Hi:32:1 Ἡσύχασαν δὲ καὶ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτοῦ ἔτι ἀντειπεῖν Ιωβ· ἦν γὰρ Ιωβ δίκαιος ἐναντίον αὐτῶν.
Hi:32:1 And his three friends also ceased any longer to answer Job: for Job was righteous before them. (Job 32:1 Brenton)
Hi:32:1 I zaprzestali trzej mężowie odpowiadać Hiobowi, gdyż w oczach własnych był on sprawiedliwy. (Job 32:1 BT_4)
Hi:32:1 Ἡσύχασαν δὲ καὶ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτοῦ ἔτι ἀντειπεῖν Ιωβ· ἦν γὰρ Ιωβ δίκαιος ἐναντίον αὐτῶν.
Hi:32:1 ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) δέ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -) Ἰώβ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ Ἰώβ, ὁ δίκαιος -αία -ον ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:32:1 By uspokajać się ize zaś I też, nawet, mianowicie Trzy Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze By mówić przeciw Hiob By być Dla odtąd, jak Hiob Właśnie prawy, właśnie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
Hi:32:1 *(Esu/CHasan de\ kai\ oi( trei=s fi/loi au)tou= e)/ti a)nteipei=n *iOb· E)=n ga\r *iOb di/kaios e)nanti/on au)tO=n.
Hi:32:1 hEsyCHasan de kai hoi treis filoi autu eti anteipein iOb· En gar iOb dikaios enantion autOn.
Hi:32:1 VA_AAI3P x C RA_NPM A3_NPM A1_NPM RD_GSM D VB_AAN N_NSM V9_IAI3S x N_NSM A1A_NSM P RD_GPM
Hi:32:1 to quiet-ize δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the three friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same yet/still to speak against Job to be for since, as Job just righteous, just in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
Hi:32:1 they-QUIET-IZE-ed, upon QUIET-IZE-ing (nom|acc|voc) Yet and the (nom) three (acc, nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) him/it/same (gen) yet/still to-SPEAK-AGAINST Job (indecl) he/she/it-was for Job (indecl) just ([Adj] nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Hi:32:1 Hi_32:1_1 Hi_32:1_2 Hi_32:1_3 Hi_32:1_4 Hi_32:1_5 Hi_32:1_6 Hi_32:1_7 Hi_32:1_8 Hi_32:1_9 Hi_32:1_10 Hi_32:1_11 Hi_32:1_12 Hi_32:1_13 Hi_32:1_14 Hi_32:1_15 Hi_32:1_16
Hi:32:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:2 ὠργίσθη δὲ Ελιους ὁ τοῦ Βαραχιηλ ὁ Βουζίτης ἐκ τῆς συγγενείας Ραμ τῆς Αυσίτιδος χώρας, ὠργίσθη δὲ τῷ Ιωβ σφόδρα, διότι ἀπέφηνεν ἑαυτὸν δίκαιον ἐναντίον κυρίου·
Hi:32:2 Then Elius the son of Barachiel, the Buzite, of the kindred of Ram, of the country of Ausis, was angered: and he was very angry with Job, because he justified himself before the Lord. (Job 32:2 Brenton)
Hi:32:2 Wtedy wybuchnął gniewem Elihu, syn Barakeela, Buzyta, ze szczepu Ram. Rozgniewał się na Hioba, że się uznaje za sprawiedliwego u Boga. (Job 32:2 BT_4)
Hi:32:2 ὠργίσθη δὲ Ελιους τοῦ Βαραχιηλ Βουζίτης ἐκ τῆς συγγενείας Ραμ τῆς Αυσίτιδος χώρας, ὠργίσθη δὲ τῷ Ιωβ σφόδρα, διότι ἀπέφηνεν ἑαυτὸν δίκαιον ἐναντίον κυρίου·
Hi:32:2 ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) δέ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό   χώρα, -ας, ἡ ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) δέ ὁ ἡ τό Ἰώβ, ὁ σφόδρα δι·ότι ἀπο·φαίνω [LXX] (-, -, απο+φην·[σ]-, -, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ δίκαιος -αία -ον ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:32:2 By robić zły zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Względny Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By robić zły zaś Hiob Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Z powodu tego: Tamto Do ??? Samo /nasz /twój /siebie Właśnie prawy, właśnie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:32:2 O)rgi/sTE de\ *elious o( tou= *baraCHiEl o( *bouDZi/tEs e)k tE=s suggenei/as *ram tE=s *ausi/tidos CHO/ras, O)rgi/sTE de\ tO=| *iOb sfo/dra, dio/ti a)pe/fEnen e(auto\n di/kaion e)nanti/on kuri/ou·
Hi:32:2 OrgisTE de elius ho tu baraCHiEl ho buDZitEs ek tEs syngeneias ram tEs ausitidos CHOras, OrgisTE de tO iOb sfodra, dioti apefEnen heauton dikaion enantion kyriu·
Hi:32:2 VSI_API3S x N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM P RA_GSF N1A_GSF N_GSF RA_GSF N3D_GSF N1A_GSF VSI_API3S x RA_DSM N_DSM D C VAI_AAI3S RD_ASM A1A_ASM P N2_GSM
Hi:32:2 to make angry δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the the ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the relative ć the ć region realm (clίme); land, country, territory, tract to make angry δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Job vehement, intense, keen, inveighingly, eager because of this: that to ??? self /our-/your-/themselves just righteous, just in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:32:2 he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY Yet   the (nom) the (gen)   the (nom)   out of (+gen) the (gen) relative (gen), relatives (acc)   the (gen)   region (gen), regions (acc) he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY Yet the (dat) Job (indecl) vehement, because of this: that he/she/it-???-ed self (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Hi:32:2 Hi_32:2_1 Hi_32:2_2 Hi_32:2_3 Hi_32:2_4 Hi_32:2_5 Hi_32:2_6 Hi_32:2_7 Hi_32:2_8 Hi_32:2_9 Hi_32:2_10 Hi_32:2_11 Hi_32:2_12 Hi_32:2_13 Hi_32:2_14 Hi_32:2_15 Hi_32:2_16 Hi_32:2_17 Hi_32:2_18 Hi_32:2_19 Hi_32:2_20 Hi_32:2_21 Hi_32:2_22 Hi_32:2_23 Hi_32:2_24 Hi_32:2_25 Hi_32:2_26
Hi:32:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:3 καὶ κατὰ τῶν τριῶν δὲ φίλων ὠργίσθη σφόδρα, διότι οὐκ ἠδυνήθησαν ἀποκριθῆναι ἀντίθετα Ιωβ καὶ ἔθεντο αὐτὸν εἶναι ἀσεβῆ.
