Ez:39:1 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ Γωγ καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γωγ ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ Θοβελ
Ez:39:1 And thou, son of man, prophesy against Gog, and say, Thus saith the Lord; Behold, I am against thee, O Gog, Rhos prince of Mesoch and Thobel: (Ezekiel 39:1 Brenton)
Ez:39:1 Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto obracam się przeciwko tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. (Ez 39:1 BT_4)
Ez:39:1 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ Γωγ καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γωγ ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ Θοβελ
Ez:39:1 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί Γώγ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Γώγ, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί
Ez:39:1 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gog I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Gog Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie
Ez:39:1 *kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, profE/teuson e)pi\ *gOg kai\ ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ se\ *gOg a)/rCHonta *rOs, *mosoCH kai\ *Tobel
Ez:39:1 kai sy, hyie anTrOpu, profEteuson epi gOg kai eipon tade legei kyrios idu egO epi se gOg arCHonta rOs, mosoCH kai Tobel
Ez:39:1 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P N_ASM C VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS P RP_AS N_ASM N3_ASM N_GS N_GS C N_GS
Ez:39:1 and also, even, namely you son human to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Gog and also, even, namely to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) Gog ruler; to begin ć ć and also, even, namely ć
Ez:39:1 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Gog (indecl) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Gog (indecl) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and
Ez:39:1 Ez_39:1_1 Ez_39:1_2 Ez_39:1_3 Ez_39:1_4 Ez_39:1_5 Ez_39:1_6 Ez_39:1_7 Ez_39:1_8 Ez_39:1_9 Ez_39:1_10 Ez_39:1_11 Ez_39:1_12 Ez_39:1_13 Ez_39:1_14 Ez_39:1_15 Ez_39:1_16 Ez_39:1_17 Ez_39:1_18 Ez_39:1_19 Ez_39:1_20 Ez_39:1_21 Ez_39:1_22
Ez:39:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:2 καὶ συνάξω σε καὶ καθοδηγήσω σε καὶ ἀναβιβῶ σε ἀπ’ ἐσχάτου τοῦ βορρᾶ καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τοῦ Ισραηλ.
Ez:39:2 and I will assemble thee, and guide thee, and raise thee up on the extremity of the north, and I will bring thee up upon the mountains of Israel. (Ezekiel 39:2 Brenton)
Ez:39:2 Wywiodę cię i sprowadzę, i przywiodę z najdalszej północy, i wprowadzę cię na góry Izraela. (Ez 39:2 BT_4)
Ez:39:2 καὶ συνάξω σε καὶ καθοδηγήσω σε καὶ ἀναβιβῶ σε ἀπ’ ἐσχάτου τοῦ βορρᾶ καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τοῦ Ισραηλ.
Ez:39:2 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:39:2 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Na północ I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Izrael
Ez:39:2 kai\ suna/XO se kai\ kaTodEgE/sO se kai\ a)nabibO= se a)p’ e)sCHa/tou tou= borra= kai\ a)na/XO se e)pi\ ta\ o)/rE tou= *israEl.
Ez:39:2 kai synaXO se kai kaTodEgEsO se kai anabibO se ap’ esCHatu tu borra kai anaXO se epi ta orE tu israEl.
Ez:39:2 C VF_FAI1S RP_AS C VF_FAI1S RP_AS C VF2_FAI1S RP_AS P A1_GSM RA_GSM N1T_GSM C VF_FAI1S RP_AS P RA_APN N3E_APN RA_GSM N_GSM
Ez:39:2 and also, even, namely to gather together you; your/yours(sg) and also, even, namely ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to draw (haul) you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing last the north and also, even, namely to lead up you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the Israel
Ez:39:2 and I-will-GATHER TOGETHER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-DRAW you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) last (gen) the (gen) north (gen, voc) and I-will-LEAD-UP you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl)
Ez:39:2 Ez_39:2_1 Ez_39:2_2 Ez_39:2_3 Ez_39:2_4 Ez_39:2_5 Ez_39:2_6 Ez_39:2_7 Ez_39:2_8 Ez_39:2_9 Ez_39:2_10 Ez_39:2_11 Ez_39:2_12 Ez_39:2_13 Ez_39:2_14 Ez_39:2_15 Ez_39:2_16 Ez_39:2_17 Ez_39:2_18 Ez_39:2_19 Ez_39:2_20 Ez_39:2_21
Ez:39:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:3 καὶ ἀπολῶ τὸ τόξον σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς ἀριστερᾶς καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς δεξιᾶς καὶ καταβαλῶ σε
Ez:39:3 And I will destroy the bow out of thy left hand, and thine arrows out of thy right hand, and I will cast thee down on the mountains of Israel; (Ezekiel 39:3 Brenton)
Ez:39:3 Złamię ci łuk w lewej ręce, a wytrącę strzały z prawej. (Ez 39:3 BT_4)
Ez:39:3 καὶ ἀπολῶ τὸ τόξον σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς ἀριστερᾶς καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς δεξιᾶς καὶ καταβαλῶ σε
Ez:39:3 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:39:3 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Kłaniaj się (też tęcza) Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ty; twój/twój(sg) Opuszczał {Lewy} I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ty; twój/twój(sg) W prawo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg)
Ez:39:3 kai\ a)polO= to\ to/Xon sou a)po\ tE=s CHeiro/s sou tE=s a)ristera=s kai\ ta\ toXeu/mata/ sou a)po\ tE=s CHeiro/s sou tE=s deXia=s kai\ katabalO= se
Ez:39:3 kai apolO to toXon su apo tEs CHeiros su tEs aristeras kai ta toXeumata su apo tEs CHeiros su tEs deXias kai katabalO se
Ez:39:3 C VF2_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_GSF N3_GSF RP_GS RA_GSF A1A_GSF C RA_APN N3M_APN RP_GS P RA_GSF N3_GSF RP_GS RA_GSF A1A_GSF C VF2_FAI1S RP_AS
Ez:39:3 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the Bow (also rainbow) you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hand you; your/yours(sg) the left and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hand you; your/yours(sg) the right and also, even, namely to ??? you; your/yours(sg)
Ez:39:3 and I-will-LOSE/DESTROY the (nom|acc) Bow (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) left ([Adj] acc, gen) and the (nom|acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) right ([Adj] acc, gen) and I-will-???, I-should-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:39:3 Ez_39:3_1 Ez_39:3_2 Ez_39:3_3 Ez_39:3_4 Ez_39:3_5 Ez_39:3_6 Ez_39:3_7 Ez_39:3_8 Ez_39:3_9 Ez_39:3_10 Ez_39:3_11 Ez_39:3_12 Ez_39:3_13 Ez_39:3_14 Ez_39:3_15 Ez_39:3_16 Ez_39:3_17 Ez_39:3_18 Ez_39:3_19 Ez_39:3_20 Ez_39:3_21 Ez_39:3_22 Ez_39:3_23 Ez_39:3_24
Ez:39:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:4 ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ, καὶ πεσῇ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σέ, καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετὰ σοῦ δοθήσονται εἰς πλήθη ὀρνέων, παντὶ πετεινῷ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου δέδωκά σε καταβρωθῆναι.
Ez:39:4 and thou and all that belong to thee shall fall, and the nations that are with thee shall be given to multitudes of birds, even to every fowl, and I have given thee to all the wild beasts of the field to be devoured. (Ezekiel 39:4 Brenton)
Ez:39:4 Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy, i ludy, które są z tobą: drapieżnym ptakom wszelkiego rodzaju oraz dzikim zwierzętom polnym oddam cię na żer. (Ez 39:4 BT_4)
Ez:39:4 ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ, καὶ πεσῇ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σέ, καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετὰ σοῦ δοθήσονται εἰς πλήθη ὀρνέων, παντὶ πετεινῷ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου δέδωκά σε καταβρωθῆναι.
Ez:39:4 ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό ὄρνι[θ]ς, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ (acc. sg. ὄρνι[θ]ν and ὄρνιθα); ὄρνεον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πετεινόν, -οῦ, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:39:4 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Izrael I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By dawać Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Kurczę; ptak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ptak I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę By dawać Ty; twój/twój(sg)
Ez:39:4 e)pi\ ta\ o)/rE *israEl, kai\ pesE=| su\ kai\ pa/ntes oi( peri\ se/, kai\ ta\ e)/TnE ta\ meta\ sou= doTE/sontai ei)s plE/TE o)rne/On, panti\ peteinO=| kai\ pa=si toi=s TEri/ois tou= pedi/ou de/dOka/ se katabrOTE=nai.
Ez:39:4 epi ta orE israEl, kai pesE sy kai pantes hoi peri se, kai ta eTnE ta meta su doTEsontai eis plETE orneOn, panti peteinO kai pasi tois TEriois tu pediu dedOka se katabrOTEnai.
Ez:39:4 P RA_APN N3E_APN N_GSM C VF2_FMI2S RP_NS C A3_NPM RA_NPM P RP_AS C RA_NPN N3E_NPN RA_NPN P RP_GS VC_FPI3P P N3E_APN N3I_GPM A3_DSN N2N_DSN C A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_GSN N2N_GSN VX_XAI1S RP_AS VC_APN
Ez:39:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Israel and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) and also, even, namely the nation [see ethnic] the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to give into (+acc) lot (multitude ) chicken; bird every all, each, every, the whole of bird and also, even, namely every all, each, every, the whole of the beast the ć to give you; your/yours(sg) ć
Ez:39:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) and you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed you(sg) (nom) and all (nom|voc) the (nom) about (+acc,+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-GIVE-ed into (+acc) lots (nom|acc|voc) chickens (gen); birds (gen) every (dat) bird (dat) and all (dat) the (dat) beasts (dat) the (gen) I-have-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ez:39:4 Ez_39:4_1 Ez_39:4_2 Ez_39:4_3 Ez_39:4_4 Ez_39:4_5 Ez_39:4_6 Ez_39:4_7 Ez_39:4_8 Ez_39:4_9 Ez_39:4_10 Ez_39:4_11 Ez_39:4_12 Ez_39:4_13 Ez_39:4_14 Ez_39:4_15 Ez_39:4_16 Ez_39:4_17 Ez_39:4_18 Ez_39:4_19 Ez_39:4_20 Ez_39:4_21 Ez_39:4_22 Ez_39:4_23 Ez_39:4_24 Ez_39:4_25 Ez_39:4_26 Ez_39:4_27 Ez_39:4_28 Ez_39:4_29 Ez_39:4_30 Ez_39:4_31 Ez_39:4_32 Ez_39:4_33
Ez:39:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:5 ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου πεσῇ, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει κύριος.
