Hi:37:1 καὶ ταύτης ἐταράχθη ἡ καρδία μου καὶ ἀπερρύη ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς.
Hi:37:1 At this also my heart is troubled, and moved out of its place. (Job 37:1 Brenton)
Hi:37:1 A na to drży moje serce, zda się, że z piersi wyskoczy. (Job 37:1 BT_4)
Hi:37:1 καὶ ταύτης ἐταράχθη καρδία μου καὶ ἀπερρύη ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς.
Hi:37:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·ρρέω [LXX] (απο+ρρε-, -, 2nd απο+ρρυ-, -, -, απο+ρρυ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:37:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo
Hi:37:1 kai\ tau/tEs e)tara/CHTE E( kardi/a mou kai\ a)perru/E e)k tou= to/pou au)tE=s.
Hi:37:1 kai tautEs etaraCHTE hE kardia mu kai aperryE ek tu topu autEs.
Hi:37:1 C RD_GSF VQI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VD_API3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Hi:37:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same
Hi:37:1 and this (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) and he/she/it-was-???-ed out of (+gen) the (gen) place (gen) her/it/same (gen)
Hi:37:1 Hi_37:1_1 Hi_37:1_2 Hi_37:1_3 Hi_37:1_4 Hi_37:1_5 Hi_37:1_6 Hi_37:1_7 Hi_37:1_8 Hi_37:1_9 Hi_37:1_10 Hi_37:1_11 Hi_37:1_12
Hi:37:1 x x x x x x x x x x x x
Hi:37:2 ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργῇ θυμοῦ κυρίου, καὶ μελέτη ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξελεύσεται.
Hi:37:2 Hear thou a report by the anger of the Lord's wrath, and a discourse shall come out of his mouth. (Job 37:2 Brenton)
Hi:37:2 Tego huku pilnie słuchajcie, grzmotu, co z ust Jego wychodzi. (Job 37:2 BT_4)
Hi:37:2 ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργῇ θυμοῦ κυρίου, καὶ μελέτη ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξελεύσεται.
Hi:37:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀκοή, -ῆς, ἡ ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Hi:37:2 By słyszeć Słyszenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By wychodzić
Hi:37:2 a)/koue a)koE\n e)n o)rgE=| Tumou= kuri/ou, kai\ mele/tE e)k sto/matos au)tou= e)Xeleu/setai.
Hi:37:2 akue akoEn en orgE Tymu kyriu, kai meletE ek stomatos autu eXeleusetai.
Hi:37:2 V1_PAD2S N1_ASF P N1_DSF N2_GSM N2_GSM C N1_NSF P N3M_GSN RD_GSM VF_FMI3S
Hi:37:2 to hear hearing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma he/she/it/same to come out
Hi:37:2 be-you(sg)-HEAR-ing! hearing (acc) in/among/by (+dat) wrath (dat) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and   out of (+gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
Hi:37:2 Hi_37:2_1 Hi_37:2_2 Hi_37:2_3 Hi_37:2_4 Hi_37:2_5 Hi_37:2_6 Hi_37:2_7 Hi_37:2_8 Hi_37:2_9 Hi_37:2_10 Hi_37:2_11 Hi_37:2_12
Hi:37:2 x x x x x x x x x x x x
Hi:37:3 ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς γῆς.
Hi:37:3 His dominion is under the whole heaven, and his light is at the extremities of the earth. (Job 37:3 Brenton)
Hi:37:3 Pod całym niebem latać każe błyskawicy, po krańce ziemi jej światło. (Job 37:3 BT_4)
Hi:37:3 ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς γῆς.
Hi:37:3 ὑπο·κάτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πτέρυξ, -υγος, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:37:3 Poniżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieba/niebo Początek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ziemi/ziemia
Hi:37:3 u(poka/tO panto\s tou= ou)ranou= a)rCHE\ au)tou=, kai\ to\ fO=s au)tou= e)pi\ pteru/gOn tE=s gE=s.
Hi:37:3 hypokatO pantos tu uranu arCHE autu, kai to fOs autu epi pterygOn tEs gEs.
Hi:37:3 D A3_GSM RA_GSM N2_GSM N1_NSF RD_GSM C RA_ASN N3T_ASN RD_GSM P N3G_GPF RA_GSF N1_GSF
Hi:37:3 below every all, each, every, the whole of the sky/heaven beginning he/she/it/same and also, even, namely the light he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wing [see ptero-dactyl, winged finger] the earth/land
Hi:37:3 below every (gen) the (gen) sky/heaven (gen) beginning (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) light (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) wings (gen) the (gen) earth/land (gen)
Hi:37:3 Hi_37:3_1 Hi_37:3_2 Hi_37:3_3 Hi_37:3_4 Hi_37:3_5 Hi_37:3_6 Hi_37:3_7 Hi_37:3_8 Hi_37:3_9 Hi_37:3_10 Hi_37:3_11 Hi_37:3_12 Hi_37:3_13 Hi_37:3_14
Hi:37:3 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:4 ὀπίσω αὐτοῦ βοήσεται φωνή, βροντήσει ἐν φωνῇ ὕβρεως αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀνταλλάξει αὐτούς, ὅτι ἀκούσει φωνὴν αὐτοῦ.
Hi:37:4 After him shall be a cry with a loud voice; he shall thunder with the voice of his excellency, yet he shall not cause men to pass away, for one shall hear his voice. (Job 37:4 Brenton)
Hi:37:4 Potem nastaje huk straszny, to grzmot zesłał Wszechmocny; nie wstrzymał go, bo ciągle go słychać. (Job 37:4 BT_4)
Hi:37:4 ὀπίσω αὐτοῦ βοήσεται φωνή, βροντήσει ἐν φωνῇ ὕβρεως αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀνταλλάξει αὐτούς, ὅτι ἀκούσει φωνὴν αὐτοῦ.
