Hi:38:1 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι Ελιουν τῆς λέξεως εἶπεν ὁ κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν
Hi:38:1 And after Elius had ceased from speaking, the Lord spoke to Job through the whirlwind and clouds, saying, (Job 38:1 Brenton)
Hi:38:1 I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami: (Job 38:1 BT_4)
Hi:38:1 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι Ελιουν τῆς λέξεως εἶπεν κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν
Hi:38:1 μετά δέ ὁ ἡ τό παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -)   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰώβ, ὁ διά λαῖλαψ, -απος, ἡ καί νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη)
Hi:38:1 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś By przestawać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Hiob Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Wrzeszcz wrzeszcz poszedłszy dalej, Thuc.; I też, nawet, mianowicie Chmura
Hi:38:1 *meta\ de\ to\ pau/sasTai *elioun tE=s le/XeOs ei)=pen o( ku/rios tO=| *iOb dia\ lai/lapos kai\ nefO=n
Hi:38:1 meta de to pausasTai eliun tEs leXeOs eipen ho kyrios tO iOb dia lailapos kai nefOn
Hi:38:1 P x RA_ASN VA_AMN N_ASM RA_GSF N3I_GSF VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM P N3P_GSF C N3E_GPN
Hi:38:1 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to cease ć the ć to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Job because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) squall squall having come on, Thuc.; and also, even, namely cloud
Hi:38:1 after (+acc), with (+gen) Yet the (nom|acc) to-be-CEASE-ed   the (gen)   he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Job (indecl) because of (+acc), through (+gen) squall (gen) and clouds (gen)
Hi:38:1 Hi_38:1_1 Hi_38:1_2 Hi_38:1_3 Hi_38:1_4 Hi_38:1_5 Hi_38:1_6 Hi_38:1_7 Hi_38:1_8 Hi_38:1_9 Hi_38:1_10 Hi_38:1_11 Hi_38:1_12 Hi_38:1_13 Hi_38:1_14 Hi_38:1_15 Hi_38:1_16
Hi:38:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:2 Τίς οὗτος ὁ κρύπτων με βουλήν, συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν;
Hi:38:2 Who is this that hides counsel from me, and confines words in his heart, and thinks to conceal them from me? (Job 38:2 Brenton)
Hi:38:2 «Któż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi? (Job 38:2 BT_4)
Hi:38:2 Τίς οὗτος κρύπτων με βουλήν, συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν;
Hi:38:2 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν; κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βουλή, -ῆς, ἡ συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δέ οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Hi:38:2 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Krypta; tajny; by ukrywać się ukrywaj, kryj się Ja Planu/zamiar By zmuszać {By ograniczać} zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja; mój/mój zaś By przypuszczać By ukrywać się ukrywaj, kryj się
Hi:38:2 *ti/s ou(=tos o( kru/ptOn me boulE/n, sune/CHOn de\ r(E/mata e)n kardi/a|, e)me\ de\ oi)/etai kru/ptein;
Hi:38:2 tis hutos ho kryptOn me bulEn, syneCHOn de rEmata en kardia, eme de oietai kryptein;
Hi:38:2 RI_NSM RD_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS N1_ASF V1_PAPNSM x N3M_APN P N1A_DSF RP_AS x V1_PMI3S V1_PAN
Hi:38:2 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the crypt; secret; to hide conceal, skulk I plan/intention to constrain δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I; my/mine δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to suppose to hide conceal, skulk
Hi:38:2 who/what/why (nom) this (nom) the (nom) crypts (gen); secret ([Adj] gen); while HIDE-ing (nom) me (acc) plan/intention (acc) while CONSTRAIN-ing (nom) Yet declarations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) heart (dat) me (acc); my/mine (voc) Yet he/she/it-is-being-SUPPOSE-ed to-be-HIDE-ing
Hi:38:2 Hi_38:2_1 Hi_38:2_2 Hi_38:2_3 Hi_38:2_4 Hi_38:2_5 Hi_38:2_6 Hi_38:2_7 Hi_38:2_8 Hi_38:2_9 Hi_38:2_10 Hi_38:2_11 Hi_38:2_12 Hi_38:2_13 Hi_38:2_14 Hi_38:2_15
Hi:38:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:3 ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι.
Hi:38:3 Gird thy loins like a man; and I will ask thee, and do thou answer me. (Job 38:3 Brenton)
Hi:38:3 Przepasz no biodra jak mocarz! Będę cię pytał - pouczysz Mnie. (Job 38:3 BT_4)
Hi:38:3 ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι.
Hi:38:3 ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -); ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὥσ·περ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
Hi:38:3 Do ???; do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Polędwica Ty; twój/twój(sg) By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają zaś Ty; twój/twój(sg) Ty zaś Ja By odpowiadać
Hi:38:3 DZO=sai O(/sper a)nE\r tE\n o)sfu/n sou, e)rOtE/sO de/ se, su\ de/ moi a)pokri/TEti.
Hi:38:3 DZOsai hOsper anEr tEn osfyn su, erOtEsO de se, sy de moi apokriTEti.
Hi:38:3 VO_AMD2S D N3_NSM RA_ASF N3U_ASF RP_GS VA_AAS1S x RP_AS RP_NS x RP_DS VC_APD2S
Hi:38:3 to ???; to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the loin you; your/yours(sg) to ask interrogate, question inquire,query, quest δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to answer
Hi:38:3 to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt); while EXISTS-ing (nom|voc) just as man, husband (nom) the (acc) loin (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-ASK, I-should-ASK Yet you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg) (nom) Yet me (dat) be-you(sg)-ANSWER-ed!
Hi:38:3 Hi_38:3_1 Hi_38:3_2 Hi_38:3_3 Hi_38:3_4 Hi_38:3_5 Hi_38:3_6 Hi_38:3_7 Hi_38:3_8 Hi_38:3_9 Hi_38:3_10 Hi_38:3_11 Hi_38:3_12 Hi_38:3_13
Hi:38:3 x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:4 ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν; ἀπάγγειλον δέ μοι, εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν.
Hi:38:4 Where wast thou when I founded the earth? tell me now, if thou hast knowledge, (Job 38:4 Brenton)
Hi:38:4 Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli znasz mądrość. (Job 38:4 BT_4)
Hi:38:4 ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν; ἀπάγγειλον δέ μοι, εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν.
Hi:38:4 ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ
Hi:38:4 Gdzie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Ja Ziemi/ziemia By informować – informować albo opowiadać. zaś Ja Jeżeli By ulegać odroczeniu; by wiedzieć Wglądu/orientacja
Hi:38:4 pou= E)=s e)n tO=| Temeliou=n me tE\n gE=n; a)pa/ggeilon de/ moi, ei) e)pi/stE| su/nesin.
Hi:38:4 pu Es en tO Temeliun me tEn gEn; apangeilon de moi, ei epistE synesin.
