPM RP_AS
Ez:28:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) and also, even, namely the wrongdoing the trade business, merchandise you; your/yours(sg) to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ you; your/yours(sg) and also, even, namely to lead out fire out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to devour be eaten away, eat away you; your/yours(sg) and also, even, namely to give you; your/yours(sg) into (+acc) ashes upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg)
Ez:28:18 because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) sins (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) wrongdoings (gen) the (gen) trade (gen), trades (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DEFILE-ed the (nom|acc) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-LEAD-OUT fire (nom|acc|voc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom|acc) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) ashes (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) let-them-be-SEE-ing! (classical), while SEE-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:28:18 Ez_28:18_1 Ez_28:18_2 Ez_28:18_3 Ez_28:18_4 Ez_28:18_5 Ez_28:18_6 Ez_28:18_7 Ez_28:18_8 Ez_28:18_9 Ez_28:18_10 Ez_28:18_11 Ez_28:18_12 Ez_28:18_13 Ez_28:18_14 Ez_28:18_15 Ez_28:18_16 Ez_28:18_17 Ez_28:18_18 Ez_28:18_19 Ez_28:18_20 Ez_28:18_21 Ez_28:18_22 Ez_28:18_23 Ez_28:18_24 Ez_28:18_25 Ez_28:18_26 Ez_28:18_27 Ez_28:18_28 Ez_28:18_29 Ez_28:18_30 Ez_28:18_31 Ez_28:18_32 Ez_28:18_33 Ez_28:18_34 Ez_28:18_35 Ez_28:18_36 Ez_28:18_37 Ez_28:18_38 Ez_28:18_39
Ez:28:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:19 καὶ πάντες οἱ ἐπιστάμενοί σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν στυγνάσουσιν ἐπὶ σέ· ἀπώλεια ἐγένου καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα.
Ez:28:19 And all that know thee among the nations shall groan over thee: thou art gone to destruction, and thou shalt not exist any more. (Ezekiel 28:19 Brenton)
Ez:28:19 Wszystkie spośród narodów, które cię znały, zdumiały się nad tobą. Stałeś się dla nich postrachem. Przestałeś istnieć na zawsze». (Ez 28:19 BT_4)
Ez:28:19 καὶ πάντες οἱ ἐπιστάμενοί σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν στυγνάσουσιν ἐπὶ σέ· ἀπώλεια ἐγένου καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα.
Ez:28:19 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη στυγνάζω (στυγναζ-, στυγνα·σ-, στυγνα·σ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὕπ·αρξις, -εως, ἡ; ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἔτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ez:28:19 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wiedzieć Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Zniszczenie, zniszczenie By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym ???; by być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Jeszcze/jeszcze Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ez:28:19 kai\ pa/ntes oi( e)pista/menoi/ se e)n toi=s e)/Tnesin stugna/sousin e)pi\ se/· a)pO/leia e)ge/nou kai\ ou)CH u(pa/rXeis e)/ti ei)s to\n ai)O=na.
Ez:28:19 kai pantes hoi epistamenoi se en tois eTnesin stygnasusin epi se· apOleia egenu kai uCH hyparXeis eti eis ton aiOna.
Ez:28:19 C A3_NPM RA_NPM V6_PMPNPM RP_AS P RA_DPN N3E_DPN VF_FAI3P P RP_AS N1A_NSF VBI_AMI2S C D VF_FAI2S D P RA_ASM N3W_ASM
Ez:28:19 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to know you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) annihilation, destruction to become become, happen and also, even, namely οὐχ before rough breathing ???; to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control yet/still into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ez:28:19 and all (nom|voc) the (nom) while being-KNOW-ed (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) annihilation, destruction (nom|voc) you(sg)-were-BECOME-ed and not ???s (acc, nom|voc); you(sg)-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF yet/still into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ez:28:19 Ez_28:19_1 Ez_28:19_2 Ez_28:19_3 Ez_28:19_4 Ez_28:19_5 Ez_28:19_6 Ez_28:19_7 Ez_28:19_8 Ez_28:19_9 Ez_28:19_10 Ez_28:19_11 Ez_28:19_12 Ez_28:19_13 Ez_28:19_14 Ez_28:19_15 Ez_28:19_16 Ez_28:19_17 Ez_28:19_18 Ez_28:19_19 Ez_28:19_20
Ez:28:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:20 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:28:20 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 28:20 Brenton)
Ez:28:20 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 28:20 BT_4)
Ez:28:20 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:28:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:28:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:28:20 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:28:20 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:28:20 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:28:20 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:28:20 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:28:20 Ez_28:20_1 Ez_28:20_2 Ez_28:20_3 Ez_28:20_4 Ez_28:20_5 Ez_28:20_6 Ez_28:20_7
Ez:28:20 x x x x x x x
Ez:28:21 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Σιδῶνα καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὴν
Ez:28:21 Son of man, set thy face against Sidon, and prophesy against it, (Ezekiel 28:21 Brenton)
Ez:28:21 «Synu człowieczy, obróć się ku Sydonowi i prorokuj przeciwko niemu: (Ez 28:21 BT_4)
Ez:28:21 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Σιδῶνα καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὴν
