Iz:2:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως περὶ τῆς Ιουδαίας καὶ περὶ Ιερουσαλημ.
Iz:2:1 The word which came to Esaias the son of Amos concerning Judea, and concerning Jerusalem. (Isaiah 2:1 Brenton)
Iz:2:1 Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: (Iz 2:1 BT_4)
Iz:2:1 λόγος γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως περὶ τῆς Ιουδαίας καὶ περὶ Ιερουσαλημ.
Iz:2:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ περί ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί περί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:2:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz Syn Amos Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Jerozolima [miasto z]
Iz:2:1 *(o lo/gos o( geno/menos para\ kuri/ou pro\s *Esaian ui(o\n *amOs peri\ tE=s *ioudai/as kai\ peri\ *ierousalEm.
Iz:2:1 o logos ho genomenos para kyriu pros Esaian hyion amOs peri tEs iudaias kai peri ierusalEm.
Iz:2:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N2_GSM P N_ASM N1_ASM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF C P N_ASF
Iz:2:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah son Amos about (+acc,+gen) the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely about (+acc,+gen) Jerusalem [city of]
Iz:2:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc) son (acc) Amos (indecl) about (+acc,+gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and about (+acc,+gen) Jerusalem (indecl)
Iz:2:1 Iz_2:1_1 Iz_2:1_2 Iz_2:1_3 Iz_2:1_4 Iz_2:1_5 Iz_2:1_6 Iz_2:1_7 Iz_2:1_8 Iz_2:1_9 Iz_2:1_10 Iz_2:1_11 Iz_2:1_12 Iz_2:1_13 Iz_2:1_14 Iz_2:1_15 Iz_2:1_16
Iz:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:2 Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥξουσιν ἐπ’ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη,
Iz:2:2 For in the last days the mountain of the Lord shall be glorious, and the house of God shall be on the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and all nations shall come to it. (Isaiah 2:2 Brenton)
Iz:2:2 Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, (Iz 2:2 BT_4)
Iz:2:2 Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου καὶ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥξουσιν ἐπ’ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη,
Iz:2:2 ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ἐμ·φανής -ές ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὑπερ·άνω ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:2:2 Ponieważ/tamto By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ostatni Dzień Oczywisty Wchodź Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Wchodź I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko ??? Wzgórze I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Iz:2:2 *(/oti e)/stai e)n tai=s e)sCHa/tais E(me/rais e)mfane\s to\ o)/ros kuri/ou kai\ o( oi)=kos tou= Teou= e)p’ a)/krOn tO=n o)re/On kai\ u(PSOTE/setai u(pera/nO tO=n bounO=n· kai\ E(/Xousin e)p’ au)to\ pa/nta ta\ e)/TnE,
Iz:2:2 hoti estai en tais esCHatais hEmerais emfanes to oros kyriu kai ho oikos tu Teu ep’ akrOn tOn oreOn kai hyPSOTEsetai hyperanO tOn bunOn· kai hEXusin ep’ auto panta ta eTnE,
Iz:2:2 C VF_FMI3S P RA_DPF A1_DPF N1A_DPF A3H_ASN RA_ASN N3E_ASN N2_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM P A1A_GPM RA_GPM N3E_GPN C VC_FPI3S D RA_GPM N2_GPM C VF_FAI3P P RD_ASN A3_APN RA_APN N3E_APN
Iz:2:2 because/that to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the last day apparent the mount lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex the mount and also, even, namely to elevate/set high ??? the hill and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Iz:2:2 because/that he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) last (dat) days (dat) apparent ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom) house (nom) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extents/apexes (gen) the (gen) mounts (gen) and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH ??? the (gen) hills (gen) and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Iz:2:2 Iz_2:2_1 Iz_2:2_2 Iz_2:2_3 Iz_2:2_4 Iz_2:2_5 Iz_2:2_6 Iz_2:2_7 Iz_2:2_8 Iz_2:2_9 Iz_2:2_10 Iz_2:2_11 Iz_2:2_12 Iz_2:2_13 Iz_2:2_14 Iz_2:2_15 Iz_2:2_16 Iz_2:2_17 Iz_2:2_18 Iz_2:2_19 Iz_2:2_20 Iz_2:2_21 Iz_2:2_22 Iz_2:2_23 Iz_2:2_24 Iz_2:2_25 Iz_2:2_26 Iz_2:2_27 Iz_2:2_28 Iz_2:2_29 Iz_2:2_30 Iz_2:2_31
Iz:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:3 καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσιν Δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ Ιακωβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ· ἐκ γὰρ Σιων ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ιερουσαλημ.
Iz:2:3 And many nations shall go and say, Come, and let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of the God of Jacob; and he will tell us his way, and we will walk in it: for out of Sion shall go forth the law, and the word of the Lord out of Jerusalem. (Isaiah 2:3 Brenton)
Iz:2:3 mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem». (Iz 2:3 BT_4)
Iz:2:3 καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσιν Δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ Ιακωβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ· ἐκ γὰρ Σιων ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ιερουσαλημ.
Iz:2:3 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γάρ Σιών, ἡ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) νόμος, -ου, ὁ καί λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:2:3 I też, nawet, mianowicie By iść Naród [zobacz etniczny] Dużo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przychodź I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Wchodź Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  Jacob I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dla odtąd, jak Syjon By wychodzić Prawo I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z]
Iz:2:3 kai\ poreu/sontai e)/TnE polla\ kai\ e)rou=sin *deu=te kai\ a)nabO=men ei)s to\ o)/ros kuri/ou kai\ ei)s to\n oi)=kon tou= Teou= *iakOb, kai\ a)naggelei= E(mi=n tE\n o(do\n au)tou=, kai\ poreuso/meTa e)n au)tE=|· e)k ga\r *siOn e)Xeleu/setai no/mos kai\ lo/gos kuri/ou e)X *ierousalEm.
Iz:2:3 kai poreusontai eTnE polla kai erusin deute kai anabOmen eis to oros kyriu kai eis ton oikon tu Teu iakOb, kai anangelei hEmin tEn hodon autu, kai poreusomeTa en autE· ek gar siOn eXeleusetai nomos kai logos kyriu eX ierusalEm.