Hi:38:4 D V9_IAS2S P RA_DSN V4_PAN RP_AS RA_ASF N1_ASF VA_AAD2S x RP_DS C V6_PMS2S N3I_ASF
Hi:38:4 where to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? I the earth/land to report – to report or tell. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I if to stand over; to know insight/discernment
Hi:38:4 where you(sg)-were in/among/by (+dat) the (dat) to-be-???-ing, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (acc) earth/land (acc) do-DELIVER A MESSAGE-you(sg)! Yet me (dat) if he/she/it-should-STand-OVER; you(sg)-are-being-KNOW-ed, you(sg)-should-be-being-KNOW-ed insight/discernment (acc)
Hi:38:4 Hi_38:4_1 Hi_38:4_2 Hi_38:4_3 Hi_38:4_4 Hi_38:4_5 Hi_38:4_6 Hi_38:4_7 Hi_38:4_8 Hi_38:4_9 Hi_38:4_10 Hi_38:4_11 Hi_38:4_12 Hi_38:4_13 Hi_38:4_14
Hi:38:4 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:5 τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ’ αὐτῆς;
Hi:38:5 who set the measures of it, if thou knowest? or who stretched a line upon it? (Job 38:5 Brenton)
Hi:38:5 Kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? (Job 38:5 BT_4)
Hi:38:5 τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; τίς ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ’ αὐτῆς;
Hi:38:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-)   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:38:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Miara On/ona/to/to samo Jeżeli By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Hi:38:5 ti/s e)/Teto ta\ me/tra au)tE=s, ei) oi)=das; E)\ ti/s o( e)pagagO\n sparti/on e)p’ au)tE=s;
Hi:38:5 tis eTeto ta metra autEs, ei oidas; E tis ho epagagOn spartion ep’ autEs;
Hi:38:5 RI_NSM VEI_AMI3S RA_APN N2N_APN RD_GSF C VX_XAI2S C RI_NSM RA_NSM VB_AAPNSM N2_ASN P RD_GSF
Hi:38:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to place lay, put, set, situate, station the measure he/she/it/same if to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to upon-lead ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Hi:38:5 who/what/why (nom) he/she/it-was-PLACE-ed the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) her/it/same (gen) if you(sg)-have-PERCEIVE-ed or who/what/why (nom) the (nom) upon UPON-LEAD-ing (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Hi:38:5 Hi_38:5_1 Hi_38:5_2 Hi_38:5_3 Hi_38:5_4 Hi_38:5_5 Hi_38:5_6 Hi_38:5_7 Hi_38:5_8 Hi_38:5_9 Hi_38:5_10 Hi_38:5_11 Hi_38:5_12 Hi_38:5_13 Hi_38:5_14
Hi:38:5 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:6 ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν; τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ’ αὐτῆς;
Hi:38:6 On what are its rings fastened? and who is he that laid the corner-stone upon it? (Job 38:6 Brenton)
Hi:38:6 Na czym się słupy wspierają? Kto założył jej kamień węgielny (Job 38:6 BT_4)
Hi:38:6 ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν; τίς δέ ἐστιν βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ’ αὐτῆς;
Hi:38:6 ἐπί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) λίθος, -ου, ὁ   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:38:6 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo By upadać Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś By być By rzucać Kamień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Hi:38:6 e)pi\ ti/nos oi( kri/koi au)tE=s pepE/gasin; ti/s de/ e)stin o( balO\n li/Ton gOniai=on e)p’ au)tE=s;
Hi:38:6 epi tinos hoi krikoi autEs pepEgasin; tis de estin ho balOn liTon gOniaion ep’ autEs;
Hi:38:6 P RI_GSN RA_NPM N2_NPM RD_GSF VX_XAI3P RI_NSM x V9_PAI3S RA_NSM VB_AAPNSM N2_ASM A1_ASM P RD_GSF
Hi:38:6 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the ć he/she/it/same to pitch who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be the to throw stone ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Hi:38:6 upon/over (+acc,+gen,+dat) who/what/why (gen) the (nom)   her/it/same (gen) they-have-PITCH-ed who/what/why (nom) Yet he/she/it-is the (nom) going-to-THROW (fut ptcp) (nom), upon THROW-ing (nom) stone (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Hi:38:6 Hi_38:6_1 Hi_38:6_2 Hi_38:6_3 Hi_38:6_4 Hi_38:6_5 Hi_38:6_6 Hi_38:6_7 Hi_38:6_8 Hi_38:6_9 Hi_38:6_10 Hi_38:6_11 Hi_38:6_12 Hi_38:6_13 Hi_38:6_14 Hi_38:6_15
Hi:38:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:7 ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου.
Hi:38:7 When the stars were made, all my angels praised me with a loud voice. (Job 38:7 Brenton)
Hi:38:7 ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych? (Job 38:7 BT_4)
Hi:38:7 ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου.
Hi:38:7 ὅτε γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:38:7 Kiedy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gwiezdny By chwalić Ja Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ja
Hi:38:7 o(/te e)genE/TEsan a)/stra, E)/|nesa/n me fOnE=| mega/lE| pa/ntes a)/ggeloi/ mou.
Hi:38:7 hote egenETEsan astra, Enesan me fOnE megalE pantes angeloi mu.
Hi:38:7 D VCI_API3P N2N_NPN VAI_AAI3P RP_AS N1_DSF A1_DSF A3_NPM N2_NPM RP_GS
Hi:38:7 when to become become, happen star to praise I sound/voice cries; to sound great every all, each, every, the whole of agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) I
Hi:38:7 when they-were-BECOME-ed stars (nom|acc|voc) they-PRAISE-ed me (acc) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) all (nom|voc) messengers/angels (nom|voc) me (gen)
Hi:38:7 Hi_38:7_1 Hi_38:7_2 Hi_38:7_3 Hi_38:7_4 Hi_38:7_5 Hi_38:7_6 Hi_38:7_7 Hi_38:7_8 Hi_38:7_9 Hi_38:7_10
Hi:38:7 x x x x x x x x x x
Hi:38:8 ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις, ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη·
Hi:38:8 And I shut up the sea with gates, when it rushed out, coming forth out its mother's womb. (Job 38:8 Brenton)
Hi:38:8 Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, (Job 38:8 BT_4)
Hi:38:8 ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις, ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη·
Hi:38:8 φράσσω (cf. κωλύω) (φρασσ-, -, φραξ-, -, πεφρασσ-, φραγ·[θ]-) δέ θάλασσα, -ης, ἡ πύλη, -ης, ἡ ὅτε   ἐκ κοιλία, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)
Hi:38:8 By zatrzymywać się zaś Morze Brama Kiedy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Matka On/ona/to/to samo By wychodzić
Hi:38:8 e)/fraXa de\ Ta/lassan pu/lais, o(/te e)mai/massen e)k koili/as mEtro\s au)tE=s e)kporeuome/nE·
Hi:38:8 efraXa de Talassan pylais, hote emaimassen ek koilias mEtros autEs ekporeuomenE·
Hi:38:8 VAI_AAI1S x N1S_ASF N1_DPF D VAI_AAI3S P N1A_GSF N3_GSF RD_GSF V1_PMPNSF
Hi:38:8 to stop δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sea gate when ć out of (+gen) ἐξ before vowels belly mother he/she/it/same to go out
Hi:38:8 I-STOP-ed Yet sea (acc) gates (dat) when   out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) mother (gen) her/it/same (gen) while being-GO-ed-OUT (nom|voc)
Hi:38:8 Hi_38:8_1 Hi_38:8_2 Hi_38:8_3 Hi_38:8_4 Hi_38:8_5 Hi_38:8_6 Hi_38:8_7 Hi_38:8_8 Hi_38:8_9 Hi_38:8_10 Hi_38:8_11
Hi:38:8 x x x x x x x x x x x
Hi:38:9 ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν, ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα·
Hi:38:9 And I made a cloud its clothing, and swathed it in mist. (Job 38:9 Brenton)
Hi:38:9 gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? (Job 38:9 BT_4)
Hi:38:9 ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν, ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα·
Hi:38:9 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) ἀμφίασις, -εως, ἡ [LXX] ὁμίχλη, -ης, ἡ δέ αὐτός αὐτή αὐτό σπαργανόω (-, -, σπαργανω·σ-, -, εσπαργανω-, σπαργανω·θ-)
Hi:38:9 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj zaś On/ona/to/to samo Chmura Część garderoby Mgły/mgła zaś On/ona/to/to samo By przewijać
Hi:38:9 e)Te/mEn de\ au)tE=| ne/fos a)mfi/asin, o(mi/CHlE| de\ au)tE\n e)sparga/nOsa·
Hi:38:9 eTemEn de autE nefos amfiasin, homiCHlE de autEn esparganOsa·
Hi:38:9 VEI_AMI1S x RD_DSF N3E_ASN N3I_ASM N1_DSF x RD_ASF VAI_AAI1S
Hi:38:9 to place lay, put, set, situate, station δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same cloud garment mist/fog δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to swaddle
Hi:38:9 I-was-PLACE-ed Yet her/it/same (dat) cloud (nom|acc|voc) garment (acc) mist/fog (dat) Yet her/it/same (acc) I-SWADDLE-ed
Hi:38:9 Hi_38:9_1 Hi_38:9_2 Hi_38:9_3 Hi_38:9_4 Hi_38:9_5 Hi_38:9_6 Hi_38:9_7 Hi_38:9_8 Hi_38:9_9
Hi:38:9 x x x x x x x x x
Hi:38:10 ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας·
Hi:38:10 And I set bounds to it, surrounding it with bars and gates. (Job 38:10 Brenton)
Hi:38:10 Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. (Job 38:10 BT_4)
Hi:38:10 ἐθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια περιθεὶς κλεῖθρα καὶ πύλας·
Hi:38:10 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὅριον, -ου, τό περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -)   καί πύλη, -ης, ἡ
Hi:38:10 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj zaś On/ona/to/to samo Granica Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na I też, nawet, mianowicie Brama
Hi:38:10 e)Te/mEn de\ au)tE=| o(/ria periTei\s klei=Tra kai\ pu/las·
Hi:38:10 eTemEn de autE horia periTeis kleiTra kai pylas·
Hi:38:10 VEI_AMI1S x RD_DSF N2N_APN VE_AAPNSM N2N_APN C N1_APF
Hi:38:10 to place lay, put, set, situate, station δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same boundary to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon ć and also, even, namely gate
Hi:38:10 I-was-PLACE-ed Yet her/it/same (dat) boundaries (nom|acc|voc) upon AROUND ABOUT-ing (nom|voc)   and gates (acc)
Hi:38:10 Hi_38:10_1 Hi_38:10_2 Hi_38:10_3 Hi_38:10_4 Hi_38:10_5 Hi_38:10_6 Hi_38:10_7 Hi_38:10_8
Hi:38:10 x x x x x x x x
Hi:38:11 εἶπα δὲ αὐτῇ Μέχρι τούτου ἐλεύσῃ καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ, ἀλλ’ ἐν σεαυτῇ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα.