Ez:39:5 Thou shalt fall on the face of the field: for I have spoken it, saith the Lord. (Ezekiel 39:5 Brenton)
Ez:39:5 Padniesz na otwartym polu, albowiem Ja tak powiedziałem - wyrocznia Pana Boga. (Ez 39:5 BT_4)
Ez:39:5 ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου πεσῇ, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει κύριος.
Ez:39:5 ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:39:5 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ponieważ/tamto Ja By mówić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:39:5 e)pi\ prosO/pou tou= pedi/ou pesE=|, o(/ti e)gO\ e)la/lEsa, le/gei ku/rios.
Ez:39:5 epi prosOpu tu pediu pesE, hoti egO elalEsa, legei kyrios.
Ez:39:5 P N2N_GSN RA_GSN N2N_GSN VF2_FMI2S C RP_NS VAI_AAI1S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:39:5 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. because/that I to speak to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:39:5 upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed because/that I (nom) I-SPEAK-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:39:5 Ez_39:5_1 Ez_39:5_2 Ez_39:5_3 Ez_39:5_4 Ez_39:5_5 Ez_39:5_6 Ez_39:5_7 Ez_39:5_8 Ez_39:5_9 Ez_39:5_10
Ez:39:5 x x x x x x x x x x
Ez:39:6 καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γωγ, καὶ κατοικηθήσονται αἱ νῆσοι ἐπ’ εἰρήνης· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:39:6 And I will send a fire upon Gog, and the islands shall be securely inhabited: and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 39:6 Brenton)
Ez:39:6 I ześlę ogień na Magog i na żyjących bezpiecznie mieszkańców wysp, aby poznali, że Ja jestem Pan. (Ez 39:6 BT_4)
Ez:39:6 καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γωγ, καὶ κατοικηθήσονται αἱ νῆσοι ἐπ’ εἰρήνης· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.
Ez:39:6 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἐπί Γώγ, ὁ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ ἐπί εἰρήνη, -ης, ἡ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:39:6 I też, nawet, mianowicie zamawiać Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gog I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Wyspa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokój I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:39:6 kai\ a)postelO= pu=r e)pi\ *gOg, kai\ katoikETE/sontai ai( nE=soi e)p’ ei)rE/nEs· kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios.
Ez:39:6 kai apostelO pyr epi gOn, kai katoikETEsontai hai nEsoi ep’ eirEnEs· kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios.
Ez:39:6 C VF2_FAI1S N3_ASN P N_ASM C VC_FPI3P RA_NPF N2_NPF P N1_GSF C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM
Ez:39:6 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Gog and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the island upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing peace and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:39:6 and I-will-ORDER FORTH fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Gog (indecl) and they-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN the (nom) islands (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) peace (gen) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:39:6 Ez_39:6_1 Ez_39:6_2 Ez_39:6_3 Ez_39:6_4 Ez_39:6_5 Ez_39:6_6 Ez_39:6_7 Ez_39:6_8 Ez_39:6_9 Ez_39:6_10 Ez_39:6_11 Ez_39:6_12 Ez_39:6_13 Ez_39:6_14 Ez_39:6_15 Ez_39:6_16 Ez_39:6_17
Ez:39:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:7 καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου Ισραηλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι· καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἅγιος ἐν Ισραηλ.
Ez:39:7 And my holy name shall be known in the midst of my people Israel; and my holy name shall no more be profaned: and the nations shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. (Ezekiel 39:7 Brenton)
Ez:39:7 Natomiast imię moje święte ogłoszę pośród mego ludu izraelskiego; nie pozwolę już bezcześcić świętego mojego imienia w przyszłości, aby narody pogańskie poznały, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu. (Ez 39:7 BT_4)
Ez:39:7 καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου Ισραηλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι· καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἅγιος ἐν Ισραηλ.
Ez:39:7 καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν μέσος -η -ον λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Ez:39:7 I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Nazwisko {Imię} co do Ja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Już nie I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Ez:39:7 kai\ to\ o)/noma/ mou to\ a(/gion gnOsTE/setai e)n me/sO| laou= mou *israEl, kai\ ou) bebElOTE/setai to\ o)/noma/ mou to\ a(/gion ou)ke/ti· kai\ gnO/sontai ta\ e)/TnE o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios a(/gios e)n *israEl.
Ez:39:7 kai to onoma mu to hagion gnOsTEsetai en mesO lau mu israEl, kai u bebElOTEsetai to onoma mu to hagion uketi· kai gnOsontai ta eTnE hoti egO eimi kyrios hagios en israEl.
Ez:39:7 C RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_NSN A1A_NSN VS_FPI3S P A1_DSM N2_GSM RP_GS N_GSM C D VC_FPI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_NSN A1A_NSN D C VF_FMI3P RA_NPN N3E_NPN C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM A1A_NSM P N_DSM
Ez:39:7 and also, even, namely the name with regard to I the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to know i.e. recognize. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle people I Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the name with regard to I the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) no longer and also, even, namely to know i.e. recognize. the nation [see ethnic] because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Ez:39:7 and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-KNOW-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) people (gen) me (gen) Israel (indecl) and not he/she/it-will-be-DEFILE-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) no longer and they-will-be-KNOW-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) holy ([Adj] nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Ez:39:7 Ez_39:7_1 Ez_39:7_2 Ez_39:7_3 Ez_39:7_4 Ez_39:7_5 Ez_39:7_6 Ez_39:7_7 Ez_39:7_8 Ez_39:7_9 Ez_39:7_10 Ez_39:7_11 Ez_39:7_12 Ez_39:7_13 Ez_39:7_14 Ez_39:7_15 Ez_39:7_16 Ez_39:7_17 Ez_39:7_18 Ez_39:7_19 Ez_39:7_20 Ez_39:7_21 Ez_39:7_22 Ez_39:7_23 Ez_39:7_24 Ez_39:7_25 Ez_39:7_26 Ez_39:7_27 Ez_39:7_28 Ez_39:7_29 Ez_39:7_30 Ez_39:7_31 Ez_39:7_32
Ez:39:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:8 ἰδοὺ ἥκει, καὶ γνώσῃ ὅτι ἔσται, λέγει κύριος κύριος· αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐλάλησα.
Ez:39:8 Behold it is come, and thou shalt know that it shall be, saith the Lord God; this is the day concerning which I have spoken. (Ezekiel 39:8 Brenton)
Ez:39:8 Oto nadchodzi i spełnia się - wyrocznia Pana Boga. To jest dzień, o którym mówiłem. (Ez 39:8 BT_4)
Ez:39:8 ἰδοὺ ἥκει, καὶ γνώσῃ ὅτι ἔσται, λέγει κύριος κύριος· αὕτη ἐστὶν ἡμέρα, ἐν ἐλάλησα.
Ez:39:8 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ez:39:8 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By być By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By mówić
Ez:39:8 i)dou\ E(/kei, kai\ gnO/sE| o(/ti e)/stai, le/gei ku/rios ku/rios· au(/tE e)sti\n E( E(me/ra, e)n E(=| e)la/lEsa.
Ez:39:8 idu hEkei, kai gnOsE hoti estai, legei kyrios kyrios· hautE estin hE hEmera, en hE elalEsa.
Ez:39:8 I V1_PAI3S C VF_FMI2S C VF_FMI3S V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM RD_NSF V9_PAI3S RA_NSF N1A_NSF P RR_DSF VAI_AAI1S
Ez:39:8 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that to be to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to speak
Ez:39:8 be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that he/she/it-will-be he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) this (nom) he/she/it-is the (nom) day (nom|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-SPEAK-ed
Ez:39:8 Ez_39:8_1 Ez_39:8_2 Ez_39:8_3 Ez_39:8_4 Ez_39:8_5 Ez_39:8_6 Ez_39:8_7 Ez_39:8_8 Ez_39:8_9 Ez_39:8_10 Ez_39:8_11 Ez_39:8_12 Ez_39:8_13 Ez_39:8_14 Ez_39:8_15 Ez_39:8_16
Ez:39:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:9 καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοικοῦντες τὰς πόλεις Ισραηλ καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις καὶ κοντοῖς καὶ τόξοις καὶ τοξεύμασιν καὶ ῥάβδοις χειρῶν καὶ λόγχαις· καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη.
Ez:39:9 And they that inhabit the cities of Israel shall come forth, and make a fire with the arms, the shields and the spears, and bows and arrows, and hand-staves, and lances, and they shall keep fire burning with them for seven years: (Ezekiel 39:9 Brenton)
Ez:39:9 Wtedy wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, by zapalić ogień i spalić oręż, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i dzidy - przez siedem lat palić tym będą. (Ez 39:9 BT_4)
Ez:39:9 καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοικοῦντες τὰς πόλεις Ισραηλ καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις καὶ κοντοῖς καὶ τόξοις καὶ τοξεύμασιν καὶ ῥάβδοις χειρῶν καὶ λόγχαις· καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη.
