Iz:1:1 Ὅρασις, ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως, ἣν εἶδεν κατὰ τῆς Ιουδαίας καὶ κατὰ Ιερουσαλημ ἐν βασιλείᾳ Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου, οἳ ἐβασίλευσαν τῆς Ιουδαίας.
Iz:1:1 The vision which Esaias the son of Amos saw, which he saw against Juda, and against Jerusalem, in the reign of Ozias, and Joatham, and Achaz, and Ezekias, who reigned over Judea. (Isaiah 1:1 Brenton)
Iz:1:1 Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza. (Iz 1:1 BT_4)
Iz:1:1 Ὅρασις, ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως, ἣν εἶδεν κατὰ τῆς Ιουδαίας καὶ κατὰ Ιερουσαλημ ἐν βασιλείᾳ Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου, οἳ ἐβασίλευσαν τῆς Ιουδαίας.
Iz:1:1 ὅρασις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατά ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί κατά Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν βασιλεία, -ας, ἡ Ὀζίας, -ου, ὁ καί Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ καί Ἀχάζ, ὁ καί Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
Iz:1:1 Wizja {Wyobrażenie} Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Izajasz Syn Amos Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo Uzziah I też, nawet, mianowicie Joatam I też, nawet, mianowicie Ahaz I też, nawet, mianowicie Hezekiah Kto/, który/, który By panować Judea [okolica z]; żydowski
Iz:1:1 *(/orasis, E(\n ei)=den *Esaias ui(o\s *amOs, E(\n ei)=den kata\ tE=s *ioudai/as kai\ kata\ *ierousalEm e)n basilei/a| *oDZiou kai\ *iOaTam kai\ *aCHaDZ kai\ *eDZekiou, oi(\ e)basi/leusan tE=s *ioudai/as.
Iz:1:1 horasis, hEn eiden Esaias hyios amOs, hEn eiden kata tEs iudaias kai kata ierusalEm en basileia oDZiu kai iOaTam kai aCHaDZ kai eDZekiu, hoi ebasileusan tEs iudaias.
Iz:1:1 N3I_NSF RR_ASF VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM RR_ASF VBI_AAI3S D RA_GSF N1A_GSF C D N_GSF P N1A_DSF N1T_GSM C N_GSM C N_GSM C N2_GSM RR_NPM VAI_AAI3P RA_GSF N1A_GSF
Iz:1:1 vision who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Isaiah son Amos who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kingdom Uzziah and also, even, namely Joatham and also, even, namely Ahaz and also, even, namely Hezekiah who/whom/which to reign the Judea [region of]; Jewish
Iz:1:1 vision (nom) who/whom/which (acc) he/she/it-SEE-ed Isaiah (nom) son (nom) Amos (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-SEE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) kingdom (dat) Uzziah (gen) and Joatham (indecl) and Ahaz (indecl) and Hezekiah (gen) who/whom/which (nom) they-REIGN-ed the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen)
Iz:1:1 Iz_1:1_1 Iz_1:1_2 Iz_1:1_3 Iz_1:1_4 Iz_1:1_5 Iz_1:1_6 Iz_1:1_7 Iz_1:1_8 Iz_1:1_9 Iz_1:1_10 Iz_1:1_11 Iz_1:1_12 Iz_1:1_13 Iz_1:1_14 Iz_1:1_15 Iz_1:1_16 Iz_1:1_17 Iz_1:1_18 Iz_1:1_19 Iz_1:1_20 Iz_1:1_21 Iz_1:1_22 Iz_1:1_23 Iz_1:1_24 Iz_1:1_25 Iz_1:1_26 Iz_1:1_27
Iz:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:2 Ἄκουε, οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου, γῆ, ὅτι κύριος ἐλάλησεν· υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν.
Iz:1:2 Hear, O heaven, and hearken, O earth: for the Lord has spoken, saying, I have begotten and reared up children, but they have rebelled against me. (Isaiah 1:2 Brenton)
Iz:1:2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: «Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie. (Iz 1:2 BT_4)
Iz:1:2 Ἄκουε, οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου, γῆ, ὅτι κύριος ἐλάλησεν· υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν.
Iz:1:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-)
Iz:1:2 By słyszeć Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By słuchać Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Syn By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo zaś Ja By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj]
Iz:1:2 *)/akoue, ou)rane/, kai\ e)nOti/DZou, gE=, o(/ti ku/rios e)la/lEsen· ui(ou\s e)ge/nnEsa kai\ u(/PSOsa, au)toi\ de/ me E)Te/tEsan.
Iz:1:2 akue, urane, kai enOtiDZu, gE, hoti kyrios elalEsen· hyius egennEsa kai hyPSOsa, autoi de me ETetEsan.
Iz:1:2 V1_PAD2S N2_VSM C V1_PMD2S N1_VSF C N2_NSM VAI_AAI3S N2_APM VAI_AAI1S C VA_AAI1S RD_NPM x RP_AS VAI_AAI3P
Iz:1:2 to hear sky/heaven and also, even, namely to listen earth/land because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak son to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of and also, even, namely to elevate/set high he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject]
Iz:1:2 be-you(sg)-HEAR-ing! sky/heaven (voc) and be-you(sg)-being-LISTEN-ed!, you(sg)-were-being-LISTEN-ed earth/land (nom|voc) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SPEAK-ed sons (acc) I-FATHER-ed and I-ELEVATE/SET-ed-HIGH they/same (nom) Yet me (acc) they-REPUDIATE-ed
Iz:1:2 Iz_1:2_1 Iz_1:2_2 Iz_1:2_3 Iz_1:2_4 Iz_1:2_5 Iz_1:2_6 Iz_1:2_7 Iz_1:2_8 Iz_1:2_9 Iz_1:2_10 Iz_1:2_11 Iz_1:2_12 Iz_1:2_13 Iz_1:2_14 Iz_1:2_15 Iz_1:2_16
Iz:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:3 ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ· Ισραηλ δέ με οὐκ ἔγνω, καὶ ὁ λαός με οὐ συνῆκεν.
Iz:1:3 The ox knows his owner, and the ass his master's crib: but Israel does not know me, and the people has not regarded me. (Isaiah 1:3 Brenton)
Iz:1:3 Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie». (Iz 1:3 BT_4)
Iz:1:3 ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ· Ισραηλ δέ με οὐκ ἔγνω, καὶ λαός με οὐ συνῆκεν.
Iz:1:3 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) καί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό φάτνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
Iz:1:3 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Wół By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki I też, nawet, mianowicie Osła/osioł Żłób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Izrael zaś Ja ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja ??? Przed przydechem mocnym By rozumieć
Iz:1:3 e)/gnO bou=s to\n ktEsa/menon kai\ o)/nos tE\n fa/tnEn tou= kuri/ou au)tou=· *israEl de/ me ou)k e)/gnO, kai\ o( lao/s me ou) sunE=ken.
Iz:1:3 egnO bus ton ktEsamenon kai onos tEn fatnEn tu kyriu autu· israEl de me uk egnO, kai ho laos me u synEken.
Iz:1:3 VZI_AAI3S N3_NSM RA_ASM VA_AMPASM C N2_NSM RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM N_NSM x RP_AS D VZI_AAI3S C RA_NSM N2_NSM RP_AS D VHI_AAI3S
Iz:1:3 to know i.e. recognize. ox the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms and also, even, namely ass/donkey the manger the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same Israel δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. and also, even, namely the people I οὐχ before rough breathing to understand
Iz:1:3 he/she/it-KNOW-ed ox (nom) the (acc) upon being-POSSESS-ed (acc, nom|acc|voc) and ass/donkey (nom) the (acc) manger (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) Israel (indecl) Yet me (acc) not he/she/it-KNOW-ed and the (nom) people (nom) me (acc) not he/she/it-UNDERSTand-ed
Iz:1:3 Iz_1:3_1 Iz_1:3_2 Iz_1:3_3 Iz_1:3_4 Iz_1:3_5 Iz_1:3_6 Iz_1:3_7 Iz_1:3_8 Iz_1:3_9 Iz_1:3_10 Iz_1:3_11 Iz_1:3_12 Iz_1:3_13 Iz_1:3_14 Iz_1:3_15 Iz_1:3_16 Iz_1:3_17 Iz_1:3_18 Iz_1:3_19 Iz_1:3_20 Iz_1:3_21 Iz_1:3_22
Iz:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:4 οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν, λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρμα πονηρόν, υἱοὶ ἄνομοι· ἐγκατελίπατε τὸν κύριον καὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ.
Iz:1:4 Ah sinful nation, a people full of sins, an evil seed, lawless children: ye have forsaken the Lord, and provoked the Holy One of Israel. (Isaiah 1:4 Brenton)
Iz:1:4 Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się wstecz. (Iz 1:4 BT_4)
Iz:1:4 οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν, λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν, σπέρμα πονηρόν, υἱοὶ ἄνομοι· ἐγκατελίπατε τὸν κύριον καὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ.
Iz:1:4 οὐαί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἁ·μαρτωλός -όν λαός, -οῦ, ὁ πλήρης -ες ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σπέρμα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄ·νομος -ον ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Iz:1:4 Nieszczęście Naród [zobacz etniczny] Grzeszny Ludzie Pełny Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Syn Na zewnątrz prawa By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael
Iz:1:4 ou)ai\ e)/Tnos a(martOlo/n, lao\s plE/rEs a(martiO=n, spe/rma ponEro/n, ui(oi\ a)/nomoi· e)gkateli/pate to\n ku/rion kai\ parOrgi/sate to\n a(/gion tou= *israEl.
Iz:1:4 uai eTnos hamartOlon, laos plErEs hamartiOn, sperma ponEron, hyioi anomoi· enkatelipate ton kyrion kai parOrgisate ton hagion tu israEl.