Hi:38:11 And I said to it, Hitherto shalt thou come, but thou shalt not go beyond, but thy waves shall be confined within thee. (Job 38:11 Brenton)
Hi:38:11 I rzekłem: "Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal". (Job 38:11 BT_4)
Hi:38:11 εἶπα δὲ αὐτῇ Μέχρι τούτου ἐλεύσῃ καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ, ἀλλ’ ἐν σεαυτῇ συντριβήσεταί σου τὰ κύματα.
Hi:38:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό μέχρι/μέχρις οὗτος αὕτη τοῦτο ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) ἀλλά ἐν σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό
Hi:38:11 By mówić/opowiadaj zaś On/ona/to/to samo Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przychodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ale W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siebie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ty; twój/twój(sg) Fala puchną, unoszą się
Hi:38:11 ei)=pa de\ au)tE=| *me/CHri tou/tou e)leu/sE| kai\ ou)CH u(perbE/sE|, a)ll’ e)n seautE=| suntribE/setai/ sou ta\ ku/mata.
Hi:38:11 eipa de autE meCHri tutu eleusE kai uCH hyperbEsE, all’ en seautE syntribEsetai su ta kymata.
Hi:38:11 VAI_AAI1S x RD_DSF P RD_GSM VF_FMI2S C D VF_FMI2S C P RD_DSF VD_FPI3S RP_GS RA_NPN N3M_NPN
Hi:38:11 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? but in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yourself to break to crush completely, break (in pieces) you; your/yours(sg) the wave swell, waft
Hi:38:11 I-SAY/TELL-ed Yet her/it/same (dat) until this (gen) you(sg)-will-be-COME-ed and not you(sg)-will-be-???-ed but in/among/by (+dat) yourself (dat) he/she/it-will-be-BREAK-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) waves (nom|acc|voc)
Hi:38:11 Hi_38:11_1 Hi_38:11_2 Hi_38:11_3 Hi_38:11_4 Hi_38:11_5 Hi_38:11_6 Hi_38:11_7 Hi_38:11_8 Hi_38:11_9 Hi_38:11_10 Hi_38:11_11 Hi_38:11_12 Hi_38:11_13 Hi_38:11_14 Hi_38:11_15 Hi_38:11_16
Hi:38:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:12 ἦ ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος πρωινόν, ἑωσφόρος δὲ εἶδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν
Hi:38:12 Or did I order the morning light in thy time; and did the morning star then first see his appointed place; (Job 38:12 Brenton)
Hi:38:12 Czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence, (Job 38:12 BT_4)
Hi:38:12 ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος πρωινόν, ἑωσφόρος δὲ εἶδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν
Hi:38:12 ἦ[2] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) φέγγο·ς, -ους, τό πρωϊνός -ή -όν   δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τάξις, -εως, ἡ
Hi:38:12 Naprawdę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do ??? ??? Wcześnie zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Samo /nasz /twój /siebie Zamówienie {Rozkaz}
Hi:38:12 E)= e)pi\ sou= sunte/taCHa fe/ggos prOino/n, e(Osfo/ros de\ ei)=den tE\n e(autou= ta/Xin
Hi:38:12 E epi su syntetaCHa fengos prOinon, heOsforos de eiden tEn heautu taXin
Hi:38:12 D P RP_GS VX_XAI1S N3E_ASN A1_ASN N2_NSM x VBI_AAI3S RA_ASF RD_GSM N3I_ASF
Hi:38:12 truly upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to ??? ??? early ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the self /our-/your-/themselves order
Hi:38:12 truly upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-have-???-ed ??? (nom|acc|voc) early ([Adj] acc, nom|acc|voc)   Yet he/she/it-SEE-ed the (acc) self (gen) order (acc)
Hi:38:12 Hi_38:12_1 Hi_38:12_2 Hi_38:12_3 Hi_38:12_4 Hi_38:12_5 Hi_38:12_6 Hi_38:12_7 Hi_38:12_8 Hi_38:12_9 Hi_38:12_10 Hi_38:12_11 Hi_38:12_12
Hi:38:12 x x x x x x x x x x x x
Hi:38:13 ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γῆς, ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς;
Hi:38:13 to lay hold of the extremities of the earth, to cast out the ungodly out of it? (Job 38:13 Brenton)
Hi:38:13 by objęła krańce ziemi, usuwając z niej grzeszników? (Job 38:13 BT_4)
Hi:38:13 ἐπιλαβέσθαι πτερύγων γῆς, ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς;
Hi:38:13 ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) πτέρυξ, -υγος, ἡ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:38:13 By brać uchwyt z Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ziemi/ziemia By wyrzucać Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Hi:38:13 e)pilabe/sTai pteru/gOn gE=s, e)ktina/Xai a)sebei=s e)X au)tE=s;
Hi:38:13 epilabesTai pterygOn gEs, ektinaXai asebeis eX autEs;
Hi:38:13 VB_AMN N3G_GPF N1_GSF VA_AAN A3H_APM P RD_GSF
Hi:38:13 to take hold of wing [see ptero-dactyl, winged finger] earth/land to eject ungodly; to be impious commit sacrilege out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Hi:38:13 to-be-TAKE-ed-HOLD-OF wings (gen) earth/land (gen) to-EJECT, be-you(sg)-EJECT-ed!, he/she/it-happens-to-EJECT (opt) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE out of (+gen) her/it/same (gen)
Hi:38:13 Hi_38:13_1 Hi_38:13_2 Hi_38:13_3 Hi_38:13_4 Hi_38:13_5 Hi_38:13_6 Hi_38:13_7
Hi:38:13 x x x x x x x
Hi:38:14 ἦ σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῷον καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γῆς;
Hi:38:14 Or didst thou take clay of the ground, and form a living creature, and set it with the power of speech upon the earth? (Job 38:14 Brenton)
Hi:38:14 Zmienia się jak pieczętowana glina, barwi się jak suknia. (Job 38:14 BT_4)
Hi:38:14 σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῷον καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γῆς;
Hi:38:14 ἦ[2] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πηλός, -οῦ, ὁ πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ζῷον, -ου, τό καί   αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:38:14 Naprawdę Ty By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ziemi/ziemia Glina By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Życie bycia I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Hi:38:14 E)= su\ labO\n gE=n pElo\n e)/plasas DZO=|on kai\ lalEto\n au)to\n e)/Tou e)pi\ gE=s;
Hi:38:14 E sy labOn gEn pElon eplasas DZOon kai lalEton auton eTu epi gEs;
Hi:38:14 D RP_NS VB_AAPNSM N1_ASF N2_ASM VAI_AAI2S N2N_ASN C N2_ASM RD_ASM VEI_AMI2S P N1_GSF
Hi:38:14 truly you to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand earth/land clay to mold [see plastic] living being and also, even, namely ć he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land
Hi:38:14 truly you(sg) (nom) upon TAKE HOLD OF-ing (nom) earth/land (acc) clay (acc) you(sg)-MOLD-ed living being (nom|acc|voc) and   him/it/same (acc) you(sg)-were-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen)
Hi:38:14 Hi_38:14_1 Hi_38:14_2 Hi_38:14_3 Hi_38:14_4 Hi_38:14_5 Hi_38:14_6 Hi_38:14_7 Hi_38:14_8 Hi_38:14_9 Hi_38:14_10 Hi_38:14_11 Hi_38:14_12 Hi_38:14_13
Hi:38:14 x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:15 ἀφεῖλας δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς, βραχίονα δὲ ὑπερηφάνων συνέτριψας;
Hi:38:15 And hast thou removed light from the ungodly, and crushed the arm of the proud? (Job 38:15 Brenton)
Hi:38:15 Grzesznikom światło odjęte i strzaskane ramię wyniosłe. (Job 38:15 BT_4)
Hi:38:15 ἀφεῖλας δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς, βραχίονα δὲ ὑπερηφάνων συνέτριψας;
Hi:38:15 ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) δέ ἀπό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό βραχίων, -ονος, ὁ δέ ὑπερή·φανος -ον συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Hi:38:15 By pozbawiać zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Lekki {Jasny} Ręka {Broń} zaś Dumny By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Hi:38:15 a)fei=las de\ a)po\ a)sebO=n to\ fO=s, braCHi/ona de\ u(perEfa/nOn sune/triPSas;
Hi:38:15 afeilas de apo asebOn to fOs, braCHiona de hyperEfanOn synetriPSas;
Hi:38:15 VBI_AAI2S x P A3H_GPM RA_ASN N3T_ASN N3N_ASM x A1B_GPM VAI_AAI2S
Hi:38:15 to deprive δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ungodly; to be impious commit sacrilege the light arm δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] proud to break to crush completely, break (in pieces)
Hi:38:15 you(sg)-DEPRIVE-ed Yet away from (+gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) arm (acc) Yet proud ([Adj] gen) you(sg)-BREAK-ed
Hi:38:15 Hi_38:15_1 Hi_38:15_2 Hi_38:15_3 Hi_38:15_4 Hi_38:15_5 Hi_38:15_6 Hi_38:15_7 Hi_38:15_8 Hi_38:15_9 Hi_38:15_10
Hi:38:15 x x x x x x x x x x
Hi:38:16 ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας;
Hi:38:16 Or hast thou gone to the source of the sea, and walked in the tracks of the deep? (Job 38:16 Brenton)
Hi:38:16 Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna Otchłani? (Job 38:16 BT_4)
Hi:38:16 ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας;
Hi:38:16 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ ἐν δέ ἴχνο·ς, -ους, τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)
Hi:38:16 By przychodzić zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna} Morze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Ślad Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: By chodzić
Hi:38:16 E)=lTes de\ e)pi\ pEgE\n Tala/ssEs, e)n de\ i)/CHnesin a)bu/ssou periepa/tEsas;
Hi:38:16 ElTes de epi pEgEn TalassEs, en de iCHnesin abyssu periepatEsas;
Hi:38:16 VBI_AAI2S x P N1_ASF N1S_GSF P x N3E_DPN N2_GSF VAI_AAI2S
Hi:38:16 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring sea in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] footstep abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: to walk
Hi:38:16 you(sg)-COME-ed Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) spring (acc) sea (gen) in/among/by (+dat) Yet footsteps (dat) abyss (gen) you(sg)-WALK-ed
Hi:38:16 Hi_38:16_1 Hi_38:16_2 Hi_38:16_3 Hi_38:16_4 Hi_38:16_5 Hi_38:16_6 Hi_38:16_7 Hi_38:16_8 Hi_38:16_9 Hi_38:16_10
Hi:38:16 x x x x x x x x x x
Hi:38:17 ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν;
Hi:38:17 And do the gates of death open to thee for fear; and did the porters of hell quake when they saw thee? (Job 38:17 Brenton)
Hi:38:17 Czy wskazano ci bramy śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności? (Job 38:17 BT_4)
Hi:38:17 ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν;
Hi:38:17 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) φόβος, -ου, ὁ πύλη, -ης, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)   δέ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πτήσσω [LXX] (-, -, πτηξ-, -, -, -)
Hi:38:17 By otwierać zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Obawa [zobacz fobię] Brama Śmierć; by zgładzać zaś Hades; by śpiewać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Do ???