Hi:37:4 ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ   ἐν φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ὕβρις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:37:4 Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo By ryczeć Dźwięku/głos płacze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Pycha On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By słyszeć Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Hi:37:4 o)pi/sO au)tou= boE/setai fOnE/, brontE/sei e)n fOnE=| u(/breOs au)tou=, kai\ ou)k a)ntalla/Xei au)tou/s, o(/ti a)kou/sei fOnE\n au)tou=.
Hi:37:4 opisO autu boEsetai fOnE, brontEsei en fOnE hybreOs autu, kai uk antallaXei autus, hoti akusei fOnEn autu.
Hi:37:4 P RD_GSM VF_FMI3S N1_NSF VF_FAI3S P N1_DSF N3I_GSF RD_GSM C D VF_FAI3S RD_APM C VF_FAI3S N1_ASF RD_GSM
Hi:37:4 behind back, behind, after he/she/it/same to bellow sound/voice cries ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries; to sound hubris he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same because/that to hear sound/voice cries he/she/it/same
Hi:37:4 behind him/it/same (gen) he/she/it-will-be-BELLOW-ed sound/voice (nom|voc)   in/among/by (+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed hubris (gen) him/it/same (gen) and not   them/same (acc) because/that he/she/it-will-HEAR, you(sg)-will-be-HEAR-ed (classical) sound/voice (acc) him/it/same (gen)
Hi:37:4 Hi_37:4_1 Hi_37:4_2 Hi_37:4_3 Hi_37:4_4 Hi_37:4_5 Hi_37:4_6 Hi_37:4_7 Hi_37:4_8 Hi_37:4_9 Hi_37:4_10 Hi_37:4_11 Hi_37:4_12 Hi_37:4_13 Hi_37:4_14 Hi_37:4_15 Hi_37:4_16 Hi_37:4_17
Hi:37:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:5 βροντήσει ὁ ἰσχυρὸς ἐν φωνῇ αὐτοῦ θαυμάσια· ἐποίησεν γὰρ μεγάλα, ἃ οὐκ ᾔδειμεν,
Hi:37:5 The Mighty One shall thunder wonderfully with his voice: for he has done great things which we knew not; (Job 37:5 Brenton)
Hi:37:5 A Bóg cudownie grzmi swoim głosem, działając cuda niepojęte. (Job 37:5 BT_4)
Hi:37:5 βροντήσει ἰσχυρὸς ἐν φωνῇ αὐτοῦ θαυμάσια· ἐποίησεν γὰρ μεγάλα, οὐκ ᾔδειμεν,
Hi:37:5   ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ἐν φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θαυμάσιος -α -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γάρ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Hi:37:5 Potężny silny, potężny, silny, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze; by brzmieć On/ona/to/to samo Cudowny doskonały, cudowny By czynić/rób Dla odtąd, jak Wielki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Hi:37:5 brontE/sei o( i)sCHuro\s e)n fOnE=| au)tou= Tauma/sia· e)poi/Esen ga\r mega/la, a(/ ou)k E)/|deimen,
Hi:37:5 brontEsei ho isCHyros en fOnE autu Taumasia· epoiEsen gar megala, ha uk Edeimen,
Hi:37:5 VF_FAI3S RA_NSM A1A_NSM P N1_DSF RD_GSM A1A_APN VAI_AAI3S x A1_APN RR_APN D VXI_YAI1P
Hi:37:5 ć the mighty forceful, powerful, strong, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries; to sound he/she/it/same wonderful excellent, marvelous to do/make for since, as great who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Hi:37:5   the (nom) mighty ([Adj] nom) in/among/by (+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed him/it/same (gen) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed for great ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not we-had-PERCEIVE-ed
Hi:37:5 Hi_37:5_1 Hi_37:5_2 Hi_37:5_3 Hi_37:5_4 Hi_37:5_5 Hi_37:5_6 Hi_37:5_7 Hi_37:5_8 Hi_37:5_9 Hi_37:5_10 Hi_37:5_11 Hi_37:5_12 Hi_37:5_13
Hi:37:5 x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:6 συντάσσων χιόνι Γίνου ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ χειμὼν ὑετός, καὶ χειμὼν ὑετῶν δυναστείας αὐτοῦ.
Hi:37:6 commanding the snow, Be thou upon the earth, and the stormy rain, and the storm of the showers of his might. (Job 37:6 Brenton)
Hi:37:6 Śniegowi mówi: "Padaj na ziemię!", ulewie i deszczowi: "Bądźcie mocne!" (Job 37:6 BT_4)
Hi:37:6 συντάσσων χιόνι Γίνου ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ χειμὼν ὑετός, καὶ χειμὼν ὑετῶν δυναστείας αὐτοῦ.
Hi:37:6 συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) χιών, -όνος, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί χειμών, -ῶνος, ὁ ὑετός, -ου, ὁ καί χειμών, -ῶνος, ὁ ὑετός, -ου, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:37:6 Do ??? Śnieg By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Zimowa burza Deszcz I też, nawet, mianowicie Zimowa burza Deszcz On/ona/to/to samo
Hi:37:6 sunta/ssOn CHio/ni *gi/nou e)pi\ tE=s gE=s· kai\ CHeimO\n u(eto/s, kai\ CHeimO\n u(etO=n dunastei/as au)tou=.
Hi:37:6 syntassOn CHioni ginu epi tEs gEs· kai CHeimOn hyetos, kai CHeimOn hyetOn dynasteias autu.
