Iz:31:1 Οὐαὶ οἱ καταβαίνοντες εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ βοήθειαν, οἱ ἐφ’ ἵπποις πεποιθότες καὶ ἐφ’ ἅρμασιν, ἔστιν γὰρ πολλά, καὶ ἐφ’ ἵπποις, πλῆθος σφόδρα, καὶ οὐκ ἦσαν πεποιθότες ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ καὶ τὸν θεὸν οὐκ ἐξεζήτησαν.
Iz:31:1 Woe to them that go down to Egypt for help, who trust in horses and chariots, for they are many; and in horses, which are a great multitude; and have not trusted in the Holy One of Israel, and have not sought the Lord. (Isaiah 31:1 Brenton)
Iz:31:1 Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana. (Iz 31:1 BT_4)
Iz:31:1 Οὐαὶ οἱ καταβαίνοντες εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ βοήθειαν, οἱ ἐφ’ ἵπποις πεποιθότες καὶ ἐφ’ ἅρμασιν, ἔστιν γὰρ πολλά, καὶ ἐφ’ ἵπποις, πλῆθος σφόδρα, καὶ οὐκ ἦσαν πεποιθότες ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ καὶ τὸν θεὸν οὐκ ἐξεζήτησαν.
Iz:31:1 οὐαί ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐπί βοήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί ἵππος, -ου, ὁ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) καί ἐπί ἅρμα[τ], -ατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐπί ἵππος, -ου, ὁ πλῆθο·ς, -ους, τό σφόδρα καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Iz:31:1 Nieszczęście By schodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pomagaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wóz By być Dla odtąd, jak Dużo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń Los (mnóstwo ) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael I też, nawet, mianowicie Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By odszukiwać
Iz:31:1 *ou)ai\ oi( katabai/nontes ei)s *ai)/gupton e)pi\ boE/Teian, oi( e)f’ i(/ppois pepoiTo/tes kai\ e)f’ a(/rmasin, e)/stin ga\r polla/, kai\ e)f’ i(/ppois, plE=Tos sfo/dra, kai\ ou)k E)=san pepoiTo/tes e)pi\ to\n a(/gion tou= *israEl kai\ to\n Teo\n ou)k e)XeDZE/tEsan.
Iz:31:1 uai hoi katabainontes eis aigypton epi boETeian, hoi ef’ hippois pepoiTotes kai ef’ harmasin, estin gar polla, kai ef’ hippois, plETos sfodra, kai uk Esan pepoiTotes epi ton hagion tu israEl kai ton Teon uk eXeDZEtEsan.
Iz:31:1 I RA_NPM V1_PAPNPM P N2_ASF P N1A_ASF RA_NPM P N2_DPM VX_XAPNPM C P N3M_DPN V9_PAI3S x A1_NSN C P N2_DPM N3E_ASN D C D V9_IAI3P VX_XAPNPM P RA_ASM A1A_ASM RA_GSM N_GSM C RA_ASM N2_ASM D VAI_AAI3P
Iz:31:1 woe the to go down into (+acc) Egypt [country of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing help the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing chariot to be for since, as much and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing horse lot (multitude ) vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel and also, even, namely the god [see theology] οὐχ before rough breathing to seek out
Iz:31:1 woe the (nom) while GO DOWN-ing (nom|voc) into (+acc) Egypt (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) help (acc) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) horses (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) chariots (dat) he/she/it-is for many (nom|acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) horses (dat) lot (nom|acc|voc) vehement, and not they-were having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) and the (acc) god (acc) not they-SEEK-ed-OUT
Iz:31:1 Iz_31:1_1 Iz_31:1_2 Iz_31:1_3 Iz_31:1_4 Iz_31:1_5 Iz_31:1_6 Iz_31:1_7 Iz_31:1_8 Iz_31:1_9 Iz_31:1_10 Iz_31:1_11 Iz_31:1_12 Iz_31:1_13 Iz_31:1_14 Iz_31:1_15 Iz_31:1_16 Iz_31:1_17 Iz_31:1_18 Iz_31:1_19 Iz_31:1_20 Iz_31:1_21 Iz_31:1_22 Iz_31:1_23 Iz_31:1_24 Iz_31:1_25 Iz_31:1_26 Iz_31:1_27 Iz_31:1_28 Iz_31:1_29 Iz_31:1_30 Iz_31:1_31 Iz_31:1_32 Iz_31:1_33 Iz_31:1_34 Iz_31:1_35 Iz_31:1_36