Ez:39:9 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό καί καί τόξον, -ου, τό καί καί ῥάβδος, -ου, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός καί λόγχη, -ης, ἡ καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό
Ez:39:9 I też, nawet, mianowicie By wychodzić By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Miasto Izrael I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Narzędzie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Ręka; gorzej I też, nawet, mianowicie Włócznia I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ogień Siedem Rok
Ez:39:9 kai\ e)Xeleu/sontai oi( katoikou=ntes ta\s po/leis *israEl kai\ kau/sousin e)n toi=s o(/plois, pe/ltais kai\ kontoi=s kai\ to/Xois kai\ toXeu/masin kai\ r(a/bdois CHeirO=n kai\ lo/gCHais· kai\ kau/sousin e)n au)toi=s pu=r e(pta\ e)/tE.
Ez:39:9 kai eXeleusontai hoi katoikuntes tas poleis israEl kai kaususin en tois hoplois, peltais kai kontois kai toXois kai toXeumasin kai rabdois CHeirOn kai lonCHais· kai kaususin en autois pyr hepta etE.
Ez:39:9 C VF_FMI3P RA_NPM V2_PAPNPM RA_APF N3I_APF N_GSM C VF_FAI3P P RA_DPN N2N_DPN N1_DPF C N2_DPM C N2N_DPN C N3M_DPM C N2_DPF N3_GPF C N1_DPF C VF_FAI3P P RD_DPM N3_ASN M N3E_APN
Ez:39:9 and also, even, namely to come out the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the city Israel and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the implement ć and also, even, namely ć and also, even, namely Bow (also rainbow) and also, even, namely ć and also, even, namely hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge hand; worse and also, even, namely spear and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same fire seven year
Ez:39:9 and they-will-be-COME-ed-OUT the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) Israel (indecl) and they-will-CALCINATED, going-to-CALCINATED (fut ptcp) (dat); they-are-BURN-ing-UP, while BURN-ing-UP (dat) in/among/by (+dat) the (dat) implements (dat) and and Bows (dat) and and hooked staffs (dat) hands (gen); worse ([Adj] nom) and spears (dat) and they-will-CALCINATED, going-to-CALCINATED (fut ptcp) (dat); they-are-BURN-ing-UP, while BURN-ing-UP (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) fire (nom|acc|voc) seven years (nom|acc|voc)
Ez:39:9 Ez_39:9_1 Ez_39:9_2 Ez_39:9_3 Ez_39:9_4 Ez_39:9_5 Ez_39:9_6 Ez_39:9_7 Ez_39:9_8 Ez_39:9_9 Ez_39:9_10 Ez_39:9_11 Ez_39:9_12 Ez_39:9_13 Ez_39:9_14 Ez_39:9_15 Ez_39:9_16 Ez_39:9_17 Ez_39:9_18 Ez_39:9_19 Ez_39:9_20 Ez_39:9_21 Ez_39:9_22 Ez_39:9_23 Ez_39:9_24 Ez_39:9_25 Ez_39:9_26 Ez_39:9_27 Ez_39:9_28 Ez_39:9_29 Ez_39:9_30 Ez_39:9_31
Ez:39:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:10 καὶ οὐ μὴ λάβωσιν ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου οὐδὲ μὴ κόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν, ἀλλ’ ἢ τὰ ὅπλα κατακαύσουσιν πυρί· καὶ προνομεύσουσιν τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς καὶ σκυλεύσουσιν τοὺς σκυλεύσαντας αὐτούς, λέγει κύριος.
Ez:39:10 and they shall not take any wood out of the field, neither shall they cut any out of the forests, but they shall burn the weapons with fire: and they shall plunder those that plundered them, and spoil those that spoiled them, saith the Lord. (Ezekiel 39:10 Brenton)
Ez:39:10 Nie będą musieli już oni przynosić drzewa z pola ani wycinać w lesie, bo będzie się palić orężem. Będą oni plądrować tych, którzy ich plądrowali, będą brali zdobycz na tych, którzy na nich brali zdobycz - wyrocznia Pana Boga. (Ez 39:10 BT_4)
Ez:39:10 καὶ οὐ μὴ λάβωσιν ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου οὐδὲ μὴ κόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν, ἀλλ’ τὰ ὅπλα κατακαύσουσιν πυρί· καὶ προνομεύσουσιν τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς καὶ σκυλεύσουσιν τοὺς σκυλεύσαντας αὐτούς, λέγει κύριος.
Ez:39:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ξύλον, -ου, τό ἐκ ὁ ἡ τό οὐδέ (οὐ δέ) μή κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:39:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ale Albo Narzędzie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Ogień I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:39:10 kai\ ou) mE\ la/bOsin Xu/la e)k tou= pedi/ou ou)de\ mE\ ko/PSOsin e)k tO=n drumO=n, a)ll’ E)\ ta\ o(/pla katakau/sousin puri/· kai\ pronomeu/sousin tou\s pronomeu/santas au)tou\s kai\ skuleu/sousin tou\s skuleu/santas au)tou/s, le/gei ku/rios.
Ez:39:10 kai u mE labOsin Xyla ek tu pediu ude mE koPSOsin ek tOn drymOn, all’ E ta hopla katakaususin pyri· kai pronomeususin tus pronomeusantas autus kai skyleususin tus skyleusantas autus, legei kyrios.
Ez:39:10 C D D VB_AAS3P N2N_APN P RA_GSN N2N_GSN C D VA_AAS3P P RA_GPM N2_GPM C C RA_APN N2N_APN VF_FAI3P N3_DSN C VF_FAI3P RA_APM VA_AAPAPM RD_APM C VF_FAI3P RA_APM VA_AAPAPM RD_APM V1_PAI3S N2_NSM
Ez:39:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. out of (+gen) ἐξ before vowels the ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to cut off cut, slash, chip, skive out of (+gen) ἐξ before vowels the ć but or the implement to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). fire and also, even, namely ć the ć he/she/it/same and also, even, namely ć the ć he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:39:10 and not not they-should-TAKE HOLD OF trees/wooden things (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) neither/nor not they-should-CUT OFF out of (+gen) the (gen) but or the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) they-will-BURNED UP, going-to-BURNED UP (fut ptcp) (dat) fire (dat) and the (acc) them/same (acc) and the (acc) them/same (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:39:10 Ez_39:10_1 Ez_39:10_2 Ez_39:10_3 Ez_39:10_4 Ez_39:10_5 Ez_39:10_6 Ez_39:10_7 Ez_39:10_8 Ez_39:10_9 Ez_39:10_10 Ez_39:10_11 Ez_39:10_12 Ez_39:10_13 Ez_39:10_14 Ez_39:10_15 Ez_39:10_16 Ez_39:10_17 Ez_39:10_18 Ez_39:10_19 Ez_39:10_20 Ez_39:10_21 Ez_39:10_22 Ez_39:10_23 Ez_39:10_24 Ez_39:10_25 Ez_39:10_26 Ez_39:10_27 Ez_39:10_28 Ez_39:10_29 Ez_39:10_30 Ez_39:10_31 Ez_39:10_32
Ez:39:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:11 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δώσω τῷ Γωγ τόπον ὀνομαστόν, μνημεῖον ἐν Ισραηλ, τὸ πολυάνδριον τῶν ἐπελθόντων πρὸς τῇ θαλάσσῃ, καὶ περιοικοδομήσουσιν τὸ περιστόμιον τῆς φάραγγος· καὶ κατορύξουσιν ἐκεῖ τὸν Γωγ καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ, καὶ κληθήσεται Τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ.
Ez:39:11 And it shall come to pass that in that day I will give to Gog a place of renown, a tomb in Israel, the burial-place of them that approach the sea: and they shall build round about the outlet of the valley, and there they shall bury Gog and all his multitude: and the place shall then be called the burial-place of Gog. (Ezekiel 39:11 Brenton)
Ez:39:11 W owym dniu wyznaczę dla Goga sławne miejsce, gdzie będzie jego grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od Morza Martwego, i odgrodzę ją dla przechodzących, i tu pogrzebią Goga i cały jego tłum, i nadadzą jej miano "Doliny Tłumu Goga". (Ez 39:11 BT_4)
Ez:39:11 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δώσω τῷ Γωγ τόπον ὀνομαστόν, μνημεῖον ἐν Ισραηλ, τὸ πολυάνδριον τῶν ἐπελθόντων πρὸς τῇ θαλάσσῃ, καὶ περιοικοδομήσουσιν τὸ περιστόμιον τῆς φάραγγος· καὶ κατορύξουσιν ἐκεῖ τὸν Γωγ καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ, καὶ κληθήσεται Τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ.
Ez:39:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Γώγ, ὁ τόπος, -ου, ὁ μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) ἐν Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί ἐκεῖ ὁ ἡ τό Γώγ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Γώγ, ὁ
Ez:39:11 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By dawać Gog Miejsce Grób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Do zbliżanie siebie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Tam Gog I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Ziemi/ziemia Gog
Ez:39:11 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| dO/sO tO=| *gOg to/pon o)nomasto/n, mnEmei=on e)n *israEl, to\ polua/ndrion tO=n e)pelTo/ntOn pro\s tE=| Tala/ssE|, kai\ perioikodomE/sousin to\ peristo/mion tE=s fa/raggos· kai\ katoru/Xousin e)kei= to\n *gOg kai\ pa=n to\ plE=Tos au)tou=, kai\ klETE/setai *to\ gai to\ polua/ndrion tou= *gOg.
Ez:39:11 kai estai en tE hEmera ekeinE dOsO tO gOg topon onomaston, mnEmeion en israEl, to polyandrion tOn epelTontOn pros tE TalassE, kai perioikodomEsusin to peristomion tEs farangos· kai katoryXusin ekei ton gOg kai pan to plETos autu, kai klETEsetai to gai to polyandrion tu gOg.