Hi:37:6 V1_PAPNSM N3N_DSF V1_PMD2S P RA_GSF N1_GSF C N3W_NSM N2_NSM C N3W_NSM N2_GPM N1A_GSF RD_GSM
Hi:37:6 to ??? snow to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely winter storm rain and also, even, namely winter storm rain ć he/she/it/same
Hi:37:6 while ???-ing (nom) snow (dat) be-you(sg)-being-BECOME-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and winter (nom|voc) rain (nom) and winter (nom|voc) rains (gen)   him/it/same (gen)
Hi:37:6 Hi_37:6_1 Hi_37:6_2 Hi_37:6_3 Hi_37:6_4 Hi_37:6_5 Hi_37:6_6 Hi_37:6_7 Hi_37:6_8 Hi_37:6_9 Hi_37:6_10 Hi_37:6_11 Hi_37:6_12 Hi_37:6_13 Hi_37:6_14
Hi:37:6 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:7 ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει, ἵνα γνῷ πᾶς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν.
Hi:37:7 He seals up the hand of every man, that every man may know his own weakness. (Job 37:7 Brenton)
Hi:37:7 Ludzi zamyka po domach, by każdy rozważał Jego dzieła. (Job 37:7 BT_4)
Hi:37:7 ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει, ἵνα γνῷ πᾶς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν.
Hi:37:7 ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατα·σφραγίζω (κατα+σφραγιζ-, -, -, -, κατ+εσφραγισ-, κατ+σφραγισ·θ-) ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀ·σθένεια, -ας, ἡ
Hi:37:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Do ??? żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Samo /nasz /twój /siebie Słabości/słabość
Hi:37:7 e)n CHeiri\ panto\s a)nTrO/pou katasfragi/DZei, i(/na gnO=| pa=s a)/nTrOpos tE\n e(autou= a)sTe/neian.
Hi:37:7 en CHeiri pantos anTrOpu katasfragiDZei, hina gnO pas anTrOpos tEn heautu asTeneian.
Hi:37:7 P N3_DSF A3_GSM N2_GSM V1_PAI3S C VZ_AAS3S A3_NSM N2_NSM RA_ASF RD_GSM N1A_ASF
Hi:37:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand every all, each, every, the whole of human to ??? so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of human the self /our-/your-/themselves weakness/infirmity
Hi:37:7 in/among/by (+dat) hand (dat) every (gen) human (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) so that / in order to /because he/she/it-should-KNOW every (nom|voc) human (nom) the (acc) self (gen) weakness/infirmity (acc)
Hi:37:7 Hi_37:7_1 Hi_37:7_2 Hi_37:7_3 Hi_37:7_4 Hi_37:7_5 Hi_37:7_6 Hi_37:7_7 Hi_37:7_8 Hi_37:7_9 Hi_37:7_10 Hi_37:7_11 Hi_37:7_12
Hi:37:7 x x x x x x x x x x x x
Hi:37:8 εἰσῆλθεν δὲ θηρία ὑπὸ σκέπην, ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης.
Hi:37:8 And the wild beasts come in under the covert, and rest in their lair. (Job 37:8 Brenton)
Hi:37:8 Zwierzęta zaszyte w kryjówkach nocują w swych legowiskach. (Job 37:8 BT_4)
Hi:37:8 εἰσῆλθεν δὲ θηρία ὑπὸ σκέπην, ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης.
Hi:37:8 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ θηρίον, -ου, τό ὑπό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) δέ ἐπί κοίτη, -ης, ἡ
Hi:37:8 By wchodzić zaś Zwierzę Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schronienie By uspokajać się ize zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie]
Hi:37:8 ei)sE=lTen de\ TEri/a u(po\ ske/pEn, E(su/CHasan de\ e)pi\ koi/tEs.
Hi:37:8 eisElTen de TEria hypo skepEn, hEsyCHasan de epi koitEs.
Hi:37:8 VBI_AAI3S x N2N_NPN P N1_ASF VA_AAI3P x P N1_GSF
Hi:37:8 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] beast under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing shelter to quiet-ize δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed [see coitus]
Hi:37:8 he/she/it-ENTER-ed Yet beasts (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) shelter (acc) they-QUIET-IZE-ed, upon QUIET-IZE-ing (nom|acc|voc) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) bed (gen)
Hi:37:8 Hi_37:8_1 Hi_37:8_2 Hi_37:8_3 Hi_37:8_4 Hi_37:8_5 Hi_37:8_6 Hi_37:8_7 Hi_37:8_8 Hi_37:8_9
Hi:37:8 x x x x x x x x x
Hi:37:9 ἐκ ταμιείων ἐπέρχονται δῖναι, ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων ψῦχος.
Hi:37:9 Troubles come on out of the secret chambers, and cold from the mountain-tops. (Job 37:9 Brenton)
Hi:37:9 Burza przychodzi z komory, zima nadciąga z północy, (Job 37:9 BT_4)
Hi:37:9 ἐκ ταμιείων ἐπέρχονται δῖναι, ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων ψῦχος.
Hi:37:9 ἐκ ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἀπό δέ   ψῦχο·ς, -ους, τό
Hi:37:9 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Magazyn Do zbliżanie siebie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Zimna pogoda
Hi:37:9 e)k tamiei/On e)pe/rCHontai di=nai, a)po\ de\ a)krOtEri/On PSu=CHos.
Hi:37:9 ek tamieiOn eperCHontai dinai, apo de akrOtEriOn PSyCHos.