Iz:31:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:31:2 καὶ αὐτὸς σοφὸς ἦγεν ἐπ’ αὐτοὺς κακά, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐ μὴ ἀθετηθῇ, καὶ ἐπαναστήσεται ἐπ’ οἴκους ἀνθρώπων πονηρῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐτῶν τὴν ματαίαν,
Iz:31:2 Therefore he has wisely brought evils upon them, and his word shall not be frustrated; and he shall rise up against the houses of wicked men, and against their vain hope, (Isaiah 31:2 Brenton)
Iz:31:2 A przecież On również potrafi sprowadzić niedolę; On słów swoich nie cofa, powstanie przeciw domowi złoczyńców i przeciw pomocy dla źle postępujących. (Iz 31:2 BT_4)
Iz:31:2 καὶ αὐτὸς σοφὸς ἦγεν ἐπ’ αὐτοὺς κακά, καὶ λόγος αὐτοῦ οὐ μὴ ἀθετηθῇ, καὶ ἐπαναστήσεται ἐπ’ οἴκους ἀνθρώπων πονηρῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐτῶν τὴν ματαίαν,
Iz:31:2 καί αὐτός αὐτή αὐτό σοφός -ή -όν ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) καί ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐπί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἄνθρωπος, -ου, ὁ πονηρός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον
Iz:31:2 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Mądry By prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] I też, nawet, mianowicie By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Ludzki Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy
Iz:31:2 kai\ au)to\s sofo\s E)=gen e)p’ au)tou\s kaka/, kai\ o( lo/gos au)tou= ou) mE\ a)TetETE=|, kai\ e)panastE/setai e)p’ oi)/kous a)nTrO/pOn ponErO=n kai\ e)pi\ tE\n e)lpi/da au)tO=n tE\n matai/an,
Iz:31:2 kai autos sofos Egen ep’ autus kaka, kai ho logos autu u mE aTetETE, kai epanastEsetai ep’ oikus anTrOpOn ponErOn kai epi tEn elpida autOn tEn mataian,
Iz:31:2 C RD_NSM A1_NSM V1I_IAI3S P RD_APM A1_APN C RA_NSM N2_NSM RD_GSM D D VC_FPI3S C VF_FMI3S P N2_APM N2_GPM A1A_GPM C P RA_ASF N3D_ASF RD_GPM RA_ASF A1A_ASF
Iz:31:2 and also, even, namely he/she/it/same wise to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same wickedly to do evil and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] and also, even, namely to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing house human wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hope/expectation he/she/it/same the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless
Iz:31:2 and he/it/same (nom) wise ([Adj] nom) he/she/it-was-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom) word (nom) him/it/same (gen) not not he/she/it-should-be-REPUDIATE-ed and he/she/it-will-be-UPRISE/REBEL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) houses (acc) humans (gen) wicked ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hope/expectation (acc) them/same (gen) the (acc) foolish, vain ([Adj] acc)
Iz:31:2 Iz_31:2_1 Iz_31:2_2 Iz_31:2_3 Iz_31:2_4 Iz_31:2_5 Iz_31:2_6 Iz_31:2_7 Iz_31:2_8 Iz_31:2_9 Iz_31:2_10 Iz_31:2_11 Iz_31:2_12 Iz_31:2_13 Iz_31:2_14 Iz_31:2_15 Iz_31:2_16 Iz_31:2_17 Iz_31:2_18 Iz_31:2_19 Iz_31:2_20 Iz_31:2_21 Iz_31:2_22 Iz_31:2_23 Iz_31:2_24 Iz_31:2_25 Iz_31:2_26 Iz_31:2_27
Iz:31:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:31:3 Αἰγύπτιον ἄνθρωπον καὶ οὐ θεόν, ἵππων σάρκας καὶ οὐκ ἔστιν βοήθεια· ὁ δὲ κύριος ἐπάξει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτούς, καὶ κοπιάσουσιν οἱ βοηθοῦντες, καὶ ἅμα πάντες ἀπολοῦνται.
