Hi:14:1 βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργῆς
Hi:14:1 For a mortal born of a woman is short lived, and full of wrath. (Job 14:1 Brenton)
Hi:14:1 Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, (Job 14:1 BT_4)
Hi:14:1 βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργῆς
Hi:14:1   γάρ γεννητός -ή -όν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί πλήρης -ες ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Hi:14:1 Dla odtąd, jak Urodzony Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Pełny Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Hi:14:1 broto\s ga\r gennEto\s gunaiko\s o)ligo/bios kai\ plE/rEs o)rgE=s
Hi:14:1 brotos gar gennEtos gynaikos oligobios kai plErEs orgEs
Hi:14:1 N2_NSM x A1_NSM N3K_GSF A1B_NSM C A3H_NSM N1_GSF
Hi:14:1 ć for since, as born woman/wife ć and also, even, namely full wrath fume, anger, rage
Hi:14:1   for born ([Adj] nom) woman/wife (gen)   and full ([Adj] nom) wrath (gen)
Hi:14:1 Hi_14:1_1 Hi_14:1_2 Hi_14:1_3 Hi_14:1_4 Hi_14:1_5 Hi_14:1_6 Hi_14:1_7 Hi_14:1_8
Hi:14:1 x x x x x x x x
Hi:14:2 ἢ ὥσπερ ἄνθος ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν, ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στῇ.
Hi:14:2 Or he falls like a flower that has bloomed; and he departs like a shadow, and cannot continue. (Job 14:2 Brenton)
Hi:14:2 wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy; (Job 14:2 BT_4)
Hi:14:2 ὥσπερ ἄνθος ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν, ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στῇ.
Hi:14:2 ἤ[1] ὥσ·περ ἄνθο·ς, -ους, τό   ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -)   δέ ὥσ·περ σκιά, -ᾶς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Hi:14:2 Albo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] By zmniejszać się zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By powodować stać
Hi:14:2 E)\ O(/sper a)/nTos a)nTE=san e)Xe/pesen, a)pe/dra de\ O(/sper skia\ kai\ ou) mE\ stE=|.
Hi:14:2 E hOsper anTos anTEsan eXepesen, apedra de hOsper skia kai u mE stE.
Hi:14:2 C D N3E_NSN VA_AAPNSN VBI_AAI3S VBI_AAI3S x D N1A_NSF C D D VH_AAS3S
Hi:14:2 or just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" flower [see chrys-anthemum, golden flower] ć to fall off ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to cause to stand
Hi:14:2 or just as flower (nom|acc|voc)   he/she/it-FALL OFF-ed   Yet just as shadow (nom|voc) and not not he/she/it-should-CAUSE-TO-STand
Hi:14:2 Hi_14:2_1 Hi_14:2_2 Hi_14:2_3 Hi_14:2_4 Hi_14:2_5 Hi_14:2_6 Hi_14:2_7 Hi_14:2_8 Hi_14:2_9 Hi_14:2_10 Hi_14:2_11 Hi_14:2_12 Hi_14:2_13
Hi:14:2 x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:3 οὐχὶ καὶ τούτου λόγον ἐποιήσω καὶ τοῦτον ἐποίησας εἰσελθεῖν ἐν κρίματι ἐνώπιόν σου;
Hi:14:3 Hast thou not taken account even of him, and caused him to enter into judgment before thee? (Job 14:3 Brenton)
Hi:14:3 a z gniewem na niego spoglądasz i stawiasz przed swoim sądem. (Job 14:3 BT_4)
Hi:14:3 οὐχὶ καὶ τούτου λόγον ἐποιήσω καὶ τοῦτον ἐποίησας εἰσελθεῖν ἐν κρίματι ἐνώπιόν σου;
Hi:14:3 οὐχί καί οὗτος αὕτη τοῦτο λόγος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν κρίμα[τ], -ατος, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:14:3 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By czynić/rób I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg)
Hi:14:3 ou)CHi\ kai\ tou/tou lo/gon e)poiE/sO kai\ tou=ton e)poi/Esas ei)selTei=n e)n kri/mati e)nO/pio/n sou;
Hi:14:3 uCHi kai tutu logon epoiEsO kai tuton epoiEsas eiselTein en krimati enOpion su;
Hi:14:3 D C RD_GSM N2_ASM VAI_AMI2S C RD_ASM VAI_AAI2S VB_AAN P N3M_DSN P RP_GS
Hi:14:3 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to do/make and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg)
Hi:14:3 not and this (gen) word (acc) you(sg)-were-DO/MAKE-ed and this (acc) you(sg)-DO/MAKE-ed to-ENTER in/among/by (+dat) sentence (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:14:3 Hi_14:3_1 Hi_14:3_2 Hi_14:3_3 Hi_14:3_4 Hi_14:3_5 Hi_14:3_6 Hi_14:3_7 Hi_14:3_8 Hi_14:3_9 Hi_14:3_10 Hi_14:3_11 Hi_14:3_12 Hi_14:3_13
Hi:14:3 x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:4 τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ῥύπου; ἀλλ’ οὐθείς.
Hi:14:4 For who shall be pure from uncleanness? not even one; (Job 14:4 Brenton)
Hi:14:4 Któż czystym uczyni skalane? Nikt zgoła. (Job 14:4 BT_4)
Hi:14:4 τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ῥύπου; ἀλλ’ οὐθείς.
Hi:14:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ῥύπος, -ου, ὁ ἀλλά οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Hi:14:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Czysty By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brud Ale Nie jeden (nic, nikt)
Hi:14:4 ti/s ga\r kaTaro\s e)/stai a)po\ r(u/pou; a)ll’ ou)Tei/s.