Ez:39:11 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI1S RA_DSM N_DSM N2_ASM A1_ASM N2N_ASN P N_DSM RA_ASN N2N_ASN RA_GPM VB_AAPGPM P RA_DSF N1S_DSF C VF_FAI3P RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3G_GSF C VF_FAI3P D RA_ASM N_ASM C A3_ASN RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C VC_FPI3S RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN RA_GSM N_GSM
Ez:39:11 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to give the Gog place ć tomb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel the ć the to oncoming toward (+acc,+gen,+dat) the sea and also, even, namely ć the ć the ??? and also, even, namely ć there the Gog and also, even, namely every all, each, every, the whole of the lot (multitude ) he/she/it/same and also, even, namely to call call the earth/land the ć the Gog
Ez:39:11 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (dat) Gog (indecl) place (acc) tomb (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) the (nom|acc) the (gen) let-them-ONCOMING! (classical), upon ONCOMING-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) sea (dat) and the (nom|acc) the (gen) ??? (gen) and there the (acc) Gog (indecl) and every (nom|acc|voc) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-CALL-ed the (nom|acc) lands (nom|voc) the (nom|acc) the (gen) Gog (indecl)
Ez:39:11 Ez_39:11_1 Ez_39:11_2 Ez_39:11_3 Ez_39:11_4 Ez_39:11_5 Ez_39:11_6 Ez_39:11_7 Ez_39:11_8 Ez_39:11_9 Ez_39:11_10 Ez_39:11_11 Ez_39:11_12 Ez_39:11_13 Ez_39:11_14 Ez_39:11_15 Ez_39:11_16 Ez_39:11_17 Ez_39:11_18 Ez_39:11_19 Ez_39:11_20 Ez_39:11_21 Ez_39:11_22 Ez_39:11_23 Ez_39:11_24 Ez_39:11_25 Ez_39:11_26 Ez_39:11_27 Ez_39:11_28 Ez_39:11_29 Ez_39:11_30 Ez_39:11_31 Ez_39:11_32 Ez_39:11_33 Ez_39:11_34 Ez_39:11_35 Ez_39:11_36 Ez_39:11_37 Ez_39:11_38 Ez_39:11_39 Ez_39:11_40 Ez_39:11_41 Ez_39:11_42 Ez_39:11_43 Ez_39:11_44 Ez_39:11_45
Ez:39:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:12 καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς οἶκος Ισραηλ, ἵνα καθαρισθῇ ἡ γῆ, ἐν ἑπταμήνῳ·
Ez:39:12 And the house of Israel shall bury them, that the land may be cleansed in the space of seven months. (Ezekiel 39:12 Brenton)
Ez:39:12 Będą ich grzebać Izraelici po to, by oczyścić kraj - przez siedem miesięcy. (Ez 39:12 BT_4)
Ez:39:12 καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς οἶκος Ισραηλ, ἵνα καθαρισθῇ γῆ, ἐν ἑπταμήνῳ·
Ez:39:12 καί αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἵνα καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν
Ez:39:12 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Dom Izrael żeby / ażeby / bo By oczyszczać się oczyszczaj Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ez:39:12 kai\ katoru/Xousin au)tou\s oi)=kos *israEl, i(/na kaTarisTE=| E( gE=, e)n e(ptamE/nO|·
Ez:39:12 kai katoryXusin autus oikos israEl, hina kaTarisTE hE gE, en heptamEnO·
Ez:39:12 C VF_FAI3P RD_APM N2_NSM N_GSM C VS_APS3S RA_NSF N1_NSF P N2_DSF
Ez:39:12 and also, even, namely ć he/she/it/same house Israel so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to purify cleanse the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ez:39:12 and them/same (acc) house (nom) Israel (indecl) so that / in order to /because he/she/it-should-be-PURIFIED-ed the (nom) earth/land (nom|voc) in/among/by (+dat)
Ez:39:12 Ez_39:12_1 Ez_39:12_2 Ez_39:12_3 Ez_39:12_4 Ez_39:12_5 Ez_39:12_6 Ez_39:12_7 Ez_39:12_8 Ez_39:12_9 Ez_39:12_10 Ez_39:12_11
Ez:39:12 x x x x x x x x x x x
Ez:39:13 καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς ὀνομαστὸν ᾗ ἡμέρᾳ ἐδοξάσθην, λέγει κύριος.
Ez:39:13 Yea, all the people of the land shall bury them; and it shall be to them a place of renown in the day wherein it was glorified, saith the Lord. (Ezekiel 39:13 Brenton)
Ez:39:13 Będzie ich grzebał cały lud kraju i wyjdzie to mu na sławę w dniu, w którym objawię moją chwałę - wyrocznia Pana Boga. (Ez 39:13 BT_4)
Ez:39:13 καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς πᾶς λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς ὀνομαστὸν ἡμέρᾳ ἐδοξάσθην, λέγει κύριος.
Ez:39:13 καί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:39:13 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Dzień By chwalić/wychwalaj/chwałę By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:39:13 kai\ katoru/Xousin au)tou\s pa=s o( lao\s tE=s gE=s, kai\ e)/stai au)toi=s ei)s o)nomasto\n E(=| E(me/ra| e)doXa/sTEn, le/gei ku/rios.
Ez:39:13 kai katoryXusin autus pas ho laos tEs gEs, kai estai autois eis onomaston hE hEmera edoXasTEn, legei kyrios.
Ez:39:13 C VF_FAI3P RD_APM A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3S RD_DPM P A1_ASN RR_DSF N1A_DSF VSI_API1S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:39:13 and also, even, namely ć he/she/it/same every all, each, every, the whole of the people the earth/land and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) ć who/whom/which day to glorify/extol/praise to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:39:13 and them/same (acc) every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-be them/same (dat) into (+acc) who/whom/which (dat) day (dat) I-was-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:39:13 Ez_39:13_1 Ez_39:13_2 Ez_39:13_3 Ez_39:13_4 Ez_39:13_5 Ez_39:13_6 Ez_39:13_7 Ez_39:13_8 Ez_39:13_9 Ez_39:13_10 Ez_39:13_11 Ez_39:13_12 Ez_39:13_13 Ez_39:13_14 Ez_39:13_15 Ez_39:13_16 Ez_39:13_17 Ez_39:13_18
Ez:39:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:14 καὶ ἄνδρας διὰ παντὸς διαστελοῦσιν ἐπιπορευομένους τὴν γῆν θάψαι τοὺς καταλελειμμένους ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς καθαρίσαι αὐτὴν μετὰ τὴν ἑπτάμηνον, καὶ ἐκζητήσουσιν.
Ez:39:14 And they shall appoint men continually to go over the land, to bury them that have been left on the face of the earth, to cleanse it after the space of seven months, and they shall seek them out. (Ezekiel 39:14 Brenton)
Ez:39:14 I wydzieli się ludzi, którzy będą musieli stale przechodzić kraj i grzebać tych, którzy pozostali na powierzchni ziemi, aby ją oczyścić; po upływie siedmiu miesięcy będą przeszukiwać. (Ez 39:14 BT_4)
Ez:39:14 καὶ ἄνδρας διὰ παντὸς διαστελοῦσιν ἐπιπορευομένους τὴν γῆν θάψαι τοὺς καταλελειμμένους ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς καθαρίσαι αὐτὴν μετὰ τὴν ἑπτάμηνον, καὶ ἐκζητήσουσιν.
Ez:39:14 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἐπι·πορεύομαι (επι+πορευ-, -, επι+πορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ez:39:14 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Do ??? Ziemi/ziemia By grzebać By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By odszukiwać
Ez:39:14 kai\ a)/ndras dia\ panto\s diastelou=sin e)piporeuome/nous tE\n gE=n Ta/PSai tou\s kataleleimme/nous e)pi\ prosO/pou tE=s gE=s kaTari/sai au)tE\n meta\ tE\n e(pta/mEnon, kai\ e)kDZEtE/sousin.
Ez:39:14 kai andras dia pantos diastelusin epiporeuomenus tEn gEn TaPSai tus kataleleimmenus epi prosOpu tEs gEs kaTarisai autEn meta tEn heptamEnon, kai ekDZEtEsusin.