Iz:31:3 even an Egyptian, a man, and not God; the flesh of horses, and there is no help in them: but the Lord shall bring his hand upon them, and the helpers shall fail, and all shall perish together. (Isaiah 31:3 Brenton)
Iz:31:3 Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; ich konie to ciało, a nie duch! Gdy Pan wyciągnie rękę, runie wspomożyciel, upadnie wspomagany, i zginą oni wszyscy razem. (Iz 31:3 BT_4)
Iz:31:3 Αἰγύπτιον ἄνθρωπον καὶ οὐ θεόν, ἵππων σάρκας καὶ οὐκ ἔστιν βοήθεια· δὲ κύριος ἐπάξει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτούς, καὶ κοπιάσουσιν οἱ βοηθοῦντες, καὶ ἅμα πάντες ἀπολοῦνται.
Iz:31:3 Αἰγύπτιος -ία -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θεός, -οῦ, ὁ ἵππος, -ου, ὁ σάρξ, -αρκός, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βοήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) καί ἅμα πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Iz:31:3 Egipski Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Bóg  Koń Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pomagaj zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do na prowadź Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By trudzić się By pomagać I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Iz:31:3 *ai)gu/ption a)/nTrOpon kai\ ou) Teo/n, i(/ppOn sa/rkas kai\ ou)k e)/stin boE/Teia· o( de\ ku/rios e)pa/Xei tE\n CHei=ra au)tou= e)p’ au)tou/s, kai\ kopia/sousin oi( boETou=ntes, kai\ a(/ma pa/ntes a)polou=ntai.
Iz:31:3 aigyption anTrOpon kai u Teon, hippOn sarkas kai uk estin boETeia· ho de kyrios epaXei tEn CHeira autu ep’ autus, kai kopiasusin hoi boETuntes, kai hama pantes apoluntai.
Iz:31:3 N2_ASM N2_ASM C D N2_ASM N2_GPM N3K_APF C D V9_PAI3S N1A_NSF RA_NSM x N2_NSM VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RD_APM C VF_FAI3P RA_NPM V2_PAPNPM C D A3_NPM VF2_FMI3P
Iz:31:3 Egyptian human and also, even, namely οὐχ before rough breathing god [see theology] horse flesh and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be help the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to upon-lead the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to toil the to help and also, even, namely at the same time every all, each, every, the whole of to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Iz:31:3 Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) human (acc) and not god (acc) horses (gen) flesh (acc) and not he/she/it-is help (nom|voc) the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-will-TOIL, going-to-TOIL (fut ptcp) (dat) the (nom) while HELP-ing (nom|voc) and at the same time all (nom|voc) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Iz:31:3 Iz_31:3_1 Iz_31:3_2 Iz_31:3_3 Iz_31:3_4 Iz_31:3_5 Iz_31:3_6 Iz_31:3_7 Iz_31:3_8 Iz_31:3_9 Iz_31:3_10 Iz_31:3_11 Iz_31:3_12 Iz_31:3_13 Iz_31:3_14 Iz_31:3_15 Iz_31:3_16 Iz_31:3_17 Iz_31:3_18 Iz_31:3_19 Iz_31:3_20 Iz_31:3_21 Iz_31:3_22 Iz_31:3_23 Iz_31:3_24 Iz_31:3_25 Iz_31:3_26 Iz_31:3_27 Iz_31:3_28
Iz:31:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:31:4 ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος Ὃν τρόπον ἐὰν βοήσῃ ὁ λέων ἢ ὁ σκύμνος ἐπὶ τῇ θήρᾳ, ᾗ ἔλαβεν, καὶ κεκράξῃ ἐπ’ αὐτῇ, ἕως ἂν ἐμπλησθῇ τὰ ὄρη τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἡττήθησαν καὶ τὸ πλῆθος τοῦ θυμοῦ ἐπτοήθησαν, οὕτως καταβήσεται κύριος σαβαωθ ἐπιστρατεῦσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σιων ἐπὶ τὰ ὄρη αὐτῆς.