Iz:1:4 I N3E_NSN A1B_NSN N2_NSM A3H_NSM N1A_GPF N3M_NSN A1A_NSN N2_NPM A1B_NPM VBI_AAI2P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI2P RA_ASM A1A_ASM RA_GSM N_GSM
Iz:1:4 woe nation [see ethnic] sinful people full sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. seed sperm, seed, germ (sprout, bud) wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος son outside the law to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel
Iz:1:4 woe nation (nom|acc|voc) sinful ([Adj] acc, nom|acc|voc) people (nom) full ([Adj] nom) sins (gen) seed (nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) sons (nom|voc) outside the law ([Adj] nom|voc) you(pl)-GIVE UP-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(pl)-???-ed the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl)
Iz:1:4 Iz_1:4_1 Iz_1:4_2 Iz_1:4_3 Iz_1:4_4 Iz_1:4_5 Iz_1:4_6 Iz_1:4_7 Iz_1:4_8 Iz_1:4_9 Iz_1:4_10 Iz_1:4_11 Iz_1:4_12 Iz_1:4_13 Iz_1:4_14 Iz_1:4_15 Iz_1:4_16 Iz_1:4_17 Iz_1:4_18 Iz_1:4_19
Iz:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:5 τί ἔτι πληγῆτε προστιθέντες ἀνομίαν; πᾶσα κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πᾶσα καρδία εἰς λύπην.
Iz:1:5 Why should ye be smitten any more, transgressing more and more? the whole head is pained, and the whole heart sad. (Isaiah 1:5 Brenton)
Iz:1:5 Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe; (Iz 1:5 BT_4)
Iz:1:5 τί ἔτι πληγῆτε προστιθέντες ἀνομίαν; πᾶσα κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πᾶσα καρδία εἰς λύπην.
Iz:1:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἔτι πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κεφαλή, -ῆς, ἡ εἰς[1] πόνος, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καρδία, -ας, ἡ εἰς[1] λύπη, -ῆς, ἡ
Iz:1:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jeszcze/jeszcze By uderzać By dodawać do Bezprawie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Głowa Do (+przyspieszenie) Praca I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Do (+przyspieszenie) Smutek
Iz:1:5 ti/ e)/ti plEgE=te prostiTe/ntes a)nomi/an; pa=sa kefalE\ ei)s po/non kai\ pa=sa kardi/a ei)s lu/pEn.
Iz:1:5 ti eti plEgEte prostiTentes anomian; pasa kefalE eis ponon kai pasa kardia eis lypEn.
Iz:1:5 RI_ASN D VD_APS2P V7_PAPNPM N1A_ASF A1S_NSF N1_NSF P N2_ASM C A1S_NSF N1A_NSF P N1_ASF
Iz:1:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. yet/still to strike to add to lawlessness every all, each, every, the whole of head into (+acc) labor and also, even, namely every all, each, every, the whole of heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) into (+acc) sorrow
Iz:1:5 who/what/why (nom|acc) yet/still be-you(pl)-STRIKE-ed!, you(pl)-should-be-STRIKE-ed while ADD-ing-TO (nom|voc) lawlessness (acc) every (nom|voc) head (nom|voc) into (+acc) labor (acc) and every (nom|voc) heart (nom|voc) into (+acc) sorrow (acc)
Iz:1:5 Iz_1:5_1 Iz_1:5_2 Iz_1:5_3 Iz_1:5_4 Iz_1:5_5 Iz_1:5_6 Iz_1:5_7 Iz_1:5_8 Iz_1:5_9 Iz_1:5_10 Iz_1:5_11 Iz_1:5_12 Iz_1:5_13 Iz_1:5_14
Iz:1:5 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:6 ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὔτε τραῦμα οὔτε μώλωψ οὔτε πληγὴ φλεγμαίνουσα, οὐκ ἔστιν μάλαγμα ἐπιθεῖναι οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσμους.
Iz:1:6 From the feet to the head, there is no soundness in them; neither wound, nor bruise, nor festering ulcer are healed: it is not possible to apply a plaister, nor oil, nor bandages. (Isaiah 1:6 Brenton)
Iz:1:6 od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą. (Iz 1:6 BT_4)
Iz:1:6 ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὔτε τραῦμα οὔτε μώλωψ οὔτε πληγὴ φλεγμαίνουσα, οὐκ ἔστιν μάλαγμα ἐπιθεῖναι οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσμους.
Iz:1:6 ἀπό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κεφαλή, -ῆς, ἡ οὔτε (οὐ τέ) τραῦμα[τ], -ατος, τό οὔτε (οὐ τέ) μώλωψ, -ωπος, ὁ οὔτε (οὐ τέ) πληγή, -ῆς, ἡ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) οὔτε (οὐ τέ) ἔλαιον, -ου, τό οὔτε (οὐ τέ)  
Iz:1:6 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Aż; świtaj Głowa Ani nie Uraz Ani nie Wypustka Ani nie Uderzaj/plagę ??? Przed przydechem mocnym By być By umieszczać dalej Ani nie Oliwa z oliwek Ani nie
Iz:1:6 a)po\ podO=n e(/Os kefalE=s ou)/te trau=ma ou)/te mO/lOPS ou)/te plEgE\ flegmai/nousa, ou)k e)/stin ma/lagma e)piTei=nai ou)/te e)/laion ou)/te katade/smous.
Iz:1:6 apo podOn heOs kefalEs ute trauma ute mOlOPS ute plEgE flegmainusa, uk estin malagma epiTeinai ute elaion ute katadesmus.
Iz:1:6 P N3D_GPM C N1_GSF C N3M_NSN C N3P_NSM C N1_NSF V1_PAPNSF D V9_PAI3S N3M_ASN VE_AAN C N2N_ASN C N3E_APN
Iz:1:6 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing foot until; dawn head nor not trauma nor not welt nor not strike/plague ć οὐχ before rough breathing to be ć to place on nor not olive oil nor not ć
Iz:1:6 away from (+gen) feet (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) head (gen) nor trauma (nom|acc|voc) nor welt (nom|voc) nor strike/plague (nom|voc)   not he/she/it-is   to-PLACE ON nor olive oil (nom|acc|voc) nor  
Iz:1:6 Iz_1:6_1 Iz_1:6_2 Iz_1:6_3 Iz_1:6_4 Iz_1:6_5 Iz_1:6_6 Iz_1:6_7 Iz_1:6_8 Iz_1:6_9 Iz_1:6_10 Iz_1:6_11 Iz_1:6_12 Iz_1:6_13 Iz_1:6_14 Iz_1:6_15 Iz_1:6_16 Iz_1:6_17 Iz_1:6_18 Iz_1:6_19
Iz:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:7 ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος, αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστοι· τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν, καὶ ἠρήμωται κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων.
Iz:1:7 Your land is desolate, your cities burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is made desolate, overthrown by strange nations. (Isaiah 1:7 Brenton)
Iz:1:7 Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach: spustoszenie jak po zagładzie Sodomy. (Iz 1:7 BT_4)
Iz:1:7 γῆ ὑμῶν ἔρημος, αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστοι· τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν, καὶ ἠρήμωται κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων.
Iz:1:7 ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρημος -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀλλότριος -ία -ον κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὑπό λαός, -οῦ, ὁ ἀλλότριος -ία -ον
Iz:1:7 Ziemi/ziemia Ty Odludzie Miasto Ty Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ty W obecności z (+informacja); ??? Ty Innego/inni By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By leżeć odłogiem Do ??? Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Innego/inni
Iz:1:7 E( gE= u(mO=n e)/rEmos, ai( po/leis u(mO=n puri/kaustoi· tE\n CHO/ran u(mO=n e)nO/pion u(mO=n a)llo/trioi katesTi/ousin au)tE/n, kai\ E)rE/mOtai katestramme/nE u(po\ laO=n a)llotri/On.
Iz:1:7 hE gE hymOn erEmos, hai poleis hymOn pyrikaustoi· tEn CHOran hymOn enOpion hymOn allotrioi katesTiusin autEn, kai ErEmOtai katestrammenE hypo laOn allotriOn.
Iz:1:7 RA_NSF N1_NSF RP_GP N2_NSF RA_NPF N3I_NPF RP_GP N2_NPM RA_ASF N1A_ASF RP_GP P RP_GP A1A_NPM V1_PAI3P RD_ASF C VAI_AMI3S VM_XMPNSF P N2_GPM A1A_GPM
Iz:1:7 the earth/land you wilderness the city you ć the region realm (clίme); land, country, territory, tract you in the presence of (+gen); ??? you of another/others to devour be eaten away, eat away he/she/it/same and also, even, namely to lay waste to ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing people of another/others
Iz:1:7 the (nom) earth/land (nom|voc) you(pl) (gen) wilderness ([Adj] nom) the (nom) cities (acc, nom|voc) you(pl) (gen)   the (acc) region (acc) you(pl) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) of another/others (nom|voc) they-are-DEVOUR-ing, while DEVOUR-ing (dat) her/it/same (acc) and he/she/it-has-been-LAY-ed-WASTE having-been-???-ed (nom|voc) under (+acc), by (+gen) peoples (gen) of another/others (gen)
Iz:1:7 Iz_1:7_1 Iz_1:7_2 Iz_1:7_3 Iz_1:7_4 Iz_1:7_5 Iz_1:7_6 Iz_1:7_7 Iz_1:7_8 Iz_1:7_9 Iz_1:7_10 Iz_1:7_11 Iz_1:7_12 Iz_1:7_13 Iz_1:7_14 Iz_1:7_15 Iz_1:7_16 Iz_1:7_17 Iz_1:7_18 Iz_1:7_19 Iz_1:7_20 Iz_1:7_21 Iz_1:7_22
Iz:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:8 ἐγκαταλειφθήσεται ἡ θυγάτηρ Σιων ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶνι καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτῳ, ὡς πόλις πολιορκουμένη·
Iz:1:8 The daughter of Sion shall be deserted as a tent in a vineyard, and as a storehouse of fruits in a garden of cucumbers, as a besieged city. (Isaiah 1:8 Brenton)
Iz:1:8 Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. (Iz 1:8 BT_4)
Iz:1:8 ἐγκαταλειφθήσεται θυγάτηρ Σιων ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶνι καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτῳ, ὡς πόλις πολιορκουμένη·
Iz:1:8 ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ὡς σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἐν ἀμπελών, -ῶνος, ὁ καί ὡς   ἐν   ὡς πόλις, -εως, ἡ  
Iz:1:8 By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Córka Syjon Jak/jak Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Winnica I też, nawet, mianowicie Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jak/jak Miasto
Iz:1:8 e)gkataleifTE/setai E( Tuga/tEr *siOn O(s skEnE\ e)n a)mpelO=ni kai\ O(s o)pOrofula/kion e)n sikuEra/tO|, O(s po/lis poliorkoume/nE·
Iz:1:8 enkataleifTEsetai hE TygatEr siOn hOs skEnE en ampelOni kai hOs opOrofylakion en sikyEratO, hOs polis poliorkumenE·
Iz:1:8 VV_FPI3S RA_NSF N3_NSF N_GSF D N1_NSF P N3W_DSM C D N2N_NSN P N2_DSN D N3I_NSF V2_PMPNSF
Iz:1:8 to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the daughter Zion as/like tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vineyard and also, even, namely as/like ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć as/like city ć
Iz:1:8 he/she/it-will-be-GIVE UP-ed the (nom) daughter (nom) Zion (indecl) as/like tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc) in/among/by (+dat) vineyard (dat) and as/like   in/among/by (+dat)   as/like city (nom)  
Iz:1:8 Iz_1:8_1 Iz_1:8_2 Iz_1:8_3 Iz_1:8_4 Iz_1:8_5 Iz_1:8_6 Iz_1:8_7 Iz_1:8_8 Iz_1:8_9 Iz_1:8_10 Iz_1:8_11 Iz_1:8_12 Iz_1:8_13 Iz_1:8_14 Iz_1:8_15 Iz_1:8_16
Iz:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:9 καὶ εἰ μὴ κύριος σαβαωθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σοδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γομορρα ἂν ὡμοιώθημεν.