Hi:32:3 And he was also very angry with his three friends, because they were not able to return answers to Job, yet set him down for an ungodly man. (Job 32:3 Brenton)
Hi:32:3 Rozgniewał się i na trzech przyjaciół, że nie znaleźli odpowiedzi i potępili Boga. (Job 32:3 BT_4)
Hi:32:3 καὶ κατὰ τῶν τριῶν δὲ φίλων ὠργίσθη σφόδρα, διότι οὐκ ἠδυνήθησαν ἀποκριθῆναι ἀντίθετα Ιωβ καὶ ἔθεντο αὐτὸν εἶναι ἀσεβῆ.
Hi:32:3 καί κατά ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δέ φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) σφόδρα δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   Ἰώβ, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·σεβής -ές
Hi:32:3 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Trzy zaś Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się By robić zły Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By odpowiadać Hiob I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo By być Bezbożny
Hi:32:3 kai\ kata\ tO=n triO=n de\ fi/lOn O)rgi/sTE sfo/dra, dio/ti ou)k E)dunE/TEsan a)pokriTE=nai a)nti/Teta *iOb kai\ e)/Tento au)to\n ei)=nai a)sebE=.
Hi:32:3 kai kata tOn triOn de filOn OrgisTE sfodra, dioti uk EdynETEsan apokriTEnai antiTeta iOb kai eTento auton einai asebE.
Hi:32:3 C P RA_GPM A3_GPM x A1_GPM VSI_API3S D C D VCI_API3P VC_APN A1B_APN N_ASM C VEI_AMI3P RD_ASM V9_PAN A3H_APN
Hi:32:3 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the three δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] friend companion; to kiss buss, lip, osculate to make angry vehement, intense, keen, inveighingly, eager because of this: that οὐχ before rough breathing to able to answer ć Job and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same to be ungodly
Hi:32:3 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) three (gen) Yet friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY vehement, because of this: that not they-were-ABLE-ed to-be-ANSWER-ed   Job (indecl) and they-were-PLACE-ed him/it/same (acc) to-be ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:32:3 Hi_32:3_1 Hi_32:3_2 Hi_32:3_3 Hi_32:3_4 Hi_32:3_5 Hi_32:3_6 Hi_32:3_7 Hi_32:3_8 Hi_32:3_9 Hi_32:3_10 Hi_32:3_11 Hi_32:3_12 Hi_32:3_13 Hi_32:3_14 Hi_32:3_15 Hi_32:3_16 Hi_32:3_17 Hi_32:3_18 Hi_32:3_19
Hi:32:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:4 Ελιους δὲ ὑπέμεινεν δοῦναι ἀπόκρισιν Ιωβ, ὅτι πρεσβύτεροι αὐτοῦ εἰσιν ἡμέραις.
Hi:32:4 But Elius had forborne to give an answer to Job, because they were older than he. (Job 32:4 Brenton)
Hi:32:4 Odwlekał jednak Elihu rozmowę swą z Hiobem, ponieważ tamci wiekiem byli od niego starsi. (Job 32:4 BT_4)
Hi:32:4 Ελιους δὲ ὑπέμεινεν δοῦναι ἀπόκρισιν Ιωβ, ὅτι πρεσβύτεροι αὐτοῦ εἰσιν ἡμέραις.
Hi:32:4   δέ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό·κρισις, -εως, ἡ Ἰώβ, ὁ ὅτι πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ
Hi:32:4 zaś By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać By dawać Odpowiedź Hiob Ponieważ/tamto Starszy On/ona/to/to samo By iść; by być Dzień
Hi:32:4 *elious de\ u(pe/meinen dou=nai a)po/krisin *iOb, o(/ti presbu/teroi au)tou= ei)sin E(me/rais.
Hi:32:4 elius de hypemeinen dunai apokrisin iOb, hoti presbyteroi autu eisin hEmerais.
Hi:32:4 N_NSM x VAI_AAI3S VO_AAN N3I_ASF N_ASM C N2_NPM RD_GSM V9_PAI3P N1A_DPF
Hi:32:4 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain to give answer Job because/that elder he/she/it/same to go; to be day
Hi:32:4   Yet he/she/it-ENDURE-ed to-GIVE answer (acc) Job (indecl) because/that elder ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are days (dat)
Hi:32:4 Hi_32:4_1 Hi_32:4_2 Hi_32:4_3 Hi_32:4_4 Hi_32:4_5 Hi_32:4_6 Hi_32:4_7 Hi_32:4_8 Hi_32:4_9 Hi_32:4_10 Hi_32:4_11
Hi:32:4 x x x x x x x x x x x
Hi:32:5 καὶ εἶδεν Ελιους ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπόκρισις ἐν στόματι τῶν τριῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐθυμώθη ὀργὴ αὐτοῦ.
Hi:32:5 And Elius saw that there was no answer in the mouth of the three men; and he was angered in his wrath. (Job 32:5 Brenton)
Hi:32:5 Teraz Elihu zauważył, że trzej mężowie nie wiedzą, co odpowiedzieć, i wybuchnął gniewem. (Job 32:5 BT_4)
Hi:32:5 καὶ εἶδεν Ελιους ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπόκρισις ἐν στόματι τῶν τριῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐθυμώθη ὀργὴ αὐτοῦ.