Iz:31:4 For thus said the Lord to me, As a lion would roar, or a lion's whelp over prey which he has taken, and cry over it, until the mountains are filled with his voice, and the animals are awe-struck and tremble at the fierceness of his wrath: so the Lord of hosts shall descend to fight upon the mount Sion, even upon her mountains. (Isaiah 31:4 Brenton)
Iz:31:4 Albowiem Pan tak powiedział do mnie: Podobnie jak lew albo lwiątko pomrukuje nad swą zdobyczą: gdy przeciw niemu zbierze się tłum pasterzy, on się nie lęka ich krzyku ani się nie płoszy ich hałasem, tak Pan Zastępów zstąpi do boju na górze Syjon i na jego pagórku. (Iz 31:4 BT_4)
Iz:31:4 ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος Ὃν τρόπον ἐὰν βοήσῃ λέων σκύμνος ἐπὶ τῇ θήρᾳ, ἔλαβεν, καὶ κεκράξῃ ἐπ’ αὐτῇ, ἕως ἂν ἐμπλησθῇ τὰ ὄρη τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἡττήθησαν καὶ τὸ πλῆθος τοῦ θυμοῦ ἐπτοήθησαν, οὕτως καταβήσεται κύριος σαβαωθ ἐπιστρατεῦσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σιων ἐπὶ τὰ ὄρη αὐτῆς.
Iz:31:4 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἤ[1] ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό θήρα, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-) οὕτως/οὕτω κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ   ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Σιών, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:31:4 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ryczeć Lew Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Wchodź Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By tracić I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Do ??? thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By schodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Syjon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź On/ona/to/to samo
Iz:31:4 o(/ti ou(/tOs ei)=pe/n moi ku/rios *(\on tro/pon e)a\n boE/sE| o( le/On E)\ o( sku/mnos e)pi\ tE=| TE/ra|, E(=| e)/laben, kai\ kekra/XE| e)p’ au)tE=|, e(/Os a)/n e)mplEsTE=| ta\ o)/rE tE=s fOnE=s au)tou=, kai\ E(ttE/TEsan kai\ to\ plE=Tos tou= Tumou= e)ptoE/TEsan, ou(/tOs katabE/setai ku/rios sabaOT e)pistrateu=sai e)pi\ to\ o)/ros to\ *siOn e)pi\ ta\ o)/rE au)tE=s.
Iz:31:4 hoti hutOs eipen moi kyrios on tropon ean boEsE ho leOn E ho skymnos epi tE TEra, hE elaben, kai kekraXE ep’ autE, heOs an emplEsTE ta orE tEs fOnEs autu, kai hEttETEsan kai to plETos tu Tymu eptoETEsan, hutOs katabEsetai kyrios sabaOT epistrateusai epi to oros to siOn epi ta orE autEs.