Ez:28:21 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Σιδών, -ῶνος, ἡ καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:28:21 Syn Ludzki Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:28:21 *ui(e\ a)nTrO/pou, stE/rison to\ pro/sOpo/n sou e)pi\ *sidO=na kai\ profE/teuson e)p’ au)tE\n
Ez:28:21 yie anTrOpu, stErison to prosOpon su epi sidOna kai profEteuson ep’ autEn
Ez:28:21 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P N_ASF C VA_AAD2S P RD_ASF
Ez:28:21 son human to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Sidon [city of] and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:28:21 son (voc) human (gen) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Sidon (acc) and do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Ez:28:21 Ez_28:21_1 Ez_28:21_2 Ez_28:21_3 Ez_28:21_4 Ez_28:21_5 Ez_28:21_6 Ez_28:21_7 Ez_28:21_8 Ez_28:21_9 Ez_28:21_10 Ez_28:21_11 Ez_28:21_12
Ez:28:21 x x x x x x x x x x x x
Ez:28:22 καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σιδών, καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν σοί, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν σοί.
Ez:28:22 and say, Thus saith the Lord; Behold, I am against thee, O Sidon; and I will be glorified in thee; and thou shalt know that I am the Lord, when I have wrought judgments in thee, and I will be sanctified in thee. (Ezekiel 28:22 Brenton)
Ez:28:22 Mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto występuję przeciwko tobie, Sydonie! Chcę być uwielbionym pośród ciebie. Poznają, że Ja jestem Pan, gdy nad nim wykonam sądy moje i ukażę się mu jako Święty. (Ez 28:22 BT_4)
Ez:28:22 καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σιδών, καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν σοί, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν σοί.
Ez:28:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Σιδών, -ῶνος, ἡ καί ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κρίμα[τ], -ατος, τό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ez:28:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie By być chwalony są trzymany na wysokościach szanują W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By czynić/rób Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ez:28:22 kai\ ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ se/, *sidO/n, kai\ e)ndoXasTE/somai e)n soi/, kai\ gnO/sE| o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios e)n tO=| poiE=sai/ me e)n soi\ kri/mata, kai\ a(giasTE/somai e)n soi/.
Ez:28:22 kai eipon tade legei kyrios idu egO epi se, sidOn, kai endoXasTEsomai en soi, kai gnOsE hoti egO eimi kyrios en tO poiEsai me en soi krimata, kai hagiasTEsomai en soi.
Ez:28:22 C VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS P RP_AS N_VSF C VS_FPI1S P RP_DS C VF_FMI2S C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM P RA_DSN VA_AAN RP_AS P RP_DS N3M_APN C VS_FPI1S P RP_DS
Ez:28:22 and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Sidon [city of] and also, even, namely to be glorified be held on high esteem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to do/make I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ez:28:22 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Sidon (nom|voc) and I-will-be-BE GLORIFIED-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) me (acc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sentences (nom|acc|voc) and I-will-be-CONSECRATE-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ez:28:22 Ez_28:22_1 Ez_28:22_2 Ez_28:22_3 Ez_28:22_4 Ez_28:22_5 Ez_28:22_6 Ez_28:22_7 Ez_28:22_8 Ez_28:22_9 Ez_28:22_10 Ez_28:22_11 Ez_28:22_12 Ez_28:22_13 Ez_28:22_14 Ez_28:22_15 Ez_28:22_16 Ez_28:22_17 Ez_28:22_18 Ez_28:22_19 Ez_28:22_20 Ez_28:22_21 Ez_28:22_22 Ez_28:22_23 Ez_28:22_24 Ez_28:22_25 Ez_28:22_26 Ez_28:22_27 Ez_28:22_28 Ez_28:22_29 Ez_28:22_30 Ez_28:22_31
Ez:28:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:23 αἷμα καὶ θάνατος ἐν ταῖς πλατείαις σου, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν μαχαίραις ἐν σοὶ περικύκλῳ σου· καὶ γνώσονται διότι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:28:23 Blood and death shall be in thy streets; and men wounded with swords shall fall in thee and on every side of thee; and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 28:23 Brenton)
Ez:28:23 Ześlę na niego zarazę i krew na jego ulice, a zabici będą upadać w jego środku pod razami miecza podniesionego na niego zewsząd. I poznają, że Ja jestem Pan. (Ez 28:23 BT_4)
Ez:28:23 αἷμα καὶ θάνατος ἐν ταῖς πλατείαις σου, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν μαχαίραις ἐν σοὶ περικύκλῳ σου· καὶ γνώσονται διότι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:28:23 αἷμα[τ], -ατος, τό καί θάνατος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) τραυματίζω (-, -, τραυματι·σ-, -, τετραυματισ-, τραυματισ·θ-) ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:28:23 Krew I też, nawet, mianowicie Śmierć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By wić się [zobacz zadawaj uraz] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu tego: Tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:28:23 ai(=ma kai\ Ta/natos e)n tai=s platei/ais sou, kai\ pesou=ntai tetraumatisme/noi e)n maCHai/rais e)n soi\ periku/klO| sou· kai\ gnO/sontai dio/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:28:23 haima kai Tanatos en tais plateiais su, kai pesuntai tetraumatismenoi en maCHairais en soi perikyklO su· kai gnOsontai dioti egO eimi kyrios.
