Hi:33:1 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἄκουσον, Ιωβ, τὰ ῥήματά μου καὶ λαλιὰν ἐνωτίζου μου·
Hi:33:1 Howbeit hear, Job, my words, and hearken to my speech. (Job 33:1 Brenton)
Hi:33:1 Chciej słuchać, Hiobie, mej mowy, nadstaw ucha na wszystkie me słowa. (Job 33:1 BT_4)
Hi:33:1 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἄκουσον, Ιωβ, τὰ ῥήματά μου καὶ λαλιὰν ἐνωτίζου μου·
Hi:33:1 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰώβ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλιά, -ᾶς, ἡ ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:33:1 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale By słyszeć Hiob Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja I też, nawet, mianowicie Mowa By słuchać Ja
Hi:33:1 ou) mE\n de\ a)lla\ a)/kouson, *iOb, ta\ r(E/mata/ mou kai\ lalia\n e)nOti/DZou mou·
Hi:33:1 u mEn de alla akuson, iOb, ta rEmata mu kai lalian enOtiDZu mu·
Hi:33:1 D x x C VA_AAD2S N_NSM RA_APN N3M_APN RP_GS C N1A_ASF V1_PMD2S RP_GS
Hi:33:1 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but to hear Job the declaration statement, utterance I and also, even, namely speech to listen I
Hi:33:1 not ???; month (nom|voc) Yet but do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Job (indecl) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen) and speech (acc) be-you(sg)-being-LISTEN-ed!, you(sg)-were-being-LISTEN-ed me (gen)
Hi:33:1 Hi_33:1_1 Hi_33:1_2 Hi_33:1_3 Hi_33:1_4 Hi_33:1_5 Hi_33:1_6 Hi_33:1_7 Hi_33:1_8 Hi_33:1_9 Hi_33:1_10 Hi_33:1_11 Hi_33:1_12 Hi_33:1_13
Hi:33:1 x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:2 ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ ἐλάλησεν ἡ γλῶσσά μου.
Hi:33:2 For behold, I have opened my mouth, and my tongue has spoken. (Job 33:2 Brenton)
Hi:33:2 Pomyśleć chciej, usta otwarłem, język mówi pod podniebieniem, (Job 33:2 BT_4)
Hi:33:2 ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ ἐλάλησεν γλῶσσά μου.
Hi:33:2 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:33:2 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak By otwierać Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie By mówić Język przez metonimia, język Ja
Hi:33:2 i)dou\ ga\r E)/noiXa to\ sto/ma mou, kai\ e)la/lEsen E( glO=ssa/ mou.
Hi:33:2 idu gar EnoiXa to stoma mu, kai elalEsen hE glOssa mu.
Hi:33:2 I x VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VAI_AAI3S RA_NSF N1S_NSF RP_GS
Hi:33:2 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as to open up the mouth/maw stoma I and also, even, namely to speak the tongue by metonymy, a language I
Hi:33:2 be-you(sg)-SEE-ed! for I-OPEN-ed-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-SPEAK-ed the (nom) tongue (nom|voc) me (gen)
Hi:33:2 Hi_33:2_1 Hi_33:2_2 Hi_33:2_3 Hi_33:2_4 Hi_33:2_5 Hi_33:2_6 Hi_33:2_7 Hi_33:2_8 Hi_33:2_9 Hi_33:2_10 Hi_33:2_11
Hi:33:2 x x x x x x x x x x x
Hi:33:3 καθαρά μου ἡ καρδία ῥήμασιν, σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει.
Hi:33:3 My heart shall be found pure by my words; and the understanding of my lips shall meditate purity. (Job 33:3 Brenton)
Hi:33:3 prawe me serce i mowa, czysta w mych ustach jest mądrość. (Job 33:3 BT_4)
Hi:33:3 καθαρά μου καρδία ῥήμασιν, σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει.
Hi:33:3 καθαρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύν·εσις, -εως, ἡ δέ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθαρός -ά -όν νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -)
Hi:33:3 Czysty Ja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Wglądu/orientacja zaś Warga Ja Czysty By spostrzegać wiedz
Hi:33:3 kaTara/ mou E( kardi/a r(E/masin, su/nesis de\ CHeile/On mou kaTara\ noE/sei.
Hi:33:3 kaTara mu hE kardia rEmasin, synesis de CHeileOn mu kaTara noEsei.
Hi:33:3 A1A_NSF RP_GS RA_NSF N1A_NSF N3M_DPN N3I_NSF x N3E_GPN RP_GS A1A_NSF VF_FAI3S
Hi:33:3 clean I the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) declaration statement, utterance insight/discernment δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lip I clean to discern know
Hi:33:3 clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) the (nom) heart (nom|voc) declarations (dat) insight/discernment (nom) Yet lips (gen) me (gen) clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-DISCERN, you(sg)-will-be-DISCERN-ed (classical)
Hi:33:3 Hi_33:3_1 Hi_33:3_2 Hi_33:3_3 Hi_33:3_4 Hi_33:3_5 Hi_33:3_6 Hi_33:3_7 Hi_33:3_8 Hi_33:3_9 Hi_33:3_10 Hi_33:3_11
Hi:33:3 x x x x x x x x x x x
Hi:33:4 πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με, πνοὴ δὲ παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με.
Hi:33:4 The Divine Spirit is that which formed me, and the breath of the Almighty that which teaches me. (Job 33:4 Brenton)
Hi:33:4 I mnie też stworzył duch Boży, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło. (Job 33:4 BT_4)
Hi:33:4 πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με, πνοὴ δὲ παντοκράτορος διδάσκουσά με.
Hi:33:4 πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πνοή, -ῆς, ἡ δέ παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:33:4 Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Boży; boży By czynić/rób Ja Porywu/oddech zaś Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By uczyć Ja
Hi:33:4 pneu=ma Tei=on to\ poiE=sa/n me, pnoE\ de\ pantokra/toros E( dida/skousa/ me.
Hi:33:4 pneuma Teion to poiEsan me, pnoE de pantokratoros hE didaskusa me.
Hi:33:4 N3M_NSN A1A_NSN RA_NSN VA_AAPNSN RP_AS N1_NSF x N3R_GSM RA_NSF V1_PAPNSF RP_AS
Hi:33:4 spirit breath, spiritual utterance, wind divine; divine the to do/make I gust/breath δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Almighty ruler of all going before all the to teach I
Hi:33:4 spirit (nom|acc|voc) divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) upon DO/MAKE-ing (nom|acc|voc) me (acc) gust/breath (nom|voc) Yet Almighty ruler of all (gen) the (nom) while TEACH-ing (nom|voc) me (acc)
Hi:33:4 Hi_33:4_1 Hi_33:4_2 Hi_33:4_3 Hi_33:4_4 Hi_33:4_5 Hi_33:4_6 Hi_33:4_7 Hi_33:4_8 Hi_33:4_9 Hi_33:4_10 Hi_33:4_11
Hi:33:4 x x x x x x x x x x x
Hi:33:5 ἐὰν δύνῃ, δός μοι ἀπόκρισιν πρὸς ταῦτα· ὑπόμεινον, στῆθι κατ’ ἐμὲ καὶ ἐγὼ κατὰ σέ.
Hi:33:5 If thou canst, give me an answer: wait therefore; stand against me, and I will stand against thee. (Job 33:5 Brenton)
Hi:33:5 Jeśli zdołasz, odpowiedz! Sprzeciw się, przedstaw swą sprawę! (Job 33:5 BT_4)
Hi:33:5 ἐὰν δύνῃ, δός μοι ἀπόκρισιν πρὸς ταῦτα· ὑπόμεινον, στῆθι κατ’ ἐμὲ καὶ ἐγὼ κατὰ σέ.
Hi:33:5 ἐάν (εἰ ἄν) δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό·κρισις, -εως, ἡ πρός οὗτος αὕτη τοῦτο ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:33:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By dawać Ja Odpowiedź Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Hi:33:5 e)a\n du/nE|, do/s moi a)po/krisin pro\s tau=ta· u(po/meinon, stE=Ti kat’ e)me\ kai\ e)gO\ kata\ se/.
Hi:33:5 ean dynE, dos moi apokrisin pros tauta· hypomeinon, stETi kat’ eme kai egO kata se.