Hi:38:17 a)noi/gontai de/ soi fo/bO| pu/lai Tana/tou, pulOroi\ de\ a(/|dou i)do/ntes se e)/ptEXan;
Hi:38:17 anoigontai de soi fobO pylai Tanatu, pylOroi de hadu idontes se eptEXan;
Hi:38:17 V1_PMI3P x RP_DS N2_DSM N1_NPF N2_GSM N2_NPM x N1M_GSM VB_AAPNPM RP_AS VAI_AAI3P
Hi:38:17 to open up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub fear [see phobia] gate death; to put to death ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Hades; to sing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) to ???
Hi:38:17 they-are-being-OPEN-ed-UP Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) fear (dat) gates (nom|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!   Yet Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! upon SEE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-???-ed
Hi:38:17 Hi_38:17_1 Hi_38:17_2 Hi_38:17_3 Hi_38:17_4 Hi_38:17_5 Hi_38:17_6 Hi_38:17_7 Hi_38:17_8 Hi_38:17_9 Hi_38:17_10 Hi_38:17_11 Hi_38:17_12
Hi:38:17 x x x x x x x x x x x x
Hi:38:18 νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑπ’ οὐρανόν; ἀνάγγειλον δή μοι πόση τίς ἐστιν.
Hi:38:18 And hast thou been instructed in the breadth of the whole earth under heaven? tell me now, what is the extent of it? (Job 38:18 Brenton)
Hi:38:18 Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko? (Job 38:18 BT_4)
Hi:38:18 νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑπ’ οὐρανόν; ἀνάγγειλον δή μοι πόση τίς ἐστιν.
Hi:38:18 νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) δέ ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πόσος -η -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:38:18 Do ??? zaś Znajduj szerokość Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Naprawdę Ja Ilu Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być
Hi:38:18 nenouTe/tEsai de\ to\ eu)=ros tE=s u(p’ ou)rano/n; a)na/ggeilon dE/ moi po/sE ti/s e)stin.
Hi:38:18 nenuTetEsai de to euros tEs hyp’ uranon; anangeilon dE moi posE tis estin.
Hi:38:18 VM_XPP2S x RA_ASN N3E_ASN RA_GSF P N2_ASM VA_AAD2S x RP_DS A1_NSF RI_NSM V9_PAI3S
Hi:38:18 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the find width the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven to proclaim proclaim, report indeed I how much who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be
Hi:38:18 you(sg)-have-been-???-ed Yet the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) do-PROCLAIM-you(sg)! indeed me (dat) how much (nom) who/what/why (nom) he/she/it-is
Hi:38:18 Hi_38:18_1 Hi_38:18_2 Hi_38:18_3 Hi_38:18_4 Hi_38:18_5 Hi_38:18_6 Hi_38:18_7 Hi_38:18_8 Hi_38:18_9 Hi_38:18_10 Hi_38:18_11 Hi_38:18_12 Hi_38:18_13
Hi:38:18 x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:19 ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς, σκότους δὲ ποῖος ὁ τόπος;
Hi:38:19 And in what kind of a land does the light dwell? and of what kind is the place of darkness? (Job 38:19 Brenton)
Hi:38:19 Gdzie jest droga do spoczynku światła? A gdzie mieszkają mroki, (Job 38:19 BT_4)
Hi:38:19 ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς, σκότους δὲ ποῖος τόπος;
Hi:38:19   δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό σκότο·ς, -ους, τό δέ ποῖος -α -ον ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ
Hi:38:19 zaś Ziemi/ziemia By spędzać {By wydawać} noc Lekki {Jasny} Ciemności ciemność, ciemność zaś Jaki rodzaj Miejsce
Hi:38:19 poi/a| de\ gE=| au)li/DZetai to\ fO=s, sko/tous de\ poi=os o( to/pos;
Hi:38:19 poia de gE auliDZetai to fOs, skotus de poios ho topos;
Hi:38:19 A1A_DSF x N1_DSF V1_PMI3S RA_NSN N3T_NSN N3E_GSN x A1A_NSM RA_NSM N2_NSM
Hi:38:19 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land to spend the night the light darkness gloom, darkness δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] what kind the place
Hi:38:19   Yet earth/land (dat) he/she/it-is-being-SPEND-ed-THE-NIGHT the (nom|acc) light (nom|acc|voc) darkness (gen) Yet what kind (nom) the (nom) place (nom)
Hi:38:19 Hi_38:19_1 Hi_38:19_2 Hi_38:19_3 Hi_38:19_4 Hi_38:19_5 Hi_38:19_6 Hi_38:19_7 Hi_38:19_8 Hi_38:19_9 Hi_38:19_10 Hi_38:19_11
Hi:38:19 x x x x x x x x x x x
Hi:38:20 εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν; εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν;
Hi:38:20 If thou couldest bring me to their utmost boundaries, and if also thou knowest their paths; (Job 38:20 Brenton)
Hi:38:20 abyś je zawiódł do ich przestworzy i rozpoznał drogę do ich domu? (Job 38:20 BT_4)
Hi:38:20 εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν; εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν;
Hi:38:20 εἰ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰ δέ καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) τρίβος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:38:20 Jeżeli By prowadzić Ja Do (+przyspieszenie) Granica On/ona/to/to samo Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu; by wiedzieć Ścieżka On/ona/to/to samo
Hi:38:20 ei) a)ga/gois me ei)s o(/ria au)tO=n; ei) de\ kai\ e)pi/stasai tri/bous au)tO=n;
Hi:38:20 ei agagois me eis horia autOn; ei de kai epistasai tribus autOn;
Hi:38:20 C VB_AAO2S RP_AS P N2N_APN RD_GPM C x C V6_PMI2S N2_APF RD_GPM
Hi:38:20 if to lead I into (+acc) boundary he/she/it/same if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to stand over; to know path he/she/it/same
Hi:38:20 if you(sg)-happen-to-LEAD (opt) me (acc) into (+acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen) if Yet and upon STand-ing-OVER (nom|voc); you(sg)-are-being-KNOW-ed paths (acc) them/same (gen)
Hi:38:20 Hi_38:20_1 Hi_38:20_2 Hi_38:20_3 Hi_38:20_4 Hi_38:20_5 Hi_38:20_6 Hi_38:20_7 Hi_38:20_8 Hi_38:20_9 Hi_38:20_10 Hi_38:20_11 Hi_38:20_12
Hi:38:20 x x x x x x x x x x x x
Hi:38:21 οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι, ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν σου πολύς.
Hi:38:21 I know then that thou wert born at that time, and the number of thy years is great. (Job 38:21 Brenton)
Hi:38:21 Jeśli to wiesz, to wtedyś się rodził, a liczba twych dni jest ogromna. (Job 38:21 BT_4)
Hi:38:21 οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι, ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν σου πολύς.