Ez:28:23 N3M_ASN C N2_NSM P RA_DPF A3U_DPF RP_GS C VF2_FMI3P VT_XPPNPM P N1_DPF P RP_DS D RP_GS C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:28:23 blood and also, even, namely death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide you; your/yours(sg) and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to wound [see traumatize] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to know i.e. recognize. because of this: that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:28:23 blood (nom|acc|voc) and death (nom) in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-FALL-ed having-been-WOUND-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) sacrificial knifes (dat) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-KNOW-ed because of this: that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:28:23 Ez_28:23_1 Ez_28:23_2 Ez_28:23_3 Ez_28:23_4 Ez_28:23_5 Ez_28:23_6 Ez_28:23_7 Ez_28:23_8 Ez_28:23_9 Ez_28:23_10 Ez_28:23_11 Ez_28:23_12 Ez_28:23_13 Ez_28:23_14 Ez_28:23_15 Ez_28:23_16 Ez_28:23_17 Ez_28:23_18 Ez_28:23_19 Ez_28:23_20 Ez_28:23_21 Ez_28:23_22
Ez:28:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:24 καὶ οὐκ ἔσονται οὐκέτι τῷ οἴκῳ τοῦ Ισραηλ σκόλοψ πικρίας καὶ ἄκανθα ὀδύνης ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν τῶν ἀτιμασάντων αὐτούς· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:28:24 And there shall no more be in the house of Israel a thorn of bitterness and a pricking briar proceeding from them that are round about them, who dishonoured them; and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 28:24 Brenton)
Ez:28:24 A dla domu Izraela nie będzie już więcej ani ciernia raniącego, ani żądła zadającego ból ze strony tych wszystkich, którzy mieszkają dokoła, którzy ich nienawidzili, i poznają, że Ja jestem Pan. (Ez 28:24 BT_4)
Ez:28:24 καὶ οὐκ ἔσονται οὐκέτι τῷ οἴκῳ τοῦ Ισραηλ σκόλοψ πικρίας καὶ ἄκανθα ὀδύνης ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν τῶν ἀτιμασάντων αὐτούς· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:28:24 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ σκόλοψ, -οπος, ὁ πικρία, -ας, ἡ καί ἄκανθα, -ης, ἡ ὀδύνη, -ης, ἡ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:28:24 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Już nie Dom Izrael ??? Gorycz I też, nawet, mianowicie Cierń (roślina {fabryka} ciernia) Ból Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Do hańby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:28:24 kai\ ou)k e)/sontai ou)ke/ti tO=| oi)/kO| tou= *israEl sko/loPS pikri/as kai\ a)/kanTa o)du/nEs a)po\ pa/ntOn tO=n periku/klO| au)tO=n tO=n a)timasa/ntOn au)tou/s· kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:28:24 kai uk esontai uketi tO oikO tu israEl skoloPS pikrias kai akanTa odynEs apo pantOn tOn perikyklO autOn tOn atimasantOn autus· kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios.