Hi:32:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό·κρισις, -εως, ἡ ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:32:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Odpowiedź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Trzy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo
Hi:32:5 kai\ ei)=den *elious o(/ti ou)k e)/stin a)po/krisis e)n sto/mati tO=n triO=n a)ndrO=n, kai\ e)TumO/TE o)rgE\ au)tou=.
Hi:32:5 kai eiden elius hoti uk estin apokrisis en stomati tOn triOn andrOn, kai eTymOTE orgE autu.
Hi:32:5 C VBI_AAI3S N_NSM C D V9_PAI3S N3I_NSF P N3M_DSN RA_GPM A3_GPM N3_GPM C VCI_API3S N1_NSF RD_GSM
Hi:32:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć because/that οὐχ before rough breathing to be answer in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma the three man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to anger wrath fume, anger, rage he/she/it/same
Hi:32:5 and he/she/it-SEE-ed   because/that not he/she/it-is answer (nom) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) the (gen) three (gen) men, husbands (gen) and he/she/it-was-ANGER-ed wrath (nom|voc) him/it/same (gen)
Hi:32:5 Hi_32:5_1 Hi_32:5_2 Hi_32:5_3 Hi_32:5_4 Hi_32:5_5 Hi_32:5_6 Hi_32:5_7 Hi_32:5_8 Hi_32:5_9 Hi_32:5_10 Hi_32:5_11 Hi_32:5_12 Hi_32:5_13 Hi_32:5_14 Hi_32:5_15 Hi_32:5_16
Hi:32:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:6 ὑπολαβὼν δὲ Ελιους ὁ τοῦ Βαραχιηλ ὁ Βουζίτης εἶπεν Νεώτερος μέν εἰμι τῷ χρόνῳ, ὑμεῖς δέ ἐστε πρεσβύτεροι· διὸ ἡσύχασα φοβηθεὶς τοῦ ὑμῖν ἀναγγεῖλαι τὴν ἐμαυτοῦ ἐπιστήμην·
Hi:32:6 And Elius the Buzite the son of Barachiel answered and said, I am younger in age, and ye are elder, wherefore I kept silence, fearing to declare to you my own knowledge. (Job 32:6 Brenton)
Hi:32:6 Zabrał głos Elihu, syn Barakeela, Buzyta, i rzekł: «Co do lat jestem młody, wy zaś jesteście już starzy: stąd się przeląkłem, strwożyłem, nie ujawniłem swej wiedzy. (Job 32:6 BT_4)
Hi:32:6 ὑπολαβὼν δὲ Ελιους τοῦ Βαραχιηλ Βουζίτης εἶπεν Νεώτερος μέν εἰμι τῷ χρόνῳ, ὑμεῖς δέ ἐστε πρεσβύτεροι· διὸ ἡσύχασα φοβηθεὶς τοῦ ὑμῖν ἀναγγεῖλαι τὴν ἐμαυτοῦ ἐπιστήμην·
Hi:32:6 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) μέν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) διό (δι’ ὅ) ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ  
Hi:32:6 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj Bardziej nowy/młodszy Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By iść; by być Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Ty zaś By być Starszy Z powodu którego By uspokajać się ize By bać się Ty By ogłaszać ogłaszaj, informuj Siebie
Hi:32:6 u(polabO\n de\ *elious o( tou= *baraCHiEl o( *bouDZi/tEs ei)=pen *neO/teros me/n ei)mi tO=| CHro/nO|, u(mei=s de/ e)ste presbu/teroi· dio\ E(su/CHasa fobETei\s tou= u(mi=n a)naggei=lai tE\n e)mautou= e)pistE/mEn·
Hi:32:6 hypolabOn de elius ho tu baraCHiEl ho buDZitEs eipen neOteros men eimi tO CHronO, hymeis de este presbyteroi· dio hEsyCHasa fobETeis tu hymin anangeilai tEn emautu epistEmEn·
Hi:32:6 VB_AAPNSM x N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM VBI_AAI3S A1A_NSMC x V9_PAI1S RA_DSM N2_DSM RP_NP x V9_PAI2P N2_NPM C VA_AAI1S VC_APPNSM RA_GSN RP_DP VA_AAN RA_ASF RD_GSM N1_ASF
Hi:32:6 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the the ć the ć to say/tell newer/younger indeed (yet, certainly, surely) to go; to be the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be elder because of which to quiet-ize to fear the you to proclaim proclaim, report the myself ć
Hi:32:6 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   the (nom) the (gen)   the (nom)   he/she/it-SAY/TELL-ed newer/younger ([Adj] nom) indeed I-am-GO-ing; I-am the (dat) time (dat) you(pl) (nom) Yet you(pl)-are, be-you(pl)! elder ([Adj] nom|voc) because of which I-QUIET-IZE-ed upon being-FEAR-ed (nom|voc) the (gen) you(pl) (dat) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) the (acc) myself (gen)  
Hi:32:6 Hi_32:6_1 Hi_32:6_2 Hi_32:6_3 Hi_32:6_4 Hi_32:6_5 Hi_32:6_6 Hi_32:6_7 Hi_32:6_8 Hi_32:6_9 Hi_32:6_10 Hi_32:6_11 Hi_32:6_12 Hi_32:6_13 Hi_32:6_14 Hi_32:6_15 Hi_32:6_16 Hi_32:6_17 Hi_32:6_18 Hi_32:6_19 Hi_32:6_20 Hi_32:6_21 Hi_32:6_22 Hi_32:6_23 Hi_32:6_24 Hi_32:6_25 Hi_32:6_26 Hi_32:6_27
Hi:32:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:7 εἶπα δὲ ὅτι Ὁ χρόνος ἐστὶν ὁ λαλῶν, ἐν πολλοῖς δὲ ἔτεσιν οἴδασιν σοφίαν.