Hi:33:5 C V6_PMS2S VO_AAD2S RP_DS N3I_ASF P RD_APN VA_AAD2S VH_AAD2S P RP_AS C RP_NS P RP_AS
Hi:33:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to give I answer toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Hi:33:5 if-ever you(sg)-are-being-SET-ed, he/she/it-should-be-SET-ing, you(sg)-should-be-being-SET-ed; you(sg)-should-be-being-ABLE-ed, you(sg)-are-being-ABLE-ed do-GIVE-you(sg)! me (dat) answer (acc) toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc) do-ENDURE-you(sg)! do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (acc); my/mine (voc) and I (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Hi:33:5 Hi_33:5_1 Hi_33:5_2 Hi_33:5_3 Hi_33:5_4 Hi_33:5_5 Hi_33:5_6 Hi_33:5_7 Hi_33:5_8 Hi_33:5_9 Hi_33:5_10 Hi_33:5_11 Hi_33:5_12 Hi_33:5_13 Hi_33:5_14 Hi_33:5_15
Hi:33:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:6 ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγώ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ διηρτίσμεθα.
Hi:33:6 Thou art formed out of the clay as also I: we have been formed out of the same substance. (Job 33:6 Brenton)
Hi:33:6 Tylem, co ty, wart u Boga. I jam jest z gliny zrobiony. (Job 33:6 BT_4)
Hi:33:6 ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγώ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ διηρτίσμεθα.
Hi:33:6 ἐκ πηλός, -οῦ, ὁ δι·αρτίζω [LXX] (-, -, -, -, δι+ηρτισ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό δι·αρτίζω [LXX] (-, -, -, -, δι+ηρτισ-, -)
Hi:33:6 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Glina Do ??? Ty Jak/jak I też, nawet, mianowicie Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Do ???
Hi:33:6 e)k pElou= diE/rtisai su\ O(s kai\ e)gO/, e)k tou= au)tou= diErti/smeTa.
Hi:33:6 ek pElu diErtisai sy hOs kai egO, ek tu autu diErtismeTa.
Hi:33:6 P N2_GSM VT_XMI2S RP_NS C C RP_NS P RA_GSM RD_GSM VT_XMI1P
Hi:33:6 out of (+gen) ἐξ before vowels clay to ??? you as/like and also, even, namely I out of (+gen) ἐξ before vowels the he/she/it/same to ???
Hi:33:6 out of (+gen) clay (gen) you(sg)-have-been-???-ed you(sg) (nom) as/like and I (nom) out of (+gen) the (gen) him/it/same (gen) we-have-been-???-ed, we-had-been-???-ed!
Hi:33:6 Hi_33:6_1 Hi_33:6_2 Hi_33:6_3 Hi_33:6_4 Hi_33:6_5 Hi_33:6_6 Hi_33:6_7 Hi_33:6_8 Hi_33:6_9 Hi_33:6_10 Hi_33:6_11
Hi:33:6 x x x x x x x x x x x
Hi:33:7 οὐχ ὁ φόβος μού σε στροβήσει, οὐδὲ ἡ χείρ μου βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί.
Hi:33:7 My fear shall not terrify thee, neither shall my hand be heavy upon thee. (Job 33:7 Brenton)
Hi:33:7 Niech mowy cię moje nie płoszą, powagą cię nie przytłaczam. (Job 33:7 BT_4)
Hi:33:7 οὐχ φόβος μού σε στροβήσει, οὐδὲ χείρ μου βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί.
Hi:33:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Hi:33:7 ??? Przed przydechem mocnym Obawa [zobacz fobię] Ja Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ręka Ja Ciężko By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Hi:33:7 ou)CH o( fo/bos mou/ se strobE/sei, ou)de\ E( CHei/r mou barei=a e)/stai e)pi\ soi/.
Hi:33:7 uCH ho fobos mu se strobEsei, ude hE CHeir mu bareia estai epi soi.
Hi:33:7 D RA_NSM N2_NSM RP_GS RP_AS VF_FAI3S C RA_NSF N3_NSF RP_GS A3U_NSF VF_FMI3S P RP_DS
Hi:33:7 οὐχ before rough breathing the fear [see phobia] I you; your/yours(sg) ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the hand I heavy to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Hi:33:7 not the (nom) fear (nom) me (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   neither/nor the (nom) hand (nom|voc) me (gen) heavy ([Adj] nom|voc) he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Hi:33:7 Hi_33:7_1 Hi_33:7_2 Hi_33:7_3 Hi_33:7_4 Hi_33:7_5 Hi_33:7_6 Hi_33:7_7 Hi_33:7_8 Hi_33:7_9 Hi_33:7_10 Hi_33:7_11 Hi_33:7_12 Hi_33:7_13 Hi_33:7_14
Hi:33:7 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:8 πλὴν εἶπας ἐν ὠσίν μου, φωνὴν ῥημάτων σου ἀκήκοα·
Hi:33:8 But thou hast said in mine ears, (I have heard the voice of thy words;)because thou sayest, I am pure, not having sinned; (Job 33:8 Brenton)
Hi:33:8 Ale tyś mówił do moich uszu, słyszałem dźwięk twoich słów: (Job 33:8 BT_4)
Hi:33:8 πλὴν εἶπας ἐν ὠσίν μου, φωνὴν ῥημάτων σου ἀκήκοα·
Hi:33:8 πλήν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φωνή, -ῆς, ἡ ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Hi:33:8 Z wyjątkiem By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ja Dźwięku/głos płacze Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) By słyszeć
Hi:33:8 plE\n ei)=pas e)n O)si/n mou, fOnE\n r(Ema/tOn sou a)kE/koa·
Hi:33:8 plEn eipas en Osin mu, fOnEn rEmatOn su akEkoa·
Hi:33:8 D VAI_AAI2S P N3T_DPN RP_GS N1_ASF N3M_GPN RP_GS VK_XAI1S
Hi:33:8 except to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear I sound/voice cries declaration statement, utterance you; your/yours(sg) to hear
Hi:33:8 except you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) ears (dat) me (gen) sound/voice (acc) declarations (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-have-HEAR-ed
Hi:33:8 Hi_33:8_1 Hi_33:8_2 Hi_33:8_3 Hi_33:8_4 Hi_33:8_5 Hi_33:8_6 Hi_33:8_7 Hi_33:8_8 Hi_33:8_9
Hi:33:8 x x x x x x x x x
Hi:33:9 διότι λέγεις Καθαρός εἰμι οὐχ ἁμαρτών, ἄμεμπτος δέ εἰμι, οὐ γὰρ ἠνόμησα·
Hi:33:9 I am blameless, for I have not transgressed. (Job 33:9 Brenton)
Hi:33:9 "Czysty jestem, bez grzechu, niewinny i nie mam zmazy. (Job 33:9 BT_4)
Hi:33:9 διότι λέγεις Καθαρός εἰμι οὐχ ἁμαρτών, ἄμεμπτος δέ εἰμι, οὐ γὰρ ἠνόμησα·
Hi:33:9 δι·ότι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καθαρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἄ·μεμπτος -ον δέ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ  
Hi:33:9 Z powodu tego: Tamto By mówić/opowiadaj Czysty By iść; by być ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć Nienaganny zaś By iść; by być ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak
Hi:33:9 dio/ti le/geis *kaTaro/s ei)mi ou)CH a(martO/n, a)/memptos de/ ei)mi, ou) ga\r E)no/mEsa·
Hi:33:9 dioti legeis kaTaros eimi uCH hamartOn, amemptos de eimi, u gar EnomEsa·
Hi:33:9 C V1_PAI2S A1A_NSM V9_PAI1S D VB_AAPNSM A1B_NSM x V9_PAI1S D x VAI_AAI1S
Hi:33:9 because of this: that to say/tell clean to go; to be οὐχ before rough breathing to sin blameless δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go; to be οὐχ before rough breathing for since, as ć
Hi:33:9 because of this: that you(sg)-are-SAY/TELL-ing clean ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am not upon SIN-ing (nom) blameless ([Adj] nom) Yet I-am-GO-ing; I-am not for  
Hi:33:9 Hi_33:9_1 Hi_33:9_2 Hi_33:9_3 Hi_33:9_4 Hi_33:9_5 Hi_33:9_6 Hi_33:9_7 Hi_33:9_8 Hi_33:9_9 Hi_33:9_10 Hi_33:9_11 Hi_33:9_12
Hi:33:9 x x x x x x x x x x x x
Hi:33:10 μέμψιν δὲ κατ’ ἐμοῦ εὗρεν, ἥγηται δέ με ὥσπερ ὑπεναντίον·
Hi:33:10 Yet he has discovered a charge against me, and he has reckoned me as an adversary. (Job 33:10 Brenton)
Hi:33:10 A znalazł On u mnie niewierność, za wroga mnie swego uważa. (Job 33:10 BT_4)
Hi:33:10 μέμψιν δὲ κατ’ ἐμοῦ εὗρεν, ἥγηται δέ με ὥσπερ ὑπεναντίον·
Hi:33:10   δέ κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ ὑπ·εν·αντίος -α -ον
Hi:33:10 zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By znajdować By uważać zaś Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi)
Hi:33:10 me/mPSin de\ kat’ e)mou= eu(=ren, E(/gEtai de/ me O(/sper u(penanti/on·
Hi:33:10 memPSin de kat’ emu heuren, hEgEtai de me hOsper hypenantion·
Hi:33:10 N3I_ASF x P RP_GS VB_AAI3S VM_XMI3S x RP_AS D A1A_ASM
Hi:33:10 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine to find to deem δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" adversarial (set against, contrary, hostile)
Hi:33:10   Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-FIND-ed he/she/it-should-be-being-DEEM-ed, he/she/it-has-been-DEEM-ed Yet me (acc) just as adversarial ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:33:10 Hi_33:10_1 Hi_33:10_2 Hi_33:10_3 Hi_33:10_4 Hi_33:10_5 Hi_33:10_6 Hi_33:10_7 Hi_33:10_8 Hi_33:10_9 Hi_33:10_10
Hi:33:10 x x x x x x x x x x
Hi:33:11 ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου, ἐφύλαξεν δέ μου πάσας τὰς ὁδούς.