Hi:38:21 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ἄρα[2] ὅτι τότε γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἀριθμός, -οῦ, ὁ δέ ἔτο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Hi:38:21 By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Tak Ponieważ/tamto Wtedy By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] zaś Rok Ty; twój/twój(sg) Dużo
Hi:38:21 oi)=da a)/ra o(/ti to/te gege/nnEsai, a)riTmo\s de\ e)tO=n sou polu/s.
Hi:38:21 oida ara hoti tote gegennEsai, ariTmos de etOn su polys.
Hi:38:21 VX_XAI1S x C D VM_XMI2S N2_NSM x N3E_GPN RP_GS A1_NSM
Hi:38:21 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with so because/that then to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of number [see arithmetic] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] year you; your/yours(sg) much
Hi:38:21 I-have-PERCEIVE-ed so because/that then you(sg)-have-been-FATHER-ed number (nom) Yet years (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) much (nom)
Hi:38:21 Hi_38:21_1 Hi_38:21_2 Hi_38:21_3 Hi_38:21_4 Hi_38:21_5 Hi_38:21_6 Hi_38:21_7 Hi_38:21_8 Hi_38:21_9 Hi_38:21_10
Hi:38:21 x x x x x x x x x x
Hi:38:22 ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος, θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑόρακας.
Hi:38:22 But hast thou gone to the treasures of snow? and hast thou seen the treasures of hail? (Job 38:22 Brenton)
Hi:38:22 Czy dotarłeś do zbiorników śniegu? Czy widziałeś zbiorniki gradu? (Job 38:22 BT_4)
Hi:38:22 ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος, θησαυροὺς δὲ χαλάζης ἑόρακας.
Hi:38:22 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἐπί θησαυρός, -οῦ, ὁ χιών, -όνος, ἡ θησαυρός, -οῦ, ὁ δέ χάλαζα, -ης, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Hi:38:22 By przychodzić zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skarb Śnieg Skarb zaś Grad {Pozdrowienie} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:38:22 E)=lTes de\ e)pi\ TEsaurou\s CHio/nos, TEsaurou\s de\ CHala/DZEs e(o/rakas.
Hi:38:22 ElTes de epi TEsaurus CHionos, TEsaurus de CHalaDZEs heorakas.
Hi:38:22 VBI_AAI2S x P N2_APM N3N_GSF N2_APM x N1S_GSF VX_XAI2S
Hi:38:22 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing treasure snow treasure δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hail to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:38:22 you(sg)-COME-ed Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) treasures (acc) snow (gen) treasures (acc) Yet hail (gen) you(sg)-have-SEE-ed
Hi:38:22 Hi_38:22_1 Hi_38:22_2 Hi_38:22_3 Hi_38:22_4 Hi_38:22_5 Hi_38:22_6 Hi_38:22_7 Hi_38:22_8 Hi_38:22_9
Hi:38:22 x x x x x x x x x
Hi:38:23 ἀπόκειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρῶν, εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης.
Hi:38:23 And is there a store of them, for thee against the time of thine enemies, for the day of wars and battle? (Job 38:23 Brenton)
Hi:38:23 Na czasy gniewu je chowam, na dzień utarczki i wojny. (Job 38:23 BT_4)
Hi:38:23 ἀπόκειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρῶν, εἰς ἡμέραν πολέμου καὶ μάχης.
Hi:38:23 ἀπό·κει·μαι (ath. απο+κει-, -, -, -, -, -) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ὥρα, -ας, ἡ ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί μάχη, -ης, ἡ
Hi:38:23 By trzymać się w zapasie zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Godzina Wrogość; wrogi Do (+przyspieszenie) Dzień Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie Kłótnia
Hi:38:23 a)po/keitai de/ soi ei)s O(/ran e)CHTrO=n, ei)s E(me/ran pole/mou kai\ ma/CHEs.
Hi:38:23 apokeitai de soi eis hOran eCHTrOn, eis hEmeran polemu kai maCHEs.
Hi:38:23 V5_PMI3S x RP_DS P N1A_ASF N2_GPM P N1A_ASF N2_GSM C N1_GSF
Hi:38:23 to hold in store δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) hour enmity; hostile into (+acc) day war [see polemic]; to fight war and also, even, namely quarrel
Hi:38:23 he/she/it-is-being-HOLD-ed-IN-STORE Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) hour (acc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) into (+acc) day (acc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! and quarrel (gen)
Hi:38:23 Hi_38:23_1 Hi_38:23_2 Hi_38:23_3 Hi_38:23_4 Hi_38:23_5 Hi_38:23_6 Hi_38:23_7 Hi_38:23_8 Hi_38:23_9 Hi_38:23_10 Hi_38:23_11
Hi:38:23 x x x x x x x x x x x
Hi:38:24 πόθεν δὲ ἐκπορεύεται πάχνη ἢ διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανόν;
Hi:38:24 And whence proceeds the frost? or whence is the south wind dispersed over the whole world under heaven? (Job 38:24 Brenton)
Hi:38:24 Czy nie tędy światło zachodzi, rozsyłając błyskawice po świecie? (Job 38:24 BT_4)
Hi:38:24 πόθεν δὲ ἐκπορεύεται πάχνη διασκεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανόν;
Hi:38:24 πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) δέ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)   ἤ[1]   νότος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Hi:38:24 Skąd; by pić zaś By wychodzić Albo Na południe Do (+przyspieszenie) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo
Hi:38:24 po/Ten de\ e)kporeu/etai pa/CHnE E)\ diaskeda/nnutai no/tos ei)s tE\n u(p’ ou)rano/n;
Hi:38:24 poTen de ekporeuetai paCHnE E diaskedannytai notos eis tEn hyp’ uranon;
Hi:38:24 D x V1_PMI3S N1_NSF C V5_PPI3S N2_NSM P RA_ASF P N2_ASM
Hi:38:24 from where; to drink δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go out ć or ć south into (+acc) the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven
Hi:38:24 from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) Yet he/she/it-is-being-GO-ed-OUT   or   south (nom) into (+acc) the (acc) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc)
Hi:38:24 Hi_38:24_1 Hi_38:24_2 Hi_38:24_3 Hi_38:24_4 Hi_38:24_5 Hi_38:24_6 Hi_38:24_7 Hi_38:24_8 Hi_38:24_9 Hi_38:24_10 Hi_38:24_11
Hi:38:24 x x x x x x x x x x x
Hi:38:25 τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετῷ λάβρῳ ῥύσιν, ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν
Hi:38:25 And who prepared a course for the violent rain, and a way for the thunders; (Job 38:25 Brenton)
Hi:38:25 Kto kopał kanały ulewie lub drogę chmurze ze grzmotem, (Job 38:25 BT_4)
Hi:38:25 τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετῷ λάβρῳ ῥύσιν, ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν
Hi:38:25 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὑετός, -ου, ὁ   ῥύσις, -εως, ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ δέ  
Hi:38:25 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś Do gotowy Deszcz Płyń Drogi {Sposobu}/droga Jeszcze  
Hi:38:25 ti/s de\ E(toi/masen u(etO=| la/brO| r(u/sin, o(do\n de\ kudoimO=n
Hi:38:25 tis de hEtoimasen hyetO labrO rysin, hodon de kydoimOn
Hi:38:25 RI_NSM x VAI_AAI3S N2_DSM A1B_DSM N3I_ASF N2_ASF x V2_PAPNSM
Hi:38:25 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ready rain ć flow way/road Yet  
Hi:38:25 who/what/why (nom) Yet he/she/it-READY-ed rain (dat)   flow (acc) way/road (acc) Yet  
Hi:38:25 Hi_38:25_1 Hi_38:25_2 Hi_38:25_3 Hi_38:25_4 Hi_38:25_5 Hi_38:25_6 Hi_38:25_7 Hi_38:25_8 Hi_38:25_9
Hi:38:25 x x x x x x x x x
Hi:38:26 τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν, οὗ οὐκ ἀνήρ, ἔρημον, οὗ οὐχ ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτῇ,
Hi:38:26 to rain upon the land where there is no man, the wilderness, where there is not a man in it; so as to feed the untrodden and uninhabited land, (Job 38:26 Brenton)
Hi:38:26 by padał deszcz na pustkowiu, w pustyni zupełnie bezludnej, (Job 38:26 BT_4)
Hi:38:26 τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν, οὗ οὐκ ἀνήρ, ἔρημον, οὗ οὐχ ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτῇ,
Hi:38:26 ὁ ἡ τό   ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἔρημος -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:38:26 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Odludzie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Hi:38:26 tou= u(eti/sai e)pi\ gE=n, ou(= ou)k a)nE/r, e)/rEmon, ou(= ou)CH u(pa/rCHei a)/nTrOpos e)n au)tE=|,
Hi:38:26 tu hyetisai epi gEn, hu uk anEr, erEmon, hu uCH hyparCHei anTrOpos en autE,
Hi:38:26 RA_GSN VA_AAN P N1_ASF RR_GSM D N3_NSM N2_ASF RR_GSM D V1_PAI3S N2_NSM P RD_DSF