Iz:2:3 C VF_FMI3P N3E_NPN A1_NPN C VF2_FAI3P D C VZ_AAS1P P RA_ASN N3E_ASN N2_GSM C P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM N_GSM C VF2_FAI3S RP_DP RA_ASF N2_ASF RD_GSM C VF_FMI1P P RD_DSF P x N_GSF VF_FMI3S N2_NSM C N2_NSM N2_GSM P N_GSF
Iz:2:3 and also, even, namely to go nation [see ethnic] much and also, even, namely to say/tell come and also, even, namely to ascend into (+acc) the mount lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely into (+acc) the house the god [see theology] Jacob and also, even, namely to proclaim proclaim, report I the way/road he/she/it/same and also, even, namely to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels for since, as Zion to come out law and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of]
Iz:2:3 and they-will-be-GO-ed nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) come and we-should-ASCEND into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) god (gen) Jacob (indecl) and he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) us (dat) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) and we-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) out of (+gen) for Zion (indecl) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT law (nom) and word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) Jerusalem (indecl)
Iz:2:3 Iz_2:3_1 Iz_2:3_2 Iz_2:3_3 Iz_2:3_4 Iz_2:3_5 Iz_2:3_6 Iz_2:3_7 Iz_2:3_8 Iz_2:3_9 Iz_2:3_10 Iz_2:3_11 Iz_2:3_12 Iz_2:3_13 Iz_2:3_14 Iz_2:3_15 Iz_2:3_16 Iz_2:3_17 Iz_2:3_18 Iz_2:3_19 Iz_2:3_20 Iz_2:3_21 Iz_2:3_22 Iz_2:3_23 Iz_2:3_24 Iz_2:3_25 Iz_2:3_26 Iz_2:3_27 Iz_2:3_28 Iz_2:3_29 Iz_2:3_30 Iz_2:3_31 Iz_2:3_32 Iz_2:3_33 Iz_2:3_34 Iz_2:3_35 Iz_2:3_36 Iz_2:3_37 Iz_2:3_38 Iz_2:3_39 Iz_2:3_40
Iz:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:4 καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσιν τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ’ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν.
Iz:2:4 And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plow-shares, and their spears into sickles: and nation shall not take up sword against nation, neither shall they learn to war any more. (Isaiah 2:4 Brenton)
Iz:2:4 On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. (Iz 2:4 BT_4)
Iz:2:4 καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσιν τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ’ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν.
Iz:2:4 καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί   ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄροτρον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δρέπανον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἔτι ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ἔτι πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Iz:2:4 I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ludzie Dużo I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pług I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Sierp I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jeszcze/jeszcze Naród [zobacz etniczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By uczyć się Jeszcze/jeszcze By walczyć z wojną
Iz:2:4 kai\ krinei= a)na\ me/son tO=n e)TnO=n kai\ e)le/gXei lao\n polu/n, kai\ sugko/PSousin ta\s maCHai/ras au)tO=n ei)s a)/rotra kai\ ta\s DZibu/nas au)tO=n ei)s dre/pana, kai\ ou) lE/mPSetai e)/ti e)/Tnos e)p’ e)/Tnos ma/CHairan, kai\ ou) mE\ ma/TOsin e)/ti polemei=n.
Iz:2:4 kai krinei ana meson tOn eTnOn kai elenXei laon polyn, kai synkoPSusin tas maCHairas autOn eis arotra kai tas DZibynas autOn eis drepana, kai u lEmPSetai eti eTnos ep’ eTnos maCHairan, kai u mE maTOsin eti polemein.
Iz:2:4 C VF2_FAI3S P A1_ASN RA_GPN N3E_GPN C VF_FAI3S N2_ASM A3_ASM C VF_FAI3P RA_APF N1_APF RD_GPF P N2N_APN C RA_APF N1_APF RD_GPF P N2N_APN C D VF_FMI3S D N3E_NSN P N3E_ASN N1A_ASF C D D VB_AAS3P D V2_PAN
Iz:2:4 and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn up/each/by (+acc) middle the nation [see ethnic] and also, even, namely rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty people much and also, even, namely ć the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same into (+acc) plow and also, even, namely the ć he/she/it/same into (+acc) sickle and also, even, namely οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yet/still nation [see ethnic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to learn yet/still to fight war
Iz:2:4 and he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) and rebuke (dat); he/she/it-will-REPROVE, you(sg)-will-be-REPROVE-ed (classical) people (acc) much (acc) and   the (acc) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) them/same (gen) into (+acc) plows (nom|acc|voc) and the (acc)   them/same (gen) into (+acc) sickles (nom|acc|voc) and not he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed yet/still nation (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) sacrificial knife (acc) and not not they-should-LEARN yet/still to-be-FIGHT-ing
Iz:2:4 Iz_2:4_1 Iz_2:4_2 Iz_2:4_3 Iz_2:4_4 Iz_2:4_5 Iz_2:4_6 Iz_2:4_7 Iz_2:4_8 Iz_2:4_9 Iz_2:4_10 Iz_2:4_11 Iz_2:4_12 Iz_2:4_13 Iz_2:4_14 Iz_2:4_15 Iz_2:4_16 Iz_2:4_17 Iz_2:4_18 Iz_2:4_19 Iz_2:4_20 Iz_2:4_21 Iz_2:4_22 Iz_2:4_23 Iz_2:4_24 Iz_2:4_25 Iz_2:4_26 Iz_2:4_27 Iz_2:4_28 Iz_2:4_29 Iz_2:4_30 Iz_2:4_31 Iz_2:4_32 Iz_2:4_33 Iz_2:4_34 Iz_2:4_35 Iz_2:4_36 Iz_2:4_37
Iz:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:5 καὶ νῦν, ὁ οἶκος τοῦ Ιακωβ, δεῦτε πορευθῶμεν τῷ φωτὶ κυρίου.
Iz:2:5 And now, O house of Jacob, come, and let us walk in the light of the Lord. (Isaiah 2:5 Brenton)
Iz:2:5 Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! (Iz 2:5 BT_4)
Iz:2:5 Καὶ νῦν, οἶκος τοῦ Ιακωβ, δεῦτε πορευθῶμεν τῷ φωτὶ κυρίου.
Iz:2:5 καί νῦν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ δεῦτε πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:2:5 I też, nawet, mianowicie Teraz Dom Jacob Przychodź By iść Lekki {Jasny} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:2:5 *kai\ nu=n, o( oi)=kos tou= *iakOb, deu=te poreuTO=men tO=| fOti\ kuri/ou.
Iz:2:5 kai nyn, ho oikos tu iakOb, deute poreuTOmen tO fOti kyriu.