Hi:33:11 And he has put my foot in the stocks, and has watched all my ways. (Job 33:11 Brenton)
Hi:33:11 Nogi me zakuł w kajdany, baczy na każdy mój krok". (Job 33:11 BT_4)
Hi:33:11 ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου, ἐφύλαξεν δέ μου πάσας τὰς ὁδούς.
Hi:33:11 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δέ ἐν ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Hi:33:11 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Stopa Ja By zabezpieczać się zaś Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga
Hi:33:11 e)/Teto de\ e)n Xu/lO| to\n po/da mou, e)fu/laXen de/ mou pa/sas ta\s o(dou/s.
Hi:33:11 eTeto de en XylO ton poda mu, efylaXen de mu pasas tas hodus.
Hi:33:11 VEI_AMI3S x P N2N_DSN RA_ASM N3D_ASM RP_GS VAI_AAI3S x RP_GS A1S_APF RA_APF N2_APF
Hi:33:11 to place lay, put, set, situate, station δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the foot I to guard δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road
Hi:33:11 he/she/it-was-PLACE-ed Yet in/among/by (+dat) tree/wooden thing (dat) the (acc) foot (acc) me (gen) he/she/it-GUARD-ed Yet me (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) ways/roads (acc)
Hi:33:11 Hi_33:11_1 Hi_33:11_2 Hi_33:11_3 Hi_33:11_4 Hi_33:11_5 Hi_33:11_6 Hi_33:11_7 Hi_33:11_8 Hi_33:11_9 Hi_33:11_10 Hi_33:11_11 Hi_33:11_12 Hi_33:11_13
Hi:33:11 x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:12 πῶς γὰρ λέγεις Δίκαιός εἰμι, καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μου; αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω βροτῶν.
Hi:33:12 For how sayest thou, I am righteous, yet he has not hearkened to me? for he that is above mortals is eternal. (Job 33:12 Brenton)
Hi:33:12 Tu nie masz słuszności - powiadam, bo wyższy jest Bóg od człowieka. (Job 33:12 BT_4)
Hi:33:12 πῶς γὰρ λέγεις Δίκαιός εἰμι, καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μου; αἰώνιος γάρ ἐστιν ἐπάνω βροτῶν.
Hi:33:12 πῶς[1] γάρ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίκαιος -αία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἰώνιος -ία -ον γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπ·άνω  
Hi:33:12 Jak Dla odtąd, jak By mówić/opowiadaj Właśnie prawy, właśnie By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ja aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Dla odtąd, jak By być Wyższy przedtem, na górze
Hi:33:12 pO=s ga\r le/geis *di/kaio/s ei)mi, kai\ ou)k e)pakE/koe/n mou; ai)O/nios ga/r e)stin o( e)pa/nO brotO=n.
Hi:33:12 pOs gar legeis dikaios eimi, kai uk epakEkoen mu; aiOnios gar estin ho epanO brotOn.
Hi:33:12 D x V1_PAI2S A1A_NSM V9_PAI1S C D VX_XAI3S RP_GS A1B_NSM x V9_PAI3S RA_NSM D N2_GPM
Hi:33:12 how for since, as to say/tell just righteous, just to go; to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear I aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent for since, as to be the upper before, overhead ć
Hi:33:12 how for you(sg)-are-SAY/TELL-ing just ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am and not he/she/it-has-HEAR-ed me (gen) aeonian ([Adj] nom) for he/she/it-is the (nom) upper  
Hi:33:12 Hi_33:12_1 Hi_33:12_2 Hi_33:12_3 Hi_33:12_4 Hi_33:12_5 Hi_33:12_6 Hi_33:12_7 Hi_33:12_8 Hi_33:12_9 Hi_33:12_10 Hi_33:12_11 Hi_33:12_12 Hi_33:12_13 Hi_33:12_14 Hi_33:12_15
Hi:33:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:13 λέγεις δέ Διὰ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοεν πᾶν ῥῆμα;
Hi:33:13 But thou sayest, Why has he not heard every word of my cause? (Job 33:13 Brenton)
Hi:33:13 Czemu się z Nim spierałeś: "Moje słowa są bez odpowiedzi?" (Job 33:13 BT_4)
Hi:33:13 λέγεις δέ Διὰ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοεν πᾶν ῥῆμα;
Hi:33:13 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Hi:33:13 By mówić/opowiadaj zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Ja ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Hi:33:13 le/geis de/ *dia\ ti/ tE=s di/kEs mou ou)k e)pakE/koen pa=n r(E=ma;
Hi:33:13 legeis de dia ti tEs dikEs mu uk epakEkoen pan rEma;
Hi:33:13 V1_PAI2S x P RI_ASN RA_GSF N1_GSF RP_GS D VX_XAI3S A3_ASN N3M_ASN
Hi:33:13 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing I οὐχ before rough breathing to hear every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance
Hi:33:13 you(sg)-are-SAY/TELL-ing Yet because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) the (gen) penalty (gen) me (gen) not he/she/it-has-HEAR-ed every (nom|acc|voc) declaration (nom|acc|voc)
Hi:33:13 Hi_33:13_1 Hi_33:13_2 Hi_33:13_3 Hi_33:13_4 Hi_33:13_5 Hi_33:13_6 Hi_33:13_7 Hi_33:13_8 Hi_33:13_9 Hi_33:13_10 Hi_33:13_11
Hi:33:13 x x x x x x x x x x x
Hi:33:14 ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλήσαι ὁ κύριος, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἐνύπνιον,
Hi:33:14 For when the Lord speaks once, or a second time, (Job 33:14 Brenton)
Hi:33:14 Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. (Job 33:14 BT_4)
Hi:33:14 ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλήσαι κύριος, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἐνύπνιον,
Hi:33:14 ἐν γάρ ὁ ἡ τό ἅπαξ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν δέ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἐν·ύπνιον, -ου, τό
Hi:33:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Raz By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Drugi Sen
Hi:33:14 e)n ga\r tO=| a(/paX lalE/sai o( ku/rios, e)n de\ tO=| deute/rO| e)nu/pnion,
Hi:33:14 en gar tO hapaX lalEsai ho kyrios, en de tO deuterO enypnion,
Hi:33:14 P x RA_DSN D VA_AAN RA_NSM N2_NSM P x RA_DSN A1A_DSN N2N_ASN
Hi:33:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the once to speak the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the second dream
Hi:33:14 in/among/by (+dat) for the (dat) once to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) Yet the (dat) second (dat) dream (nom|acc|voc)
Hi:33:14 Hi_33:14_1 Hi_33:14_2 Hi_33:14_3 Hi_33:14_4 Hi_33:14_5 Hi_33:14_6 Hi_33:14_7 Hi_33:14_8 Hi_33:14_9 Hi_33:14_10 Hi_33:14_11 Hi_33:14_12
Hi:33:14 x x x x x x x x x x x x
Hi:33:15 ἢ ἐν μελέτῃ νυκτερινῇ, ὡς ὅταν ἐπιπίπτῃ δεινὸς φόβος ἐπ’ ἀνθρώπους ἐπὶ νυσταγμάτων ἐπὶ κοίτης·
Hi:33:15 sending a dream, or in the meditation of the night; (as when a dreadful alarm happens to fall upon men, in slumberings on the bed:) (Job 33:15 Brenton)