Iz:1:9 And if the Lord of Sabaoth had not left us a seed, we should have been as Sodom, and we should have been made like Gomorrha. (Isaiah 1:9 Brenton)
Iz:1:9 Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze. (Iz 1:9 BT_4)
Iz:1:9 καὶ εἰ μὴ κύριος σαβαωθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σοδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γομορρα ἂν ὡμοιώθημεν.
Iz:1:9 καί εἰ μή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σπέρμα[τ], -ατος, τό ὡς Σόδομα, -ων, τά ἄν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὡς Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ ἄν ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-)
Iz:1:9 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Jak/jak Sodom [miasto z] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gomora [miasto z] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By porównywać
Iz:1:9 kai\ ei) mE\ ku/rios sabaOT e)gkate/lipen E(mi=n spe/rma, O(s *sodoma a)/n e)genE/TEmen kai\ O(s *gomorra a)/n O(moiO/TEmen.
Iz:1:9 kai ei mE kyrios sabaOT enkatelipen hEmin sperma, hOs sodoma an egenETEmen kai hOs gomorra an hOmoiOTEmen.
Iz:1:9 C C D N2_NSM N_G VBI_AAI3S RP_DP N3M_ASN D N_ASF x VCI_API1P C D N_ASF x VCI_API1P
Iz:1:9 and also, even, namely if not lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I seed sperm, seed, germ (sprout, bud) as/like Sodom [city of] ever (if ever) to become become, happen and also, even, namely as/like Gomorrah [city of] ever (if ever) to liken
Iz:1:9 and if not lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth he/she/it-GIVE UP-ed us (dat) seed (nom|acc|voc) as/like Sodom (nom|acc|voc) ever we-were-BECOME-ed and as/like Gomorrah (nom|acc|voc), Gomorrah (nom|voc) ever we-were-LIKEN-ed
Iz:1:9 Iz_1:9_1 Iz_1:9_2 Iz_1:9_3 Iz_1:9_4 Iz_1:9_5 Iz_1:9_6 Iz_1:9_7 Iz_1:9_8 Iz_1:9_9 Iz_1:9_10 Iz_1:9_11 Iz_1:9_12 Iz_1:9_13 Iz_1:9_14 Iz_1:9_15 Iz_1:9_16 Iz_1:9_17
Iz:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:10 Ἀκούσατε λόγον κυρίου, ἄρχοντες Σοδομων· προσέχετε νόμον θεοῦ, λαὸς Γομορρας.
Iz:1:10 Hear the word of the Lord, ye rulers of Sodoma; attend to the law of God, thou people of Gomorrha. (Isaiah 1:10 Brenton)
Iz:1:10 Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! (Iz 1:10 BT_4)
Iz:1:10 Ἀκούσατε λόγον κυρίου, ἄρχοντες Σοδομων· προσέχετε νόμον θεοῦ, λαὸς Γομορρας.
Iz:1:10 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Σόδομα, -ων, τά προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) νόμος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ
Iz:1:10 By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Władca; by zaczynać się Sodom [miasto z] By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Prawo Bóg  Ludzie Gomora [miasto z]
Iz:1:10 *)akou/sate lo/gon kuri/ou, a)/rCHontes *sodomOn· prose/CHete no/mon Teou=, lao\s *gomorras.
Iz:1:10 akusate logon kyriu, arCHontes sodomOn· proseCHete nomon Teu, laos gomorras.
Iz:1:10 VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM N3_NPM N_GSF V1_PAD2P N2_ASM N2_GSM N2_NSM N_GSF
Iz:1:10 to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ruler; to begin Sodom [city of] to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. law god [see theology] people Gomorrah [city of]
Iz:1:10 do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) Sodom (gen) you(pl)-are-PAY HEED-ing, be-you(pl)-PAY HEED-ing! law (acc) god (gen) people (nom) Gomorrah (gen)
Iz:1:10 Iz_1:10_1 Iz_1:10_2 Iz_1:10_3 Iz_1:10_4 Iz_1:10_5 Iz_1:10_6 Iz_1:10_7 Iz_1:10_8 Iz_1:10_9 Iz_1:10_10
Iz:1:10 x x x x x x x x x x
Iz:1:11 τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν; λέγει κύριος· πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι,
Iz:1:11 Of what value to me is the abundance of your sacrifices? saith the Lord: I am full of whole-burnt-offerings of rams; and I delight not in the fat of lambs, and the blood of bulls and goats: (Isaiah 1:11 Brenton)
Iz:1:11 «Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. (Iz 1:11 BT_4)
Iz:1:11 τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν; λέγει κύριος· πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι,
Iz:1:11 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πλήρης -ες εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό   καί στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί αἷμα[τ], -ατος, τό ταῦρος, -ου, ὁ καί τράγος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
Iz:1:11 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Los (mnóstwo ) Ofiara gnębią, poświęcają Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pełny By iść; by być Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Łój Jagnię I też, nawet, mianowicie Krew Byk [zobacz Taurus] I też, nawet, mianowicie On kozioł ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj
Iz:1:11 ti/ moi plE=Tos tO=n TusiO=n u(mO=n; le/gei ku/rios· plE/rEs ei)mi\ o(lokautOma/tOn kriO=n kai\ ste/ar a)rnO=n kai\ ai(=ma tau/rOn kai\ tra/gOn ou) bou/lomai,
Iz:1:11 ti moi plETos tOn TysiOn hymOn; legei kyrios· plErEs eimi holokautOmatOn kriOn kai stear arnOn kai haima taurOn kai tragOn u bulomai,
Iz:1:11 RI_ASN RP_DS N3E_NSM RA_GPF N1A_GPF RP_GP V1_PAI3S N2_NSM A3H_NSF V9_PAI1S N3M_GPN N2_GPM C N3_ASN N2_GPM C N3M_ASN N2_GPM C N2_GPM D V1_PMI1S
Iz:1:11 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I lot (multitude ) the sacrifice victimize, immolate you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. full to go; to be burnt offering [see holocaust] ć and also, even, namely suet lamb and also, even, namely blood bull [see taurus] and also, even, namely he-goat οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend
Iz:1:11 who/what/why (nom|acc) me (dat) lot (nom|acc|voc) the (gen) sacrificial (gen) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) full ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am burnt offerings (gen)   and suet (nom|acc|voc) lambs (gen) and blood (nom|acc|voc) bulls (gen) and he-goats (gen) not I-am-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed
Iz:1:11 Iz_1:11_1 Iz_1:11_2 Iz_1:11_3 Iz_1:11_4 Iz_1:11_5 Iz_1:11_6 Iz_1:11_7 Iz_1:11_8 Iz_1:11_9 Iz_1:11_10 Iz_1:11_11 Iz_1:11_12 Iz_1:11_13 Iz_1:11_14 Iz_1:11_15 Iz_1:11_16 Iz_1:11_17 Iz_1:11_18 Iz_1:11_19 Iz_1:11_20 Iz_1:11_21 Iz_1:11_22
Iz:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:12 οὐδ’ ἐὰν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; πατεῖν τὴν αὐλήν μου
Iz:1:12 neither shall ye come with these to appear before me; for who has required these things at your hands? Ye shall no more tread my court. (Isaiah 1:12 Brenton)
Iz:1:12 Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? (Iz 1:12 BT_4)
Iz:1:12 οὐδ’ ἐὰν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; πατεῖν τὴν αὐλήν μου
Iz:1:12 οὐδέ (οὐ δέ) ἐάν (εἰ ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:1:12 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przychodzić By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By odszukiwać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ty By stąpać ciężko Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Ja
Iz:1:12 ou)d’ e)a\n e)/rCHEsTe o)fTE=nai/ moi. ti/s ga\r e)XeDZE/tEsen tau=ta e)k tO=n CHeirO=n u(mO=n; patei=n tE\n au)lE/n mou
Iz:1:12 ud’ ean erCHEsTe ofTEnai moi. tis gar eXeDZEtEsen tauta ek tOn CHeirOn hymOn; patein tEn aulEn mu
Iz:1:12 C C V1_PMS2P VV_APN RP_DS RI_NSM x VAI_AAI3S RD_APN P RA_GPF N3_GPF RP_GP V2_PAN RA_ASF N1_ASF RP_GS
Iz:1:12 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to seek out this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse you to stomp the courtyard sheep-fold, palace, house I