Hi:32:7 And I said, It is not time that speaks, though in many years men know wisdom: (Job 32:7 Brenton)
Hi:32:7 Niech mówią lata - myślałem, podeszły wiek jest rozumny. (Job 32:7 BT_4)
Hi:32:7 εἶπα δὲ ὅτι χρόνος ἐστὶν λαλῶν, ἐν πολλοῖς δὲ ἔτεσιν οἴδασιν σοφίαν.
Hi:32:7 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὅτι ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ ἔτο·ς, -ους, τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σοφία, -ας, ἡ
Hi:32:7 By mówić/opowiadaj zaś Ponieważ/tamto Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By być By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo zaś Rok By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Hi:32:7 ei)=pa de\ o(/ti *(o CHro/nos e)sti\n o( lalO=n, e)n polloi=s de\ e)/tesin oi)/dasin sofi/an.
Hi:32:7 eipa de hoti o CHronos estin ho lalOn, en pollois de etesin oidasin sofian.
Hi:32:7 VAI_AAI1S x C RA_NSM N2_NSM V9_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM P A1_DPM x N3E_DPN VX_XAI3P N1A_ASF
Hi:32:7 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because/that the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to be the to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] year to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Hi:32:7 I-SAY/TELL-ed Yet because/that the (nom) time (nom) he/she/it-is the (nom) while SPEAK-ing (nom) in/among/by (+dat) many (dat) Yet years (dat) they-have-PERCEIVE-ed sapience (acc)
Hi:32:7 Hi_32:7_1 Hi_32:7_2 Hi_32:7_3 Hi_32:7_4 Hi_32:7_5 Hi_32:7_6 Hi_32:7_7 Hi_32:7_8 Hi_32:7_9 Hi_32:7_10 Hi_32:7_11 Hi_32:7_12 Hi_32:7_13 Hi_32:7_14
Hi:32:7 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:8 ἀλλὰ πνεῦμά ἐστιν ἐν βροτοῖς, πνοὴ δὲ παντοκράτορός ἐστιν ἡ διδάσκουσα·
Hi:32:8 but there is a spirit in mortals; and the inspiration of the Almighty is that which teaches. (Job 32:8 Brenton)
Hi:32:8 Ale to duch w człowieku, to Wszechmocnego tchnienie go poucza. (Job 32:8 BT_4)
Hi:32:8 ἀλλὰ πνεῦμά ἐστιν ἐν βροτοῖς, πνοὴ δὲ παντοκράτορός ἐστιν διδάσκουσα·
Hi:32:8 ἀλλά πνεῦμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν   πνοή, -ῆς, ἡ δέ παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
Hi:32:8 Ale Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Porywu/oddech zaś Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By być By uczyć
Hi:32:8 a)lla\ pneu=ma/ e)stin e)n brotoi=s, pnoE\ de\ pantokra/toro/s e)stin E( dida/skousa·
Hi:32:8 alla pneuma estin en brotois, pnoE de pantokratoros estin hE didaskusa·
Hi:32:8 C N3M_NSN V9_PAI3S P N2_DPM N1_NSF x N3R_GSM V9_PAI3S RA_NSF V1_PAPNSF
Hi:32:8 but spirit breath, spiritual utterance, wind to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć gust/breath δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Almighty ruler of all going before all to be the to teach
Hi:32:8 but spirit (nom|acc|voc) he/she/it-is in/among/by (+dat)   gust/breath (nom|voc) Yet Almighty ruler of all (gen) he/she/it-is the (nom) while TEACH-ing (nom|voc)
Hi:32:8 Hi_32:8_1 Hi_32:8_2 Hi_32:8_3 Hi_32:8_4 Hi_32:8_5 Hi_32:8_6 Hi_32:8_7 Hi_32:8_8 Hi_32:8_9 Hi_32:8_10 Hi_32:8_11
Hi:32:8 x x x x x x x x x x x
Hi:32:9 οὐχ οἱ πολυχρόνιοί εἰσιν σοφοί, οὐδ’ οἱ γέροντες οἴδασιν κρίμα.
Hi:32:9 The long-lived are not wise as such; neither do the aged know judgment. (Job 32:9 Brenton)
Hi:32:9 Mądrość nie z wiekiem przychodzi, a prawość nie tylko starcom jest znana. (Job 32:9 BT_4)
Hi:32:9 οὐχ οἱ πολυχρόνιοί εἰσιν σοφοί, οὐδ’ οἱ γέροντες οἴδασιν κρίμα.
Hi:32:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σοφός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) κρίμα[τ], -ατος, τό
Hi:32:9 ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Mądry ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Stary By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Hi:32:9 ou)CH oi( poluCHro/nioi/ ei)sin sofoi/, ou)d’ oi( ge/rontes oi)/dasin kri/ma.
Hi:32:9 uCH hoi polyCHronioi eisin sofoi, ud’ hoi gerontes oidasin krima.