Iz:2:5 C D RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM D VC_APS1P RA_DSN N3T_DSN N2_GSM
Iz:2:5 and also, even, namely now the house the Jacob come to go the light lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:2:5 and now the (nom) house (nom) the (gen) Jacob (indecl) come we-should-be-GO-ed the (dat) light (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:2:5 Iz_2:5_1 Iz_2:5_2 Iz_2:5_3 Iz_2:5_4 Iz_2:5_5 Iz_2:5_6 Iz_2:5_7 Iz_2:5_8 Iz_2:5_9 Iz_2:5_10 Iz_2:5_11
Iz:2:5 x x x x x x x x x x x
Iz:2:6 ἀνῆκεν γὰρ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, ὅτι ἐνεπλήσθη ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς ἡ χώρα αὐτῶν κληδονισμῶν ὡς ἡ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ τέκνα πολλὰ ἀλλόφυλα ἐγενήθη αὐτοῖς.
Iz:2:6 For he has forsaken his people the house of Israel, because their land is filled as at the beginning with divinations, as the land of the Philistines, and many strange children were born to them. (Isaiah 2:6 Brenton)
Iz:2:6 Zaiste, odrzuciłeś Twój lud, dom Jakuba, bo pełen jest wróżbitów i wieszczków jak Filistyni; na zgodę uderza w ręce cudzoziemców. (Iz 2:6 BT_4)
Iz:2:6 ἀνῆκεν γὰρ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, ὅτι ἐνεπλήσθη ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς χώρα αὐτῶν κληδονισμῶν ὡς τῶν ἀλλοφύλων, καὶ τέκνα πολλὰ ἀλλόφυλα ἐγενήθη αὐτοῖς.
Iz:2:6 ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-); ἀν·ήκω (αν+ηκ-, -, -, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὡς ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ὡς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀλλό·φυλος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:2:6 By pozwalać iść z; by mieć zastosowanie {by zwracać się} Dla odtąd, jak Ludzie On/ona/to/to samo Dom Izrael Ponieważ/tamto By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Jak/jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo Jak/jak Obcy I też, nawet, mianowicie Dziecko Dużo Obcy By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo
Iz:2:6 a)nE=ken ga\r to\n lao\n au)tou= to\n oi)=kon tou= *israEl, o(/ti e)neplE/sTE O(s to\ a)p’ a)rCHE=s E( CHO/ra au)tO=n klEdonismO=n O(s E( tO=n a)llofu/lOn, kai\ te/kna polla\ a)llo/fula e)genE/TE au)toi=s.
Iz:2:6 anEken gar ton laon autu ton oikon tu israEl, hoti eneplEsTE hOs to ap’ arCHEs hE CHOra autOn klEdonismOn hOs hE tOn allofylOn, kai tekna polla allofyla egenETE autois.
Iz:2:6 VAI_AAI3S x RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM C VSI_API3S D RA_NSN P N1_GSF RA_NSF N1A_NSF RD_GPF N2_GPM D RA_NSF RA_GPF A1B_GPF C N2N_APN A3_APN A1B_APN VCI_API3S RD_DPM
Iz:2:6 to let go of; to apply for since, as the people he/she/it/same the house the Israel because/that to satisfy fill up as/like the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same ć as/like the the foreign and also, even, namely child much foreign to become become, happen he/she/it/same
Iz:2:6 he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-APPLY-ing for the (acc) people (acc) him/it/same (gen) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) because/that he/she/it-was-SATISFY-ed as/like the (nom|acc) away from (+gen) beginning (gen) the (nom) region (nom|voc) them/same (gen)   as/like the (nom) the (gen) foreign ([Adj] gen) and children (nom|acc|voc) many (nom|acc) foreign ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-was-BECOME-ed them/same (dat)
Iz:2:6 Iz_2:6_1 Iz_2:6_2 Iz_2:6_3 Iz_2:6_4 Iz_2:6_5 Iz_2:6_6 Iz_2:6_7 Iz_2:6_8 Iz_2:6_9 Iz_2:6_10 Iz_2:6_11 Iz_2:6_12 Iz_2:6_13 Iz_2:6_14 Iz_2:6_15 Iz_2:6_16 Iz_2:6_17 Iz_2:6_18 Iz_2:6_19 Iz_2:6_20 Iz_2:6_21 Iz_2:6_22 Iz_2:6_23 Iz_2:6_24 Iz_2:6_25 Iz_2:6_26 Iz_2:6_27 Iz_2:6_28 Iz_2:6_29
Iz:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:7 ἐνεπλήσθη γὰρ ἡ χώρα αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν θησαυρῶν αὐτῶν· καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν ἁρμάτων αὐτῶν·
Iz:2:7 For their land is filled with silver and gold, and there was no number of their treasures; their land also is filled with horses, and there was no number of chariots. (Isaiah 2:7 Brenton)
Iz:2:7 Kraj jego pełen jest srebra i złota, a skarby jego są niezliczone. Kraj jego pełen jest koni, a wozy jego nieprzeliczone. (Iz 2:7 BT_4)
Iz:2:7 ἐνεπλήσθη γὰρ χώρα αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν θησαυρῶν αὐτῶν· καὶ ἐνεπλήσθη γῆ ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν ἁρμάτων αὐτῶν·
Iz:2:7 ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἵππος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:2:7 By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Dla odtąd, jak Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Skarb On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ziemi/ziemia Koń I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Wóz On/ona/to/to samo
Iz:2:7 e)neplE/sTE ga\r E( CHO/ra au)tO=n a)rguri/ou kai\ CHrusi/ou, kai\ ou)k E)=n a)riTmo\s tO=n TEsaurO=n au)tO=n· kai\ e)neplE/sTE E( gE= i(/ppOn, kai\ ou)k E)=n a)riTmo\s tO=n a(rma/tOn au)tO=n·
Iz:2:7 eneplEsTE gar hE CHOra autOn argyriu kai CHrysiu, kai uk En ariTmos tOn TEsaurOn autOn· kai eneplEsTE hE gE hippOn, kai uk En ariTmos tOn harmatOn autOn·
Iz:2:7 VSI_API3S x RA_NSF N1A_NSF RD_GPF N2N_GSN C N2N_GSN C D V9_IAI3S N2_NSM RA_GPM N2_GPM RD_GPM C VSI_API3S RA_NSF N1_NSF N2_GPM C D V9_IAI3S N2_NSM RA_GPN N3M_GPN RD_GPM