Ez:28:24 C D VF_FMI3P D RA_DSM N2_DSM RA_GSM N_GSM N3P_NSM N1A_GSF C N1A_NSF N1_GSF P A3_GPM RA_GPM D RD_GPM RA_GPM VA_AAPGPM RD_APM C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:28:24 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be no longer the house the Israel ??? bitterness and also, even, namely thorn (thorn plant) pain from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same the to dishonor he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:28:24 and not they-will-be no longer the (dat) house (dat) the (gen) Israel (indecl) ??? (nom|voc) bitterness (gen), bitternesss (acc) and thorn (nom|voc) pain (gen) away from (+gen) all (gen) the (gen) them/same (gen) the (gen) let-them-DISHONOR! (classical), upon DISHONOR-ing (gen) them/same (acc) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:28:24 Ez_28:24_1 Ez_28:24_2 Ez_28:24_3 Ez_28:24_4 Ez_28:24_5 Ez_28:24_6 Ez_28:24_7 Ez_28:24_8 Ez_28:24_9 Ez_28:24_10 Ez_28:24_11 Ez_28:24_12 Ez_28:24_13 Ez_28:24_14 Ez_28:24_15 Ez_28:24_16 Ez_28:24_17 Ez_28:24_18 Ez_28:24_19 Ez_28:24_20 Ez_28:24_21 Ez_28:24_22 Ez_28:24_23 Ez_28:24_24 Ez_28:24_25 Ez_28:24_26 Ez_28:24_27
Ez:28:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:25 τάδε λέγει κύριος κύριος καὶ συνάξω τὸν Ισραηλ ἐκ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν· καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ιακωβ,
Ez:28:25 Thus saith the Lord God; I will also gather Israel from the nations, among whom they have been scattered, and I will be sanctified among them, and before the peoples and nations: and they shall dwell upon their land, which I gave to my servant Jacob. (Ezekiel 28:25 Brenton)
Ez:28:25 Tak mówi Pan Bóg: Kiedy zgromadzę dom Izraela spośród narodów pogańskich, wśród których został rozproszony, w nim będę uwielbiony na oczach narodów pogańskich. Będą mieszkać na swojej ziemi, którą dałem słudze memu, Jakubowi. (Ez 28:25 BT_4)
Ez:28:25 τάδε λέγει κύριος κύριος Καὶ συνάξω τὸν Ισραηλ ἐκ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν· καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ιακωβ,
Ez:28:25 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ἐκεῖ καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰακώβ, ὁ
Ez:28:25 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Tam I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Ludzie I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dawać Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja Jacob
Ez:28:25 ta/de le/gei ku/rios ku/rios *kai\ suna/XO to\n *israEl e)k tO=n e)TnO=n, ou(= dieskorpi/sTEsan e)kei=, kai\ a(giasTE/somai e)n au)toi=s e)nO/pion tO=n laO=n kai\ tO=n e)TnO=n· kai\ katoikE/sousin e)pi\ tE=s gE=s au)tO=n, E(\n de/dOka tO=| dou/lO| mou *iakOb,
Ez:28:25 tade legei kyrios kyrios kai synaXO ton israEl ek tOn eTnOn, hu dieskorpisTEsan ekei, kai hagiasTEsomai en autois enOpion tOn laOn kai tOn eTnOn· kai katoikEsusin epi tEs gEs autOn, hEn dedOka tO dulO mu iakOb,
Ez:28:25 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM C VF_FAI1S RA_ASM N_ASM P RA_GPN N3E_GPN RR_GSM VCI_API3P D C VS_FPI1S P RD_DPM P RA_GPM N2_GPM C RA_GPN N3E_GPN C VF_FAI3P P RA_GSF N1_GSF RD_GPM RR_ASF VX_XAI1S RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM
Ez:28:25 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to gather together the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow there and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? the people and also, even, namely the nation [see ethnic] and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same who/whom/which to give the slave; servile I Jacob
Ez:28:25 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-GATHER TOGETHER the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) the (gen) nations (gen) where; who/whom/which (gen) they-were-SCATTER-ed there and I-will-be-CONSECRATE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) peoples (gen) and the (gen) nations (gen) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) who/whom/which (acc) I-have-GIVE-ed the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) me (gen) Jacob (indecl)
Ez:28:25 Ez_28:25_1 Ez_28:25_2 Ez_28:25_3 Ez_28:25_4 Ez_28:25_5 Ez_28:25_6 Ez_28:25_7 Ez_28:25_8 Ez_28:25_9 Ez_28:25_10 Ez_28:25_11 Ez_28:25_12 Ez_28:25_13 Ez_28:25_14 Ez_28:25_15 Ez_28:25_16 Ez_28:25_17 Ez_28:25_18 Ez_28:25_19 Ez_28:25_20 Ez_28:25_21 Ez_28:25_22 Ez_28:25_23 Ez_28:25_24 Ez_28:25_25 Ez_28:25_26 Ez_28:25_27 Ez_28:25_28 Ez_28:25_29 Ez_28:25_30 Ez_28:25_31 Ez_28:25_32 Ez_28:25_33 Ez_28:25_34 Ez_28:25_35 Ez_28:25_36
Ez:28:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:28:26 καὶ κατοικήσουσιν ἐπ’ αὐτῆς ἐν ἐλπίδι καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, ὅταν ποιήσω κρίμα ἐν πᾶσιν τοῖς ἀτιμάσασιν αὐτοὺς ἐν τοῖς κύκλῳ αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν.