Hi:32:9 D RA_NPM A1B_NPM V9_PAI3P A1_NPM C RA_NPM N3_NPM VX_XAI3P N3M_ASN
Hi:32:9 οὐχ before rough breathing the ć to go; to be wise οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the old man to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Hi:32:9 not the (nom)   he/she/it-is-GO-ing; they-are wise ([Adj] nom|voc) neither/nor the (nom) old men (nom|voc) they-have-PERCEIVE-ed sentence (nom|acc|voc)
Hi:32:9 Hi_32:9_1 Hi_32:9_2 Hi_32:9_3 Hi_32:9_4 Hi_32:9_5 Hi_32:9_6 Hi_32:9_7 Hi_32:9_8 Hi_32:9_9 Hi_32:9_10
Hi:32:9 x x x x x x x x x x
Hi:32:10 διὸ εἶπα Ἀκούσατέ μου, καὶ ἀναγγελῶ ὑμῖν ἃ οἶδα·
Hi:32:10 Wherefore I said, Hear me, and I will tell you what I know. (Job 32:10 Brenton)
Hi:32:10 Stąd mówię: Mnie posłuchajcie; niechaj przedstawię swą wiedzę! (Job 32:10 BT_4)
Hi:32:10 διὸ εἶπα Ἀκούσατέ μου, καὶ ἀναγγελῶ ὑμῖν οἶδα·
Hi:32:10 διό (δι’ ὅ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Hi:32:10 Z powodu którego By mówić/opowiadaj By słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Kto/, który/, który By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Hi:32:10 dio\ ei)=pa *)akou/sate/ mou, kai\ a)naggelO= u(mi=n a(/ oi)=da·
Hi:32:10 dio eipa akusate mu, kai anangelO hymin ha oida·
Hi:32:10 C VAI_AAI1S VA_AAD2P RP_GS C VF2_FAI1S RP_DP RR_APN VX_XAI1S
Hi:32:10 because of which to say/tell to hear I and also, even, namely to proclaim proclaim, report you who/whom/which to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Hi:32:10 because of which I-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! me (gen) and I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed you(pl) (dat) who/whom/which (nom|acc) I-have-PERCEIVE-ed
Hi:32:10 Hi_32:10_1 Hi_32:10_2 Hi_32:10_3 Hi_32:10_4 Hi_32:10_5 Hi_32:10_6 Hi_32:10_7 Hi_32:10_8 Hi_32:10_9
Hi:32:10 x x x x x x x x x
Hi:32:11 ἐνωτίζεσθέ μου τὰ ῥήματα· ἐρῶ γὰρ ὑμῶν ἀκουόντων, ἄχρι οὗ ἐτάσητε λόγους.
Hi:32:11 Hearken to my words; for I will speak in your hearing, until ye shall have tried the matter with words: (Job 32:11 Brenton)
Hi:32:11 Czekałem na wasze mowy, wasze dowody ważyłem; gdyście szukali wyrazów, (Job 32:11 BT_4)
Hi:32:11 ἐνωτίζεσθέ μου τὰ ῥήματα· ἐρῶ γὰρ ὑμῶν ἀκουόντων, ἄχρι οὗ ἐτάσητε λόγους.
Hi:32:11 ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἄχρι/ἄχρις οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ   λόγος, -ου, ὁ
Hi:32:11 By słuchać Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By kochać; by mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak Ty By słyszeć Aż (+informacja) do; nawet do, o ile {aż}, do najwyższego, zupełnie [???? Przed samogłoskami i spółgłoski; ????? Przed samogłoskami tylko] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Hi:32:11 e)nOti/DZesTe/ mou ta\ r(E/mata· e)rO= ga\r u(mO=n a)kouo/ntOn, a)/CHri ou(= e)ta/sEte lo/gous.
Hi:32:11 enOtiDZesTe mu ta rEmata· erO gar hymOn akuontOn, aCHri hu etasEte logus.
Hi:32:11 V1_PMD2P RP_GS RA_APN N3M_APN VF2_FAI1S x RP_GP V1_PAPGPM P RR_GSM VA_AAS2P N2_APM
Hi:32:11 to listen I the declaration statement, utterance to love; to say/tell for since, as you to hear until (+gen) up to; even to, as far as, to the uttermost, utterly [ἄχρι before vowels and consonants; ἄχρις before vowels only] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Hi:32:11 you(pl)-are-being-LISTEN-ed, be-you(pl)-being-LISTEN-ed!, you(pl)-were-being-LISTEN-ed me (gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL for you(pl) (gen) let-them-be-HEAR-ing! (classical), while HEAR-ing (gen) until (+gen) where; who/whom/which (gen)   words (acc)
Hi:32:11 Hi_32:11_1 Hi_32:11_2 Hi_32:11_3 Hi_32:11_4 Hi_32:11_5 Hi_32:11_6 Hi_32:11_7 Hi_32:11_8 Hi_32:11_9 Hi_32:11_10 Hi_32:11_11 Hi_32:11_12
Hi:32:11 x x x x x x x x x x x x
Hi:32:12 καὶ μέχρι ὑμῶν συνήσω, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν τῷ Ιωβ ἐλέγχων, ἀνταποκρινόμενος ῥήματα αὐτοῦ ἐξ ὑμῶν,
Hi:32:12 and I shall understand as far as you; and, behold, there was no one of you that answered Job his words in argument, (Job 32:12 Brenton)
Hi:32:12 zwracałem na was uwagę. Nikt z was nie zwyciężył Hioba, nikt mu już nie odpowiada. (Job 32:12 BT_4)
Hi:32:12 καὶ μέχρι ὑμῶν συνήσω, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν τῷ Ιωβ ἐλέγχων, ἀνταποκρινόμενος ῥήματα αὐτοῦ ἐξ ὑμῶν,
Hi:32:12 καί μέχρι/μέχρις σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰώβ, ὁ ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἀντ·απο·κρίνομαι (ανταπο+κριν-, -, ανταπο+κριν·[σ]-, -, -, ανταπο+κρι·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Hi:32:12 I też, nawet, mianowicie Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Ty By rozumieć I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być Hiob Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny By odpowiadać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty
Hi:32:12 kai\ me/CHri u(mO=n sunE/sO, kai\ i)dou\ ou)k E)=n tO=| *iOb e)le/gCHOn, a)ntapokrino/menos r(E/mata au)tou= e)X u(mO=n,
Hi:32:12 kai meCHri hymOn synEsO, kai idu uk En tO iOb elenCHOn, antapokrinomenos rEmata autu eX hymOn,
Hi:32:12 C P RP_GP VF_FAI1S C I D V9_IAI3S RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM V1_PMPNSM N3M_APN RD_GSM P RP_GP