Hi:37:9 P N2N_GPN V1_PMI3P N1_NPF P x N2N_GPN N3E_NSN
Hi:37:9 out of (+gen) ἐξ before vowels storeroom to oncoming ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć cold weather
Hi:37:9 out of (+gen) storerooms (gen) they-are-being-ONCOMING-ed   away from (+gen) Yet   cold weather (nom|acc|voc)
Hi:37:9 Hi_37:9_1 Hi_37:9_2 Hi_37:9_3 Hi_37:9_4 Hi_37:9_5 Hi_37:9_6 Hi_37:9_7 Hi_37:9_8
Hi:37:9 x x x x x x x x
Hi:37:10 καὶ ἀπὸ πνοῆς ἰσχυροῦ δώσει πάγος, οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται·
Hi:37:10 And from the breath of the Mighty One he will send frost; and he guides the water in whatever way he pleases. (Job 37:10 Brenton)
Hi:37:10 mróz dany z tchnienia Bożego i lodem ścięta powierzchnia wody. (Job 37:10 BT_4)
Hi:37:10 καὶ ἀπὸ πνοῆς ἰσχυροῦ δώσει πάγος, οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται·
Hi:37:10 καί ἀπό πνοή, -ῆς, ἡ ἰσχυρός -ά -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πάγος, -ου, ὁ   δέ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὡς ἐάν (εἰ ἄν) βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
Hi:37:10 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Porywu/oddech Potężny silny, potężny, silny, By dawać Stromej skały/odkrywka zaś Woda Jak/jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By planować/decyduj się/zamierzaj
Hi:37:10 kai\ a)po\ pnoE=s i)sCHurou= dO/sei pa/gos, oi)aki/DZei de\ to\ u(/dOr O(s e)a\n bou/lEtai·
Hi:37:10 kai apo pnoEs isCHyru dOsei pagos, oiakiDZei de to hydOr hOs ean bulEtai·
Hi:37:10 C P N1_GSF A1A_GSM VF_FAI3S N2_NSM V1_PAI3S x RA_ASN N3_ASN C C V1_PMS3S
Hi:37:10 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gust/breath mighty forceful, powerful, strong, to give crag/outcrop ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the water as/like if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to plan/determine/intend
Hi:37:10 and away from (+gen) gust/breath (gen) mighty ([Adj] gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) crag/outcrop (nom)   Yet the (nom|acc) water (nom|acc|voc) as/like if-ever he/she/it-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed
Hi:37:10 Hi_37:10_1 Hi_37:10_2 Hi_37:10_3 Hi_37:10_4 Hi_37:10_5 Hi_37:10_6 Hi_37:10_7 Hi_37:10_8 Hi_37:10_9 Hi_37:10_10 Hi_37:10_11 Hi_37:10_12 Hi_37:10_13
Hi:37:10 x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:11 καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη, διασκορπιεῖ νέφος φῶς αὐτοῦ.
Hi:37:11 And if a cloud obscures what is precious to him, his light will disperse the cloud. (Job 37:11 Brenton)
Hi:37:11 Blask Jego chmury rozpędza, słońce rozprasza obłoki. (Job 37:11 BT_4)
Hi:37:11 καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη, διασκορπιεῖ νέφος φῶς αὐτοῦ.
Hi:37:11 καί ἐκ·λεκτός -ή -όν   νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:37:11 I też, nawet, mianowicie Wybierany [zobacz eklektyczny] Chmura By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Chmura Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo
Hi:37:11 kai\ e)klekto\n katapla/ssei nefe/lE, diaskorpiei= ne/fos fO=s au)tou=.
Hi:37:11 kai eklekton kataplassei nefelE, diaskorpiei nefos fOs autu.
Hi:37:11 C A1_ASM V1_PAI3S N1_NSF VF2_FAI3S N3E_ASN N3T_NSN RD_GSM
Hi:37:11 and also, even, namely selected [see eclectic] ć cloud to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow cloud light he/she/it/same
Hi:37:11 and selected ([Adj] acc, nom|acc|voc)   cloud (nom|voc) he/she/it-will-SCATTER, you(sg)-will-be-SCATTER-ed (classical) cloud (nom|acc|voc) light (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:37:11 Hi_37:11_1 Hi_37:11_2 Hi_37:11_3 Hi_37:11_4 Hi_37:11_5 Hi_37:11_6 Hi_37:11_7 Hi_37:11_8
Hi:37:11 x x x x x x x x
Hi:37:12 καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτῶν· πάντα, ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοῖς, ταῦτα συντέτακται παρ’ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς,
Hi:37:12 And he will carry round the encircling clouds by his governance, to perform their works: whatsoever he shall command them, (Job 37:12 Brenton)
Hi:37:12 Tu i tam ono krąży, idzie, by spełnić zlecenia. Wszystkie nakazy wykona na całej powierzchni ziemi, (Job 37:12 BT_4)
Hi:37:12 καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτῶν· πάντα, ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοῖς, ταῦτα συντέτακται παρ’ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς,
Hi:37:12 καί αὐτός αὐτή αὐτό   δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-) ἐν   εἰς[1] ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:37:12 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do (+przyspieszenie) Praca On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Hi:37:12 kai\ au)to\s kuklO/mata diastre/PSei e)n TeeboulaTO ei)s e)/rga au)tO=n· pa/nta, o(/sa a)/n e)ntei/lEtai au)toi=s, tau=ta sunte/taktai par’ au)tou= e)pi\ tE=s gE=s,
Hi:37:12 kai autos kyklOmata diastrePSei en TeebulaTO eis erga autOn· panta, hosa an enteilEtai autois, tauta syntetaktai par’ autu epi tEs gEs,
Hi:37:12 C RD_NSM N3M_APN VF_FAI3S P N_DP P N2N_APN RD_GPM A3_APN A1_APN x VA_AMS3S RD_DPM RD_NPN VK_XPI3S P RD_GSM P RA_GSF N1_GSF
Hi:37:12 and also, even, namely he/she/it/same ć to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć into (+acc) work he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to enjoin command he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Hi:37:12 and he/it/same (nom)   he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) in/among/by (+dat)   into (+acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever he/she/it-should-be-ENJOIN-ed them/same (dat) these (nom|acc) he/she/it-has-been-???-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Hi:37:12 Hi_37:12_1 Hi_37:12_2 Hi_37:12_3 Hi_37:12_4 Hi_37:12_5 Hi_37:12_6 Hi_37:12_7 Hi_37:12_8 Hi_37:12_9 Hi_37:12_10 Hi_37:12_11 Hi_37:12_12 Hi_37:12_13 Hi_37:12_14 Hi_37:12_15 Hi_37:12_16 Hi_37:12_17 Hi_37:12_18 Hi_37:12_19 Hi_37:12_20 Hi_37:12_21
Hi:37:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:13 ἐὰν εἰς παιδείαν, ἐὰν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν.