Iz:2:7 to satisfy fill up for since, as the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] the treasure he/she/it/same and also, even, namely to satisfy fill up the earth/land horse and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] the chariot he/she/it/same
Iz:2:7 he/she/it-was-SATISFY-ed for the (nom) region (nom|voc) them/same (gen) piece of silver (gen) and piece of gold (gen) and not he/she/it-was number (nom) the (gen) treasures (gen) them/same (gen) and he/she/it-was-SATISFY-ed the (nom) earth/land (nom|voc) horses (gen) and not he/she/it-was number (nom) the (gen) chariots (gen) them/same (gen)
Iz:2:7 Iz_2:7_1 Iz_2:7_2 Iz_2:7_3 Iz_2:7_4 Iz_2:7_5 Iz_2:7_6 Iz_2:7_7 Iz_2:7_8 Iz_2:7_9 Iz_2:7_10 Iz_2:7_11 Iz_2:7_12 Iz_2:7_13 Iz_2:7_14 Iz_2:7_15 Iz_2:7_16 Iz_2:7_17 Iz_2:7_18 Iz_2:7_19 Iz_2:7_20 Iz_2:7_21 Iz_2:7_22 Iz_2:7_23 Iz_2:7_24 Iz_2:7_25 Iz_2:7_26 Iz_2:7_27
Iz:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:8 καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ βδελυγμάτων τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν οἷς ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν·
Iz:2:8 And the land is filled with abominations, even the works of their hands; and they have worshipped the works which their fingers made. (Isaiah 2:8 Brenton)
Iz:2:8 Kraj jego pełen jest bożyszczy... Oni wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce. (Iz 2:8 BT_4)
Iz:2:8 καὶ ἐνεπλήσθη γῆ βδελυγμάτων τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν οἷς ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν·
Iz:2:8 καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:2:8 I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ziemi/ziemia Wstręt Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Kto/, który/, który By czynić/rób Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo
Iz:2:8 kai\ e)neplE/sTE E( gE= bdelugma/tOn tO=n e)/rgOn tO=n CHeirO=n au)tO=n, kai\ proseku/nEsan oi(=s e)poi/Esan oi( da/ktuloi au)tO=n·
Iz:2:8 kai eneplEsTE hE gE bdelygmatOn tOn ergOn tOn CHeirOn autOn, kai prosekynEsan hois epoiEsan hoi daktyloi autOn·
Iz:2:8 C VSI_API3S RA_NSF N1_NSF N3M_GPN RA_GPN N2N_GPN RA_GPF N3_GPF RD_GPM C VAI_AAI3P RR_DPM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM
Iz:2:8 and also, even, namely to satisfy fill up the earth/land abomination the work the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself who/whom/which to do/make the finger [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same
Iz:2:8 and he/she/it-was-SATISFY-ed the (nom) earth/land (nom|voc) abominations (gen) the (gen) works (gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE who/whom/which (dat) they-DO/MAKE-ed the (nom) fingers (nom|voc) them/same (gen)
Iz:2:8 Iz_2:8_1 Iz_2:8_2 Iz_2:8_3 Iz_2:8_4 Iz_2:8_5 Iz_2:8_6 Iz_2:8_7 Iz_2:8_8 Iz_2:8_9 Iz_2:8_10 Iz_2:8_11 Iz_2:8_12 Iz_2:8_13 Iz_2:8_14 Iz_2:8_15 Iz_2:8_16 Iz_2:8_17
Iz:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:9 καὶ ἔκυψεν ἄνθρωπος, καὶ ἐταπεινώθη ἀνήρ, καὶ οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς.
Iz:2:9 And the mean man bowed down, and the great man was humbled: and I will not pardon them. (Isaiah 2:9 Brenton)
Iz:2:9 Poniżył się człowiek, upodlił śmiertelny; nie przebaczaj im! (Iz 2:9 BT_4)
Iz:2:9 καὶ ἔκυψεν ἄνθρωπος, καὶ ἐταπεινώθη ἀνήρ, καὶ οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς.
Iz:2:9 καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:2:9 I też, nawet, mianowicie By schylać się na dół Ludzki I też, nawet, mianowicie Do niżej Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo
Iz:2:9 kai\ e)/kuPSen a)/nTrOpos, kai\ e)tapeinO/TE a)nE/r, kai\ ou) mE\ a)nE/sO au)tou/s.
Iz:2:9 kai ekyPSen anTrOpos, kai etapeinOTE anEr, kai u mE anEsO autus.
Iz:2:9 C VAI_AAI3S N2_NSM C VCI_API3S N3_NSM C D D VF_FAI1S RD_APM
Iz:2:9 and also, even, namely to stoop down human and also, even, namely to lower man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to let go of he/she/it/same
Iz:2:9 and he/she/it-STOOP DOWN-ed human (nom) and he/she/it-was-LOWER-ed man, husband (nom) and not not I-will-LET-GO-OF, I-should-LET-GO-OF them/same (acc)
Iz:2:9 Iz_2:9_1 Iz_2:9_2 Iz_2:9_3 Iz_2:9_4 Iz_2:9_5 Iz_2:9_6 Iz_2:9_7 Iz_2:9_8 Iz_2:9_9 Iz_2:9_10 Iz_2:9_11
Iz:2:9 x x x x x x x x x x x
Iz:2:10 καὶ νῦν εἰσέλθετε εἰς τὰς πέτρας καὶ κρύπτεσθε εἰς τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.
Iz:2:10 Now therefore enter ye into the rocks, and hide yourselves in the earth, for fear of the Lord, and by reason of the glory of his might, when he shall arise to strike terribly the earth. (Isaiah 2:10 Brenton)
Iz:2:10 Wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. (Iz 2:10 BT_4)
Iz:2:10 καὶ νῦν εἰσέλθετε εἰς τὰς πέτρας καὶ κρύπτεσθε εἰς τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.
Iz:2:10 καί νῦν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:2:10 I też, nawet, mianowicie Teraz By wchodzić Do (+przyspieszenie) Skała I też, nawet, mianowicie By ukrywać się ukrywaj, kryj się Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Obawa [zobacz fobię]; by bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy Siła On/ona/to/to samo Ilekroć By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Ziemi/ziemia
Iz:2:10 kai\ nu=n ei)se/lTete ei)s ta\s pe/tras kai\ kru/ptesTe ei)s tE\n gE=n a)po\ prosO/pou tou= fo/bou kuri/ou kai\ a)po\ tE=s do/XEs tE=s i)sCHu/os au)tou=, o(/tan a)nastE=| Trau=sai tE\n gE=n.
Iz:2:10 kai nyn eiselTete eis tas petras kai kryptesTe eis tEn gEn apo prosOpu tu fobu kyriu kai apo tEs doXEs tEs isCHyos autu, hotan anastE Trausai tEn gEn.