Ez:39:14 C N3_APM P A3_GSM VF2_FAI3P V1_PMPAPM RA_ASF N1_ASF VA_AAN RA_APM VP_XMPAPM P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF VA_AAN RD_ASF P RA_ASF N2_ASF C VF_FAI3P
Ez:39:14 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to ??? (restrict, isolate, distinct) to ??? the earth/land to bury the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the earth/land to purify cleanse he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to seek out
Ez:39:14 and men, husbands (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) while being-???-ed (acc) the (acc) earth/land (acc) to-BURY, be-you(sg)-BURY-ed!, he/she/it-happens-to-BURY (opt) the (acc) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen) earth/land (gen) to-PURIFIED, be-you(sg)-PURIFIED-ed!, he/she/it-happens-to-PURIFIED (opt) her/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) the (acc) and they-will-SEEK-OUT, going-to-SEEK (fut ptcp) (dat)
Ez:39:14 Ez_39:14_1 Ez_39:14_2 Ez_39:14_3 Ez_39:14_4 Ez_39:14_5 Ez_39:14_6 Ez_39:14_7 Ez_39:14_8 Ez_39:14_9 Ez_39:14_10 Ez_39:14_11 Ez_39:14_12 Ez_39:14_13 Ez_39:14_14 Ez_39:14_15 Ez_39:14_16 Ez_39:14_17 Ez_39:14_18 Ez_39:14_19 Ez_39:14_20 Ez_39:14_21 Ez_39:14_22
Ez:39:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:15 καὶ πᾶς ὁ διαπορευόμενος τὴν γῆν καὶ ἰδὼν ὀστοῦν ἀνθρώπου οἰκοδομήσει παρ’ αὐτὸ σημεῖον, ἕως ὅτου θάψωσιν αὐτὸ οἱ θάπτοντες εἰς τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ·
Ez:39:15 And every one that goes through the land, and sees a man's bone, shall set up a mark by it, until the buriers shall have buried it in the valley, the burial place of Gog. (Ezekiel 39:15 Brenton)
Ez:39:15 A kiedy krążyć będą po kraju, a zobaczy ktoś kość ludzką, wówczas umieści przy tym jakiś znak, aż pogrzebią ją grabarze w "Dolinie Tłumu Goga". (Ez 39:15 BT_4)
Ez:39:15 καὶ πᾶς διαπορευόμενος τὴν γῆν καὶ ἰδὼν ὀστοῦν ἀνθρώπου οἰκοδομήσει παρ’ αὐτὸ σημεῖον, ἕως ὅτου θάψωσιν αὐτὸ οἱ θάπτοντες εἰς τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ·
Ez:39:15 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό σημεῖον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Γώγ, ὁ
Ez:39:15 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przechodzić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kość Ludzki By budować/buduj moralnie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Znak Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By grzebać On/ona/to/to samo By grzebać Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Gog
Ez:39:15 kai\ pa=s o( diaporeuo/menos tE\n gE=n kai\ i)dO\n o)stou=n a)nTrO/pou oi)kodomE/sei par’ au)to\ sEmei=on, e(/Os o(/tou Ta/PSOsin au)to\ oi( Ta/ptontes ei)s to\ gai to\ polua/ndrion tou= *gOg·
Ez:39:15 kai pas ho diaporeuomenos tEn gEn kai idOn ostun anTrOpu oikodomEsei par’ auto sEmeion, heOs hotu TaPSOsin auto hoi Taptontes eis to gai to polyandrion tu gOg·
Ez:39:15 C A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_ASF N1_ASF C VB_AAPNSM N2N_ASN N2_GSM VF_FAI3S P RD_ASN N2N_ASN P RX_GSN VA_AAS3P RD_ASN RA_NPM V1_PAPNPM P RA_ASN N_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N_GSM
Ez:39:15 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to pass through the earth/land and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), bone human to build/edify frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same sign until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to bury he/she/it/same the to bury into (+acc) the earth/land the ć the Gog
Ez:39:15 and every (nom|voc) the (nom) while being-PASS-ed-THROUGH (nom) the (acc) earth/land (acc) and upon SEE-ing (nom) bone (nom|acc|voc) human (gen) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) frοm beside (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) sign (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) they-should-BURY it/same (nom|acc) the (nom) while BURY-ing (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) lands (nom|voc) the (nom|acc) the (gen) Gog (indecl)
Ez:39:15 Ez_39:15_1 Ez_39:15_2 Ez_39:15_3 Ez_39:15_4 Ez_39:15_5 Ez_39:15_6 Ez_39:15_7 Ez_39:15_8 Ez_39:15_9 Ez_39:15_10 Ez_39:15_11 Ez_39:15_12 Ez_39:15_13 Ez_39:15_14 Ez_39:15_15 Ez_39:15_16 Ez_39:15_17 Ez_39:15_18 Ez_39:15_19 Ez_39:15_20 Ez_39:15_21 Ez_39:15_22 Ez_39:15_23 Ez_39:15_24 Ez_39:15_25 Ez_39:15_26 Ez_39:15_27
Ez:39:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:16 καὶ γὰρ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Πολυάνδριον· καὶ καθαρισθήσεται ἡ γῆ.
Ez:39:16 For the name of the city shall be Burial-place: so shall the land be cleansed. (Ezekiel 39:16 Brenton)
Ez:39:16 A nazwa miasta będzie Hamona. W ten sposób oczyszczą oni kraj. (Ez 39:16 BT_4)
Ez:39:16 καὶ γὰρ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Πολυάνδριον· καὶ καθαρισθήσεται γῆ.
Ez:39:16 καί γάρ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:39:16 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Nazwisko {Imię} co do Miasto I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Ziemi/ziemia
Ez:39:16 kai\ ga\r to\ o)/noma tE=s po/leOs *polua/ndrion· kai\ kaTarisTE/setai E( gE=.
Ez:39:16 kai gar to onoma tEs poleOs polyandrion· kai kaTarisTEsetai hE gE.
Ez:39:16 C x RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N3I_GSF N2N_NSN C VS_FPI3S RA_NSF N1_NSF
Ez:39:16 and also, even, namely for since, as the name with regard to the city ć and also, even, namely to purify cleanse the earth/land
Ez:39:16 and for the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) city (gen) and he/she/it-will-be-PURIFIED-ed the (nom) earth/land (nom|voc)
Ez:39:16 Ez_39:16_1 Ez_39:16_2 Ez_39:16_3 Ez_39:16_4 Ez_39:16_5 Ez_39:16_6 Ez_39:16_7 Ez_39:16_8 Ez_39:16_9 Ez_39:16_10 Ez_39:16_11
Ez:39:16 x x x x x x x x x x x
Ez:39:17 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ πετεινῷ καὶ πρὸς πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου Συνάχθητε καὶ ἔρχεσθε, συνάχθητε ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν μου, ἣν τέθυκα ὑμῖν, θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ, καὶ φάγεσθε κρέα καὶ πίεσθε αἷμα.
Ez:39:17 And thou, son of man, say, Thus saith the Lord; Say to every winged bird, and to all the wild beasts of the field, Gather yourselves, and come; gather yourselves from all places round about to my sacrifice, which I have made for you, even a great sacrifice on the mountains of Israel, and ye shall eat flesh, and drink blood. (Ezekiel 39:17 Brenton)
Ez:39:17 A ty, synu człowieczy - mówi Pan Bóg - mów do ptaków wszelkiego rodzaju i do wszystkich dzikich zwierząt: Zbierzcie się i przyjdźcie tu; zgromadźcie się ze wszystkich stron nad moją ofiarą, którą chcę wam zgotować, wielką ofiarą na górach Izraela: jedzcie ciało i pijcie krew! (Ez 39:17 BT_4)
Ez:39:17 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ πετεινῷ καὶ πρὸς πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου Συνάχθητε καὶ ἔρχεσθε, συνάχθητε ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν μου, ἣν τέθυκα ὑμῖν, θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ, καὶ φάγεσθε κρέα καὶ πίεσθε αἷμα.
Ez:39:17 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρνεον, -ου, τό πετεινόν, -οῦ, τό καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυσία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κρέας, κρέως, τό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό
Ez:39:17 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ptak Ptak I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie By przychodzić By zbierać się razem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Ja Kto/, który/, który By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ty Ofiara gnębią, poświęcają Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Izrael I też, nawet, mianowicie By jeść Mięso I też, nawet, mianowicie By pić Krew
Ez:39:17 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios *ei)po\n panti\ o)rne/O| peteinO=| kai\ pro\s pa/nta ta\ TEri/a tou= pedi/ou *suna/CHTEte kai\ e)/rCHesTe, suna/CHTEte a)po\ pa/ntOn tO=n periku/klO| e)pi\ tE\n Tusi/an mou, E(\n te/Tuka u(mi=n, Tusi/an mega/lEn e)pi\ ta\ o)/rE *israEl, kai\ fa/gesTe kre/a kai\ pi/esTe ai(=ma.
Ez:39:17 kai sy, hyie anTrOpu, eipon tade legei kyrios eipon panti orneO peteinO kai pros panta ta TEria tu pediu synaCHTEte kai erCHesTe, synaCHTEte apo pantOn tOn perikyklO epi tEn Tysian mu, hEn teTyka hymin, Tysian megalEn epi ta orE israEl, kai fagesTe krea kai piesTe haima.
Ez:39:17 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VB_AAD2S A3_DSN N2N_DSN N2N_DSN C P A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSN N2N_GSN VQ_APD2P C V1_PMD2P VQ_APD2P P A3_GPM RA_GPM D P RA_ASF N1A_ASF RP_GS RR_ASF VX_XAI1S RP_DP N1A_ASF A1_ASF P RA_APN N3E_APN N_GSM C VF_FMI2P N3_APN C VF_FMI2P N3M_ASN
Ez:39:17 and also, even, namely you son human to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell every all, each, every, the whole of bird bird and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the beast the ć to gather together and also, even, namely to come to gather together from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate I who/whom/which to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] you sacrifice victimize, immolate great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Israel and also, even, namely to eat meat and also, even, namely to drink blood
Ez:39:17 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) every (dat) bird (dat) bird (dat) and toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) be-you(pl)-GATHER TOGETHER-ed!, you(pl)-should-be-GATHER TOGETHER-ed and you(pl)-are-being-COME-ed, be-you(pl)-being-COME-ed! be-you(pl)-GATHER TOGETHER-ed!, you(pl)-should-be-GATHER TOGETHER-ed away from (+gen) all (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sacrifice (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-have-SACRIFICE-ed you(pl) (dat) sacrifice (acc) great ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! meats (nom|acc|voc) and you(pl)-will-be-DRINK-ed, be-you(pl)-DRINK-ed! blood (nom|acc|voc)
Ez:39:17 Ez_39:17_1 Ez_39:17_2 Ez_39:17_3 Ez_39:17_4 Ez_39:17_5 Ez_39:17_6 Ez_39:17_7 Ez_39:17_8 Ez_39:17_9 Ez_39:17_10 Ez_39:17_11 Ez_39:17_12 Ez_39:17_13 Ez_39:17_14 Ez_39:17_15 Ez_39:17_16 Ez_39:17_17 Ez_39:17_18 Ez_39:17_19 Ez_39:17_20 Ez_39:17_21 Ez_39:17_22 Ez_39:17_23 Ez_39:17_24 Ez_39:17_25 Ez_39:17_26 Ez_39:17_27 Ez_39:17_28 Ez_39:17_29 Ez_39:17_30 Ez_39:17_31 Ez_39:17_32 Ez_39:17_33 Ez_39:17_34 Ez_39:17_35 Ez_39:17_36 Ez_39:17_37 Ez_39:17_38 Ez_39:17_39 Ez_39:17_40 Ez_39:17_41 Ez_39:17_42 Ez_39:17_43 Ez_39:17_44 Ez_39:17_45 Ez_39:17_46
Ez:39:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:18 κρέα γιγάντων φάγεσθε καὶ αἷμα ἀρχόντων τῆς γῆς πίεσθε, κριοὺς καὶ μόσχους καὶ τράγους, καὶ οἱ μόσχοι ἐστεατωμένοι πάντες.