Hi:14:4 tis gar kaTaros estai apo rypu; all’ uTeis.
Hi:14:4 RI_NSM x A1A_NSM VF_FMI3S P N2_GSM C A3_NSF
Hi:14:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as clean to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing dirt but not one (nothing, no one)
Hi:14:4 who/what/why (nom) for clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be away from (+gen) dirt (gen) but not one (nom)
Hi:14:4 Hi_14:4_1 Hi_14:4_2 Hi_14:4_3 Hi_14:4_4 Hi_14:4_5 Hi_14:4_6 Hi_14:4_7 Hi_14:4_8
Hi:14:4 x x x x x x x x
Hi:14:5 ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀριθμητοὶ δὲ μῆνες αὐτοῦ παρὰ σοί, εἰς χρόνον ἔθου, καὶ οὐ μὴ ὑπερβῇ.
Hi:14:5 if even his life should be but one day upon the earth: and his months are numbered by him: thou hast appointed him for a time, and he shall by no means exceed it. (Job 14:5 Brenton)
Hi:14:5 Człowieka dni ilość zliczona, i liczba miesięcy u Ciebie, kres wyznaczyłeś im nieprzekraczalny. (Job 14:5 BT_4)
Hi:14:5 ἐὰν καὶ μία ἡμέρα βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀριθμητοὶ δὲ μῆνες αὐτοῦ παρὰ σοί, εἰς χρόνον ἔθου, καὶ οὐ μὴ ὑπερβῇ.
Hi:14:5 ἐάν (εἰ ἄν) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   δέ μήν[2], μηνός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -)
Hi:14:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I też, nawet, mianowicie Jeden Dzień Życie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia zaś Miesiąc On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ???
Hi:14:5 e)a\n kai\ mi/a E(me/ra o( bi/os au)tou= e)pi\ tE=s gE=s, a)riTmEtoi\ de\ mE=nes au)tou= para\ soi/, ei)s CHro/non e)/Tou, kai\ ou) mE\ u(perbE=|.
Hi:14:5 ean kai mia hEmera ho bios autu epi tEs gEs, ariTmEtoi de mEnes autu para soi, eis CHronon eTu, kai u mE hyperbE.
Hi:14:5 C C A1A_NSF N1A_NSF RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RA_GSF N1_GSF A1_NPM x N3_NPM RD_GSM P RP_DS P N2_ASM VEI_AMI2S C D D VZ_AAS3S
Hi:14:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and also, even, namely one day the life he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] month he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to place lay, put, set, situate, station and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ???
Hi:14:5 if-ever and one (nom) day (nom|voc) the (nom) life (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)   Yet months (nom|voc) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) time (acc) you(sg)-were-PLACE-ed and not not he/she/it-should-???
Hi:14:5 Hi_14:5_1 Hi_14:5_2 Hi_14:5_3 Hi_14:5_4 Hi_14:5_5 Hi_14:5_6 Hi_14:5_7 Hi_14:5_8 Hi_14:5_9 Hi_14:5_10 Hi_14:5_11 Hi_14:5_12 Hi_14:5_13 Hi_14:5_14 Hi_14:5_15 Hi_14:5_16 Hi_14:5_17 Hi_14:5_18 Hi_14:5_19 Hi_14:5_20 Hi_14:5_21 Hi_14:5_22 Hi_14:5_23
Hi:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:6 ἀπόστα ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ἡσυχάσῃ καὶ εὐδοκήσῃ τὸν βίον ὥσπερ ὁ μισθωτός.
Hi:14:6 Depart from him, that he may be quiet, and take pleasure in his life, though as a hireling. (Job 14:6 Brenton)
Hi:14:6 Zaniechaj go, wzrok Twój oderwij, niech cieszy się dniem najemnika! (Job 14:6 BT_4)
Hi:14:6 ἀπόστα ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ἡσυχάσῃ καὶ εὐδοκήσῃ τὸν βίον ὥσπερ μισθωτός.
Hi:14:6 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) καί εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ ὥσ·περ ὁ ἡ τό μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX]
Hi:14:6 By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By uspokajać się ize I też, nawet, mianowicie By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Życie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Najemnik; najmowany
Hi:14:6 a)po/sta a)p’ au)tou=, i(/na E(suCHa/sE| kai\ eu)dokE/sE| to\n bi/on O(/sper o( misTOto/s.
Hi:14:6 aposta ap’ autu, hina hEsyCHasE kai eudokEsE ton bion hOsper ho misTOtos.