Hi:37:13 this has been appointed by him on the earth, whether for correction, or for his land, or if he shall find him an object for mercy. (Job 37:13 Brenton)
Hi:37:13 jako upomnienie czy łaska lub jako miłosierdzie wysłane. (Job 37:13 BT_4)
Hi:37:13 ἐὰν εἰς παιδείαν, ἐὰν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρήσει αὐτόν.
Hi:37:13 ἐάν (εἰ ἄν) εἰς[1] παιδεία, -ας, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) εἰς[1] ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:37:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do (+przyspieszenie) Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do (+przyspieszenie) Litość By znajdować On/ona/to/to samo
Hi:37:13 e)a\n ei)s paidei/an, e)a\n ei)s tE\n gE=n au)tou=, e)a\n ei)s e)/leos eu(rE/sei au)to/n.
Hi:37:13 ean eis paideian, ean eis tEn gEn autu, ean eis eleos heurEsei auton.
Hi:37:13 C P N1A_ASF C P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C P N3E_ASN VF_FAI3S RD_ASM
Hi:37:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] into (+acc) chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] into (+acc) the earth/land he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] into (+acc) mercy to find he/she/it/same
Hi:37:13 if-ever into (+acc) chastisement (acc) if-ever into (+acc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) if-ever into (+acc) mercy (nom, nom|acc|voc) he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) him/it/same (acc)
Hi:37:13 Hi_37:13_1 Hi_37:13_2 Hi_37:13_3 Hi_37:13_4 Hi_37:13_5 Hi_37:13_6 Hi_37:13_7 Hi_37:13_8 Hi_37:13_9 Hi_37:13_10 Hi_37:13_11 Hi_37:13_12 Hi_37:13_13
Hi:37:13 x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:14 ἐνωτίζου ταῦτα, Ιωβ· στῆθι νουθετοῦ δύναμιν κυρίου.
Hi:37:14 Hearken to this, O Job: stand still, and be admonished of the power of the Lord. (Job 37:14 Brenton)
Hi:37:14 Posłuchaj, Hiobie, zaczekaj! A cuda Boże zrozumiesz. (Job 37:14 BT_4)
Hi:37:14 ἐνωτίζου ταῦτα, Ιωβ· στῆθι νουθετοῦ δύναμιν κυρίου.
Hi:37:14 ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο Ἰώβ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) δύναμις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:37:14 By słuchać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Hiob By powodować stać Do ??? Zdolność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:37:14 e)nOti/DZou tau=ta, *iOb· stE=Ti nouTetou= du/namin kuri/ou.
Hi:37:14 enOtiDZu tauta, iOb· stETi nuTetu dynamin kyriu.
Hi:37:14 V1_PMD2S RD_APN N_VSM VH_AAD2S V2_PPD2S N3I_ASF N2_GSM
Hi:37:14 to listen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Job to cause to stand to ??? ability lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:37:14 be-you(sg)-being-LISTEN-ed!, you(sg)-were-being-LISTEN-ed these (nom|acc) Job (indecl) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! be-you(sg)-being-???-ed! ability (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Hi:37:14 Hi_37:14_1 Hi_37:14_2 Hi_37:14_3 Hi_37:14_4 Hi_37:14_5 Hi_37:14_6 Hi_37:14_7
Hi:37:14 x x x x x x x
Hi:37:15 οἴδαμεν ὅτι ὁ θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτοῦ φῶς ποιήσας ἐκ σκότους.
Hi:37:15 We know that god has disposed his works, having made light out of darkness. (Job 37:15 Brenton)
Hi:37:15 Czy wiesz, jak Bóg rozkazuje, jak świeci z chmur błyskawicą? (Job 37:15 BT_4)
Hi:37:15 οἴδαμεν ὅτι θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτοῦ φῶς ποιήσας ἐκ σκότους.
Hi:37:15 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ σκότο·ς, -ους, τό
Hi:37:15 By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Bóg  By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Praca On/ona/to/to samo Lekki {Jasny} By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ciemności ciemność, ciemność
Hi:37:15 oi)/damen o(/ti o( Teo\s e)/Teto e)/rga au)tou= fO=s poiE/sas e)k sko/tous.
Hi:37:15 oidamen hoti ho Teos eTeto erga autu fOs poiEsas ek skotus.
Hi:37:15 VX_XAI1P C RA_NSM N2_NSM VEI_AMI3S N2N_APN RD_GSM N3T_ASN VA_AAPNSM P N3E_GSN
Hi:37:15 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that the god [see theology] to place lay, put, set, situate, station work he/she/it/same light to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels darkness gloom, darkness
Hi:37:15 we-have-PERCEIVE-ed because/that the (nom) god (nom) he/she/it-was-PLACE-ed works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) light (nom|acc|voc) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) out of (+gen) darkness (gen)
Hi:37:15 Hi_37:15_1 Hi_37:15_2 Hi_37:15_3 Hi_37:15_4 Hi_37:15_5 Hi_37:15_6 Hi_37:15_7 Hi_37:15_8 Hi_37:15_9 Hi_37:15_10 Hi_37:15_11
Hi:37:15 x x x x x x x x x x x
Hi:37:16 ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεφῶν, ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρῶν.