Iz:2:10 C D VB_AAD2P P RA_APF N1A_APF C V1_PMD2P P RA_ASF N1_ASF P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM N2_GSM C P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF N3U_GSF RD_GSM D VH_AAS3S VA_AAN RA_ASF N1_ASF
Iz:2:10 and also, even, namely now to enter into (+acc) the rock and also, even, namely to hide conceal, skulk into (+acc) the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the fear [see phobia]; to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the glory/awesomeness the strength he/she/it/same whenever to stand up put up, raise, resurrect to break fracture, snap, smashed into pieces the earth/land
Iz:2:10 and now do-ENTER-you(pl)! into (+acc) the (acc) rock (gen), rocks (acc) and you(pl)-are-being-HIDE-ed, be-you(pl)-being-HIDE-ed! into (+acc) the (acc) earth/land (acc) away from (+gen) face (gen) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and away from (+gen) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) strength (gen) him/it/same (gen) whenever he/she/it-should-STand-UP to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) the (acc) earth/land (acc)
Iz:2:10 Iz_2:10_1 Iz_2:10_2 Iz_2:10_3 Iz_2:10_4 Iz_2:10_5 Iz_2:10_6 Iz_2:10_7 Iz_2:10_8 Iz_2:10_9 Iz_2:10_10 Iz_2:10_11 Iz_2:10_12 Iz_2:10_13 Iz_2:10_14 Iz_2:10_15 Iz_2:10_16 Iz_2:10_17 Iz_2:10_18 Iz_2:10_19 Iz_2:10_20 Iz_2:10_21 Iz_2:10_22 Iz_2:10_23 Iz_2:10_24 Iz_2:10_25 Iz_2:10_26 Iz_2:10_27 Iz_2:10_28
Iz:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:11 οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ κυρίου ὑψηλοί, ὁ δὲ ἄνθρωπος ταπεινός· καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Iz:2:11 For the eyes of the Lord are high, but man is low; and the haughtiness of men shall be brought low, and the Lord alone shall be exalted in that day. (Isaiah 2:11 Brenton)
Iz:2:11 Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego. (Iz 2:11 BT_4)
Iz:2:11 οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ κυρίου ὑψηλοί, δὲ ἄνθρωπος ταπεινός· καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Iz:2:11 ὁ ἡ τό γάρ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ταπεινός -ή -όν καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μόνος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Iz:2:11 Dla odtąd, jak Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Podniesiony zaś Ludzki Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj I też, nawet, mianowicie Do niżej Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ludzki I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
Iz:2:11 oi( ga\r o)fTalmoi\ kuri/ou u(PSEloi/, o( de\ a)/nTrOpos tapeino/s· kai\ tapeinOTE/setai to\ u(/PSos tO=n a)nTrO/pOn, kai\ u(PSOTE/setai ku/rios mo/nos e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
Iz:2:11 hoi gar ofTalmoi kyriu hyPSEloi, ho de anTrOpos tapeinos· kai tapeinOTEsetai to hyPSos tOn anTrOpOn, kai hyPSOTEsetai kyrios monos en tE hEmera ekeinE.
Iz:2:11 RA_NPM x N2_NPM N2_GSM A1_NPM RA_NSM x N2_NSM A1_NSM C VC_FPI3S RA_NSN N3E_NSN RA_GPM N2_GPM C VC_FPI3S N2_NSM A1_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Iz:2:11 the for since, as eye lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. elevated the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate and also, even, namely to lower the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the human and also, even, namely to elevate/set high lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
Iz:2:11 the (nom) for eyes (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) elevated ([Adj] nom|voc) the (nom) Yet human (nom) poor ([Adj] nom) and he/she/it-will-be-LOWER-ed the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) humans (gen) and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH lord (nom); a lord ([Adj] nom) sole ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)
Iz:2:11 Iz_2:11_1 Iz_2:11_2 Iz_2:11_3 Iz_2:11_4 Iz_2:11_5 Iz_2:11_6 Iz_2:11_7 Iz_2:11_8 Iz_2:11_9 Iz_2:11_10 Iz_2:11_11 Iz_2:11_12 Iz_2:11_13 Iz_2:11_14 Iz_2:11_15 Iz_2:11_16 Iz_2:11_17 Iz_2:11_18 Iz_2:11_19 Iz_2:11_20 Iz_2:11_21 Iz_2:11_22 Iz_2:11_23
Iz:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:12 ἡμέρα γὰρ κυρίου σαβαωθ ἐπὶ πάντα ὑβριστὴν καὶ ὑπερήφανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ μετέωρον, καὶ ταπεινωθήσονται,
Iz:2:12 For the day of the Lord of hosts shall be upon every one that is proud and haughty, and upon every one that is high and towering, and they shall be brought down; (Isaiah 2:12 Brenton)
Iz:2:12 Albowiem dzień Pana Zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli, (Iz 2:12 BT_4)
Iz:2:12 ἡμέρα γὰρ κυρίου σαβαωθ ἐπὶ πάντα ὑβριστὴν καὶ ὑπερήφανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ μετέωρον, καὶ ταπεινωθήσονται,
Iz:2:12 ἡμέρα, -ας -ἡ γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὑβριστής, -οῦ, ὁ καί ὑπερή·φανος -ον καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὑψηλός -ή -όν καί μετ·έωρος -ον [LXX] καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Iz:2:12 Dzień Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? I też, nawet, mianowicie Dumny I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Podniesiony I też, nawet, mianowicie Zawieszany I też, nawet, mianowicie Do niżej
Iz:2:12 E(me/ra ga\r kuri/ou sabaOT e)pi\ pa/nta u(bristE\n kai\ u(perE/fanon kai\ e)pi\ pa/nta u(PSElo\n kai\ mete/Oron, kai\ tapeinOTE/sontai,
Iz:2:12 hEmera gar kyriu sabaOT epi panta hybristEn kai hyperEfanon kai epi panta hyPSElon kai meteOron, kai tapeinOTEsontai,
Iz:2:12 N1A_NSF x N2_GSM N_G P A3_ASM N1_ASM C A1B_ASM C P A3_ASM A1_ASM C A1B_ASM C VC_FPI3P
Iz:2:12 day for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ??? and also, even, namely proud and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of elevated and also, even, namely suspended and also, even, namely to lower
Iz:2:12 day (nom|voc) for lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) ??? (acc) and proud ([Adj] acc, nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and suspended ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-be-LOWER-ed
Iz:2:12 Iz_2:12_1 Iz_2:12_2 Iz_2:12_3 Iz_2:12_4 Iz_2:12_5 Iz_2:12_6 Iz_2:12_7 Iz_2:12_8 Iz_2:12_9 Iz_2:12_10 Iz_2:12_11 Iz_2:12_12 Iz_2:12_13 Iz_2:12_14 Iz_2:12_15 Iz_2:12_16 Iz_2:12_17
Iz:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:13 καὶ ἐπὶ πᾶσαν κέδρον τοῦ Λιβάνου τῶν ὑψηλῶν καὶ μετεώρων καὶ ἐπὶ πᾶν δένδρον βαλάνου Βασαν