Hi:14:6 VH_AAD2S P RD_GSM C VA_AAS3S C VA_AAS3S RA_ASM N2_ASM D RA_NSM A1_NSM
Hi:14:6 to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to quiet-ize and also, even, namely to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks the life just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the hireling; hired
Hi:14:6 do-DISENGAGE-you(sg)! away from (+gen) him/it/same (gen) so that / in order to /because you(sg)-will-be-QUIET-IZE-ed, he/she/it-should-QUIET-IZE, you(sg)-should-be-QUIET-IZE-ed and you(sg)-will-be-THINK-ed-WELL, he/she/it-should-THINK-WELL, you(sg)-should-be-THINK-ed-WELL the (acc) life (acc) just as the (nom) hireling (nom); hired ([Adj] nom)
Hi:14:6 Hi_14:6_1 Hi_14:6_2 Hi_14:6_3 Hi_14:6_4 Hi_14:6_5 Hi_14:6_6 Hi_14:6_7 Hi_14:6_8 Hi_14:6_9 Hi_14:6_10 Hi_14:6_11 Hi_14:6_12
Hi:14:6 x x x x x x x x x x x x
Hi:14:7 ἔστιν γὰρ δένδρῳ ἐλπίς· ἐὰν γὰρ ἐκκοπῇ, ἔτι ἐπανθήσει, καὶ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐκλίπῃ·
Hi:14:7 For there is hope for a tree, even if it should be cut down, that it shall blossom again, and its branch shall not fail. (Job 14:7 Brenton)
Hi:14:7 Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte, na nowo wyrasta, świeży pęd nie obumrze. (Job 14:7 BT_4)
Hi:14:7 ἔστιν γὰρ δένδρῳ ἐλπίς· ἐὰν γὰρ ἐκκοπῇ, ἔτι ἐπανθήσει, καὶ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐκλίπῃ·
Hi:14:7 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ δένδρον, -ου, τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ἔτι   καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Hi:14:7 By być Dla odtąd, jak Drzewo Miej nadzieję/oczekiwanie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By ścinać/precz wykorzeniaj Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Hi:14:7 e)/stin ga\r de/ndrO| e)lpi/s· e)a\n ga\r e)kkopE=|, e)/ti e)panTE/sei, kai\ o( r(a/damnos au)tou= ou) mE\ e)kli/pE|·
Hi:14:7 estin gar dendrO elpis· ean gar ekkopE, eti epanTEsei, kai ho radamnos autu u mE eklipE·
Hi:14:7 V9_PAI3S x N2N_DSN N3D_NSF C x VD_AAS3S D VF_FAI3S C RA_NSM N2_NSM RD_GSN D D VB_AAS3S
Hi:14:7 to be for since, as tree hope/expectation if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to cut down/off extirpate yet/still ć and also, even, namely the ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Hi:14:7 he/she/it-is for tree (dat) hope/expectation (nom) if-ever for he/she/it-should-be-EXTIRPATE-ed yet/still   and the (nom)   him/it/same (gen) not not he/she/it-should-FAIL, you(sg)-should-be-FAIL-ed
Hi:14:7 Hi_14:7_1 Hi_14:7_2 Hi_14:7_3 Hi_14:7_4 Hi_14:7_5 Hi_14:7_6 Hi_14:7_7 Hi_14:7_8 Hi_14:7_9 Hi_14:7_10 Hi_14:7_11 Hi_14:7_12 Hi_14:7_13 Hi_14:7_14 Hi_14:7_15 Hi_14:7_16
Hi:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:8 ἐὰν γὰρ γηράσῃ ἐν γῇ ἡ ῥίζα αὐτοῦ, ἐν δὲ πέτρᾳ τελευτήσῃ τὸ στέλεχος αὐτοῦ,
Hi:14:8 For though its root should grow old in the earth, and its stem die in the rock; (Job 14:8 Brenton)
Hi:14:8 Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje, (Job 14:8 BT_4)
Hi:14:8 ἐὰν γὰρ γηράσῃ ἐν γῇ ῥίζα αὐτοῦ, ἐν δὲ πέτρᾳ τελευτήσῃ τὸ στέλεχος αὐτοῦ,
Hi:14:8 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δέ πέτρα, -ας, ἡ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:14:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By stawać się stary (starzenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Korzeń On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Skała By kończyć się On/ona/to/to samo
Hi:14:8 e)a\n ga\r gEra/sE| e)n gE=| E( r(i/DZa au)tou=, e)n de\ pe/tra| teleutE/sE| to\ ste/leCHos au)tou=,
Hi:14:8 ean gar gErasE en gE hE riDZa autu, en de petra teleutEsE to steleCHos autu,
Hi:14:8 C x VA_AAS3S P N1_DSF RA_NSF N1S_NSF RD_GSN P x N1A_DSF VA_AAS3S RA_NSN N3E_NSN RD_GSN
Hi:14:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to grow old (aging) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land the root he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] rock to end the ć he/she/it/same
Hi:14:8 if-ever for you(sg)-will-be-GROW-ed-OLD, he/she/it-should-GROW-OLD, you(sg)-should-be-GROW-ed-OLD in/among/by (+dat) earth/land (dat) the (nom) root (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Yet rock (dat) you(sg)-will-be-END-ed, he/she/it-should-END, you(sg)-should-be-END-ed the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Hi:14:8 Hi_14:8_1 Hi_14:8_2 Hi_14:8_3 Hi_14:8_4 Hi_14:8_5 Hi_14:8_6 Hi_14:8_7 Hi_14:8_8 Hi_14:8_9 Hi_14:8_10 Hi_14:8_11 Hi_14:8_12 Hi_14:8_13 Hi_14:8_14 Hi_14:8_15
Hi:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:9 ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀνθήσει, ποιήσει δὲ θερισμὸν ὥσπερ νεόφυτον.
Hi:14:9 it will blossom from the scent of water, and will produce a crop, as one newly planted. (Job 14:9 Brenton)
Hi:14:9 gdy wodę poczuje, odrasta, rozwija się jak młoda roślina. (Job 14:9 BT_4)
Hi:14:9 ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀνθήσει, ποιήσει δὲ θερισμὸν ὥσπερ νεόφυτον.
Hi:14:9 ἀπό ὀσμή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέ θερισμός, -οῦ, ὁ ὥσ·περ νεό·φυτος -ον
Hi:14:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zapachu/bukiet Woda Robienie/robienie; by czynić/rób zaś Żniwa Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" ???
Hi:14:9 a)po\ o)smE=s u(/datos a)nTE/sei, poiE/sei de\ Terismo\n O(/sper neo/futon.
Hi:14:9 apo osmEs hydatos anTEsei, poiEsei de Terismon hOsper neofyton.
Hi:14:9 P N1_GSF N3T_GSN VF_FAI3S VF_FAI3S x N2_ASM D A1B_ASN
Hi:14:9 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing odor/bouquet water ć doing/making; to do/make δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] harvest just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ???