Iz:1:12 neither/nor if-ever you(pl)-should-be-being-COME-ed to-be-SEE-ed me (dat) who/what/why (nom) for he/she/it-SEEK-ed-OUT these (nom|acc) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen) to-be-STOMP-ing the (acc) courtyard (acc) me (gen)
Iz:1:12 Iz_1:12_1 Iz_1:12_2 Iz_1:12_3 Iz_1:12_4 Iz_1:12_5 Iz_1:12_6 Iz_1:12_7 Iz_1:12_8 Iz_1:12_9 Iz_1:12_10 Iz_1:12_11 Iz_1:12_12 Iz_1:12_13 Iz_1:12_14 Iz_1:12_15 Iz_1:12_16 Iz_1:12_17
Iz:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:13 οὐ προσθήσεσθε· ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον· θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν· τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι· νηστείαν καὶ ἀργίαν
Iz:1:13 Though ye bring fine flour, it is vain; incense is an abomination to me; I cannot bear your new moons, and your sabbaths, and the great day; (Isaiah 1:13 Brenton)
Iz:1:13 Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań... Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. (Iz 1:13 BT_4)
Iz:1:13 οὐ προσθήσεσθε· ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον· θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν· τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι· νηστείαν καὶ ἀργίαν
Iz:1:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) σεμίδαλις, -εως, ἡ μάταιος -αία -ον θυμίαμα[τ], -ατος, τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἡμέρα, -ας -ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) νηστεία, -ας, ἡ καί  
Iz:1:13 ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Najwyższej jakości mąka Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Kadzidło Wstręt Ja By być Nów Ty I też, nawet, mianowicie Szabas I też, nawet, mianowicie Dzień Wielki ??? Przed przydechem mocnym By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie
Iz:1:13 ou) prosTE/sesTe· e)a\n fe/rEte semi/dalin, ma/taion· Tumi/ama bde/lugma/ moi/ e)stin· ta\s noumEni/as u(mO=n kai\ ta\ sa/bbata kai\ E(me/ran mega/lEn ou)k a)ne/CHomai· nEstei/an kai\ a)rgi/an
Iz:1:13 u prosTEsesTe· ean ferEte semidalin, mataion· Tymiama bdelygma moi estin· tas numEnias hymOn kai ta sabbata kai hEmeran megalEn uk aneCHomai· nEsteian kai argian
Iz:1:13 D VF_FMI2P C V1_PAS2P N3I_ASF A1A_ASN N3M_ASN N3M_NSN RP_DS V9_PAI3S RA_APF N1A_APF RP_GP C RA_NPN N2N_NPN C N1A_ASF A1_ASF D V1_PMI1S N1A_ASF C N1A_ASF
Iz:1:13 οὐχ before rough breathing to add to if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth best quality flour foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless incense abomination I to be the new moon you and also, even, namely the sabbath and also, even, namely day great οὐχ before rough breathing to be patient with indulge, tolerate, put up with fast and also, even, namely ć
Iz:1:13 not you(pl)-will-be-ADD-ed-TO if-ever you(pl)-should-be-BRING-ing best quality flour (acc) foolish, vain ([Adj] acc, nom|acc|voc) incense (nom|acc|voc) abomination (nom|acc|voc) me (dat) he/she/it-is the (acc) new moon (gen), new moons (acc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) and day (acc) great ([Adj] acc) not I-am-being-BE PATIENT WITH-ed fast (acc) and  
Iz:1:13 Iz_1:13_1 Iz_1:13_2 Iz_1:13_3 Iz_1:13_4 Iz_1:13_5 Iz_1:13_6 Iz_1:13_7 Iz_1:13_8 Iz_1:13_9 Iz_1:13_10 Iz_1:13_11 Iz_1:13_12 Iz_1:13_13 Iz_1:13_14 Iz_1:13_15 Iz_1:13_16 Iz_1:13_17 Iz_1:13_18 Iz_1:13_19 Iz_1:13_20 Iz_1:13_21 Iz_1:13_22 Iz_1:13_23 Iz_1:13_24
Iz:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:14 καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου· ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν, οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν.
Iz:1:14 your fasting, and rest from work, your new moons also, and your feasts my soul hates: ye have become loathsome to me; I will no more pardon your sins. (Isaiah 1:14 Brenton)
Iz:1:14 Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! (Iz 1:14 BT_4)
Iz:1:14 καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ψυχή μου· ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν, οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν.
Iz:1:14 καί ὁ ἡ τό νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:1:14 I też, nawet, mianowicie Nów Ty I też, nawet, mianowicie Świąteczny Ty Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Do (+przyspieszenie) Sytość Już nie By pozwalać iść z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty
Iz:1:14 kai\ ta\s noumEni/as u(mO=n kai\ ta\s e(orta\s u(mO=n misei= E( PSuCHE/ mou· e)genE/TEte/ moi ei)s plEsmonE/n, ou)ke/ti a)nE/sO ta\s a(marti/as u(mO=n.
Iz:1:14 kai tas numEnias hymOn kai tas heortas hymOn misei hE PSyCHE mu· egenETEte moi eis plEsmonEn, uketi anEsO tas hamartias hymOn.
Iz:1:14 C RA_APF N1A_APF RP_GP C RA_APF N1_APF RP_GP V2_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VCI_API2P RP_DS P N1_ASF D VF_FAI1S RA_APF N1A_APF RP_GP
Iz:1:14 and also, even, namely the new moon you and also, even, namely the festival you to destest dislike, detest, hate, abominate the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to become become, happen I into (+acc) satiety no longer to let go of the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you
Iz:1:14 and the (acc) new moon (gen), new moons (acc) you(pl) (gen) and the (acc) festivals (acc) you(pl) (gen) he/she/it-is-DESTEST-ing, you(sg)-are-being-DESTEST-ed (classical), be-you(sg)-DESTEST-ing! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) you(pl)-were-BECOME-ed me (dat) into (+acc) satiety (acc) no longer I-will-LET-GO-OF, I-should-LET-GO-OF the (acc) sin (gen), sins (acc) you(pl) (gen)
Iz:1:14 Iz_1:14_1 Iz_1:14_2 Iz_1:14_3 Iz_1:14_4 Iz_1:14_5 Iz_1:14_6 Iz_1:14_7 Iz_1:14_8 Iz_1:14_9 Iz_1:14_10 Iz_1:14_11 Iz_1:14_12 Iz_1:14_13 Iz_1:14_14 Iz_1:14_15 Iz_1:14_16 Iz_1:14_17 Iz_1:14_18 Iz_1:14_19 Iz_1:14_20 Iz_1:14_21
Iz:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:15 ὅταν τὰς χεῖρας ἐκτείνητε πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ’ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν, οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν· αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις.
Iz:1:15 When ye stretch forth your hands, I will turn away mine eyes from you: and though ye make many supplications, I will not hearken to you; for your hands are full of blood. (Isaiah 1:15 Brenton)
Iz:1:15 Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. (Iz 1:15 BT_4)
Iz:1:15 ὅταν τὰς χεῖρας ἐκτείνητε πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ’ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν, οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν· αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις.
Iz:1:15 ὅταν (ὅτε ἄν) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐάν (εἰ ἄν) πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γάρ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αἷμα[τ], -ατος, τό πλήρης -ες
Iz:1:15 Ilekroć Ręka By rozszerzać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By odwracać się od Oko Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wzrastać/mnóż się Obrona ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ty Dla odtąd, jak Ręka Ty Krew Pełny
Iz:1:15 o(/tan ta\s CHei=ras e)ktei/nEte pro/s me, a)postre/PSO tou\s o)fTalmou/s mou a)f’ u(mO=n, kai\ e)a\n plETu/nEte tE\n de/Esin, ou)k ei)sakou/somai u(mO=n· ai( ga\r CHei=res u(mO=n ai(/matos plE/reis.
Iz:1:15 hotan tas CHeiras ekteinEte pros me, apostrePSO tus ofTalmus mu af’ hymOn, kai ean plETynEte tEn deEsin, uk eisakusomai hymOn· hai gar CHeires hymOn haimatos plEreis.