Ez:39:18 Ye shall eat the flesh of mighty men, and ye shall drink the blood of princes of the earth, rams, and calves and goats, and they are all fatted calves. (Ezekiel 39:18 Brenton)
Ez:39:18 Ciało bohaterów jeść będziecie i krew możnowładców ziemi będziecie piły - wszystkie barany, jagnięta, kozły, cielce, bydło tuczne z Baszanu. (Ez 39:18 BT_4)
Ez:39:18 κρέα γιγάντων φάγεσθε καὶ αἷμα ἀρχόντων τῆς γῆς πίεσθε, κριοὺς καὶ μόσχους καὶ τράγους, καὶ οἱ μόσχοι ἐστεατωμένοι πάντες.
Ez:39:18 κρέας, κρέως, τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί αἷμα[τ], -ατος, τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί μόσχος, -ου, ὁ καί τράγος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ez:39:18 Mięso By jeść I też, nawet, mianowicie Krew Władca; by zaczynać się Ziemi/ziemia By pić I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie On kozioł I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ez:39:18 kre/a giga/ntOn fa/gesTe kai\ ai(=ma a)rCHo/ntOn tE=s gE=s pi/esTe, kriou\s kai\ mo/sCHous kai\ tra/gous, kai\ oi( mo/sCHoi e)steatOme/noi pa/ntes.
Ez:39:18 krea gigantOn fagesTe kai haima arCHontOn tEs gEs piesTe, krius kai mosCHus kai tragus, kai hoi mosCHoi esteatOmenoi pantes.
Ez:39:18 N3_APN N3_GPM VF_FMI2P C N3M_ASN N3_GPM RA_GSF N1_GSF VF_FMI2P N2_APM C N2_APM C N2_APM C RA_NPM N2_NPM VM_XPPNPM A3_NPM
Ez:39:18 meat ć to eat and also, even, namely blood ruler; to begin the earth/land to drink ć and also, even, namely calf/ox and also, even, namely he-goat and also, even, namely the calf/ox ć every all, each, every, the whole of
Ez:39:18 meats (nom|acc|voc) you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! and blood (nom|acc|voc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) earth/land (gen) you(pl)-will-be-DRINK-ed, be-you(pl)-DRINK-ed! and calves/oxen (acc) and he-goats (acc) and the (nom) calves/oxen (nom|voc) all (nom|voc)
Ez:39:18 Ez_39:18_1 Ez_39:18_2 Ez_39:18_3 Ez_39:18_4 Ez_39:18_5 Ez_39:18_6 Ez_39:18_7 Ez_39:18_8 Ez_39:18_9 Ez_39:18_10 Ez_39:18_11 Ez_39:18_12 Ez_39:18_13 Ez_39:18_14 Ez_39:18_15 Ez_39:18_16 Ez_39:18_17 Ez_39:18_18 Ez_39:18_19
Ez:39:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:19 καὶ φάγεσθε στέαρ εἰς πλησμονὴν καὶ πίεσθε αἷμα εἰς μέθην ἀπὸ τῆς θυσίας μου, ἧς ἔθυσα ὑμῖν.
Ez:39:19 And ye shall eat fat till ye are full, and shall drink wine till ye are drunken, of my sacrifice which I have prepared for you. (Ezekiel 39:19 Brenton)
Ez:39:19 I spożywać będziecie tłuszcz do sytości, i krew będziecie pić, aż będziecie pijane od mojej ofiary, którą wam przygotuję. (Ez 39:19 BT_4)
Ez:39:19 καὶ φάγεσθε στέαρ εἰς πλησμονὴν καὶ πίεσθε αἷμα εἰς μέθην ἀπὸ τῆς θυσίας μου, ἧς ἔθυσα ὑμῖν.
Ez:39:19 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) στέαρ, στέατος, τό [LXX] εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] μέθη, -ης, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:39:19 I też, nawet, mianowicie By jeść Łój Do (+przyspieszenie) Sytość I też, nawet, mianowicie By pić Krew Do (+przyspieszenie) Zadurzenie alkoholem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Ja Kto/, który/, który By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ty
Ez:39:19 kai\ fa/gesTe ste/ar ei)s plEsmonE\n kai\ pi/esTe ai(=ma ei)s me/TEn a)po\ tE=s Tusi/as mou, E(=s e)/Tusa u(mi=n.
Ez:39:19 kai fagesTe stear eis plEsmonEn kai piesTe haima eis meTEn apo tEs Tysias mu, hEs eTysa hymin.
Ez:39:19 C VF_FMI2P N3_ASN P N1_ASF C VF_FMI2P N3M_ASN P N1_ASF P RA_GSF N1A_GSF RP_GS RR_GSF VAI_AAI1S RP_DP
Ez:39:19 and also, even, namely to eat suet into (+acc) satiety and also, even, namely to drink blood into (+acc) intoxication from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate I who/whom/which to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] you
Ez:39:19 and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! suet (nom|acc|voc) into (+acc) satiety (acc) and you(pl)-will-be-DRINK-ed, be-you(pl)-DRINK-ed! blood (nom|acc|voc) into (+acc) intoxication (acc) away from (+gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) me (gen) who/whom/which (gen) I-SACRIFICE-ed you(pl) (dat)
Ez:39:19 Ez_39:19_1 Ez_39:19_2 Ez_39:19_3 Ez_39:19_4 Ez_39:19_5 Ez_39:19_6 Ez_39:19_7 Ez_39:19_8 Ez_39:19_9 Ez_39:19_10 Ez_39:19_11 Ez_39:19_12 Ez_39:19_13 Ez_39:19_14 Ez_39:19_15 Ez_39:19_16 Ez_39:19_17
Ez:39:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:20 καὶ ἐμπλησθήσεσθε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἵππον καὶ ἀναβάτην, γίγαντα καὶ πάντα ἄνδρα πολεμιστήν, λέγει κύριος.
Ez:39:20 And ye shall be filled at my table, eating horse, and rider, and mighty man, and every warrior, saith the Lord. (Ezekiel 39:20 Brenton)
Ez:39:20 Przy stole moim nasycicie się rumakiem i jeźdźcem, bohaterem i wszelkim wojownikiem - wyrocznia Pana Boga. (Ez 39:20 BT_4)
Ez:39:20 καὶ ἐμπλησθήσεσθε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἵππον καὶ ἀναβάτην, γίγαντα καὶ πάντα ἄνδρα πολεμιστήν, λέγει κύριος.
Ez:39:20 καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵππος, -ου, ὁ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:39:20 I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Ja Koń I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:39:20 kai\ e)mplEsTE/sesTe e)pi\ tE=s trape/DZEs mou i(/ppon kai\ a)naba/tEn, gi/ganta kai\ pa/nta a)/ndra polemistE/n, le/gei ku/rios.
Ez:39:20 kai emplEsTEsesTe epi tEs trapeDZEs mu hippon kai anabatEn, giganta kai panta andra polemistEn, legei kyrios.
Ez:39:20 C VS_FPI2P P RA_GSF N1S_GSF RP_GS N2_ASM C N1M_ASM N3_ASM C A3_ASM N3_ASM N1_ASM V1_PAI3S N2_NSM
Ez:39:20 and also, even, namely to satisfy fill up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table I horse and also, even, namely horse riders ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:39:20 and you(pl)-will-be-SATISFY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) table (gen) me (gen) horse (acc) and horse riders (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) man, husband (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:39:20 Ez_39:20_1 Ez_39:20_2 Ez_39:20_3 Ez_39:20_4 Ez_39:20_5 Ez_39:20_6 Ez_39:20_7 Ez_39:20_8 Ez_39:20_9 Ez_39:20_10 Ez_39:20_11 Ez_39:20_12 Ez_39:20_13 Ez_39:20_14 Ez_39:20_15 Ez_39:20_16
Ez:39:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:21 καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν ὑμῖν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἔθνη τὴν κρίσιν μου, ἣν ἐποίησα, καὶ τὴν χεῖρά μου, ἣν ἐπήγαγον ἐπ’ αὐτούς.
Ez:39:21 And I will set my glory among you, and all the nations shall see my judgment which I have wrought, and my hand which I have brought upon them. (Ezekiel 39:21 Brenton)
Ez:39:21 W ten sposób znów okażę moją chwałę wśród narodów pogańskich i wszystkie narody pogańskie ujrzą mój sąd, który sprawuję, oraz rękę moją, którą na nie kładę. (Ez 39:21 BT_4)
Ez:39:21 καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν ὑμῖν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἔθνη τὴν κρίσιν μου, ἣν ἐποίησα, καὶ τὴν χεῖρά μου, ἣν ἐπήγαγον ἐπ’ αὐτούς.
Ez:39:21 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:39:21 I też, nawet, mianowicie By dawać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ja Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Ręka Ja Kto/, który/, który Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:39:21 kai\ dO/sO tE\n do/Xan mou e)n u(mi=n, kai\ o)/PSontai pa/nta ta\ e)/TnE tE\n kri/sin mou, E(\n e)poi/Esa, kai\ tE\n CHei=ra/ mou, E(\n e)pE/gagon e)p’ au)tou/s.
Ez:39:21 kai dOsO tEn doXan mu en hymin, kai oPSontai panta ta eTnE tEn krisin mu, hEn epoiEsa, kai tEn CHeira mu, hEn epEgagon ep’ autus.