Hi:33:15 We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka; i w czasie drzemki na łóżku (Job 33:15 BT_4)
Hi:33:15 ἐν μελέτῃ νυκτερινῇ, ὡς ὅταν ἐπιπίπτῃ δεινὸς φόβος ἐπ’ ἀνθρώπους ἐπὶ νυσταγμάτων ἐπὶ κοίτης·
Hi:33:15 ἤ[1] ἐν     ὡς ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) δεῖνα, ὁ, ἡ, τό; δεινός -ή -όν [LXX] φόβος, -ου, ὁ ἐπί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί   ἐπί κοίτη, -ης, ἡ
Hi:33:15 Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jak/jak Ilekroć By spadać na Pewny ktoś (taki jeden, tak i tak); straszny Obawa [zobacz fobię] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie]
Hi:33:15 E)\ e)n mele/tE| nukterinE=|, O(s o(/tan e)pipi/ptE| deino\s fo/bos e)p’ a)nTrO/pous e)pi\ nustagma/tOn e)pi\ koi/tEs·
Hi:33:15 E en meletE nykterinE, hOs hotan epipiptE deinos fobos ep’ anTrOpus epi nystagmatOn epi koitEs·
Hi:33:15 C P N1_DSF A1_DSF C D V1_PAS3S A1_NSM N2_NSM P N2_APM P N3M_GPN P N1_GSF
Hi:33:15 or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć as/like whenever to fall upon certain someone (such an one, so and so); dreadful fear [see phobia] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed [see coitus]
Hi:33:15 or in/among/by (+dat)     as/like whenever you(sg)-are-being-FALL-ed-UPON, he/she/it-should-be-FALL-ing-UPON, you(sg)-should-be-being-FALL-ed-UPON certain someone (gen); dreadful ([Adj] nom) fear (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) humans (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) bed (gen)
Hi:33:15 Hi_33:15_1 Hi_33:15_2 Hi_33:15_3 Hi_33:15_4 Hi_33:15_5 Hi_33:15_6 Hi_33:15_7 Hi_33:15_8 Hi_33:15_9 Hi_33:15_10 Hi_33:15_11 Hi_33:15_12 Hi_33:15_13 Hi_33:15_14 Hi_33:15_15
Hi:33:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:16 τότε ἀνακαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων, ἐν εἴδεσιν φόβου τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν
Hi:33:16 then opens he the understanding of men: he scares them with such fearful visions: (Job 33:16 Brenton)
Hi:33:16 otwiera On ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. (Job 33:16 BT_4)
Hi:33:16 τότε ἀνακαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων, ἐν εἴδεσιν φόβου τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν
Hi:33:16 τότε ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) νουν [LXX]; νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν εἶδο·ς, -ους, τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·φοβέω (εκ+φοβ(ε)-, -, εκ+φοβη·σ-, -, -, -)
Hi:33:16 Wtedy By odkrywać Zakonnica [14. list hebrajskiego alfabetu]; umysł Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zjawienie się {Wygląd} Obawa [zobacz fobię]; by bać się Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] On/ona/to/to samo By przerażać
Hi:33:16 to/te a)nakalu/ptei nou=n a)nTrO/pOn, e)n ei)/desin fo/bou toiou/tois au)tou\s e)Xefo/bEsen
Hi:33:16 tote anakalyptei nun anTrOpOn, en eidesin fobu toiutois autus eXefobEsen
Hi:33:16 D V1_PAI3S N3E_ASM N2_GPM P N3E_DPN N2_GSM A1_DPM RD_APM VAI_AAI3S
Hi:33:16 then to discover nun [14th letter of Hebrew alphabet]; mind human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among appearance fear [see phobia]; to fear such as this kind such, like [τοσαυτην] he/she/it/same to terrify
Hi:33:16 then he/she/it-is-TO DISCOVER-ing, you(sg)-are-being-TO DISCOVER-ed (classical) nun; mind (acc) humans (gen) in/among/by (+dat) appearances (dat) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! such as this kind (dat) them/same (acc) he/she/it-TERRIFY-ed
Hi:33:16 Hi_33:16_1 Hi_33:16_2 Hi_33:16_3 Hi_33:16_4 Hi_33:16_5 Hi_33:16_6 Hi_33:16_7 Hi_33:16_8 Hi_33:16_9 Hi_33:16_10
Hi:33:16 x x x x x x x x x x
Hi:33:17 ἀποστρέψαι ἄνθρωπον ἐξ ἀδικίας, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ πτώματος ἐρρύσατο.
Hi:33:17 to turn a man from unrighteousness, and he delivers his body from a fall. (Job 33:17 Brenton)
Hi:33:17 Chce odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy, (Job 33:17 BT_4)
Hi:33:17 ἀποστρέψαι ἄνθρωπον ἐξ ἀδικίας, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ πτώματος ἐρρύσατο.
Hi:33:17 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πτῶμα[τ], -ατος, τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Hi:33:17 By odwracać się od Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zły uczynki zaś Ciało On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwłoki By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Hi:33:17 a)postre/PSai a)/nTrOpon e)X a)diki/as, to\ de\ sO=ma au)tou= a)po\ ptO/matos e)rru/sato.
Hi:33:17 apostrePSai anTrOpon eX adikias, to de sOma autu apo ptOmatos errysato.
Hi:33:17 VA_AAN N2_ASM P N1A_GSF RA_ASN x N3M_ASN RD_GSM P N3M_GSN VAI_AMI3S
Hi:33:17 to turn away from human out of (+gen) ἐξ before vowels wrongdoing the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] body he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing corpse to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Hi:33:17 to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) human (acc) out of (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) the (nom|acc) Yet body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) corpse (gen) he/she/it-was-DELIVER-ed
Hi:33:17 Hi_33:17_1 Hi_33:17_2 Hi_33:17_3 Hi_33:17_4 Hi_33:17_5 Hi_33:17_6 Hi_33:17_7 Hi_33:17_8 Hi_33:17_9 Hi_33:17_10 Hi_33:17_11
Hi:33:17 x x x x x x x x x x x
Hi:33:18 ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ θανάτου καὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ.
Hi:33:18 He spares also his soul from death, and suffers him not to fall in war. (Job 33:18 Brenton)
Hi:33:18 uchronić duszę od grobu, a życie - od ciosu dzidy. (Job 33:18 BT_4)
Hi:33:18 ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ θανάτου καὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ.
Hi:33:18 φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλεμος, -ου, ὁ
Hi:33:18 Zbywający {Oszczędzać} zaś Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
Hi:33:18 e)fei/sato de\ tE=s PSuCHE=s au)tou= a)po\ Tana/tou kai\ mE\ pesei=n au)to\n e)n pole/mO|.
Hi:33:18 efeisato de tEs PSyCHEs autu apo Tanatu kai mE pesein auton en polemO.