Iz:1:15 D RA_APF N3_APF VA_AAS2P P RP_AS VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RP_GP C C V1_PAS2P RA_ASF N3I_ASF D VF_FMI1S RP_GP RA_NPF x N3_NPF RP_GP N3M_GSN A3H_NPM
Iz:1:15 whenever the hand to extend toward (+acc,+gen,+dat) I to turn away from the eye I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to increase/multiply the plea οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) you the for since, as hand you blood full
Iz:1:15 whenever the (acc) hands (acc) you(pl)-should-be-EXTEND-ing, you(pl)-should-EXTEND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) eyes (acc) me (gen) away from (+gen) you(pl) (gen) and if-ever you(pl)-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(pl)-should-INCREASE/MULTIPLY the (acc) plea (acc) not I-will-be-HEARD-ed you(pl) (gen) the (nom) for hands (nom|voc) you(pl) (gen) blood (gen) full ([Adj] acc, nom|voc)
Iz:1:15 Iz_1:15_1 Iz_1:15_2 Iz_1:15_3 Iz_1:15_4 Iz_1:15_5 Iz_1:15_6 Iz_1:15_7 Iz_1:15_8 Iz_1:15_9 Iz_1:15_10 Iz_1:15_11 Iz_1:15_12 Iz_1:15_13 Iz_1:15_14 Iz_1:15_15 Iz_1:15_16 Iz_1:15_17 Iz_1:15_18 Iz_1:15_19 Iz_1:15_20 Iz_1:15_21 Iz_1:15_22 Iz_1:15_23 Iz_1:15_24 Iz_1:15_25 Iz_1:15_26
Iz:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:16 λούσασθε, καθαροὶ γένεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν,
Iz:1:16 Wash you, be clean; remove your iniquities from your souls before mine eyes; cease from your iniquities; (Isaiah 1:16 Brenton)
Iz:1:16 Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! (Iz 1:16 BT_4)
Iz:1:16 λούσασθε, καθαροὶ γένεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν,
Iz:1:16 λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) καθαρός -ά -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἀπό ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:1:16 By kąpać się Czysty By stawać się stawaj się, zdarzaj się By pozbawiać Bezeceństwo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Oko Ja By przestawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezeceństwo Ty
Iz:1:16 lou/sasTe, kaTaroi\ ge/nesTe, a)fe/lete ta\s ponEri/as a)po\ tO=n PSuCHO=n u(mO=n a)pe/nanti tO=n o)fTalmO=n mou, pau/sasTe a)po\ tO=n ponEriO=n u(mO=n,
Iz:1:16 lusasTe, kaTaroi genesTe, afelete tas ponErias apo tOn PSyCHOn hymOn apenanti tOn ofTalmOn mu, pausasTe apo tOn ponEriOn hymOn,
Iz:1:16 VA_AMD2P A1A_NPM VB_AMD2P VB_AAD2P RA_APF N1A_APF P RA_GPF N1_GPF RP_GP D RA_GPM N2_GPM RP_GS VA_AMD2P P RA_GPF N1A_GPF RP_GP
Iz:1:16 to bathe clean to become become, happen to deprive the wickedness from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you opposite/in the presence of (+gen) the eye I to cease from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wickedness you
Iz:1:16 be-you(pl)-BATHE-ed! clean ([Adj] nom|voc) be-you(pl)-BECOME-ed! do-DEPRIVE-you(pl)! the (acc) wickedness (gen), wickednesss (acc) away from (+gen) the (gen) cold weathers (gen); lifes (gen); while COOL-ing (nom) you(pl) (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) eyes (gen) me (gen) be-you(pl)-CEASE-ed! away from (+gen) the (gen) wickednesss (gen) you(pl) (gen)
Iz:1:16 Iz_1:16_1 Iz_1:16_2 Iz_1:16_3 Iz_1:16_4 Iz_1:16_5 Iz_1:16_6 Iz_1:16_7 Iz_1:16_8 Iz_1:16_9 Iz_1:16_10 Iz_1:16_11 Iz_1:16_12 Iz_1:16_13 Iz_1:16_14 Iz_1:16_15 Iz_1:16_16 Iz_1:16_17 Iz_1:16_18 Iz_1:16_19
Iz:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:17 μάθετε καλὸν ποιεῖν, ἐκζητήσατε κρίσιν, ῥύσασθε ἀδικούμενον, κρίνατε ὀρφανῷ καὶ δικαιώσατε χήραν·
Iz:1:17 learn to do well; diligently seek judgment, deliver him that is suffering wrong, plead for the orphan, and obtain justice for the widow. (Isaiah 1:17 Brenton)
Iz:1:17 Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! (Iz 1:17 BT_4)
Iz:1:17 μάθετε καλὸν ποιεῖν, ἐκζητήσατε κρίσιν, ῥύσασθε ἀδικούμενον, κρίνατε ὀρφανῷ καὶ δικαιώσατε χήραν·
Iz:1:17 μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὀρφανός -ή -όν καί δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) χήρα, -ας, ἡ
Iz:1:17 By uczyć się W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By czynić/rób By odszukiwać Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Do szkody/popełniaj wykroczenie do By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Osierocony I też, nawet, mianowicie By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Wdowa
Iz:1:17 ma/Tete kalo\n poiei=n, e)kDZEtE/sate kri/sin, r(u/sasTe a)dikou/menon, kri/nate o)rfanO=| kai\ dikaiO/sate CHE/ran·
Iz:1:17 maTete kalon poiein, ekDZEtEsate krisin, rysasTe adikumenon, krinate orfanO kai dikaiOsate CHEran·
Iz:1:17 VB_AAD2P A1_ASM V2_PAN VA_AAD2P N3I_ASF VA_APD2P V2_PMPASM VA_AAD2P A1_DSM C VA_AAD2P N1A_ASF
Iz:1:17 to learn right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to do/make to seek out judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon to harm/do wrong to to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn orphaned and also, even, namely to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous widow
Iz:1:17 do-LEARN-you(pl)! right ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-DO/MAKE-ing do-SEEK-you(pl)-OUT! judgment (acc) be-you(pl)-DELIVER-ed! while being-WRONG-ed (acc, nom|acc|voc) do-JUDGE-you(pl)! orphaned ([Adj] dat) and do-MAKE RIGHTEOUS-you(pl)! widow (acc)
Iz:1:17 Iz_1:17_1 Iz_1:17_2 Iz_1:17_3 Iz_1:17_4 Iz_1:17_5 Iz_1:17_6 Iz_1:17_7 Iz_1:17_8 Iz_1:17_9 Iz_1:17_10 Iz_1:17_11 Iz_1:17_12
Iz:1:17 x x x x x x x x x x x x
Iz:1:18 καὶ δεῦτε καὶ διελεγχθῶμεν, λέγει κύριος, καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ, ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ.
Iz:1:18 And come, let us reason together, saith the Lord: and though your sins be as purple, I will make them white as snow; and though they be as scarlet, I will make them white as wool. (Isaiah 1:18 Brenton)
Iz:1:18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. (Iz 1:18 BT_4)
Iz:1:18 καὶ δεῦτε καὶ διελεγχθῶμεν, λέγει κύριος, καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ, ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ.
Iz:1:18 καί δεῦτε καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ὡς χιών, -όνος, ἡ λευκαίνω (λευκαιν-, -, λευκαν·[σ]-, -, -, λευκαν·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς κόκκινος -η -ον ὡς ἔριον, -ου, τό λευκαίνω (λευκαιν-, -, λευκαν·[σ]-, -, -, λευκαν·θ-)
Iz:1:18 I też, nawet, mianowicie Przychodź I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty Jak/jak Purpurowy czerwony Jak/jak Śnieg By bieleć Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By być Jak/jak Szkarłatny Jak/jak Wełna By bieleć
Iz:1:18 kai\ deu=te kai\ dielegCHTO=men, le/gei ku/rios, kai\ e)a\n O)=sin ai( a(marti/ai u(mO=n O(s foinikou=n, O(s CHio/na leukanO=, e)a\n de\ O)=sin O(s ko/kkinon, O(s e)/rion leukanO=.
Iz:1:18 kai deute kai dielenCHTOmen, legei kyrios, kai ean Osin hai hamartiai hymOn hOs foinikun, hOs CHiona leukanO, ean de Osin hOs kokkinon, hOs erion leukanO.
Iz:1:18 C D C VQ_AAS1P V1_PAI3S N2_NSM C C V9_AAS3P RA_NPF N1A_NPF RP_GP D A1_NSN D A1_ASF VF2_FAI1S C x V9_PAS3P D A1_ASM D N2N_ASN VF2_FAI1S
Iz:1:18 and also, even, namely come and also, even, namely ć to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you as/like purple-red as/like snow to whiten if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be as/like scarlet as/like wool to whiten
Iz:1:18 and come and   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and if-ever they-should-be the (nom) sins (nom|voc) you(pl) (gen) as/like purple-red ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like snow (acc) I-should-WHITEN if-ever Yet they-should-be as/like scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like wool (nom|acc|voc) I-should-WHITEN
Iz:1:18 Iz_1:18_1 Iz_1:18_2 Iz_1:18_3 Iz_1:18_4 Iz_1:18_5 Iz_1:18_6 Iz_1:18_7 Iz_1:18_8 Iz_1:18_9 Iz_1:18_10 Iz_1:18_11 Iz_1:18_12 Iz_1:18_13 Iz_1:18_14 Iz_1:18_15 Iz_1:18_16 Iz_1:18_17 Iz_1:18_18 Iz_1:18_19 Iz_1:18_20 Iz_1:18_21 Iz_1:18_22 Iz_1:18_23 Iz_1:18_24 Iz_1:18_25
Iz:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:19 καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε·
Iz:1:19 And if ye be willing, and hearken to me, ye shall eat the good of the land: (Isaiah 1:19 Brenton)
Iz:1:19 Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. (Iz 1:19 BT_4)
Iz:1:19 καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε·
Iz:1:19 καί ἐάν (εἰ ἄν) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Iz:1:19 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ziemi/ziemia By jeść
Iz:1:19 kai\ e)a\n Te/lEte kai\ ei)sakou/sEte/ mou, ta\ a)gaTa\ tE=s gE=s fa/gesTe·
Iz:1:19 kai ean TelEte kai eisakusEte mu, ta agaTa tEs gEs fagesTe·
Iz:1:19 C C V1_PAS2P C VA_AAS2P RP_GS RA_APN A1_APN RA_GSF N1_GSF VF_FMI2P
Iz:1:19 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to want want, wish, desire and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) I the good inherently good, i.e. God-wrought. the earth/land to eat
Iz:1:19 and if-ever you(pl)-should-be-WANT-ing and you(pl)-should-HEARD me (gen) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed!
Iz:1:19 Iz_1:19_1 Iz_1:19_2 Iz_1:19_3 Iz_1:19_4 Iz_1:19_5 Iz_1:19_6 Iz_1:19_7 Iz_1:19_8 Iz_1:19_9 Iz_1:19_10 Iz_1:19_11
Iz:1:19 x x x x x x x x x x x
Iz:1:20 ἐὰν δὲ μὴ θέλητε μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα.
Iz:1:20 but if ye be not willing, nor hearken to me, a sword shall devour you: for the mouth of the Lord has spoken this. (Isaiah 1:20 Brenton)
Iz:1:20 Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi». Albowiem usta Pańskie to wyrzekły. (Iz 1:20 BT_4)
Iz:1:20 ἐὰν δὲ μὴ θέλητε μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα.
Iz:1:20 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γάρ στόμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:1:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Ty By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Dla odtąd, jak Ust/żołądka por Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:1:20 e)a\n de\ mE\ Te/lEte mEde\ ei)sakou/sEte/ mou, ma/CHaira u(ma=s kate/detai· to\ ga\r sto/ma kuri/ou e)la/lEsen tau=ta.
Iz:1:20 ean de mE TelEte mEde eisakusEte mu, maCHaira hymas katedetai· to gar stoma kyriu elalEsen tauta.