Hi:14:9 away from (+gen) odor/bouquet (gen) water (gen)   doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) Yet harvest (acc) just as ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:14:9 Hi_14:9_1 Hi_14:9_2 Hi_14:9_3 Hi_14:9_4 Hi_14:9_5 Hi_14:9_6 Hi_14:9_7 Hi_14:9_8 Hi_14:9_9
Hi:14:9 x x x x x x x x x
Hi:14:10 ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ᾤχετο, πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἔστιν.
Hi:14:10 But a man that has died is utterly gone; and when a mortal has fallen, he is no more. (Job 14:10 Brenton)
Hi:14:10 A mocarz umarły przepada. Gdzież będzie człowiek, gdy zginie? (Job 14:10 BT_4)
Hi:14:10 ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ᾤχετο, πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἔστιν.
Hi:14:10 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)   πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) δέ   οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:14:10 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś By kończyć się By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. zaś Już nie By być
Hi:14:10 a)nE\r de\ teleutE/sas O)/|CHeto, pesO\n de\ broto\s ou)ke/ti e)/stin.
Hi:14:10 anEr de teleutEsas OCHeto, pesOn de brotos uketi estin.
Hi:14:10 N3_NSM x VA_AAPNSM V1I_IMI3S VB_AAPNSM x N2_NSM D V9_PAI3S
Hi:14:10 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to end ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć no longer to be
Hi:14:10 man, husband (nom) Yet upon END-ing (nom|voc)   going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) Yet   no longer he/she/it-is
Hi:14:10 Hi_14:10_1 Hi_14:10_2 Hi_14:10_3 Hi_14:10_4 Hi_14:10_5 Hi_14:10_6 Hi_14:10_7 Hi_14:10_8 Hi_14:10_9
Hi:14:10 x x x x x x x x x
Hi:14:11 χρόνῳ γὰρ σπανίζεται θάλασσα, ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη·
Hi:14:11 For the sea wastes in length of time, and a river fails and is dried up. (Job 14:11 Brenton)
Hi:14:11 Wody z morza znikną i rzeki wprzód wyschną doszczętnie - (Job 14:11 BT_4)
Hi:14:11 χρόνῳ γὰρ σπανίζεται θάλασσα, ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη·
Hi:14:11 χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) γάρ σπανίζω [LXX] (σπανιζ-, -, σπανι·σ-, -, εσπανισ-, σπανισ·θ-) θάλασσα, -ης, ἡ ποταμός, -οῦ, ὁ δέ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Hi:14:11 Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Dla odtąd, jak Do ??? Morze Rzeka zaś By leżeć odłogiem By wysuszać suchy, wysychany
Hi:14:11 CHro/nO| ga\r spani/DZetai Ta/lassa, potamo\s de\ e)rEmOTei\s e)XEra/nTE·
Hi:14:11 CHronO gar spaniDZetai Talassa, potamos de erEmOTeis eXEranTE·
Hi:14:11 N2_DSM x V1_PPI3S N1S_NSF N2_NSM x VC_APPNSM VCI_API3S
Hi:14:11 time – a specific time (specified time) or space of time (a while). for since, as to ??? sea river δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to lay waste to wither dry, parched
Hi:14:11 time (dat) for he/she/it-is-being-???-ed sea (nom|voc) river (nom) Yet upon being-LAY-ed-WASTE (nom|voc) he/she/it-was-WITHER-ed
Hi:14:11 Hi_14:11_1 Hi_14:11_2 Hi_14:11_3 Hi_14:11_4 Hi_14:11_5 Hi_14:11_6 Hi_14:11_7 Hi_14:11_8
Hi:14:11 x x x x x x x x
Hi:14:12 ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστῇ, ἕως ἂν ὁ οὐρανὸς οὐ μὴ συρραφῇ· καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου αὐτῶν.
Hi:14:12 And man that has lain down in death shall certainly not rise again till the heaven be dissolved, and they shall not awake from their sleep. (Job 14:12 Brenton)
Hi:14:12 a człowiek umarły nie wstanie, zbudzi się, gdy nieba nie stanie, nie zdoła się ze snu ocucić. (Job 14:12 BT_4)
Hi:14:12 ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστῇ, ἕως ἂν οὐρανὸς οὐ μὴ συρραφῇ· καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου αὐτῶν.
Hi:14:12 ἄνθρωπος, -ου, ὁ δέ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·υπνίζω (-, -, εξ+υπνι·σ-, -, -, εξ+υπνισ·θ-) ἐκ ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:14:12 Ludzki zaś By dawać wytchnienie/snowi ??? Przed przydechem mocnym Nie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nieba/niebo ??? Przed przydechem mocnym Nie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By budzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śpij; by spać On/ona/to/to samo
Hi:14:12 a)/nTrOpos de\ koimETei\s ou) mE\ a)nastE=|, e(/Os a)/n o( ou)rano\s ou) mE\ surrafE=|· kai\ ou)k e)XupnisTE/sontai e)X u(/pnou au)tO=n.
Hi:14:12 anTrOpos de koimETeis u mE anastE, heOs an ho uranos u mE syrrafE· kai uk eXypnisTEsontai eX hypnu autOn.