Iz:2:13 and upon every cedar of Libanus, of them that are high and towering, and upon every oak of Basan, (Isaiah 2:13 Brenton)
Iz:2:13 przeciw wszystkim cedrom Libanu, wysoko się wzbijającym, i przeciw wszystkim dębom Baszanu, (Iz 2:13 BT_4)
Iz:2:13 καὶ ἐπὶ πᾶσαν κέδρον τοῦ Λιβάνου τῶν ὑψηλῶν καὶ μετεώρων καὶ ἐπὶ πᾶν δένδρον βαλάνου Βασαν
Iz:2:13 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί μετ·έωρος -ον [LXX] καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δένδρον, -ου, τό   βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -)
Iz:2:13 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Podniesiony I też, nawet, mianowicie Zawieszany I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo By kroczyć (chodź)
Iz:2:13 kai\ e)pi\ pa=san ke/dron tou= *liba/nou tO=n u(PSElO=n kai\ meteO/rOn kai\ e)pi\ pa=n de/ndron bala/nou *basan
Iz:2:13 kai epi pasan kedron tu libanu tOn hyPSElOn kai meteOrOn kai epi pan dendron balanu basan
Iz:2:13 C P A3_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM RA_GPM A1_GPM C A1B_GPM C P A3_ASN N2N_ASN N2_GSF N_GS
Iz:2:13 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon the elevated and also, even, namely suspended and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of tree ć to step (walk)
Iz:2:13 and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen) the (gen) elevated ([Adj] gen) and suspended ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) tree (nom|acc|voc)   upon STEP-ing (acc)
Iz:2:13 Iz_2:13_1 Iz_2:13_2 Iz_2:13_3 Iz_2:13_4 Iz_2:13_5 Iz_2:13_6 Iz_2:13_7 Iz_2:13_8 Iz_2:13_9 Iz_2:13_10 Iz_2:13_11 Iz_2:13_12 Iz_2:13_13 Iz_2:13_14 Iz_2:13_15 Iz_2:13_16
Iz:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:14 καὶ ἐπὶ πᾶν ὄρος καὶ ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν
Iz:2:14 and upon every high mountain, and upon every high hill, (Isaiah 2:14 Brenton)
Iz:2:14 przeciw wszystkim górom niebotycznym i przeciw wszystkim pagórkom wyniosłym, (Iz 2:14 BT_4)
Iz:2:14 καὶ ἐπὶ πᾶν ὄρος καὶ ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν
Iz:2:14 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑψηλός -ή -όν
Iz:2:14 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wchodź I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Podniesiony
Iz:2:14 kai\ e)pi\ pa=n o)/ros kai\ e)pi\ pa/nta bouno\n u(PSElo\n
Iz:2:14 kai epi pan oros kai epi panta bunon hyPSElon
Iz:2:14 C P A3_ASN N3E_ASN C P A3_ASM N2_ASM A1_ASM
Iz:2:14 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of mount and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of hill elevated
Iz:2:14 and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) mount (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) hill (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:2:14 Iz_2:14_1 Iz_2:14_2 Iz_2:14_3 Iz_2:14_4 Iz_2:14_5 Iz_2:14_6 Iz_2:14_7 Iz_2:14_8 Iz_2:14_9
Iz:2:14 x x x x x x x x x
Iz:2:15 καὶ ἐπὶ πάντα πύργον ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑψηλὸν
Iz:2:15 and upon every high tower, and upon every high wall, (Isaiah 2:15 Brenton)
Iz:2:15 przeciw każdej wieży strzelistej i przeciw wszystkim murom obronnym, (Iz 2:15 BT_4)
Iz:2:15 καὶ ἐπὶ πάντα πύργον ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑψηλὸν
Iz:2:15 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πύργος, -ου, ὁ ὑψηλός -ή -όν καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὑψηλός -ή -όν
Iz:2:15 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wieża Podniesiony I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściana Podniesiony
Iz:2:15 kai\ e)pi\ pa/nta pu/rgon u(PSElo\n kai\ e)pi\ pa=n tei=CHos u(PSElo\n
Iz:2:15 kai epi panta pyrgon hyPSElon kai epi pan teiCHos hyPSElon
Iz:2:15 C P A3_ASM N2_ASM A1_ASM C P A3_ASN N3E_ASN A1_ASN
Iz:2:15 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of tower elevated and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of wall elevated
Iz:2:15 and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) tower (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) wall (nom|acc|voc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:2:15 Iz_2:15_1 Iz_2:15_2 Iz_2:15_3 Iz_2:15_4 Iz_2:15_5 Iz_2:15_6 Iz_2:15_7 Iz_2:15_8 Iz_2:15_9 Iz_2:15_10
Iz:2:15 x x x x x x x x x x
Iz:2:16 καὶ ἐπὶ πᾶν πλοῖον θαλάσσης καὶ ἐπὶ πᾶσαν θέαν πλοίων κάλλους·
Iz:2:16 and upon every ship of the sea, and upon every display of fine ships. (Isaiah 2:16 Brenton)
Iz:2:16 przeciw wszystkim okrętom Tarszisz i przeciw wszystkim statkom zbytkownym. (Iz 2:16 BT_4)
Iz:2:16 καὶ ἐπὶ πᾶν πλοῖον θαλάσσης καὶ ἐπὶ πᾶσαν θέαν πλοίων κάλλους·
Iz:2:16 καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πλοῖον, -ου, τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) θεά, -ᾶς, ἡ πλοῖον, -ου, τό  
Iz:2:16 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Statek Morze I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bogini Statek
Iz:2:16 kai\ e)pi\ pa=n ploi=on Tala/ssEs kai\ e)pi\ pa=san Te/an ploi/On ka/llous·
Iz:2:16 kai epi pan ploion TalassEs kai epi pasan Tean ploiOn kallus·
Iz:2:16 C P A3_ASN N2N_ASN N1S_GSF C P A3_ASF N1A_ASF N2N_GPN N3E_GSN
Iz:2:16 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ship sea and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle goddess ship ć
Iz:2:16 and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) ship (nom|acc|voc) sea (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) goddess (acc) ships (gen)  
Iz:2:16 Iz_2:16_1 Iz_2:16_2 Iz_2:16_3 Iz_2:16_4 Iz_2:16_5 Iz_2:16_6 Iz_2:16_7 Iz_2:16_8 Iz_2:16_9 Iz_2:16_10 Iz_2:16_11
Iz:2:16 x x x x x x x x x x x
Iz:2:17 καὶ ταπεινωθήσεται πᾶς ἄνθρωπος, καὶ πεσεῖται ὕψος ἀνθρώπων, καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Iz:2:17 And every man shall be brought low, and the pride of men shall fall: and the Lord alone shall be exalted in that day. (Isaiah 2:17 Brenton)
Iz:2:17 Wtedy pycha człowieka będzie poniżona, a upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego, (Iz 2:17 BT_4)
Iz:2:17 καὶ ταπεινωθήσεται πᾶς ἄνθρωπος, καὶ πεσεῖται ὕψος ἀνθρώπων, καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
Iz:2:17 καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μόνος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο
Iz:2:17 I też, nawet, mianowicie Do niżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Ludzki I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto
Iz:2:17 kai\ tapeinOTE/setai pa=s a)/nTrOpos, kai\ pesei=tai u(/PSos a)nTrO/pOn, kai\ u(PSOTE/setai ku/rios mo/nos e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|.