Iz:1:20 C x D V1_PAS2P C VA_AAS2P RP_GS N1A_NSF RP_AP VF_FMI3S RA_ASN x N3M_NSN N2_GSM VAI_AAI3S RD_APN
Iz:1:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to want want, wish, desire μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to heard (being heard, listen into, hearken) I sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” you to devour be eaten away, eat away the for since, as mouth/maw stoma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:1:20 if-ever Yet not you(pl)-should-be-WANT-ing neither/nor; Mede (voc) you(pl)-should-HEARD me (gen) sacrificial knife (nom|voc) you(pl) (acc) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed the (nom|acc) for mouth/maw (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-SPEAK-ed these (nom|acc)
Iz:1:20 Iz_1:20_1 Iz_1:20_2 Iz_1:20_3 Iz_1:20_4 Iz_1:20_5 Iz_1:20_6 Iz_1:20_7 Iz_1:20_8 Iz_1:20_9 Iz_1:20_10 Iz_1:20_11 Iz_1:20_12 Iz_1:20_13 Iz_1:20_14 Iz_1:20_15 Iz_1:20_16
Iz:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:21 Πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιων, πλήρης κρίσεως, ἐν ᾗ δικαιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτῇ, νῦν δὲ φονευταί.
Iz:1:21 How has the faithful city Sion, once full of judgment, become a harlot! wherein righteousness lodged, but now murderers. (Isaiah 1:21 Brenton)
Iz:1:21 Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą? Syjon był pełen rozsądku, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy! (Iz 1:21 BT_4)
Iz:1:21 Πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιων, πλήρης κρίσεως, ἐν δικαιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτῇ, νῦν δὲ φονευταί.
Iz:1:21 πῶς[1] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πόρνη, -ης, ἡ πόλις, -εως, ἡ πιστός -ή -όν Σιών, ἡ πλήρης -ες κρίσις, -εως, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό νῦν δέ φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX]
Iz:1:21 Jak By stawać się stawaj się, zdarzaj się Prostytuuj Miasto Wierny trusthworthy Syjon Pełny Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Teraz zaś Kat
Iz:1:21 *pO=s e)ge/neto po/rnE po/lis pistE\ *siOn, plE/rEs kri/seOs, e)n E(=| dikaiosu/nE e)koimE/TE e)n au)tE=|, nu=n de\ foneutai/.
Iz:1:21 pOs egeneto pornE polis pistE siOn, plErEs kriseOs, en hE dikaiosynE ekoimETE en autE, nyn de foneutai.
Iz:1:21 D VBI_AMI3S N1_NSF N3I_NSF A1_NSF N_NSF A3H_NSM N3I_GSF P RR_DSF N1_NSF VCI_API3S P RD_DSF D x N1M_NPM
Iz:1:21 how to become become, happen prostitute city faithful trusthworthy Zion full judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] executioner
Iz:1:21 how he/she/it-was-BECOME-ed prostitute (nom|voc) city (nom) faithful ([Adj] nom|voc) Zion (indecl) full ([Adj] nom) judgment (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) righteousness (nom|voc) he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) now Yet executioners (nom|voc)
Iz:1:21 Iz_1:21_1 Iz_1:21_2 Iz_1:21_3 Iz_1:21_4 Iz_1:21_5 Iz_1:21_6 Iz_1:21_7 Iz_1:21_8 Iz_1:21_9 Iz_1:21_10 Iz_1:21_11 Iz_1:21_12 Iz_1:21_13 Iz_1:21_14 Iz_1:21_15 Iz_1:21_16 Iz_1:21_17
Iz:1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:22 τὸ ἀργύριον ὑμῶν ἀδόκιμον· οἱ κάπηλοί σου μίσγουσι τὸν οἶνον ὕδατι·
Iz:1:22 Your silver is worthless, thy wine merchants mix the wine with water. (Isaiah 1:22 Brenton)
Iz:1:22 Twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane. (Iz 1:22 BT_4)
Iz:1:22 τὸ ἀργύριον ὑμῶν ἀδόκιμον· οἱ κάπηλοί σου μίσγουσι τὸν οἶνον ὕδατι·
Iz:1:22 ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀ·δόκιμος -ον ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό
Iz:1:22 Kawałek srebra Ty ??? Ty; twój/twój(sg) Wino Woda
Iz:1:22 to\ a)rgu/rion u(mO=n a)do/kimon· oi( ka/pEloi/ sou mi/sgousi to\n oi)=non u(/dati·
Iz:1:22 to argyrion hymOn adokimon· hoi kapEloi su misgusi ton oinon hydati·
Iz:1:22 RA_ASN N2N_NSN RP_GP A1B_NSM RA_NPM N2_NPM RP_GS V1_PAI3P RA_ASM N2_ASM N3T_DSN
Iz:1:22 the piece of silver you ??? the ć you; your/yours(sg) ć the wine water
Iz:1:22 the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) you(pl) (gen) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (acc) wine (acc) water (dat)
Iz:1:22 Iz_1:22_1 Iz_1:22_2 Iz_1:22_3 Iz_1:22_4 Iz_1:22_5 Iz_1:22_6 Iz_1:22_7 Iz_1:22_8 Iz_1:22_9 Iz_1:22_10 Iz_1:22_11
Iz:1:22 x x x x x x x x x x x
Iz:1:23 οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσιν, κοινωνοὶ κλεπτῶν, ἀγαπῶντες δῶρα, διώκοντες ἀνταπόδομα, ὀρφανοῖς οὐ κρίνοντες καὶ κρίσιν χηρῶν οὐ προσέχοντες.
Iz:1:23 Thy princes are rebellious, companions of thieves, loving bribes, seeking after rewards; not pleading for orphans, and not heeding the cause of widows. (Isaiah 1:23 Brenton)
Iz:1:23 Twoi książęta zbuntowani, wspólnicy złodziei; wszyscy lubią podarki, gonią za wynagrodzeniem. Nie oddają sprawiedliwości sierocie, sprawa wdowy nie dociera do nich. (Iz 1:23 BT_4)
Iz:1:23 οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσιν, κοινωνοὶ κλεπτῶν, ἀγαπῶντες δῶρα, διώκοντες ἀνταπόδομα, ὀρφανοῖς οὐ κρίνοντες καὶ κρίσιν χηρῶν οὐ προσέχοντες.
Iz:1:23 ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) κοινωνός, -οῦ, ὁ and ἡ; κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) κλέπτης, -ου, ὁ; κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό ὀρφανός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί κρίσις, -εως, ἡ χήρα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
Iz:1:23 Władca; by zaczynać się Ty; twój/twój(sg) By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Rozdzielający; by uczestniczyć Złodziej [zobacz kleptomanię]; by kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić By kochać Dar By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Wynagradzaj, zwrot Osierocony ??? Przed przydechem mocnym By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Wdowa ??? Przed przydechem mocnym By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne.
Iz:1:23 oi( a)/rCHonte/s sou a)peiTou=sin, koinOnoi\ kleptO=n, a)gapO=ntes dO=ra, diO/kontes a)ntapo/doma, o)rfanoi=s ou) kri/nontes kai\ kri/sin CHErO=n ou) prose/CHontes.
Iz:1:23 hoi arCHontes su apeiTusin, koinOnoi kleptOn, agapOntes dOra, diOkontes antapodoma, orfanois u krinontes kai krisin CHErOn u proseCHontes.
Iz:1:23 RA_NPM N3_NPM RP_GS V2_PAI3P N2_NPM N1M_GPM V3_PAPNPM N2N_APN V1_PAPNPM N3M_ASN A1_DPM D V1_PAPNPM C N3I_ASF N1A_GPF D V1_PAPNPM
Iz:1:23 the ruler; to begin you; your/yours(sg) to disobey when related to the gospel, to disbelieve sharer; to share thief [see kleptomania]; to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch to love gift to prosecute/pursue prosecute: put on trial recompense, repayment orphaned οὐχ before rough breathing to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit widow οὐχ before rough breathing to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important.
Iz:1:23 the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-are-DISOBEY-ing, while DISOBEY-ing (dat) sharers (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-SHARE-ing (opt) thiefs (gen); while STEAL-ing (nom) while LOVE-ing (nom|voc) gifts (nom|acc|voc) while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom|voc) recompense, repayment (nom|acc|voc) orphaned ([Adj] dat) not while JUDGE-ing (nom|voc) and judgment (acc) widows (gen) not while PAY HEED-ing (nom|voc)
Iz:1:23 Iz_1:23_1 Iz_1:23_2 Iz_1:23_3 Iz_1:23_4 Iz_1:23_5 Iz_1:23_6 Iz_1:23_7 Iz_1:23_8 Iz_1:23_9 Iz_1:23_10 Iz_1:23_11 Iz_1:23_12 Iz_1:23_13 Iz_1:23_14 Iz_1:23_15 Iz_1:23_16 Iz_1:23_17 Iz_1:23_18
Iz:1:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:24 διὰ τοῦτο τάδε λέγει ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ισραηλ· οὐ παύσεται γάρ μου ὁ θυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις, καὶ κρίσιν ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ποιήσω.
Iz:1:24 Therefore thus saith the Lord, the Lord of hosts, Woe to the mighty men of Israel; for my wrath shall not cease against mine adversaries, and I will execute judgment on mine enemies. (Isaiah 1:24 Brenton)
Iz:1:24 Przeto taka jest wyrocznia Pana, Boga Zastępów, Wszechwładcy Izraela; «Ach! uraduję się kosztem moich wrogów, pomszczę się na mych nieprzyjaciołach. (Iz 1:24 BT_4)
Iz:1:24 διὰ τοῦτο τάδε λέγει δεσπότης κύριος σαβαωθ Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ισραηλ· οὐ παύσεται γάρ μου θυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις, καὶ κρίσιν ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ποιήσω.
Iz:1:24 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δεσπότης, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ οὐαί ὁ ἡ τό ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐν ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον καί κρίσις, -εως, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Iz:1:24 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Despota Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Nieszczęście By mieć siła Izrael ??? Przed przydechem mocnym By przestawać Dla odtąd, jak Ja Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wrogość; wrogi Ja By czynić/rób
Iz:1:24 dia\ tou=to ta/de le/gei o( despo/tEs ku/rios sabaOT *ou)ai\ oi( i)sCHu/ontes *israEl· ou) pau/setai ga/r mou o( Tumo\s e)n toi=s u(penanti/ois, kai\ kri/sin e)k tO=n e)CHTrO=n mou poiE/sO.