Hi:14:12 N2_NSM x VC_APPNSM D D VH_AAS3S C x RA_NSM N2_NSM D D VD_APS3S C D VS_FPI3S P N2_GSM RD_GPM
Hi:14:12 human δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to repose/sleep οὐχ before rough breathing not to stand up put up, raise, resurrect until; dawn ever (if ever) the sky/heaven οὐχ before rough breathing not ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to awaken out of (+gen) ἐξ before vowels sleep; to sleep he/she/it/same
Hi:14:12 human (nom) Yet upon being-REPOSE/SLEEP-ed (nom|voc) not not he/she/it-should-STand-UP until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever the (nom) sky/heaven (nom) not not   and not they-will-be-AWAKEN-ed out of (+gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed them/same (gen)
Hi:14:12 Hi_14:12_1 Hi_14:12_2 Hi_14:12_3 Hi_14:12_4 Hi_14:12_5 Hi_14:12_6 Hi_14:12_7 Hi_14:12_8 Hi_14:12_9 Hi_14:12_10 Hi_14:12_11 Hi_14:12_12 Hi_14:12_13 Hi_14:12_14 Hi_14:12_15 Hi_14:12_16 Hi_14:12_17 Hi_14:12_18 Hi_14:12_19
Hi:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:13 εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ᾅδῃ με ἐφύλαξας, ἔκρυψας δέ με, ἕως ἂν παύσηταί σου ἡ ὀργὴ καὶ τάξῃ μοι χρόνον, ἐν ᾧ μνείαν μου ποιήσῃ.
Hi:14:13 For oh that thou hadst kept me in the grave, and hadst hidden me until thy wrath should cease, and thou shouldest set me a time in which thou wouldest remember me! (Job 14:13 Brenton)
Hi:14:13 O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi postawił, kiedy mnie wspomnisz... (Job 14:13 BT_4)
Hi:14:13 εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ᾅδῃ με ἐφύλαξας, ἔκρυψας δέ με, ἕως ἂν παύσηταί σου ὀργὴ καὶ τάξῃ μοι χρόνον, ἐν μνείαν μου ποιήσῃ.
Hi:14:13 εἰ γάρ ὄφελον ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἐν ὅς ἥ ὅ μνεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Hi:14:13 Jeżeli Dla odtąd, jak Byłby tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać Ja By zabezpieczać się By ukrywać się ukrywaj, kryj się zaś Ja Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przestawać Ty; twój/twój(sg) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Ja Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Wspominanie Ja By czynić/rób
Hi:14:13 ei) ga\r o)/felon e)n a(/|dE| me e)fu/laXas, e)/kruPSas de/ me, e(/Os a)/n pau/sEtai/ sou E( o)rgE\ kai\ ta/XE| moi CHro/non, e)n O(=| mnei/an mou poiE/sE|.
Hi:14:13 ei gar ofelon en hadE me efylaXas, ekryPSas de me, heOs an pausEtai su hE orgE kai taXE moi CHronon, en hO mneian mu poiEsE.
Hi:14:13 C x VB_AAI1S P N1M_DSM RP_AS VAI_AAI2S VAI_AAI2S x RP_AS C x VA_AMS3S RP_GS RA_NSF N1_NSF C VA_AAS3S RP_DS N2_ASM P RR_DSM N1A_ASF RP_GS VF_FMI2S
Hi:14:13 if for since, as would that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing I to guard to hide conceal, skulk δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I until; dawn ever (if ever) to cease you; your/yours(sg) the wrath fume, anger, rage and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness I time – a specific time (specified time) or space of time (a while). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which remembrance I to do/make
Hi:14:13 if for would that in/among/by (+dat) Hades (dat); you(sg)-are-being-SING-ed, he/she/it-should-be-SING-ing, you(sg)-should-be-being-SING-ed me (acc) you(sg)-GUARD-ed you(sg)-HIDE-ed Yet me (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-be-CEASE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) wrath (nom|voc) and you(sg)-will-be-ORDER-ed, he/she/it-should-ORDER, you(sg)-should-be-ORDER-ed me (dat) time (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) remembrance (acc) me (gen) you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed
Hi:14:13 Hi_14:13_1 Hi_14:13_2 Hi_14:13_3 Hi_14:13_4 Hi_14:13_5 Hi_14:13_6 Hi_14:13_7 Hi_14:13_8 Hi_14:13_9 Hi_14:13_10 Hi_14:13_11 Hi_14:13_12 Hi_14:13_13 Hi_14:13_14 Hi_14:13_15 Hi_14:13_16 Hi_14:13_17 Hi_14:13_18 Hi_14:13_19 Hi_14:13_20 Hi_14:13_21 Hi_14:13_22 Hi_14:13_23 Hi_14:13_24 Hi_14:13_25
Hi:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:14 ἐὰν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνθρωπος, ζήσεται συντελέσας ἡμέρας τοῦ βίου αὐτοῦ· ὑπομενῶ, ἕως ἂν πάλιν γένωμαι.
Hi:14:14 For if a man should die, shall he live again, having accomplished the days of his life? I will wait till I exist again? (Job 14:14 Brenton)
Hi:14:14 Ale czy zmarły ożyje? Czekałbym przez wszystkie dni mojej walki, aż taka chwila nadejdzie. (Job 14:14 BT_4)
Hi:14:14 ἐὰν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνθρωπος, ζήσεται συντελέσας ἡμέρας τοῦ βίου αὐτοῦ· ὑπομενῶ, ἕως ἂν πάλιν γένωμαι.
Hi:14:14 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν πάλιν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Hi:14:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak By umierać Ludzki Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By uzupełniać Dzień Życie; by żyć On/ona/to/to samo By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Hi:14:14 e)a\n ga\r a)poTa/nE| a)/nTrOpos, DZE/setai suntele/sas E(me/ras tou= bi/ou au)tou=· u(pomenO=, e(/Os a)/n pa/lin ge/nOmai.
Hi:14:14 ean gar apoTanE anTrOpos, DZEsetai syntelesas hEmeras tu biu autu· hypomenO, heOs an palin genOmai.