Ez:28:26 Yea, they shall dwell upon it safely, and they shall build houses, and plant vineyards, and dwell securely, when I shall execute judgment on all that have dishonoured them, even on those that are round about them; and they shall know that I am the Lord their God, and the God of their fathers. (Ezekiel 28:26 Brenton)
Ez:28:26 Będą na niej mieszkać bezpiecznie, będą budować domy i uprawiać winnice; będą mieszkać bezpiecznie, podczas gdy nad wszystkimi dokoła, którzy ich nienawidzili, Ja będę wykonywać sądy. I poznają, że Ja jestem Pan, ich Bóg». (Ez 28:26 BT_4)
Ez:28:26 καὶ κατοικήσουσιν ἐπ’ αὐτῆς ἐν ἐλπίδι καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, ὅταν ποιήσω κρίμα ἐν πᾶσιν τοῖς ἀτιμάσασιν αὐτοὺς ἐν τοῖς κύκλῳ αὐτῶν· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς αὐτῶν καὶ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν.
Ez:28:26 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὅταν (ὅτε ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:28:26 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miej nadzieję/oczekiwanie I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie Do ??? Winnica I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miej nadzieję/oczekiwanie Ilekroć By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do hańby On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W kole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo
Ez:28:26 kai\ katoikE/sousin e)p’ au)tE=s e)n e)lpi/di kai\ oi)kodomE/sousin oi)ki/as kai\ futeu/sousin a)mpelO=nas kai\ katoikE/sousin e)n e)lpi/di, o(/tan poiE/sO kri/ma e)n pa=sin toi=s a)tima/sasin au)tou\s e)n toi=s ku/klO| au)tO=n· kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s au)tO=n kai\ o( Teo\s tO=n pate/rOn au)tO=n.
Ez:28:26 kai katoikEsusin ep’ autEs en elpidi kai oikodomEsusin oikias kai fyteususin ampelOnas kai katoikEsusin en elpidi, hotan poiEsO krima en pasin tois atimasasin autus en tois kyklO autOn· kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios ho Teos autOn kai ho Teos tOn paterOn autOn.
Ez:28:26 C VF_FAI3P P RD_GSF P N3D_DSF C VF_FAI3P N1A_APF C VF_FAI3P N3W_APM C VF_FAI3P P N3D_DSF D VF_FAI1S N3M_ASN P A3_DPM RA_DPM VA_AAPDPM RD_APM P RA_DPM N2_DSM RD_GPM C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RD_GPM
Ez:28:26 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hope/expectation and also, even, namely to build/edify house and also, even, namely to ??? vineyard and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hope/expectation whenever to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the to dishonor he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the in a circle he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely the god [see theology] the father he/she/it/same
Ez:28:26 and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) hope/expectation (dat) and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) house (gen), houses (acc) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) vineyards (acc) and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) hope/expectation (dat) whenever I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE sentence (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) upon DISHONOR-ing (dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) in a circle them/same (gen) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen) and the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
Ez:28:26 Ez_28:26_1 Ez_28:26_2 Ez_28:26_3 Ez_28:26_4 Ez_28:26_5 Ez_28:26_6 Ez_28:26_7 Ez_28:26_8 Ez_28:26_9 Ez_28:26_10 Ez_28:26_11 Ez_28:26_12 Ez_28:26_13 Ez_28:26_14 Ez_28:26_15 Ez_28:26_16 Ez_28:26_17 Ez_28:26_18 Ez_28:26_19 Ez_28:26_20 Ez_28:26_21 Ez_28:26_22 Ez_28:26_23 Ez_28:26_24 Ez_28:26_25 Ez_28:26_26 Ez_28:26_27 Ez_28:26_28 Ez_28:26_29 Ez_28:26_30 Ez_28:26_31 Ez_28:26_32 Ez_28:26_33 Ez_28:26_34 Ez_28:26_35 Ez_28:26_36 Ez_28:26_37 Ez_28:26_38 Ez_28:26_39 Ez_28:26_40 Ez_28:26_41 Ez_28:26_42 Ez_28:26_43
Ez:28:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x