Hi:38:26 the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wilderness where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Hi:38:26 the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) where; who/whom/which (gen) not man, husband (nom) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) human (nom) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Hi:38:26 Hi_38:26_1 Hi_38:26_2 Hi_38:26_3 Hi_38:26_4 Hi_38:26_5 Hi_38:26_6 Hi_38:26_7 Hi_38:26_8 Hi_38:26_9 Hi_38:26_10 Hi_38:26_11 Hi_38:26_12 Hi_38:26_13 Hi_38:26_14
Hi:38:26 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:27 τοῦ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοίκητον καὶ τοῦ ἐκβλαστῆσαι ἔξοδον χλόης;
Hi:38:27 and cause it to send forth a crop of green herbs? (Job 38:27 Brenton)
Hi:38:27 chcąc pustynię bezludną nasycić, zasilić rosnącą tam trawę? (Job 38:27 BT_4)
Hi:38:27 τοῦ χορτάσαι ἄβατον καὶ ἀοίκητον καὶ τοῦ ἐκβλαστῆσαι ἔξοδον χλόης;
Hi:38:27 ὁ ἡ τό χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ἄβατος καί   καί ὁ ἡ τό   ἔξ·οδος, -ου, ἡ Χλόη, -ης, ἡ
Hi:38:27 By nasycać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Eksodus Chloe
Hi:38:27 tou= CHorta/sai a)/baton kai\ a)oi/kEton kai\ tou= e)kblastE=sai e)/Xodon CHlo/Es;
Hi:38:27 tu CHortasai abaton kai aoikEton kai tu ekblastEsai eXodon CHloEs;
Hi:38:27 RA_GSN VA_AAN A1B_ASM C A1B_ASM C RA_GSN VA_AAN N2_ASF N1_GSF
Hi:38:27 the to sate ć and also, even, namely ć and also, even, namely the ć exodus Chloe
Hi:38:27 the (gen) to-SATE, be-you(sg)-SATE-ed!, he/she/it-happens-to-SATE (opt)   and   and the (gen)   exodus (acc) Chloe (gen)
Hi:38:27 Hi_38:27_1 Hi_38:27_2 Hi_38:27_3 Hi_38:27_4 Hi_38:27_5 Hi_38:27_6 Hi_38:27_7 Hi_38:27_8 Hi_38:27_9 Hi_38:27_10
Hi:38:27 x x x x x x x x x x
Hi:38:28 τίς ἐστιν ὑετοῦ πατήρ; τίς δέ ἐστιν ὁ τετοκὼς βώλους δρόσου;
Hi:38:28 Who is the rain's father? and who has generated the drops of dew? (Job 38:28 Brenton)
Hi:38:28 Czy deszcz także ma ojca? A kto zrodził krople rosy? (Job 38:28 BT_4)
Hi:38:28 τίς ἐστιν ὑετοῦ πατήρ; τίς δέ ἐστιν τετοκὼς βώλους δρόσου;
Hi:38:28 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑετός, -ου, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)    
Hi:38:28 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Deszcz Ojciec Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś By być By rodzić
Hi:38:28 ti/s e)stin u(etou= patE/r; ti/s de/ e)stin o( tetokO\s bO/lous dro/sou;
Hi:38:28 tis estin hyetu patEr; tis de estin ho tetokOs bOlus drosu;
Hi:38:28 RI_NSM V9_PAI3S N2_GSM N3_NSM RI_NSM x V9_PAI3S RA_NSM VX_XAPNSM N2_APF N2_GSF
Hi:38:28 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be rain father who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be the to give birth ć ć
Hi:38:28 who/what/why (nom) he/she/it-is rain (gen) father (nom) who/what/why (nom) Yet he/she/it-is the (nom) having GIVE-ed-BIRTH (nom)    
Hi:38:28 Hi_38:28_1 Hi_38:28_2 Hi_38:28_3 Hi_38:28_4 Hi_38:28_5 Hi_38:28_6 Hi_38:28_7 Hi_38:28_8 Hi_38:28_9 Hi_38:28_10 Hi_38:28_11
Hi:38:28 x x x x x x x x x x x
Hi:38:29 ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος; πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοκεν,
Hi:38:29 And out of whose womb comes the ice? and who has produced the frost in the sky, (Job 38:29 Brenton)
Hi:38:29 Z czyjego łona lód wyszedł? Kto rozmnożył szron z nieba? (Job 38:29 BT_4)
Hi:38:29 ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται κρύσταλλος; πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοκεν,
Hi:38:29 ἐκ γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ δέ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὁ ἡ τό κρύσταλλος, -ου, ὁ   δέ ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Hi:38:29 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch zaś Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wychodzić Kryształowy zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By rodzić
Hi:38:29 e)k gastro\s de\ ti/nos e)kporeu/etai o( kru/stallos; pa/CHnEn de\ e)n ou)ranO=| ti/s te/token,
Hi:38:29 ek gastros de tinos ekporeuetai ho krystallos; paCHnEn de en uranO tis tetoken,
Hi:38:29 P N3_GSF x RI_GSN V1_PMI3S RA_NSM N2_NSM N1_ASF x P N2_DSM RI_NSM VX_XAI3S
Hi:38:29 out of (+gen) ἐξ before vowels belly δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go out the crystal ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give birth
Hi:38:29 out of (+gen) belly (gen) Yet who/what/why (gen) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT the (nom) crystal (nom)   Yet in/among/by (+dat) sky/heaven (dat) who/what/why (nom) he/she/it-has-GIVE-ed-BIRTH
Hi:38:29 Hi_38:29_1 Hi_38:29_2 Hi_38:29_3 Hi_38:29_4 Hi_38:29_5 Hi_38:29_6 Hi_38:29_7 Hi_38:29_8 Hi_38:29_9 Hi_38:29_10 Hi_38:29_11 Hi_38:29_12 Hi_38:29_13
Hi:38:29 x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:30 ἣ καταβαίνει ὥσπερ ὕδωρ ῥέον; πρόσωπον δὲ ἀβύσσου τίς ἔπηξεν;
Hi:38:30 which descends like flowing water? who has terrified the face of the ungodly? (Job 38:30 Brenton)
Hi:38:30 Jak to woda krzepnie na kamień, powierzchnia głębiny się ścina? (Job 38:30 BT_4)
Hi:38:30 καταβαίνει ὥσπερ ὕδωρ ῥέον; πρόσωπον δὲ ἀβύσσου τίς ἔπηξεν;
Hi:38:30 ὅς ἥ ὅ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὥσ·περ ὕδωρ, ὕδατος, τό ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) πρόσ·ωπον, -ου, τό δέ ἄ·βυσσος, -ου, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-)
Hi:38:30 Kto/, który/, który By schodzić Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Woda By płynąć jedź, płyń, tryskaj Twarz zaś Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do na prowadź; by upadać
Hi:38:30 E(\ katabai/nei O(/sper u(/dOr r(e/on; pro/sOpon de\ a)bu/ssou ti/s e)/pEXen;
Hi:38:30 hE katabainei hOsper hydOr reon; prosOpon de abyssu tis epEXen;
Hi:38:30 RR_NSF V1_PAI3S D N3_NSN V2_PAPNSN N2N_ASN x N2_GSF RI_NSM VAI_AAI3S
Hi:38:30 who/whom/which to go down just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" water to flow run, stream, gush face δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to upon-lead; to pitch
Hi:38:30 who/whom/which (nom) he/she/it-is-GO DOWN-ing, you(sg)-are-being-GO DOWN-ed (classical) just as water (nom|acc|voc) while FLOW-ing (nom|acc|voc, voc) face (nom|acc|voc) Yet abyss (gen) who/what/why (nom) he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed
Hi:38:30 Hi_38:30_1 Hi_38:30_2 Hi_38:30_3 Hi_38:30_4 Hi_38:30_5 Hi_38:30_6 Hi_38:30_7 Hi_38:30_8 Hi_38:30_9 Hi_38:30_10
Hi:38:30 x x x x x x x x x x
Hi:38:31 συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν Ὠρίωνος ἤνοιξας;
Hi:38:31 And dost thou understand the band of Pleias, and hast thou opened the barrier of Orion? (Job 38:31 Brenton)
Hi:38:31 Czy połączysz gwiazdy Plejad? Rozluźnisz więzy Oriona? (Job 38:31 BT_4)
Hi:38:31 συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν Ὠρίωνος ἤνοιξας;
Hi:38:31 συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) δέ δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά   καί φραγμός, -οῦ, ὁ   ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
Hi:38:31 By rozumieć zaś Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki I też, nawet, mianowicie Bariera By otwierać
Hi:38:31 sunE=kas de\ desmo\n *pleia/dos kai\ fragmo\n *)Ori/Onos E)/noiXas;
Hi:38:31 synEkas de desmon pleiados kai fragmon OriOnos EnoiXas;
Hi:38:31 VAI_AAI2S x N2_ASM N3D_GSM C N2_ASM N_GSM VAI_AAI2S
Hi:38:31 to understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] restraint restraint, handcuff ć and also, even, namely barrier ć to open up
Hi:38:31 you(sg)-UNDERSTand-ed Yet restraint (nom|acc|voc, acc)   and barrier (acc)   you(sg)-OPEN-ed-UP
Hi:38:31 Hi_38:31_1 Hi_38:31_2 Hi_38:31_3 Hi_38:31_4 Hi_38:31_5 Hi_38:31_6 Hi_38:31_7 Hi_38:31_8
Hi:38:31 x x x x x x x x
Hi:38:32 ἦ διανοίξεις μαζουρωθ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ Ἕσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά;
Hi:38:32 Or wilt thou reveal Mazuroth in his season, and the evening star with his rays? Wilt thou guide them? (Job 38:32 Brenton)
Hi:38:32 Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną? I wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi? (Job 38:32 BT_4)
Hi:38:32 διανοίξεις μαζουρωθ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ Ἕσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά;
Hi:38:32 ἦ[2] δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-)   ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἐπί κόμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:38:32 Naprawdę By otwierać wszystek  droga {sposób} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Włosy On/ona/to/to samo By prowadzić On/ona/to/to samo