Iz:31:4 C D VBI_AAI3S RP_DS N2_NSM RR_ASM N2_ASM C VA_AAS3S RA_NSM N3W_NSM C RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VBI_AAI3S C VFX_FMI2S P RD_DSF D x VS_APS3S RA_APN N3E_APN RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VC_API3P C RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM VCI_API3P D VF_FMI3S N2_NSM N_G VA_AAN P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN N_SN P RA_APN N3E_APN RD_GSF
Iz:31:4 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bellow the lion or the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prey a brutal person as a wild animal who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to cry out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same until; dawn ever (if ever) to satisfy fill up the mount the sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to lose and also, even, namely the lot (multitude ) the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger to ??? thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to go down lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the Zion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount he/she/it/same
Iz:31:4 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) if-ever you(sg)-will-be-BELLOW-ed, he/she/it-should-BELLOW, you(sg)-should-be-BELLOW-ed the (nom) lion (nom) or the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) prey (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed and you(sg)-will-be-CRY-ed-OUT, he/she/it-should-CRY-OUT, you(sg)-should-be-CRY-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-be-SATISFY-ed the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen) and they-were-LOSE-ed and the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! they-were-???-ed thusly/like this he/she/it-will-be-GO DOWN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) Zion (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Iz:31:4 Iz_31:4_1 Iz_31:4_2 Iz_31:4_3 Iz_31:4_4 Iz_31:4_5 Iz_31:4_6 Iz_31:4_7 Iz_31:4_8 Iz_31:4_9 Iz_31:4_10 Iz_31:4_11 Iz_31:4_12 Iz_31:4_13 Iz_31:4_14 Iz_31:4_15 Iz_31:4_16 Iz_31:4_17 Iz_31:4_18 Iz_31:4_19 Iz_31:4_20 Iz_31:4_21 Iz_31:4_22 Iz_31:4_23 Iz_31:4_24 Iz_31:4_25 Iz_31:4_26 Iz_31:4_27 Iz_31:4_28 Iz_31:4_29 Iz_31:4_30 Iz_31:4_31 Iz_31:4_32 Iz_31:4_33 Iz_31:4_34 Iz_31:4_35 Iz_31:4_36 Iz_31:4_37 Iz_31:4_38 Iz_31:4_39 Iz_31:4_40 Iz_31:4_41 Iz_31:4_42 Iz_31:4_43 Iz_31:4_44 Iz_31:4_45 Iz_31:4_46 Iz_31:4_47 Iz_31:4_48 Iz_31:4_49 Iz_31:4_50 Iz_31:4_51 Iz_31:4_52 Iz_31:4_53
Iz:31:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:31:5 ὡς ὄρνεα πετόμενα, οὕτως ὑπερασπιεῖ κύριος ὑπὲρ Ιερουσαλημ καὶ ἐξελεῖται καὶ περιποιήσεται καὶ σώσει.
Iz:31:5 As birds flying, so shall the Lord of hosts defend; he shall defend Jerusalem, and he shall rescue, and save and deliver. (Isaiah 31:5 Brenton)
Iz:31:5 Jak ptaki latające, tak Pan Zastępów osłoni Jeruzalem, osłoni i ocali, oszczędzi i wyzwoli. (Iz 31:5 BT_4)
Iz:31:5 ὡς ὄρνεα πετόμενα, οὕτως ὑπερασπιεῖ κύριος ὑπὲρ Ιερουσαλημ καὶ ἐξελεῖται καὶ περιποιήσεται καὶ σώσει.
Iz:31:5 ὡς ὄρνεον, -ου, τό πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-) οὕτως/οὕτω   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπέρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) καί περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Iz:31:5 Jak/jak Ptak By lecieć thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By wyjmować I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Iz:31:5 O(s o)/rnea peto/mena, ou(/tOs u(peraspiei= ku/rios u(pe\r *ierousalEm kai\ e)Xelei=tai kai\ peripoiE/setai kai\ sO/sei.
Iz:31:5 hOs ornea petomena, hutOs hyperaspiei kyrios hyper ierusalEm kai eXeleitai kai peripoiEsetai kai sOsei.
Iz:31:5 D N2N_APN V1_PMPAPN D VF2_FAI3S N2_NSM P N_ASF C VF2_FMI3S C VF_FMI3S C VF_FAI3S
Iz:31:5 as/like bird to fly thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. above (+acc), on behalf of (+gen) Jerusalem [city of] and also, even, namely to take out and also, even, namely to procure (keep) and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Iz:31:5 as/like birds (nom|acc|voc) while being-FLY-ed (nom|acc|voc) thusly/like this   lord (nom); a lord ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) Jerusalem (indecl) and he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed and he/she/it-will-be-PROCURE-ed and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical)
Iz:31:5 Iz_31:5_1 Iz_31:5_2 Iz_31:5_3 Iz_31:5_4 Iz_31:5_5 Iz_31:5_6 Iz_31:5_7 Iz_31:5_8 Iz_31:5_9 Iz_31:5_10 Iz_31:5_11 Iz_31:5_12 Iz_31:5_13 Iz_31:5_14
Iz:31:5 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:31:6 ἐπιστράφητε, οἱ τὴν βαθεῖαν βουλὴν βουλευόμενοι καὶ ἄνομον.