Hi:33:18 VAI_AMI3S x RA_GSF N1_GSF RD_GSM P N2_GSM C D VB_AAN RD_ASM P N2_DSM
Hi:33:18 to spare δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing death; to put to death and also, even, namely not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic]
Hi:33:18 he/she/it-was-SPARE-ed Yet the (gen) life (gen) him/it/same (gen) away from (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and not to-will-FALL, to-FALL him/it/same (acc) in/among/by (+dat) war (dat)
Hi:33:18 Hi_33:18_1 Hi_33:18_2 Hi_33:18_3 Hi_33:18_4 Hi_33:18_5 Hi_33:18_6 Hi_33:18_7 Hi_33:18_8 Hi_33:18_9 Hi_33:18_10 Hi_33:18_11 Hi_33:18_12 Hi_33:18_13
Hi:33:18 x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:19 πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐν μαλακίᾳ ἐπὶ κοίτης καὶ πλῆθος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρκησεν,
Hi:33:19 And again, he chastens him with sickness on his bed, and the multitude of his bones is benumbed. (Job 33:19 Brenton)
Hi:33:19 Przez cierpienie nawraca na łożu i udrękę w kościach nieustanną. (Job 33:19 BT_4)
Hi:33:19 πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐν μαλακίᾳ ἐπὶ κοίτης καὶ πλῆθος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρκησεν,
Hi:33:19 πάλιν δέ ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μαλακία, -ας, ἡ ἐπί κοίτη, -ης, ἡ καί πλῆθο·ς, -ους, τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Hi:33:19 Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj zaś By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słabość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Kość On/ona/to/to samo
Hi:33:19 pa/lin de\ E)/legXen au)to\n e)n malaki/a| e)pi\ koi/tEs kai\ plE=Tos o)stO=n au)tou= e)na/rkEsen,
Hi:33:19 palin de ElenXen auton en malakia epi koitEs kai plETos ostOn autu enarkEsen,
Hi:33:19 D x VAI_AAI3S RD_ASM P N1A_DSF P N1_GSF C N3E_ASN N2N_GPN RD_GSM VAI_AAI3S
Hi:33:19 again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among weakness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed [see coitus] and also, even, namely lot (multitude ) bone he/she/it/same ć
Hi:33:19 again Yet he/she/it-REPROVE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) weakness (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) bed (gen) and lot (nom|acc|voc) bones (gen) him/it/same (gen)  
Hi:33:19 Hi_33:19_1 Hi_33:19_2 Hi_33:19_3 Hi_33:19_4 Hi_33:19_5 Hi_33:19_6 Hi_33:19_7 Hi_33:19_8 Hi_33:19_9 Hi_33:19_10 Hi_33:19_11 Hi_33:19_12 Hi_33:19_13
Hi:33:19 x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:20 πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προσδέξασθαι καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει,
Hi:33:20 And he shall not be able to take any food, though his soul shall desire meat; (Job 33:20 Brenton)
Hi:33:20 Kiedy posiłek już zbrzydnie i smaczne pokarmy są wstrętne; (Job 33:20 BT_4)
Hi:33:20 πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προσδέξασθαι καὶ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει,
Hi:33:20 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ   σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό βρῶσις, -εως, ἡ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -)
Hi:33:20 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Pszenicy/ziarna nasienie; zboże ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Żywność (posiłek, żywność, mięso) By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji.
Hi:33:20 pa=n de\ brOto\n si/tou ou) mE\ du/nEtai prosde/XasTai kai\ E( PSuCHE\ au)tou= brO=sin e)piTumE/sei,
Hi:33:20 pan de brOton situ u mE dynEtai prosdeXasTai kai hE PSyCHE autu brOsin epiTymEsei,
Hi:33:20 A3_ASM x A1_ASM N2_GSM D D V6_PMS3S VA_AMN C RA_NSF N1_NSF RD_GSM N3I_ASF VA_AAO3S
Hi:33:20 every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć wheat/grain seed; cereal οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to accept receive favourably, accept and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same food (meal, food, meat) to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion.
Hi:33:20 every (nom|acc|voc) Yet   wheat/grain (gen) not not he/she/it-should-be-being-SET-ed; he/she/it-should-be-being-ABLE-ed to-be-ACCEPT-ed and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) food (acc) he/she/it-will-DESIRE, you(sg)-will-be-DESIRE-ed (classical)
Hi:33:20 Hi_33:20_1 Hi_33:20_2 Hi_33:20_3 Hi_33:20_4 Hi_33:20_5 Hi_33:20_6 Hi_33:20_7 Hi_33:20_8 Hi_33:20_9 Hi_33:20_10 Hi_33:20_11 Hi_33:20_12 Hi_33:20_13 Hi_33:20_14
Hi:33:20 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:21 ἕως ἂν σαπῶσιν αὐτοῦ αἱ σάρκες καὶ ἀποδείξῃ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κενά·
Hi:33:21 until his flesh shall be consumed, and he shall shew his bones bare. (Job 33:21 Brenton)
Hi:33:21 gdy ciało mu w oczach zanika i nagie kości zostają, (Job 33:21 BT_4)
Hi:33:21 ἕως ἂν σαπῶσιν αὐτοῦ αἱ σάρκες καὶ ἀποδείξῃ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κενά·
Hi:33:21 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν σήπω (σηπ-, -, σηψ-, σεσηπ·[κ]-, -, σαπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ καί ἀπο·δείκνυμι (ath. απο+δεικνυ-, -, απο+δειξ-, -, απο+δεδεικ-, -) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κενός -ή -όν
Hi:33:21 Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By gnić gnij On/ona/to/to samo Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie By udowadniać dowód, zakładać, okazywać Kość On/ona/to/to samo Pusty/pozbawiony
Hi:33:21 e(/Os a)/n sapO=sin au)tou= ai( sa/rkes kai\ a)podei/XE| ta\ o)sta= au)tou= kena/·
Hi:33:21 heOs an sapOsin autu hai sarkes kai apodeiXE ta osta autu kena·
Hi:33:21 C x VB_AAS3P RD_GSM RA_NPF N3K_NPF C VA_AAS3S RA_APN N2N_APN RD_GSM A1_APN
Hi:33:21 until; dawn ever (if ever) to rot putrefy he/she/it/same the flesh and also, even, namely to prove evidence, establish, evince the bone he/she/it/same empty/devoid
Hi:33:21 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-be-ROT-ed him/it/same (gen) the (nom) flesh (nom|voc) and he/she/it-should-PROVE, you(sg)-should-be-PROVE-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) him/it/same (gen) empty/devoid ([Adj] nom|acc|voc)
Hi:33:21 Hi_33:21_1 Hi_33:21_2 Hi_33:21_3 Hi_33:21_4 Hi_33:21_5 Hi_33:21_6 Hi_33:21_7 Hi_33:21_8 Hi_33:21_9 Hi_33:21_10 Hi_33:21_11 Hi_33:21_12
Hi:33:21 x x x x x x x x x x x x
Hi:33:22 ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδῃ.
Hi:33:22 His soul also draws nigh to death, and his life is in Hades. (Job 33:22 Brenton)
Hi:33:22 jego dusza się zbliża do grobu, a życie do miejsca umarłych. (Job 33:22 BT_4)
Hi:33:22 ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ψυχὴ αὐτοῦ, δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδῃ.
Hi:33:22 ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) δέ εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
Hi:33:22 Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) zaś Do (+przyspieszenie) Śmierć Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo zaś Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać
Hi:33:22 E)/ggisen de\ ei)s Ta/naton E( PSuCHE\ au)tou=, E( de\ DZOE\ au)tou= e)n a(/|dE|.
Hi:33:22 Engisen de eis Tanaton hE PSyCHE autu, hE de DZOE autu en hadE.