Ez:39:21 C VF_FAI1S RA_ASF N1S_ASF RP_GS P RP_DP C VF_FMI3P A3_APN RA_APN N3E_APN RA_ASF N3I_ASF RP_GS RR_ASF VAI_AAI1S C RA_ASF N3_ASF RP_GS RR_ASF VBI_AAI3P P RD_APM
Ez:39:21 and also, even, namely to give the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit I who/whom/which to do/make and also, even, namely the hand I who/whom/which to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:39:21 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) and they-will-be-SEE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (acc) judgment (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-DO/MAKE-ed and the (acc) hand (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-UPON-LEAD-ed, they-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:39:21 Ez_39:21_1 Ez_39:21_2 Ez_39:21_3 Ez_39:21_4 Ez_39:21_5 Ez_39:21_6 Ez_39:21_7 Ez_39:21_8 Ez_39:21_9 Ez_39:21_10 Ez_39:21_11 Ez_39:21_12 Ez_39:21_13 Ez_39:21_14 Ez_39:21_15 Ez_39:21_16 Ez_39:21_17 Ez_39:21_18 Ez_39:21_19 Ez_39:21_20 Ez_39:21_21 Ez_39:21_22 Ez_39:21_23 Ez_39:21_24 Ez_39:21_25
Ez:39:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:22 καὶ γνώσονται οἶκος Ισραηλ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα.
Ez:39:22 And the house of Israel shall know that I am the Lord their God, from this day and onwards. (Ezekiel 39:22 Brenton)
Ez:39:22 I pozna dom Izraela, że Ja jestem Pan, ich Bóg, odtąd i na zawsze. (Ez 39:22 BT_4)
Ez:39:22 καὶ γνώσονται οἶκος Ισραηλ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα.
Ez:39:22 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπ·έκεινα
Ez:39:22 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dom Izrael Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Dalej
Ez:39:22 kai\ gnO/sontai oi)=kos *israEl o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s au)tO=n a)po\ tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ e)pe/keina.
Ez:39:22 kai gnOsontai oikos israEl hoti egO eimi kyrios ho Teos autOn apo tEs hEmeras tautEs kai epekeina.
Ez:39:22 C VF_FMI3P N2_NSM N_GSM C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C D
Ez:39:22 and also, even, namely to know i.e. recognize. house Israel because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely beyond
Ez:39:22 and they-will-be-KNOW-ed house (nom) Israel (indecl) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and beyond
Ez:39:22 Ez_39:22_1 Ez_39:22_2 Ez_39:22_3 Ez_39:22_4 Ez_39:22_5 Ez_39:22_6 Ez_39:22_7 Ez_39:22_8 Ez_39:22_9 Ez_39:22_10 Ez_39:22_11 Ez_39:22_12 Ez_39:22_13 Ez_39:22_14 Ez_39:22_15 Ez_39:22_16 Ez_39:22_17
Ez:39:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:23 καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ᾐχμαλωτεύθησαν οἶκος Ισραηλ, ἀνθ’ ὧν ἠθέτησαν εἰς ἐμέ, καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ ἔπεσαν πάντες μαχαίρᾳ.
Ez:39:23 And all the nations shall know that the house of Israel were led captive because of their sins, because they rebelled against me, and I turned away my face from them, and delivered them into the hands of their enemies, and they all fell by the sword. (Ezekiel 39:23 Brenton)
Ez:39:23 Ludy pogańskie zrozumieją jednak, że Izraelici z powodu swego przewinienia musieli pójść na wygnanie, ponieważ odpadli ode Mnie, tak że oblicze moje ukryłem przed nimi i podałem ich w moc ich nieprzyjaciół, i padli oni wszyscy od miecza. (Ez 39:23 BT_4)
Ez:39:23 καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ᾐχμαλωτεύθησαν οἶκος Ισραηλ, ἀνθ’ ὧν ἠθέτησαν εἰς ἐμέ, καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ ἔπεσαν πάντες μαχαίρᾳ.
Ez:39:23 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Ez:39:23 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo By zdobywać Dom Izrael Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Ez:39:23 kai\ gnO/sontai pa/nta ta\ e)/TnE o(/ti dia\ ta\s a(marti/as au)tO=n E)|CHmalOteu/TEsan oi)=kos *israEl, a)nT’ O(=n E)Te/tEsan ei)s e)me/, kai\ a)pe/strePSa to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tO=n kai\ pare/dOka au)tou\s ei)s CHei=ras tO=n e)CHTrO=n au)tO=n, kai\ e)/pesan pa/ntes maCHai/ra|.
Ez:39:23 kai gnOsontai panta ta eTnE hoti dia tas hamartias autOn ECHmalOteuTEsan oikos israEl, anT’ hOn ETetEsan eis eme, kai apestrePSa to prosOpon mu ap’ autOn kai paredOka autus eis CHeiras tOn eCHTrOn autOn, kai epesan pantes maCHaira.
Ez:39:23 C VF_FMI3P A3_NPN RA_NPN N3E_NPN C P RA_APF N1A_APF RD_GPN VCI_API3P N2_NSM N_GSM P RR_GPM VAI_AAI3P P RP_AS C VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GPM C VAI_AAI1S RD_APM P N3_APF RA_GPM N2_GPM RD_GPM C VAI_AAI3P A3_NPM N1A_DSF
Ez:39:23 and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same to capture house Israel against (+gen) who/whom/which to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] into (+acc) I; my/mine and also, even, namely to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand the enmity; hostile he/she/it/same and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. every all, each, every, the whole of sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Ez:39:23 and they-will-be-KNOW-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) because/that because of (+acc), through (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) they-were-CAPTURE-ed house (nom) Israel (indecl) against (+gen) who/whom/which (gen) they-REPUDIATE-ed into (+acc) me (acc); my/mine (voc) and I-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen) and I-Hand OVER-ed them/same (acc) into (+acc) hands (acc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) and they-FALL-ed all (nom|voc) sacrificial knife (dat)
Ez:39:23 Ez_39:23_1 Ez_39:23_2 Ez_39:23_3 Ez_39:23_4 Ez_39:23_5 Ez_39:23_6 Ez_39:23_7 Ez_39:23_8 Ez_39:23_9 Ez_39:23_10 Ez_39:23_11 Ez_39:23_12 Ez_39:23_13 Ez_39:23_14 Ez_39:23_15 Ez_39:23_16 Ez_39:23_17 Ez_39:23_18 Ez_39:23_19 Ez_39:23_20 Ez_39:23_21 Ez_39:23_22 Ez_39:23_23 Ez_39:23_24 Ez_39:23_25 Ez_39:23_26 Ez_39:23_27 Ez_39:23_28 Ez_39:23_29 Ez_39:23_30 Ez_39:23_31 Ez_39:23_32 Ez_39:23_33 Ez_39:23_34 Ez_39:23_35 Ez_39:23_36 Ez_39:23_37
Ez:39:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:24 κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ἐποίησα αὐτοῖς καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν.
Ez:39:24 According to their uncleannesses and according to their transgressions did I deal with them, and I turned away my face from them. (Ezekiel 39:24 Brenton)
Ez:39:24 Postąpiłem z nimi według ich nieczystości i ich grzechów. Oblicze moje ukryłem przed nimi. (Ez 39:24 BT_4)
Ez:39:24 κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ἐποίησα αὐτοῖς καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν.
Ez:39:24 κατά ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:39:24 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym uncleaness On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:39:24 kata\ ta\s a)kaTarsi/as au)tO=n kai\ kata\ ta\ a)nomE/mata au)tO=n e)poi/Esa au)toi=s kai\ a)pe/strePSa to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tO=n.
Ez:39:24 kata tas akaTarsias autOn kai kata ta anomEmata autOn epoiEsa autois kai apestrePSa to prosOpon mu ap’ autOn.
Ez:39:24 P RA_APF N1A_APF RD_GPM C P RA_APN N3M_APN RD_GPM VAI_AAI1S RD_DPM C VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GPM
Ez:39:24 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the uncleaness he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? he/she/it/same to do/make he/she/it/same and also, even, namely to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:39:24 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) them/same (gen) I-DO/MAKE-ed them/same (dat) and I-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen)
Ez:39:24 Ez_39:24_1 Ez_39:24_2 Ez_39:24_3 Ez_39:24_4 Ez_39:24_5 Ez_39:24_6 Ez_39:24_7 Ez_39:24_8 Ez_39:24_9 Ez_39:24_10 Ez_39:24_11 Ez_39:24_12 Ez_39:24_13 Ez_39:24_14 Ez_39:24_15 Ez_39:24_16 Ez_39:24_17 Ez_39:24_18
Ez:39:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:25 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Νῦν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ιακωβ καὶ ἐλεήσω τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ζηλώσω διὰ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου.
Ez:39:25 Therefore thus saith the Lord God, Now will I turn back captivity in Jacob, and will have mercy on the house of Israel, and will be jealous for the sake of my holy name. (Ezekiel 39:25 Brenton)
Ez:39:25 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócę los Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i zatroszczę się o moje święte imię. (Ez 39:25 BT_4)
Ez:39:25 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Νῦν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ιακωβ καὶ ἐλεήσω τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ζηλώσω διὰ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου.
Ez:39:25 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] νῦν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) διά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:39:25 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Teraz By odwracać się od Jeńcy Jacob I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Do gorliwości Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja
Ez:39:25 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios ku/rios *nu=n a)postre/PSO tE\n ai)CHmalOsi/an *iakOb kai\ e)leE/sO to\n oi)=kon *israEl kai\ DZElO/sO dia\ to\ o)/noma to\ a(/gio/n mou.
Ez:39:25 dia tuto tade legei kyrios kyrios nyn apostrePSO tEn aiCHmalOsian iakOb kai eleEsO ton oikon israEl kai DZElOsO dia to onoma to hagion mu.