Iz:31:6 Turn, ye children of Israel, who devise a deep and sinful counsel. (Isaiah 31:6 Brenton)
Iz:31:6 Dzieci Izraela, wróćcie do Tego, od którego odstępstwo oddziela was głęboko. (Iz 31:6 BT_4)
Iz:31:6 ἐπιστράφητε, οἱ τὴν βαθεῖαν βουλὴν βουλευόμενοι καὶ ἄνομον.
Iz:31:6 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως βουλή, -ῆς, ἡ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) καί ἄ·νομος -ον
Iz:31:6 By odwracać się dookoła Głęboko Planu/zamiar Do ??? I też, nawet, mianowicie Na zewnątrz prawa
Iz:31:6 e)pistra/fEte, oi( tE\n baTei=an boulE\n bouleuo/menoi kai\ a)/nomon.
Iz:31:6 epistrafEte, hoi tEn baTeian bulEn buleuomenoi kai anomon.
Iz:31:6 VD_APD2P RA_NPM RA_ASF A3U_ASF N1_ASF V1_PMPNPM C A1B_ASF
Iz:31:6 to turn around the the deep plan/intention to ??? and also, even, namely outside the law
Iz:31:6 be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND the (nom) the (acc) deep ([Adj] acc) plan/intention (acc) while being-???-ed (nom|voc) and outside the law ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:31:6 Iz_31:6_1 Iz_31:6_2 Iz_31:6_3 Iz_31:6_4 Iz_31:6_5 Iz_31:6_6 Iz_31:6_7 Iz_31:6_8
Iz:31:6 x x x x x x x x
Iz:31:7 ὅτι τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπαρνήσονται οἱ ἄνθρωποι τὰ χειροποίητα αὐτῶν τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν αἱ χεῖρες αὐτῶν.
Iz:31:7 For in that day men shall renounce their silver idols and their golden idols, which their hands made. (Isaiah 31:7 Brenton)
Iz:31:7 Zaiste, owego dnia każdy porzuci swe bożki srebrne i bożyszcza złote, które wam zrobiły grzeszne wasze ręce. (Iz 31:7 BT_4)
Iz:31:7 ὅτι τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπαρνήσονται οἱ ἄνθρωποι τὰ χειροποίητα αὐτῶν τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, ἐποίησαν αἱ χεῖρες αὐτῶν.
Iz:31:7 ὅτι ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀπ·αρνέομαι (-, απ+αρνη·σ-, απ+αρνη·σ-, -, -, απ+αρνη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χειρο·ποίητος -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:31:7 Ponieważ/tamto Dzień Tamto By zaprzeczać Ludzki Robiony ręcznie On/ona/to/to samo Srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty Kto/, który/, który By czynić/rób Ręka On/ona/to/to samo
Iz:31:7 o(/ti tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)parnE/sontai oi( a)/nTrOpoi ta\ CHeiropoi/Eta au)tO=n ta\ a)rgura= kai\ ta\ CHrusa=, a(/ e)poi/Esan ai( CHei=res au)tO=n.
Iz:31:7 hoti tE hEmera ekeinE aparnEsontai hoi anTrOpoi ta CHeiropoiEta autOn ta argyra kai ta CHrysa, ha epoiEsan hai CHeires autOn.