Iz:2:17 kai tapeinOTEsetai pas anTrOpos, kai peseitai hyPSos anTrOpOn, kai hyPSOTEsetai kyrios monos en tE hEmera ekeinE.
Iz:2:17 C VC_FPI3S A3_NSM N2_NSM C VF_FAI3S N3E_NSN N2_GPM C VC_FPI3S N2_NSM A1_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Iz:2:17 and also, even, namely to lower every all, each, every, the whole of human and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance human and also, even, namely to elevate/set high lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that
Iz:2:17 and he/she/it-will-be-LOWER-ed every (nom|voc) human (nom) and he/she/it-will-be-FALL-ed height (nom|acc|voc) humans (gen) and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH lord (nom); a lord ([Adj] nom) sole ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)
Iz:2:17 Iz_2:17_1 Iz_2:17_2 Iz_2:17_3 Iz_2:17_4 Iz_2:17_5 Iz_2:17_6 Iz_2:17_7 Iz_2:17_8 Iz_2:17_9 Iz_2:17_10 Iz_2:17_11 Iz_2:17_12 Iz_2:17_13 Iz_2:17_14 Iz_2:17_15 Iz_2:17_16
Iz:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:18 καὶ τὰ χειροποίητα πάντα κατακρύψουσιν
Iz:2:18 And they shall hide all idols made with hands, (Isaiah 2:18 Brenton)
Iz:2:18 posągi zaś bożków całkowicie znikną. (Iz 2:18 BT_4)
Iz:2:18 καὶ τὰ χειροποίητα πάντα κατακρύψουσιν
Iz:2:18 καί ὁ ἡ τό χειρο·ποίητος -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-)
Iz:2:18 I też, nawet, mianowicie Robiony ręcznie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ???
Iz:2:18 kai\ ta\ CHeiropoi/Eta pa/nta katakru/PSousin
Iz:2:18 kai ta CHeiropoiEta panta katakryPSusin
Iz:2:18 C RA_APN A1B_APN A3_APN VF_FAI3P
Iz:2:18 and also, even, namely the handmade every all, each, every, the whole of to ???
Iz:2:18 and the (nom|acc) handmade ([Adj] nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat)
Iz:2:18 Iz_2:18_1 Iz_2:18_2 Iz_2:18_3 Iz_2:18_4 Iz_2:18_5
Iz:2:18 x x x x x
Iz:2:19 εἰσενέγκαντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.
Iz:2:19 having carried them into the caves, and into the clefts of the rocks, and into the caverns of the earth, for fear of the Lord, and by reason of the glory of his might, when he shall arise to strike terribly the earth. (Isaiah 2:19 Brenton)
Iz:2:19 Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. (Iz 2:19 BT_4)
Iz:2:19 εἰσενέγκαντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.
Iz:2:19 εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:2:19 By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Do (+przyspieszenie) Kryjówka I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Skała I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Obawa [zobacz fobię]; by bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy Siła On/ona/to/to samo Ilekroć By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Ziemi/ziemia
Iz:2:19 ei)sene/gkantes ei)s ta\ spE/laia kai\ ei)s ta\s sCHisma\s tO=n petrO=n kai\ ei)s ta\s trO/glas tE=s gE=s a)po\ prosO/pou tou= fo/bou kuri/ou kai\ a)po\ tE=s do/XEs tE=s i)sCHu/os au)tou=, o(/tan a)nastE=| Trau=sai tE\n gE=n.
Iz:2:19 eisenenkantes eis ta spElaia kai eis tas sCHismas tOn petrOn kai eis tas trOglas tEs gEs apo prosOpu tu fobu kyriu kai apo tEs doXEs tEs isCHyos autu, hotan anastE Trausai tEn gEn.