Ez:39:25 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM D VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM N_GSM C VF_FAI1S P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RP_GS
Ez:39:25 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. now to turn away from the captives Jacob and also, even, namely to show mercy the house Israel and also, even, namely to zeal because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the name with regard to the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I
Ez:39:25 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) now I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) captives (acc) Jacob (indecl) and I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY the (acc) house (acc) Israel (indecl) and I-will-ZEAL, I-should-ZEAL because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Ez:39:25 Ez_39:25_1 Ez_39:25_2 Ez_39:25_3 Ez_39:25_4 Ez_39:25_5 Ez_39:25_6 Ez_39:25_7 Ez_39:25_8 Ez_39:25_9 Ez_39:25_10 Ez_39:25_11 Ez_39:25_12 Ez_39:25_13 Ez_39:25_14 Ez_39:25_15 Ez_39:25_16 Ez_39:25_17 Ez_39:25_18 Ez_39:25_19 Ez_39:25_20 Ez_39:25_21 Ez_39:25_22 Ez_39:25_23 Ez_39:25_24
Ez:39:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:26 καὶ λήμψονται τὴν ἀτιμίαν ἑαυτῶν καὶ τὴν ἀδικίαν, ἣν ἠδίκησαν, ἐν τῷ κατοικισθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπ’ εἰρήνης, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν.
Ez:39:26 And they shall bear their reproach, and the iniquity which they committed when they dwelt upon their land in peace. Yet there shall be none to terrify them (Ezekiel 39:26 Brenton)
Ez:39:26 I zapomną oni o swojej hańbie i o wszystkich swoich niewiernościach, których dopuścili się przeciwko Mnie, gdy bezpiecznie żyć będą w swoim kraju, a nikt ich nie będzie niepokoił, (Ez 39:26 BT_4)
Ez:39:26 καὶ λήμψονται τὴν ἀτιμίαν ἑαυτῶν καὶ τὴν ἀδικίαν, ἣν ἠδίκησαν, ἐν τῷ κατοικισθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπ’ εἰρήνης, καὶ οὐκ ἔσται ἐκφοβῶν.
Ez:39:26 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·τιμία, -ας, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔκ·φοβος -ον; ἐκ·φοβέω (εκ+φοβ(ε)-, -, εκ+φοβη·σ-, -, -, -)
Ez:39:26 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Hańba Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Zły uczynki Kto/, który/, który Do szkody/popełniaj wykroczenie do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By osiedlać On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Przerażany (przewyższająca obawa); by przerażać
Ez:39:26 kai\ lE/mPSontai tE\n a)timi/an e(autO=n kai\ tE\n a)diki/an, E(\n E)di/kEsan, e)n tO=| katoikisTE=nai au)tou\s e)pi\ tE\n gE=n au)tO=n e)p’ ei)rE/nEs, kai\ ou)k e)/stai o( e)kfobO=n.
Ez:39:26 kai lEmPSontai tEn atimian heautOn kai tEn adikian, hEn EdikEsan, en tO katoikisTEnai autus epi tEn gEn autOn ep’ eirEnEs, kai uk estai ho ekfobOn.
Ez:39:26 C VF_FMI3P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VAI_AAI3P P RA_DSN VS_APN RD_APM P RA_ASF N1_ASF RD_GPM P N1_GSF C D VF_FMI3S RA_NSM V2_PAPNSM
Ez:39:26 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the dishonor self /our-/your-/themselves and also, even, namely the wrongdoing who/whom/which to harm/do wrong to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to domicile he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing peace and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the terrified (exceeding fear); to terrify
Ez:39:26 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) dishonor (acc) selves (gen) and the (acc) wrongdoing (acc) who/whom/which (acc) they-WRONG-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-DOMICILE-ed them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) peace (gen) and not he/she/it-will-be the (nom) terrified ([Adj] gen); while TERRIFY-ing (nom)
Ez:39:26 Ez_39:26_1 Ez_39:26_2 Ez_39:26_3 Ez_39:26_4 Ez_39:26_5 Ez_39:26_6 Ez_39:26_7 Ez_39:26_8 Ez_39:26_9 Ez_39:26_10 Ez_39:26_11 Ez_39:26_12 Ez_39:26_13 Ez_39:26_14 Ez_39:26_15 Ez_39:26_16 Ez_39:26_17 Ez_39:26_18 Ez_39:26_19 Ez_39:26_20 Ez_39:26_21 Ez_39:26_22 Ez_39:26_23 Ez_39:26_24 Ez_39:26_25
Ez:39:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:27 ἐν τῷ ἀποστρέψαι με αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συναγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν,
Ez:39:27 when I have brought them back from the nations, and gathered them out of the countries of the nations: and I will be sanctified among them in the presence of the nations. (Ezekiel 39:27 Brenton)
Ez:39:27 gdy spośród narodów sprowadzę ich i zgromadzę ich z rąk nieprzyjaciół, i okażę się w nich świętym przed oczami wielu narodów pogańskich. (Ez 39:27 BT_4)
Ez:39:27 ἐν τῷ ἀποστρέψαι με αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συναγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν,
Ez:39:27 ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:39:27 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się od Ja On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Ja On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? Naród [zobacz etniczny]
Ez:39:27 e)n tO=| a)postre/PSai me au)tou\s e)k tO=n e)TnO=n kai\ sunagagei=n me au)tou\s e)k tO=n CHOrO=n tO=n e)TnO=n kai\ a(giasTE/somai e)n au)toi=s e)nO/pion tO=n e)TnO=n,
Ez:39:27 en tO apostrePSai me autus ek tOn eTnOn kai synagagein me autus ek tOn CHOrOn tOn eTnOn kai hagiasTEsomai en autois enOpion tOn eTnOn,
Ez:39:27 P RA_DSN VA_AAN RP_AS RD_APM P RA_GPN N3E_GPN C VB_AAN RP_AS RD_APM P RA_GPF N1A_GPF RA_GPN N3E_GPN C VS_FPI1S P RD_DPM P RA_GPN N3E_GPN
Ez:39:27 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn away from I he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] and also, even, namely to gather together I he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room the nation [see ethnic] and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? the nation [see ethnic]
Ez:39:27 in/among/by (+dat) the (dat) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) me (acc) them/same (acc) out of (+gen) the (gen) nations (gen) and to-GATHER TOGETHER me (acc) them/same (acc) out of (+gen) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) the (gen) nations (gen) and I-will-be-CONSECRATE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) nations (gen)
Ez:39:27 Ez_39:27_1 Ez_39:27_2 Ez_39:27_3 Ez_39:27_4 Ez_39:27_5 Ez_39:27_6 Ez_39:27_7 Ez_39:27_8 Ez_39:27_9 Ez_39:27_10 Ez_39:27_11 Ez_39:27_12 Ez_39:27_13 Ez_39:27_14 Ez_39:27_15 Ez_39:27_16 Ez_39:27_17 Ez_39:27_18 Ez_39:27_19 Ez_39:27_20 Ez_39:27_21 Ez_39:27_22 Ez_39:27_23 Ez_39:27_24
Ez:39:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:28 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἐν τῷ ἐπιφανῆναί με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ez:39:28 And they shall know that I am the Lord their God, when I have been manifested to them among the nations. (Ezekiel 39:28 Brenton)
Ez:39:28 I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy wyprowadziwszy ich na wygnanie pomiędzy pogan, zgromadzę ich znowu w ich kraju i nie pozostawię tam już żadnego z nich. (Ez 39:28 BT_4)
Ez:39:28 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς αὐτῶν ἐν τῷ ἐπιφανῆναί με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Ez:39:28 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:39:28 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być widocznym Ja On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Ez:39:28 kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( Teo\s au)tO=n e)n tO=| e)pifanE=nai/ me au)toi=s e)n toi=s e)/Tnesin.
Ez:39:28 kai gnOsontai hoti egO eimi kyrios ho Teos autOn en tO epifanEnai me autois en tois eTnesin.
Ez:39:28 C VF_FMI3P C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM P RA_DSN VD_APN RP_AS RD_DPM P RA_DPN N3E_DPN
Ez:39:28 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to show I he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Ez:39:28 and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SHOW-ed me (acc) them/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Ez:39:28 Ez_39:28_1 Ez_39:28_2 Ez_39:28_3 Ez_39:28_4 Ez_39:28_5 Ez_39:28_6 Ez_39:28_7 Ez_39:28_8 Ez_39:28_9 Ez_39:28_10 Ez_39:28_11 Ez_39:28_12 Ez_39:28_13 Ez_39:28_14 Ez_39:28_15 Ez_39:28_16 Ez_39:28_17
Ez:39:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:39:29 καὶ οὐκ ἀποστρέψω οὐκέτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν, ἀνθ’ οὗ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ, λέγει κύριος κύριος
Ez:39:29 And I will no more turn away my face from them, because I have poured out my wrath upon the house of Israel, saith the Lord God. (Ezekiel 39:29 Brenton)
Ez:39:29 I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów» - wyrocznia Pana Boga. (Ez 39:29 BT_4)
Ez:39:29 καὶ οὐκ ἀποστρέψω οὐκέτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν, ἀνθ’ οὗ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ, λέγει κύριος κύριος
Ez:39:29 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:39:29 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Już nie Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wylewać się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:39:29 kai\ ou)k a)postre/PSO ou)ke/ti to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tO=n, a)nT’ ou(= e)Xe/CHea to\n Tumo/n mou e)pi\ to\n oi)=kon *israEl, le/gei ku/rios ku/rios
Ez:39:29 kai uk apostrePSO uketi to prosOpon mu ap’ autOn, anT’ hu eXeCHea ton Tymon mu epi ton oikon israEl, legei kyrios kyrios
Ez:39:29 C D VF_FAI1S D RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GPM P RR_GSM VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_ASM N2_ASM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM N2_NSM
Ez:39:29 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn away from no longer the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same against (+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to pour out the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:39:29 and not I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM no longer the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen) against (+gen) where; who/whom/which (gen) I-POUR-ed-OUT the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:39:29 Ez_39:29_1 Ez_39:29_2 Ez_39:29_3 Ez_39:29_4 Ez_39:29_5 Ez_39:29_6 Ez_39:29_7 Ez_39:29_8 Ez_39:29_9 Ez_39:29_10 Ez_39:29_11 Ez_39:29_12 Ez_39:29_13 Ez_39:29_14 Ez_39:29_15 Ez_39:29_16 Ez_39:29_17 Ez_39:29_18 Ez_39:29_19 Ez_39:29_20 Ez_39:29_21 Ez_39:29_22
Ez:39:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x