Hi:32:12 and also, even, namely until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] you to understand and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be the Job conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty to rejoin declaration statement, utterance he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels you
Hi:32:12 and until you(pl) (gen) I-will-UNDERSTand, I-should-UNDERSTand and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was the (dat) Job (indecl) convictions (gen); while REPROVE-ing (nom) while being-REJOIN-ed (nom) declarations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) you(pl) (gen)
Hi:32:12 Hi_32:12_1 Hi_32:12_2 Hi_32:12_3 Hi_32:12_4 Hi_32:12_5 Hi_32:12_6 Hi_32:12_7 Hi_32:12_8 Hi_32:12_9 Hi_32:12_10 Hi_32:12_11 Hi_32:12_12 Hi_32:12_13 Hi_32:12_14 Hi_32:12_15 Hi_32:12_16
Hi:32:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:13 ἵνα μὴ εἴπητε Εὕρομεν σοφίαν κυρίῳ προσθέμενοι·
Hi:32:13 lest ye should say, We have found that we have added wisdom to the Lord. (Job 32:13 Brenton)
Hi:32:13 Nie mówcie: "Znaleźliśmy mądrość"; odeprze go Bóg, a nie człowiek. (Job 32:13 BT_4)
Hi:32:13 ἵνα μὴ εἴπητε Εὕρομεν σοφίαν κυρίῳ προσθέμενοι·
Hi:32:13 ἵνα μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σοφία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
Hi:32:13 żeby / ażeby / bo Nie By mówić/opowiadaj By znajdować Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dodawać do
Hi:32:13 i(/na mE\ ei)/pEte *eu(/romen sofi/an kuri/O| prosTe/menoi·
Hi:32:13 hina mE eipEte heuromen sofian kyriO prosTemenoi·
Hi:32:13 C D VB_AAS2P VB_AAI1P N1A_ASF N2_DSM VE_AMPNPM
Hi:32:13 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to say/tell to find sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to add to
Hi:32:13 so that / in order to /because not you(pl)-should-SAY/TELL we-FIND-ed sapience (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon being-ADD-ed-TO (nom|voc)
Hi:32:13 Hi_32:13_1 Hi_32:13_2 Hi_32:13_3 Hi_32:13_4 Hi_32:13_5 Hi_32:13_6 Hi_32:13_7
Hi:32:13 x x x x x x x
Hi:32:14 ἀνθρώπῳ δὲ ἐπετρέψατε λαλῆσαι τοιαῦτα ῥήματα. –
Hi:32:14 And ye have commissioned a man to speak such words. (Job 32:14 Brenton)
Hi:32:14 Własną przygotowuję mowę i nie tak, jak wy, mu odpowiem. (Job 32:14 BT_4)
Hi:32:14 ἀνθρώπῳ δὲ ἐπετρέψατε λαλῆσαι τοιαῦτα ῥήματα.
Hi:32:14 ἄνθρωπος, -ου, ὁ δέ ἐπι·τρέπω (επι+τρεπ-, -, επι+τρεψ-, -, επι+τετραπ-, επι+τραπ·[θ]-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ῥῆμα[τ], -ατος, τό  
Hi:32:14 Ludzki zaś By pozwalać By mówić Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie  
Hi:32:14 a)nTrO/pO| de\ e)petre/PSate lalE=sai toiau=ta r(E/mata.
Hi:32:14 anTrOpO de epetrePSate lalEsai toiauta rEmata.
Hi:32:14 N2_DSM x VAI_AAI2P VA_AAN A1_APN N3M_APN
Hi:32:14 human δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to allow to speak such as this kind such, like [τοσαυτην] declaration statement, utterance  
Hi:32:14 human (dat) Yet you(pl)-ALLOW-ed to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) such as this kind (nom|acc) declarations (nom|acc|voc)  
Hi:32:14 Hi_32:14_1 Hi_32:14_2 Hi_32:14_3 Hi_32:14_4 Hi_32:14_5 Hi_32:14_6 Hi_32:14_7
Hi:32:14 x x x x x x x
Hi:32:15 ἐπτοήθησαν, οὐκ ἀπεκρίθησαν ἔτι, ἐπαλαίωσαν ἐξ αὐτῶν λόγους.
Hi:32:15 They were afraid, they answered no longer; they gave up their speaking. (Job 32:15 Brenton)
Hi:32:15 Zamilkli. Już więcej nie mówią: widocznie słów zabrakło. (Job 32:15 BT_4)
Hi:32:15 ἐπτοήθησαν, οὐκ ἀπεκρίθησαν ἔτι, ἐπαλαίωσαν ἐξ αὐτῶν λόγους.
Hi:32:15 πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἔτι παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ
Hi:32:15 Do ??? ??? Przed przydechem mocnym By odpowiadać Jeszcze/jeszcze By robić stary Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Hi:32:15 e)ptoE/TEsan, ou)k a)pekri/TEsan e)/ti, e)palai/Osan e)X au)tO=n lo/gous.
Hi:32:15 eptoETEsan, uk apekriTEsan eti, epalaiOsan eX autOn logus.
Hi:32:15 VCI_API3P D VCI_API3P D V4I_AAI3P P RD_GPM N2_APM
Hi:32:15 to ??? οὐχ before rough breathing to answer yet/still to make old out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Hi:32:15 they-were-???-ed not they-were-ANSWER-ed yet/still they-MAKE-ed-OLD out of (+gen) them/same (gen) words (acc)
Hi:32:15 Hi_32:15_1 Hi_32:15_2 Hi_32:15_3 Hi_32:15_4 Hi_32:15_5 Hi_32:15_6 Hi_32:15_7 Hi_32:15_8
Hi:32:15 x x x x x x x x
Hi:32:16 ὑπέμεινα, οὐ γὰρ ἐλάλησαν· ὅτι ἔστησαν, οὐκ ἀπεκρίθησαν.
Hi:32:16 I waited, (for I had not spoken,)because they stood still, they answered not. (Job 32:16 Brenton)
Hi:32:16 Czekałem. Nie odpowiadają. Stoją. Nie wiedzą, co odrzec. (Job 32:16 BT_4)
Hi:32:16 ὑπέμεινα, οὐ γὰρ ἐλάλησαν· ὅτι ἔστησαν, οὐκ ἀπεκρίθησαν.
Hi:32:16 ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὅτι ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
Hi:32:16 By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By mówić Ponieważ/tamto By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym By odpowiadać
Hi:32:16 u(pe/meina, ou) ga\r e)la/lEsan· o(/ti e)/stEsan, ou)k a)pekri/TEsan.