Hi:14:14 C x VB_AAS3S N2_NSM VF_FMI3S VA_AAPNSM N1A_APF RA_GSM N2_GSM RD_GSM VA_AAS1S C x D VB_AMS1S
Hi:14:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to die human to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to complete day the life; to live he/she/it/same to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain until; dawn ever (if ever) again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to become become, happen
Hi:14:14 if-ever for you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed human (nom) he/she/it-will-be-EXISTS-ed upon COMPLETE-ing (nom|voc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed! him/it/same (gen) I-am-ENDURE-ing, I-should-be-ENDURE-ing, I-will-ENDURE until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever again I-should-be-BECOME-ed
Hi:14:14 Hi_14:14_1 Hi_14:14_2 Hi_14:14_3 Hi_14:14_4 Hi_14:14_5 Hi_14:14_6 Hi_14:14_7 Hi_14:14_8 Hi_14:14_9 Hi_14:14_10 Hi_14:14_11 Hi_14:14_12 Hi_14:14_13 Hi_14:14_14 Hi_14:14_15
Hi:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:15 εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι, τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ ἀποποιοῦ.
Hi:14:15 Then shalt thou call, and I will hearken to thee: but do not thou reject the work of thine hands. (Job 14:15 Brenton)
Hi:14:15 Ty mówiłbyś, ja bym odpowiadał, tęskniłbyś do dzieła rąk swoich. (Job 14:15 BT_4)
Hi:14:15 εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι, τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ ἀποποιοῦ.
Hi:14:15 εἶτα/εἶτεν καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή  
Hi:14:15 Wtedy By nazywać rozmowę Ja zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być posłusznym zaś Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) Nie
Hi:14:15 ei)=ta kale/seis, e)gO\ de/ soi u(pakou/somai, ta\ de\ e)/rga tO=n CHeirO=n sou mE\ a)popoiou=.
Hi:14:15 eita kaleseis, egO de soi hypakusomai, ta de erga tOn CHeirOn su mE apopoiu.
Hi:14:15 D VF_FAI2S RP_NS x RP_DS VF_FMI1S RA_APN x N2N_APN RA_GPF N3_GPF RP_GS D V2_PMD2S
Hi:14:15 then to call call I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to obey the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] work the hand; worse you; your/yours(sg) not ć
Hi:14:15 then you(sg)-will-CALL I (nom) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-be-OBEY-ed the (nom|acc) Yet works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not  
Hi:14:15 Hi_14:15_1 Hi_14:15_2 Hi_14:15_3 Hi_14:15_4 Hi_14:15_5 Hi_14:15_6 Hi_14:15_7 Hi_14:15_8 Hi_14:15_9 Hi_14:15_10 Hi_14:15_11 Hi_14:15_12 Hi_14:15_13 Hi_14:15_14
Hi:14:15 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:16 ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ σε οὐδὲν τῶν ἁμαρτιῶν μου·
Hi:14:16 But thou hast numbered my devices: and not one of my sins shall escape thee? (Job 14:16 Brenton)
Hi:14:16 Obliczyłbyś wtedy moje kroki, zło byś mi puścił w niepamięć, (Job 14:16 BT_4)
Hi:14:16 ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ σε οὐδὲν τῶν ἁμαρτιῶν μου·
Hi:14:16 ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:14:16 By liczyć się zaś Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Ty; twój/twój(sg) Nie jeden (nic, nikt) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Hi:14:16 E)ri/TmEsas de/ mou ta\ e)pitEdeu/mata, kai\ ou) mE\ pare/lTE| se ou)de\n tO=n a(martiO=n mou·
Hi:14:16 EriTmEsas de mu ta epitEdeumata, kai u mE parelTE se uden tOn hamartiOn mu·
Hi:14:16 VAI_AAI2S x RP_GS RA_APN N3M_APN C D D VB_AAS3S RP_AS A3_NSN RA_GPF N1A_GPF RP_GS
Hi:14:16 to count δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to pass by go by, beside, or past you; your/yours(sg) not one (nothing, no one) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Hi:14:16 you(sg)-COUNT-ed Yet me (gen) the (nom|acc)   and not not he/she/it-should-PASS BY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not one (nom|acc) the (gen) sins (gen) me (gen)
Hi:14:16 Hi_14:16_1 Hi_14:16_2 Hi_14:16_3 Hi_14:16_4 Hi_14:16_5 Hi_14:16_6 Hi_14:16_7 Hi_14:16_8 Hi_14:16_9 Hi_14:16_10 Hi_14:16_11 Hi_14:16_12 Hi_14:16_13 Hi_14:16_14
Hi:14:16 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:17 ἐσφράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίῳ, ἐπεσημήνω δέ, εἴ τι ἄκων παρέβην.
Hi:14:17 An thou hast sealed up my transgressions in a bag, and marked if I have been guilty of any transgression unawares. (Job 14:17 Brenton)
Hi:14:17 pod pieczęcią trzymał przestępstwa, wybielił wszystkie me grzechy. (Job 14:17 BT_4)
Hi:14:17 ἐσφράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίῳ, ἐπεσημήνω δέ, εἴ τι ἄκων παρέβην.
Hi:14:17 σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐν βαλλάντιον v.l. βαλά-, -ου, τό   δέ εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ] παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -)
Hi:14:17 By pieczętować zaś Ja Bezprawie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sakiewka (pieniędzy torba) zaś Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Niechętny By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć,
Hi:14:17 e)sfra/gisas de/ mou ta\s a)nomi/as e)n ballanti/O|, e)pesEmE/nO de/, ei)/ ti a)/kOn pare/bEn.