Hi:33:22 VAI_AAI3S x P N2_ASM RA_NSF N1_NSF RD_GSM RA_NSF x N1_NSF RD_GSM P N1M_DSM
Hi:33:22 to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) death the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] life being, living, spirit; alive he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing
Hi:33:22 he/she/it-NEAR-ed Yet into (+acc) death (acc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom) Yet life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Hades (dat); you(sg)-are-being-SING-ed, he/she/it-should-be-SING-ing, you(sg)-should-be-being-SING-ed
Hi:33:22 Hi_33:22_1 Hi_33:22_2 Hi_33:22_3 Hi_33:22_4 Hi_33:22_5 Hi_33:22_6 Hi_33:22_7 Hi_33:22_8 Hi_33:22_9 Hi_33:22_10 Hi_33:22_11 Hi_33:22_12 Hi_33:22_13
Hi:33:22 x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:23 ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι, εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν· ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι ἐπὶ κύριον, ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν, τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ,
Hi:33:23 Though there should be a thousand messengers of death, not one of them shall wound him: if he should purpose in his heart to turn to the Lord, and declare to man his fault, and shew his folly; (Job 33:23 Brenton)
Hi:33:23 Gdy ma on swego anioła, obrońcę jednego z tysiąca, co mu wyjaśni powinność; (Job 33:23 BT_4)
Hi:33:23 ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι, εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν· ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι ἐπὶ κύριον, ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν, τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ,
Hi:33:23 ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χίλιοι -αι -α ἄγγελος, -ου, ὁ θανατη·φόρος -ον εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   ὁ ἡ τό δέ ἄ·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-)
Hi:33:23 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być Tysiąc Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Śmierci transakcja Jeden On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spostrzegać wiedz Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ogłaszać ogłaszaj, informuj zaś Ludzki Samo /nasz /twój /siebie zaś Głupota On/ona/to/to samo By być widocznym
Hi:33:23 e)a\n O)=sin CHi/lioi a)/ggeloi TanatEfo/roi, ei(=s au)tO=n ou) mE\ trO/sE| au)to/n· e)a\n noE/sE| tE=| kardi/a| e)pistrafE=nai e)pi\ ku/rion, a)naggei/lE| de\ a)nTrO/pO| tE\n e(autou= me/mPSin, tE\n de\ a)/noian au)tou= dei/XE|,
Hi:33:23 ean Osin CHilioi angeloi TanatEforoi, heis autOn u mE trOsE auton· ean noEsE tE kardia epistrafEnai epi kyrion, anangeilE de anTrOpO tEn heautu memPSin, tEn de anoian autu deiXE,
Hi:33:23 C V9_PAS3P A1A_NPM N2_NPM A1A_NPM A3_NSM RD_GPM D D VA_AAS3S RD_ASM C VA_AAS3S RA_DSF N1A_DSF VD_APN P N2_ASM VA_AAS3S x N2_DSM RA_ASF RD_GSM N3I_ASF RA_ASF x N1A_ASF RD_GSM VA_AAS3S
Hi:33:23 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be thousand agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) death-dealing one he/she/it/same οὐχ before rough breathing not ć he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to discern know the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to proclaim proclaim, report δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human the self /our-/your-/themselves ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] folly he/she/it/same to show
Hi:33:23 if-ever they-should-be thousand (nom|voc) messengers/angels (nom|voc) death-dealing ([Adj] nom|voc) one (nom) them/same (gen) not not   him/it/same (acc) if-ever you(sg)-will-be-DISCERN-ed, he/she/it-should-DISCERN, you(sg)-should-be-DISCERN-ed the (dat) heart (dat) to-be-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-should-PROCLAIM, you(sg)-should-be-PROCLAIM-ed Yet human (dat) the (acc) self (gen)   the (acc) Yet folly (acc) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-SHOW-ed, he/she/it-should-SHOW, you(sg)-should-be-SHOW-ed
Hi:33:23 Hi_33:23_1 Hi_33:23_2 Hi_33:23_3 Hi_33:23_4 Hi_33:23_5 Hi_33:23_6 Hi_33:23_7 Hi_33:23_8 Hi_33:23_9 Hi_33:23_10 Hi_33:23_11 Hi_33:23_12 Hi_33:23_13 Hi_33:23_14 Hi_33:23_15 Hi_33:23_16 Hi_33:23_17 Hi_33:23_18 Hi_33:23_19 Hi_33:23_20 Hi_33:23_21 Hi_33:23_22 Hi_33:23_23 Hi_33:23_24 Hi_33:23_25 Hi_33:23_26 Hi_33:23_27 Hi_33:23_28 Hi_33:23_29
Hi:33:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:24 ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτὸν εἰς θάνατον, ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου, τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ·
Hi:33:24 he will support him, that he should not perish, and will restore his body as fresh plaster upon a wall; and he will fill his bones with morrow. (Job 33:24 Brenton)
Hi:33:24 zlituje się nad nim i prosi: "Uwolnij od zejścia do grobu, za niego okup znalazłem" - (Job 33:24 BT_4)
Hi:33:24 ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτὸν εἰς θάνατον, ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου, τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ·
Hi:33:24 ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ ἀνα·νεόω (ανα+νε(ο)-, ανα+νεω·σ-, ανα+νεω·σ-, -, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ὥσ·περ   ἐπί τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) μυελός, -οῦ, ὁ
Hi:33:24 By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Śmierć By wznawiać zaś On/ona/to/to samo Ciało Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana zaś Kość On/ona/to/to samo By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Szpik kostny
Hi:33:24 a)nTe/Xetai tou= mE\ pesei=n au)to\n ei)s Ta/naton, a)naneO/sei de\ au)tou= to\ sO=ma O(/sper a)loifE\n e)pi\ toi/CHou, ta\ de\ o)sta= au)tou= e)mplE/sei muelou=·
Hi:33:24 anTeXetai tu mE pesein auton eis Tanaton, ananeOsei de autu to sOma hOsper aloifEn epi toiCHu, ta de osta autu emplEsei myelu·
Hi:33:24 VF_FMI3S RA_GSN D VB_AAN RD_ASM P N2_ASM VF_FAI3S x RD_GSM RA_ASN N3M_ASN D N1_ASF P N2_GSM RA_APN x N2N_APN RD_GSM VF_FAI3S N2_GSM
Hi:33:24 to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay the not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. he/she/it/same into (+acc) death to renew δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the body just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wall the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bone he/she/it/same to satisfy fill up marrow
Hi:33:24 he/she/it-will-be-RESIST-ed the (gen) not to-will-FALL, to-FALL him/it/same (acc) into (+acc) death (acc) he/she/it-will-RENEW, you(sg)-will-be-RENEW-ed (classical) Yet him/it/same (gen) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) just as   upon/over (+acc,+gen,+dat) wall (gen) the (nom|acc) Yet bones (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-SATISFY, you(sg)-will-be-SATISFY-ed (classical) marrow (gen)
Hi:33:24 Hi_33:24_1 Hi_33:24_2 Hi_33:24_3 Hi_33:24_4 Hi_33:24_5 Hi_33:24_6 Hi_33:24_7 Hi_33:24_8 Hi_33:24_9 Hi_33:24_10 Hi_33:24_11 Hi_33:24_12 Hi_33:24_13 Hi_33:24_14 Hi_33:24_15 Hi_33:24_16 Hi_33:24_17 Hi_33:24_18 Hi_33:24_19 Hi_33:24_20 Hi_33:24_21 Hi_33:24_22
Hi:33:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:25 ἁπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρκας ὥσπερ νηπίου, ἀποκαταστήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις.
Hi:33:25 And he will make his flesh tender as that of a babe, and he will restore him among men in his full strength. (Job 33:25 Brenton)
Hi:33:25 to wraca do dni młodości, jak wtedy ciało ma rześkie, (Job 33:25 BT_4)
Hi:33:25 ἁπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρκας ὥσπερ νηπίου, ἀποκαταστήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις.
Hi:33:25   δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὥσ·περ νήπιος -ία -ον ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Hi:33:25 zaś On/ona/to/to samo Ciało {Mięso} Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Noworodek By przywracać zaś On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki
Hi:33:25 a(palunei= de\ au)tou= ta\s sa/rkas O(/sper nEpi/ou, a)pokatastE/sei de\ au)to\n a)ndrOTe/nta e)n a)nTrO/pois.
Hi:33:25 hapalynei de autu tas sarkas hOsper nEpiu, apokatastEsei de auton andrOTenta en anTrOpois.
Hi:33:25 V1_PAI3S x RD_GSM RA_APF N3K_APF D A1A_GSM VF_FAI3S x RD_ASM VC_APPASM P N2_DPM
Hi:33:25 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the flesh just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" infant to restore δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human
Hi:33:25   Yet him/it/same (gen) the (acc) flesh (acc) just as infant ([Adj] gen) he/she/it-will-RESTORE, you(sg)-will-be-RESTORE-ed (classical) Yet him/it/same (acc)   in/among/by (+dat) humans (dat)
Hi:33:25 Hi_33:25_1 Hi_33:25_2 Hi_33:25_3 Hi_33:25_4 Hi_33:25_5 Hi_33:25_6 Hi_33:25_7 Hi_33:25_8 Hi_33:25_9 Hi_33:25_10 Hi_33:25_11 Hi_33:25_12 Hi_33:25_13
Hi:33:25 x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:26 εὐξάμενος δὲ πρὸς κύριον, καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔσται, εἰσελεύσεται δὲ προσώπῳ καθαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ· ἀποδώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην.