Iz:1:24 dia tuto tade legei ho despotEs kyrios sabaOT uai hoi isCHyontes israEl· u pausetai gar mu ho Tymos en tois hypenantiois, kai krisin ek tOn eCHTrOn mu poiEsO.
Iz:1:24 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N1M_NSM N2_NSM N_G I RA_NPM V1_PAPNPM N_GSM D VF_FMI3S x RP_GS RA_NSM N2_NSM P RA_DPM A1A_DPM C N3I_ASF P RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FAI1S
Iz:1:24 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell the despot lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth woe the to have strength Israel οὐχ before rough breathing to cease for since, as I the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the adversarial (set against, contrary, hostile) and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit out of (+gen) ἐξ before vowels the enmity; hostile I to do/make
Iz:1:24 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) despot (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth woe the (nom) while HAVE-ing-STRENGTH (nom|voc) Israel (indecl) not he/she/it-will-be-CEASE-ed for me (gen) the (nom) wrath (nom) in/among/by (+dat) the (dat) adversarial ([Adj] dat) and judgment (acc) out of (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE
Iz:1:24 Iz_1:24_1 Iz_1:24_2 Iz_1:24_3 Iz_1:24_4 Iz_1:24_5 Iz_1:24_6 Iz_1:24_7 Iz_1:24_8 Iz_1:24_9 Iz_1:24_10 Iz_1:24_11 Iz_1:24_12 Iz_1:24_13 Iz_1:24_14 Iz_1:24_15 Iz_1:24_16 Iz_1:24_17 Iz_1:24_18 Iz_1:24_19 Iz_1:24_20 Iz_1:24_21 Iz_1:24_22 Iz_1:24_23 Iz_1:24_24 Iz_1:24_25 Iz_1:24_26 Iz_1:24_27 Iz_1:24_28
Iz:1:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:25 καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ πυρώσω σε εἰς καθαρόν, τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἀπολέσω καὶ ἀφελῶ πάντας ἀνόμους ἀπὸ σοῦ καὶ πάντας ὑπερηφάνους ταπεινώσω.
Iz:1:25 And I will bring my hand upon thee, and purge thee completely, and I will destroy the rebellious, and will take away from thee all transgressors. (Isaiah 1:25 Brenton)
Iz:1:25 Obrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów. (Iz 1:25 BT_4)
Iz:1:25 καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ πυρώσω σε εἰς καθαρόν, τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἀπολέσω καὶ ἀφελῶ πάντας ἀνόμους ἀπὸ σοῦ καὶ πάντας ὑπερηφάνους ταπεινώσω.
Iz:1:25 καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] καθαρός -ά -όν ὁ ἡ τό δέ ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄ·νομος -ον ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὑπερή·φανος -ον ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Iz:1:25 I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By palić się Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Czysty zaś By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na zewnątrz prawa Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dumny Do niżej
Iz:1:25 kai\ e)pa/XO tE\n CHei=ra/ mou e)pi\ se\ kai\ purO/sO se ei)s kaTaro/n, tou\s de\ a)peiTou=ntas a)pole/sO kai\ a)felO= pa/ntas a)no/mous a)po\ sou= kai\ pa/ntas u(perEfa/nous tapeinO/sO.
Iz:1:25 kai epaXO tEn CHeira mu epi se kai pyrOsO se eis kaTaron, tus de apeiTuntas apolesO kai afelO pantas anomus apo su kai pantas hyperEfanus tapeinOsO.
Iz:1:25 C VF_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RP_AS C VF_FAI1S RP_AS P A1A_ASM RA_APM x V2_PAPAPM VA_AAS1S C VF2_FAI1S A3_APM A1B_APM P RP_GS C A3_APM A1B_APM VF_FAI1S
Iz:1:25 and also, even, namely to upon-lead the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to burn you; your/yours(sg) into (+acc) clean the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to disobey when related to the gospel, to disbelieve to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to deprive every all, each, every, the whole of outside the law from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of proud to lower
Iz:1:25 and I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-BURN, I-should-BURN you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) Yet while DISOBEY-ing (acc) I-should-LOSE/DESTROY, I-will-LOSE/DESTROY and I-will-DEPRIVE, I-should-DEPRIVE all (acc) outside the law ([Adj] acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (acc) proud ([Adj] acc) I-will-LOWER, I-should-LOWER
Iz:1:25 Iz_1:25_1 Iz_1:25_2 Iz_1:25_3 Iz_1:25_4 Iz_1:25_5 Iz_1:25_6 Iz_1:25_7 Iz_1:25_8 Iz_1:25_9 Iz_1:25_10 Iz_1:25_11 Iz_1:25_12 Iz_1:25_13 Iz_1:25_14 Iz_1:25_15 Iz_1:25_16 Iz_1:25_17 Iz_1:25_18 Iz_1:25_19 Iz_1:25_20 Iz_1:25_21 Iz_1:25_22 Iz_1:25_23 Iz_1:25_24 Iz_1:25_25 Iz_1:25_26
Iz:1:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:26 καὶ ἐπιστήσω τοὺς κριτάς σου ὡς τὸ πρότερον καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς· καὶ μετὰ ταῦτα κληθήσῃ Πόλις δικαιοσύνης, μητρόπολις πιστὴ Σιων.
Iz:1:26 And I will establish thy judges as before, and thy counsellors as at the beginning: and afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful mother-city of Sion. (Isaiah 1:26 Brenton)
Iz:1:26 Przywrócę twoich sędziów jak dawniej, i twoich radnych jak na początku. Wówczas cię nazwą: Miastem Sprawiedliwości, Grodem Wiernym». (Iz 1:26 BT_4)
Iz:1:26 καὶ ἐπιστήσω τοὺς κριτάς σου ὡς τὸ πρότερον καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς· καὶ μετὰ ταῦτα κληθήσῃ Πόλις δικαιοσύνης, μητρόπολις πιστὴ Σιων.
Iz:1:26 καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) καί ὁ ἡ τό σύμ·βουλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πόλις, -εως, ἡ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ μητρό·πολις, -εως, ἡ πιστός -ή -όν Σιών, ἡ
Iz:1:26 I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu Sądź [zobacz krytyka] Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Wcześniej I też, nawet, mianowicie Doradca Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nazywać rozmowę Miasto Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Miasto stołeczne [zobacz metropolię] Wierny trusthworthy Syjon
Iz:1:26 kai\ e)pistE/sO tou\s krita/s sou O(s to\ pro/teron kai\ tou\s sumbou/lous sou O(s to\ a)p’ a)rCHE=s· kai\ meta\ tau=ta klETE/sE| *po/lis dikaiosu/nEs, mEtro/polis pistE\ *siOn.
Iz:1:26 kai epistEsO tus kritas su hOs to proteron kai tus symbulus su hOs to ap’ arCHEs· kai meta tauta klETEsE polis dikaiosynEs, mEtropolis pistE siOn.
Iz:1:26 C VF_FAI1S RA_APM N1M_APM RP_GS D RA_ASN A1_NSM C RA_APM N2_APM RP_GS D RA_ASN P N1_GSF C P RD_APN VC_FPI2S N3I_NSF N1_GSF N3I_NSF A1_NSF N_ASF
Iz:1:26 and also, even, namely to stand over the judge [see critic] you; your/yours(sg) as/like the earlier and also, even, namely the adviser you; your/yours(sg) as/like the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call city righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law capital city [see metropolis] faithful trusthworthy Zion
Iz:1:26 and I-will-STand-OVER, I-should-STand-OVER the (acc) judges (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) advisers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom|acc) away from (+gen) beginning (gen) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) you(sg)-will-be-CALL-ed city (nom) righteousness (gen) capital city (nom) faithful ([Adj] nom|voc) Zion (indecl)
Iz:1:26 Iz_1:26_1 Iz_1:26_2 Iz_1:26_3 Iz_1:26_4 Iz_1:26_5 Iz_1:26_6 Iz_1:26_7 Iz_1:26_8 Iz_1:26_9 Iz_1:26_10 Iz_1:26_11 Iz_1:26_12 Iz_1:26_13 Iz_1:26_14 Iz_1:26_15 Iz_1:26_16 Iz_1:26_17 Iz_1:26_18 Iz_1:26_19 Iz_1:26_20 Iz_1:26_21 Iz_1:26_22 Iz_1:26_23 Iz_1:26_24 Iz_1:26_25
Iz:1:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:27 μετὰ γὰρ κρίματος σωθήσεται ἡ αἰχμαλωσία αὐτῆς καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης·
Iz:1:27 For her captives shall be saved with judgment, and with mercy. (Isaiah 1:27 Brenton)
Iz:1:27 Syjon okupi się poszanowaniem prawa, a jego nawróceni sprawiedliwością. (Iz 1:27 BT_4)
Iz:1:27 μετὰ γὰρ κρίματος σωθήσεται αἰχμαλωσία αὐτῆς καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης·
Iz:1:27 μετά γάρ κρίμα[τ], -ατος, τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:1:27 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Jeńcy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jałmużny/miłosierność
Iz:1:27 meta\ ga\r kri/matos sOTE/setai E( ai)CHmalOsi/a au)tE=s kai\ meta\ e)leEmosu/nEs·
Iz:1:27 meta gar krimatos sOTEsetai hE aiCHmalOsia autEs kai meta eleEmosynEs·
Iz:1:27 P x N3M_GSN VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSF C P N1_GSF
Iz:1:27 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing for since, as sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the captives he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing alms/mercifulness
Iz:1:27 after (+acc), with (+gen) for sentence (gen) he/she/it-will-be-SAVE-ed the (nom) captives (nom|voc) her/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) alms/mercifulness (gen)
Iz:1:27 Iz_1:27_1 Iz_1:27_2 Iz_1:27_3 Iz_1:27_4 Iz_1:27_5 Iz_1:27_6 Iz_1:27_7 Iz_1:27_8 Iz_1:27_9 Iz_1:27_10
Iz:1:27 x x x x x x x x x x
Iz:1:28 καὶ συντριβήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα, καὶ οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν κύριον συντελεσθήσονται.