Hi:14:17 esfragisas de mu tas anomias en ballantiO, epesEmEnO de, ei ti akOn parebEn.
Hi:14:17 VAI_AAI2S x RP_GS RA_APF N1A_APF P N2N_DSN VAI_AMI2S x C RI_ASN A3P_NSM VZI_AAI1S
Hi:14:17 to seal δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the lawlessness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among purse (money bag) ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if some/any unwilling to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress,
Hi:14:17 you(sg)-SEAL-ed Yet me (gen) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) in/among/by (+dat) purse (dat)   Yet if some/any (nom|acc) unwilling ([Adj] nom) I-TRANSGRESS-ed
Hi:14:17 Hi_14:17_1 Hi_14:17_2 Hi_14:17_3 Hi_14:17_4 Hi_14:17_5 Hi_14:17_6 Hi_14:17_7 Hi_14:17_8 Hi_14:17_9 Hi_14:17_10 Hi_14:17_11 Hi_14:17_12 Hi_14:17_13
Hi:14:17 x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:18 καὶ πλὴν ὄρος πῖπτον διαπεσεῖται, καὶ πέτρα παλαιωθήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς·
Hi:14:18 And verily a mountain falling will utterly be destroyed, and a rock shall be worn out of its place. (Job 14:18 Brenton)
Hi:14:18 Góra rozpadnie się w gruzy i skała zmieni swe miejsce, (Job 14:18 BT_4)
Hi:14:18 καὶ πλὴν ὄρος πῖπτον διαπεσεῖται, καὶ πέτρα παλαιωθήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς·
Hi:14:18 καί πλήν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) δια·πίπτω [LXX] (δια+πιπτ-, δια+πεσ(ε)·[σ]-, δια+πεσ·[σ]- or 2nd δια+πεσ-, δια+πεπτω·κ-, -, -) καί πέτρα, -ας, ἡ παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:14:18 I też, nawet, mianowicie Z wyjątkiem Wchodź By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Do ??? I też, nawet, mianowicie Skała By robić stary Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo
Hi:14:18 kai\ plE\n o)/ros pi=pton diapesei=tai, kai\ pe/tra palaiOTE/setai e)k tou= to/pou au)tE=s·
Hi:14:18 kai plEn oros pipton diapeseitai, kai petra palaiOTEsetai ek tu topu autEs·
Hi:14:18 C D N3E_NSN V1_PAPNSN VF_FAI3S C N1A_NSF VC_FPI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Hi:14:18 and also, even, namely except mount to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to ??? and also, even, namely rock to make old out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same
Hi:14:18 and except mount (nom|acc|voc) while FALL-ing (nom|acc|voc, voc) he/she/it-will-be-???-ed and rock (nom|voc) he/she/it-will-be-MAKE-ed-OLD out of (+gen) the (gen) place (gen) her/it/same (gen)
Hi:14:18 Hi_14:18_1 Hi_14:18_2 Hi_14:18_3 Hi_14:18_4 Hi_14:18_5 Hi_14:18_6 Hi_14:18_7 Hi_14:18_8 Hi_14:18_9 Hi_14:18_10 Hi_14:18_11 Hi_14:18_12
Hi:14:18 x x x x x x x x x x x x
Hi:14:19 λίθους ἐλέαναν ὕδατα, καὶ κατέκλυσεν ὕδατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς· καὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας.
Hi:14:19 The waters wear the stones, and waters falling headlong overflow a heap of the earth: and thou destroyest the hope of man. (Job 14:19 Brenton)
Hi:14:19 woda zniszczy kamienie, fala podmyje glebę; i Ty nadzieję niweczysz w człowieku. (Job 14:19 BT_4)
Hi:14:19 λίθους ἐλέαναν ὕδατα, καὶ κατέκλυσεν ὕδατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς· καὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας.
Hi:14:19 λίθος, -ου, ὁ   ὕδωρ, ὕδατος, τό καί κατα·κλύζω (κατα+κλυζ-, κατα+κλυ·σ-, κατα+κλυ·σ-, -, -, κατα+κλυσ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Hi:14:19 Kamień Woda I też, nawet, mianowicie Do ??? Woda Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Wytrwałość Ludzki By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Hi:14:19 li/Tous e)le/anan u(/data, kai\ kate/klusen u(/data u(/ptia tou= CHO/matos tE=s gE=s· kai\ u(pomonE\n a)nTrO/pou a)pO/lesas.
Hi:14:19 liTus eleanan hydata, kai kateklysen hydata hyptia tu CHOmatos tEs gEs· kai hypomonEn anTrOpu apOlesas.
Hi:14:19 N2_APM VAI_AAI3P N3T_NPN C VAI_AAI3S N3T_NPN A1A_APN RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N1_GSF C N1_ASF N2_GSM VAI_AAI2S
Hi:14:19 stone ć water and also, even, namely to ??? water ć the ć the earth/land and also, even, namely endurance human to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Hi:14:19 stones (acc)   waters (nom|acc|voc) and he/she/it-???-ed waters (nom|acc|voc)   the (gen)   the (gen) earth/land (gen) and endurance (acc) human (gen) you(sg)-LOSE/DESTROY-ed
Hi:14:19 Hi_14:19_1 Hi_14:19_2 Hi_14:19_3 Hi_14:19_4 Hi_14:19_5 Hi_14:19_6 Hi_14:19_7 Hi_14:19_8 Hi_14:19_9 Hi_14:19_10 Hi_14:19_11 Hi_14:19_12 Hi_14:19_13 Hi_14:19_14 Hi_14:19_15
Hi:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:20 ὦσας αὐτὸν εἰς τέλος, καὶ ᾤχετο· ἐπέστησας αὐτῷ τὸ πρόσωπον καὶ ἐξαπέστειλας·
Hi:14:20 Thou drivest him to an end, and he is gone: thou settest thy face against him, and sendest him away; (Job 14:20 Brenton)
Hi:14:20 Miażdżysz na zawsze i on odchodzi, pozbawiasz kształtu, odsyłasz. (Job 14:20 BT_4)
Hi:14:20 ὦσας αὐτὸν εἰς τέλος, καὶ ᾤχετο· ἐπέστησας αὐτῷ τὸ πρόσωπον καὶ ἐξαπέστειλας·
Hi:14:20 ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό καί   ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-)
Hi:14:20 By pchać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu On/ona/to/to samo Twarz I też, nawet, mianowicie Do ???