Iz:31:7 C RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RA_APN A1B_APN RD_GPM RA_APN A1C_APN C RA_APN A1C_APN RR_APN VAI_AAI3P RA_NPF N3_NPF RD_GPM
Iz:31:7 because/that the day that to deny the human the handmade he/she/it/same the silver and also, even, namely the gold/golden who/whom/which to do/make the hand he/she/it/same
Iz:31:7 because/that the (dat) day (dat) that (dat) they-will-be-DENY-ed the (nom) humans (nom|voc) the (nom|acc) handmade ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen) the (nom|acc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom|acc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) they-DO/MAKE-ed the (nom) hands (nom|voc) them/same (gen)
Iz:31:7 Iz_31:7_1 Iz_31:7_2 Iz_31:7_3 Iz_31:7_4 Iz_31:7_5 Iz_31:7_6 Iz_31:7_7 Iz_31:7_8 Iz_31:7_9 Iz_31:7_10 Iz_31:7_11 Iz_31:7_12 Iz_31:7_13 Iz_31:7_14 Iz_31:7_15 Iz_31:7_16 Iz_31:7_17 Iz_31:7_18 Iz_31:7_19 Iz_31:7_20
Iz:31:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:31:8 καὶ πεσεῖται Ασσουρ· οὐ μάχαιρα ἀνδρὸς οὐδὲ μάχαιρα ἀνθρώπου καταφάγεται αὐτόν, καὶ φεύξεται οὐκ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας· οἱ δὲ νεανίσκοι ἔσονται εἰς ἥττημα,
Iz:31:8 And the Assyrian shall fall: not the sword of a great man, nor the sword of a mean man shall devour him; neither shall he flee from the face of the sword: but the young men shall be overthrown: (Isaiah 31:8 Brenton)
Iz:31:8 Nie od ludzkiego miecza padnie Aszszur, pochłonie go miecz nie człowieczy. Jeśli ucieknie przed mieczem, kwiat jego wojska pójdzie pod jarzmo. (Iz 31:8 BT_4)
Iz:31:8 καὶ πεσεῖται Ασσουρ· οὐ μάχαιρα ἀνδρὸς οὐδὲ μάχαιρα ἀνθρώπου καταφάγεται αὐτόν, καὶ φεύξεται οὐκ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας· οἱ δὲ νεανίσκοι ἔσονται εἰς ἥττημα,
Iz:31:8 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὐδέ (οὐ δέ) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὁ ἡ τό δέ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἥττημα[τ], -ατος, τό
Iz:31:8 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. ??? Przed przydechem mocnym Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Ludzki By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” zaś Młody człowiek By być Do (+przyspieszenie) Strata
Iz:31:8 kai\ pesei=tai *assour· ou) ma/CHaira a)ndro\s ou)de\ ma/CHaira a)nTrO/pou katafa/getai au)to/n, kai\ feu/Xetai ou)k a)po\ prosO/pou maCHai/ras· oi( de\ neani/skoi e)/sontai ei)s E(/ttEma,
Iz:31:8 kai peseitai assur· u maCHaira andros ude maCHaira anTrOpu katafagetai auton, kai feuXetai uk apo prosOpu maCHairas· hoi de neaniskoi esontai eis hEttEma,
Iz:31:8 C VF_FAI3S N_NSM D N1A_NSF N3_GSM C N1A_NSF N2_GSM VF_FMI3S RD_ASM C VF_FMI3S D P N2N_GSN N1_APF RA_NPM x N2_NPM VF_FMI3P P N3M_ASN
Iz:31:8 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć οὐχ before rough breathing sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” human to devour be eaten away, eat away he/she/it/same and also, even, namely to flee οὐχ before rough breathing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] young man to be into (+acc) loss
Iz:31:8 and he/she/it-will-be-FALL-ed   not sacrificial knife (nom|voc) man, husband (gen) neither/nor sacrificial knife (nom|voc) human (gen) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-FLEE-ed not away from (+gen) face (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) the (nom) Yet young men (nom|voc) they-will-be into (+acc) loss (nom|acc|voc)
Iz:31:8 Iz_31:8_1 Iz_31:8_2 Iz_31:8_3 Iz_31:8_4 Iz_31:8_5 Iz_31:8_6 Iz_31:8_7 Iz_31:8_8 Iz_31:8_9 Iz_31:8_10 Iz_31:8_11 Iz_31:8_12 Iz_31:8_13 Iz_31:8_14 Iz_31:8_15 Iz_31:8_16 Iz_31:8_17 Iz_31:8_18 Iz_31:8_19 Iz_31:8_20 Iz_31:8_21 Iz_31:8_22 Iz_31:8_23
Iz:31:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:31:9 πέτρᾳ γὰρ περιλημφθήσονται ὡς χάρακι καὶ ἡττηθήσονται, ὁ δὲ φεύγων ἁλώσεται. Τάδε λέγει κύριος Μακάριος ὃς ἔχει ἐν Σιων σπέρμα καὶ οἰκείους ἐν Ιερουσαλημ.