Hi:32:16 hypemeina, u gar elalEsan· hoti estEsan, uk apekriTEsan.
Hi:32:16 VAI_AAI1S D x VAI_AAI3P C VAI_AAI3P D VCI_API3P
Hi:32:16 to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain οὐχ before rough breathing for since, as to speak because/that to cause to stand οὐχ before rough breathing to answer
Hi:32:16 I-ENDURE-ed not for they-SPEAK-ed because/that they-CAUSE-ed-TO-STand not they-were-ANSWER-ed
Hi:32:16 Hi_32:16_1 Hi_32:16_2 Hi_32:16_3 Hi_32:16_4 Hi_32:16_5 Hi_32:16_6 Hi_32:16_7 Hi_32:16_8
Hi:32:16 x x x x x x x x
Hi:32:17 Ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
Hi:32:17 And Elius continued, and said, I will again speak, (Job 32:17 Brenton)
Hi:32:17 Niech ja z kolei coś powiem, niech ja wyjawię swą wiedzę! (Job 32:17 BT_4)
Hi:32:17 Ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
Hi:32:17 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:32:17 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj
Hi:32:17 *(upolabO\n de\ *elious le/gei
Hi:32:17 ypolabOn de elius legei
Hi:32:17 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:32:17 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to say/tell
Hi:32:17 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:32:17 Hi_32:17_1 Hi_32:17_2 Hi_32:17_3 Hi_32:17_4
Hi:32:17 x x x x
Hi:32:18 Πάλιν λαλήσω· πλήρης γάρ εἰμι ῥημάτων, ὀλέκει γάρ με τὸ πνεῦμα τῆς γαστρός·
Hi:32:18 for I am full of words, for the spirit of my belly destroys me. (Job 32:18 Brenton)
Hi:32:18 Gdyż słów jestem pełen, od wnętrza duch mnie przymusza. (Job 32:18 BT_4)
Hi:32:18 Πάλιν λαλήσω· πλήρης γάρ εἰμι ῥημάτων, ὀλέκει γάρ με τὸ πνεῦμα τῆς γαστρός·
Hi:32:18 πάλιν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πλήρης -ες γάρ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό   γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ
Hi:32:18 Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By mówić Pełny Dla odtąd, jak By iść; by być Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Dla odtąd, jak Ja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Brzuch
Hi:32:18 *pa/lin lalE/sO· plE/rEs ga/r ei)mi r(Ema/tOn, o)le/kei ga/r me to\ pneu=ma tE=s gastro/s·
Hi:32:18 palin lalEsO· plErEs gar eimi rEmatOn, olekei gar me to pneuma tEs gastros·
Hi:32:18 D VF_FAI1S A3H_NSM x V9_PAI1S N3M_GPN V1_PAI3S x RP_AS RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N3_GSF
Hi:32:18 again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to speak full for since, as to go; to be declaration statement, utterance ć for since, as I the spirit breath, spiritual utterance, wind the belly
Hi:32:18 again I-will-SPEAK, I-should-SPEAK full ([Adj] nom) for I-am-GO-ing; I-am declarations (gen)   for me (acc) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) the (gen) belly (gen)
Hi:32:18 Hi_32:18_1 Hi_32:18_2 Hi_32:18_3 Hi_32:18_4 Hi_32:18_5 Hi_32:18_6 Hi_32:18_7 Hi_32:18_8 Hi_32:18_9 Hi_32:18_10 Hi_32:18_11 Hi_32:18_12 Hi_32:18_13
Hi:32:18 x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:19 ἡ δὲ γαστήρ μου ὥσπερ ἀσκὸς γλεύκους ζέων δεδεμένος ἢ ὥσπερ φυσητὴρ χαλκέως ἐρρηγώς.
Hi:32:19 And my belly is as a skin of sweet wine, bound up and ready to burst; or as a brazier's labouring bellows. (Job 32:19 Brenton)
Hi:32:19 Me serce jak wino zamknięte, rwie się jak nowe bukłaki. (Job 32:19 BT_4)
Hi:32:19 δὲ γαστήρ μου ὥσπερ ἀσκὸς γλεύκους ζέων δεδεμένος ὥσπερ φυσητὴρ χαλκέως ἐρρηγώς.
Hi:32:19 ὁ ἡ τό δέ γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ ἀσκός, -οῦ, ὁ γλεῦκο·ς, -ους, τό ζέω (ζε-, -, ζε·σ-, -, -, -) δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἤ[1] ὥσ·περ φυσητήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] χαλκεύς, -έως, ὁ ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-)
Hi:32:19 zaś Brzuch Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Kozia skóra Słodkie wino Do ognistej gorącej namiętności gorliwości zazdrości zawiści, chciwość, uraza; czujność, gorliwość; nietolerancja 'by palić się z entuzjazmem' By wiązać Albo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" ??? Kowal By drzeć się
Hi:32:19 E( de\ gastE/r mou O(/sper a)sko\s gleu/kous DZe/On dedeme/nos E)\ O(/sper fusEtE\r CHalke/Os e)rrEgO/s.
Hi:32:19 hE de gastEr mu hOsper askos gleukus DZeOn dedemenos E hOsper fysEtEr CHalkeOs errEgOs.