Hi:14:20 O)=sas au)to\n ei)s te/los, kai\ O)/|CHeto· e)pe/stEsas au)tO=| to\ pro/sOpon kai\ e)Xape/steilas·
Hi:14:20 Osas auton eis telos, kai OCHeto· epestEsas autO to prosOpon kai eXapesteilas·
Hi:14:20 VAI_AAI2S RD_ASM P N3E_ASN C V1I_IMI3S VHI_AAI2S RD_DSM RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI2S
Hi:14:20 to push he/she/it/same into (+acc) end (event, consummation) and also, even, namely ć to stand over he/she/it/same the face and also, even, namely to ???
Hi:14:20 you(sg)-PUSH-ed, upon PUSH-ing (nom|voc) him/it/same (acc) into (+acc) end (nom|acc|voc) and   you(sg)-STand-ed-OVER him/it/same (dat) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) and you(sg)-???-ed
Hi:14:20 Hi_14:20_1 Hi_14:20_2 Hi_14:20_3 Hi_14:20_4 Hi_14:20_5 Hi_14:20_6 Hi_14:20_7 Hi_14:20_8 Hi_14:20_9 Hi_14:20_10 Hi_14:20_11 Hi_14:20_12
Hi:14:20 x x x x x x x x x x x x
Hi:14:21 πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ οὐκ οἶδεν, ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐκ ἐπίσταται·
Hi:14:21 and though his children be multiplied, he knows it not; and if they be few, he is not aware. (Job 14:21 Brenton)
Hi:14:21 Czy we czci jego synowie? - On nie wie. Czy też wzgardzeni? Już o tym nie myśli. (Job 14:21 BT_4)
Hi:14:21 πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ οὐκ οἶδεν, ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐκ ἐπίσταται·
Hi:14:21 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὀλίγος -η -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·στάτης, -ου, ὁ; ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)
Hi:14:21 Dużo zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Mało [zobacz oligarchię] By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? Przed przydechem mocnym Opanowuj; by wiedzieć
Hi:14:21 pollO=n de\ genome/nOn tO=n ui(O=n au)tou= ou)k oi)=den, e)a\n de\ o)li/goi ge/nOntai, ou)k e)pi/statai·
Hi:14:21 pollOn de genomenOn tOn hyiOn autu uk oiden, ean de oligoi genOntai, uk epistatai·
Hi:14:21 A1_GPM x VB_AMPGPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM D VX_XAI3S C x A1_NPM VB_AMS3P D V6_PMI3S
Hi:14:21 much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen the son he/she/it/same οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] little [see oligarchy] to become become, happen οὐχ before rough breathing master; to know
Hi:14:21 many (gen) Yet upon being-BECOME-ed (gen) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-has-PERCEIVE-ed if-ever Yet few (nom|voc) they-should-be-BECOME-ed not masters (nom|voc); he/she/it-is-being-KNOW-ed
Hi:14:21 Hi_14:21_1 Hi_14:21_2 Hi_14:21_3 Hi_14:21_4 Hi_14:21_5 Hi_14:21_6 Hi_14:21_7 Hi_14:21_8 Hi_14:21_9 Hi_14:21_10 Hi_14:21_11 Hi_14:21_12 Hi_14:21_13 Hi_14:21_14
Hi:14:21 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:14:22 ἀλλ’ ἢ αἱ σάρκες αὐτοῦ ἤλγησαν, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπένθησεν.
Hi:14:22 But his flesh is in pain, and his soul mourns. (Job 14:22 Brenton)
Hi:14:22 Zadręcza go własne ciało, odczuwa ból swojej duszy». (Job 14:22 BT_4)
Hi:14:22 ἀλλ’ αἱ σάρκες αὐτοῦ ἤλγησαν, δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπένθησεν.
Hi:14:22 ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
Hi:14:22 Ale Albo Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By smucić się
Hi:14:22 a)ll’ E)\ ai( sa/rkes au)tou= E)/lgEsan, E( de\ PSuCHE\ au)tou= e)pe/nTEsen.
Hi:14:22 all’ E hai sarkes autu ElgEsan, hE de PSyCHE autu epenTEsen.
Hi:14:22 C C RA_NPF N3K_NPF RD_GSM VAI_AAI3P RA_NSF x N1_NSF RD_GSM VAI_AAI3S
Hi:14:22 but or the flesh he/she/it/same ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to grieve
Hi:14:22 but or the (nom) flesh (nom|voc) him/it/same (gen)   the (nom) Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-GRIEVE-ed
Hi:14:22 Hi_14:22_1 Hi_14:22_2 Hi_14:22_3 Hi_14:22_4 Hi_14:22_5 Hi_14:22_6 Hi_14:22_7 Hi_14:22_8 Hi_14:22_9 Hi_14:22_10 Hi_14:22_11
Hi:14:22 x x x x x x x x x x x