Hi:37:16 And he knows the divisions of the clouds, and the signal overthrows of the ungodly. (Job 37:16 Brenton)
Hi:37:16 Czy wiesz, jak w powietrzu mgły wiszą? Te cuda są pełne mądrości. (Job 37:16 BT_4)
Hi:37:16 ἐπίσταται δὲ διάκρισιν νεφῶν, ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρῶν.
Hi:37:16 ἐπι·στάτης, -ου, ὁ; ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) δέ διά·κρισις, -εως, ἡ νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη)   δέ πτῶμα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν
Hi:37:16 Opanowuj; by wiedzieć zaś Różnicowanie Chmura zaś Zwłoki Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Hi:37:16 e)pi/statai de\ dia/krisin nefO=n, e)Xai/sia de\ ptO/mata ponErO=n.
Hi:37:16 epistatai de diakrisin nefOn, eXaisia de ptOmata ponErOn.
Hi:37:16 V6_PMI3S x N3I_ASF N3E_GPN A1B_APN x N3M_APN A1A_GPM
Hi:37:16 master; to know δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] differentiation cloud ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] corpse wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Hi:37:16 masters (nom|voc); he/she/it-is-being-KNOW-ed Yet differentiation (acc) clouds (gen)   Yet corpses (nom|acc|voc) wicked ([Adj] gen)
Hi:37:16 Hi_37:16_1 Hi_37:16_2 Hi_37:16_3 Hi_37:16_4 Hi_37:16_5 Hi_37:16_6 Hi_37:16_7 Hi_37:16_8
Hi:37:16 x x x x x x x x
Hi:37:17 σοῦ δὲ ἡ στολὴ θερμή· ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τῆς γῆς.
Hi:37:17 But thy robe is warm, and there is quiet upon the land. (Job 37:17 Brenton)
Hi:37:17 Ubranie twoje gorące, gdy ziemia spoczywa bez wiatru. (Job 37:17 BT_4)
Hi:37:17 σοῦ δὲ στολὴ θερμή· ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τῆς γῆς.
Hi:37:17 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέ ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ θέρμη, -ης, ἡ ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) δέ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:37:17 Ty; twój/twój(sg) zaś Szyku uniform, kostium, prośba Ciepło [zobacz cieplny] By uspokajać się ize zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Hi:37:17 sou= de\ E( stolE\ TermE/· E(suCHa/DZetai de\ e)pi\ tE=s gE=s.
Hi:37:17 su de hE stolE TermE· hEsyCHaDZetai de epi tEs gEs.
Hi:37:17 RP_GS x RA_NSF N1_NSF A1_NSF V1_PMI3S x P RA_GSF N1_GSF
Hi:37:17 you; your/yours(sg) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the array uniform, costume, suit heat [see thermal] to quiet-ize δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Hi:37:17 you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Yet the (nom) array (nom|voc) heat (nom|voc) he/she/it-is-being-QUIET-IZE-ed Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Hi:37:17 Hi_37:17_1 Hi_37:17_2 Hi_37:17_3 Hi_37:17_4 Hi_37:17_5 Hi_37:17_6 Hi_37:17_7 Hi_37:17_8 Hi_37:17_9 Hi_37:17_10
Hi:37:17 x x x x x x x x x x
Hi:37:18 στερεώσεις μετ’ αὐτοῦ εἰς παλαιώματα, ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως.
Hi:37:18 Wilt thou establish with him foundations for the ancient heavens? they are strong as a molten mirror. (Job 37:18 Brenton)
Hi:37:18 Potrafisz z Nim niebiosa rozciągać, twarde jak lustro z metalu? (Job 37:18 BT_4)
Hi:37:18 στερεώσεις μετ’ αὐτοῦ εἰς παλαιώματα, ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως.
Hi:37:18 στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ἰσχυρός -ά -όν ὡς ὅρασις, -εως, ἡ  
Hi:37:18 By stężać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Potężny silny, potężny, silny, Jak/jak Wizja {Wyobrażenie}
Hi:37:18 stereO/seis met’ au)tou= ei)s palaiO/mata, i)sCHurai\ O(s o(/rasis e)piCHu/seOs.
Hi:37:18 stereOseis met’ autu eis palaiOmata, isCHyrai hOs horasis epiCHyseOs.
Hi:37:18 VF_FAI2S P RD_GSM P N3M_APN A1A_NPF C N3I_NSF N3I_GSF
Hi:37:18 to solidify after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) ć mighty forceful, powerful, strong, as/like vision ć
Hi:37:18 you(sg)-will-SOLIDIFY after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) into (+acc)   mighty ([Adj] nom|voc) as/like vision (nom)  
Hi:37:18 Hi_37:18_1 Hi_37:18_2 Hi_37:18_3 Hi_37:18_4 Hi_37:18_5 Hi_37:18_6 Hi_37:18_7 Hi_37:18_8 Hi_37:18_9
Hi:37:18 x x x x x x x x x
Hi:37:19 διὰ τί; δίδαξόν με τί ἐροῦμεν αὐτῷ· καὶ παυσώμεθα πολλὰ λέγοντες.
Hi:37:19 Wherefore teach me, what shall we say to him? and let us cease from saying much. (Job 37:19 Brenton)
Hi:37:19 Poucz nas, co Mu odpowiedzieć, w ciemności nie możemy się bronić. (Job 37:19 BT_4)
Hi:37:19 διὰ τί; δίδαξόν με τί ἐροῦμεν αὐτῷ· καὶ παυσώμεθα πολλὰ λέγοντες.
Hi:37:19 διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:37:19 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uczyć Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przestawać Dużo By mówić/opowiadaj
Hi:37:19 dia\ ti/; di/daXo/n me ti/ e)rou=men au)tO=|· kai\ pausO/meTa polla\ le/gontes.
Hi:37:19 dia ti; didaXon me ti erumen autO· kai pausOmeTa polla legontes.