Hi:38:32 E)= dianoi/Xeis maDZourOT e)n kairO=| au)tou= kai\ *(/esperon e)pi\ ko/mEs au)tou= a)/Xeis au)ta/;
Hi:38:32 E dianoiXeis maDZurOT en kairO autu kai esperon epi komEs autu aXeis auta;
Hi:38:32 D VF_FAI2S N_ASM P N2_DSM RD_GSM C N_ASM P N1_GSF RD_GSM VF_FAI2S RD_APN
Hi:38:32 truly to open up-all-the-way ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time he/she/it/same and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hair he/she/it/same to lead he/she/it/same
Hi:38:32 truly you(sg)-will-OPEN-UP-ALL-THE-WAY   in/among/by (+dat) period of time (dat) him/it/same (gen) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) hair (gen) him/it/same (gen) you(sg)-will-LEAD they/them/same (nom|acc)
Hi:38:32 Hi_38:32_1 Hi_38:32_2 Hi_38:32_3 Hi_38:32_4 Hi_38:32_5 Hi_38:32_6 Hi_38:32_7 Hi_38:32_8 Hi_38:32_9 Hi_38:32_10 Hi_38:32_11 Hi_38:32_12 Hi_38:32_13
Hi:38:32 x x x x x x x x x x x x x
Hi:38:33 ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ ἢ τὰ ὑπ’ οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα;
Hi:38:33 And knowest thou the changes of heaven, or the events which take place together under heaven? (Job 38:33 Brenton)
Hi:38:33 Czy znane ci prawa niebios, czy wyjaśnisz ich pismo na ziemi? (Job 38:33 BT_4)
Hi:38:33 ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ τὰ ὑπ’ οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα;
Hi:38:33 ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) δέ τροπή, -ῆς, ἡ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἤ[1] ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁμοθυμαδόν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Hi:38:33 By ulegać odroczeniu; by wiedzieć zaś ??? Nieba/niebo Albo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Hi:38:33 e)pi/stasai de\ tropa\s ou)ranou= E)\ ta\ u(p’ ou)rano\n o(moTumado\n gino/mena;
Hi:38:33 epistasai de tropas uranu E ta hyp’ uranon homoTymadon ginomena;
Hi:38:33 V6_PMI2S x N1_APF N2_GSM C RA_APN P N2_ASM D V1_PMPAPN
Hi:38:33 to stand over; to know δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? sky/heaven or the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. to become become, happen
Hi:38:33 upon STand-ing-OVER (nom|voc); you(sg)-are-being-KNOW-ed Yet ???s (acc) sky/heaven (gen) or the (nom|acc) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) in solidarity while being-BECOME-ed (nom|acc|voc)
Hi:38:33 Hi_38:33_1 Hi_38:33_2 Hi_38:33_3 Hi_38:33_4 Hi_38:33_5 Hi_38:33_6 Hi_38:33_7 Hi_38:33_8 Hi_38:33_9 Hi_38:33_10
Hi:38:33 x x x x x x x x x x
Hi:38:34 καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ, καὶ τρόμῳ ὕδατος λάβρῳ ὑπακούσεταί σου;
Hi:38:34 And wilt thou call a cloud with thy voice, and will it obey thee with a violent shower of much rain? (Job 38:34 Brenton)
Hi:38:34 Czy głos swój podniesiesz do chmur, by cię ulewa przykryła? (Job 38:34 BT_4)
Hi:38:34 καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ, καὶ τρόμῳ ὕδατος λάβρῳ ὑπακούσεταί σου;
Hi:38:34 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) δέ νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) καί τρόμος, -ου, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό   ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:38:34 By nazywać rozmowę zaś Chmura Dźwięku/głos płacze; by brzmieć I też, nawet, mianowicie Drżenie Woda By być posłusznym Ty; twój/twój(sg)
Hi:38:34 kale/seis de\ ne/fos fOnE=|, kai\ tro/mO| u(/datos la/brO| u(pakou/setai/ sou;
Hi:38:34 kaleseis de nefos fOnE, kai tromO hydatos labrO hypakusetai su;
Hi:38:34 VF_FAI2S x N3E_ASN N1_DSF C N2_DSM N3T_GSN A1B_DSM VF_FMI3S RP_GS
Hi:38:34 to call call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cloud sound/voice cries; to sound and also, even, namely trembling water ć to obey you; your/yours(sg)
Hi:38:34 you(sg)-will-CALL Yet cloud (nom|acc|voc) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed and trembling (dat) water (gen)   he/she/it-will-be-OBEY-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:38:34 Hi_38:34_1 Hi_38:34_2 Hi_38:34_3 Hi_38:34_4 Hi_38:34_5 Hi_38:34_6 Hi_38:34_7 Hi_38:34_8 Hi_38:34_9 Hi_38:34_10
Hi:38:34 x x x x x x x x x x
Hi:38:35 ἀποστελεῖς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται; ἐροῦσιν δέ σοι Τί ἐστιν;
Hi:38:35 And wilt thou send lightnings, and they shall go? and shall they say to thee, What is thy pleasure? (Job 38:35 Brenton)
Hi:38:35 Czy poślesz pioruny i pójdą ze słowem: "Jesteśmy do usług"? (Job 38:35 BT_4)
Hi:38:35 ἀποστελεῖς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται; ἐροῦσιν δέ σοι Τί ἐστιν;
Hi:38:35 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) δέ   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:38:35 zamawiać zaś I też, nawet, mianowicie By iść By mówić/opowiadaj zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być
Hi:38:35 a)postelei=s de\ keraunou\s kai\ poreu/sontai; e)rou=sin de/ soi *ti/ e)stin;
Hi:38:35 aposteleis de keraunus kai poreusontai; erusin de soi ti estin;
Hi:38:35 VF2_FAI2S x N2_APM C VF_FMI3P VF2_FAI3P x RP_DS RI_NSN V9_PAI3S
Hi:38:35 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely to go to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be
Hi:38:35 you(sg)-will-ORDER FORTH Yet   and they-will-be-GO-ed they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is
Hi:38:35 Hi_38:35_1 Hi_38:35_2 Hi_38:35_3 Hi_38:35_4 Hi_38:35_5 Hi_38:35_6 Hi_38:35_7 Hi_38:35_8 Hi_38:35_9 Hi_38:35_10
Hi:38:35 x x x x x x x x x x
Hi:38:36 τίς δὲ ἔδωκεν γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην;
Hi:38:36 And who has given to women skill in weaving, or knowledge of embroidery? (Job 38:36 Brenton)
Hi:38:36 Kto ibisowi dał mądrość, a rozum dał kogutowi? (Job 38:36 BT_4)
Hi:38:36 τίς δὲ ἔδωκεν γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν ποικιλτικὴν ἐπιστήμην;
Hi:38:36 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   σοφία, -ας, ἡ ἤ[1]    
Hi:38:36 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś By dawać Kobiety/żona Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Albo
Hi:38:36 ti/s de\ e)/dOken gunaiXi\n u(fa/smatos sofi/an E)\ poikiltikE\n e)pistE/mEn;
Hi:38:36 tis de edOken gynaiXin hyfasmatos sofian E poikiltikEn epistEmEn;
Hi:38:36 RI_NSM x VAI_AAI3S N3K_DPF N3M_GSN N1A_ASF C A1_ASF N1_ASF
Hi:38:36 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give woman/wife ć sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] or ć ć
Hi:38:36 who/what/why (nom) Yet he/she/it-GIVE-ed women/wives (dat)   sapience (acc) or    
Hi:38:36 Hi_38:36_1 Hi_38:36_2 Hi_38:36_3 Hi_38:36_4 Hi_38:36_5 Hi_38:36_6 Hi_38:36_7 Hi_38:36_8 Hi_38:36_9
Hi:38:36 x x x x x x x x x
Hi:38:37 τίς δὲ ὁ ἀριθμῶν νέφη σοφίᾳ, οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔκλινεν;
Hi:38:37 And who is he that numbers the clouds in wisdom, and has bowed the heaven down to the earth? (Job 38:37 Brenton)
Hi:38:37 Kto mądrze policzy chmury, w niebiosa zgromadzi wodę, (Job 38:37 BT_4)
Hi:38:37 τίς δὲ ἀριθμῶν νέφη σοφίᾳ, οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔκλινεν;
Hi:38:37 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ; ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) σοφία, -ας, ἡ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δέ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-)
Hi:38:37 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]; by liczyć się Chmura Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Nieba/niebo zaś Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż]
Hi:38:37 ti/s de\ o( a)riTmO=n ne/fE sofi/a|, ou)rano\n de\ ei)s gE=n e)/klinen;
Hi:38:37 tis de ho ariTmOn nefE sofia, uranon de eis gEn eklinen;
Hi:38:37 RI_NSM x RA_NSM V2_PAPNSM N3E_APN N1A_DSF N2_ASM x P N1_ASF V1I_IAI3S
Hi:38:37 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the number [see arithmetic]; to count cloud sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] sky/heaven δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) earth/land to bend/wane [see incline, decline, recline]
Hi:38:37 who/what/why (nom) Yet the (nom) numbers (gen); while COUNT-ing (nom) clouds (nom|acc|voc) sapience (dat) sky/heaven (acc) Yet into (+acc) earth/land (acc) he/she/it-was-BEND/WANE-ing, he/she/it-BEND/WANE-ed
Hi:38:37 Hi_38:37_1 Hi_38:37_2 Hi_38:37_3 Hi_38:37_4 Hi_38:37_5 Hi_38:37_6 Hi_38:37_7 Hi_38:37_8 Hi_38:37_9 Hi_38:37_10 Hi_38:37_11
Hi:38:37 x x x x x x x x x x x
Hi:38:38 κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονία, κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθῳ κύβον.