Iz:1:28 And the transgressors and the sinners shall be crushed together, and they that forsake the Lord shall be utterly consumed. (Isaiah 1:28 Brenton)
Iz:1:28 Buntownicy zaś i grzesznicy razem będą starci, a odstępujący od Pana wyginą. (Iz 1:28 BT_4)
Iz:1:28 καὶ συντριβήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα, καὶ οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν κύριον συντελεσθήσονται.
Iz:1:28 καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἅμα καί ὁ ἡ τό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
Iz:1:28 I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Grzeszny W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uzupełniać
Iz:1:28 kai\ suntribE/sontai oi( a)/nomoi kai\ oi( a(martOloi\ a(/ma, kai\ oi( e)gkatalei/pontes to\n ku/rion suntelesTE/sontai.
Iz:1:28 kai syntribEsontai hoi anomoi kai hoi hamartOloi hama, kai hoi enkataleipontes ton kyrion syntelesTEsontai.
Iz:1:28 C VD_FPI3P RA_NPM A1B_NPM C RA_NPM A1B_NPM D C RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM VC_FPI3P
Iz:1:28 and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the outside the law and also, even, namely the sinful at the same time and also, even, namely the to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to complete
Iz:1:28 and they-will-be-BREAK-ed the (nom) outside the law ([Adj] nom|voc) and the (nom) sinful ([Adj] nom|voc) at the same time and the (nom) while GIVE UP-ing (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-be-COMPLETE-ed
Iz:1:28 Iz_1:28_1 Iz_1:28_2 Iz_1:28_3 Iz_1:28_4 Iz_1:28_5 Iz_1:28_6 Iz_1:28_7 Iz_1:28_8 Iz_1:28_9 Iz_1:28_10 Iz_1:28_11 Iz_1:28_12 Iz_1:28_13 Iz_1:28_14
Iz:1:28 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:29 διότι αἰσχυνθήσονται ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν, ἃ αὐτοὶ ἠβούλοντο, καὶ ἐπῃσχύνθησαν ἐπὶ τοῖς κήποις αὐτῶν, ἃ ἐπεθύμησαν·
Iz:1:29 For they shall be ashamed of their idols, which they delighted in, and they are made ashamed of the gardens which they coveted. (Isaiah 1:29 Brenton)
Iz:1:29 Zaiste, wstyd wam będzie z powodu terebintów, któreście umiłowali, zarumienicie się wobec gajów, któreście obrali sobie. (Iz 1:29 BT_4)
Iz:1:29 διότι αἰσχυνθήσονται ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν, αὐτοὶ ἠβούλοντο, καὶ ἐπῃσχύνθησαν ἐπὶ τοῖς κήποις αὐτῶν, ἐπεθύμησαν·
Iz:1:29 δι·ότι αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) καί ἐπ·αισχύνομαι (επ+αισχυν-, -, -, -, -, επ+αισχυν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κῆπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -)
Iz:1:29 Z powodu tego: Tamto By zawstydzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Idol On/ona/to/to samo Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By planować/decyduj się/zamierzaj I też, nawet, mianowicie By być speszony dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogród On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji.
Iz:1:29 dio/ti ai)sCHunTE/sontai e)pi\ toi=s ei)dO/lois au)tO=n, a(/ au)toi\ E)bou/lonto, kai\ e)pE|sCHu/nTEsan e)pi\ toi=s kE/pois au)tO=n, a(/ e)peTu/mEsan·
Iz:1:29 dioti aisCHynTEsontai epi tois eidOlois autOn, ha autoi Ebulonto, kai epEsCHynTEsan epi tois kEpois autOn, ha epeTymEsan·
Iz:1:29 C VC_FPI3P P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM RR_APN RD_NPM VAI_AMI3P C VCI_API3P P RA_DPM N2_DPM RD_GPM RR_APN VAI_AAI3P
Iz:1:29 because of this: that to put to shame upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the idol he/she/it/same who/whom/which he/she/it/same to plan/determine/intend and also, even, namely to be abashed about upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the garden he/she/it/same who/whom/which to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion.
Iz:1:29 because of this: that they-will-be-PUT-ed-TO-SHAME upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) idols (dat) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) they/same (nom) they-were-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed and they-were-BE-ed-ABASHED-ABOUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) gardens (dat) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) they-DESIRE-ed
Iz:1:29 Iz_1:29_1 Iz_1:29_2 Iz_1:29_3 Iz_1:29_4 Iz_1:29_5 Iz_1:29_6 Iz_1:29_7 Iz_1:29_8 Iz_1:29_9 Iz_1:29_10 Iz_1:29_11 Iz_1:29_12 Iz_1:29_13 Iz_1:29_14 Iz_1:29_15 Iz_1:29_16 Iz_1:29_17
Iz:1:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:30 ἔσονται γὰρ ὡς τερέβινθος ἀποβεβληκυῖα τὰ φύλλα καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων·
Iz:1:30 For they shall be as a turpentine tree that has cast its leaves, and as a garden that has no water. (Isaiah 1:30 Brenton)
Iz:1:30 Bo będziecie jak terebint ze zwiędłym listowiem i jak ogród, w którym nie ma wody. (Iz 1:30 BT_4)
Iz:1:30 ἔσονται γὰρ ὡς τερέβινθος ἀποβεβληκυῖα τὰ φύλλα καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων·
Iz:1:30 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὡς   ἀπο·βάλλω (απο+βαλλ-, απο+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd απο+βαλ-, απο+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φύλλον, -ου, τό καί ὡς παράδεισος, -ου, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό μή ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
Iz:1:30 By być Dla odtąd, jak Jak/jak By zrzucać Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] I też, nawet, mianowicie Jak/jak Raj Woda Nie By mieć
Iz:1:30 e)/sontai ga\r O(s tere/binTos a)pobeblEkui=a ta\ fu/lla kai\ O(s para/deisos u(/dOr mE\ e)/CHOn·
Iz:1:30 esontai gar hOs terebinTos apobeblEkyia ta fylla kai hOs paradeisos hydOr mE eCHOn·
Iz:1:30 VF_FMI3P x D N2_NSF VX_XAPNSF RA_APN N2N_APN C D N2_NSM N3_NSN D V1_PAPNSM
Iz:1:30 to be for since, as as/like ć to discard the leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] and also, even, namely as/like paradise water not to have
Iz:1:30 they-will-be for as/like   having DISCARD-ed (nom|voc) the (nom|acc) leafs (nom|acc|voc) and as/like paradise (nom) water (nom|acc|voc) not while HAVE-ing (nom)
Iz:1:30 Iz_1:30_1 Iz_1:30_2 Iz_1:30_3 Iz_1:30_4 Iz_1:30_5 Iz_1:30_6 Iz_1:30_7 Iz_1:30_8 Iz_1:30_9 Iz_1:30_10 Iz_1:30_11 Iz_1:30_12 Iz_1:30_13
Iz:1:30 x x x x x x x x x x x x x
Iz:1:31 καὶ ἔσται ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες πυρός, καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα, καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων.
Iz:1:31 And their strength shall be as a thread of tow, and their works as sparks, and the transgressors and the sinners shall be burnt up together, and there shall be none to quench them. (Isaiah 1:31 Brenton)
Iz:1:31 I stanie się mocarz podpałką, a dzieło jego iskrą. Zapłoną razem oboje, a nikt nie ugasi. (Iz 1:31 BT_4)
Iz:1:31 καὶ ἔσται ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες πυρός, καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα, καὶ οὐκ ἔσται σβέσων.
Iz:1:31 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς καλάμη, -ης, ἡ   καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὡς σπινθήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] πῦρ, -ρός, τό καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἅμα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Iz:1:31 I też, nawet, mianowicie By być Siła On/ona/to/to samo Jak/jak Słoma I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Jak/jak Iskra Ogień I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Grzeszny W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By gasić
Iz:1:31 kai\ e)/stai E( i)sCHu\s au)tO=n O(s kala/mE stippu/ou kai\ ai( e)rgasi/ai au)tO=n O(s spinTE=res puro/s, kai\ katakauTE/sontai oi( a)/nomoi kai\ oi( a(martOloi\ a(/ma, kai\ ou)k e)/stai o( sbe/sOn.
Iz:1:31 kai estai hE isCHys autOn hOs kalamE stippyu kai hai ergasiai autOn hOs spinTEres pyros, kai katakauTEsontai hoi anomoi kai hoi hamartOloi hama, kai uk estai ho sbesOn.
Iz:1:31 C VF_FMI3S RA_NSF N3_NSF RD_GPF D N1_NSF A1B_GSN C RA_NPF N1A_NPF RD_GPF D N3_APN N3_GSN C VC_FPI3P RA_NPM A1B_NPM C RA_NPM A1B_NPM D C D VF_FMI3S RA_NSM V8_PAPNSM
Iz:1:31 and also, even, namely to be the strength he/she/it/same as/like straw ć and also, even, namely the ć he/she/it/same as/like spark fire and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the outside the law and also, even, namely the sinful at the same time and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to extinguish
Iz:1:31 and he/she/it-will-be the (nom) strength (nom) them/same (gen) as/like straw (nom|voc)   and the (nom)   them/same (gen) as/like sparks (nom|voc) fire (gen) and they-will-be-BURNED UP-ed the (nom) outside the law ([Adj] nom|voc) and the (nom) sinful ([Adj] nom|voc) at the same time and not he/she/it-will-be the (nom) going-to-EXTINGUISH (fut ptcp) (nom)
Iz:1:31 Iz_1:31_1 Iz_1:31_2 Iz_1:31_3 Iz_1:31_4 Iz_1:31_5 Iz_1:31_6 Iz_1:31_7 Iz_1:31_8 Iz_1:31_9 Iz_1:31_10 Iz_1:31_11 Iz_1:31_12 Iz_1:31_13 Iz_1:31_14 Iz_1:31_15 Iz_1:31_16 Iz_1:31_17 Iz_1:31_18 Iz_1:31_19 Iz_1:31_20 Iz_1:31_21 Iz_1:31_22 Iz_1:31_23 Iz_1:31_24 Iz_1:31_25 Iz_1:31_26 Iz_1:31_27 Iz_1:31_28
Iz:1:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x