Hi:32:19 RA_NSF x N3_NSF RP_GS D N2_NSM N3E_GSN V2_PAPNSM VM_XMPNSM C D N3H_NSM N3V_GSM VXI_XAPNSM
Hi:32:19 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] belly I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" wine-skin sweet wine to fiery hot passion zeal jealousy envy, covetousness, resentment; vigilance, zealousness; intolerance 'to burn with enthusiasm' to bind or just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ??? blacksmith to rend
Hi:32:19 the (nom) Yet belly (nom) me (gen) just as wine-skin (nom) sweet wine (gen) while FIERY HOT PASSION-ing (nom) having-been-BIND-ed (nom) or just as ??? (nom|voc) blacksmith (gen) having REND-ed (nom)
Hi:32:19 Hi_32:19_1 Hi_32:19_2 Hi_32:19_3 Hi_32:19_4 Hi_32:19_5 Hi_32:19_6 Hi_32:19_7 Hi_32:19_8 Hi_32:19_9 Hi_32:19_10 Hi_32:19_11 Hi_32:19_12 Hi_32:19_13 Hi_32:19_14
Hi:32:19 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:32:20 λαλήσω, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἀνοίξας τὰ χείλη·
Hi:32:20 I will speak, that I may open my lips and relieve myself. (Job 32:20 Brenton)
Hi:32:20 Muszę powiedzieć dla ulgi. Otworzę swe usta. Przemówię. (Job 32:20 BT_4)
Hi:32:20 λαλήσω, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἀνοίξας τὰ χείλη·
Hi:32:20 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἵνα ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων
Hi:32:20 By mówić żeby / ażeby / bo By odświeżać się powracaj do życia By otwierać Warga
Hi:32:20 lalE/sO, i(/na a)napau/sOmai a)noi/Xas ta\ CHei/lE·
Hi:32:20 lalEsO, hina anapausOmai anoiXas ta CHeilE·
Hi:32:20 VF_FAI1S C VA_AMS1S VA_AAPNSM RA_APN N3E_APN
Hi:32:20 to speak so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to refresh revive to open up the lip
Hi:32:20 I-will-SPEAK, I-should-SPEAK so that / in order to /because I-should-be-REFRESH-ed upon OPEN-ing-UP (nom|voc) the (nom|acc) lips (nom|acc|voc)
Hi:32:20 Hi_32:20_1 Hi_32:20_2 Hi_32:20_3 Hi_32:20_4 Hi_32:20_5 Hi_32:20_6
Hi:32:20 x x x x x x
Hi:32:21 ἄνθρωπον γὰρ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ βροτὸν οὐ μὴ ἐντραπῶ·
Hi:32:21 For truly I will not be awed because of man, nor indeed will I be confounded before a mortal. (Job 32:21 Brenton)
Hi:32:21 Nie trzymam niczyjej strony. Nie będę schlebiał nikomu, (Job 32:21 BT_4)
Hi:32:21 ἄνθρωπον γὰρ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ βροτὸν οὐ μὴ ἐντραπῶ·
Hi:32:21 ἄνθρωπος, -ου, ὁ γάρ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἀλλά μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ οὐδέ (οὐ δέ)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-)
Hi:32:21 Ludzki Dla odtąd, jak ??? Przed przydechem mocnym Nie By zawstydzać Ale ???; miesiąc ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym Nie By wstydzić się wstydził się
Hi:32:21 a)/nTrOpon ga\r ou) mE\ ai)sCHunTO=, a)lla\ mE\n ou)de\ broto\n ou) mE\ e)ntrapO=·
Hi:32:21 anTrOpon gar u mE aisCHynTO, alla mEn ude broton u mE entrapO·
Hi:32:21 N2_ASM x D D VC_APS1S C x C N2_ASM D D VB_AAS1S
Hi:32:21 human for since, as οὐχ before rough breathing not to put to shame but ???; month οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć οὐχ before rough breathing not to shame shamed
Hi:32:21 human (acc) for not not I-should-be-PUT-ed-TO-SHAME but ???; month (nom|voc) neither/nor   not not I-should-be-SHAME-ed
Hi:32:21 Hi_32:21_1 Hi_32:21_2 Hi_32:21_3 Hi_32:21_4 Hi_32:21_5 Hi_32:21_6 Hi_32:21_7 Hi_32:21_8 Hi_32:21_9 Hi_32:21_10 Hi_32:21_11 Hi_32:21_12
Hi:32:21 x x x x x x x x x x x x
Hi:32:22 οὐ γὰρ ἐπίσταμαι θαυμάσαι πρόσωπον· εἰ δὲ μή, καὶ ἐμὲ σῆτες ἔδονται.
Hi:32:22 For I know not how to respect persons: and if otherwise, even the moths would eat me. (Job 32:22 Brenton)
Hi:32:22 gdyż dusza moja nie cierpi pochlebstw, wnet by mnie Stwórca usunął. (Job 32:22 BT_4)
Hi:32:22 οὐ γὰρ ἐπίσταμαι θαυμάσαι πρόσωπον· εἰ δὲ μή, καὶ ἐμὲ σῆτες ἔδονται.
Hi:32:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό εἰ δέ μή καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σή[τ]ς, -ητός, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Hi:32:22 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By wiedzieć By być zaskakiwany są podziwiany przy Twarz Jeżeli zaś Nie I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój Ćma By jeść
Hi:32:22 ou) ga\r e)pi/stamai Tauma/sai pro/sOpon· ei) de\ mE/, kai\ e)me\ sE=tes e)/dontai.
Hi:32:22 u gar epistamai Taumasai prosOpon· ei de mE, kai eme sEtes edontai.
Hi:32:22 D x V6_PMI1S VA_AAN N2N_ASN C x D C RP_AS N1M_NPM VF_FMI3P
Hi:32:22 οὐχ before rough breathing for since, as to know to be surprised be marvelled at face if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not and also, even, namely I; my/mine moth to eat
Hi:32:22 not for I-am-being-KNOW-ed to-BE SURPRISED, be-you(sg)-BE SURPRISED-ed!, he/she/it-happens-to-BE SURPRISED (opt) face (nom|acc|voc) if Yet not and me (acc); my/mine (voc) moths (nom|voc) they-will-be-EAT-ed
Hi:32:22 Hi_32:22_1 Hi_32:22_2 Hi_32:22_3 Hi_32:22_4 Hi_32:22_5 Hi_32:22_6 Hi_32:22_7 Hi_32:22_8 Hi_32:22_9 Hi_32:22_10 Hi_32:22_11 Hi_32:22_12
Hi:32:22 x x x x x x x x x x x x