Hi:38:38 For it is spread out as dusty earth, and I have cemented it as one hewn stone to another. (Job 38:38 Brenton)
Hi:38:38 gdy gleba stwardnieje na bryłę, a pola zamienią się w grudy? (Job 38:38 BT_4)
Hi:38:38 κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονία, κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθῳ κύβον.
Hi:38:38 χέω [LXX] (χε-, χε(ε)·[σ]-, -, -, κεχυ-, χυ·θ-) δέ ὥσ·περ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ λίθος, -ου, ὁ  
Hi:38:38 By lać [rozpostarty, rozbryzguj się,(myj się)] zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ziemi/ziemia By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem zaś On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Kamień
Hi:38:38 ke/CHutai de\ O(/sper gE= koni/a, keko/llEka de\ au)to\n O(/sper li/TO| ku/bon.
Hi:38:38 keCHytai de hOsper gE konia, kekollEka de auton hOsper liTO kybon.
Hi:38:38 VM_XMI3S x D N1_NSF N1A_NSF VX_XAI1S x RD_ASM D N2_DSM N2_ASM
Hi:38:38 to pour [spread, splash,(wash)] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" earth/land ć to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" stone ć
Hi:38:38 he/she/it-has-been-POUR-ed Yet just as earth/land (nom|voc)   I-have-JOIN-ed Yet him/it/same (acc) just as stone (dat)  
Hi:38:38 Hi_38:38_1 Hi_38:38_2 Hi_38:38_3 Hi_38:38_4 Hi_38:38_5 Hi_38:38_6 Hi_38:38_7 Hi_38:38_8 Hi_38:38_9 Hi_38:38_10 Hi_38:38_11
Hi:38:38 x x x x x x x x x x x
Hi:38:39 θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν, ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις;
Hi:38:39 And wilt thou hunt a prey for the lions? and satisfy the desires of the serpents? (Job 38:39 Brenton)
Hi:38:39 Czy lwicy zdobyczy nałowisz, nasycisz żarłoczność lwiątek, (Job 38:39 BT_4)
Hi:38:39 θηρεύσεις δὲ λέουσιν βοράν, ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις;
Hi:38:39 θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) δέ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν   ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή δέ δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Hi:38:39 By polować zaś Lew Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby zaś Smoka/wąż By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Hi:38:39 TEreu/seis de\ le/ousin bora/n, PSuCHa\s de\ drako/ntOn e)mplE/seis;
Hi:38:39 TEreuseis de leusin boran, PSyCHas de drakontOn emplEseis;
Hi:38:39 VF_FAI2S x N3N_DPM N1A_ASF N1_APF x N3_GPM VF_FAI2S
Hi:38:39 to hunt δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lion ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] dragon/serpent to satisfy fill up
Hi:38:39 you(sg)-will-HUNT Yet lions (dat)   lifes (acc) Yet a symbol οf the papacies (gen) you(sg)-will-SATISFY
Hi:38:39 Hi_38:39_1 Hi_38:39_2 Hi_38:39_3 Hi_38:39_4 Hi_38:39_5 Hi_38:39_6 Hi_38:39_7 Hi_38:39_8
Hi:38:39 x x x x x x x x
Hi:38:40 δεδοίκασιν γὰρ ἐν κοίταις αὐτῶν, κάθηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνεδρεύοντες.
Hi:38:40 For they fear in their lairs, and lying in wait couch in the woods. (Job 38:40 Brenton)
Hi:38:40 gdy one mieszkają w kryjówkach, w gęstwinach czekają wieczoru? (Job 38:40 BT_4)
Hi:38:40 δεδοίκασιν γὰρ ἐν κοίταις αὐτῶν, κάθηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνεδρεύοντες.
Hi:38:40   γάρ ἐν κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) δέ ἐν ὕλη, -ης, ἡ ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -)
Hi:38:40 Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo By siedzieć zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Las By czatować
Hi:38:40 dedoi/kasin ga\r e)n koi/tais au)tO=n, ka/TEntai de\ e)n u(/lais e)nedreu/ontes.
Hi:38:40 dedoikasin gar en koitais autOn, kaTEntai de en hylais enedreuontes.
Hi:38:40 VX_XAI3P x P N1_DPF RD_GPM V5_PMI3P x P N1_DPF V1_PAPNPM
Hi:38:40 ć for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bed [see coitus] he/she/it/same to sit δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among forest to lie in wait
Hi:38:40   for in/among/by (+dat) beds (dat) them/same (gen) they-are-being-SIT-ed Yet in/among/by (+dat) forests (dat) while LIE-ing-IN-WAIT (nom|voc)
Hi:38:40 Hi_38:40_1 Hi_38:40_2 Hi_38:40_3 Hi_38:40_4 Hi_38:40_5 Hi_38:40_6 Hi_38:40_7 Hi_38:40_8 Hi_38:40_9 Hi_38:40_10
Hi:38:40 x x x x x x x x x x
Hi:38:41 τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν; νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σῖτα ζητοῦντες.
Hi:38:41 And who has prepared food for the raven? for its young ones wander and cry to the Lord, in search of food. (Job 38:41 Brenton)
Hi:38:41 Kto żeru dostarcza krukowi, gdy młode do Boga wołają, gdy błądzą ogromnie zgłodniałe? (Job 38:41 BT_4)
Hi:38:41 τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν; νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σῖτα ζητοῦντες.
Hi:38:41 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) κόραξ, -ακος, ὁ   νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ γάρ αὐτός αὐτή αὐτό πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
Hi:38:41 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś Do gotowy Kruczy ??? Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By krzyknąć By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Pszenicy/ziarna nasienie; zboże By szukać
Hi:38:41 ti/s de\ E(toi/masen ko/raki bora/n; neossoi\ ga\r au)tou= pro\s ku/rion kekra/gasin planO/menoi ta\ si=ta DZEtou=ntes.
Hi:38:41 tis de hEtoimasen koraki boran; neossoi gar autu pros kyrion kekragasin planOmenoi ta sita DZEtuntes.
Hi:38:41 RI_NSM x VAI_AAI3S N3K_DSM N1A_ASF N2_NPM x RD_GSM P N2_ASM VX_XAI3P V3_PMPNPM RA_APN N2_APN V2_PAPNPM
Hi:38:41 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ready raven ć ??? for since, as he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cry out to wander/cause to stray [see planet] the wheat/grain seed; cereal to seek
Hi:38:41 who/what/why (nom) Yet he/she/it-READY-ed raven (dat)   ???s (nom|voc) for him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-have-CRY-ed-OUT while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom|voc) the (nom|acc) wheat/grain (nom|acc|voc) while SEEK-ing (nom|voc)
Hi:38:41 Hi_38:41_1 Hi_38:41_2 Hi_38:41_3 Hi_38:41_4 Hi_38:41_5 Hi_38:41_6 Hi_38:41_7 Hi_38:41_8 Hi_38:41_9 Hi_38:41_10 Hi_38:41_11 Hi_38:41_12 Hi_38:41_13 Hi_38:41_14 Hi_38:41_15
Hi:38:41 x x x x x x x x x x x x x x x