Iz:31:9 for they shall be compassed with rocks as with a trench, and shall be worsted; and he that flees shall be taken. Thus saith the Lord, Blesses is he that has a seed in Sion, and household friends in Jerusalem. (Isaiah 31:9 Brenton)
Iz:31:9 Twierdza jego podda się w przestrachu i dowódcy jego załamią się przed znakiem zwycięzcy. Wyrocznia Pana, który ma ogień na Syjonie i piec swój w Jeruzalem. (Iz 31:9 BT_4)
Iz:31:9 πέτρᾳ γὰρ περιλημφθήσονται ὡς χάρακι καὶ ἡττηθήσονται, δὲ φεύγων ἁλώσεται. Τάδε λέγει κύριος Μακάριος ὃς ἔχει ἐν Σιων σπέρμα καὶ οἰκείους ἐν Ιερουσαλημ.
Iz:31:9 πέτρα, -ας, ἡ γάρ   ὡς χάραξ, -ακος, ὁ καί ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) ὁ ἡ τό δέ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μακάριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν Σιών, ἡ σπέρμα[τ], -ατος, τό καί οἰκεῖος (-α) -ον ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Iz:31:9 Skała Dla odtąd, jak Jak/jak Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma I też, nawet, mianowicie By tracić zaś By uciekać By chwytać Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Szczęśliwy Kto/, który/, który By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) I też, nawet, mianowicie Właściciele nieruchomości należące do rodziny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Iz:31:9 pe/tra| ga\r perilEmfTE/sontai O(s CHa/raki kai\ E(ttETE/sontai, o( de\ feu/gOn a(lO/setai. *ta/de le/gei ku/rios *maka/rios o(\s e)/CHei e)n *siOn spe/rma kai\ oi)kei/ous e)n *ierousalEm.
Iz:31:9 petra gar perilEmfTEsontai hOs CHaraki kai hEttETEsontai, ho de feugOn halOsetai. tade legei kyrios makarios hos eCHei en siOn sperma kai oikeius en ierusalEm.
Iz:31:9 N1A_DSF x VV_FPI3P D N3K_DSM C VC_FPI3P RA_NSM x V1_PAPNSM VF_FMI3S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM A1A_NSM RR_NSM V1_PAI3S P N_DSF N3M_ASN C A1A_APM P N_DSF
Iz:31:9 rock for since, as ć as/like stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma and also, even, namely to lose the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to flee to catch such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. fortunate who/whom/which to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion seed sperm, seed, germ (sprout, bud) and also, even, namely householder belonging to a household in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Iz:31:9 rock (dat) for   as/like stake (dat) and they-will-be-LOSE-ed the (nom) Yet while FLEE-ing (nom) he/she/it-will-be-CATCH-ed these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) fortunate ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) in/among/by (+dat) Zion (indecl) seed (nom|acc|voc) and householder ([Adj] acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Iz:31:9 Iz_31:9_1 Iz_31:9_2 Iz_31:9_3 Iz_31:9_4 Iz_31:9_5 Iz_31:9_6 Iz_31:9_7 Iz_31:9_8 Iz_31:9_9 Iz_31:9_10 Iz_31:9_11 Iz_31:9_12 Iz_31:9_13 Iz_31:9_14 Iz_31:9_15 Iz_31:9_16 Iz_31:9_17 Iz_31:9_18 Iz_31:9_19 Iz_31:9_20 Iz_31:9_21 Iz_31:9_22 Iz_31:9_23 Iz_31:9_24
Iz:31:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x