Hi:33:26 And he shall pray to the Lord, and his prayer shall be accepted of him; he shall enter with a cheerful countenance, with a full expression of praise: for he will render to men their due. (Job 33:26 Brenton)
Hi:33:26 błaga Boga, a On się lituje, radosne oblicze nań zwraca. Przywrócono mu dawną prawość (Job 33:26 BT_4)
Hi:33:26 εὐξάμενος δὲ πρὸς κύριον, καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔσται, εἰσελεύσεται δὲ προσώπῳ καθαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ· ἀποδώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην.
Hi:33:26 εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) δέ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ πρόσ·ωπον, -ου, τό καθαρός -ά -όν σύν   ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Hi:33:26 By modlić się się modl się się; czasami "ślub" zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dopuszczalny/miły On/ona/to/to samo By być By wchodzić zaś Twarz Czysty Razem z/włączając (+dat) By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się zaś Ludzki Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Hi:33:26 eu)Xa/menos de\ pro\s ku/rion, kai\ dekta\ au)tO=| e)/stai, ei)seleu/setai de\ prosO/pO| kaTarO=| su\n e)XEgori/a|· a)podO/sei de\ a)nTrO/pois dikaiosu/nEn.
Hi:33:26 euXamenos de pros kyrion, kai dekta autO estai, eiseleusetai de prosOpO kaTarO syn eXEgoria· apodOsei de anTrOpois dikaiosynEn.
Hi:33:26 VA_AMPNSM x P N2_ASM C A1_APN RD_DSM VF_FMI3S VF_FMI3S x N2N_DSN A1A_DSM P N1A_DSF VF_FAI3S x N2_DPM N1_ASF
Hi:33:26 to pray pray; sometimes "vow" δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely acceptable/agreeable he/she/it/same to be to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] face clean together with/including (+dat) ć to give back restore, assign, impute, convey, refer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Hi:33:26 upon being-PRAY-ed (nom) Yet toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and acceptable/agreeable ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (dat) he/she/it-will-be he/she/it-will-be-ENTER-ed Yet face (dat) clean ([Adj] dat) together with/including (+dat)   he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) Yet humans (dat) righteousness (acc)
Hi:33:26 Hi_33:26_1 Hi_33:26_2 Hi_33:26_3 Hi_33:26_4 Hi_33:26_5 Hi_33:26_6 Hi_33:26_7 Hi_33:26_8 Hi_33:26_9 Hi_33:26_10 Hi_33:26_11 Hi_33:26_12 Hi_33:26_13 Hi_33:26_14 Hi_33:26_15 Hi_33:26_16 Hi_33:26_17 Hi_33:26_18
Hi:33:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:27 εἶτα τότε ἀπομέμψεται ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ λέγων Οἷα συνετέλουν, καὶ οὐκ ἄξια ἤτασέν με ὧν ἥμαρτον.
Hi:33:27 Even then a man shall blame himself, saying, What kind of things have I done? and he has not punished me according to the full amount of my sins. (Job 33:27 Brenton)
Hi:33:27 i ludziom swym tak wyśpiewuje: "Grzeszyłem, przewrotnie działałem, nie oddał mi On według mej winy, (Job 33:27 BT_4)
Hi:33:27 εἶτα τότε ἀπομέμψεται ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ λέγων Οἷα συνετέλουν, καὶ οὐκ ἄξια ἤτασέν με ὧν ἥμαρτον.
Hi:33:27 εἶτα/εἶτεν τότε   ἄνθρωπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οἷος -α -ον συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄξιος -ία -ον   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Hi:33:27 Wtedy Wtedy Ludzki On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie By mówić/opowiadaj Taki/z jaki rodzaj By uzupełniać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Ja Kto/, który/, który By grzeszyć
Hi:33:27 ei)=ta to/te a)pome/mPSetai a)/nTrOpos au)to\s e(autO=| le/gOn *oi(=a sunete/loun, kai\ ou)k a)/Xia E)/tase/n me O(=n E(/marton.
Hi:33:27 eita tote apomemPSetai anTrOpos autos heautO legOn hoia synetelun, kai uk aXia Etasen me hOn hEmarton.
Hi:33:27 D D VF_FMI3S N2_NSM RD_NSM RD_DSM V1_PAPNSM RR_APN V2I_IAI1P C D A1A_APN VAI_AAI3S RP_AS RR_GPM VBI_AAI1S
Hi:33:27 then then ć human he/she/it/same self /our-/your-/themselves to say/tell such/of what kind to complete and also, even, namely οὐχ before rough breathing eligible worthwhile; valuable ć I who/whom/which to sin
Hi:33:27 then then   human (nom) he/it/same (nom) self (dat) while SAY/TELL-ing (nom) such/of what kind (nom|acc), such/of what kind (nom) I-was-COMPLETE-ing, they-were-COMPLETE-ing and not eligible ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   me (acc) who/whom/which (gen) I-SIN-ed, they-SIN-ed
Hi:33:27 Hi_33:27_1 Hi_33:27_2 Hi_33:27_3 Hi_33:27_4 Hi_33:27_5 Hi_33:27_6 Hi_33:27_7 Hi_33:27_8 Hi_33:27_9 Hi_33:27_10 Hi_33:27_11 Hi_33:27_12 Hi_33:27_13 Hi_33:27_14 Hi_33:27_15 Hi_33:27_16
Hi:33:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:28 σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς διαφθοράν, καὶ ἡ ζωή μου φῶς ὄψεται.
Hi:33:28 Deliver my soul, that it may not go to destruction, and my life shall see the light. (Job 33:28 Brenton)
Hi:33:28 uwolnił od zejścia do grobu, me życie raduje się światłem". (Job 33:28 BT_4)
Hi:33:28 σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς διαφθοράν, καὶ ζωή μου φῶς ὄψεται.
Hi:33:28 σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] δια·φθορά, -ᾶς, ἡ καί ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Hi:33:28 By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Nie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Chyl się ku upadkowi I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Lekki {Jasny} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:33:28 sO=son PSuCHE/n mou tou= mE\ e)lTei=n ei)s diafTora/n, kai\ E( DZOE/ mou fO=s o)/PSetai.
Hi:33:28 sOson PSyCHEn mu tu mE elTein eis diafToran, kai hE DZOE mu fOs oPSetai.
Hi:33:28 VA_AAD2S N1_ASF RP_GS RA_GSN D VB_AAN P N1A_ASF C RA_NSF N1_NSF RP_GS N3T_ASN VF_FMI3S
Hi:33:28 to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the not to come into (+acc) decay and also, even, namely the life being, living, spirit; alive I light to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:33:28 do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) life (acc) me (gen) the (gen) not to-COME into (+acc) decay (acc) and the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) me (gen) light (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-SEE-ed
Hi:33:28 Hi_33:28_1 Hi_33:28_2 Hi_33:28_3 Hi_33:28_4 Hi_33:28_5 Hi_33:28_6 Hi_33:28_7 Hi_33:28_8 Hi_33:28_9 Hi_33:28_10 Hi_33:28_11 Hi_33:28_12 Hi_33:28_13 Hi_33:28_14
Hi:33:28 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:29 ἰδοὺ πάντα ταῦτα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδρός.
Hi:33:29 Behold, all these things, the Mighty One works in a threefold manner with a man. (Job 33:29 Brenton)
Hi:33:29 Wszystko to dwa i trzy razy Bóg czyni względem człowieka, (Job 33:29 BT_4)
Hi:33:29 ἰδοὺ πάντα ταῦτα ἐργᾶται ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδρός.
Hi:33:29 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ὁδός, -οῦ, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μετά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Hi:33:29 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pracownik; by pracować/dąż Potężny silny, potężny, silny, Drogi {Sposobu}/droga Trzy Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Hi:33:29 i)dou\ pa/nta tau=ta e)rga=tai o( i)sCHuro\s o(dou\s trei=s meta\ a)ndro/s.
Hi:33:29 idu panta tauta ergatai ho isCHyros hodus treis meta andros.