Iz:2:19 VA_AAPNPM P RA_APN N2N_APN C P RA_APF N1_APF RA_GPM N2_GPM C P RA_APF N1_APF RA_GSF N1_GSF P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM N2_GSM C P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF N3U_GSF RD_GSM D VH_AAS3S VA_AAN RA_ASF N1_ASF
Iz:2:19 to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. into (+acc) the hideout and also, even, namely into (+acc) the ć the rock and also, even, namely into (+acc) the ć the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the fear [see phobia]; to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the glory/awesomeness the strength he/she/it/same whenever to stand up put up, raise, resurrect to break fracture, snap, smashed into pieces the earth/land
Iz:2:19 upon BRING IN-ing (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) hideouts (nom|acc|voc) and into (+acc) the (acc)   the (gen) rocks (gen) and into (+acc) the (acc)   the (gen) earth/land (gen) away from (+gen) face (gen) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and away from (+gen) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) strength (gen) him/it/same (gen) whenever he/she/it-should-STand-UP to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) the (acc) earth/land (acc)
Iz:2:19 Iz_2:19_1 Iz_2:19_2 Iz_2:19_3 Iz_2:19_4 Iz_2:19_5 Iz_2:19_6 Iz_2:19_7 Iz_2:19_8 Iz_2:19_9 Iz_2:19_10 Iz_2:19_11 Iz_2:19_12 Iz_2:19_13 Iz_2:19_14 Iz_2:19_15 Iz_2:19_16 Iz_2:19_17 Iz_2:19_18 Iz_2:19_19 Iz_2:19_20 Iz_2:19_21 Iz_2:19_22 Iz_2:19_23 Iz_2:19_24 Iz_2:19_25 Iz_2:19_26 Iz_2:19_27 Iz_2:19_28 Iz_2:19_29 Iz_2:19_30 Iz_2:19_31 Iz_2:19_32 Iz_2:19_33
Iz:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:20 τῇ γὰρ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκβαλεῖ ἄνθρωπος τὰ βδελύγματα αὐτοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν προσκυνεῖν, τοῖς ματαίοις καὶ ταῖς νυκτερίσιν
Iz:2:20 For in that day a man shall cast forth his silver and gold abominations, which they made in order to worship vanities and bats; (Isaiah 2:20 Brenton)
Iz:2:20 Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im cześć oddawał, (Iz 2:20 BT_4)
Iz:2:20 τῇ γὰρ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκβαλεῖ ἄνθρωπος τὰ βδελύγματα αὐτοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, ἐποίησαν προσκυνεῖν, τοῖς ματαίοις καὶ ταῖς νυκτερίσιν
Iz:2:20 ὁ ἡ τό γάρ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) καί ὁ ἡ τό  
Iz:2:20 Dla odtąd, jak Dzień Tamto By rozpraszać/ekstrakt Ludzki Wstręt On/ona/to/to samo Srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty Kto/, który/, który By czynić/rób By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj I też, nawet, mianowicie
Iz:2:20 tE=| ga\r E(me/ra| e)kei/nE| e)kbalei= a)/nTrOpos ta\ bdelu/gmata au)tou= ta\ a)rgura= kai\ ta\ CHrusa=, a(/ e)poi/Esan proskunei=n, toi=s matai/ois kai\ tai=s nukteri/sin
Iz:2:20 tE gar hEmera ekeinE ekbalei anTrOpos ta bdelygmata autu ta argyra kai ta CHrysa, ha epoiEsan proskynein, tois mataiois kai tais nykterisin
Iz:2:20 RA_DSF x N1A_DSF RD_DSF VF2_FAI3S N2_NSM RA_APN N3M_APN RD_GSM RA_APN A1C_APN C RA_APN A1C_APN RR_APN VAI_AAI3P V2_PAN RA_DPM A1A_DPM C RA_DPF N3D_DPF
Iz:2:20 the for since, as day that to disperse/extract human the abomination he/she/it/same the silver and also, even, namely the gold/golden who/whom/which to do/make to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart and also, even, namely the ć
Iz:2:20 the (dat) for day (dat) that (dat) he/she/it-will-DISPERSE/EXTRACT, you(sg)-will-be-DISPERSE/EXTRACT-ed (classical) human (nom) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom|acc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) they-DO/MAKE-ed to-be-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE the (dat) foolish, vain ([Adj] dat); you(sg)-are-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-happen-to-be-FOOLISH-ing (opt) and the (dat)  
Iz:2:20 Iz_2:20_1 Iz_2:20_2 Iz_2:20_3 Iz_2:20_4 Iz_2:20_5 Iz_2:20_6 Iz_2:20_7 Iz_2:20_8 Iz_2:20_9 Iz_2:20_10 Iz_2:20_11 Iz_2:20_12 Iz_2:20_13 Iz_2:20_14 Iz_2:20_15 Iz_2:20_16 Iz_2:20_17 Iz_2:20_18 Iz_2:20_19 Iz_2:20_20 Iz_2:20_21 Iz_2:20_22
Iz:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:2:21 τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς στερεᾶς πέτρας καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.
Iz:2:21 to enter into the caverns of the solid rock, and into the clefts of the rocks, for fear of the Lord, and by reason of the glory of his might, when he shall arise to strike terribly the earth. (Isaiah 2:21 Brenton)
Iz:2:21 gdy wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Panem, i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. (Iz 2:21 BT_4)
Iz:2:21 τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς στερεᾶς πέτρας καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν.
Iz:2:21 ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό στερεός -ά -όν πέτρα, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:2:21 By wchodzić Do (+przyspieszenie) Stały Skała I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Skała Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Obawa [zobacz fobię]; by bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy Siła On/ona/to/to samo Ilekroć By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Ziemi/ziemia
Iz:2:21 tou= ei)selTei=n ei)s ta\s trO/glas tE=s sterea=s pe/tras kai\ ei)s ta\s sCHisma\s tO=n petrO=n a)po\ prosO/pou tou= fo/bou kuri/ou kai\ a)po\ tE=s do/XEs tE=s i)sCHu/os au)tou=, o(/tan a)nastE=| Trau=sai tE\n gE=n.
Iz:2:21 tu eiselTein eis tas trOglas tEs stereas petras kai eis tas sCHismas tOn petrOn apo prosOpu tu fobu kyriu kai apo tEs doXEs tEs isCHyos autu, hotan anastE Trausai tEn gEn.
Iz:2:21 RA_GSM VB_AAN P RA_APF N1_APF RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF C P RA_APF N1A_APF RA_GPM N2_GPM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM N2_GSM C P RA_GSF N1S_GSF RA_GSF N3U_GSF RD_GSM D VH_AAS3S VA_AAN RA_ASF N1_ASF
Iz:2:21 the to enter into (+acc) the ć the solid rock and also, even, namely into (+acc) the ć the rock from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the fear [see phobia]; to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the glory/awesomeness the strength he/she/it/same whenever to stand up put up, raise, resurrect to break fracture, snap, smashed into pieces the earth/land
Iz:2:21 the (gen) to-ENTER into (+acc) the (acc)   the (gen) solid ([Adj] acc, gen) rock (gen), rocks (acc) and into (+acc) the (acc)   the (gen) rocks (gen) away from (+gen) face (gen) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and away from (+gen) the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) strength (gen) him/it/same (gen) whenever he/she/it-should-STand-UP to-BREAK, be-you(sg)-BREAK-ed!, he/she/it-happens-to-BREAK (opt) the (acc) earth/land (acc)
Iz:2:21 Iz_2:21_1 Iz_2:21_2 Iz_2:21_3 Iz_2:21_4 Iz_2:21_5 Iz_2:21_6 Iz_2:21_7 Iz_2:21_8 Iz_2:21_9 Iz_2:21_10 Iz_2:21_11 Iz_2:21_12 Iz_2:21_13 Iz_2:21_14 Iz_2:21_15 Iz_2:21_16 Iz_2:21_17 Iz_2:21_18 Iz_2:21_19 Iz_2:21_20 Iz_2:21_21 Iz_2:21_22 Iz_2:21_23 Iz_2:21_24 Iz_2:21_25 Iz_2:21_26 Iz_2:21_27 Iz_2:21_28 Iz_2:21_29 Iz_2:21_30 Iz_2:21_31
Iz:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x