Hi:37:19 P RI_ASN VA_AAD2S RP_AS RI_ASN VF2_FAI1P RD_DSM C VA_AMS1P A1_APN V1_PAPNPM
Hi:37:19 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to teach I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell he/she/it/same and also, even, namely to cease much to say/tell
Hi:37:19 because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) who/what/why (nom|acc) we-will-SAY/TELL him/it/same (dat) and we-should-be-CEASE-ed many (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Hi:37:19 Hi_37:19_1 Hi_37:19_2 Hi_37:19_3 Hi_37:19_4 Hi_37:19_5 Hi_37:19_6 Hi_37:19_7 Hi_37:19_8 Hi_37:19_9 Hi_37:19_10 Hi_37:19_11
Hi:37:19 x x x x x x x x x x x
Hi:37:20 μὴ βίβλος ἢ γραμματεύς μοι παρέστηκεν, ἵνα ἄνθρωπον ἑστηκὼς κατασιωπήσω;
Hi:37:20 Have I a book or a scribe my me, that I may stand and put man to silence? (Job 37:20 Brenton)
Hi:37:20 Czy trzeba Mu zgłosić: "Chcę mówić"? Musi Mu człowiek powiedzieć, że ginie? (Job 37:20 BT_4)
Hi:37:20 μὴ βίβλος γραμματεύς μοι παρέστηκεν, ἵνα ἄνθρωπον ἑστηκὼς κατασιωπήσω;
Hi:37:20 μή βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ ἤ[1] γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -); παρα·στήκω (derivation of -ίστημι) [LXX] (παρα+στηκ-, -, -, -, -, -) ἵνα ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)  
Hi:37:20 Nie Książka Albo Skryba Ja By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym; do ??? żeby / ażeby / bo Ludzki By powodować stać
Hi:37:20 mE\ bi/blos E)\ grammateu/s moi pare/stEken, i(/na a)/nTrOpon e(stEkO\s katasiOpE/sO;
Hi:37:20 mE biblos E grammateus moi parestEken, hina anTrOpon hestEkOs katasiOpEsO;
Hi:37:20 D N2_NSF C N3V_NSM RP_DS VXI_XAI3S C N2_ASM VXI_XAPNSM VA_AAS1S
Hi:37:20 not book or scribe I to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show; to ??? so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell human to cause to stand ć
Hi:37:20 not book (nom) or scribe (nom) me (dat) he/she/it-has-STand-ed-WITH/BESIDE; he/she/it-was-???-ing so that / in order to /because human (acc) having CAUSE-ed-TO-STand (nom)  
Hi:37:20 Hi_37:20_1 Hi_37:20_2 Hi_37:20_3 Hi_37:20_4 Hi_37:20_5 Hi_37:20_6 Hi_37:20_7 Hi_37:20_8 Hi_37:20_9 Hi_37:20_10
Hi:37:20 x x x x x x x x x x
Hi:37:21 πᾶσιν δ’ οὐχ ὁρατὸν τὸ φῶς, τηλαυγές ἐστιν ἐν τοῖς παλαιώμασιν, ὥσπερ τὸ παρ’ αὐτοῦ ἐπὶ νεφῶν.
Hi:37:21 But the light is not visible to all: it shines afar off in the heavens, as that which is from him in the clouds. (Job 37:21 Brenton)
Hi:37:21 Nie widać teraz światłości, jaśnieje poza chmurami. Zawieje wiatr i je rozpędzi. (Job 37:21 BT_4)
Hi:37:21 πᾶσιν δ’ οὐχ ὁρατὸν τὸ φῶς, τηλαυγές ἐστιν ἐν τοῖς παλαιώμασιν, ὥσπερ τὸ παρ’ αὐτοῦ ἐπὶ νεφῶν.
Hi:37:21 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁρατός -ή -όν ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ὥσ·περ ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη)
Hi:37:21 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś ??? Przed przydechem mocnym Widoczny Lekki {Jasny} By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chmura
Hi:37:21 pa=sin d’ ou)CH o(rato\n to\ fO=s, tElauge/s e)stin e)n toi=s palaiO/masin, O(/sper to\ par’ au)tou= e)pi\ nefO=n.
Hi:37:21 pasin d’ uCH horaton to fOs, tElauges estin en tois palaiOmasin, hOsper to par’ autu epi nefOn.
Hi:37:21 A3_DPM x D A1_ASN RA_ASN N3T_ASN A3H_NSN V9_PAI3S P RA_DPM N3M_DPM D RA_ASN P RD_GSM P N3E_GPN
Hi:37:21 every all, each, every, the whole of δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing visible the light ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cloud
Hi:37:21 all (dat) Yet not visible ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) light (nom|acc|voc)   he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat)   just as the (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) clouds (gen)
Hi:37:21 Hi_37:21_1 Hi_37:21_2 Hi_37:21_3 Hi_37:21_4 Hi_37:21_5 Hi_37:21_6 Hi_37:21_7 Hi_37:21_8 Hi_37:21_9 Hi_37:21_10 Hi_37:21_11 Hi_37:21_12 Hi_37:21_13 Hi_37:21_14 Hi_37:21_15 Hi_37:21_16 Hi_37:21_17
Hi:37:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:22 ἀπὸ βορρᾶ νέφη χρυσαυγοῦντα· ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος.
Hi:37:22 From the north come the clouds shining like gold: in these great are the glory and honour of the Almighty; (Job 37:22 Brenton)
Hi:37:22 Z północy przychodzi blask złoty, to Boga straszliwy majestat. (Job 37:22 BT_4)
Hi:37:22 ἀπὸ βορρᾶ νέφη χρυσαυγοῦντα· ἐπὶ τούτοις μεγάλη δόξα καὶ τιμὴ παντοκράτορος.