Hi:33:29 I A3_APN RD_APN V1_PMI3S RA_NSM A1A_NSM N2_APF A3_APF P N3_GSM
Hi:33:29 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] worker; to work/strive the mighty forceful, powerful, strong, way/road three after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Hi:33:29 be-you(sg)-SEE-ed! all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) workers (nom|voc); he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed the (nom) mighty ([Adj] nom) ways/roads (acc) three (acc, nom) after (+acc), with (+gen) man, husband (gen)
Hi:33:29 Hi_33:29_1 Hi_33:29_2 Hi_33:29_3 Hi_33:29_4 Hi_33:29_5 Hi_33:29_6 Hi_33:29_7 Hi_33:29_8 Hi_33:29_9 Hi_33:29_10
Hi:33:29 x x x x x x x x x x
Hi:33:30 ἀλλ’ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου, ἵνα ἡ ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν.
Hi:33:30 And he has delivered my soul from death, that my life may praise him in the light. (Job 33:30 Brenton)
Hi:33:30 chcąc go uwolnić od grobu i oświecić blaskiem żyjących. (Job 33:30 BT_4)
Hi:33:30 ἀλλ’ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου, ἵνα ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν.
Hi:33:30 ἀλλά ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἵνα ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:33:30 Ale By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać żeby / ażeby / bo Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lekki {Jasny} By chwalić On/ona/to/to samo
Hi:33:30 a)ll’ e)rru/sato tE\n PSuCHE/n mou e)k Tana/tou, i(/na E( DZOE/ mou e)n fOti\ ai)nE=| au)to/n.
Hi:33:30 all’ errysato tEn PSyCHEn mu ek Tanatu, hina hE DZOE mu en fOti ainE auton.
Hi:33:30 C VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N2_GSM C RA_NSF N1_NSF RP_GS P N3T_DSN V2_PAS3S RD_ASM
Hi:33:30 but to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell the life being, living, spirit; alive I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among light to praise he/she/it/same
Hi:33:30 but he/she/it-was-DELIVER-ed the (acc) life (acc) me (gen) out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! so that / in order to /because the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) light (dat) you(sg)-are-being-PRAISE-ed, he/she/it-should-be-PRAISE-ing, you(sg)-should-be-being-PRAISE-ed him/it/same (acc)
Hi:33:30 Hi_33:30_1 Hi_33:30_2 Hi_33:30_3 Hi_33:30_4 Hi_33:30_5 Hi_33:30_6 Hi_33:30_7 Hi_33:30_8 Hi_33:30_9 Hi_33:30_10 Hi_33:30_11 Hi_33:30_12 Hi_33:30_13 Hi_33:30_14 Hi_33:30_15
Hi:33:30 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:33:31 ἐνωτίζου, Ιωβ, καὶ ἄκουέ μου· κώφευσον, καὶ ἐγώ εἰμι λαλήσω.
Hi:33:31 Hearken, Job, and hear me: be silent, and I will speak. (Job 33:31 Brenton)
Hi:33:31 Uważaj, Hiobie, i słuchaj, lub milcz, a ja będę mówił. (Job 33:31 BT_4)
Hi:33:31 ἐνωτίζου, Ιωβ, καὶ ἄκουέ μου· κώφευσον, καὶ ἐγώ εἰμι λαλήσω.
Hi:33:31 ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) Ἰώβ, ὁ καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κωφεύω [LXX] (κωφευ-, κωφευ·σ-, κωφευ·σ-, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Hi:33:31 By słuchać Hiob I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ja By trzymać swój pokój I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być By mówić
Hi:33:31 e)nOti/DZou, *iOb, kai\ a)/koue/ mou· kO/feuson, kai\ e)gO/ ei)mi lalE/sO.
Hi:33:31 enOtiDZu, iOb, kai akue mu· kOfeuson, kai egO eimi lalEsO.
Hi:33:31 V1_PMD2S N_VSM C V1_PAD2S RP_GS VA_AAD2S C RP_NS V9_PAI1S VF_FAI1S
Hi:33:31 to listen Job and also, even, namely to hear I to hold one's peace and also, even, namely I to go; to be to speak
Hi:33:31 be-you(sg)-being-LISTEN-ed!, you(sg)-were-being-LISTEN-ed Job (indecl) and be-you(sg)-HEAR-ing! me (gen) do-HOLD-you(sg)-ONE'S-PEACE!, going-to-HOLD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-will-SPEAK, I-should-SPEAK
Hi:33:31 Hi_33:31_1 Hi_33:31_2 Hi_33:31_3 Hi_33:31_4 Hi_33:31_5 Hi_33:31_6 Hi_33:31_7 Hi_33:31_8 Hi_33:31_9 Hi_33:31_10
Hi:33:31 x x x x x x x x x x
Hi:33:32 εἰ εἰσὶν λόγοι, ἀποκρίθητί μοι· λάλησον, θέλω γὰρ δικαιωθῆναί σε.
Hi:33:32 If thou hast words, answer me: speak, for I desire thee to be justified. (Job 33:32 Brenton)
Hi:33:32 Może chcesz coś powiedzieć? Przemów, skargę twą przyjmę. (Job 33:32 BT_4)
Hi:33:32 εἰ εἰσὶν λόγοι, ἀποκρίθητί μοι· λάλησον, θέλω γὰρ δικαιωθῆναί σε.
Hi:33:32 εἰ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) γάρ δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:33:32 Jeżeli By iść; by być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By odpowiadać Ja By mówić By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Dla odtąd, jak By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Ty; twój/twój(sg)
Hi:33:32 ei) ei)si\n lo/goi, a)pokri/TEti/ moi· la/lEson, Te/lO ga\r dikaiOTE=nai/ se.
Hi:33:32 ei eisin logoi, apokriTEti moi· lalEson, TelO gar dikaiOTEnai se.
Hi:33:32 C V9_PAI3P N2_NPM VC_APD2S RP_DS VA_AAD2S V1_PAI1S x VC_APN RP_AS
Hi:33:32 if to go; to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to answer I to speak to want want, wish, desire for since, as to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous you; your/yours(sg)
Hi:33:32 if he/she/it-is-GO-ing; they-are words (nom|voc) be-you(sg)-ANSWER-ed! me (dat) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) I-am-WANT-ing, I-should-be-WANT-ing for to-be-MAKE RIGHTEOUS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Hi:33:32 Hi_33:32_1 Hi_33:32_2 Hi_33:32_3 Hi_33:32_4 Hi_33:32_5 Hi_33:32_6 Hi_33:32_7 Hi_33:32_8 Hi_33:32_9 Hi_33:32_10
Hi:33:32 x x x x x x x x x x
Hi:33:33 εἰ μή, σὺ ἄκουσόν μου· κώφευσον, καὶ διδάξω σε σοφίαν.
Hi:33:33 If not, do thou hear me: be silent, and I will teach thee. (Job 33:33 Brenton)
Hi:33:33 Czy nie chcesz? Przeto posłuchaj! Milcz - ja cię nauczę mądrości». (Job 33:33 BT_4)
Hi:33:33 εἰ μή, σὺ ἄκουσόν μου· κώφευσον, καὶ διδάξω σε σοφίαν.
Hi:33:33 εἰ μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κωφεύω [LXX] (κωφευ-, κωφευ·σ-, κωφευ·σ-, -, -, -) καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σοφία, -ας, ἡ
Hi:33:33 Jeżeli Nie Ty By słyszeć Ja By trzymać swój pokój I też, nawet, mianowicie By uczyć Ty; twój/twój(sg) Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Hi:33:33 ei) mE/, su\ a)/kouso/n mou· kO/feuson, kai\ dida/XO se sofi/an.
Hi:33:33 ei mE, sy akuson mu· kOfeuson, kai didaXO se sofian.
Hi:33:33 C D RP_NS VA_AAD2S RP_GS VA_AAD2S C VF_FAI1S RP_AS N1A_ASF
Hi:33:33 if not you to hear I to hold one's peace and also, even, namely to teach you; your/yours(sg) sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Hi:33:33 if not you(sg) (nom) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) do-HOLD-you(sg)-ONE'S-PEACE!, going-to-HOLD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and I-will-TEACH, I-should-TEACH you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) sapience (acc)
Hi:33:33 Hi_33:33_1 Hi_33:33_2 Hi_33:33_3 Hi_33:33_4 Hi_33:33_5 Hi_33:33_6 Hi_33:33_7 Hi_33:33_8 Hi_33:33_9 Hi_33:33_10
Hi:33:33 x x x x x x x x x x