Hi:37:22 ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη)   ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ καί τιμή, -ῆς, ἡ παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Hi:37:22 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Chmura Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wielki Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Hi:37:22 a)po\ borra= ne/fE CHrusaugou=nta· e)pi\ tou/tois mega/lE E( do/Xa kai\ timE\ pantokra/toros.
Hi:37:22 apo borra nefE CHrysaugunta· epi tutois megalE hE doXa kai timE pantokratoros.
Hi:37:22 P N1T_GSM N3E_NPN V2_PAPNPN P RD_DPM A1_NSF RA_NSF N1S_NSF C N1_NSF N3R_GSM
Hi:37:22 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north cloud ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] great the glory/awesomeness and also, even, namely honor honor, esteem, worship; of things: worth, value Almighty ruler of all going before all
Hi:37:22 away from (+gen) north (gen, voc) clouds (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) great ([Adj] nom|voc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) and honor (nom|voc) Almighty ruler of all (gen)
Hi:37:22 Hi_37:22_1 Hi_37:22_2 Hi_37:22_3 Hi_37:22_4 Hi_37:22_5 Hi_37:22_6 Hi_37:22_7 Hi_37:22_8 Hi_37:22_9 Hi_37:22_10 Hi_37:22_11 Hi_37:22_12
Hi:37:22 x x x x x x x x x x x x
Hi:37:23 καὶ οὐχ εὑρίσκομεν ἄλλον ὅμοιον τῇ ἰσχύι αὐτοῦ· ὁ τὰ δίκαια κρίνων, οὐκ οἴει ἐπακούειν αὐτόν;
Hi:37:23 and we do not find another his equal in strength: as for him that judges justly, dost thou not think that he listens? (Job 37:23 Brenton)
Hi:37:23 Wszechmocny jest - któż Go dosięże? Pełen potęgi, świętości, bogaty w prawość, nie w ucisk. (Job 37:23 BT_4)
Hi:37:23 καὶ οὐχ εὑρίσκομεν ἄλλον ὅμοιον τῇ ἰσχύι αὐτοῦ· τὰ δίκαια κρίνων, οὐκ οἴει ἐπακούειν αὐτόν;
Hi:37:23 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:37:23 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Inny Podobny Siła On/ona/to/to samo Właśnie prawy, właśnie Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj ??? Przed przydechem mocnym By przypuszczać By słyszeć On/ona/to/to samo
Hi:37:23 kai\ ou)CH eu(ri/skomen a)/llon o(/moion tE=| i)sCHu/i au)tou=· o( ta\ di/kaia kri/nOn, ou)k oi)/ei e)pakou/ein au)to/n;
Hi:37:23 kai uCH heuriskomen allon homoion tE isCHyi autu· ho ta dikaia krinOn, uk oiei epakuein auton;
Hi:37:23 C D V1_PAI1P RD_ASM A1A_ASM RA_DSF N3U_DSF RD_GSM RA_NSM RA_APN A1A_APN V1_PAPNSM D V1_PAI3S V1_PAN RD_ASM
Hi:37:23 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find other similar the strength he/she/it/same the the just righteous, just lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn οὐχ before rough breathing to suppose to hear he/she/it/same
Hi:37:23 and not we-are-FIND-ing, we-were-FIND-ing other (acc) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) strength (dat) him/it/same (gen) the (nom) the (nom|acc) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) not you(sg)-are-being-SUPPOSE-ed (classical) to-be-HEAR-ing him/it/same (acc)
Hi:37:23 Hi_37:23_1 Hi_37:23_2 Hi_37:23_3 Hi_37:23_4 Hi_37:23_5 Hi_37:23_6 Hi_37:23_7 Hi_37:23_8 Hi_37:23_9 Hi_37:23_10 Hi_37:23_11 Hi_37:23_12 Hi_37:23_13 Hi_37:23_14 Hi_37:23_15 Hi_37:23_16
Hi:37:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:37:24 διὸ φοβηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι, φοβηθήσονται δὲ αὐτὸν καὶ οἱ σοφοὶ καρδίᾳ.
Hi:37:24 Wherefore men shall fear him; and the wise also in heart shall fear him. (Job 37:24 Brenton)
Hi:37:24 Stąd Go się ludzie lękają. Nie zważa na wszystkich mądrych sercem». (Job 37:24 BT_4)
Hi:37:24 διὸ φοβηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι, φοβηθήσονται δὲ αὐτὸν καὶ οἱ σοφοὶ καρδίᾳ.
Hi:37:24 διό (δι’ ὅ) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ
Hi:37:24 Z powodu którego By bać się On/ona/to/to samo Ludzki By bać się zaś On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Mądry Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Hi:37:24 dio\ fobETE/sontai au)to\n oi( a)/nTrOpoi, fobETE/sontai de\ au)to\n kai\ oi( sofoi\ kardi/a|.
Hi:37:24 dio fobETEsontai auton hoi anTrOpoi, fobETEsontai de auton kai hoi sofoi kardia.
Hi:37:24 C VC_FPI3P RD_ASM RA_NPM N2_NPM VC_FPI3P x RD_ASM C RA_NPM A1_NPM N1A_DSF
Hi:37:24 because of which to fear he/she/it/same the human to fear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely the wise heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Hi:37:24 because of which they-will-be-FEAR-ed him/it/same (acc) the (nom) humans (nom|voc) they-will-be-FEAR-ed Yet him/it/same (acc) and the (nom) wise ([Adj] nom|voc) heart (dat)
Hi:37:24 Hi_37:24_1 Hi_37:24_2 Hi_37:24_3 Hi_37:24_4 Hi_37:24_5 Hi_37:24_6 Hi_37:24_7 Hi_37:24_8 Hi_37:24_9 Hi_37:24_10 Hi_37:24_11 Hi_37:24_12
Hi:37:24 x x x x x x x x x x x x